POLIISI (AMK) Valintaperusteet. Hyväksytty ja voimassa alkaen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POLIISI (AMK) Valintaperusteet. Hyväksytty 17.12.2014 ja voimassa 3.2.2015 alkaen"

Transkriptio

1 POLIISI (AMK) Valintaperusteet Hyväksytty ja voimassa alkaen 1

2 Sisällysluettelo 1. OPISKELIJAVALINNAN YLEISPERIAATTEET HAKUMENETTELY HAKUKELPOISUUS VALINTAKOE ARVIOINTI JA PISTEYTYS Kirjallinen koe Tiivistelmä Essee Kuntokoe Osakokeiden suoritusvaatimukset, arviointiohjeet ja pisterajat Soveltuvuuden arviointi Psykologinen osio Haastattelu Yksilö- ja ryhmätehtävä TERVEYSTARKASTUS JA HUUMAUSAINETESTAUS TURVALLISUUSSELVITYS ESTEETTÖMYYS OPISKELIJAVALINNASSA OPISKELIJAVALINTA VALINNASTA TIEDOTTAMINEN ARKALUONTEISTEN TIETOJEN KÄSITTELY VOIMAANTULO

3 1. Nämä valintaperusteet koskevat Poliisiammattikorkeakoulussa (Polamk) suoritettavaan poliisin ammattikorkeakoulututkintoon poliisi (AMK) hakeutumista. Tutkinnon laajuus on vähintään 180 ja se tuottaa kelpoisuuden toimia poliisin miehistötehtävissä. Koulutus ei kuulu valtakunnalliseen yhteishakuun eikä korkeakoulujen yhden paikan säännös koske täysimääräisesti Polamkia. Polamkin opiskelijavalinnassa ei oteta huomioon suoritettua korkeakoulututkintoa tai siihen johtavaa ja vastaanotettua opiskelupaikkaa. Sitä vastoin muut korkeakoulut tulkinnevat Polamkissa suoritetun korkeakoulututkinnon ja oppilaitoksessa vastaanotetun opiskelupaikan tässä suhteessa yleisen mallin mukaisesti. Poliisihallitus vahvistaa poliisi (AMK) -tutkinnon vuotuisen aloituspaikkamäärän. Lukuvuoden aikana voi alkaa neljä suomenkielistä ja yksi ruotsinkielinen AMKtutkintoon johtava koulutus. Kelpoisuudesta ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin säädetään laissa Poliisiammattikorkeakoulusta (1164/2013) sekä sitä tarkentavassa valtioneuvoston asetuksessa (282/2014). Polamk päättää Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain 27 1 momentin mukaan opiskelijavalinnan perusteista. 2. Koulutukseen haetaan nettihaun https://haku.polamk.fi kautta. Polamk julkaisee hakuaikataulun ja tarkemmat hakuohjeet internetsivuillaan Poliisiammattikorkeakoulu ei kuulu valtakunnalliseen yhteishakuun. Jokaiseen alkavaan koulutukseen on oma hakujaksonsa ja valintakokeensa. Koulutukseen voi hakea vuoden jokaisella hakujaksolla, mutta ruotsin- ja suomenkieliseen koulutukseen ei voi hakea samanaikaisesti. Hakuaika päättyy aina hakujakson viimeisenä päivänä klo Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon. Hakija voi täydentää hakemustaan hakuajan päättymiseen asti. 3. Poliisiksi koulutettavan tulee lain mukaan täyttää seuraavat vaatimukset: on suorittanut jonkin seuraavista koulutuksista: lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetussa laissa (672/2005) tarkoitettu tutkinto, vähintään kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaava aikaisempi tutkinto, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu (631/1998) ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto tai niitä vastaava aikaisempi tutkinto, 3

4 aikaisemmin voimassa olleiden säännösten mukainen poliisipäällystön virkatutkinto, poliisialipäällystötutkinto, poliisialipäällystön virkatutkinto, poliisin perustutkinto tai poliisimiehistön virkatutkinto tai ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin, on Suomen kansalainen, on terveydentilaltaan poliisin tehtävään sopiva, on rehellinen ja luotettava sekä saanut B-luokan ajo-oikeuden. Hakijan tulee täyttää vaatimukset hakuajan päättymiseen mennessä. Hakijan, jonka koulutuspohjana on lukion oppimäärä, tulee toimittaa Polamkiin todistus lukion oppimäärän suorittamisesta hakuaikana. 4. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen ja opiskelijavalinta tehdään valintakokeen perusteella. Hakijat suorittavat kaksivaiheisen valintakokeen tutkintokielellä (suomi/ruotsi). Polamk voi vaatia, että valintakokeen eri vaiheisiin edellytetään ilmoittautumista. Kokeen 1. vaiheessa hakija suorittaa: kuntokokeen, tiivistelmän, esseen ja osan psykologisen osion testeistä. Koepaikkana on Poliisiammattikorkeakoulu. Valintakokeen toiseen vaiheeseen kutsutaan enintään kaksi kertaa aloituspaikkamäärän verran hakijoita pisteiden (kuntokoe / max 10 p, tiivistelmä ja essee / max 40 p) osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. Kokeen 2. vaiheessa hakija suorittaa: psykologisen osion testejä, yksilö- ja ryhmätehtävän sekä henkilökohtaisen haastattelun. Toinen vaihe toteutetaan Poliisiammattikorkeakoulussa ja hajautetusti yhteistyössä muutaman poliisilaitoksen kanssa eri puolilla Suomea. 5. Valintakokeen enimmäispistemäärä on sata (100) pistettä. Valintakokeen osien pisteytys on: Kirjallinen koe 0 40 pistettä tiivistelmä essee Kuntokoe 0 20 pistettä * 0 15 pistettä (liukuva pisteytys) * 0 25 pistettä (liukuva pisteytys) * 1. vaiheessa hyväksytään puolet pisteistä 4

5 Soveltuvuuden arviointi 0 40 pistettä psykologinen osio * 0 25 pistettä (liukuva pisteytys) haastattelu * 0 10 pistettä (0, 2, 4, 6, 8 tai 10) yksilö- ja ryhmätehtävä * 0 5 pistettä (0, 1, 3 tai 5) Valintakokeen 1. vaiheessa hakijan hyväksi lasketaan kirjallisen kokeen pisteet ja puolet hänen saamistaan kuntokoepisteistä. Kuntokokeen pisteytyksen osuus on siten enintään 20 prosenttia valintakokeen kummassakin valintavaiheessa. 2. vaiheeseen kutsutaan yhteispistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä enintään kaksi kertaa aloituspaikkamäärän verran hakijoita. Valintakokeen 2. vaiheen jälkeen kaikki kokeesta saadut pisteet lasketaan yhteen ja hakijat laitetaan lopullisen yhteispistemäärän mukaiseen paremmuusjärjestykseen. 5.1 Kirjallinen koe tiivistelmä essee 0 15 pistettä 0 25 pistettä Tiivistelmä Tiivistelmä ja essee mittaavat poliisin ammatin kannalta olennaisen tärkeitä alustavia valmiuksia, kuten kykyä tiivistää ihmisten kertomaa luotettavasti ja sujuvasti tutkintailmoituksiin ja kuulustelupöytäkirjoihin. Se on työn ydintä ja sen on oltava tietyllä vähimmäistasolla. Esseekokeessa arvioidaan tutkivan kirjoittamisen perusvalmiuksia. Tiivistelmässä avaintaitona on perusmuotoinen referointi: kuinka hyvin hakija ymmärtää toisen ihmisen kertomaa ja kuinka hyvin hän pystyy välittämään sen ydinsisällön kirjallisesti edelleen. Tiivistelmä kirjoitetaan tietokoneella. Kokeen kesto on 45 minuuttia. Koetilanteessa hakija saa sanan mittaisen artikkelin, joka käsittelee jotakin rikostapausta tai muuta tapahtumakulkua. Tästä lähtötekstistä hakija laatii sanan mittaisen tiivistelmän. Varsinaisen tiivistelmän alkuun hakija kirjoittaa lisäksi sanan mittaisen alkutiivistelmän, jossa koko lähtötekstin olennaisin sisältö kiteytetään yhteen virkkeeseen. Tiivistelmää arvioidaan kymmenen eri osa-alueen näkökulmasta: 1. Saako lukija jo alkutiivistelmän perusteella selvän ja oikean käsityksen lähtötekstin sisällöstä? 2. Saako lukija tiivistelmän perusteella selvän ja oikean yleiskuvan lähtötekstin sisällöstä ja painotuksista? 3. Kertooko tiivistelmä kaikki yksityiskohdat oikein? 4. Sisältääkö tiivistelmä kaikki tai lähes kaikki lähtötekstin keskeiset asiat? 5. Sisältääkö tiivistelmä vain lähtötekstissä kerrottuja asioita? 6. Onko tiivistelmä rakenteeltaan helppolukuinen? 7. Onko tiivistelmän kieli pääosin hyvää? 8. Ovatko tiivistelmässä käytetyt sanat ja ilmaukset riittävän täsmällisiä? 5

6 9. Onko tiivistelmä itsenäinen, omin sanoin kirjoitettu teksti? 10.Onko tiivistelmän pituus tehtävänannon mukainen eli sanaa? Osa-alueet pisteytetään seuraavasti: 0 = puutteet vakavia 0,5 = tyydyttävä 1 = hyvä 1,5 = kiitettävä Enintään yksi osa-alue saa olla 0 pistettä, kaksi nollaa johtaa tiivistelmäkokeen ja samalla koko valintakokeen hylkäykseen. Enimmäispistemäärä on 15 pistettä (10 x 1,5). Kokonaispistemäärä pyöristetään tarvittaessa ylöspäin lähimpään kokonaislukuun Essee Esseekokeessa arvioitavat avaintaidot ovat tutkivan kirjoittamisen eli vaativan referoinnin ja perustelemisen taitoja: kuinka hyvin hakija pystyy vertailemaan eri tekstien sisältöjä ja näkökulmia toisiinsa, tekemään omia johtopäätöksiä ja perustelemaan niitä sekä jäsentelemään omaa tekstiään. Essee kirjoitetaan tietokoneella. Kokeen kesto on kaksi tuntia (120 minuuttia). Hakijalle voidaan myöntää esittämänsä todistuksen/päätöksen (katso Esteettömyys opiskelijavalinnoissa) perusteella lisäaikaa esseekokeeseen 30 minuuttia. Hakija saa ennalta luettavakseen artikkelikokoelman, jonka tekstit liittyvät väljästi tutkivaan ajatteluun ja kirjoittamiseen, vuorovaikutukseen, viestintään ja poliisin työhön. Artikkelikokoelma on ladattavissa maksutta Polamkin internetsivuilta. Hakija saa tehtäväkseen vertailla kolmea eri artikkelia jostakin annetusta näkökulmasta. Kaksi vertailtavaa artikkelia on peräisin etukäteen luetusta artikkelikokoelmasta, yksi lyhyt artikkeli jaetaan vasta koetilaisuudessa. Hakijan tulee käsitellä artikkelien yhtäläisyyksiä ja eroja, yhdistellä tietoja ja näkökulmia sekä perustella omia johtopäätöksiään. Hakijan on osoitettava tuntevansa mainitut kaksi artikkelia, ymmärtävänsä niiden ajatuskulut ja avainkäsitteet ja kykenevänsä hyödyntämään artikkelien sisältöjä mielekkäällä tavalla oman esseensä rakentamisessa. Artikkelikokoelma ei saa olla koetilaisuudessa esillä, vaan artikkeleiden sisältö on hallittava muistinvaraisesti. Koetilaisuudessa jaettava artikkeli on lyhyt, pituudeltaan 2 5 sivua. Se on joka valintakokeessa eri. Esseen arvioitavat osa-alueet ovat seuraavat: 1. Kuinka hyvin kirjoittaja osoittaa hallitsevansa artikkelien sisällöt ja hyödyntää niitä omassa esseessään? 2. Kuinka hyvin kirjoittaja vertailee esseessään artikkelien sisältöjä ja näkökulmia? 3. Kuinka hyvin kirjoittaja tekee esseessään omia johtopäätöksiä ja perustelee niitä? 4. Kuinka hyvin essee on jäsennelty? 5. Kuinka selkeää, täsmällistä ja oikeakielistä esseen kieli on? 6

7 5.2 Kuntokoe Osa-alueet pisteytetään seuraavasti: 0 = vakavia puutteita, välttämättömät alustavat valmiudet puuttuvat 1 = tyydyttävä 3 = hyvä 5 = kiitettävä Enintään yksi osa-alue saa olla 0 pistettä, kaksi nollaa johtaa esseen ja samalla koko valintakokeen hylkäykseen. Enimmäispistemäärä on 25 pistettä (5 x 5). Tavoitteena on varmistaa hakijoiden fyysisten ominaisuuksien perusvalmiudet ja arvioida, onko hakija kunnoltaan sellaisella vähimmäistasolla, että hän selviytyy tutkintokoulutuksesta ja myöhemmin poliisin työstä. Hakijan on ennen valintakokeen aloittamista esitettävä todistus uimataidosta. Testinä on Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton pohjoismainen uimataitotesti. Todistuslomake suoritusohjeineen löytyy Polamkin internetsivuilta. Valintakokeessa suoritettavia kuntokokeen osakokeita on viisi (5) ja ne suoritetaan seuraavassa järjestyksessä: kestävyyskoe, ketteryyskoe, nukenkantotesti, ylätaljan-/leuanveto ja penkkipunnerrus. Jokainen osakoe mittaa erillistä, poliisin työn kannalta olennaisen tärkeää perusvalmiutta. Enimmäispistemäärä on 20 pistettä (4 x 5): Kestävyyskoe 0 5 pistettä aerobinen ja anaerobinen kunto (yleiskuntomittari) Ketteryyskoe 0 5 pistettä kehonhallinta, koordinaatio ja motoriikka Nukenkantotesti hylätty/hyväksytty jalkojen ja keskivartalon voimataso Ylätaljan-/leuanveto 0 5 pistettä voima suhteessa omaan kehoon yläselän ja käsien koukistajien lihaksiston osalta Penkkipunnerrus 0 5 pistettä ylävartalon voimataso ulkoista kuormaa vasten Osakokeiden suoritusvaatimukset, arviointiohjeet ja pisterajat Suoritusvaatimuksissa ja pisterajoissa on otettu huomioon sukupuolten välinen ero fyysisessä toimintakyvyssä. Osakokeissa, joissa pisteytyksen rajat määräytyvät suoritusajan perusteella (kestävyys ja ketteryys), naisten aikarajat ovat erilaiset kuin miesten. Osakokeissa, joissa pisteytyksen rajat määräytyvät suoritusmäärien perusteella (ylätaljan veto/leuanveto ja penkkipunnerrus), pisteytyksen rajat ovat samat, mutta suoritustavat ja suorituksessa käytettävät painot ovat erilaiset. Jos hakija ei esitä todistusta hyväksytystä uimataitotestistä, hakija ei voi aloittaa valintakoetta. Uimataitotestinä käytetään Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry:n käyttämää pohjoismaista uimataitotestiä. Testissä tulee hypätä syvään veteen niin, että pää käy veden alla. Pinnalle pääsyn jälkeen tulee uida yhtäjaksoisesti 200 metriä, josta vähintään 50 metriä selällään. 7

8 Kuntokoe keskeytyy ja hakija karsiutuu seuraavissa tapauksissa: hakija keskeyttää osakokeen, hakija jättää osakokeen suorittamatta, hakija tekee hylätyn suorituksen (= 0 pistettä) kestävyyskokeessa tai hakija tekee kaksi (2) hylättyä suoritusta muissa osakokeissa kuin kestävyyskokeessa. Kestävyyskoe on 1500 metrin juoksutesti. Hakijan juoksuaika pisteytetään. Testi suoritetaan ulkoradalla vaihtelevassa maastossa paitsi talvella, jolloin testi suoritetaan urheiluhallissa. Aika naiset Aika miehet Pistemäärä > 7.45 > = hylätty suoritus < 6.15 < Ketteryyskoe on erilaisia suorituksia sisältävä rata sisäliikuntatiloissa. Radan suoritusaika (sekunteina) pisteytetään. Rata sisältää seuraavat suoritukset: ristiaskellus penkin yli 10 kertaa jos hakija epäonnistuu, ristiaskellus on aloitettava alusta. Mikäli hakija epäonnistuu toisellakin kerralla, on käveltävä suoritus läpi. kuperkeikka keilan kierto aidan alitus (50 cm korkea) keilan kierto ja käännös takaperin juoksuun 10 metrin takaperin juoksu, käännös etuperin juoksuun keilan kierto kolmen juoksuaidan ylitys (korkeus: naiset 69 cm, miehet 77 cm) Aika naiset Aika miehet Pistemäärä > 39 s > 36 s 0 = hylätty suoritus 36,5 39 s s s 32 33,5 s ,5 s 29 31,5 s ,5 s 27 28,5 s 4 < 30 s < 27 s 5 Aika pyöristetään puolen sekunnin tarkkuudella Nukenkanto-testiä ei pisteytetä, vaan se arvioidaan joko hyväksyttynä tai hylättynä suorituksena. Suoritus on hyväksytty, kun hakija siirtää noin 80 kilon painoista nukkea oikealla nostotavalla yhtäjaksoisesti. Nukkea siirrettäessä ainoastaan nuken kantapäät koskettavat maata. Naiset kuljettavat nukkea 15 metriä ja miehet 20 metriä. Nuken nosto- ja laskutapa sekä kuljetus esitellään hakijoille koetilanteessa. 8

9 Ylätaljan-/leuanvedossa suorituskerrat pisteytetään. Suorituksen arvioija ilmaisee ääneen laskemalla, montako hyväksyttyä vetoa hakija on suorittanut. Naiset suorittavat ylätaljan vedon painolla, joka on 70 prosenttia suorittajan oman kehon painosta. Miehet suorittavat leuanvedon toistoleuanvetona oman kehon painolla tai vaihtoehtoisesti ylätaljan vedon 100 kilon painolla. Suorituskerrat Pistemäärä = hylätty suoritus >15 5 Molemmissa suoritustavoissa käytetään myötäotetta (rystyset itseen päin) ja aloituksessa kädet ovat suorana kyynärnivel oienneena. Ylätaljan veto suoritetaan vetämällä käsillä yhtäjaksoisesti niin, että leuan kärki menee tangon yli. Ylätaljan vedossa istuimen selkätuki rajoittaa heilumista ja keinuliikettä vetosuorituksessa. Ylätaljan suoritus tehdään leveällä tangolla. Leuanveto suoritetaan niin, että tangossa suorin käsin roikkuva hakija vetää itsensä ylös siten, että hänen leukansa menee tangon päälle. Liikettä ei saa vauhdittaa jaloilla ja jalkojen tulee olla suorituksen aikana ristissä nilkkojen kohdalta. Suorituksen arvioija voi rajoittaa heilumista ja keinuliikettä. Penkkipunnerruksessa suorituskerrat pisteytetään. Suorituksen arvioija ilmaisee ääneen laskemalla, montako hyväksyttyä punnerrusta hakija on suorittanut. Naiset suorittavat penkkipunnerruksen 35 kilon painolla ja miehet 65 kilon painolla. Suorituskerrat Pistemäärä = hylätty suoritus > 18 5 Suorituksessa ote tangosta on hartioiden leveydeltä. Aloituksessa kädet ovat suorana, kyynärnivel oienneena. Jalkojen tulee olla irti lattiasta (jalkapohjat penkillä tai nilkat ristissä penkin yläpuolella). Takamuksen tulee pysyä penkissä. Tanko lasketaan alas niin, että se koskettaa rintaa (pallean yläosaa), ja nostetaan ylös suorille käsille yhtäjaksoisesti. Ketteryyskokeesta, nukenkantotestistä, ylätaljan-/leuanvedosta sekä penkkipunnerruksesta on esittelyvideot Polamkin internetsivuilla. 5.3 Soveltuvuuden arviointi psykologinen osio 0 25 pistettä (liukuva pisteytys) haastattelu 0 10 pistettä (0, 2, 4, 6, 8 tai 10) yksilö- ja ryhmätehtävä 0 5 pistettä (0, 1, 3 tai 5) 9

10 Tietoa arviointia varten tuotetaan muun muassa hyödyntäen yleisesti käytettyjä ja turvallisuusalan arviointitarpeisiin kehitettyjä testejä ja kartoituksia sekä muita kirjallisia tehtäviä. Arviointitiedon kokonaisuus käsittää lisäksi yksilö- ja ryhmätehtävissä sekä haastattelussa hakijasta saadut havainnot ja vaikutelmat. Turvallisuusalan arviointikäytännön mukaisesti soveltuvuuden arvioinnissa voidaan käyttää myös tietoja hakijan aiemmista soveltuvuusarvioista, jos hän on ennen osallistunut Polamkin valintakokeeseen Psykologinen osio Haastattelu Psykologisessa osiossa arvioidaan muun muassa hakijan tasapainoisuutta, ongelmanratkaisuvalmiuksia, vuorovaikutus- ja yhteistyövalmiuksia sekä poliisin työssä tarpeellista kykyä ottaa vastuuta käytännön tilanteiden ohjaamisesta ja johtamisesta. Psykologisessa osiossa arvioitavat alueet pisteytetään ja hylkäävään arvioon päädytään, jos hakija saa jollakin alueella 0 pistettä. Hylkäävään arvioon voidaan päätyä myös psykologisen osion kokonaisuuden perusteella. Arvioitavia alueita ovat muun muassa motivaatio, itsetuntemus ja poliisialan tuntemus sekä ymmärrys alan erityisyydestä ja vaatimuksista. Lisäksi arvioidaan hakijan asenteita sekä suhtautumista työelämään ja työkyvyn ylläpitämiseen. Haastattelussa saatu 0 pistettä karsii hakijan Yksilö- ja ryhmätehtävä 6. Yksilötehtävässä arvioidaan muun muassa hakijan kykyä itsenäiseen työskentelyyn, analyyttisyyttä ja perustavia esiintymisvalmiuksia. Ryhmätehtävässä arvioidaan hakijan yhteistyö- ja vuorovaikutusvalmiuksia. Yksilö- ja ryhmätehtävässä saatu 0 pistettä ei karsi hakijaa. Opiskelijavalintaa koskeva päätös on ehdollinen, kunnes Polamkin osoittama terveydenhuollon ammattihenkilö on suorittanut koulutukseen valitulle Polamkin terveystarkastusohjeen mukaisen terveystarkastuksen ja huumausainetestauksen, ja todennut hänen terveytensä poliisin tehtävään soveltuvaksi. Opiskelijaksi valitun terveydentilasta säädetään seuraavaa: hakijalla ei saa olla sellaista sairautta, vikaa tai vammaa, joka alentaa hakijan toimintakykyä siinä määrin, että hakija ei selviydy poliisin tehtävistä, hakija ei käytä tai ole käyttänyt huumausainelain (373/2008) 3 :n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuja huumausaineita muuhun kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin, hakijan näöntarkkuus on ilman laseja molemmilla silmillä erikseen vähintään 0.2 sekä laseilla korjattuna vähintään 1.0 ja hakija kuulee ilman apuvälineitä molemmilla korvilla tavallisen puheäänen neljän metrin etäisyydeltä. 10

11 Hakija antaa hakiessaan tarvittavat tiedot terveydentilastaan terveystarkastuksen suorittamista varten. Terveystarkastuksessa koulutukseen valitun oman terveysturvallisuuden lisäksi arvioidaan valitun terveydentilan merkitystä myös järjestelmän turvallisuudelle sekä otetaan huomioon koulutusvaatimukset sekä -olosuhteet. Terveystarkastus sisältää myös näkökyky- ja kuulotestauksen sekä alkoholin riskikäyttöä selvittävän AUDITtestin tai vastaavan testin. Terveystarkastuksen lisäksi suoritetaan huumausainetestaus. Huumausainetestauksessa selvitetään onko hakija käyttänyt huumausainelain (373/2008) 3 :n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuja huumausaineita muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin. Tarvittaessa terveystarkastuksessa selvitetään myös, onko hakijan toimintakyky heikentynyt huumausaineiden lääkinnällisen käytön vuoksi. Arvioitaessa sairauden merkitystä työkykyä alentavana tai rajoittavana sairautena, terveystarkastusta tekevä terveydenhuollon ammattihenkilö voi pyytää tarvittaessa Polamkin suostumuksella lausuntoa ao. sairauden erikoislääkäriltä. Terveydenhuollon ammattihenkilö voi luovuttaa Polamkille kirjallisen johtopäätöksen siitä, onko opiskelijaksi valitun terveydentila poliisimiehen tehtävään sopiva. Huumausainetestauksen tulos sisältyy terveydentilaa koskevaan johtopäätökseen. 7. Opiskelijavalintaa koskeva päätös on ehdollinen, kunnes koulutukseen valitusta on tehty turvallisuusselvityksistä annetun lain mukainen turvallisuusselvitys. 8. Mikäli hakija tarvitsee erityisjärjestelyjä valintakokeessa, tulee hänen tehdä kirjallinen hakemus tarvittavista järjestelyistä ja toimittaa hakemus Polamkiin ennen hakujakson päättymistä. Hakulomake erityisjärjestelyjen hakemista varten on Polamkin internetsivuilla. Polamk ilmoittaa hakijalle järjestettävissä olevista erityisjärjestelyistä. Lisäaikaa voidaan myöntää kirjallisen kokeen esseehen hakemuksesta seuraavissa tapauksissa: hakija toimittaa kopion ylioppilastutkintolautakunnan päätöksestä, jolla hänelle on myönnetty ylioppilaskirjoituksissa lisäaikaa, hakija toimittaa lukilausunnot keskivaikeasta tai vaikeasta lukihäiriöstä kahdelta lausunnonantajalta. Lukilausunnon antajan tulee olla lukihäiriöön perehtynyt erityisopettaja, psykologi, puheterapeutti tai muu lukiasiantuntija (esimerkiksi lukihäiriöön perehtynyt lääkäri). Lausunto voi olla hankittu peruskoulun 9. luokalla tai sen jälkeen. 11

12 Erikoislääkärinlausunnon lausunnonantajan tulee olla lastenneurologi, neurologi tai foniatri. Lausunnon tulee olla peruskoulun suorittamisen jälkeen hankittu. Jos lisäaikaa koskeva hakemus hyväksytään, hakijan koeaikaa esseen kirjoittamisessa jatketaan 30 minuutilla. 9. Haku- ja valintamenettelyn edetessä vaiheittain Polamk tekee päätöksen siitä, ketkä hakijat kutsutaan seuraavaan vaiheeseen. Polamk tekee opiskelijavalintapäätöksen. Koulutukseen valitaan hakijat valintakokeen yhteispistemäärän osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. Kahden tai useamman hakijan yhteispistemäärän ollessa tasan, näiden hakijoiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee soveltuvuuden arvioinnin kokonaispistemäärä. Mikäli tämäkin pistemäärä on kahdella tai useammalla hakijalla sama, ratkaisee ensimmäiseksi haastattelussa, toiseksi psykologisessa osiossa ja kolmanneksi yksilö- ja ryhmätehtävässä saatu pistemäärä. Mikäli myös nämä pistemäärät ovat samat, valitaan koulutukseen kaikki samoilla pisteillä olevat hakijat. Opiskelijavalintapäätös on ehdollinen, kunnes koulutukseen valittu on todettu poliisin tehtävään soveltuvaksi Polamkin osoittaman työterveyshuollon ammattihenkilön suorittaman terveystarkastuksen ja huumausainetestauksen sekä Suojelupoliisin suorittaman perusmuotoisen turvallisuusselvityksen perusteella. Peruutusten vuoksi vapautuvalle opiskelupaikalle kutsutaan varasijalta pistejärjestyksessä. 10. Hakijalle tiedotetaan opiskelijavalintapäätöksestä sähköisesti. 11. Polamkilla on oikeus käsitellä opiskelijaksi ottamista koskevassa asiassa Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain (1164/2013) 49 :n perusteella henkilötietolain (523/1999) 11 :n 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuja arkaluonteisia henkilötietoja eli tietoja, jotka kuvaavat tai on tarkoitettu kuvaamaan: rikollista tekoa, rangaistusta tai muuta rikoksen seuraamusta ja henkilön terveydentilaa, sairautta tai vammaisuutta taikka häneen kohdistettuja hoitotoimenpiteitä tai niihin verrattavia toimia. 12. Nämä valintaperusteet tulevat voimaan

POLIISI (AMK) VALINTAPERUSTEET

POLIISI (AMK) VALINTAPERUSTEET 1 (12) Voimassaoloaika 16.11.2016 - toistaiseksi Säädösperuste L Poliisiammattikorkeakoulusta 1164/2013 VnA 282/2014 Hyväksytty Polamkin hallituksessa 9.11.2016 Muuttaa/Kumoaa Poliisi (AMK) valintaperusteet,

Lisätiedot

POLIISI (AMK) VALINTAPERUSTEET

POLIISI (AMK) VALINTAPERUSTEET 1 (12) Voimassaoloaika 23.1.2018 - toistaiseksi Säädösperuste L Poliisiammattikorkeakoulusta 1164/2013 VnA 282/2014 Hyväksytty Polamkin hallituksessa 13.12.2017 Muuttaa/Kumoaa Poliisi (AMK) valintaperusteet,

Lisätiedot

POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016

POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016 POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016 Hyväksytty Poliisiammattikorkeakoulun hallituksessa 12.2.2016 1 SISÄLLYS 1. OPISKELIJAVALINNAN YLEISPERIAATTEET... 2 2. KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN JA

Lisätiedot

POLIISI (YLEMPI AMK) VALINTAPERUSTEET

POLIISI (YLEMPI AMK) VALINTAPERUSTEET 1 (7) Voimassaoloaika 9.11.2016 - toistaiseksi Säädösperuste L Poliisiammattikorkeakoulusta 1164/2013 VnA 282/2014 Hyväksytty Polamkin hallituksessa 9.11.2016 ja kohdan 6.1 osalta 14.12.2016 Kumoaa Poliisi

Lisätiedot

Hakuohje 1 (5) 9.3.2015

Hakuohje 1 (5) 9.3.2015 Hakuohje 1 (5) 9.3.2015 HAKUOHJE POLIISI (YLEMPI AMK) -TUTKINTOON (suomenkielinen) Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt 17.12.2014 poliisi (ylempi AMK) -tutkinnon valintaperusteet. Ne määrittelevät

Lisätiedot

RATKAISIJA TUNTEIDEN TULKKI KUUNTELIJA RAUDOITTAJA TILANNEJOHTAJA KOIRANOHJAAJA. SEURAA JA OSALLISTU #Polamk

RATKAISIJA TUNTEIDEN TULKKI KUUNTELIJA RAUDOITTAJA TILANNEJOHTAJA KOIRANOHJAAJA. SEURAA JA OSALLISTU #Polamk YKSI POLIISI SATA URAA Kaikki Suomen poliisit valmistuvat Poliisiammattikorkeakoulusta (Polamk) Tampereen Hervannasta. Poliisin peruskoulutus valmistaa sinut asiantuntijaammattiin, joka tarjoaa monipuolisempia

Lisätiedot

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2013 Aikuiskoulutus

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2013 Aikuiskoulutus Musiikki ja tanssi Valintakoeopas 2013 Aikuiskoulutus 1 Musiikin koulutusohjelma, Tutkintoon johtava aikuiskoulutus, Musiikkipedagogi (AMK) Tutkinnon laajuus 270 op Opiskeluaika 2-4 vuotta Varhaisiän musiikkikasvatuksen

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN YLEISET VALINTAPERUSTEET KEVÄÄLLÄ 2014 OPISKELIJAVALINTA Opiskelijavalintaan vaikuttavat koulumenestys,

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa.

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko (AMK) 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Fysioterapeutti

Lisätiedot

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 OPISKELIJAVALINTA Valtakunnalliseen valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen valintaan vaikuttaa koulumenestys, ensimmäinen

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 Liiketalouden alaan kuuluvat seuraavat koulutuksen osa-alueet.: 1. Liiketalous 2. Johdon assistenttityö ja kielet 3. Tietojenkäsittely

Lisätiedot

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU 1 (7) Opintoasiainosasto Liite 1

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU 1 (7) Opintoasiainosasto Liite 1 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU 1 (7) PÄÄHAUN VALINTAPISTEIDEN MÄÄRÄYTYMINEN määräytyvät alkupisteiden ja pääsykoepisteiden perusteella. Valintapisteiden enimmäismäärä on 165. 1 ALKUPISTEET Alkupisteet muodostuvat

Lisätiedot

Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin

Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin INFO 12.2.2013 www.novida.fi Amk-nuorten koulutus ja yliopistojen yhteishaku 4.3.-3.4.2013 www.amkhaku.fi ja www.yliopistohaku.fi Valintakokeet järjestetään

Lisätiedot

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi YHTEISHAKU 2015 Aikataulut Valintaperusteet YHTEISHAKU Hakupalvelu (suomi) (ruotsi) (englanti) Yhteishaun aikataulut 1. hakuaika 7.1.- 27.1.2015 klo 15.00 (vieraskieliset koulutukset) 2. hakuaika 17.3.

Lisätiedot

Hakuohje 1 (5) 16.2.2016

Hakuohje 1 (5) 16.2.2016 Hakuohje 1 (5) 16.2.2016 HAKUOHJE POLIISI (YLEMPI AMK) -TUTKINTOON (suomenkielinen) Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt 12.2.2016 poliisi (ylempi AMK) -koulutuksen valintaperusteet. Ne määrittelevät

Lisätiedot

Teoria kohtaa käytännön Polamk-kampuksella

Teoria kohtaa käytännön Polamk-kampuksella Teoria kohtaa käytännön Polamk-kampuksella Poliisiammattikorkeakoulu (Polamk) on Suomen ainoa poliisioppilaitos poliisin koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämisen osaaja. Polamk sijaitsee Tampereella Hervannan

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015 OPISKELIJAVALINTA 2016 Arja Hiltunen 9.11.2015 Opiskelijavalinta uudistuksen II vaihe koskee syksyllä 2016 alkavaa koulutusta osa korkeakoulupaikoista varataan ensikertalaisille yhdenpaikan säännös koskee

Lisätiedot

Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi

Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen opiskelijavalintaan vaikuttavat

Lisätiedot

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU 1 (7) Opintoasiainosasto Liite 1

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU 1 (7) Opintoasiainosasto Liite 1 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU 1 (7) PÄÄHAUN (SK/SM) VALINTAPISTEIDEN MÄÄRÄYTYMINEN Valintapisteet määräytyvät esivalinnan alkupisteiden sekä valinta- ja soveltuvuuskoepisteiden perusteella. Valintapisteiden

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa.

Lisätiedot

Valintaperusteet, kevät 2014: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet, kevät 2014: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet, kevät 2014: Sosiaali- ja terveysala 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Apuvälineteknikko (AMK) 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko

Lisätiedot

Metropolian opo-info 2.11.2012. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2013

Metropolian opo-info 2.11.2012. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2013 Metropolian opo-info Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2013 Metropolian VKYH koulutustarjonta 2013 Vieraskielisessä yhteishaussa (VKYH) on tarjolla yhteensä 10 koulutusohjelmaa: Tutkinto Koulutusohjelma Aloituspaikat

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNNALLE: Liite 1 1 (2) LAUSUNTO LUKIHÄIRIÖSTÄ Lausunnon 1. sivun täyttää tutkimuksen suorittaja ja lausunnon antaja (erityisopettaja, psykologi, puheterapeutti, lukihäiriöön perehtynyt

Lisätiedot

Koulutustarjonta ja valintaperusteet

Koulutustarjonta ja valintaperusteet Koulutustarjonta ja valintaperusteet Saimaan ammattikorkeakoulu kevään 2016 yhteishaku Yhteishakuinfo 21.10.2015 Ammattikorkeakoulujen valintaperusteet Kolme valintatapaa Ammattikorkeakoulu määrittelee

Lisätiedot

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 Kevään 2015 yhteishaussa on humanistisen ja kasvatusalan ammattikorkeakoulututkintoon

Lisätiedot

Opo-info 27.11.2015. Sirkku Mäntyniemi

Opo-info 27.11.2015. Sirkku Mäntyniemi Opo-info 27.11.2015 Sirkku Mäntyniemi Yhteishaku, kevät 2016 1. hakuaika 8.1.-27.1. 2016 klo 15 Vieraskieliset koulutukset (Bachelor) 2. hakuaika 16.3.-6.4.2016 klo 15 AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat

Lisätiedot

KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 OPISKELIJAVALINTA Kulttuurialalla opiskelijavalinnassa valintakokeella on suuri painoarvo. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen tai hakijat

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING)

OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING) OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan valintakokeeseen. Valintakokeesta on saatava

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala 240 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Insinööri (AMK) Opiskelijavalinta Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen

Lisätiedot

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU (Humak) päivä- ja monimuotototeutus Kevään 2015 yhteishaussa

Lisätiedot

TANSSINOPETTAJAN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS AIKUISTEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2012

TANSSINOPETTAJAN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS AIKUISTEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2012 1 TANSSINOPETTAJAN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS AIKUISTEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2012 2 1 HAKEMINEN... 4 2 YLEINEN HAKUKELPOISUUS JA VALINTAPERUSTEET... 5 3 VALINTAKOE... 6 3.1 Valintakokeeseen

Lisätiedot

Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014)

Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014) 1 Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014) Opiskelijavalinnan maksimipisteet (100 pistettä): Koulumenestys Valintakoe 60 pistettä 40 pistettä Kaikki hakukelpoiset

Lisätiedot

12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Liiketalouden ammattikorkeakoulututkintoon liittyvään koulutusvastuuseen kuuluvat seuraavat kuusi koulutusalaa, joita tämä suositus koskee: 1. Liiketalous 2.

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA VALINTAPERUSTEET 2017 KOULUTUKSEN KUVAUS Tutkinto: Kauppatieteiden maisteri (KTM), pääaine laskentatoimi Opintojen laajuus: 120 opintopistettä

Lisätiedot

Metropolian opo-info 1.11.2013. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2014

Metropolian opo-info 1.11.2013. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2014 Metropolian opo-info 1.11.2013 Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2014 Metropolian VKYH koulutustarjonta 2014 Vieraskielisessä yhteishaussa (VKYH) on tarjolla yhteensä 9 koulutusta: Tutkinto Koulutus Aloituspaikat

Lisätiedot

6. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

6. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 6. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 6.1 Suomenkielinen/ruotsinkielinen koulutus 6.1.1 Opiskelijavalinta Yleinen hakukelpoisuus tutkintoon johtaviin koulutusohjelmiin on kerrottu

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2013: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet, syksy 2013: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet, syksy 2013: Sosiaali- ja terveysala 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko (AMK) 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Fysioterapeutti

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 7 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

Joustava hakeutuminen ja koulutuksen pääsy. Amiskiertue 2017

Joustava hakeutuminen ja koulutuksen pääsy. Amiskiertue 2017 Joustava hakeutuminen ja koulutuksen pääsy Amiskiertue 2017 Joustava hakeutuminen ja koulutuksen pääsy Asiakaslähtöinen ammatillinen koulutus joustava hakeutuminen ja koulutukseen pääsy Hakeutuminen ja

Lisätiedot

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Hakija voi hakea vain yhteen teknillisen tiedekunnan maisteriohjelmaan

Lisätiedot

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2014 Tutkintoon johtava aikuiskoulutus

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2014 Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Musiikki ja tanssi Valintakoeopas 2014 Tutkintoon johtava aikuiskoulutus 1 Musiikin koulutus, Tutkintoon johtava aikuiskoulutus, Musiikkipedagogi (AMK) Tutkinnon laajuus 240 op Opiskeluaika 2-4 vuotta

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 INSINÖÖRIKOULUTUS (*) JA LABORATORIOANALYYTIKKOKOULUTUS (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta OPISKELIJAVALINTA Kaikki hakukelpoiset hakijat

Lisätiedot

Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa

Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ensihoitajakoulutukseen sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa

Opiskelijavalinta ensihoitajakoulutukseen sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa Opiskelijavalinta ensihoitajakoulutukseen sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee

Lisätiedot

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010 TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010 Uudet opiskelijat Vuonna 2010 uusia opiskelijoita otetaan näyttelijäntyön, ohjauksen, dramaturgian, valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelmiin, teatteriopettajan

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 6 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2017

VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2017 KASVATUSTIETEIDEN TIED EKUNTA 1(5) VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2017 I HAKUKELPOISUUS Hakukelpoisia ovat henkilöt, joilla on voimassa oleva

Lisätiedot

Yhteishaku sekä pääsy- ja soveltuvuuskokeet. Opinto-ohjaaja Virpi Seimelä WinNova

Yhteishaku sekä pääsy- ja soveltuvuuskokeet. Opinto-ohjaaja Virpi Seimelä WinNova Yhteishaku sekä pääsy- ja soveltuvuuskokeet Opinto-ohjaaja Virpi Seimelä WinNova Yhteishaku 2014 Yhteishaku Kevään 2014 yhteishaku 24.2. 14.3.2014 (klo 15) Opintopolku.fi pk, yo Opiskelijavalinnat aikaisintaan

Lisätiedot

HAKUKOHDE: ESITTÄVÄN TAITEEN KOULUTUS TANSSINOPETTAJAKOULUTUKSEN VALINTA- KOEOPAS NUORTEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

HAKUKOHDE: ESITTÄVÄN TAITEEN KOULUTUS TANSSINOPETTAJAKOULUTUKSEN VALINTA- KOEOPAS NUORTEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS HAKUKOHDE: ESITTÄVÄN TAITEEN KOULUTUS TANSSINOPETTAJAKOULUTUKSEN VALINTA- KOEOPAS NUORTEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1 SISÄLLYS 1 HAKUOHJEET... 3 2 YLEISET VALINTAPERUSTEET... 4 3 YLEINEN HAKUKELPOISUUS...

Lisätiedot

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala 210/30 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Rakennusmestari (AMK) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen

Lisätiedot

VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2016

VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2016 KASVATUSTIETEIDEN TIED EKUNTA VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2016 I HAKUKELPOISUUS Hakukelpoisia ovat henkilöt, joilla on 1(5) voimassa oleva

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta kauppatieteiden kandidaateille kevät 2014 Kasvatustieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 1. Yleistä Joustava opintopolun kasvatuspsykologian

Lisätiedot

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Hakukohteet: Sosiologian yhteisvalinnassa voi keväällä 2010 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Tampereen

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA

OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA 1 OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA Opiskelijat valitaan kahdella tavalla: Jono 1: 15 opiskelijaa valitaan koulumenestyksen ja valintakokeen yhteispistemäärän perusteella

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS KEVÄÄLLÄ 2014 (syksyllä 2014 alkava koulutus)

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS KEVÄÄLLÄ 2014 (syksyllä 2014 alkava koulutus) AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS KEVÄÄLLÄ 2014 (syksyllä 2014 alkava koulutus) VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteishaku kevät hakuaika klo Suomenkieliset AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset

Korkeakoulujen yhteishaku kevät hakuaika klo Suomenkieliset AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018 2. hakuaika 14.3.-28.3.2018 klo 15.00 Suomenkieliset AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset Yksi yhteishaku, yksi hakulomake max. kuusi hakukohdetta Hakukohteet

Lisätiedot

LAKI AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA HALLITUKSEN ESITYS ERITYISOPETUS JA VALMENTAVAT KOULUTUKSET

LAKI AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA HALLITUKSEN ESITYS ERITYISOPETUS JA VALMENTAVAT KOULUTUKSET LAKI AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA HALLITUKSEN ESITYS ERITYISOPETUS JA VALMENTAVAT KOULUTUKSET 6.4.2017 Uudistus voimaan 1.1.2018 Hallituksen esitys eduskunnalle huhtikuussa 2017 Eduskuntakäsittely keväällä

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. Mitä, Missä, Milloin.

YLIOPPILASTUTKINTO. Mitä, Missä, Milloin. YLIOPPILASTUTKINTO Mitä, Missä, Milloin. Ylioppilastutkinnon rakenne Kaikille yhteisenä pakollisena kokeena on äidinkielen koe ja lisäksi pakolliseksi on valittava kolme seuraavista kokeista: toisen kotimaisen

Lisätiedot

Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla syksyn 2015 yhteishaussa

Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla syksyn 2015 yhteishaussa Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla syksyn 2015 yhteishaussa Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin

Lisätiedot

Ajankohtaista Oamkin koulutustarjonnasta ja opiskelijarekrytoinnista. Opopatio 10.10.2014 Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio

Ajankohtaista Oamkin koulutustarjonnasta ja opiskelijarekrytoinnista. Opopatio 10.10.2014 Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio Ajankohtaista Oamkin koulutustarjonnasta ja opiskelijarekrytoinnista Opopatio 10.10.2014 Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) Suomen 5. suurin ammattikorkeakoulu noin

Lisätiedot

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA HUMANISTINEN JA KASVATUSALA HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN YLEISET VALINTAPERUSTEET VUONNA 2014 OPISKELIJAVALINTA Humanistisen ja kasvatusalan opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön

Lisätiedot

AMKien vieraskielisten koulutusten hakuja valintaprosessi hakijapalveluiden näkökulmasta

AMKien vieraskielisten koulutusten hakuja valintaprosessi hakijapalveluiden näkökulmasta AMKien vieraskielisten koulutusten hakuja valintaprosessi hakijapalveluiden näkökulmasta Vieraskielisen koulutuksen kehittämispäivät 5.10.2017 Johanna Auvinen, Suunnittelija TAMKin Hakijapalvelut Sisältö

Lisätiedot

TANSSINOPETTAJAN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS

TANSSINOPETTAJAN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS TANSSINOPETTAJAN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS NUORTEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2013 1 SISÄLLYS 1 HAKUOHJEET... 3 2 YLEISET VALINTAPERUSTEET... 4 3 YLEINEN HAKUKELPOISUUS... 5 4 PISTEYTYS... 6 5 PAKOLLISET

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto. Älä muuta perustyylidiaa

Ylioppilastutkinto. Älä muuta perustyylidiaa Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus tai ammatillisen tutkinnon todistus Kokelaan tulee itse olla tietoinen ylioppilaskokeiden määräyksistä

Lisätiedot

YO-info Pertti Tuomi rehtori. kerava.fi

YO-info Pertti Tuomi rehtori. kerava.fi YO-info 15.11.2017 Pertti Tuomi rehtori Ylioppilastutkinnon rakenne Kaikille yhteisenä pakollisena kokeena on äidinkielen koe ja lisäksi pakolliseksi on valittava kolme seuraavista kokeista: toisen kotimaisen

Lisätiedot

HAKEMUS: KOULUNKÄYNNIN JA AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS. 1. Henkilötiedot. Sukunimi:

HAKEMUS: KOULUNKÄYNNIN JA AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS. 1. Henkilötiedot. Sukunimi: 1 HAKEMUS: Turun kristillinen opisto / opiskelijavalinnat Lustokatu 7 20380 TURKU KOULUNKÄYNNIN JA AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS (Opisto täyttää: hakemus vastaanotettu:

Lisätiedot

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa Tutkintokohtaiset t k i t terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa tki Aira Rajamäki 30.11.2009 Opetusneuvos Aira Rajamäki Opetushallitus aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa 18.1.2012 Yleistä tutkintojen tunnustamisesta Koulutus, tutkinnot ja ammattien sääntely vahvasti kansallisia Tunnustaminen jaetaan

Lisätiedot

Jatko-opiskelu. Kolme pääasiallista jatko-opiskelusuuntaa lukion jälkeen ovat. yliopisto ammattikorkeakoulu ammatillinen koulutus

Jatko-opiskelu. Kolme pääasiallista jatko-opiskelusuuntaa lukion jälkeen ovat. yliopisto ammattikorkeakoulu ammatillinen koulutus Jatko-opiskelu Jatko-opiskelu Kolme pääasiallista jatko-opiskelusuuntaa lukion jälkeen ovat yliopisto ammattikorkeakoulu ammatillinen koulutus 18.4.2017 Rauman Lyseon lukio 2 Yliopistot suoritetaan ensin

Lisätiedot

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Hakukohteet: Sosiaalityön yhteisvalinnassa voi keväällä 2010 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Tampereen

Lisätiedot

Opiskelijavalinta rakennusarkkitehtikoulutukseen kevään 2015 yhteishaussa

Opiskelijavalinta rakennusarkkitehtikoulutukseen kevään 2015 yhteishaussa Opiskelijavalinta rakennusarkkitehtikoulutukseen kevään 2015 yhteishaussa Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan sekä tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen valintakokeeseen että rakennusarkkitehtikoulutuksen

Lisätiedot

Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset. 22.3.2013 Katariina Männikkö

Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset. 22.3.2013 Katariina Männikkö Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset 22.3.2013 Katariina Männikkö Uusi lainsäädäntö 1047/2012: VnA ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishausta annetun

Lisätiedot

ABI-INFO I. Älä muuta perustyylidiaa. Kevään 2018 tutkintoon Tampereen aikuislukio

ABI-INFO I. Älä muuta perustyylidiaa. Kevään 2018 tutkintoon Tampereen aikuislukio ABI-INFO I Älä muuta perustyylidiaa Kevään 2018 tutkintoon Tampereen aikuislukio vs. rehtori Elina Karapalo puh. 040 8697 416 elina.karapalo@tampere.fi opinto-ohjaajat: Ritva Lintonen puh. 050 3257 409

Lisätiedot

Opoinfo 14.1.2016. AMK-päivän opoinfo 14.1.2016 / Turun AMK, Diak, Humak ja Novia

Opoinfo 14.1.2016. AMK-päivän opoinfo 14.1.2016 / Turun AMK, Diak, Humak ja Novia Opoinfo 14.1.2016 AMK-päivän opoinfo 14.1.2016 / Turun AMK, Diak, Humak ja Novia Ohjelma Yleistä yhteishausta Kysymykset ja keskustelu Ennakkoon tulleet kysymykset Muut kysymykset Kevään 2016 yhteishaun

Lisätiedot

AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN JA YLEMPÄÄN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTEET KEVÄÄLLÄ 2014

AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN JA YLEMPÄÄN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTEET KEVÄÄLLÄ 2014 AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN JA YLEMPÄÄN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTEET KEVÄÄLLÄ 2014 1. Valinnan yleisperiaatteet Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään

Lisätiedot

KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU. AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset. Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut

KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU. AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset. Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut HAKUAJAT TAMKIN KOULUTUKSIIN 8. 27.1.2016 Englanninkielinen koulutus Studyinfo.fi

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen yhteishaut 2011

Ammattikorkeakoulujen yhteishaut 2011 Ammattikorkeakoulujen yhteishaut 2011 Nuorten suomen- ja ruotsinkielisen koulutuksen yhteishaku tilanne 27.8. Hakeneet *, ** Hyväksytyt *, ** 2010 2009 Paikan vastaanottaneet* Hakeneet *, ** Hyväksytyt

Lisätiedot

PISTEMÄÄRÄ ISTUMAANNOUSU, ETUNOJAPUNNERRUS (kpl) 5 45 > 4 40 44 3 35 39 2 30 34 1 25-29 0 < 24

PISTEMÄÄRÄ ISTUMAANNOUSU, ETUNOJAPUNNERRUS (kpl) 5 45 > 4 40 44 3 35 39 2 30 34 1 25-29 0 < 24 Rukan Alppikoulun valintakokeiden fysiikkatestit: Testataan hakijan fyysistä kuntoa lajin vaatimin edellytyksin ja testein. Testit pisteytetään 0-5 pistettä per testi. Testejä ovat seuraavat: - Istumaannousu

Lisätiedot

Mitä lukion jälkeen?

Mitä lukion jälkeen? Mitä lukion jälkeen? Ammattikorkeakouluopinnot Yliopisto-opinnot Ylioppilaspohjainen ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinnot Avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun opinnot Kansanopistojen opintolinjat

Lisätiedot

Hakuohje 1 (6)

Hakuohje 1 (6) Hakuohje 1 (6) 12.1.2017 HAKUOHJE POLIISI (YLEMPI AMK) -TUTKINTOON (suomenkielinen) Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt 9.11.2016 poliisi (ylempi AMK) -koulutuksen valintaperusteet (päivitetty

Lisätiedot

HAKUOHJE. VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.)

HAKUOHJE. VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.) HAKUOHJE VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.) Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osastolla on syksystä 2005 alkaen mahdollista suorittaa visuaalisen alan taideopettajien

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus

Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä pakollista koetta Äidinkieli Äidinkielen koe

Lisätiedot

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku - uudistukset lainsäädännön näkökulmasta

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku - uudistukset lainsäädännön näkökulmasta Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku - uudistukset lainsäädännön näkökulmasta Kohti perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakua 29.10.2013, Helsinki Congress Paasitorni Hallitusneuvos

Lisätiedot

7. TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

7. TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 7. TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 7.1 Insinöörikoulutus (*) ja laboratorioanalyytikkokoulutus (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta (**) opinnot on suunniteltu niin, että ne on mahdollista

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Lausuntoversio 10.7.2017 Asetusluonnos Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto

Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto Yliopistojen erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettaviksi tarkoitettuja,

Lisätiedot

Uudistukset lainsäädännön näkökulmasta

Uudistukset lainsäädännön näkökulmasta Uudistukset lainsäädännön näkökulmasta Kohti erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen yhteistä hakua 6.2.2015 Hallitusneuvos Piritta Sirvio Opetus- ja kulttuuriministeriö Jatkossa kaksi

Lisätiedot

Muutokset opiskelijavalinnoissa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden näkökulmasta

Muutokset opiskelijavalinnoissa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden näkökulmasta Muutokset opiskelijavalinnoissa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden näkökulmasta Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 23.- 24.4. Katariina Männikkö Esityksen sisältö Oppijan palvelut ja uudet

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Liiketalouden ammattikorkeakoulututkintoon liittyvään koulutusvastuuseen kuuluvat seuraavat kuusi koulutusalaa, joita tämä suositus koskee: 1. Liiketalous 2. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Haku ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen

Haku ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen Haku ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen 7. 27.1.2015 2 Ammatillinen erityisopettajankoulutus on opettajankoulutuksen suorittaneille ja ammatillisina erityisopettajina toimiville tai näihin tehtäviin

Lisätiedot

Etelä-Suomen nuorten työpajatoiminnan kehittämispäivä ajankohtaisia asioita. Merja Hilpinen ylitarkastaja

Etelä-Suomen nuorten työpajatoiminnan kehittämispäivä ajankohtaisia asioita. Merja Hilpinen ylitarkastaja Etelä-Suomen nuorten työpajatoiminnan kehittämispäivä 19.11.2015 - ajankohtaisia asioita Merja Hilpinen ylitarkastaja Nuorten työpajatoiminnan ajankohtaisia asioita Nuorisolaki uudistus Nuorisotakuuta

Lisätiedot

Kuinka suuri osa opiskelupaikoista varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville syksyn 2014 haussa?

Kuinka suuri osa opiskelupaikoista varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville syksyn 2014 haussa? 9. Usein kysytyt kysymykset Miten opiskelijavalintojen uudistus toteutetaan vaiheittain? Opiskelijavalintauudistuksen ensimmäisessä vaiheessa korkeakoulut voivat oman päätöksensä mukaan varata paikkoja

Lisätiedot

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Opiskelupaikan hakijalle Suomessa ammatilliseen koulutukseen voi hakea peruskoulun tai lukion todistuksella Jos olet suorittanut koulutuksen ulkomailla, haet

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus Ilmari Hyvönen

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus Ilmari Hyvönen Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus 7.11.2017 Ilmari Hyvönen 1 Aiheita Ylioppilastutkinnon ja ammatillisen koulutuksen suorittaneet korkeakoulujen valinnoissa: tilastoja Miksi opiskelijavalintoja

Lisätiedot

Lukiosta ja ammatillisesta koulutuksesta korkeakouluun korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus Ilmari Hyvönen

Lukiosta ja ammatillisesta koulutuksesta korkeakouluun korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus Ilmari Hyvönen Lukiosta ja ammatillisesta koulutuksesta korkeakouluun korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus 3.11.2017 Ilmari Hyvönen 1 Aiheita Ylioppilastutkinnon ja ammatillisen koulutuksen suorittaneet korkeakoulujen

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5) Vuosi 2015

Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5) Vuosi 2015 Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5) Hakeminen ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen haku on 7. 27.1.2015. Sähköinen hakemus tulee

Lisätiedot

WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET. Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet.

WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET. Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet. WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet. Hakuaika alkaa 1.12.2016 ja päättyy 31.1.2017 klo 19.00. Ajoissa

Lisätiedot

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO Haluatko vaihtaa pääainetta? TAI Onko sinulla vähintään alempi korkeakoulututkinto toisesta korkeakoulusta ja haluat vaihtaa

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS KEVÄÄLLÄ 2014

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS KEVÄÄLLÄ 2014 23.5.2013 AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS KEVÄÄLLÄ 2014 1. Valinnan yleisperiaatteet Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään AMK-tutkintoon

Lisätiedot