Tarkistuslista koulutusorganisaation hyväksyntää varten

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarkistuslista koulutusorganisaation hyväksyntää varten"

Transkriptio

1 1 Tarkistuslista koulutusorganisaation hyväksyntää varten Tämä tarkistuslista EI korvaa asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjen sovellettavia vaatimuksia, ja sitä on luettava ja käytettävä asetuksen ja sääntöjen mukaisesti. Ilmoittakaa tarkistuslistasta mahdollisesti löytyvistä virheistä tai puutteista ilmailuviranomaiselle korjauksia varten. Kaikki ehdotetut korjaukset otetaan huomioon listan parantamisessa ja edelleen kehittämisessä, jotta se olisi mahdollisimman helppokäyttöinen sekä organisaatioille että viranomaiselle. Tarkastettavan kohteen tai kokonaisuuden nimi: Hyväksytty koulutusorganisaatio (non-complex ATO) Tarkastaja (Trafi): Päiväys: Määräaika:

2 2 SÄÄDÖSVIITTAUS VAATIMUS KOMMENTIT LÄHDEVIITE HYVÄKSYJÄ TILA ORA.GEN.115 Organisaation hyväksymistodistuksen hakeminen (a) Organisaation hyväksymistodistusta tai voimassa olevan hyväksymistodistuksen muuttamista koskeva hakemus on tehtävä toimivaltaisen viranomaisen määräämässä muodossa ja määräämällä tavalla ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjen sovellettavat vaatimukset. (b) Ensimmäistä hyväksymistodistusta hakevien on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle asiakirjat, joilla osoitetaan, kuinka ne täyttävät asetuksessa (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosäännöissä asetetut vaatimukset. Kyseisissä asiakirjoissa on kuvattava menettely niiden muutosten toteuttamiseksi, joiden osalta ei vaadita ennakkohyväksyntää, ja niistä ilmoittamiseksi toimivaltaiselle viranomaiselle. ORA.GEN.120 Vaatimusten täyttämisen menetelmät (a) Organisaatio voi käyttää viraston hyväksymille vaatimusten täyttämisen menetelmille vaihtoehtoisia menetelmiä täyttääkseen asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjen vaatimukset. (b) Jos organisaatio haluaa käyttää vaihtoehtoista vaatimusten täyttämisen menetelmää, sen on ennen menetelmän täytäntöönpanoa toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle täydellinen kuvaus vaihtoehtoisesta vaatimusten täyttämisen menetelmästä. Kuvauksen on sisällettävä käsikirjoihin tai menetelmin mahdollisesti tarvittavat muutokset ja arviointi, joka osoittaa asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjen noudattamisen. Organisaatio voi panna nämä vaihtoehtoiset vaatimusten täyttämisen menetelmät täytäntöön toimivaltaisen viranomaisen ennakkohyväksynnän perusteella saatuaan tästä kohdan ARA.GEN.120 d alakohdan mukaisen ilmoituksen. AMC1 ORA.GEN.120(a) Vaatimusten täyttämisen menetelmät VAATIMUSTEN TÄYTTYMISEN OSOITTAMINEN Täytäntöönpanosääntöjen mukaisten vaatimusten täyttymisen osoittamiseksi on suoritettava riskinarviointi, joka on myös dokumentoitava. Riskinarvioinnin tuloksen on osoitettava, että menetelmällä saavutetaan viraston hyväksymiä vaatimusten täyttämisen menetelmiä (AMC) vastaava turvallisuustaso. ORA.GEN.125 Organisaation hyväksymisehdot ja oikeudet Hyväksytyn organisaation on noudatettava organisaation hyväksymistodistuksen liitteenä olevissa hyväksymisehdoissa määritettyjä oikeuksia ja toiminnan laajuutta.

3 3 AMC1 ORA.GEN.125 ORA.GEN.130 AMC1 ORA.GEN.130 Organisaation hyväksymisehdot ja oikeudet HALLINTOJÄRJESTELMÄN ASIAKIRJAT n asiakirjoissa on esitettävä ne oikeudet ja toiminnan laajuus, joita varten organisaatio on hyväksytty sovellettavien vaatimusten mukaisesti. n asiakirjoissa määritellyn toiminnan laajuuden on oltava yhdenmukainen hyväksymisehtojen kanssa. Organisaatioiden muutokset (a) Kaikki muutokset, jotka vaikuttavat: (1) organisaation hyväksymistodistuksen laajuuteen tai hyväksymisehtoihin tai (2) kohdan ORA.GEN.200 a alakohdan 1 ja 2 alakohdassa tarkoitetun organisaation hallintojärjestelmän osiin edellyttävät toimivaltaisen viranomaisen ennakkohyväksyntää. (b) Organisaation on haettava toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntää ja saatava se kaikkia sellaisia muutoksia varten, joiden osalta vaaditaan ennakkohyväksyntää asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjen mukaisesti. Hakemus on toimitettava ennen kyseisten muutosten tekemistä, jotta toimivaltainen viranomainen voi todeta, että asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjen vaatimukset edelleen täyttyvät, ja tarvittaessa muuttaa organisaation hyväksymistodistusta ja sen liitteenä olevia hyväksymisehtoja. Organisaation on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle kaikki asiaankuuluvat asiakirjat. Muutos voidaan toteuttaa vasta, kun toimivaltaiselta viranomaiselta on saatu virallinen hyväksyntä kohdan ARA.GEN.330 mukaisesti. Organisaation on toimittava muutosten aikana toimivaltaisen viranomaisen määräämien ehtojen mukaisesti. (c) Kaikki muutokset, joiden osalta ei vaadita ennakkohyväksyntää, on toteutettava ja niistä on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle tämän hyväksymän, kohdan ARA.GEN.310 c alakohdan mukaisen menettelyn mukaisesti. Organisaatioiden muutokset HAKEMUSTEN MÄÄRÄAJAT (a) Organisaation hyväksymistodistuksen muutoshakemus on jätettävä vähintään 30 päivää ennen suunniteltujen muutosten toteutusajankohtaa. (b) Nimetyn vastuuhenkilön suunnitelluista vaihdoksista on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle vähintään 10 päivää ennen ehdotetun henkilövaihdoksen toteutusajankohtaa. (c) Ennakoimattomista muutoksista on ilmoitettava niin pian kuin mahdollista, jotta toimivaltainen viranomainen voi todeta sovellettavien vaatimusten edelleen täyttyvän ja tarvittaessa muuttaa organisaation hyväksymistodistusta ja sen ehtoja.

4 4 GM1 ORA.GEN.130(a) GM2 ORA.GEN.130(a) ORA.GEN.135 Organisaatioiden muutokset YLEISTÄ (a) Hyväksymistodistukseen tai hyväksymisehtoihin voivat vaikuttaa esimerkiksi seuraavien muutokset: (1) organisaation nimi; (2) organisaation päätoimipaikka; (3) organisaation toiminnan laajuus; (4) organisaation muut toimipaikat; (5) vastuullinen johtaja; (6) kohdissa ORA.GEN.210 (a) ja (b) tarkoitetut henkilöt; (7) tässä osassa vaaditut organisaation asiakirjat, turvallisuuspolitiikka ja menettelyt; (8) tilat ja välineet. (b) Toimivaltaisen viranomaisen ennakkohyväksyntä vaaditaan kaikille muutoksille siihen menettelyyn, jonka mukaan organisaatio hallinnoi muita kuin ennakkohyväksyntää edellyttäviä muutoksia ja ilmoittaa niistä toimivaltaiselle viranomaiselle. (c) Ennakkohyväksyntää edellyttävät muutokset saa toteuttaa vasta, kun niihin on saatu toimivaltaisen viranomaisen virallinen hyväksyntä. Organisaatioiden muutokset ORGANISAATION NIMEN MUUTOS Organisaation nimen muuttuessa sen on jätettävä uusi hyväksyntähakemus kiireellisesti. Jos tämä on ainoa ilmoitettava muutos, uuteen hakemukseen voidaan liittää jäljennökset toimivaltaiselle viranomaiselle entisellä nimellä aiemmin toimitetuista asiakirjoista sen osoittamiseksi, miten organisaatio täyttää sovellettavat vaatimukset. Voimassa pitäminen (a) Organisaation hyväksymistodistus pysyy voimassa, jos: (1) organisaatio täyttää asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjen vaatimukset ottaen huomioon kohdassa ORA.GEN.150 täsmennetyt poikkeamahavaintojen käsittelyä koskevat säännökset; (2) toimivaltaiselle viranomaiselle annetaan pääsy organisaatioon kohdan ORA.GEN.140 mukaisesti, jotta se voi todeta asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjen vaatimusten edelleen täyttyvän; ja (3) hyväksymistodistusta ei luovuteta tai peruuteta. (b) Kun hyväksymistodistus peruutetaan tai luovutetaan, se on palautettava viipymättä toimivaltaiselle viranomaiselle.

5 5 ORA.GEN.140 ORA.GEN.150 AMC1 ORA.GEN.150(b) GM1 ORA.GEN.150 ORA.GEN.155 ORA.GEN.160 Pääsy tiloihin ja asiakirjojen tarkastelu Asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjen vaatimusten täyttymisen toteamiseksi organisaation on annettava pääsy tiloihin ja ilma-aluksiin sekä mahdollisuus tarkastella asiakirjoja, kirjanpitoa, tietoja, menettelyjä ja muuta hyväksymistodistuksessa tarkoitetun toiminnan kannalta olennaista aineistoa, riippumatta siitä, onko toimintaa siirretty sopimuksella toisen tehtäväksi, sellaisille henkilöille, jotka on valtuuttanut: (a) kohdassa ORA.GEN.105 tarkoitettu toimivaltainen viranomainen tai (b) kohdan ARA.GEN.300 d alakohdan, kohdan ARA.GEN.300 e alakohdan tai kohdan ARO.RAMP säännösten nojalla toimiva viranomainen. Poikkeamahavainnot Saatuaan poikkeamahavaintoja koskevan ilmoituksen organisaation on: (a) määritettävä vaatimusten täyttymättä jäämisen perimmäinen syy; (b) tehtävä suunnitelma korjaavista toimenpiteistä; ja (c) osoitettava korjaavien toimenpiteiden toteuttaminen toimivaltaista viranomaista tyydyttävällä tavalla kyseisen viranomaisen kanssa sovitun ajanjakson aikana kohdan ARA.GEN.350 d alakohdan mukaisesti. Poikkeamahavainnot YLEISTÄ Organisaation laatimassa korjaavien toimenpiteiden suunnitelmassa on käsiteltävä vaatimusten täyttymättä jäämisen vaikutukset ja perimmäinen syy. Poikkeamahavainnot YLEISTÄ (a) Korjaava toimenpide on toimenpide, jolla pyritään poistamaan tai lieventämään havaitun puutteen tai muun ei-toivotun olosuhteen tai tilanteen perimmäisiä syitä sekä estämään sen toistuminen. (b) Perimmäisen syyn oikea määritys on ratkaisevan tärkeää tehokkaiden korjaavien toimenpiteiden määrittelyssä. Välitön reagointi turvallisuusongelmaan Organisaation on pantava täytäntöön: (a) toimivaltaisen viranomaisen kohdan ARA.GEN.135 c alakohdan mukaisesti määräämät turvallisuustoimenpiteet ja (b) viraston asiasta julkaisemat pakolliset turvallisuustiedot, mukaan luettuina lentokelpoisuusmääräykset. Poikkeamista ilmoittaminen (a) Organisaation on ilmoitettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 996/2010 ( 1 ) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/42/EY ( 2 ) tarkoitetuista onnettomuuksista, vakavista vaaratilanteista ja poikkeamista toimivaltaiselle viranomaiselle ja muille

6 6 AMC1 ORA.GEN.160 II JAKSO ORA.GEN.200 organisaatioille, joille niistä on lentotoiminnan harjoittajan valtion vaatimuksen mukaan ilmoitettava. (b) Organisaation on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle ja ilmaaluksen suunnittelusta vastaavalle organisaatiolle vaaratilanteesta, toimintahäiriöstä, teknisestä viasta, teknisten rajoitusten ylittymisestä, osan 21 mukaisesti määrättyjen tietojen epätarkkuutta, puutteellisuutta tai epäselvyyttä ilmentävästä poikkeamasta ja muista epätavallisista seikoista, jotka ovat vaarantaneet tai olisivat voineet vaarantaa ilmaaluksen turvallisen toiminnan mutta eivät ole johtaneet onnettomuuteen tai vakavaan vaaratilanteeseen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta a alakohdan säännösten soveltamista. (c) Edellä a ja b alakohdassa tarkoitetut ilmoitukset on tehtävä toimivaltaisen viranomaisen määräämässä muodossa ja määräämällä tavalla, ja niihin on sisällyttävä kaikki organisaation tiedossa olevat tilanteeseen liittyvät tiedot, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) N:o 996/2010, direktiivin 2003/42/EY, komission asetuksen (EY) N:o 1321/2007 ( 3 ) ja komission asetuksen (EY) N:o 1330/2007 ( 4 ) säännösten soveltamista. (d) Ilmoitukset on tehtävä niin pian kuin se on käytännössä mahdollista ja joka tapauksessa 72 tunnin kuluessa siitä, kun organisaatio on havainnut ilmoituksen aiheena olevan tilanteen, elleivät poikkeukselliset olosuhteet tätä estä. (e) Organisaation on tarvittaessa laadittava seurantaraportti yksityiskohtaisista toimenpiteistä, joita se aikoo toteuttaa estääkseen vastaavanlaiset tapaukset jatkossa, heti kun kyseiset toimet on määritetty. Raportti on laadittava toimivaltaisen viranomaisen määräämässä muodossa ja määräämällä tavalla. Poikkeamista ilmoittaminen YLEISTÄ (a) Organisaation on ilmoitettava kaikki kohdassa AMC 20-8 määritellyt poikkeamat sekä tehtävä poikkeamien ilmoittamisesta siviili-ilmailun alalla annetun direktiivin 2003/42/EY täytäntöönpanemiseksi annettujen sovellettavien kansallisten sääntöjen mukaiset ilmoitukset. (b) Kohdassa AMC 20-8 ja direktiivissä 2003/42/EY vaadittujen ilmoitusten lisäksi organisaation on ilmoitettava lennon aikana havaituista vulkaanisista tuhkapilvistä. Hallinto (a) Organisaation on perustettava, toteutettava ja pidettävä yllä hallintojärjestelmä, johon sisältyvät: (1) selvästi määritellyt vastuut ja velvollisuudet koko organisaatiossa, myös vastuullisen johtajan välitön vastuu turvallisuudesta;

7 7 AMC1 ORA.GEN.200(a)(1); (2);(3);(5) (2) kuvaus organisaation yleisistä turvallisuuteen liittyvistä toimintalinjoista ja periaatteista (turvallisuuspolitiikka); (3) organisaation toimintaan sisältyvien ilmailuturvallisuusriskien tunnistaminen, niiden arviointi ja riskien hallinta, mukaan luettuina toimenpiteet riskin lieventämiseksi ja niiden tehokkuuden varmistaminen; (4) henkilöstön tehtävien edellyttämän koulutuksen ja pätevyyden ylläpito; (5) hallintojärjestelmän kaikkien keskeisten prosessien dokumentointi, mukaan luettuna prosessi, jolla varmistetaan henkilöstön tietoisuus vastuustaan, ja dokumentoinnin muutosmenettely; (6) toiminto, jolla valvotaan, että organisaatio täyttää asiaankuuluvat vaatimukset. Vaatimustenmukaisuuden valvontaan on sisällyttävä järjestelmä poikkeamahavaintoja koskevan palautteen antamiseksi vastuulliselle johtajalle, jotta voidaan varmistaa tarvittavien korjaavien toimenpiteiden tehokas toteuttaminen; ja (7) muut lisävaatimukset, joista on säädetty tämän osan ja muiden sovellettavien osien asiaankuuluvissa luvuissa. (b) n on vastattava organisaation kokoa sekä sen toiminnan luonnetta ja monipuolisuutta [vaativuutta], ja siinä on otettava huomioon toimintaan liittyvät vaarat ja riskit. PIENET ORGANISAATIOT - YLEISTÄ (a) Turvallisuusriskien hallintaan voidaan käyttää riskitekijöiden tarkistusluetteloa tai muita vastaavia riskinhallintatyökaluja tai -menetelmiä, jotka on integroitu osaksi organisaation toimintaa. (b) Organisaation on hallittava muutokseen liittyvät turvallisuusriskit. Muutosten hallinnan on oltava dokumentoitu menettely, jolla tunnistetaan turvallisuuteen mahdollisesti negatiivisesti vaikuttavat ulkoiset ja sisäiset muutokset. Siinä tulisi hyödyntää organisaation olemassa olevia vaaratekijöiden tunnistamisen, riskinarvioinnin ja riskien lieventämisen menetelmiä. (c) Organisaation on määritettävä, kuka hoitaa turvallisuuspäällikön tehtävää ja vastaa turvallisuudenhallintajärjestelmän koordinoinnista. Tämä henkilö voi olla vastuullinen johtaja tai organisaatiossa operatiivisessa tehtävässä toimiva henkilö. (d) Organisaation sisällä on määritettävä vastuut vaaratekijöiden tunnistamisesta, riskien arvioinnista ja niiden lieventämisestä. (e) Turvallisuuspolitiikkaan on kuuluttava sitoutuminen korkeimman mahdollisen turvallisuustason tavoitteluun, kaikkien sovellettavien säännösten noudattamiseen, kaikkien sovellettavien vaatimusten

8 8 GM1 ORA.GEN.200(a)(1) GM1 ORA.GEN.200(a)(2) GM1 ORA.GEN.200(a)(3) täyttämiseen, parhaiden käytäntöjen huomioon ottamiseen ja asianmukaisten resurssien varaamiseen. (f) Organisaation on yhteistyössä sidosryhmien kanssa laadittava, koordinoitava ja pidettävä yllä valmiussuunnitelma, jolla varmistetaan hallittu ja turvallinen siirtyminen normaalitoiminnasta pakkotilannemenetelmiin ja takaisin normaalitoimintaan. Valmiussuunnitelmassa on määriteltävä ne toimenpiteet, jotka organisaation tai nimettyjen henkilöiden on toteutettava hätätilanteessa, ja sen on vastattava organisaation toiminnan laajuutta, luonnetta ja vaativuutta. TURVALLISUUSPÄÄLLIKKÖ (a) Organisaation koon ja sen toiminnan luonteen ja vaativuuden mukaan turvallisuuspäällikön avuksi voidaan nimetä myös muuta turvallisuushenkilöstöä, jotta kaikki turvallisuudenhallintaan liittyvät tehtävät voidaan hoitaa. (b) Organisaation rakenteesta riippumatta on tärkeää varmistaa, että turvallisuuspäällikkö on ainoa yhteyshenkilö turvallisuudenhallintajärjestelmän kehittämistä, johtamista ja ylläpitoa koskevissa asioissa. TURVALLISUUSPOLITIIKKA Turvallisuuspolitiikka on keino, jolla organisaatio ilmaisee aikomuksensa ylläpitää ja mahdollisuuksien mukaan parantaa turvallisuustasoa kaikessa toiminnassaan sekä vähentää omaa myötävaikutustaan lentoonnettomuusriskiin siinä määrin kuin on käytännössä mahdollista. Turvallisuuspolitiikassa on mainittava, että turvallisuusraportoinnin ja sisäisen tutkinnan tarkoituksena on turvallisuuden parantaminen eikä syyllisten etsiminen. SISÄINEN POIKKEAMAILMOITUSJÄRJESTELMÄ (a) Järjestelmän yleinen tarkoitus on ilmoitettujen tietojen käyttö organisaation turvallisuustason parantamiseen, eikä syyllisten etsiminen. (b) Järjestelmän tavoitteena on: (1) mahdollistaa vaaratilanteiden ja onnettomuuksien sekä aiempien samankaltaisten tapahtumien turvallisuusvaikutusten arviointi siten, että niiden johdosta voidaan ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin; ja (2) varmistaa tiedon jakaminen vaaratilanteista ja onnettomuuksista siten, että muut henkilöt ja organisaatiot voivat oppia niistä. (c) Poikkeamailmoitusjärjestelmä on olennainen osa toiminnan yleistä seurantaa. Se täydentää tavanomaisia päivittäisiä menetelmiä ja

9 9 AMC1 ORA.GEN.200(a)(4) GM1 ORA.GEN.200(a)(4) AMC1 ORA.GEN.200(a)(5) hallintojärjestelmiä, eikä sen ole tarkoitus toistaa tai korvata mitään niistä. Ilmoitusjärjestelmä on työkalu, jonka avulla voidaan tunnistaa tilanteet, joissa tavanomaiset menetelmät ovat pettäneet. (d) Organisaation on säilytettävä kaikki poikkeamailmoitukset, joiden taustalla olevaa tilannetta ilmoittaja on pitänyt ilmoittamista vaativana, koska ilmoituksen merkittävyys voi käydä ilmi vasta myöhemmin. KOULUTUS JA VIESTINTÄ TURVALLISUUSASIOISTA (a) Koulutus (1) Kaikkien henkilöstön jäsenten on saatava turvallisuustehtäviensä kannalta asianmukainen turvallisuuskoulutus. (2) Annetusta turvallisuuskoulutuksesta on oltava riittävä kirjanpito. (b) Viestintä (1) Organisaation on viestittävä turvallisuusasioista siten, että: (i) varmistetaan henkilöstön tietoisuus tehtäviensä kannalta asianmukaisista turvallisuudenhallintatoimista; (ii) välitetään turvallisuuden kannalta kriittiset tiedot erityisesti arvioiduista riskeistä ja analysoiduista vaaratekijöistä; (iii) selitetään, miksi tietyt toimenpiteet on toteutettava; ja (iv) selitetään, miksi turvallisuusmenetelmiä otetaan käyttöön tai muutetaan. (2) Turvallisuusasioista tiedottamiseen voidaan käyttää säännöllisiä henkilöstökokouksia, joissa keskustellaan asiaan liittyvistä tiedoista, toimenpiteistä ja menettelyistä. KOULUTUS JA VIESTINTÄ TURVALLISUUSASIOISTA Turvallisuuskoulutusohjelmaan voi kuulua itseopiskelua erilaisten välineiden avulla (tiedotteet, lentoturvallisuusjulkaisut), luokkaopetusta, verkko-opiskelua tai koulutuspalvelun tarjoajien järjestämää vastaavaa koulutusta. ORGANISAATION HALLINTOJÄRJESTELMÄN ASIAKIRJAT (a) Organisaation hallintojärjestelmän asiakirjoihin on kuuluttava vähintään seuraavat tiedot: (1) vastuullisen johtajan allekirjoittama vakuutus, jossa todetaan, että organisaatio toimii jatkuvasti sovellettavien vaatimusten ja tässä osassa vaadittujen organisaation asiakirjojen mukaisesti; (2) organisaation toiminnan laajuus; (3) kohdissa ORA.GEN.210 (a) ja (b) tarkoitettujen henkilöiden

10 10 GM1 ORA.GEN.200(a)(5) AMC1 ORA.GEN.200(a)(6) tehtävänimikkeet ja nimet; (4) organisaatiokaavio, josta ilmenevät kohdassa ORA.GEN.210 tarkoitettujen henkilöiden väliset vastuusuhteet; (5) yleiskuvaus kohdassa ORA.GEN.215 tarkoitetuista tiloista ja välineistä ja niiden sijainti; (6) menettelyt, joilla organisaatio varmistaa sovellettavien vaatimusten täyttymisen; (7) organisaation hallintojärjestelmän asiakirjojen muutosmenettely. (b) Organisaation hallintojärjestelmän asiakirjat voivat sisältyä erilliseen käsikirjaan tai johonkin asianomaisessa luvussa vaadituista käsikirjoista. Jälkimmäisessä tapauksessa on käytettävä ristiviittauksia. ORGANISAATION HALLINTOJÄRJESTELMÄN ASIAKIRJAT (a) Samoja tietoja ei tarvitse toistaa useissa käsikirjoissa. Tiedot voidaan antaa missä tahansa organisaation käsikirjassa (esim. toimintakäsikirja, koulutuskäsikirja), ja eri käsikirjoja voidaan myös yhdistää. (b) Organisaatio voi halutessaan esittää osan vaadituista tiedoista (esim. menetelmät) erillisissä asiakirjoissa. Siinä tapauksessa on varmistettava, että käsikirjoissa on riittävät viittaukset kaikkiin erillisiin asiakirjoihin. Näitä erillisiä asiakirjoja pidetään silloin organisaation hallintojärjestelmän asiakirjoihin erottamattomasti kuuluvana osana. VAATIMUSTENMUKAISUUDEN VALVONTA - YLEISTÄ (a) Vaatimustenmukaisuuden valvonta Vaatimustenmukaisuuden valvontatoiminnon käyttöönoton ja soveltamisen avulla organisaation on voitava seurata tämän osan ja muiden sovellettavien Part-sääntöjen asiaankuuluvien vaatimusten noudattamista. (1) Organisaation on määriteltävä harjoittamassaan toiminnassa sovellettavan vaatimustenmukaisuuden valvontatoiminnon perusrakenne. (2) Vaatimustenmukaisuuden valvontatoiminto on järjestettävä organisaation koon ja valvottavan toiminnan vaativuuden mukaisesti. (b) Organisaation on valvottava niiden menetelmien noudattamista, jotka se on laatinut toiminnan turvallisuuden varmistamiseksi. Tarpeen mukaan on valvottava vähintään seuraavia: (1) organisaation oikeudet; (2) käsikirjat, matkapäiväkirjat ja tietojen tallentaminen; (3) koulutuksen taso; (4) hallintojärjestelmän menettelyt ja käsikirjat. (c) Organisaatiojärjestelyt

11 (1) Sen varmistamiseksi, että organisaatio täyttää jatkuvasti tämän osan ja muiden sovellettavien Part-sääntöjen vaatimukset, vastuullisen johtajan on nimettävä vaatimustenmukaisuuden valvonnasta vastaava johtaja. Vaatimustenmukaisuuden valvonnasta vastaavan johtajan tehtävänä on varmistaa, että organisaation toimintaa seurataan sovellettavien viranomaisvaatimusten ja organisaation itsensä mahdollisesti asettamien lisävaatimusten noudattamisen varmistamiseksi ja että toimintaa harjoitetaan asianmukaisesti kyseisen osa-alueen päällikön valvonnassa. (2) Vaatimustenmukaisuuden valvonnasta vastaava johtaja on vastuussa sen varmistamisesta, että vaatimustenmukaisuuden valvontaohjelma toteutetaan asianmukaisesti, pidetään ajan tasalla ja sitä myös tarkistetaan ja kehitetään jatkuvasti. (3) Vaatimustenmukaisuuden valvonnasta vastaavaa johtajaa koskevat seuraavat vaatimukset: (i) hänellä on oltava suora yhteys vastuulliseen johtajaan; (ii) hän ei saa olla kukaan kohdassa ORA.GEN.210 (b) tarkoitetuista muista henkilöistä; (iii) hänen on kyettävä osoittamaan organisaation toiminnan kannalta asianmukaiset tiedot, tausta ja kokemus, mukaan lukien vaatimustenmukaisuuden valvontaan liittyvät tiedot ja kokemus; ja (iv) hänellä on oltava pääsy kaikkiin organisaation osiin ja tarpeen mukaan myös alihankkijaorganisaatioihin. (4) Pienissä organisaatioissa tehtävää voi hoitaa vastuullinen johtaja, mikäli hän on osoittanut kohdassa (c)(3)(iii) määritellyn asianmukaisen pätevyyden. (5) Jos vaatimustenmukaisuuden valvonnasta vastaavana johtajana ja turvallisuuspäällikkönä toimii sama henkilö, vastuullisen johtajan on välittömän turvallisuusvastuunsa perusteella varmistettava, että molempiin tehtäviin varataan riittävät resurssit organisaation koon ja sen toiminnan luonteen ja vaativuuden mukaan. (6) Vaatimustenmukaisuuden valvontatoiminnon riippumattomuus on toteutettava varmistamalla, että auditoinnit ja tarkastukset suorittaa sellainen henkilöstö, joka ei itse vastaa auditoitavasta toiminnosta, menettelystä tai tuotteesta. (d) Vaatimustenmukaisuuden valvonnan asiakirjat (1) Asiakirjoihin on kuuluttava organisaation hallintojärjestelmän asiakirjojen asiaankuuluvat osat. (2) Lisäksi asiakirjoihin on sisällyttävä: (i) terminologia; (ii) määrätyt toimintastandardit; (iii) organisaation kuvaus; (iv) tehtävien ja vastuiden jako; 11

12 12 GM1 ORA.GEN.200(a)(6) (v) menetelmät, joilla varmistetaan määräysten noudattaminen; (vi) vaatimustenmukaisuuden valvontaohjelma, josta ilmenevät: (A) valvontaohjelman aikataulu; (B) auditointimenettelyt; (C) raportointimenettelyt; (D) seuranta- ja korjausmenettelyt; ja (E) tietojen tallennusjärjestelmä. (vii) kohdassa (e)(2) tarkoitettu koulutussuunnitelma; (viii) asiakirjojen hallinta. (e) Koulutus (1) Oikea ja perusteellinen koulutus on vaatimusten noudattamisen kannalta olennaisen tärkeää jokaisessa organisaatiossa. Hyvän koulutustuloksen saavuttamiseksi organisaation varmistettava, että henkilöstö ymmärtää organisaation hallintojärjestelmän asiakirjoissa asetetut tavoitteet. (2) Vaatimustenmukaisuuden valvontatoiminnosta vastaavien on saatava koulutus tehtävään. Koulutuksessa on käsiteltävä vaatimustenmukaisuuden valvontaa koskevat vaatimukset, tehtävään liittyvät käsikirjat ja menettelyt, auditointimenetelmät, raportointi ja tietojen tallentaminen. (3) Aikaa on varattava vaatimustenmukaisuuden hallintaan osallistuvan henkilöstön koulutukseen ja muun henkilöstön ohjeistukseen. (4) Koulutukseen käytettävän ajan ja resurssien on vastattava toiminnan laajuutta ja vaativuutta. VAATIMUSTENMUKAISUUDEN VALVONTA - YLEISTÄ (a) Vaatimustenmukaisuuden valvontatoiminnon organisaatiojärjestelyjen on vastattava organisaation kokoa ja sen toiminnan luonnetta ja vaativuutta. Vaatimustenmukaisuuden valvonnasta vastaava johtaja voi suorittaa kaikki auditoinnit ja tarkastukset itse tai nimetä yhden tai useamman auditoijan, jolla on kohdan AMC1 ORA.GEN.200(a)(6) alakohdassa (c)(3)(iii) määritelty pätevyys, joko organisaation sisältä tai sen ulkopuolelta. (b) Valitusta toteutusvaihtoehdosta riippumatta auditoinnin riippumattomuus on varmistettava, erityisesti silloin, kun auditoinnin tai tarkastuksen suorittajat vastaavat myös muista organisaation toiminnoista. (c) Jos vaatimustenmukaisuuden valvontaan liittyviä auditointeja tai tarkastuksia suorittavat ulkopuoliset henkilöt: (1) auditoinnit tai tarkastukset suoritetaan vaatimustenmukaisuuden valvonnasta vastaavan johtajan vastuulla; ja

13 13 GM3 ORA.GEN.200(a)(6) AMC1 ORA.GEN.200(b) (2) organisaatio on vastuussa sen varmistamisesta, että ulkopuolisella henkilöstöllä on auditoitavan tai tarkastettavan toiminnan kannalta asianmukaiset tiedot, tausta ja kokemus, mukaan lukien tiedot ja kokemus vaatimustenmukaisuuden valvonnasta. (d) Organisaatiolla säilyy lopullinen vastuu vaatimustenmukaisuuden valvontatoiminnon tehokkuudesta sekä erityisesti korjaavien toimenpiteiden ja seurannan tehokkaasta toteutuksesta. AUDITOINTI JA TARKASTUS (a) Auditointi on järjestelmällinen, riippumaton ja dokumentoitu prosessi, jolla hankitaan todisteaineistoa ja arvioidaan sitä objektiivisesti sen määrittämiseksi, missä määrin vaatimukset täyttyvät. (b) Tarkastus on riippumaton, dokumentoitu vaatimustenmukaisuuden arviointi, jossa sovellettavien vaatimusten täyttyminen tarkistetaan havaintojen, arvioiden ja lisäksi tarpeen mukaan mittausten tai testien avulla. TOIMINNAN KOKO, LUONNE JA VAATIVUUS (a) Organisaatiota pidetään suurena organisaationa, jos sen palveluksessa asetuksen (EY) N:o 216/ ja sen täytäntöönpanosääntöjen mukaisissa tehtävissä olevien henkilöiden lukumäärä vastaa yli 20 henkilötyövuotta (full time equivalent, FTE). 2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 216/2008, annettu 20 päivänä helmikuuta 2008, yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta. EUVL L 79, , s.1. (b) Organisaatiota, jonka palveluksessa asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjen mukaisissa tehtävissä olevien henkilöiden lukumäärä vastaa enintään 20 henkilötyövuotta, voidaan myös pitää suurena organisaationa seuraavien tekijöiden arvioinnin perusteella: (1) hyväksynnän alaisten ulkoistettujen toimintojen määrä ja laajuus; (2) toimintaan liittyvät riskit harjoitetaanko jotakin seuraavista toiminnoista: (i) erityishyväksyntää edellyttävä lentotoiminta: suorituskykyyn perustuva suunnistus (PBN), lentotoiminta huonossa näkyvyydessä (LVO), pitkän matkan lennot kaksimoottorilentokoneilla (ETOPS), helikopterivinssaus (HHO), kiireelliset lääkintähelikopterilennot (HEMS), lennot pimeänäköjärjestelmän avulla (NVIS) ja vaarallisten aineiden kuljetus (DG);

14 14 ORA.GEN.205 AMC1 ORA.GEN.205 GM1 ORA.GEN.205 (ii) käytettävät ilma-alustyypit; (iii) toimintaympäristö (offshore, vuoristoalueet jne.). (c) Kohdissa (a) ja (b) luetelluista arviointiperusteista huolimatta seuraavia organisaatioita pidetään aina pieninä organisaatioina: (1) hyväksytyt koulutusorganisaatiot (ATO), jotka tarjoavat koulutusta yksinomaan kevyiden ilma-alusten lupakirjaa (LAPL), yksityislentäjän lupakirjaa (PPL), purjelentäjän lupakirjaa (SPL) tai ilmapallolentäjän lupakirjaa (BPL) sekä niihin liittyviä kelpuutuksia ja todistuksia varten; (2) ilmailulääketieteen keskukset (AeMC). Alihankinta (a) Alihankinnalla tarkoitetaan kaikkea organisaation hyväksynnän piiriin kuuluvaa toimintaa, jonka suorittaa joko toinen tällaiseen toimintaan hyväksytty organisaatio tai hyväksymätön organisaatio alihankintatyön teettävän organisaation hyväksynnän nojalla. Kun organisaatio teettää osan toiminnastaan alihankintana tai ostopalveluna, sen on varmistettava, että alihankitut tai ostetut palvelut tai tuotteet ovat sovellettavien vaatimusten mukaisia. (b) Kun hyväksytty organisaatio tekee osasta toimintaansa alihankintasopimuksen sellaisen organisaation kanssa, jota ei ole hyväksytty tämän osan mukaisesti harjoittamaan kyseistä toimintaa, alihankintatyön tekevä organisaatio toimii alihankintasopimuksen tehneen organisaation hyväksynnän nojalla. Alihankintasopimuksen tehneen organisaation on varmistettava, että toimivaltaiselle viranomaiselle annetaan pääsy alihankintatyötä tekevään organisaatioon, jotta se voi todeta sovellettavien vaatimusten edelleen täyttyvän. Alihankinta VASTUU ULKOISTETUSTA TOIMINNASTA (a) Organisaatio voi päättää tehdä tietyistä toiminnoista alihankintasopimuksia ulkopuolisten organisaatioiden kanssa. (b) Organisaation ja alihankkijan välillä on oltava kirjallinen sopimus, jossa selvästi määritellään ulkoistettu toiminta ja sovellettavat vaatimukset. (c) Sopimuksen mukaisesti ulkoistetun turvallisuuteen vaikuttavan toiminnan on sisällyttävä organisaation turvallisuudenhallinnan ja vaatimustenmukaisuuden valvonnan ohjelmiin. (d) Organisaation on varmistettava, että alihankkijaorganisaatiolla on tarvittava valtuutus tai hyväksyntä, jos sellainen vaaditaan, sekä riittävät resurssit ja pätevyys tehtävän suorittamiseen. Alihankinta VASTUU ULKOISTETUSTA TOIMINNASTA (a) Alihankkijaorganisaation hyväksyntästatuksesta riippumatta alihankintatyön teettävä organisaatio vastaa sen varmistamisesta, että kaikkea ulkoistettua toimintaa koskee kohdassa ORA.GEN.200 (a)(3)

15 15 ORA.GEN.210 ORA.GEN.215 AMC2 ORA.GEN.215 vaadittu riskien tunnistaminen ja hallinta sekä kohdassa ORA.GEN.200 (a)(6) tarkoitettu vaatimustenmukaisuuden valvonta. (b) Jos alihankkijaorganisaatiolla itsellään on hyväksyntä ulkoistetun toiminnan suorittamiseen, alihankintatyön teettävän organisaation vaatimustenmukaisuuden valvonnassa on vähintään tarkistettava, että hyväksyntä tosiasiassa kattaa ulkoistetun toiminnan ja on edelleen voimassa. (c) Jos organisaatio edellyttää alihankkijaorganisaation suorittavan tehtäviä, jotka ylittävät alihankkijaorganisaation hyväksynnän ehdot, alihankkijaorganisaation katsotaan työskentelevän työn teettävän organisaation hyväksynnän alaisena. Henkilöstövaatimukset (a) Organisaation on nimitettävä vastuullinen johtaja, jolla on valtuudet varmistaa, että kaikki toiminta voidaan rahoittaa ja toteuttaa sovellettavien vaatimusten mukaisesti. Vastuullinen johtaja on vastuussa tehokkaan hallintojärjestelmän perustamisesta ja ylläpitämisestä. (b) Organisaation on nimettävä henkilö tai henkilöryhmä, jonka vastuulla on varmistaa, että organisaatio täyttää sovellettavat vaatimukset. Nämä henkilöt vastaavat toiminnastaan viime kädessä vastuulliselle johtajalle. (c) Organisaatiolla on oltava riittävä henkilöstö, jolla on vaadittava kelpoisuus suunniteltujen tehtävien ja toimintojen suorittamiseen sovellettavien vaatimusten mukaisesti. (d) Organisaation on pidettävä asianmukaisesti kirjaa henkilöstön kokemuksesta, kelpoisuudesta ja koulutuksesta c alakohdassa asetettujen vaatimusten täyttymisen osoittamiseksi. (e) Organisaation on varmistettava, että koko henkilöstö tuntee tehtäviensä toteuttamiseen liittyvät säännöt ja menettelyt. Tiloja ja välineitä koskevat vaatimukset Organisaatiolla on oltava tilat ja välineet, joiden avulla kaikki suunnitellut tehtävät ja toiminnot voidaan toteuttaa ja niitä voidaan hallinnoida sovellettavien vaatimusten mukaisesti. Tiloja ja välineitä koskevat vaatimukset KOULUTUSORGANISAATIOT, JOTKA TARJOAVAT KOULUTUSTA LAPL-, PPL-, SPL- TAI BPL-LUPAKIRJOJA SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ KELPUUTUKSIA JA TODISTUKSIA VARTEN (a) Käytettävissä on oltava seuraavat lentotoimintaan liittyvät tilat: (1) lennonsuunnittelutila, jossa ovat seuraavat varusteet ja tiedot: (i) tarvittavat ajantasaiset ilmailukartat ja menetelmäkartat; (ii) ajantasaiset AIS-tiedot; (iii) ajantasaiset säätiedot; (iv) tarvittaessa viestintäyhteys lennonjohtoon; (v) muu lentoturvallisuuteen liittyvä aineisto.

16 16 ORA.GEN.220 AMC1 ORA.GEN.220(b) (2) kooltaan ja määrältään riittävät huoneet tai erilliset tilat oppilaiden ohjeistusta ja palautteenantoa varten; (3) asianmukaiset työtilat, joissa lennonopettajat voivat kirjoittaa raportit oppilaista ja täyttää päiväkirjat ja muut tarvittavat asiakirjat; (4) soveltuvat lepotilat opettajille ja oppilaille, jos se on koulutustehtävän kannalta asianmukaista; (5) jos koulutusorganisaatio tarjoaa koulutusta vain BPL- tai LAPL(B)- lupakirjoja varten, kohdissa (a)(1) (a)(4) lueteltujen lentotoimintaan liittyvien tilojen sijasta voidaan käyttää muita soveltuvia tiloja, kun toimitaan lentopaikkojen ulkopuolella. (b) Käytettävissä on oltava seuraavat teoriakoulutukseen liittyvät tilat ja välineet: (1) oppilasmäärän mukaan riittävät opetustilat; (2) soveltuvat havaintovälineet tietopuolisen opetuksen tueksi; (3) soveltuvat opetushenkilöstön työhuoneet. (c) Yksi huone voi riittää kaikkien kohdissa (a) ja (b) lueteltujen toimintojen järjestämiseen. Tietojen tallentaminen (a) Organisaation on perustettava tietojen tallennusjärjestelmä, jonka avulla toimintaa koskevat tiedot voidaan asianmukaisesti säilyttää ja luotettavasti jäljittää ja joka kattaa erityisesti kaikki kohdassa ORA.GEN.200 luetellut seikat. (b) Tietojen tallennusmuoto on määritettävä organisaation menettelyissä. (c) Tiedot on säilytettävä niin, että ne ovat suojassa vahingoittumiselta, muutoksilta ja varkaudelta. Tietojen tallentaminen YLEISTÄ (a) Tietojen tallennusjärjestelmän on varmistettava, että kaikki tiedot ovat aina tarvittaessa saatavilla kohtuullisessa ajassa. Tiedot on järjestettävä siten, että niiden jäljitettävyys ja noudettavuus varmistetaan koko vaaditun säilytysajan. (b) Tiedot voidaan säilyttää paperilla, sähköisessä muodossa tai molempien yhdistelmänä. Myös mikrofilmille tai optiselle levylle tallennetut tiedot hyväksytään. Tietojen on pysyttävä luettavina koko vaaditun säilytysajan. Säilytysaika lasketaan alkavaksi siitä, kun tieto on luotu tai sitä on viimeksi muutettu. (c) Paperille tallennettaessa on käytettävä kestävää materiaalia, joka kestää normaalin käsittelyn ja arkistoinnin. Tietokonejärjestelmille on oltava vähintään yksi varmuuskopiointijärjestelmä, joka päivitetään 24 tunnin kuluessa jokaisesta uudesta merkinnästä. Tietokonejärjestelmät on suojattava siten, että tietoja ei pääse muokkaamaan luvatta.

17 17 GM1 ORA.GEN.220(b) LUKU ATO I JAKSO ORA.ATO.100 GM1 ORA.ATO.100 ORA.ATO.105 (d) Tietojen varmuuskopiointiin käytettävä tietokonelaitteisto on sijoitettava eri paikkaan kuin työstettävät tiedot sisältävä laitteisto, ja sellaiseen ympäristöön, jossa tiedot säilyvät hyvässä kunnossa. Laitteiston tai ohjelmiston muutosten yhteydessä on huolehdittava erityisesti siitä, että kaikki tarvittavat tiedot ovat saatavilla vähintään kyseisessä luvussa määrätyn säilytysajan. Jos säilytysaikaa ei ole määrätty, tiedot on säilytettävä vähintään 5 vuoden ajan. Tietojen tallentaminen TALLENTEET Tiedot voidaan milloin tahansa tallentaa mikrofilmille tai optisesti. Näin tehtyjen tallenteiden on oltava yhtä helposti luettavia kuin alkuperäinen tallenne ja säilytettävä luettavuutensa koko vaaditun säilytysajan. HYVÄKSYTYT KOULUTUSORGANISAATIOT Yleistä Soveltamisala Tässä luvussa määritetään sellaisia organisaatioita koskevat vaatimukset, jotka tarjoavat koulutusta lentolupakirjoja ja niihin liittyviä kelpuutuksia ja hyväksymistodistuksia varten. Soveltamisala Tämä jakso sisältää sovellettavat vaatimukset hyväksytyille koulutusorganisaatioille, jotka tarjoavat koulutusta lentolupakirjoja ja niihin liittyviä kelpuutuksia ja hyväksymistodistuksia varten. Sitä sovelletaan koulutusorganisaatioihin, jotka antavat koulutusta: (a) LAPL-, PPL-, SPL- ja BPL-lupakirjoja sekä niihin liittyviä kelpuutuksia ja todistuksia varten; ja (b) ansiolentäjän lupakirjoja (CPL), usean ohjaajan miehistölupakirjoja (MPL) ja liikennelentäjän lupakirjoja (ATPL) sekä niihin liittyviä kelpuutuksia ja todistuksia varten. Hakeminen (a) Koulutusorganisaation hyväksymistodistuksen hakijan on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle: (1) seuraavat tiedot: (i) koulutusorganisaation nimi ja osoite; (ii) toiminnan aiottu aloittamispäivämäärä; (iii) koulutuspäällikön, lennonopettajien, simulaattorikouluttajien ja teoriakouluttajien henkilötiedot ja kelpoisuus; (iv) niiden lentopaikkojen tai toimipaikkojen nimet ja osoitteet, joissa koulutus toteutetaan; (v) luettelo koulutuksessa käytettävistä ilma-aluksista, mukaan luettuna niiden ryhmä, luokka tai tyyppi, rekisteritunnus, omistajat ja tarvittaessa lentokelpoisuustodistuksen luokka;

18 18 ORA.ATO.110 AMC1 ORA.ATO.110(b) (vi) tarvittaessa luettelo lentoa simuloivista koulutuslaitteista (FSTDlaitteet), joita koulutusorganisaatio aikoo käyttää; (vii) koulutusorganisaation tarjoaman koulutuksen tyyppi ja sitä vastaava koulutusohjelma; ja (2) toiminta- ja koulutuskäsikirjat. (b) Koelentokoulutusorganisaatiot. Edellä a alakohdan 1 alakohdan iv ja v alakohdan säännöksistä poiketen koelentokoulutusta tarjoavien koulutusorganisaatioiden on toimitettava ainoastaan seuraavat tiedot: (1) niiden tärkeimpien lentopaikkojen tai toimipaikkojen nimet ja osoitteet, joissa koulutus toteutetaan; ja (2) luettelo koelentokoulutuksessa käytettävien ilma-alusten tyypeistä tai luokista. (c) Jos kyseessä on hyväksymistodistuksen muuttaminen, hakijan on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle asiaankuuluvat osat a alakohdassa mainituista tiedoista ja asiakirjoista. Henkilöstövaatimukset (a) Organisaation on nimettävä koulutuspäällikkö. Koulutuspäälliköllä on oltava laaja kokemus opettamisesta hyväksytyn koulutusorganisaation tarjoaman koulutuksen kannalta asiaankuuluvilla aloilla ja hyvät johtamisvalmiudet. (b) Koulutuspäällikön tehtävänä on: (1) varmistaa, että annettava koulutus vastaa osan FCL vaatimuksia, ja koelentokoulutuksen osalta varmistaa, että osan 21 asiaankuuluvat vaatimukset täyttyvät ja koulutusohjelma on laadittu; (2) varmistaa teoriakoulutuksen ja ilma-aluksella tai lentoa simuloivalla koulutuslaitteella (FSTD-laite) annettavan lentokoulutuksen yhdistäminen tyydyttävällä tavalla; ja (3) valvoa yksittäisten oppilaiden edistymistä. (c) Teoriakouluttajilla on oltava: (1) käytännön ilmailutausta niiltä osa-alueilta, jotka ovat koulutuksen kannalta olennaisia, ja suoritettu opetusmenetelmiä koskeva kurssi; tai (2) aiempaa kokemusta teoriaopetuksesta ja soveltuva teoreettinen tausta siinä oppiaineessa, jossa he antavat teoriakoulutusta. (d) Lennonopettajilla ja simulaattorikouluttajilla on oltava osassa FCL vaadittu kelpoisuus antamaansa koulutusta varten. Henkilöstövaatimukset KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ Nimetyllä koulutuspäälliköllä (Head of Training, HT) on kokonaisvastuu sen varmistamisesta, että koulutuksessa noudatetaan asiaankuuluvia vaatimuksia. Jos koulutusorganisaatio järjestää useiden eri ilmaalusryhmien koulutusta, koulutuspäällikön apuna on oltava yksi tai

19 19 AMC1 ORA.ATO.110(c) ORA.ATO.120 AMC1 ORA.ATO.120(a);(b) ORA.ATO.125 AMC1 ORA.ATO.125 useampia nimettyjä varakoulutuspäälliköitä tiettyjä lentokoulutuskursseja varten. Henkilöstövaatimukset TEORIAKOULUTTAJAT Teoriakouluttajien on ennen tehtävään nimittämistään osoitettava pätevyytensä antamalla opetusnäyte laatimaansa aineistoa käyttäen niistä oppiaineista, joita heidän on tarkoitus opettaa. Tietojen tallentaminen Seuraavat tiedot on säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan koulutuksen päättymisen jälkeen: (a) tiedot yksittäisille oppilaille annetusta maa-, lento- ja simulaattorikoulutuksesta; (b) opettajien laatimat yksityiskohtaiset ja säännölliset seurantaraportit arviointeineen, mukaan luettuina oppilaan edistymisen seuraamiseksi säännöllisesti suoritettavat välitarkastuslennot ja maassa tehtävät kokeet; ja (c) tiedot oppilaiden lupakirjoista ja niihin liittyvistä kelpuutuksista ja hyväksymistodistuksista, mukaan luettuina lääketieteellisten kelpoisuustodistusten ja kelpuutusten voimassaolon päättymispäivät. Tietojen tallentaminen KOULUTUSORGANISAATIOT, JOTKA TARJOAVAT KOULUTUSTA VAIN LAPL-, PPL-, SPL- TAI BPL-LUPAKIRJOJA SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ KELPUUTUKSIA JA TODISTUKSIA VARTEN Yksityiskohtaiset tiedot yksittäiselle oppilaalle annetusta maa-, lento- ja FSTD-koulutuksesta ja opettajien raportit hänen edistymisestään voidaan kirjata myös oppilaan omaan opintokorttiin. Opintokortissa on lueteltava kaikki koulutussuunnitelmaan kuuluvat harjoitukset. Opettaja tekee kuittausmerkinnän opintokorttiin aina, kun tietty harjoitus tai arviointi on suoritettu. Koulutusohjelma (a) Koulutusohjelma on laadittava jokaista tarjolla olevaa kurssityyppiä varten. (b) Koulutusohjelman on oltava osan FCL vaatimusten ja koelentokoulutuksen osalta osan 21 asiaankuuluvien vaatimusten mukainen. Koulutusohjelma YLEISTÄ FSTD-laitteella annettava lentokoulutus ja teoriakoulutus on ajoitettava siten, että oppilaat voivat lentoharjoituksissa soveltaa maassa saamiaan tietoja. Opetus olisi järjestettävä niin, että koulutuksen aikana esiin tulleet ongelmat voidaan ratkaista myöhemmässä koulutusvaiheessa.

20 20 ORA.ATO.130 ORA.ATO.135 Koulutuskäsikirja ja toimintakäsikirja (a) Hyväksytyn koulutusorganisaation on laadittava koulutuskäsikirja ja toimintakäsikirja, jotka sisältävät tiedot ja ohjeet, joiden avulla henkilöstö voi suorittaa tehtävänsä ja oppilaat saavat ohjausta kurssivaatimusten täyttämiseksi, ja pidettävä nämä käsikirjat ajan tasalla. (b) Hyväksytyn koulutusorganisaation on saatettava koulutuskäsikirjassa, toimintakäsikirjassa ja hyväksytyn koulutusorganisaation hyväksymisasiakirjoissa olevat tiedot henkilöstön ja tarvittaessa oppilaiden saataville. (c) Jos kyseessä on koelentokoulutusta tarjoava hyväksytty koulutusorganisaatio, toimintakäsikirjan on vastattava osassa 21 asetettuja koelentotoiminnan käsikirjan vaatimuksia. (d) Toimintakäsikirjassa on määrättävä lennonopettajien lentoaikarajoitukset, mukaan luettuina lentotuntien ja lentotyötuntien enimmäismäärät sekä opetustehtävien välinen vähimmäislepoaika osan ORO mukaisesti. Koulutukseen käytettävät ilma-alukset ja FSTD-laitteet (a) Hyväksytyn koulutusorganisaation on käytettävä tarjottavien kurssien kannalta koulutukseen asianmukaisesti soveltuvia ilma-aluksia tai FSTDlaitteita. (b) Hyväksytty koulutusorganisaatio saa tarjota koulutusta FSTD-laitteilla vain, jos se osoittaa toimivaltaiselle viranomaiselle, että: (1) FSTD:n spesifikaatiot ovat kyseisen koulutusohjelman kannalta riittävät; (2) käytettävät FSTD-laitteet vastaavat osan FCL asiaankuuluvia vaatimuksia; (3) jos kyseessä on lentosimulaattori, laite vastaa riittävän hyvin kyseistä ilma-alustyyppiä; ja (4) se on perustanut järjestelmän FSTD-laitteen muutosten riittävää valvontaa varten ja varmistaakseen, että muutokset eivät vaikuta koulutusohjelman riittävyyteen. (c) Jos lentokokeessa käytettävä ilma-alus on eri tyyppiä kuin näkölentokoulutukseen käytettävä lentosimulaattori, lentokoulutusohjelmasta annettava hyvitys rajoittuu enintään siihen, joka annettaisiin tyypin II lento- ja suunnistusmenetelmien koulutuslaitetta (FNTP II) käytettäessä lentokoneiden osalta ja tyypin II tai III lento- ja suunnistusmenetelmien koulutuslaitetta (FNTP II/III) käytettäessä helikoptereiden osalta. (d) Koelentokoulutusorganisaatiot. Koelentokoulutukseen käytettävissä ilma-aluksissa on oltava koulutuksen tarkoitukseen sopiva asianmukainen koelentolaitteisto.

