3 Filosofian yliopistonlehtorin (vaativuustaso 7) tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3 Filosofian yliopistonlehtorin (vaativuustaso 7) tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet"

Transkriptio

1 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Filosofian yliopistonlehtorin (vaativuustaso 7) tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet 4 Sosiaalityön, erityisesti hyvinvoinnin ja palvelupolitiikan professorin tehtävä lukien 5 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 6 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tutkintorakenteiden hyväksyminen lukuvuosille ja Maria Hakkaraisen väitöskirjan arvosteleminen 8 Anu Maijalan väitöskirjan arvosteleminen 9 Riitta Nurkkalan väitöstilaisuuden järjestäminen 10 Marjo Liukkosen väitöstilaisuuden järjestäminen 11 Esitarkastajien määrääminen Tiina Qvistin väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle 12 PhD Dianne Dredgen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet 13 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan professorikunnan (I-kiintiö) jäsenet yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa toimikaudella

2 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh Laitinen Merja +Tuominen Marja +Hakkarainen Maria -Kassala Matias 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallintojohtosäännön ( ) 59 :n mukaan monijäseninen hallintoelin kokoontuu, milloin puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään kolme jäsentä sitä pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, jollei hallintoelin ole toisin päättänyt. Hallintoelimen jäsen on velvollinen ilmoittamaan asiasta varajäsenelleen ja hallintoelimen sihteerille, jos hän on estynyt osallistumasta kokoukseen. kutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Hallintoelin voi kuitenkin läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Lapin yliopiston hallintojohtosäännön ( ) 61 :n mukaan yliopiston monijäseniset toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Esitys Päätös Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin. Pöytäkirjan vakuudeksi Esittelijä Tarmo Körkkö

3 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh Laitinen Merja +Tuominen Marja +Hakkarainen Maria -Kassala Matias 2 Ilmoitusasiat Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa v aikana suoritettavat tohtorin tutkinnot. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta valmistuneet Yliopiston tutkintotavoitteet ja niiden toteutuminen Lapin yliopiston ja Oulun yliopiston neuvottelut ympäristöopetuksen yhteistyön tiivistämisestä (Oulun yliopiston Humanistisen tiedekunnan kirje liitteenä). Esitys Päätös Todettaneen. Todettiin. Pöytäkirjan vakuudeksi Esittelijä Tarmo Körkkö

4 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh Laitinen Merja +Tuominen Marja +Hakkarainen Maria -Kassala Matias 3 Filosofian yliopistonlehtorin (vaativuustaso 7) tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet Yliopiston rehtorin ja yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaanin välisissä tulosneuvotteluissa syksyllä 2016 sovittiin, että yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa oleva filosofian lehtorin tehtävä lakkautetaan ja sen tilalle perustetaan filosofian yliopistonlehtorin (vaativuustaso 7) tehtävä lukien. Tehtävä on ollut avoimessa haussa ja hakuajan päättymiseen kello mennessä tehtävään hakivat: Ahteensuu Marko VTT, käytännöllisen filosofian dosentti (2014 Turku); Appelqvist Hanne Ph.D (Columbia University), teoreettisen filosofian dosentti (2016 Helsinki); Backman Jussi FT, teoreettisen filosofian dosentti (2013 Helsinki), filosofian dosentti ( Jyväskylä); Hakkarainen Jani FT, teoreettisen filosofian dosentti (Tampere); Hartimo Mirja Ph.D, teoreettisen filosofian dosentti (2008 Tampere) (2013 Helsinki); Himanka Juha FT, teoreettisen filosofian dosentti (2003 Helsinki); Hirvonen Onni Ph.D (Macquarie University); Holm Tea FT; Joensuu Kosti FT; Koivusalo Markku VTT, yleisen valtio-opin dosentti (2013 Helsinki); Korhonen Anssi FT, teoreettisen filosofian dosentti (2014 Helsinki); Laiho Hemmo FT; Lindén Jan-Ivar Ph.D (University of Heidelberg), filosofian dosentti (2003 Helsinki); Lähteenmäki Vili YTT, filosofian, erityisesti filosofian historian dosentti (2015 Jyväskylä); Mäkinen Jukka Ph.D, johtamisen filosofian dosentti (2014 Aalto yliopisto); Ritola Jussi FT, argumentaatioteorian dosentti (2007 Turku); Roinila Markku FT, teoreettisen filosofian dosentti (2015 Helsinki); Rolin Kristina Ph.D (University of Minnesota); Taipale Joona FT, filosofian dosentti (2014 Tampere); Toivanen Juha YTT, filosofian dosentti (2016 Jyväskylä); Uusitalo Susanna VTT; Vadén Tere FT, filosofian dosentti (1996 Tampere), dosentti (2004 Lapin yliopisto), teoreettisen filosofian dosentti (2000 Tampere); Yliraudanjoki Virpi KT. Yliopistonlehtorin tehtävään hakeneen ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja tarvittaessa opetusnäyte. (Hallintojohtosääntö 54 ). Filosofian yliopistonlehtori vastaa filosofian opetuksen ja tutkimuksen kehittämisestä ja hoitamisesta yhteiskuntatieteiden tiedekunnan lisäksi myös koko muussa yliopistossa. Filosofian yliopistonlehtorin tehtäviin kuuluu kokonaisvastuun ohella opetusvastuu koskien erityisesti tieteenfilosofiaa, argumentaatiotaitoja (logiikkaa) sekä yleisesti filosofian arvosanaopetus, yhteistyö ihmistieteellisessä toimintaympäristössä ja oman tutkimuksen tekeminen. Lisäksi

5 yliopistonlehtori vastaa yliopiston jatko-opiskelijoiden filosofiaan kytkeytyvien kysymysten hoitamisesta. päätti kokouksessaan valita professori, emeritus Timo Airaksisen Helsingin yliopistosta ja professori Sara Heinämaan Jyväskylän yliopistosta antamaan asiantuntijalausuntonsa filosofian yliopistonlehtorin (7-taso) tehtävän hakijoista. Molemmat asiantuntijalausunnot on saatu ja niissä asiantuntijat ovat pyynnön mukaisesti asettaneet hakijat kolmeen eri koriin, joista koriin yksi asetettiin ne hakijat, jotka ensisijaisesti saattavat asiantuntijoiden käsityksen mukaan tulla kysymyksen tehtävään valittaviksi. Asiantuntija Timo Airaksinen asettaa hakijat koriin kolme perusteella, että hakijat eivät haun vaatimusten perusteella tule kysymykseen. Syinä ovat suoranainen pätevyyden puute, tutkimusaiheen poikkeaminen liikaa vaaditusta ja muut estävät syyt. Koriin kaksi on sijoitettu ne hakijat, jotka ovat lähempänä vaadittua tutkimusprofiilia ja joilla on merkittävä opetuskokemus ja muut vastaavat ansiot. Kuhunkin hakijaan tässä korissa liittyy joitakin erityisiä ongelmia, jotka estävät heidän sijoittamisensa koriin yksi. Koriin yksi Timo Airaksinen on sijoittanut vain kolme hakijaa, koska he erottuvat muista tarpeeksi selvästi ja ovat erityisen ansioituneita tutkijoita ja opettajia sekä kokonaisprofiililtaan sopivia. Airaksinen asettaa koriin yksi hakijat Jani Hakkarainen, Anssi Korhonen ja Kristina Rolin. Asiantuntija Sara Heinämaa omassa lausunnossaan on asettanut ensimmäiseen koriin hakijat Jussi Backman, Jani Hakkarainen, Mirja Hartimo, Juha Himanka ja Kristina Rolin. Heinämaa on asettanut hakijat koreihin sopivuuden, opetusansioiden ja opetuskokemuksen, tutkimusansioiden sekä hallinnollisen kokemuksen kriteereiden perusteella. Kokouksessaan yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto päätti varata asiantuntijoiden kelpoisina pitämistä hakijoista seuraaville: Jani Hakkarainen, Juha Himanka, Anssi Korhonen ja Kristiina Rolin, mahdollisuuden saapua antamaan opetusnäytteensä filosofian yliopistonlehtorin (vaativuustaso 7) tehtävää varten ja osallistumaan haastatteluun ennen tiedekuntaneuvoston varsinaisen kokouksen alkua kello 9.00 alkaen. Jani Hakkarainen antoi opetusnäytteensä aiheesta Mitä on konstitutiivinen sosiaalinen konstruktio, esimerkkinä sukupuoli?, Juha Himangan opetusnäytteen aihe oli Sokrateen opetusnäyte, Anssi Korhosen opetusnäytteen aihe oli Argumentaatio ja logiikka ja Kristina Rolinin opetusnäytteen aihe oli Case- eli tapaustutkimus tieteenfilosofian haasteena. Jani Hakkaraisen opetusnäyte arvosteltiin arvosanalla hyvä, Juha Himangan opetusnäyte arvosteltiin arvosanalla erinomainen, Anssi Korhosen opetusnäyte arvosteltiin arvosanalla erinomainen ja Kristina Rolinin opetusnäyte arvosteltiin arvosanalla hyvä. Filosofian yliopistonlehtorin lehtorin tehtävään valittavaa pohdittaessa tilanne on kaikkien neljän haastattelussa ja opetusnäytteissä olleiden osalta hyvin tasaväkinen. Kaikki neljä mukana olevaa hakijaa ovat selkeästi tehtävään päteviä eikä heidän välilleen ole helppo tehdä eroa. Asiantuntijoiden lausunnoissa vain hakijat Jani Hakkarainen ja Kristina Rolin nousevat molempien lausunnoissa parhaimpien joukkoon. Jani Hakkarainen ei onnistunut erinomaisesti opetusnäytteessään mutta haastattelussa hän pystyi tuomaan esiin hänen ja tiedekunnan kannalta myönteisiä seikkoja. Kristina Rolin ei hänkään menestynyt opetusnäytteessään erinomaisesti eikä hän haastattelussakaan tuonut esiin sellaisia seikkoja, jotka vaikuttaisivat merkittävästi puoltavan hänen valintaansa. Hakijat Juha Himanka ja Anssi Korhonen menestyivät molemmat erinomaisesti opetusnäytteessään mutta kumpikaan heistä ei haastattelussa tuonut esiin sellaista, joka olisi lisännyt heidän painoarvoaan tehtävään valittaessa. Esitys Päätettäneen esittää yliopiston hallintojohtajalle, että hän ottaisi filosofian tohtori, dosentti Jani Hakkaraisen filosofian yliopistonlehtorin (7-taso) tehtävään lukien.

6 Päätös Jätettiin pöydälle. Pöytäkirjan vakuudeksi Esittelijä Tarmo Körkkö Liitteet Hakuilmoitus, asiantuntijalausunnot, neljän kärkihakijan hakemusasiakirjat

7 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh Laitinen Merja +Tuominen Marja +Hakkarainen Maria +Kassala Matias 4 Sosiaalityön, erityisesti hyvinvoinnin ja palvelupolitiikan professorin tehtävä lukien Yliopiston rehtorin ja yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaanin välisissä tulosneuvotteluissa syksyllä 2016 sovittiin, että yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa oleva sosiaalityön, erityisesti gerontologisen sosiaalityön professorin tehtävä lakkautetaan ja sen tilalle perustetaan sosiaalityön, erityisesti hyvinvoinnin ja palvelupolitiikan professorin tehtävä lukien. Sosiaalityön, erityisesti hyvinvoinnin ja palvelupolitiikan professorin tehtävän täyttöä varten tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan tehtäväntäyttösuunnitelman. Sosiaalityön, erityisesti hyvinvoinnin ja palvelupolitiikan professorin tehtävä on ollut julkisesti haettavana. Hakuajan päättymiseen kello mennessä hakemuksensa jättivät HTT, dosentti Ilpo Laitinen, YTT Tarja Orjasniemi, YTT, dosentti Keijo Piirainen, YTT, dosentti Timo Toikko ja YTT, dosentti Heli Valokivi. Kokouksessaan yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto päätti suostumustensa mukaisesti valita professori Ilse Julkusen Helsingin yliopistosta, professori Mikko Mäntysaaren Jyväskylän yliopistosta ja professori Janet Anandin Itä-Suomen yliopistosta antamaan asiantuntijalausuntonsa hakijoiden kelpoisuudesta ja ansioista sosiaalityön, erityisesti hyvinvoinnin ja palvelupolitiikan professorin tehtävään. Kaikki kolme asiantuntijalausuntoa on saatu ja ne on toimitettu myös hakijoille tiedoksi. Asiantuntijoista Janet Anand asettaa hakijat järjestykseen: Toikko, Laitinen, Valokivi. Julkusen järjestys on: Valokivi, Toikko ja asiantuntija Mäntysaaren: Toikko, Piirainen, Valokivi. Kokouksessaan tiedekuntaneuvosto päätti varata hakijoille Timo Toikko ja Heli Valokivi mahdollisuus saapua antamaan opetusnäytteensä ja osallistumaan haastatteluun sosiaalityön erityisesti hyvinvoinnin ja palvelupolitiikan professorin tehtävää varten alkaen kello 9.00 ennen varsinaisen tiedekuntaneuvoston kokouksen alkua. Sekä Timo Toikko että Heli Valokivi ovat ilmoittaneet saapuvansa antamaan opetusnäytteensä sekä osallistuvansa haastatteluun ennen tiedekuntaneuvoston varsinaisen kokouksen alkua kello 9.00 alkaen luentosalissa 5.

8 Timo Toikko on ilmoittanut opetusnäytteensä aiheen olevan Sosiaalipalveluiden marketisaatio. Heli Valokivi on ilmoittanut opetusnäytteensä aiheen olevan Asiakas, käyttäjä vai kuluttaja? - kansalainen muuttuvassa palvelujärjestelmässä. Opetusnäytteet annetaan järjestyksessä: Toikko alkaen kello 9.00 Valokivi alkaen kello Haastattelut järjestetään pikaisesti opetusnäytteiden antamisen jälkeen ja ne ovat kukin kestoltaan minuuttia ja tapahtuvat opetusnäytteiden antamisjärjestyksen mukaan. Esitys Päätös 1 Päätös 2 Opetusnäytteiden arvostelu. Asiassa ei ole esittelymenettelyä. Hyväksyttiin YTT Timo Toikon opetusnäyte Sosiaalipalveluiden marketisaatio arvosanalla hyvä (äänin 6 hyvä, 4 tyydyttävä). Hyväksyttiin YTT Heli Valokiven opetusnäyte Asiakas, käyttäjä vai kuluttaja? kansalainen muuttuvassa palvelujärjestelmässä arvosanalla tyydyttävä (äänin 8 tyydyttävä, 1 hyvä ja 1 erinomainen). Pöytäkirjan vakuudeksi Esittelijä Tarmo Körkkö Liitteet Opetusnäytteen antamista koskevat ohjeet

9 Opintopäällikkö Mervi Tikkanen puh Laitinen Merja -Tuominen Marja +Hakkarainen Maria +Kassala Matias 5 Pro gradu tutkielmien arvosteleminen Lapin yliopiston hallintojohtosäännön ( ) 22 :n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on määrätä väitöskirjojen ja lisensiaatintutkimusten esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät, arvostella nämä opintosuoritukset ja pro gradu -tutkielmat tai vastaavat tarkastajien lausuntojen perusteella. 1. Sosiaalityö Pirjo Oinas: Poroperheiden sosiaalinen ja taloudellinen selviytyminen elinkeinollisessa ja yhteisöllisessä murroksessa. (gradu saapunut tdk:aan ) Tarkastajat: yliopistonlehtori Mari Kivistö ja professori Anneli Pohjola. Kypsyysnäyte: suorittanut hyväksytysti. Lausunto liitteenä 1. Arvosanaehdotus xxx. 2. Sosiaalityö Jarkko Luusua: Vastuullista, jaettua ja ohittavaa - Lastensuojelun palvelutarpeen arvioinneissa rakentuvia nuorten toimijuuksia. (gradu saapunut tdk:aan ) Tarkastajat: professori Merja Laitinen ja yliopistonlehtori Tarja Orjasniemi. Kypsyysnäyte: suorittanut hyväksytysti. Lausunto liitteenä 2. Arvosanaehdotus xxx. 3. Julkisoikeus Hanna Siikaluoma: Eutanasian laillistamisen edellytykset Suomessa. (gradu saapunut tdk:aan ) Tarkastajat: yliopistonlehtori Arto Kauppi ja tutkija Pirjo Oinas. Kypsyysnäyte: suorittanut hyväksytysti. Lausunto liitteenä 3. Arvosanaehdotus xxx. 4. Sosiaalityö Emilia Hokkanen: Sosiaalityöntekijöiden sitoutumisen vahvistaminen muuttuvassa organisaatiossa. (gradu saapunut tdk:aan ) Tarkastajat: yliopistonlehtori Tarja Juvonen ja yliopistonlehtori Mari Kivistö. Kypsyysnäyte: suorittanut hyväksytysti. Lausunto liitteenä 4. Arvosanaehdotus xxx.

10 5. Sosiaalityö/eSosiaalityön maisteriohjelma Katri Mustakangas: Auttavat verkkopalvelut omaishoitajan toimijuuden tukena esimerkkinä kuvapuhelinpalveluna toteutettu Ovet-valmennus. (gradu saapunut tdk:aan ) Tarkastajat: yliopisto-opettaja Merja Ansamaa ja yliopistonlehtori Mari Kivistö. Kypsyysnäyte: suorittanut hyväksytysti. Lausunto liitteenä 5. Arvosanaehdotus xxx. 6. Johtaminen Outi Varsila: Organisaatioidentiteetin narratiivinen rakentuminen muutoksessa. (gradu saapunut tdk:aan ) Tarkastajat: professori Susan Meriläinen ja yliopistonlehtori Pikka-Maaria Laine. Kypsyysnäyte: suorittanut hyväksytysti. Lausunto liitteenä 6. Arvosanaehdotus xxx. 7. Julkisoikeus/Lääkintäoikeus Meiju Heikkinen: Alaikäisen itsemääräämisoikeus terveydenhuollossa. (gradu saapunut tdk:aan ) Tarkastajat: yliopistonlehtori Arto Kauppi ja tutkija Pirjo Oinas. Kypsyysnäyte: suorittanut hyväksytysti. Lausunto liitteenä 7. Arvosanaehdotus xxx. 8. Julkisoikeus/Lääkintäoikeus Marja-Terttu Jolma: Lääkärin ammatinharjoittamisoikeuksien rajoittaminen kielitaidon perusteella oikeuksia myönnettäessä. (gradu saapunut tdk:aan ) Tarkastajat: yliopistonlehtori Arto Kauppi ja tutkija Pirjo Oinas. Kypsyysnäyte: suorittanut hyväksytysti. Lausunto liitteenä 8. Arvosanaehdotus xxx. 9. Politiikkatieteet/Valtio-oppi Annika Ylönen: Retorinen analyysi Sauli Niinistön karismaattisen johtajuuden elementeistä. (gradu saapunut tdk:aan ) Tarkastajat: yliopistonlehtori Petri Koikkalainen ja yliopistonlehtori Tapio Nykänen. Kypsyysnäyte: suorittanut hyväksytysti. Lausunto liitteenä 9.. Arvosanaehdotus xxx. 10. Sosiaalityö Ilnas Khaliki: Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden käsitykset lapseen kohdistuvan kunniaväkivallan tunnistamisesta, ennaltaehkäisemisestä sekä siihen puuttumisesta. (gradu saapunut tdk:aan ) Tarkastajat: yliopistonlehtori Marjatta Martin ja yliopistonlehtori Arto Kauppi. Kypsyysnäyte: suorittanut hyväksytysti. Lausunto liitteenä 10. Arvosanaehdotus xxx. 11. Kuntoutustiede Kirsi Kortesalmi: Terveydenhuollon ja Kansaneläkelaitoksen yhteistyö pitkäaikaista kuntoutusta tarvitsevien kuntoutusprosessissa. (gradu saapunut tdk:aan ) Tarkastajat: yliopistonlehtori Marjatta Martin ja tuntiopettaja Jukka Karhu. Kypsyysnäyte: suorittanut hyväksytysti. Lausunto liitteenä 11. Arvosanaehdotus xxx. 12. Sosiaalityö Tero Nevala: Suurperheiden vanhempien kokemuksia sosiaalityöntekijöiden asennoitumisesta. (gradu saapunut tdk:aan ) Tarkastajat: yliopistonlehtori Pia Skaffari ja yliopistonlehtori Jari Lindh. Kypsyysnäyte: suorittanut hyväksytysti. Lausunto liitteenä 12. Arvosanaehdotus xxx. 13. Sosiaalityö Hanna Haapanen ja Laura Kiiski: Sosiaalityön asiantuntijuus julkisuudessa. (gradu saapunut tdk:aan ) Tarkastajat: yliopistonlehtori Sanna Hautala ja yliopistonlehtori Jari Lindh. Kypsyysnäytteet: suorittaneet hyväksytysti. Lausunto liitteenä 13. Arvosanaehdotus xxx.

11 Pöytäkirjan vakuudeksi Hyväksyttiin pro gradu tutkielmat numerot 1-13 yksimielisesti esitysten mukaan. Päätöksentekoon osallistuivat Syväjärvi Antti, Valtonen Anu, Laitinen Merja, Romakkaniemi Marjo, Hakkarainen Maria ja Lindh Jari. Sihteeri Sirpa Hast-Uusitalo

12 Opintopäällikkö Mervi Tikkanen puh Laitinen Merja -Tuominen Marja +Hakkarainen Maria +Kassala Matias 6 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tutkintorakenteiden hyväksyminen lukuvuosille ja Lapin yliopiston hallintojohtosäännön ( ) 22 mukaan tiedekuntaneuvosto hyväksyy opetussuunnitelmat. on hyväksynyt kokouksessaan valintaperusteet vuodelle Valintaperusteet on laadittu niin, että opiskelijat otetaan suorittamaan neljään tutkinto-ohjelmaan kandidaatintutkintoa. Maisterintutkinto suoritetaan perinteisesti pääaineessa. Opetussuunnittelutyöryhmä on kokoontunut kerran ( ) opetuksen varadekaanin johdolla. alusti tutkintorakenteiden valmistelua kertomalla LUC2020 kehittämisohjelmasta ja sen huomioonottamisesta opetussuunnittelussa. Opintopäällikkö on myös tiedottanut tutkintorakenneuudistuksesta tiedekunnan henkilökuntalistalla. Esitys 1 Esitys 2 Päätös 1 Päätös 2 Päätettäneen hyväksyä oheiset tutkintorakenteet opetussuunnittelutyön ja suunnittelun pohjaksi ja raameiksi. Liite: Tutkintorakenteet lukuvuosille ja Päätettäneen, että kesällä 2017 ja lukuvuonna suoritetut LUC-opinnot voidaan sisällyttää tutkintorakenteisiin liitteen mukaisesti. Sisällyttämisen hoitaa opintopäällikkö. Liite: Tutkintorakenteet lukuvuosille ja Pöytäkirjan vakuudeksi Esittelijä Mervi Tikkanen

13 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh Laitinen Merja -Tuominen Marja -Hakkarainen Maria +Kassala Matias 7 Maria Hakkaraisen väitöskirjan arvosteleminen Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 :n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. määrätä väitöskirjojen ohjaajat, esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät sekä arvostella nämä opintosuoritukset. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto asetti kokouksessaan yhteiskuntatieteiden maisteri Maria Hakkaraisen matkailututkimuksen alaan kuuluvalle väitöskirjaksi tarkoitetulle tutkimukselle Matkailutyön ehdot syrjäisessä kylässä esitarkastajiksi suostumustensa mukaisesti tutkijatohtori Kaarina Tervo-Kankareen Oulun yliopistosta ja yliopistotutkija Tuija Monosen Itä-Suomen yliopistosta. Kokouksessaan tiedekuntaneuvosto myönsi esitarkastuslausuntojen perusteella väittelyluvan yhteiskuntatieteiden maisteri Maria Hakkaraisen matkailututkimuksen alaan kuuluvalle tohtorin väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle Matkailutyön ehdot syrjäisessä kylässä esitarkastajien lausuntojen perusteella. Maria Hakkaraisen väitöstilaisuus järjestettiin lauantaina kello 12 luentosalissa 3. Vastaväittäjänä oli professori Helena Ruotsala Turun yliopistosta. Kustoksena toimi Lapin yliopistosta apulaisprofessori Outi Rantala. Yliopistolain ( /558) 44 :n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Maria Hakkaraisella ei ole huomautettavaa vastaväittäjän lausunnosta. Väitöskirjasta annetaan arvosana approbatur, lubenter approbatur, non sine laude approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude approbatur ja laudatur. Yliopistolain (558/2009) 29 :n 2 momentin mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samatasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään. Väitöskirja on nähtävillä hallintosihteerin työhuoneessa.

14 Esitys Päätös Arvosteltaneen yhteiskuntatieteiden maisteri Maria Hakkaraisen matkailututkimuksen alaan kuuluva tohtorin väitöskirjaksi tarkoitettu käsikirjoitus Matkailutyön ehdot syrjäisessä kylässä. Asiassa ei ole esittelymenettelyä. Hyväksyttiin Maria Hakkaraisen matkailututkimuksen alaan kuuluva väitöskirja Matkailutyön ehdot syrjäisessä kylässä yksimielisesti lausunnon perusteella arvosanalla xxx. Pöytäkirjan vakuudeksi Päätöksentekoon osallistuivat Syväjärvi Antti, Valtonen Anu, Laitinen Merja, Romakkaniemi Marjo ja Lindh Jari. Esittelijä Tarmo Körkkö Liite Vastaväittäjän lausunto

15 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh Laitinen Merja -Tuominen Marja +Hakkarainen Maria +Kassala Matias 8 Anu Maijalan väitöskirjan arvosteleminen Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 :n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. määrätä väitöskirjojen ohjaajat, esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät sekä arvostella nämä opintosuoritukset. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto asetti kokouksessaan yhteiskuntatieteiden maisteri Anu Maijalan johtamisen alaan kuuluvalle väitöskirjaksi tarkoitetulle tutkimukselle Arvokas sukupuoli. Sukupuolen merkitys arvonmuodostusprosessissa esitarkastajiksi suostumustensa mukaisesti professori Outi Uusitalon Jyväskylän yliopistosta ja KTT, dosentti Elina Närväsen Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulusta. Kokouksessaan tiedekuntaneuvosto myönsi esitarkastuslausuntojen perusteella väittelyluvan yhteiskuntatieteiden maisteri Anu Maijalan johtamisen alaan kuuluvalle tohtorin väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle Arvokas sukupuoli. Sukupuolen merkitys arvonmuodostusprosessissa esitarkastajien lausuntojen perusteella. Anu Maijalan väitöstilaisuus järjestettiin lauantaina kello 12 luentosalissa 3. Vastaväittäjänä oli professori Outi Uusitalo Jyväskylän yliopistosta. Kustoksena toimi Lapin yliopistosta professori Anu Valtonen. Yliopistolain ( /558) 44 :n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Anu Maijalalla ei ole huomautettavaa vastaväittäjän lausunnosta. Väitöskirjasta annetaan arvosana approbatur, lubenter approbatur, non sine laude approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude approbatur ja laudatur. Yliopistolain (558/2009) 29 :n 2 momentin mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samatasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään. Väitöskirja on nähtävillä hallintosihteerin työhuoneessa.

16 Esitys Päätös Arvosteltaneen yhteiskuntatieteiden maisteri Anu Maijalan johtamisen alaan kuuluva tohtorin väitöskirjaksi tarkoitettu käsikirjoitus Arvokas sukupuoli. Sukupuolen merkitys arvonmuodostusprosessissa. Asiassa ei ole esittelymenettelyä. Hyväksyttiin Anu Maijalan johtamisen alaan kuuluva väitöskirja Arvokas sukupuoli. Sukupuolen merkitys arvonmuodostusprosessissa. yksimielisesti lausunnon perusteella arvosanalla xxx. Pöytäkirjan vakuudeksi Päätöksentekoon osallistuivat Syväjärvi Antti, Valtonen Anu, Laitinen Merja, Romakkaniemi Marjo ja Lindh Jari. Esittelijä Tarmo Körkkö Liite Vastaväittäjän lausunto

17 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh Laitinen Merja -Tuominen Marja +Hakkarainen Maria +Kassala Matias 9 Riitta Nurkkalan väitöstilaisuuden järjestäminen Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto määräsi kokouksessaan hallintotieteen maisteri Riitta Nurkkalan hallintotieteen alaan kuuluvalle tohtorin väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle Psykologiset sopimukset akateemisessa johtamisessa: tapausesimerkkinä yliopistojen keskijohto esitarkastajiksi suostumustensa mukaisesti professori ma. Jussi Kivistön Johtamiskorkeakoulusta, Tampereen yliopistosta ja dosentti Jouni Kekäleen Itä-Suomen yliopistosta. Esitarkastajien lausunnot on saatu ja lausunnoissaan esitarkastajat puoltavat väittelyluvan myöntämistä. Riitta Nurkkalalla ei ole huomautettavaa esitarkastajien lausunnoista. Esitys 1 Esitys 2 Esitys 3 Esitys 4 Päätettäneen myöntää väittelylupa hallintotieteen maisteri Riitta Nurkkalan hallintotieteen alaan kuuluvalle tohtorin väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle Psykologiset sopimukset akateemisessa johtamisessa: tapausesimerkkinä yliopistojen keskijohto esitarkastajien lausuntojen perusteella. Päätettäneen järjestää hallintotieteen maisteri Riitta Nurkkalan väitöstilaisuus perjantaina kello Cástren-salissa Päätettäneen määrätä hallintotieteen maisteri Riitta Nurkkalan hallintotieteen alaan kuuluvalle tohtorin väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle Psykologiset sopimukset akateemisessa johtamisessa: tapausesimerkkinä yliopistojen keskijohto tarkastamista varten vastaväittäjäksi professori ma. Jussi Kivistö Tampereen yliopistosta. Kustoksena toimii professori Lapin yliopistosta. Päätettäneen ottaa Riitta Nurkkalan hallintotieteen alaan kuuluva tohtorin väitöskirjaksi tarkoitettu käsikirjoitus Psykologiset sopimukset akateemisessa johtamisessa: tapausesimerkkinä yliopistojen keskijohto Lapin yliopiston Acta Universitatis Lapponiensis julkaisusarjaan. Väitöskirja julkaistaan sähköisessä muodossa ja sen lisäksi otetaan 20 kappaletta paperijulkaisuja. Kustannuksista vastaa Lapin yliopisto.

18 Päätös 1 Päätös 2 Päätös 3 Päätös 4 Pöytäkirjan vakuudeksi Esittelijä Tarmo Körkkö Liitteet Esitarkastajien lausunnot

19 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh Laitinen Merja -Tuominen Marja -Hakkarainen Maria +Kassala Matias 10 Marjo Liukkosen väitöstilaisuuden järjestäminen Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto määräsi kokouksessaan yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Marjo Liukkosen sosiologian alaan kuuluvalle tohtorin väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle Hennalan naismurhat 1918 esitarkastajiksi suostumustensa mukaisesti dosentti Ulla-Maija Peltonen Helsingin yliopistosta ja professori Elina Oinas Helsingin yliopistosta. Esitarkastajien lausunnot on saatu ja lausunnoissaan esitarkastajat puoltavat väittelyluvan myöntämistä. Marjo Liukkosella ei ole huomautettavaa esitarkastajien lausunnoista. Esitys 1 Esitys 2 Esitys 3 Esitys 4 Päätös 1 Päätös 2 Päätettäneen myöntää väittelylupa yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Marjo Liukkosen sosiologian alaan kuuluvalle tohtorin väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle Hennalan naismurhat 1918 esitarkastajien lausuntojen perusteella. Päätettäneen järjestää yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Marjo Liukkosen väitöstilaisuus perjantaina kello Fellman -salissa Päätettäneen määrätä yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Marjo Liukkosen sosiologian alaan kuuluvalle tohtorin väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle Hennalan naismurhat 1918 tarkastamista varten vastaväittäjäksi professori Elina Oinas Helsingin yliopistosta ja professori Kari Teräs Tampereen yliopistosta. Kustoksena toimii professori Kirsti Lempiäinen Lapin yliopistosta. Päätettäneen ottaa Marjo Liukkosen sosiologian alaan kuuluva tohtorin väitöskirjaksi tarkoitettu käsikirjoitus Hennalan naismurhat 1918 Lapin yliopiston Acta Universitatis Lapponiensis julkaisusarjaan. Väitöskirja julkaistaan sähköisessä muodossa ja sen lisäksi otetaan 20 kappaletta paperijulkaisuja. Kustannuksista vastaa Lapin yliopisto.

20 Päätös 3 Päätös 4 Pöytäkirjan vakuudeksi Esittelijä Tarmo Körkkö Liitteet Esitarkastajien lausunnot

21 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh Laitinen Merja -Tuominen Marja -Hakkarainen Maria +Kassala Matias 11 Esitarkastajien määrääminen Tiina Qvistin väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle Professori Jarno Valkonen pyytää tiedekuntaa määräämään esitarkastajat yhteiskuntatieteiden maisteri Tiina Qvistin sosiologian alaan kuuluvalle tohtorin väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle Parisuhdeväkivallan sovittelu Suomessa. Professori Valkonen esittää, että esitarkastajiksi määrätään suostumustensa mukaisesti professori Päivi Honkatukia Tampereen yliopistosta ja dosentti Marita Husso, Jyväskylän yliopistosta. Tiina Qvistillä ei ole huomautettavaa esitarkastajista. Käsikirjoitus on nähtävillä hallintopäällikön työhuoneessa ja se tuodaan myös tiedekuntaneuvoston kokoukseen. Esitys Päätös Päätettäneen määrätä yhteiskuntatieteiden maisteri Tiina Qvistin sosiologian alaan kuuluvalle tohtorin väitöskirjaksi tarkoitetulle käsikirjoitukselle Parisuhdeväkivallan sovittelu Suomessa esitarkastajiksi suostumustensa mukaisesti professori Päivi Honkatukia Tampereen yliopistosta ja dosentti Marita Husso, Jyväskylän yliopistosta. Pöytäkirjan vakuudeksi Esittelijä Tarmo Körkkö

22 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh Laitinen Merja -Tuominen Marja -Hakkarainen Maria +Kassala Matias 12 PhD Dianne Dredgen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet Doctor of Philosophy, professori Dianne Dredge on hakenut päiväämällään kirjeellä dosentin tehtävää Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa. Yliopistolain (2009/558) 89 :n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin ositettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön sekä hyvä opetustaito. MTI:n johtaja Antti Honkanen pitää lausuntonsa mukaan Dianne Dredgen kiinnittämistä yliopistoon ja yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan tarkoituksenmukaisena ja esittää dosentuurin nimeksi vastuullisen matkailun (responsibile tourism) dosentti. Antti Honkanen esittää, että asiantuntijalausuntojen antajiksi Dianne Dredgen tieteellisestä pätevyydestä hänen hakemaansa dosentin tehtävään valittaisiin suostumustensa mukaan mediatutkimuksen professori Gunnar Thor Jóhannesson (University of Iceland) sekä dosentti Seija Tuulentie (LUKE). Esitys 1 Esitys 2 Esitys 3 Päätös 1 Päätös 2 Päätös 3 Todettaneen, että PhD Dianne Dredge on hakenut dosentin arvoa yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa. Päätettäneen määritellä PhD Dianne Dredgen hakeman dosentuurin nimeksi vastuullisen matkailun (responsibile tourism) dosentti. Päätettäneen valita antamaan suostumustensa mukaisesti asiantuntijalausuntonsa Doctor of Philosophy, professori Dianne Dredgen tieteellisestä pätevyydestä hänen hakemaansa vastuullisen matkailun (responsibile tourism) dosentin arvoa varten mediatutkimuksen professori Gunnar Thor Jóhannesson (University of Iceland) sekä dosentti Seija Tuulentie (LUKE).

23 Pöytäkirjan vakuudeksi Esittelijä Tarmo Körkkö Liite Dianne Dredgen hakemusasiakirjat

24 Hallintopäällikkö Tarmo Körkkö puh Laitinen Merja -Tuominen Marja -Hakkarainen Maria +Kassala Matias 13 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan professorikunnan (I-kiintiö) jäsenet yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa toimikaudella Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan professorikiintiöstä (I-kiintiö) ei ollut ehdokkaita tiedekuntaneuvoston vaaleissa. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan professorikokouksessa keskusteltiin tästä asiasta ja professorikokouksen esityksen mukaan yliopiston rehtorille esitetään, että yhteiskuntatieteiden tiedekunnan professorikiintiössä (I-kiintiö) ovat tiedekuntaneuvoston jäseninä ja varajäseninä toimikaudella : Merja Laitinen Susan Meriläinen Jarno Valkonen Marja Tuominen Soile Veijola Outi Rantala. Esitys Päätettäneen esittää yliopiston rehtorille, että Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa toimikaudella tiedekuntaneuvoston professorikiintiön (Ikiintiö) jäseninä ja varajäseninä ovat: Merja Laitinen Susan Meriläinen Jarno Valkonen Marja Tuominen Soile Veijola Outi Rantala. Päätös Pöytäkirjan vakuudeksi Esittelijä Tarmo Körkkö

KUTSU klo 9.00 YTT Timo Toikko Opetusnäytteen aihe: Sosiaalipalveluiden marketisaatio

KUTSU klo 9.00 YTT Timo Toikko Opetusnäytteen aihe: Sosiaalipalveluiden marketisaatio KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 29. marraskuuta 2017 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu 8, A-siipi,

Lisätiedot

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

Lisätiedot

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

Lisätiedot

2 Filosofian yliopistonlehtorin (vaativuustaso 7) tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

2 Filosofian yliopistonlehtorin (vaativuustaso 7) tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Filosofian yliopistonlehtorin (vaativuustaso 7) tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet 3 Ilmoitusasiat 4 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 5

Lisätiedot

KUTSU. klo 9.00 FT Jani Hakkarainen Opetusnäytteen aihe: Mitä on konstitutiivinen sosiaalinen konstruktio, esimerkkinä sukupuoli?

KUTSU. klo 9.00 FT Jani Hakkarainen Opetusnäytteen aihe: Mitä on konstitutiivinen sosiaalinen konstruktio, esimerkkinä sukupuoli? KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 25. lokakuuta 2017 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu 8, A-siipi,

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 24. syyskuuta 2014 seminaarisalissa 4, Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2.

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 30. marraskuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

6 Esitarkastajien määrääminen Merja Reunasen väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle

6 Esitarkastajien määrääminen Merja Reunasen väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Riitta Särkelän väitöskirjan arvosteleminen 5 Soja Ukkolan väitöskirjan arvosteleminen 6 Esitarkastajien

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 3/2009, 18.3.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. KTT Janne Järvisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimenpiteet 4. FT

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 22. helmikuuta 2017 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

4 Ilkka Kamajan väitöskirjan arvosteleminen. 5 Mari Kivistön väitöskirjan arvosteleminen. 6 YTT Tuija Virkin dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

4 Ilkka Kamajan väitöskirjan arvosteleminen. 5 Mari Kivistön väitöskirjan arvosteleminen. 6 YTT Tuija Virkin dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet Tiedekuntaneuvosto 8/2014 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Ilkka Kamajan väitöskirjan arvosteleminen 5 Mari Kivistön väitöskirjan

Lisätiedot

Kokouksen 9 / 2015 asialista

Kokouksen 9 / 2015 asialista Kokouksen 9 / 2015 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Väittelyluvan myöntäminen KM Mari Salmelalle 4. Esitarkastajien määrääminen KM Sanna Hyvärisen väitöskirjaksi

Lisätiedot

6 FT, YTT Osmo Pekosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen

6 FT, YTT Osmo Pekosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 4 Sirpa Salmisen väitöskirjan arvosteleminen 5 Eevi Jaakkolan väitöskirjan arvosteleminen 6 FT,

Lisätiedot

6 YTT Matti Jutilan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Marjukka Rasan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen

6 YTT Matti Jutilan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Marjukka Rasan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Maria Virranniemen väitöskirjan arvosteleminen 5 Annikki Kaikkosen väitöstilaisuuden järjestäminen

Lisätiedot

6 FT, YTT Osmo Pekosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen

6 FT, YTT Osmo Pekosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 4 Sirpa Salmisen väitöskirjan arvosteleminen 5 Eevi Jaakkolan väitöskirjan arvosteleminen 6 FT,

Lisätiedot

5 Väittelyluvan myöntäminen FT, YTL Sami Moision väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle

5 Väittelyluvan myöntäminen FT, YTL Sami Moision väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle Tiedekuntaneuvosto 4/2012 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Projektipäällikkö, HTT Ilpo Laitisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat

Lisätiedot

6 Esitarkastajien määrääminen Anu Maijalan väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle. 7 Ph.D. Hannes Peltosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

6 Esitarkastajien määrääminen Anu Maijalan väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle. 7 Ph.D. Hannes Peltosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Arja Honkakosken väitöskirjan arvosteleminen 5 Enni Mikkosen väitöstilaisuuden järjestäminen

Lisätiedot

6 YTM Päivi Männistön lisensiaatin tutkielman arvosteleminen

6 YTM Päivi Männistön lisensiaatin tutkielman arvosteleminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Auður H Ingólfsdóttirin väitöskirjan arvosteleminen 5 Anna Nikupeterin väitöskirjan arvosteleminen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 8/2009, 30.9.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet ja valittavien opiskelijoiden

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaali

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaali Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaali ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaanin vaali 3. Muut asiat Tiedekuntaneuvosto Kokous Dekaanin vaalikokous Hallintopäällikkö

Lisätiedot

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU neuvoston jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 2. marraskuuta seminaarisalissa 4, (Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2. kerros). Kokouksen

Lisätiedot

5 Ville Kivivirran väitöskirjan arvosteleminen. 7 Esitarkastajien määrääminen Alla Bolotovan väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle

5 Ville Kivivirran väitöskirjan arvosteleminen. 7 Esitarkastajien määrääminen Alla Bolotovan väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Pääaineiden valintakiintiöt vuonna 2015 5 Ville Kivivirran väitöskirjan arvosteleminen 6 Liisa

Lisätiedot

4 YTM Matti Laivamaan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen. 5 Yliopistonlehtori, HTT Seija Ollilan dosentuurihakemus ja siitä aiheutuvat toimet

4 YTM Matti Laivamaan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen. 5 Yliopistonlehtori, HTT Seija Ollilan dosentuurihakemus ja siitä aiheutuvat toimet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 YTM Matti Laivamaan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen 5 Yliopistonlehtori, HTT Seija

Lisätiedot

4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 VTT Olli Pyyhtisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 VTT Olli Pyyhtisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet 5 VTT Olli Pyyhtisen dosentuurihakemuksesta

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 25. tammikuuta 2017 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

4 Terveystieteiden tohtori Marjo Suhosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 YTM Jaana Kinnusen lisensiaatin tutkielman arvosteleminen

4 Terveystieteiden tohtori Marjo Suhosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 YTM Jaana Kinnusen lisensiaatin tutkielman arvosteleminen Tiedekuntaneuvosto 11/2016 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Terveystieteiden tohtori Marjo Suhosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan tiedekunnalle dekaanin keskiviikkona 10. tammikuuta 2018 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet KOKOUSKUTSU 29.3.2017 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto pitää seuraavan kokouksensa tiistaina 4.4.2017

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet KOKOUSKUTSU 20.3.2019 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto pitää seuraavan kokouksensa tiistaina 26.3.2019

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 26. huhtikuuta 2017 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 VTT Olli Pyyhtisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 VTT Olli Pyyhtisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet Tiedekuntaneuvosto 9/2015 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 YTT Jan Hanskan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet 5 VTT Olli

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 14. joulukuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle

4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle 2014

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 30. maaliskuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous 24.11.2014 ASIALISTA. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous 24.11.2014 ASIALISTA. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen LAPIN YLIOPISTO

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 27. tammikuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

3 Täydentävät opinnot johtamisen ja matkailututkimuksen maisterin tutkintoon valituille

3 Täydentävät opinnot johtamisen ja matkailututkimuksen maisterin tutkintoon valituille ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Täydentävät opinnot johtamisen ja matkailututkimuksen maisterin tutkintoon valituille 4 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 5 Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

4 Sosiaalityön professorin tehtävän täyttö kutsumenettelyn avulla lukien

4 Sosiaalityön professorin tehtävän täyttö kutsumenettelyn avulla lukien ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Sosiaalityön professorin tehtävän täyttö kutsumenettelyn avulla 1.8.2018 lukien 5 Mika Laakkosen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta 3/2008, 19.3.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 7/2009, 26.8.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. FT Osmo Pekosen väitöskirjan arvosteleminen 3. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU 7.12.2018 n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 12. joulukuussa 2018 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 29. maaliskuuta 2017 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

6 KTT, yliopistotutkija Tero Montosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan jatkotutkintojen opinto-opas 2019

6 KTT, yliopistotutkija Tero Montosen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan jatkotutkintojen opinto-opas 2019 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Maarit Kinnusen väitöskirjan arvosteleminen 5 Tiina Qvistin väitöstilaisuuden järjestäminen

Lisätiedot

6 YTT Matti Jutilan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Marjukka Rasan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen

6 YTT Matti Jutilan dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 7 YTM Marjukka Rasan lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Maria Virranniemen väitöskirjan arvosteleminen 5 Annikki Kaikkosen väitöstilaisuuden järjestäminen

Lisätiedot

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2017

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2017 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2017 5 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan

Lisätiedot

4 Avoimen yliopiston toimeenpanosuunnitelman perusopetusvastaavuus lukuvuodelle ja kesälle 2011

4 Avoimen yliopiston toimeenpanosuunnitelman perusopetusvastaavuus lukuvuodelle ja kesälle 2011 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Avoimen yliopiston toimeenpanosuunnitelman perusopetusvastaavuus lukuvuodelle 2011-2012 ja

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU 22.8.2017 n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 30. elokuuta 2017 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle YTM Susanna Råman-Maljosen lisensiaatin tutkielman arvosteleminen

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle YTM Susanna Råman-Maljosen lisensiaatin tutkielman arvosteleminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2017 5 Timo Halosen väitöskirjan

Lisätiedot

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuodelle

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuodelle ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuodelle 2017 2018 5

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU 20.9.2017 n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 27. syyskuuta 2017 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

3 Sosiaalityön yliopistonlehtorin tehtävän täyttämiseen liittyvät toimenpiteet

3 Sosiaalityön yliopistonlehtorin tehtävän täyttämiseen liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Sosiaalityön yliopistonlehtorin tehtävän täyttämiseen liittyvät toimenpiteet 4 Filosofian yliopistonlehtorin (vaativuustaso 7) tehtävän

Lisätiedot

4 Sonata Maciulskyten väitöstilaisuuden järjestäminen. 8 Kulttuurilähtöisen palvelumuotoilun tohtoriohjelman opetussuunnitelman hyväksyminen

4 Sonata Maciulskyten väitöstilaisuuden järjestäminen. 8 Kulttuurilähtöisen palvelumuotoilun tohtoriohjelman opetussuunnitelman hyväksyminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Sonata Maciulskyten väitöstilaisuuden järjestäminen 5 Esitarkastajien määrääminen YTL Mari

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 14.1.2016 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 20.1. klo 10.00 alkaen oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

4 Muutos Comparative Social Work maisteriohjelman tutkintorakenteeseen

4 Muutos Comparative Social Work maisteriohjelman tutkintorakenteeseen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Muutos Comparative Social Work maisteriohjelman tutkintorakenteeseen 2011 2013 5 Matkailualan

Lisätiedot

3 Täydentävät opinnot johtamisen ja matkailututkimuksen maisterin tutkintoon valituille

3 Täydentävät opinnot johtamisen ja matkailututkimuksen maisterin tutkintoon valituille Tiedekuntaneuvosto 7/2015 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Täydentävät opinnot johtamisen ja matkailututkimuksen maisterin tutkintoon valituille 4 Pro gradu -tutkielmien

Lisätiedot

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan pääaineiden opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuosille ja

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan pääaineiden opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuosille ja ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan pääaineiden opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuosille

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 08/2008;

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 08/2008; ; ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 4. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 5. Sosiaalityön informaatioteknologisen

Lisätiedot

4 YTT Timo Harrikarin dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 YTT Asta Kietäväisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

4 YTT Timo Harrikarin dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 YTT Asta Kietäväisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 YTT Timo Harrikarin dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet 5 YTT Asta Kietäväisen dosentuurihakemuksesta

Lisätiedot

4 Kauppatieteiden tohtori Tommi Auvisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 YTM Leena Pimperi-Koiviston lisensiaatin tutkielman arvosteleminen

4 Kauppatieteiden tohtori Tommi Auvisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 YTM Leena Pimperi-Koiviston lisensiaatin tutkielman arvosteleminen Tiedekuntaneuvosto 3/2017 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Kauppatieteiden tohtori Tommi Auvisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat

Lisätiedot

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmaa lukuvuosille ja valmistelevan työryhmän nimeäminen

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmaa lukuvuosille ja valmistelevan työryhmän nimeäminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmaa lukuvuosille 2018 2019 ja 2019 2020 valmistelevan

Lisätiedot

4 Yritysjuridiikan vaihtoehtoisen tutkintorakenteen hyväksyminen lukuvuodelle

4 Yritysjuridiikan vaihtoehtoisen tutkintorakenteen hyväksyminen lukuvuodelle ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 4 Yritysjuridiikan vaihtoehtoisen tutkintorakenteen hyväksyminen lukuvuodelle 2015 2016 5 Emily

Lisätiedot

4 Yritysjuridiikan vaihtoehtoisen tutkintorakenteen hyväksyminen lukuvuodelle

4 Yritysjuridiikan vaihtoehtoisen tutkintorakenteen hyväksyminen lukuvuodelle Tiedekuntaneuvosto 11/2015 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yritysjuridiikan vaihtoehtoisen tutkintorakenteen hyväksyminen

Lisätiedot

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen. 5 YTM Tanja Joonan väitöskirjan arvosteleminen

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen. 5 YTM Tanja Joonan väitöskirjan arvosteleminen LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2012 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Matkailualan

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 28. helmikuuta 2018 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle KTT Tommi Auvisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet

4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle KTT Tommi Auvisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet vuodelle 2017 5 Marjatta Martinin väitöskirjan

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 26. lokakuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet, lisäjäsenet ja varajäsenet

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet, lisäjäsenet ja varajäsenet KOKOUSKUTSU 24.11.2011 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet, lisäjäsenet ja varajäsenet Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto pitää seuraavan kokouksensa

Lisätiedot

Kokous 3/2019. Asialista

Kokous 3/2019. Asialista Kokous 3/2019 Asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Esitarkastajien määrääminen FM Riikka Partasen väitöskirjaksi tarkoitetulle tutkimukselle 4. IEDU0010 Employability

Lisätiedot

Kokouksen 3 / 2017 asialista

Kokouksen 3 / 2017 asialista Kokouksen 3 / 2017 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. KM Liisa Ansalan väitöskirjan arvosteleminen 3. KM Antero Stenlundin väitöskirjan arvosteleminen 4. Kasvatustieteen apulaisprofessorin

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 4/2008, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 4/2008, ASIALISTA Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta 4/2008, 16.4.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 10/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 10/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 10/2009, 25.11.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 31. tammikuuta 2018 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

4 YTM Matti Laivamaan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen. 5 Yliopistonlehtori, HTT Seija Ollilan dosentuurihakemus ja siitä aiheutuvat toimet

4 YTM Matti Laivamaan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen. 5 Yliopistonlehtori, HTT Seija Ollilan dosentuurihakemus ja siitä aiheutuvat toimet LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 9/2012 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 YTM Matti

Lisätiedot

KUTSU. Asialista: pro gradu tutkielmien hyväksyminen.

KUTSU. Asialista: pro gradu tutkielmien hyväksyminen. KUTSU 19.11.2014 Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan ylimääräinen tiedekuntaneuvoston kokous pidetään maanantaina 24. marraskuuta

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 28. syyskuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

4 Melanie Soinin pro gradu tutkielman uudelleen arviointi. 5 Arktisen politiikan professorin määräaikaisen tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

4 Melanie Soinin pro gradu tutkielman uudelleen arviointi. 5 Arktisen politiikan professorin määräaikaisen tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Melanie Soinin pro gradu tutkielman uudelleen arviointi 5 Arktisen politiikan professorin

Lisätiedot

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen. 5 Dalia Puidokienen väitöskirjan arvosteleminen

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen. 5 Dalia Puidokienen väitöskirjan arvosteleminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden 2012 2013 opetussuunnitelman hyväksyminen 5 Dalia

Lisätiedot

4 HTT Olli-Pekka Viinamäen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen

4 HTT Olli-Pekka Viinamäen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet. 5 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatin tutkielman arvosteleminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 HTT Olli-Pekka Viinamäen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimet 5 YTM Kaisa Vuolukan lisensiaatin

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/2015 1

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/2015 1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/2015 1 16.11.2015 Aika 16.11.2015, 13:00-13:13 Paikka AU300 Joensuun kampus; Sn3097 Kuopion kampus Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Siiskonen Harri puheenjohtaja 1-5

Lisätiedot

4 Master s degree program in Global Biopolitics maisteriohjelman opiskelijavalintaperusteet vuodelle 2012

4 Master s degree program in Global Biopolitics maisteriohjelman opiskelijavalintaperusteet vuodelle 2012 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Master s degree program in Global Biopolitics maisteriohjelman opiskelijavalintaperusteet

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 31. elokuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

5 Pirkko Ruuskanen-Parrukosken väitöskirjan arvosteleminen. 6 Esitarkastajien määrääminen Hannele Keräsen väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle

5 Pirkko Ruuskanen-Parrukosken väitöskirjan arvosteleminen. 6 Esitarkastajien määrääminen Hannele Keräsen väitöskirjaksi tarkoitetulle työlle ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Mika Laakkosen ottaminen hallintotieteen, erityisesti soveltavan informaatioteknologian apulaisprofessorin

Lisätiedot

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen

4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden opetussuunnitelman hyväksyminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Matkailualan verkostoyliopiston lukuvuoden 2016 2017 opetussuunnitelman hyväksyminen 5 Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

torstaina klo 9.00 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa (Pöykkölä, Laajakaista 3, talo B, osa C, 3. krs, F2018).

torstaina klo 9.00 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa (Pöykkölä, Laajakaista 3, talo B, osa C, 3. krs, F2018). Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin torstaina 15.12.2011 klo 9.00 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa (Pöykkölä,

Lisätiedot

4 Muutos Comparative Social Work maisteriohjelman tutkintorakenteeseen

4 Muutos Comparative Social Work maisteriohjelman tutkintorakenteeseen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Muutos Comparative Social Work maisteriohjelman tutkintorakenteeseen 2011 2013 5 Matkailualan

Lisätiedot

12/ esityslista Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto. Aika , 10:15

12/ esityslista Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto. Aika , 10:15 12/2017 1 Aika, 10:15 Paikka Futuran neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Filppula Markku professori, puheenjohtaja Väisänen Pertti professori, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

4 Sivuaineen täydentävät opinnot matkailututkimuksen maisterintutkintoa suorittaville

4 Sivuaineen täydentävät opinnot matkailututkimuksen maisterintutkintoa suorittaville Tiedekuntaneuvosto 1/2019 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 4 Sivuaineen täydentävät opinnot matkailututkimuksen maisterintutkintoa suorittaville

Lisätiedot

Kokouksen asia- ja esityslistat ohessa.

Kokouksen asia- ja esityslistat ohessa. 25.3.2010 n kokous n jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 31. päivänä maaliskuuta 2010 alkaen kello 9.00 SS4. Kokouksen asia- ja esityslistat

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 24. helmikuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

5 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan jatkotutkintojen opinto-opas lukuvuosille Maarit Pallarin väitöskirjan arvosteleminen

5 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan jatkotutkintojen opinto-opas lukuvuosille Maarit Pallarin väitöskirjan arvosteleminen ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmaa lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017 valmistelevan

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 22. lokakuuta 2014 seminaarisalissa 4, Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2.

Lisätiedot

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö Kokouksen sihteeri Helena Juntunen KOKOUSKUTSU gsm 040 4844 111 Privatel 83 2409 (email: Helena.Juntunen(at)ulapland.fi) 9.12.2009 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

Lisätiedot

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU neuvoston jäsenille Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 5. lokakuuta seminaarisalissa 4, (Yliopistonkatu 8, A-siipi, 2. kerros). Kokouksen

Lisätiedot

Kokouksen 8 / 2011 asialista

Kokouksen 8 / 2011 asialista Kokouksen 8 / 2011 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Esitarkastajien määrääminen FM Tuija Anttilan väitöskirjaksi tarkoitetulle tutkimukselle 4. Tarkastajien määrääminen

Lisätiedot

Kokouksen 12 / 2009 asialista

Kokouksen 12 / 2009 asialista Kokouksen 12 / 2009 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Kasvatustieteiden tiedekunnan esitys yliopiston rehtorille dekaanin nimeämisestä 4. Esitys lisäjäsenten määräämiseksi

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Opintosuorituksia koskevan johtosäännön muutos. 6 Lapin yliopiston tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2007

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Opintosuorituksia koskevan johtosäännön muutos. 6 Lapin yliopiston tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2007 HALLITUS Kokous 2/08 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Hallintotieteen yliopistonlehtorin virka 4 Opintosuorituksia koskevan johtosäännön muutos 5 Edustajan nimeäminen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaalikokous

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaalikokous Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaalikokous 11.6.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunnan dekaanin ja varadekaanin

Lisätiedot

4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle

4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Matkailututkimuksen syventävien opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle 2014

Lisätiedot

4 Sosiaalityön, erityisesti hyvinvoinnin ja palvelupolitiikan professorin tehtävä lukien

4 Sosiaalityön, erityisesti hyvinvoinnin ja palvelupolitiikan professorin tehtävä lukien ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Sosiaalityön, erityisesti hyvinvoinnin ja palvelupolitiikan professorin tehtävä 1.1.2018 lukien

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU 1.2.2019 n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 6 helmikuuta 2019 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot