Betonointi kylmissä olosuhteissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Betonointi kylmissä olosuhteissa"

Transkriptio

1 Betonointi kylmissä olosuhteissa Pekka Vuorinen, diplomi-insinööri Rakennustuoteteollisuus RTT ry Betonointi kylmänä vuodenaikana asettaa rakennustyömaalle ja tekijöilleen normaalitoiminnoista poikkeavia haasteita. Talvibetonointikauden katsotaan alkavan, kun lämpötila laskee vuorokauden kuluessa alle +5 C:n. Etelä-Suomessa tuo kausi kestää noin 7 kk ja käsittää ajanjakson lokakuusta huhtikuuhun. Pohjois-Suomessa talvibetonointikausi kestää jopa 9 kk syyskuusta aina toukokuuhun. Kylmän kauden betonitöiden taitaminen lisää betonirakentamisen teknistaloudellista tehokkuutta ja rakentajan oman työn lisäarvoa sekä siten kilpailuetua. Vaikka kylmänä vuodenaikana toteutettaviin betonitöihin liittyy joitakin työnsuoritusta hidastavia, hankalinakin pidettyjä työvaiheita ja toimenpiteitä, ne ovat kuitenkin hyvin ennalta suunniteltuna toteutettavissa tehokkaasti ja laadukkaasti. Kokemusperäisten ja käytännössä toimiviksi todennettujen toimintamallien tueksi on nykyään tarjolla nopeita ja varmoja betonin lujuudenkehityksen suunnittelun ja työmaahallinnan apuvälineitä, joiden soveltaminen myös muiden vuodenaikojen betonitöihin on eri kohteissa todettu erittäinkin kannattavaksi. Tässä artikkelissa kerrotaan kylmänä vuodenaikana toteutettaviin betonitöihin liittyvistä riskeistä sekä keinoista niiden välttämiseksi tai vaikutusten pienentämiseksi. Keskeisinä asiakokonaisuuksina on käsitelty betonin käyttäytymistä ja ominaisuuksia alhaisissa lämpötiloissa, betonivalujen suojauksen ja lämmityksen merkitystä sekä kovettuvan betonin lämmön- ja lujuudenkehityksen hallintaa. Artikkelin toivotaan palvelevan talvibetonointiin valmistautuvan työmaahenkilöstön perusohjeena ja toisaalta koulutuksen lähtöaineistona. Kylmät olosuhteet ja betoni Sementin kovettumisreaktioiden hidastuminen: Alhaisissa lämpötiloissa sementin hydrataatio (reaktiot veden kanssa) tapahtuu normaalia hitaammin. Betonin alhainen lämpötila merkitsee sitä, että jäätymislujuuden ja muotinpurkulujuuden saavuttaminen viivästyy usein erittäin merkittävästi. Betonin sitoutumisen ja jäykistymisen viivästyminen: Tuoreen betonin lämpötilan laskiessa betonin sitoutuminen hidastuu. Viivästynyt sitoutumisen johtaa esimerkiksi betonipinnan hiertoajankohdan siirtymiseen myöhemmäksi tai pystyvaluissa nousunopeuden hidastumiseen. Sitoutumisen ja jäykistymisen hidastumiseen vaikuttaa betonin sideaineyhdistelmä ja myös käytetyt lisäaineet. Hidastumisilmiö on lievempää käytettäessä nopeammin kovettuvia betonilaatuja. Suojaamaton betoni jäähtyy nopeasti Jäähtyminen kuljetuksen ja työmaasiirtojen aikana: Betonimassan lämpötila voi laskea 5 C, jopa 7 C, vaikka betonimassa siirrettäisiinkin betonitehtaalta muottiin oikeaoppisesti ilman turhia välivarastointeja. Hidas betonointi, turhat ja pitkät välivarastoinnit sekä häiriöt betonoinnissa merkitsevät vielä suurempaa jäähtymistä. Arvio jäähtymisestä on otettava huomioon betonin lähtölämpötilaa määritettäessä betonitilauksen yhteydessä. Jäähtyminen muotissa: Suojaamaton betonipinta jäähtyy nopeasti jo 0 C:n lämpötilassa Tuuli lisää jäähtymisnopeutta merkittävästi Jäähtyneet betonipinnat johtavat hidastuneisiin sementin reaktioihin, sitoutumisen viivästymiseen ja siten hitaaseen lujuudenkehitykseen. Seurauksena on tällöin betonipinnan viimeistelyn viivästyminen (esim. hidastunut hiertotyö), suurempi riski betonin jäätymisestä etenkin kylmäsiltakohdissa sekä viivästynyt muotinpurkuajankohta tai suurempi riski betonirakenteen vaurioitumisesta. Selvitä eri betonilaatujen lämpötilakäyttäytyminen valmistautuessasi kylmien olosuhteiden betonitöihin. Betonien lujuudenkehitysten lämpötilariippuvuus voi olla yllättävänkin suurta. Lujuudenkehitys hidastuu Ongelmat pystyrakenteissa Alhainen ulkolämpötila lisää merkittävästi seinärakenteen vaurioitumis- tai jopa sortumisriskiä muotinpurkamisen yhteydessä. Riski on suurin rakenteen alaosassa ja yleensä kylmäsiltakohdassa. 134

2 Nopeasti kovettuva betoni Normaalisti kovettuva betoni Hitaasti kovettuva betoni Normaalit olosuhteet: ºC Lämpötilan lasku: +20 ºC +5 ºC muutokset lujuudenkehityksessä isoja! nop.kov. betoni varmin vaihtoehto Tmax K Tmax K Lujuus Lämpötila Lujuus Lämpötila 7 28 Aika (vrk) 7 28 Aika (vrk) Kuva 1. Betonin lämpötilan laskulla on merkittävä vaikutus lujuudenkehityksen nopeuteen. Jos valua ei ole tehty talvibetonointitoimen pitein, tavanomaisen seinärakenteen betoni saattaa jäätyä ennen kuin se on saavuttanut jäätymislujuuden 5 MPa. Ongelmat vaakarakenteissa Ilman alhainen ulkolämpötila viivästyttää huomattavasti muotinpurkuajankohtaa. Jos valua ei ole tehty talvibetonointitoimenpitein, tavanomaisen laattarakenteen betoni saattaa jäätyä ennen kuin se on saavuttanut jäätymislujuuden 5 MPa. Ongelmaa voidaan helpottaa esimerkiksi korottamalla betonin lujuusluokkaa, käyttämällä nopeammin kovettuvaa tai lämmitettyä betonia. Näitä toimenpiteitä on täydennettävä muilla keinoilla, esimerkiksi käyttämällä lämpöeristettyjä muotteja. Talvibetonointitoimenpiteisiin pitää ryhtyä jo silloin kun vuorokauden keskilämpötila laskee +5 C:een. Tuuli lisää merkittävästi jäähtymisnopeutta; tuulisella säällä ja alhaisissa lämpötiloissa valettaessa suojaustoimenpiteisiin on ryhdyttävä jo betonoinnin aikana! Betonin lisä- ja seosaineiden käytön vaikutus alhaisissa lämpötiloissa Lisäaineet Betonin notkeutta parantavilla lisäaineilla on haitallisena sivuvaikutuksena betonin sitoutumista hidastava ominaisuus; se korostuu betonin lämpötilan laskiessa. Talvibetonoinnissa betonin sitoutumista hidastavien lisäaineiden käyttöä tulee välttää. Lisäaineiden vaikutuksista tulee aina keskustella betonintoimittajan kanssa. Seosaineet Käytettäessä betonin seosaineena lentotuhkaa tai silikaa sementin vähentämistarkoituksessa tuoreen betonin sitoutuminen ja lujuudenkehitys hidastuvat alhaisissa lämpötiloissa merkittävästi. Käytettäessä seosainebetonissa notkistavaa lisäainetta, jolla on sitoutumista hidastava vaikutus, sitoutumisen viivästyminen ja lujuudenkehityksen hidastuminen sekä siten betonin jäätymisja vaurioitumisriski kasvavat huomattaviksi valulämpötilan alentuessa. Käytettäessä lentotuhkaa sisältävää betonia talvibetonoinnissa edellä mainitut haittavaikutukset on kompensoitava betonia lämmittämällä sekä useimmiten betonin lujuusluokkaa nostamalla. Sama koskee silikaa sisältävää betonia, jossa lujuusluokan nosto on käytännössä aina välttämätöntä. Talvibetonoinnissa betonin sitoutumista hidastavien seosaineiden käyttöä tulee välttää. Seosaineiden vaikutuksista tulee aina keskustella betonintoimittajan kanssa. Paikallinen jäähtyminen betonirakenteen kylmäsiltojen kohdalla Pystyrakenteet Valettaessa pystyrakenteita aiemmin valetun betonin päälle tai maata ja kalliota vasten alaosan betonin lujuudenkehitys ilman lisälämmitystä on hidasta; jäätymis- ja siten seinän vaurioitumisriski on suuri. Myös pystyrakenteen yläosa on jäätymisvaarassa ilman lämmöneristystä. 135

3 Kuva 2. Seinä- ja pilarirakenteet ovat lujuudeltaan heikoimpia alaosistaan, joihin kylmissä olosuhteissa muodostuu helposti kylmäsilta. Riski rakenteen kaatumiselle ja vähintään pintojen vaurioitumiselle muotinpurun yhteydessä on olemassa. Kuva 3. Ohuissa rakenneosissa lujuudenkehityksen hidastuminen tapahtuu ilman talvibetonointitoimenpiteitä nopeasti. Etenkin lattiabetonoinneissa riittävän sitoutumis- ja kovettumislämpötilan varmistamisen laiminlyönti johtaa lähes poikkeuksitta huonoon laatuun ja vaurioihin. Laattarakenteet Kylmän, aiemmin valetun seinän päälle valetun laatan tuki- ja reuna-alueilla jäätymisriski on suuri, vaikka laatan pinta ja pääty olisikin suojattu lämmöneristeellä. Jäätyminen on vältettävissä lämmittämällä seinä ennakolta ja eristämällä tai suojaamalla rakenteet ulkoilmaa vasten olevalta puoleltaan. Kylmää alustaa vasten valettu laatta Betonin jäähtyminen on nopeaa ja jäätymisriski suuri valettaessa laatta aiemmin valettua betonia tai maata ja kalliota vasten. Ohuissa valuissa jäätymisriski on erityisen suuri. Jäätyminen on vältettävissä, kun laatta on riittävän paksu sekä kun betonointi suoritetaan lämpimällä massalla ja suojataan lämmöneristeellä. Valualusta on aina sulatettava ja lämmitettävä ennen betonointia. Vauriot Tuoreen betonin jäätyminen Jos jäätyminen tapahtuu ennen sementin sitoutumista, betoniin muodostuu jäälinssejä. Ne johtavat kasvaneeseen huokoisuuteen, huonoon sementtikiven ja runkoainerakeiden sekä betonin ja raudoituksen väliseen tartuntaan sekä betonin halkeiluun. Jos betoni jäätyy sementin sitouduttua, syntyy betoniin halkeilua. Sen määrä pienenee mitä pitemmälle kovettuminen on edennyt ennen jäätymistä. Tarpeeksi pitkän kovettumisajan jälkeen jäätymisestä aiheutuva betonin vaurioitumisriski on pieni, jos betoniin ei samanaikaisesti pääse huokoset täyttävää kosteutta (vettä). Tätä rajakohtaa nimitetään betonin jäätymislujuudeksi, ja se on betonin lujuusluokasta riippumatta 5 MPa. Betonia, joka on vaarassa jäätyä, ei milloinkaan saa jälkihoitaa vesikastelulla. Tuoreen betonin suojaaminen jäätymiseltä ja kovettumisen alun varmistaminen ovat ensiarvoisen tärkeitä koko betonirakenteen toimivuuden kannalta. Betonin lämpötilaa jatkuvasti seuraamalla saadaan varma tieto siitä, millaisessa lämpötilassa kovettuminen on tapahtunut ja mikä betonin lujuus kulloinkin on. Vauriot pystyrakenteissa Jos betonin lujuus pystyrakenteen (seinä, pilari) alaosassa on pienempi kuin 3 MPa, riski rakenteen kaatumiselle on suuri. Riittämätön lujuus ilmenee muottia purettaessa betonipinnan, kulmien ja esimerkiksi sähkörasioiden irtoamisena. Pystyrakenteen betonin lujuuden on oltava vähintään 5 MPa muotinpurkuhetkellä. Betonin lämpötilaa on seurattava ja lujuus laskettava rakenteen alaosasta. Kantavan rakenteen lujuudenkehityksen jatkuminen muotinpurkamisen jälkeen on varmistettava lämmityksellä. Saavutettavan lujuustason määrittelee rakennesuunnittelija. Vauriot vaakarakenteissa Vaakarakenteen sortuma johtuu betonin jäätymisestä jo varhaisessa vaiheessa. Suuret taipumat johtuvat riittämättömästä lujuudesta sekä aiheuttavat halkeilua ja betonirakenteen säilyvyyden heikkenemistä. Liian suuret taipumat kasvattavat myös laatan tasoituskustannuksia. 136

4 Betonin jäätyminen - Jäätynyt betoni ei palaa entiselleen! Betonin jäätyminen jäätynyt betoni ei palaa entiselleen Suuret huokoset täynnä vettä - tuore betoni - betoni kosteissa olosuhteissa Vesi laajenee jäätyessään 9 %! -vaurioittavia jännityksiä, lohkeilua -jäätymislujuus 5 MPa (~K5) saavutettava ennen jäätymistilannetta!!! Kuva 4. Vesi laajenee 9 % jäätyessään. Tuore betoni ja nuori kovettumisvaiheessa oleva betoni kosteissa olosuhteissa ovat erittäin riskialttiita jäätymisvaurioille. Tavallisen asuinrakennuksen laattarakenteen muotinpurkulujuus on tyypillisesti MPa, ellei esimerkiksi muottijärjestelmän jälkituenta mahdollista pienempien lujuuksien hyväksymistä. Kuva 5. Laattarakenteessa suurimmat rasitukset kohdistuvat tukialueille ja kentän keskelle. Halkeilu voi olla merkki riittämättömästä lujuudesta. Muotinpurkulujuuden määrittää rakennesuunnittelija. Betonin lämpötilaa on seurattava ja lujuus laskettava laatan kriittisten alueiden kohdalta (kylmäsillat, tukialueet, vaikeasti lämmitettävät alueet). Laatta on aina jälkituettava jälkituentasuunnitelman mukaisesti. Betonipinnan hierron viivästyminen Mitä pitempään sementin sitoutumisen alku kestää, sitä pitempään joudutaan odottamaan betonipinnan viimeistelyhiertoa. Liian aikaisin aloitettu viimeistelyhierto johtaa huonoon betonipinnan laatuun. Sementin sitoutuminen riippuu merkittävästi lämpötilasta. Sitoutumisen viivästymistä lisäävät eräät betonin notkeutta parantavat lisäaineet, joiden hidastava vaikutus voi lisäksi olla voimakkaasti lämpötilastaan riippuva. Kuva 6. Oikea hetki betonipinnan hierrolle on se, kun pintaan erottunut vesi alkaa imeytyä sementin ja veden reaktion seurauksena takaisin betoniin. Betonin alhainen lämpötila siirtää oikeaa aloitushetkeä. 137

5 Selvitä oman kohteesi rakenteiden ongelmaja riskikohdat rakennesuunnittelijan ja betoniasiantuntijan kanssa jo hyvissä ajoin ennen talvikauden alkua! Alhaisissa lämpötiloissa tapahtuva lattiabetonointi, (kuten konehierrettävät maanvaraiset ja välipohjalaatat), edellyttää nopeasti kovettuvan sementin ja betonin käyttöä, pinnan väliaikaista suojaamista tai betonin lämmittämistä taikka tyypillisesti näiden vaihtoehtojen sopivaa kombinaatiota. Kylmien olosuhteiden betonoinnin suunnittelu Betonointisuunnitelma Betonointisuunnitelma laaditaan suunnitelmien ja asiakirjojen pohjalta valutyön ohjeeksi. Suunnittelija vastaa siitä, että suunnitelmissa ja asiakirjoissa on esitetty kaikki materiaaleille ja lopputuotteelle asetetut vaatimukset. Etenkin talvikautena on syytä panostaa betonointisuunnitelman laatimiseksi yhteistyössä asianosaisten suunnittelijoiden ja betonintoimittajan kanssa. Yhteistyönä käydään läpi tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi vaaditut toimenpiteet. Tärkeimmät betonointisuunnitelmassa huomioitavat, etenkin kylmien olosuhteiden betonointia koskevat seuraavat toimenpiteet: tarkistetaan muottikaluston ja käytettävien lämmitysjärjestelmien yhteensopivuus selvitetään muottikierron tahdistaminen työaikatauluun määritetään työsaumojen sijoitus tarkistetaan muottikaluston riittävyys suunniteltuun muottikiertoon nähden määritetään betonin muotinpurkulujuus rakenneosittain tehdään alustava betonilaatujen valinta muottikiertovaatimusten perusteella (muotinpurkulujuuden saavuttaminen eri valuolosuhteissa lämmitys ja suojaus huomioiden) suunnitellaan lämmitys ja lämpötilaseuranta selvitetään lämmityskaluston kunto ja määrä sekä hankitaan tarvittavat luvat selvitetään lämpösuojausten laatu ja määrä suunnitellaan muottien purkujärjestys sekä rakenteiden jälkituenta selvitetään koulutustarve. Betonin valinta Betonin valinnassa on olennaista, että se perustuu kokonaiskustannusten tarkasteluun. Tällöin otetaan huomioon betonikustannusten lisäksi kaikki muut betonointiin liittyvät kustannukset. Betonin valinta tehdään yleensä rakennekohtaisen suunnitelman teon yhteydessä, ja sitä tarkennetaan juuri ennen valua. Käytettävän betonilaadun lopulliseen valintaan vaikuttavista tekijöistä korostuu talviolosuhteissa haluttu tuotantorytmi, joka on pystyttävä säilyttämään mahdollisimman pienillä lisäkustannuksilla. Lopullista tarkennettua betonin valintaa tehtäessä kovettumisen aikaisiin lämpötiloihin ja lujuudenkehitykseen vaikuttavat muut tekijät ovat jo tiedossa. Näitä ovat Muottikierron vaadittu nopeus. Muottijärjestelmä ja etenkin siihen liittyvä jälkituenta. Lämmitysmenetelmä ja betonin lämpösuojaus. Odotettavissa olevat sääolosuhteet valun aikana ja sitä seuraavina lähivuorokausina. Suunnitellun tuotantorytmin toteutuminen riippuu oleellisesti betonin lujuudenkehityksen nopeudesta. Talvella betonoitaessa se hidastuu merkittävästi betonin lämpötilan laskiessa +10 C:n alapuolelle ja pysähtyy käytännössä kokonaan 0 ºC:n alapuolella. Talvibetonoinnissa betonin lujuudenkehitystä voidaan nopeuttaa seuraavin menetelmin: Käytetään nopeasti kovettuvaa betonia. Korotetaan lujuusluokkaa eli nostetaan betonin suhteituslujuutta. Nostetaan betonin kovettumislämpötilaa eli lämmitetään kovettuvaa betonia. Nostetaan vain betonimassan lämpötilaa. Käytetään kiihdyttäviä tai veden tarvetta vähentäviä lisäaineita. Käytetään edellä mainittujen yhdistelmiä. Betonin valinta lujuudenkehityksen suunnitteluohjelmien avulla Betonirakenteen lujuudenkehitykseen vaikuttavat tekijät ovat hallittavissa betonin valintaa helpottavilla suunnittelutyökaluilla. Betonointiolosuhteet tarkoin huomioiva betonin valinta on teknistaloudellisesti onnistuneiden betonitöiden perusta. Betonintoimittajien tarjoamilla lujuudenkehityksen suunnitteluohjelmilla voidaan laskea betonirakenteiden lämmön- ja lujuudenkehitys erilaisissa betonointiolosuhteissa. Ohjelmien toiminnan perusajatuksena on mallintaa betonirakenne ympäristöineen, jolloin kaikki betonin lujuudenkehitykseen vaikuttavat tekijät ovat riittävällä tarkkuudella hallittavissa. Lujuudenlaskenta tapahtuu todellisen, käytetyn betonisuhteituksen perusteella. Nykyaikaisissa ohjelmissa on valmisrakennekirjasto, josta voidaan valita tai muodostaa haluttu rakenne. Eri muuttujien (betonilaadut, lämmitys, suojaus, sääolosuhteet jne.) vaikutusten tarkastelu käy nopeasti. Ohjelma antaa käyrä- tai taulukkomuodossa rakenteen lämmön- ja lujuudenkehityksen, 138

6 lämpötilaerot rakenteessa, rakenteen kypsyyden ja mahdollisen lujuuskadon halutusta rakenteen kohdasta ajan funktiona. Ohjelmissa voidaan hyödyntää myös työmaalla mitattua, erilaisten datatallentimien muistiin tallennettua lämmönkehitystietoa ja laskea rakenteen lujuus mittaushetkellä. Lämmitysmenetelmät Betonin lämmitysmenetelmän tai -menetelmien valinta on talvibetonointisuunnitelman tärkein osa. Työmaa joutuu suorittamaan tällöin rakennukseen ja rakenteisiin parhaiten soveltuvien lämmitystapojen vertailun sekä teknisessä että taloudellisessa mielessä. Eri käytännön kohteissa on oikeilla työmenetelmien ja -tapojen sekä energiamuotojen valinnalla todettu saavutettavan suuriakin säästöjä. Tavoitteena on löytää työmaan kokonaistalouden kannalta edullisin ja varmin vaihtoehto. Alustava vaihtoehtojen kartoitus tehdään seuraavat tekijät huomioiden: Mihin vuodenaikaan betonointi ajoittuu, ja mikä on tästä aiheutuva lämmitystarve. Mikä on rakennuksen koko ja muoto. Tullaanko lämmitysmenetelmää ja käytettävää energiamuotoa hyödyntämään myös rakennusrungon kuivatuksessa. Minkälaisia ovat betonoivat rakenteet. Kuinka lämmitettävä tila on suljettavissa. Millä kalustolla betonointi tehdään (muotit, siirrot, suojausajankohta jne.). Kuinka nopeasti työ on tehtävä. Kartoituksen jälkeen tehdään vertailulaskelmat jäljellä olevien vaihtoehtojen kesken. Käytännöstä saatujen tulosten perusteella voidaan kuitenkin todeta, että ehdottomasti taloudellisinta betonin lämmitysmenetelmää ei ole helppoa osoittaa. Valintapäätökseen vaikuttavat usein myös lämmityskaluston saatavuus, toimintavarmuus ja työmaan taidot (tahto) käyttää ko. menetelmää. Edellä kuvatut betonin lujuudenkehityksen suunnitteluohjelmat soveltuvat erinomaisesti myös eri lämmitysmenetelmien arviointiin ja valintaan. Eri rakenneosien betonointi Seuraavassa on kuvattu listauksena eri rakenneosien betonoinnissa huomioitavia asioita. Keskeistä on huomioida betonin nopea siirto muottiin, ja välitön suojaus jäähdyttävältä vaikutukselta (etenkin tuuli ja kylmät pinnat), kylmäsiltakohtien lisälämmityksen varmistaminen sekä betonin lujuudenkehityksen seuranta aina suunniteltuun muotinpurkuajankohtaan asti. Perustukset Valu vain sulatetulle ja lämmitetylle alustalle. Rakenteiden massiivisuuden hyödyntäminen (betonin oma lämmönkehitys). Nopeasti kovettuvan betonin tai kuumabetonin käyttö. Lämpöeristettyjen muottien hyödyntäminen. Nopea ja riittävän eristävä lämpösuojaus. Lämmitysmenetelminä kuumabetonin lisäksi lankalämmitys ja huputetun rakenteen kuumailmalämmitys. Lämpötilaseuranta rakennesuunnittelijan määrittämän lujuustason saavuttamiseen saakka. Lattiat Valutilasta tuuleton ja vedoton. Lämmityksen aloitus jo niin aikaisin, että valualustan lämpötila on betonoitaessa yli +5 ºC. Lämmitys pääsääntöisesti kuumailmalämmityksellä. Lämpötila noin +15 ºC 3 4 vrk:n ajaksi. Jälkihoito tärkeää myös talvikautena. Pilarit Nopeasti kovettuvan betonin ja lisäksi kuumabetonin käyttö. Rakenteen yläosan välitön lämpösuojaus. Rakenteen alaosan lisälämmitys ja lämpöeristys, jos kylmäsiltavaara on olemassa. Koko pilarin lämmitys lankalämmityksellä tai huputuksella ja kuumailmalämmityksellä. Lämpötilaseuranta rakennesuunnittelijan määrittämän lujuustason saavuttamiseen saakka. Seinät Nopeasti kovettuvan betonin ja lisäksi kuumabetonin käyttö, jos muotti ei ole lämmittävä. Rakenteen yläosan välitön lämpösuojaus. Rakenteen alaosan lisälämmitys ja lämpöeristys, jos kylmäsiltavaara on olemassa. Lämmitys huputuksella ja kuumailmalämmityksellä, jos muotti ei ole lämmittävä. Lämpötilaseuranta rakennesuunnittelijan määrittämän lujuustason saavuttamiseen saakka. Holvit Raudoitetun holvin suojaus ennen betonointia lumisateen uhatessa. Tuulettomat ja vedottomat olosuhteet muotin alle. Muotin esilämmitys jään sulattamiseksi muottipinnalta. Betonilaatu betonipinnan käsittelyn, suojausajankohdan, lämmitysmenetelmän sekä ulkoilman lämpötilan mukaan. Lämmitys säteilylämmityksellä tai kuumailmalämmityksellä. 139

7 Kuva 7. Reuna-alueet ovat kriittisiä sekä lämmityksen tehokkuuden säilymisen että betonin jäähtymisen kannalta. Kuva 8. Muotin alapuolinen tila saadaan hyvin vedottomaksi, kun suojapeite ripustetaan muottitason yläpuolelta reunan yli ja kiinnitetään kunnolla. Kuva 10. Isojen suojapeitteiden lisänä käytetään pieniä ja keveitä pakkasmattoja, jotka soveltuvat hyvin terästen jatkoskohtien (pilarit, seinät, reuna-alueet) suojaamiseen. Suojausten paikallaan pysyminen on myös suunniteltava etukäteen, sillä kevyet peitteet siirtyvät helposti tuulisella säällä. Pilarien muotinpurun jälkeiseen suojaukseen soveltuvat termolon-tyyppiset eristeet mainiosti. tapauskohtaisesti betonityönjohdon ja betoniasiantuntijan kesken. Tämä on välttämätöntä useiden ennakkoon vaikeasti hallittavien betonin lujuudenkehitykseen vaikuttavien tekijöiden takia. Suojaus Kuva 9. Hyvin suunniteltu ja toteutettu laajan valualueen lämpösuojaus. Lämpötilaseuranta rakennesuunnittelijan määrittämän lujuustason saavuttamiseen saakka. Kuhunkin rakenneosaan ja lämmitysmenetelmään parhaiten soveltuva betonilaatu valitaan yleensä Valettujen rakenteiden suojaus on osa kylmien olosuhteiden betonitöitä. Sen tulee olla osa betonointisuunnitelmaa ja perustua asiantuntija-arvioihin betonin suunnitellun lujuudenkehityksen varmistamisesta. Suojaus tulee tehdä Suojaussuunnitelman mukaisesti. Suunnitelluilla suojauksilla. Huolellisesti, muistaen etenkin kylmäsilta-alueet (reuna-alueet, pystyrakenteiden ala- ja yläosat, tukialueet). Suunniteltuna ajankohtana, oli se sitten heti valun yhteydessä tai vasta valua seuraavana aamuna, kun betonipinta konehierretään kerralla valmiiksi. Suunnitellun ajan. 140

8 Betonin lujuudenkehityksen hallinta työmaalla Muotinpurkulujuuden saavuttamisen varmistamista ja laskentaa kutsutaan betonin lujuudenkehityksen hallinnaksi. Se on kaiken teknistaloudellisen betonirakentamisen perusta, kun huomioidaan Runkotyön merkitys kokonaiskustannuksissa. Rakenteiden muotinpurkulujuuden aikataulujen pitävyys työmaan kokonaisaikataulun osalta. Makaavan, tehokkaasta käytöstä poissa olevan muotin kustannus. Suojauksen ja lämmityksen aikataulullinen ja kustannuksellinen merkitys: suojaanko vai ei, lämmitetäänkö vai ei. Betonirakenteen yhä kovenevat laatuvaatimukset. Betonitöiden työturvallisuus. Yksinkertaistettuna betonin lujuudenkehityksen hallinta sisältää kaksi toimenpidettä: tuoreen ja kovettuvan betonin lämpötilan seurannan sekä betonin lujuuden määrittämisen lämmönkehityksen perusteella käytetyn betonin suhteitustiedoilla. Tuoreen ja kovettuvan betonin lämpötilaa seurataan rakenteen ns. kriittisistä pisteistä. Näitä ovat rakenteiden kohdat, joissa lämpötilan voidaan olettaa olevan matalimmillaan, joihin kohdistuu suurin rasitus muotinpurkuhetkellä sekä jotka ovat seuraavien työvaiheiden etenemisen osalta ja valmiin rakenteen toimivuuden kannalta kriittisiä eli Seinien ja pilarien alaosat. Seinien ja pilarien yläosat, joihin kohdistuu yläpuolisista rakenteista suuria voimia. Tukialueet, joihin muodostuu kylmäsiltoja. Laattarakenteen kentät ja yläpinnat tukialueilla. Kaikki rakenteet, joita tullaan kuormittamaan jo pian valun jälkeen. OLOSUHTEET: o Ulkolämpötila o Tuuli o Lämmitys o Suojaus o Betoni Kuva 11. Lämpötilaseurantaan soveltuva jatkuvatoiminen lämpötilatallennin. Työmaa Loggeriohjelma mittaus, tallennus lähetys Tulosten vastaanotto, päätökset 100C 2 m/s ei 24 h kuluttua 10 mm Lohjacell NP K35# kuumabetoni + 300C Ennakkosuunnittelu -valinnat Lähtötiedot Vaihtoehdot Työnaikainen seuranta sähköposti fax, sähköposti BetoPlus -palvelu Vastaanotto Tallennuksen luku Betoniresepti BetoPlus -laskenta Lämmön- ja lujuudenkehityksen tulokset Kuva 12. Betonoitavan rakenteen ennakkosuunnittelun ja reaaliaikaisen lujuudenkehityksen hallinnan periaate lujuudenkehityksen suunnitteluohjelmia hyödyntämällä. Kuva 13. Betonin lujuudenkehityksen ennakkolaskelmat palvelevat työmaata teknistaloudellisten vaihtoehtojen valinnassa. 141

9 Koska summittainen, silloin tällöin tapahtuva mittaus ei anna riittävää kuvaa betonin lämmönkehityksestä, työmailla ovat yleistymässä lämpötiloja määräajoin taltioivat automaattiset tallentimet eli dataloggerit. Niiden avulla saadaan koko vuorokauden kattava ja tarvittaessa yli viikonlopun ulottuva lämmönkehityskäyrä, josta on luotettavasti laskettavissa saavutettu lujuus. Koska laitekehitys on nopeaa, tarjolla on jo nyt etäluettavia lämmöntallennusjärjestelmiä. Tällöin myös laskenta voidaan suorittaa etälaskentana. Järjestelmiin voidaan sisällyttää erilaisia varoitusjärjestelmiä esimerkiksi hälyttämään lämmitettävän tilan tai rakenteen lämpötilan laskusta, jotka liittyvät lämmityslaitehäiriöihin. Betonin reaaliaikainen lujuus voidaan laskea betonin lujuudenkehityksen suunnitteluohjelmilla, joissa voidaan hyödyntää työmaalla mitattua, lämpötilatallentimen muistiin tallennettua lämmönkehitystietoa. Koska ohjelmassa käytetään valetun betonilaadun suhteitustietoja, laskennassa pystytään määrittämään rakenteen todellinen lujuus mittauskohdissa parhaalla nykytietämyksen tasolla. Tällainen laskentamenetelmä on siten muita vanhempia menetelmiä ehdottomasti tarkempi ja luotettavampi. Menetelmä on myös nopea; jos tiedosto lähetään sähköisesti esimerkiksi sähköpostin välityksellä lujuuslaskennan suorittavalle henkilölle, tulokset saadaan käytännössä reaaliaikaisesti. Kuten jo edellä todettiin, laitekehitys on nopeaa ja tarjolla on etäluettavia lämmöntallennusjärjestelmiä. Nämä mahdollistavat laskennan nopeamman suorittamisen etälaskentana. Kirjallisuutta Kokki, P., Mäkelä, H., Rakennustyönaikaisten lämmittimien valinta ja käyttö, Valtion teknillinen tutkimuskeskus, Tiedotteita 136, Espoo 1982, 153 s. + liitteitä 44 s. Lankalämmityksen suunnitteluohje. Kone-Ratu Rakennusteollisuuden Keskusliitto ja Rakennustietosäätiö RTS. Helsinki s. Suomen Rakennusteollisuusliitto ry, Talvirakentaminen, Rakentajain Kustannus Oy, Vinterbetong. Cementa AB, Uppsala 1999, 100 s. MaaRYL 2010 Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset Talonrakennuksen maatyöt Julkaisu sisältää talonrakentamisen maatöissä sovellettavan hyvän rakennustavan. Se käsittelee maa-, pohja- ja kalliorakenteiden sekä päällysteiden ja pintarakenteiden teknisiä vaatimuksia, jotka määritetään työnosaluvuissa. Julkaisu käsittelee myös rakennusaikaisen kuivatuksen sekä maaperän puhdistamisen vaatimuksia. Kirjan alkuosassa esitettävät rakennusosaluvut toimivat runkona ja muistilistana rakennusselostuksen laadinnassa. Rakennustieto Oy, s., 158 Tilaukset verkkokaupasta Puh

TALVIBETONOINTI

TALVIBETONOINTI TALVIBETONOINTI TALVIBETONOINTI Alhaisissa lämpötiloissa sementin reaktiot veden kanssa hidastuvat Mikäli betoni ehtii jäähtyä, ei edes korkean lujuuden omaava betoni kovetu nopeasti Betonin alhainen lämpötila

Lisätiedot

Betonin ominaisuudet talvella. Pentti Lumme

Betonin ominaisuudet talvella. Pentti Lumme Betonin ominaisuudet talvella Talven tulo Talven vaikutuksia Matalat lämpötilat Vaikutukset työolosuhteisiin, rakenteisiin, materiaaleihin, työkoneiden toimintaan jne Suojapeitteet, suojarakennelmat, sääsuojat,

Lisätiedot

Talvibetonointi. Rudus Betoniakatemia. Hannu Timonen-Nissi

Talvibetonointi. Rudus Betoniakatemia. Hannu Timonen-Nissi Talvibetonointi Rudus Betoniakatemia Hannu Timonen-Nissi 25.1.2019 Talvibetonointi Alhaisissa lämpötiloissa sementin reaktiot veden kanssa hidastuvat. Mikäli betoni ehtii jäähtyä, ei edes korkean lujuuden

Lisätiedot

Miten toimitaan oikein betonin kanssa? Rakentamisen ajankohtaiskiertue Asiamies Jani Kemppainen

Miten toimitaan oikein betonin kanssa? Rakentamisen ajankohtaiskiertue Asiamies Jani Kemppainen Miten toimitaan oikein betonin kanssa? Rakentamisen ajankohtaiskiertue Asiamies Jani Kemppainen Paikallavalubetoni tänään Sementit Nopea lujuudenkehitys Hienous > suuri vedentarve Erikoissementtien tarve

Lisätiedot

TALVIBETONOINTISUUNNITELMA

TALVIBETONOINTISUUNNITELMA 1 (10) TALVIBETONOINTISUUNNITELMA Betonin kovettumisnopeuteen vaikuttaa aina merkittävästi lämpötila ja siksi talvisin tulee varmistaa, että betonivalu tehdään olosuhteissa, joissa taataan riittävä kovettumislämpötila

Lisätiedot

Betonin ominaisuudet talvella

Betonin ominaisuudet talvella Betonin ominaisuudet talvella Talven tulo 1 Talven vaikutuksia Matalat lämpötilat Vaikutukset työolosuhteisiin, rakenteisiin, materiaaleihin, työkoneiden toimintaan jne Suojapeitteet, suojarakennelmat,

Lisätiedot

Paikallavalurakentamisen laatukiertue 2018 Betonin lujuudenkehitys ja jälkihoito Jyväskylä Jere Toivonen

Paikallavalurakentamisen laatukiertue 2018 Betonin lujuudenkehitys ja jälkihoito Jyväskylä Jere Toivonen Paikallavalurakentamisen laatukiertue 2018 Betonin lujuudenkehitys ja jälkihoito 6.11.2018 Jyväskylä Jere Toivonen Betonin lujuudenkehitys vaatii lämpöä, vettä ja aikaa Betonin lujuudenkehitys vaatii lämpöä,

Lisätiedot

Talvibetonoinnin suoritus

Talvibetonoinnin suoritus Talvibetonoinnin suoritus TALVIBETONOINTIVIRHEITÄ Lähde: Talvibetonointi Betoniteollisuus ry, 2013 1 2 Talvibetonoinnissa muistettavaa tavoitteet betonoitava rakenne muotit olosuhteet suojaus lämmitys

Lisätiedot

Harjoitus 11. Betonin lujuudenkehityksen arviointi

Harjoitus 11. Betonin lujuudenkehityksen arviointi Harjoitus 11 Betonin lujuudenkehityksen arviointi Betonin lujuudenkehityksen arvioiminen Normaali- ja talviolosuhteet T = +5 +40 C lujuudenkehityksen nopeus muuttuu voimakkaasti, mutta loppulujuus sama

Lisätiedot

Harjoitus 7. Kovettuvan betonin lämmönkehityksen arvioiminen, kuumabetonin suhteitus, betonirakenteen kuivuminen ja päällystettävyys

Harjoitus 7. Kovettuvan betonin lämmönkehityksen arvioiminen, kuumabetonin suhteitus, betonirakenteen kuivuminen ja päällystettävyys Harjoitus 7 Kovettuvan betonin lämmönkehityksen arvioiminen, kuumabetonin suhteitus, betonirakenteen kuivuminen ja päällystettävyys Kovetuvan betonin lämpötilan kehityksen laskenta Alkulämpötila Hydrataatiolämpö

Lisätiedot

Eri rakenneosien betonointi

Eri rakenneosien betonointi Eri rakenneosien betonointi Rudus Betoniakatemia Hannu Timonen-Nissi 25.1.2019 Huomioitavia asioita Kovettuneelta betonirakenteelta vaaditut ominaisuudet Rakenteen suuntaus Rakenteen mittasuhteet Muotti

Lisätiedot

Miten toimitaan oikein betonin kanssa? Rakentamisen ajankohtaiskiertue Asiamies Jani Kemppainen

Miten toimitaan oikein betonin kanssa? Rakentamisen ajankohtaiskiertue Asiamies Jani Kemppainen Miten toimitaan oikein betonin kanssa? Rakentamisen ajankohtaiskiertue Asiamies Jani Kemppainen 2 3 4 5 6 7 8 9 Selvitysmiehen raportti julkaistiin 14.11. Selvitysmies Tapani Mäkikyrö kutsuttiin tehtävään

Lisätiedot

Lattiabetonin valinta eri käyttökohteisiin. Vesa Anttila

Lattiabetonin valinta eri käyttökohteisiin. Vesa Anttila Lattiabetonin valinta eri käyttökohteisiin Vesa Anttila 29.10.2015 Lattioiden teko haastava betonityö! Laajat avoimet pinnat Olosuhteet rajaavat usein valintoja Paljon käsityötä työmiehillä suuri vaikutus

Lisätiedot

Betonoinnin valmistelu

Betonoinnin valmistelu Betonoinnin valmistelu Betonointisuunnitelma Levitä muottiöljy tasaisesti ja ohuena kerroksena Puhdista muotit magneetin ja veden avulla. Betonointisuunnitelma Poista muoteista roskat. Noudata betonointisuunnitelmaa.

Lisätiedot

Betonin kuivuminen. Rudus Betoniakatemia. Hannu Timonen-Nissi

Betonin kuivuminen. Rudus Betoniakatemia. Hannu Timonen-Nissi Betonin kuivuminen Rudus Betoniakatemia Hannu Timonen-Nissi 25.1.2019 Betonin kuivuminen Betoni kuivuu hitaasti Kastunut betoni kuivuu vielä hitaammin Betoni hakeutuu tasapainokosteuteen ympäristönsä kanssa

Lisätiedot

Betonin laadunvarmistaminen työmaalla

Betonin laadunvarmistaminen työmaalla Betoniseminaari 20.3.2017 / Betonin laadunvarmistaminen työmaalla Infra- ja talonrakentaminen Betonin laadunvarmistaminen työmaalla Hyvä ennakkosuunnittelu Suunnitelman noudattaminen Varautuminen häiriöihin

Lisätiedot

Lattiabetonit Betonin valintakriteerit, pinnoitettavat lattiat

Lattiabetonit Betonin valintakriteerit, pinnoitettavat lattiat Lattiabetonit Betonin valintakriteerit, pinnoitettavat lattiat Vesa Anttila Kehityspäällikkö Rudus Oy Sirotepinnan levitys edellyttää oikeaa ajankohtaa sekä betonia, josta voi imeytyä vettä pinnoitteen

Lisätiedot

Kim Johansson Erityisasiantuntija, DI. Suomen Betoniyhdistys ry

Kim Johansson Erityisasiantuntija, DI. Suomen Betoniyhdistys ry Kim Johansson Erityisasiantuntija, DI Suomen Betoniyhdistys ry Rakenteen suunnittelu Betonirakenteen valmistuksen suunnittelu =betonityösuunnitelma Muottityö, raudoitustyö Betonin valmistus Betonointi

Lisätiedot

BETONIN LÄMMITTÄMINEN TALVIVALUISSA

BETONIN LÄMMITTÄMINEN TALVIVALUISSA BETONIN LÄMMITTÄMINEN TALVIVALUISSA Lähteet 1. Kestävä Kivitalo, Talvibetointi, 1999, 27 s. ISBN 952-5075-23-0 2. Kone-Ratu 07-3031, Rakennustieto Oy (syyskuu 1995) 3. Betoninormit 2004 by 50, Suomen Betoniyhdistys

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / korjausrakentaminen. Marko Harinen TALVIBETONOINTI

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / korjausrakentaminen. Marko Harinen TALVIBETONOINTI KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / korjausrakentaminen Marko Harinen TALVIBETONOINTI Opinnäytetyö 2010 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikka HARINEN,

Lisätiedot

1. ALOITUSPALAVERI 3. BETONOINTI 4. JÄLKIHOITO

1. ALOITUSPALAVERI 3. BETONOINTI 4. JÄLKIHOITO 1. ALOITUSPALAVERI 2. BETONIMASSAN VALINTA 3. BETONOINTI 4. JÄLKIHOITO 1. Aloituspalaveri Ennen jokaisen lattiatyön aloitusta tulee järjestää kaikkien osapuolten (mm. rakennuttaja, suunnittelija, pääurakoitsija,

Lisätiedot

Nopeasti lujittuva betonimassa isoihin korjausvaluihin

Nopeasti lujittuva betonimassa isoihin korjausvaluihin Nopeasti lujittuva betonimassa isoihin korjausvaluihin Tapio Vehmas 23.1.2019 VTT beyond the obvious 1 Johdanto Lähtökohta Nopeasti lujittuvaa betonimassaa tarvitaan siltojen korjausvaluissa joissa liikenteen

Lisätiedot

Itsetiivistyvä betoni, ITB

Itsetiivistyvä betoni, ITB Itsetiivistyvä betoni, ITB Ominaisuudet, käyttökohteet ja käytön rajoitukset Itsetiivistyvät betonit ovat erittäin notkeita, hyvin valuvia ja leviäviä betoneita, jotka tiivistyvät erottumatta oman painonsa

Lisätiedot

BETONOINTITYÖN HAASTEET TYÖMAALLA JA VAIKUTUS LOPPUTUOTTEEN LAATUUN

BETONOINTITYÖN HAASTEET TYÖMAALLA JA VAIKUTUS LOPPUTUOTTEEN LAATUUN BETONOINTITYÖN HAASTEET TYÖMAALLA JA VAIKUTUS LOPPUTUOTTEEN LAATUUN 1 BETONOINTITYÖN HAASTEET TYÖMAALLA JA VAIKUTUS LOPPUTUOTTEEN LAATUUN Sisältö: Raudoitus ja betonin maksimiraekoko Betonin vastaanotto

Lisätiedot

LÄMMITYSKAAPELIT TALVIVALUIHIN JA BETONIN KUIVATUKSEEN

LÄMMITYSKAAPELIT TALVIVALUIHIN JA BETONIN KUIVATUKSEEN LÄMMITYSKAAPELIT TALVIVALUIHIN JA BETONIN KUIVATUKSEEN TALVIBETONOINNIN TOTEUTUS TURVALLISESTI, TEHOKKAASTI, 50% NOPEAMMIN Betonirakentamisessa kylmät ja kosteat rakennusolosuhteet voivat olla erittäin

Lisätiedot

Betonin valinta. Rudus Betoniakatemia. Hannu Timonen-Nissi

Betonin valinta. Rudus Betoniakatemia. Hannu Timonen-Nissi Betonin valinta Rudus Betoniakatemia Hannu Timonen-Nissi 25.1.2019 Betonin valintaperusteet Valukohteessa pitää valita rakenteeseen ja olosuhteisiin sopiva betoni sekä luoda betonille sellaiset olosuhteet,

Lisätiedot

Sideaineet eri käyttökohteisiin

Sideaineet eri käyttökohteisiin Sideaineet eri käyttökohteisiin VALETAAN YHDESSÄ ONNISTUEN! Paikallavalurakentamisen laatukiertue 2018 Sini Ruokonen Finnsementti OY Monenlaisia sideaineita Sementit CEM I 52,5 R CEM II B-M (S-LL) 42,5

Lisätiedot

Kim Johansson Erityisasiantuntija, DI. Suomen Betoniyhdistys ry

Kim Johansson Erityisasiantuntija, DI. Suomen Betoniyhdistys ry Kim Johansson Erityisasiantuntija, DI Suomen Betoniyhdistys ry Betonirakentamista ohjaa monet eri osapuolet Keskeisiä ovat viranomaismääräykset Kaikessa rakentamisessa tulee noudattaa viranomaismääräyksiä

Lisätiedot

1. Viranomaisohjeet talvimuurauksesta RakMK osan B 8 mukaan

1. Viranomaisohjeet talvimuurauksesta RakMK osan B 8 mukaan Wienerberger Oy Ab Arto Ruokonen TALVIMUURAUS Aluemyyntipäällikkö 27.02.2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. Viranomaisohjeet talvimuurauksesta RakMK osan B 8 mukaan 1.1 Talviolosuhteet ja sen aiheuttamat toimenpiteet

Lisätiedot

Tiivistyykö, erottuuko? valamisen oikeat työmaatekniikat. Betonirakentamisen laatukiertue Jouni Punkki

Tiivistyykö, erottuuko? valamisen oikeat työmaatekniikat. Betonirakentamisen laatukiertue Jouni Punkki Tiivistyykö, erottuuko? valamisen oikeat työmaatekniikat Betonirakentamisen laatukiertue 2018 6.11.2018 Jouni Punkki Tiivistyykö, erottuuko? valamisen oikeat työmaatekniikat Rakennusteollisuus RT 7.11.2018

Lisätiedot

Kim Johansson Erityisasiantuntija, DI. Suomen Betoniyhdistys ry

Kim Johansson Erityisasiantuntija, DI. Suomen Betoniyhdistys ry Kim Johansson Erityisasiantuntija, DI Suomen Betoniyhdistys ry Betonirakentamista ohjaa monet eri osapuolet Keskeisiä ovat viranomaismääräykset ja lait Kaikessa rakentamisessa tulee noudattaa viranomaismääräyksiä

Lisätiedot

Ekotehokas rakentaja Työmaan energian käyttö. 17.11.2014 Hannu Kauranen

Ekotehokas rakentaja Työmaan energian käyttö. 17.11.2014 Hannu Kauranen Ekotehokas rakentaja Työmaan energian käyttö 17.11.2014 Hannu Kauranen Miksi työmaalla lämmitetään Rakennusvaihe Lämmitystarve Käytettävä kalusto Maarakennusvaihe Maan sulana pito Roudan sulatus Suojaus,

Lisätiedot

Betonivalut haasteet ja onnistumisen edellytykset. Äänekoski B11 Jätevedenpuhdistamo

Betonivalut haasteet ja onnistumisen edellytykset. Äänekoski B11 Jätevedenpuhdistamo Betonivalut haasteet ja onnistumisen edellytykset Äänekoski B11 Jätevedenpuhdistamo 2.11.2017 Yrityksen historiassa Äänekosken hanke on ollut merkittävä, sen koko, haastavuus ja aikataulu ovat olleet tiukimmasta

Lisätiedot

Satu Sahlstedt, Anssi Koskenvesa, Rita Lindberg, Christian Kivimäki, Tuomas Palolahti, Matti Lahtinen

Satu Sahlstedt, Anssi Koskenvesa, Rita Lindberg, Christian Kivimäki, Tuomas Palolahti, Matti Lahtinen TALVI- BETONOINTI Talvibetonointi Tekijät: Satu Sahlstedt, Anssi Koskenvesa, Rita Lindberg, Christian Kivimäki, Tuomas Palolahti, Matti Lahtinen Ohjausryhmä: Seppo Petrow, Rakennustuoteteollisuus RTT ry

Lisätiedot

Betonilattiat 2014 by 45 / BLY 7

Betonilattiat 2014 by 45 / BLY 7 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O OSA 1 YLEISTÄ... 9 1.1 SOVELTAMISALA... 9 1.2 BETONILATTIOIDEN PERUSTYYPIT... 10 1.2.1 Maanvarainen lattia... 10 1.2.2 Paalulaatta... 11 1.2.3 Pintabetonilattia... 11 1.2.3.1

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Krista Niemi 27.2.2013

RAKENNUSVALVONTA. Krista Niemi 27.2.2013 Krista Niemi 27.2.2013 Kosteudenhallinnalla tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joilla pyritään estämään haitallisen kosteuden kertyminen rakennukseen Kosteudenhallinnan tavoitteena on Estää kosteusvaurioiden

Lisätiedot

Betonin pakkasenkestävyyden osoittaminen pätevöitymiskurssi Helsinki Kim Johansson

Betonin pakkasenkestävyyden osoittaminen pätevöitymiskurssi Helsinki Kim Johansson Betonin pakkasenkestävyyden osoittaminen pätevöitymiskurssi Helsinki 6.2.2018 Kim Johansson Kim Johansson Erityisasiantuntija, DI Suomen Betoniyhdistys ry Pakkasenkestävyyden laadunvalvonta ja vaatimustenmukaisuuden

Lisätiedot

Johanna Tikkanen, TkT

Johanna Tikkanen, TkT Johanna Tikkanen, TkT Sementin reaktiot veden kanssa ensin aluminaattiyhdisteet (kipsi) lujuudenkehitys: C 3 S ja C 2 S reaktiotuotteena luja ja kestävä sementtikivi Suomessa käytettävät betonin seosaineet

Lisätiedot

Talvibetonointimenetelmät ja -kustannukset kerrostalotyömaalla

Talvibetonointimenetelmät ja -kustannukset kerrostalotyömaalla Lasse Tyynismaa Talvibetonointimenetelmät ja -kustannukset kerrostalotyömaalla Opinnäytetyö Kevät 2015 SeAMK Tekniikka Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä

Lisätiedot

Betonilattiapäivä. Nopea rakentaminen mitä betonilattioiden osalta tulee huomioida

Betonilattiapäivä. Nopea rakentaminen mitä betonilattioiden osalta tulee huomioida Betonilattiapäivä Nopea rakentaminen mitä betonilattioiden osalta tulee huomioida Tomi Kanto Beraka Oy Yrittäjä, alalla enemmän tai vähemmän vuodesta 2007 Betoniukko työyhteenliittymä (Beraka Oy, Lattia

Lisätiedot

Harjoitus 5. Mineraaliset seosaineet, Käyttö ja huomioonottaminen suhteituksessa

Harjoitus 5. Mineraaliset seosaineet, Käyttö ja huomioonottaminen suhteituksessa Harjoitus 5 Mineraaliset seosaineet, Käyttö ja huomioonottaminen suhteituksessa Mineraaliset seosaineet Lentotuhka Filleri Seosaine Masuunikuonajauhe Sideaine Erityisesti massiiviset ja sulfaatinkestävät

Lisätiedot

VALMISBETONIHINNASTO 2017 Sitoumuksetta alkaen (Korvaa hinnaston )

VALMISBETONIHINNASTO 2017 Sitoumuksetta alkaen (Korvaa hinnaston ) 1/(5) Sitoumuksetta 2.1.2017 alkaen (Korvaa hinnaston 2.1.2015) KOTKA puh. 0207 933 360 rb.kotka@ruskonbetoni.fi Sepänkatu 20 4770 KOTKA KOUVOLA puh. 0207 933 350 rb.kouvola@ruskonbetoni.fi Varastoympyrä

Lisätiedot

PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN 20.1.2006 1 ESITYÖT. 1.1 Pintarakenteet

PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN 20.1.2006 1 ESITYÖT. 1.1 Pintarakenteet PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 1 ESITYÖT 1.1 Pintarakenteet Ennen betonikorjaus- tai pinnoitustöiden aloittamista on tilaajan edustajan kanssa käytävä läpi korjattavalla tai pinnoitettavalla alueella olevat

Lisätiedot

Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö. Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Tauno Hietanen Rakennusteollisuus RT

Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö. Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Tauno Hietanen Rakennusteollisuus RT Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Rakennusteollisuus RT RakMK luotiin 1970 luvun jälkipuoliskolla Rakennusteollisuus RT ry 2 Rakennusteollisuus

Lisätiedot

muottikustannuksiin Pekka Vuorinen, diplomi-insinööri projektipäällikkö, Lohja Rudus Oy Ab pekka.vuorinen@lohjarudus.fi

muottikustannuksiin Pekka Vuorinen, diplomi-insinööri projektipäällikkö, Lohja Rudus Oy Ab pekka.vuorinen@lohjarudus.fi Paikallavalurungon toteutus Jussi Syrjynen, diplomi-insinööri tuotepäällikkö, Polarkudos Oy jussi.syrjynen@tammet.fi Mirja Pahkala, rakennusinsinööri tuotelinjapäällikkö, A-Rakennusmies Oy mirja.pahkala@a-rakennusmies.fi

Lisätiedot

Johanna Tikkanen, TkT

Johanna Tikkanen, TkT Johanna Tikkanen, TkT Suhteituksella tarkoitetaan betonin osaaineiden (sementti, runkoaine, vesi, (lisäaineet, seosaineet)) yhdistämistä niin, että sekä tuore betonimassa että kovettunut betoni saavuttavat

Lisätiedot

Joonas Peltonen TALVIBETONOINTITYÖOHJE

Joonas Peltonen TALVIBETONOINTITYÖOHJE Joonas Peltonen TALVIBETONOINTITYÖOHJE Rakennustekniikan koulutusohjelma Tekniikka ja merenkulku Pori 2011 TALVIBETONOINTITYÖOHJE Peltonen, Joonas Satakunnan ammattikorkeakoulu Rakennustekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

Tikkurilan toimisto- ja liikekeskus DIXI Betonirakentamisen haasteet. Jyrki Haka 29.1.2015

Tikkurilan toimisto- ja liikekeskus DIXI Betonirakentamisen haasteet. Jyrki Haka 29.1.2015 Tikkurilan toimisto- ja liikekeskus DIXI Betonirakentamisen haasteet Jyrki Haka 29.1.2015 Tikkurilan toimisto- ja liikekeskus DIXI 1. DIXI:n hankekokonaisuus 2. Betonirakentamisen haasteet YIT 2 1. DIXI:n

Lisätiedot

SANNI AALTO TALVIBETONOINNIN YLEISIMMÄT VIRHEET JA RISKIT

SANNI AALTO TALVIBETONOINNIN YLEISIMMÄT VIRHEET JA RISKIT SANNI AALTO TALVIBETONOINNIN YLEISIMMÄT VIRHEET JA RISKIT Kandidaatintyö Tarkastaja: Hannu Koski i TIIVISTELMÄ SANNI AALTO: Talvibetonoinnin yleisimmät virheet ja riskit (Most Common Mistakes and Risks

Lisätiedot

Työmaatoteutuksen keskeisimpiä riskejä

Työmaatoteutuksen keskeisimpiä riskejä Työmaatoteutuksen keskeisimpiä riskejä Kuivaketju10 -seminaari, työmaatoteutus Oulu 14.10.2015 Perttu Pitkälä Kehityspäällikkö, Skanska Oy Rakentamisen valmistelu Tavoitteista toimenpiteiksi Suunnitellaan

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

BETONIRAKENTEIDEN MUOTTITYÖT. Betoniteollisuus ry

BETONIRAKENTEIDEN MUOTTITYÖT. Betoniteollisuus ry BETONIRAKENTEIDEN MUOTTITYÖT Betoniteollisuus ry SISÄLTÖ MUOTTIKALUSTON VALINTA JA KÄYTTÖ... 1 TALVIBETONOINTI... 4 TYÖTURVALLISUUS... 5 MUOTTIEN PINTAMATERIAALIT... 6 MUOTTIJÄRJESTELMÄT... 8 MUOTTIEN

Lisätiedot

Betonin lujuus ja rakenteiden kantavuus. Betoniteollisuuden kesäkokous Hämeenlinna prof. Anssi Laaksonen

Betonin lujuus ja rakenteiden kantavuus. Betoniteollisuuden kesäkokous Hämeenlinna prof. Anssi Laaksonen Betonin lujuus ja rakenteiden kantavuus Betoniteollisuuden kesäkokous 2017 11.8.2017 Hämeenlinna prof. Anssi Laaksonen Sisältö 1) Taustaa 2) Lujuuden lähtökohtia suunnittelussa 3) Lujuus vs. rakenteen

Lisätiedot

Tero Saikkonen TALVIBETONOINTI

Tero Saikkonen TALVIBETONOINTI Tero Saikkonen TALVIBETONOINTI TALVIBETONOINTI Tero Saikkonen Opinnäytetyö Kevät 2017 Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma Oulun ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Oulun ammattikorkeakoulu Rakennusalan

Lisätiedot

LEIMASINBETONI. Maaliskuu 2011 SEMTU OY Puh. +358 9 2747 950 mailbox@semtu.fi PL 124, 04201 KERAVA Fax +358 9 2747 9540 www.semtu.

LEIMASINBETONI. Maaliskuu 2011 SEMTU OY Puh. +358 9 2747 950 mailbox@semtu.fi PL 124, 04201 KERAVA Fax +358 9 2747 9540 www.semtu. LEIMASINBETONI Leimasinbetoni on paikallavalettua betonia, joka on läpivärjätty ja pintakuvioitu patentoiduilla muottimatriiseilla. Leimasinbetonia käyttämällä saadaan samanlaisia pintoja kuin luonnonkivillä

Lisätiedot

MITÄ BETONILLE TAPAHTUU, KUN SE LÄHTEE

MITÄ BETONILLE TAPAHTUU, KUN SE LÄHTEE BETONITUTKIMUSSEMINAARI 2018 MITÄ BETONILLE TAPAHTUU, KUN SE LÄHTEE ASEMALTA Yo u r industry, o u r f o c u s TYÖMAATOIMINTOJEN VAIKUTUS BETONIN LUJUUTEEN JA VAATIMUKSENMUKAISUUTEEN RAKENTEISSA ANNA KRONLÖF,

Lisätiedot

Betonilattiapäivä Messukeskus

Betonilattiapäivä Messukeskus Betonilattiapäivä Messukeskus 21.3.2018 Betonilattioiden kutistuman hallinta DI Seppo Petrow Betonin kutistuminen Kutistuminen on tilavuuden muutosta Kun tilavuuden muutos on estetty, syntyy voimia, jotka

Lisätiedot

Betonituotteet kemiallista kestoa vaativiin kohteisiin Ruskon Betoni Oy , Niko Riikonen

Betonituotteet kemiallista kestoa vaativiin kohteisiin Ruskon Betoni Oy , Niko Riikonen Betonituotteet kemiallista kestoa vaativiin kohteisiin Ruskon Betoni Oy 8.6.2018, Niko Riikonen Ruskon Betoni Oy Betonin suojaaminen erittäin aggressiivisia olosuhteita vastaan Olosuhteissa, jossa PH on

Lisätiedot

BETONIN SUHTEITUS eli Betonin koostumuksen määrittely

BETONIN SUHTEITUS eli Betonin koostumuksen määrittely BETONIN SUHTEITUS eli Betonin koostumuksen määrittely 20.9.2016 Suhteitus Tarkoitetaan betonin osaaineiden (sementti, kiviaines, vesi) yhdistämistä niin, että sekä betonimassa että kovettunut betoni saavuttavat

Lisätiedot

RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN

RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN RIL 249-20092009 MATALAENERGIARAKENTAMINEN RAKENNETEKNINEN NÄKÖKULMA 7.12.2009 Juha Valjus RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN Kirjan tarkoitus rakennesuunnittelijalle: Opastaa oikeaan suunnittelukäytäntöön

Lisätiedot

Hydrataatiotuotteiden tilavuusjakauma ja sementtikiven koostumus. Betonin lisäaineet ja notkistetun betonin suhteitus

Hydrataatiotuotteiden tilavuusjakauma ja sementtikiven koostumus. Betonin lisäaineet ja notkistetun betonin suhteitus Hydrataatiotuotteiden tilavuusjakauma ja sementtikiven koostumus Betonin lisäaineet ja notkistetun betonin suhteitus Tehtävä 1 Betonirakenteesta irrotettiin näyte, joka kuivattiin 105 C lämpötilassa. Sementin

Lisätiedot

Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki

Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki 1 Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki Sisällysluettelo Hankkeen yleistiedot... 2 Laatutavoitteet... 3 Kosteusriskit... 4 Kuivumisajat... 5 Olosuhdehallinta... 6 Eritysohjeet... 7 Valvonta ja mittaus...

Lisätiedot

Korkealujuusbetonin suhteitus, suhteituksen erikoistapauksia. Harjoitus 6

Korkealujuusbetonin suhteitus, suhteituksen erikoistapauksia. Harjoitus 6 Korkealujuusbetonin suhteitus, suhteituksen erikoistapauksia Harjoitus 6 Korkealujuusbetonin lujuus on K70 K100 (By50). Ultralujan betonin (RPC eli Reactive Powder Concrete) pölymäiseksi jauhettu kiviaines

Lisätiedot

BETONIPÄIVÄT 2012 Maanvaraiset betonilattiat saumoilla vai ilman

BETONIPÄIVÄT 2012 Maanvaraiset betonilattiat saumoilla vai ilman BETNIPÄIVÄT 2012 Maanvaraiset betonilattiat saumoilla vai ilman DI Martti Matsinen Toimitusjohtaja / PiiMat y Puheenjohtaja / Suomen Betonilattiayhdistys ry Saumoilla vai ilman? Maanvaraisessa betonilattiassa

Lisätiedot

SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ

SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ SOKLEX -VALMISMUOTTIEN ASENNUS- JA TUENTAOHJEET 2005 1 1. Rakennuksen pohjan kaivutöiden jälkeen sokkelilinjat täytetään vähintään 200 mm:n sorakerroksella. Sora tasataan perustamistasoon

Lisätiedot

Betonivalun lämpötilan seuranta langattomasti

Betonivalun lämpötilan seuranta langattomasti Saimaan ammattikorkeakoulu Tekniikka Lappeenranta Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma Talonrakennuksen suuntautumisvaihtoehto Tommi Paajanen Betonivalun lämpötilan seuranta langattomasti Opinnäytetyö

Lisätiedot

VESI-SEMENTTISUHDE, VAATIMUKSET JA MÄÄRITTÄMINEN

VESI-SEMENTTISUHDE, VAATIMUKSET JA MÄÄRITTÄMINEN VESI-SEMENTTISUHDE, VAATIMUKSET JA MÄÄRITTÄMINEN Betoniteollisuuden ajankohtaispäivät 2018 30.5.2018 1 (22) Vesi-sementtisuhteen merkitys Vesi-sementtisuhde täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Professori Duff

Lisätiedot

Betonikuorma, joka kuormittaa vähemmän ympäristöä.

Betonikuorma, joka kuormittaa vähemmän ympäristöä. Betonikuorma, joka kuormittaa vähemmän ympäristöä. Rudus toimittaa asiakkailleen ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavia Vihreitä betoneita, jotka suunnitellaan kohdekohtaisesti vastaamaan asiakkaan

Lisätiedot

1-lk betonityönjohtajan ja 1-lk valmisbetonityönjohtajan pätevöityskoulutus nro 44

1-lk betonityönjohtajan ja 1-lk valmisbetonityönjohtajan pätevöityskoulutus nro 44 BETONIALAN PÄTEVÖITYSKOULUTUSTA 1-lk betonityönjohtajan ja 1-lk valmisbetonityönjohtajan pätevöityskoulutus nro 44 1. jakso 11...13.11.2014 2. jakso 9...11.12.2014 3. jakso 13...15.1.2015 4. jakso 10...12.2.2015

Lisätiedot

Infra55-riskilista. Riittämätön aikataulu vaikeuttaa koko hankkeen onnistumista

Infra55-riskilista. Riittämätön aikataulu vaikeuttaa koko hankkeen onnistumista Infra55-riskilista Riittämätön aikataulu vaikeuttaa koko hankkeen onnistumista 1.Virheitä suunnittelussa tai epäselvät suunnitelmissa 2.Virheet mittalaitteistojen käytössä 3.Luiskien sortuminen 4.Maaperän

Lisätiedot

TYÖMAAN ALOITUSKOKOUKSEN VALMISBETONIN TOIMITUSSUUNNITELMA

TYÖMAAN ALOITUSKOKOUKSEN VALMISBETONIN TOIMITUSSUUNNITELMA betoni TYÖMAAN ALOITUSKOKOUKSEN VALMISBETONIN TOIMITUSSUUNNITELMA Rakennustuoteteollisuus RTT ry, Valmisbetonijaos PL 11 (Unioninkatu 14) 00131 HELSINKI www.betoni.com KÄYTTÖOHJE Tämän valmisbetonin toimitussuunnitelman

Lisätiedot

VALMISBETONIHINNASTO 2017 Sitoumuksetta alkaen (Korvaa hinnaston )

VALMISBETONIHINNASTO 2017 Sitoumuksetta alkaen (Korvaa hinnaston ) 1/(5) VALMISBETONIHINNASTO 2017 Sitoumuksetta 2.1.2017 alkaen (Korvaa hinnaston 2.1.2015) ESPOO Koskelo puh. 0207 933 0 rb.espoo@ruskonbetoni.fi Koskelontie 26 02920 ESPOO ESPOO Kivenlahti puh. 0207 933

Lisätiedot

RUISKUBETONOINTIOHJEET TECHNOPOLIS 1.6.2015. DI Seppo Petrow

RUISKUBETONOINTIOHJEET TECHNOPOLIS 1.6.2015. DI Seppo Petrow RUISKUBETONOINTIOHJEET TECHNOPOLIS 1.6.2015 DI Seppo Petrow Ruiskubetoni Ruiskubetoni terminä tarkoittaa käytännössä rakentamistapaa, joka sisältää seuraavat osa-alueet: ruiskubetoni materiaalina ruiskubetonointi

Lisätiedot

Betonipäivät 2011 Betonilattian valmistuksen sudenkuopat Aki Schadewitz

Betonipäivät 2011 Betonilattian valmistuksen sudenkuopat Aki Schadewitz 24.11.2011 1 Betonipäivät 2011 Betonilattian valmistuksen sudenkuopat Aki Schadewitz 24.11.2011 2 Betonilattioiden ongelmia Käsitellään vain eräitä viime aikoina esiintyneitä yleisimpiä ongelmia Rakennusalan

Lisätiedot

Kun teet betonia tee se oikein

Kun teet betonia tee se oikein Kun teet betonia...... tee se oikein Kun teet betonia, tee se oikein Betoni on maailman yleisimmin käytetty rakennusaine. Betonin hyviin ominaisuuksiin kuuluvat lujuus, kestävyys ja pitkäikäisyys. Betonirakenteet

Lisätiedot

Sähkölämmityksen toteutus. SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY ( www.lamminkoti.fi)

Sähkölämmityksen toteutus. SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY ( www.lamminkoti.fi) Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY ( www.lamminkoti.fi) Mihin rakennuksiin sovelletaan Normaalit asuinrakennukset Vuokra-tai vastaavaan käyttöön tarkoitetut vapaa-ajan rakennukset

Lisätiedot

Kalkkikivestä sementiksi

Kalkkikivestä sementiksi Rakennussementit Kalkkikivestä sementiksi Sini Ruokonen Finnsementti Oy Betonilaborantti ja myllärikurssi 9.1.2018 21.12.2017 1 Agenda Sementtien valmistus Sementtien luokitus Sementtien käyttö 21.12.2017

Lisätiedot

PEC -pilarikenkien asennus. PEC -pilarikenkien asentaminen elementtitehtaalla. Tuotteen tunnistaminen. Pilarikenkien asennus

PEC -pilarikenkien asennus. PEC -pilarikenkien asentaminen elementtitehtaalla. Tuotteen tunnistaminen. Pilarikenkien asennus PEC -pilarikenkien asentaminen elementtitehtaalla Tuotteen tunnistaminen PEC -pilarikenkiä valmistetaan vakiomalleina (30, 36, 39, 45 ja 52), jotka vastaavat korkealujuusteräksestä valmistettujen PPM -ankkurointipulttien

Lisätiedot

Ilmavaivaista betonia?

Ilmavaivaista betonia? Ilmavaivaista betonia? Notkistimien ja huokostimien yhteistoiminta Betonirakentamisen laatukiertue 2018 Jouni Punkki Professor of Practice Aalto-yliopisto, Betonitekniikka Sisältöä P-lukubetoni Betonin

Lisätiedot

Betonirakenteiden korjaaminen Kaatokorjaukset ja pintavalut

Betonirakenteiden korjaaminen Kaatokorjaukset ja pintavalut 1 Betonirakenteiden korjaaminen Kaatokorjaukset ja pintavalut 2 Kaatokorjaukset ja pintavalut Alustana yleensä Paikalla valettu betonilaatta Ontelolaatat Kuorilaatat +paikallavalubetoni 3 Kaatokorjaus-

Lisätiedot

Betonirakentamisen laatuketju kuntoon

Betonirakentamisen laatuketju kuntoon Betonirakentamisen laatuketju kuntoon Tiivistelmä selvitysmiehen loppuraportista ja toimenpidesuosituksista 14.11.2017 Tapani Mäkikyrö, diplomi-insinööri Rakennusteollisuus RT ry:n kutsuma selvitysmies

Lisätiedot

Rakennussementit. Betonilaborantti ja -myllärikurssi Otaniemi, Espoo. Sini Ruokonen. Finnsementti OY

Rakennussementit. Betonilaborantti ja -myllärikurssi Otaniemi, Espoo. Sini Ruokonen. Finnsementti OY Rakennussementit Betonilaborantti ja -myllärikurssi 16.1.2019 Otaniemi, Espoo Sini Ruokonen Finnsementti OY SISÄLTÖ Sementin valmistus Sementtityypit Sementit ja seosaineet eri käyttökohteisiin Sementit

Lisätiedot

19. Kylmänä kovettuvat hiekat, kovettumisreaktio

19. Kylmänä kovettuvat hiekat, kovettumisreaktio 19. Kylmänä kovettuvat hiekat, kovettumisreaktio Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto Sideaineet vaikuttavat kylmänä kovettuvien hiekkojen kovettumisominaisuuksiin. Tällöin vaikuttavina

Lisätiedot

Rakentaminen ja hiilidioksidipäästöt. Rakennuksen elinkaaren aikaiset CO2 päästöt

Rakentaminen ja hiilidioksidipäästöt. Rakennuksen elinkaaren aikaiset CO2 päästöt Rakentaminen ja hiilidioksidipäästöt Rakennuksen elinkaaren aikaiset CO2 päästöt Betonikuorma, joka kuormittaa vähemmän ympäristöä. Rudus toimittaa asiakkailleen ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavia

Lisätiedot

192-0330-9701 ALUSTILAN TIIVEYS- JA KUNTOSELVITYS 1 (7) Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi

192-0330-9701 ALUSTILAN TIIVEYS- JA KUNTOSELVITYS 1 (7) Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi 1 (7) K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.nro KUNTOSELVITYS RAPORTTI Rakennuskohde Asiakirjan sisältö MYYRMÄEN AMMATTIKOULU ASUNTOLA Ojahaantie

Lisätiedot

Betonirakenteiden suunnittelussa käytettävää betonin lujuutta kutsutaan suunnittelu- eli nimellislujuudeksi f ck (aiemmin K-lujuus).

Betonirakenteiden suunnittelussa käytettävää betonin lujuutta kutsutaan suunnittelu- eli nimellislujuudeksi f ck (aiemmin K-lujuus). Betonirakenteiden suunnittelussa käytettävää betonin lujuutta kutsutaan suunnittelu- eli nimellislujuudeksi f ck (aiemmin K-lujuus). Betonirakenteiden suunnittelussa käytettävä betonin nimellislujuus perustuu

Lisätiedot

Miksi betonilattiat joskus onnistuvat ja toisinaan taas eivät?

Miksi betonilattiat joskus onnistuvat ja toisinaan taas eivät? Miksi betonilattiat joskus onnistuvat ja toisinaan taas eivät? Acvacon Oy TkL Pentti lumme BETONILATTIA PÄIVÄ Keskiviikkona 21.03.2018 Paikalla valetun holvin halkeama läpi laatan 21.3.2018 Betonin lämmönkehitys

Lisätiedot

Betonirakenteiden suunnittelussa käytettävää betonin lujuutta kutsutaan suunnittelu- eli nimellislujuudeksi f ck (aiemmin ns. K-lujuus).

Betonirakenteiden suunnittelussa käytettävää betonin lujuutta kutsutaan suunnittelu- eli nimellislujuudeksi f ck (aiemmin ns. K-lujuus). 1 Betonirakenteiden suunnittelussa käytettävää betonin lujuutta kutsutaan suunnittelu- eli nimellislujuudeksi f ck (aiemmin ns. K-lujuus). Betonirakenteiden suunnittelussa käytettävä betonin nimellislujuus

Lisätiedot

Betonirakentamisen laatuketju kuntoon

Betonirakentamisen laatuketju kuntoon Betonirakentamisen laatuketju kuntoon Tapani Mäkikyrö, diplomi-insinööri, Rakennusteollisuus RT ry:n kutsuma selvitysmies Tiivistelmä selvitysmiehen loppuraportista ja toimenpidesuosituksista 14.11.2017

Lisätiedot

RakMK:n mukainen suunnittelu

RakMK:n mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit RakMK:n mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Mitat ja toleranssit... 4 2.2 Valuankkurin materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS...

Lisätiedot

1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 RLS-sisäkierrehylsyankkurin materiaalit ja standardit...

1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 RLS-sisäkierrehylsyankkurin materiaalit ja standardit... RLS sisäkierrehylsyankkurit RakMK:n mukainen suunnittelu RLS sisäkierrehylsyankkurit 1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 RLS-sisäkierrehylsyankkurin materiaalit

Lisätiedot

BY 71/RIL Suomen Betoniyhdistys ry Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Betonirakenteiden työmaatoteutus

BY 71/RIL Suomen Betoniyhdistys ry Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Betonirakenteiden työmaatoteutus BY 71/RIL 149-2019 Suomen Betoniyhdistys ry Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Betonirakenteiden työmaatoteutus 2 BY 71/RIL 149-2019 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi/kirjakauppa

Lisätiedot

Betonointi. Betonin valinta BetoPlus-suunnittelulla

Betonointi. Betonin valinta BetoPlus-suunnittelulla Pekka Vuorinen, Petri Mannonen, Seppo Petrow Betonointi Betonin valinta BetoPlus-suunnittelulla BetoPlus on betonitöiden suunnitteluun kehitetty Windowspohjainen tietokoneohjelma, jolla voidaan arvioida

Lisätiedot

Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY

Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY Mihin rakennuksiin sovelletaan Normaalit asuinrakennukset Vuokra- tai vastaavaan käyttöön tarkoitetut vapaa-ajan rakennukset Yksityiskäyttöön

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07831-11 2 (6) Sisällysluettelo

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07831-11 2 (6) Sisällysluettelo 2 (6) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen arviointi... 3 3.1 Tuotemäärittelyt ja palotekninen käyttäytyminen... 3 3.2 Ullakon yläpohjan palovaatimusten täyttyminen... 3 4 Yhteenveto...

Lisätiedot

Ryömintätilaisten alapohjien toiminta

Ryömintätilaisten alapohjien toiminta 1 Ryömintätilaisten alapohjien toiminta FRAME-projektin päätösseminaari Tampere 8.11.2012 Anssi Laukkarinen Tampereen teknillinen yliopisto Rakennustekniikan laitos 2 Sisältö Johdanto Tulokset Päätelmät

Lisätiedot

Betoniteollisuus ry Tammikuu 2011. Betonielementtien talvisaumausohje. Sisältö

Betoniteollisuus ry Tammikuu 2011. Betonielementtien talvisaumausohje. Sisältö Betoniteollisuus ry Tammikuu 2011 Betonielementtien talvisaumausohje Sisältö 1. Talvityöolosuhteet 2. Saumojen lujuusvaatimukset 3. Asennusnopeuden ja lujuudenkehityksen suunnittelu 4. Saumauksessa käytettävät

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY Pesuhuoneremontit Tero Pyykkönen Oulu 2.9. 2010 Oulu Märkätila tarkoittaa huonetilaa, jonka lattiapinta joutuu tilan käyttötarkoituksen vuoksi vedelle alttiiksi ja jonka seinäpinnoille voi roiskua tai

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN. SFS-EN EUROKOODI 2: BETONIRAKENTEIDEN SUUNNITTELU Osa 1-2: Yleiset säännöt. Rakenteiden palomitoitus

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN. SFS-EN EUROKOODI 2: BETONIRAKENTEIDEN SUUNNITTELU Osa 1-2: Yleiset säännöt. Rakenteiden palomitoitus LIITE 8 KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1992-1-2 EUROKOODI 2: BETONIRAKENTEIDEN SUUNNITTELU Osa 1-2: Yleiset säännöt. Rakenteiden palomitoitus Esipuhe Tätä kansallista liitettä käytetään yhdessä standardin

Lisätiedot

Kim Johansson Erityisasiantuntija, DI. Suomen Betoniyhdistys ry

Kim Johansson Erityisasiantuntija, DI. Suomen Betoniyhdistys ry Kim Johansson Erityisasiantuntija, DI Suomen Betoniyhdistys ry Materiaalivalikoima suppeampi kuin kuivatuotepuolella Sama laatu (saumabetoni) käytössä kaikissa saumaus- ja juotosvaluissa Saatavilla joko

Lisätiedot