21 21 AMC1 ORA.ATO.135 ORA.ATO.140 AMC1 ORA.ATO.140 Koulutukseen käytettävät ilma-alukset ja FSTD-laitteet KAIKKI HYVÄKSYTYT KOULUTUSORGANISAATIOT, LUKUUN OTTAMATTA KOELENTOKOULUTUSTA TARJOAVIA (a) Koulutukseen käytettävien ilma-alusten määrään voi vaikuttaa FSTDlaitteiden saatavuus. (b) Jokaisessa koulutukseen käytettävässä ilma-aluksessa on oltava: (1) sen kurssin koulutusvaatimusten mukainen varustus, jolla ilma-alusta käytetään; (2) ilmapalloja ja yksipaikkaisia ilma-aluksia lukuun ottamatta sekä oppilaan että opettajan välittömästi käytettävissä olevat pääohjaimet (esim. kaksoisohjaimet tai keskelle sijoitettu ohjaussauva). Ohjaajalta toiselle siirrettäviä ohjaimia ei tulisi käyttää. (c) Lentokalustoon on kuuluttava järjestettävien kurssien mukaan: (1) ilma-aluksia, joissa on mittarisääolosuhteiden simulointiin ja vaadittavaan mittarilentokoulutukseen tarvittava varustus. Mittarilentokoulutusta ja -kokeita varten on oltava käytettävissä riittävä määrä IFR-hyväksyttyjä ilma-aluksia; (2) lentokoneilla ja purjelentokoneilla annettavassa koulutuksessa ilmaaluksia, jotka soveltuvat sakkausharjoituksiin ja syöksykierteen välttämisen opetukseen; (3) lentokoneilla ja purjelentokoneilla annettavassa lennonopettajakoulutuksessa (FI) ilma-aluksia, jotka soveltuvat syöksykierteestä oikaisuun myöhäisessä vaiheessa; (4) helikoptereilla annettavassa koulutuksessa helikoptereita, jotka soveltuvat autorotaation esittämiseen; (5) pienissä koulutusorganisaatioissa voi riittää yksi ilma-alus, joka täyttää kaikki koulutuksessa käytettävälle ilma-alukselle asetetut vaatimukset; (6) jokainen FSTD-laite on oltava varustettu kyseisen kurssin koulutusvaatimusten mukaisesti. Lentopaikat ja toimipaikat Tarjotessaan lentokoulutusta ilma-aluksella hyväksytyn koulutusorganisaation on käytettävä sellaisia lentopaikkoja tai toimipaikkoja, joilla on kyseisten lentoliikkeiden koulutukseen soveltuvat alueet ja ominaisuudet, ottaen huomioon tarjottava koulutus ja käytettävän ilmaaluksen luokka ja tyyppi. Lentopaikat ja toimipaikat YLEISTÄ (a) Ilmapallolentämisen koulutusta lukuun ottamatta kotilentopaikalla tai -toimintapaikalla ja kaikilla muilla lentopaikoilla, joilla lentokoulutusorganisaatiolla on sivutoimipiste ja joilla lentokoulutusta annetaan, on oltava vähintään seuraava varustus: (1) vähintään yksi kiitotie tai loppulähestymis- ja lentoonlähtöalue (FATO),

22 22 ORA.ATO.145 AMC1 ORA.ATO.145 ORA.ATO.150 jolla kaikki koulutuksessa käytettävät ilma-alukset voivat suorittaa normaalin lentoonlähdön tai laskun suoritusarvorajoitustensa mukaisesti; (2) tuulen suunnan osoitin, joka on nähtävissä maanpinnan tasolta jokaisen kiitotien päästä tai asianmukaiselta odotuspaikalta; (3) riittävät kiitotievalot, jos lentopaikkaa käytetään yölentokoulutukseen; (4) ilmaliikennepalvelu, lukuun ottamatta valvomattomia lento- tai toimintapaikkoja, joilla koulutusvaatimukset voidaan turvallisesti täyttää järjestämällä maan ja ilma-aluksen välinen radioyhteys muulla hyväksyttävällä tavalla. (b) Lukuun ottamatta niitä hyväksyttyjä koulutusorganisaatioita, jotka tarjoavat vain koelentokoulutusta, helikopterilentokoulutusta antavilla koulutusorganisaatioilla on oltava kohdassa (a) lueteltujen lisäksi käytettävissään seuraaviin harjoituksiin soveltuvia alueita: (1) toiminta ahtaassa paikassa; (2) autorotaatio simuloidussa moottorihäiriötilanteessa; ja (3) toiminta kaltevalla pinnalla. (c) Ilmapallolentämisen koulutuksessa hyväksytyn koulutusorganisaation käyttämillä lentoonlähtöpaikoilla on oltava mahdollista suorittaa normaali lentoonlähtö ylittäen kaikki lentoonlähdön lentoradalla olevat esteet vähintään 50 jalan korkeusvaralla. Koulutukseen osallistumisen edellytykset (a) Hyväksytyn koulutusorganisaation on varmistettava, että oppilaat täyttävät kaikki osissa MED ja FCL asetetut koulutukseen osallistumisen edellytykset tarvittaessa osan 21 mukaisesti laadituissa tiedoissa määritellyllä tavalla. (b) Kun kyseessä ovat koelentokoulutusta tarjoavat hyväksytyt koulutusorganisaatiot, oppilaiden on täytettävä kaikki osassa 21 asetetut koulutukseen osallistumisen edellytykset. Koulutukseen osallistumisen edellytykset PÄÄSYVAATIMUKSET Muita kuin LAPL, PPL, SPL ja BPL-lupakirjoja sekä niihin liittyviä kelpuutuksia ja hyväksyntätodistuksia varten koulutusta antavien koulutusorganisaatioiden menetelmissä on määriteltävä oppilaille pääsyvaatimukset. Pääsyvaatimusten avulla on varmistettava, että oppilailla on riittävät tiedot erityisesti fysiikasta ja matematiikasta voidakseen seurata kursseja. Koulutus kolmansissa maissa Jos hyväksytty koulutusorganisaatio on hyväksytty tarjoamaan mittarilentokoulutusta kolmansissa maissa: (a) koulutusohjelmaan on sisällyttävä lentoharjoittelua jäsenvaltiossa ennen mittarilentokokeen suorittamista ja (b) mittarilentokoe on suoritettava jäsenvaltiossa.

23 23 III JAKSO Tietyntyyppistä koulutusta tarjoavia hyväksyttyjä koulutusorganisaatioita koskevat lisävaatimukset 1 luku Etäopetuskurssi ORA.ATO.300 Yleistä Hyväksytty koulutusorganisaatio voidaan hyväksyä järjestämään moduuleista koostuvia kurssiohjelmia etäopetuksen avulla seuraavissa tapauksissa: (a) moduuleista koostuvat teoriakurssit; (b) lisäteoriakurssit luokka- tai tyyppikelpuutusta varten tai (c) hyväksytyt valmistavat teoriakurssit ensimmäistä monimoottorisen helikopterin tyyppikelpuutusta varten. AMC1 ORA.ATO.300 Yleistä ETÄOPETUS (a) Hyväksytyt koulutusorganisaatiot voivat käyttää kurssimateriaalin esittämiseen useita eri menetelmiä. Organisaation on kuitenkin pidettävä tarkkaa kirjanpitoa sen varmistamiseksi, että oppilaat etenevät opinnoissaan tyydyttävästi ja noudattavat niitä aikarajoja, jotka Part- FCL:ssä määrätään moduuleista koostuvien kurssien suorittamiselle. (b) Ohjeita hyväksytyille koulutusorganisaatioille moduuleista koostuvien kurssien etäopetusosuuden suunnittelua varten: (1) oppilaan oletetaan opiskelevan vähintään 15 tuntia viikossa; (2) viikoittaisen oppimäärän on käytävä ilmi kurssimateriaalista; (3) suositeltava kurssin rakenne ja opetusjärjestys; (4) jokaisesta oppiaineesta suoritetaan 15 oppitunnin välein välikoe, joka toimitetaan hyväksytylle koulutusorganisaatiolle arvioitavaksi. Lisäksi on suoritettava itse arvioitavia välikokeita 5-10 oppitunnin välein; (5) koko kurssin ajaksi on annettava asianmukaiset yhteydenottoajat, jolloin oppilas voi ottaa yhteyttä opettajaan puhelimella, faksilla, sähköpostilla tai Internetin kautta; (6) organisaatiolla on oltava arviointiperusteet sen määrittämiseksi, onko oppilas suorittanut kurssin vaadittavat osat tyydyttävästi siten, että hän voi koulutuspäällikön tai pääteoriakouluttajan arvion mukaan osallistua Part-FCL-teoriakokeisiin ja menestyä niissä hyvin; (7) jos hyväksytty koulutusorganisaatio järjestää etäopetuksen tietoteknisten ratkaisujen, kuten Internetin avulla, opettajien on seurattava oppilaiden edistymistä asianmukaisin keinoin. ORA.ATO.305 Luokkaopetus (a) Kaikkiin moduuleista koostuvien etäopetuskurssien oppiaineisiin on sisällyttävä myös luokkaopetusta. (b) Varsinaisen luokkaopetusajan on oltava vähintään 10 prosenttia kurssin koko kestosta. (c) Tätä varten hyväksytyn koulutusorganisaation päätoimipaikassa tai

Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille

Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille 17.6.2014 Karoliina Vesterbacka Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vastuuhenkilöiden roolit ja vastuut Organisaation tulee esittää/nimetä

Lisätiedot

SMS ja vaatimustenmukaisuuden

SMS ja vaatimustenmukaisuuden SMS ja vaatimustenmukaisuuden valvonta Tiedotustilaisuus: Pienet hyväksytyt koulutusorganisaatiot non-complex ATO Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Turvallisuuden hallintajärjestelmä, SMS ICAO Document

Lisätiedot

Koulutus- ja toimintakäsikirjat / koulutusohjelmat

Koulutus- ja toimintakäsikirjat / koulutusohjelmat Koulutus- ja toimintakäsikirjat / koulutusohjelmat Tiedotustilaisuus: Pienet hyväksytyt koulutusorganisaatiot non-complex ATO Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. EASA:n säädöskartta http://www.easa.europa.eu/regulations/regulations-structure.php

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], komission asetuksesta, jolla muutetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston antaman asetuksen (EY) N:o 216/2008 nojalla

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) 16253/14 AVIATION 224 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 28. marraskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D035899/03 Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../..

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX [...](2012) XXX luonnos LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012 KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. annettu XXX Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti

Lisätiedot

Harrasteilmailun lentokoulutuksen näkymiä EASA aikana

Harrasteilmailun lentokoulutuksen näkymiä EASA aikana Harrasteilmailun lentokoulutuksen näkymiä EASA aikana Lennonopettajien kertauskoulutus Räyskälässä 1.12.2012 Jarmo Selonen Trafi / Lupakirjaryhmä Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. LUENNON SISÄLTÖÄ

Lisätiedot

Koulutusorganisaatioiden käsikirjat

Koulutusorganisaatioiden käsikirjat Koulutusorganisaatioiden käsikirjat 17.6.2014 Mika Haapala Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Koulutusorganisaation käsikirjat Käsikirjojen tulee olla mahdollisimman yksinkertaiset Käsikirjojen tulee

Lisätiedot

Ajankohtaista PART-FCL lupakirjoista

Ajankohtaista PART-FCL lupakirjoista Ajankohtaista PART-FCL lupakirjoista Tiedotustilaisuus: Pienet hyväksytyt koulutusorganisaatiot non-complex ATO Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Aikataulu, merkittäviä päivämääriä ja muutoksia PART-FCL

Lisätiedot

(7) Epätavallisten lentoasentojen välttämistä ja niistä oikaisua koskevien koulutustoimenpiteiden täytäntöönpanoon olisi annettava lisäaikaa.

(7) Epätavallisten lentoasentojen välttämistä ja niistä oikaisua koskevien koulutustoimenpiteiden täytäntöönpanoon olisi annettava lisäaikaa. 13.8.2018 L 204/13 KOMISSION ASETUS (EU) 2018/1119, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2018, asetuksen (EU) N:o 1178/2011 muuttamisesta ilmoituksenvaraisten koulutusorganisaatioiden osalta EUROOPAN KOMISSIO,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D053477/01 Liite 1.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D053477/01 Liite 1. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. joulukuuta 2017 (OR. en) 15960/17 ADD 1 TRANS 581 AVIATION 200 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. joulukuuta 2017 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.12.2017 C(2017) 8871 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu 20.12.2017, kolmansista maista peräisin olevia perinteisiä elintarvikkeita koskevista hallinnollisista

Lisätiedot

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja 1 (5) Antopäivä: 29.1.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 1.2.2013 Voimassa: Toistaiseksi Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 45, 46, 119 ja 120 :n nojalla ottaen huomioon lennonjohtajien

Lisätiedot

LIITE EASAN LAUSUNTOON 7/2013. KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu XXX

LIITE EASAN LAUSUNTOON 7/2013. KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu XXX EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [...](2013) XXX luonnos LIITE EASAN LAUSUNTOON 7/2013 KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu XXX jolla muutetaan ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ]

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti lentotoimintaan liittyvistä teknisistä

Lisätiedot

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Ohjeet toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Ilma-aluksen miehitys

Ilma-aluksen miehitys luonno Määräysluonnos 1 (8) Antopäivä: [pp.kk.vvvv] Säädösperusta: Ilmailulain (1194/2009) 60 Voimaantulopäivä: 8.4.2013 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Tällä Liikenteen turvallisuusviraston määräyksellä

Lisätiedot

EASA Regional Workshop 27.2.2013. Tervetuloa! Welcome! Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

EASA Regional Workshop 27.2.2013. Tervetuloa! Welcome! Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. EASA Regional Workshop 27.2.2013 Tervetuloa! Welcome! Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Katsaus lentomiehistöjä koskeviin säädöksiin (Komission asetukset (EU) N:o 1178/2011 ja 290/2012) 08:30 09:00

Lisätiedot

ANNEX TO EASA OPINION 06/2013. COMMISSION REGULATION (EU) No /.. of XXX

ANNEX TO EASA OPINION 06/2013. COMMISSION REGULATION (EU) No /.. of XXX EUROPEAN COMMISSION Brussels, XXX (2013) XXX draft ANNEX TO EASA OPINION 06/2013 COMMISSION REGULATION (EU) No /.. of XXX amending Commission Regulation (EC) No 2042/2003, on the continuing airworthiness

Lisätiedot

Lennonopettajien kertauskoulutus Räyskälä 10.12.2011. Harrasteilmailuyksikkö, Jarmo Selonen

Lennonopettajien kertauskoulutus Räyskälä 10.12.2011. Harrasteilmailuyksikkö, Jarmo Selonen Lennonopettajien kertauskoulutus Räyskälä 10.12.2011 Harrasteilmailuyksikkö, Jarmo Selonen KANSALLISISTA JA JAR-FCL VAATIMUKSISTA EASA PART-FCL VAATIMUKSIIN LUENNON SISÄLTÖÄ EASAN säädösrakennetta /määräysprosessi

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.4.2019 C(2019) 2910 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 23.4.2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on

Lisätiedot

EASA muutokset FTO:n kannalta

EASA muutokset FTO:n kannalta EASA muutokset FTO:n kannalta Tarkastuslentäjien kertauskoulutus 8.11.2013, Tina El-Nemr, Trafi Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Esityksessä käsiteltävät aiheet Yleiset siirtymää koskevat aikarajat

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2011, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2011, annettu [ ], FI EN EN EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2011, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ], ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus-

Lisätiedot

Ehdotus. KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o /.. annettu [ ]

Ehdotus. KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o /.. annettu [ ] Ehdotus KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o /.. annettu [ ] ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus- ja ympäristöhyväksyntää sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden

Lisätiedot

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS 1 (5) Antopäivä: x.x.2019 Voimaantulopäivä: x.x.2019 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki liikenteen palveluista (320/2017), II osan 13 luvun 2 Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot:

Lisätiedot

DTO vaatimukset organisaatioille

DTO vaatimukset organisaatioille DTO vaatimukset organisaatioille Esimerkkinä FI.DTO.0001 Vesa Lappeteläinen FI.DTO.0001 vastuullinen edustaja Purjelentokerhojen päivä 23.3.2019 Tampere Kansallisesta ympäristöstä EASAympäristöön Purjelentokerhoissa

Lisätiedot

TARKASTUSLENTÄJIEN KERTAUSKOULUTUS

TARKASTUSLENTÄJIEN KERTAUSKOULUTUS TARKASTUSLENTÄJIEN KERTAUSKOULUTUS 8.11.2013 Tarkastuslentotoimintaa koskevat määräykset Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ylitarkastaja Jaakko Sillanpää TARKASTUSLENTÄJÄ Tarkastuslentäjän hyväksyntätodistuksen

Lisätiedot

Tarkastuslentäjän oikeudet ja velvollisuudet

Tarkastuslentäjän oikeudet ja velvollisuudet Tarkastuslentäjän oikeudet ja velvollisuudet Tarkastuslentäjien tehtävät, vastuut ja velvollisuudet Trafin näkökulmasta Tarkastuslentäjän asema Viranomaisen kautta tilattavat tarkastuslennot Poikkeusluvat

Lisätiedot

LENTOKOULUTUSORGANISAATION (FTO) HYVÄKSYNTÄHAKEMUS JAR-FCL 1/2.055

LENTOKOULUTUSORGANISAATION (FTO) HYVÄKSYNTÄHAKEMUS JAR-FCL 1/2.055 ILMAILUHALLINTO PL 186 01531 VANTAA Puh. 09-425011 Vastaanottomerkinnät: PVM / 20 Dnro: / / 1 LENTOKOULUTUSORGANISAATION (FTO) HYVÄKSYNTÄHAKEMUS JAR-FCL 1/2.055 Hakijan tiedot: Kotipaikka: Osoite: Postinumero

Lisätiedot

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS 1 (5) Antopäivä: 5.6.2019 Voimaantulopäivä: 6.6.2019 Säädösperusta: Laki liikenteen palveluista (320/2017) 131 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Tällä määräyksellä

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti L 109/17 DIREKTIIVIT

Euroopan unionin virallinen lehti L 109/17 DIREKTIIVIT 19.4.2008 Euroopan unionin virallinen lehti L 109/17 DIREKTIIVIT KOMISSION DIREKTIIVI 2008/49/EY, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/36/EY liitteen II

Lisätiedot

Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. annettu [...] viranomaisia koskevista vaatimuksista ja organisaatioita koskevista vaatimuksista

Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. annettu [...] viranomaisia koskevista vaatimuksista ja organisaatioita koskevista vaatimuksista FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel... C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. annettu [...] viranomaisia koskevista vaatimuksista ja organisaatioita koskevista vaatimuksista (ETA:n kannalta merkityksellinen

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

Soveltamisohje SPA.HEMS.130(e)(2)(ii) - Helikopterin vähimmäismiehistövaatimusten täyttäminen kiireellisillä lääkintähelikopterilennoilla (HEMS) yöllä

Soveltamisohje SPA.HEMS.130(e)(2)(ii) - Helikopterin vähimmäismiehistövaatimusten täyttäminen kiireellisillä lääkintähelikopterilennoilla (HEMS) yöllä 1 (7) 14 Antopäivä: 16.3.2016 Voimaantulopäivä: 16.3.2016 Säädösperusta: ARA.GEN.120 Vaatimusten täyttämisen menetelmät ARO.GEN.120 Vaatimusten täyttämisen menetelmät Muutostiedot: Uusi ohje Voimassa:

Lisätiedot

Kansallisen ilma-aluksen miehitys

Kansallisen ilma-aluksen miehitys luonno Ilmailumääräys 1 (9) Antopäivä: 11.4.2013 Voimaantulopäivä: 12.4.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Ilmailulain (1194/2009) 60 Muutostiedot: Tällä Liikenteen turvallisuusviraston määräyksellä

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.4.2014 L 107/39 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) L 162/14 23.6.2017 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1111, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2017, seuraamuksia ja toimenpiteitä koskevien tietojen toimittamiseen liittyviä menettelyjä ja muotoja koskevista

Lisätiedot

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia OAMK / Luova 4.5. ja 11.5. Sisäinen auditointi osa Oamkin ympäristöohjelmatyötä Sisältö 1. päivä Johdanto Auditoinnin tavoitteet Ympäristöstandardin (ISO 14001) pääkohdat Alustava ympäristökatselmus Auditoinnin

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) C7-0021/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia koskevan FLEGTlupajärjestelmän

Lisätiedot

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS LUO Määräys 1 (5) Asianumero Antopäivä: 10.10.2014 Säädösperusta: Ilmailulaki (1194/2009) 45 Voimaantulopäivä: 14.10.2014 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Tällä

Lisätiedot

EV 6/2011 vp HE 6/2011 vp. (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 765/2008.

EV 6/2011 vp HE 6/2011 vp. (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 765/2008. EDUSKUNNAN VASTAUS 6/2011 vp Hallituksen esitys laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta

Lisätiedot

Lentolupakirjoja koskevia yleisiä määräyksiä

Lentolupakirjoja koskevia yleisiä määräyksiä LUONNOluonnluonn Määräys 1 (5) Antopäivä: 5.9.2018 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 47 Voimaantulopäivä: 7.9.2018 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot: Tällä määräyksellä

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.5.2019 C(2019) 3557 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu 16.5.2019, Euroopan unionin rautatiejärjestelmän osajärjestelmää käyttötoiminta ja liikenteen hallinta

Lisätiedot

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON. LAUSUNTO nro 04/2007

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON. LAUSUNTO nro 04/2007 EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON LAUSUNTO nro 04/2007 komission asetuksesta, jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilmaalusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus-

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2018 C(2018) 8876 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu 18.12.2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031 42 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen

Lisätiedot

ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu

ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu 3.-4.3.2012 Onko ilma-alus ELA1 vai Liite II ilma-alus? Huom: ELA1 ilma-alus on aina EASA ilma-alus 2 ELA1-ilma-alus tarkoittaa seuraavia eurooppalaisia

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0356/58. Tarkistus. József Nagy, Jeroen Lenaers PPE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0356/58. Tarkistus. József Nagy, Jeroen Lenaers PPE-ryhmän puolesta 21.11.2018 A8-0356/58 58 1 artikla 2 kohta ii alakohta 27 artikla 1 kohta e alakohta ii) Korvataan 1 kohdan e alakohta seuraavasti: e) tarvittaessa toimenpiteet, jotka muiden jäsenvaltioiden on määrä toteuttaa,

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Seychellien

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Tarkistus. Julia Reda Verts/ALE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Tarkistus. Julia Reda Verts/ALE-ryhmän puolesta 6.9.2018 A8-0245/209 209 3 artikla 2 a kohta (uusi) 2 a. Muissa kuin 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa lisenssin, jonka nojalla lisenssinsaajalla on oikeus kopioida otteita ja valmistaa kappaleita

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7713/16 COR 1 EF 76 ECOFIN 273 DELACT 64 SAATE Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Saapunut:

Lisätiedot

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista-

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista- Liite 1 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT A-moduuli (valmistuksen sisäinen tarkastus) 1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön kuuluvien valtioidenalueelle

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2017 (OR. en) 5896/17 AGRILEG 26 VETER 10 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 1. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D049061/02 Asia:

Lisätiedot

EASAN PURJELENTOLUPAKIRJAT (Yhteenveto FCL-vaatimusten kommenttiasiakirjasta, CRD)

EASAN PURJELENTOLUPAKIRJAT (Yhteenveto FCL-vaatimusten kommenttiasiakirjasta, CRD) N PURJELENTOLUPAKIRJAT (Yhteenveto FCL-vaatimusten kommenttiasiakirjasta, CRD) PEL M2-41 Vähimmäisikä 2.9.1.1 16 vuotta PEL M2-41 2.1 16 vuotta Harrastelentäjän lupakirjan (LAPL) hakijan on oltava vähintään

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 25.9.2003 KOM(2003) 566 lopullinen 2003/222 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä annetun

Lisätiedot

EASAN LAUSUNNON LIITE 3/2013. KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu XXX

EASAN LAUSUNNON LIITE 3/2013. KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu XXX EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX EASAn lausunto 3/2013 [...](2013) XXX luonnos EASAN LAUSUNNON LIITE 3/2013 KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu XXX siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI neuvoston direktiivin 92/65/ETY muuttamisesta koirien, kissojen ja frettien kauppaan

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0356/48. Tarkistus. József Nagy, Jeroen Lenaers PPE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0356/48. Tarkistus. József Nagy, Jeroen Lenaers PPE-ryhmän puolesta 21.11.2018 A8-0356/48 48 Johdanto-osan 4 kappale (4) Kokemus on kuitenkin osoittanut, että tietyt yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvat vakavat uhat, jotka ovat olleet perusteena

Lisätiedot

Kriittiset huoltotoimet

Kriittiset huoltotoimet Euroopan lentoturvallisuusviraston lausunto 6/2013 Kriittiset huoltotoimet ASIAA KOSKEVA NPA/CRD 2012-04 RMT.0222 (MDM.020) 10/6/2013 Tiivistelmä Tässä lausunnossa käsitellään turvallisuuskysymystä, joka

Lisätiedot

Pienet koulutusorganisaatiot: vaiheen 1 arviointityökalu / itsearviointikysymykset

Pienet koulutusorganisaatiot: vaiheen 1 arviointityökalu / itsearviointikysymykset 1 Pienet koulutusorganisaatiot: vaiheen 1 arviointityökalu / itsearviointikysymykset Organisaatio: Toimiluvan numero(t): Allekirjoitus: Asema: Nimenselvennys: Päiväys: SMS-käsikirn muutosnro: Turvallisuuspäällikkö

Lisätiedot

Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari

Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari 28.1.2014 Lentokelpoisuustarkastuksen tekeminen Jukka Parviainen Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. LENTOKELPOISUUSTARKASTUKSEEN VALMISTAUTUMINEN (EASA ilma-alukset)

Lisätiedot

Ajankohtaista Lentoon! 2017

Ajankohtaista Lentoon! 2017 Ajankohtaista Lentoon! 2017 Yleisilmailukoordinaattori erityisasiantuntija Jani Hottola Ilmailun Lupakirjat Twitter: @Yleisilmailija www.trafi.fi/yleisilmailijalle Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Lisätiedot

Riippumattomat arviointilaitokset

Riippumattomat arviointilaitokset Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

Oppilaitosten ja näytön vastaanottajien hyväksymisvaatimukset sekä näyttöjen järjestäminen rautatieliikenteessä

Oppilaitosten ja näytön vastaanottajien hyväksymisvaatimukset sekä näyttöjen järjestäminen rautatieliikenteessä 1 (5) Antopäivä: 15.5.2018 Voimaantulopäivä: 1.7.2018 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki liikenteen palveluista (320/2017) II osan 8 luvun 1 :n 3 momentti, 2 :n 5 momentti, 3 :n 4 momentti ja 6

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.7.2010 KOM(2010)381 lopullinen 2010/0205 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI yksityiskohtaisista säännöistä direktiivissä 2006/112/EY säädetyn arvonlisäveron palauttamiseksi

Lisätiedot

Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [...]

Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [...] FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel... C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [...] lentotoimintaa koskevien vaatimusten ja hallinnollisten menettelyiden säätämisestä Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) /, annettu ,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.10.2018 C(2018) 6560 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) /, annettu 11.10.2018, valvontamenetelmästä ja jäsenvaltioiden raportointia koskevista järjestelyistä julkisen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. huhtikuuta 2016 (OR. en) 7602/16 AVIATION 57 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 5. huhtikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D042243/03 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

[yksilöitynä käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto] [yksilöitynä henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät]

[yksilöitynä käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto] [yksilöitynä henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät] 1(5) L I I T E 5B T I E T O S U O J A 1. TARKOITUS Tällä tietosuojaliitteellä ( Tietosuojaliite ) [tilaaja] ( Tilaaja ) rekisterinpitäjänä ja käsittelijänä ja [toimittaja] ( Toimittaja ) henkilötietojen

Lisätiedot

L 100. virallinen lehti. Euroopan unionin. Lainsäädäntö. Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

L 100. virallinen lehti. Euroopan unionin. Lainsäädäntö. Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset Euroopan unionin virallinen lehti ISSN 1977-0812 L 100 Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö 55. vuosikerta 5. huhtikuuta 2012 Sisältö II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset ASETUKSET

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) /, annettu ,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.7.2017 C(2017) 4675 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) /, annettu 11.7.2017, organisaatioiden hyväksymiseen Eures-jäseniksi ja Eures-yhteistyökumppaneiksi käytettävien

Lisätiedot

TraFi Liikenteen turvallisuusvirasto

TraFi Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi Liikenteen turvallisuusvirasto FE(A/H) 1 2012 YHTENAISTAMIS- / KERTAUSKURSSI 5.-6.11.2012 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. T~.~.K~.STUSLENTOTOIMIN~AA KOSKEVAT ~ TraFi Vertailu TRG Ml-S > JAR-FCL

Lisätiedot

A8-0141/149

A8-0141/149 13.5.2015 A8-0141/149 149 7 a artikla (uusi) 7 a artikla Toimialakohtaiset järjestelyt 1. Asianomaiset toimialakohtaiset järjestelyt voivat esittää komissiolle hakemuksen siitä, että niiden järjestely

Lisätiedot

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika Pirje Lankinen 1 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (Art. 15) vakuutuksessa on ilmoitettava, että liitteessä II olevien sovellettavien olennaisten

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 13. joulukuuta 2011 (13.12) (OR. en) 18318/11 AVIATION 269 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 13. joulukuuta 2011 (13.12) (OR. en) 18318/11 AVIATION 269 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. joulukuuta 2011 (13.12) (OR. en) 18318/11 AVIATION 269 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 12. joulukuuta 2011 Vastaanottaja: Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

A8-0141/121

A8-0141/121 13.5.2015 A8-0141/121 121 2 artikla q b kohta (uusi) q b) tuotteiden valmistuksella tai tilaamisella tarkoitetaan jonkinlaisen vaikutusvallan omaamista sellaisten mineraaleja tai metalleja sisältävien

Lisätiedot

LUPAHAKEMUS MOOTTORILENTO- JA HELIKOPTERILENTOKOULUTUSTA VARTEN

LUPAHAKEMUS MOOTTORILENTO- JA HELIKOPTERILENTOKOULUTUSTA VARTEN Koulutusluvan hakijan tiedot: Vastaanottomerkinnät: PVM / 20 Dnro: / / LUPAHAKEMUS MOOTTORILENTO- JA HELIKOPTERILENTOKOULUTUSTA VARTEN HUOM. Kaikkiin kohtiin tulee vastata ja vaaditut selvitykset on liitettävä

Lisätiedot

Tasotarkastajan valtuutus ja tasotarkastuksen suorittaminen

Tasotarkastajan valtuutus ja tasotarkastuksen suorittaminen 1 (5) Antopäivä: 29.1.2013 Voimaantulopäivä: 1.2.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 45, 46, 119 ja 120 :n nojalla ottaen huomioon lennonjohtajien

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0305/4. Tarkistus. Mireille D'Ornano ENF-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0305/4. Tarkistus. Mireille D'Ornano ENF-ryhmän puolesta 21.10.2015 A8-0305/4 4 Johdanto-osan 7 kappale 7) Syyt, joiden perusteella direktiivillä (EU) 2015/412 muutettiin direktiiviä 2001/18/EY viljelyyn tarkoitettujen muuntogeenisten organismien osalta, pätevät

Lisätiedot

Ohjeet. keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville 08/06/2017 ESMA FI

Ohjeet. keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville 08/06/2017 ESMA FI Ohjeet keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville 08/06/2017 ESMA70-151-298 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Määritelmät... 4 3 Tarkoitus...

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

FE(A) kertauskoulutus

FE(A) kertauskoulutus FE(A) kertauskoulutus 8.11.2013 POH/AFM POH:n rakenteen tuntemus Tiedon löytäminen Käyttörajoitukset Nopeusrajoitukset Paino- ja painopisterajoitukset Hätätoimenpiteet ulkoamuistettavat POH/AFM Normaalitoiminta

Lisätiedot

EASA regulaation vaikutukset lentoaseman ja yhteistoimintaviranomaisten toimintaan

EASA regulaation vaikutukset lentoaseman ja yhteistoimintaviranomaisten toimintaan EASA regulaation vaikutukset lentoaseman ja yhteistoimintaviranomaisten toimintaan Heikki Silpola ylitarkastaja Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Trafin tehtävät liikenneturvallisuus ja ympäristö kaikessa

Lisätiedot

Teknisten tutkimuslaitoksien muistio. Sisällysluettelo

Teknisten tutkimuslaitoksien muistio. Sisällysluettelo 1(5) Antopäivä: 1.1.2018 Voimaantulopäivä: 1.1.2018 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetus (EU)

Lisätiedot

OHJEET VÄHIMMÄISPALVELUT JA -TOIMINNOT SISÄLTÄVÄSTÄ LUETTELOSTA EBA/GL/2015/ Ohjeet

OHJEET VÄHIMMÄISPALVELUT JA -TOIMINNOT SISÄLTÄVÄSTÄ LUETTELOSTA EBA/GL/2015/ Ohjeet EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Ohjeet direktiivin 2014/59/EU 65 artiklan 5 kohdan nojalla laadittavasta luettelosta, joka sisältää vastaanottajalle siirrettävän liiketoiminnan harjoittamiseksi tarvittavat vähimmäispalvelut

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 2042/2003 lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.11.2018 C(2018) 7778 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 28.11.2018, delegoidun asetuksen (EU) N:o 1062/2014 muuttamisesta tiettyjen tehoaineen ja valmisteryhmän

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

ANNEX LIITE. ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

ANNEX LIITE. ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.5.2018 COM(2018) 315 final ANNEX LIITE ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta annetun direktiivin 2008/106/EY muuttamisesta

Lisätiedot