Asemakaavan selostus HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI"

Transkriptio

1 1 Asemakaavan selostus HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta, tilaajajohtaja, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut Vireilletulo Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT TUNNISTETIEDOT KAAVA-ALUEEN SIJAINTI KAAVAN TARKOITUS LUETTELO SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJOISTA TIIVISTELMÄ KAAVAPROSESSIN VAIHEET ASEMAKAAVA LÄHTÖKOHDAT ALUEEN YLEISKUVAUS LUONNONYMPÄRISTÖ RAKENNETTU YMPÄRISTÖ MAANOMISTUS SUUNNITTELUTILANNE Valtakunnalliset, seudulliset ja muut alueelta laaditut suunnitelmat ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö VALMISTELUVAIHEESSA SAATU PALAUTE KAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE ASEMAKAAVAN TAVOITTEET JA ETENEMINEN Lähtökohtatavoitteet Prosessin aikana syntyneet ja tarkentuneet tavoitteet Yleiskaavallinen tarkastelu ASEMAKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET Laaditut luonnosvaihtoehdot ASEMAKAAVAN KUVAUS... VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY KAAVAN RAKENNE JA MITOITUS Korttelialueet Muut alueet NIMISTÖ KAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutukset rakennettuun ympäristöön, yhdyskuntarakenteeseen ja luontoon ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Kaavan laatija: AIRIX Ympäristö Oy, PL 453, Tampere Esko Hyytinen, rakennusarkkitehti, YKS-373 Marjut Lund-Rahkola, arkkitehti SAFA, YKS-507

3 3 Asemakaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa, työnro PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1. Tunnistetiedot Kaavamuutos koskee korttelin 44 tontteja 5 ja 6, korttelin 45 tontteja 1-4 ja Rengon taajaman tiloja RNo 580:3:86, 575:7:119 ja 575:1:19 Asemankaavalla muodostetaan: Hämeenlinnan kaupunginosan 80 korttelin 44 tontit 7-12, sekä korttelit 45 ja sekä virkistys-, suojaviher- ja katualueet Kaava-alueen sijainti Kohde sijaitsee Rengon kylässä, noin 17 km päässä Hämeenlinnan keskustasta. Alueen pinta-ala on noin 7 hehtaaria. Suunnittelualueena on kapea peltokaistale, joka jää taajamakeskittymän ja Topenontien väliin. Kartta 1. Suunnittelualueen sijainti 1.3. Kaavan tarkoitus Tarkoituksena on kaavoittaa uusi pientalovaltainen asuinalue Rengon keskustan tuntumaan. Alue tulee täydentämään taajamarakennetta ja tukemaan kirkonkylän palvelutarjontaa asukasmäärän lisääntymisellä.

4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 1. Asemakaavakartan pienennös 2. Kaavamerkinnät ja määräykset 3. Poistuva asemakaava 4. Asemakaavan seurantalomake 5. Havainnepiirustukset a ja b 6. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7. Liikennelaskennan tulokset 8. Kartta liikennejärjestelyistä Erilliset liiteasiakirjat, joita säilytetään maankäytön suunnitteluyksikössä: 1. Arkeologinen selvitys 2. Maaperäkairauksen tulokset 2. TIIVISTELMÄ 2.1. Kaavaprosessin vaiheet Kaavoituksen vireilletulosta ilmoitettiin lehtikuulutuksella Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli kommentoitavana Vireillepanon yhteydessä saatiin suullisia mielipiteitä asukasilloissa, mutta varsinaisesti koskien osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ei saatu kommentteja. Valmisteluvaiheen kuuleminen järjestettiin , jolloin kaavaluonnos ja kaavan valmisteluaineisto olivat nähtävillä. Kaavaluonnosta kommentoivat Hämeen ELY- keskus ja Uudenmaan ELY- keskuksen kanssa, Museovirasto, Elenia Verkko Oy, Kanta-Hämeen pelastuslaitos sekä Hämeenlinnan kaupungin ympäristöasiantuntija. Näistä neljässä kommentissa/lausunnossa oli huomautettavaa. Museovirasto huomautti kaavamerkintä sm:n (muinaisjäännösalue) sisällöstä, Uudenmaan ELY liittyen alueen liikenneyhteyksiin ja mahdolliseen meluun, Elenia Verkko Oy huomautti kaavakartalta puuttuvista johdoista ja kaapeleista ja ympäristöasiantuntija hulevesistä sekä energiantuotannosta. Yhdyskuntalautakunta päätti asettaa kokouksessaan asemakaavaehdotuksen ja rakentamistapaohjeen julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Nähtävilläolo pidettiin Kaavaehdotusta koskevia muistutuksia ei jätetty. Kaavaehdotuksesta pyydettiin viranomaislausunnot, niissä ei ollut huomautettavaa. Julkisen nähtävilläolon jälkeen asemakaavaehdotukseen lisättiin vielä jalankululle ja pyöräilylle varattu alueen osa suojaviheralueelle, osittain kulkemaan muinaisjäännösalueen kautta. Asiasta sovittiin Museoviraston kanssa (ks. kpl 4.4). Asemakaava viedään yhdyskuntalautakunnan kautta hyväksymiskäsittelyyn. Tavoitteena on asemakaavan hyväksyminen kaupunginvaltuustossa loppuvuodesta Asemakaava Tarkoituksena on sijoittaa Raitalammin alueelle uusia pientalotontteja sekä katu- ja viheraluetta. Kaavalla osoitetaan erillispientalojen korttelialuetta AO, viheraluetta VL sekä suojaviheraluetta EV. Kaava-alueen kokonaispinta-ala on noin 7,3 hehtaaria. Rakennusoikeuden kokonaismääräksi tulee k-m2 ja tonttien määrä yhteensä 32 kappaletta. Niiden koko vaihtelee m2 välillä keskiarvokoon ollessa 1370 m2.

5 5 3. LÄHTÖKOHDAT 3.1. Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue sijaitsee peltoalueella, joka rajautuu koillisessa Topenontiehen (tie 2871) ja lounaassa pientaloalueeseen. Luoteessa alue rajautuu Kappelitiehen, joka on osa Hämeen härkätien valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä. Suunnittelualue etelästä Topenontie (mt 2871) on suunnittelualueen kohdalla suora ja siltä on hyvät näkymät joka suuntaan. Suunnittelualue jää kuvassa vasemmalle. Suunnittelualueen rajaus Rengon keskustassa noin 500 metrin päässä suunnittelualueelta on Hämeen härkätien Rengon kirkon valtakunnallisesti arvokasta kulttuurimaisemaa (RKY 2009). Alue on vanhaa kulttuuriympäristöä, jossa asutus on rakentunut vesien ja reittin varrelle. Suunnittelualueelta noin 600 m päähän Rengoraitin eteläpuolella on Renkajoki, johon suunnitelualueen puron vedet laskevat.

6 Luonnonympäristö Kaava-alue on peltomaata, jossa ei puita juuri kasva. Aluetta on tarkoitus viljellä vuoteen 2013 asti. Alueen kaakkoisosassa on oja, joka laskee Renkajokeen. Hulevedet laskevat tähän ojaan ja edelleen kohti Raitalammia. Ojan vesistä on olemassa vedenlaatutietoja. Alueella ei ole luonnontilaista ympäristöä. Rengon Tuikontieltä sekä kaavoitettavalta alueelta on otettu maaperänäytteitä mittapisteistä maaperäselvityksen yhteydessä (Insinööritoimisto Tähtiranta Oy 2013) ja niistä on määritetty rakeisuudet ja maalajit kuivaseulontana tai areometrikokeella. Suurin osa suunnittelualueen maaperästä on hiesua, jonka vedenläpäisevyysominaisuudet ovat huonot asteikolla hyvä/ huono/ lähes vettä läpäisemätön. Alue sijaitsee I-luokan pohjavesialueella, mikä tulee huomioida alueen suunnittelussa mm. rakennusten lämmitysmuotoihin liittyen. Alue ei kuitenkaan sijaitse pohjaveden muodostumisalueelle tai vedenhankinnan kannalta tärkeällä valuma-alueella. Yllä yleispiirteinen maaperäkarttaote. Kuva: GTK Oikealla ote pohjavesikartasta. Pohjavesialueen raja on kartassa katkoviivalla ja yhtenäisellä viivalla esitettynä on pohjaveden muodostumisala. Suunnittelualueen eteläreuna laskee ojaa kohti. Ojan varren kasvillisuus on rehevää. Ympäristön suojelu ja ympäristöhäiriöt Suunnittelualuetta rajaa sen koillispuolelta Topenontie (mt 2871), joka aiheuttaa liikenteen melua suunnittelualueelle Rakennettu ympäristö Suunnittelualue rajautuu Hämeen härkätien valtakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön kuuluvaan Kappelintiehen. Hämeen Härkätie on Turun ja Hämeen linnojen yhdystie ja tärkeä keskiakainen tieyhteys, joka kulkee Varsinais-Suomen ja Hämeen vanhimpien asutusalueiden ja kylien halki. Yksi poikkeus keskiajan tielinjaukseen on Rengossa RKY-alueeseen mukaan otettu ns. Rehbinderin oikaisu esi-

7 7 merkkinä tienrakentamisesta ja -linjauksesta 1800-luvun puolivälissä. Kappelintie on osa tätä Hämeen läänin kuvernöörinä toimineen Carl Otto Rehbinderin mukaan nimettyä reittiä. Tiehen muutoksia tuli edelleen 1930-luvulla, jolloin sen mutkia oikaistiin ja mäkiä madallettiin. Arkeologiset löydöt Lähistöllä on tehty löytöjä nuorakeraamiselta ajalta, joten Museoviraston edellyttämänä Raitalammin alueelta tehtiin arkeologinen inventointi syksyllä 2012 Mikroliitti Oy:n toimesta. Kaava-alueen kaakkoisnurkasta, Topenontien vierestä löydettiin merkkejä mahdollisesta historiallisen ajan asuinpaikasta, jonka rautakautisuus on myös mahdollinen ajoitus. Alueelta on myös vuosina tehty maakuntakaavaa varten selvitys, joka kuitenkaan asemakaavatasolla ollut riittävä. Kartalla mahdollinen asuinpaikka on merkitty punaisella värillä. (kartta Mikroliitti Oy) Lähiympäristö Suunnittelualue on rakentamaton. Viereisellä pientaloalueella on luvuilla rakennettuja omakotitaloja ja rivitaloja, jotka ovat pääasiassa yksikerroksisia. Topenontien lounaispuoli on pientalovaltaista asuinaluetta, joka on rakentunut ja luvuilla. Topenontien koillispuoli on melko avointa peltoaluetta. Topenontien eteläpuolella sekä Kappelintien vierellä kulkevat lähimmät puhtaanveden putkistot, viemärilinjat puolestaan Ohrapolun ja Kappelintien varressa Ohrapolun lounaispuoleisia pientaloja. Rakennukset ovat pääosin yksikerroksisia tiiliverhoiltuja rakennuksia, joissa on erilaisia kattomuotoja satulakatoista aumakattoihin. Ohrapolun kääntöpaikka ja pieni puistikko, jossa puistomuuntamo. Kappelintien luoteispuolella on myöskin pientaloja sekä rivitaloja. Rivitalo Tuikontien varrelta.

8 8 Ilmakuva alueesta. Vasemmalle jää Rengon keskusta alue ja Raitalammi Ilmakuva alueesta lounaaseen Ilmakuva alueesta kaakkoa kohti Ilmakuva alueesta koilliseen/itään Liikenne Topenontie (mt 2871) kaava-alueen koillispuolella on luode-kaakko-suuntainen reitti, jota pääsee liittymään mm. 300 m päässä alueelta Turuntielle (vt 10). Lähialueen sisäisiä katuyhteyksiä ovat Kappelintie sekä kapeammat (8-10 m:n katutila) tonttikatutyyppiset Ohrapolku ja Tuikontie. Bussiliikenne Hämeenlinna-Renko-välillä kulkee Kappelintien kautta. Lähimmät bussipysäkit ovat Kappelintien lisäksi Topenontiellä muutaman kymmenen metrin päässä kaava-alueen rajasta. Palvelut Alueen palvelut, kuten pankki, posti, koulu, kirjasto, seurakuntakoti, apteekki sijaitsevat kirkonkylällä noin kilometrin päässä suunnittelualueesta. Kirkko ja hautausmaa sijaitsevat Kappelintien varrella. Tuikontiellä sijaitsee dementiakoti ja Rengonraitilla Raitaharjun palvelukoti Maanomistus Kaupunki omistaa kaava-alueen maat.

9 Suunnittelutilanne Valtakunnalliset, seudulliset ja muut alueelta laaditut suunnitelmat Valtakunnalliset tavoitteet (VAT) Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista on annettu Tavoitteet ovat tulleet voimaan Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa linjataan maamme alueidenkäyttöä yhtenäisesti koko maata ajatellen. Tavoitteilla ohjataan valtakunnallisesti merkittävien alueidenkäytön seikkojen huomioimista ja toteutumista sekä autetaan saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain sekä alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet maakuntien ja kuntien kaavoituksessa. Tärkeimpiä tavoitteita ovat hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys. Kaavoituksessa huomioitavia valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitekokonaisuuksia ovat: Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita on tarkistettu loppuvuodesta 2008 ja ne tulivat voimaan Tarkistuksen pääteemana on ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaaminen. Lisäksi tavoitteiden vaikuttavuutta on lisätty täsmentämällä tavoitemuotoiluja sekä vahvistamalla niiden velvoittavuutta. Suurin osa tavoitteista kuitenkin säilyy ennallaan. Alueen viereinen Kappelintie on osa historiallista tielinjausta Hämeen härkätie, joka kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rakennetun kulttuuriympäristön kohteisiin (RKY 2009). Asemakaava Alueen luoteisosassa on voimassa hyväksytty asemakaava, muutoin alue on asemakaavoittamaton. Asemakaavassa alue on osoitettu erillispientalojen korttelialueeksi (AO), jonka tehokkuudeksi on merkitty e=0.25. Alue rajautuu asemakaavoihin, jotka ovat hyväksytty vuosien välillä. Lähiympäristö on pientaloaluetta (AO, AR, AP, AOR) sekä virkistysaluetta. Ote asemakaavayhdistelmästä Yleiskaava Suunnittelualueella on voimassa oikeusvaikutukseton, vuonna 1999 Rengon kunnanvaltuuston hyväksymä Rengon kirkonkylän osayleiskaava.

10 10 Ote osayleiskaavasta Maakuntakaava Hämeenlinna kuuluu Hämeen liiton alueeseen. Kanta-Hämeen maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa , valtioneuvosto on sen vahvistanut ja korkein hallinto-oikeus Suunnittelualue on osoitettu uudeksi rakennettavaksi tai tiivistettäväksi asuntovaltaiseksi alueeksi (Ar). Alue sijaitsee asuntovaltaisella taajamatoimintojen alueen keskellä(a). Topenontie on merkitty merkittäväksi yhteystieksi. Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavaehdotus on ollut nähtävillä Vaihemaakuntakaavaehdotuksessa alueen viereen on osoitettu uutta rakennettavaa tai tiivistettävää asuinaluetta. Alue sivuaa Hämeen Härkätien valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä (ma, kohde 4). Ote maakuntakaavasta. Ote vaihemaakuntakaavasta Vaihemaakuntakaava Maakuntavaltuusto hyväksyi Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan. Valtuuston käsittelyn jälkeen 1. vaihemaakuntakaava saatetaan vahvistettavaksi ym-

11 päristöministeriöön. Rengon kirkonkylä on merkitty alakeskukseksi (ca), jolla osoitetaan kaupunkien alakeskusten ja kunnan palveluvarustukseltaan merkittävien osakeskusten sijainti. Kohdealueelle ei voi sijoittaa seudullisesti merkittäviä vähittäiskaupan suuryksiköitä. Topenontien pohjoispuolelle lähelle suunnittelualuetta on osoitettu merkintä Ar, rakennettava uusi tai rakennetta tiivistävä asuntovaltainen alue. Rakennusjärjestys Rengon alueella on käytössä Hämeenlinnan kaupungin uusi rakennusjärjestys, joka on tullut voimaan Kaupunginvaltuusto hyväksyi rakennusjärjestyksen ja sitä noudatetaan asemakaavaa toteutettaessa siltä osin kuin asemakaava ei toisin määrä. Pohjakartta Rasterimuotoinen pohjakartta täyttää kaavoitusmittauksista annetun asetuksen vaatimukset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1. Asemakaavan suunnittelun tarve Hankkeeseen on ryhdytty kaupungin aloitteesta, jonka taustalla on tarve uusista omakotitonteista Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallisia ovat MRL 62 :n mukaan alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. Osallisia ovat valtion ja kunnan viranomaistahot/ hallintokunnat, Hämeen Ely-keskus, Uudenmaan ELY-keskus, Hämeen liitto, Museovirasto, kaupungin yhdyskuntarakennepalvelut, paikkatieto ja kiinteistö, rakennusvalvonta ja ympäristö, Kanta-Hämeen pelastuslaitos, verkostojen haltijat: HS- Vesi Oy, Elenia Verkko Oy ja AinaCom Oy. Osallisia ovat myös kuntalaiset ja yhteisöt, maanomistajat ja -haltijat, naapurit, elinkeinonharjoittajat, yhteisöt ja muut vaikutuspiiriin kuuluvat tahot. Asemakaavasta päättää kaupunginvaltuusto Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Tiedottaminen ja osallistuminen sekä kuuleminen hoidetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Kaavahankkeesta järjestettiin asukasilta, jossa esiteltiin laadittuja alustavia luonnosvaihtoehtoja ja tiedotettiin hankkeesta. Asukkaiden toiveesta uusi asukasilta järjestettiin Muistiot yleisötilaisuuksista on laitettu kaupungin internetsivuille osoitteeseen www. hameenlinna.fi / Kaavat. Kooste yleisötilaisuuksissa esiin nousseista kysymyksistä sekä vastineet niihin ovat kohdassa 4.3. Valmisteluvaiheen kuuleminen järjestettiin välisenä aikana, jolloin kaavaluonnos ja kaavan valmisteluaineisto olivat nähtävillä maankäytön palvelupisteessä ja Palvelupiste Kastellissa. Kuulemisesta ilmoitettiin lehtikuulutuksella Hä-

12 12 meen Sanomissa, Kaupunkiuutisissa ja naapurikirjeillä. Asiakirjojen ollessa nähtävänä ei kuitenkaan saatu mielipiteitä. Asemakaavaehdotus on ollut yhdyskuntalautakunnan käsittelyssä , jonka jälkeen asemakaavaehdotus asetettiin julkisesti nähtäville ajalla Ehdotuksen nähtävilläolo aikana osallisilla oli mahdollisuus jättää kaavaehdotuksesta kirjallinen muistutus. Muistutuksia ei jätetty. Kaava on tarkoitus saattaa yhdyskuntalautakunnan ja kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi vuoden 2013 loppupuolella Viranomaisyhteistyö Hanketta koskeva viranomaisneuvottelu järjestettiin Museoviraston mukaan Hämeen Härkätie (nyk. Kappelintie) tulee huomioida suunnittelussa. Härkätien arvo tulisi säilyttää osoittamalla mieluiten vain yksi liittymä Kappelintieltä. Alueelle tulee myös teettää tarkempi arkeologinen inventointi. Uudenmaan ELY:n edustajat totesivat, että pohjavesialue ja sen suojelu tulee huomioida sekä suojaviheralueen riittävä leveys. Arvio, kuinka paljon melua/liikennettä Topenontiellä on, tulee perustella aineistossa. Hyvänä ratkaisuna pidetään, ettei Topenontielle lähtökohtaisesti tavoitella uutta liittymää ja tien varteen varataan suojaviheralue. Aineistossa on hyvä mainita myös olevat kevyen liikenteen väylät. Hulevesiä ei saa johtaa maantien varteen. Alustavia luonnosvaihtoehtoja ja mahdollisia kaavaratkaisuja käsiteltiin kaupungin sisäisessä työryhmässä , ja Kokouksissa päädyttiin ratkaisuun, jossa katuyhteydet perustuvat mahdollisuuteen kiertää korttelit sekä Topenontien jatkumiseen Kappelintielle. Tonttien lukumääräksi esitettiin noin 30 kappaletta. Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot ja kommentit viranomaisilta ja kaupungin hallintokunnilta. Saatiin kuusi kommenttia/lausuntoa. Yhteenveto lausunnoista ja palautteen pohjalta asemakaavaan tehdyt muutokset on käsitelty kohdassa 4.3. Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunto Hämeen ELY- keskukselta ja Museovirastolta. Niissä ei ollut huomautettavaa. Kaavaehdotukseen lisätystä puistoreitistä neuvoteltiin vielä museoviraston kanssa (sähköposti ) 4.3. Valmisteluvaiheessa saatu palaute Mielipiteet Yleisötilaisuudet ja (kooste) - Vastustettiin uuden alueen tonttikadun liittämistä viereisen asuinalueen tonttikatuun, Tuikontiehen. Ehdotettiin uuden alueen liittymistä ainoastaan Kappelintielle. Tätä perusteltiin Tuikontien huonolla kunnolla, liikenteen lisääntymisellä, jalankulkijoiden (koululaiset ja palvelutalojen asukkaat) turvallisuuden vaarantumisella, vanhan alueen halutaan pysyvän rauhallisena. - Esitettiin uutta liittymää Topenontielle. - Asemakaavaan rajoittuvaan Ohrapolun korkeustasoon ja kuntoon toivottiin tarkistusta. - Uudelle alueelle ei haluttu päättyviä tonttikatuja. - Viheralueita pidettiin yleisesti tärkeänä. Viereisen viheralueen jatkumista uudelle alueelle pidettiin hyvänä asiana, puistoon esitettiin leikkipaikan sijoittamista. - Toivottiin lounaiskulmaan jätettäväksi viheraluetta ja sen kautta puistoväylän osoittamista Pääskysenpolulle. Väylä toimisi oikoreittinä koululle päin.

13 - Uuden alueen rakennusten esitettiin suuntautuvan siten, että päädyt ovat vastakkain suhteessa olemassa oleviin rakennuksiin - Toivottiin matalaa rakentamista sekä rauhallista, yhtenäistä väritystä. - Lähiympäristön liikenneongelmista nousivat esiin mm: o o o o o Nykyisten umpiperäisten katujen merkitsemistä liikennemerkillä toivottiin turhan liikenteen vähentämiseksi. Risteysten huonoon näkyvyyteen toivottiin parannusta. Tasa-arvoisten risteysten selkeyttämiseksi toivottiin kolmioita. Kevyen liikenteen reiteistä tuli ehdotuksia nykyisten katujen varteen. Kokonaistarkastelua alueen liikenteestä pidettiin tarpeellisena. 13 Palautteen huomioon ottaminen Lähinaapuruston vastustuksesta huolimatta, esitetään asemakaavaluonnoksessa uuden alueen läpi kulkeva tonttikatu yhdistyväksi kiinni Tuikontiehen. Rengon keskustan palveluihin suuntautuvalle liikenteelle halutaan osoittaa lyhin reitti olemassa olevan Tuikontien kautta. Näin ollen liikenteestä aiheutuva kuormitus ja häiriö kohdistuu mahdollisimman pienelle alueelle. Uudelta alueelta todennäköisesti eteläosan asukkaat (15 tonttia) käyttävät Tuikontietä reittinään taajaman keskustaan päin, pohjoisosan asukkaat käyttänevät Kappelintietä. Koko alueen tuottamaksi liikennemääräksi on arvioitu asutuksen osalta 118 ajoneuvoa vuorokaudessa, lisäksi tulee huolto- ja jakeluliikenteen tuottama liikennemäärä, joksi on arvioitu alle 15 ajoneuvoa vuorokaudessa. Näistä liikennemääristä puolet suuntautunee Tuikontien kautta. Jos tämä liikennemäärä (67 autoa) jaetaan tasan tunneille klo , siitä tulee 4 autoa tunnissa. Kaupungin yhdyskuntapalvelut on listannut Tuikontien parannettavaksi kaduksi, myös Ohrapolun kunto ja korkeusasema tarkistetaan alueen rakentamisen yhteydessä. Asemakaavaan jätetään lounaiskulmaan toivottu viheralue nykyisten rivitalojen sekä uusien tonttien väliin. Tähän osoitetaan Tuikontieltä puistoväylä, joka yhdistyy jo kaavoitettuun Pääskysenpolulle ja koululle päin johtavaan reittiin. Katujen yhteyteen rakennettavien jalankulkukäytävien rakentaminen on ongelmallista kapeiden katuvarauksien vuoksi, myös ojille ja lumelle täytyy jättää tilaa. Ehdotettu leikkikenttä on viety puistoalueiden hankelistalle, mutta kentän sijainnista Rengon tällä puolen taajamaa päätetään myöhemmin. Asukkaiden toivomukset umpiperäisten katujen välttämisestä, päärakennusten suuntautumisesta vanhaan alueeseen nähden ja rauhallisesta värityksestä on huomioitu. Toivottu matala, yksikerroksinen rakentaminen on osoitettu vanhan alueen puoleiselle sivulle, muutoin alueella voidaan rakentaa kahteen tasoon kerrosluvun II(3/4) tai II(4/5) mukaisesti. Topenontielle ei saada uutta liittymää. Liikenneturvallisuuden kannalta on parempi, että liittymiä on vähän. Liikennemäärät ovat vähäisiä ja ne hoituvat nykyisen Kappelintien liittymän kautta. Yleisötilaisuudessa esiin nousseet lähiympäristön liikenteelliset ongelmat on saatettu katu- ja liikennesuunnittelijoiden tietoon. Raitalammintien Kappelintie ja Tuikontien Rengonraitin risteyksissä on tehty liikennelaskentaa. Liikennemäärät eivät aiheuta ongelmaa alueella, vaikka uuden alueen taajamaan suuntautuva liikenne Tuikontietä käyttäisikin. Kaupunkiin päin menevä liikenne, joka kulkee Kappelintien kautta, ei häi-

