Viite: Lausuntopyyntönne , 346/2012 Uusimaa-ohjelma: visio ja strategia 2040, strategiset valinnat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "13.11.2013. Viite: Lausuntopyyntönne 14.10.2013, 346/2012 Uusimaa-ohjelma: visio ja strategia 2040, strategiset valinnat 2014-2017"

Transkriptio

1 LAUSUNTO 1 (5) Uudenmaan liitto Viite: Lausuntopyyntönne , 346/2012 Uusimaa-ohjelma: visio ja strategia 2040, strategiset valinnat Kiitämme mahdollisuudesta lausua ja tuoda esiin havaintojamme Uusimaa-ohjelman valmisteluun liittyen. Painotamme kommenteissamme meille tärkeimpiä ja läheisimpiä näkökulmia. Lausunnon antajasta edustaa kiinteistöjen ja infrastruktuurin ammattimaisia omistaja-, rakennuttaja-, käyttäjä-, sijoittaja- ja palveluntuottajaorganisaatioita. RAKLI toimii kiinteistö- ja rakentamisalan vaikuttajana, kehittäjänä, ammattilaisten verkottajana sekä tiedon tuottajana. Yleisiä huomioita Strategiset tavoitteet 2040 ovat oikeita. Älykkään joukkoliikenteen ja eheytyneen yhdyskuntarakenteen ja elinolojen nostaminen tavoitteeksi ovat hyviä valintoja, samoin hiilineutraaliuden asettaminen tavoitteeksi on kannatettavaa. Ohjelmassa tehdyt strategiset valinnat ovat kunnianhimoisia, mikä on hyvä asia. Asetetut tavoitteet ovat korkealla ja sillä tasolla, että tavoitteiden saavuttamisen jälkeen toimintamahdollisuudet Uudellamaalla ovat merkittävästi nykyistä paremmat. Kriittisesti tarkasteltuna herää kuitenkin kysymys, miten realistista edellä mainittujen tavoitteiden saavuttaminen esitetyillä toimenpiteillä on huomioiden neljän vuoden toteutusaika Kysymys kumpuaa seuraavista havainnoista: 1. Toimenpiteet on kirjattu hyvin yleisellä ja ympäripyöreällä tavalla. Näin ne eivät yksilöi tarkasti konkreettisia toimia. Tätä on kommentoitu myöhemmin tarkemmin. 2. Tavoitteiden ja toimenpiteiden vastuutusta ei ole kuvattu. Kuka ja ketkä vievät asioita eteenpäin ja millä nämä suunnitelmat johdetaan toiminnaksi ja ennen kaikkea tuloksiksi? 3. Toimenpiteitä on määrällisesti paljon, eikä näiden toteuttamiseen vaadittaviin resursseihin ole otettu kantaa (pl. mahdollisten rahoituslähteiden tunnistaminen). Tavoitteita ja toimenpiteitä ei myöskään ole priorisoitu. Voidaan ajatella, että osa edellä mainituista seikoista mietitään myöhemmin ohjelman toteutuksensuunnittelun yhteydessä. Hyödyllistä olisi, jos näitä voitaisiin kirjata suoraan jo nyt käsittelyssä olevaan ohjelmaan.

