S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A. Pori Energia ja Tuuliwatti Oy. Luvian Oosinselän tuulivoimapuisto OYK. Arkeologisen inventoinnin täydennys 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A. Pori Energia ja Tuuliwatti Oy. Luvian Oosinselän tuulivoimapuisto OYK. Arkeologisen inventoinnin täydennys 2012"

Transkriptio

1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Pori Energia ja Tuuliwatti Oy Luvian Oosinselän tuulivoimapuisto OYK Arkeologisen inventoinnin täydennys 2012 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

2 Loppu 1 (18) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO Työn lähtökohdat ja tavoitteet SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Työmenetelmät Havaintokohde: Luvia, Pärrinki (muu kohde) Perustiedot kohteesta Kohdekuvaus Tulokset Kartat Kartta 1. Maastossa tarkastetut alueet. Itäosa. Numerolla 1 on merkitty kohde Pärrinki. Pohjakartta: Maanmittauslaitos 8/2012. Lisäykset ja merkinnät pohjakarttaan: Kalle Luoto. MK 1: Kartta 2. Maastossa tarkastetut alueet. Länsiosa. Numerolla 1 on merkitty kohde Pärrinki. Pohjakartta: Maanmittauslaitos 8/2012. Lisäykset ja merkinnät pohjakarttaan: Kalle Luoto. MK 1: Kartta 3. Kohde Pärrinki. havaintopisteiden sijainti. Pohjakartta: Maanmittauslaitos 8/2012. Lisäykset ja merkinnät pohjakarttaan: Kalle Luoto. MK 1: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Pyhäjärvenkatu 1, Tampere Puh , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

3 2 (18) 1 JOHDANTO 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet Tuuliwatti Oy ja Pori Energia Oy suunnittelevat tuulivoimapuiston rakentamista Oosin Martinpalon Hangassuon alueelle. Alueella suoritettiin arkeologinen inventointi kesällä Suunnitelmien tarkennuttua kesän 2011 jälkeen täydennettiin inventointia syksyllä Inventoinnin tarkoitus oli selvittää alueen tulevan maankäytön vaikutus muinaismuistoihin. Entuudestaan alueelta tai sen välittömästä läheisyydestä tunnetaan muutamia muinaisjäännöskohteita, lähinnä esihistoriallisiksi ajoitettuja röykkiökohteita. Muinaisjäännösselvityksen tarkoitus oli paikantaa hankealueen esihistoriallisen ja historiallisen ajan muinaisjäännökset. Maastotyöt tehtiin elokuun 2012 lopussa tuulipuiston muuttuneiden suunnitelmien mukaisilla tuulivoimaloiden rakennuspaikoilla sekä tarpeelliseksi katsotuilla alueilla niiden ympäristössä. Tarkempi kuvaus selvitysalueesta löytyy aiemmasta inventointikertomuksesta (Kalle Luoto 2011). Suurin osa tutkimusalueesta oli lähinnä harjumaastoa, suota tai kosteaa metsää. Kosteikkoalueilla liikkuminen oli hankalaa ja muinaisjäännösten olemassaolo epätodennäköistä. Muinaisjäännösnäkökulmasta potenttiaalisinta maastoa oli alueen itä- ja lounaisosissa (hiekkamaastoa). Täydennysalueen maastotöihin käytettiin kaksi maastotyöpäivää.

4 3 (18) 2 SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Kunta: Tutkimuksen laatu: Tutkimuslaitos: Tutkija: Luvia Täydennysinventointi. Suunnitellun Luvian Oosinselän tuulivoimapuiston arkeologinen inventointi Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy, FCG Finnish Consulting Group Oy FM Kalle Luoto Kenttätyöaika: 22. ja Rahoittaja: Liitteet: Aiemmat tutkimukset: Pori Energia Oy ja TuuliWatti Oy Kuvaluettelo, karttaluettelo Oosin Martinpalon Hangassuon alueen (Luvia, Pori) tuulivoimapuiston YVA-menettely sekä yleiskaavan laatiminen, arkeologinen inventointi (Kalle Luoto 2011, FCG Finnish Consulting Group Oy) Kuva 1. Muuttunut voimalanpaikka 5. Kuva: Kalle Luoto

5 4 (18) 3 Työmenetelmät Maastotarkastuksessa käytiin läpi Oosinselän suunniteltujen voimaloiden paikat ja niiden lähiympäristö. Lisäksi tarkastettiin tiestöä ja suunnittelualueen ympäristöä. Maastossa kohteet valokuvattiin ja niistä kirjattiin havainnot sekä maasto-, maaperäym. havainnot sekä mahdolliset muut taustatiedot. Kohteiden paikantaminen ja rajaus tehtiin GPS-laitteen (tarkkuus noin +/- 5 m), mittanauhojen ja kompassin avulla. Paikantamiseen käytettiin Garmin GPSmap 62s satelliittipaikanninta, jolla mitattiin rakenteiden sijainti ja havaintopisteet. Tutkimuksen koordinaatistona käytettiin KKJ 3 (2003) koordinaattijärjestelmää. Vanhojen tai poikkeavien koordinaattien muunnokseen käytettiin MapInfo 11.0 tietokoneohjelmaa, jolla myös inventointikertomuksen kartat laadittiin. Raportin koordinaatit on ilmoitettu ETRS 89 järjestelmän mukaisina. Suurimmassa osassa aluetta tarkasteltiin maastoa vain pintapuolisesti, mutta muinaisjäännöksen löytämisen kannalta otollisimmiksi koettuihin kohtiin kaivettiin myös muutamia lapionpistoja. Alueen maasto oli soista metsää ja harjualuetta, hiekkamaaalueita sijaitsi alueen lounais- ja itäosissa. Voimalanpaikkojen ulkopuolella tarkistettiin lähinnä metsätyökoneiden rikkomia alueita. Kuva 2. Suunniteltu voimalanpaikka 18. Kuva: Kalle Luoto

6 5 (18) Kartta 1. Maastossa tarkastetut alueet. Itäosa. Numerolla 1 on merkitty kohde Pärrinki. Pohjakartta: Maanmittauslaitos 8/2012. Lisäykset ja merkinnät pohjakarttaan: Kalle Luoto. MK 1:

7 6 (18) Kartta 2. Maastossa tarkastetut alueet. Länsiosa. Numerolla 1 on merkitty kohde Pärrinki. Pohjakartta: Maanmittauslaitos 8/2012. Lisäykset ja merkinnät pohjakarttaan: Kalle Luoto. MK 1:

8 7 (18) 4 Havaintokohde: Luvia, Pärrinki (muu kohde) 4.1 Perustiedot kohteesta MJ tyyppi ei muinaisjäännös asuinpaikat Tyypin tarkenne - Ajoitus historiallinen (arvio 1800-l:n loppu luvun alku) Ehdotus rauhoitusluokaksi -, muu kohde Lukumäärä 5 Peruskartta PK Koordinaatit (ETRS 89) 1) Kiviraunio (082): N = E = ) Jyrkkäreunainen kiviraunio (083) N = E = ) Kiviraunio (084) N = E = ) Kellari (085) N = E = Koordinaattiselite Maastomerkintä Pinta-ala 5) Kiviraunio (086) N = E = GPS mittaus kuopan keskeltä Ei ole havaintoalueen koko n. 0,4 ha Aika 22. ja Löydöt Kohdekuvaus Kohde koostuu useasta kivirauniosta ja kellarista Pärrinki nimisen suoalueen eteläpuolella. Kohde sijaitsee suunnitellusta voimalanpaikasta 19 noin metriä pohjoiseen. Alueen rajaus on arvioitu maastossa rakenteiden sijainnin perusteella. Kohde erottuu raivattuna alueena pitäjän ja senaatin kartoissa 1900-luvun alussa. Alueelle ei kuitenkaan ole näihin karttoihin merkitty rakennuksia. Rakenteen 3 itäpuolella on avokallio, jonka pintaa on raivattu ja kuorittu näkyviin. Kallion laidoille on työnnetty kiviä. Avokallion raivaaminen vaikuttaa melko hiljattain suoritetulta toimenpiteeltä ja se on huomattavasti nuorempi toimenpide kuin alla mainittujen kiviraunioiden ja kellareiden rakentaminen. Hiljattainen raivaaminen saattaa liittyä siihen, että paikalta on saatettu kerätä kiviä muualle kuljetettavaksi.

9 8 (18) Ote senaatin kartaston kartasta Luvia XVIII 13 (Digitaaliarkisto: Maanmittaushallitus, Maanmittaushallituksen historiallinen kartta-arkisto (kokoelma), Senaatin kartasto, [Luvia] (XVIII 13) [vuoden 1904 mittaus]. Karttaan on merkitty punaisella ympyrällä pelto ja sen lounaispuolinen kallio, jolla rakennusjäännökset sijaitsevat. Kartassa ei näy rakennuksia, mutta alue on raivattu.

10 9 (18) Ote pitäjänkartasta Luvia (). (Digitaaliarkisto: Maanmittaushallitus, Maanmittaushallituksen historiallinen kartta-arkisto (kokoelma), Pitäjänkartasto, Luvia ( Ia.* -/- -) [kartoitus todennäköisesti vuonna 1925]. Karttaan on merkitty punaisella ympyrällä pelto ja sen lounaispuolinen kallio, jolla rakennusjäännökset sijaitsevat. Kartassa ei näy rakennuksia.

11 10 (18) Kartta 3. Kohde Pärrinki. havaintopisteiden sijainti. Pohjakartta: Maanmittauslaitos 8/2012. Lisäykset ja merkinnät pohjakarttaan: Kalle Luoto. MK 1: = Kiviraunio (uuni) 2 = Kiviraunio 3 = Kiviraunio 4 = Kellari 5 = Kiviraunio 1. Kiviraunio Alakohde 1 sijaitsee avokalliolla. Kyseessä on suorakaiteen muotoinen kiviraunio, jonka reuna koostuu laakakivistä ja keskiosa pienemmistä kivistä. Rakenteessa on noin kuusi kerrosta kiviä. Rakenteen koko on noin 2 x 1,6 metriä ja korkeus 1,1 m. Rakenteen pitkä sivu on eteläreunassa ja rakenne on osin rauennut länsireunaltaan. Kyseessä on mahdollisesti uuni, sillä sen länsiosassa voidaan havaita uunin pesää muistuttava rakenne. Rakenteen länsipuolelta noin 1 m etäisyydeltä löydettiin tiilen

12 11 (18) pala, joka saattaa kuulua rakenteen kanssa samaan kontekstiin. Paikalla kasvaa katajaa, kuusia ja heinää. Rakenteen ympärillä kalliopinta vaikuttaa raivatulta. Rakenne voitaneen tulkita lähinnä rakennuksen, kuten torpan, tulisijaksi. Kuva 3. Kiviraunio, mahdollinen uuni, kuvattuna lännestä. Kuva: Kalle Luoto. Kuva 4. Kiviraunio, mahdollinen uuni, kuvattuna idästä. Mahdollinen uunin suuaukko kuusen alla. Kuva: Kalle Luoto.

13 12 (18) Kuva 5. Kiviraunio, mahdollinen uuni, kuvattuna idästä. Mahdollinen uunin suuaukko kuusen alla. Suuaukon päällä oleva laakakivi keskellä vasemmalla. Kuva: Kalle Luoto. Kuva 6. Kiviraunio, mahdollinen uuni, kuvattuna idästä. Mahdollinen uunin suuaukko kuusen alla. Suuaukon päällä oleva laakakivi keskellä vasemmalla. Kuva: Kalle Luoto.

14 13 (18) 2. Kiviraunio Kaakko-luode suuntainen kiviraunio, koko 3 x 1 m, korkeus 0,4 m. 3. Kiviraunio Itä-Länsi suuntainen kiviraunio, koko 3 m x 1,5 m, korkeus 0,8 m. Rakennettu kalliopohjalle. Rakenteessa on suuria kiviä reunoilla ja pieniä keskellä 2-3 kivikertaa. Kyseessä on mahdollisesti uunin jäännös. Kuva 7. Kiviraunio 3 kuvattuna idästä. Kuva: Kalle Luoto.

15 14 (18) 4. Kellari Itä-länsi suuntainen kellari, jonka suuaukko on idässä. Rakenteen ympärillä kasvaa mäntyjä ja pohjalla pienempiä kuusia (arviolta n vuotta vanhoja). Koko 4 x 3,5 m (+ kiviseinän paksuus n. 1 m), korkeus 1,4 m. Oviaukon leveys noin 1 m. Kuva 8. Kellarin suuaukko (kuusen alla) kuvattuna idästä. Kuva: Kalle Luoto. Kuva 9. Kellarin suuaukko ja seinän rakennetta. Kuva: Kalle Luoto.

16 15 (18) 5. Kiviraunio Rakenteen reunoilla on isoja kiviä, keskellä pienempiä. Rakenne on itä-länsi suuntainen ja se sijaitsee keskellä kuorittua avokalliota ja nykyistä metsäautotietä. Rakenteen ympäristössä on tiilenpaloja. Kyseessä saattaa olla uunin raunio. Kiviraunio on rakennettu kalliopohjalle. Kuva 10. Kiviraunio 5 kuvattuna idästä. Kuva: Kalle Luoto.

17 16 (18) 5 Tulokset Työn tuloksena paikannettiin arkeologisoitunut historiallisen ajan asuinpaikka, jota ei voitane oletetun nuoren ikänsä puolesta muinaisjäännöskohteena. Kohde edustaa kuitenkin Luvian historiallisen ajan asutuksen vaihetta, jolloin asutus ja peltoviljelyalue levittäytyi lyhyeksi ajaksi huonosti viljelyyn sopivalle alueelle tiiviisti asuttujen jokilaaksojen ulkopuolelle. Kohteen alueella ei tehty tarkempia tutkimuksia, mutta oletettavasti asuinpaikka on asutettu 1800-luvun lopulla ja se on autioitunut luvun alkupuolella. Mielenkiintoisena, mutta lyhytkestoisena, historiallisena ilmiönä rakenteet voisi merkitä kaavaan merkinnällä /s (suojeltava rakenne). Muutoin tarkastetulla alueella ei havaittu muinaisjäännöksiä. Laatinut: Kalle Luoto Arkeologi, FM

18

KEURUU MULTIA ÄHTÄRI 2014. Valtatien 18 uusi linjaus arkeologinen inventointi

KEURUU MULTIA ÄHTÄRI 2014. Valtatien 18 uusi linjaus arkeologinen inventointi KEURUU MULTIA ÄHTÄRI 2014 Valtatien 18 uusi linjaus arkeologinen inventointi Jaana Itäpalo 29.9.2014 KESKI-POHJANMAAN ARKEOLOGIAPALVELU 1 Tiivistelmä Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelu suoritti arkeologista

Lisätiedot

Kooste kaavan laatimisen perustana olleista muinaismuistoalueita ja muita arkeologisia kohteita koskevista lähtöaineistoista

Kooste kaavan laatimisen perustana olleista muinaismuistoalueita ja muita arkeologisia kohteita koskevista lähtöaineistoista Kangasalan kunta, n kyläyleiskaava, kaavaehdotus 26.11.2014, kaavaselostus Liite 4: Arkeologiset kohteet Kangasalan kunta n kyläyleiskaava Kaavaehdotus 26.11.201 Kooste kaavan laatimisen perustana olleista

Lisätiedot

Arkeologinen osa alueinventointi 2009

Arkeologinen osa alueinventointi 2009 Lempäälä Kuokkari Hakkari Herrala Arkeologinen osa alueinventointi 2009 Hanna Leena Salminen Pirkanmaan maakuntamuseo Sisällysluettelo Kartta 1. Tutkimusalueen sijainti... 3 Kartta 2. Tutkimusalueen sijainti...

Lisätiedot

Kalajoki Ylivieska Kotoneva - Uus-Nivala voimajohtolinjauksen muinaisjäännösinventointi 2013 Ver. 2

Kalajoki Ylivieska Kotoneva - Uus-Nivala voimajohtolinjauksen muinaisjäännösinventointi 2013 Ver. 2 1 Kalajoki Ylivieska Kotoneva - Uus-Nivala voimajohtolinjauksen muinaisjäännösinventointi 2013 Ver. 2 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: Ramboll Finland Oy 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi...

Lisätiedot

Lappeenranta Keskustaajaman osayleiskaavan eteläisten alueiden 2. ja 3. vaiheen alueiden historiallisen ajan kohteiden muinaisjäännösinventointi 2014

Lappeenranta Keskustaajaman osayleiskaavan eteläisten alueiden 2. ja 3. vaiheen alueiden historiallisen ajan kohteiden muinaisjäännösinventointi 2014 1 Lappeenranta Keskustaajaman osayleiskaavan eteläisten alueiden 2. ja 3. vaiheen alueiden historiallisen ajan kohteiden muinaisjäännösinventointi 2014 Antti Bilund Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki 2 Sisältö

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KESKIAIKAISET PAPPILAT Hollolan, Padasjoen ja Sysmän pappilatonttien arkeologinen inventointi elokuussa 2013

PÄIJÄT-HÄMEEN KESKIAIKAISET PAPPILAT Hollolan, Padasjoen ja Sysmän pappilatonttien arkeologinen inventointi elokuussa 2013 PÄIJÄT-HÄMEEN KESKIAIKAISET PAPPILAT Hollolan, Padasjoen ja Sysmän pappilatonttien arkeologinen inventointi elokuussa 2013 Hanna-Maria Pellinen Turun yliopisto Arkeologia Tiivistelmä Teemainventointi:

Lisätiedot

Rautalammin kunta Kirkonkylän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014. Aura OK

Rautalammin kunta Kirkonkylän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014. Aura OK Rautalammin kunta Kirkonkylän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014 Samuel Vaneeckhout Aura OK Työn suorittaja: FT Samuel Vaneeckhout (Osuuskunta Aura) Työn tilaaja: Rautalammin kunta Kenttätyöajankohta:

Lisätiedot

Uusikaarlepyy Munsalan asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014

Uusikaarlepyy Munsalan asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014 1 Uusikaarlepyy Munsalan asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: Uudenkaarlepyyn kaupunki 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi... 3 Munsala

Lisätiedot

Hattula Yli-Moijala ja Raimaanmäki (Kevola) koekaivaukset 2013

Hattula Yli-Moijala ja Raimaanmäki (Kevola) koekaivaukset 2013 1 Hattula Yli-Moijala ja Raimaanmäki (Kevola) koekaivaukset 2013 Hannu Poutiainen Timo Sepänmaa Kustantaja: Verkonrakentaja Wire Oy 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Lähtötiedot... 5 Kohdetiedot...

Lisätiedot

IKAALINEN Kilvakkala Ala-Soini 2 kivikautisen asuinpaikan ja Tapiainen 1 kivikautisen ja historiallisen ajan asuinpaikan kartoitus 2014

IKAALINEN Kilvakkala Ala-Soini 2 kivikautisen asuinpaikan ja Tapiainen 1 kivikautisen ja historiallisen ajan asuinpaikan kartoitus 2014 1 IKAALINEN Kilvakkala Ala-Soini 2 kivikautisen asuinpaikan ja Tapiainen 1 kivikautisen ja historiallisen ajan asuinpaikan kartoitus 2014 Hannu Poutiainen Jasse Tiilikkala Tilaaja: Destia Oy 2 Sisältö

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO Maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys. Egentliga Finlands Energi Ab (EFE)

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO Maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys. Egentliga Finlands Energi Ab (EFE) KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO Maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys Egentliga Finlands Energi Ab (EFE) 1 Taustaa Tämä maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys on

Lisätiedot

TAULUKKO 1 A LUETTELOT VARSINAIS-SUOMEN MUINAISJÄÄNNÖSKOHTEISTA JA -ALUEISTA

TAULUKKO 1 A LUETTELOT VARSINAIS-SUOMEN MUINAISJÄÄNNÖSKOHTEISTA JA -ALUEISTA TAULUKKO 1 A LUETTELOT VARSINAIS-SUOMEN MUINAISJÄÄNNÖSKOHTEISTA JA -ALUEISTA Kustavin Loukeenkarin jatulintarha. Valokuva Reino Heikinheimo 2006. V A R S I N A I S - S U O M E N M A A K U N T A K A A V

Lisätiedot

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115 11 39? 10:32 40 10:98 10 8 15 696 3 2 2 42 5 9 14 41 62 30 29 17 1 28 65 31 7 RP 16 6 60 9 43 253:4 12 4 RP12 9 25 72 14 8 13 13 21 10 45 1 26 37 1 32 996 11 66 15 2 15 10:131 44 23 997 10:129 14 685 719

Lisätiedot

LESTI L I 11.5.20155 E 3)

LESTI L I 11.5.20155 E 3) LESTI IJÄRVEN KUNTA L I LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON A (OSA-ALUE E 3) KAAVASELOSTUS - EHDOTUS 11.5.20155 vastaaa KV 28.5..2015 18 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy LESTIJÄRVEN KUNTA LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON

Lisätiedot

Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara

Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA FINGRID OYJ Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20904P001 Raportti FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

Annankankaan tuulivoimapuiston

Annankankaan tuulivoimapuiston SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT Annankankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Annankankaan kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P13714P006 Annankankaan kaavaselostus,

Lisätiedot

Vesilahti Koskenkylän ympäristön osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventoinnin v. 2011 osuus: vanha tielinja Timo Jussila

Vesilahti Koskenkylän ympäristön osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventoinnin v. 2011 osuus: vanha tielinja Timo Jussila 1 Vesilahti Koskenkylän ympäristön osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventoinnin v. 2011 osuus: vanha tielinja Timo Jussila Kustantaja: Vesilahden kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Vanha tielinja...

Lisätiedot

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA FINGRID OYJ Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21569P001 Raportti FCG Suunnittelu ja

Lisätiedot

LESTI E 1) 11.5.20155

LESTI E 1) 11.5.20155 LESTI IJÄRVEN KUNTA L LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON A (OSA-ALUE E 1) KAAVASELOSTUS - EHDOTUS 11.5.20155 vastaaa KV 28.5..2015 17 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy LESTIJÄRVEN KUNTA 11.5.2015, VASTAA KV 28.5.20155

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Merikarvian kunta Asiakirjatyyppi Osayleiskaavan selostus Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013 (tark. 23.6. ja 30.9.2014) MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA 1 Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

esihistoriasta. Eero Muurimäki

esihistoriasta. Eero Muurimäki Vastaava toimittaja: Petri Halinen, Albert Petreliuksenkatu 5 C 18, 01370 Vantaa. Puh. 09-8235997. Petri.Halinen@helsinki.fi Toimituskunta: Jouko Pukkila, joukopukkila@hotmail.com Hanna-Maria Pellinen,

Lisätiedot

SALLAN KUNTA. Selostus OY 16.2.2015 0615-P22989

SALLAN KUNTA. Selostus OY 16.2.2015 0615-P22989 SALLAN KUNTA Sallatunturin osayleiskaavan muutos Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5 0615-P22989 Selostus 1 (63) Persson Puurula Eva Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 1 1.1 Kaavan

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNKI KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 3. TAUSTA-AINEISTO JA MENETELMÄT...

VAASAN KAUPUNKI KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 3. TAUSTA-AINEISTO JA MENETELMÄT... VÄHÄNKYRÖN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 2.1SIJAINTI... 5 2.3OSA-ALUEET... 10 2.4MAISEMARAKENNE... 11 2.5MAAPERÄ... 13 2.6VALUMA-ALUEET...

Lisätiedot

TURKU II/1/3 Rettigin tontti/aboa Vetus -museon alue

TURKU II/1/3 Rettigin tontti/aboa Vetus -museon alue TURKU II/1/3 Rettigin tontti/aboa Vetus -museon alue Suuren kivitalon kellarin K94:9 arkeologinen kaivaus 2012 Kaivauskertomus Hannele Lehtonen ja Ilari Aalto 2012 Kansilehden valokuva: Nina Manninen ja

Lisätiedot

STRUVE-PISTEIDEN TILA KESKI-SUOMESSA

STRUVE-PISTEIDEN TILA KESKI-SUOMESSA Struve-komissio STRUVE-PISTEIDEN TILA KESKI-SUOMESSA Perusselvitys 2008-2009 Jyväskylässä 18. päivänä joulukuuta 2009 Struve-komissio: Olli Lampinen Juha Parviainen Pekka Sintonen Ismo Nuuja Heikki Rantatupa

Lisätiedot

403-D1042 Ehdotus, 11.5.2012 (tark. 11.6.2012)

403-D1042 Ehdotus, 11.5.2012 (tark. 11.6.2012) FCG Finnish Consulting Group Oy Kaustisen kunta KAUSTISEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Selostus Ehdotus, 11.5.2012 (tark. 11.6.2012) FCG Finnish Consulting Group Oy Selostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA JUUPAJOKI HULIPAS OSA TILASTA MOISIO 177-405-2-117 Hulipas ja Pikku-Liesi MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 22.6.2015 Tämä kaavaselostus koskee 22.6.2015 päivättyä Moision tilan ranta-asemakaavan

Lisätiedot

TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA

TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 16ERE0080.30.Q060.002-H KAAVAEHDOTUS 10.09.2012 Tarkistukset KH 08.04.2013 ja 17.06.22013 KV 25.06.2013 79 KALAJOEN KAUPUNKI TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS TOHKOJAN TUULIPUISTON

Lisätiedot

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi-Kurkelan rantaasemakaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22840 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (20) 1 PERUS-

Lisätiedot