14 14 ritse vanhaa asutusta. Esille nousseeseen yksittäisten kuskien häiritsevään liikennekäyttäytymiseen ei kaavoituksella ole keinoja. Laatimisvaiheen kuuleminen Laatimisvaiheen kuulemisen yhteydessä ei jätetty mielipiteitä. Lausunnot Elenia Oy Lausunnossa pyydetään merkitsemään alueen poikki kulkeva 20 kv:n ilmajohto johtokadulla asemakaavaan. Muistutetaan, että sähköturvallisuusvaatimukset kieltävät rakentamisen 5,22 m etäisyydellä laitimmaisista johdoista. Elenialla ei ollut muuta huomautettavaa. Vast. Johto kulkee lähivirkistysalueella, eikä linjaa ole välttämätöntä merkitä kaavaan. Verkkoyhtiö voi tehdä johtoja koskevat toimenpiteet myös ilman kaavamerkintää. Sähköturvallisuusvaatimukset täyttyvät suunniteltuihin rakennuksiin nähden. Kanta-Hämeen Pelastuslaitos Ei ollut huomautettavaa asemakaavasta. Kommentit Hämeen ELY-keskus Hämeen ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa kaavaluonnoksesta. Samalla ilmoitetaan, ettei kaavaehdotuksesta ole tarpeen pyytää ELY-keskuksen lausuntoa. Uudenmaan ELY-keskus Kommentissa pyydetään tarkentamaan nykytilanteen ja tulevan maankäytön tilanteen osalta onko tarvetta parantaa liikenneturvallisuutta Topenontien, Kappelintien, Kiusamäentien liittymässä. Pyydetään tutkimaan kanavoinnin tarve suhteessa liittymän liikennemääriin ja onnettomuustilanteeseen. Todetaan, ettei Kappelintien nykyinen liikennemäärä ole ELY:llä tiedossa. Mikäli tarve on olemassa, tulee kaupungin suunnitella tarvittavat toimenpiteet kaavoituksen yhteydessä. Lisäksi tulee arvioida tarvitaanko Kappelintiellä kevyen liikenteen väylää. Paljonko linja-autopysäkeillä on käyttöä nykyisin ja niiden tuleva käyttö kaava-alueen toteutumisen myötä. Edellyttääkö tilanne, että nopeusrajoitusta pitää muuttaa liittymässä ja pitääkö rakentaa keskisaarekkeellinen suojatie. Linja-autopysäkit, nykyiset kevyen liikenteen väylät mm. lähimmälle koululle ja keskustaan ja tulevaisuuden kevyen liikenteen tarpeet olisi hyvä esittää liitemateriaaleissa ja varata tarvittaville toimenpiteille riittävät tilat kaava-alueella. Liikennemelun osalta tulee huolehtia, että meluarvot asuinalueen ulkoalueilla ja sisätiloissa eivät ylity. Kaavoituksen yhteydessä on harkittava onko tarpeen tehdä tarkennettu meluselvitys alueelta. Vast. Topenontien liikennemäärä on v laaditun liikenneviraston liikennemääräkartan mukaan 1200 ajoneuvoa / vrk. Topenontiellä sallittu nopeus on 60 km/h ja Kappelintiellä sallittu nopeus on 40 km/h. Kappelintien liikennemäärästä ei ole tehty laskentaa.

15 Sen sijaan laskentaa tehtiin asukkaiden ongelmallisissa koetuissa risteyksissä yhden päivän aikana: Kappelintien ja Raitalammin risteyksessä sekä Rengontien ja Tuikontien risteyksessä. Kappelintien liikennemäärä vilkkaimman aamupäivän tuntina oli hieman alle 40 ajoneuvoa /h ja vilkkaimman iltapäivätunnin aikana noin 70 ajoneuvoa /h. Laskennan tulokset on esitetty selostuksen liitteessä 5. Asemakaava-alueen läheisten linja-autopysäkkien nykyinen käyttö on vähäistä. Kappelintien pysäkillä on kyytiinnousua / päivä, poistujia on suunnilleen saman verran. Topenontien pysäkiltä on nousua / päivä, poistujia myös suunnilleen sama määrä. Poliisin tietoon ei ole tullut yhtään liikenneonnettomuutta vuosina Topenontien, Kappelintien ja Kiusamäentien nelihaaraliittymässä. Myöskään kaavaalueen vaikutusalueella olevilla Tuikontiellä ja Raitalammintiellä ei ole tapahtunut yhtään tilastoitua onnettomuutta. Lähin onnettomuus on tapahtunut Tähkäpolun, Metsäpeuranpolun ja Kappelintien risteyksessä. Kyseessä oli omaisuusvahinkoon johtanut yksittäisonnettomuus. Raitalammin uuden asemakaava-alueen liikennetuotosta on laskettu selostuksen osiossa 5.3. Kaavan vaikutukset, Liikenne. Alueen tuottama liikennemäärä on asutuksen osalta n. 130 ajoneuvoa vuorokaudessa. Lasketun liikennetuotoksen perusteella joukkoliikenteellä tehtävien matkojen osuus on vain 2 %, joka tarkoittaa n. 5 matkaa bussilla / päivä. Topenontien Kappelintien kohdan pysäkille, Topenon suuntaan on suunniteltu parannuksia. Ekoliidun toimenpideohjelman mukaan (v.2011) tälle kohtaa on tarpeen rakentaa bussipysäkin levike ja asentaa katos. Lisäksi toimenpideohjelmassa on keskisaarekkeellisen suojatien rakentaminen Topenontielle. Nopeusrajoitukseen ei ole esitetty muutosta. Kappelintielle ei katualueen kapeuden vuoksi ole mahdollista rakentaa kevyen liikenteen väylää. Alueen tonttikaduilla ei käytetä erillisiä kevyen liikenteen väyliä. Huomioiden nykyiset liikennemäärät, uuden alueen liikennetuotos ja onnettomuustilastot, ei Topenontien, Kappelintien ja Kiusamäentie nelihaaraliittymässä ole tarvetta kanavointiin. Uuden asuinalueen tuottama lisä joukkoliikenteen pysäkkien käyttöön on vähäinen eikä se sinällään aiheuta tarvetta keskisaarekkeellisen suojatien rakentamiseen Topenontielle. Kuitenkin sen rakentaminen parantaa erityisesti Mankelinmäen suunnan lasten koulutien turvallisuutta. Asemakaava-alueen lähistön liikenneympäristön nykytilanne ja tulevaisuuden toimenpiteet on esitetty liitteessä 6. Liikenteestä aiheutuvaa melua on arvioitu kaavoitusprosessin aikana. Ulkomelun ohjearvot eivät yleensä ylity, jos liikennettä on alle tuhat ajoneuvoa vuorokaudessa. Koska nopeudet Topenontiellä ovat alhaiset ja etäisyys ajoradan reunasta tontin reunaan on m, on arvioitu, ettei liikennemelusta ole alueelle haittaa. Rakennusten sijoittamisella ja suojaviheralueella voidaan vähentää Topenontien liikenteen aiheuttamaa häiriötä. Uudenmaan ELY-keskuksen toimittaman liikennemelukartan mukainen teoreettinen melualue on yhteneväinen asemakaavassa osoitetun suojaviheralueen rajauksen kanssa. Kappelintien ja Ruispolun väliin jäävät tontit on jätetty hieman suuremmiksi, jolloin niihin on helpompi rakentaa suojaisaa piha-aluetta. 15 Museovirasto Museovirasto esittää muinaisjäännöstä (sm) koskevaan asemakaavamääräykseen lisäystä: Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista on kuultava Museovirastoa. Vast. Määräystä on täsmennetty Museoviraston toivomalla tavalla.

16 16 Ympäristöasiantuntija Heli Jutila Kommentissa todetaan asemakaava-alueen sijoittuvan ensimmäisen luokan pohjavesialueelle, mutta ei kuitenkaan pohjaveden muodostumisalueelle. Pohjavesialue on tyypiltään ympäristöstään vettä keräävä. Pohjavesialue luokitellaan riskialueeksi. Pohjavesialueesta on kaavassa asianmukainen rajaus ja määräys. Pohjaveden muodostumista turvattaisiin tonteilta muodostuvien hulevesien imeyttämisellä biosuodinratkaisua käyttäen, kuitenkaan riskiä aiheuttamatta. Todetaan, että hulevesien hallintaa tulee täsmentää jatkovalmistelussa. Peltoalueen luontoarvot ovat vähäiset. Eteläosan puro on asianmukaisesti osoitettu viheralueena. Purolla on merkitystä myös hulevesien johtokohteena. Kaava-alueen energian tuotantoa tulisi miettiä jatkotyössä uusiutuvan energian kannalta. Todetaan pohjavesialueen estävän maalämpökaivojen toteutuksen sekä pintakeräysjärjestelmille tonttien olevan liian pieniä. Tulisi miettiä mitä mahdollisuuksia uusiutuvan energian käyttöön antavat talousrakennukset, paikallinen aluelämpökeskus sekä aurinkopaneeleiden ja kerääjien hyödyntäminen. Vast. Pintavesien imeytysmahdollisuuksia on mietitty kaavaprosessin aikana. Lähtökohtana on ollut Hämeenlinnan kaupungin hulevesistrategian mukaisesti, että ensisijaisesti hulevedet käsitellään siellä missä ne ovat syntyneet. Hämeen ELY-keskuksen kanta kuitenkin on ollut Raitalammin tapauksessa, että piha- tai katualueen hulevesiä ei pidä imeyttää pohjavesialueella, koska niiden puhtautta ei käytännössä pystytä varmistamaan. Kielteistä kantaa perustellaan pohjavesimuodostuman ympäristöstään vettä keräävän luonteella. Suunnittelualueelta voi kulkeutua pohjavettä myös Isomäen pohjavedenottamolle, jolle matkaa on n. 300 m. Asemakaavaluonnoksessa määrättiin, että kattovedet on imeytettävä tontilla. Kattovedet ovat laadultaan puhtaita, eikä niistä ole vaaraa pohjavedelle. Määräys otettiin kuitenkin otettu pois, koska maaperänäytteiden perusteella alueen vedenläpäisevyys todettiin huonoksi. Alueen hulevesien johtaminen sekä katualueen kuivatus perustuu rakennettaviin painanteisiin sekä rakennettavaan sadevesiviemäriin. Katualueelle sijoitetaan sadevesiviemäri, johon kerätään tonttien hulevedet sekä salaojavedet. Hulevedet johdetaan suunnittelualueen eteläpuoliseen, luontaisesti vesiä kokoavaan puroon. Hulevesien käsittelyratkaisut huomioidaan katualueiden yksityiskohtaisessa suunnittelussa. Rengonraitin varressa olevaan hakevoimalan yrittäjään on oltu yhteydessä. Kaikki laitoksen kapasiteetti on tällä hetkellä käytössä. Voimalan tehokkuuden nostamiseen olisi tarvetta läheistä koulua varten. Lisäksi voimalalla lämmitetään kahta rivitaloa, päiväkotia sekä vanhainkotia. Koska alueelle maalämmön hyödyntäminen ei ole mahdollista, eikä läheisen hakevoimalaitokselta saatava lämpö ole todennäköinen, uusiutuvan energian hyödyntämisen vaihtoehdot omakotitaloissa ovat pellettilämmitys, puulämmitys, lämpöpumput sekä aurinkolämmitys. Tonteilla on osoitettu reilusti rakennusoikeutta talousrakennuksille mikä mahdollistaa puun ja pelletin varastoinnin. Aurinkolämmön hyödyntämistä ajatellen melkein kaikilla tonteilla päärakennusten harjansuunnat on osoitettu siten, että katon lappeet suuntaavat kaakkoon. Epäkeskeinen harja mahdollistaa myös jyrkät lappeet (1:2). Talousrakennusten hyödyntäminen aurinkoenergian keruuseen täytyy tutkia tapauskohtaisesti.

17 Kaavaehdotuksesta saatu palaute Muistutukset Asemakaavaehdotuksesta ei jätetty muistutuksia. Lausunnot Hämeen ELY-keskus Ei katsonut tarpeelliseksi antaa lausuntoa kaavaehdotuksesta. Museovirasto Ei ollut huomautettavaa kaavaehdotuksesta. Annetun lausunnon jälkeen ehdotuskarttaan on lisätty ohjeellinen jalankululle ja pyöräilylle varattu alueen osa (pp) asemakaavan suojaviheralueelle (EV), Topenontien varteen. Puistokäytävä kulkee osittain muinaisjäännösalueeksi merkityllä alueella (sm-1). Muutoksesta on sovittu Museoviraston kanssa (sähköposti ) 4.5. Asemakaavan tavoitteet ja eteneminen Lähtökohtatavoitteet Tavoitteena on osoittaa alueelle tontteja pientaloja varten sekä huomioida alueen liikenne-, luonto- ja maaperätekijät Prosessin aikana syntyneet ja tarkentuneet tavoitteet Kaavaprosessin aikana liittymän sijoituskohta ja tonttien sijainti suunnittelualueella tarkentuivat. Myös muinaisjäännösinventoinnin tulokset vaikuttivat kaavan ratkaisuun. Yhdyskuntalautakunnalta tulleen suullisen palautteen perusteella lisättiin suunnittelualueen puistoreitistöä Yleiskaavallinen tarkastelu Alueella on vuonna 1999 voimaan tullut oikeusvaikutukseton Rengon kirkonkylän osayleiskaavaa, joten hanketta on verrattava maankäyttö- ja rakennuslain vaatimuksiin. Arviointi suoritetaan käymällä läpi maankäyttö- ja rakennuslaissa esitetyt yleiskaavan sisältövaatimukset ja arvioimalla niiden toteutuminen suunnittelualueella (MRL 39, 2. momentti kohdat 1-9). MRL 39.2 kohta 1: Yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys; Alue liittyy kiinteästi Rengon kirkonkylän taajamaan ja voi hyödyntää lähellä olevia palveluita ja rakenteita. Myös kulkuyhteydet esimerkiksi Hämeenlinnan suuntaan on hyvät Topenontien viereisen sijainnin ansiosta. MRL 39.2 kohta 2: Olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö; Suunnitelma edistää olemassa olevien teknisten verkostojen hyväksikäyttöä sijoittumalla valmiiksi rakennettuun ympäristöön, johon mm. johtoliittymät ovat helposti ratkaistavissa. Osa alueeseen liittyvistä teistä on varsin kapeita, jolloin esimerkiksi lapset saattavat kokea turvattomuutta koulumatkalla, mutta toisaalta myös liikennemäärät ovat vähäisiä ja vaihtoehtoinen reitti jalankulkijoille kohti koulua on kaavassa esitetty.

18 18 MRL 39.2 kohta 3: Asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus; Suunnittelualueella ei ole sijoitettu palveluita, mutta Rengon kirkonkylän palvelut ovat kävelymatkan päässä. Hämeenlinnan kaupunkikeskustan laajempi palvelutarjonta on puolestaan saavutettavissa julkista liikennettä hyödyntäen. Suunnittelualueelle on sijoitettu myös viheraluetta, joka mahdollistaa esimerkiksi leikkipuiston rakentamisen. MRL 39.2 kohta 4: Mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla; Alue liittyy olemassa olevaan katuverkkoon ja kunnallistekniseen verkostoon. Asemakaavaratkaisu perustuu kierrettävyyteen, mikä helpottaa esimerkiksi jakelu- ja jäteautojen liikkumista alueella. Alue on kevyen liikenteen tavoitettavissa sisäistä katuverkkoa pitkin. Topenontien varren puistoreitin toimivuus edellyttää myös asemakaavan ulkopuolella yhteyden rakentamista kiinni Rengonraitin risteykseen. Liikennemäärät ja pysäköintipaikkojen tarve korttelissa kasvavat asuntojen määrän lisääntyessä. Liikennemäärä on laskennallisesti arvioiden noin yksi ajoneuvo uutta asukasta kohden vuorokaudessa. Alueen lähellä sijaitsee hakelämpökeskus, jonka mahdollisuudet tuottaa kaukolämpöä myös uudelle asuinalueelle ovat rajalliset. Asunnoilla ei pohjavesialueen vuoksi ole mahdollisuutta hyödyntää maalämpöä, mutta niiden suuntaus tonteilla on pyritty huomioimaan siten, että aurinkopaneeleiden sijoittaminen katoille olisi mahdollista. MRL 39.2 kohta 5: Mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön; Tavoitteena on viihtyisä asuinalue, joka olisi omaleimainen, mutta luonteva osa Rengon kirkonkylää. Tonttimaat ovat pääosin tasaisia maastonmuodoiltaan, mikä mahdollistaa eri tyyppisiä ratkaisuja rakennussuunnittelussa ja siten edistää esimerkiksi esteettömyyden toteutumista. Toisaalta toteutuminen pientaloalueena kohdistaa rakennukset lähinnä perheasumiseen. Liikenneturvallisuutta on pyritty huomioimaan osoittamalla kaavaan mahdollisuuden rakentaa uusi kevyen liikenteen yhteys ojan yli Pääskysenpolulle, jolloin syntyisi oikoreitti koulun suuntaan. MRL 39.2 kohta 6: Kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset; Hankkeen vaikutukset elinkeinoelämään eivät Hämeenlinnan kaupungin laajuisesti ole merkittävät, sillä alueelle osoitetaan pientalotontteja. Rengon kirkonkylän alueella puolestaan kasvavalla asukasmäärällä on potentiaalia lisätä alueen palvelujen kannattavuutta. MRL 39.2 kohta 7: Ympäristöhaittojen vähentäminen; Topenontien liikennemäärä on v laaditun liikenneviraston liikennemääräkartan mukaan 1200 ajoneuvoa / vrk. Topenontiellä sallittu nopeus on 60 km / h. Ulkomelun ohjearvot eivät yleensä ylity, jos liikennettä on alle tuhat ajoneuvoa vuorokaudessa. Koska nopeudet Topenontiellä ovat alhaiset ja etäisyys ajoradan reunasta tontin reunaan on m, on arvioitu, ettei liikennemelusta ole alueelle haittaa. Kappelintien

19 ja Ruispolun väliin jäävät tontit on jätetty hieman suuremmiksi, jolloin niihin on helpompi rakentaa suojaisaa piha-aluetta. Myös suojaviheralue Topenontien vierellä lisää etäisyyttä melun suunnasta. Lisäksi rakennusmassojen on tarkoitus suojata pihoja liikennemelulta. 19 MRL 39.2 kohta 8: Rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; Suunnittelualue on nykyisellään kapeahko kaistale peltoa, joka kolmelta sivulta on asumisen rajaamaa ja yhdeltä tien. Uudet rakennukset täydentävät taajamarakennetta sekä maisemaa Rengon kirkokylän kokonaisuutta ajatellen luontevasti, jättäen laajat, maisemallisesti arvokkaat peltoalueet vapaaksi samoin kuin arvokkaat rakennetut ympäristöt. Luonnontilaista aluetta suunnittelualueella ei ole, eikä erityisiä luontoarvoja. Ojan lähelle on osoitettu viheraluetta. Alueelta löytynyt muinaisjäännös huomioidaan kaavassa. MRL 39.2 kohta 9:Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys; Alueelle osoitetaan viheralueet, jotka jatkavat olemassa olevia puistoja. Johtopäätökset Asemakaavan muutos muuttaa olemassa olevaa tilannetta, täydentäen ja eheyttäen taajamarakennetta. Kaavalla mahdollistetaan uusien pientalojen rakentaminen Rengon taajamaan. Rakennusten sopivuutta ja sijoittumista maisemaan, sekä alueen taajamakuvan säilymistä ja eheyttämistä tuetaan asemakaavamääräyksin. Asemakaavassa voidaan toteuttaa maankäyttö- ja rakennuslaissa yleiskaavalle asetetut sisältövaatimukset.

20 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Laaditut luonnosvaihtoehdot Alustavissa luonnoksissa tutkittiin rakentamisen määrää, liittymien määrää sekä sijaintia ja erityyppisiä sisäisiä katujärjestelyjä.näistä vaihtoehto B valittiin jatkokehitttelyyn siten, että Kappelintielle osoitetaan vain yksi liittymä.

21 21 Viranomaisilta ja kaupungilta saadun palautteen perusteella laadittiin kaksi uutta alustavaa suunnitelmaa, joissa huomioitiin yhden liittymän sijoittaminen Kappelintielle sekä alueen sisäinen kiertomahdollisuus. Vaihtoehdot esiteltiin myös asukastilaisuudessa. Asukastilaisuuden jälkeen tutkittiin vaihtoehtoa, jossa uusilta tonteilta on katuyhteys ainoastaan Kappelintielle asukkaiden toiveiden mukaisesti ja Tuikontielle puolestaan on pelkkä kevyenliikenteen väylä. Kaupungin eri toimialoilta saadun palautteen pohjalta ryhdyttiin kuitenkin viemään eteenpäin ratkaisua, joka perustuu kiertomahdollisuuksiin molemmissa päädyissä kaava-aluetta.

22 22 5. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 5.1 Kaavan rakenne ja mitoitus Kaavalla osoitetaan korttelialueita erillispientaloille AO, viheralueille VL, suojaviheralueelle EV sekä katualueelle. Uudet asuintontit sijoittuvat Tuikontien jatkeeksi sekä Ohrapolun varrelle. Asemakaava-alueen rajauksessa on mukana osa Kappelintietä. Näin voidaan korvata voimassa oleva asemakaava kokonaisuudessaan uudella. Korttelialueita on yhteensä 4,38 ha, eli 60 % koko alueesta. Kortteleita ympäröiviä virkistysalueita on 1,19 ha (16 %) ja suojaviheralueita on 0,77 ha (11 %). Kaduille on varattu 1 ha (13,6 %). Kaava-alueen kokonaispinta-ala on 7,3274 hehtaaria. Rakennusoikeuden kokonaismääräksi tulee k-m2. Tontteja alueelle osoitetaan 32. Korttelitehokkuudeksi muodostuu 0,24 ja aluetehokkuudeksi 0,14. Maankäyttö jakaantuu käyttötarkoitusten mukaan seuraavasti: (tarkemmin kts. liite 3) pinta-ala(ha) rak.oikeus tehokkuus AO 4, ,24 VL 1,19 EV 0,77 katua 1,00 yhteensä 7,33 ha k-m2 0, Korttelialueet Erillistalojen korttelialueeksi AO on osoitettu alueen uudet tontit, joiden koko vaihtelee m² välillä. Yhteenlaskettu rakennusoikeus on k-m². Kerrosluku vaihtelee I kerroksesta II(4/5):saan. Tonteille, joilla on sallittu I kerros, on osoitettu rakennusoikeutta 300 k-m² ja tonteille, joilla on sallittu II(3/4), II(4/5) tai 1/2 r II on 340 k-m². Tonteilla on esitetty asuinrakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva. Julkisivumateriaaleista ja muista tontteja koskevista ohjeista on tarkemmin rakennustapaohjeissa. Kortteliin on osoitettu myös koko kaava-aluetta koskevia yleisiä määräyksiä. Rakennettaessa on tontilla osoitettava vähintään kaksi autopaikkaa kutakin asuinhuoneistoa kohti. Asuinrakennuksen kerrosala saa olla enintään kaksi kolmasosaa rakennusoikeudesta. Tontille saa rakentaa enintään kolme talousrakennusta ja niiden yhteenlaskettu kerrosala katoksineen saa olla enintään 120 m². Talousrakennuksen enimmäiskoko on 100 k-m². Jos autosuojaan ajetaan suoraan kadulta, on suojan ja kadun väliin jätettävä 6 metriä. Puisto- ja suojaviheralueeseen rajoittuvalle tontin rajalle on istutettava pensasaita vähintään 60 cm rajan sisäpuolelle. Korttelissa 76 kellaritilojen viemäröinti on hoidettava kiinteistökohtaisin pumppaamoin. Alueella tulee kiinnittää erityistä huomiota pohjavesien suojelemiseen, eikä sinne saa sijoittaa pohjaveden puhtautta vaarantavaa toimintaa. Lämpökaivojen ja lämmönkeruuputkistojen asentaminen asemakaava- alueella on kielletty Muut alueet Lähivirkistysalueeksi VL on osoitettu suunnittelualueen etelä- sekä keskiosa. Lähivirkistysalueelle on osoitettu ohjeellinen ala jalankululle ja pyöräilylle. Suojaviheralueeksi EV on osoitettu kaistale Topenontien varresta. Suunnittelualueen kaakkoiskulmaan on osoitettu alue muinaismuistolailla rauhoitetulle kiinteälle mui

23 naisjäännökselle. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty ja aluetta koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista on kuultava Museovirastoa. Suojaviheralueelle on merkitty myös ohjeellinen jalankululle ja pyöräilylle varattu alueen osa. 5.2 Nimistö Kaavalla osoitetaan jatke Tuikontielle sekä uusi katu Viljapolku, joka nimenä on samanhenkinen ympäristön katujen kanssa. 5.3 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön, yhdyskuntarakenteeseen ja luontoon Vaikutukset ihmisten elinympäristöön ja asumiseen Alueelle osoitetaan 32 uutta pientalotonttia. Alue sijaitsee joukkoliikennereitin varrella lähellä Rengon kirkonkylän palveluja (koulu, päiväkoti, kauppa), joten voidaan olettaa sen houkuttelevan erityisesti lapsiperheitä. Alueelle tulee sen kokonaisuudessaan toteutuessa arviolta 112 (mikäli yhteen talouteen muuttaa keskimäärin 3,5 henkilöä) uutta asukasta. Maasto on alueella melko tasaista, joten tontit on kahta eteläisintä rinnetonttia lukuunottamatta mahdollista rakentaa esteettömiksi ja eri väestöryhmille sopiviksi. Kyläkuvaan Raitalammin alueelta tehtiin arkeologinen inventointi syksyllä 2012 Mikroliitti Oy:n toimesta. Kaava-alueen kaakkoisnurkasta, Topenontien vierestä löydettiin merkkejä mahdollisesta historiallisen ajan asuinpaikasta, joka rajattiin kaavaan sm-merkinnällä. Suunnittelualue rajautuu RKY-alueella sijaitsevaan Kappelintiehen. Kaavamääräyksin ja rakennustapaohjein on pyritty ohjaamaan rakentamista alueen maisemaan sopivaksi. Suunnittelualueen yleisilme muuttuu rakentamattomasta pellosta taajamatyyppiseksi, melko tiiviiksi pientaloalueeksi. Yhdyskuntatalouteen Uutta kunnossa pidettävää katua alueelle tulee kaavan mukaan 761 m ja ohjeellista kevyenliikenteen reittiä noin 90 m. Vesi- ja viemäriverkot löytyvät suunnittelualueen vierestä. Lähellä sijaitsevalla hakevoimalaitoksella ei tällä hetkellä ole resursseja toimittaa uusille omakotitaloille kaukolämpöä. Kaavan rakenne ja katualueen leveys mahdollistavat kuitenkin kaukolämmön rakentamisen, mikäli toimintaa laajennetaan ennen kuin rakentaminen käynnistyy Raitalammilla. Luontoon ja maisemaan Suunnittelualueella eteläosan ojan/puron varsi on jätetty lähivirkistysalueeksi. Mikäli kaavassa esitetty kevyen liikenteen yhteys toteutuu, on hyvin todennäköistä, että ylityksen vuoksi ojaan täytyy sijoittaa siltarumpu. Alue on pohjavesialuetta. Rakentamisella on hieman vähentävää vaikutusta pohjaveden muodostumisen määrään, sillä katto- ja teiden hulevedet johdetaan sadevesiputkeen. Maaperä alueella on todettu huonosti vettä läpäiseväksi, jolloin vesien johtaminen eteläosassa virtaavaan ojaan on varmin ratkaisu vesien käsittelyyn. Pohjavesialueen vuoksi myöskään maalämmön hyödyntäminen ei ole mahdollista. Suunnitelman toteutuessa taajamarakenteeseen jäänyt peltokaista muuttuu rakennetuksi ympäristöksi. Viheralueeksi on jätetty ojan varren lisäksi suunnittelualueen kes- 23

24 24 kiosassa olevien putki- ja sähkölinjojen väliin sijoittuva kapeahko kiilamainen alue. Topenontien reuna on jätetty suojaviheralueeksi. Liikenteeseen Nykyiset liikennemäärät Topenontiellä, Kappelintiellä ja Raitalammintiellä ovat vähäisiä. Uuden kaava-alueen tuottama lisä liikennemääriin eivät ole merkittäviä. Raitalammin uudisalueen liikennetuotos on laskettu oletuksella, että jokaista alueen 32 pientaloa kohden tulee 3,5 asukasta eli yhteensä 112 asukasta. Liikennemäärän arviointi maankäytön suunnittelussa -oppaan mukaan alueen jokainen asukas tekee 2,16 kotiperäistä matkaa (asumisen matkatuotosluvut asukkaan kaupunkiseudulla, mukaan lukien Hämeenlinna). Alueen (ulkopuolinen taajama) sijainnin perusteella kulkutapa on seuraavanlainen: henkilöautolla tehdään 63% matkoista, jalan 21%, polkupyörällä 12% ja joukkoliikenteellä 2%. Automatkoja kertyy 1,36 automatkaa asukasta kohti. Vierailumatkat lisäävät määrää 22%:lla, jolloin automatkoja syntyy yhteensä 1,66 asukasta kohti. Auton keskikuormitus on 1,58 henkilöä, jolloin ajoneuvoiksi muutettuna liikennemäärä on 1,05 ajoneuvoa/vrk/asukas. Alueen tuottama liikennemäärä on asutuksen osalta 118 ajoneuvoa vuorokaudessa. Asutuksen tuottaman liikenteen lisäksi alueelle suuntautuu huolto- ja jakeluliikennettä, jota on kuitenkin arviolta alle 15 ajoneuvoa vuorokaudessa. Hyvin todennäköisesti alueen ajot kohdistuvat Hämeenlinnan ja/tai Rengon kirkonkylän suuntaan. Voidaan olettaa, että kasvava asukasmäärä tukee myös joukkoliikenteen palveluja alueella. Kaavan toteutuessa Kappelintielle rakennetaan yksi uusi liittymä. Uudet korttelialueet sijoittuvat alueella Tuikontien jatkeen, Ohrapolun ja yhden uuden kiertolenkin varrelle. Katuverkoston lisäksi tutkitaan mahdollisuutta rakentaa kevyen liikenteen yhteys Pääskysenpolulle suunnittelualueen kaakkoiskulmassa. Palveluihin Kaavalla ei osoiteta uusia palveluita. Alue tukeutuu Rengon kirkonkylän ja Hämeenlinnan palveluihin. Rengon kirkonkylässä on mm. koulu ja päiväkoti vajaan kilometrin päässä suunnittelualueesta. Kaavamuutoksen myötä alueen asukasluku kasvaa ja palveluille tulee enemmän käyttäjiä. 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Asemakaava ja asemakaavan muutos tulee voimaan, kun lainvoimainen hyväksymispäätös kuulutetaan. Pelto on vuokrattuna vielä vuoden Toteuttaminen voidaan aloittaa tämän jälkeen. Tampereella Esko Hyytinen rakennusarkkitehti, YKS-373 Marjut Lund-Rahkola Arkkitehti Safa, YKS-507 Hämeenlinnassa Päivi Saloranta, tilaajajohtaja

