S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HIRVENSALMEN KUNTA. Uutelan asemakaava. Kaavaselostus, ehdotus. Hyväksytty: KVALT pp.kk.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HIRVENSALMEN KUNTA. Uutelan asemakaava. Kaavaselostus, ehdotus. Hyväksytty: KVALT pp.kk."

Transkriptio

1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HIRVENSALMEN KUNTA Uutelan asemakaava Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P188-P18868

2 Kaavaselostus, ehdotus Timo Leskinen /Mari Piipponen Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus TIIVISTELMÄ LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Maanomistus Liikenne Luonnon ympäristö Rakennettu ympäristö Tekninen huolto Ympäristöhäiriöt Suunnittelutilanne ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve ja tavoitteet Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireille tulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Kaavan rakenne Mitoitus Palvelut Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Yleismääräykset Kaavan vaikutukset Vaikutukset valtakunnallisiin alueidenkäyttö tavoitteisiin Vaikutukset luontoon ja maisemaan Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset sosiaaliseen ympäristöön... 15

3 Kaavaselostus, ehdotus Timo Leskinen /Mari Piipponen Työllisyysvaikutukset Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset Vaikutukset liikenteeseen Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät ja määräykset Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Yleistä Toteutuksen seuranta LIITTEET - Tilastolomake - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma - Luonnosvaiheen lausunnot ja vastine - Ehdotusvaiheen lausunnot ja vastine (lisätään prosessin edetessä) - Kaavakartta

4 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus, ehdotus 1 (18) HIRVENSALMEN KUNTA UUTELAN ASEMAKAAVA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaava koskee Hirvensalmen kunnan tiloja 412:1:79 (osa), 412:1:111 (osa), 412:1:112, 412:1:113 ja maantiealueita. Asemakaavalla muodostuvat korttelit 30-34, energiahuollon, maantien ja katualueet. KÄSITTELYVAIHEET Nähtävillä luonnos ehdotus Khall Kvalt

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus, ehdotus 2 (18) 1.2 Kaava-alueen sijainti Kaava-alue sijaitsee Hirvensalmen Uutelan alueella Lahdentien (Viitostie) ja Uutelantien (368) risteyskohdassa. Kuva 1. Alueen likimääräinen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Kaavan nimi tulee kaavaa koskevasta alueesta. Kaavalla on tarkoitus osoittaa: - yleiskaavan mukaiset työpaikka-alueet toimitilarakennusten korttelialueiksi - alueidenkäyttö vastaamaan paremmin nykyistä kysyntää ja käyttöä. 2 TIIVISTELMÄ Asemakaava koskee Hirvensalmen kunnan tiloja 412:1:79 (osa), 412:1:111 (osa), 412:1:112, 412:1:113 ja maantiealueita.

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus, ehdotus 3 (18) 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Maanomistus Liikenne Kaavoitettava alue on noin 9,2 hehtaarin suuruinen. Alueella sijaitsee huoltamo, lämpölaitos ja rakenteilla oleva teollisuusrakennus. Muilta osin alue on rakentamatonta. Maantiealue on valtion omistuksissa, muut alueet osin kunnan ja osin yksityisten omistuksessa. Kaava-alueen läpi kulkee Valkeala- Voikoski- Mäntyharju- Uutela- maantie 368 ja yhdystie Mikkanen Valtatie 5 sijaitsee kaava-alueen pohjoispuolella. Risteysalueen liikennemäärät ilmenevät kuvasta 4. Kuva 2. Tienumerokartta (Liikennevirasto 2012)

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus, ehdotus 4 (18) Luonnon ympäristö Rakennettu ympäristö Kuva 3. Keskimääräinen ajoneuvoliikenne 2011 (ajon./vrk). Alueelta on tehty luontoselvitys Uutelan risteysalueen osayleiskaavaa varten v.2006 (Markku Nironen, Enviro). Selvityksessä esitellään Uutelan risteysalueen luonnon yleispiirteet, arvokkaat luontokohteet ja suojeltavien lajien esiintymät. Asemakaava-alueelle ei kohdistu arvokkaita luontokohteita tai suojeltavia lajeja. Vanhan tien ja uuden tien välinen alue on muutaman vuoden vanhaa aukkoa ja valtatien varressa 3-4 m korkeaa koivutaimikkoa. Vanhan tien itäpuolella on nuorta kasvatusmännikköä. Kaava-alueen luoteiskulma on myös nuorta (3-4 m) koivikkoa. Alueella sijaitsee lakkautettu huoltamorakennus, lämpölaitos ja kunnan omistuksessa oleva 2100 m² teollisuushalli, jossa toimii tällä hetkellä kolme yritystä; JokaWood Oy, Saimaan Soodapuhallus Oy ja Aten Marja-Aitta Oy. Muilta osin alue on rakentamatonta.

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus, ehdotus 5 (18) Kuva 4. Tilan 1:79 lakkautettu huoltamorakennus Tekninen huolto Kuva 5. Uutelantien vasemmalla puolella Teollisuushalli (tila 1:113) ja oikealla puolella lämpölaitos (tila 1:112). Vesihuolto ja viemäröinti Teollisuusrakennuksen jätevesien käsittely tapahtuu keskitetysti pienpuhdistamossa.

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus, ehdotus 6 (18) Ympäristöhäiriöt Kuva 6. Uutelan alueen nykyinen runkovesijohto (sininen viiva) Uutelan alue kuuluu Hintikan vesiosuuskunnan alueeseen. Hintikan vesiosuuskunta toimii taajaman eteläpuolella lähinnä Lamminkylän alueella ja 5-tien varressa. Hintikan vesiosuuskunta toimittaa alueelleen talousvettä. Osuuskunnan toimintaan ei kuulu jätevesiviemäröintiä. Osuuskunnan runkovesijohtoon on liittynyt noin 75 kiinteistöä. Hintikan vesiosuuskunnan käyttämä verkostovesi otetaan yhdestä pohjavedenottamosta, joka sijaitsee Tikanmäen pohjavesialueella. Vedenottamosta vesi johdetaan suoraan verkostoon. Alue on normaalia haja-asutusaluetta. Hintikan vesiosuuskunnan runkolinja kulkee Huruksentien varressa ja rakennetulla teollisuustontilla on pienoispuhdistamo, jossa on varauduttu alueen jätevesien käsittelyyn. Seudullisen vesihuollon tavoitteena on saada Uutela kytkettyä alueelliseen vesihuoltoverkostoon. Jätehuolto Kiinteiden jätteiden keräyksessä ja käsittelyssä tulee noudattaa kunnan yleisiä jätehuoltomääräyksiä. Alueella ei ole muuta ympäristöhäiriötä tuottavaa toimintaa kuin maantien liikenne.

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus, ehdotus 7 (18) 3.2 Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet - Toimiva aluerakenne - Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu - Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö- ja luonnonvarat - Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto Maakuntakaava Etelä-Savon maakuntakaava on vahvistettu Vahvistuskäsittelyn yhteydessä Etelä-Savon seutukaavat kumottiin kokonaan lukuun ottamatta vaihtoehtoinen tai ohjeellinen päärata merkinnällä seutukaavassa osoitettua Lahti-Mikkeli oikoratavarausta (pr ). Kuva 7. Ote Etelä-Savon maakuntakaavasta Yleiskaava Uutelan osayleiskaava on hyväksytty Ohessa ote osayleiskaavasta.

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus, ehdotus 8 (18) Osayleiskaavassa alueelle on osoitettu työpaikka-alueita (TP), palveluiden ja hallinnon alue (P-1) ja maantien alue (LT). Kuva 8. Ote Hirvensalmen Uutelan osayleiskaavasta Asemakaava Alueella ei ole asemakaavaa. Muut suunnitelmat Hirvensalmen, Mikkelin ja Ristiinan kaupunkiseutusuunnitelma on hyväksytty kesällä Uutelan alue on osoitettu työpaikkojen ja palveluiden optioalueeksi. Mikkelin seudun rakennemallityössä Uutelan alue on osoitettu työpaikka- ja palvelualueeksi. Suunnitelmassa alue on yhtenä kehittämiskohteena.

12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus, ehdotus 9 (18) Kuva 9: Mikkelin seudun rakennemalli Rakennusjärjestys Hirvensalmen kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan Pohjakartta Pohjakartta on hyväksytty MML/22/621/2007. Rakennuskiellot Alueella ei ole MRL 53 :n mukaista rakennuskieltoa. Suojelukohteet Alueella ei ole suojeltaviksi osoitettuja rakennuksia.

13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus, ehdotus 10 (18) 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve ja tavoitteet Kunnan tavoitteena on ohjata valtatien 5 sekä risteysalueen maankäyttöä ja luoda edellytykset alueen kehittymiselle. Alueelle on syntymässä paineita vt 5 tielinjan valmistututtua. Kaavalla halutaan ohjata tulevaa rakentamista hallitusti. Kunnan tavoitteena on saada alueelle liikennettä palveleva huoltamo/myymälä sekä pienteollisuuden tontteja. Hirvensalmen Uutelan risteysalueelle laaditaan asemakaava toimitila- sekä liike- ja huoltoasemarakentamista varten. Osayleiskaavassa alue on osoitettu työpaikkaalueeksi ja palveluiden ja hallinnon alueeksi. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Asemakaavasuunnittelu käynnistettiin keväällä Osalliset Keskeisimmät osalliset ovat naapurikiinteistöt ja alueen asukkaat, Hirvensalmen kunnan eri hallintokunnat, Etelä-Savon ELY-keskus, Pohjois- Savon ELY-keskus, ja Etelä-Savon maakuntaliitto Vireille tulo Kaavan laatimisesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedotetaan paikallislehdessä ja kunnan ilmoitustaululla. Lisäksi asiasta tiedotetaan Hirvensalmen kunnan kotisivuilla Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely Viranomaisyhteistyö Osallisilla on mahdollista ottaa kantaa kaavaluonnokseen ja ehdotukseen niiden ollessa nähtävillä. Tarpeen mukaan järjestetään neuvotteluja ja pyydetään lausuntoja. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan yhtä aikaa kaavan valmisteluaineiston kanssa nähtäville. Kaavaluonnos oli nähtävillä Luonnoksesta ei tullut muistutuksia. TÄYDENNETÄÄN PROSESSIN EDETESSÄ: Kaavaehdotus oli nähtävillä pp.kk.-pp.kk.201v. Etelä-Savon ELY:n kanssa neuvoteltiin alustavasta luonnoksesta Kaavaluonnoksesta saatiin viranomaislausunnot Etelä-Savon maakuntaliitolta, Mäntyharjun kunnalta, Hirvensalmen rakennuslautakunnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon ELY-kekukselta sekä Pohjois-Savon ELYkeskuksen liikenne- ja infrastruktuuri vastuualueelta.

14 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus, ehdotus 11 (18) Lausuntojen perusteella tehtiin seuraavat muutokset: - Kaavamääräyksiä on tarkennettu mm. KLH-1 alueella, johon on lisätty määräys: alueelle ei saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikköä - Kaavaan on lisätty yleismääräykset, jotka sisältävät määräykset mm. hulevesien käsittelystä, vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä sekä meluntorjunnasta toimisto- ja liikerakennusten osalta. - Kaavakarttaan on osoitettu rakennusalue polttoaineen jakeluasemalle - saa-merkinnän esitystapa on korjattu - LT-alue on korjattu maantien alueeksi - Lisäksi EN-aluetta on suurennettu 10 metriä etelään päin voimalan pintaalatarpeen tarkennettua. Vastaavasti korttelia 34 on pienennetty tältä osin. Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta ja niiltä kunnan hallintokunnilta, joiden toimialaa muutos koskettaa. 4.4 Asemakaavan tavoitteet Tavoitteena on saada alueelle liikennettä palveleva huoltamo/myymälä sekä pienteollisuuden tontteja. Hirvensalmen Uutelan risteysalueelle laaditaan asemakaava toimitila- sekä liike- ja huolto- asemarakentamista varten. Osayleiskaavassa alue on osoitettu työpaikka-alueeksi ja palveluiden ja hallinnon alueeksi. Uutelan alue on Mikkelin kaupunkiseudun rakennemallissa työpaikka- ja palvelualueena kehitettävä alue Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 4.5 Kaavan rakenne Kunnan antamat tavoitteet Toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet Kunnan tavoitteena on ohjata valtatien 5 sekä risteysalueen maankäyttöä ja luoda edellytykset alueen kehittymiselle. Alueelle on syntymässä paineita vt 5 perusparannuksen valmistututtua. Kaavalla halutaan ohjata tulevaa rakentamista hallitusti. Kunnan tavoitteena on saada alueelle liikennettä palveleva huoltamo/myymälä sekä pienteollisuuden tontteja. Kaavan yksi tavoitteista on ratkaista valtatie 5:llä toimiva kaukobussien saatto- ja noutoliikenteen pysäköintiongelma. Osayleiskaavan mukaiset työpaikka-alueet (TP) osoitetaan asemakaavassa toimitilarakennusten korttelialueiksi (KTY-1) sekä palveluiden ja hallinnon alue (P-1) osoitetaan liike- ja huoltoasemarakennusten korttelialueeksi (KLH-1).

15 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus, ehdotus 12 (18) Mitoitus Yksittäiset alueet: Korttelialueita 9. Numero Aluevaraus määräys P-ala [m2] K-ala [m2] e 30 KTY-1 e= ,1 686,1 0,1 31 KLH-1 e= ,3 7497,6 0,25 32 KTY , , KTY-1 e= ,3 1477,8 0,25 34 KTY-1 e= ,1 3641,8 0,25 LT Katu. 6738,2 0 0 Katu EN 1442,3 0 0 Maanalaisia tiloja: 0 Yhteisalat: Aluevarausalueet: Aluevaraus Pinta-ala [ha] Kerrosala [k-m2] Tehokkuus [e] EN 0, KLH-1 2, ,25 KTY-1 4, ,23 Katu. 0, LT 1, Kaikki 9, , Palvelut Alueelle mahdollistetaan liike- ja huoltoasemarakennusten korttelialue, jolle saa rakentaa myymälä- liike-, ravintola- ja varastotilaa sekä polttoaineen jakeluaseman. Elintarvikekaupan tai elintarvikekaupan myymäläkeskittymän ala saa olla korkeintaan 900 m2. Muulta osin alue tukeutuu taajaman ja lähialueen palveluihin. 4.6 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Valtatien 5 liikenteestä aiheutuu liikennemelua. Parantamissuunnitelmien yhteydessä alueelle on laskettu teoreettiset meluvyöhykkeet, jotka huomioidaan kaavaa laadittaessa. Alueella on toiminut vanhan kyläkaupan yhteydessä polttoaineen myyntiä. Myyntipisteen sijainnista ei ole tarkkaa tietoa. Se on sijainnut lähellä nykyistä risteystä. 4.7 Aluevaraukset Kaava-alueen laajuus on n.9,2 hehtaaria.

16 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus, ehdotus 13 (18) 4.8 Yleismääräykset 4.9 Kaavan vaikutukset KLH-1 Liike- ja huoltoasemarakennusten korttelialue. Alueelle saa rakentaa myymälä- liike-, ravintola- ja varastotilaa sekä polttoaineen jakeluaseman. Päivittäistavarakaupan myymäläpinta-ala saa olla korkeintaan 900 m2. Alueelle ei saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikköä. Alueelle saa sijoittaa mainostornin. Rakennelmalle on haettava rakennuslupa. Nykyisen huoltamon alue on osoitettu liike- ja huoltoasemarakennusten korttelialueeksi (KLH-1). KTY-1 Toimitilarakennusten korttelialue. Tuotantoon liittyvä myyntipinta-ala saa olla enintään 10% kulloinkin toteutettavan hankkeen kokonaiskerrosalasta. Osayleiskaavan mukaiset työpaikka-alueet (TP) on osoitettu asemakaavassa toimitilarakennusten korttelialueiksi (KTY-1). EN Energiahuollon alue. Uutelantien ja Vanhatien väliin on osoitettu energiahuollon aluelämpökeskusta varten. Alueelle on suunnitteilla biopolttolaitos. Kaikkia rakennuspaikkoja koskee seuraavat yleismääräykset: Rakennuspaikkojen on liityttävä keskitettyyn vesi- ja viemäriverkostoon. Hulevesien hallintasuunnitelma on esitettävä rakennuslupahakemuksen yhteydessä. Toimisto- ja liikerakennukset on suunniteltava siten, että melutaso rakennusten sisällä ei saa ylittää päiväohjearvoa 45 db Vaikutukset valtakunnallisiin alueidenkäyttö tavoitteisiin Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Asemakaavalla edistetään yhdyskuntarakenteen eheyttämistä. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat Kaava ei vaaranna kulttuuri- tai luonnonarvojen olemassaoloa Vaikutukset luontoon ja maisemaan Vaikutukset maa- ja kallioperään Teollisuustontteja toteutettaessa maanpintaa joudutaan tasaamaan, mutta tältäkään osalta vaikutukset eivät ole merkittäviä. Korttelin 30 osalta alue joudutaan täyttämään täyttömaalla. Vaikutukset pinta- ja pohjaveteen

17 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus, ehdotus 14 (18) Alueella ei ole tiedossa pohjavesialueita. Alueen läpi kulkee vesiosuuskunnan vesijohto, joten alueella on helposti saatavilla puhdasta vettä. Hulevesien käsittelystä on määrätty yleismääräyksissä. Vaikutukset ilmaan ja ilmastoon Kaavalla ei ole vaikutusta alueen ilman laatuun eikä ilmastoon. Vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimistöön Alueella ei ole suojeltavia luontokohteita. Luonnon monimuotoisuus ei heikkene. Vaikutukset maisemaan Uudisrakentamisella ei ole vaikutusta kaukomaisemaan. Rakentaminen muuttaa olevaa luonnonmaisemaa, mutta muutokset eivät ole merkittäviä, koska kaikki rakentaminen sijoittuu tie-alueiden yhteyteen Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen Osayleiskaavassa alue on merkitty työpaikka- sekä palveluiden ja hallinnon alueeksi. Kaava tukee vahvasti elinkeinotoimintojen kehittymisedellytyksiä ja mahdollistaa nykyisten taajamien palvelujen kehittymisen. Hirvensalmen, Mikkelin ja Ristiinan kaupunkiseutusuunnitelmassa alue on osoitettu työpaikkojen ja palveluiden optioalueeksi, joten asemakaava tukee kaupunkiseutusuunnitelmaa. Maakuntakaavassa alue on vt 5 ja maakuntakeskuksen kehittämisvyöhykettä. Mikkelin seudun rakennemallissa alue on osoitettu työpaikka-alueeksi ja yhdeksi kärkihankkeista. Kaavalla mahdollistetaan uuden työpaikka-alueen toteutuminen Uutelan risteysalueelle Hirvensalmen ja Mäntyharjun rajalle. Työpaikka-alueen toteutuminen on kunta- ja palvelurakenneuudistus -hankkeeseen liittyneen Mikkelin, Hirvensalmen ja Ristiinan laatiman kaupunkiseutuselvityksen mukainen. Uusi työpaikka-alue lisää teollisuustonttien tarjontaa alueella. Uutelan työpaikka-alueelle voi syntyä uutta työpaikkaa. Työpaikka-alueen toteuttaminen parantaa Hirvensalmen kunnan työpaikkaomavaraisuutta, joka on tällä hetkellä n. 80 % ja vähentää työssäkäyntiä kunnan ulkopuolella. Työpaikka-alue sijaitsee logistisesti hyvällä paikalla valtatien 5 ja Hirvensalmen-Mäntyharjun tien risteysalueella. Liikenneyhteydet ovat Uutelan risteyksessä Hirvensalmen parhaat. Alueelle on mahdollista saada sellaisia yrityksiä, joille hyvät liikenneyhteydet ovat erityisen tärkeitä ja joille Hirvensalmen kirkonkylä on liian syrjäinen sijaintipaikka. Hyvistä liikenneyhteyksistä johtuen Uutelan risteysalue ja sinne sijoittuvat yritykset ja työpaikat ovat hyvin saavutettavissa Hirvensalmelta ja Mäntyharjulta sekä Mikkelin ja Pertunmaan suunnasta.

18 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus, ehdotus 15 (18) Alueen keskeisestä sijainnista ja näkyvyydestä johtuen työpaikka-alueen toteutukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Laadukkaasti toteutettuna Uutelan risteys on valtatie 5:llä kulkeville portti Hirvensalmelle ja kunnan käyntikortti, joka voi houkutella valtatiellä 5 liikkuvia poikkeamaan myös kirkonkylään. Vaikutukset kaupan palveluverkkoon Uutelan asemakaava-alueen palvelujen alueelle sijoittuu huoltamo. Uusia suuria kaupan toimintoja alueelle ei ole tulossa. Kaava mahdollistaa tarpeen vaatiessa huoltamon toimintojen monipuolistamisen ja laajennuksen. Alueen palvelut on tarkoitettu pääosin valtatiellä liikkuville ja suunnitellun työpaikkaalueen yrityksille ja työntekijöille sekä täydennyspalveluiksi paikallisille asukkaille. Näin ollen muutokset nykytilanteeseen verrattuna ovat pieniä, eikä alueen kehittäminen ole uhka Hirvensalmen tai Mäntyharjun kirkonkylien kehitykselle ja palveluille. Alueelle voidaan sijoittaa infopiste, jossa esitellään Hirvensalmen ja Mäntyharjun kuntien palveluja ja houkutellaan valtatiellä liikkuvia poikkeamaan myös kirkonkyliin. Tämä lisää myös kirkonkylien palveluyritysten asiakkaita ja sitä kautta liikevaihtoa. Elinkeinoelämän toimintaedellytykset Uutelan risteysalueen työpaikka-alueen kehittämisen näkökulmasta tarkasteltuna lähes kaikki tärkeimmistä yritysten sijoittumiseen vaikuttavista tekijöistä toteutuu: työvoimaa on tarjolla, liikenneyhteydet ovat hyvät ja seudulla on turvallisia ja viihtyisiä asuin- ja elinympäristöjä. Myös markkinat ovat lähellä, Helsingin seudulle alueelta on noin 2 tunnin matka. Uusien yritysten ja työntekijöiden sijoittuminen parantaa mahdollisuuksia alueella olevan huoltoaseman uudelleen avaamiseen ja luo edellytykset toiminnan laajentamiselle tulevaisuudessa. Muilta osin Uutelan risteysalue houkuttelee erityisesti sellaisia yrityksiä, joille hyvä ja näkyvä sijaintipaikka valtatien varressa ja hyvät liikenneyhteydet ovat tärkeitä. Tällaisille yrityksille sijainti Hirvensalmen tai Mäntyharjun kirkonkylissä on liian syrjäinen, joten ilman Uutelan työpaikka-aluetta yritykset todennäköisesti valitsevat sijaintipaikakseen jonkun muun kunnan Vaikutukset sosiaaliseen ympäristöön Vaikutukset yritysten ja työpaikkojen määrään Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa erityisesti teollisuusyritysten sijoittuminen Uutelan risteysalueen välittömään läheisyyteen hyvien liikenneyhteyksien varteen. Kuntaan ovat olleet yhteydessä useat alueesta kiinnostuneet yritykset. Kaikki alueesta kiinnostuneet yritykset toimivat tällä hetkellä Hirvensalmen ulkopuolella. Kaava-alueelle voi kaiken kaikkiaan sijoittua n. 10 uutta yritystä, joka on 4-5 % lisäystä Hirvensalmen vuoden 2009 toimipaikkojen määrään. Vanha huoltamon alue on osoitettu palveluiden alueeksi (KLH-1), jolle voi sijoittaa myös toimintaan liittyviä muita palveluita. Asemakaavan

19 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus, ehdotus 16 (18) Työllisyysvaikutukset toteutuminen luo edellytykset huoltamon uudelleen avaamiselle ja tarvittaessa laajennukselle. Tilastokeskuksen toimipaikkarekisterin mukaan Hirvensalmen toimipaikkojen henkilöstömäärä oli vuonna 2009 keskimäärin 1,6 henkilöä/toimipaikka. Keskimääräisellä henkilöstömäärällä arvioituna Uutelan risteysalueelle mahdollisesti tulevien yritysten työpaikkamäärä olisi yhteensä työpaikkaa. Toisaalta koska yrityksissä, jotka tämän hetkisten tietojen mukaan ovat tulossa alueelle, on jo noin 30 työpaikkaa, voidaan perustellusti arvioida uusien työpaikkojen määräksi työpaikkaa. Tämä merkitsee 4-7 % lisäystä Hirvensalmen vuoden 2007 työpaikkamäärään. Asemakaavan toteutuminen lisää Hirvensalmen yritysten ja työpaikkojen määrää, mikä puolestaan parantaa Hirvensalmen kunnan työpaikkaomavaraisuutta ja vähentää työssäkäyntiä kunnan ulkopuolella. Mikäli kaikki uusien yritysten työntekijät (30-50 henkilöä) olisivat Hirvensalmella asuvia työttömiä, Hirvensalmen työttömyysaste alenisi 3,1-5,1 % helmikuun 2009 lopun tilanteesta ja olisi 5,2-7,2 %. Asemakaavan toteuttaminen vaikuttaa suoraan ja välillisesti monella tavalla työllisyyteen ja yritystoimintaan. Alueen suunnittelu ja rakennustyöt sekä alueelle aikanaan sijoittuvat yritykset työllistävät suoraan huomattavan määrän työntekijöitä kyseisten yritysten edustamilla toimialoilla. Kerrannaisvaikutukset muilla toimialoilla syntyvät kahta kautta. Ensinnäkin kerrannaisvaikutuksia syntyy siitä, että rakentajat ja alueella toimivat yritykset ostavat edelleen tavaroita ja palveluja muilta yrityksiltä, jotka puolestaan jatkavat ketjua omalta osaltaan. Toiseksi yritysten työntekijöilleen maksamat palkat kanavoituvat edelleen kulutukseen synnyttäen talouden aktiivisuutta ja työllisyyttä kasvattavan ketjun. Vaikutukset eivät rajoitu pelkästään Hirvensalmelle, vaan kohdistuvat alueellisesti laajemmin koko seudulle, maakuntaan ja koko maahan. Suorista vaikutuksista kohdistuu valtaosa Hirvensalmelle, mutta erityisesti kerrannaisvaikutukset kohdistuvat laajalle alueelle. Työllisyysvaikutukset kerrannaisvaikutuksineen voidaan arvioida Tilastokeskuksen panos-tuotos -kertoimien avulla. Panos-tuotos -kertoimet kuvaavat kunkin toimialan tuotantoon kohdistuvan miljoonan euron suuruisen kysynnän vaikutukset työllisten lukumäärään eri toimialoilla. Työpanoksen yksikkönä on työllinen henkilö. Mikäli alueelle rakennetaan noin k-m 2 työpaikkarakentamista ja mikäli rakentamiskustannukset ovat keskimäärin 600 / k-m 2, on työpaikkarakentamisen kustannukset karkeasti arvioiden 6 milj.. Panos-tuotos-kertoimien mukaan rakennusvaiheen välittömät työllisyysvaikutukset ovat noin 50 henkilötyövuotta ja välilliset työllisyysvaikutukset noin 40 henkilötyövuotta eli yhteensä noin 90 henkilötyövuotta. Työllisyysvaikutus jakaantuu koko rakentamisen ajalle. Toimintavaiheen välittömiksi työllisyysvaikutuksiksi arvioitiin edellä työpaikkaa. Välilliset vaikutukset ovat panos-tuotos-kertoimien mukaan henkilötyövuotta vuodessa. Toimintavaiheen työllisyysvaikutukset ovat yhteensä henkilötyövuotta / vuosi.

20 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus, ehdotus 17 (18) Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset Vaikutukset liikenteeseen Uutelan asemakaava-alueen merkittävimmät välittömät taloudelliset tulot tulevat kertymään kiinteistö- ja yhteisöveroista sekä mahdollisista tonttien ja toimitilojen myynti/vuokratuloista. Merkitykseltään vähäisempiin tuloeriin kuuluvat mm. sähkön ja veden myynnistä sekä rakennustarkastuksista saatavat tulot. Merkittävimpiin välittömiin menoihin kuuluvat rakennusten ja kunnallisteknisten rakenteiden (energia- ja vesihuoltoverkon sekä tie- ja katuverkon) rakentamisesta ja kunnossapidosta aiheutuvat menot. Painoarvoltaan vähäisempiin menoeriin kuuluvat mm. suunnittelu- ja kaavoitusmenot sekä energia- ja vesihuoltomaksut. Välilliset vaikutukset liittyvät pääosin työpaikka-alueen rakentamis- ja toimintavaiheessa toteutuviin työllisyysvaikutuksiin, jotka heijastuvat yhdyskuntatalouteen lähinnä työntekijöiden palkoista perittävien verojen kautta. Uusien rakennuspaikkojen osoittaminen olevien alueelle lisää liikennemäärää ja riski onnettomuuksiin kasvaa. Turvallisuuden huononeminen ei ole kuitenkaan merkittävää huomioiden uudet risteysjärjestelyt. Uusien työpaikkojen syntyminen sekä mahdolliset uudet myymälät lisäävät risteysalueen liikennettä arviolta noin 200 ajoneuvolla vrk. Valtatien liikenne nykyiseen noin 7000 ajoneuvoon vuorokaudessa suhteutettuna lisäys ei ole merkittävä, mutta Hirvensalmi Mäntyharju maantien liikennemäärään suhteutettuna lisäys suurimmillään 30 % luokkaan, jos lisäys kohdistuisi yhteen suuntaan (Hirvensalmi). Kun ei tiedetä liikenteen jakaantumista eri väylille, tarkempi liikennemäärän jakautumisen arvioiminen ei ole mahdollista. Uutelan alueen pohjoispuolella Vt. 5:llä sijaitsee linja-autojen kaukoliikenteen pysäkit, jotka toimivat merkittävimpinä joukkoliikenneyhteyksien pysäkkinä hirvensalmelaisille. Saatto- ja noutoliikenne alueella on merkittävää. Kaavaalueella on joitakin kunnan omistamia maita, johon väliaikaispysäköinti on mahdollista ohjata. Yksityiskohtaisimmissa suunnitelmissa on mahdollista neuvotella maanomistajan kanssa liityntäpysäköinnistä esim- KHL-1 alueella Ympäristön häiriötekijät Liikenteen aiheuttama melu ja päästöt ovat alueelle kohdistuvia ympäristöhäiriöitä. Alueella ei ole tiedossa muita toimintaa häiritseviä ympäristötekijöitä ja kaavalla alueelle ei ole osoitettu melulle herkkää toimintaa. Yleismääräyksissä määrätään toimisto- ja liikerakennuksien suunnittelusta siten, että melutaso rakennusten sisällä ei saa ylittää päiväohjearvoa 45 db.

21 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus, ehdotus 18 (18) 4.11 Kaavamerkinnät ja määräykset 4.12 Nimistö Kaavamerkinnät ovat ympäristöministeriön voimassa olevien ohjeiden mukaisia. Kaavamerkinnät ja määräykset ilmenevät kaavakartalta. Kaavamuutoksessa ei synny uusia katuja, vanha Uutelantie on nimetty uudelleen Uutelankujaksi. 5 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 5.1 Yleistä 5.2 Toteutuksen seuranta Hirvensalmen kunta valvoo alueen suunnittelua, rakentamista sekä työpaikkojen ja liikenteen kehitystä. Alueella on tehty vesihuoltoselvitys. Tavoitteena on saada vesihuolto järjestettyä siten, että tulevista rakennuspaikoista on mahdollista liittyä keskitettyihin vesi- ja viemäriverkostoihin. Alueen sähkö- ja televerkon rakentamisesta huolehtivat alueelliset yhtiöt. Kunta seuraa toteutusta rakennusoikeuden ja alueen käytön osalta. Kuopiossa Kuopion toimisto Timo Leskinen, DI aluepäällikkö Mari Piipponen, TaM, arkkitehti SAFA suunnittelija

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos I nähtävillää 31.10 2.12.2013 Luonnos II nähtävillä Ehdotus nähtävillä

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv.

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv. SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 SELOSTUS Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos nähtävillä 30.10 2.12.2013 Ehdotus nähtävillä Hyv. FCG

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy MULTIAN KUNTA AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 25073- Kaavaselostus Ehdotusvaihe 15.6.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Multian kunta I P11270 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 3 TONTTI 7 P27028 6.5.2015

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS HAUKIPUDAS ASEMAKAAVAN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN Asemakaavan laajennus koskee tiloja RN:ot 7:298, 7:314, 7:322, 7:372 sekä 7:393. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 4027-4029

Lisätiedot

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava koskee: Arantilan ja Soinilan kylän tiloja: RN:o 531-402-1-307 (Leinola), RN:o 531-402-1-217 (Sähkömäki), RN:o 531-402-1-79

Lisätiedot

Ilvesvuoren työpaikka-alue

Ilvesvuoren työpaikka-alue Kaavatunnus 2-166 Arkistonro Ilvesvuoren työpaikka-alue Asemakaavan selostus koskee 23.8.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 2416, 2417, osaa kortteleista 2405 ja 2414

Lisätiedot

PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KONNEVEDEN KUNTA PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.2.2015 P25586 Kaavaselostus, luonnos 1 (12) Leskinen Timo / Hyvönen Mirjam 26.2.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

LUVALAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 256

LUVALAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 256 122-AK1502 SÄKYLÄN KUNTA LUVALAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 256 KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.6.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA JUUPAJOKI HULIPAS OSA TILASTA MOISIO 177-405-2-117 Hulipas ja Pikku-Liesi MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 22.6.2015 Tämä kaavaselostus koskee 22.6.2015 päivättyä Moision tilan ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Maria Auranen Sisällysluettelo 1 Mikä on osallistumis- ja?... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Keskustan ja kirkonseudun osayleiskaava Työ: E25837 Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.sweco.fi Toimistot:

Lisätiedot

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Ämmätsä (461) Tila: Riihiniemi RN:o

Lisätiedot

SALLAN KUNTA. Luonnos nähtävillä. Ehdotus nähtävillä

SALLAN KUNTA. Luonnos nähtävillä. Ehdotus nähtävillä SALLAN KUNTA Kirkonkylän asemakaavan muutos ja Sallatunturin asemakaavan muutos ja laajennus, tieliikennealue jaa kevyen liikenteen väylä Kaavaselostus Vireilletulo _._.2015 Luonnos nähtävillä Ehdotus

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128 REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 18 ASEMAKAAVASELOSTUS kaavaehdotus 1.4.1 tark..4.1 14.1.9, 1 Kunnanhallituksen kaavamuutospäätös.... Kunnanhallituksen päätös asemakaavan

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Asemakaavan muutosehdotuksen selostus Kh 23.3.2015 kh liite Kate 18.3.2015 24 Kate om Ympa 13.9.2011 79 Ympa om Asia 45/10.02.03/2015

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

JÄÄHALLIN ALUE kortteli 106

JÄÄHALLIN ALUE kortteli 106 JÄÄHALLIN ALUE kortteli 106 HAAPAVESI KESKUSTAN ASEMAKAAVA-ALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, joka liittyy 19.3.2014 päivättyyn kaavakarttaan HAAPAVEDEN KAUPUNKI SWECO Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

PISPANMÄKI IV A ASEMAKAAVAN SELOSTUS

PISPANMÄKI IV A ASEMAKAAVAN SELOSTUS tark. 9.9.2014 PISPANMÄKI IV A ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan selostus, joka koskee 24. päivänä huhtikuuta 2014 päivättyä asemakaavakarttaa Pispanmäki

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot