Lainkäytön onnistumisen keskeisistä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lainkäytön onnistumisen keskeisistä"

Transkriptio

1 Pertti Nieminen Kouvolan hovioikeuden presidentti Oikeuslaitospäivä Helsinki Lainkäytön onnistumisen keskeisistä edellytyksistä tuomioistuimen näkökulmasta Arvoisat oikeuslaitospäivän osanottajat! 1. Kiitos Kiitän mahdollisuudesta käyttää puheenvuoron aiheesta "Lainkäytön onnistumisen keskeisistä edellytyksistä tuomioistuimen näkökulmasta". Koska olen tehnyt työurani yleisten tuomioistuinten puolella ja viimeiset runsaat 14 vuotta hovioikeudessa, tarkastelen aihetta enimmäkseen tästä näkökulmasta. Lainkäytön onnistumisen edellytykset ovat asiakokonaisuus, jonka tarkastelussa on tarpeen luoda edes lyhyt katsaus myös seuraaviin asioihin: Mitkä ovat tuomioistuinten tehtävät ja lainkäytön tavoitteet? Miten tuomioistuimet selviytyvät tehtävistään? Millaisia epäkohtia lainkäytössä on? Mitkä ovat keskeiset edellytykset ja tekijät lainkäytön onnistumisessa? Nämä asiat ovat kaiken aikaa työn alla: laajassa mittakaavassa oikeusministeriössä sekä yhteistyönä sen, oikeuslaitoksen eri osapuolten ja lakimiesjärjestöjen kesken, viimeksi oikeusturvaohjelman neuvottelukunnassa ja pienemmissä puitteissa kussakin tuomioistuimessa. Lainkäytön onnistumiselle on välttämätöntä, että oikeusministeriö ja oikeuslaitos kantavat yhdessä vastuuta lainkäytön edellytyksistä. 2. Tuomioistuinten tehtävistä ja lainkäytön tavoitteista Lainkäyttö on tuomioistuinten tärkein tehtävä. Muut tehtävät kuten talous-, henkilöstö- ja oikeushallinto, asiakaspalvelu, viestintä, arkistointi, koulutus, yhteistoiminta, lainkäytön valvonta ja eräät muut toiminnat ovat pääosin lainkäyttöä tukevia tehtäviä.

2 Lainkäytön pitää olla tuloksellista: laadukasta, ennustettavaa sekä toteutua kohtuullisessa ajassa ja kohtuullisin kustannuksin. Näiden tavoitteiden pitää olla tasapainossa keskenään kunkin asian laadun, laajuuden, intressin ja muiden tekijöiden puitteissa Toimintaympäristön muutoksista Toimintaympäristö oli kohtalaisen vakaa vielä ja 1980 luvuilla. Niiden jälkeen muutos on ollut pysyvää. Kansainvälistyminen sekä ihmisten, tavaroiden, palveluiden ja pääomien aikaisempaa vapaampi liikkuminen ovat merkinneet muutoksia lainsäädännössä ja kansainvälisissä sopimuksissa. Asiakannoissa tuomioistuimissa on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Turvapaikka-asiat, ihmiskauppa, taloudellinen rikollisuus, rahanpesu, järjestäytynyt ja kansainvälinen rikollisuus, julkiset hankinnat, maankäyttö-, rakentamis- ja ympäristö-, kartelli- ja kilpailuasiat ovat nykyisin lainkäytön tavanomaista tehtäväkenttää. Erityisesti eteläisessä Suomessa ulkomaalaistaustaisen väestön määrä on jo kohtalaisen suuri. Monikulttuurisuus ja tulkin käyttö ovat usein toistuvia piirteitä oikeudenkäynnissä. Väestön keskittyminen pääkaupunkiseudulle sekä Turkuun, Tampereelle, Jyväskylään, Kuopioon ja Ouluun sekä osaksi myös tuomioistuinten yhdistämiset ovat johtaneet siihen, että asia- ja työmäärä näiden paikkakuntien tuomioistuimissa on kasvanut. IT-järjestelmien muutokset ovat jatkuvia, varsinkin henkilöstö- ja taloushallinnon puolella. Osin ne helpottavat ja osin hankaloittavat työtä. Valtion taloudellinen tilanne johtaa enenevässä määrin siihen, että on tultava toimeen aikaisempaa vähemmillä varoilla. Säästökohteina ovat henkilöstö ja toimitilat. Toimintaympäristön muutokset asettavat lainkäytölle uusia vaatimuksia. Oikeusministeriö vastaa tuomioistuinten toimintaedellytyksistä, ja tuomioistuimet lainkäytöstä. Työn- ja vastuunjako on selvä. Viime vuodet ovat osoittaneet vielä aikaisempaa selvemmin, että emme selviydy ilman yhteistyötä oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen eri toimijoiden välillä. Sen tulee perustua luottamukseen ja avoimuuteen sekä yhteisymmärrykseen siitä, mitkä ovat selviytymiskeinot lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Näiden lisäksi tarvitaan päätöksenteko- ja toteuttamiskykyä sekä taitoa hankkia tarvittavat varat uudistuksiin.

3 3 4. Epäkohdista ja puutteista lainkäytössä Suomi on saanut Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta poikkeuksellisen paljon langettavia tuomiota oikeudenkäyntien viivästymisestä. Kohtuuttoman pitkiä käsittelyaikoja on erityisesti laajoissa talousrikosasioissa. Esitutkinta ja joissain tapauksissa myös syyteharkinta kestävät niin pitkään, että oikeuden loukkaus on jo tapahtunut ennen asian vireille tuloa käräjäoikeudessa. Käsittely myös tuomioistuimessa kestää joskus kohtuuttomasti. Näin on erityisesti laajoissa, vaikeissa tai muutoin työläissä asioissa lähes kaikissa tuomioistuimissa. Toisena epäkohtana on pidetty sitä, että käsittelyajoissa on merkittäviä eroja joidenkin tuomioistuinten välillä. Yhdenvertaisuus oikeuden saamisessa ei toteudu. Resurssien vajavuus tapaa ruuhkauttaa tuomioistuinten toimintaa ja entisestään pidentää käsittelyaikoja. Työhyvinvointi ja jaksaminen ovat koetuksella, kun vaikeudet kasaantuvat. Sanotuista epäkohdista huolimatta lainkäyttö Suomessa toimii mielestäni kohtalaisen hyvin. Henkilökunta on motivoitunutta, ammattitaitoista ja vastuuntuntoista. Noin 70 prosenttia ratkaisuista, joista valitetaan hovioikeuteen, käräjäoikeuden ratkaisu pysytetään. Osa muutoksista on vain vähäisiä. Käräjäoikeuksien käsittelyajat rikosasioissa ovat keskimäärin 3,5 ja laajoissa riita-asioissa 8,6 kuukautta. Hovioikeuksissa keskimääräinen käsittelyaika on kirjallisen menettelyn asioissa noin 4 ja pääkäsittelyasioissa noin 9,5 kuukautta. Vuoden 2004 lopussa hovioikeuksissa oli vuotta vanhempia asioita noin ja nykyisin noin 300 asiaa. 5. Lainkäytön onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä Siihen, miten tuomioistuimet selviytyvät tehtävistään, vaikuttavat lukuisat tekijät. Osaan niistä tuomioistuimet voivat vaikuttaa ja osaan ei lainkaan tai vain hyvin vähäisessä määrin. Viimeksi mainitunlaisia ovat seuraavat: - lainsäädäntö; prosessuaalinen ja aineellinen - saapuvien asioiden määrä ja laatu - asianosaisten ja heidän avustajiensa toiminta asioiden hoitamisessa - tuomioistuinten henkilöstörakenne ja -määrä sekä muut resurssit - tuomioistuinten sijoittuminen, toimitilat, laitteet ja varusteet.

4 Lainkäytön onnistuminen riippuu paljolti myös tuomioistuimista itsestään. Tuomioistuinten ja niiden henkilöstön vaikutuspiirissä ovat ainakin seuraavat asiat: - tavoiteasettelu - jokaisen työntekijän tietoisuus tavoitteista, omasta tehtävästään ja oman toiminnan merkityksestä tavoitteiden saavuttamisessa ja tuomioistuimen toiminnassa - yhteisen vastuun ja vastuunoton merkityksen ymmärtäminen - toiminnan hyvä organisointi: työjärjestelyjen, työnjakojen sekä työmenetelmien ja - tapojen jatkuvat seuraaminen ja kehittäminen ovat osa tuomioistuinten normaalia toimintaa - työympäristön muutoksista johtuvien muutosten ennakointi ja ajallaan tekeminen - tuloksellisuuden seuranta- ja puuttumisjärjestelmä tuomioistuinten ja tuomareiden riippumattomuutta loukkaamatta - henkilöstön työuran kestävä ammattitaidon ylläpito ja kehittäminen - henkilöstön mahdollisimman tasainen ja hallittu vaihtuminen, jonka seurauksena henkilöstössä on eri-ikäisiä ja kumpaakin sukupuolta olevia työntekijöitä - henkilöstökierto: henkilöstön ajoittainen hakeutuminen eri tehtäviin ammattitaidon kehittämiseksi - työhyvinvointi ja -motivaatio. Lainkäytön onnistuminen edellyttää, että kaikki toimintaan vaikuttavat tekijät ovat kunnossa ja tukevat lainkäytön tavoitteita. Jos osa toimii heikosti, kokonaisuus kärsii ja heikentää onnistumista. Esimerkkinä voidaan mainita käräjäoikeuksille säädetyt lyhyet määräajat kiireellisten asioiden käsittelemiseksi. Ne eivät riitä pitämään kokonaiskäsittelyaikoja lyhyinä, jos esitutkinta tai syyteharkinta, jossa sanotunlaisia määräaikoja ei ole, viivästyvät. Käsittelyketjun pitää toimia kaikissa vaiheissaan viipeettömästi Keinoista tavoitteiden saavuttamiseksi Lyhyesti sanottuna keskeiset keinot lainkäytön onnistumiselle ovat seuraavat: Oikeusturvan taso ja tavoitteet pitää oikeusvaltion velvoitteiden puitteissa mitoittaa sellaisiksi, että ne vastaavat kantokykyämme sekä että tuomioistuimet kykenevät täyttämään tehtävänsä ilman nykyisenlaisia ongelmia.

5 5 Tehtävien ja resurssien pitää olla tasapainossa. Työtilojen sekä työvälineiden pitää olla toimivia ja hyvätasoisia. Kaikilla lainkäytössä toimivilla pitää olla hyvä ammattitaito ja koko työuran kestävä koulutus. Työskentelyn eettisen perustan, työhyvinvoinnin ja työmotivaation pitää olla kunnossa. Toimintaympäristön edellyttämiin muutoksiin varaudutaan ja muutokset tehdään riittävän varhaisessa vaiheessa. Todellisuudessa näistä tekijöistä osa on kunnossa ja osa ei. Puitteet ovat tavoiteltavaa tilaa ankeammat, ja keinovalikoima arkisessa lainkäytössä on sanottua suppeampi ja arkisempi. Lainkäytön onnistuminen perustuu suuressa määrin siihen, miten me tuomarit, syyttäjät, asianajajat ja julkiset oikeusavustajat hoidamme työmme. Meidän kaikkien toiminnalla on suuri merkitys oikeusturvan toteutumisessa tuloksekkaasti. Tämän ohella tarvitaan luonnollisesti oikeudenhoitojärjestelmän määrätietoista suunnittelua ja suunnitelmien toteutusta sekä näiden tueksi myönteistä asennetta. Hyvä esimerkki suunnitelmasta on toissapäivänä julkistettu oikeudenhoidon uudistusohjelma vuosille Puheenvuorossani on samoja aineksia kuin ohjelmassa, ja olisikin ollut helpompaa selostaa ohjelmassa tehtyjä ehdotuksia kuin laatia alustus saamastani aiheesta. 6.1 Tuomioistuinten koko sekä henkilöstörakenne ja -määrä Hovi- ja hallinto-oikeuksia koskevassa rakenneuudistustoimikunnan mietinnössä on esitetty, että parhaiten voisi toimia sellainen tuomioistuin, jossa on tuomaria sekä muu henkilökunta, jonka rakenne ja määrä riippuu paljolti oikeusasteesta, asiakannasta ja oikeudenkäyntimenettelystä. Väestön keskittyminen suurimpiin kaupunkeihin ja tämän myötä asioiden keskittyminen näiden alueiden tuomioistuimiin, asioiden laadulliset ja määrälliset muutokset sekä valtion taloudellinen tila ovat pakottaneet tekemään rakenteellisia muutoksia tuomioistuimissa. On todennäköistä, että tuomioistuimia, kuten muitakin virastoja, joudutaan edelleen yhdistämään ja näin osaltaan turvaamaan toimintaedellytyksiä. Rakennemuutosten kielteisiä puolia ovat ne, että lyhyellä tähtäyksellä ne heikentävät tuomioistuinten toimintaedellytyksiä ja saattavat ruuhkauttaa ja näin pitkittää asioiden käsittelyä. Oikeusturvan saaminen ja saavutettavuus heikkenevät niillä alueilla, joista tuomioistuimet poistuvat. Vähänkin syrjäiseksi koettaville alueille ei enää hakeudu tuomareita ja

6 asianajajia. Tämä on hinta, joka joudutaan maksamaan väistämättömiksi osoittautuneiden rakenneuudistusten seurauksena. Erityisesti oikeusministeriön mutta myös rakenneuudistuksen kohteina olevien tuomioistuinten tehtävä on ratkaista, millä tavoin kielteisiä vaiku tuksia voidaan lieventää. Tämä edellyttää oikeusministeriöltä myönteistä suhtautumista tuomioistuimissa tehtyihin suunnittelemiin organisaationsa ja toimintansa järjestämisestä ja toteuttamisesta. Henkilöstöresurssit ovat tuomioistuinten tärkein voimavara. Yleisten tuomioistuinten työmäärien mittaamista ja resurssien mitoittamista varten laadituilla työmäärämittareilla on kartoitettavissa jokaisen tuomioistuimen työmäärä ja resurssitarve. Siinä on tarpeen ottaa huomioon mahdolliset tuomioistuimen työmäärään vaikuttavat erityispiirteet kuten erityisen laajat asiat ja niiden määrä. Näiden perusteella on määritettävissä yksikkökohtainen resurssitarve. Kaikissa tuomioistuimissa, joissa on esittelijöiden virkoja, on tarpeen tarkastella, käytetäänkö resurssit oikeusturvan kannalta tarpeellisella ja tehokkaalla tavalla. Käsitykseni on, että kaikilta osin asia ei ole näin. Hovioikeuksissa muutokset oikeudenkäyntimenettelyssä ja asiakannassa ovat johtaneet siihen, että esittelijän käyttäminen on tarpeen lähinnä vaikeissa, laajoissa ja muutoin työläissä asioissa. Kuljemme kohti tuomaripainotteista työskentelyä Ammattitaito Kaikessa työssä ja erityisesti asiantuntijatehtävissä ammatilliset tiedot ja taidot, halu kehittyä ja mennä eteenpäin, työmotivaatio ja tavoitteellisuus ovat lainkäytön onnistumisen keskeinen perusta. Juristintutkinto on yleistutkinto. Sitä ei ole tarkoitettu minkään erityisen ammatin tarpeisiin. Ammatillinen kouluttautuminen tapahtuu työelämässä ja tuomarin uralle yleensä esittelijän tehtävissä. Puutteena pidän sitä, että meillä ei ole tuomarin koko työuran kestävää järjestelmää ja velvoitetta ammattitaidon ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Meillä on merkittävästi parannettavaa. Jatkuvalla koulutuksella on pidettävissä yllä edes jossain määrin se tiedollinen ja taidollinen taso, jota lainsäädännön lisääntyminen ja pirstaloituminen, oikeuskäytäntö ja oikeustiede sekä niissä luodut oikeusperiaatteet ja -ohjeet edellyttävät meiltä. Tarvitsemme - oikeustieteelliseen tutkintoon liitetyn osan tuomarin koulutusta niille, jotka haluavat hakeutua tälle alalle - tuomarinuraa valmistavan koulutuksen ja

7 -tuomarin koko työuran kestävän velvoitteen kouluttautumiseen. Tuomarin vuosittainen kouluttautumisen vähimmäismäärä voisi olla viisi päivää. Parhaiten tapaa oppia silloin, kun itse kouluttautumisen lisäksi toimii ajoittain kouluttajana. Tällainen voitaisiin myös ottaa osaksi tuomarin kouluttautumista. Koulutuksen on oltava ammattiin liittyvää ja sitä hyödyttävää. Koulutus on aina muutakin kuin vain tiedon hankkimista. Koulutustilaisuudet ovat sosiaalisia mahdollisuuksia avartaa ajatuksia, tavata kollegoita ja luoda suhteita. IT-taidot ovat alue, joka pitäisi ottaa osaksi koulutusjärjestelmää kaikille Erikoistuminen Asioiden laajuus ja laadullinen vaikeus ovat lisääntyneet. Yleistason tiedot ja taidot eivät riitä uudenlaisten, usein hyvinkin vaativien asioiden hyvätasoiseen käsittelyyn ja ratkaisemiseen. Erityisosaamista edellyttävien ja jossain määrin myös niin sanottujen massaasioiden käsittelyn keskittäminen tapaavat parantaa käsittelyn ja ratkaisun laadullista tasoa, oikeusvarmuutta, tehokkuutta ja joutuisuutta. Tuloksellisuus on keskittämisen ansiosta parempaa verrattuna siihen, että kaikki käsittelevät kaikenlaisia asioita. Henkilöstökierto yksikössä takaa ammattitaidon laaja-alaisuutta. 6.4 Muita lainkäytön laatua ja tehokkuutta parantavia tekijöitä Käräjäoikeudet ovat hyvä esimerkki siitä, miten lainsäädännöllisesti ja käräjäoikeuksien itsensä suunnittelemana niiden toiminta on onnistuttu järjestämään hyvin. Ratkaisukokoonpanot asioiden laadun ja vaativuuden mukaan, delegointi kanslia- ja lainkäyttöhenkilökunnan kesken, tehtäväjaot henkilöstöryhmittäin ja yhteistyö takaavat kohtalaisen hyvin laadullisen tason, hyvän tuottavuuden, kohtuulliset käsittelyajat ja kustannustehokkuuden. Käräjäoikeuden toiminnan järjestäminen antaa hyvän esimerkin, josta on paljon opittavaa muilla tuomioistuimilla. Tämän kaltaista lainsäädäntöä saisi olla muissakin tuomioistuimissa nykyistä enemmän. Työjärjestelyt ja toimintatavat sisältävät nykyisin jonkin verran tuomioistuimesta riippuen itseisarvotyötä ja toiskertaista työtä ilman todellista hyötyä. Tällaisia esimerkkejä on löydettävissä asioiden jaosta, yhteistyöstä tuomarin ja esittelijän kesken, ratkaisujen työstämisestä ja erityisesti esittelijävetoisesta työskentelytavasta. Oikeudenkäyntimenettelyä on muutettu hovioikeuksissa useaan kertaan alkaen. Käräjäoikeuksissa noudatettu aktiivinen valmistelu kuuluu myös hovioikeuksille. Suunta hovioikeuksissa on hyvä, vaikkakaan ei vielä olla kaikilta osin edetty sille tasolle, jota lainkäytön hyvä laatu, ennustettavuus, varmuus ja tehokkuus edellyttävät. Kysymys on sii-

8 tä, että pääkäsittelyasioissa ei valmistelua aina tehdä riittävällä perusteellisuudella yhteis- työssä asianosaisten kanssa. Heidän tehtäviinsä kuuluisi asian riidattoman ja riitaisen ratkaisulle merkityksellisen tosiseikaston yksilöiminen ja oikeudellisen ratkaisuaineiston selvittäminen. Harvoin kuitenkin toimintaa tämän mukaisesti. Vastuu asian valmistelusta tapaa jäädä tuomioistuimelle. Tästä huolehtiminen taas on välttämätöntä sen takaamiseksi, että pääkäsittelyssä keskitytään näytöllisesti ja oikeudellisesti niihin seikkoihin, jotka ovat ratkaisulle merkityksellisiä. Pääkäsittelyn onnistuminen puolestaan takaa hyvän ratkaisun joutuisasti Lainkäytön seuranta Tuomioistuimen johtamiseen kuuluu toimintaedellytyksistä huolehtimisen lisäksi keskeisesti myös seurata lainkäytön laatua, yhdenmukaisuutta, käsittelyaikoja, asioiden läpivirtausta sekä vireillä olevien ja vanhojen asioiden määriä. Laadun seuranta tapahtuu tuomioistuimissa muun muassa ratkaisujen lainvoimaiseksi jäämistä, muutoksenhakumääriä ja ratkaisujen pysyvyyttä seuraamalla ja näistä keskustelemalla. Erityisesti uuden lainsäädännön soveltamisesta tavataan pitää koulutus- ja keskustelutilaisuuksia tuomioistuinten sekä osin myös oikeudenhoidon muiden toimijoiden kanssa. Nämä kaikki ovat tarpeen ja edistävät laatuyötä. Pitkät käsittelyajat ja vanhat asiat hiertävät lainkäytössämme ja tuovat tuskaa työskentelyyn. Johdon tehtävä on ottaa nämä esille henkilökunnan kanssa ja selvittää, millä keinoilla lyhyen tai pitkän ajan toimintasuunnitelmalla on mahdollista purkaa ruuhkautuminen, päästä kohtuullisiin käsittelyaikoihin ja tilanteeseen, että tuomioistuimella ei ole siitä riippuvista syistä vanhoja asioita. Helppo sanoa ja vaikea, muttei aina mahdoton toteuttaa. Tulokseen pääseminen vaatii täyden panoksen yksikön koko henkilökunnalta. 6.6 Laatu ja tehokkuus Lainkäytön tärkein tavoite on hyvä laatu: lain- ja oikeudenmukainen asian käsittely ja ratkaisu sekä lainkäytön varmuus ja ennustettavuus. Laatuun kuuluu myös kohtuullinen käsittelyaika. Lisäksi lainkäytön tulee olla tehokasta ja kustannustehokasta. Kaikkien näiden tavoitteiden tulee olla tasapainossa keskenään kussakin käsiteltävässä asiassa sen laadun, laajuuden, intressin ja muiden tekijöiden perusteella tarkasteltuna. Tämä asia pitää olla kunnossa niin oikeudenkäyntimenettelyä koskevassa lainsäädännössä kuin tuomioistuimen toiminnassa. Lainkäytön laatu tavoitteena on aina ymmärretty hyvin tuomioistuimissa. Sen sijaan siinä, mitä ajattelemme laadun ja tehokkuuden tasapainosta ja miten käytännössä toimimme tässä suhteessa, meillä on mielestäni parannettavaa.

9 Oikeudenkäyntimenettely on melko sidottua. Tämä takaa oikeusvarmuuden ja ennustetta- vuuden. Menettelysäännökset sallivat kuitenkin tarkoituksenmukaisen ja tehokkaan lainkäytön laadusta tinkimättä. Pikemminkin voi olla ja mielestäni on niin, että toiminnallinen tarkoituksenmukaisuus ja tehokkuus lisäävät laatua, kun nämä kohdennetaan sellaisiin asiaryhmiin sekä työjärjestelyihin, työnjakoihin ja työmenetelmiin, joihin ne sopivat. Asiaa voidaan tarkastella esimerkiksi hovioikeuksien käsiteltävien keskeisten asiaryhmien perusteella. Asioiden laadullinen, laajuudellinen ja muu työläys on lisääntynyt. Helppoja asioita on aikaisempaa vähemmin. Tästä huolimatta asiakannassa on edelleen merkittävä määrä sellaisia asioita, joissa tosiseikasto on kokonaan tai suurimmalta osalta riidaton ja sovellettavat säännöt tai oikeusohjeet eivät ole tulkinnallisia. Ratkaisukäytäntö on vakiintunut. Näissä asioissa ratkaistavat kysymykset tapaavat toistua vuodesta toiseen lukuisassa määrässä asioita. Kun tällaisissa asioissa yhdistetään hovioikeuksien osaaminen ja tehokkaat työskentelytavat, on parannettavissa tuottavuutta laatua heikentämättä. Näin voidaan kohdentaa resursseja enemmän laajoihin ja vaikeisiin asioihin sekä nopeuttaa käsittelyä Sovinto Meillä on yleisiä tuomioistuimia koskevat säännökset dispositiivisten riita-asioiden sekä rikosasioissa vahingonkorvauksen ja eräiden ei-dispositiivisten riita-asioiden sovittelusta. Sovittelu käräjäoikeuksissa toimii kohtalaisen hyvin. Erityisen hyvä esimerkki on lasten huoltoa ja tapaamista koskevissa asioissa eräissä tuomioistuimissa käytettävä Follosovittelumenettely, jossa tuomioistuimessa on mukana psykologi tai sosiaalityöntekijä. Tulokset ovat olleet niin hyvät, että järjestelmä on tarkoitus ottaa lainsäädäntöön ja laajentaa ensi vuonna koko maahan. Hyviä tuloksia voidaan saada myös tuomioistuimen aktiivisella sovinnon edistämisellä ilman asiantuntija-apua. Laajoissa riita-asioissa asianajajat ja julkiset oikeusavustajat sovittelevat suuren osan asioista saattamatta niitä tuomioistuimen käsiteltäväksi.käräjäoikeuksittain sovintojen määrä vaihtelee 20 ja 40 prosentin välillä. Tästä huolimatta riita-asioiden sovittelu ja sovinnon vahvistaminen yleisissä tuomioistuimissa annetun lain mukaan ei ole lähtenyt käyntiin tavoitellulla tavalla. Jostain syystä varsinaisen oikeudenkäyntimenettelyn ulkopuolella tapahtuvaa sovittelua tuomarin johdolla tai tuomioistuimen ulkopuolisessa menettelyssä on käytetty vain vähäisessä määrin. Poikkeuksena on Oulun käräjäoikeus, jossa laajoista riita-asioista tuomioistuinsovitteluun on ohjautunut yli 10 prosenttia. Kokemukset myöskään sovittelusta hovioikeustasolla eivät ole rohkaisevia, vaikka useissa asiaryhmissä on edellytyksiä saada sovinto vielä myös hovioikeudessa. Tällaisia asiaryhmiä ovat ainakin lasten huolto, tapaaminen ja elatusapu, asuntokauppa- ja urakkariidat sekä vahingonkorvaukset.

10 Kysymys on paljolti siitä, onko meillä ammattitaitoa ja myönteistä asennetta sovintomenettelyn hoitamisessa. Tarvitaan sovittelukoulutusta osana oikeustieteellistä opetusta ja tuomarin tehtävään koulutuksessa. Asianajajien, julkisten oikeusavustajien ja tuomareiden yhteisiä neuvottelu- ja koulutustilaisuudet edistävät sovittelutaitoja. Lisäksi tarvitaan myönteistä asennetta sovintojen aikaansaamiseksi Summaariset velkomusasiat Riidattomat velkomusasiat on alioikeusuudistuksesta lähtien käsitelty kirjallisessa menettelyssä. Se on tehokas ja tuottava valtiolle, mutta erityisesti pikalaina- ja perintötoimistot muodostaville yrityskokonaisuuksille. Mielestäni ei ole eettisesti hyväksyttävää, että yhteiskunta pitää lainsäädännöllisesti yllä ja tuomioistuimet toteuttavat usein vähäosaisimpien kustannuksella järjestelmää, joka lisää perintämenoja ja kasvattaa perintäyritysten tulosta, monesti melko perusteettomasti. Nykyisen järjestelmän ylläpitämistä on perusteltu oikeusturvanäkökohdilla. Käsitykseni on, että oikeusturva voidaan taata hyvin ilman nykyistäkin järjestelmää, koska saatavat ovat lähes poikkeuksetta riidattomia ja maksuvelvollisuus on oikeudellisesti selvä. Tuomioistuinten tarkastelu ja puuttuminen kohdistuvat pääasiassa ylisuuriin kuluihin ja riitautettuihin velkomuksiin. Käsitykseni on, että näissä ja muissa mahdollisissa tilanteissa oikeusturva kyetään takaamaan myös ilman nykyisenlaista asian käsittelyä tuomioistuimessa. Tuomioistuimet ovat riitaisia, ei riidattomia asioita varten. Summaariset velkomusasiat voitaisiin siirtää ja mahdollisesti keskittää muutamaan ulosottovirastoon. Näin vältyttäisiin asioiden kahdenkertaiselta kirjaamiselta ja käsittelyltä. Asioiden vireillepano voitaisiin säätää sähköisesti tehtäväksi. Jo nykyisin täytäntöönpanoperusteen vahvistaminen sekä täytäntöönpano tiedoksiantoineen on erotettu toisistaan ulosottovirastoissa. Tällaisessa järjestelyssä pitää tietenkin olla mahdollisuus riitauttaa perintä ja siirtää asia tuomioistuimessa käsiteltäväksi. Nykyisin summaarisia asioita käsittelee käräjäoikeuksissa noin 200 työntekijää. Mikäli asioiden siirtämisellä ulosottoviranomaisten käsiteltäväksi voidaan vähentää esimerkiksi 100 työntekijää, palkka-, toimitila-, työväline-, koulutus- ja sähköisten tietojärjestelmien kustannusten vähennys vuositasolla on muutaman miljoonan euron luokkaa. 8. Liikennejuopumusasiat Käräjäoikeudet käsittelevät vuosittain yli liikennejuopumusasiaa. Huomattava osa niistä ratkaistaan kirjallisessa menettelyssä. Syytteessä esitetty teonkuvaus on yleensä riidaton. Säännösten soveltaminen ja seuraamuskäytäntö on vakiintunutta. Lainkäyttö on varmaa ja tehokasta. Epäkohtana on se, että jossain määrin kirjallisessa menettelyssä rat-

11 kaisun perusteena oleva tosiseikasto on puutteellinen tai tiedot eivät ole ajantasaisia. Syynä tähän on yleensä se, että vastaajat olettavat heidän esitutkinnassa ilmoittamien- sa tietojen tulevan otetuiksi viran puolesta huomioon ratkaisun perusteena. Näin asia ei ole kirjallista menettelyä koskevien säännösten eikä monesti myöskään noudatetun ratkaisukäytännön mukaan. Tämän seurauksena hovioikeuteen saapuu jonkin verran valituksia, joissa korjataan ja täydennetään ratkaisuperusteena käytettyjä tietoja. Valitukset johtavat usein muutoksiin. Lakiin oikeudenkäynnistä rikosasioissa pitäisi tehdä muutos, joka velvoittaa syyttäjän ja tuomioistuimen toimimaan nykyistä aktiivisemmin oikean ja merkityksellisen ratkaisuaineiston huomioon ottamiseksi. Mielestäni on syytä selvittää, voidaanko ja millä edellytyksillä siirtää liikennejuopumusasioissa ratkaisuvaltaa syyttäjille tai syytevalta poliisille. Näin voitaisiin hyvin tehdä ainakin silloin, kun kysymyksessä on rattijuopumus, tapahtumainkulku ja syyllisyys ovat riidattomat ja vakiintuneen seuraamuskäytännön mukaan teosta tuomittaisiin sakkoa ja on edellytykset asian kirjalliselle käsittelylle käräjäoikeudessa Syyteneuvottelu Muutaman viime vuoden ajan Suomessa on käyty keskustelua syyteneuvottelusta eli syytteestä sopimisesta. Oikeusministeriössä on tehty valmistunut arviomuistio syytteestä sopimisesta ja valmistunut mietintö syyteneuvottelusta ja syyttämättä jättämisestä. Oikeusjärjestelmästä on pyritty tekemään kaiken kattava. Oikeusturvaa ei kuitenkaan kyetä antamaan täysin kattavasti. Syitä on useita. Esitutkintaviranomaisten resurssit ovat rajalliset. Esitutkintaa rajoitetaan esitutkintalain nojalla intressin vähäisyyden ja todellisuudessa henkilöstöresurssien vähäisyyden vuoksi. Meillä on jonkin verran rikollisuutta, jota ei kaikilta osin tutkita, vaikka sen olemassaolo tiedetään: työelämän väärinkäytökset, perheväkivalta, seksuaalinen rikollisuus, taloudellinen rikollisuus. Voidaan kysyä onko oikein, että tuomioistuimien käsiteltäväksi saatettavat, joskus yhteiskunnallisesti ja yksilönkin kannalta vähäiset asiat, käsitellään täysimittaisesti ja monesti kahdessa oikeusasteessa juurta jaksaen ja osa asioista ei ansaitse tulla selvitetyiksi edes esitutkinnassa. Joskus, onneksi melko harvoin, ratkaisun näytöllinen lopputulos voi vaihdella oikeusasteittain ja olla lopulta äänestyksen tulos. Kun syyteneuvottelua tarkastellaan sanottujen näkökohtien sekä oikeusjärjestelmän tarkoituksen ja toimivuuden kannalta, pidän syyteneuvottelua siihen liittyvistä yhdenvertaisuutta kyseenalaistavista tekijöistä huolimatta kannatettavana. Rankaiseminen viimeisen päälle ei kasvata ihmiskuntaa paremmaksi. Syyteneuvotteluun eivät sovi kaikki asiat. Tällaisia ovat esimerkiksi törkeät väkivaltarikokset ja lapsiin kohdistuvat rikokset.

12 Jatkokäsittelylupa Jatkokäsittelylupajärjestelmä on ollut voimassa alkaen ja täyttää sille asetetut tavoitteet, myös oikeusturvan. Soveltamislinjaukset ovat hiljalleen muotoutuneet, ja käytäntö yhtenäistyy. Järjestelmä mahdollistaa resurssien kohdentamisen asioihin, joissa on todellinen muutoksenhaun tarve. On nähtävissä, että järjestelmä on vähentänyt sellaisia muutoksenhakemuksia, joilla ei ole menestymisen mahdollisuutta. Muutoksenhakujärjestelmään kuuluu jossain määrin myös tällaisia asioita. Siitä huolimatta on perusteltua selvittää edellytykset jatkokäsittelylupajärjestelmän lievälle laajentamiselle. Tässä yhteydessä on tarpeen muuttaa kirjallisen rikosprosessin niitä säännöksiä, jotka koskevat syyttäjän ja tuomarin velvollisuutta ottaa huomioon viran puolesta myös ne seikat, joihin vastaaja on vedonnut puolustuksekseen. Näin voidaan saada painopistettä lainkäytössä yhä enemmän käräjäoikeuksiin. 11. Oikaisumenettely Nykyiset säännökset eivät juurikaan tunne mahdollisuutta käräjäoikeuden ratkaisujen oikaisumenettelyyn niissäkään tapauksissa, joissa ratkaisun virheellisyys on kiistaton ja oikea ratkaisu on kaikkien osapuolten todettavissa. Kysymys on usein siitä, että ratkaisun perusteena olevat tosiseikasto on puutteellinen tai se ei ole ajan tasalla. Oikaisumenettely tällaisissa tapauksissa olisi oikeusturvan takaava, nopeampi ja halvempi menettely kuin saattaa asia hovioikeuteen kolmen tuomarin ja yhden esittelijän kokoonpanon käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi. Tuntematta hallintolainkäyttöä juurikaan käsitykseni on kuitenkin se, että oikaisumenettely hallintotuomioistuinten käsiteltävissä asioissa olisi tehokas ja oikeusturvan takaava. Näinhän asia on veroasioissa. 12. Sakon muuntorangaistus Sakon muuntorangaistus muuntoksehakumahdollisuuksineen on turhan raskas järjestelmä. Jos se halutaan säilyttää, sakon muuntorangaistus voitaisiin aikanaan käytössä olleen menettelyn mukaisesti todeta jo sakon tuomitsemisen yhteydessä sen varalta, että sakkoa ei makseta. Toinen vaihtoehto olisi se, että täytäntöönpanoviranomainen huolehtisi sakon muuntorangaistuksen laskemisesta ja täytäntöönpanosta. 12. Rakenneuudistus

13 Muutokset pitää pyrkiä toteuttamaan niin, että kielteiset vaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset ja lyhytaikaiset. Muutosten kohteena olevien yksiköiden pitää saada suunnitte- luun ja toteuttamiseen tarvittava aika, lisähenkilöstö ja rahoitus. Henkilökunnan uudelleen sijoittumista tulee tukea henkilöstöpoliittisten periaatteiden mukaisesti. Kun niistä tai aikaisemmista muutoksista ei ole saatavissa suoraa tai ohjeistavaa toimintamallia esimerkiksi henkilöstön uudelleen sijoittamisen tukemiseksi, pitää oikeusministeriön ja sen kanssa neuvottelevien tahojen yhdessä kyetä luomaan ja sopimaan tavoitteiden toteuttamista tukevat ratkaisut. Näin muutokset on mahdollista hoitaa mahdollisimman vähin vaurioin ja käynnistää uuden yksikön toiminta tavoitteiden mukaisesti. Hovioikeuksien rakennemuutoksiin liittyy myös kysymys oikeudenkäyntimenettelystä. Lukuisassa määrässä asioita, jotka eivät kuulu jatkokäsittelyluvan soveltamisen piiriin, pidetään pääkäsittely ja otetaan vastaan todistelua, vaikka se ei johdakaan muutoksiin tai johtaa vain epäolennaisiin muutoksiin. Tällainen lainkäyttö johtaa resurssien suurehkoon hukkaan ja valitettavan usein asianosaisten kustannusten merkittävään kasvuun ja kokemukseen siitä, että haetun oikeuden saaminen on kestänyt pitkää tai haettu oikeus ei toteudu. Oikeudenkäynti hovioikeuksissa pitäisi säätää pääosin oikeudellisiin kysymyksiin keskittyväksi. Vain poikkeuksellisesti tulisi sallia todistelun vastaanottaminen. Näin asia on silloin, kun käräjäoikeuden ratkaisun muuttamiseen on näytön uudelleen vastaanottamiseen ja harkintaan nojautuva selkeä peruste tai erittäin suuri todennäköisyys. Hallinto-oikeuksissa suullisten käsittelyjen määrä ja kesto ovat hovioikeuksiin verrattuna melko vähäisiä. Prosessi sallinee rakennemuutokset eri tavoin kuin hovioikeuksissa Tuomioistuinten keskusvirasto Hovioikeuksien presidentit ovat vuonna 2008 tehneet oikeusministeriölle ehdotuksen tuomioistuinviraston selvittämiseksi. Alustava selvitys asiasta on tehty. Oikeusministeriön strategia-asiakirjoissa virasto on mainittu myönteisessä sävyssä. Tästä asia ei ole edennyt. Valtakunnansyyttäjän- ja valtakunnanvoudinvirastot ovat osoittautuneet tarpeellisiksi ja hyvin toimiviksi. Ne edustavat toimialojaan ja käyttävät valtaa hallinaloillaan. Tuomioistuinten kohdalla asia on järjestämättä ja vallankäytön kannalta ongelmallinen monessa suhteessa. On korkea aika ryhtyä toimeen myös tuomioistuinviraston perustamiseksi. Viivyttäviä tekijöitä tulee vastaan sen verran runsaasti, että olemme pitkällä tulevaisuudessa, kunnes virasto on toiminnassa. 14. Kiitos Kiitän huomioistanne.

14

1. Lausunto hovioikeuksien näkökulmasta

1. Lausunto hovioikeuksien näkökulmasta ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS Presidentti Pertti Nieminen Hovioikeudenneuvos Marja-Leena Honkanen Kuopio 25.9.2017 Eduskunnan lakivaliokunnalle Asia: Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 Yleistä Nykytilanteesta

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa ja riidanratkaisumenettelyt. Taloyhtiö 2015 Messukeskus 15.4.2015 Arto Kaikkonen

Hyvä hallintotapa ja riidanratkaisumenettelyt. Taloyhtiö 2015 Messukeskus 15.4.2015 Arto Kaikkonen Hyvä hallintotapa ja riidanratkaisumenettelyt Taloyhtiö 2015 Messukeskus 15.4.2015 Arto Kaikkonen Agenda Konfliktin ratkaisuun liittyviä kysymyksiä Tuomioistuinsovittelu Yleiset tuomioistuimet Välimiesmenettelyt

Lisätiedot

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen YLEINEN OHJE Dnro 25/31/15 15.10.2015 Voimassa 1.11.2015 - toistaiseksi Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu

Lisätiedot

HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta

HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta Ann-Mari Pitkäranta, kehittämispäällikkö OM, oikeushallinto-osasto Mittarit arjen tuomioistuintyössä - tuholaisia

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013 Riidanratkaisumenettelyt asuntoosakeyhtiössä ja hyvä hallintotapa Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA 1 Hyvä hallintotapa Yhdenvertaisuusperiaate Läpinäkyvyys Ennakointi Ei vielä erillistä suositusta

Lisätiedot

Lausunto a) Lausuntonne käräjäoikeuden kokoonpanosäännöksiä koskevista muutosehdotuksista

Lausunto a) Lausuntonne käräjäoikeuden kokoonpanosäännöksiä koskevista muutosehdotuksista Vantaan käräjäoikeus Lausunto 06.09.2017 Asia: OM 8/41/2015 Oikeusprosessien keventäminen 1. Yleistä Onko teillä yleistä lausuttavaa työryhmän ehdotuksesta? Työryhmän ehdotukset ovat lähtökohtaisesti kannatettavia.

Lisätiedot

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 37/2009 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Tulosohjausverkoston tapaaminen

Tulosohjausverkoston tapaaminen Oikeusministeriön pilotti Kohti strategisempaa ja selkeämpää tulosohjausta ministeriössä ja hallinnonalalla Tulosohjausverkoston tapaaminen 25.11.2013 Pilotin tavoitteet Keskeisenä tavoitteena löytää keinoja

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS laamanni Tuomas Nurmi osaston johtaja, käräjätuomari Matti Palojärvi Eduskunnan lakivaliokunnalle

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS laamanni Tuomas Nurmi osaston johtaja, käräjätuomari Matti Palojärvi Eduskunnan lakivaliokunnalle HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS laamanni Tuomas Nurmi osaston johtaja, käräjätuomari Matti Palojärvi 27.9.2017 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle

Lisätiedot

Riidanratkaisu - Oikeudenkäynti, välimiesmenettely vai sovittelu?

Riidanratkaisu - Oikeudenkäynti, välimiesmenettely vai sovittelu? Riidanratkaisu Oikeudenkäynti, välimiesmenettely vai sovittelu? Technopolis / Amica Smarthouse 4.10.2013 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Asianajaja Juha Ryynänen Oy LÄHTÖKOHTA SOPIMISEEN 2 PÄÄSÄÄNTÖ:

Lisätiedot

Syyteharkinta-asioiden kiireellisyydestä ja etusijajärjestyksestä

Syyteharkinta-asioiden kiireellisyydestä ja etusijajärjestyksestä Syyteharkinta-asioiden kiireellisyydestä ja etusijajärjestyksestä YLEINEN OHJE VKS:2013:1 Dnro 47/31/12 Annettu 28.12.2012 Voimassa 1.1.2013 - toistaiseksi Kumoaa VKS:2009:2 Sisällysluettelo...3 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin Riidanratkaisu Käsikirja yritykselle Klaus Nyblin TALENTUM Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja tekijä Taitto: NotePad, www.notepad.fi Kansi: Lauri Karmila ISBN: 978-952-14-1815-0 BALTO print,

Lisätiedot

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI - Johtajana presidentti - Korkeimmalta oikeudelta haettava valituslupaa - Käsitellään erityisen vaikeita tapauksia ja tapauksia, joilla on ennakkotapauksen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja sovinnon vahvistamista yleisissä tuomioistuimissa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2004 valtiopäivillä antanut

Lisätiedot

OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN

OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN ASETTAMISPÄÄTÖS 14.9.2016 OM 8/41/2015 Jakelussa mainituille OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN Työryhmän asettaminen Toimikausi Tausta Oikeusministeriö on tänään asettanut työryhmän kehittämään keinoja oikeusprosessien

Lisätiedot

Brysselin ja Luganon yleissopimusten tarkistamista käsittelevä työryhmä. Brysselin ja Luganon yleissopimusten tarkistaminen

Brysselin ja Luganon yleissopimusten tarkistamista käsittelevä työryhmä. Brysselin ja Luganon yleissopimusten tarkistaminen EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 10. maaliskuuta 1999 (17.03) 6488/99 LIMITE JUSTCIV 37 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Tanskan valtuuskunta Brysselin ja Luganon yleissopimusten tarkistamista

Lisätiedot

Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta

Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta Jälkisovitteluhankkeen loppuseminaari Tampereella 19.10.2016 Leena Metsäpelto Valtionsyyttäjä Valtakunnansyyttäjänvirasto Sovittelulain

Lisätiedot

Vakuutusoikeus. Käyntiosoite: kirjaamo (ma pe 8.00 16.15) Ratapihantie 9, 00520 Helsinki

Vakuutusoikeus. Käyntiosoite: kirjaamo (ma pe 8.00 16.15) Ratapihantie 9, 00520 Helsinki Vakuutusoikeus Postiosoite: PL 1005, 00521 Helsinki Käyntiosoite: kirjaamo (ma pe 8.00 16.15) Ratapihantie 9, 00520 Helsinki Puhelinnumeroita: Vaihde 029 564 3200 Kirjaamo 029 564 3210 Tiedottajalakimies

Lisätiedot

Riidan sovittelu tuomioistuimessa

Riidan sovittelu tuomioistuimessa Riidan sovittelu tuomioistuimessa Mitä tuomioistuinsovittelu on? Käräjäoikeuksissa voidaan ottaa riita-asioita soviteltavaksi. Sovittelun tarkoituksena on auttaa osapuolia löytämään riitaansa ratkaisu,

Lisätiedot

Helsinki, Suomen Lakimiesliitto Uudenmaankatu 4-6 B Helsinki. Oikeusministeriö PL Valtioneuvosto LAUSUNTO (OM 7/021/2010)

Helsinki, Suomen Lakimiesliitto Uudenmaankatu 4-6 B Helsinki. Oikeusministeriö PL Valtioneuvosto LAUSUNTO (OM 7/021/2010) Helsinki, 27.9.2012 Suomen Lakimiesliitto Uudenmaankatu 4-6 B 00120 Helsinki Oikeusministeriö PL 25 00023 Valtioneuvosto LAUSUNTO (OM 7/021/2010) Lausuntonaan oikeusministeriön luonnokseen Hallituksen

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 67 000 rikosasiaa vuonna 2008 Vuonna 2008 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 961 rikosoikeudellista

Lisätiedot

Viite: Oikeusministeriön lausuntopyyntö 22.4.2014, OM 13/31/2011, OM036:00/2011

Viite: Oikeusministeriön lausuntopyyntö 22.4.2014, OM 13/31/2011, OM036:00/2011 1 (5) ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS Kuopio 16.6.2014 Nro 48 Oikeusministeriölle Viite: Oikeusministeriön lausuntopyyntö 22.4.2014, OM 13/31/2011, OM036:00/2011 Asia: Lausunto tuomioistuinlakia valmistelleen työryhmän

Lisätiedot

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen 14.2.2017 Taustaa Nykyisen YT-lain tavoitteet: 1. Edistää työnantajan ja työntekijän välistä sekä henkilöstöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta perustuen oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Korkeimmassa oikeudessa ratkaistiin 2 900 asiaa vuonna 2008 Korkein oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2008 kaikkiaan 2 857 asiaa, mikä on 36

Lisätiedot

TEOLLIS- JA TEKIJÄNOIKEUSASIOIDEN KESKITTÄMINEN MARKKINAOIKEUTEEN

TEOLLIS- JA TEKIJÄNOIKEUSASIOIDEN KESKITTÄMINEN MARKKINAOIKEUTEEN 1 HELSINGIN HOVIOIKEUS Salmisaarenranta 7 I PL 132 00181 Helsinki Puhelin 0103640500, Telefax 0103640512 kirjaamo Sähköpostiosoite helsinki.ho@oikeus.fi 16.6.2010 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto

Lisätiedot

Oikeushallinto-osasto 2.5.2012 OM 7/021/2010 HOVIOIKEUKSIEN JA HALLINTO-OIKEUKSIEN RAKENNEUUDISTUS. Rakennemuutoksen yleiset perusteet

Oikeushallinto-osasto 2.5.2012 OM 7/021/2010 HOVIOIKEUKSIEN JA HALLINTO-OIKEUKSIEN RAKENNEUUDISTUS. Rakennemuutoksen yleiset perusteet MUISTIO Oikeushallinto-osasto 2.5.2012 OM 7/021/2010 HOVIOIKEUKSIEN JA HALLINTO-OIKEUKSIEN RAKENNEUUDISTUS Rakennemuutoksen yleiset perusteet Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa on todettu, että riittävän

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2011

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2011 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON TYÖJÄRJESTYS Dnro 52/03/11 Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2011 Syyttäjälaitoksesta annetun lain (439/2011) 16 :n nojalla vahvistan, apulaisvaltakunnansyyttäjää ja

Lisätiedot

6. Sovinnon edistäminen tuomioistuimissa

6. Sovinnon edistäminen tuomioistuimissa 6. Sovinnon edistäminen tuomioistuimissa Käräjäoikeuksien sovintomenettely Otettiin käyttöön 1993 alioikeusuudistuksen yhteydessä Ei pidä sekoittaa erilliseen tuomioistuinsovitteluun Tuomarin on valmistelussa

Lisätiedot

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 1 luku Toimivalta 1 Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 1. kilpailunrajoituksista

Lisätiedot

OIKEUSTULKIN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO KOHDERYHMÄ EAT

OIKEUSTULKIN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO KOHDERYHMÄ EAT TUTKINTO 1 Sisällön yleisesittely Kansainvälinen kääntäjienpäivä 2013 Tuija Kinnunen 2 EAT Alan vaativimpien työtehtävien hallinta Oman alan laaja-alaiset ja/tai erikoistuneet teoriatiedot ja tietojen

Lisätiedot

Vaihtoehtoinen riidanratkaisu. OKM:n keskustelutilaisuus 10.10.2014 Katri Olmo

Vaihtoehtoinen riidanratkaisu. OKM:n keskustelutilaisuus 10.10.2014 Katri Olmo Vaihtoehtoinen riidanratkaisu OKM:n keskustelutilaisuus 10.10.2014 Katri Olmo Muuttuva tuomioistuinkulttuuri Taustaa: - Siviilijuttujen määrä käräjäoikeuksisissa ja ylemmissä tuomioistuimissa laskee -

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

Riitojen hallinta ja riidanratkaisutavan valinta. Tavoitteet riidanratkaisussa

Riitojen hallinta ja riidanratkaisutavan valinta. Tavoitteet riidanratkaisussa 3 Riitojen hallinta ja riidanratkaisutavan valinta Tavoitteet riidanratkaisussa Yleensä kun puhutaan riidanratkaisusta, tarkoitetaan lähinnä osapuolten väliseen riitaan liittyvien juridisten kysymysten

Lisätiedot

IPR-ASIAT MARKKINAOIKEUDESSA KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA. Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks Kolster Oy Ab

IPR-ASIAT MARKKINAOIKEUDESSA KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA. Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks Kolster Oy Ab IPR-ASIAT MARKKINAOIKEUDESSA KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks Kolster Oy Ab MARKKINAOIKEUS IPR-TUOMIOISTUIMENA Markkinaoikeus aloitti aikaisempien tehtäviensä ohella IPR

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi PohjoisSavon oikeusaputoimisto Lausunto 13.06.2017 Asia: OM 17/41/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Yleisiä huomioita

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 27.9.2016 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 Tuomioistuinten

Lisätiedot

Hovioikeuksien ratkaisut 2008

Hovioikeuksien ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Hovioikeuksien ratkaisut 2008 Hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden määrä laski vuonna 2008 Hovioikeudet ratkaisivat Tilastokeskuksen mukaan 11 547 asiaa vuonna 2008. Määrä on 4,4 prosenttia

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Suomen Kiinteistöliitto ry Lausunto 31.05.2017 Asia: OM 17/41/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Yleisiä huomioita Pääministeri

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 47/2004 vp oikeudenkäymiskaaren 17 luvun muuttamisesta sekä eräät siihen liittyvät lait Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Tämän lakialoitteen tarkoituksena on mahdollistaa yksittäistapauksissa

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Joensuun kaupunki Lausunto 06.06.2017 Asia: OM 17/41/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Yleisiä huomioita Oikeusministeriö

Lisätiedot

VASTAUS VALIOKUNNAN SELVITYSPYYNTÖÖN

VASTAUS VALIOKUNNAN SELVITYSPYYNTÖÖN SELVITYS Oikeushallinto-osasto Hallitussihteeri Jennimari Huovinen 10.3.2017 OM 3/31/2016 Eduskunnan lakivaliokunnalle VASTAUS VALIOKUNNAN SELVITYSPYYNTÖÖN 3.3.2017 Summaaristen asioiden käsittelyn kehittämishanke

Lisätiedot

Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä

Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä Heidi Ristolainen 2016 Opintokeskus Sivis 2016 Esittely Kerro lyhyesti, kuka olet ja mistä tulet. Millaisia ajatuksia sana työhyvinvointi sinussa herättää? Orientaatio

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 254 823 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetusta laista

Lisätiedot

Hovioikeuden kannanotto esitettyyn uudistukseen

Hovioikeuden kannanotto esitettyyn uudistukseen VAASAN HOVIOIKEUS PL 217 65101 VAASA 25.4.2014 Oikeusministeriö oikeusministerio@om.fi Lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen maarit.leppanen@om.fi Viite: Lausuntopyyntö 27.2.2014, oikeusministeriön muistiosta

Lisätiedot

Hovioikeuksien ratkaisut 2009

Hovioikeuksien ratkaisut 2009 Oikeus 2011 Hovioikeuksien ratkaisut 2009 Hovioikeuksissa ratkaistiin 11 300 asiaa vuonna 2009 Hovioikeudet ratkaisivat 11 264 asiaa vuonna 2009, mikä on 2,5 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Rikosoikeudellisia

Lisätiedot

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille FI FI FI Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille Näissä menettelysäännöissä vahvistetaan periaatteita, joita yksittäiset sovittelijat voivat halutessaan noudattaa omalla vastuullaan. Sovittelijat

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA 7. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Paikka Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni Osallistujat Merja Muilu Oikeusministeriö Kirta Heine

Lisätiedot

Hovioikeuksien ratkaisut 2010

Hovioikeuksien ratkaisut 2010 Oikeus 2011 Hovioikeuksien ratkaisut 2010 Hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden määrä edellisvuoden tasolla vuonna 2010 Hovioikeudet ratkaisivat 11 300 asiaa vuonna 2010, mikä on likimain yhtä paljon kuin

Lisätiedot

Oikeushallinnon Henkilökunta OHK ry:n jäsenkysely

Oikeushallinnon Henkilökunta OHK ry:n jäsenkysely Oikeushallinnon Henkilökunta OHK ry:n jäsenkysely Tämä kysely on tarkoitettu OHK ry:n jäsenille. Kyselyllä selvitetään eräiden uuteen palkkausjärjestelmään liittyvien ongelmien määrää ja laatua edunvalvonnan

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Helsingin oikeusaputoimisto Lausunto 13.06.2017 Asia: OM 17/41/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Yleisiä huomioita Yleisesti

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä elokuuta /2014 Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä elokuuta /2014 Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 26 päivänä elokuuta 2014 670/2014 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2014 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

2 SOTILASOIKEUDENKÄYNTIASIOIDEN SYYTTÄJÄT JA TUOMIOISTUIMET

2 SOTILASOIKEUDENKÄYNTIASIOIDEN SYYTTÄJÄT JA TUOMIOISTUIMET YLEINEN OHJE VKS:2010:2 Syyttäjille Dnro 17/31/10 Annettu Säädösperusta 3.3.2010 YSL 3 2 mom. YSL 4 Kumoaa Voimassa Yleisen ohjeen 1.4.2010 syyttäjille toistaiseksi VKS:2005:2 Dnro 37/31/05 Menettely sotilasoikeudenkäyntiasioissa

Lisätiedot

HE 71/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta

HE 71/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan korkeimmasta hallinto-oikeudesta annettuun

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp).

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 6/2001 vp).

Lisätiedot

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 Tuottavuutta ja hyvinvointia kannustavalla johtamisella Tuulikki Petäjäniemi Hyvä johtaminen on tuotannon johtamista sekä ihmisten osaamisen ja työyhteisöjen luotsaamista.

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015

Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015 1 Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015 EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE Viite: HE 29/2015 vp Lausunto hallituksen

Lisätiedot

Sopimisen mahdollisuuksista ja rajoituksista

Sopimisen mahdollisuuksista ja rajoituksista Sopimisen mahdollisuuksista ja rajoituksista Asianajajapäivä 13.1.2017 Antti Heikinheimo Konfliktipyramidi Intressipohjainen sovintoneuvottelu ja/tai sovittelu Korkein oikeus Hovioikeus Käräjäoikeus Kääntyminen

Lisätiedot

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 22.11.2011 2011/0901(COD) LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

Lausunto Ehdotus on niin lapsen edun, kuin laadittujen sopimusten ja päätösten pitkäjänteisen toteutumisen kannalta ongelmallinen.

Lausunto Ehdotus on niin lapsen edun, kuin laadittujen sopimusten ja päätösten pitkäjänteisen toteutumisen kannalta ongelmallinen. Ida Pimenoff Lausunto 01.12.2017 Asia: OM 31/41/2015 Lapsenhuoltolain uudistaminen Yleistä Onko teillä yleistä lausuttavaa työryhmän ehdotuksesta? Lapsenhuoltolain yleiset säännökset (1. luku; 15 c ) Huoltajat

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, unionin ja sen henkilöstön välisten riitojen ratkaisemista ensimmäisenä oikeusasteena koskevan toimivallan siirtämisestä

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun 1 ja 6 luvun 6 sekä lisätään

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta /2012 Laki

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta /2012 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2012 295/2012 Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen ehkäisemisestä ja ratkaisemisesta sekä esitutkinnan

Lisätiedot

Kaupan työ ja tulevaisuus seminaari 8.11.2007 Finlandia-talo, Helsinki. Puheenjohtaja Ann Selin, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

Kaupan työ ja tulevaisuus seminaari 8.11.2007 Finlandia-talo, Helsinki. Puheenjohtaja Ann Selin, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry 1 Kaupan työ ja tulevaisuus seminaari 8.11.2007 Finlandia-talo, Helsinki Puheenjohtaja Ann Selin, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry Tästä eteenpäin ammattiliiton eväät Arvoisa Tasavallan Presidentti,

Lisätiedot

Lausunto Käräjäoikeus kannattaa yleisellä tasolla esitettyjä muutoksia lukuun ottamatta summaaristen asioiden keskittämistä.

Lausunto Käräjäoikeus kannattaa yleisellä tasolla esitettyjä muutoksia lukuun ottamatta summaaristen asioiden keskittämistä. Ylivieska-Raahen käräjäoikeus Lausunto 07.03.2017 Asia: OM 6/41/2016 Summaaristen riita-asioiden keskittäminen 1. Yleistä Kannatatteko yleisellä tasolla mietinnössä ehdotettuja muutoksia? Käräjäoikeus

Lisätiedot

HALLINTO-OIKEUKSIEN TYÖMENETELMÄSELVITYS 2003 - tähän on tultu kymmenessä vuodessa

HALLINTO-OIKEUKSIEN TYÖMENETELMÄSELVITYS 2003 - tähän on tultu kymmenessä vuodessa HALLINTO-OIKEUKSIEN TYÖMENETELMÄSELVITYS 2003 - tähän on tultu kymmenessä vuodessa 25.1.2013 Ylituomari Heikki Jukarainen Hämeenlinnan hallinto-oikeus Asiakasnäkökulma Hallinto-oikeuksien olisi syytä kiinnittää

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Sovitteluparadigma ohimenevä ilmiö vaiko oikeustieteen maaliskuun idus?

Sovitteluparadigma ohimenevä ilmiö vaiko oikeustieteen maaliskuun idus? Sovitteluparadigma ohimenevä ilmiö vaiko oikeustieteen maaliskuun idus? Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen ja oikeustieteellisen tiedekunnan yhteinen tutkijaseminaari 26.2.2007 Teija Suonpää ja Juuli

Lisätiedot

Ohjaus- ja kehittämisyksikkö Dnro 35/34/11 Mika Illman

Ohjaus- ja kehittämisyksikkö Dnro 35/34/11 Mika Illman 1 (5) Epäillyn oikeus avustajaan esitutkinnassa ja itsekriminointisuoja / KKO:2012:45 / syyttäjän toimenpiteet 1 Johdanto Tässä muistiossa esitetään eräitä toimenpiteitä, joihin syyttäjien tulee tapauskohtaisen

Lisätiedot

Lapsenhuoltolain uudistus. Työryhmän keskeiset ehdotukset

Lapsenhuoltolain uudistus. Työryhmän keskeiset ehdotukset Lapsenhuoltolain uudistus Työryhmän keskeiset ehdotukset Vahvistetaan lapsen oikeutta ilmaista näkemyksensä Lastenvalvojan tai tuomioistuimen olisi varmistettava riidattomissakin asioissa, että lapsi on

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen. tunnustamisen periaatteen soveltamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen. tunnustamisen periaatteen soveltamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen. Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks

IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen. Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks 1. TAUSTAA Tavoitteena teollisoikeuksien myöntämisen ja käyttämisen tehostaminen Lisää teollis- ja tekijänoikeuksien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 16/ (6) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 16/ (6) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 16/2015 1 (6) 5 Lausunto oikeusministeriölle tuomioistuinmaksutyöryhmän mietinnöstä HEL 2015-001490 T 03 00 00 OM 8/31/2013 Päätösehdotus Etukäteismaksun käyttöönotto päättää

Lisätiedot

Ylitarkastaja Jennimari Huovinen OM 7/021/2010 HOVI- JA HALLINTO-OIKEUKSIEN RAKENNEUUDISTUKSEN EDELLYTTÄMÄT ASETUSMUUTOKSET

Ylitarkastaja Jennimari Huovinen OM 7/021/2010 HOVI- JA HALLINTO-OIKEUKSIEN RAKENNEUUDISTUKSEN EDELLYTTÄMÄT ASETUSMUUTOKSET OIKEUSMINISTERIÖ Yhteenveto Ylitarkastaja Jennimari Huovinen 4.4.2013 OM 7/021/2010 HOVI- JA HALLINTO-OIKEUKSIEN RAKENNEUUDISTUKSEN EDELLYTTÄMÄT ASETUSMUUTOKSET LAUSUNTOTIIVISTELMÄ 1 Johdanto Yleistä Pyydetyt

Lisätiedot

Pyydettynä lausuntona Tuomariliitto esittää kunnioittavasti seuraavaa.

Pyydettynä lausuntona Tuomariliitto esittää kunnioittavasti seuraavaa. Suomen Tuomariliitto Finlands Domareförbund ry OIKEUSMINISTERIÖLLE Asia: Lausunto käsittely- ja oikeusastejärjestyksen muuttamista rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista ja kansainvälistä perheoikeutta

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

Rikosuhridirektiivin vaikutukset Suomessa. Jaana Rossinen Rikosuhripäivystys Itä-Suomen aluejohtaja

Rikosuhridirektiivin vaikutukset Suomessa. Jaana Rossinen Rikosuhripäivystys Itä-Suomen aluejohtaja Rikosuhridirektiivin vaikutukset Suomessa Jaana Rossinen Rikosuhripäivystys Itä-Suomen aluejohtaja Itä-Suomen Aluehallintovirasto Mikkeli, Kuopio ja Joensuu 28.-30.9.2015 Rikosuhridirektiivi Kansallisesti

Lisätiedot

Vastaaja-velallisen oikeussuoja velkomustuomioissa

Vastaaja-velallisen oikeussuoja velkomustuomioissa Vastaaja-velallisen oikeussuoja velkomustuomioissa Laura Sarasoja (2017): Menettelyn roolipelit Tutkimus vastaaja-velallisen oikeuksiin pääsystä summaarisissa velkomusasioissa laura.sarasoja@helsinki.fi

Lisätiedot

VAASAN HOVIOIKEUS PL VAASA Oikeusministeriö

VAASAN HOVIOIKEUS PL VAASA Oikeusministeriö 1 VAASAN HOVIOIKEUS PL 217 65101 VAASA 11.6.2012 Oikeusministeriö oikeusministerio@om.fi Viite: lausuntopyyntö 8.5.2012, OM 20/41/2011 syyteneuvottelua ja syyttämättä jättämistä koskevasta työryhmämietinnöstä

Lisätiedot

Lainkäytön digitalisoitumiseen liittyvän kokeilukulttuuriin luominen: kohti sähköistä oikeudenkäyntiä OM:n Aineistopankki-hanke (AIPA)

Lainkäytön digitalisoitumiseen liittyvän kokeilukulttuuriin luominen: kohti sähköistä oikeudenkäyntiä OM:n Aineistopankki-hanke (AIPA) Lainkäytön digitalisoitumiseen liittyvän kokeilukulttuuriin luominen: kohti sähköistä oikeudenkäyntiä OM:n Aineistopankki-hanke (AIPA) Oikeusministeriö, AIPA-hanketoimisto Kehityspäällikkö Pasi Kumpula

Lisätiedot

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA HALLINTOLAINKÄYTTÖLAIN JA ERÄIDEN MUIDEN LAKIEN MUUTTAMISTA TODISTELUA YM. KOSKEVASSA ASIASSA

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA HALLINTOLAINKÄYTTÖLAIN JA ERÄIDEN MUIDEN LAKIEN MUUTTAMISTA TODISTELUA YM. KOSKEVASSA ASIASSA SUOMEN OIKEUSAPULAKIMIEHET RY 1 (5) Oikeusministeriölle LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA HALLINTOLAINKÄYTTÖLAIN JA ERÄIDEN MUIDEN LAKIEN MUUTTAMISTA TODISTELUA YM. KOSKEVASSA ASIASSA Suomen Oikeusapulakimiehet

Lisätiedot

Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua?

Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua? Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua? 1. AsOy vastaa siitä, että huoneistot soveltuvat käyttötarkoitukseensa. 2. Osakkaan, vuokralaisen tai muun huoneiston haltijan ilmoitus heikosta sisäilman

Lisätiedot

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295 Page 1 of 6 Finlex Finlex Lainsäädäntö Ajantasainen lainsäädäntö Vuosi 2012 15.6.2012/295 Seurattu SDK 184/2013 saakka. 15.6.2012/295 Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen

Lisätiedot

Oikeuden hakijat. Iisa Vepsä. Tutkimus Vaasan hovioikeuden perustamisesta ja varhaisesta toiminnasta

Oikeuden hakijat. Iisa Vepsä. Tutkimus Vaasan hovioikeuden perustamisesta ja varhaisesta toiminnasta Iisa Vepsä Oikeuden hakijat Tutkimus Vaasan hovioikeuden perustamisesta ja varhaisesta toiminnasta Yliopistollinen väitöskirja, joka Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan suostumuksella esitetään

Lisätiedot

LAATUHANKKEEN TYÖSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013-2015

LAATUHANKKEEN TYÖSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013-2015 ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATUHANKE LAATUHANKKEEN TYÖSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013-2015 1. Laatuhankkeen lähtökohdat ja tavoitteet Rovaniemen hovioikeuspiirin lainkäytön laatuhanke aloitettiin

Lisätiedot

Ohje syyttäjän varallaolosta poliisi rikosten tutkinnanjohtajana sekä pakkokeino- ja haastamisasioissa

Ohje syyttäjän varallaolosta poliisi rikosten tutkinnanjohtajana sekä pakkokeino- ja haastamisasioissa VALTAKUNNANSYVTTÄJÄNVIRASTO YLEINEN OHJE syyttäjille Annettu 19.12.2002 VKS:2002:4 Dnro 55/31102 Säädösperusta A kihlakunnansyyttäjästä 13 a 1 Voimassa 1.1.2003 - toistaiseksi Ohje syyttäjän varallaolosta

Lisätiedot

ASIA Oikeudenhoidon uudistamisohjelma vuosille

ASIA Oikeudenhoidon uudistamisohjelma vuosille VAASAN HALLINTO-OIKEUS H00089/13 Korsholmanpuistikko 43 PL 204 18.6.2013 65101 VAASA p. 029 56 42611 f. 029 56 42760 s-posti vaasa.hao@oikeus.fi Oikeusministeriö PL 25, 00023 Valtioneuvosto s-posti oikeusministerio@om.fi

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

EVALUATIIVISEN SOVITTELUN SÄÄNNÖT

EVALUATIIVISEN SOVITTELUN SÄÄNNÖT RIL Sovittelu 1 (5) EVALUATIIVISEN SOVITTELUN SÄÄNNÖT I SOVITTELUN ALOITTAMINEN 1 Hakemus Asianosaisten on toimitettava sovittelun aloittamista koskeva kirjallinen hakemus liitteineen RIL Sovittelulle.

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

Ohjeistus eettisen keskustelun korttien käyttöön

Ohjeistus eettisen keskustelun korttien käyttöön Ohjeistus eettisen keskustelun korttien käyttöön Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Lukio-hankkeen tekemässä selvityksessä Lukiolaiset ja päihteet laadullinen selvitys opiskelijoiden ja opettajien näkemyksistä

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen uudistaminen ja työn vaatimukset Koulutuksella ja osaamisella on työkykyä ylläpitävä ja rakentava vaikutus, joka osaltaan

Lisätiedot

Osatyökykyisille tie työelämään

Osatyökykyisille tie työelämään Osatyökykyisille tie työelämään Kärkihanke osana strategisen hallitusohjelman toimeenpanoa 2016 2019 Painopistealue Hyvinvointi ja terveys Kuka on osatyökykyinen? Henkilö, jolla on käytössään osa työkyvystään

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 000 I JOHDANTO... 000 II TUOMIOISTUIMET MUUTTUVASSA YHTEISKUNNASSA. 000

SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 000 I JOHDANTO... 000 II TUOMIOISTUIMET MUUTTUVASSA YHTEISKUNNASSA. 000 9 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 000 I JOHDANTO... 000 II TUOMIOISTUIMET MUUTTUVASSA YHTEISKUNNASSA. 000 2. Alueellisesti keskittyvä, vanheneva ja yksinäistyvä väki... 000 3. Maataloudesta teollisuuteen

Lisätiedot

Lausunto a) Lausuntonne käräjäoikeuden kokoonpanosäännöksiä koskevista muutosehdotuksista

Lausunto a) Lausuntonne käräjäoikeuden kokoonpanosäännöksiä koskevista muutosehdotuksista Itä-Suomen hovioikeus Lausunto 08.08.2017 Asia: OM 8/41/2015 Oikeusprosessien keventäminen 1. Yleistä Onko teillä yleistä lausuttavaa työryhmän ehdotuksesta? Hovioikeus pitää mietinnössä esitettyjä ehdotuksia

Lisätiedot

7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet

7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet 7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat yksi työelämän suurimpia haasteita. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen

Lisätiedot