25 25 ASEMAKAAVAKARTAN PIENENNÖS LIITE 1

26 26 LIITE 2

27 27

28 28

29 LIITE 3 29

30 30 LIITE 4

31 31

32 32 LIITE 5 a HAVAINNEKUVA

33 33 3D-HAVAINNEKUVA LIITE 5 b LIITE 6

34 34 LIITE 6

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 8.12.2015 ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Salon kaupunki Tehdaskatu 1, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi sa lo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 2

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Hämeenlinnan kaupunki 4.6.2015 1 Sisällysluettelo 1. TEHTÄVÄ... 2 2. SUUNNITTELUALUE... 2 3. ALOITE... 2 4. NYKYINEN SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA

ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA EHDOTUS 8.4.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ SISÄLLYSLUETTELO 1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Kaava-alueen sijainti... 2 1.2

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.10.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (9) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA

JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA ORIMATTILA JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Virenojan kylässä vanhan tiilitehtaan alue ja tien toisella puolella Ritalan tila 1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI JA KUVAUS Tehtävänä on

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta.

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA 2090 Moisio-Hakkarin asemakaava, Kiviahon pohjoisosan laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KORTTELIN 658 ASEMAKAAVAMUUTOS (ak ) ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Suonenjoen kaupunki Maankäytön ja suunnittelun palvelualue

KORTTELIN 658 ASEMAKAAVAMUUTOS (ak ) ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Suonenjoen kaupunki Maankäytön ja suunnittelun palvelualue KORTTELIN 658 ASEMAKAAVAMUUTOS (ak 006030) Koskee 6. kaupunginosan korttelin 658 tonttia 1, muutoksella muodostuu korttelin 658 tontti 1. ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS 15.9.2017 Suonenjoen kaupunki Maankäytön

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Uudenkaupungin kaupunki Ak 1506 Hallinto- ja kehittämiskeskus Kaupunkisuunnittelu KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee X.5.2017 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Kaavatunnus 3-337 Asianumero ASRA.ltk: 19.4.2016 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Asemakaavan muutos koskee korttelin 3772 tonttia 4 Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 3772

Lisätiedot

HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 3.11.2015 / HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.11.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2015 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Janakkalan kunta Tervakoski

Janakkalan kunta Tervakoski Janakkalan kunta Tervakoski 25.4.2014 1 Lepola Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee noin 1,5 km etäisyydellä Tervakosken liikekeskustasta, Vanhan kylän

Lisätiedot

Liite 4 / Ymp.ltk / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 4 / Ymp.ltk / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 4 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 10.6.2015 2

Lisätiedot

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206.

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 14. päivänä toukokuuta 2007 päivättyä ja 11.06.2007 tarkistettua asemakaavakarttaa

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI SEPÄNKATU KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 11:091

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI SEPÄNKATU KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 11:091 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SEPÄNKATU 14 KAAVATUNNUS 11:091 KAAVAN PÄIVÄYS 3.6.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

Lisätiedot

Janakkalan kunta Tervakoski

Janakkalan kunta Tervakoski Janakkalan kunta Tervakoski 1 Kaartotie, kortteli 146 D:no 46/2015 Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Tervakosken taajaman eteläosassa, Kaartotien luoteispuolella.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI LIEKSAN KAUPUNKI MÄHKÖN (6). KAUPUNGINOSAN KORTTELIA RNO 58 KOSKEVA ASEMAKAAVAMUUTOS JA SITOVA TONTTIJAKO (OSAKORTTELI 58) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus

Lisätiedot

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAANTIET KADUIKSI KAAVASELOSTUS Tarkastus

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ETELÄINEN RANTATIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA)

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANK YTT PALVELUT 10.9.2013 Osallistumis-

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS Asemakaavan muutos koskien Karvian keskustan kortteleita 82 ja 83 sekä M aluetta. Tilat 230-405-8-76, 8-180, 8-179, 8-220 11.11.2013 Pohjois-Satakunnan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

LEMPÄÄLÄN KUNTA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kuljun asemakaava ja asemakaavan muutos, Kiimakallion eteläosan laajennus, kaava n:ro 10045

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS RUUTANAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HONKATIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.1.2016 ASEMAKAAVAN NUMERO 768 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE RUUTANA KORTTELIT OSA KORTTELIA 7024

Lisätiedot

TUOMISENALUE, VIKINKAARI

TUOMISENALUE, VIKINKAARI ORIMATTILAN KAUPUNKI TUOMISENALUE VIKINKAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI 164 TUOMISENALUE, VIKINKAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 20.3.2012

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 5.9.2013

Janakkalan kunta Turenki 5.9.2013 1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan länsipuolella ja rajoittuu Pyhämäentiehen ja Sairaalantiehen. KAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS Valtuusto on 10.6.2013 60 hyväksynyt talouden tasapainottamisohjelman.

Lisätiedot

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Uudenkaupungin kaupunki Ak 1506 Hallinto- ja kehittämiskeskus Kaupunkisuunnittelu KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Asemakaavan selostus, joka koskee X.5.2017 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI KAANAANTANTA 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE 2. KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI KAANAANTANTA 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE 2. KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI KAANAANTANTA 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE Kaavanmuutosalue sijaitsee Raision 14. kaupunginosassa (Kaanaa) Kaanaanrannan alueella Kaanaanrannantien

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI VALIMOTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: 20600874 PÄIVÄYS: 10.8. 2016, TARK. 10.10. 2016 Sweco Ympäristö Oy SOMERON KAUPUNKI Valimotien

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS

MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Air-Ix Ympäristö Oy PL 52 20781 Kaarina 2005 2 MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, joka koskee 14.6. 2005 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS LENTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUUNTAMONTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 17.5.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 799 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE LINTURINNE/5 KORTTELIT 860 osa ja

Lisätiedot

Asemakaavan selostus HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 5-10, korttelit 236-240 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta, tilaajajohtaja,

Lisätiedot

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 16. päivänä toukokuuta 2014 päivättyä ja 6.10.2014 muutettua (lausunnot) asemakaavakarttaa. Lampuodintie (19/2013) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavanmuutos

Lisätiedot

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus:

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: Kolpin asemakaavan muutos, korttelit 210-211 ja 221-229 sekä viheralue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 599407201606 2 Sisältö: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Peuranpolku-KoulukadunKannitie risteysalue. Kuhmo. Kuhmon kaupunki

Peuranpolku-KoulukadunKannitie risteysalue. Kuhmo. Kuhmon kaupunki Peuranpolku-KoulukadunKannitie risteysalue Kuhmo Asemakaavan muutos ja laajennus Asemakaavaselostusluonnos, joka liittyy 10.10.2011 päivättyyn kaavakarttaan. Kaavaselostus täydentyy suunnittelun edetessä.

Lisätiedot

Asemakaavan selostus HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Koskee asemakaavaluonnosta 18.12.2012 Asemakaavan selostus HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 5-10, korttelit 236-241 sekä virkistys-, suojaviher-, ja

Lisätiedot

1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. Kaavoitushanke on mukana Lempäälän kunnan kaavoitusohjelmassa 2013.

1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. Kaavoitushanke on mukana Lempäälän kunnan kaavoitusohjelmassa 2013. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA Sääksjärven asemakaava, Kurrenkujan alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.4.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LUONNOS 28.2.2017 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT:.. 2017 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 28. PÄIVÄNÄ HELMIKUUTA 2017 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1 PERUS-

Lisätiedot