Virtu-luottamusverkostohanke Määrityksistä mennessä saadut kommentit Virtu-hankkeen huomio kommenteista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Virtu-luottamusverkostohanke Määrityksistä 31.8.2008 mennessä saadut kommentit 1.10.2008/mikael.linden@csc.fi. Virtu-hankkeen huomio kommenteista"

Transkriptio

1 Virtu-luottamusverkostohanke Määrityksistä mennessä saadut kommentit Kommentti Panorama Partners käyttöoikeuksien hallinnan osalta määrittelyvaiheen tulokset nähtiin puutteellisina. Toivottavaa on, että VIRTU-luottamusverkostohanke keskittyy tulevissa versioissaan myös käyttöoikeuksien hallinnan problematiikkaan, mikä yleisesti ottaen on haastavampaa kuin pelkkä tunnistaminen Lisäksi koettiin, että VIRTU-luottamusverkostohankkeen tulisi jatkossa antaa suosituksia virastoille miten virkamiehen tunnistamiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan liittyviä haasteita tulisi lähestyä. Nykyisellään VIRTU mahdollistaa turhan heterogeenisen toimintaympäristön, josta voi aiheutua hankaluuksia tulevien VIRTUversioiden myötä. Ohje Virtu-yhteensopivan palvelun kehittäjälle koettiin enemmänkin palveluarkkitehtuurin analyysidokumentiksi eikä varsinaisesti suunnitteluohjeeksi. Syynä tähän oli lähinnä se, että dokumentti esitti vaihtoehtoja VIRTU-yhteensopivuudelle, mutta ei varsinaisesti suositellut tai ottanut kantaa vaihtoehtojen paremmuuteen. Ohje voisi ottaa kantaa mm. eri käyttöoikeuksien hallintamalleihin ja mitä vaikutuksia niillä on palvelun toteutukseen. Suureksi haasteeksi koettiin virkamiesten työsuhteen elinkaaren muutoksen hallinta käytettävissä palveluissa. Palvelu pystyy havaitsemaan uuden virkamiehen ensimmäisellä kirjautumiskerralla, mutta esim. nimen muutos tai virastosta poistuminen ovat haasteellisempia. Virtu-hankkeen huomio kommenteista On totta, että määrittelyvaihe ei syventynyt erityisesti käyttöoikeuksien hallintaan ja että oikeuksienhallinta on yleisesti ottaen henkilöllisyyden todentamista monisyisempää. Virtuluottamusverkostossa koitetaan aluksi lähteä liikkeelle autentikoinnista, johon myös vireille pannuissa Virtu-piloteissa on osoitettu ensisijaista mielenkiintoa. Myöhemmin huomion kohdetta laajennetaan valtuuksien hallintaan, minkä uskomme olevan mahdollista taaksepäin yhteensopivasti. Vaihtoehdot valtuuksien hallinnan periaatteista esitettiin jo Virtu-esitutkimusraportissa. Virtu-hanke on tukenut virastojen sisäistä identiteetinhallintaa ValtITkäyttäjähallintokoulussa. Tarpeita jatkotuelle tarkkaillaan. Myös VAHTI 9/2006 tarjoaa suosituksia virastoille. Kaikkeentepsivien ohjeiden laatiminen on kuitenkin vaikeaa, koska julkishallinnon organisaatiot ovat kooltaan ja luonteeltaan erilaisia. Palvelun kehittäjän ohje oli luonteeltaan lähinnä taustoittava ja näkökulmia avaava. Ehkä dokumentin nimi oli harhaanjohtava, ja se on syytä nimetä uudelleen palveluarkkitehtuurin analyysiksi. Nimen ja muiden attribuuttien muutos välittyy palveluun seuraavalla kirjautumiskerralla annettavassa sunnistusselosteessa. Haastavampi tilanne syntyy, kun virkamies poistuu kotivirastonsa palveluksesta ja hänen identiteettinsä pitäisi sulkea (de-provisioida) palvelussa. Nykyinen Virtu-arkkitehtuuri antaa vähäiset eväät federoituun de-provisiointiin, ja myös provisiointi edellyttää virkamiehen ensimmäistä kirjautumista palveluun.

2 Käyttöoikeuksien hallinnassa suurimpana haasteena nähtiin palvelun määrittelemän käyttöoikeusmallin julkaiseminen kuluttavien virastojen identiteetinhallinnan piiriin. Oletuksena on, että virastot tietävät parhaiten omien virkamiestensä työroolit (joita siis voi olla virkamiehellä yksi tai useampi) ja nämä tulisi linkittää palveluiden määrittelemiin käyttöoikeuskohteisiin (esim. käyttäjärooli). Perusperiaatteena tunnistusselosteissa tulisi olla, että se sisältää vain virkamiehen käyttöoikeudet kyseiseen palveluun, eikä esim. hänen kaikki käyttöoikeudet. Tunnistuslähteen päättelyyn liittyvä määrittely koettiin keskeneräiseksi. Syynä tähän on myös SAML 2.0-standardin jälkeiset ehdotukset tunnistuslähteen päättelypalvelulle. Tunnistuslähteen pakollisuus yhteisen domainin evästeen käytölle koettiin turhaksi, varsinkin kun alkuvaiheessa Shibbolethin WAYF-tyyppinen päättely on teknisesti yksinkertaisempi toteuttaa ja riittää VIRTUluottamusverkoston volyymiin. Lisäksi palveluntarjoajalle yhteisen domainin evästeen tukeminen on vaihtoehtoista. Jos kumminkin yhteisen domainin evästeen toteuttamiseen päädytään, koettiin operaattori luonnollisena osapuolena hallinnoimaan kyseistä domainia. Toimintakäytännöissä lueteltiin tunnistuslähteen päättelypalvelun tarjoamisen vastuun operaattorille, mikä koettiin hyväksi ratkaisuksi. Tällöin periaatteessa kaikki palveluntarjoajat voivat kääntyä keskitettyyn palveluun, jonka käyttöä VIRTUluottamusverkostohankkeessa suositellaan palveluntarjoajille. VIRTU-luottamusverkostossa virkamiehen tietoturvataso on istuntokohtainen, esim. riippuen siitä millä tavalla hänet on tunnistettu. Virkamieskortilla saa korkeamman tietoturvatason kuin esim. salasanalla. Miten tunnistuslähteet ja palvelut käsittelevät ajonaikaisesti virkamiesten tietoturvatasoja, kun virkamies yrittää käyttää palvelua? Miten tietoturvatasojen määrittäminen käytännössä tapahtuu? Miten palvelu tietää sisäänkirjautuvan virkamiehen tietoturvatason? Jatkokehityshankkeena voidaan selvittää, voiko SAML:n sijaan muita tekniikoita (esim. SPML) käyttää provisiointiin ja deprovisiointiin. Esitetyn käyttöoikeusmallin toimivuudesta kerätään kokemuksia Virtupiloteissa ja niiden jälkeen, ja mallia kehitetään kokemusten perusteella. Alkuvaiheessa Virtu-luottamusverkoston painopiste lienee kuitenkin henkilöllisyyden todentamisessa. Kyllä. Kokemuksia eri tuotteiden tuesta käyttöoikeuksien ja muiden attribuuttien kohdennettuun luovuttamiseen kerätään piloteissa.. SAML2.0-määritykseen sisältyvä, evästeisiin perustuva tunnistuslähteen päättelypalvelu on kömpelö moniorganisaatioympäristössä. Tunnistuslähteen päättelypalvelusta toivotaan saatavan lisää kokemusta Virtu-piloteissa. Kyllä, joskin palveluntarjoajia ei estetä tekemästä tunnistuslähteen päättelyä myös omatoimisesti. Suojattavan kohteen (oli kyseessä sitten palvelu tai tunnistuslähde) (staattinen) turvataso määritetään Tietoturvatasot-kärkihankkeessa tehtävän kehikon mukaisesti. Lähtökohta on, että kunkin tunnistuslähteen ja palvelun turvataso on luottamusverkoston operaattorin tiedossa, ja operaattori voi ilmaista tunnistuslähdeiden ja palveluiden turvatason esimerkiksi tarjoamalla luottamusverkostossa useita SAML2-metadatatiedostoja: tason 2 palvelulle tarkoitetussa metadatatiedostossa on mukana kaikki tason 2-4 tunnistuslähteet, tason

3 3 palvelulle tarkoitetussa metadatassa on tason 3-4 tunnistuslähteet ja tason 4 palveluille tarkoitetussa metadatassa vain tason 4 tunnistuslähteet. Lisäksi koettiin, että esim. siirtyminen tietoturvatasolta 2 tasolle 3, vaatii eri osa-alueilla hyvin eritasoisia vaatimuksia, jotka voivat aiheuttaa epäsopua. Jos esim. virasto haluaisi käyttää virkamieskorttitunnistusta tason 3 palveluiden kanssa, joutuu virasto käytännössä myös toteuttamaan jäljitettävyyteen liittyvät vaatimukset. Virtu SAML 2.0 profiili: Onko tässä dokumentissa tarkoitus jossain vaiheessa kuvata yhteensopivuudet SAML Authority vaatimusten kanssa? Vai jätetäänkö esim. attribuuttikyselyt VIRTUluottamusverkostohankkeen ulkopuolelle (vrt. KARVA). Virtu-skeema ja attribuuttien muodostamisohje: virtuemployeetype attribuutin kuvaus puuttuu kohdan otsikko on virheellinen Viittaus RFC5126 pitäisi olla RFC4515 (LDAP 3 schema määrittely) virtupersonentitlement attribuutin URL-muotoisuus koettiin erikoiseksi. Jos tarkoitus on välittää esim. palvelukohtaisia käyttäjärooleja, niin miten ne paketoidaan URL-muotoon? Ohje Virtu-yhteensopivan palvelun kehittäjälle: Kohdan 3.3 kuva ja taulukot ovat moniselitteisiä tekstiin nähden. Tässä olisi myös hyvä huomioida, että palvelu voi linkittää joko työroolit (title) ja palvelukohtaiset käyttäjäroolit (virtupersonentitlement) palvelun ns. sovellusrooleihin, jotka ovat tyypillisesti hienojakoisempia. TietoEnator Virastojen työtä liittymisen näkökulmasta ajatellen helpottaisi, jos Henkilöllisyyden todentamisen turvataso ilmaistaan tunnistusselosteessa, joko SAML authentication context-attribuutin avulla tai tavallisella SAML-attribuuttiassertiolla. Toteutuksen yksityiskohta on kiinnittämättä, toivomme pilottien tuovan valaistusta tähän. Nykyisessä määrityksen versiossa palvelun tietoturvatasoa ja sen edellyttämää autentikoinnin tukevuutta ei ole kytketty toisiinsa. Tasolla 2 oleva palvelu voi vaatia vahvaa autentikointia, tai tasolla 4 oleva palvelu voi kelpuuttaa salasana-autentikoinnin. Tunnistuslähde voi kuitenkin suorittaa autentikoinnin tukevammalla tasolla kuin mitä palvelu on pyytänyt. Toistaiseksi tämä kysymys on jätetty vastaisten hankkeiden harteille. URL häntä voi sisältää parametreja, esim URL:n etu on, että sen nimiavaruuksiin on vakiintuneet hallintakäytännöt (Internetin Domain-nimijärjestelmä). Alkuvaiheessa Virtu-luottamusverkoston painopiste on federoitu

4 alkuvaiheessa keskityttäisiin vain federoidun tunnistamisen ja käyttäjähallinnon tulo/poistuminen/muutostilanteiden kuntoon laittamiseen. VirtuEmployeeType avaaminen on jäänyt puuttuumaan attributtien määrittelystä. O ja OU suhde toisiinsa kaipaisi esimerkkiä. Asennuspäiväkirjat olisivat pakollisia osallistuville organisaatioille. Niistä oppii parhaiten. Esim. varmasti moni organisaatio saattaa jäädä miettimään pitkäksi aikaa, että miten tuonkin tiedon tuolta järjestelmästä saa helposti keskitettyyn LDAP-hakemistoon. Eli proto-sovellukset ja malliratkaisut tukisivat ettei pyörää tarvitse keksiä uudestaan. Valmiit lomakepohjat MUST ja RECOMMENDED; MAY ja OPTIONAL tietojen alkuperän ja keräämisen selvittämistä varten. Valmiit pohjat, jolla organisaatio voisi heti valita HELPPON, KATTAVAN vai TÄYDELLISEN lähestymisen. Tarvitaisiinko virtuhomeorganizationtype lisäksi virtuorganizationtype valmiiksi määriteltynä. LDAPia varten voisi olla hyvä määritellä virtuorganizationtype, joka voisi olla liitettynä suoraan organisaatio olioon. (lähinnä implementointi näkökulma) Preferred Language olisi hyvä olla mukana. Viranomaiskäyttöisiä järjestelmä (palvelut) tehdään käytännössä kaksi kieliseksi, tämän tiedon välittäminen automaattisesti olisi hyvä. Tarve keskitetylle tunnistuslähteelle olisi välitön, että SAML 2.0 tekniikkaa voitaisiin sitoutua palveluja suunnittelevissa organisaatioissa. Katsottaessa ongelmaa palvelusta päin: palvelu, joka on yleensä suunnattu pienen käyttäjämäärän ja/tai kapean sektorin esim. kuntakäyttäjille, ei yksinkertaisesti pystytä ratkaisemaan SAML 2.0 tekniikkalla käyttäjäorganisaatioden pakottamisen puutteen takia. Ihan reaalisesti kyseenalaistetaan, että voidaanko pakottaa organisaatio esim. 3 käyttäjän takia hankkimaan oma IdP:nsä. Lisäksi aita näyttää olevan vielä siinä kohtaa matalin, että on helpompi ratkaista ne pari sataa käyttäjää tarjoamalla joko itsepalveluna toimivaa ylläpitokäyttöliittymää tai hoitaa se itse. tunnistaminen, sekä virastojen sisäisen käyttäjähallinnon kohtaminen. Asennuspäiväkirjojen julkaisemista varten voidaan ajatella esimerkiksi wiki-sivustoa, jota luottamusverkoston operaattori hallinnoi. Mutta olisivatko yksityissektorin toimijat halukkaita jakamaan asennuspäiväkirjoja kilpailijoidensa kanssa? osana luottamusverkoston operaattorin tarjoamaa tukimateriaalia Virtu-luottamusverkostossa ei oteta kantaa organisaation sisäisiin toteutusvälineisiin, kuten LDAP-hakemistoon Tarve keskitetylle tunnistuslähteelle on tiedostettu ja mukana Virtuesitutkimusraportissa. Sitä ei kuitenkaan toteuteta Virtuluottamusverkostohankkeessa, se jää Valtion IT-palvelukeskuksen vastaisen palvelukehityksen varaan.

5 Ubisecure Oy Virtu-spesifikaatiossa mainitut käyttötapaukset (1. Informaatioportaalit, 2. Kyselyjärjestelmä, 3. Asiankäsittelyjärjestelmä) voitaisiin toteuttaa myös SAML Technical Overview-dokumentin esittämien käyttöskenaarioiden mukaan. Esimerkiksi: apauksessa informaatioportaalit voitaisiin noudattaa skenaariota "Federation Using Transient Pseudonym Identifiers". Tapauksessa asiankäsittelyjärjestelmät, noudatettaisiin joko skenaariota "Federation Using Persistent Pseudonym Identifiers" tai "Federation Using Out-of-Band Account Linking", siten että käyttäjän persistent NameID ja NameQualifier toimivat käyttäjien linkittävänä datana. Virtu-profiilissa on valittu käyttäjän identiteetin ja sen namespacen välittämiseen varsin omintakeinen tapa, jossa asetetaan pakolliseksi rakenteellinen attribuutti, jossa nimen namespace tulee parseroida attribuutin arvosta (erotettu %-merkillä). Perusteluna rakenteellisen attribuutin käytölle nimien sijasta on määrittelyissä mainittu mm. se että NameIDManagement protokollan käyttöä ei näin vaadittaisi. Kuitenkin, mikään edellä mainituista SAML Technical Overviewin käyttötapauksista ei itse asiassa myöskään vaadi NameIDManagementprotokollan tukemista. Myöskään Libertyn IdP Lite ja SP Lite leimoihin ei vaadita tämän protokollan tukemista. Eräs Virtu-määrittelyn tavoitteista on ollut helppo käyttöönotto kaupallisilla tuotteilla. Tätä käyttöönottoa myös helpottaisi jos käyttötapaukset noudattaisivat näitä edellä mainittuja SAML suosituksia. Virtussa ehdotettu rakenteelliseen attribuuttiin perustuva käyttäjien mäppäys ja käsittely ei varmastikaan ole tuettuna suoraan missään kaupallisissa tuotteissa. Jääkö tässä SP:n vastuulle tuon %-merkin jälkeisen osan validointi? Toisin sanoen jääkö tässä SP:n vastuulle validoida, että ko. DNS nimiavaruuden haltija on se IDP jolta nimi saatiin? Tällainen validointi ei kuulu minkään SAML-tuotteen ominaisuuksiin. Käyttötapaukset ovat luonteeltaan enemmän palveluarkkitehtuuria analysoivia, eivätkä sinällään ohjaa käyttämään mitään tiettyä SAMLmäärityksen nimitunnistetta (NameID). Virtu-määrityksissä virkamiehen yksilöiväksi tunnisteeksi on ehdotettu virtupersonprincipalnamea, jonka syntaksi on muotoa tunniste%domain. Domain puolestaan on mäpätty tunnistuslähteisiin luottamusverkoston SAML2.0-metadatassa (SAML2-profiilin kohta 4.2.1), joka määrittää, mitä virtupersonprincipalname-loppuosia kukin tunnistuslähde saa käyttää. Tämä palo-osastointi on oleellista Virtuluottamusverkoston turvallisuusmallissa, koska Virtuluottamusverkoston arkkitehtuuri on hajautettu. Kuvitteellinen esimerkki: Valtioneuvoston tietohallintoyksikön tunnistuslähde antaa tunnistusselosteita, joissa virtupersonprincipalname-loppuosa on %vnk.fi ja Rötvälän kunta %rotvala.fi. Ilman palo-osastointia Rötvälän kunnan murrettu tai pahansuopa tunnistuslähde voisi antaa tunnistusselosteen vanhanen%vnk.fi, jolloin hakkeri voisi onnistua esiintymään esimerkiksi pääministeri Vanhasena. Tällöin koko luottamusverkosto olisi yhtä heikko kuin sen heikoin lenkki. Palo-osastoinnin ansiosta Rötvälän kunnan tunnistuslähteen murtanut hakkeri voi kuitenkin impersonoida vain Rötvälän kunnan virkamiehen, ja syttynyt tulipalo saadaan rajattua Rötvälään. Näin yksi huonosti käyttäytyvä tunnistuslähde ei vaaranna muita kotiorganisaatioita. SAML Service Provider palvelimen tehtäväksi jää tarkistaa, että

6 Ei ole pois suljettu että jotkut tuotetalot, kuten Ubisecure, toteuttaisivat tällaiset Virtu-spesifiset suomalaispiirteet, mutta varmaa on että se karsii mahdollisia vaihtoehtoja. Lisäksi kaikki erityispiirteet merkitsevät käytännössä Valtiohallinnolle kalliimpia ratkaisuja hankinta- ja ylläpitomielessä kokonaisuutena. Tuotetaloille se vastaavasti merkitsee raskaampia prosesseja. Omasta kokemuksestamme juuri päättyvästä kansainvälisestä Liberty/SAML interop-hankkeesta johon olemme osallistuneet ja yleisenä huomiona voisi painottaa sitä melkein itsestään selvää seikkaa, että tukeutuminen alan yleisiin käytäntöihin helpottaa suunnattomasti järjestelmien yhteenliittämistä. Kansainvälisen Liberty/SAML interop-hankkeen laajuus myös kertoo jotakin mittakaavasta: esim. itse testaushanke vaatii yli kolme kuukautta kalenteriaikaa usealta henkilöltä. Lisäksi kukin osapuoli myös sitoutuu sopimuksilla tuohon panostukseen jotta yhteen toimivuus kaikkien kesken ylipäätään on mahdollista todentaa. Jos ei Suomessa haluta luoda omaa Virtu-standardointi- ja yhteensopivuusprosessia, niin olisi ehkä kuitenkin kaikille osapuolille parempi jos noudatettaisiin kansainvälisiä alan käytäntöjä ja yhteensopivuuden jo takaavia malleja. Interopissa myös kaikkien IDP Lite/SP Lite toimijoiden on tuettava persistent-id muotoisia nimiä. Sen sijaan esim. SAML attribuutteja ja niiden käsiteltävyyttä ei IDP Lite/SP Lite interopissa testata. Virtu määrittelyn tulisi olla yhteensopiva sellaisten tuotteiden kanssa jotka täyttää IDP Lite tai SP virtupersonprincipalname-attribuutin loppuosa vastaa SAML2- metadatassa kyseiselle tunnistuslähteelle sallittuja loppuosia. Selvityksemme mukaan kaupalliset SAML2 Service Provider toteutukset mahdollistavat toiminnallisuuden, jossa saapuneisiin tunnistusselosteisiin kohdistetaan seuraava toimintosarja (esim. skripti): 1) poimi tunnistusselosteesta virtupersonprincipalnameattribuutun %-merkin jälkeinen osuus 2) ota luottamusverkoston SAML2-metadata, ja etsi tunnistusselosteen antaneen tunnistuslähteen elementti. 3) tarkista, että elementistä löytyy SAML2-profiilin kohdan tarkoittama lapsielementti, joka vastaa virtupersonprincipalnamen %-merkin jälkeistä osuutta. 4) Jos ei löydy, hylkää kirjautuminen Virtu-esitutkimusvaiheessa saimme kaupallisia SAML2-tuotteita tarjoavilta yrityksiltä sensuuntaisia viestejä, että SAML-määritysten IdP/SP Lite profiilitkin ovat vielä tarpeettoman laajoja, ja niiden edellyttäminen rajaa Virtu-luottamusverkostosta ulos tuotteita, joilla Virtu-luottamusverkostossa vaadittavat toiminnallisuudet voitaisiin muuten toteuttaa. Tämän seurauksena määrittelyvaiheessa lähdettiin hakemaan pienintä tarpeellisena pidettyä SAML2-profiilia. Vastaavalla tavalla esimerkiksi Ficom ry on määritellyt ETSI /207 mobiiliallekirjoitusmäärityksille soveltamisohjeen, jota Suomessa käytetään. Tuki attribuuttien käsiteltävyydelle kaupallisissa tuotteissa jää testattavaksi piloteissa. Jos Virtu-luottamusverkoston turvamalli osoittautuu ylivoimaiseksi kaupallisille tuotteille, täytyy

7 Lite vaatimukset. Toisin sanoen Virtussa toimiville tuotteille ei tulisi asettaa muita vaatimuksia. Nyt Virtu asettaa pakolliseksi yhden SAML attribuutin. Tähän attribuuttiin on myös rakennettu oma Virtu-rakenne rakenne, jonka tulkinta pitää tehdä ohjelmallisesti IDP:n/SP:n päässä (eli nimi%domain -syntaksi) Olisi meidän mielestämme enemmän SAML-speksien ja tapojen mukaista pakottaa tuo käyttäjätunnus attribuutin sijaan NameID:ksi ja käyttää domainin ilmoittamiseen SAMLin omaa NameQualifierattribuuttia, joka on määritelty CORE-dokumentissa näin: "The security or administrative domain that qualifies the name. This attribute provides a means to federate names from disparate user stores without collision." Näin käytettäisiin SAML-speksien omia rakenteita käyttäjätunnuksen ja erityisesti nimen domainin käsittelyyn. Virtun SAML profiilissa jätetään hyvin monia yksiityiskohtia auki ja monien toimintojen kohdalla mainitaan optional. Tämä lähestymistapa tekee yhteensopivien järjestelmien tekemisestä hyvin hankalaa. Mitä tarkemmin ja spesifisemmin tuetut ominaisuudet pystytään rajaamaan, sitä helpompaa on järjestelmien liittäminen yhteen. Ihanteellisesti, jos nyt ei tiedetä käyttöä jollekin ominaisuudelle tai toiminnolle, se tulisi merkitä MUST NOT ja ominaisuudet joita tarvitaan MUST. Näin spesifikaatio tekisi selväksi kuinka järjestelmää on ajateltu käytettävän. Toisin kuin profiilissa mainitaan, metadatassa ei voi vaatia assertioiden salaamista. Signeerauksen vaatiminen on kyllä mahdollista. Lisäksi pienenä huomautuksena kappaleessa esitelty analyysi "brokenidp.com"-palvelimen tekemistä valheellisista vahvemmista tunnistuksista on jossain määrin hämmentävä. Rikottu IDP:hän voi tehdä paljon enemmänkin pahaa, kuin väärentää vahvemman tunnistuksen? Sehän voi saman tien väärentää minkä tahansa kyseisen IDP:n hallinnassa olevat domainin käyttäjän identiteetin ja roolit. Rikotun IDP:n ongelma ei siten varsinaisesti liity vahvemman luottamusverkoston turvamallia ja arkkitehtuuria muuttaa. Määrityksiä kirjoitettaessa emme nähneet virtupersonprincipalnamen pakottamisen NameID-kenttään tuovan suurta lisäarvoa. Tutustumme NameQualifier-vaihtoehtoon. Hankimme lisää kokemusta eri vaihtoehdoista Virtu-piloteissa. Selvitetään. Hankitaan kokemuksia pilotissa. Tarkennetaan Murrettu tai pahansuopa tunnistuslähde voi aiheuttaa myös muuta häiriötä (vrt. edellä).

8 tunnistuksen pyytämiseen? Väestörekisterikeskus Dokumenteihin tarvittaisiin kokonaiset schemat ja esimerkit tunnistusprosessien sanomakuluista (viestisekvenssit, eli kuinka SAML-assertioita vaihdetaan osapuolten välillä). Dokumentaatiota tarvitaan yhtä lailla: - tarkentamaan toimittajien tekemistä käyttöönotoissa - toimittajaohjauksessa, jotta tilaaja voi ottaa kantaa toimittajan työmääriin, osaamiseen yms. - Virheselvittelyissä jne. Jos dokumentaatiot ovat kattavia, onnistuvat toteutuksetkin helpommin ja huomattavasti pienemmin kustannuksin. Kirjataan huomio ylös ja pyritään toteuttamaan se sitten, kun Virtuluottamusverkosto on käytössä ja painopiste siirtyy organisaatioiden tukemiseen Virtu-käyttöönotossa. SAML2.0:n perustoiminnallisuuksiin löytyy varsin hyvää aineistoa myös OASIS:n dokumentaatiosta:

Käytettävyysohjattu vuorovaikutussuunnittelu: JFunnel malli ( käytettävyyssuppilo )

Käytettävyysohjattu vuorovaikutussuunnittelu: JFunnel malli ( käytettävyyssuppilo ) 1 (13) Käytettävyysohjattu vuorovaikutussuunnittelu: JFunnel malli ( käytettävyyssuppilo ) Timo Jokela, FT timo.jokela@joticon.fi Tiivistelmä Tämän dokumentissa kuvataan käyttäjäkeskeisen suunnittelun

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

Teksti: Tarja Raussi, systeemityön asiantuntija, Tieturi Oy

Teksti: Tarja Raussi, systeemityön asiantuntija, Tieturi Oy 2 Systeemityö 2/2006 Teksti: Tarja Raussi, systeemityön asiantuntija, Tieturi Oy Julkaisija Systeemityöyhdistys Sytyke ry Puhelinvastaus- ja sihteeripalvelu VT Oy Susanna Koskinen Henrikintie 7 A, 00370

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä. Toteutussuunnitelma

Kansallinen palveluväylä. Toteutussuunnitelma Julkisen hallinnon ICT-toiminto 2.9.2013 Kansallinen palveluväylä Toteutussuunnitelma Versio 0.6 Päiväys 2.9.2013 Julkisen hallinnon ICT-toiminto 2.9.2013 2 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 2 Kehittämiskohteiden

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

YLE-UUTISPALVELUN ARVIOINTISUUNNITELMA

YLE-UUTISPALVELUN ARVIOINTISUUNNITELMA YLE-UUTISPALVELUN ARVIOINTISUUNNITELMA ( http://yle.fi/uutiset/) 01.10.2013 Verkkopalvelun laadukkuus ja arviointi MAT 81100 Tampereen teknillinen yliopisto Pekka Laaksonen Juho Ylikojola Marjaana Putro

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Ville Hokkanen & Marko Myyryläinen Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.5.2008

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Logistiikan sähköinen tietopaketti

Logistiikan sähköinen tietopaketti Logistiikan sähköinen tietopaketti 1 KUVA Rami Salle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Logistiikan sähköisen tiedonsiirron tietopaketti 4 Nykytilanne tietojärjestelmien

Lisätiedot

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut

Lisätiedot

E-laskun käyttöönotosta viestiminen nuorille. Miikael Gatenland Iina Kivilahti

E-laskun käyttöönotosta viestiminen nuorille. Miikael Gatenland Iina Kivilahti E-laskun käyttöönotosta viestiminen nuorille Miikael Gatenland Iina Kivilahti Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Liiketalous Tekijä tai tekijät Miikael Gatenland, Iina Kivilahti

Lisätiedot

Loppuraportti: VOTI - Vakioitu operatiivinen työasemainfrastruktuuri TUPO - Pelastustoimen operatiivisten tietojärjestelmien tietoturvapolitiikka

Loppuraportti: VOTI - Vakioitu operatiivinen työasemainfrastruktuuri TUPO - Pelastustoimen operatiivisten tietojärjestelmien tietoturvapolitiikka Loppuraportti: VOTI - Vakioitu operatiivinen työasemainfrastruktuuri TUPO - Pelastustoimen operatiivisten tietojärjestelmien tietoturvapolitiikka Marko Hassinen Juhani Silvennoinen Pelastusopisto Pelastusopiston

Lisätiedot

Selittävät huomautukset

Selittävät huomautukset EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Julkaistu 3. huhtikuuta 2014 Selittävät huomautukset Vuonna 2015 voimaan tulevat EU:n arvonlisäverotusta

Lisätiedot

Johtokunta 2006. Osaamisyhteisön TOIMISTO. Liittokokousedustajat

Johtokunta 2006. Osaamisyhteisön TOIMISTO. Liittokokousedustajat SYTYKE ry on vuodesta 1979 toiminut valtakunnallinen systeemityöntekijöiden ammatillinen yhdistys, joka kehittää alan ammattilaisten välistä yhteistyötä ja tutkimustoimintaa. Teemayhdistyksen jäseneksi

Lisätiedot

E-LASKU KULUTTAJILLE SUUNTAUTUVAN SÄHKÖISEN LASKUTUKSEN MUOTONA

E-LASKU KULUTTAJILLE SUUNTAUTUVAN SÄHKÖISEN LASKUTUKSEN MUOTONA E-LASKU KULUTTAJILLE SUUNTAUTUVAN SÄHKÖISEN LASKUTUKSEN MUOTONA Pro gradu -tutkielma Juha Villman Kauppatieteiden laitos Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto Tammikuu

Lisätiedot

Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta

Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta Timo Väänänen 13.6.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu-tutkielma Tiivistelmä

Lisätiedot

TUUKKA KÄRNÄ DOKUMENTINHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU. Diplomityö

TUUKKA KÄRNÄ DOKUMENTINHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU. Diplomityö TUUKKA KÄRNÄ DOKUMENTINHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU Diplomityö Tarkastaja: professori Kaisa Väänänen- Vainio-Mattila Ohjaajat: DI Jarmo Palviainen, KTM Matti Myllymäki Tarkastaja

Lisätiedot

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa 28.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 3 1.1 Internetin palveluista... 3 1.2 Sopimuksen syntyminen... 3 1.3 Internetpalvelusopimuksen

Lisätiedot

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tietoja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Marko Forsell B JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN B: Ajankohtaista - Aktuellt Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Centria ammattikorkeakoulu 2013 1 JULKAISIJA: Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiirissä olevien asioiden osalta

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiirissä olevien asioiden osalta Jakelun kehittämisryhmän raportti 28.11.2006 Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiirissä olevien asioiden osalta Olli Kuusisto Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1.1 TAUSTA JA TAVOITE...

Lisätiedot

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Tekijät Päiväys 31.8.2007 Juha Mykkänen, Heli Luostarinen, Assi Pöyhölä, Esa Paakkanen, Marko

Lisätiedot

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Viestintätekniikan koulutusohjelma Samuel Rinnetmäki WWW-palvelujen tuotantoympäristö Insinöörityö. 28.5.2001 Työn ohjaaja: Työn valvoja: Kielenvalvoja: kehityspäällikkö

Lisätiedot

Open source -sisällönhallintajärjestelmät

Open source -sisällönhallintajärjestelmät TEKNILLINEN KORKEAKOULU Viestintätekniikan harjoitustyöt AS-75.3206 Open source -sisällönhallintajärjestelmät Loppuraportti 16.10.2006 Tuomas Piispanen tuomas.piispanen [at] gmail.com Johdanto Tämä harjoitustyö

Lisätiedot

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle VIKSUN OHJAAJAN POAS Vinkkejä tutkielman ohjaajalle Sisällysluettelo 1. OHJAAJALLE 2 2. VIKSU-TIEDEKILPAILU 2 2.1 Viksun tarkoitus 2 2.2 Viksuun osallistuvat työt 2 2.3 Viksu-työ 3 3. TUTKIELMAN TEKEMINEN

Lisätiedot

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää CRM ostajanopas Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää Miksi lukea tämä CRM-ostajan opas? Jos yritys haluaa parempaa kannattavuutta ja nopeampaa kasvua, on luonnollista,

Lisätiedot

SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA

SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA Niko Pylkkänen LuK-tutkielma Tietojenkäsittelytiede Kuopion yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos Syyskuu 2005 KUOPION YLIOPISTO, informaatioteknologian ja

Lisätiedot

Suunnittelumallien systemaattinen yhdistäminen

Suunnittelumallien systemaattinen yhdistäminen Suunnittelumallien systemaattinen yhdistäminen Jussi Lehikoinen 23.5.2007 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Suunnittelumallit esittävät aiemmin hyväksi havaittuja

Lisätiedot