Versio 18.0 Muutettu viimeksi Päiväys : , XXXX

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Versio 18.0 Muutettu viimeksi 02.02.2015 Päiväys 10.02.2015 : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX"

Transkriptio

1 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Rekisteröintinumero Aineen nimi : : , XXXX : fenoli Aine nro. : Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen käyttötapa 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Valmistaja : Kemianteollisuuden raaka-aine, Valmistus, Prosessointi, Jakelu, Laboratoriokäyttö, Käyttö pinnotteissa, Käyttö sidos- ja irrotusaineina, Kumin valmistus ja prosessointi, Polymeerin valmistus, Polymeerin prosessointi, hartsin käsittely (fenolihartsin käyttö jalostuksessa) : Borealis Polymers Oy PL 330, FI Porvoo, Suomi Puhelin: Toimittaja : Borealis AG Wagramer Strasse 17-19, 1220 Wien, Itävalta Puhelin: Sähköpostiosoite : 1.4 Hätäpuhelinnumero Vuoromestari, (24h) Palokunta, Kilpilahden teollisuusalue (24h) (09) Myrkytystietokeskus (24h) 2. Vaaran yksilöinti 2.1 Aineen tai seoksen luokitus Luokitus (ASETUS (EY) N:o 1272/2008) Välitön myrkyllisyys, Luokka 3 Välitön myrkyllisyys, Luokka 3 Ihosyövyttävyys, Luokka 1B Välitön myrkyllisyys, Luokka 3 Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset, Luokka 2 Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva H301: Myrkyllistä nieltynä. H311: Myrkyllistä joutuessaan iholle. H314: Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. H331: Myrkyllistä hengitettynä. H341: Epäillään aiheuttavan perimävaurioita. H373: Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa Sivu 1 / 56

2 altistuminen, Luokka 2 Krooninen myrkyllisyys vesieliöille, Luokka 2 Luokitus (67/548/ETY, 1999/45/EY) Mutageeninen Luokka 3 Myrkyllinen Syövyttävä Haitallinen tai toistuvassa altistumisessa. H411: Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. R68: Pysyvien vaurioiden vaara. R23/24/25: Myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. R34: Syövyttävää. R48/20/21/22: Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. 2.2 Merkinnät Merkinnät (ASETUS (EY) N:o 1272/2008) Varoitusmerkit : Huomiosana : Vaara Vaaralausekkeet : H301 Myrkyllistä nieltynä. H311 Myrkyllistä joutuessaan iholle. H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. H331 Myrkyllistä hengitettynä. H341 Epäillään aiheuttavan perimävaurioita. H373 Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Turvalausekkeet : Ennaltaehkäisy: P260 Älä hengitä pölyä. P280 Käytä suojakäsineitä/ suojavaatetusta/ silmiensuojainta/ kasvonsuojainta. Pelastustoimenpiteet: P303 + P361 + P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä. P322 Erityistoimenpiteitä tarvitaan (katso lisämerkinnät pakkauksen merkinnöissä). P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. P308 + P311 Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Sivu 2 / 56

3 Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet: Lisämerkinnät: Roiskeet iholta huuhdeltava välittömästi runsalla määrällä polyetyleeniglykolia (kertakäyttöliinoissa) ja runsaalla vedellä. 2.3 Muut vaarat Saattaa aiheuttaa kuoleman ihon läpi imeytyneenä. Voi aiheuttaa pysyviä silmävaurioita. Oireet voivat ilmetä viivästyneenä. Katso kappale 4. Höyryt muodostavat ilman kanssa räjähtäviä seoksia. Helposti hajoava. 3. Koostumus ja tiedot aineosista 3.1 Aineet Kemiallinen nimi CAS-Nro. EINECS-Nro. / ELINCS-Nro Pitoisuus [%] <= Ensiaputoimenpiteet 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Erityiset ohjeet : Ensiaputoimenpiteet suunniteltava ennen tuotteen käsittelyn aloittamista. Ensiavun antajan on suojattava itsensä. Potilas on siirrettävä raittiiseen ilmaan. Pidettävä levossa. Riisuttava likaantunut vaatetus ja kengät. Jos potilas on tajuton, hänet asetetaan elvytysasentoon ja otetaan yhteys lääkäriin. Pidettävä saatavilla: Puhdasta vettä silmänhuuhtelupullossa ja kertakäyttöliinoja polyetyleeniglykolissa työpaikalla ja ajoneuvoissa. Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista). Hengitettynä Iholle saatuna : Siirrettävä pois altistuksesta. Pidettävä lämpimänä ja levossa sekä raikkaassa ilmassa. Annettava tarvittaessa happea tai tekohengitystä. Tarvitaan välitöntä hoitoa. : Riisuttava välittömästi tahriintunut vaatetus. Pestävä polyetyleeniglykolilla (kertakäyttöliinoissa) ja runsaalla vedellä. Pesua jatkettava sairaanhoitoavun saamiseen saakka ja kunnes iho ei ole valkoinen. Sivu 3 / 56

