Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti"

Transkriptio

1 2012 Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti

2

3 Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus Vuosiraportoinnin toteutus 6 2 Sopimusyritysten energiankäyttö 7 3 Energiansäästö Toimenpiteiden raportointi ja tulosten käsittely Energiatehokkuustoimenpiteet Muut kuin energiansäästösyistä toteutetut toimenpiteet 14 4 Energiatehokkuuden jatkuva parantaminen Sopimusvelvoitteet energiatehokkuuden jatkuvalle parantamiselle Johtamisjärjestelmät Energiankulutuksen ja -kustannusten seuranta Vastuuhenkilöt ja energiatehokkuuden tehostamissuunnitelma Koulutus ja viestintä Suunnittelu ja hankinnat Logistiikka 24 5 Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Energiansäästötavoitteet Energiatehokkuuden jatkuva parantaminen 27 6 Kehitysideat 28 7 Energiakatselmus- ja investointituet Energiakatselmustuki Investointituki energiansäästöön 32 8 Energiatehokkuusdirektiivi ja energiatehokkuussopimustoiminta 36 9 Yhteenveto 37 1

4 Alkusanat Vuonna 2007 päättyneen teollisuuden energiansäästösopimuksen jatkoksi allekirjoitettiin työ- ja elinkeinoministeriön (TEM), Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) ja toimialaliittojen välillä uusi elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus kaudelle Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen on liittynyt 10 toimialaliittoa ja eri aloille on laadittu omat toimenpideohjelmansa. Keskisuuressa teollisuudessa on toimenpideohjelmat kemianteollisuudelle, teknologiateollisuudelle, muoviteollisuudelle, puutuoteteollisuudelle sekä elintarviketeollisuudelle. Palvelualalle on kaupan, matkailu- ja ravintolapalveluiden (MaRa) ja autoalan toimenpideohjelmat. Näiden lisäksi omat toimenpideohjelmat on laadittu energiavaltaiselle teollisuudelle sekä energiantuotannolle ja energiapalveluille. Sellaiset palvelualan tai teollisuuden yritykset joiden omalla toiminta-alueella ei ole voimassa olevaa omaa toimenpideohjelmaa voivat liittyä Elinkeinoelämän Keskusliiton hallinnoimiin yleisiin teollisuuden ja palvelualan toimenpideohjelmiin. Suomen Kaupan Liitto on yksi elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen sitoutunut toimialaliitto ja se vastaa kaupan alan toimenpideohjelman toimeenpanosta. Tässä raportissa esitetään kaupan alan toimenpideohjelmaan liittyneiden yritysten vuoden 2012 vuosiraportoinnin tulokset. Raportissa käsitellään myös jonkun verran koko kuluneen sopimuskauden kumulatiivisia tietoja vuodesta 2008 lähtien. Raportissa on esitetty yhteenveto sopimukseen liittyneiden kaupan alan yritysten ja niiden toimipaikkojen raportoimista energiatiedoista, energiansäästötoimenpiteistä, myönnetyistä katselmus- ja investointituista sekä energiatehokkuuden jatkuvan parantamisen toteuttamiseen liittyvistä asioista. Helsingissä syyskuussa 2013 Motiva Jaana Federley Saara Elväs Suvi-Tuuli Koikkalainen Copyright Motiva Oy 2

5 Tiivistelmä Tässä raportissa esitetään yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen kaupan alan toimenpideohjelmaa toteuttavien yritysten raportoimista energiatiedoista, toteutetuista energiansäästötoimenpiteistä ja niiden energiansäästövaikutuksista sekä ns. energiatehokkuuden jatkuvan parantamisen toimenpiteiden toteuttamiseen liittyvistä asioista koskien vuotta 2012 sekä viittä ensimmäistä sopimusvuotta yhteensä. Viidennen sopimusvuoden (2012) loppuun mennessä energiatehokkuussopimuksen kaupan alan toimenpideohjelmassa oli mukana 10 yritystä, joissa on yhteensä 701 raportoivaa toimipaikkaa tai ketjua. Yhteensä toimipaikkoja on noin Vuonna 2012 sopimukseen liittyi viisi uutta yritystä, joissa on yhteensä 36 toimipaikkaa. Vuonna 2012 raportoiduilla 831 toteutetulla energiansäästötoimenpiteellä saavutettu kokonaissäästö oli 30,7 GWh/a, josta sähkön osuus oli 24,0 GWh/a (78 %) ja lämmön ja polttoaineiden osuus 6,8 GWh/a (22 %). Näiden vuonna 2012 toteutettujen säästötoimenpiteiden raportoidut investointikustannukset olivat yhteensä noin 4,0 milj. euroa. Viiden ensimmäisen sopimusvuoden ( ) aikana kaupanalan sopimusyritykset ovat toteuttaneet toimenpiteitä, joiden vuotuinen säästövaikutus on yhteensä 83,2 GWh. Tämä vastaa 66 % toimialan sopimusyritysten yhteenlasketusta 127 GWh/a tavoitteesta vuodelle Näiden toteutettujen energiatehokkuustoimenpiteiden investoinnit ovat olleet yhteensä noin 12,2 milj. euroa. Koko sopimuskauden kumulatiiviset säästöt energiakustannuksissa ovat noin 2,8 milj. euroa. Toimenpideohjelmaan liittyneistä toimipaikoista 66 % (463 kpl) on raportoinut toteuttaneensa viiden ensimmäisen sopimusvuoden aikana energiatehokkuustoimenpiteitä. Toimipaikoista 238 ei ole siis toteuttanut koko sopimuskauden aikana yhtään toimenpidettä. Nämä toimipaikat kuuluvat 10 yritykseen. Viisi sopimukseen kuuluvaa yritystä ei ole toteuttanut yhtään toimenpidettä millään toimipaikallaan koko sopimuskauden aikana. Syitä siihen, miksi toimenpiteitä ei ole toteutettu, tulee selvittää. Toimenpiteiden toteuttaminen on yksi sopimuksen velvoitteista. Erityisen tärkeää on saada toteutetut toimenpiteet kattavasti raportoitua loppusopimuskaudella eli vuosina , jotka ovat energiatehokkuusdirektiivin EED toimeenpanon ensimmäisiä vuosia ja tuolloin toteutetuilla säästöillä on suuri painoarvo. Kaikki toteutetut toimenpiteet ovat tärkeitä EED:n kansallisen tavoitteen toteutumiseksi. Toteutettujen energiansäästötoimenpiteiden lisäksi sopimusyritykset raportoivat myös päätetyt ja harkittavat toimenpiteensä. Niistä laskettu tulevaisuudessa mahdollisesti toteutuva säästöpotentiaali oli vuoden 2012 raportoinnin mukaan yhteensä 16,5 GWh/a, josta sähkön osuus on 8,2 GWh/a (50 %) ja lämmön ja polttoaineiden osuus 8,3 GWh/a (50 %). Näihin toimenpiteisiin tarvittaviksi investoinneiksi raportoitiin 1,4 milj. euroa. Sopimusyritykset eivät raportoineet vuonna 2012 muista kuin energiansäästösyistä tehtyjä energiaa säästäviä toimenpiteitä (ns. MI-toimenpiteet) tai ympäristötoimenpiteitä. Koko sopimuskauden aikana MI-toimenpiteitä on raportoitu yhteensä viisi kappaletta ja niiden yhteenlaskettu energiansäästövaikutus on noin 0,5 GWh/a. Energiatehokkuuden jatkuvaa parantamista viedään yrityksissä vuosi vuodelta eteenpäin. Vuonna % kaupan alan toimipaikoista, jotka ovat olleet sopimuksessa mukana jo vähintään vuoden, ovat määrittäneet energiatehokkuuden vastuut toimipaikallaan ja vastaavasti 86 % toimipaikoista, jotka ovat olleet sopimuksessa mukana vähintään kaksi vuotta, ovat laatineet energiatehokkuuden tehostamissuunnitelman. 3

6 Vuonna 2012 käynnistyi kaupan alan toimenpideohjelmaan liittyen kaksi energiakatselmushanketta. Hankkeissa oli yhteensä 29 kohdetta. Kaupan alan toimenpideohjelmaan liittyneelle energiakatselmushankkeelle vuonna 2012 myönnetty energiakatselmustuki oli noin euroa. Tavanomaisen tekniikan energiansäästötoimenpiteisiin suunnattua investointitukea sai kaupan alan toimenpideohjelmassa yhdeksän hanketta vuonna Hankkeelle myönnetty tuki oli yli euroa. 4

7 1 Johdanto Tähän raporttiin on koottu yhteenveto kaupanalan toimenpideohjelmaan liittyneiden yritysten raportoimista tiedoista viidenneltä energiatehokkuussopimuksen raportointivuodelta Raportti sisältää viiden ensimmäisen sopimusvuoden ( ) energiankulutustiedot, tiedot toteutetuista säästötoimenpiteistä vuonna 2012 ja kumulatiivisesti koko kuluneelta sopimuskaudella sekä tiivistelmän energiatehokkuuden jatkuvan parantamisen toteuttamisesta yrityksissä. 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus Kaupan alan toimenpideohjelmaan kuuluu 10 yritystä, joilla on yhteensä 701 raportoivaa toimipaikkaa tai ketjua. Yhteensä toimipaikkoja on noin Sopimukseen liittyi vuoden 2012 aikana viisi uutta yritystä, joilla on yhteensä 36 raportoivaa toimipaikkaa. Kuva 1 Sopimuskaudella kaupanalan toimenpideohjelmaan vuosittain liittyneiden yritysten ja sopimukseen kuuluvien yritysten kumulatiivinen määrä. Toimialaliiton tavoitteena oli saada vuoden 2010 loppuun mennessä sellainen määrä jäsenyrityksiä sitoutumaan kaupan alan toimenpideohjelman toteuttamiseen, että se kattaa 66 % jäsenyritysten toimenpideohjelman piiriin kuuluvasta energiankäytöstä. Sopimukseen liittymisen kattavuutta ei ole voitu määrittää, koska Kaupan Liiton jäsenten energiankäyttö ei ole tiedossa eikä myöskään Tilastokeskukselta ole saatavilla tietoja kaupan alan energiankäytöstä. 5

8 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen vuosiraportointi toteutettiin edellisvuosien tapaan internetpohjaisen seurantajärjestelmän avulla. Raportointi toteutettiin sopimuksen mukaisessa aikataulussa eli yritykset raportoivat tiedot helmikuun loppuun mennessä. Vuosittainen raportointi on toimenpideohjelmassa määritelty yksi olennainen sopimusvelvoite sopimukseen liittyneille yrityksille. Tavoitteena on että kaikki sopimukseen liittyneet yritykset ja toimipaikat raportoivat vuosittain. Kaupan toimenpideohjelman osalta raportointiaste oli vuonna 2012 noin 94 %. Käytännössä 42 toimipaikkaa jätti raportoimatta. Raportointiasteet vaihtelevat toimenpideohjelmittain, mutta kaikkiaan elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen raportointiastetta vuonna 2012 voidaan pitää erittäin hyvänä. Raportoinnin sulkeuduttua raportointitiedot tarkistettiin ja toimipaikoilta pyydettiin lisätietoja, mikäli raportointitiedot olivat puutteellisia tai virheellisiä. Tietojen kattavuus ja luotettavuus on tärkeää paitsi yritykselle itselleen, myös niin kansallisella tasolla kuin EU-tasolla edellytettäviä erilaisia energiansäästöön ja -tehokkuuteen liittyviä raportointeja varten. 6

9 2 Sopimusyritysten energiankäyttö Sopimukseen liittyneet yritykset raportoivat vuosittain toimipaikkakohtaisesti tiedot omasta energiankäytöstään. Yritysten raportoimat energiatiedot viideltä ensimmäiseltä sopimusvuodelta on esitetty seuraavassa kuvassa ja taulukossa (Taulukko 1, Kuva 2). Taulukossa on esitetty myös summa liittymisasiakirjoissa ilmoitetuista energiatiedoista. Yritysten raportoimaan energiankulutukseen seurantavuonna vaikuttaa niin sopimukseen kyseisenä vuonna kuuluneiden toimipaikkojen määrä, kuin myös kyseisenä vuonna raportoimatta jättäneiden toimipaikkojen määrä. Yritysten raportoima energiankäyttö on ollut ensimmäistä vuotta lukuun ottamatta pienempi kuin liittymisvaiheessa liittymisasiakirjoissa ilmoitettu energiankäyttö. Liittymisvaiheessa yritykset ilmoittivat pääsääntöisesti vuoden 2005 energiatiedot. Tässä yhteydessä ei ole mahdollista muutoin tarkemmin analysoida syitä energiankäytön vaihteluihin. Taulukko 1 Energiankäyttö kaupan alan sopimusyrityksissä vuonna 2012 (vain raportoineet toimipaikat ja ketjut). Energiatiedot vuosiraporteista Energiatiedot liittymisasiakirjoista Muutos liittymistilanteeseen Vuosi Sähkö GWh/a Lämmitys GWh/a Yhteensä GWh/a Yhteensä GWh/a % % % % % % Muutos % + 84 % + 47 % 2 % pa=polttoaine Kuvassa (Kuva 2) liittymisvaiheen energiankäyttö kuvaa kullekin raportointivuodelle laskettua summaa kyseisenä vuonna sopimukseen kuuluneiden yritysten ilmoittamasta liittymisvaiheen energiankäytöstä. Luku vaihtelee vuosittain, sillä yksittäisen raportointivuoden lukuun lasketaan mukaan vain kyseisenä raportointivuonna sopimukseen kuuluneiden yritysten tiedot. Tiedoista on vähennetty sopimuksesta eronneet toimipaikat. 7

10 GWh Lämpö GWh Sähkö GWh Liittymisasiakirjan energiankäyttö GWh Kuva 2 Yhteenveto kaupan sopimusyritysten raportoimasta energiankäytöstä sopimuskaudella sekä liittymisvaiheessa ilmoitettu energiankäyttö. 8

11 3 Energiansäästö 3.1 Toimenpiteiden raportointi ja tulosten käsittely Sopimukseen liittyneet yritykset raportoivat vuosittain toimipaikkakohtaisesti energiansäästösyistä tehdyistä toimenpiteistä. Tässä luvussa esitetyt tulokset perustuvat kaupanalan sopimusyritysten toimittamiin vuosiraportointitietoihin. Noin 94 % kaupan toimenpideohjelmaan liittyneistä toimipaikoista raportoi vuonna Osa raportoineista toimipaikoista raportoi toimenpiteet puutteellisesti ilman investointitietoja, takaisinmaksuaikaa tai säästövaikutusta. Täydennyspyynnöillä pyritään aina täydentämään tietojen kattavuutta. Yritysten raportoimat toimenpiteet ovat joko energiakatselmuksissa (KATtoimenpiteet) tai yritysten muissa selvityksissä (ES-toimenpiteet) todettuja energiatehokkuustoimenpiteitä, jotka tuottavat energiansäästöjä. Lisäksi voidaan raportoida muista syistä tehtyjä investointeja (MI-toimenpiteet), joilla on ollut vaikutusta energiatehokkuuteen. Vuosiraportoinnissa ilmoitettu toimenpiteiden säästövaikutus on pääsääntöisesti laskennallinen. Yritykset voivat raportoida myös ympäristötoimenpiteitä (YMtoimenpiteet), joilla on ollut vaikutusta energiankulutukseen. Jako em. luokkiin tehdään seuraavin perustein: ES- ja KAT -toimenpide on joko pääosin tai osittain energiansäästösyistä tehty investointi, josta on määritettävissä ja raportoitavissa energiansäästöosuus. MI-toimenpide on muista kuin energiansäästösyistä tehty investointi, joka säästää energiaa. Ohjeistuksen mukaan MI-luokitellun toimenpiteen investointikustannus lasketaan sopimustoiminnan vuosiraportointia varten investoinnin arvioidun säästövaikutuksen avulla siten, että yrityksen käyttämillä energian hinnoilla takaisinmaksuaika on kolme vuotta. YM-toimenpide on ympäristönsuojelusyistä tehty investointi, jolla on energiavaikutuksia. Ympäristötoimenpiteen energiavaikutus voi olla joskus kulutusta lisäävä, jolloin "säästö" merkitään raportoinnissa negatiivisena. Säästötoimenpiteet on lisäksi jaoteltu neljään eri luokkaan, toteutetut (T), päätetyt (P), harkittavat (H) ja ei toteutettavat toimenpiteet (E), jotka tässä raportissa on otettu huomioon seuraavasti: T toteutettu: Kaikki vuonna 2012 toteutetut toimenpiteet on otettu huomioon. Jos vuoden 2012 raportoinnissa toimenpiteen toteutusvuodeksi on ilmoitettu vuosi , se on otettu huomioon kyseisen vuoden tiedossa. Ennen vuotta 2008 toteutettuja toimenpiteitä ei ole otettu tässä raportissa huomioon. Nämä ns. varhaistoimet tullaan käsittelemään myöhemmin sopimuskaudella. P päätetty: Yhteenvedossa on otettu huomioon kaikki sellaiset toimenpiteet, joiden toteutusvuodeksi on ilmoitettu vuosi 2013 tai joku muu tuleva vuosi. H harkitaan: Yhteenvedossa on otettu huomioon kaikki sellaiset toimenpiteet, joita harkitaan toteutettaviksi vuonna 2013 tai tulevina vuosina. Usein 9

12 toteutusvuosi on jätetty myös merkitsemättä, tällaiset toimenpiteet on otettu myös huomioon. E ettei toteuteta lainkaan: Ei ole otettu tässä raportissa huomioon. Jos toimenpiteen tiedot on raportoitu vaillinaisesti raportoinnin sulkeutuessa, ei sitä oteta huomioon ko. raportointivuoden yhteenvetoraportissa. Toimenpide siirtyy seurantajärjestelmässä ns. keskeneräiset-välilehdelle, jossa toimenpiteen tietoja voi myöhemmin täydentää. Kun vaadittavat tiedot toimenpiteestä on täydennetty, otetaan se seuraavan vuoden yhteenvetoraportissa huomioon. Tuloksia tarkasteltaessa on otettava huomioon, että raportoidut energiansäästöt ovat pääosin laskennallisia arvioita, jotka on tehty parhaan mahdollisen tiedon perusteella ja perustuvat vain harvoin mittaustuloksiin. Kaikille raportoiduille energiansäästöille ei myöskään välttämättä ole aina raportoitu niistä aiheutuneita investointikustannuksia. Raportoinnissa toimenpiteen energiansäästövaikutuksena ilmoitetaan aina vain vuotuinen energiansäästö. Säästövaikutus raportoidaan yksikössä MWh/a. Suurin osa toimenpiteistä tuottaa säästöä useamman vuoden ajan. Toimenpiteen energiasäästövaikutus on voimassa toteutusvuodesta lähtien vuosittain koko sen eliniän ajan. Pääsääntöisesti kaikki sopimuskaudella toteutetut tekniset toimenpiteet ovat voimassa vielä sopimuskauden lopussa vuonna 2016, koska teknisten toimenpiteiden elinikä on säästöjenlaskentaohjeistuksen mukaan yleensä vähintään 8 vuotta. Osa erityisesti ennen sopimuskauden alkua toteutetuista toimenpiteistä tulee elinikänsä päähän ja niiden säästövaikutus loppuu sopimuskauden aikana. Myös ns. käyttöteknisten toimenpiteiden säästövaikutus, joka on säästöjenlaskennanohjeistuksen 1 mukaan yleensä ottaen kaksi vuotta, tulee loppumaan sopimuskauden aikana. Tulevina vuosina tätä asiaa tullaan tarkastelemaan tarkemmin myös sopimustoiminnan vuosiraporteissa, mutta tällä hetkellä asiaa ei ole vielä otettu huomioon tässä raportissa esitetyissä koko sopimuskautta kuvaavissa säästöissä. 3.2 Energiatehokkuustoimenpiteet Energian säästö Seuraavassa taulukossa (Taulukko 2) on esitetty yhteenveto kaupan alan sopimusyritysten raportoimista toteutetuista, päätetyistä ja harkituista energiansäästötoimenpiteistä (ES ja KAT -toimenpiteet) raportointivuodelta Muiden kuin energiansäästösyistä tehtyjen toimenpiteiden (MI-toimenpiteet) vaikutuksia on käsitelty kappaleessa 3.3. Kaupan alan sopimusyritykset toteuttivat vuonna 2012 yhteensä 831 energiatehokkuustoimenpidettä. Niiden energiansäästövaikutus on yhteensä 30,7 GWh/a, josta sähkön osuus on 24,0 GWh/a (78 %) ja lämmön ja polttoaineiden osuus 6,8 GWh/a (22 %). Näiden toimenpiteiden investoinneiksi raportoitiin yhteensä noin 4,0 milj. euroa. Lista toteutettujen toimenpiteiden nimistä julkaistaan sopimustoiminnan extranetsivustolla ointi/saastojen_laskenta/

13 Kun otetaan huomioon kaikki viiden ensimmäisen raportointivuoden aikana toteutetut toimenpiteet, tuottivat ne säästöä vuonna 2012 yhteensä 83,2 GWh. Säästöistä 14,6 GWh (18 %) oli lämpöä ja polttoaineita ja 68,7 GWh (82 %) sähköä (Taulukko 2). Näissä luvuissa ei ole huomioitu, että toimenpiteistä osan elinikä on voinut jo päättyä. Säästöjen elinikiä tullaan tarkastelemaan tarkemmin seuraavien vuosien raporteissa. Taulukko 2 Yhteenveto kaupan alan sopimusyritysten vuonna 2012 raportoimista toteutetuista, päätetyistä ja harkituista säästötoimenpiteistä sekä koko sopimuskaudella toteutetut toimenpiteet ja niiden säästövaikutus yhteensä. Toimenpiteitä raportoi vain kaksi yritystä. Toimenpide Säästetty energia Investointi lkm Sähkö GWh/a Lämpö+pa GWh/a Yht sähkö+ lämpö+pa GWh/a milj. eur Toteutettu ,67 14,57 83,24 12, Toteutettu ,96 6,75 30,71 3,97 Päätetty 7 0,47 0,04 0,51 0,01 Harkitaan 372 7,71 8,30 16,01 1,43 Päätetty ja harkittu yhteensä 379 8,18 8,34 16,52 1,44 pa=polttoaineet Osa raportoiduista toimenpiteistä lisää hieman lämmönkulutusta samaan aikaan kun se säästää sähköä, tai toisin päin. Tällaisissa tapauksissa suuremmasta säästöstä on vähennetty toisen energiamuodon kasvanut tarve. Tämä muuttaa hieman lämmön ja sähkön säästöjen keskinäistä suhdetta, mutta antaa oikean tuloksen kun säästöt lasketaan yhteen. Kaupan toimenpideohjelmassa tällaisia toimenpiteitä on koko sopimuskauden aikana ollut yhteensä 11 kappaletta. Muutokset kohdistuivat lähinnä harkittaviin ja vuonna 2011 toteutettuihin toimenpiteisiin. Yritykset voivat raportoida myös sopimuskaudella aikaisempina vuosina toteuttamiaan toimenpiteitä jälkikäteen ja/tai täydentää aiemmin keskeneräisiksi jättämiään toimenpiteitä. Tästä syystä eri vuosien yhteenvetotiedot eivät välttämättä vastaa täysin toisiaan. Toimenpiteiden määrä ja säästövaikutus ovat kasvaneet edelliseen raportointivuoteen verrattuna. Vuonna 2012 toteutettujen säästöjen määrä oli noin 37 % koko sopimuskauden aikana toteutetuista säästöistä. Kuvassa (Kuva 3) on esitetty raportoitujen säästöjen jakautuminen lämmön ja sähkön säästöjen kesken. Saavutetuista säästöistä suurin osa on koko sopimuskauden ajan ollut sähköä säästäviä toimenpiteitä. Vuoden 2012 toimenpiteissä sähkön säästöt ovat yli kolminkertaiset verrattuna lämmön ja polttoaineiden säästöihin. 11

14 80,0 70,0 68,7 60,0 50,0 44,7 GWh/a 40,0 30,0 26,2 20,0 10,0 0,0 14,6 10,6 7,8 3,9 2,5 0,2 0, Sähkö Lämpö+PA Sähkö kumulatiivinen Lämpö+PA kumulatiivinen Kuva 3 Kaupan alan sopimusyritysten raportoima sähkön sekä lämmön ja polttoaineiden (PA) säästöt vuosina Pylväillä on esitetty vuosittain saavutettu säästövaikutus ja yhdysviivalla kumulatiivinen vuosisäästö. Toimenpideohjelmaan liittyneistä toimipaikoista 66 % (463 kpl) on raportoinut toteuttaneensa viiden ensimmäisen sopimusvuoden aikana energiatehokkuustoimenpiteitä. Toimipaikoista 238 ei siis ole toteuttanut koko sopimuskauden aikana yhtään toimenpidettä. Nämä toimipaikat kuuluvat 10 yritykselle. Viisi sopimukseen kuuluvaa yritystä ei ole toteuttanut yhtään toimenpidettä millään toimipaikallaan koko sopimuskauden aikana. Syyt yritysten passiivisuuteen tulee selvittää ja kannustaa yrityksiä toteuttamaan energiansäästötoimenpiteitä. Tällä on jatkossa suuri merkitys myös energiatehokkuusdirektiivin mukanaan tuoman kansallisen säästötavoitteen toteutumisessa Toteutettujen toimenpiteiden investoinnit Seuraavassa kuvassa (Kuva 4) on esitetty yhteenveto vuosittain toteutuneista säästöistä ja investoinneista koko sopimuskaudelta. Toteutettujen toimenpiteiden määrä ja investoinnit ovat kasvaneet edellisestä raportointivuodesta. Vuonna 2012 toteutettiin 150 toimenpidettä enemmän kuin vuonna Investointien kasvu selittynee osittain sillä, että ensimmäisinä raportointivuosina raportoitiin enemmän käyttöteknisiä toimenpiteitä, jotka eivät vaatineet investointeja. 12

15 4, ,0 3,94 3, , ,0 3, milj. eur 2,5 2, lkm 1, , , , ,0 0, Investoinnit milj. eur Lukumäärä Kuva 4 Yhteenveto kaupan alan sopimusyritysten raportoimista toteutettujen energiansäästötoimenpiteiden investoinneista sopimuskaudella Säästöpotentiaali Tulevaisuuden säästöpotentiaaliksi lasketaan raportointivuonna päätetyksi ja harkittaviksi merkityt toimenpiteet. Vuonna 2012 niiden säästövaikutus on yhteensä 16,5 GWh/a ja raportoitu investointikustannus 1,4 milj. euroa (Kuva 5). Toimenpiteiden, joiden toteuttamisesta tulevaisuudessa on tehty jo päätös, osuus säästöpotentiaalista on vain noin 3 % (0,5 GWh/a) ja investointikustannuksista alle prosentin (0,01 milj. euroa) (Taulukko 2). Kaupan alalla päätettyjä ja harkittavia toimenpiteitä on perinteisesti kaikkina sopimusvuosina raportoitu suhteessa vähemmän kuin muissa toimenpideohjelmissa, sillä niitä ei voi viedä raportointijärjestelmään kaupan alalla paljon käytetyn siirtotiedoston avulla. Tästä syystä kaupan toimenpideohjelmassa päätettyjen ja harkittujen toimenpiteiden määrästä ei suoraan voida ennustaa kuinka aktiivisesti tulevina vuosina tullaan toteuttamaan toimenpiteitä. Päätetyistä ja harkituista toimenpiteistä suurin osa kohdistuu sähkön säästöön (Kuva 6). 13

16 GWh/a Toteutettu Päätetty Harkittu Toteutettu kumulatiivinen Kuva 5 Yhteenveto kaupan alan sopimusyritysten raportoimista toteutetuista, päätetyistä ja harkitusta toimenpiteistä GWh/a Sähkö Lämpö+pa Toteutettu Päätetty Harkitaan Kuva 6 Yhteenveto kaupan alan sopimusyritysten raportoimista toteutetuista, päätetyistä ja harkituista säästötoimenpiteistä ja niiden jakautumisesta sähkön sekä lämmön ja polttoaineiden säästöihin. 3.3 Muut kuin energiansäästösyistä toteutetut toimenpiteet Muista kuin energiansäästösyistä toteutettuja toimenpiteitä (ns. MI-toimenpiteet), joilla on kuitenkin vaikutusta energiatehokkuuteen, ei vuonna 2012 raportoitu. Koko sopimuskauden aikana MI-toimenpiteitä on raportoitu yhteensä viisi kappaletta. Niiden säästövaikutus on yhteensä 0,5 GWh/a ja arvioitu investointikustannus euroa. Energiatehokkuuteen vaikuttavia ympäristötoimenpiteitä ei myöskään raportoitu vuonna

17 4 Energiatehokkuuden jatkuva parantaminen 4.1 Sopimusvelvoitteet energiatehokkuuden jatkuvalle parantamiselle Energiatehokkuussopimuksella tähdätään sopimusyritysten energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen ja energiatehokkuusnäkökulmien liittämiseen yrityksessä käytössä olevaan johtamisjärjestelmään. Energiatehokkuussopimukseen liittynyt yritys sitoutuu energiatehokkuustoimenpiteiden lisäksi toteuttamaan oman alansa toimenpideohjelmassa kuvattuja jatkuvan parantamisen toimenpiteitä. Näillä toimenpiteillä pyritään muuttamaan energiatehokkuustyö kertaluonteisesta projektista jatkuvaksi prosessiksi. Energiatehokkuuden jatkuvan parantamisen toimenpiteitä ovat mm.: Oman energiankäytön tunteminen ja seuranta Energiatehokkuustoiminnan organisointi ja suunnittelu yrityksen sisällä Omien energiansäästömahdollisuuksien kartoittaminen ja toteuttaminen Energiankulutuksen ja -tehostamisen vuosittainen raportointi Koulutus ja viestintä Energiatehokkuuden ottaminen huomioon suunnittelussa ja hankinnoissa Uuden energiatehokkaan teknologian ja toimintatapojen käyttöönotto Logistiikan energiatehokkuuden huomioon ottaminen Uusiutuvien energialähteiden käyttö Energiatehokkuustoiminnan arviointi Toimialaa koskevassa toimenpideohjelmassa on kuvattu, mitä kukin edellä listattu toimenpide tarkemmin pitää sisällään. Sopimuksen mukaan kaupan alan toimenpideohjelmaan liittyneiden yritysten tulee ensimmäisen vuoden aikana selvittää oma energiankulutuksensa nykytila toimipaikka ja/tai toimenpideohjelmassa määritellyllä tavalla toimipaikkaryhmätasolla energialajeittain (sähkö, lämpö, polttoaineet), asettaa yleiset energiankäytön tehostamisen päämäärät sekä määrittää energiatehokkuustoiminnan vastuut. Kahden vuoden kuluessa sopimusjärjestelmään liittymisestä yrityksen on tunnistettava mahdollisuudet tehostaa energiankäyttöä ja asetettava toimipaikkakohtaiset energiankäytön tehostamisen tavoitteet sekä laadittava aikataulu kustannustehokkaiden energiankäytön tehostamistoimenpiteiden toteuttamiseksi. Yritysten sopimuksen mukaisten velvoitteiden ja tavoitteiden toteutumista arvioidaan kaikkien toimenpideohjelman edellyttämien toimenpiteiden perusteella. Energiatehokkuussopimusten vuosiraportoinnissa seurataan näin myös jatkuvan parantamisen toimenpiteiden toteuttamista sopimusyrityksissä. Kuten aiemminkin on korostettu, on olennaista, että myös näihin muihin kuin suoraan energiankäyttöä ja energiankäytön tehostamistoimia koskeviin sopimuksen toimeenpanon seurantaa tukeviin kysymyksiin saadaan vastaukset kattavasti. Seuraavissa kappaleissa on esitetty yhteenveto toimipaikkojen raportoimista jatkuvaan parantamiseen liittyvistä tiedoista. 15

18 4.2 Johtamisjärjestelmät Kaupan alan toimenpideohjelmaan on liittynyt 10 yritystä, joilla on 701 raportoivaa toimipaikkaa tai ketjua. Näistä toimipaikoista vajaalla puolella (47 %, 330 kpl) on käytössä ympäristö- ja/tai johtamisjärjestelmä (Kuva 7). Osuus on paljon pienempi kuin viime vuonna, jolloin 65 % toimipaikoista raportoi käyttävänsä ympäristö- ja/tai johtamisjärjestelmiä. Järjestelmiä ei käytössä 53% Järjestelmiä käytössä 47% Kuva 7 Ympäristö- ja johtamisjärjestelmien käyttö kaupan alan sopimusyritysten toimipaikoissa (482 toimipaikkaa) seurantavuonna Energiatehokkuus sisällytetty johtamisjärjestelmään 100 % Uusiutuvien edistäminen sisällytetty johtamisjärjestelmään 11 % 89 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kyllä Ei Ei raportoitu Kuva 8 Energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistämisen sisältyminen johtamisjärjestelmiin kaupan alan sopimusyritysten toimipaikoissa vuonna

19 Ympäristö- tai johtamisjärjestelmiä käyttävistä toimipaikoista (330 toimipaikkaa), kaikki paitsi yksi raportoivat sisällyttävänsä energiatehokkuusasiat johtamisjärjestelmäänsä. Uusiutuvan energian käytön edistäminen on sisällytetty käytössä olevaan johtamisjärjestelmään 5 %:lla (35 kpl) johtamisjärjestelmiä käyttävistä toimipaikoista (Kuva 8). ISO ympäristöjärjestelmä on käytössä 17 %:lla (55 kpl) ympäristö- ja johtamisjärjestelmiä käyttävistä toimipaikoista (330 kpl) (Kuva 9). Kahdeksan toimipaikkaa raportoi käyttävänsä ISO järjestelmää. Kaupan alan sopimusyritysten ympäristöja johtamisjärjestelmiä käyttävistä toimipaikoista yksikään ei raportoinut käyttävänsä EMAS-järjestelmää vuonna Muita kuin edellä mainittuja järjestelmiä on käytössä valtaosalla (83 %, 275 kpl) ympäristö- ja johtamisjärjestelmiä käyttävistä toimipaikoista (Kuva 9). Muiksi järjestelmiksi mainittiin mm. K-ympäristökauppakonsepti sekä toimistotyön ympäristöhallintajärjestelmä. Eri vuosina energiatehokkuussopimusten vuosiraporteissa ilmoitetut prosenttiluvut johtamisjärjestelmien käyttöön liittyen eivät ole aivan vertailukelpoisia keskenään. Kahtena ensimmäisenä raportointivuonna järjestelmiä käyttävien osuus laskettiin sopimukseen liittyneiden toimipaikkojen kokonaismäärästä ja vuonna osuus on laskettu niiden toimipaikkojen määrästä, jotka ovat ilmoittaneet, että heillä on käytössä joku laatu- tai johtamisjärjestelmä. ISO % 2 % 83 % EMAS 100 % ISO9001 2% 1% 97 % Muu järjestelmä 83 % 17 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Sertifioitu Ei sertifioitu Ei käytössä Kuva 9 Kaupan alan sopimusyritysten toimipaikkojen käytössä olevat ympäristö- ja johtamisjärjestelmät vuonna Energiankulutuksen ja -kustannusten seuranta Oman energiankulutuksen tunteminen ja seuranta on lähtökohta energiatehokkuuden parantamiselle. Selvästi yleisin seurantajakso kaupan alan toimipaikoissa on sähkön ja 17

20 lämmön kulutuksen osalta vuorokausitason seuranta ja polttoaineiden kulutuksen sekä energiakustannusten osalta kuukausitason seuranta (Kuva 10). Yli puolet toimipaikoista (360 kpl, 51 %) seuraa sähkönkulutusta vuorokausitasolla ja reilu kymmenys (92 kpl, 13 %) raportoi seuraavansa sitä kuukausitasolla. Vain kaksi toimipaikkaa raportoi seuraavansa sähkönkulutusta vuositasolla (Kuva 10). Vuonna 2012 lämmönkulutusta ilmoitti seuraavansa vajaa puolet toimipaikoista (302 kpl, 43 %) vuorokausitasolla ja viidesosa toimipaikoista (139 kpl, 20 %) kuukausitasolla. Vain viisi toimipaikkaa raportoi seuraavansa lämmön kulutusta vuositasolla (Kuva 10). Energiankulutuksen -ja kustannusten seurannassa tapahtuu melko suuria heilahteluita vuosittain. Tähän varmastikin osaltaan vaikuttaa se, että raportoimattomien toimipaikkojen osuus on vaihdellut huomattavasti raportointivuosittain. Lisäksi sopimukseen liittyneiden toimipaikkojen kokonaismäärä on kokoajan kasvanut. Eri vuosien tuloksia on siis vaikea vertailla. Sähkö 51 % 13 % 35 % Lämpö 43 % 20 % 1 % 36 % Polttoaineet 50 % 49 % Energiakustannukset 61 % 2 % 37 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vuorokausi Kuukausi Vuosi Ei raportoitu Kuva 10 Energiankulutuksen seurantajaksot kaupan alan sopimusyritysten toimipaikoissa vuonna Suurin osa toimipaikoista seuraa sekä energiankulutuksia (sähkö, lämpö polttoaineet) että energiakustannuksia kokonaiskulutuksena ja -kustannuksina (Kuva 11). Vuonna 2012 seurasi sähkön kokonaiskulutusta 444 toimipaikkaa (63 %) ja ketjun toimipaikoittain kulutusta seurasi kahdeksan toimipaikkaa (1 %). Lämmön kokonaiskulutusta raportoi seuraavansa 438 toimipaikkaa (62 %). Ketjun toimipaikoista viisi (1 %) seurasi lämmönkulutusta. Myös energiakustannuksia seuraa suurin osa toimipaikoista kokonaiskustannuksina (436 kpl, 62 %) (Kuva 11). 18

21 Sähkö 63 % 1 % 36 % Lämpö 62 % 1 % 37 % Polttoaineet 50 % 1 % 49 % Energiakustannukset 62 % 1 % 37 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kokonaiskulutus Ketjun toimipaikoittain Ei raportoitu Kuva 11 Energiankulutuksen seurantataso kaupan alan sopimusyritysten toimipaikoissa vuonna Valtaosa toimipaikoista (417 kpl, 59 %) seuraa energiatehokkuutta ominaiskulutuksen avulla. Viime vuoden tapaan indeksejä ei raportoinut käyttävänsä yksikään toimipaikka (Kuva 12). Ominaiskulutusten avulla 59 % 36 % 4 % Indeksien avulla 96 % 4 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kyllä Ei Ei raportoitu Kuva 12 Energiatehokkuuden seurantatavat kaupan alan sopimusyritysten toimipaikoissa vuonna

22 4.4 Vastuuhenkilöt ja energiatehokkuuden tehostamissuunnitelma Liittyneiden yritysten yhtenä tehtävänä on ensimmäisen sopimusvuoden kuluessa määrittää yritys- ja tarvittaessa toimipaikkakohtaiset energiatehokkuustoiminnan vastuut. Käytännössä tällä tarkoitetaan sitä, että yritys tai toimipaikka on organisoinut energiatehokkuuden tehostamisen toimenpideohjelman hengen mukaisesti ja nimennyt tehtäville vastuuhenkilöt. Yli vuoden sopimukseen kuuluneista toimipaikoista (665 kpl), 86 % (569 kpl) on nimennyt energiatehokkuustoiminnan vastuut. Tämä tarkoittaa, että raportoitujen tietojen perusteella 96 toimipaikkaa ei ole nimennyt vastuita toimenpideohjelman toimeenpanon edellyttämässä ajassa. Kun otetaan huomioon kaikki viiden ensimmäisen sopimusvuoden aikana liittyneet toimipaikat, 81 % niistä (569 kpl) ilmoitti nimenneensä vastuut ainakin jollain tasolla. 134 toimipaikkaa (19 %) ilmoitti määrittäneensä vastuut sekä yritys- että toimipaikkatasolla ja 407 toimipaikkaa (58 %) vain yritystasolla. Muulla tavalla kuin yritys- tai toimipaikkakohtaisesti vastuut on määritellyt 4 % toimipaikoista. Tässä ryhmässä ovat mukana myös toimipaikat, jotka eivät ole tarkentaneet, millä tavalla he ovat määritelleet vastuut (Kuva 13). Ei nimetty 19% Toimipaikka ja yritys 19% Muuten 4% Yritys 58% Kuva 13 Vastuuhenkilöiden nimeäminen kaupan alan sopimusyritysten toimipaikoissa vuonna Energiatehokkuuden tehostamissuunnitelma on toimenpideohjelman velvoitteiden mukaan tehtävä kahden ensimmäisen sopimusvuoden aikana. Tehostamissuunnitelma käsittää energiakulutuksen sekä -tehokkuuden nykytilanteen selvityksen sekä mahdollisten säästöpotentiaalien kartoittamisen. Vähintään kaksi vuotta energiatehokkuussopimukseen kaupan alalla on kuulunut 639 toimipaikkaa. Näistä 85 %:lla (541 kpl) on voimassaoleva tehostamissuunnitelma. Toimipaikoista 336 ilmoitti päivittäneensä tehostamissuunnitelman seurantavuonna. Kaikki toimipaikat, joilla on käytössä tehostamissuunnitelma, ovat kuuluneet sopimustoimintaan jo vähintään kaksi vuotta. Jos siis tarkastellaan kaikkia vuonna 2012 raportoineita toimipaikkoja (701 kpl), niistä 77 %:lla (541 kpl) on voimassaoleva tehos- 20

23 tamissuunnitelma. Näistä samoin 336 toimipaikkaa raportoi päivittäneensä tehostamissuunnitelman vuonna 2012 (Kuva 14). Tehostamissuunnitelma valmis 77 % 23 % Suunnitelmaa päivitetty seurantavuonna 48 % 29 % 23 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kyllä Ei Ei raportoitu Ei suunnitelmaa Kuva 14 Energiatehokkuuden tehostamissuunnitelman laatimisen tilanne kaupan alan sopimusyritysten toimipaikoissa vuonna Koulutus ja viestintä Henkilökunnan kouluttaminen ja sitouttaminen on yksi energiatehokkuuden jatkuvan parantamisen avaintekijöistä ja velvoitteista yritykselle. Seurantavuonna 518 toimipaikkaa eli kolme neljäsosaa sopimusyritysten toimipaikoista (74 %) järjesti henkilöstölle koulutusta energiatehokkuuteen liittyvissä asioissa (Kuva 15). Vuonna 2012 energiatehokkuuteen liittyvää koulutusta antaneista 518 toimipaikasta kolme (1 %) antoi koulutusta sekä energiavastuuhenkilölle että muulle henkilökunnalle ja 376 (73 %) vain muulle henkilökunnalle. Toimipaikoista 139 (27 %) ei tarkentanut kenelle koulutusta annettiin (Kuva 16). Taloudellisen ajotavan koulutusta järjesti seurantavuonna 12 toimipaikkaa (2 %) ja energiansäästöviikkoa vietti 535 toimipaikkaa (76 %). Yksikään toimipaikka ei raportoinut vuonna 2012 pitävänsä energiatehokkuutta henkilöstön tulospalkkauksen kriteerinä (Kuva 15). 21

24 Henkilöstölle järjestetty koulutusta energiatehokkuuteen liittyvissä asiossa seurantavuonna 74 % 5 % 21 % Energiatehokkuus on kriteerinä tulospalkkiossa 79 % 21 % Taloudellisen ajotavan koulutusta järjestetty seurantavuonna 2 % 77 % 21 % Toimipaikassa on vietetty energiansäästöviikkoa seurantavuonna 76 % 3 % 21 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kyllä Ei Ei raportoitu Kuva 15 Henkilökunnalle järjestetty energiatehokkuuteen liittyvä koulutus kaupan alan sopimusyritysten toimipaikoissa vuonna Ei tarkentanut 139 kpl Energiavastuuhenkilölle ja muulle henkilökunnalle 3 kpl Vain muulle henkilökunnalle 376 kpl Kuva 16 Henkilöstön energiatehokkuuteen liittyvän koulutuksen jakautuminen koulutusta järjestäneissä kaupan alan sopimusyritysten toimipaikoissa vuonna Raportoitujen tietojen mukaan kaksi kolmasosaa toimipaikoista (533 kpl) hyödyntää sopimukseen liittymistä omassa viestinnässään (Kuva 17). Määrä on kasvanut edellisestä raportointivuodesta, jolloin puolet toimipaikoista (337 kpl) raportoi hyödyntävänsä energiatehokkuussopimusta viestinnässään. Yli puolet toimipaikoista (488 kpl) ilmoitti mainitsevansa energiatehokkuussopimukseen liittymisen kotisivuillaan. Näistä 340 toimipaikkaa ilmoittaa myös energiansäästötavoitteensa ja toteutettujen säästötoimenpiteiden vaikutuksen kotisivuillaan. Määrä on kasvanut, sillä edellisenä vuonna 337 toimipaikkaa raportoi ilmoittavansa 22

25 energiatehokkuussopimukseen kuulumisestaan kotisivuillaan, kun taas säästötavoitteen ilmoitti 332 toimipaikkaa. Yksikään toimipaikka ei vuonna 2011 maininnut toteutettujen toimenpiteiden säästövaikutusta kotisivuillaan. Viime vuoden tapaan yksikään toimipaikka ei ilmoittanut hyödyntävänsä energiatehokkuussopimustoiminnan graafista tunnusta omassa viestinnässään. Energiatehokkuussopimusta hyödynnetään viestinnässä 76 % 3 % 21 % www-sivuilla mainitaan liittyminen energiatehokkuussopimukseen 70 % 8 % 23 % Energiatehokkuussopimusten tunnusta on hyödynnetty omassa viestinnässä 100 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kyllä Ei Ei raportoitu Kuva 17 Energiatehokkuussopimuksen hyödyntäminen viestinnässä kaupan alan sopimusyritysten toimipaikoissa vuonna Huomattavaa on, että kaikissa toimipaikoissa ei ole omia nettisivustoja, joilla sopimuksesta voisi kertoa. 4.6 Suunnittelu ja hankinnat Toimenpideohjelmaan liittyneille yrityksille ja toimipaikoille asettamissa velvoitteissa edellytetään energiatehokkuuden huomioonottamisesta suunnittelussa ja hankinnoissa. Kuvassa (Kuva 18) on esitetty yhteenveto ohjeistuksen kattavuudesta energiatehokkuuteen liittyvissä hankinnoissa ja suunnittelussa kaupan alan sopimusyritysten toimipaikoilla. Ohjeet suunnittelun energiatehokkuudesta on kolmella neljäsosalla toimipaikoista (545 kpl, 78 %). Näistä toimipaikoista 336 (48 %) raportoi, että ohjeet ovat toimipaikkakohtaisia, ja viisi toimipaikkaa ilmoitti, että ohjeita on päivitetty seurantavuonna (Kuva 18). Raportoinnin mukaan yhdelläkään toimipaikalla ei ole ohjeistusta hankintojen energiatehokkuudesta. 23

26 Elinkaariedullisuus huomioitu suunnittelussa ja investoinneissa 50 % 50 % Käytössä ohjeet suunnittelun energiatehokkuudesta 78 % 1 % 21 % Suunnitteluohjeet ovat toimipaikkakohtaiset 48 % 29 % 23 % Käytössä ohjeet hankintojen energiatehokkuudesta 79 % 21 % Hankintaohjeet ovat toimipaikkakohtaiset 100 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kyllä Ei Ei raportoitu Kuva 18 Energiatehokkuuden ottaminen huomioon suunnittelussa ja hankinnoissa kaupan alan sopimusyritysten toimipaikoissa vuonna Logistiikka Toimenpideohjelman mukaisesti yrityksen tulee pyrkiä tehostamaan logistiikan energiatehokkuutta yhteistyössä näitä palveluja tarjoavien yritysten kanssa. Yksi mahdollisuus edesauttaa tavarakuljetusten ja logistiikan energiatehokkuuden parantamista on edellyttää kuljetuksia alihankintana tekeviltä yrityksiltä liittymistä ko. alueen energiatehokkuussopimukseen. Logistiikan energiatehokkuus on raportointitietojen perusteella otettu huomioon heikosti yritysten toiminnassa. Seurantavuonna yksikään toimipaikka ei pitänyt energiatehokkuussopimusta kriteerinä kuljetusten kilpailuttamisessa. Toimipaikoista 11 oli tehnyt TEM:n tukeman tai vastaavan energiakatselmuksen kuljetuksilleen ja 216 toimipaikkaa edellytti polttoaineiden raportointia kuljetusyrityksiltä (Kuva 19). 24

27 Toimipaikka vastaa itse logistiikastaan 2 % 76 % 21 % Energiatehokkuussopimus kriteerinä kuljetusten kilpailuttamisessa 79 % 21 % TEM tukema tai vastaava kuljetusketjun energiakatselmus tehty 2 % 77 % 21 % Kuljetusyrityksiltä edellytetään polttoaineiden raportointia 31 % 48 % 21 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kyllä Ei Ei raportoitu Kuva 19 Logistiikan energiatehokkuuden ottaminen huomioon kaupan alan sopimusyritysten toimipaikoissa sopimusyrityksissä vuonna

28 5 Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen 5.1 Energiansäästötavoitteet Seuraavassa taulukossa ja kuvassa (Taulukko 3, Kuva 20) on esitetty kaupan alan sopimusyritysten liittymisasiakirjoista yhteenlaskettu tavoite sopimuskaudelle ja yritysten tähän mennessä vuosina raportoimat säästöt. Vuoden 2012 loppuun mennessä koko sopimuskauden tavoitteesta (126,5 GWh/a) oli saavutettu 66 %, joka vastaa noin 83,2 GWh:n vuotuista säästövaikutusta. Kaupan alan sopimusyritysten raportoimien tietojen perusteella toimenpideohjelmaan liittyneiden yritysten kokonaissäästötavoite tullaan saavuttamaan vuonna 2016, jos toimenpiteiden toteutus jatkuu myös aktiivisena loppukauden. Kuten kuvasta (Kuva 20) nähdään, on raportoitujen energiatehokkuustoimenpiteiden säästövaikutus 13 GWh/a edellä tasaisen vauhdin säästötavoitteesta. Sopimuskauden kaupan alan toimenpideohjelman tavoitteen toteutuminen vuonna 2016 edellyttää seuraavinakin vuosina aktiivista toimenpiteiden toteuttamista ja toteutettujen toimenpiteiden säästövaikutusten raportointia. Lisäksi erityisesti vuosien toteutettavat toimenpiteet ja niiden raportointi ovat erittäin tärkeitä liittyen myös joulukuussa 2012 voimaan tulleen energiatehokkuusdirektiivin (EED) kasalliseen toimeenpanoon. EED:ssä nykyisen sopimustoiminnan kolmen viimeisen vuoden säästöjen on arvioitu tuottavan erittäin merkittävän osan direktiivin artiklaan 7 liittyvästä sitovasta energiansäästötavoitteesta (kts. luku 8). Taulukko 3 Energiansäästötavoitteen toteutumisen aste kaupan alan sopimusyrityksissä vuosina Tilanne vuoden lopussa Energiatiedot liittymisasiakirjoista Liittyneiden yhteenlaskettu tavoite 1) Säästetty energia: sähkö+lämpö+pa Säästöjen suhde tavoitteeseen GWh GWh/a GWh/a % tavoitteesta saavutettu ,5 83,2 66 % ,5 52,5 43 % ,2 28,7 23 % ,2 11,0 9,0 % ,2 4,1 3,3 % 1) Vuoden aikana sopimukseen liittyneiden yritysten ilmoittama yhteenlaskettu säästötavoite 26

29 GWh/a Vuosittainen säästö Kumulatiivinen säästö Tavoite kumulatiivinen säästö Kuva 20 Vuosittain toteutunut energiansäästö, kumulatiivinen säästö ja laskennallinen tavoitteen toteutuminen kaupan alan toimipaikoissa Energiatehokkuuden jatkuva parantaminen Keskisuuren teollisuuden ja palvelualojen toimenpideohjelmissa sopimusyritysten toiminnallisena tavoitteena on sisällyttää energiatehokkuuden jatkuva parantaminen ja uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen osaksi yrityksen käytössä olevia tai käyttöön otettavia johtamisjärjestelmiä. Lisäksi toimenpideohjelmassa on tarkemmin kuvattu joukko muita toimenpiteitä. Toimenpideohjelman mukaan sopimuksen toimeenpano yrityksissä käynnistyy energiatehokkuustyön organisoimisella ensimmäisen sopimusvuoden aikana sekä energiatehokkuuden tehostamissuunnitelman laatimisella toisen sopimusvuoden aikana. Yli vuoden sopimuksessa mukana olleista toimipaikoista 86 % on vuoden 2012 raportoinnin perusteella jakanut energiatehokkuustyön vastuut ja yli kaksi vuotta sopimuksessa mukana olleista toimipaikoista 85 % on laatinut energiatehokkuuden tehostamissuunnitelman. Energiankulutusta ja -kustannuksia seurataan yleisimmin vuorokausitasolla. Sähkönkulutusta seuraa vuorokausitasolla 51 % toimipaikoista ja lämmönkulutusta 43 % toimipaikoista. Sähkönkulutusta seuraa kokonaiskulutuksena 63 % toimipaikoista ja lämmönkulutusta 62 %. Energiatehokkuutta seurataan pääosin ominaiskulutuksen avulla (59 % toimipaikoista). Seurantavuonna 74 % sopimusyritysten toimipaikoista järjesti henkilöstölle koulutusta energiatehokkuuteen liittyvissä asioissa. Toimipaikoista 76 % hyödyntää energiatehokkuussopimusta viestinnässään. 27

30 6 Kehitysideat Yrityksillä ja toimipaikoilla on raportoinnin yhteydessä mahdollisuus tuoda esille tarpeita ja ehdotuksia kehityshankkeiksi, joita yritys itse ei lähde yksin toteuttamaan. Vuonna 2012 kaupan alan sopimusyritykset eivät raportoineet kehitysehdotuksia. 28

31 7 Energiakatselmus- ja investointituet 7.1 Energiakatselmustuki Energiakatselmustuki 2012 Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) tukee ns. Motiva-mallisten energiakatselmusten ja analyysien toteutusta. Tuki on vuonna 2012 ollut kaikille tukikelpoisille hakijoille enintään 40 % tuettavasta maksimityökustannusosuudesta. Energiatehokkuussopimuksiin liittyneille pk-yrityksille 3 tuki on ollut 50 %. Tuettavan työkustannuksen yläraja määräytyy kiinteistöihin kohdistuvissa katselmusmalleissa rakennustilavuuden perusteella ja teollisuuden katselmusmalleja käytettäessä vuosittaisten energia- ja vesikustannusten perusteella. TEM:n vuosittain julkaisemassa energiakatselmustoiminnan yleisohjeessa määritetään tuettavan työkustannusosuuden yläraja eri katselmustyypeille. Vuoden 2013 tukilinjauksissa TEM on päättänyt edellisistä vuosista poiketen laajentaa 50 %:n katselmustukimahdollisuuden kaikille mikro- ja pk-yrityksille. Laajennettu tuki on voimassa ministeriön vuoden 2013 tukilinjausten voimassaolon ajan. Vuoden 2014 energiakatselmustuen linjauksista ei ole tässä vaiheessa tietoa. Energiakatselmustuki on aina haettava ennen hankkeen aloittamista. Tuki haetaan siitä paikallisesta ELY-keskuksesta, jonka alueella ko. kohde sijaitsee. Energiakatselmuksen aloittamiseksi katsotaan sitovan katselmustilauksen tekeminen Energiakatselmustuki kaupan alan sopimusyrityksille Vuonna 2012 käynnistyi kaupan alan toimenpideohjelmaan liittyen vain kaksi energiakatselmushanketta. Hankkeissa oli kuitenkin yhteensä 29 kohdetta, joka on enemmän kuin koko sopimuskaudella käynnistyneissä hankkeissa yhteensä. Kaupan toimenpideohjelmaan liittyneiden toimipaikkojen lukumäärään verrattuna sopimuskaudella käynnistyneiden katselmusten määrä on silti pieni. On kuitenkin huomattava, että tässä kappaleessa käsitellään vain TEM:n tukemia katselmuksia, ei yritysten teettämiä muita mahdollisia energiatehokkuusselvityksiä. Koko sopimuskaudella on tämän toimenpideohjelman alueella käynnistynyt 8 energiakatselmushanketta, joissa on tehty yhteensä 31 kiinteistökatselmusta, 8 energiakatsastusta, 4 seurantakatselmusta, 2 käyttöönottokatselmusta sekä 1 teollisuuden energiakatselmus. Kaupan alan toimenpideohjelmaan liittyville hankkeille vuonna 2012 myönnetty energiakatselmustuki oli yhteensä noin euroa. Tämä oli 83 % palvelualan sopimusyrityksille vuonna 2012 yhteensä myönnetystä energiakatselmustuesta. Katselmuskohteiden lukumäärällä mitattuna kaupan alan osuus palvelualan sopimusyritysten kohteista vuonna 2012 oli samaa tasoa (85 %). Kuvassa (Kuva 21) on esitetty kaupan alan toimenpideohjelmaan liittyneille yrityksille sopimuskaudella vuosittain myönnetty energiakatselmustuki ja tukea saaneiden energiakatselmuskohteiden lukumäärä. 3 Mikro- ja pk -yritys määritellään komission suosituksen (2003/361/EY) mukaisesti: alle 250 työntekijää ja vuosiliikevaihto enintään 50 milj. euroa tai taseen loppusumma enintään 43 milj. euroa. 29

32 0,07 35 milj. eur 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0, , kohteiden lukumäärä 0,01 0,00 0,011 0, Kaupan ala, energiakatselmustuki Kaupan ala, kohteiden lkm Kuva 21 Kaupan alan toimenpideohjelmaan liittyneille sopimusyrityksille vuosittain sopimuskaudella myönnetty energiakatselmustuki ja energiakatselmuskohteiden lukumäärä. Pylväillä on esitetty vuosittain myönnetty tuki ja viivalla katselmuskohteiden lukumäärä. Taulukossa (Taulukko 4) on yhteenveto TEM:n kaupan alan toimenpideohjelmaan liittyneille sopimusyrityksille myöntämästä energiakatselmustuesta vuonna 2012 sekä koko sopimuskaudella yhteensä. Taulukossa on myös esitetty vastaavasti elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen kuuluvien palvelualan toimenpideohjelmiin liittyneiden energiakatselmustuet yhteensä sekä myös kunta-alan ja keskisuuren teollisuuden toimenpideohjelmaan liittyneiden sopimusyritysten energiakatselmustuet. Taulukko 4 Energiakatselmustuki palvelualan hankkeisiin vuonna 2012 sekä koko sopimuskaudella yhteensä. Vuosi Sopimusala Hankkeet Kohteet Hankkeiden kust. Hankkeiden tuki lkm lkm eur eur Kaupan ala Yksityinen palveluala, sopimusyritykset yht Yksityinen palveluala, muut kuin sopimusyritykset yht Kunta-ala, sopimusyhteisöt Keskisuuri teollisuus, sopimusyritykset Yhteensä Kaupan ala Yksityinen palveluala, sopimusyritykset yht Yksityinen palveluala, muut kuin sopimusyritykset yht Kunta-ala, sopimusyhteisöt Keskisuuri teollisuus, sopimusyritykset

33 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen palvelualan toimenpideohjelmiin liittyneiden sopimusyritysten energiakatselmustuki vuonna 2012 kattoi 42 % kaikille palvelualan yrityksille myönnetystä energiakatselmustuesta. Käynnistyneiden katselmuskohteiden määrä vuonna 2012 sen sijaan vastasi hieman yli puolta (52 %) kaikista yksityisellä palvelualalla käynnistyneistä katselmuksista. Taulukossa (Taulukko 4) on esitetty energiakatselmustuki yhteensä myös palvelualan muille kuin elinkeinoelämän sopimusjärjestelmään liittyneille yrityksille. Sopimuskaudella on palvelualan sopimusyritysten 143 energiakatselmuskohteelle myönnetty yhteensä energiakatselmustukea reilu euroa. Kuvassa (Kuva 22) on esitetty ko. energiakatselmuskohteiden lukumäärän ja niille myönnetyn energiakatselmustuen kohdistuminen palvelualan toimenpideohjelmiin. Lukumäärä Energiakatselmustuki Autoala 0 % Autoala 0 % Yleinen palvelu 10 % Kaupan ala 33 % Yleinen palvelu 17 % Kaupan ala 29 % Matkailu- ja ravintolapalvelut 57 % Matkailu- ja ravintolapalvelut 54 % Kuva 22 Energiakatselmustukikohteiden lukumäärän ja niihin myönnetyn tuen kohdistuminen elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen palvelualan eri toimenpideohjelmiin sopimuskaudella Palvelualan toimenpideohjelmiin liittyneiden sopimusyritysten osuus on koko yksityiselle palvelusektorille myönnetystä energiakatselmustuesta ollut 50 % ja kohteiden lukumäärästä 43 %. Palvelualan osuus on 16 % elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen sekä keskisuuren teollisuuden että palvelualan sopimusyrityksille yhteensä sopimuskaudella myönnetystä energiakatselmustuesta (2,88 milj. euroa) ja kohteiden lukumäärästä (339 kohdetta) 42 %. Kuvassa (Kuva 23) on esitetty sopimuskaudella sekä palvelualan eri toimenpideohjelmiin että keskisuuren teollisuuden toimenpideohjelmiin yhteensä liittyneiden yritysten energiakatselmustukea saaneiden energiakatselmuskohteiden lukumäärän ja niille myönnetyn tuen kohdistuminen. Keskisuuren teollisuuden osalta ei erottelua eri toimenpideohjelmiin ole tehty. 31

Kemianteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Kemianteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Kemianteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 1 Liittymistilanne Vuoden 1 loppuun mennessä kemianteollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 31 yritystä, jotka koostuvat 47 raportoivasta

Lisätiedot

tuloksia Liittymistilanne 000 euroa. Kuva 1

tuloksia Liittymistilanne 000 euroa. Kuva 1 Matkailu- ja ravintolapalveluiden toimenpideohjelmann tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä Matkailu- ja ravintolapalveluiden (MaRa) toimenpideohjelmaan oli liittynytt yhteensä

Lisätiedot

Energiantuotannon toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiantuotannon toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiantuotannon toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä energiantuotannon toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 34 yritystä, jotka koostuvat 21 raportoivasta

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä elintarviketeollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 33 yritystä, jotka koostuvat

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä teknologiateollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 78 yritystä, jotka koostuvat

Lisätiedot

Muoviteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Muoviteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Muoviteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2 Liittymistilanne Vuoden 2 loppuun mennessä muoviteollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 27 yritystä, jotka koostuvat raportoivasta

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä puutuoteteollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 11 yritystä, jotka koostuvat 42

Lisätiedot

Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti

Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti 2014 Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti 1 Sisällysluettelo Alkusanat 3 Tiivistelmä 4 1 Johdanto 6 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset 6 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 7 2 Sopimusyritysten energiankäyttö

Lisätiedot

Muoviteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Muoviteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2014 Muoviteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 6 2 Sopimusyritysten

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 38 yritystä, jotka

Lisätiedot

Energiapalvelujen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiapalvelujen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiapalvelujen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Liittymistilanne Energiatehokkuussopimusten energiapalveluiden toimenpideohjelmaan voivat liittyä kaikki kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä loppukäyttäjille

Lisätiedot

Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti

Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti 2009 Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti 2 Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 4 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 4 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 4 2 Energiakatselmus-

Lisätiedot

TETS. Vuosiraportointi 2011 Tuloksia. TETS-yhdyshenkilöpäivä 22.01.2013 Tapio Jalo, Motiva Oy

TETS. Vuosiraportointi 2011 Tuloksia. TETS-yhdyshenkilöpäivä 22.01.2013 Tapio Jalo, Motiva Oy TETS Vuosiraportointi 2011 Tuloksia TETS-yhdyshenkilöpäivä 22.01.2013 Tapio Jalo, Motiva Oy Esityksen sisältö Raportointi, energiankäyttö, säästöt, takaisinmaksuaika Vertailu säästötavoitteeseen Vastuuhenkilöt,

Lisätiedot

Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti

Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti 2013 Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti 1 Sisällysluettelo Alkusanat 3 Tiivistelmä 4 1 Johdanto 6 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 6 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 7 2 Sopimusyritysten

Lisätiedot

Muoviteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Muoviteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2012 Muoviteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2 Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 6 2

Lisätiedot

Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti

Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti 2010 Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 4 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 4 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus

Lisätiedot

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelman vuosiraportti

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelman vuosiraportti 2008 Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 4 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 4 1.2 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelman vuosiraportti

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelman vuosiraportti 2009 Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2011 Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 4 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 4 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus

Lisätiedot

Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti

Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti 2011 Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 4 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 4 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 4 2 Sopimusyritysten

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2012 Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 6

Lisätiedot

Kemianteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Kemianteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2012 Kemianteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2 Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 6 2

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2009 Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2 Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 4 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 4 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 4

Lisätiedot

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelman vuosiraportti

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelman vuosiraportti 2011 Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelman vuosiraportti

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelman vuosiraportti 2015 Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus

Lisätiedot

Muoviteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Muoviteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2013 Muoviteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 6 2 Sopimusyritysten

Lisätiedot

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelman vuosiraportti

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelman vuosiraportti 2014 Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelman vuosiraportti 1 Sisällysluettelo Alkusanat 3 Tiivistelmä 4 1 Johdanto 6 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset 6 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus

Lisätiedot

Kemianteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Kemianteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2011 Kemianteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2 Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 6 2

Lisätiedot

Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti

Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti 2016 Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 6 2 Sopimusyritysten energiankäyttö

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2011 Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus

Lisätiedot

Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti

Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti 2015 Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 6 2 Sopimusyritysten energiankäyttö

Lisätiedot

Kemianteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Kemianteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2015 Kemianteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 6 2 Sopimusyritysten

Lisätiedot

Kemianteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Kemianteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2014 Kemianteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 6 2 Sopimusyritysten

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2014 Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2015 Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 6 2 Sopimusyritysten

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2015 Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 6 2 Sopimusyritysten

Lisätiedot

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelman vuosiraportti

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelman vuosiraportti 2010 Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 Johdanto 4 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2016 Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 6 2 Sopimusyritysten

Lisätiedot

Muoviteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Muoviteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2015 Muoviteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 6 2 Sopimusyritysten

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2016 Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 6 2 Sopimusyritysten

Lisätiedot

Kemianteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Kemianteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2016 Kemianteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 6 2 Sopimusyritysten

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008. Hille Hyytiä 22.9.2009

Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008. Hille Hyytiä 22.9.2009 Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008 Hille Hyytiä 22.9.2009 1.1 Energiavaltainen teollisuus tavoitteet toimenpideohjelmassa 1. Toimenpideohjelman tavoitteet

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2014 Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 6 2 Sopimusyritysten

Lisätiedot

Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti

Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti 2008 Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 5 2 Energiakatselmus-

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2012 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja sopimuksen kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2008 Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 4 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 4 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus

Lisätiedot

Kemianteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Kemianteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2010 Kemianteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 4 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 4 1.2 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2016 Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 6 2 Sopimusyritysten

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2008 Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 4 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 4 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus

Lisätiedot

Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2011

Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2011 Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2011 Liittymistilanne Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmaan oli vuoden 2011 lopussa liittynyt 25 jäsenyhteisöä, joiden liittymisasiakirjoista

Lisätiedot

Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista

Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista 2016 Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Vuosiraportoinnin toteutus 5 1.2 Sopimukseen liittyneet

Lisätiedot

Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista

Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista 2015 Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Vuosiraportoinnin toteutus 5 1.2 Sopimukseen liittyneet

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2011 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2 Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja sopimuksen kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Autoalan toimenpideohjelma

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Autoalan toimenpideohjelma ENEGIATEHOKKUUSsopimukset 2017 2025 Autoalan toimenpideohjelma 1 Sisällys AUTOALAN TOIMENPIDEOHJELMA 2017 Johdanto Liittymistilanne Liittyneiden määrä Liittyneiden energiankäyttö Energiatehokkuustoimenpiteet

Lisätiedot

Autoalan toimenpideohjelman vuosiraportti

Autoalan toimenpideohjelman vuosiraportti 2015 Autoalan toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 6 2 Sopimusyritysten energiankäyttö

Lisätiedot

Muoviteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Muoviteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2010 Muoviteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 4 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 4 1.2 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot

Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista

Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista 2014 Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Vuosiraportoinnin toteutus 5 1.2 Sopimukseen liittyneet

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2008 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja sopimuksen kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2010 Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2010 Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2009 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2 Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja sopimuksen kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2014 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 6 2 Sopimusyritysten

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2015 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 6 2 Sopimusyritysten

Lisätiedot

Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti

Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti 2011 Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti Energiantuotanto ja energiapalvelut Sisällysluettelo Alkusanat 3 Tiivistelmä 4 1 Johdanto 6 1.1 Vuosiraportoinnin toteutus

Lisätiedot

Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista

Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista 2013 Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Vuosiraportoinnin toteutus 5 1.2 Sopimukseen liittyneet

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2016 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 6 2 Sopimusyritysten

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2013 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja sopimuksen kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2010 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja sopimuksen kattavuus

Lisätiedot

Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista

Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista 2011 Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukset 5 1.2 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot

Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista

Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista 2012 Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukset 5 1.2 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Elinkeinoelämän yleiseen toimenpideohjelmaan teollisuus

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Elinkeinoelämän yleiseen toimenpideohjelmaan teollisuus 1(3) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Elinkeinoelämän yleiseen toimenpideohjelmaan teollisuus 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä

Lisätiedot

Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista

Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista 2010 Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista Sisällysluettelo Alkusanat 3 Tiivistelmä 4 1 Johdanto 6 1.1 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukset 6 1.2 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Kaupan alan toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Kaupan alan toimenpideohjelmaan 1(3) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Kaupan alan toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen liittymistiedot,

Lisätiedot

Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti

Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti 2010 Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti Energiantuotanto ja energiapalvelut Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Alkusanat 3 Tiivistelmä 4 1 Johdanto 6 1.1 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot

Toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelman vuosiraportti

Toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelman vuosiraportti 2012 Toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimuksen tavoitteet, liittyneet yritykset ja kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot

Kuntien energiatehokkuussopimuksen ja energiaohjelman vuosiraportti

Kuntien energiatehokkuussopimuksen ja energiaohjelman vuosiraportti 2011 Kuntien energiatehokkuussopimuksen ja energiaohjelman vuosiraportti 1 2 Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet ja kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Teknologiateollisuuden toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Teknologiateollisuuden toimenpideohjelmaan 1(3) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Teknologiateollisuuden toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen liittymistiedot,

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelmaan 1(3) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä

Lisätiedot

Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti

Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti 2008 Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 3 Tiivistelmä 1 Johdanto 6 1.1 Vuosiraportoinnin toteutus ja kattavuus 1.2 Toimenpiteiden raportointi

Lisätiedot

Toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelman vuosiraportti

Toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelman vuosiraportti 2013 Toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimuksen tavoitteet, liittyneet yritykset ja kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot

Kuntien energiatehokkuussopimuksen ja energiaohjelman vuosiraportti

Kuntien energiatehokkuussopimuksen ja energiaohjelman vuosiraportti 2012 Kuntien energiatehokkuussopimuksen ja energiaohjelman vuosiraportti 1 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet ja kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot

Toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelman vuosiraportti

Toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelman vuosiraportti 2011 Toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 1 Johdanto 5 1.1 Sopimuksen tavoitteet, liittyneet yritykset ja kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimusten seurantajärjestelmä TETS vuosiraportoinnin periaatteet

Energiatehokkuussopimusten seurantajärjestelmä TETS vuosiraportoinnin periaatteet Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Toimitilayhteisöjen toimenpideohjelma (TETS) Energiatehokkuussopimusten seurantajärjestelmä TETS vuosiraportoinnin periaatteet TETS-yhdyshenkilöpäivä 1.12.2011 Lähtökohtia

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset ja ajankohtaiskatsaus energiatehokkuusdirektiiviin. Risto Larmio Motiva

Energiatehokkuussopimukset ja ajankohtaiskatsaus energiatehokkuusdirektiiviin. Risto Larmio Motiva Energiatehokkuussopimukset ja ajankohtaiskatsaus energiatehokkuusdirektiiviin Risto Larmio Motiva Motiva Oy 100 % valtion omistama LIIKEVAIHTO milj. 9,25 Henkilöstö: 54 hlöä Asiantuntijapalveluita 7,96

Lisätiedot

Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti

Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti 2016 Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti Energiantuotanto ja energiapalvelut Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Alkusanat 3 Tiivistelmä 4 1 Johdanto 7 1.1 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Energiapalvelujen toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Energiapalvelujen toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista ENEGIATEHOKKUUSsopimukset 2017 2025 Energiapalvelujen toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista 1 Sisällys ENERGIAPALVELUJEN TOIMENPIDEOHJELMA 2017 Johdanto Liittymistilanne Liittyneiden määrä

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Autoalan toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Autoalan toimenpideohjelmaan 1(3) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Autoalan toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen liittymistiedot,

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset Energiantuotannon toimenpideohjelma

Energiatehokkuussopimukset Energiantuotannon toimenpideohjelma Energiatehokkuussopimukset 2017-2025 Energiantuotannon toimenpideohjelma VUOSIRAPORTOINTI Uuden kauden ensimmäinen raportointi Ensimmäinen raportointi tapahtuu vuoden 2018 alussa vuoden 2017 tietoja koskien

Lisätiedot

Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti

Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti 2012 Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti Energiantuotanto ja energiapalvelut Sisällysluettelo Alkusanat 3 Tiivistelmä 4 1 Johdanto 6 1.1 Vuosiraportoinnin toteutus

Lisätiedot

Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti

Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti 2014 Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti Energiantuotanto ja energiapalvelut Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Alkusanat 3 Tiivistelmä 4 1 Johdanto 6 1.1 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot

KETS yhdyshenkilöpäivät. Raportointi. Saara Elväs

KETS yhdyshenkilöpäivät. Raportointi. Saara Elväs KETS yhdyshenkilöpäivät 2018 Raportointi Saara Elväs Sisältö Kuntien energiatehokkuussopimuksen raportointi Palautetieto Tulokset 2017 tietojen raportoinnista (2018) Vuoden 2018 tietojen raportointi (2019)

Lisätiedot

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä 30.11.2016 Luotettavaa tietoa ja vaikuttavia ratkaisuja resurssitehokkaisiin toimiin

Lisätiedot

Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista

Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista 29 Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista 2 Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset 5 1.2 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen

Lisätiedot

TETS Vuosiraportointi 2013

TETS Vuosiraportointi 2013 TETS Vuosiraportointi 2013 Toimitilojen energiatehokkuuden kärjet 23.4.2015 Harri Heinaro, Motiva Oy Säästötoimenpiteiden määrä Toimenpide Säästetty energia Investointi Yht sähkö+ lkm Sähkö GWh/a Lämpö+pa

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan 1(3) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen

Lisätiedot

Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti

Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti 2015 Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti Energiantuotanto ja energiapalvelut Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Alkusanat 3 Tiivistelmä 4 1 Johdanto 6 1.1 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot

Energiatehokkuus pienissä ja keskisuurissa yrityksissä

Energiatehokkuus pienissä ja keskisuurissa yrityksissä Energiatehokkuus pienissä ja keskisuurissa yrityksissä EK-päivä 31.3.2009 Jyväskylä Asiantuntija Kati Ruohomäki Energia ja ilmasto Sisältö 1. Taustaa 2. Yleistä energiatehokkuussopimuksista 3. Toimenpideohjelma

Lisätiedot

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Asuinkiinteistöt Toimenpideohjelma vuokra-asuntoyhteisöille

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Asuinkiinteistöt Toimenpideohjelma vuokra-asuntoyhteisöille Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Asuinkiinteistöt Toimenpideohjelma vuokra-asuntoyhteisöille Tällä toimenpideohjelmalla RAKLI ry (jäljempänä RAKLI) toteuttaa Kiinteistöalan energiatehokkuussopimusta,

Lisätiedot

Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti

Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti 2013 Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti Energiantuotanto ja energiapalvelut Sisällysluettelo Alkusanat 4 Tiivistelmä 5 1 Johdanto 7 1.1 Vuosiraportoinnin toteutus

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Kaupan alan toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Kaupan alan toimenpideohjelma Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Kaupan alan toimenpideohjelma Liittyvä yritys: Yrityksen nimi liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Liittymistiedot, Toimenpideohjelma)

Lisätiedot