Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien polttoa Hanasaari B-voimalaitoksella, Helsinki.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien polttoa Hanasaari B-voimalaitoksella, Helsinki."

Transkriptio

1 Etelä-Suomi Päätös Nro 157/2012/1 Dnro ESAVI/197/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien polttoa Hanasaari B-voimalaitoksella, Helsinki. ILMOITUKSEN TEKIJÄ Helsingin Energia Kampinkuja HELEN LAITOKSEN SIJAINTI Helsingin Energia, Hanasaari B -voimalaitos Parrukatu Helsinki Helsingin Energian Hanasaari B -voimalaitos sijaitsee Helsingin kaupungin 10. kaupunginosassa (Sörnäinen). Voimalaitoksen toiminnot sijaitsevat Helsingin kaupungin omistamilla, Helsingin Energian hallitsemilla kiinteistöillä , ja ASIAN VIREILLETULO Ilmoitus on tullut vireille Etelä-Suomen aluehallintovirastossa ILMOITUKSEN TEON PERUSTE Ympäristönsuojelulaki 30 :n 3 momentti ja 61. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Etelä-Suomen aluehallintovirasto on toimivaltainen viranomainen ympäristönsuojelulain 61 :n ja ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdan 3 b) perusteella. ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE puh fax Hämeenlinnan päätoimipaikka Birger Jaarlin katu 15 PL 150, Hämeenlinna Helsingin toimipaikka Ratapihantie 9 PL 110, Helsinki

2 2 TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA PÄÄTÖKSET Länsi-Suomen ympäristölupaviraston antama ympäristölupapäätös nro 16/2006/2, joka koskee Helsingin Energian Hanasaaren B- voimalaitoksen toimintaa Vaasan hallinto-oikeuden antama päätös n:o 08/0301/1 edellä mainitusta Länsi-Suomen ympäristölupaviraston ympäristölupapäätöksestä tehdystä valituksesta. Korkeimman hallinto-oikeuden antama päätös taltionumero 3149 edellä mainitusta Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä tehdystä valituksesta. Energiamarkkinaviraston antama päätös Dnro 694/310/2012, jolla on hyväksytty Hanasaari B -voimalaitoksen kasvihuonekaasujen päästöluvan muutos, jossa uutena polttoaineena tarkkailuvelvoitteiden piiriin otetaan puupelletit. LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Helsingin Energian Hanasaaren voimalaitostoiminnat sijaitsevat Sörnäisissä Helsingin itäisessä kantakaupungissa. Hanasaaressa sijaitseva voimalaitosalue rajoittuu lounais-, etelä- ja itäpuolelta vesialueeseen ja länsipuolella Sörnäisten rantatiehen. Voimalaitosalueen pohjoispuolella sijaitsevat toimintansa lopettaneiden Suvilahden voimalaitoksen ja kaasutehtaan säilyneet rakennukset ja näiden takana kulkeva Itäväylä. Helsingin Energian Hanasaaren huippu- ja varalämpökeskus sijaitsee laitoksen luoteispuolella, noin 20 m:n etäisyydellä voimalaitosrakennuksesta. Lähimmät asuinalueet sijaitsevat voimalaitosalueesta länteen Sörnäisten rantatien länsipuolella (Sörnäisten ja Lintulahden asuinalueet) sekä voimalaitoksesta lounaaseen Hanasaaren eteläkärkeä vastapäätä (Merihaan asuinalue). Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 250 metrin etäisyydellä voimalaitosrakennuksista. Virkistysalueina toimivat Tervasaari, Korkeasaari ja Mustikkamaa sijaitsevat lähimmillään noin metrin etäisyydellä. ILMOITETTU TOIMINTA Koetoiminnan tarkoitus Helsingin kaupungin energiapoliittisena tavoitteena on, että Helsingin Energian sähkön ja lämmön tuotannossa ja hankinnassa uusiutuvien energialähteiden osuus on vuoteen 2020 mennessä vähintään 20 % ja että sähkön ja lämmön tuotannossa Helsingin Energia vähentää kasvihuonekaasuja 20 % vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 tasosta. Ensimmäi-

3 nen askel tämän tavoitteen saavuttamiseksi on puupellettien seospolton aloittaminen Hanasaaren ja Salmisaaren voimalaitoksilla 5 10 %:n tehoosuudella vuonna Puupellettien ominaisuudet poikkeavat merkittävästi kivihiilen ominaisuuksista. Hanasaaressa järjestetään välisenä aikana polttokokeita, joissa tutkitaan minkälaisia rajoitteita pelletin polttaminen aiheuttaa voimalaitoksen toiminnalle ja kuinka ongelmia voidaan estää. Polttokokeen myötä kerätään myös kokemuksia pelletin käsittelystä ja kehitetään toimintatapoja. Koetoimintasuunnitelma Pellettijärjestelmä on esitetty seuraavassa kuvassa. 3 Kokeet on tarkoitus tehdä lämmityskauden aikana kattilalla K3 kolmessa jaksossa aikaisintaan alkaen seuraavasti: Noin kymmenen päivän aikana lyhytkestoisia kokeita keskittyen lähinnä myllyjen toimintaan pelletin jauhatuksessa. Noin viiden päivän aikana pitempiaikaisia koejaksoja realistisella pellettiosuudella, jolloin seospolton vaikutukset saadaan näkyviin laajemmin prosessissa. Noin neljän päivän koejakso prosessin säätöjen takia. Kokeiden aikana pellettiä syötetään yhteen tai kahteen myllyyn ja pellettiosuus myllyssä vaihtelee 0 20 %. Pelletin osuus kattilan (neljä myllyä) täydestä polttoainetehosta vaihtelee välillä 0 5 %. Kokeiden aikana pellettiä kuluu alustavan arvion mukaan noin 500 tonnia.

4 4 Polttoaine Toiminnan riskiarvio Käytettävien pellettien tyypilliset ominaisuudet on esitetty seuraavassa taulukossa (lähde: Ominaisuus Puupohjainen pelletti Kosteus, % 8 10 Tehollinen lämpöarvo kuiva-aineessa, MJ/kg 19,0 19,2 Tehollinen lämpöarvo saapumistilassa, MJ/kg 16,8 Irtotiheys saapumistilassa, kg/i-m Energiatiheys, MWh/i-m 3 2,9 3,4 Tuhkapitoisuus kuiva-aineessa, % 0,4 0,5 Hiilipitoisuus (C) kuiva-aineessa, % Vetypitoisuus (H) kuiva-aineessa, % 6,2 6,4 Rikkipitoisuus (S) kuiva-aineessa, % <0,05 Typpipitoisuus (N) kuiva-aineessa, % 0,1 0,5 Kuivan puuperäisen polttoaineen käyttöönotto vaatii räjähdys- ja palosuojaustoimenpiteiden aukottoman käyttöönoton. Huomiota kiinnitetään mm. seuraaviin seikkoihin: 1. Palavaa materiaalia (pellettejä/pölyä) saa esiintyä vain mahdollisimman pieniä määriä voimalaitoksen sisätiloissa. 2. Pelletien käsittelyn eri vaiheet on kyettävä eristämään, jotta mahdollinen palo ei pääse leviämään. 3. Räjähdyspaineiden kaikissa kysymykseen tulevissa prosessin osissa on päästävä purkautumaan hallitusti. 4. Maadoitusten on oltava kattavia ja kunnossa. 5. Suurten varastosiilojen on oltava riittävällä etäisyydellä toisistaan. 6. Ympäristöön leviävän pölyn imurointi ja puhdistusmenetelmät on harkittu. 7. Eri kohteiden pellettipalon sammutusmenetelmät on mietitty ja rakennettu. Ennen kokeiden aloittamista pelastusviranomaisten kanssa järjestetään asiasta neuvonpito.

5 Hanasaari B -voimalaitoksen pellettikoetoiminnasta on tehty vaaranarviointi (HelenEngineering, raportti ), joka on esitetty ilmoituksen liitteenä. Arvio toiminnan ympäristövaikutuksista Ilmoitetunlaisella koetoiminnalla voi periaatteessa olla vaikutuksia kaikilla ympäristönsuojelun alueilla eli ilmaan, veteen, maaperään, melutasoon ja jopa hajuihin. Vaikutukset ovat kuitenkin erittäin vähäiset suhteellisesti hyvin pienen lisäpolttoainevolyymin takia. Hanasaari B -voimalaitoksessa poltettiin vuonna 2011 kiinteätä polttoainetta tonnia ja nyt kokeessa arvioitu pellettilisä on 500 tonnia. Suljetun järjestelmän etuna on, ettei se päästä pölyä ympäristöön eikä kosteutta järjestelmään, mistä voisi biopolttoaineen kysymyksessä ollessa aiheutua hajuhaittoja. Melu Pellettijärjestelmän laitteiden melutaso on alhainen. Jauhatus tapahtuu hiilimyllyissä, joiden melutaso ei pelletin lisäyksen takia lisäänny. Merkittävimmäksi uudeksi äänilähteeksi arvioidaan puhallusautojen tyhjennysäänet. Pelletin vastaanotto tapahtuu klo 7 22 välisenä aikana. Vastaanottosiilojen pienen koon takia pellettejä vastaanotetaan myös viikonloppuna. Pitkäaikaisten ajokokeiden aikana on mahdollista, että kuljetuksia täytyy ottaa vastaan myös yöaikaan, jotta polttokoe ei keskeydy. Yhteensä pellettikuljetuksia koejakson aikana tarvitaan noin 15 kappaletta. Lopullisten kuljetusten määrä riippuu kuitenkin pellettirekkojen kuljetuskapasiteetistä. Esitetty arvio perustuu kuorma-autoyhdistelmien käyttöön. Myös elevaattori voi aiheuttaa normaalista poikkeavaa ääntä voimalaitosalueella. Nämä uudet äänilähteet arvioidaan merkityksettömiksi voimalaitosalueen ulkopuolella. Puhallusautojen tyhjennys pyritään toteuttamaan niin, ettei melu suuntaudu Merihakaan tai muihinkaan asuntoalueisiin. Päästöt ilmaan Pellettien vastaanotto- ja käsittelylaitteisto on umpinainen, jolloin pölyä ei joudu ympäristöön. Puuperäisen polttoaineen ja kivihiilen seospoltto vähentää poltosta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä verrattuna saman energiamäärän tuottamiseen kivihiilellä. Koetoiminnasta ei aiheudu haittaa ilmanlaadulle. Puuperäisen polttoaineen sisältämä rikkipitoisuus on huomattavasti pienempi kuin kivihiilen tyypillinen rikkipitoisuus. Voidaan myös arvioida, että koeajoissa käytettävän puupölyn osuus polttoainetehosta on sen verran pieni, ettei sillä ole merkittävää vaikutusta laitoksen typenoksidi- ja hiukkaspäästöihin. Typenoksidi-, rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöjä seurataan kokeiden aikana jatkuvatoimisesti. Kokeiden aikana mahdollisesti jatketaan CLEEN Oy:n 5

6 Tarkkailu ja raportointi MMEA-tutkimusohjelman Hanasaaressa jo alkaneita pienhiukkastutkimuksia tavoitteena selvittää biomassan seospolton vaikutuksia pienhiukkasiin. Kokeiden aikana savukaasujen puhdistinlaitteet ja jatkuvatoiminen päästöjen mittausjärjestelmä ovat normaalisti toiminnassa. Kokeiden aikana polttoaineesta sekä tuhkasta otetaan näytteitä. Polttoaineesta analysoidaan mm. kosteus, tuhka, lämpöarvo, rikkipitoisuus, haihtuvat aineet ja kloridipitoisuus. Tuhkasta analysoidaan ainakin palamattoman hiilen osuus. Kokeiden tarkasta aikataulusta voidaan tarvittaessa raportoida valvovalle viranomaiselle sekä paikalliseen ympäristökeskukseen. 6 ILMOITUKSEN KÄSITTELY Lausunnot Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle on varattu mahdollisuus antaa ilmoituksesta lausunto. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa saapuneessa lausunnossa mm. seuraavaa: Uudenmaan ELY-keskus katsoo, että polttokokeita koskeva koetoiminta voidaan suorittaa hakijan esittämällä tavalla. Polttokokeet sijoittuvat useamman kuukauden ajalle, mutta varsinaisia koepäiviä, jolloin pellettiä poltetaan, on vain noin 20 kpl. Kokeiden aikana käytettävän pelletin arvioitu kokonaismäärä on hyvin pieni verrattuna kattilan K3 ja koko voimalaitoksen vuosittaiseen kivihiilen kulutukseen. Lisäksi pelletin polttokokeisiin sisältyy useita kattilan käynnistyksiä ja alasajoja. Näin ollen voimalaitoksen voimassa olevassa lupapäätöksessä määrättyjä päästöraja-arvoja ei ole tarvetta tämän koetoiminnan johdosta muuttaa ns. LCP-asetuksen (VNA 1017/2002) 19 :n (Päästöraja-arvojen määrittäminen monipolttoaineyksikössä) mukaisiksi. Pellettikuljetukset, pellettien käsittely ja varastointi, koetoimintaan tarvittavien laitteiden asennukset sekä varsinainen koetoiminta tulee järjestää niin, että voimalaitoksella työskenteleviin henkilöihin ja ympäristöön kohdistuvat riskit ja vaaratilanteet jäävät mahdollisimman pieniksi. Voimalaitoksen henkilökunta tulee ohjeistaa ja kouluttaa turvallisen koetoiminnan vaatimusten mukaisesti. Pellettikuljetukset ja purku on syytä mahdollisuuksien mukaan järjestää niin, että pääosa toiminnasta ajoittuu klo väliselle ajalle. Toiminnanharjoittajan tulee toimittaa koetoiminnan tarkka aikataulu tiedoksi Uudenmaan ELY-keskukselle, kun aikataulu selviää. Lisäksi koetoiminnan

7 päätyttyä Uudenmaan ELY-keskukseen tulee toimittaa tiedoksi lyhyt koetoimintaa koskeva loppuraportti, josta käy ilmi ainakin seuraavat asiat: Tiedot suoritetuista pelletin seospolttokokeista sekä niiden aikataulusta. Koetoiminnan aikana poltetun pelletin kokonaismäärä (t), sekä määrät ja käytetyt pelletti-hiiliseossuhteet eri polttokokeissa. Yhteenveto jatkuvatoimisten päästömittausten tuloksista koetoiminnan, etenkin neljän päivän yhtämittaisen koejakson aikana Yhteenveto polttoaine- ja tuhka-analyysien tuloksista. Helsingin kaupungin ympäristökeskus toteaa saapuneessa lausunnossa mm. seuraavaa: Helsingin kaupungin ympäristökeskus katsoo, että sillä ei ole huomautettavaa Helsingin Energian pellettipolttokokeen koetoimintailmoituksen johdosta. Samalla ympäristökeskus katsoo, että Helsingin Energian tulee asettaa tulevalle pelletin hankinnalleen sellaiset kriteerit, jotka täyttävät puuenergian kestävän käytön vaatimukset. 7 ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tarkastanut Helsingin Energian ympäristönsuojelulain 61 :n mukaisen ilmoituksen, joka koskee puupelletin polttoa Hanasaari B -voimalaitoksella. Koeluonteinen toiminta on tehtävä koetoimintailmoituksen ja seuraavien määräysten mukaisesti. 1. Kattilassa K3 saa käyttää puupellettejä polttoaineena asti. (YSL 30, 64 ) 2. Koeluonteisen toiminnan aloittamisesta ja lopettamisesta on ilmoitettava Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen koeluonteisen toiminnan aloittamista ja lopettamista. Aloittamisilmoituksen yhteydessä on toimitettava suunniteltujen kokeiden aikataulu. (YSL 64 ) 3. Puupellettien varastointi ja käsittely on järjestettävä alueella siten, että toiminnasta ei aiheudu pölyämistä tai roskaantumista laitosalueen ulkopuolelle. Jos haitallisia ympäristövaikutuksia ilmenee, on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin haittojen synnyn estämiseksi ja haittojen korjaamiseksi. (YSL 64, YSA 37 ) 4. Koeluonteisesta toiminnasta on laadittava loppuraportti, joka on toimitettava Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle kuukauden kuluessa koetoi-

8 minnan lopettamisesta. Loppuraportissa on esitettävä vähintään seuraavat tiedot: koetoiminnan ajankohdat poltettujen pellettien määrä ja pelletti-hiiliseossuhteet yhteenveto pelletin polton vaikutuksista puhdistinlaitteiden toimintaan, päästöihin ilmaan sekä pohja- ja lentotuhkan laatuun yhteenveto koetoiminnan aikaisista poikkeuksellisista tilanteista, häiriötilanteista sekä mahdollisista naapurustosta tulleista yhteydenotoista. (YSL 64 ) 5. Koeluonteisesta toiminnasta on pidettävä kirjaa, johon on kirjattava muun muassa edellä esitetyt raportointia varten tarvittavat tiedot. Kirjanpito on pyydettäessä esitettävä ympäristöluvan valvontaviranomaisille. (YSL 64 ) 6. Muilta osin, muun muassa päästörajojen, tarkkailuiden ja häiriötilanteista ilmoittamisen osalta, on noudatettava Länsi-Suomen ympäristölupaviraston antamaa ympäristölupapäätöstä nro 16/2006/2. (YSL 64 ) 8 RATKAISUN PERUSTELUT Ympäristönsuojelulain 30 :n 3 momentin mukaan ympäristölupaa ei tarvita koeluonteiseen lyhytaikaiseen toimintaan, jonka tarkoituksena on kokeilla raaka- tai polttoainetta, valmistus- tai polttomenetelmää tai puhdistuslaitetta taikka hyödyntää tai käsitellä jätettä laitos- tai ammattimaisesti tällaisen toiminnan vaikutusten, käyttökelpoisuuden tai muun näihin rinnastettavan seikan selvittämiseksi. Ympäristönsuojelulain 61 :n mukaan edellä mainitusta koeluonteisesta toiminnasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus toimivaltaiselle ympäristölupaviranomaiselle. Ympäristönsuojelulain 64 :n mukaan viranomainen voi ilmoituksen johdosta tehtävässä päätöksessä antaa tarpeellisia määräyksiä ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä, toiminnan tarkkailusta ja tiedottamisesta asukkaille sekä jätelain mukaisten velvollisuuksien täyttämisestä. Koeluonteiselle toiminnalle annetut määräykset ovat tarpeen, jotta toiminta täyttää ympäristönsuojelulain 4 :n yleiset periaatteet ja jätelain 12 :n ympäristönsuojelun vaatimukset. Koeluonteisesta toiminnasta saatavia tuloksia ja käyttökokemuksia voidaan hyödyntää mahdollisessa toiminnan muutosta koskevassa ympäristölupahakemuksessa. Aluehallintovirasto ei ole pitänyt tarpeellisena ympäristönsuojelulain 63 :n mukaista asianosaisten kuulemista, koska toiminnasta ei ilmoituksen mukaan aiheudu merkittäviä ympäristövaikutuksia eikä ilmoitetun mukainen toiminta vaikuta olennaisesti yleisiin tai yksityisiin etuihin. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Helsingin kaupungin ympä-

9 ristönsuojeluviranomaiselle on varattu mahdollisuus antaa ilmoituksesta lausunto. Annettujen lausuntojen johdosta ei ole ollut tarpeen kuulla ilmoituksen tekijää, koska lausunnoissa ei ole esitetty asiaan liittyviä olennaisia vaatimuksia. Määräys 1. Ympäristönsuojelulain 30 :n 3 momentin mukaan koeluonteisen toiminnan tulee olla luonteeltaan rajattua ja lyhytaikaista ottaen huomioon toiminnan ja kokeilun tarkoitus. Määräys 2. Määräys on tarpeen valvonnan järjestämiseksi ja suorittamiseksi. Toiminnanharjoittaja voi tarvittaessa tarkentaa kokeiden aikataulua kokeiden edetessä ja ilmoittaa muutoksista valvontaviranomaisille. Määräys 3. Puupellettien varastoinnista ja käsittelystä saattaa aiheutua pölyhaittaa ja roskaantumista. Voimalaitosalueella tapahtuva puupellettien varastointi ja käsittely on järjestettävä siten, että haitallisia vaikutuksia ei esiinny laitosalueen ulkopuolella. Jos haittoja kuitenkin esiintyy, on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin, joilla estetään haitan synty, sekä korjaamaan ja siivoamaan haitat. Määräykset 4 5. Kirjanpito- ja raportointimääräykset on annettu toiminnanharjoittajan selvilläolovelvollisuuden ja toimintaa valvovien viranomaisten tiedonsaannin varmistamiseksi. Määräys 6. Jos tästä päätöksestä ei muuta johdu, on toimintaa tehtävä laitoksen voimassa olevan ympäristöluvan nro 16/2006/2, mukaisesti. Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin ja lausuntoihin Lausunnoissa esitetyt vaatimukset on otettu huomioon määräyksistä ja niiden perusteluista ilmenevällä tavalla. 9 SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 30, 31, 36, 53, 54, 61, 64, 96, 97 Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 5, 24, 26, 27, 37 Valtion maksuperustelaki (150/1992) Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2012 ja 2013 (1572/2011) KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Tämän koeluonteista toimintaa koskevan ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on euroa.

10 Lasku lähetetään erikseen myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta Joensuusta. Käsittelymaksu määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2012 ja 2013 (1572/2011) mukaisesti. Asetuksen liitteen kohdan 2.1. mukaan koeluonteisesta toiminnasta tehtävän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on euroa. 10 PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös Helsingin Energia HELEN Jäljennös päätöksestä Helsingin kaupunginhallitus Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen Helsingin kaupungin terveydensuojeluviranomainen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (sähköisesti) Suomen ympäristökeskus (sähköisesti) Ilmoittaminen ilmoitustauluilla ja lehdessä Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Helsingin kaupungin virallisella ilmoitustaululla.

11 11 MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. (YSL 96 ) Valitusoikeus lupapäätöksestä on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä niillä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua. (YSL 97 ) Liite Valitusosoitus Pekka Häkkinen Teemu Lehikoinen Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Pekka Häkkinen ja esitellyt ympäristöylitarkastaja Teemu Lehikoinen.TL/sv

12 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusaika Valitusoikeus Valituksen sisältö Valituksen liitteet LIITE Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla) Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta Valituksen toimittaminen hallinto-oikeudelle Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, VAASA postiosoite: PL 204, VAASA puhelin: (vaihde) fax: sähköposti: aukioloaika: klo Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 90 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61 Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 96/2010/1 Dnro LSSAVI/280/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koetoiminnasta, jossa otetaan

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA HAKIJAT Aallonmurtaja-laiturin rakentamiselle asetetun määräajan jatkaminen Pielisen Hökänselän rannassa

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku.

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku. Etelä-Suomi Päätös Nro 51/2012/1 Dnro ESAVI/116/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2012 ASIA Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013.

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 30.9.2014 9101 Kiimingin Sora Oy c/o Asianajotoimisto Krogerus Oy Kirkkokatu 13 90100 OULU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Kultaselkä a ja b Hakija Kiimingin

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Iso-Kukkasen alitse Salmenmäestä Pekkalaan sekä valmistelulupa hanketta varten, Nastola

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Iso-Kukkasen alitse Salmenmäestä Pekkalaan sekä valmistelulupa hanketta varten, Nastola Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 152/2012/2 Dnro ESAVI/37/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 26.6.2012 ASIA Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Iso-Kukkasen alitse Salmenmäestä Pekkalaan sekä valmistelulupa

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 ASIA HAKIJA Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojien toimintaa koskeva ympäristölupa, Kajaani Ahti Pussinen ja Merja Karjalainen Rauharannantie

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Äijönnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 31/05/2 lupamääräyksen muuttaminen, Haapavesi

Lisätiedot

Hakemus saada poiketa nestemäisten polttoaineiden ja kemikaalien varastointikiellosta Hakkaralan pohjavedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä, Siilinjärvi

Hakemus saada poiketa nestemäisten polttoaineiden ja kemikaalien varastointikiellosta Hakkaralan pohjavedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä, Siilinjärvi Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 26/10/2 Dnro ISAVI/19/04.09/2010 24.2.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista,

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Etelä-Suomi Päätös Nro 5/2011/4 Dnro ESAVI/355/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 ASIA HAKIJA Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

Housukeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Isojoki

Housukeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Isojoki Etelä-Suomi Päätös Nro 85/2010/3 Dnro ESAVI/376/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2010 ASIA HAKIJA Housukeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013.

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.12.2014 9316 Endomines Oy Pampalontie 11 82967 HATTU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Ilokulta 4 ja 6-7 Hakija Endomines Oy Kuusankoski Yhteystiedot:

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 ASIA Tornion nestekaasuterminaalin ympäristöluvan tarkistaminen, Tornio HAKIJA Neste Oil Oyj Keilaranta 21 02150

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 3/12/2 Dnro PSAVI/154/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA LUVAN HAKIJAT

LUPAPÄÄTÖS Nro 3/12/2 Dnro PSAVI/154/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA LUVAN HAKIJAT LUPAPÄÄTÖS Nro 3/12/2 Dnro PSAVI/154/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 1 ASIA LUVAN HAKIJAT Veden ottaminen tilalla Kuusisto RN:o 19:7 olevasta lähteestä sekä vesijohdon, kaivon ja vedenpumppauslaitteiston

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille 24.8.2011.

Hakemus on tullut vireille 24.8.2011. Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2012/1 Dnro ESAVI/201/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.3.2012 ASIA Fortum Power and Heat Oy:n Järvenpään voimalaitoksen toiminnan olennaista muutosta koskeva hakemus sekä

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 27.5.2015 7 340/15 Ympäristösihteeri. Yhteyshenkilö: Asko Putto. p.

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 27.5.2015 7 340/15 Ympäristösihteeri. Yhteyshenkilö: Asko Putto. p. Asia, jota päätös koskee Asianosaiset PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 :N MUKAISESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISTÄ TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA Destia Oy Korjaamotie 5 49400 Hamina Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 250 21.03.2006 3 Ymp 17808-2005 (235) Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab Ympkaalk 250 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 14.3.2006/Fredrik

Lisätiedot

HEINÄVEDEN, LEPPÄVIRRAN, PIEKSÄMÄEN JA VARKAUDEN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

HEINÄVEDEN, LEPPÄVIRRAN, PIEKSÄMÄEN JA VARKAUDEN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA LEPPÄVIRRAN KUNTA Keski-Savon ympäristölautakunta 1 (3) HEINÄVEDEN, LEPPÄVIRRAN, PIEKSÄMÄEN JA VARKAUDEN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Ympäristönsuojelulain (527/2014), vesilain (587/2011), jätelain

Lisätiedot

VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 13/0047/1. Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 4.3.2013 01260/12/5139

VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 13/0047/1. Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 4.3.2013 01260/12/5139 VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 13/0047/1 Korsholmanpuistikko 43 PL 204, 65101 VAASA Antopäivä Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 4.3.2013 01260/12/5139 ASIA Valitus

Lisätiedot