2 LAUSUNTO 2 (5) Kiinteistöalan toimijat ovat keskeisessä asemassa kilpailukykyisten puitteiden (toimitilat, liiketoimintaympäristöt, jne.) tarjoamisessa ja siten älykkään kasvun edellytysten luomisessa, sujuvan arjen edistämisessä ja hiilineutraaliuden tavoittelussa. Strategiset valinnat Strateginen valinta 1, kasvun mahdollisuudet Tavoite: Uusimaa on kansainvälinen innovaatiokeskittymä sekä innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden käyttöönoton edelläkävijä. Toimenpiteet: 1. Tuetaan kaavoituksella elinkeino- ja innovaatiotoimintaa. Kaavoituksella ja maankäytön suunnittelulla voidaan tukea elinkeino- ja innovaatiotoimintaa, kuten myös tavoitteena olevaa edelläkävijyyttä. Elinkeino- ja innovaatiokeskusten syntymisessä on kysymys siitä, että tietylle alueelle saadaan 1) tarkoituksenmukaiset puitteet (sopivat tilat, palvelut, ) 2) toisiaan tukevien yritysten verkosto 3) toimintaa tukeva profiili ja brändi (tietoisuus). Näissä kaikissa kiinteistöalan toimijoilla on oma tärkeä mahdollistajan roolinsa. Peräänkuulutamme ja edellytämme erityisesti tavanomaista reippaampaa, nopeampaa ja uudenlaista otetta tilojen/tonttien käyttötarkoitusten muutosten käsittelyyn ja sallimiseen. Helsingin seudulla on noin miljoona neliötä tyhjää toimitilaa ja yritysten liiketoiminnan tarpeet ja tilanteet muuttuvat nopeasti. Tilojen optimaalinen, tarpeita vastaava hyödyntäminen edellyttää tahtoa ja ketteryyttä, myös viranomaisilta. Tällä hetkellä kaavoitukseen liittyvät käytännöt ja toimintatavat eivät optimaalisesti vastaa liike-elämän ja yritysten tarpeita. Kaavojen tehtävä on mahdollistaa tietynlainen toiminta, mutta liian useissa tapauksissa ne ovat elinkeinotoimintaa rajoittavia. Käytäntöjen joustavuutta ja nopeuttaa tulee lisätä. Tavoite: Resurssitehokasta toimintatapaa on otettu käyttöön eri tuotteissa ja palveluissa ja sitä on liiketoiminnassa toimialasta riippumatta. Toimenpiteet (vain osa toimenpiteistä): 1. Synnytetään paikallisesti merkittävää liiketoimintaa kaupunkiympäristön resurssitehokkuus- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. 2. Käynnistetään uusiutuvan energian käyttöön ja tuotantoon liittyviä kokeiluja ja pilottihankkeita. 3. Käynnistetään rakennusten energiatehokkuuden lisäämiseen liittyviä laajamittaisia hankkeita sekä edistetään urbaania puurakentamista ja resurssitehokasta kaupunkirakentamista. Toimenpiteet ovat hyviä ja kannatettavia.

3 LAUSUNTO 3 (5) RAKLI on työskennellyt pitkään edellä mainittujen teemojen edistämiseksi. Esimerkiksi nyt käynnissä on ns. Plusenergia-klinikka (lisätietoja jonka tavoitteena on ratkoa vähähiilisen energiantuotannon haasteita. Plusenergia-klinikkaan kuuluu neljä työpajaa, joissa pohjustetaan uusiutuvan energian ja nollaenergiarakentamisen tulevaisuuden ratkaisuja. Suomen hyvän energiatulevaisuuden kannalta on keskeistä pohtia energiainvestointeja kokonaisuutena, eri osapuolten rooleja sekä toimintatapojen ja tarpeiden yhteensovittamista. RAKLI on vahvasti mukana Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika ERA17 toimintaohjelman (lisätietoja toteuttamisessa yhdessä Sitran, Tekesin, ympäristöministeriön, Kuntaliiton, Kiinteistöliiton ja Rakennusteollisuus RT:n kanssa. Vuonna 2013 RAKLI toimii ohjelman puheenjohtajana. ERA17-työssä on monia yhtymäkohtia Uusimaa-ohjelman toimenpiteisiin, joten synergioita kannattaa hyödyntää. Kerromme mielellämme lisää. 7. Tuetaan kuntien toimia kehittää hankintojaan siten, että ne tukevat kestävää kehitystä. Kiinteistöalan näkökulmasta toteamme, että konkreettisia tämän toimenpiteen edistämiseen liittyviä asioita ovat mm. tilatehokkuuden parantaminen ja tilojen muuntojoustavuuden ja monikäyttöisyyden edistäminen. Uudellamaalla tulee aktiivisesti edistää cleantech-hankintoja. Strateginen valinta 2, Toimiva arki Tavoite: Kestävien liikennemuotojen osuutta on kasvatettu sekä liikennejärjestelmän sujuvuutta ja turvallisuutta parannettu. Tekstissä (Viisas ja sujuva liikkuminen, s. 15) on kuvattu hyvin liikennejärjestelmän kehittämiseen ja ylläpitämiseen liittyviä asioita. Näiden osalta korostamme kahta asiaa: Liikenneväylien ylläpidon rahoitustaso on niukka, niin Uudellamaalla kuin koko Suomessakin. Uusimaa on kuitenkin erityisasemassa asumisen ja elinkeinotoiminnan näkökulmasta. Hyvin ylläpidetty liikennejärjestelmä on toimivan arjen edellytys. Liikenneväylien, erityisesti teiden, ylläpitoon ja kehittämiseen käytettävistä määrärahoista ei tule tinkiä. Mahdolliset ylläpitovarojen leikkaukset voivat tarkoittaa moninkerroin kalliimpia korjauksia muutamien vuosien päästä. Lisätietoja aiheesta on mm. sivustolla. Tekstissä ei ole otettu kantaa siihen, miten vuonna 2015 käyttöönotettavien Kehäradan ja Länsimetron uusia mahdollisuuksia hyödynnetään ja tuetaan. Nämä merkittävät hankkeet tarjoavat koko Uudenmaan alueelle huomattavia mahdollisuuksia. Uusimaa-ohjelmaan voitaisiin lisätä näiden hankkeiden tukemista koskeva toimenpide. Tekstissä (Viihtyisä asuminen ja elinympäristö, s. 16) on analysoitu Uudenmaan asuntotilannetta ja erityyppisten kohtuuhintaisten asuntojen tarvetta.

4 LAUSUNTO 4 (5) Esitetyt toimenpiteet vaikuttavat riittämättömiltä, epämääräisiltä ja toteutukseltaan liian hitailta. Toimenpiteissä ei ole mainittu esimerkiksi lähiöiden uudistamista tai täydennysrakentamisen edistämistä. Strateginen valinta 3, Kestävä luonnontalous Ohjelmassa (s. 20 Monimuotoinen luonto ja luonnonvarat) on tuotu esiin maankäytön suunnitteluun kohdistuvia paineita ja maa-alan kehitystä. Yhdyskuntarakenteen tiivistämistä/eheyttämistä ei ole mainittu keinona ylläpitää tai edistää luonnon monimuotoisuutta. Uudenmaan kehitykselle tyypillistä on ollut se, että asutus ja rakennettu ympäristö on levinnyt jatkuvasti uusille alueilla ja tämä kehitys näyttää jatkuvan. Tarve eheyttämiselle korostuu Uudellamaalla. Niin sanotuille Greenfield-alueille rakentamisen sijaan rakennuspainetta tulisi aktiivisesti ohjata ns. Brownfield-alueille ja täydennysrakentamiseen siten, että yhdyskuntarakenteen leviämistä voitaisiin rajoittaa. Tämä olisi myös hyvä kirjata toimenpiteeksi. Erityisesti ympäristöviisaiden elintapojen (s ) sekä Hiilineutraali Uusimaa (s.22) tavoitteiden ja toimien osalta toivomme enemmän konkretiaa sekä myös jo monien käynnissä olevien toimien tunnistamista. Kiinteistö- ja rakennusalalla on ympäristöviisaita kiinteistöjen käyttötapoja (esim. energiankulutus) edistetty jo pitkään. Erityisesti toimitilaja liikekiinteistöissä saavutetaan jatkuvasti hyviä tuloksia. Ympäristöviisaiden elintapojen osalta ohjelmassa ja toimenpiteissä on kansalaisnäkökulma. Toteamme, että ammattimaisilla toimijoilla ja heidän toiminnallaan voidaan vaikuttaa moniin asioihin merkittävästi, joten myös ammattimaisten toimijoiden roolin kirjaaminen on perusteltua. Hiilineutraali Uusimaa 2050 tavoitteiseen liittyvien toimenpiteiden osalta käynnissä on monia toimenpiteitä tukevia hankkeita. Valikoituja esimerkkejä näistä ovat mm. o Lähienergia, uusiutuva energia: Suomen Lähienergialiitto ry:n toiminta, Tekesin panostukset uusiutuvan energian hyödyntämiseen, RAKLIn Plusenergia-klinikka, ERA17-yhteistyö. o Maankäytönsuunnittelu: Green Building Council Finland, RAKLI ja ympäristöministeriö työskentelevät alueellisten ympäristöluokitustyökalujen ja käytäntöjen yhtenäistämiseksi. Monia tutkimuksia valmistunut ja yhä käynnissä. Lisätietoja esim. tästä linkistä.

5 LAUSUNTO 5 (5) Yhteistyöterveisin, Helena Kinnunen toimitusjohtaja Mikko Nousiainen johtaja, yhdyskunta & infra

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 ISBN 978-952-448-398-8, ISSN 2341-8885 (pdf) Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Eveliina Tackett ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA

Eveliina Tackett ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA Eveliina Tackett ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA Eveliina Tackett Opinnäytetyö Syksy 2012 Rakennustekniikan

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

Strateginen maakuntaohjelma 2014+

Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Häme-ohjelma Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 www.hameenliitto.fi Yhteydet henkilökuntaan:

Lisätiedot

Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila.

Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila. 1 Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila. 15.09.2011 Liikennevirasto 2011 Loppuraportti, ohjausryhmäversio 2 Tiivistelmä Tämä nykytilakuvaus käsittelee liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytilaa Liikenneviraston

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

PEK-SELVITYS. Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011

PEK-SELVITYS. Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011 2011 PEK-SELVITYS Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO 21.9.2011 TYÖRYHMÄN EHDOTUKSET Helsingin strategiaohjelman 2009 2012

Lisätiedot

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Toimitus Ulkoasu ja taitto Kuvat Kirsi Hämäläinen ja Anniina Kulju Tampereen kaupunki, talous-

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista

Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista s Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista Ekologinen ja taloudellinen arviointi Loppuraportti Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi Esipuhe Pikaraitiotietä koskeva selvitys on ensimmäinen konkreettinen

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot

1 Maankäyttö 3. 2 Liikenne 4. 3 Joukkoliikenne 5. 4 Asuminen 6. 5 Rakennusvalvonta 8. 6 Ympäristö 9. 7 Jätehuolto 10. 8 Infra 11

1 Maankäyttö 3. 2 Liikenne 4. 3 Joukkoliikenne 5. 4 Asuminen 6. 5 Rakennusvalvonta 8. 6 Ympäristö 9. 7 Jätehuolto 10. 8 Infra 11 Hyvä rakennettu ympäristö takaa kuntien elinvoiman Hallitusohjelmatavoitteett 2011 2015 Suomen Kuntaliitto Yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö Hyvä rakennettu ympäristö takaa kuntienn elinvoiman 1 Sisältö

Lisätiedot

Östersundom-klinikan tulosraportti Helmikuu 2013

Östersundom-klinikan tulosraportti Helmikuu 2013 Östersundom-klinikan tulosraportti Helmikuu 2013 Yhteenveto työpajojen ja seminaarien aineistoista 2 Tilaajan alkusanat Paikallisten resurssien entistä parempaan hyödyntämiseen energiantuotannossa Uusiutuvien

Lisätiedot

LAUSUNTO 1 (11) 25.5.2012. Valtiovarainministeriö Valtiovarainministerio@vm.fi PL 28, 00023 Valtioneuvosto.

LAUSUNTO 1 (11) 25.5.2012. Valtiovarainministeriö Valtiovarainministerio@vm.fi PL 28, 00023 Valtioneuvosto. LAUSUNTO 1 (11) Valtiovarainministeriö Valtiovarainministerio@vm.fi PL 28, 00023 Valtioneuvosto. Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain, tuloverolain

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kohti Ohjaamoa Kirjoittajat: Pakkala Arja Saukkonen Sakari Savonmäki Pasi Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus Projektinumero S12593

Lisätiedot

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050 Valtioneuvoston metsäpoliittinen etsäpoliittinen selonteko 2050 1 Sisältö Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Metsäpoliittinen selonteko linjaa pitkän aikavälin metsäpolitiikkaa... 4 1.2 Metsien merkitys

Lisätiedot

Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma

Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma Käsittelyt: Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta 28.5.2013, aloituskeskustelu 3 Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta 25.9.2013,

Lisätiedot

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Ilmastovaikutukset ja ohjauskeinot kansainvälisessä vertailussa Osa 1 Osa 2 TEKNOLOGINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ POLIITTINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Toimijat ja toimijoiden

Lisätiedot

ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN

ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Vastaanottaja Imatran ja Lappeenrannan kaupungit Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2/2011 ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1. Selvityksen taustoja... 3 1.2.

Lisätiedot

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä Toiminnallinen tehtävä Tulevaisuusverstas Tulevaisuusverstaassa pohditaan omaa roolia ja toimintaa kestävän kehityksen edistämisessä. Lisäksi tavoitteena on oppia tulevaisuusajattelua: ymmärtää, että nykyiset

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

Muutos on mahdollisuus

Muutos on mahdollisuus Viisi ehdotusta seuraavalle hallitukselle 2011 2015 Muutos on mahdollisuus Viisi ehdotusta seuraavalle hallitukselle 2011 2015 Muutos on mahdollisuus ISBN 978-951-563-756-7 (nid.) ISBN 978-951-563-757-4

Lisätiedot

PUOLUSTUSHALLINNON KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA. Puolustushallinnon kestävän kehityksen yhteistyöverkosto / 2010

PUOLUSTUSHALLINNON KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA. Puolustushallinnon kestävän kehityksen yhteistyöverkosto / 2010 PUOLUSTUSHALLINNON KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA Puolustushallinnon kestävän kehityksen yhteistyöverkosto / 2010 Sisällysluettelo PUOLUSTUSMINISTERILLE...1 JOHDANTO...3 1. KESTÄVÄ KEHITYS...4 2. KESTÄVÄ

Lisätiedot

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Julkaisuja 4/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot