SAUVON KALLENMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSALUE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAUVON KALLENMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSALUE"

Transkriptio

1 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Sauvo SAUVON KALLENMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSALUE Arkeologinen inventointi

2 Sauvo Kallenmäen asemakaava-alue SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto Inventointityö Tulokset Kohteet... 7 Taulukko 1. Kaava-alueen muinaisjäännöskohteet Pappila [ ] Kyynäräisen yläpelto [ ]... 10

3 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Sauvo Arkeologinen inventointi Kallenmäen asemakaava-alue KARTAT Kartta 1. Tutkimusalueen sijainti. MK 1 : II Kartta 2. Maastossa tarkastetut alueet Kartta 3. Ote asemakaavan suunnitelmasta, minkä perusteella inventointi toteutettiin. Ei mittakaavassa Kartta 4. Kohteet Pappila [1] ja Kyynäräisen pelto [2]. MK 1 : Taustakartat: Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 06/2013 Kartta 1. Tutkimusalueen sijainti. MK 1 : Pohjakartta: maanmittauslaitos. Lisäykset pohjakarttaan: Kalle Luoto aineistoa

4 Sauvo Kallenmäen arkeologinen inventointi 1 SAUVO KALLENMÄKI, ARKEOLOGINEN INVENTOINTI 2013 Tutkimuksen laji Arkeologinen inventointi Tutkimuslaitos: Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Inventoija: FM Kalle Luoto Kenttätyöaika: 1 pv ( ) Peruskartta: PK Tutkimusten rahoittaja: Sauvon kunta / Nosto Consulting Oy Alkuperäinen tutkimuskertomus: Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Muinaisjäännöskohteet: Pappila [ ] Kyynäräisen yläpelto [ ] Löydöt: ei löytöjä Aikaisemmat tutkimukset: inventointi 2000: Raike, Eeva (Museovirasto) 1 Johdanto Arkeologinen inventointi tehtiin Sauvon Kallenmäen asemakaava ja asemakaavan muutosalueella, jossa inventointi kohdennettiin rakentamattomille tonttialueille. Suunnittelualueella tai sen läheisyydessä sijaitsi kaksi ennestään tunnettua muinaisjäännöskohdetta, Pappila ja Kyynäräisen yläpelto. Kohteilla oli entuudestaan pistemäinen rajaus. rajausta pyrittiin tarkentamaan inventoinnin yhteydessä tehdyllä ohjeellisella pintahavaintoihin perustuvalla rajauksella. Työn tilasi Pasi Lappalainen (Nosto Consulting Oy) Sauvon kunnan kaavoituksen taustaselvitykseksi. Kartta 2. Maastossa tarkastetut alueet. Pohjakartta: maanmittauslaitos. Lisäykset pohjakarttaan: Kalle Luoto 2013.

5 Sauvo Kallenmäen arkeologinen inventointi 2 Kartta 3. Ote asemakaavan suunnitelmasta, minkä perusteella inventointi toteutettiin. Ei mittakaavassa. Alkuperäinen kartta: Sauvon kunta, Kallenmäen asemakaava ja asemakaavan muutos ( ) / Nosto Consulting, Pasi Lappalainen (sähköposti )

6 Sauvo Kallenmäen arkeologinen inventointi 3 2 Inventointityö Sauvon nykyisen keskuksen ympäriltä tunnetaan useita muinaisjäännöksiä. Sauvon kirkkopitäjä palautuu 1200-luvun alkuun. Pitäjän keskus on ollut alusta lähtien nykyisen kivikirkon seutu. Kivikirkko on muurattu 1470-luvun molemmin puolin. Kivikirkkoa edelsi samalle paikalle 1200-luvulla rakennettu hirsinen kirkko. Sauvon pappila on sijainnut nykyisellä paikallaan todennäköisesti yhtä kauan kuin kirkko. Pappilan vanhin rakennus on leivintuvan holvikellari, joka saattaa olla jopa keskiaikainen. Päärakennuksen vanhin osa on vuodelta Inventointialue sijaitsee noin 0,5 km Sauvon kirkosta kaakkoon ja sen pohjoispohjoispuolella sijaitsee Sauvon pappila. Inventointialueen pohjois- ja länsiosat ovat pitkälti rakennettuja, kun taas keskiosat ovat rakentamatonta kalliota tai mäkialuetta. Arkeologinen inventointi jakaantuu kolmeen osaan: esiselvitykseen, maastoinventointiin ja raportointiin. Esiselvitysvaiheessa tehtiin arkistoselvitys, johon kuului hankealueen aiemmin tunnettujen kohteiden paikantaminen sekä tutustuminen alueen tutkimushistoriaan ja tärkeimpiin arkistolähteisiin. Hankealueen tunnetut muinaisjäännöskohteet selvitettiin olemassa olevien lähteiden perusteella, mm. Museoviraston ylläpitämän muinaisjäännösrekisterin ja aiemman inventointiraportin (Raike 2000) avulla. Inventoinnin maastotyöt kohdistuivat Kallemäen asemakaavan ja asemakaavan muutosalueen rakentamattomille alueille. Maastossa kohteiden paikantamisen perusteena on maaston topografia ja havainnot. Kohteet dokumentoitiin valokuvaamalla, kirjallisin muistiinpanoin ja karttamerkinnöin. Maastossa kohteet valokuvattiin ja niistä kirjattiin havainnot. Rakentamattomat alueet saatiin tarkastettua, lukuun ottamatta koillisosan peltoaluetta, joka oli aidattuna lehmilaitumena. Käytännössä laitumen alueen kasvillisuus olisi estänyt luotettavien havaintojen tekemisen. Raportointivaiheessa käsiteltiin maastotöiden yhteydessä kerätty aineisto sekä laadittiin raportti sekä luettelot ja kartat. Kohteiden paikantaminen ja rajaus tehtiin GPS-laitteen (tarkkuus noin +/- 5 m), mittanauhojen ja kompassin avulla. Paikantamiseen käytettiin Garmin GPSmap 62s satelliittipaikanninta, jolla mitattiin rakenteiden sijainti ja havaintopisteet. Tutkimuksen koordinaatistona käytettiin WGS84 koordinaattijärjestelmää. Vanhojen tai poikkeavien koordinaattien muunnokseen käytettiin MapInfo 11.0 tietokoneohjelmaa, jolla myös inventointikertomuksen kartat laadittiin. YKJ koordinaateilla on kuvattu vanhoja muinaisjäännösrekisterin mukaisia koordinaatteja. Raportin uudet ja muuttuneet koordinaatit on ilmoitettu ETRS 89 -TM 35 järjestelmän mukaisina. Suurimmassa osassa aluetta tarkasteltiin maastoa vain pintapuolisesti, mutta muinaisjäännöksen löytämisen kannalta otollisimmiksi koettuihin kohtiin kaivettiin myös muutamia lapionpistoja, lähinnä alueen pohjoisosaan metsittyneiden hiekanottokuoppien reunoille. Muinaisjäännösten lähistölle ei kaivettu kuoppia kohteiden tarkemmaksi rajaamiseksi.

7 Sauvo Kallenmäen arkeologinen inventointi 4 Kuva 1. Ote 1800-luvulla laaditusta pitäjänkartasta (tarkka vuosi ei tiedossa). Kartoitus perustuu aiemmin suoritetun isojaon mittauksiin, joita on täydennetty myöhemmillä merkinöillä. Kuva 2. Ote kaava-alueesta Senaatin kartaston kartasta VIII 18 (mittaus v. 1879). Keskellä Sauvon kirkko ja pappila. Kallenmäki on rakentamaton ja pappilan rakennukset keskittyvät tien pohjoispuolelle.

8 Sauvo Kallenmäen arkeologinen inventointi 5 Kuva 3. Ote vuoden 2000 (Raike) arkeologisen inventoinnin karttaliitteestä 12. Arkeologisen inventoinnin karttaliitteeseen on muinaisjäännöskohteet on merkitty pistein. Kaava-alueella sijaitsevat kohteet 22 (Pappila) ja 56 (Kyynäräisen yläpelto). Erityisen kohteen 56 ympäristö on muuttunut voimakkaasti kuluneiden 13 vuoden aikana.

9 Sauvo Kallenmäen arkeologinen inventointi 6 3 Tulokset Inventoinnin tuloksena havaittiin kaava-alueella useita aikaisemman maankäytön merkkejä. Ilmeisesti aluetta on muokattu jossain määrin 1900-luvun aikana, sillä pohjoisosan pihapiirien ulkopuolella oli näkyvissä selkeitä hiekanottokuoppia ja muita maanmuokkauksen merkkejä. Oikeastaan ainoastaan avokallioalueet näyttivät säilyneen merkittäviltä muutoksilta. Mäenalan pohjoispuolista rinnettä kaava-alueen itäosassa oli kaivettu ja muokattu ilmeisesti soranoton tuloksena ja Kallenmäen pohjoisosassa, noin 200 m pappilalta kaakkoon on käytöstä jäänyt hiekkakuoppa, johon oli tuotu roskia. Tunnettujen muinaisjäännösten tunnistaminen oli hankalaa, sillä molempiin oli nykyinen maankäyttö vaikuttanut voimakkaasti. Muinaisjäännös Pappila voitiin yhä tunnistaa maastossa, mutta aiemman arkeologisen inventoinnin (Raike 2000) jälkeen muinaisjäännöksen Kyynäräisen yläpelto ympäristö oli muuttunut aiemmasta pellosta uuden omakotitalon piha-alueeksi. Muinaisjäännöstä ei enää voitu pintahavainnoin tunnistaa. Muinaisjäännös Pappilan ympäristössä oli hakkujätettä ja runsaasti aluskasvillisuutta. Käytännössä molempien muinaisjäännösten säilyneisyyden ja sijainnin tarkempi määrittäminen vaatisi maastoon kajoavia tutkimuksia (koekaivaus). Tämän inventoinnin maastotyöt keskittyvät kaava-alueen rakentamattomille alueille, joilta ei tehty havaintoja uusista kohteista. Tunnettujen kahden kohteen lisäksi mahdollinen muinaisjäännös on lähistöllä sijaitseva Sauvon pappila, joka lienee sijainnut nykyisellä paikallaan, Pappilantien pohjoispuolella, jo keskiajalta lähtien. Kyseinen alue ei kuulunut inventointialueeseen eikä sitä maastossa tarkastettu. Kaava-alueen rakentamattomilta alueilta ei tehty havaintoa ennestään tuntemattomista muinaisjäännöksistä. Maasto- ja arkistotietojen perusteella laadittiin alustavat muinaisjäännösrajaukset alueen tunnetuille muinaisjäännöskohteille. Käytännössä muinaisjäännösten osalta ei mielestäni pelkästään pintahavaintojen perusteella ole perusteltua muuttaa voimassaolevia muinaisjäännösluokituksia. Tosin käytännössä molempien jäännösten osalta on epävarmaa, onko niistä jäljellä enää muinaisjäännökseksi laskettavia alkuperäisiä rakenteita tai maakerrostumia. Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Laatinut: Kalle Luoto FM, arkeologia Lähteet Raportit Digitaaliarkisto Raike, Eeva: Sauvo, inventointi 2000 (arkeol.os. 139/ ) Metsäntutkimuslaitos > Metsäntutkimuslaitoksen kulontorjuntakartasto (kokoelma) > Suomen taloudelliset kartat, vanhat lehdet, 1.sarja > II:4 Salo (Icca:5) Maanmittaushallitus > Maanmittaushallituksen historiallinen kartta-arkisto (kokoelma) > Senaatin kartasto > [Sauvo] (VIII 18) Internet FM Heidi Vilon ja kirjastonjohtaja Päivi Inkisen toimittama artikkeli Sauvon kunnan www-sivuilla. (http://www.sauvo.fi/file.php/752), luettu

10 Sauvo Kallenmäen arkeologinen inventointi 7 4 Kohteet Taulukko 1. Kaava-alueen muinaisjäännöskohteet. NRO RL Nimi MJ MJ Ajoitus N E rek. tunnus (Museov.) tyyppi 1 2 Pappila hautapaikat rautakautinen Kyynäräisen asuinpaikat rautakautinen yläpelto Selite: MJ muinaisjäännös MJ rek. tunnus muinaisjäännösrekisteritunnus, Museovirasto RL rauhoitusluokka (1, 2 tai 3) Kartta 4. Kohteet Pappila [1] ja Kyynäräisen pelto [2]. MK 1 : Pohjakartta: maanmittauslaitos. Lisäykset pohjakarttaan: Kalle Luoto 2013.

11 Sauvo Kallenmäen arkeologinen inventointi Pappila [ ] 1 v Nimi: Pappila Kunta: Sauvo Laji: kiinteä muinaisjäännös Ajoitus: rautakautinen Muinaisj.tyyppi: hautapaikat Rauhoitusluokka: 2 Lukumäärä: 1 koordinaatit: ETRS TM35 N E Z/m.mpy 25 Koord.selite Hautaröykkiön koordinaatit (mittaus 1990) Etäisyystieto Sauvon kirkolta 400 m kaakkoon Peruskartta: Sauvo Aiemmat tutkimukset: inventointi: Raike Eeva 2000 inventointi: Waris Marketta 1960 kaivaus: Appelgren Hj Löydöt: KM 4162:1-40 Muinaisjäännösrekisterin kuvaus: Röykkiö sijaitsee alavalle pellolle laskevan jyrkän mäen rinteessä. Matalan röykkiön seassa on suuria kiviä, joista osa maakiviä. Röykkiön on kaivanut vuonna 1902 Hj, Appelgren. Röykkiöstä löytyi palaneita luita sekä runsaasti hautaantimia. Röykkiö sijaitsee pusikossa heti Korvenpään pihapiirin ulkopuolella heti rinteen ylätasanteen alapuolella. Osin kaivettu röykkiö on vaikeasti paikallistettavissa, mutta M. Wariksen Inventointikertomuksessa on maininta, että kohdetta on pidetty kaatopaikkana, joten röykkiön sijainnin voi määrittää kaatopaikan mukaan. Kohdassa on kaiveltu viime aikoina 1 pieniä kuoppia. Korvenpään emäntä Liisa Kyynäräisen mukaan röykkiöstä 40 metriä pohjoiseen päin kohdassa, jossa nykyisin on seurakunnan lämpökeskus, olisi ollut uhrikivi. Uhrikivessä olisi ollut muutamia samanlaisia kuoppia kuin Riihipellon uhrikivessä. Kivi on nykyään hävinnyt. Havainnot 2012: Röykkiön sijainti tarkastettiin maastossa. Havainnointia vaikeutti runsas aluskasvillisuus ja hakkuujäte, joka oli ainakin osittain syntynyt ilmeisesti myrskyn kaatamien puiden raivauksen tuloksena. kaatuneiden puiden kannot olivat yhä paikalla ja niiden rikkomaa maanpintaa tarkasteltaessa ei havaittu uusia merkkejä muinaisjäännöksestä. Maaperä vaikutti lähinnä moreenimaalta. Röykkiön lisäksi havaittiin matala maantasainen kiveys, jonka yhteydessä oli muutamia suurehkoja maakiviä. Rakenne on mahdollisesti ihmistekoinen ja se saattaa liittyä röykkiöön. Röykkiön länsipuolella nousee mäenrinnettä viistosti ylös käytöstäjäänyt pihatie tai ajoura, joka voidaan yhä maastossa erottaa. Ajouran länsipuolella rinne on hyvin jyrkkä, eikä ole luultavaa, että muinaisjäännös jatkuisi ajouran länsipuolelle. Röykkiön välittömässä läheisyydessä, sen itäpuolella, si-

12 Sauvo Kallenmäen arkeologinen inventointi 9 jaitsee hoidettu pihapiiri, jossa maaperää on ilmeisesti tasattu. Sen alueella ei pintahavaintoja voitu tehdä. Muinaisjäännöksen kannalta olennainen osa sijaitsee tieuran ja pihapiirin sekä pohjoisessa tien ja seurakunnan lämpökeskuksen rajaamalla alueella. Röykkiön lisäksi rinteessä saattaa olla vielä tunnistamattomia rakenteita muinaisjäännösalueesi rajatulla alueella. Kuva 4. Kohteen pappila ympäristöä. Maaperä on melko peitteista ja rakenteet eivät ole selkeästi näkyvissä. Rinne laske länteen. Kuva 5. Röykkiön Pappila rakenteet rajautuvat omakotitalotonttiin.

13 Sauvo Kallenmäen arkeologinen inventointi Kyynäräisen yläpelto [ ] Nimi: Kyynäräisen yläpelto Kunta: Sauvo Laji: kiinteä muinaisjäännös Ajoitus: rautakautinen Muinaisj.tyyppi: asuinpaikka Rauhoitusluokka: 2 Lukumäärä: 1 koordinaatit: ETRS TM35 N E Z/m.mpy 22,5-25 Koord.selite Pellon keskikoordinaatit (GPS mittaus 1990) Etäisyystieto 0,6 km Sauvon kirkolta itäkaakkoon. Peruskartta: Sauvo Aiemmat tutkimukset: inventointi: Eeva Raike 2000 Sauvon historia: Jukka Luoto 1990 Löydöt: KM 32501:1-4 Muinaisjäännösrekisterin kuvaus: Korvenpään yläpelto on muokattu pelloksi vasta 1960-luvulla. Liisa Kyynäräinen on poiminut pellosta paljon esihistoriaan viittaavia löytöjä: mm. savikiekon katkelmia ja keihäänkärki luvulla uuden vesijohdon, joka kulki yläpellon pohjoispuolella kulkevan tien eteläpuolelta, yhteydessä löytyi rautakaudelle tyypillistä keramiikkaa. Pelto laskee itään päin nk. kaivopellolle päin, josta taas sen länsiosasta on löytynyt kolme pronssivartaista kierrettyä kaularenkaan katkelmaa. Yläpellon löytöalueen laajuus on noin 60 x 80 m. Havainnot 2012: Kohteen Kyynäräisen yläpelto paikalla sijaitsee nykyisin omakotitalo ja omakotitalon pihamaa, joten muutos edellisen inventoinnin jälkeen kuluneen 13 vuoden aikana on ollut merkittävä. Pihamaa on hoidettu eikä sen alueelta voi nykyisin tehdä havaintoja muinaisjäännöksen säilyneisyydestä. Kohteen säilyneisyyden ja tarkempien rajojen määrittäminen vaatisi maaperään kajoavaa tutkimusta, kuten koekuoppien tekemistä. On mahdollista, että pihapiirin alueella uudisrakennusten perustusten ulkopuolella, mahdollisten täyttökerrosten alla, on säilynyt osia muinaisjäännöksestä. Tätä ei kuitenkaan voitu varmentaa tarkastuksen yhteydessä. Raikkeen (2000) mukaan pellon pintapoiminnan yhteydessä saatiin talteen pieniä saviastian paloja, savikiekon katkelmia ja kuonaa. Löydöt vaikuttivat Raikkeen mukaan rautakauden asuinpaikkalöydöiltä. Tämä tulkinta lienee oikea. Lisäksi Raike mainitsee kohteen itäpuolelta pellonlaidasta löydettyjen kaularenkaiden katkelmien löytöpaikaksi pellon laidan, joka yhä oli rakentamatonta peltoa.

14 Sauvo Kallenmäen arkeologinen inventointi 11 Kuva 6. Kohde Kyynäräisen yläpelto on nykyisin hoidetulla pihamaalla ja entistä peltoaluetta ei voi tunnistaa.

Arkeologinen osa alueinventointi 2009

Arkeologinen osa alueinventointi 2009 Lempäälä Kuokkari Hakkari Herrala Arkeologinen osa alueinventointi 2009 Hanna Leena Salminen Pirkanmaan maakuntamuseo Sisällysluettelo Kartta 1. Tutkimusalueen sijainti... 3 Kartta 2. Tutkimusalueen sijainti...

Lisätiedot

Kooste kaavan laatimisen perustana olleista muinaismuistoalueita ja muita arkeologisia kohteita koskevista lähtöaineistoista

Kooste kaavan laatimisen perustana olleista muinaismuistoalueita ja muita arkeologisia kohteita koskevista lähtöaineistoista Kangasalan kunta, n kyläyleiskaava, kaavaehdotus 26.11.2014, kaavaselostus Liite 4: Arkeologiset kohteet Kangasalan kunta n kyläyleiskaava Kaavaehdotus 26.11.201 Kooste kaavan laatimisen perustana olleista

Lisätiedot

KEURUU MULTIA ÄHTÄRI 2014. Valtatien 18 uusi linjaus arkeologinen inventointi

KEURUU MULTIA ÄHTÄRI 2014. Valtatien 18 uusi linjaus arkeologinen inventointi KEURUU MULTIA ÄHTÄRI 2014 Valtatien 18 uusi linjaus arkeologinen inventointi Jaana Itäpalo 29.9.2014 KESKI-POHJANMAAN ARKEOLOGIAPALVELU 1 Tiivistelmä Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelu suoritti arkeologista

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KESKIAIKAISET PAPPILAT Hollolan, Padasjoen ja Sysmän pappilatonttien arkeologinen inventointi elokuussa 2013

PÄIJÄT-HÄMEEN KESKIAIKAISET PAPPILAT Hollolan, Padasjoen ja Sysmän pappilatonttien arkeologinen inventointi elokuussa 2013 PÄIJÄT-HÄMEEN KESKIAIKAISET PAPPILAT Hollolan, Padasjoen ja Sysmän pappilatonttien arkeologinen inventointi elokuussa 2013 Hanna-Maria Pellinen Turun yliopisto Arkeologia Tiivistelmä Teemainventointi:

Lisätiedot

Lappeenranta Keskustaajaman osayleiskaavan eteläisten alueiden 2. ja 3. vaiheen alueiden historiallisen ajan kohteiden muinaisjäännösinventointi 2014

Lappeenranta Keskustaajaman osayleiskaavan eteläisten alueiden 2. ja 3. vaiheen alueiden historiallisen ajan kohteiden muinaisjäännösinventointi 2014 1 Lappeenranta Keskustaajaman osayleiskaavan eteläisten alueiden 2. ja 3. vaiheen alueiden historiallisen ajan kohteiden muinaisjäännösinventointi 2014 Antti Bilund Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki 2 Sisältö

Lisätiedot

Hattula Yli-Moijala ja Raimaanmäki (Kevola) koekaivaukset 2013

Hattula Yli-Moijala ja Raimaanmäki (Kevola) koekaivaukset 2013 1 Hattula Yli-Moijala ja Raimaanmäki (Kevola) koekaivaukset 2013 Hannu Poutiainen Timo Sepänmaa Kustantaja: Verkonrakentaja Wire Oy 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Lähtötiedot... 5 Kohdetiedot...

Lisätiedot

TAULUKKO 1 A LUETTELOT VARSINAIS-SUOMEN MUINAISJÄÄNNÖSKOHTEISTA JA -ALUEISTA

TAULUKKO 1 A LUETTELOT VARSINAIS-SUOMEN MUINAISJÄÄNNÖSKOHTEISTA JA -ALUEISTA TAULUKKO 1 A LUETTELOT VARSINAIS-SUOMEN MUINAISJÄÄNNÖSKOHTEISTA JA -ALUEISTA Kustavin Loukeenkarin jatulintarha. Valokuva Reino Heikinheimo 2006. V A R S I N A I S - S U O M E N M A A K U N T A K A A V

Lisätiedot

Kalajoki Ylivieska Kotoneva - Uus-Nivala voimajohtolinjauksen muinaisjäännösinventointi 2013 Ver. 2

Kalajoki Ylivieska Kotoneva - Uus-Nivala voimajohtolinjauksen muinaisjäännösinventointi 2013 Ver. 2 1 Kalajoki Ylivieska Kotoneva - Uus-Nivala voimajohtolinjauksen muinaisjäännösinventointi 2013 Ver. 2 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: Ramboll Finland Oy 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi...

Lisätiedot

Rautalammin kunta Kirkonkylän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014. Aura OK

Rautalammin kunta Kirkonkylän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014. Aura OK Rautalammin kunta Kirkonkylän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014 Samuel Vaneeckhout Aura OK Työn suorittaja: FT Samuel Vaneeckhout (Osuuskunta Aura) Työn tilaaja: Rautalammin kunta Kenttätyöajankohta:

Lisätiedot

IKAALINEN Kilvakkala Ala-Soini 2 kivikautisen asuinpaikan ja Tapiainen 1 kivikautisen ja historiallisen ajan asuinpaikan kartoitus 2014

IKAALINEN Kilvakkala Ala-Soini 2 kivikautisen asuinpaikan ja Tapiainen 1 kivikautisen ja historiallisen ajan asuinpaikan kartoitus 2014 1 IKAALINEN Kilvakkala Ala-Soini 2 kivikautisen asuinpaikan ja Tapiainen 1 kivikautisen ja historiallisen ajan asuinpaikan kartoitus 2014 Hannu Poutiainen Jasse Tiilikkala Tilaaja: Destia Oy 2 Sisältö

Lisätiedot

esihistoriasta. Eero Muurimäki

esihistoriasta. Eero Muurimäki Vastaava toimittaja: Petri Halinen, Albert Petreliuksenkatu 5 C 18, 01370 Vantaa. Puh. 09-8235997. Petri.Halinen@helsinki.fi Toimituskunta: Jouko Pukkila, joukopukkila@hotmail.com Hanna-Maria Pellinen,

Lisätiedot

6.4 Pilaantuneet maa-alueet

6.4 Pilaantuneet maa-alueet 37 6.4 Pilaantuneet maa-alueet Suunnittelualueen alkupäässä sijaitsee Raision vanha, jo suljettu yhdyskuntajätteen kaatopaikka, joka on erityisesti otettava huomioon mahdollisten rakennustöiden aikaisten

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO Maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys. Egentliga Finlands Energi Ab (EFE)

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO Maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys. Egentliga Finlands Energi Ab (EFE) KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO Maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys Egentliga Finlands Energi Ab (EFE) 1 Taustaa Tämä maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys on

Lisätiedot

Uusikaarlepyy Munsalan asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014

Uusikaarlepyy Munsalan asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014 1 Uusikaarlepyy Munsalan asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: Uudenkaarlepyyn kaupunki 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi... 3 Munsala

Lisätiedot

TURKU II/1/3 Rettigin tontti/aboa Vetus -museon alue

TURKU II/1/3 Rettigin tontti/aboa Vetus -museon alue TURKU II/1/3 Rettigin tontti/aboa Vetus -museon alue Suuren kivitalon kellarin K94:9 arkeologinen kaivaus 2012 Kaivauskertomus Hannele Lehtonen ja Ilari Aalto 2012 Kansilehden valokuva: Nina Manninen ja

Lisätiedot

Vesilahti Koskenkylän ympäristön osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventoinnin v. 2011 osuus: vanha tielinja Timo Jussila

Vesilahti Koskenkylän ympäristön osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventoinnin v. 2011 osuus: vanha tielinja Timo Jussila 1 Vesilahti Koskenkylän ympäristön osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventoinnin v. 2011 osuus: vanha tielinja Timo Jussila Kustantaja: Vesilahden kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Vanha tielinja...

Lisätiedot

Vastaanottajaa. Päivämäärä 20.4.2013

Vastaanottajaa. Päivämäärä 20.4.2013 Vastaanottajaa Ulvilan kaupunki Päivämäärä 20.4.2013 KAASMARKUN OSAYLEISKAAVAA KAAVASELOSTUS KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Kuvaus Osayleiskaavaluonnoksen selostus, joka koskee 20.4.2013 päivättyä

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Merikarvian kunta Asiakirjatyyppi Osayleiskaavan selostus Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013 (tark. 23.6. ja 30.9.2014) MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA 1 Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013

Lisätiedot

ARKEOLOGIA SUOMESSA ARKEOLOGI I FINLAND

ARKEOLOGIA SUOMESSA ARKEOLOGI I FINLAND ARKEOLOGIA SUOMESSA ARKEOLOGI I FINLAND 2009 2010 Toimittajat: Helena Ranta ja Tanja Tenhunen Julkaisija: Museovirasto, PL 913, 00101 Helsinki Käännökset suomesta ruotsiin: Multidoc Taitto: Vitale Ay Kansikuva:

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

STRUVE-PISTEIDEN TILA KESKI-SUOMESSA

STRUVE-PISTEIDEN TILA KESKI-SUOMESSA Struve-komissio STRUVE-PISTEIDEN TILA KESKI-SUOMESSA Perusselvitys 2008-2009 Jyväskylässä 18. päivänä joulukuuta 2009 Struve-komissio: Olli Lampinen Juha Parviainen Pekka Sintonen Ismo Nuuja Heikki Rantatupa

Lisätiedot

VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAMUUTOS KOSKEE VIHDIN KIRKONKYLÄN TAAJAMAN KIRKON- MÄEN KORTTELEITA 1, 3, 4 JA 68, PUISTO-,

Lisätiedot

UOTSOLA (ITÄOSA) HÄIJÄÄ SALMIN OSAYLEISKAAVAN MAISEMASELVITYS

UOTSOLA (ITÄOSA) HÄIJÄÄ SALMIN OSAYLEISKAAVAN MAISEMASELVITYS UOTSOLA (ITÄOSA) HÄIJÄÄ SALMIN OSAYLEISKAAVAN MAISEMASELVITYS Sastamalan kaupunki Yhdyskuntasuunnittelu 12.2.2010 Susanna Vainiola 1 JOHDANTO...1 1.1 Selvitysalueen sijainti...1 1.2 Suunnittelutilanne...2

Lisätiedot

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA JUUPAJOKI HULIPAS OSA TILASTA MOISIO 177-405-2-117 Hulipas ja Pikku-Liesi MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 22.6.2015 Tämä kaavaselostus koskee 22.6.2015 päivättyä Moision tilan ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara

Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA FINGRID OYJ Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20904P001 Raportti FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

muf1)nscuckfja 4/1993 SUOO1ET) ARKEoloqrT)ET) SEURA RY

muf1)nscuckfja 4/1993 SUOO1ET) ARKEoloqrT)ET) SEURA RY muf1)nscuckfja 4/1993 SUOO1ET) ARKEoloqrT)ET) SEURA RY S 1 S Ä L L Y S Kokousmuistio...................... 1 Suomen arkeologisen seuran toimintasuunnitelma vuodelle 1994................... 2 Miltä tuntuu

Lisätiedot

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 26.5.2015

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 26.5.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 26.5.2015 Laatija Kankaanpään kaupunki ja Eriksson Arkkitehdit Oy Vireille tulo Kaupunginhallitus 3.3.2008 75 Luonnos Ympäristölautakunta 24.8.2010 66 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LESTI L I 11.5.20155 E 3)

LESTI L I 11.5.20155 E 3) LESTI IJÄRVEN KUNTA L I LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON A (OSA-ALUE E 3) KAAVASELOSTUS - EHDOTUS 11.5.20155 vastaaa KV 28.5..2015 18 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy LESTIJÄRVEN KUNTA LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON

Lisätiedot

EURAN EMÄNNÄN NEULAKINTAAT

EURAN EMÄNNÄN NEULAKINTAAT EURAN EMÄNNÄN NEULAKINTAAT TUTKIELMA LUISTARIN HAUDAN 56 NEULAKINNASFRAGMENTEISTA Krista Vajanto Pro gradu -tutkielma Huhtikuu 2003 Kulttuurien tutkimuksen laitos Arkeologian oppiaine SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot