POLIISI (AMK) Valintaperusteet. Hyväksytty ja voimassa alkaen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POLIISI (AMK) Valintaperusteet. Hyväksytty 17.12.2014 ja voimassa 3.2.2015 alkaen"

Transkriptio

1 POLIISI (AMK) Valintaperusteet Hyväksytty ja voimassa alkaen 1

2 Sisällysluettelo 1. OPISKELIJAVALINNAN YLEISPERIAATTEET HAKUMENETTELY HAKUKELPOISUUS VALINTAKOE ARVIOINTI JA PISTEYTYS Kirjallinen koe Tiivistelmä Essee Kuntokoe Osakokeiden suoritusvaatimukset, arviointiohjeet ja pisterajat Soveltuvuuden arviointi Psykologinen osio Haastattelu Yksilö- ja ryhmätehtävä TERVEYSTARKASTUS JA HUUMAUSAINETESTAUS TURVALLISUUSSELVITYS ESTEETTÖMYYS OPISKELIJAVALINNASSA OPISKELIJAVALINTA VALINNASTA TIEDOTTAMINEN ARKALUONTEISTEN TIETOJEN KÄSITTELY VOIMAANTULO

3 1. Nämä valintaperusteet koskevat Poliisiammattikorkeakoulussa (Polamk) suoritettavaan poliisin ammattikorkeakoulututkintoon poliisi (AMK) hakeutumista. Tutkinnon laajuus on vähintään 180 ja se tuottaa kelpoisuuden toimia poliisin miehistötehtävissä. Koulutus ei kuulu valtakunnalliseen yhteishakuun eikä korkeakoulujen yhden paikan säännös koske täysimääräisesti Polamkia. Polamkin opiskelijavalinnassa ei oteta huomioon suoritettua korkeakoulututkintoa tai siihen johtavaa ja vastaanotettua opiskelupaikkaa. Sitä vastoin muut korkeakoulut tulkinnevat Polamkissa suoritetun korkeakoulututkinnon ja oppilaitoksessa vastaanotetun opiskelupaikan tässä suhteessa yleisen mallin mukaisesti. Poliisihallitus vahvistaa poliisi (AMK) -tutkinnon vuotuisen aloituspaikkamäärän. Lukuvuoden aikana voi alkaa neljä suomenkielistä ja yksi ruotsinkielinen AMKtutkintoon johtava koulutus. Kelpoisuudesta ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin säädetään laissa Poliisiammattikorkeakoulusta (1164/2013) sekä sitä tarkentavassa valtioneuvoston asetuksessa (282/2014). Polamk päättää Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain 27 1 momentin mukaan opiskelijavalinnan perusteista. 2. Koulutukseen haetaan nettihaun https://haku.polamk.fi kautta. Polamk julkaisee hakuaikataulun ja tarkemmat hakuohjeet internetsivuillaan Poliisiammattikorkeakoulu ei kuulu valtakunnalliseen yhteishakuun. Jokaiseen alkavaan koulutukseen on oma hakujaksonsa ja valintakokeensa. Koulutukseen voi hakea vuoden jokaisella hakujaksolla, mutta ruotsin- ja suomenkieliseen koulutukseen ei voi hakea samanaikaisesti. Hakuaika päättyy aina hakujakson viimeisenä päivänä klo Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon. Hakija voi täydentää hakemustaan hakuajan päättymiseen asti. 3. Poliisiksi koulutettavan tulee lain mukaan täyttää seuraavat vaatimukset: on suorittanut jonkin seuraavista koulutuksista: lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetussa laissa (672/2005) tarkoitettu tutkinto, vähintään kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaava aikaisempi tutkinto, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu (631/1998) ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto tai niitä vastaava aikaisempi tutkinto, 3

4 aikaisemmin voimassa olleiden säännösten mukainen poliisipäällystön virkatutkinto, poliisialipäällystötutkinto, poliisialipäällystön virkatutkinto, poliisin perustutkinto tai poliisimiehistön virkatutkinto tai ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin, on Suomen kansalainen, on terveydentilaltaan poliisin tehtävään sopiva, on rehellinen ja luotettava sekä saanut B-luokan ajo-oikeuden. Hakijan tulee täyttää vaatimukset hakuajan päättymiseen mennessä. Hakijan, jonka koulutuspohjana on lukion oppimäärä, tulee toimittaa Polamkiin todistus lukion oppimäärän suorittamisesta hakuaikana. 4. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen ja opiskelijavalinta tehdään valintakokeen perusteella. Hakijat suorittavat kaksivaiheisen valintakokeen tutkintokielellä (suomi/ruotsi). Polamk voi vaatia, että valintakokeen eri vaiheisiin edellytetään ilmoittautumista. Kokeen 1. vaiheessa hakija suorittaa: kuntokokeen, tiivistelmän, esseen ja osan psykologisen osion testeistä. Koepaikkana on Poliisiammattikorkeakoulu. Valintakokeen toiseen vaiheeseen kutsutaan enintään kaksi kertaa aloituspaikkamäärän verran hakijoita pisteiden (kuntokoe / max 10 p, tiivistelmä ja essee / max 40 p) osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. Kokeen 2. vaiheessa hakija suorittaa: psykologisen osion testejä, yksilö- ja ryhmätehtävän sekä henkilökohtaisen haastattelun. Toinen vaihe toteutetaan Poliisiammattikorkeakoulussa ja hajautetusti yhteistyössä muutaman poliisilaitoksen kanssa eri puolilla Suomea. 5. Valintakokeen enimmäispistemäärä on sata (100) pistettä. Valintakokeen osien pisteytys on: Kirjallinen koe 0 40 pistettä tiivistelmä essee Kuntokoe 0 20 pistettä * 0 15 pistettä (liukuva pisteytys) * 0 25 pistettä (liukuva pisteytys) * 1. vaiheessa hyväksytään puolet pisteistä 4

5 Soveltuvuuden arviointi 0 40 pistettä psykologinen osio * 0 25 pistettä (liukuva pisteytys) haastattelu * 0 10 pistettä (0, 2, 4, 6, 8 tai 10) yksilö- ja ryhmätehtävä * 0 5 pistettä (0, 1, 3 tai 5) Valintakokeen 1. vaiheessa hakijan hyväksi lasketaan kirjallisen kokeen pisteet ja puolet hänen saamistaan kuntokoepisteistä. Kuntokokeen pisteytyksen osuus on siten enintään 20 prosenttia valintakokeen kummassakin valintavaiheessa. 2. vaiheeseen kutsutaan yhteispistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä enintään kaksi kertaa aloituspaikkamäärän verran hakijoita. Valintakokeen 2. vaiheen jälkeen kaikki kokeesta saadut pisteet lasketaan yhteen ja hakijat laitetaan lopullisen yhteispistemäärän mukaiseen paremmuusjärjestykseen. 5.1 Kirjallinen koe tiivistelmä essee 0 15 pistettä 0 25 pistettä Tiivistelmä Tiivistelmä ja essee mittaavat poliisin ammatin kannalta olennaisen tärkeitä alustavia valmiuksia, kuten kykyä tiivistää ihmisten kertomaa luotettavasti ja sujuvasti tutkintailmoituksiin ja kuulustelupöytäkirjoihin. Se on työn ydintä ja sen on oltava tietyllä vähimmäistasolla. Esseekokeessa arvioidaan tutkivan kirjoittamisen perusvalmiuksia. Tiivistelmässä avaintaitona on perusmuotoinen referointi: kuinka hyvin hakija ymmärtää toisen ihmisen kertomaa ja kuinka hyvin hän pystyy välittämään sen ydinsisällön kirjallisesti edelleen. Tiivistelmä kirjoitetaan tietokoneella. Kokeen kesto on 45 minuuttia. Koetilanteessa hakija saa sanan mittaisen artikkelin, joka käsittelee jotakin rikostapausta tai muuta tapahtumakulkua. Tästä lähtötekstistä hakija laatii sanan mittaisen tiivistelmän. Varsinaisen tiivistelmän alkuun hakija kirjoittaa lisäksi sanan mittaisen alkutiivistelmän, jossa koko lähtötekstin olennaisin sisältö kiteytetään yhteen virkkeeseen. Tiivistelmää arvioidaan kymmenen eri osa-alueen näkökulmasta: 1. Saako lukija jo alkutiivistelmän perusteella selvän ja oikean käsityksen lähtötekstin sisällöstä? 2. Saako lukija tiivistelmän perusteella selvän ja oikean yleiskuvan lähtötekstin sisällöstä ja painotuksista? 3. Kertooko tiivistelmä kaikki yksityiskohdat oikein? 4. Sisältääkö tiivistelmä kaikki tai lähes kaikki lähtötekstin keskeiset asiat? 5. Sisältääkö tiivistelmä vain lähtötekstissä kerrottuja asioita? 6. Onko tiivistelmä rakenteeltaan helppolukuinen? 7. Onko tiivistelmän kieli pääosin hyvää? 8. Ovatko tiivistelmässä käytetyt sanat ja ilmaukset riittävän täsmällisiä? 5

6 9. Onko tiivistelmä itsenäinen, omin sanoin kirjoitettu teksti? 10.Onko tiivistelmän pituus tehtävänannon mukainen eli sanaa? Osa-alueet pisteytetään seuraavasti: 0 = puutteet vakavia 0,5 = tyydyttävä 1 = hyvä 1,5 = kiitettävä Enintään yksi osa-alue saa olla 0 pistettä, kaksi nollaa johtaa tiivistelmäkokeen ja samalla koko valintakokeen hylkäykseen. Enimmäispistemäärä on 15 pistettä (10 x 1,5). Kokonaispistemäärä pyöristetään tarvittaessa ylöspäin lähimpään kokonaislukuun Essee Esseekokeessa arvioitavat avaintaidot ovat tutkivan kirjoittamisen eli vaativan referoinnin ja perustelemisen taitoja: kuinka hyvin hakija pystyy vertailemaan eri tekstien sisältöjä ja näkökulmia toisiinsa, tekemään omia johtopäätöksiä ja perustelemaan niitä sekä jäsentelemään omaa tekstiään. Essee kirjoitetaan tietokoneella. Kokeen kesto on kaksi tuntia (120 minuuttia). Hakijalle voidaan myöntää esittämänsä todistuksen/päätöksen (katso Esteettömyys opiskelijavalinnoissa) perusteella lisäaikaa esseekokeeseen 30 minuuttia. Hakija saa ennalta luettavakseen artikkelikokoelman, jonka tekstit liittyvät väljästi tutkivaan ajatteluun ja kirjoittamiseen, vuorovaikutukseen, viestintään ja poliisin työhön. Artikkelikokoelma on ladattavissa maksutta Polamkin internetsivuilta. Hakija saa tehtäväkseen vertailla kolmea eri artikkelia jostakin annetusta näkökulmasta. Kaksi vertailtavaa artikkelia on peräisin etukäteen luetusta artikkelikokoelmasta, yksi lyhyt artikkeli jaetaan vasta koetilaisuudessa. Hakijan tulee käsitellä artikkelien yhtäläisyyksiä ja eroja, yhdistellä tietoja ja näkökulmia sekä perustella omia johtopäätöksiään. Hakijan on osoitettava tuntevansa mainitut kaksi artikkelia, ymmärtävänsä niiden ajatuskulut ja avainkäsitteet ja kykenevänsä hyödyntämään artikkelien sisältöjä mielekkäällä tavalla oman esseensä rakentamisessa. Artikkelikokoelma ei saa olla koetilaisuudessa esillä, vaan artikkeleiden sisältö on hallittava muistinvaraisesti. Koetilaisuudessa jaettava artikkeli on lyhyt, pituudeltaan 2 5 sivua. Se on joka valintakokeessa eri. Esseen arvioitavat osa-alueet ovat seuraavat: 1. Kuinka hyvin kirjoittaja osoittaa hallitsevansa artikkelien sisällöt ja hyödyntää niitä omassa esseessään? 2. Kuinka hyvin kirjoittaja vertailee esseessään artikkelien sisältöjä ja näkökulmia? 3. Kuinka hyvin kirjoittaja tekee esseessään omia johtopäätöksiä ja perustelee niitä? 4. Kuinka hyvin essee on jäsennelty? 5. Kuinka selkeää, täsmällistä ja oikeakielistä esseen kieli on? 6

7 5.2 Kuntokoe Osa-alueet pisteytetään seuraavasti: 0 = vakavia puutteita, välttämättömät alustavat valmiudet puuttuvat 1 = tyydyttävä 3 = hyvä 5 = kiitettävä Enintään yksi osa-alue saa olla 0 pistettä, kaksi nollaa johtaa esseen ja samalla koko valintakokeen hylkäykseen. Enimmäispistemäärä on 25 pistettä (5 x 5). Tavoitteena on varmistaa hakijoiden fyysisten ominaisuuksien perusvalmiudet ja arvioida, onko hakija kunnoltaan sellaisella vähimmäistasolla, että hän selviytyy tutkintokoulutuksesta ja myöhemmin poliisin työstä. Hakijan on ennen valintakokeen aloittamista esitettävä todistus uimataidosta. Testinä on Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton pohjoismainen uimataitotesti. Todistuslomake suoritusohjeineen löytyy Polamkin internetsivuilta. Valintakokeessa suoritettavia kuntokokeen osakokeita on viisi (5) ja ne suoritetaan seuraavassa järjestyksessä: kestävyyskoe, ketteryyskoe, nukenkantotesti, ylätaljan-/leuanveto ja penkkipunnerrus. Jokainen osakoe mittaa erillistä, poliisin työn kannalta olennaisen tärkeää perusvalmiutta. Enimmäispistemäärä on 20 pistettä (4 x 5): Kestävyyskoe 0 5 pistettä aerobinen ja anaerobinen kunto (yleiskuntomittari) Ketteryyskoe 0 5 pistettä kehonhallinta, koordinaatio ja motoriikka Nukenkantotesti hylätty/hyväksytty jalkojen ja keskivartalon voimataso Ylätaljan-/leuanveto 0 5 pistettä voima suhteessa omaan kehoon yläselän ja käsien koukistajien lihaksiston osalta Penkkipunnerrus 0 5 pistettä ylävartalon voimataso ulkoista kuormaa vasten Osakokeiden suoritusvaatimukset, arviointiohjeet ja pisterajat Suoritusvaatimuksissa ja pisterajoissa on otettu huomioon sukupuolten välinen ero fyysisessä toimintakyvyssä. Osakokeissa, joissa pisteytyksen rajat määräytyvät suoritusajan perusteella (kestävyys ja ketteryys), naisten aikarajat ovat erilaiset kuin miesten. Osakokeissa, joissa pisteytyksen rajat määräytyvät suoritusmäärien perusteella (ylätaljan veto/leuanveto ja penkkipunnerrus), pisteytyksen rajat ovat samat, mutta suoritustavat ja suorituksessa käytettävät painot ovat erilaiset. Jos hakija ei esitä todistusta hyväksytystä uimataitotestistä, hakija ei voi aloittaa valintakoetta. Uimataitotestinä käytetään Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry:n käyttämää pohjoismaista uimataitotestiä. Testissä tulee hypätä syvään veteen niin, että pää käy veden alla. Pinnalle pääsyn jälkeen tulee uida yhtäjaksoisesti 200 metriä, josta vähintään 50 metriä selällään. 7

8 Kuntokoe keskeytyy ja hakija karsiutuu seuraavissa tapauksissa: hakija keskeyttää osakokeen, hakija jättää osakokeen suorittamatta, hakija tekee hylätyn suorituksen (= 0 pistettä) kestävyyskokeessa tai hakija tekee kaksi (2) hylättyä suoritusta muissa osakokeissa kuin kestävyyskokeessa. Kestävyyskoe on 1500 metrin juoksutesti. Hakijan juoksuaika pisteytetään. Testi suoritetaan ulkoradalla vaihtelevassa maastossa paitsi talvella, jolloin testi suoritetaan urheiluhallissa. Aika naiset Aika miehet Pistemäärä > 7.45 > = hylätty suoritus < 6.15 < Ketteryyskoe on erilaisia suorituksia sisältävä rata sisäliikuntatiloissa. Radan suoritusaika (sekunteina) pisteytetään. Rata sisältää seuraavat suoritukset: ristiaskellus penkin yli 10 kertaa jos hakija epäonnistuu, ristiaskellus on aloitettava alusta. Mikäli hakija epäonnistuu toisellakin kerralla, on käveltävä suoritus läpi. kuperkeikka keilan kierto aidan alitus (50 cm korkea) keilan kierto ja käännös takaperin juoksuun 10 metrin takaperin juoksu, käännös etuperin juoksuun keilan kierto kolmen juoksuaidan ylitys (korkeus: naiset 69 cm, miehet 77 cm) Aika naiset Aika miehet Pistemäärä > 39 s > 36 s 0 = hylätty suoritus 36,5 39 s s s 32 33,5 s ,5 s 29 31,5 s ,5 s 27 28,5 s 4 < 30 s < 27 s 5 Aika pyöristetään puolen sekunnin tarkkuudella Nukenkanto-testiä ei pisteytetä, vaan se arvioidaan joko hyväksyttynä tai hylättynä suorituksena. Suoritus on hyväksytty, kun hakija siirtää noin 80 kilon painoista nukkea oikealla nostotavalla yhtäjaksoisesti. Nukkea siirrettäessä ainoastaan nuken kantapäät koskettavat maata. Naiset kuljettavat nukkea 15 metriä ja miehet 20 metriä. Nuken nosto- ja laskutapa sekä kuljetus esitellään hakijoille koetilanteessa. 8

9 Ylätaljan-/leuanvedossa suorituskerrat pisteytetään. Suorituksen arvioija ilmaisee ääneen laskemalla, montako hyväksyttyä vetoa hakija on suorittanut. Naiset suorittavat ylätaljan vedon painolla, joka on 70 prosenttia suorittajan oman kehon painosta. Miehet suorittavat leuanvedon toistoleuanvetona oman kehon painolla tai vaihtoehtoisesti ylätaljan vedon 100 kilon painolla. Suorituskerrat Pistemäärä = hylätty suoritus >15 5 Molemmissa suoritustavoissa käytetään myötäotetta (rystyset itseen päin) ja aloituksessa kädet ovat suorana kyynärnivel oienneena. Ylätaljan veto suoritetaan vetämällä käsillä yhtäjaksoisesti niin, että leuan kärki menee tangon yli. Ylätaljan vedossa istuimen selkätuki rajoittaa heilumista ja keinuliikettä vetosuorituksessa. Ylätaljan suoritus tehdään leveällä tangolla. Leuanveto suoritetaan niin, että tangossa suorin käsin roikkuva hakija vetää itsensä ylös siten, että hänen leukansa menee tangon päälle. Liikettä ei saa vauhdittaa jaloilla ja jalkojen tulee olla suorituksen aikana ristissä nilkkojen kohdalta. Suorituksen arvioija voi rajoittaa heilumista ja keinuliikettä. Penkkipunnerruksessa suorituskerrat pisteytetään. Suorituksen arvioija ilmaisee ääneen laskemalla, montako hyväksyttyä punnerrusta hakija on suorittanut. Naiset suorittavat penkkipunnerruksen 35 kilon painolla ja miehet 65 kilon painolla. Suorituskerrat Pistemäärä = hylätty suoritus > 18 5 Suorituksessa ote tangosta on hartioiden leveydeltä. Aloituksessa kädet ovat suorana, kyynärnivel oienneena. Jalkojen tulee olla irti lattiasta (jalkapohjat penkillä tai nilkat ristissä penkin yläpuolella). Takamuksen tulee pysyä penkissä. Tanko lasketaan alas niin, että se koskettaa rintaa (pallean yläosaa), ja nostetaan ylös suorille käsille yhtäjaksoisesti. Ketteryyskokeesta, nukenkantotestistä, ylätaljan-/leuanvedosta sekä penkkipunnerruksesta on esittelyvideot Polamkin internetsivuilla. 5.3 Soveltuvuuden arviointi psykologinen osio 0 25 pistettä (liukuva pisteytys) haastattelu 0 10 pistettä (0, 2, 4, 6, 8 tai 10) yksilö- ja ryhmätehtävä 0 5 pistettä (0, 1, 3 tai 5) 9

10 Tietoa arviointia varten tuotetaan muun muassa hyödyntäen yleisesti käytettyjä ja turvallisuusalan arviointitarpeisiin kehitettyjä testejä ja kartoituksia sekä muita kirjallisia tehtäviä. Arviointitiedon kokonaisuus käsittää lisäksi yksilö- ja ryhmätehtävissä sekä haastattelussa hakijasta saadut havainnot ja vaikutelmat. Turvallisuusalan arviointikäytännön mukaisesti soveltuvuuden arvioinnissa voidaan käyttää myös tietoja hakijan aiemmista soveltuvuusarvioista, jos hän on ennen osallistunut Polamkin valintakokeeseen Psykologinen osio Haastattelu Psykologisessa osiossa arvioidaan muun muassa hakijan tasapainoisuutta, ongelmanratkaisuvalmiuksia, vuorovaikutus- ja yhteistyövalmiuksia sekä poliisin työssä tarpeellista kykyä ottaa vastuuta käytännön tilanteiden ohjaamisesta ja johtamisesta. Psykologisessa osiossa arvioitavat alueet pisteytetään ja hylkäävään arvioon päädytään, jos hakija saa jollakin alueella 0 pistettä. Hylkäävään arvioon voidaan päätyä myös psykologisen osion kokonaisuuden perusteella. Arvioitavia alueita ovat muun muassa motivaatio, itsetuntemus ja poliisialan tuntemus sekä ymmärrys alan erityisyydestä ja vaatimuksista. Lisäksi arvioidaan hakijan asenteita sekä suhtautumista työelämään ja työkyvyn ylläpitämiseen. Haastattelussa saatu 0 pistettä karsii hakijan Yksilö- ja ryhmätehtävä 6. Yksilötehtävässä arvioidaan muun muassa hakijan kykyä itsenäiseen työskentelyyn, analyyttisyyttä ja perustavia esiintymisvalmiuksia. Ryhmätehtävässä arvioidaan hakijan yhteistyö- ja vuorovaikutusvalmiuksia. Yksilö- ja ryhmätehtävässä saatu 0 pistettä ei karsi hakijaa. Opiskelijavalintaa koskeva päätös on ehdollinen, kunnes Polamkin osoittama terveydenhuollon ammattihenkilö on suorittanut koulutukseen valitulle Polamkin terveystarkastusohjeen mukaisen terveystarkastuksen ja huumausainetestauksen, ja todennut hänen terveytensä poliisin tehtävään soveltuvaksi. Opiskelijaksi valitun terveydentilasta säädetään seuraavaa: hakijalla ei saa olla sellaista sairautta, vikaa tai vammaa, joka alentaa hakijan toimintakykyä siinä määrin, että hakija ei selviydy poliisin tehtävistä, hakija ei käytä tai ole käyttänyt huumausainelain (373/2008) 3 :n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuja huumausaineita muuhun kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin, hakijan näöntarkkuus on ilman laseja molemmilla silmillä erikseen vähintään 0.2 sekä laseilla korjattuna vähintään 1.0 ja hakija kuulee ilman apuvälineitä molemmilla korvilla tavallisen puheäänen neljän metrin etäisyydeltä. 10

11 Hakija antaa hakiessaan tarvittavat tiedot terveydentilastaan terveystarkastuksen suorittamista varten. Terveystarkastuksessa koulutukseen valitun oman terveysturvallisuuden lisäksi arvioidaan valitun terveydentilan merkitystä myös järjestelmän turvallisuudelle sekä otetaan huomioon koulutusvaatimukset sekä -olosuhteet. Terveystarkastus sisältää myös näkökyky- ja kuulotestauksen sekä alkoholin riskikäyttöä selvittävän AUDITtestin tai vastaavan testin. Terveystarkastuksen lisäksi suoritetaan huumausainetestaus. Huumausainetestauksessa selvitetään onko hakija käyttänyt huumausainelain (373/2008) 3 :n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuja huumausaineita muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin. Tarvittaessa terveystarkastuksessa selvitetään myös, onko hakijan toimintakyky heikentynyt huumausaineiden lääkinnällisen käytön vuoksi. Arvioitaessa sairauden merkitystä työkykyä alentavana tai rajoittavana sairautena, terveystarkastusta tekevä terveydenhuollon ammattihenkilö voi pyytää tarvittaessa Polamkin suostumuksella lausuntoa ao. sairauden erikoislääkäriltä. Terveydenhuollon ammattihenkilö voi luovuttaa Polamkille kirjallisen johtopäätöksen siitä, onko opiskelijaksi valitun terveydentila poliisimiehen tehtävään sopiva. Huumausainetestauksen tulos sisältyy terveydentilaa koskevaan johtopäätökseen. 7. Opiskelijavalintaa koskeva päätös on ehdollinen, kunnes koulutukseen valitusta on tehty turvallisuusselvityksistä annetun lain mukainen turvallisuusselvitys. 8. Mikäli hakija tarvitsee erityisjärjestelyjä valintakokeessa, tulee hänen tehdä kirjallinen hakemus tarvittavista järjestelyistä ja toimittaa hakemus Polamkiin ennen hakujakson päättymistä. Hakulomake erityisjärjestelyjen hakemista varten on Polamkin internetsivuilla. Polamk ilmoittaa hakijalle järjestettävissä olevista erityisjärjestelyistä. Lisäaikaa voidaan myöntää kirjallisen kokeen esseehen hakemuksesta seuraavissa tapauksissa: hakija toimittaa kopion ylioppilastutkintolautakunnan päätöksestä, jolla hänelle on myönnetty ylioppilaskirjoituksissa lisäaikaa, hakija toimittaa lukilausunnot keskivaikeasta tai vaikeasta lukihäiriöstä kahdelta lausunnonantajalta. Lukilausunnon antajan tulee olla lukihäiriöön perehtynyt erityisopettaja, psykologi, puheterapeutti tai muu lukiasiantuntija (esimerkiksi lukihäiriöön perehtynyt lääkäri). Lausunto voi olla hankittu peruskoulun 9. luokalla tai sen jälkeen. 11

12 Erikoislääkärinlausunnon lausunnonantajan tulee olla lastenneurologi, neurologi tai foniatri. Lausunnon tulee olla peruskoulun suorittamisen jälkeen hankittu. Jos lisäaikaa koskeva hakemus hyväksytään, hakijan koeaikaa esseen kirjoittamisessa jatketaan 30 minuutilla. 9. Haku- ja valintamenettelyn edetessä vaiheittain Polamk tekee päätöksen siitä, ketkä hakijat kutsutaan seuraavaan vaiheeseen. Polamk tekee opiskelijavalintapäätöksen. Koulutukseen valitaan hakijat valintakokeen yhteispistemäärän osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. Kahden tai useamman hakijan yhteispistemäärän ollessa tasan, näiden hakijoiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee soveltuvuuden arvioinnin kokonaispistemäärä. Mikäli tämäkin pistemäärä on kahdella tai useammalla hakijalla sama, ratkaisee ensimmäiseksi haastattelussa, toiseksi psykologisessa osiossa ja kolmanneksi yksilö- ja ryhmätehtävässä saatu pistemäärä. Mikäli myös nämä pistemäärät ovat samat, valitaan koulutukseen kaikki samoilla pisteillä olevat hakijat. Opiskelijavalintapäätös on ehdollinen, kunnes koulutukseen valittu on todettu poliisin tehtävään soveltuvaksi Polamkin osoittaman työterveyshuollon ammattihenkilön suorittaman terveystarkastuksen ja huumausainetestauksen sekä Suojelupoliisin suorittaman perusmuotoisen turvallisuusselvityksen perusteella. Peruutusten vuoksi vapautuvalle opiskelupaikalle kutsutaan varasijalta pistejärjestyksessä. 10. Hakijalle tiedotetaan opiskelijavalintapäätöksestä sähköisesti. 11. Polamkilla on oikeus käsitellä opiskelijaksi ottamista koskevassa asiassa Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain (1164/2013) 49 :n perusteella henkilötietolain (523/1999) 11 :n 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuja arkaluonteisia henkilötietoja eli tietoja, jotka kuvaavat tai on tarkoitettu kuvaamaan: rikollista tekoa, rangaistusta tai muuta rikoksen seuraamusta ja henkilön terveydentilaa, sairautta tai vammaisuutta taikka häneen kohdistettuja hoitotoimenpiteitä tai niihin verrattavia toimia. 12. Nämä valintaperusteet tulevat voimaan

POLIISI (AMK) VALINTAPERUSTEET

POLIISI (AMK) VALINTAPERUSTEET 1 (12) Voimassaoloaika 16.11.2016 - toistaiseksi Säädösperuste L Poliisiammattikorkeakoulusta 1164/2013 VnA 282/2014 Hyväksytty Polamkin hallituksessa 9.11.2016 Muuttaa/Kumoaa Poliisi (AMK) valintaperusteet,

Lisätiedot

POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016

POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016 POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016 Hyväksytty Poliisiammattikorkeakoulun hallituksessa 12.2.2016 1 SISÄLLYS 1. OPISKELIJAVALINNAN YLEISPERIAATTEET... 2 2. KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN JA

Lisätiedot

POLIISI (YLEMPI AMK) VALINTAPERUSTEET

POLIISI (YLEMPI AMK) VALINTAPERUSTEET 1 (7) Voimassaoloaika 9.11.2016 - toistaiseksi Säädösperuste L Poliisiammattikorkeakoulusta 1164/2013 VnA 282/2014 Hyväksytty Polamkin hallituksessa 9.11.2016 ja kohdan 6.1 osalta 14.12.2016 Kumoaa Poliisi

Lisätiedot

RATKAISIJA TUNTEIDEN TULKKI KUUNTELIJA RAUDOITTAJA TILANNEJOHTAJA KOIRANOHJAAJA. SEURAA JA OSALLISTU #Polamk

RATKAISIJA TUNTEIDEN TULKKI KUUNTELIJA RAUDOITTAJA TILANNEJOHTAJA KOIRANOHJAAJA. SEURAA JA OSALLISTU #Polamk YKSI POLIISI SATA URAA Kaikki Suomen poliisit valmistuvat Poliisiammattikorkeakoulusta (Polamk) Tampereen Hervannasta. Poliisin peruskoulutus valmistaa sinut asiantuntijaammattiin, joka tarjoaa monipuolisempia

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko (AMK) 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Fysioterapeutti

Lisätiedot

Hakuohje 1 (5) 16.2.2016

Hakuohje 1 (5) 16.2.2016 Hakuohje 1 (5) 16.2.2016 HAKUOHJE POLIISI (YLEMPI AMK) -TUTKINTOON (suomenkielinen) Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt 12.2.2016 poliisi (ylempi AMK) -koulutuksen valintaperusteet. Ne määrittelevät

Lisätiedot

Koulutustarjonta ja valintaperusteet

Koulutustarjonta ja valintaperusteet Koulutustarjonta ja valintaperusteet Saimaan ammattikorkeakoulu kevään 2016 yhteishaku Yhteishakuinfo 21.10.2015 Ammattikorkeakoulujen valintaperusteet Kolme valintatapaa Ammattikorkeakoulu määrittelee

Lisätiedot

KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 OPISKELIJAVALINTA Kulttuurialalla opiskelijavalinnassa valintakokeella on suuri painoarvo. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen tai hakijat

Lisätiedot

12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Liiketalouden ammattikorkeakoulututkintoon liittyvään koulutusvastuuseen kuuluvat seuraavat kuusi koulutusalaa, joita tämä suositus koskee: 1. Liiketalous 2.

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 7 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala 210/30 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Rakennusmestari (AMK) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen

Lisätiedot

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa 18.1.2012 Yleistä tutkintojen tunnustamisesta Koulutus, tutkinnot ja ammattien sääntely vahvasti kansallisia Tunnustaminen jaetaan

Lisätiedot

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2014 Tutkintoon johtava aikuiskoulutus

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2014 Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Musiikki ja tanssi Valintakoeopas 2014 Tutkintoon johtava aikuiskoulutus 1 Musiikin koulutus, Tutkintoon johtava aikuiskoulutus, Musiikkipedagogi (AMK) Tutkinnon laajuus 240 op Opiskeluaika 2-4 vuotta

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA VALINTAPERUSTEET 2017 KOULUTUKSEN KUVAUS Tutkinto: Kauppatieteiden maisteri (KTM), pääaine laskentatoimi Opintojen laajuus: 120 opintopistettä

Lisätiedot

TANSSINOPETTAJAN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS AIKUISTEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2012

TANSSINOPETTAJAN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS AIKUISTEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2012 1 TANSSINOPETTAJAN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS AIKUISTEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2012 2 1 HAKEMINEN... 4 2 YLEINEN HAKUKELPOISUUS JA VALINTAPERUSTEET... 5 3 VALINTAKOE... 6 3.1 Valintakokeeseen

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. Mitä, Missä, Milloin.

YLIOPPILASTUTKINTO. Mitä, Missä, Milloin. YLIOPPILASTUTKINTO Mitä, Missä, Milloin. Ylioppilastutkinnon rakenne Kaikille yhteisenä pakollisena kokeena on äidinkielen koe ja lisäksi pakolliseksi on valittava kolme seuraavista kokeista: toisen kotimaisen

Lisätiedot

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa Tutkintokohtaiset t k i t terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa tki Aira Rajamäki 30.11.2009 Opetusneuvos Aira Rajamäki Opetushallitus aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

HAKEMUS: KOULUNKÄYNNIN JA AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS. 1. Henkilötiedot. Sukunimi:

HAKEMUS: KOULUNKÄYNNIN JA AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS. 1. Henkilötiedot. Sukunimi: 1 HAKEMUS: Turun kristillinen opisto / opiskelijavalinnat Lustokatu 7 20380 TURKU KOULUNKÄYNNIN JA AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS (Opisto täyttää: hakemus vastaanotettu:

Lisätiedot

VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2017

VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2017 KASVATUSTIETEIDEN TIED EKUNTA 1(5) VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2017 I HAKUKELPOISUUS Hakukelpoisia ovat henkilöt, joilla on voimassa oleva

Lisätiedot

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Hakukohteet: Sosiologian yhteisvalinnassa voi keväällä 2010 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Tampereen

Lisätiedot

HAKUKOHDE: ESITTÄVÄN TAITEEN KOULUTUS TANSSINOPETTAJAKOULUTUKSEN VALINTA- KOEOPAS NUORTEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

HAKUKOHDE: ESITTÄVÄN TAITEEN KOULUTUS TANSSINOPETTAJAKOULUTUKSEN VALINTA- KOEOPAS NUORTEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS HAKUKOHDE: ESITTÄVÄN TAITEEN KOULUTUS TANSSINOPETTAJAKOULUTUKSEN VALINTA- KOEOPAS NUORTEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1 SISÄLLYS 1 HAKUOHJEET... 3 2 YLEISET VALINTAPERUSTEET... 4 3 YLEINEN HAKUKELPOISUUS...

Lisätiedot

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku - uudistukset lainsäädännön näkökulmasta

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku - uudistukset lainsäädännön näkökulmasta Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku - uudistukset lainsäädännön näkökulmasta Kohti perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakua 29.10.2013, Helsinki Congress Paasitorni Hallitusneuvos

Lisätiedot

Mitä lukion jälkeen?

Mitä lukion jälkeen? Mitä lukion jälkeen? Ammattikorkeakouluopinnot Yliopisto-opinnot Ylioppilaspohjainen ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinnot Avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun opinnot Kansanopistojen opintolinjat

Lisätiedot

VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2016

VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2016 KASVATUSTIETEIDEN TIED EKUNTA VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2016 I HAKUKELPOISUUS Hakukelpoisia ovat henkilöt, joilla on 1(5) voimassa oleva

Lisätiedot

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Opiskelupaikan hakijalle Suomessa ammatilliseen koulutukseen voi hakea peruskoulun tai lukion todistuksella Jos olet suorittanut koulutuksen ulkomailla, haet

Lisätiedot

Uudistukset lainsäädännön näkökulmasta

Uudistukset lainsäädännön näkökulmasta Uudistukset lainsäädännön näkökulmasta Kohti erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen yhteistä hakua 6.2.2015 Hallitusneuvos Piritta Sirvio Opetus- ja kulttuuriministeriö Jatkossa kaksi

Lisätiedot

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Hakukohteet: Sosiaalityön yhteisvalinnassa voi keväällä 2010 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Tampereen

Lisätiedot

HAKUOHJE. VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.)

HAKUOHJE. VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.) HAKUOHJE VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.) Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osastolla on syksystä 2005 alkaen mahdollista suorittaa visuaalisen alan taideopettajien

Lisätiedot

KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU. AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset. Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut

KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU. AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset. Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut HAKUAJAT TAMKIN KOULUTUKSIIN 8. 27.1.2016 Englanninkielinen koulutus Studyinfo.fi

Lisätiedot

Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto

Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto Yliopistojen erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettaviksi tarkoitettuja,

Lisätiedot

TANSSINOPETTAJAN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS

TANSSINOPETTAJAN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS TANSSINOPETTAJAN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS NUORTEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2013 1 SISÄLLYS 1 HAKUOHJEET... 3 2 YLEISET VALINTAPERUSTEET... 4 3 YLEINEN HAKUKELPOISUUS... 5 4 PISTEYTYS... 6 5 PAKOLLISET

Lisätiedot

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta EV 35/1997 vp - HE 248/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen

Lisätiedot

WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET. Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet.

WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET. Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet. WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet. Hakuaika alkaa 1.12.2016 ja päättyy 31.1.2017 klo 19.00. Ajoissa

Lisätiedot

Haku ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen

Haku ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen Haku ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen 7. 27.1.2015 2 Ammatillinen erityisopettajankoulutus on opettajankoulutuksen suorittaneille ja ammatillisina erityisopettajina toimiville tai näihin tehtäviin

Lisätiedot

- mitä pitäisi tietää?

- mitä pitäisi tietää? - mitä pitäisi tietää? Haku tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi Voit hakea enintään 6 korkeakoulujen yhteishaussa olevaan koulutukseen (yliopistojen & ammattikorkeakoulujen hakukohteet) Voit saman

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5) Vuosi 2015

Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5) Vuosi 2015 Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5) Hakeminen ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen haku on 7. 27.1.2015. Sähköinen hakemus tulee

Lisätiedot

Kuinka suuri osa opiskelupaikoista varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville syksyn 2014 haussa?

Kuinka suuri osa opiskelupaikoista varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville syksyn 2014 haussa? 9. Usein kysytyt kysymykset Miten opiskelijavalintojen uudistus toteutetaan vaiheittain? Opiskelijavalintauudistuksen ensimmäisessä vaiheessa korkeakoulut voivat oman päätöksensä mukaan varata paikkoja

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA Ennen kuin täytät lomakkeen, tutustu valintaperusteisiin, jotka ovat tämän hakemuslomakkeen

Lisätiedot

Ohjauksen ajankohtaisinfo Ajankohtaista korkea-asteen koulutuksen haku- ja valintamenettelyistä Karelia-amk/Hakijapalvelut

Ohjauksen ajankohtaisinfo Ajankohtaista korkea-asteen koulutuksen haku- ja valintamenettelyistä Karelia-amk/Hakijapalvelut 1 Ohjauksen ajankohtaisinfo 22.1.2016 Ajankohtaista korkea-asteen koulutuksen haku- ja valintamenettelyistä Karelia-amk/Hakijapalvelut 2 Korkeakoulujen yhteishaku Yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen

Lisätiedot

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO Haluatko vaihtaa pääainetta? TAI Onko sinulla vähintään alempi korkeakoulututkinto toisesta korkeakoulusta ja haluat vaihtaa

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

Valintaperusteet, kevät 2013: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi

Valintaperusteet, kevät 2013: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintaperusteet, kevät 2013: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen opiskelijavalintaan

Lisätiedot

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin.

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin. 1 PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Hakuaika 14. 23.8.2013 Seinäjoen ammattikorkeakouluun - Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat Ohjeita

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ. ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op

LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ. ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op Pedagogiset opinnot antavat opiskelijalle valmiuksia toimia erilaisissa

Lisätiedot

HAKU LUKUVUONNA SUORITETTAVIIN ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN ICT-ALAN OSAAJILLE

HAKU LUKUVUONNA SUORITETTAVIIN ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN ICT-ALAN OSAAJILLE HAKU LUKUVUONNA 2017 2018 SUORITETTAVIIN ERILLISIIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN ICT-ALAN OSAAJILLE Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön 16 :n mukaan käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista

Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista Opintopolku ja muut oppijan palvelut -infotilaisuus Messukeskuksessa 6.11.2015 Syksyn 2015 yhteishaku - ajankohtaista Valintojen tulokset julkaistaan

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ. ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op

LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ. ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op Pedagogiset opinnot antavat opiskelijalle valmiuksia toimia erilaisissa

Lisätiedot

10/10/2016. Monta tapaa parantaa maailmaa

10/10/2016. Monta tapaa parantaa maailmaa 10/10/2016 Monta tapaa parantaa maailmaa Diak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu Diakin toimipisteet ja opiskelijamäärät: Helsinki (1570) Oulu (315) Pieksämäki (402) Oulu Pori (307) Turku (170) Pieksämäki

Lisätiedot

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU 1 (1) Opintoasiainosasto Liite 2 ERILLISHAUN (LENTOUPSEERIN KOULUTUSOHJELMA) VALINTAPISTEIDEN MÄÄRÄY- TYMINEN

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU 1 (1) Opintoasiainosasto Liite 2 ERILLISHAUN (LENTOUPSEERIN KOULUTUSOHJELMA) VALINTAPISTEIDEN MÄÄRÄY- TYMINEN MNPUOLUSTUSKORKEKOULU 1 (1) L20852 ERILLISHUN (LENTOUPSEERIN KOULUTUSOHJELM) VLINTPISTEIDEN MÄÄRÄY- TYMINEN Lentoupseerin koulutusohjelman ohjaajaopintosuuntien erityisenä valintakriteerinä on, että hakija

Lisätiedot

Hakuohje 1 (6)

Hakuohje 1 (6) Hakuohje 1 (6) 12.1.2017 HAKUOHJE POLIISI (YLEMPI AMK) -TUTKINTOON (suomenkielinen) Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt 9.11.2016 poliisi (ylempi AMK) -koulutuksen valintaperusteet (päivitetty

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU

Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU 2011 Mistä tietoa? Nettisivu www.admissions.fi etusivuilla linkkeinä koulutusohjelmakuvaukset, hakuohjeet ja yleisinfo käytännön asioista Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot

Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot Hakukohde Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (60 op) Hakuaika 4.1. 22.1.2016 (klo 16.15) Hakeminen Koulutukseen

Lisätiedot

Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info

Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info 15.6.2016 http://www.helsinki.fi/okl/koulutukset/aineenopettajan/uudet_opiskelijat.html INFO 15.6.2016 Opettajan pedagogisten opintojen opiskelijavalinta

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALAN VALINTAPERUSTEET 2010

LUONNONTIETEIDEN ALAN VALINTAPERUSTEET 2010 LUONNONTIETEIDEN ALAN VALINTAPERUSTEET 2010 OPISKELIJAVALINTA Valtakunnalliseen valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen valintaan vaikuttaa koulumenestys, ensimmäinen hakutoive

Lisätiedot

Hakijan haku- ja valintaprosessi

Hakijan haku- ja valintaprosessi AMK-sektori (nuorten koulutus) Hakijan haku- ja valintaprosessi Koulutustiedotuksen tukitoiminto Hakudemo (ennen hakuaikaa) Luonnos 4.10.2010 OPH Hakeminen Haun infosivut Hakuohjeet (hakulomakkeella) Koulutushaku

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

ABIEN VANHEMPAINILTA 20.1.2016. Jatko-opinnot Opinto-ohjaajat Terhi Kurri ja Noora Ranta

ABIEN VANHEMPAINILTA 20.1.2016. Jatko-opinnot Opinto-ohjaajat Terhi Kurri ja Noora Ranta ABIEN VANHEMPAINILTA 20.1.2016 Jatko-opinnot Opinto-ohjaajat Terhi Kurri ja Noora Ranta Ajankohtaista abien ohjauksessa OP1-kurssin abivuoden opotunnit ovat olleet 1. ja 3. jaksossa. Hakuinfo järjestetään

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

1. LIIKKUMISTAIDOT 1.1 Sivuttaissiirtyminen

1. LIIKKUMISTAIDOT 1.1 Sivuttaissiirtyminen ARVIOINTI Nimi: Laji: Koulu: 1. LIIKKUMISTAIDOT 1.1 Sivuttaissiirtyminen Sekä levyn että vartalon siirrot lasketaan 20 sekunnin suorituksen aikana. 1 piste, kun vasemmalta siirretty levy koskettaa lattiaa

Lisätiedot

OPETTAJAKSI SUOMEEN ULKOMAISTA OPETTAJANKELPOISUUTTA TÄYDENTÄVÄT OPET- TAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 15 OP MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE

OPETTAJAKSI SUOMEEN ULKOMAISTA OPETTAJANKELPOISUUTTA TÄYDENTÄVÄT OPET- TAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 15 OP MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE 1 (5) OPETTAJAKSI SUOMEEN ULKOMAISTA OPETTAJANKELPOISUUTTA TÄYDENTÄVÄT OPET- TAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 15 OP MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE VALINTAPERUSTEET Hakuaika päättyy 30.9.2016 Kutsut soveltuvuuden

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Anita Lehikoinen Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamisen nopeuttamista pohtivan työryhmän puheenjohtaja Nopeuttamisryhmän n toimeksianto Työryhmä ja ohjausryhmä

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014)

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) OULUN YLIOPISTO Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) MONITIETEINEN MONIPUOLINEN Arkkitehtuurin tiedekunta Biokemian

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysala Sosiaali- ja terveysala Opoinfo 23.1.2009 23.1.2009 Ritva Liinamaa Sosiaali- ja terveysalan tutkinnot Apuvälineteknikko (AMK) 210 op 3,5 v Bioanalyytikko (AMK) 210 op 3,5 v. Ensihoitaja (AMK) 240 op. 4

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue 18.11.2014 Muutosten kokonaisuus ammatillisessa koulutuksessa

Lisätiedot

11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015

11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015 11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015 TEM/1808/03.01.01/2015 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE SÄHKÖTURVALLISUUS- LAIKSI JA ASETUKSIKSI LAUSUNTO Sähköturvallisuuslainsäädännön uudistuksella on osataan

Lisätiedot

IRONMAN-TESTI. Ski Sport Finland Varalan Urheiluopisto

IRONMAN-TESTI. Ski Sport Finland Varalan Urheiluopisto IRONMAN-TESTI Ski Sport Finland Varalan Urheiluopisto Johdanto Ironman-testipatteristo perustuu Norjan Hiihtoliiton ja Olympiatoppenin käyttämään testistöön ja sen ohjeistukseen (Ironman Testbatteriene,

Lisätiedot

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet SOSIAALITYÖN YHTEISVALINTA Hakeminen

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet SOSIAALITYÖN YHTEISVALINTA Hakeminen Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet SOSIAALITYÖN YHTEISVALINTA 2011 Hakeminen Hakukohteet: Sosiaalityön yhteisvalinnassa voi keväällä 2011 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen

Lisätiedot

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2011 SOSIOLOGIAN YHTEISVALINTA Hakeminen

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2011 SOSIOLOGIAN YHTEISVALINTA Hakeminen Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2011 SOSIOLOGIAN YHTEISVALINTA 2011 Hakeminen Hakukohteet: Sosiologian yhteisvalinnassa voi keväällä 2011 hakea Helsingin, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun

Lisätiedot

1/5. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus HYVINVOINTIPALVELUJEN ERIKOISALAN HAKULOMAKE 2016

1/5. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus HYVINVOINTIPALVELUJEN ERIKOISALAN HAKULOMAKE 2016 1/5 Täytä hakulomake tietokoneella (lomakkeen saa sähköisesti osoitteesta: www.sosnet.fi/erko) tai selvällä käsialalla. Hakuprosessissa huomioidaan vain ne hakijat, jotka liittävät hakemuksensa oheen jäljennökset

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

RAJAVARTIJAN PERUSKURSSIN HAKUOPAS

RAJAVARTIJAN PERUSKURSSIN HAKUOPAS RAJAVARTIJAN PERUSKURSSIN HAKUOPAS 2015 Raja- ja merivartiokoulu 2014 Rajavartijaksi! Rajavartiolaitos hakee palvelukseensa rajavartijoita, jotka koulutetaan tehtävään vuoden kestävällä rajavartijan peruskurssilla.

Lisätiedot

Opoinfo 1.11.2013. Sirkku Mäntyniemi

Opoinfo 1.11.2013. Sirkku Mäntyniemi Opoinfo 1.11.2013 Sirkku Mäntyniemi Valintaperusteet Valintaperusteet kevään 2014 yhteishakuun, ei muutoksia vuoden 2013 valintaperusteisiin Syksyn 2014 hakuun uudet valintaperusteet Kuka voi hakea yleinen

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN

AMMATTIKORKEAKOULUJEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN NUORTEN SUOMENKIELINEN KOULUTUS KEVÄÄN JA SYKSYN 2010 YHTEISHAKU Eija Taipalus, opiskelijavalintakoordinaattori Tutustu ammattikorkeakoulujen koulutustarjontaan ja koulutusalojen

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus vartijan ja järjestyksenvalvojan koulutuksesta ja voimankäyttövälineiden koulutuksesta sekä turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan vastaavan hoitajan koulutuksesta Sisäministeriön

Lisätiedot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Lukion vanhempainilta 16 Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinto Ylioppilaaksi tuloon vaaditaan yokirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet VALINTA JATKOKOULUTUKSEEN 1. Yleinen hakukelpoisuus Yleinen hakukelpoisuus määritellään yliopistolaissa

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

PELASTUSALAN PÄÄLLYSTÖTUTKINTO (AMK), 240 OP. Valintaperusteet AMK N17

PELASTUSALAN PÄÄLLYSTÖTUTKINTO (AMK), 240 OP. Valintaperusteet AMK N17 1 (6) PELASTUSALAN PÄÄLLYSTÖTUTKINTO (AMK), 240 OP Valintaperusteet AMK N17 Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt pelastusalan päällystötutkinnon (AMK) valintaperusteet 8.2.2017. 2 (6) PELASTUSALAN

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO VANHEMPAINILTA

YLIOPPILASTUTKINTO VANHEMPAINILTA YLIOPPILASTUTKINTO VANHEMPAINILTA 7.11.2016 HISTORIAN KERTOMAA Alunperin Turun Akatemian pääsykuulustelu Vuodesta 1852 lukion päättökoe Vuosittainen ylioppilaiden määrä kasvanut noin 70:stä lähes 35 000:een

Lisätiedot

LIIKUNTALUOKAN SOVELTUVUUSTESTIT 2017

LIIKUNTALUOKAN SOVELTUVUUSTESTIT 2017 LIIKUNTALUOKAN SOVELTUVUUSTESTIT 2017 A. FYSIIKKA 1. Voima (etunojapunnerrus rintakehä nyrkkiä koskettaen) Suoritusohjeet: Oikeaa suoritustekniikkaa saa kokeilla kaksi toistoa. Lähtöasento on etunoja,

Lisätiedot

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Sisältö Yleiset periaatteet

Lisätiedot

Päivi Vaattovaara HAKUTOIMISTO 044 7101 648 paivi.vaattovaara(at)kajak.fi hakutoimisto(at)kajak.fi 6.11.2012 1

Päivi Vaattovaara HAKUTOIMISTO 044 7101 648 paivi.vaattovaara(at)kajak.fi hakutoimisto(at)kajak.fi 6.11.2012 1 Päivi Vaattovaara HAKUTOIMISTO 044 7101 648 paivi.vaattovaara(at)kajak.fi hakutoimisto(at)kajak.fi 6.11.2012 1 Kevään 2012 yhteishaku Kaikki ammattikorkeakoulut 25 ammattikorkeakoulua 70 979 ensisijaista

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto. Mäntsälän lukio Syksy 2016

Ylioppilastutkinto. Mäntsälän lukio Syksy 2016 Ylioppilastutkinto Mäntsälän lukio Syksy 2016 1 Ylioppilastutkinnon rakenne Valittava neljä pakollista ainetta: äidinkieli kaikille pakollinen loput kolme pakollista (vähintään yksi pitkä) valittava seuraavista:

Lisätiedot

Oamkin koulutustarjonta ja opiskelijavalinta. OPOPATIO Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio

Oamkin koulutustarjonta ja opiskelijavalinta. OPOPATIO Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio Oamkin koulutustarjonta ja opiskelijavalinta OPOPATIO 21.10.2016 Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) Suomen 5. suurin ammattikorkeakoulu noin 8 800 opiskelijaa henkilöstöä

Lisätiedot

HAKIJOIDEN SUOMEN KIELEN TESTAUS KOULUTUSKESKUS SEDUSSA Toimintamalli

HAKIJOIDEN SUOMEN KIELEN TESTAUS KOULUTUSKESKUS SEDUSSA Toimintamalli HAKIJOIDEN SUOMEN KIELEN TESTAUS KOULUTUSKESKUS SEDUSSA Toimintamalli SISÄLTÖ 1 KIELITESTIN TARKOITUS... 3 2 KIELITESTAUKSEN TOTEUTTAMINEN... 3 2.1 Kielitestauksesta tiedottaminen... 3 2.2 Kielitestiin

Lisätiedot

1/6. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus Hyvinvointipalveluiden erikoisalan hakulomake 2011

1/6. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus Hyvinvointipalveluiden erikoisalan hakulomake 2011 1/6 Täytä hakulomake tietokoneella (lomakkeen saa sähköisesti osoitteesta: www.sosnet.fi) tai selvällä käsialalla. Valintaprosessin helpottamiseksi toivomme, ettet niittaa papereita yhteen, vaan käytät

Lisätiedot

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon 2017 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Kaukovainion yksikkö, liiketalous Kotkantie 2 C, 90250 Oulu www.osao.fi Sisällys Pääsyvaatimukset... 2

Lisätiedot

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kohteiden pisteitys 2016

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kohteiden pisteitys 2016 Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kohteiden pisteitys 2016 Yhteispistejono: Yhteispistevalintaa varten valintapisteet muodostuvat ensisijaisuuspisteiden, koepisteiden sekä ylioppilastutkinnon arvosanojen

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ

Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Uudistuksen ensimmäinen vaihe v. 2014 6.11.2012 1 Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään (H.Siren OKM) Tavoitteet: Korkeakouluista valmistuneiden

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VUONNA 2010

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VUONNA 2010 28.9.2009 AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VUONNA 2010 1. Valinnan yleisperiaatteet Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään AMK-tutkintoon

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN YHTEISHAKUJEN AIKATAULUT 2018

KORKEAKOULUJEN YHTEISHAKUJEN AIKATAULUT 2018 Korkeakoulujen ASPA-ryhmä 18.1.2017 PÄÄTÖS 1.2.2017 1 KORKEAKOULUJEN YHTEISHAKUJEN AIKATAULUT 2018 Ministeriön antamat pvmt (OKM:n päätös 13.11.2017) Opetushallituksen antamat pvmt Korkeakoulujen ASPA-ryhmän

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin OPISKELIJAVALINNAN Y LEISPERIAATTEET (YHTEISHAKU KEVÄT 20 16) Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014. Voit hakea

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot