ASEMAKAAVASELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan tarkoitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASEMAKAAVASELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan tarkoitus"

Transkriptio

1 ASEMAKAAVASELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavan muuttamista: Länsi-Turunmaan kaupunki, Korppoon kunta-alue kortteli 5 osa virkistysalueesta Kaavamuutoksen myötä muodostuu: Länsi-Turunmaan kaupunki, Korppoon kunta-alue Korppoon keskustan (120) kaupunginosa kortteli 5 tontti 1 kortteli 52 tontti 1 katualue kevyelle liikenteelle osa virkistysalueesta pysäköintialue Kaavan ovat laatineet kaavoituspäällikkö Marjatta Laineenkare ja suunnittelija Anni Räsänen Länsi-Turunmaan kaupungin kaavoitusyksikössä. Ilmoitus vireilletulosta on lähetetty osallisille Kaavamuutoksen hyväksyminen: Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus xx Kaupunginvaltuusto xx Kaava-alueen sijainti Kaavamuutosalue sijaitsee Korppoon keskustassa ja se käsittää Korpogårdin kylän tilan Mäkelä 1:43 sekä osan puistoalueesta. Muutosalue rajautuu idässä ja pohjoisessa maantiehen 180 (Korppoontie), lännessä Korppoon kartanon hevoshakana toimivaan alueeseen ja etelässä puistoalueeseen. 1.3 Kaavan tarkoitus Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on osoittaa uusi käyttötarkoitus nykyiselle julkisten lähipalvelurakennusten alueelle, joka ei ole enää kaavan mukaisessa käytössä päivähoitotoiminnan siirryttyä muualle. Tavoitteena on osoittaa alue pääosin elinkeinotoimintaa ja asumista varten. Tämä osa korttelista jaetaan kahdeksi erilliseksi tontiksi. Lisäksi alueelle osoitetaan pysäköintialue, viheraluetta ja kevyen liikenteen väylä. 1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Liite 1: Kaava-alueen sijainti Liite 2: Ote maakuntakaavasta Liite 3: Ote voimassa olevasta asemakaavasta Liite 4: Poistettava asemakaava Liite 5: Valokuvia alueesta Liite 6: Havainnekuva Liite 7: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1

2 3. Lähtökohdat 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Asemakaavamuutoksella ei ole merkittäviä ympäristövaikutuksia. Kaavan vaikutusten arviointi suoritetaan osana varsinaista kaavoitus- ja suunnittelutyötä Alueen yleiskuvaus Kaavamuutosalue sijaitsee Korppoon ydinkeskustassa toiminnallisesti ja maisemallisesti tärkeällä paikalla kirkon, kartanon ja nk. Stabhusetin välissä. Alue tunnetaan päiväkotitonttina, mutta päivähoitotoiminta alueelta on loppunut jo useita vuosia sitten. Maasto alueella on tasaista ja soveltuu erinomaisesti keskustatoiminnoille. Muutosalueen halki kulkee kevyen liikenteen polku joka yhdistää tämän keskustan osa-alueen sen eteläiseen osaan Luonnonympäristö Entisen päiväkotirakennuksen ympäristö on hoidettua piha-aluetta, joka liittyy suunnittelualueen eteläpuoliseen puistoalueeseen. Puiston poikki virtaa suuri oja. Suunnittelualueen länsipuolella on Korppoon kartanon hevoslaitumena toimiva entinen pelto, joka on luokiteltu niittynä paikallisesti arvokkaaksi perinnebiotoopiksi Rakennettu ympäristö Yhdyskuntarakenne: Alue sijaitsee kaupunkikuvan kannalta keskeisellä paikalla Korppoon keskustan läpi kulkevan maantien 180 varrella, kahden valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön välissä. Länsipuolella on Korppoon kartanon ja itäpuolella Korppoon kirkon alue. Suunnittelualueen eteläpuolella on Korppoon keskustan kaupallisten palvelujen alue. Sen ja muutosalueen välissä on itä-länsi-suuntainen vihervyöhyke joka seuraa keskustan halki virtaavan ison ojan linjaa. Kaupunki- ja taajamakuva: Kaavamuutosalue on kaupunkikuvan kannalta keskeinen ja erittäin näkyvä osa. Kaksi valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä, Korppoon kartano ja kirkko, antavat leiman taajamakuvaan. Myös alueen eteläpuolella kaupallisten palvelujen alueella sijaitseva nk. Stabhuset on merkittävä rakennetun ympäristön kokonaisuus. Alueen poikki kulkeva ja ojan ylittävä kulkuyhteys on taajamakuvassa näkyvä elementti. Mäkelän kiinteistön molemmat rakennukset sijaitsevat aivan tien vieressä. Pieni punainen lautaverhoiltu rakennus on 1930-luvulta ja se on toiminut puolustusvoimien majoitustilana 1970-luvulle asti. Museoviraston vuonna 1998 tekemän inventoinnin mukaan rakennuksella on ympäristöarvoa. Tämä aivan maantiessä kiinni oleva rakennus ei kuitenkaan ole enää alkuperäisessä asussaan, vaan sitä on olennaisesti muutettu. Päiväkotirakennus on myös alun perin puolustusvoimien majoitustila 1940-luvulta. Sitä on laajennettu myöhemmin lisäsiivellä. Rakennuksen alkuperäinen osa on kaksikerroksinen, arkkitehtuuriltaan mielenkiintoinen ja silmiinpistävä osa kaupunkikuvaa. Lähelle alueen eteläreunaa on 2000-luvun puolivälissä pystytetty Jean Sibeliukselle omistettu muistomerkki. Asuminen: Kaava-alueen rakennuksissa on pari asuntoa. Kiinteistön idänpuoleisessa rakennuksessa on vakituisia asukkaita. Palvelut: Kaupallisia palveluja on saatavilla Korppoon keskustassa. 2

3 Työpaikat: Alueella ei ole tällä hetkellä työpaikkoja. Virkistys: Kaava-alueen eteläpuolella on pitkin isoa niskaojaa puistoksi kaavoitettu viheralue. Liikenne: Kaava-alueelta on liittymä seudun pääväylälle, maantielle nro 180. Alueen läpi kulkee pohjois-etelä-suuntainen niskaojan yli menevä polku, joka on ollut käytössä kauan. Sitä ei kuitenkaan ole osoitettu kevyen liikenteen väyläksi voimassaolevassa asemakaavassa. Keskellä päiväkotitonttia, polkuun liittyen, on tontin parkkipaikka, jota on käytetty käytännössä myös yleiseen pysäköintiin. Tekninen huolto: Alueelle on rakennettu kaupungin vesi- ja viemäriverkko Maanomistus Voimassa olevan asemakaavan kortteli 5 muodostuu osasta Länsi- Turunmaan kaupungin omistamaa tilaa Mäkelä 1:43. Myös puistoalue on kaupungin omistuksessa. 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava (liite 2): Maakuntakaavana toimivat vahvistetut seutukaavat (ympäristöministeriössä vahvistettu 3/taajama-alueiden seutukaava [seutukaava 3]), joissa alueen ulkopuolelle, mutta sen välittömään läheisyyteen on osoitettu seuraavia merkintöjä ja määräyksiä: - SU Suojelualue, rakennettu ympäristö. Korppoon kirkon ja kartanon muodostama maisemakokonaisuus. - SU 660 suojelukohde, Korppoon kirkko - SU 661 suojelukohde, Korppoon kartano Varsinais-Suomen maakuntakaava hyväksyttiin Sitä ei ole vielä vahvistettu eikä se näin ollen ole vielä voimassa. Tässä kaavassa alueelle on osoitettu seuraavia merkintöjä ja määräyksiä: - A Taajamatoimintojen alue Alueen ulkopuolelle, mutta sen välittömään läheisyyteen on lisäksi osoitettu seuraavia merkintöjä ja määräyksiä: - et jätevedenpuhdistamokohde - sr 1420 merkittävä rakennetun ympäristön kokonaisuus, Stabhuset (Berghäll) - sra 1401 merkittävä rakennetun ympäristön aluekokonaisuus, Korppoon kirkko - sra 1409 merkittävä rakennetun ympäristön aluekokonaisuus, Korppoon kartano - ohjeellinen ulkoilureitti Yleiskaava: Kaavamuutosalueella ei ole voimassaolevaa yleiskaavaa. Korppoon rantayleiskaavaehdotuksessa alueelle on osoitettu merkintä AT-r, eli kyläalue, jolla on voimassa asemakaava ja sen mukaiset määräykset. Asemakaava (liite 3): Voimassa oleva asemakaava on vahvistettu rakennuskaavana Alue on osoitettu julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueeksi ja puistoksi. 3

4 4. Asemakaavan suunnittelun vaiheet Rakennusjärjestys: Länsi-Turunmaan kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty ja sitä on sovellettu osin alkaen. Eräiltä rantarakentamista koskevilta osin hyväksymispäätös kumottiin ja näiden osien kohdalla noudatetaan ko. kunta-alueen entistä rakennusjärjestystä. Tonttijako ja -rekisteri: Kiinteistölle ei ole tehty tonttijakoa. Päätökset ja suunnitelmat: Tämän asemakaavamuutoksen laatiminen perustuu kaupungin aloitteeseen. Pohjakartta: Pohjakartta on mittakaavassa 1:1000 ja se täyttää asemakaavakarttoja koskevan asetuksen 1284/99 vaatimukset. Mittaustoimisto on laatinut ja täydentänyt pohjakartan. 4.1 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kaavan vireilletulosta on ilmoitettu kaavoituskatsauksessa sekä kirjeitse asianosaisille. 4.2 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallisina tässä asemakaavamuutoksessa ovat kiinteistön omistaja, naapurit, kaupungin ympäristöosasto ja palvelutoiminnot, Korppoon lähipalvelulautakunta, Varsinais-suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen liitto ja Turun museokeskus Vireilletulo Asemakaavamuutos on tullut vireille kaupungin omasta aloitteesta. Osallisille on lähetetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman yhteydessä myös ilmoitus asemakaavan muutostyön aloittamisesta Osallistuminen ja vuorovaikutus Suunnitteluperiaatteista on neuvoteltu kaupungin mittaustoimiston, rakennusvalvonnan, teknisen yksikön ja viheryksikön kanssa työn aikana. Korppoon lähipalvelulautakunta käsitteli kaavamuutosasiaa kokouksessaan Lautakunnan mielestä suunniteltujen tonttien pinta-alaa tulisi pienentää ja Korppoon torialueen ja sen lähiympäristön kehittämissuunnitelma, johon on merkitty ojan ylittävä toinen kävelysilta ja suojatie Oksapellontielle, tulisi ottaa huomioon. Kaavaluonnoksessa oli huomioitu mahdollisuus puistoväylään, vaikkei siinä laajuudessa kuin torialueen suunnitelmassa. Torisuunnitelmassa ei tontin tulevaa käyttöä ollut millään tavalla huomioitu. Uusi suunniteltu käyttö edellyttää tiettyä tontin kokoa toimiakseen. Itäisen korttelin rajausta on tarkistettu viheralueen kulkuyhteyksien eduksi. Ympäristölautakunta käsittelee kaavamuutosehdotusta julkista nähtäville asettamista varten. 4.3 Asemakaavan tavoitteet Kaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa keskeisellä paikalla sijaitseva julkisilta palveluilta vapautunut alue pääosin elinkeinotoimintaa ja asumista varten. Alue sijaitsee Korppoon keskustan liiketoimintojen lähellä ja on siten erinomainen paikka elinkeinotoiminnalle. Keskustan alueella ei ole muita vastaavia paikkoja. 4

5 5. Asemakaavan kuvaus 5.1 Kaavan rakenne Mitoitus Kaavamuutoksen tarkoituksena on osoittaa noin kolmasosa rakennusoikeudesta elinkeinotoiminnalle ja loput asumista varten siten, että korttelialueella on aina oltava elinkeinotoimintaa. Kortteli jaetaan kahdeksi erilliseksi tontiksi. Muutosalueen keskellä sijaitsevat liikennealueet osoitetaan pysäköintialueena ja kevyen liikenteen väylänä. Niskaojan viereiset alueet osoitetaan puistoksi. Asemakaavan muutokselle asetetuista tavoitteista luopumatta ei tonttialuetta, jota on jo selvästi pienennetty alkuperäisestä, pidä pienentää lisää, jotta suunnitellulle toiminnalle olisi edellytykset. Korttelialue on edelleen osoitettu keskustatoiminnoille, vaikka korttelien yksityiskohtainen käyttötarkoitus muuttuu. Rakennusoikeuden määrä ei muutu oleellisesti. Aluetta jakavasta kulkuväylästä tulee virallinen katualue ja vanha korttelialue jakautuu kahdeksi erilliseksi kortteliksi. Viheralue ojan tuntumassa levenee oleellisesti. Kummallekin liike-, toimitila- ja asuinrakennustontille osoitetaan 350 kerrosneliömetriä rakennusoikeutta yhteen kerrokseen. Kolme neljäsosaa rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kuitenkin rakentaa ullakon tasolla kerrosalaan luettavaksi tilaksi. Sen lisäksi kummallekin tontille osoitetaan 60 k-m2 rakennusoikeutta talousrakennuksille. 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Molemmat tontit tulee puistoon rajatuvilta osin aidata pensasaidalla tai tavallisella aidalla. 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue muuttuu kahdeksi liike-, toimitila- ja asuinrakennusten korttelialueeksi, pysäköintialueeksi, kevyen liikenteen väyläksi ja puistoksi. Liike-, toimitila- ja asuinrakentamista varten varattaville tonteille (KTA) osoitetaan erilliset rakennusalat päärakennuksille ja talousrakennuksille. Tonteilla on kolmannes kulloinkin käytetystä rakennusoikeudesta aina käytettävä elinkeinotoimintaan. Rakennusoikeus ilmoitetaan tehokkuusluvun sijasta kerrosalaneliömetreinä. Puistoon rajautuvalla alueella tontit on rajattava aidalla tai pensasaidalla. Alkuperäinen osa entisestä päiväkotirakennuksesta on sen kaupunkikuvallisen merkityksen vuoksi säilytettävä Virkistysalueet Kaava-alueen eteläosa osoitetaan kahdeksi puistoalueeksi (VP), joiden välistä kulkee kevyen liikenteen väylä. Korppoon torialueen ja sen lähiympäristön kehittämissuunnitelmaa noudatellen puistoon osoitetaan ohjeellinen puistokäytävä. Oja osoitetaan erilliseksi alueen osaksi, joka on varattu vesialuetta varten. Sibeliuksen muistomerkille osoitetaan puiston alueella erillinen osa-alue. Ojan suuntaisesti kulkevat putket ja kaapelit, jotka aikaisemmin sijaitsivat tonttialueen sisällä, ovat nyt viheralueella Liikenne- ja katualueet Kaava-alueelle on ajoneuvoliittymä maantieltä nro 180, jonka nimi on tällä kohdalla Korppoontie. Liittymä tulee aikaisempaan paikkaan suoraan yleiselle pysäköintialueelle (LP), joka palvelee kahden liike-, 5

6 toimitila- ja asuinrakennustontin lisäksi myös muuta asiointia Korppoossa. Muualla korttelin alueella ajoneuvoliittymän järjestäminen kielletään. Kevyen liikenteen asema alueella paranee, kun korttelin läpi kulkeva polku osoitetaan jalankululle ja pyöräilylle varatuksi kaduksi. Pysäköintialueen eteläpäässä kevyen liikenteen väylällä sallitaan tontille ajo, mutta muualla pysäköintialueen kohdalla ajoneuvoliittymät tonteille kielletään. Kevyen liikenteen väylä kulkee pysäköintialueen viertä ja jatkuu edelleen puiston puolelle, ylittää ojan ja jatkuu kaupallisten palvelujen alueelle keskustassa. Väylä nimetään Jean Sibeliuksen mukaan. Torialueen ympäristön kehittämissuunnitelmassa esitetty Korppoontien ylittävä suojatie on kaava-alueen ulkopuolella ja valtion hallinnoimalla tiealueella. Kaava-alueen muutokset eivät vaikuta alueen ulkopuolisiin yhteyksiin, eikä kaavamuutos ei ole esteenä suojatielle. 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Käyttötarkoituksen muuttuessa alueen rakennusalat kuitenkin kasvavat, mikä mahdollistaa rakentamisen laajemmalla alueella korttelien sisällä. Korttelialueiden pinta-ala pienenee ja puiston osuus kasvaa nyt huomattavasti. Alkuperäistä rakennusosaa korttelissa 5 ei tule purkaa sen ympäristökuvallisen merkityksen vuoksi Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Laajentunut viheralue antaa mahdollisuudet suurempaan määrään kasvillisuutta. 6. Kaavan toteutus 6.1 Toteuttaminen ja ajoitus Kaavamuutoksen valmistuttua kaupunki luovuttaa tontit sopiville ostajille. Liitteet Asemakaavan seurantalomake Länsi-Turunmaa Kaavoitusyksikkö Länsi-Turunmaan kaupungin ympäristöosasto 6

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS EURAN KUNTA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Selostus koskee 13.1.2015 päivättyä asemakaavan muutosluonnosta Vireilletulo Luonnos nähtävillä Ehdotus nähtävillä...... 2 1. PERUS-

Lisätiedot

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy MULTIAN KUNTA AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 25073- Kaavaselostus Ehdotusvaihe 15.6.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Multian kunta I P11270 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava koskee: Arantilan ja Soinilan kylän tiloja: RN:o 531-402-1-307 (Leinola), RN:o 531-402-1-217 (Sähkömäki), RN:o 531-402-1-79

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 136,143, 1006, osaa korttelista

Lisätiedot

Visakankaan seurakuntatalo

Visakankaan seurakuntatalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 60 Visakankaan seurakuntatalo Asemakaavan muutos. kaup.osa, Korttelin 7 tontit - ja korttelin 5 tontit - sekä katualue Tilaajapäällikkö Leena Roppola Vireilletulo / nähtävilläolo.8.0

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014)

NOKIAN KAUPUNKI 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014) 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014) Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 14. kaupunginosan korttelia 5 ja puistoaluetta. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS HAUKIPUDAS ASEMAKAAVAN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN Asemakaavan laajennus koskee tiloja RN:ot 7:298, 7:314, 7:322, 7:372 sekä 7:393. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 4027-4029

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 143 ja 1006 osakorttelia 136 sekä

Lisätiedot

JÄÄHALLIN ALUE kortteli 106

JÄÄHALLIN ALUE kortteli 106 JÄÄHALLIN ALUE kortteli 106 HAAPAVESI KESKUSTAN ASEMAKAAVA-ALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, joka liittyy 19.3.2014 päivättyyn kaavakarttaan HAAPAVEDEN KAUPUNKI SWECO Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / JOKA KOSKEE 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIA 4 SEKÄ OSAA MÅTTISENKADUN KATUALUEESTA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / JOKA KOSKEE 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIA 4 SEKÄ OSAA MÅTTISENKADUN KATUALUEESTA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / JOKA KOSKEE 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIA 4 SEKÄ OSAA MÅTTISENKADUN KATUALUEESTA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos, joka koskee 17.

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128 REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 18 ASEMAKAAVASELOSTUS kaavaehdotus 1.4.1 tark..4.1 14.1.9, 1 Kunnanhallituksen kaavamuutospäätös.... Kunnanhallituksen päätös asemakaavan

Lisätiedot

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANTA/SARKKRANTA (/00) SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE Asemakaavan muutos koskee Sarkkirannan kortteleita 0, 0 ja 0 sekä niihin liittyviä viheralueita ja Alangontien

Lisätiedot

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Pakkala 51 Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus, sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 22.11.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002079. Vantaa, Kaupunkisuunnittelu,

Lisätiedot

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS 17.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo ja Oulu

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 16. kaupunginosan erityisaluetta ja 26. kaupunginosan kortteleita 7 ja 8 sekä erityis-, katu- ja liikennealueita.

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS: VILPPULAN KORTTELIN 18/OSA KAAVASELOSTUS 17.11.2014 (tark. 14.1.2015) SISÄLLYS 2/12 1 Tiivistelmä... 3 1.1 Kaava-alue... 3 1.2 Hankkeelle asetetut tavoitteet...

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos I nähtävillää 31.10 2.12.2013 Luonnos II nähtävillä Ehdotus nähtävillä

Lisätiedot