4 Silmäkosketus Nieltynä : Huuhdellaan välittömästi runsaalla määrällä vettä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuuttia. Jatketaan silmien huuhtelua matkalla sairaalaan. : Huuhdeltava suu. Juotava runsaasti vettä. EI saa oksennuttaa. Tarvitaan välitöntä hoitoa. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Oireet : Myrkytysoireita: Oksentelu Kouristukset Epäsäännöllinen sydämen toiminta Tajuttomuutta Hengitysvaikeuksia Kuolema. Hengitys: Ärsyttävyys Hengenahdistus Keuhkoödeema Ihokosketus: Ihosairauksia Syövyttävyys Ihotulehdus Kuolio Kuolema. Nieleminen: Voimakas ärsytys syövyttävät vaikutukset välittömät kuoleman aiheuttavat vaikutukset Vaarat : Oireet voivat ilmetä viivästyneenä. 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Hoito : Vastamyrkkyä ei ole saatavilla. Roiskeet iholta huuhdeltava välittömästi runsalla määrällä polyetyleeniglykolia (kertakäyttöliinoissa) ja runsaalla vedellä. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Mikäli nielty, huuhdeltava vatsa vedellä ja aktiivihiilellä. 5. Palontorjuntatoimenpiteet 5.1 Sammutusaineet Soveltuvat sammutusaineet : Jauhe Hiilidioksidi (CO2) Alkoholia kestävä vaahto Vesisumu Sivu 4 / 56

5 Soveltumattomat : Suuritehoinen paloruisku sammutusaineet 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Erityiset altistumisvaarat tulipalossa 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Erityiset palomiesten suojavarusteet Lisätietoja : Syttyvää. Höyryt ovat ilmaa raskaampia ja leviävät pitkin lattiaa. Höyryt muodostavat ilman kanssa räjähtäviä seoksia. Palossa muodostuu terveydelle haitallisia ja myrkyllisiä kaasuja. Katso kappale 10. : Käytettävä paineilmalaitetta ja suojapukua. : Ihmisten pääsy estettävä päästön/vuodon alueelle ja ihmiset pidettävä tuulen yläpuolella. Säilytettävä suojassa lämmöltä ja sytytyslähteistä. Räjähdysvaara on otettava huomioon. Säiliöt jäähdytettävä vesisuihkulla. Saastunut sammutusvesi on kerättävä erilleen eikä sitä saa laskea viemäriin. Tulipalon jäännöksien ja saastuneen sammutusveden jatkokäsittely on hoidettava paikallisten viranomaisten määräysten mukaan. 6. Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Henkilökohtaiset suojatoimet 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet : Poistettava kaikki sytytyslähteet. Ihmisten pääsy estettävä päästön/vuodon alueelle ja ihmiset pidettävä tuulen yläpuolella. Älä hengitä höyryä. Vältä pölyn hengittämistä. Vältettävä kaikkea kosketusta tuotteen kanssa. Käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Vuoto yritettävä pysäyttää turvallisesti. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet : Ei saa päästää ympäristöön. Estettävä tuotteen pääsy viemäreihin. Jos tuote likaa jokia ja järviä tai viemäreitä, on ilmoitettava vastaaville viranomaisille. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Puhdistusohjeet : Annettava jähmettyä, käytettävä mekaanista käsittelylaitteistoa. Lapioitava sopivaan säiliöön hävittämistä varten. Suuri määrä sulaa materiaalia: Tuki vuoto, kerää se palamattomaan imeytysaineeseen (esim. hiekka, multa, piimaa, vermikuliitti) ja siirrä se astiaan Sivu 5 / 56

6 6.4 Viittaukset muihin kohtiin Henkilökohtainen suojaus, katso kohta 8. Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat, katso kohta 13. hävitettäväksi paikallisten ja kansallisten säännösten mukaisesti (katso kohta 13). Puhdistettava huolellisesti. 7. Käsittely ja varastointi 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Turvallisen käsittelyn ohjeet : Saa käsitellä ainoastaan tiloissa, joissa on kohdepoisto (tai muu sopiva poisto). Vältettävä höyryn tai sumun hengittämistä. Varottava aineen joutumista iholle, silmiin ja vaatteisiin. Käsiteltävä erittäin varovasti. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Palo-ja räjähdyssuojaus : Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Turvallisuusvaatimukset varastolle ja säiliöille : Säilytettävä tiiviisti suljettuna paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Suojaa auringonvalolta. Sopivia materiaaleja säiliöihin: Ruostumaton teräs Sopimattomia materiaaleja säiliöihin: Alumiini Lyijy Kupari Kuparilejeeringit Sinkki Päällystämätön teräs Voi syövyttää monia muoveja, kumeja ja pinnoitteita. Lisätietoja varastointiolosuhteista Yhteisvarastointiohjeet Saksalainen varastoluokka : Pidettävä lukitussa paikassa tai alueella, johon pääsy vain pätevillä tai laillistetuilla henkilöillä. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. Kaikki laitteiston metalliosat tulee maadoittaa, jotta vältyttäisiin staattisen sähkön purkauksen aiheuttamalta höyryjen syttymiseltä. Varmistettava, että silmäsuihkut ja hätäsuihkut sijaitsevat työpisteen lähellä. : Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Säilytettävä suojassa yhteensopimattomilta materiaaleilta. Katso kappale 10. : 6.1A Palavat aineet, myrkylliset Sivu 6 / 56

7 Muut tiedot : Suositeltava säilytyslämpötila C (kiinteä) C (neste) 7.3 Erityinen loppukäyttö : Vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön. 8. Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat Aineosat CAS-Nro. Arvo HTParvot 8h Valvontaa koskevat muuttujat 2 ppm 8 mg/m3 Päivämäärä Peruste FI OEL Lisätietoja : iho: Ihon läpi imeytyvien aineiden elimistöön joutuvia määriä ja elimistöön joutuneesta aineesta aiheutuvaa vaaraa ei voida näin ollen arvioida pelkästään ilmapitoisuuksien avulla.tämän vuoksi näiden aineiden HTP-arvojen yhteyteen on huomautussarakkeeseen otettu ihon läpi imeytymisen osoittamiseksi merkintä 'iho'. Monet aineet, varsinkin voimakkaat hapot tai emäkset, voivat aiheuttaa iholle jouduttuaan ihon ärsyyntymistä tai syöpymistä. HTParvot 15 min 4 ppm 16 mg/m FI OEL Lisätietoja : iho: Ihon läpi imeytyvien aineiden elimistöön joutuvia määriä ja elimistöön joutuneesta aineesta aiheutuvaa vaaraa ei voida näin ollen arvioida pelkästään ilmapitoisuuksien avulla.tämän vuoksi näiden aineiden HTP-arvojen yhteyteen on huomautussarakkeeseen otettu ihon läpi imeytymisen osoittamiseksi merkintä 'iho'. Monet aineet, varsinkin voimakkaat hapot tai emäkset, voivat aiheuttaa iholle jouduttuaan ihon ärsyyntymistä tai syöpymistä. TWA 2 ppm 8 mg/m /161/EU Lisätietoja : iho: Tunnistaa mahdollisuuden merkittävään ihon läpi imeytymiseen Ohjeellinen STEL 4 ppm 16 mg/m /161/EU Lisätietoja : iho: Tunnistaa mahdollisuuden merkittävään ihon läpi imeytymiseen Ohjeellinen Biologisen altistuksen raja-arvot Sivu 7 / 56

8 Aineen nimi CAS-Nro. Valvontaa koskevat muuttujat kokonaisfenoli: 1.3 mmol/l (Virtsa) DNEL : Käyttötarkoitus: Työntekijät Altistumisreitit: Hengitys Näytteenottoa ika Työvuoron päätyttyä Päivämäärä : Mahdolliset terveysvaikutukset: Pitkäaikainen, Systeeminen Arvo: 8 mg/m3 : Mahdolliset terveysvaikutukset: Akuutit paikalliset vaikutukset Arvo: 16 mg/m3 : Käyttötarkoitus: Työntekijät Altistumisreitit: Ihokosketus Mahdolliset terveysvaikutukset: Pitkäaikainen, Systeeminen Arvo: 1,23 mg/kg bw/d PNEC : Makea vesi Arvo: 0,0077 mg/l : Merivesi Arvo: 0,00077 mg/l : Makean veden sedimentti Arvo: 0,0915 mg/kg dwt : Merisedimentti Arvo: 0,00915 mg/kg dwt : Maaperä Arvo: 0,136 mg/kg dwt : Ajoittainen käyttö/vapautuminen Arvo: 0,031 mg/l : Jäteveden puhdistamo Arvo: 2,1 mg/l 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Tekniset toimenpiteet Minimoi altistus käyttäen suljettujen järjestelmien, erillisten tilojen ja sopivan yleisen/paikallisen poistoilmanvaihdon kaltaisia toimenpiteitä. Varmista, että työn turvajärjestelmät tai vastaavat järjestelyt ovat kunnossa riskien hallitsemiseksi. Tarkasta, testaa ja ylläpidä säännöllisesti kaikkia hallintatoimenpiteitä. Henkilökohtaiset suojaimet Sivu 8 / 56

9 Hengityksensuojaus Käsiensuojaus : Kemikaalin käyttö edellyttää tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa hengityksensuojainta. Yhdistetyllä höyry/hiukkassuodattimella varustettu hengityslaite (EN 141). ABEK-P3-suodatin : EN 374:n mukaiset suojakäsineet. : paksu PVC Läpäisyaika: > 480 min : Neopreeni Läpäisyaika: 140 min : polyvinyylikloridi (PVC) Läpäisyaika: 75 min : Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisyaikaa koskevia ohjeita. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Silmiensuojaus Ihonsuojaus / Kehon suojaus Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita Suojautumisohjeita : Käytettävä naamiomallisia suojalaseja (DIN EN 58211) ja tarvittaessa kasvosuojainta. : Käytettävä sopivaa suojavaatetusta. Turvakengät EN :n mukaisesti. Mikäli roiskevaara on mahdollinen: Kemikaaleilta suojaava kokovartalopuku : Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Riisuttava välittömästi saastunut vaatetus. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty ainetta käsiteltäessä. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Puhdista vuodot välittömästi ja hävitä jätteet turvallisesti. Kädet pestävä ennen taukoa ja välittömästi tuotteen käsittelyn jälkeen. Käytä ihonpuhdistuksen jälkeen runsasrasvaista suojavoidetta. : Vältettävä altistumista - ohjeet luettava ennen käyttöä. Varmistettava, että silmäsuihkut ja hätäsuihkut sijaitsevat työpisteen lähellä. Kouluta käyttäjät erityisesti toimimaan altistusten minimoimiseksi. Harkitse riskipohjaisen terveysseurannan tarve. Tunnista ja toteuta korjaavia toimenpiteitä. Ympäristöaltistumisen torjuminen Erityiset ohjeet : Ei saa päästää ympäristöön. Sivu 9 / 56

10 Estettävä tuotteen pääsy viemäreihin. Jos tuote likaa jokia ja järviä tai viemäreitä, on ilmoitettava vastaaville viranomaisille. 9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto Väri Haju Hajukynnys : kiinteä kiinteä, < 40,9 C neste, > 40,9 C : väritön (neste), valkoinen (kiinteä) : Värinmuutos altistuessaan ilmalle tai valolle:, pinkki, punainen : katkera : 0,006-6 ppm ph : 4-5, Pitoisuus: 10,00 g/l, 20 C Sulamispiste : 40,9 C Kiehumispiste : 181,9 C, hpa Leimahduspiste : 81 C, ISO 2719 Räjähdysraja, alempi Räjähdysraja, ylempi : 1,3 Til-% : 9,0 Til-% Höyrynpaine : 0,2 hpa, 20 C 3 hpa, 50 C Suhteellinen höyryntiheys : 3,2, 20 C, (Ilma = 1.0) Tiheys : 1,07 g/cm3, 20 C Vesiliukoisuus : 84 g/l, 20 C Liukoisuus muihin liuottimiin Jakautumiskerroin: n- oktanoli/vesi Itsesyttymislämpötila 1,13 g/cm3, 25 C, DIN g/l, 25 C 68 C, täysin sekoittuva : Liuotin: Rasvaliukoisuus, Liukenee useimpiin orgaanisiin liuottimiin. : log Pow: 1,47, 30 C : ei syttyvä Syttymislämpötila : 595 C, DIN Viskositeetti, dynaaminen : 3,437 mpa.s, 50 C Räjähtävyys Hapettavuus : Ei räjähtävä : Ei hapettava Sivu 10 / 56

11 9.2 Muut tiedot Molekyylipaino : 94,11 g/mol 10. Stabiilisuus ja reaktiivisuus 10.1 Reaktiivisuus Vaarallisia reaktioita ei tunneta normaaleissa käyttöolosuhteissa Kemiallinen stabiilisuus Voi syövyttää monia muoveja, kumeja ja pinnoitteita. hygroskooppinen 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Vaaralliset reaktiot 10.4 Vältettävät olosuhteet : Vaarallisia reaktioita ei tunneta normaaleissa käyttöolosuhteissa. Vältettävät olosuhteet : Altistuminen ilmalle. Altistuminen auringonpaisteelle. Säilytettävä suojassa lämmöltä ja sytytyslähteistä. Hajoamista ei tapahdu ohjeiden mukaisessa käytössä Yhteensopimattomat materiaalit Vältettävät materiaalit 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet Vaaralliset hajoamistuotteet : Hapettavat aineet Aldehydit Isosyanaatit Nitriitit Nitridi Friedel-Crafts katalyytit Metallit Höyryt muodostavat ilman kanssa räjähtäviä seoksia. : Kuumentaminen tai tuli voi vapauttaa myrkyllisiä ja syövyttäviä kaasuja. Tulipalossa: Hiilimonoksidi Hiilidioksidi (CO2) 11. Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Tuote Välitön myrkyllisyys suun kautta Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta : LD50: 340 mg/kg, Rotta, OECD:n testiohje 401 : LDLo: 140 mg/kg, Ihmiset : LC50: > 900 mg/m3, 8 h, Rotta, Limakalvojen ärsytystä, Hengenahdistus, Hengityselinsairauksia, Sivu 11 / 56

12 Välitön myrkyllisyys ihon kautta Ihosyövyttävyys/ihoärsytys Vakava silmävaurio/silmäärsytys Hengitysteiden tai ihon herkistyminen Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset Myrkyllinen., Pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle. : LD50: 660 mg/kg, Rotta, OECD:n testiohje 402 : Syövyttävää., Altistuksella on nopea ja huomattavan syövyttävä vaikutus kaikkiin kehon kudoksiin., Pysyvien vaurioiden vaara. : Kani, Tulos: Syövyttävä, OECD:n testiohje 405, 72 h, Voi aiheuttaa pysyviä silmävaurioita. : Laboratorioeläimissä tuote ei ole aiheuttanut herkistymistä. Genotoksisuus in vitro : Ames-testi, Tulos: negatiivinen, OECD:n testiohje 471 Genotoksisuus in vivo Arvio : Kromosomipoikkeamakoe in vitro, Tulos: positiivinen : in vitro -analyysi (pullossa), Tulos: positiivinen, Mutageenisuus (mikrotuma testi) : In vitro -geenimutaatiotutkimus nisäkässoluilla, Tulos: positiivinen, OECD TG 476 : in vivo -analyysi (elävässä elimistössä), Mutageenisuus (mikrotuma testi), Tulos: heikko positiivinen : In vitro -kokeet osoittivat mutageenisia vaikutuksia, Epäillään aiheuttavan perimävaurioita. Syöpää aiheuttavat vaikutukset Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset : Eläinkokeet eivät osoittaneet syöpää aiheuttavia vaikutuksia., IARC: (International Agency for Research on Cancer), Ryhmä 3: Ei pystytä luokittelemaan ihmisille syöpää aiheuttavuuden mukaan : Ei tunnettuja vaikutuksia. Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen Lisätietoja : Rotta, Suun kautta, NOAEL: 300 mg/kg, bw/d, Systeemiset vaikutukset, Subkrooninen myrkyllisyys : Kani, Ihon kautta, NOAEL: 130 mg/kg, bw/d, Systeemiset vaikutukset, Subvälitön myrkyllisyys : Apina, Hengitys, NOAEC, 20 mg/m3, Systeemiset vaikutukset, Subkrooninen myrkyllisyys : Pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa kroonisia vaikutuksia:, hermostonhäiriöitä,, maksa- ja munuaisvaurioita., Toistuva ihokosketus:, ihotulehdus,, pigmenttihäiriöitä. : Oireet voivat ilmetä viivästyneenä. Sivu 12 / 56

13 12. Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 12.1 Myrkyllisyys Tuote Myrkyllisyys kalalle Myrkyllisyys Daphnialle ja muille veden selkärangattomille Myrkyllisyys leville : Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. : LC50: 8,9 mg/l, 96 h, Oncorhynchus mykiss (kirjolohi) : EC50: 3,1 mg/l, 48 h, Ceriodaphnia dubia (vesikirppu) : EC50: 61,1 mg/l, 96 h, Pseudokirchneriella subcapitata (viherlevä) : EC50: 76 mg/l, 72 h, Entomoneis cf punctulata (piilevä) : EC50: 61,82 mg/l, 7 d, Lemna minor (limaska) Myrkyllisyys bakteereille Myrkyllisyys kalalle (Krooninen myrkyllisyys) Myrkyllisyys Daphnialle ja muille veden selkärangattomille (Krooninen myrkyllisyys) : IC50: 21 mg/l, 24 h, Nitrosomonas sp : NOEC: 0,077 mg/l, 60 d, Cirrhina mrigala : EC10: 0,46 mg/l, 16 d, Daphnia magna (vesikirppu) 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Tuote Biologinen hajoavuus : 62 %, Tulos: Helposti biologisesti hajoava., aktivoitu liete, OECD TG 301C 12.3 Biokertyvyys Tuote : 80,1 %, Tulos: Helposti biologisesti hajoava., anaerobinen, aktivoitu liete, ECETOC method : %, Tulos: Helposti biologisesti hajoava., Vesi : Abioottinen hajoaminen: Hajoaa helposti valokemiallisesti ja reagoi OH-radikaalien ja otsonin kanssa. Arvioitu puoliintumisaika ilmakehässä: 14h : Vesi Hydrolyysi: Ei odotettavissa. Biokertyminen : Danio rerio (seeprakala), Biokertyvyystekijä (BCF): 17,5, Eliminoitumisesta: kyllä, OECD TG 305E, Kertyvyys eliöihin ei odotettavaa Liikkuvuus maaperässä Sivu 13 / 56

14 Tuote Kulkeutuvuus : Ilma, 1% : Vesi, 98.5%, Tuote haihtuu helposti., Tuote on vesiliukoinen. : Maaperä, 0.5%, Suuri kulkeutuvuus 12.5 PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset Tuote Arvio : Tämän aineen ei katsota olevan pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen (PBT)., Tämän aineen ei katsota olevan erittäin pysyvä ja erittäin kertyvä (vpvb). : Tämä aine/seos ei sisällä komponentteja, joiden katsotaan olevan joko pysyviä, bioakkumuloituvia ja myrkyllisiä (PBT) tai erittäin pysyviä ja erittäin bioakkumuloituvia (vpvb) 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla Muut haitalliset vaikutukset Tuote Kemiallinen hapenkulutus (COD) Muuta ekologista tietoa : mg/g : Ei saa päästää ympäristöön., Estettävä tuotteen pääsy viemäreihin. 13. Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät Tuote : Hävitettävä ongelmajätteenä paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätystä suositellaan hävittämisen tai polton sijasta. Euroopan jätekoodi: (jätteet, joita ei ole mainittu muualla (orgaaniset peruskemikaalit)) Likaantunut pakkaus : Hävitettävä ongelmajätteenä paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti. Puhdasta tuotetta voidaan käyttää uudelleen. 14. Kuljetustiedot 14.1 YK-numero ADR : 2312 IMDG : Oikea laivauksessa käytettävä nimi ADR : FENOLI, SULASSA MUODOSSA Sivu 14 / 56

15 IMDG : PHENOL, MOLTEN 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka ADR : 6.1 IMDG : Pakkausryhmä ADR Pakkausryhmä : II Vaaran tunnusnro : 60 Merkinnät : 6.1 Tunnelirajoituskoodi : D/E IMDG Pakkausryhmä : II EmS Numero : F-A, S-A 14.5 Ympäristövaarat ADR Ympäristölle vaarallinen IMDG Meriä saastuttava aine : kyllä : kyllä 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle Muu YK numero: 1671 (FENOLI, KIINTEÄ) 14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti Laivatyyppi : 2 Saasteluokka : Y 15. Lainsäädäntöä koskevat tiedot 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö Suuronnettomuus lainsäädäntö : Seveso II - Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/105/EY vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta annetun neuvoston direktiivin 96/82/EY muuttamisesta : Myrkyllinen Luokka: 2 Määrä 1: 50 kg Määrä 2: 200 kg Muut ohjeet : Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta. Huomioitava työssä olevien nuorten ihmisten suojelua koskeva direktiivi 94/33/EY. Sivu 15 / 56

16 Huomioitava raskaana olevien työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä koskeva direktiivi 92/85/ETY Kemikaaliturvallisuusarviointi Tälle aineelle on suoritettu kemikaaliturvallisuusarviointi. 16. Muut tiedot R-lausekkeiden koko teksti, joihin viitataan kohdissa 2 ja 3 R23/24/25 Myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. R34 Syövyttävää. R48/20/21/22 Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. R68 Pysyvien vaurioiden vaara. Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit. H301 Myrkyllistä nieltynä. H311 Myrkyllistä joutuessaan iholle. H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. H331 Myrkyllistä hengitettynä. H341 Epäillään aiheuttavan perimävaurioita. H373 Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Lisätietoja Koulutukseen liittyviä ohjeita : Järjestettävä riittävästi tietoja, ohjeita ja koulutusta käyttäjille., Järjestettävä kaikkien vaarallisten aineiden kuljetuksissa mukana olevien henkilöiden säännöllinen koulutus (kuten ADR luvussa 1.3 säädetään). Muut tiedot : Laadittu asetuksen (EY) N:o 1907/2006, Liite II, ja sen muutoksien mukaisesti. Edellisen tiedoteversion jälkeen tulleet muutokset on merkitty marginaaliin. Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Laatija : Borealis, Group Product Stewardship / Maarit Vakkala Tiedotteen laatimisessa käytetyt tärkeimmät lähteet : REACH Registration Dossier Phenol. P&D-REACH Consortium, 2013 International Chemical Safety Card, Phenol, October 2001 (http://www.inchem.org/documents/icsc/icsc/eics0070.htm) IPCS Environmental Health Criteria 161, WHO, 1994 (www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc161.htm) Environment Guide 71; Environmental properties of chemicals, Finnish Environment Institute, Helsinki 2000 Sivu 16 / 56

17 Vastuuvapauslauseke Tässä asiakirjassa oleva tieto on parhaan tietomme mukaan tarkkaa ja luotettavaa julkaisuajasta lukien, kuitenkaan me emme ota mitään vastuuta sellaisen tiedon tarkkuudesta ja täydellisyydestä. Borealis ei anna mitään takuita, jotka ylittävät tähän asiakirjaan sisältyvän kuvauksen. Mikään tässä asiakirjassa ei muodosta kauppakelpoisuuden tai tiettyyn tarkoitukseen sopivuuden takuuta. On asiakkaan vastuulla tarkistaa ja kokeilla meidän tuotteitamme saadakseen tyytyväisyyden tuotteiden sopivuudesta asiakkaan tiettyyn tarkoitukseen. Asiakas on vastuussa tuotteidemme asianmukaisesta, turvallisesta ja laillisesta käytöstä, työstöstä ja käsittelystä. Mitään vastuuta ei voida hyväksyä Borealiksen tuotteiden käytön suhteen yhdessä muiden materiaalien kanssa. Tähän asiakirjaan sisältyvä tieto liittyy yksinomaan meidän tuotteisiimme, ellei niitä ole käytetty kolmannen osapuolen materiaalien kanssa. Sivu 17 / 56

18 Tunnistetut käyttötavat: Käyttö: Teollisuuskäyttö Pääkäyttäjäryhmät Prosessikategoria Ympäristöpäästöluokat Aktiivisuus : SU 3: Teolliset käytöt: Aineiden käyttö sellaisinaan tai valmisteissa teollisuustoimipaikoissa : PROC1: Käyttö suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä. PROC2: Käyttö suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista PROC3: Käyttö suljetussa panosprosessissa (synteesi tai formulointi) PROC4: Käyttö eräprosesseissa ja muissa pro-sesseissa (synteesi), joissa on altistumisen mahdollisuus PROC5: Sekoittaminen valmisteiden ja esineiden formulointiin liittyvissä eräprosesseissa (monivaiheinen ja/ tai merkittävä kosketus) PROC6: Kalanterointi PROC7: Teollinen ruiskuttaminen PROC8a: Aineen tai valmisteen siirtäminen säili-öihin tai säiliöistä yleistiloissa PROC8b: Aineen tai valmisteen siirtäminen säili-öihin tai säiliöistä erillisissä tiloissa PROC9: Aineen tai valmisteen siirto pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja) PROC10: Levittäminen telalla tai siveltimellä PROC13: Esineiden käsittely kastamalla ja upot-tamalla PROC14: Valmisteiden tai esineiden tuotanto tabletoimalla, puristamalla, käyttämällä ekstruusiota tai pelletöimällä PROC15: Käyttö laboratorioaineena : ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d: Aineiden valmistus, Valmisteiden formulointi, Formulointi materiaaleissa, Jalostuksen apuaineiden teollinen käyttö prosesseissa ja tuotteissa mutta ei esineiden osana, Teollinen käyttö, joka johtaa matriisiin sisällyttämiseen, Teollinen käyttö muun aineen valmistuksessa (väli-tuotteiden käyttö), Reaktiivisten jalostuksen apuaineiden teollinen käyttö, Monomeerien teollinen käyttö kestomuovien valmistuksessa, Polymerisointiprosessien säätöaineiden teollinen käyttö hartsien, kumin, polymeerien tuotannossa : Valmistus, Prosessointi, Jakelu, Laboratoriokäyttö, Käyttö pinnotteissa, Käyttö sidos- ja irrotusaineina, Kumin valmistus ja prosessointi, Polymeerin valmistus, Polymeerin prosessointi, hartsin käsittely (fenolihartsin käyttö jalostuksessa) Käyttö: Ammatillinen käyttö Pääkäyttäjäryhmät : SU 22: Ammattikäytöt: Julkinen sektori (hallinto, koulutus, Sivu 18 / 56

19 Prosessikategoria Ympäristöpäästöluokat Aktiivisuus viihde, palvelut ja ammattilaiset) : PROC1: Käyttö suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä. PROC2: Käyttö suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista PROC3: Käyttö suljetussa panosprosessissa (synteesi tai formulointi) PROC4: Käyttö eräprosesseissa ja muissa pro-sesseissa (synteesi), joissa on altistumisen mahdollisuus PROC5: Sekoittaminen valmisteiden ja esineiden formulointiin liittyvissä eräprosesseissa (monivaiheinen ja/ tai merkittävä kosketus) PROC6: Kalanterointi PROC8a: Aineen tai valmisteen siirtäminen säili-öihin tai säiliöistä yleistiloissa PROC8b: Aineen tai valmisteen siirtäminen säili-öihin tai säiliöistä erillisissä tiloissa PROC9: Aineen tai valmisteen siirto pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja) PROC10: Levittäminen telalla tai siveltimellä PROC11: Ei-teollinen ruiskutus PROC13: Esineiden käsittely kastamalla ja upot-tamalla PROC14: Valmisteiden tai esineiden tuotanto tabletoimalla, puristamalla, käyttämällä ekstruusiota tai pelletöimällä PROC15: Käyttö laboratorioaineena : ERC2, ERC4, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC8a, ERC8b, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f: Valmisteiden formulointi, Jalostuksen apuaineiden teollinen käyttö prosesseissa ja tuotteissa mutta ei esineiden osana, Reaktiivisten jalostuksen apuaineiden teollinen käyttö, Monomeerien teollinen käyttö kestomuovien valmistuksessa, Polymerisointiprosessien säätöaineiden teollinen käyttö hartsien, kumin, polymeerien tuotannossa, Jalostuksen apuaineiden laaja sisäkäyttö avoimissa järjestelmissä, Reaktiivisten aineiden laaja sisäkäyttö avoimissa järjestelmissä, Laaja sisäkäyttö, joka johtaa matriisiin sisällyttämiseen, Jalostuksen apuaineiden laaja ulkokäyttö avoimissa järjestelmissä, Reaktiivisten aineiden laaja ulkokäyttö avoimissa järjestelmissä, Laaja ulkokäyttö, joka johtaa matriisiin sisällyttämiseen : Laboratoriokäyttö, Käyttö pinnotteissa, Käyttö sidos- ja irrotusaineina, Polymeerin valmistus, Polymeerin prosessointi, hartsin käsittely (fenolihartsin käyttö jalostuksessa) Sivu 19 / 56

20 1. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko: Teollisuuskäyttö Pääkäyttäjäryhmät Prosessikategoria Ympäristöpäästöluokat Aktiivisuus : SU 3: Teolliset käytöt: Aineiden käyttö sellaisinaan tai valmisteissa teollisuustoimipaikoissa : PROC1: Käyttö suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä. PROC2: Käyttö suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista PROC3: Käyttö suljetussa panosprosessissa (synteesi tai formulointi) PROC4: Käyttö eräprosesseissa ja muissa pro-sesseissa (synteesi), joissa on altistumisen mahdollisuus PROC5: Sekoittaminen valmisteiden ja esineiden formulointiin liittyvissä eräprosesseissa (monivaiheinen ja/ tai merkittävä kosketus) PROC6: Kalanterointi PROC7: Teollinen ruiskuttaminen PROC8a: Aineen tai valmisteen siirtäminen säili-öihin tai säiliöistä yleistiloissa PROC8b: Aineen tai valmisteen siirtäminen säili-öihin tai säiliöistä erillisissä tiloissa PROC9: Aineen tai valmisteen siirto pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja) PROC10: Levittäminen telalla tai siveltimellä PROC13: Esineiden käsittely kastamalla ja upot-tamalla PROC14: Valmisteiden tai esineiden tuotanto tabletoimalla, puristamalla, käyttämällä ekstruusiota tai pelletöimällä PROC15: Käyttö laboratorioaineena : ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d: Aineiden valmistus, Valmisteiden formulointi, Formulointi materiaaleissa, Jalostuksen apuaineiden teollinen käyttö prosesseissa ja tuotteissa mutta ei esineiden osana, Teollinen käyttö, joka johtaa matriisiin sisällyttämiseen, Teollinen käyttö muun aineen valmistuksessa (väli-tuotteiden käyttö), Reaktiivisten jalostuksen apuaineiden teollinen käyttö, Monomeerien teollinen käyttö kestomuovien valmistuksessa, Polymerisointiprosessien säätöaineiden teollinen käyttö hartsien, kumin, polymeerien tuotannossa : Valmistus, Prosessointi, Jakelu, Laboratoriokäyttö, Käyttö pinnotteissa, Käyttö sidos- ja irrotusaineina, Kumin valmistus ja prosessointi, Polymeerin valmistus, Polymeerin prosessointi, hartsin käsittely (fenolihartsin käyttö jalostuksessa) 2.1 Myötävaikuttava skenaario ympäristöaltistumisen estämiseksi koskien: ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d: Aineiden valmistus, Valmisteiden formulointi, Formulointi materiaaleissa, Jalostuksen apuaineiden teollinen käyttö prosesseissa ja tuotteissa mutta ei esineiden osana, Teollinen käyttö, joka johtaa matriisiin sisällyttämiseen, Teollinen käyttö muun aineen valmistuksessa Sivu 20 / 56

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1345 1.1.3 REACHrekisteröintinumero 01211947510346,

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi PPP100 GRAFF POISTO 1.1.2 Tunnuskoodi 3565 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

115079, 143706, 115083, 115084. Seos, ei rekisteröintinumeroa

115079, 143706, 115083, 115084. Seos, ei rekisteröintinumeroa KEMIKAALI-ILMOITUS KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi Tunnuskoodi REACH-rekisteröintinumero Diesel Plus -10/-20, Diesel Max -10/-20,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 300101, 300110, 300111, 300113, 300108, 300109, 300107,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Korrek Lasipesu 20 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Korrek Lasipesu 20 1.1.2 Tunnuskoodi 12.18209,

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

Päiväys: 31.5.2011 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 31.5.2011 Edellinen päiväys: - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi PURITY FG WO WHITE MINERAL OIL 15 Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi Sikafloor-13 Pronto KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.53578 EAN 6414501207013 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2139 EAN 6414400021390 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 6.2.2014 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.15731752

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 31.03.2010 Päiväys 01.11.2010

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 31.03.2010 Päiväys 01.11.2010 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 31.03.2010 Päiväys 01.11.2010 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi : Propionihappo

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 60180,60181,60182,3105075 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE NESTE DIESEL 10W-30

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE NESTE DIESEL 10W-30 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Tuotenumero ID 16242 Sisäinen tunniste 1430 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1 AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Aineen nimi: Sammutettu kalkki Tuotenumero: 59821 CAS: 1305-62-0 EINECS: 215-137-3 Molekyylipaino: 74,09 g/mol REACH-rekisteröintinumero:

Lisätiedot

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi ph - Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 NANOLUBRICANT 2010 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 NANOLUBRICANT 2010 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi NL-32010 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 424426,424429,3101403 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote Asetuksen (EY) No 1907/2006 mukainen

Käyttöturvallisuustiedote Asetuksen (EY) No 1907/2006 mukainen Käyttöturvallisuustiedote Asetuksen (EY) No 1907/2006 mukainen Diversey Oxivir Spray E2n Tarkistus: 2012-07-26 Versio 04 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

Päiväys: 15.3.2013 Edellinen päiväys: 03.12.2007. KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste.

Päiväys: 15.3.2013 Edellinen päiväys: 03.12.2007. KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste. x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 15.3.2013 Edellinen päiväys: 03.12.2007 (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (1907/2006/EY)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (1907/2006/EY) KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1. 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi: 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Teollinen.

Lisätiedot

Marktoften 3c DK-8464 Galten Denmark +45 86 26 11 77 +45 86 26 09 59 lve@eurofins.dk

Marktoften 3c DK-8464 Galten Denmark +45 86 26 11 77 +45 86 26 09 59 lve@eurofins.dk Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1.2.1

Lisätiedot

: RADAR. Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen Julkaisupäivä: 06/05/2015 Versio: 10.0

: RADAR. Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen Julkaisupäivä: 06/05/2015 Versio: 10.0 Julkaisupäivä: 06/05/2015 Versio: 10.0 Päivitetty: KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi : RADAR Merkki : RENTOKIL Tuotetyyppi : Biocidi Rekisteröintinumero

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40 COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40 Sivu 1 / 6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 03.07.2012 1.1. Tuotetunniste

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: en tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi HedonalMCPA Tuotenumero REACHrekisteröintinumero Ei käytettävissä Muu tunniste Rekisterinumero:

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Levän- ja homeenpoistoaine

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Levän- ja homeenpoistoaine KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA Levän- ja homeenpoistoaine KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 1 Julkaisupäivämäärä 7/30/2013 9:43:54 AM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot