TIETOA PROSESSOINNIN JA TULIPALOJEN EMISSIOISTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETOA PROSESSOINNIN JA TULIPALOJEN EMISSIOISTA"

Transkriptio

1 Ed.5 Polyolefiinit TIETOA PROSESSOINNIN JA TULIPALOJEN EMISSIOISTA Polyolefiineja, polyeteeni (PE) ja polypropeeni (PP), voidaan työstää useilla erilaisilla menetelmillä. Korotetuissa lämpötiloissa tapahtuu lämpöhajoamista ja oksidoitumista, joiden seurauksena vapautuu haihtuvia yhdisteitä (VOC). Tässä dokumentissa esitetty tieto koskee vain polyolefiinien käyttäytymistä tulipaloissa ja korotettua lämpötilaa vaativissa työstömenetelmissä. Näitä ovat mm. ekstruusiopäällystys, puhallus- ja tasokalvoekstruusio, putki- ja profiiliekstruusio, puhallusmuovaus, ruiskuvalu, rotaatiovalu, hitsaus, kuumasaumaus ja kutistekalvotekniikka. LÄMPÖHAJOAMINEN Lämpöhajoaminen (terminen hajoaminen) on nimensä mukaisesti lämmön aiheuttama palautumaton kemiallinen prosessi. Polymeeriketjujen pilkkoutumisen seurauksena polymeerin molekyylipaino vähenee, ketjuihin syntyy kaksoissidoksia ja matalan molekyylimassan omaavia hiilivetyjä muodostuu. Lämpöhajoaminen jakaantuu kahteen osaan, hapettomaan ja hapelliseen hajoamiseen. Työstössä lämpöhajoaminen alkaa ekstruuderiruuvissa, hapettomissa olosuhteissa ja päättyy hapellisena hajoamisena muovisulan kohdatessa ilman hapen suuttimella. Hapellista hajoamista tapahtuu kuitenkin jo ekstruuderiruuvissa, sillä pieniä määriä happea kulkeutuu työstökoneeseen granulaattien mukana. Polymeerin leikkaantuminen voi lähteä liikkeelle korkean lämpötilan lisäksi myös leikkausvoimien ansiosta. Hajoamistapahtuman käynnistyttyä polymeerin lopulliset hajoamistuotteet ovat samoja reaktiopolusta riippumatta. VAIKUTTAVAT PARAMETRIT Useat parametrit vaikuttavat emissioiden määrään ja laatuun. työstölämpötila ja työstömenetelmä. Näitä ovat muovimateriaali, lisäaineet, Muovimateriaali määrittää syntyviä hajoamistuotteita. Polyolefiinit muodostuvat hiilestä ja vedystä, joten niiden hajoamistuotteetkin ovat hiilivetyjä. Epäpuhtaudet, kuten katalyyttijäännökset, voivat käynnistää hajoamisen. Lisäaineita, suuremmaksi osaksi antioksidantteja, käytetään polyolefiineissa varsin pieninä pitoisuuksina. Näin niistä syntyvien emissioiden määrä on lähes olematon. Sen sijaan lisäaineilla on suuri vaikutus lämpöhajoamiseen kaiken kaikkiaan. Lämpöhajoaminen ja sen myötä syntyvät hajoamistuotteet vähenevät, koska hajoamistapahtuma estyy antioksidanttien vaikutuksesta. Työstölämpötila ja happipitoisuus muuttavat emissioita. Mitä korkeampi työstölämpötila on, sitä enemmän polymeeri hajoaa. Mitä suurempi ekstrudaatin hapelle alttiina olevan pinnan suhde sen tilavuuteen on, sitä enemmän hapellisia hajoamistuotteita syntyy. Ekstruusiopäällystyksessä työstölämpötila on korkea, yli 300 C, eikä antioksidantteja käytetä, koska oksidaation halutaan tapahtuvan polymeerin kiinnittymiseksi pinnoitettavaan alustaan, esimerkiksi kartonkiin. Tämä johtaa polymeerin nopeampaan hajoamiseen ja muita työstömenetelmiä suurempiin emissioihin. Työstömenetelmä ja erilaiset ajo-olosuhteet vaikuttavat hajoamiseen. Tyypillisiä tekijöitä ovat ekstruuderin koko ja tyyppi, ekstruusiolämpötila ja nopeus, jäähdytysnopeus sekä ruuvin aiheuttama leikkausvoima. Korkea Borealis AG Wagramerstrasse Vienna Austria Telephone Fax FN a CCC Commercial Court of Vienna Website Sivu 1 / 4

2 Ed.5 Polyolefiinit tuotantonopeus kasvattaa emissioita, mutta vähentää emissioiden kokonaismäärää prosessoitua polymeerikilogrammaa kohden. Tehokas jäähdytys pienentää sekin emissioita. EMISSIOTUOTTEET PROSESSOINNISSA Polyeteenin ja polypropeenin lämpöhajoamistuotteet ovat pitkälti samoja molemmilla polymeereillä. Rakenteestaan johtuen polypropeeni hajoaa polyeteeniä helpommin ja sen vuoksi sen prosessoinnissa syntyykin jonkin verran enemmän emissioita. Prosessoinnin emissiot ovat pääosin erilaisia hiilivetyjä, joilla on tyydyttynyt tai tyydyttymätön lineaarinen, haaroittunut tai rengasrakenne. Myös joitakin aromaattisia yhdisteitä syntyy lisäaineiden hajotessa. Hapettuneiden hajoamistuotteiden osuus kokonaisemissioista on pieni. Suurimman pitoisuuden hapettuneita hajoamistuotteita ovat formaldehydi, asetaldehydi, muurahaishappo ja asetoni. Prosessoinnissa muodostuu myös vesihöyryä, hiilimonoksidia (CO) eli häkää ja hiilidioksidia (CO 2). Pölyä ja aerosoleja, jotka muistuttavat parafiinivahahöyryjä, syntyy huomattavia määriä. Emissioiden absoluuttista kokonaismäärää on äärimmäisen vaikea arvioida, koska syntyvät emissiot riippuvat paikallisista olosuhteista. TULIPALOT Tulipalo käynnistyy sytyttävän lähteen, esim. kipinän, sytyttäessä palavan materiaalin hapen läsnäollessa. Se voi myös alkaa itsesyttymisen seurauksena korkeissa lämpötiloissa. Polyolefiinit palavat helposti, koska niillä on alhainen happi-indeksi (17) ja korkea energiasisältö. Tämä johtaa korkeisiin lämpöarvoihin ja palon nopeaan etenemiseen sekä palamiseen. Palaessaan polyolefiinit pehmenevät, sulavat ja tippuvat palavina pisaroina. Tämä kasvattaa palavaa pintaa ja edistää palon leviämistä. Polyolefiinien palaessa syntyy savua. Savunmuodostus on polyolefiineillä muita muoveja vähäisempää, mutta puuta runsaampaa. Runsashappisessa liekehtivässä palossa savua muodostuu kytevää palamista vähemmän. Yksittäisten muovien suhteellinen syttymisherkkyys riippuu paitsi muovista ja sen palo-ominaisuuksista, myös paloolosuhteista ja palavan materiaalin koosta ja muodosta. EMISSIOTUOTTEET TULIPALOISSA Koska palaminen on paloissa epätäydellistä, syntyy suuri määrä erilaisia palamistuotteita. Vesihöyryn ja hiilidioksidin lisäksi syntyy esimerkiksi hiilimonoksidia ja nokea. Muovipaloissa hiilimonoksidi on kaasujen myrkyllisin komponentti. Myös pieniä määriä aldehydejä (formaldehydi, akroleiini), ketoneja, alkoholeja ja estereitä muodostuu. TYÖHYGIEENISET VAIKUTUKSET Muovien työstössä ja tulipaloissa syntyy satoja erilaisia yhdisteitä. Lähes kaikki yhdisteet esiintyvät kuitenkin niin pieninä pitoisuuksina, ettei niillä ole käytännössä työhygieenisiä vaikutuksia. Yksittäisten hajoamistuotteiden pitoisuudet työstössä ovat merkittävästi työhygieenisiä raja-arvoja alhaisempia. Borealis AG Wagramerstrasse Vienna Austria Telephone Fax FN a CCC Commercial Court of Vienna Website Sivu 2 / 4

3 Ed.5 Polyolefiinit Hiilimonoksidi on myrkyllisin hajoamistuote sekä tulipaloissa että työstössä. CO sitoutuu veren hemoglobiiniin ja salpaa veren kyvyn kuljettaa happea elimistöön. Tämä voi aiheuttaa häkämyrkytyksen, joka voi johtaa tajuttomuuteen ja edelleen kuolemaan. Jo varsin vähäiset määrät hiilimonoksidia aiheuttavat huimausta, päänsärkyä ja väsymystä. Raportoidut työhygieeniset terveyshaitat ovat pääosin erilaisia tilapäisiä ärsytys- tai allergiaoireita ja pahoinvointia. Aerosolien on raportoitu olevan merkittävin työhygieeninen ongelma muovien prosessoinnissa niiden ärsyttävän vaikutuksen vuoksi. Erityisesti niiden näkyvyys ja haju voi synnyttää haittaa. Altistuminen puhalluskalvokuplan tai suljetun muotin sisällä oleville emissioille edustaa suurinta työhygieenistä riskiä työstössä. Emissiopitoisuudet kuitenkin laskevat nopeasti matalalle tasolle niiden sekoittuessa ympäröivään ilmaan esimerkiksi kalvokuplan puhkeamisen yhteydessä. Emissioiden vähäisistä määristä huolimatta tehokas ilmastointi on aina tarpeen työympäristön turvallisuuden varmistamiseksi ja mahdollisten työhygieenisten riskien minimoimiseksi. LAATIJA Tämän dokumentin on laatinut Borealis Group Product Stewardship Vastuuvapauslauseke Tässä asiakirjassa oleva tieto on parhaan tietomme mukaan tarkkaa ja luotettavaa julkaisuajasta lukien, kuitenkaan me emme ota mitään vastuuta sellaisen tiedon tarkkuudesta ja täydellisyydestä. Borealis ei anna mitään takuita, jotka ylittävät tähän asiakirjaan sisältyvän kuvauksen. Mikään tässä asiakirjassa ei muodosta kauppakelpoisuuden tai tiettyyn tarkoitukseen sopivuuden takuuta. On asiakkaan vastuulla tarkistaa ja kokeilla meidän tuotteitamme saadakseen tyytyväisyyden tuotteiden sopivuudesta asiakkaan tiettyyn tarkoitukseen. Asiakas on vastuussa tuotteidemme asianmukaisesta, turvallisesta ja laillisesta käytöstä, työstöstä ja käsittelystä. Mitään vastuuta ei voida hyväksyä Borealiksen tuotteiden käytön suhteen yhdessä muiden materiaalien kanssa. Tähän asiakirjaan sisältyvä tieto liittyy yksinomaan meidän tuotteisiimme, ellei niitä ole käytetty kolmannen osapuolen materiaalien kanssa. Borealis AG Wagramerstrasse Vienna Austria Telephone Fax FN a CCC Commercial Court of Vienna Website Sivu 3 / 4

Versio 18.0 Muutettu viimeksi 02.02.2015 Päiväys 10.02.2015 : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX

Versio 18.0 Muutettu viimeksi 02.02.2015 Päiväys 10.02.2015 : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Rekisteröintinumero Aineen nimi : : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX : fenoli Aine nro. : 203-632-7

Lisätiedot

Suojakaasukäsikirja.

Suojakaasukäsikirja. Suojakaasukäsikirja. MISON, RAPID PROCESSING ja ODOROX, CORGON, CRONIGON ja VARIGON ovat Linde AG:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Suojakaasun tehtävät...sivu 4 MISON suojakaasuohjelma...sivu 8 Työympäristö...Sivu

Lisätiedot

ÖLJYTUOTTEET - perusohjeita terveysvaarojen välttämiseksi

ÖLJYTUOTTEET - perusohjeita terveysvaarojen välttämiseksi ÖLJYTUOTTEET - perusohjeita terveysvaarojen välttämiseksi Korjaamot Konepajat Teollisuus Sisällysluettelo Johdanto 3 Moottoripolttonesteet 4 Moottoribensiinit 4 Dieselöljy 6 Voiteluaineet 7 Yleistä 7 Moottoriöljyt

Lisätiedot

Lukijalle... 6. Lyhenteet ja sanasto... 7. 1 Bensiinimoottorin merkitys... 8. 2 Bensiinin laatuvaatimukset... 10. 3 Bensiinilaadut...

Lukijalle... 6. Lyhenteet ja sanasto... 7. 1 Bensiinimoottorin merkitys... 8. 2 Bensiinin laatuvaatimukset... 10. 3 Bensiinilaadut... Bensiiniopas Sisällysluettelo Lukijalle... 6 Lyhenteet ja sanasto... 7 1 Bensiinimoottorin merkitys... 8 1.1 Bensiinimoottoreiden kehitys... 8 1.2 Bensiinin suoraruiskutus... 8 1.3 Bensiiniautojen osuus

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 86. Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen. Työhygienia. Kemialliset ja fysikaaliset tekijät. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 86. Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen. Työhygienia. Kemialliset ja fysikaaliset tekijät. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 86 Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen Työhygienia Kemialliset ja fysikaaliset tekijät Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-082-6 Multiprint 2008 2 ESIPUHE Tämän

Lisätiedot

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Asumisterveysohje Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät Valtuutussäännös: Terveydensuojelulaki (763/94)

Lisätiedot

Mitä hiilidioksidin (CO ) 2 geologinen varastointi tarkoittaa?

Mitä hiilidioksidin (CO ) 2 geologinen varastointi tarkoittaa? Mitä hiilidioksidin (CO ) 2 geologinen varastointi tarkoittaa? Vastuullista fossiilisten polttoaineiden käyttöä Suurimman kasvihuonekaasujen lähteen poistamista Palautetaan hiili maan alle Lisäaikaa ilmastoystävällisten

Lisätiedot

YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE

YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE TEKNILLINEN KORKEAKOULU Rakennus- ja ympäristötekniikan osasto Vesihuoltotekniikan laboratorio TOMMI KAARTINEN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE

Lisätiedot

Sokerilla on monta tehtävää

Sokerilla on monta tehtävää Sokerilla on monta tehtävää Erilaisten sokerituotteiden valikoima on nykyään laaja, ja sokeria voidaankin käyttää monissa eri elintarvikkeissa. Sokerilla on useita ainutlaatuisia ominaisuuksia, jotka joko

Lisätiedot

OPAS RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMISEKSI OFFSETPAINOLLE

OPAS RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMISEKSI OFFSETPAINOLLE OPAS RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMISEKSI OFFSETPAINOLLE Graafinen Teollisuus ry 2 Esipuhe Ajatus alakohtaisen räjähdyssuojausasiakirjaoppaan laatimisesta syntyi keväällä 2005 Graafinen Teollisuus ry:n

Lisätiedot

BIOKAASUN MUODOSTUMINEN JA SEN HALLITTU KÄSITTELY KAATOPAIKOILLA. Petri Väisänen Jarkko Salmenoja

BIOKAASUN MUODOSTUMINEN JA SEN HALLITTU KÄSITTELY KAATOPAIKOILLA. Petri Väisänen Jarkko Salmenoja 1 BIOKAASUN MUODOSTUMINEN JA SEN HALLITTU KÄSITTELY KAATOPAIKOILLA Petri Väisänen Jarkko Salmenoja Kaatopaikkakaasun hallittu käsittely 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 BIOKAASUN MUODOSTUMINEN KAATOPAIKOILLA...2 1.1

Lisätiedot

TEKNOLOGIAKESKUS Korpintie 8 Puh. 06 825 3255 info@ketek.fi KETEK OY 67100 Kokkola Fax 06 825 3300 www.ketek.fi

TEKNOLOGIAKESKUS Korpintie 8 Puh. 06 825 3255 info@ketek.fi KETEK OY 67100 Kokkola Fax 06 825 3300 www.ketek.fi !" # # TEKNOLOGIAKESKUS Korpintie 8 Puh. 06 825 3255 info@ketek.fi KETEK OY 67100 Kokkola Fax 06 825 3300 www.ketek.fi Tiivistelmä Ympäristöasiat ovat vaikuttaneet pakkausalan kehitykseen viimeiset 20

Lisätiedot

Hyvä käytäntö -opas työntekijöiden terveyden suojelusta kiteisen piidioksidin ja sitä sisältävien tuotteiden oikean käsittelyn ja käytön avulla

Hyvä käytäntö -opas työntekijöiden terveyden suojelusta kiteisen piidioksidin ja sitä sisältävien tuotteiden oikean käsittelyn ja käytön avulla Hyvä käytäntö -opas työntekijöiden terveyden suojelusta kiteisen piidioksidin ja sitä sisältävien tuotteiden oikean käsittelyn ja käytön avulla Hyvä käytäntö -opas työntekijöiden terveyden suojelusta

Lisätiedot

Kotkan seudun asukkaille

Kotkan seudun asukkaille JULKINEN TIEDOTE KAIKKIIN TALOUKSIIN KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS 2010 TURVALLISUUSTIEDOTE SUURONNETTOMUUDEN VARALTA Kotkan seudun asukkaille Tässä EU:n Seveso-direktiivin edellyttämässä turvallisuustiedotteessa

Lisätiedot

Oljen hyötykäyttöön liittyviä otteita tutkimusraportista:

Oljen hyötykäyttöön liittyviä otteita tutkimusraportista: Oljen hyötykäyttöön liittyviä otteita tutkimusraportista: Peltobiomassojen korjuu ja sen ympäristövaikutukset kohdealueena Varsinais-Suomi ja Satakunta Jaana Laurila Jukka Saarinen Satafood Kehittämisyhdistys

Lisätiedot

Kouvolan seudun asukkaille

Kouvolan seudun asukkaille JULKINEN TIEDOTE KAIKKIIN TALOUKSIIN KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS 2010 TURVALLISUUSTIEDOTE SUURONNETTOMUUDEN VARALTA Kouvolan seudun asukkaille Tässä EU:n Seveso-direktiivin edellyttämässä turvallisuustiedotteessa

Lisätiedot

Leikkuunesteiden käytön, kierrätyksen ja jätehuollon yleisopas. Henri Puustinen

Leikkuunesteiden käytön, kierrätyksen ja jätehuollon yleisopas. Henri Puustinen Leikkuunesteiden käytön, kierrätyksen ja jätehuollon yleisopas Henri Puustinen 1 Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 B) 70201 KUOPIO GSM 044 785 5023 faksi 017 255 5014 julkaisut@savonia.fi

Lisätiedot

Westenergy Oy Ab. Ympäristövahinkojen torjuntasuunnitelma. 19. joulukuuta 2013

Westenergy Oy Ab. Ympäristövahinkojen torjuntasuunnitelma. 19. joulukuuta 2013 Westenergy Oy Ab Ympäristövahinkojen torjuntasuunnitelma 19. joulukuuta 2013 Westenergy Oy Ab Y-tunnus 2165379-9 PL 10, 65101 Vaasa Kotipaikka Mustasaari Finland www.westenergy.fi 2(25) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ovakon terästen hitsaus

Ovakon terästen hitsaus Ovakon terästen hitsaus SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 2. HITSAUSLIITOKSEN VYÖHYKKEET...4 3. MUUTOSVYÖHYKE...5 3.1 Jäähtymisnopeus...5 3.2 Aineenpaksuus ja liitosmuoto...6 3.3 Hitsausenergia ja lämmöntuonti...6

Lisätiedot

70 vuotta. Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

70 vuotta. Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi 70 vuotta Hyvinvointia työstä Kemikaalialtistuminen ja siltä suojautuminen palokohteissa vanhempi tutkija Juha Laitinen http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2010/t2531.pdf Juha Laitinen, Suomen JVT- ja

Lisätiedot

Uudet käyttöturvallisuustiedotteet ja pakkausmerkinnät. -opas työpaikoille

Uudet käyttöturvallisuustiedotteet ja pakkausmerkinnät. -opas työpaikoille Uudet käyttöturvallisuustiedotteet ja pakkausmerkinnät -opas työpaikoille Sisältö Johdanto... 1 Työpaikan kemialliset tekijät... 2 Kemiallisten tekijöiden tunnistaminen pölyt, savut ja lämpöhajoamistuotteet...

Lisätiedot

Modernin teknologian soveltaminen laadukkaan ja ympäristöystävällisen

Modernin teknologian soveltaminen laadukkaan ja ympäristöystävällisen Selvitys Modernin teknologian soveltaminen laadukkaan ja ympäristöystävällisen nahan valmistuksessa Satu Ikonen, Anna Karvo, Teknologiakeskus KETEK Oy 2011 TEKNOLOGIAKESKUS Korpintie 8 Puh. 06 825 3255

Lisätiedot

Alkoholi ja ihmisen elämänkaari

Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Johdanto Julkaisija: Alko Oy Tekstit: Alko sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Leena Sokolowski, Alko Oy Kuvitus: Kimi Issakainen

Lisätiedot

Vaaralliset kemikaalit

Vaaralliset kemikaalit Työsuojeluoppaita ja ohjeita 20 Vaaralliset kemikaalit SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Sosiaali ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus Ympäristöministeriö Suomen ympäristökeskus Tampere

Lisätiedot

Pelastusopiston paloteatterin mittausjärjestelmän toimivuuden arviointi

Pelastusopiston paloteatterin mittausjärjestelmän toimivuuden arviointi TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-05960-14 Pelastusopiston paloteatterin mittausjärjestelmän toimivuuden arviointi Kirjoittaja: Tuula Hakkarainen Luottamuksellisuus: julkinen 2 (24) Alkusanat Tässä tutkimusraportissa

Lisätiedot

VANTAAN RUOKAKESKO SEVESO-SELVITYS

VANTAAN RUOKAKESKO SEVESO-SELVITYS VANTAAN RUOKAKESKO SEVESO-SELVITYS SEVESO-SELVITYS 1 Päivämäärä 12/09/2012 Laatijat Tarkastaja Laura Lundgren Laura Lehtovuori Jari Mannila SEVESO-SELVITYS 2 Sisällys 1. Yleisesti seveso-lainsäädännöstä

Lisätiedot

LISÄ- JA VIERASAINEET. alkoholijuomissa sekä yliherkkyys

LISÄ- JA VIERASAINEET. alkoholijuomissa sekä yliherkkyys LISÄ- JA VIERASAINEET alkoholijuomissa sekä yliherkkyys Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 LISÄAINEET, VIERASAINEET JA APUAINEET... 4 LAINSÄÄDÄNTÖ... 5 TERVEYSRISKIN ARVIOINTI... 6 NUMEROTUNNUS (E-koodi)...

Lisätiedot

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09 YMPÄRISTÖOPAS 20 09 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus Y M PÄ R I S TÖ O PA S 2 0 0 9 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen

Lisätiedot

HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA

HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Nokian kaupunki Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä Helmikuu 2014 Projekti 1510007770 HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA HÄPESUON KAATOPAIKAN KUNNOSTUS

Lisätiedot

V T T T I E D O T T E I T A

V T T T I E D O T T E I T A 2 0 4 5 V T T T I E D O T T E I T A V T T T I E D O T T E I T A Eija Alakangas Suomessa käytettävien polttoaineiden ominaisuuksia VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS ESPOO 2000 VTT TIEDOTTEITA MEDDELANDEN

Lisätiedot