Suupohja Kurikka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suupohja Kurikka 26.5.2015"

Transkriptio

1 Suupohja Kurikka

2 Yleistä Suupohjan Kehittämisyhdistys ry on alueellinen kehittämisorganisaatio, joka on perustettu vuonna 1996 laajentunut toiminta-alue käsittää 5 kuntaa; Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Kurikka ja Teuva alueella yli asukasta yhdistyksellä toimistot Kauhajoella ja Kurikassa yhdistyksellä on tällä hetkellä 4 työntekijää 15 hallituksen varsinaista ja varajäsentä, 3 jäsentä toiminta-alueen jokaisesta kunnasta hallituksen kolmikanta (julkinen, yhdistykset/yritykset ja asukkaat) hallituksen puheenjohtajana Petri Piipari Kauhajoelta

3 Yleistä Etelä-Pohjanmaalla neljä Leader-ryhmää; Suupohjan Kehittämisyhdistyksen lisäksi Seinäjoen seudun kehittämisyhdistys Liiveri ry, Kuudestaan ry ja Aisapari ry Suomessa yhteensä 54 Leader-ryhmää ja Euroopassa yli 800 Leader-ryhmät ovat rekisteröityjä yhdistyksiä ja itsenäisiä toimijoita alueellaan Leader = Liaisons Entre Actions de Développement de l Économie Rurale (maaseudun taloudellinen kehittämisen verkosto) Leaderin periaatteet ovat alueperusteisuus, alhaalta ylös periaate, paikallinen kumppanuus, monialaisuus, innovatiivisuus, alueiden välinen ja kansainvälinen yhteistyö verkostoituminen

4 Leader

5 Ohjelmakausi ohjelmakaudella rahoitettiin yhteensä 194 hanketta (sis. koordinointihankkeiden alahankkeet) 78 suoraa yritystukea julkista tukea myönnetty hankkeille 5,6 M ja kauden kokonaisrahoitus oli 8,8 M

6 Uudet tuulet kehittämisstrategia vuosille , johon pohjautuen yhdistys myöntää rahoitusta erilaisiin hankkeisiin strategia laadittiin yhteistyössä alueen toimijoiden ja asukkaiden kanssa kauden kokonaisrahoitus 12,1 M, josta julkisen rahoituksen osuus on 7,9 M mahdollisuus lisäkehykseen

7 Leader-ryhmän rahoitukseen vaikuttivat strategian laatu, aikaisempi toiminta, ydin- ja harvaan asutun maaseudun asukasmäärä, haetun rahoituksen realistisuus ja hyvä taloudellinen ja hallinnollinen osaaminen strategian painopisteet: 1. Pienyrittäjyys ja työpaikat 2. Biotalous ja kestävät energiaratkaisut 3. Digitaalinen Suupohja 4. Peruspalvelut ja kylien kehittäminen 5. Aktiivinen asukas

8

9 PAINOPISTE 1: PIENYRITTÄJYYS JA TYÖPAIKAT TAVOITE Tukea mikroyritysten syntyä ja edistää jo olemassa olevien yritysten kilpailukykyä, kannattavuutta ja kansainvälistymistä. Edistää uudenlaisen liiketoiminnan syntyä erityisesti lähiruuan, bioenergian ja seutuverkon ympärille. Edistää uudentyyppistä palveluyrittäjyyttä ja liiketoimintaa mm. informaatio-, kommunikaatioteknologia-, yrityspalvelu-, palvelukeskus-, asumis-, hyvinvointi-, kulttuuri- ja matkailualoilla. Edistää kansallispuistojen tehokkaampaa hyödyntämistä villiruoka-, luomunkeruu-, puhdasvesiviljely-, matkailu- ja elämysalueina. Edistää tyhjäksi jäävien kampusalueiden hyödyntämistä sekä Kauhajoella että Kurikassa. Kannustaa yrityksiä yhteistyöhön. Ympäristöystävällisyys yhä tärkeämmäksi kilpailutekijäksi yritystoiminnassa.

10 PAINOPISTE 2: BIOTALOUS JA KESTÄVÄT ENERGIARATKAISUT Biotalous = paikallisten raaka-aineiden sekä biomassojen kestävää käyttöä sekä niistä valmistettujen tuotteiden, palveluiden ja elämysten tuotantoa. Kestävät energiaratkaisut = monipuolista uusiutuvien energioiden hyödyntämistä sekä lähienergiaa. TAVOITE Lisätä biomassojen kestävää käyttöä (porrasmalli ja ainekierron tehostaminen). Edistää tuulivoiman, aurinkoenergian, biokaasun ja puupohjaisten ratkaisujen kehittymistä. Edistää paikallisen lähienergian käyttöä (esim. kyläkohtaisia energiahankkeita sekä energialogistisia ratkaisuja). Tukea Suupohjan energiaosaamisen tason nostamista verkottamalla alan toimijoita ja kehittäjiä tutkimus- ja koulutuslaitosten kanssa.

11 PAINOPISTE 3: DIGITAALINEN SUUPOHJA TAVOITE Tukea kyläverkkojen rakentamista. Edistää videoneuvottelumahdollisuuksia ja osaamista niiden käyttöön. Tukea kylien palveluiden säilymistä e-pilottien esim. palvelubussin sekä sosiaali- ja terveys- ja koulutusalan videopalveluiden avulla. Tukea suupohjalaisten digitaalisen osaamisen tason nostamista. Suupohjan mahdollisuus voi olla kuituverkkoihin pohjautuvan uuden teknologian testaus ja hyödyntäminen pilottiluonteisesti. Edistää digitalisaation hyödyntämistä viestinnässä niin yksilö- kuin yhteisötasolla.

12 PAINOPISTE 4: PERUSPALVELUT JA KYLIEN KEHITTÄMINEN TAVOITE Edistää uusien toimintamallien ja ratkaisujen kehittämistä palvelujen tuottamiseen. Edistää lähidemokratiaa ja paikallisyhteisöjen uusien liiketoimintamallien kokeilemista ja käyttöönottoa alueella. Tuetaan kylien kehittämistä. Tuetaan uudenlaisia kyliin perustettavia joko liikkuvia tai kiinteitä palvelupisteitä. Tuetaan asumisen kehittämistä. Edistää perinnemaisemien ja kosteikkojen syntymistä ja hoitoa.

13 PAINOPISTE 5: AKTIIVINEN ASUKAS TAVOITE Edistää paikallisten kulttuuritoimijoiden yhteistyötä ja osaamisen tason nostamista. Edistää luovien alojen yrittäjyyttä ja kulttuurimatkailua. Edistää paikallista ja seudullista tapahtumatuotantoa. Tehdä strategiatyöhön liittyvää tiedottamista, aktivointia ja koulutusta. Suupohjan Kulttuuriyhdistys ry ja Suvimedia ry tuovat lisäresursseja alueelle mm. hanketoiminnan kautta. Parantaa netin ja seutuverkon kautta kulttuurin saavutettavuutta. Parantaa toimijoiden osaamista tuottaa palveluita uusien menetelmien kautta. Tuetaan nuorten omaehtoista toimintaa ja vahvistetaan alueen nuorten osallistumisen, vaikuttamisen, kouluttautumisen, työllistymisen ja yrittämisen mahdollisuuksia. Edistää maahanmuuttajien kokonaisvaltaista kotouttamista. Edistää alueen kansainvälistymistä.

14 hankkeet voivat olla paikallisia, alueellisia tai alueiden- ja kansainvälisiä hakijoina voivat toimia mm. yhdistykset, oppilaitokset, yrittäjät, kunnat ja kehittämisorganisaatiot hakemus jätetään Leader-ryhmälle joko sähköisesti Hyrrään tai paperilla sähköinen asiointi vaatii Katso-tunnisteen ja valtuutuksen siellä hakuaika on jatkuva ELY-keskuksella valintajaksot Leader-ryhmän hallitus tekee esitykset rahoitettavista hankkeista oman strategiansa ja valintakriteereiden mukaisesti ELYkeskus tekee hankkeille laillisuustarkastuksen ja lopullisen päätöksen Leader-ryhmä on hakijan tukena myös hankkeen toteutusvaiheessa haettavissa hanke- ja yritystukia

15 Hanketuet Tukea voidaan myöntää koulutustoimenpiteisiin (mukana myös maaseudun asukkaat) tiedonvälitykseen ja esittelytoimintaan selvityksiin ja suunnitelmien laadintaan yleishyödyllisiin investointeihin (Leader-tyyppiset) paikallisten palveluiden kehittämiseen kylien kehittämistoimiin, maaseutumaiseman ja luonnonarvoltaan merkittävien alueiden kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttämiseen ja ennallistamiseen elinkeinorakennetta uudistaviin, maaseutuelinkeinojen kilpailukykyä ja toimintaympäristöä kehittäviin ja yrittäjien yhteistyötä edistäviin yhteistyöhankkeisiin innovatiivisiin toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, siihen sopeutumiseksi tai ympäristötoimiin vesien suojelemiseksi kestävästi tuotettujen biomassaan perustuviin prosesseja kehittäviin hankkeisiin teemahankkeisiin

16 Hanketuet 1. Yleishyödyllinen kehittäminen (tuki enintään 100 %) tukea voidaan myöntää sellaiseen maaseutuohjelman mukaiseen toimintaan, josta saatava hyöty ei rajoitu alueellisesti tai hyötyjien perusteella yhteen tai harvaan ennalta tiedossa olevaan ryhmään tukea ei myönnetä sellaiseen toimintaan, joka kuuluu julkisyhteisön lakisääteisen pakollisen perustehtävän hoitamiseen. 2. Yhteistyö elinkeinojen kehittäminen (tuki enintään 90 %) yritysryhmän kehittämis-/yhteistyötoimenpide (tuki enintään 75 %) kansainvälinen ja alueiden välinen yhteistyö (tuki enintään 100 %) 3. Teemahanke (ent. koordinointihanke) helpottaa yhteisöjen mahdollisuuksia hyödyntää rahoitusta paikallisessa kehittämisessä erilliset teemat (esim. kylien pienet investoinnit, nuorten tapahtumat) useita pieniä hankkeita kootaan yhdeksi isoksi joko kehittämistä tai investointeja sopimus hakijan ja Leader-ryhmän välillä

17 Hanketuet 4. Koulutus- ja tiedonvälitys ei kohdistu tietylle toimialalle tai toimijajoukolle maaseudulla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille maaseudun asukkaiden osaamisen ja toimintavalmiuksien kehittämiseen ja yhteistyövalmiuksien lisäämiseen a) Koulutus (tukiprosentti enintään 90 % ja kohderyhmänä yritykset 70 %) täydentää käytönnön kokemusta kuulumatta osana perus- tai jatkotutkintoon pääsääntöisesti ryhmille suunnattua monimuotokoulutusta vähintään 20 x 45 min koulutusjakso (voi olla lyhyempi, jos on osana kehittämishanketta) enintään 45 opintopistettä taikka niiden laajuutta vastaavaa opintomäärää b) Tiedonvälitys (tukiprosentti enintään 100 %) esittelytoimi tai muu sellainen toiminta, jossa välitetään tietoa yrittäjille, alueen asukkaille, yhteisöille tai muille toimijoille tiedonvälityshankkeen esittelytoimiin liittyviin investointeihin tuki enintään 60 % (julkisoikeudelliselle hakijalle tuki enintään 100 %, jos hankkeen muu julkinen rahoitus 40 %)

18 Hanketuet 5. Yleishyödyllinen investointi investoinnin pysyvyys (3 v viimeisen erän maksamisesta), alueen omistajan suostumus, riittävän pitkä vuokrasopimus ja käyttöoikeuden säilyttäminen hyväksyttävät kustannukset: rakennuksen, rakennelman tai rakenteen rakentaminen, korjaaminen tai laajentaminen koneiden, laitteiden ja välineiden hankinta (vain uudet) pienimuotoisen paikallisen vesihuoltotoimenpiteen suunnittelu ja toteuttaminen viranomaisluvat palo- ja talkoovakuutusmaksut hankkeen toteutusajalta ohjelmiston hankinta Leader-ryhmä 65 % vrt ELY-keskus 75 % hakijana voi olla myös kunta (kunnan ns. normaalia toimintaa ei tueta) - silloin tukiprosentti enintään 100%, josta kunnan omaa rahoitusta 30 %

19 Hanketuet Hanketuen määrä tuen määrä (EU+valtio) vähintään ja enintään Leader-ryhmän hallitus päättää tukiprosenteista alueellisesti hankkeissa on mukana myös alueen kuntien rahoitusta 20 % käytössä myös yksinkertaistetut kustannusmallit Hyväksyttävät kustannukset: tarpeellisia ja kohtuullisia palkkaus- ja palkkiokustannukset matkakustannukset ostopalveluiden hankinta vuokrakustannukset muut hankkeen toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset luontoissuoritukset (talkootyö) Luontoissuoritukset: tekijän oltava vähintään 15-vuotias arvo 15 /h, konetyö 30 /h yksityisestä rahoituksesta 100 % voi olla vastikkeetonta työtä myös kunnan toteuttamissa investoinneissa vastikkeettoman työn osuus yksityisestä rahoituksesta voi olla 100 %

20 Hanketuet Mitä ei tueta? tavanomaista toimintaa hyöty rajoittuu alueellisesti tai hyötyjien perusteella yhteen tai harvaan ennalta tiedossa olevaan ryhmään tekijänoikeudella suojattuun toimintaan yrityksen tavanomaisen kehittämisen tai tuotekehityksen kustannuksia hyödykkeen tai palvelun kehittämistä, joka on yrityksen tai tietyn yritysryhmän hyödynnettävissä korvauksetta tai käypää korvausta alemmalla hinnalla julkisyhteisön lakisääteisiin perustehtäviin, harkinnanvaraiseen (säädetään laissa) toimintaan vain erittäin perustellusta syystä Mikä muuttuu? sähköinen haku vireilletulo valintakriteerit käytetyt koneet ja laitteet eivät ole enää tukikelpoisia konetyön arvo talkoissa nousut (30 /h) ja myös henkilötyön arvo 15 /h viranomaisluvat tukikelpoisiksi kohtuulliset talkootarjoilut tukikelpoisiksi yksinkertaistetut kustannusmallit mahdollisia maksuhakemukset tehdään sähköisesti suoraan Hyrrään

21 Yritystuet tuen hakijana mikroyritykset ja pienet yritykset mikroyritys: alle 10 htv, liikevaihto ja tase enintään 2 M (pääosin Leader) pieni yritys: alle 50 htv, liikevaihto ja tase enintään 10 M (pääosin ELY) yritystuen myöntämisen edellytyksiä: hakija yli 18-vuotias yrittäjän/avainhlön riittävä ammattitaito (koulutus, työkokemus, muu osaaminen) kaikki yritysmuodot tuettavia yritystoiminnan oltava päätoimista tuettava toiminta oltava Leader-ryhmän alueella tuki nopeuttaa toimenpiteen toteutusta, se voidaan toteuttaa korkeampitasoisena tai laajempana, ilman tukea toimenpidettä ei toteutettaisi yrityksellä edellytykset jatkuvaan ja kannattavaan toimintaan tuen myöntämisellä on vain vähäisiä kilpailua ja markkinoiden toimintaa vääristäviä vaikutuksia yritys esittää toteuttamiskelpoisen liiketoimintasuunnitelman, johon on sisällytetty suunniteltujen toimenpiteiden kustannusarvio ja selvitys toiminnan luonteesta

22 Yritystuet tukimuodot 1. Investointituki ja investoinnin toteutettavuustutkimus investointien tukiprosentti 20 % tuki (EU+valtio) vähintään toteutettavuustutkimuksen tuki 50 % hyväksyttävistä kustannuksista ja tuen vähimmäismäärä Perustamistuki ja kokeiluraha perustamistuki uuden yrityksen perustamistoimenpiteisiin tai toimivan yrityksen (3 v) uuden liiketoiminnan perustamistoimenpiteisiin perustamistuella ei rahoiteta investointeja perustamistuen määrä vähintään ja enintään perustamistuen myöntämisen edellytyksenä on liiketoimintasuunnitelman esittäminen sekä tuettavaa toimenpidettä koskeva toimenpidesuunnitelma perustamistuki ja starttiraha eivät mahdu samaan hankkeeseen kokeilulla tarkoitetaan mm. uusien tuotteiden ja palveluiden sekä toimintamallien asiakasja markkinointilähtöistä suunnittelua, testaamista ja kehittämistä rajatulla laajuudella, aikataululla ja kustannuksilla kokeilun osalta tuki vähintään ja enintään Hanketukipuolelta yhteistyötoimenpide yritysryhmähanke tuki 75%

23 Yritystuet Investointi- ja perustamistukea ei myönnetä seuraaville toimialoille: tukku- ja vähittäiskauppa lukuun ottamatta kyläkauppoja varastointi- ja terminaalitoiminta liikenteen toimiala kiinteistöala koneiden ja laitteiden vuokraustoiminta maa- ja vesirakentaminen pääsääntöisesti rakentamisen toimiala (esim. valmistelutyöt, rakentaminen, LVIS) ravitsemistoiminta sosiaali- ja terveysala henkilökohtaiset palvelut lukuun ottamatta lemmikkieläinten hoito- ja koulutuspalveluita sekä matkailuun liittyviä oheispalveluita Investointituen ulkopuolelle jäävät kustannukset: traktorin hankinta liikennealan investoinnit puunkorjuun monitoimikoneen tai kuormaa kantavan metsätraktorin hankinta korvausinvestoinnit energiakäyttöön tarkoitetun turpeen tuotantoon liittyvät investoinnit omistajanvaihdokset (myös yrityskaupat) lähipiirihankinnat

24 Vireilletulo Hakemuksessa esitettävä seuraavat yksilöidyt tiedot ja asiakirjat, jotta hakemus tulee vireille: tuen hakija hakemuksen kohteena oleva toimenpide tai hanke toimenpiteen tai hankkeen kustannukset sekä niiden määrä ja rahoitus haetun tuen määrä yritystukea haettaessa liiketoimintasuunnitelma ja muuten hankesuunnitelma investointisuunnitelma. Hakemuksen jättäminen ei siis tarkoita vireilletuloa, vaan vireilletulon ehtojen täyttyminen on ensin varmistettava ja siitä tulee ilmoitus/täydennyspyyntö hakijalle. On myös muistettava, että vireille tulo ei ole sama asia kuin hankkeen toteutusaika! Hakumenettely Ohjelmakausi Hakija jättää hakemuksen Hyrrään Leader-ryhmä tekee vireilletulotarkastuksen mahdollinen hakemuksen täydennys ilmoitus hakijalle vireilletulosta Leaderryhmän hallitus tekee päätöksen ja lausunnon hankkeesta Etelä-Pohjanmaan ELYkeskus tekee viranomaispäätöksen hankkeelle hakija toteuttaa hankkeen ja hakee maksatukset Hyrrässä.

25 VIRE-raha yhdistyksen omista varoista rahoitusta voi saada kehittämisyhdistyksen jäsenet; yhdistykset ja nuorten ryhmät rahoitus mahdollistaa uuden toiminnan ja pienten projektien käynnistymisen kylillä ja yhdistyksissä tuettavien hankkeiden teema on vapaa se voi olla esim. tapahtuman tai kerhotoiminnan järjestäminen, kylälehden tekeminen, opintomatka, yhteinen hankinta tai rakentamis- tai kunnostusprojekti tukea VIRE-rahan kautta voi saada enintään 80 % hyväksyttävistä kustannuksista, mutta kuitenkin enintään 600. rahoitusta ei voi saada: toimintaan, josta peritään maksu, palkkakuluihin tai päivärahoihin, puhelinkuluihin, ruokailu- tai kahvituskuluihin, kansalaisopiston järjestämiin kursseihin ja salivuoromaksuihin, kunnan vastuulla oleviin hankintoihin

26 Kaikissa hankeasioissa ota yhteyttä Leader-ryhmän toimistoon & seuraa tiedotustamme! Suupohjan Kehittämisyhdistys ry PL 45 (Teknologiapuisto 1) Kauhajoki p

27 Kiitos! Yhteistyössä:

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET

VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET 1. MAASEUDUN YLEISHYÖDYLLISET KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKKEET Hanketyypit: yleishyödyllinen kehittämishanke yleishyödyllinen

Lisätiedot

Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla

Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla 10.3.2015 Virrat 12.3.2015 Valkeakoski 17.3.2015 Sastamala 19.3.2015 Ikaalinen Sivu 1 klo 16.00 Tervetuloa ja tilaisuuden avaus klo 16.10 Yleishyödyllisten

Lisätiedot

Maaseudun hanke- ja yritystukien

Maaseudun hanke- ja yritystukien Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla 10.3.2015 Virrat 12.3.2015 Valkeakoski 17.3.2015 Sastamala 1 Ikaalinen Sivu 1 klo 16.00 Tervetuloa ja tilaisuuden avaus klo 16.10 Yleishyödyllisten

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen alueelliset ja paikalliset toimenpiteet

Maaseudun kehittämisen alueelliset ja paikalliset toimenpiteet Maaseudun kehittämisen alueelliset ja paikalliset toimenpiteet Yhteistyöllä menestystä maaseudulle - vuoropuhelua uuden ohjelmakauden alussa Kuopio 1.10.2014 Seinäjoki 2.10.2014 Oulu 6.10.2014 Helsinki

Lisätiedot

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella - Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaiset yritystuet - Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), lain valtionavustuksesta yritystoiminnan

Lisätiedot

Suupohjan Kehittämisyhdistys ry

Suupohjan Kehittämisyhdistys ry Suupohjan Kehittämisyhdistys ry Laatukäsikirja Versio 13.8.2012 Suupohjan Kehittämisyhdistys ry Teknologiapuisto 1, 61800 Kauhajoki, Finland PL 45, 61801 Kauhajoki, Finland Y-tunnus: 1082564-7 Kotipaikka:Isojoki

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Aluekehittämisen ajankohtaiskiertue Huhtikuu 2015 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 13.4.2015 MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2014-2020 * varojen

Lisätiedot

Ideoista tuloksiksi Maaseudun hanketuet

Ideoista tuloksiksi Maaseudun hanketuet Ideoista tuloksiksi Maaseudun hanketuet MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013 Ideoista tuloksiksi Maaseudun hanketuet Maaseudun kehittämisen lähtökohtana ovat maaseudun asukkaat ja heidän

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 yritysrahoitus investointeihin

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 yritysrahoitus investointeihin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 yritysrahoitus investointeihin Paimio 9.6.2015 Toimialapäällikkö Markku Alm Sivu 1 Esityksen sisältö Maaseudun yritysrahoitus investointeihin ohjelmakaudella

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia

Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia Linjauksen tavoitteena on pyrkiä parantamaan yritysten kehittämisrahoituksen vaikuttavuutta ja eri rahoituslähteiden sovitusta. Tavoitteena

Lisätiedot

Rucola Plus - rahoitusselvitys

Rucola Plus - rahoitusselvitys Rucola Plus - rahoitusselvitys Tämän selvityksen tavoitteena on löytää rahoituskanavia matkailuyrityksille tai matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla. Rahoitusta

Lisätiedot

YRITYSTUKIOPAS. Ilmajoki

YRITYSTUKIOPAS. Ilmajoki YRITYSTUKIOPAS 2015 Ilmajoki Jalasjärvi Kauhava Kuortane Kurikka Lapua Seinäjoki 2 Sisällys 1 2 3 4 ALKUSANAT 4 YLEISTÄ YRITYSTUISTA 6 TUENMYÖNTÄJÄTAHOT 9 Leader-ryhmät 9 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 10

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskuksen Rahoituspalvelut Yrityksille 2010

Pirkanmaan ELY-keskuksen Rahoituspalvelut Yrityksille 2010 Pirkanmaan ELY-keskuksen Rahoituspalvelut Yrityksille 2010 Kehittämisavustus Pankit/rahoitusyhtiöt Finnvera -lainat, takaukset Maaseudun yritystuet Tekes Finnfund UM KTM/yhteisvienti Mikä yritys Koko,

Lisätiedot

Tavoitteena: elinvoimaisen ja toimivan maaseudun säilyttäminen ympäristön tilan parantaminen uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö

Tavoitteena: elinvoimaisen ja toimivan maaseudun säilyttäminen ympäristön tilan parantaminen uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAA 2007-2013 Tavoitteena: elinvoimaisen ja toimivan maaseudun säilyttäminen ympäristön tilan parantaminen uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö MANNER-SUOMEN

Lisätiedot

Maaseutuohjelman mahdollisuuksia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Maaseutuohjelman mahdollisuuksia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Maaseutuohjelman mahdollisuuksia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Valtakunnalliset museopäivät Lappeenranta 19.5.2015 Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus .Salpapolku, Parikkalan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

Ideoista tuloksiksi Maaseudun hanketuet

Ideoista tuloksiksi Maaseudun hanketuet Ideoista tuloksiksi Maaseudun hanketuet MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013 Ideoista tuloksiksi Maaseudun hanketuet Maaseudun kehittämisen lähtökohtana ovat maaseudun asukkaat ja heidän

Lisätiedot

YKKÖSAKSELI RY:N HANKE- JA YRITYSTUKIEN ULKOINEN ARVIOINTI. Ohjelmakausi 2007 2013. Eija Eloranta

YKKÖSAKSELI RY:N HANKE- JA YRITYSTUKIEN ULKOINEN ARVIOINTI. Ohjelmakausi 2007 2013. Eija Eloranta YKKÖSAKSELI RY:N HANKE- JA YRITYSTUKIEN ULKOINEN ARVIOINTI Ohjelmakausi 2007 2013 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskuksen julkaisuja 4 Julkaisija: Turun yliopiston Brahea-keskus Ulkoasu ja taitto:

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Yritystoiminnan rahoitus mikro- ja pk-yrityksille TEM, MMM

Yritystoiminnan rahoitus mikro- ja pk-yrityksille TEM, MMM Yritystoiminnan rahoitus mikro- ja pk-yrityksille TEM, MMM Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Innovaatiot ja yritysrahoitus Kari Rintala 13.12.2012 1 Rahoitustuotteet yrityksille 1. Maaseuturahaston yritystuki

Lisätiedot

Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta. Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin

Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta. Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin 16.3.2015 Rakennerahasto suuralueet 1.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus Oulussa Etelä-Savon ELY -keskus Mikkelissä Keski-Suomen

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut pk-yrityksille

Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut pk-yrityksille Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut pk-yrityksille Sisältö: Tekesin innovaatiorahoitus pk-yrityksille KKS, Palvelut, Kampanjat, Pilotointirahoitus Team Finland, Lets Grow rahoitusohjelma ELY Rahoitus,

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

ERILLISSELVITYS MAASEUDUN YRITYS- RAHOITUS

ERILLISSELVITYS MAASEUDUN YRITYS- RAHOITUS Vastaanottaja Maa- ja metsätalousministeriö Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 1/2012 ERILLISSELVITYS MAASEUDUN YRITYS- RAHOITUS SISÄLTÖ 1. Johdanto 3 2. Yritystukijärjestelmän kokonaisuus 4 2.1 Yleisesti

Lisätiedot

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487 20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1305/2013, annettu 17. päivänä joulukuuta 2013, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston

Lisätiedot

Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy

Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen rahoitus Sisältö 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen

Lisätiedot