KAAVASELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PROSTVIK, Filthatten 1:33 ja osa vesialuetta 876:1 NAUVO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAAVASELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PROSTVIK, Filthatten 1:33 ja osa vesialuetta 876:1 NAUVO"

Transkriptio

1 KAAVASELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PROSTVIK, Filthatten 1:33 ja osa vesialuetta 876:1 NAUVO ARKKITEHTITOIMI LEINO OY 2014

2 1.1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee ranta-asemakaavan muuttamista: Paraisten kaupunki, Nauvon kunta-alue Prostvikin kylä 1:33 Filthatten osa vesialuetta 876:1 Kaavan laatija: Arkkitehtitoimi Leino Oy, Salla Leino, arkkit. SAFA puh ,gsm Paraisten kaupunki/ Arkkitehtikonttori, Pasi Hyvärilä, kaavoitusarkkitehti, puh Vireilletulo: Kaavan vireille tulosta on ilmoitettu lehti-ilmoituksella sekä osallisille kirjeitse. Kaavoituksen aloitusvaiheessa on laadittu Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jota tarvittaessa päivitetään kaavoituksen edetessä. Viranomaisneuvottelu pidettiin Kaavan hyväksyminen: Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus x Kaupunginvaltuusto x Kaavamuutosalueen sijainti Kaavamuutosalue käsittää tilan Filthatten 1:33 ( ) sekä osan yhteisestä vesialueesta 876:1Prostvikin kylässä Lillandetin saaressa Nauvossa, noin 20 kilometriä lounaaseen Paraisten keskustasta. Alue sijaitsee Lillandetia ja Stortervolandetia yhdistävän Örfjärdenin rannalla, Paraisten-Nauvon lossilinjan eteläpuolella. 1.3 Kaavan tarkoitus Tämän kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa kahden erillisen loma-asuntoalueen tonttialuerajan paikkaa. Rakennusoikeus on muutu. 1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Liite 1 Kaava-alueen sijainti Liite 2 Ote seutu- ja maakuntakaavasta Liite 3 Ote voimassa olevasta yleiskaavasta Liite 4 Ote voimassa olevasta ranta-asemakaavasta Liite 5 Valokuvia alueelta Liite 6 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liite 7 Viranomaisneuvottelumuistio

3 3. LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Ranta-asemakaavalla ei ole merkittäviä ympäristövaikutuksia. Kaavan vaikutusten arviointi suoritetaan osana varsinaista kaavoitus- ja suunnittelutyötä Alueen yleiskuvaus Muutosalue käsittää Filthattenin tilan, joka koostuu väljästä ranta-alueesta ja pienestä puustoisesta kallioisesta luodosta sekä näitä yhdistävästä hiekkakannaksesta, joka on vesijättöaluetta Luonnonympäristö Alue on luonnonympäristöltään rehevää, pinnanmuodoiltaan vaihtelevaa saaristomeren luontoa. Yleisvaikutelma on metsäinen ja etelässä korkein kohta kohoaa yli 10 m merenpinnasta Rakennettu ympäristö Yhdyskuntarakenne: Kaavanmuutosalue on osa loma-asutusaluetta. Asutus- ja taajamakuva: Lomarakentaminen muodostaa kumpuilevassa rehevässä saaristomaisemassa yhtenäisen rakennetun kokonaisuuden. Rakennuskanta: Vanha lautaverhottu lomarakennus on rakennettu ennen nykyistä ranta-asemakaavaa, vuonna1949. Olevan kaavan mukainen tonttialueraja sijaitsee keskellä rakennusta. Lähellä rantaa on 1980-luvulla rakennettu hirsirakenteinen saunarakennus. Alueella on lisäksi puucee ja pieniä varastorakennuksia. Palvelut: Alueen lähimmät palvelut sijaitsevat14 kilometrin päässä Nauvon kirkonkylässä. Liikenne: Saaristotie noin 3 kilometrin etäisyydellä välittää liikenteen alueelle Maanomistus Kaava-alue on yksityisomistuksessa. 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakunta- ja seutukaava: Hyväksytyssä maakuntakaavassa on alueelle osoitettu seuraavia kaavamääräyksiä: loma-asuntoyksikköä/ rantakilometri - vapaan rannan osuus 40% - MRV: maa- ja metsätalous/ ulkoilu-/ virkistysalue Nauvon yleiskaava: Kaavanmuutosalueella on voimassa Nauvon yleiskaava, joka on vahvistettu 12. toukokuuta Kaavassa suunnittelualue on RA-r- aluetta eli loma-asutusalue, jolla voimassa ranta-asemakaava ja siinä esitetyt määräykset. Rakennusjärjestys: 3

4 Länsi-Turunmaan (sittemmin Paraisten) uusi rakennusjärjestys täydennyksineen on hyväksytty muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta: näiltä osin noudatetaan Nauvon rakennusjärjestystä vuodelta Tonttijako ja -rekisteri: Alueella ei ole tonttijakoa. Pohjakartta: Pohjakartta on mittakaavassa 1:2000 ja se täyttää asemakaavakarttoja koskevan asetuksen 1284/99 vaatimukset. Kaupungin mittaustoimisto on laatinut pohjakartan. 4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Suunnittelun käynnistäminen Ranta-asemakaavan muuttamisen tarpeellisuus ja suunnittelun käynnistäminen Voimassaolevan ranta-asemakaavan tonttialueraja ei vastaa rakennettua nykytilannetta alueella. Arkkitehti SAFA Salla Leino valittiin ranta-asemakaavan laatijaksi. Suunnittelun käynnistymisestä on ilmoitettu sanomalehdessä ja henkilökohtaisesti asianosaisille. Vesiosuuskunta on hyväksynyt ranta-asemakaavan laatimisen vesijättöalueelle. 4.2 Osallistuminen ja yhteistyö Ilmoitus ranta-asemakaavanmuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on kuulutettu Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä koko suunnitteluprosessi ajan. Kaikki julkinen informaatio kaavasta ja kaavoitusprosessista on nähtävillä myös kaupungin omilla internet- sivuilla. Varsinais- Suomen ELY- keskuksen kanssa on pidetty neuvonpito ELY- keskus ei ole todennut mitään erityisiä luontoarvoja kaava-alueella. Muuta viranomaisyhteistyötä toteutetaan tarpeen mukaan Osalliset Osallisia tässä asemakaavanmuutoksessa ovat kiinteistönomistaja, rajanaapurit, kaupungin ympäristöosasto, Varsinais-Suomen ELY- keskus ja Varsinais-Suomen liitto Vireille tulo Asemakaavanmuutos on tullut vireille maanomistajan aloitteesta. Osallisille on lähetetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman yhteydessä ilmoitus asemakaavan muutostyön aloittamisesta sekä luonnos kaavanmuutokseksi Osallistuminen ja vuorovaikutus Suunnitteluperiaatteista on neuvoteltu maanomistajan ja kaupungin kaavoitusyksikön kanssa. Ympäristölautakunta hyväksyi ranta-asemakaavan muutosehdotuksen julkista nähtäville asettamista varten. Ehdotus on ollut nähtävillä välisenä aikana. Kaavaehdotuksesta ei jätetty muistutuksia Viranomaisyhteistyö Kaavan laadinnan aikana on neuvoteltu Varsinais-Suomen ELY- keskuksen. Neuvottelun aikana keskusteltiin kaavamääräyksistä; kaavamerkintöjen tulee olla selkeitä ja yksitulkintaisia. Rakennusoikeus ei muutu voimassaolevasta kaavasta. Kaavaehdotuksesta on pyydetty lausunto Varsinais-Suomen liitolta ja ELY- keskukselta. Molemmat viranomaistahot katsoivat, että lausuntopyyntö ei anna aihetta lausunnon antamiseen, koska kaavasta ei ole huomautettavaa eikä se ole ristiriidassa alueellisen kaavoituksen tai suunnittelun kanssa. 4

5 4.3 Asemakaavan tavoitteet Kaavanmuutoksen tavoitteena on saada ranta-asemakaava vastaamaan alueen todellisia olosuhteita kahden lomarakennuspaikan järjestämiseksi. Voimassaolevat rantarakentamista koskevat määräykset on huomioitu rakentamista ohjaavissa merkinnöissä. 5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Muutoksessa tontin käyttötarkoitus säilyy vapaa-ajan asumisena, ainoastaan kahden rakennuspaikan tonttialueraja on siirretty Mitoitus Alue on edelleenkin osoitettu kahdeksi omarantaiseksi loma-asumisen rakennuspaikaksi. Vapaa-ajan asunnon, saunarakennuksen ja talousrakennuksen rakennusoikeudet ovat muuttumattomia. 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet Tontti on osoitettu omarantaisten rakennuspaikkojen loma-asuntoalueeksi. Rakennusoikeutta ei ole muutettu. Rakennusruudut on muutettu rakennusvyöhykkeiksi, jossa loma-asunnon- ja saunarakentamisen sijoittuminen vastaa voimassaolevia määräyksiä. Alueen vedenhankinta, jätevesien käsittely ja jätehuolto on järjestettävä kiinteistökohtaisesti voimassa olevia määräyksiä, mm. kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiä, noudattaen. 5.4 Kaavan vaikutukset Kaavamuutos ei lisää rakennuspaikkojen lukumäärää alueella Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Kaavamuutoksen jälkeen tarjoutuu rakennusten sijoittamiselle ympäristöön vaihtoisia paikkoja rajattujen rakennusruutujen sijaan. 6. KAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteuttaminen ja ajoitus Maanomistaja vastaa kaavan toteuttamisesta. Kaavan muuttaminen ei edellytä kaupungilta kunnallisteknisiä tai muita toimenpiteitä. 6.2 Toteuttamisen seuranta Kaupungin rakennusvalvonta vastaa toteuttamisen seurannasta. Kiinteistön omistajan tulee noudattaa Paraisten ympäristönsuojelutoimiston antamia ohjeita. 5

6 Täydennetty / kohta 6.2 Täydennetty / kohta ja Turussa Salla Leino, arkkitehti SAFA Arkkitehtitoimi Leino Oy 6

ASEMAKAAVASELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan tarkoitus

ASEMAKAAVASELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan tarkoitus ASEMAKAAVASELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavan muuttamista: Länsi-Turunmaan kaupunki, Korppoon kunta-alue kortteli 5 osa virkistysalueesta Kaavamuutoksen

Lisätiedot

KÄRRÄNGEN, PELLINKI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Muutos koskee Vähä-Pellingin kylän kiinteistön 20:16 RA- ja M-alueita.

KÄRRÄNGEN, PELLINKI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Muutos koskee Vähä-Pellingin kylän kiinteistön 20:16 RA- ja M-alueita. ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM www.eriarc.fi PORVOON KAUPUNKI KÄRRÄNGEN, PELLINKI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Muutos koskee Vähä-Pellingin kylän kiinteistön 20:16 RA- ja M-alueita. 16.11.2010 Laatija

Lisätiedot

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 Salon kaupunki 17.12.2014, korj. 15.1.2015 KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVAA SALON KAUPUNGIN KISKON KIRKONKYLÄN TILOJEN VILLA-PIVO (Rno 2:43), VILLA-PIVO I (Rno

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI 15.4.2003 Tekninen palvelukeskus Kaavoitus- ja maankäyttö

RAAHEN KAUPUNKI 15.4.2003 Tekninen palvelukeskus Kaavoitus- ja maankäyttö RAAHEN KAUPUNKI 15.4.2003 Tekninen palvelukeskus Kaavoitus- ja maankäyttö Akm 181: Asemakaavan muutos, joka koskee 17. kaupunginosan, kortteleita 4,5,6 ja 7 sekä katualuetta Varastokadun alueen asemakaavan

Lisätiedot

UUSIKAUPUNKI OSAN KINNALAN RANTA-ASEMAKAAVASTA MUUTOS (TAMMIO) VOHDENSAARI

UUSIKAUPUNKI OSAN KINNALAN RANTA-ASEMAKAAVASTA MUUTOS (TAMMIO) VOHDENSAARI UUSIKAUPUNKI VOHDENSAARI OSAN KINNALAN RANTA-ASEMAKAAVASTA MUUTOS (TAMMIO) Selostus koskee 15.1.2014 päivättyä ja 30.1.2014 tarkistettua asemakaavaluonnosta Vireilletulo:.. Kunnanhallituksen hyväksymispäivämäärä:..

Lisätiedot

KETOLANPELTO ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS OHJALUODONTIE RUSKO

KETOLANPELTO ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS OHJALUODONTIE RUSKO KETOLANPELTO ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS OHJALUODONTIE RUSKO 26.05.2009 KETOLANPELTO, RUSKO - ASEMAKAAVASELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kaavatyö koskee asemakaavan laatimista:

Lisätiedot

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS EURAN KUNTA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Selostus koskee 13.1.2015 päivättyä asemakaavan muutosluonnosta Vireilletulo Luonnos nähtävillä Ehdotus nähtävillä...... 2 1. PERUS-

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / JOKA KOSKEE 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIA 4 SEKÄ OSAA MÅTTISENKADUN KATUALUEESTA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / JOKA KOSKEE 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIA 4 SEKÄ OSAA MÅTTISENKADUN KATUALUEESTA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / JOKA KOSKEE 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIA 4 SEKÄ OSAA MÅTTISENKADUN KATUALUEESTA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos, joka koskee 17.

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ KALAJOEN KAUPUNKI

KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ KALAJOEN KAUPUNKI KALAJOEN KAUPUNKI KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ Ranta-asemakaavan muutos ja laajennus kortteleissa 24-29 sekä puisto-, maa- ja metsätalous- ja katualueilla. 2010 1 Kalajoen kaupunki Himanka

Lisätiedot

PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KONNEVEDEN KUNTA PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.2.2015 P25586 Kaavaselostus, luonnos 1 (12) Leskinen Timo / Hyvönen Mirjam 26.2.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI VATTULAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

TAMPEREEN KAUPUNKI VATTULAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS TAMPEREEN KAUPUNKI VATTULAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPUNKI: KYLÄ: ALUE: TAMPERE VATTULA VATTULAN RANTA- ASEMAKAAVA-ALUE Air-Ix Ympäristö Oy, 2005 PL 453 33101 TAMPERE Puh. (03) 2442 111 Fax (03) 2616019

Lisätiedot

SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Hattulan kunta (82) Ihalemmen kylä (405) Salkoniemi 9-89 (osa) Sotka 9-132 Joutsen 9-134 Kuikka 9-135 Kaakkuri 9-136 Sotkalampi 9-137 Kaavaehdotus 2.3.2015 Kaavamuutosalueen

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

HIEKKASÄRKÄT HYTINPORTIN KORTTELI 101 SEKÄ SIIHEN LIITTYVÄT VR- JA KATUALUEET. Asemakaavan muutoksen selostus

HIEKKASÄRKÄT HYTINPORTIN KORTTELI 101 SEKÄ SIIHEN LIITTYVÄT VR- JA KATUALUEET. Asemakaavan muutoksen selostus KALAJOEN KAUPUNKI 2006 HIEKKASÄRKÄT HYTINPORTIN KORTTELI 101 SEKÄ SIIHEN LIITTYVÄT VR- JA KATUALUEET Asemakaavan muutoksen selostus 1 1 PERUSTIEDOT 1.1 Kaava-alueen määrittely Kunta: Kalajoen kaupunki

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS TONTIN 290-28-1 LAAJENTAMINEN ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos

Lisätiedot

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi-Kurkelan rantaasemakaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22840 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (20) 1 PERUS-

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS joka liittyy 10.2.2013 päivättyyn ja 30.5.2013 korjattuun Lestijärven ranta-asemakaavan korttelia 26 sekä lähivirkistysaluetta koskevaan ranta-asemakaavakarttaan 1. PERUS- JA

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 30.3.2015 Liite 1 128 MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ A S E M A K A A V A N S E L O S T U S ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 29 TONTEILLE 1, 2, 3 JA 7 KORTTELIN 30 TONTILLE 4 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEILLE Kaavatunnus 09:069 LÄNSIVÄYLÄ KAAVAN

Lisätiedot

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Ämmätsä (461) Tila: Riihiniemi RN:o

Lisätiedot

PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI

PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI KYRKOMALM (20) DETALJPLANÄNDRING KIRKKOMALMIN (20) ASEMAKAAVAMUUTOS Ändring av detaljplanen för tomterna 4 och 10 i kvarter 4 i Kyrkomalm (20) stadsdel i Pargas Asemakaavan

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS INKOON KUNTA Kuruuddenin ranta-asemakaavan tarkistus KAAVAEHDOTUS RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 15.05.2014 1/21 1 Perus- ja tunnistetiedot Kunta: Kaavan laatija: Inkoon kunta Oy Arkkitehtisuunnittelu Arkitekturum

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot

163-RAK1502 SÄKYLÄN KUNTA RASKINTIEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio 0.9 13.4.2015. Nosto Consulting Oy

163-RAK1502 SÄKYLÄN KUNTA RASKINTIEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio 0.9 13.4.2015. Nosto Consulting Oy 163-RAK1502 SÄKYLÄN KUNTA RASKINTIEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 13.4.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot