Kouvolan seudun asukkaille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kouvolan seudun asukkaille"

Transkriptio

1 JULKINEN TIEDOTE KAIKKIIN TALOUKSIIN KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS 2010 TURVALLISUUSTIEDOTE SUURONNETTOMUUDEN VARALTA Kouvolan seudun asukkaille Tässä EU:n Seveso-direktiivin edellyttämässä turvallisuustiedotteessa kerrotaan Millaisia vuoto- ja päästövaaroja kotiseudullamme on Sijaitseeko asuntosi tai työpaikkasi mahdollisen onnettomuusvaaran alueella Miten asukkaita varoitetaan eri tilanteissa Mistä tiedät miten toimia suuronnettomuuden tapahduttua Milloin ja mistä saat tietoja LUE TIEDOTE RIITTÄVÄN USEIN JA SÄILYTÄ HELPOSTI LÖYTYVÄSSÄ PAIKASSA! Turvallisuustiedote myös internetissä

2 YHTEISTYÖLLÄ TURVALLISTA HUOMISTA KUKA VASTAA PELASTUSTOIMESTA? Kymenlaakson pelastuslaitos vahvistaa tällä joka kotiin jaettavalla tiedotteella asukkaille, että EU:n Seveso-direktiivin edellyttämät pelastussuunnitelmat ovat ajan tasalla Kymenlaaksossa. Seveso-direktiivin nimi periytyy Italiassa 1976 sattuneesta tuhoisasta teollisuuskemikaalionnettomuudesta, jonka jälkeen Euroopassa on lainsäädännöllä erityisesti paneuduttu suuronnettomuuksien vaarojen torjuntaan ja niiden ennalta ehkäisemiseen. Sisäasiainministeriö on antanut ulkoisen pelastussuunnitelman ja turvallisuustiedotteen laatimiseksi Ulkoisen pelastussuunnitelman laatiminen -ohjeen (Sisäasiainministeriön julkaisu 35/2009), jota noudattaen tämä tiedote on laadittu. Uusi pelastuslaki astunee voimaan vuoden 2011 alussa. Laki pitää sisällään myös varautumisvelvoitteen suuronnettomuuksiin ja sen, että vaarallisten aineiden varastointi ratapihoilla tullee jatkossa ulkoisen pelastussuunnitelmavaatimuksen piiriin. Maakuntamme asukkailla tulee olla asianmukaista tietoa alueellamme olevista kemikaali-. toiminnanharjoittajista ja mahdollisuus varautua niihin onnettomuusvaikutuksiin, jotka voivat ulottua toiminnanharjoittajan alueen ulkopuolelle. Kemikaaleja Kymenlaaksossa käsittelevät yritykset ovat laatineet tämän Turvallisuustiedotteen yhteistyössä Kymenlaakson pelastuslaitoksen kanssa. Vakavien onnettomuuksien mahdollisuutta ei voida koskaan sulkea pois. Siksi niihin on varauduttava huolellisesti. Kehotamme perehtymään tämän Turvallisuustiedotteen sisältöön vaaratilanteiden varalta. Tiedotteesta selviää, sijaitseeko koti tai työpaikka mahdollisten onnettomuusvaikutusten piirissä. Kotiseutumme yritykset ovat tunnistaneet varastoitaviin ja käytettäviin kemikaaleihin liittyvät suuronnettomuuden vaarat ja tekevät parhaansa huolehtiakseen onnettomuuksien ennaltaehkäisystä ja seurausten rajoittamisesta. Teknisillä toimenpiteillä ja laitteistojen huolellisella käytöllä pyritään varmistamaan, ettei toiminnasta aiheudu vakavaa vaaraa ihmisille tai ympäristölle. Keskeistä on henkilökunnan korkea ammattitaito, tehokas valvonta ja laitteiden jatkuva kunnossapito. Yritykset järjestävät säännöllistä koulutusta turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Turvatekniikan keskus (Tukes) on Suomessa ylin lupaviranomainen, joka valvoo yhdessä muiden viranomaisten kanssa yritysten toimintaa. Tämän lisäksi yritykset itse arvioivat jatkuvasti ympäristö-, terveys- ja turvallisuusriskejään. Kaikkea ei kuitenkaan voi hallita ja ennakoida. Luonnonilmiöt voivat aiheuttaa yllättäviäkin vahinkoja ja seurausilmiöitä, samoin laiterikot tai inhimillinen toiminta. Yhteisenä tavoitteenamme on, että vaaratilanteissa osataan toimia mahdollisimman viisaasti, jotta vahingot vältettäisiin tai ne jäisivät seurauksiltaan vähäisiksi. Ilpo Tolonen pelastuspäällikkö Kymenlaakson pelastuslaitos Kymenlaakson pelastuslaitos (KYMPE) vastaa pelastustoimesta Kymenlaaksossa. Kymenlaakson pelastuslaitos huolehtii pelastustoimintaan kuuluvista tehtävistä vastaa alueensa maaöljy- ja alusöljyvahinkojen torjunnasta ylläpitää väestönsuojelun valmiutta siten kuin on säädetty pelastuslaissa yhteensovittaa eri viranomaisten ja pelastustoimintaan osallistuvien tahojen tehtäviä huolehtii palotarkastuksista ja muusta pelastusviranomaisille kuuluvasta onnettomuuksien ehkäisystä huolehtii pelastustointa koskevasta valistuksesta ja neuvonnasta Seveso II-direktiivi edellyttää, että niiden yritysten joiden toiminnasta voi aiheutua erityistä suuronnettomuuden vaaraa, on laadittava ja toimitettava turvallisuusselvitys Turvatekniikan keskukselle. Tukes on toimittanut nämä selvitykset lausunnolle pelastuslaitokselle. Turvallisuusselvitysvelvollisten yritysten turvallisuusselvitykset ovat nähtävillä tässä tiedotteessa punaisella neliöllä merkittyjen yritysten toimistoissa. Kaikki tiedotteessa olevat yritykset ovat toimittaneet Kymenlaakson pelastuslaitokselle sisäiset pelastussuunnitelmansa. Kymenlaakson pelastuslaitos on laatinut Ulkoiset Pelastussuunnitelmat ja pitää niitä ajan tasalla. Ulkoinen pelastussuunnitelma on pelastuslaitoksen laatima suunnitelma tuotantolaitoksissa tapahtuvien suuronnettomuuksien torjumiseksi ja vahinkojen minimoimiseksi. Suunnitelma on pelastuslaitoksen käytännönläheinen toimintaa ohjaava asiakirja, josta löytyvät nopeasti kaikki oleelliset asiat, joilla on valmistauduttu tuotantolaitoksen suuronnettomuusvaaraan ja joita tarvitaan pelastustoimintaan. Suuronnettomuus on esimerkiksi huomattava päästö, tulipalo, räjähdys tai muu onnettomuus, joka seuraa tuotantolaitoksen toiminnassa esiintyvästä hallitsemattomasta tilanteesta ja joka voi aiheuttaa ihmisten terveyteen, ympäristöön tai omaisuuteen kohdistuvaa välitöntä tai myöhemmin ilmenevää vaaraa tuotantolaitoksen sisä- tai ulkopuolella, ja jossa on mukana yksi tai useampia vaarallisia aineita. Toimintaohjeet suuronnettomuuden varalta näet takasivulla! Pelastuslaitos järjestää kolmen vuoden välein suuronnettomuusharjoituksia yhteistoiminnassa muiden pelastustoimintaan osallistumaan velvoitettujen viranomaisten kanssa. Tämän alueen ulkoiset pelastussuunnitelmat ovat asukkaiden nähtävillä vakinaisella paloasemalla, Kauppalankatu 45, Kouvola Lisätietoja virka-aikana Paloinsinööri Juhani Carlson (05) Pelastuspäällikkö Ilpo Tolonen (05)

3 YRITYKSET JA TOIMINTA Punaisella ruudulla on merkitty ne yritykset, joiden toiminnasta voi aiheutua erityistä suuronnettomuuden vaaraa ja joilta EU-direktiivin mukainen asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista edellyttää turvallisuusselvitystä. Nämä yritykset ovat toimittaneet Turvatekniikan keskukselle (TUKES) vaaditut turvallisuusselvityksen ja kemikaaliluettelon, jotka ovat myös asukkaiden nähtävissä ko. yrityksien toimistoissa. Muilla yrityksillä ei tätä velvoitetta ole. KOUVOLAN SEUDUN RATA- JA TEOLLISUUSALUEILLA Seuraavilla sivuilla esitellään niiden yritysten toiminta, jotka käsittelevät vaaralliseksi luokiteltuja kemikaaleja tai kaasuja sekä yrityskohtaisesti tilanteita, joissa voi syntyä onnettomuusvaara Kouvolan seudun rata- ja teollisuusalueilla. TEOLLISUUS Nestemäiset raaka-aineet tuodaan varastoihin rautatievaunuilla tai maantiekuljetuksin. Kemikaalit varastoidaan niitä varten rakennetuissa säiliöissä, jotka on sijoitettu suoja-altaisiin tai suojavallitilaan. Valmiit tuotteet viedään varastoista rautatie- ja maantiekuljetuksin. Tunnista kemikaalit ja kaasut sivu 8 Pelastustoimen torjuntaohjeissa (TOKEVA-ohje) on määritelty vaarallisten aineiden aiheuttamat vahinkotilanteet sekä ne rajat, joiden sisällä alue pitää eristää, ja ne rajat, joiden sisällä yleisöä pitää varoittaa. Nämä rajat näkyvät myös kartalla s ERISTYSRAJA = jonka sisällä tunnin oleskelu ilman hengityksen suojaimia voi aiheuttaa pysyviä tai vakavia terveysvaikutuksia tai oireita, jotka vaikeuttavat poistumista alueelta. VAROITUSRAJA = jonka sisäpuolella tunnin oleskelu ilman hengityksen suojaimia aiheuttaa tilapäistä terveyshaittaa, mutta oireet eivät kuitenkaan vaikeuta poistumista alueelta. Varoitusrajan ulkopuolellakin, tuulen alapuolella, saattaa esiintyä haitallisia pitoisuuksia. Tulipalo on mahdollinen kaikkialla, ja siinä muodostuvat savukaasut ovat aina myrkyllisiä. Tuulen alapuolella saattaa eristettävän alueen koko olla satoja metrejä, jopa kilometrejä. Maakaasuputkistoa kulkee kaikkialla Kymenlaaksossa. Maakaasun vuototilanteessa syttymisvaara on vuotokohdan välittömässä läheisyydessä. Vuodon syttyessä onnettomuusvaikutus voi olla putken halkaisijasta riippuen jopa satoja metrejä. Tehdasalueiden ulkopuolella maakaasuputkisto on selkeästi merkitty. Ympäristövaikutuksia aineellisten ja henkilövaarojen rinnalla esiintyy lähes kaikissa onnettomuustilanteissa. Niitä ei kuitenkaan ole tässä tiivistelmässä lueteltu yksityiskohtaisesti. Eri kemikaalien aiheuttamiin ympäristövaikutuksiin voi tutustua OVA-ohjeissa, internet-osoitteessa: Siilotie 7, Kaipiaisten teollisuusalue CH-Polymers Oy valmistaa polymeeripohjaisia sideaineita paperi- ja kartonkipäällystykseen sekä kuitukangasteollisuuteen. Suljetussa tuotantoprosessissa käsitellään useita herkästi syttyviä ja myrkyllisiä raaka-aineita. Kuusaansaari, Kymi yritysalue Kemira Chemicals Oy kuuluu Kemira-konserniin ja valmistaa klooridioksidia, joka toimitetaan vesiliuoksena putkilinjaa pitkin UPM:n Kymin sellutehtaalle. Välituotteena valmistetaan natriumkloraattia. Lisäksi alueella käsitellään mm. klooria, natronlipeää ja suolahappoa. Vaara kohdistuu erityisesti vuotoon, auto-onnettomuuteen tai tulipaloon, jolloin tehtaan alueelle ja ympäristöön on mahdollista levitä myrkyllisiä kaasuja. Erityisesti huomioitavia kemikaaleja ovat pääraaka-aineet: vinyyliasetaatti-, akrylaatti- ja styreenimonomeerit sekä lisäksi joissain tuotteissa käytettävä akryylinitriili. Kemikaalien varoitusrajat vaihtelevat akryylinitriilin 900 metristä styreenin 50 metriin. Styreeniä ja akryylinitriiliä lukuun ottamatta kemikaalit varastoidaan tehtaan raaka-ainesäiliöalueella. Raaka-aineet tuodaan tehdasalueelle autokuljetuksella. Styreeni ja akryylinitriili ovat varastoituna Kaipiaisten tehdasalueella sijaitsevan SB-lateksitehtaan varastoalueella ja niiden varastoinnista vastaa BASF Oy. Tuotantopäällikkö Timo Heimola, puh Onnettomuusvaaran tehdasalueen ulkopuolella voivat aiheuttaa myrkyllinen klooridioksidi tai kloori. Klooridioksidin siirtoputken rikkoutumisesta saattaa aiheutua liuosvuoto, josta vapautuva kaasupäästö ärsyttää hengityselimiä. Kloorin siirtoputken rikkoutumisesta saattaa aiheutua liuosvuoto, josta vapautuva kaasupäästö ärsyttää hengityselimiä. Tuulen mukaan leviävä kaasu saattaa aiheuttaa ärsytysoireita muutamien kilometrien etäisyydelle. Vuototilanteessa välitön vaara-alue kuitenkin rajoittuu muutaman sadan metrin etäisyydelle tuulen alapuolella. Eritysraja on 1000 metriä ja varoitusraja on 2000 metriä. Lisätietoa turvallisuusselvityksestä ja kemikaaliluettelosta: Tuotantopäällikkö Markku Korpi, puh

4 Myllykoskentie 1, Myllykoski Myllykoski Paper Oy valmistaa päällystämätöntä ja päällystettyä aikakausilehtipaperia. Tehtaan alueella varastoidaan ja käytetään vaaralliseksi luokiteltuja kemikaaleja, kuten rikkidioksidia, rikkihappoa, klooria, natronlipeää, vetyperoksidia ja nesteytettyä happea sekä maakaasua. Vapaasti ilmatilaan purkautuessaan rikkidioksidi tai kloori voivat olla lähialueella vaarallisia. Terveydelle vaarallinen tai haitallinen pitoisuus voi ulottua useiden kilometrien etäisyydelle vuotokohdasta. Kloorin ja rikkidioksidikaasun eristysraja on 1000 metriä ja varoitusraja 2000 metriä. Kaasut eivät kuitenkaan ole palo- eivätkä räjähdysherkkiä. Peroksidivalkaisulaitoksella ja jätevesilaitoksella käsiteltävä vetyperoksidi ja jätevesilaitoksen nestemäinen happivoivat orgaanisen aineen kanssa yhtyessään saada aikaan tai kiihdyttää paloa, mutta se ei aiheuta vaaraa tehdasalueen ulkopuolella ympäristölle eikä ihmisille. Anjalankosken tehtaat Anjalan paperitehdas, Ensontie 1 Inkeroisten kartonkitehdas, Etelätie Tehtaat valmistavat hiokepitoista taivekartonkia, kirjapapereita, aikakausilehtipaperia sekä mekaanisia erikoispapereita. Tehdasalueella varastoidaan ja käytetään useita vaarallisia kemikaaleja. Näistä tärkeimmät ovat rikkidioksidi, kloori, natronlipeä, vetyperoksidi ja nesteytetty happi. Voimalaitoksen pääpolttoaine on maakaasu. Päästötilanteessa kloori- ja rikkidioksidikaasut ovat vaarallisia lähimmillä asuinalueilla, ja ärsytysoireita voi esiintyä 10 km etäisyydellä Anjalan paperitehtaasta. Kloori- ja rikkidioksidin eristysraja yltää 1000 metrin säteelle tehtaasta ja varoitusraja 2000 metrin etäisyydelle paperitehtaasta. Suojelupäällikkö Olavi Pesonen, puh Tutkimuskemisti Risto Kotilainen, puh. (05) Turvallisuuspäällikkö Mikko Mattila, puh. (05) Recticel Nevantie 2, Tornionmäki Nevantie 2, Tornionmäki Recticel Oy valmistaa polyuretaanivaahtomuovia teollisuus- ja kulutustavaratuotteiksi. Vaahtomuovin valmistukseen käytetään ja alueella varastoidaan TDI:tä eli tolueeniisosyanaattia, joka on luokiteltu erittäin myrkylliseksi. Tulipalotilanteissa syntyvät haitalliset savukaasut voivat levitä epäsuotuisissa oloissa lähiympäristöön aiheuttaen silmien ja hengitysteiden ärsytysoireita. Kemikaalivuodon yhteydessä ilmaan höyrystyvä TDI aiheuttaa silmien ja hengitysteiden ärsytystä vuotopaikan läheisyydessä. Hengitysoireet saattavat alkaa viiveellä monta tuntia altistuksen jälkeen. Silmien ärsytyksen oireita voivat olla polttelu, punoitus, turvotus ja/tai näön sumentuminen. Hengitystieärsytyksen oireita ovat nenän ja kurkun polttelu, nielun ja kurkun kuivuminen, yskiminen ja/tai hengitysvaikeudet. Hengitysteiden herkistymisen oireet muistuttavat astman oireita. Tuotteen kulkeutuminen ympäristössä on rajoitettua johtuen liukenemattoman polyurean muodostumisesta tuotteen reagoidessa veden kanssa. TDI:n eristysraja on 250 metriä ja varoitusraja 1000 metriä. KYMI Selluntie 1, Kuusanniemen tehdasalue UPM:n Kymin tehtaalla valmistetaan valkaistua sulfaattisellua sekä päällystettyä ja päällystämätöntä hienopaperia. Tehtaalla käytetään vaaralliseksi luokiteltuja kemikaaleja, joita ovat klooridioksidi, nestemäinen happi ja maakaasu. Onnettomuusvaara ilmenee vaarallisten kemikaalien putkistojen tai säiliöiden mahdollisesta rikkoutumisesta. Klooridioksidiveden varoitusraja on 1000 metriä. Nestemäinen happi rajoittuu Kuusanniemen tehdasalueen ja portin välittömään läheisyyteen. Suojelupäällikkö Tuomo Lindén, puh LOGISTIIKKA SOLVAY CHEMICALS FINLAND Yrjönojantie 2, Voikkaa Lisätietoa turvallisuusselvityksestä ja kemikaaliluettelosta: Toimitusjohtaja Pentti Lahdensivu, puh. (05) ratapihat ja linjaraiteet Terminaalikatu 1, Kouvola VR Cargo kuljettaa ja käsittelee kemikaalivaunuja Inkeroisten, Kouvolan, Kuusankosken ja Kaipiaisten ratapihoilla, joista ne siirretään mahdollisimman pian yritysten purkausraiteille. Suuronnettomuusvaara vain suurissa vuoto-, onnettomuustai tulipalotilanteissa. Varoitusrajan suuruus vaihtelee kuljetettavan aineen mukaisesti: esimerkiksi bentseenillä varoitusraja on 400 metriä ja epikloorihydridillä 800 metriä. Palvelutuotantopäällikkö Hannu Lumppio, puh Turvallisuusneuvonantaja Ari Hannula, puh Solvay Chemicals Finland Oy valmistaa vetykaasua maakaasusta sekä vetyperoksidia ja peretikkahappoa. Tehtaalla käsitellään palavia kaasuja ja palavia nesteitä sekä varastoidaan suuria määriä vetyperoksidia. Onnettomuuden yhteydessä maakaasu tai prosesseissa välituotteena esiintyvä vety voivat aiheuttaa räjähdyksen. Peretikkahapon valmistuksen onnettomuustilanteessa kaasuuntuneen peretikkahapon aiheuttamia ärsytysoireita voi epäsuotuisissa olosuhteissa esiintyä jopa yli 2000 metrin etäisyydellä onnettomuuspaikasta. Vaarallisen pitoisuuden esiintymisraja on 500 metriä ja haitallisen pitoisuuden varoitusraja on 2300 metriä. Lisätietoa turvallisuusselvityksestä ja kemikaaliluettelosta: Toimitusjohtaja Eero Seuna, puh Suojelupäällikkö Teppo Myöhänen, puh

5 TUNNISTA KEMIKAALIT JA KAASUT Kouvolan teollisuusalueilla varastoidaan ja käsitellään ja rautateillä kuljetetaan seuraavia erittäin herkästi syttyviä, haitallisia, ärsyttäviä ja myrkyllisiä, myös ympäristölle vaarallisia kemikaaleja ja kaasuja. Vaarallisten aineiden kuljetukset merkitään varoituslipukkein ja tunnusnumerokilvin. Näiden perusteella viranomaiset tunnistavat kuljetettavan aineen. Tässä luettelossa ilmaistaan aineen olennaisimmat vaarat EY:n asetuksen N:o 1272/2008 mukaisilla merkinnöillä: AINE TUNNISTEET VAIKUTUKSET Akryylinitriili Ammoniakki Bentseeni Butaani Neste: väritön, herkkäliikkeinen, herkästi haihtuva, vettä kevyempi, voi muuttua valossa kellertäväksi. Höyryt: ilmaa raskaampia, haju makeahko, pistävä, pyriidin tai sipulin tyyppinen. Haju ei varoita terveysvaarasta. Kaasu: väritön, voimakkaasti pistävän hajuinen. Voidaan helposti nesteyttää värittömäksi nesteeksi. Neste: kirkas, väritön, vettä kevyempi, aromaattinen tuoksu. Höyry: ilmaa raskaampaa. Kaasu: väritön, näkymätön, lähes hajuton, ilmaa raskaampi. välittömästi myrkylliset välittömästi myrkylliset, iho-, silmätai hengitystieärsytystä aiheuttavat, huumaavat, ihoherkistäjät syöpävaaralliset, perimää vaurioittavat, lisääntymiselle vaaralliset, elinvaurioita aiheuttavat, hengitystieherkistäjät räjähteet helposti syttyvät hapettavat Helposti syttyvä, höyryt erittäin herkkiä syttymään. Polymeroituu erittäin helposti lämmön, valon tai emästen vaikutuksesta ja reaktion seurauksena voi olla räjähdys. Myrkyllinen iholla, nieltynä ja hengitettynä. Suurina pitoisuuksina hengenvaarallinen. Ympäristölle vaarallista, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Voi muodostaa ilman kanssa räjähtävän seoksen. Reagoi kiivaasti. Kehittää lämpöä happojen ja hapettimen kanssa. Myrkyllinen hengitettynä, erittäin ärsyttävä hengitysteille, silmille ja iholle. Syövyttää limakalvoja ja verkkokalvoja. Myrkyllinen vesieliöille. Helposti syttyvä. Myrkyllinen iholla, nieltynä ja hengitettynä. Suurina pitoisuuksina voi aiheuttaa tajuttomuuden tai hengen menetyksen ( ppm/2 til%) Erittäin helposti syttyvä. Suurina pitoisuuksina tukahduttava. syövyttävät, vakavan silmävaurion aiheuttavat (vesi)ympäristölle vaaralliset Butadieeni Kaasu: väritön, miedon aromaattinen haju. Erittäin helposti syttyvä. Myrkyllinen, pitkäaikainen altistus aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa. Suurina pitoisuuksina ärsyttää ylempiä hengitysteitä, lievää silmien kirvelyä, näön sumenemista ja aistimusten vääristymistä. Butyyliakrylaatti Neste: väritön, pistävä haju. Erittäin haihtuva, syttyvä. Ärsyttää silmiä, ihoa ja hengityselimiä. AINE TUNNISTEET VAIKUTUKSET Klooridioksidi Maakaasu Kaasu: hajustettu. Erittäin helposti syttyvä. Suuret pitoisuudet syrjäyttävät hapen, mistä seuraa tukehtumisvaara, myös paleltumat mahdollisia. Metanoli Moottoribensiini Natriumhydroksidi (natronlipeä) Ortoksyleeni ja paraksyleeni Peretikkahappo Rikkidioksidi Rikkihappo Vesiliuos: kellertävä, kirkas, pistävänhajuinen. Kaasu: kellanvihreä, ärsyttävä. Neste: väritön, kirkas, miedohko alkoholin halu. Neste: kellertävä, aromaattinen ja eetterimäinen haju. Kiinteänä valkoinen, hajuton ja haihtumaton, tai lipeäneste. Neste: väritön, bentseenin kaltainen haju. Neste: voimakkaasti kuohuva, pistävä etikan haju. Kaasumaisena väritön, pistävän hajuinen. Neste: väritön tai ruskehtava, hajuton tai lievästi pistävän hajuinen, öljymäinen. Vahva happo, joka tuottaa lämpöä liuotessaan veteen. Liuos: Ärsyttävä, liuoksesta voi vapautua klooridioksidikaasua, joka on myrkyllistä hengitettynä. Kaasu: Suurissa pitoisuuksissa saattaa hajota räjähdyksenomaisesti. Myrkyllistä hengitettynä. Syövyttävä, ärsyttää ihoa, silmiä ja hengityselimiä. Erittäin myrkyllistä vesieliöille. Ympäristölle vaarallinen. Helposti syttyvä, kaasumaisena räjähdysherkkä. Höyryt pieninä pitoisuuksina aiheuttavat päänsärkyä, väsymystä, huimausta. Aiheuttaa erittäin vakavien, pysyvien vaurioiden vaaran hengitettynä, iholla ja nieltynä. Hyvin pienet annokset nieltynä voivat aiheuttaa kuoleman ( millilitraa) tai sokeuden (4 millilitraa). Erittäin helposti syttyvä. Myrkyllinen, aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa. Ympäristölle vaarallista vesieliömyrkyllisyyden ja huonon hajoavuuden vuoksi. Lisäaine MTBE on haitallista pohjavesille. Voi reagoida voimakkaasti monien aineiden kanssa muodostaen niin paljon lämpöä, että lähellä olevat palavat materiaalit syttyvät. Vedellä laimennettaessa voi muodostua niin paljon lämpöä, että liuos alkaa kiehua. Syövyttää metalleja, kuten sinkkiä, magnesiumia ja alumiinia vapauttaen syttyvää vetykaasua. Pöly ja laimea liuos ärsyttävät hengitysteitä. Vahva liuos syövyttävä, aiheuttaa haavaumia. Vatsalle sokin, silmille näönmenetyksen riski. Alle 50-prosenttinen liuos voi kulkeutua ja liuottaa maaperästä erilaisia haitta-aineita pohjaveteen. Haitallista vesieliöille. Syttyvä, voi muodostaa ilman kanssa syttyvän seoksen, räjähdysvaara sisätiloissa. Terveydelle haitallista hengitettynä ja joutuessaan iholle, ärsyttää ihoa. Hapettava, voi sytyttää palavan materiaalin. Syövyttävä, ärsyttää silmiä ja hengityselimiä. Ympäristölle vaarallinen. Erittäin myrkyllistä vesieliöille. Hengitettynä myrkyllinen ja syövyttävä, ärsyttää silmiä ja hengityselimiä, suurina pitoisuuksina hengenvaarallinen. Haitallista vesieliöille. Reagoi kiivaasti veden ja useiden metallien kanssa. Syövyttää nopeasti alumiinia, kuparia ja niitä sisältäviä seoksia. Reaktiossa metallin kanssa voi kehittyä syttyvää kaasua. Orgaaniset aineet, kuten paperi ja puuvilla, voivat syttyä aineen vaikutuksesta. Epikloorihydriini Fenoli Formaliini Happi, nesteytetty Ilotulitekontit Neste: väritön, herkkäliikkeinen, haihtuva. Höyryt: ilmaa raskaampia, haju muistuttaa kloroformia, hieman ärsyttävä. Haju ei varoita terveysvaarasta. Kiinteänä junanvaunuissa ja sulana C säiliöautoissa: normaalilämpötilassa väritön, pistävän hajuinen, punertuu ilman ja valon vaikutuksesta. Höyryt: ilmaa raskaampia. Neste: väritön, formaldehydipitoisuus enintään 55 %. Nesteenä sinertävä, hajuton, mauton, erittäin kylmä. Ilotulitteet kiinteinä, pakattuina ja merkittyinä varoituslipukkeella. Syttyvä, syövyttävä. Tulipalossa vapautuu myrkyllisiä ja ärsyttäviä kaasuja: fosgeeniä, kloorivetyä ja hiilimonoksidia. Saattaa polymeroitua kuumuuden, happojen, emästen tai veden vaikutuksesta aiheuttaen säiliöiden repeämisen. Myrkyllistä iholla, nieltynä ja hengitettynä. Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa. Haitallista vesieliöille ja kulkeutuu helposti pohjaveteen. Vahvat hapettavat hapot voivat aiheuttaa fenolin kanssa räjähdyksen. Kalsiumhypokloriitti reagoi fenolin kanssa vapauttaen lämpöä ja myrkyllisiä, syttyviä höyryjä. Isosyanaatit aiheuttavat fenolin kanssa kiivaan polymeroitumisen ja lämmön muodostumisen. Syövyttävä. Myrkyllistä iholla ja nieltynä. Höyryt aiheuttavat pahoinvointia, huimausta ja päänsärkyä. Suuret pitoisuudet voivat aiheuttaa 2 maksa- ja munuaisvaurioita. Suuret roiskeet iholla (400 cm ) voivat aiheuttaa kuoleman. Myrkyllistä vesieliöille. Syövyttävä, myrkyllistä hengitettynä, nieltynä ja iholla, jossa myös herkistymistä. Vakavien pysyvien vaurioiden vaara pitkäaikaisessa altistuksessa. Epäillään aiheuttavan syöpäsairauden vaaraa. Haitallista vesieliöille. Kiihdyttää palamista, reagoi helposti rasvojen, öljyjen ja palonarkojen aineiden kanssa. Palovamman kaltaisia oireita iholla, vakavan silmävaurion vaara. Tulipalossa metallisessa kuljetuskontissa olevat ilotulitteet voivat aiheuttaa massaräjähdyksen. Rikkivety Styreeni TDI Tolueeni Vetyperoksidi Kaasu: väritön, voimakas mädäntyneen kananmunan haju. Neste: väritön, siirappimainen, haihtuva, pistävä haju. Höyryt: ilmaa raskaampia. Tolueenidi-isosyanaattineste: kirkas, väritön tai kellertävä, haju terävän pistävä, hajukynnys on 0,1-0,2 ppm/joka ylittää HTP -raja-arvon. Veteen liukenematon. Muodostaa veden kanssa liukenematonta polyureaa. Neste: väritön, haju makeahko, lievästi pistävä, bentseenin kaltainen. Neste: hajuton, mauton, voimakkaasti kuohuava, höyryävä. Vuoto aiheuttaa ulkona syttymisvaaran ja sisällä räjähdysvaaran. Rikkivedyn ja ilman seos voi syttyä missä tahansa. Voimakkaiden hapettimien ja metallioksidien kanssa reagoi kiivaasti ja voi syttyä itsestään. Kuumassa rikkivety hajoaa vedyksi ja rikiksi. Palamis- ja hajoamistuotteet myrkyllisiä. Ympäristölle vaarallinen. Erittäin myrkyllistä vesieliöille. Syttyvä, palamistuotteet hiilidioksidi ja myrkyllinen hiilimonoksidi eli häkä. Haitallista hengitettynä, ärsyttää silmiä ja ihoa. Syövyttää kuparia, voi reagoida kiivaasti hapettimien ja vahvojen happojen kanssa. Voi polymeroitua lämmön, valon ja peroksidien vaikutuksesta, jolloin räjähdysvaara. Myrkyllistä vesieliöille ja voi kulkeutua pohjaveteen. Erittäin myrkyllistä hengitettynä. Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa. Altistuminen hengitysteitse. Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. Hyperaktiivisissa ja yliherkissä ihmisissä alhaiset pitoisuudet saattavat johtaa astman kaltaisiin oireisiin. Pysyvien vaurioiden vaara. Vaarallisiin palamistuotteisiin saattaa kuulua amiineita, hiilimonoksidia ja hiilidioksidia, syaanivetyä ja orgaanisia typpiyhdisteitä. Haitallista vesieliöille. Pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Helposti syttyvä, syövyttää joitakin muoveja ja kumia, ei metallia. Haitallinen hengitettynä. Myrkyllistä vesieliöille ja voi kulkeutua pohjaveteen. Voimakkaasti hapettava, ei pala mutta kiihdyttää ja ylläpitää palamista. Hajoaa vedeksi ja hapeksi muodostaen kuumuutta, joka voi sytyttää palavan materiaalin. Syövyttävä, ärsyttää ihoa, silmiä ja hengityselimiä. Myrkyllistä vesieliöille. Kloori Neste: oranssin värinen. Kaasu: pistävänhajuinen, suurina pitoisuuksina kellertävä, tukahduttava, ilmaa raskaampi. Myrkyllinen hengitettynä, tukahduttava. Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa. Ympäristölle vaarallinen, erittäin myrkyllistä vesieliöille. Vinyyliasetaatti Neste: väritön, haju miellyttävä hedelmäinen, eetterimäinen, mutta aistimus muuttuu nopeasti pistäväksi ja ärsyttäväksi. Helposti syttyvä, höyryt erittäin haihtuvia. Voi reagoida räjähtäen vetyperoksidien tai hapen kanssa ja muodostaa räjähtävän seoksen vinyyliasetaattiotsonin ja otsonin kanssa. Haitallista vesieliöille. 8 laajempi luettelo: 9

6 KOUVOLA RISKIALUEJAKO 2010 Karttaselitykset: Ministeriön ohjeiden mukaan pelastuslaitoksen on saavutettava onnettomuuskohteet seuraavasti Riskialue l < 6 min Riskialue ll < 10 min Riskialue lll< 20 min Riskialue Vl< 20 min vakinainen paloasema CH-Polymers Oy sopimuspalokunta paloasema Solvay Chemicals Finland Oy Kemira Chemicals Oy UPM, Kymi Myllykoski Paper Oy Stora Enso Anjalankosken tehtaat Anjalan paperitehdas Inkeroisten kartonkitehdas suurtehohälytin/ kuuluvuusalue Yrityskohtaiset varoitusrajat: VR Cargo Recticel Oy KI eristysraja varoitusraja Kartta on suurennettavissa yksityiskohtaisemmin 10 11

7 TOIMINTAOHJEET SUURONNETTOMUUDEN VARALTA Jokaisen seudulla oleskelevan tulee noudattaa viranomaisten ohjeita ja määräyksiä onnettomuustilanteessa Onnettomuudesta tiedotetaan YLEISELLÄ VAARAMERKILLÄ JOS OLET SISÄLLÄ JOS OLET ULKONA Yhden minuutin pituinen nouseva ja laskeva äänimerkki, jota TOSITILANTEESSA TOISTETAAN USEAAN KERTAAN. Yleiseen vaaramerkkiin liittyy aina hätätiedote. Se luetaan kaikilla radiokanavilla ja näytetään YLE:n, MTV3:n ja Nelosen teksti-tv:n sivulla 112 sekä televisio-ohjelmissa ruudun yläreunassa juoksevana tekstinä. Tarvittaessa käytetään myös kaiutinautoja. 1 2 Sulje ovet, ikkunat ja pysäytä ilmastointi. 96,90 Avaa radio, esim. 96,90 Mhz (Kymenlaakson radio) ja toimi annettujen ohjeiden mukaan. 1 Siirry sisälle ja toimi viereisen ohjeen mukaan. Jos et pääse sisälle, tarkista tuulen suunta ja poistu kaasun alta sivutuuleen. VAARA OHI -MERKKI 3 Käytä puhelinta vain mikäli itse olet välittömässä avun tarpeessa. 2 Pyri korkeampaan maastokohtaan. Ylempänä on turvallisempaa. Yhtämittainen tasainen äänimerkki jonka kesto on YKSI MINUUTTI. KOKEILUMERKKI on 7 sekunnin pituinen tasainen ääni, jonka alussa voi olla nouseva jakso ja lopussa laskeva jakso. Kokeilumerkki kuullaan Kymenlaaksossa JOKA KUUKAUDEN ENSIMMÄINEN (arki) MAANANTAI klo Lisäksi pelastusviranomainen ja alueen teollisuus testaavat alueellisesti hälyttimiään kokeilumerkillä. Den allmänna farosignalen Den allmänna farosignalen betyder att en omedelbar fara hotar befolkningen. Den allmänna farosignalen är en oavbruten stigande och fallande ljudsignal eller en varning som myndigheterna ger med högtalare. Faran över -signalen är en obruten jämn ljudsignal. Det är ett meddelande om att hotet eller faran är över. Gör så här när du hört den allmänna farosignalen: 1. Sök dig inomhus. Stanna där. 2. Stäng dörrar, fönster, vädringsluckor och ventilationsanordningar. 3. Koppla på radion och vänta lugnt på anvisningar. 4. Undvik att använda telefon så att linjerna inte blockeras. 5. Avlägsna dig inte från området utan uppmaning av myndigheterna, annars kan du på vägen bli utsatt för fara. 4 5 Jos tunnet kaasun hajua, hengitä kostean vaatteen läpi. Pyri rakennuksen yläkerroksiin mikäli mahdollista. 3 YLEINEN HÄTÄNUMERO Jos joudut kaasupitoiseen ilmaan, liiku rauhallisesti. Suojaudu hengittämällä kostean vaatteen läpi. Älä poistu alueelta ilman viranomaisten lupaa. Noudata ohjeita ja odota kunnes vaara on ohi. Turvallisuustiedote julkaistaan viiden vuoden välein. Tämän tiedotteen näet myös internetissä Mainos WooDoo/Painokotka Oy, Kotka 2010 Toimintaohjeet löytyvät myös YLE Teksti-TV sivu 868 ja puhelinluettelojen alkulehdiltä "Ohjeet vaaratilanteissa". Lisätietoa saat myös Säteilyturvakeskuksen internet-sivuilta ja pelastustoimen sivuilta

Säilytä tämä tiedote! Turvallisuustiedote

Säilytä tämä tiedote! Turvallisuustiedote Säilytä tämä tiedote! Turvallisuus tiedote Mietoisten seudun asukkaille Turvallisuustiedote 1 Turvallisuustiedote Vaaratilanteiden ennaltaehkäiseminen Mietoisten tehtaalla Tämän Mietoisten seudun asukkaille

Lisätiedot

Mietoisten seudun asukkaille

Mietoisten seudun asukkaille Säilytä tämä tiedote! Turvallisuustiedote Mietoisten seudun asukkaille Turvallisuustiedote 1 Turvallisuustiedote Tämän Mietoisten seudun asukkaille jaettavan turvallisuustiedotteen toimittaminen perustuu

Lisätiedot

Kotkan seudun asukkaille

Kotkan seudun asukkaille JULKINEN TIEDOTE KAIKKIIN TALOUKSIIN KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS 2010 TURVALLISUUSTIEDOTE SUURONNETTOMUUDEN VARALTA Kotkan seudun asukkaille Tässä EU:n Seveso-direktiivin edellyttämässä turvallisuustiedotteessa

Lisätiedot

TURVALLISUUSTIEDOTE. Haminan seudun asukkaille. Tässä EU:n Seveso-direktiivin edellyttämässä turvallisuustiedotteessa kerrotaan

TURVALLISUUSTIEDOTE. Haminan seudun asukkaille. Tässä EU:n Seveso-direktiivin edellyttämässä turvallisuustiedotteessa kerrotaan JULKINEN TIEDOTE KAIKKIIN TALOUKSIIN KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS 2010 TURVALLISUUSTIEDOTE SUURONNETTOMUUDEN VARALTA Haminan seudun asukkaille Tässä EU:n Seveso-direktiivin edellyttämässä turvallisuustiedotteessa

Lisätiedot

Turvallisuus ennen kaikkea!

Turvallisuus ennen kaikkea! Turvallisuustiedote Turvallisuus ennen kaikkea! Uudessakaupungissa sijaitseva käsittelee vaaralliseksi luokiteltuja kemikaaleja. Tämä ohje on laadittu lähiseudun asukkaiden toiminnan opastukseen mahdollisessa

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Ilvesvuoren logistiikkakeskuksen. asukkaille

Turvallisuustiedote. Ilvesvuoren logistiikkakeskuksen. asukkaille Turvallisuustiedote Ilvesvuoren logistiikkakeskuksen lähiympäristön asukkaille Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Ilvesvuoren logistiikkakeskuksen kuvaus... 3 3. Varastoitavien kemikaalien ominaisuuksia...

Lisätiedot

TURVALLISUUSTIEDOTE. Haminan seudun asukkaille. Tässä EU:n Seveso-direktiivin edellyttämässä turvallisuustiedotteessa kerrotaan

TURVALLISUUSTIEDOTE. Haminan seudun asukkaille. Tässä EU:n Seveso-direktiivin edellyttämässä turvallisuustiedotteessa kerrotaan JULKINEN TIEDOTE 2015 TURVALLISUUSTIEDOTE SUURONNETTOMUUDEN VARALTA Haminan seudun asukkaille Tässä EU:n Seveso-direktiivin edellyttämässä turvallisuustiedotteessa kerrotaan Millaisia vuoto- ja päästövaaroja

Lisätiedot

TURVALLISUUSTIEDOTE. Kotkan seudun asukkaille. Tässä EU:n Seveso-direktiivin edellyttämässä turvallisuustiedotteessa kerrotaan

TURVALLISUUSTIEDOTE. Kotkan seudun asukkaille. Tässä EU:n Seveso-direktiivin edellyttämässä turvallisuustiedotteessa kerrotaan JULKINEN TIEDOTE 2015 TURVALLISUUSTIEDOTE SUURONNETTOMUUDEN VARALTA Kotkan seudun asukkaille Tässä EU:n Seveso-direktiivin edellyttämässä turvallisuustiedotteessa kerrotaan Millaisia vuoto- ja päästövaaroja

Lisätiedot

TURVALLISUUSTIEDOTE 2015 TURUN TEHDAS

TURVALLISUUSTIEDOTE 2015 TURUN TEHDAS TURVALLISUUSTIEDOTE 2015 AURAJOKI OY TURUN TEHDAS AURAJOKI OY TURUN TEHDAS Aurajoki Oy:n Turun tehdas sijaitsee Turun kaupungissa, Metsämäen teollisuusalueella, osoitteessa Kaviokuja 4-6. www.aurajoki.fi

Lisätiedot

Kiviniemen seudun asukkaille

Kiviniemen seudun asukkaille Säilytä tämä tiedote! Kiviniemen seudun asukkaille 1 Tämän Kiviniemen teollisuusalueen lähiseudun asukkaille jaettavan turvallisuustiedotteen toimittaminen perustuu Valtioneuvoston asetukseen vaarallisten

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto Turvallisuustiedote Neste Oyj, Nokian varasto LAKIPERUSTA & TEHDYT SELVITYKSET Pelastuslaitoksen ja laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien toimijoiden tulee pelastuslain mukaan

Lisätiedot

Hexion Oy:n turvallisuustiedote 2016 Puhoksen seudun asukkaille

Hexion Oy:n turvallisuustiedote 2016 Puhoksen seudun asukkaille JULKINEN TIEDOTE KAIKKIIN TALOUKSIIN Hexion Oy:n turvallisuustiedote 2016 Puhoksen seudun asukkaille TUTUSTU TIEDOTTEESEEN JA SÄILYTÄ SE HUOLELLISESTI! YHTEISTYÖLLÄ TURVALLISTA HUOMISTA Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Säilytä tämä tiedote! Turvallisuus- tiedote. Mietoisten seudun asukkaille. Turvallisuustiedote

Säilytä tämä tiedote! Turvallisuus- tiedote. Mietoisten seudun asukkaille. Turvallisuustiedote Säilytä tämä tiedote! Turvallisuus- tiedote Mietoisten seudun asukkaille 1 Vaaratilanteiden ennaltaehkäiseminen Mietoisten tehtaalla Tämän Mietoisten seudun asukkaille jaettavan turvallisuustiedotteen

Lisätiedot

Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Altia Oyj, Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset

Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Altia Oyj, Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Altia Oyj, Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset Rajamäen alkoholijuomatehdas Sijainti: Rajamäen tehdasalue, Valta-akseli 2, 05200 Rajamäki Altia

Lisätiedot

Turvallisuustiedote Naistenlahden voimalaitoksen lähiympäristön asukkaille 2017

Turvallisuustiedote Naistenlahden voimalaitoksen lähiympäristön asukkaille 2017 Turvallisuustiedote Naistenlahden voimalaitoksen lähiympäristön asukkaille 2017 Tällä tiedotteella haluamme kertoa Naistenlahden voimalaitoksen ympäristön asukkaille toiminnastamme sekä siitä, miten mahdollisissa

Lisätiedot

Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta

Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta TURVALLISUUSSELVITYS 0/6 Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta MASTON Oy Teollisuustie 10 02880 Veikkola YLEISTÄ Maston Oy valmistaa ja myy aerosolimaaleja

Lisätiedot

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, 10600 Tammisaari IDO Kylpyhuone Oy:n yleisötiedote 2016 Yrityksen yhteystiedot ja vastuuhenkilö: IDO Kylpyhuone Oy Wärtsilänkatu

Lisätiedot

Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset Oy AGA Ab

Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset Oy AGA Ab Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset Oy AGA Ab Tornion ilmakaasutehdas Sijainti: Tornio, Röyttän teollisuusalue Oy AGA Ab tuottaa Outokummun Tornion

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Tampereen Energiantuotanto Oy:n Naistenlahden voimalaitos. Tällä tiedotteella haluamme kertoa Naistenlahden voimalaitoksen

Turvallisuustiedote. Tampereen Energiantuotanto Oy:n Naistenlahden voimalaitos. Tällä tiedotteella haluamme kertoa Naistenlahden voimalaitoksen 2013 Turvallisuustiedote Tampereen Energiantuotanto Oy:n Naistenlahden voimalaitos Tällä tiedotteella haluamme kertoa Naistenlahden voimalaitoksen ympäristön asukkaille toiminnastamme sekä siitä, miten

Lisätiedot

Julkinen tiedote talouksiin ja työpaikoille. Turvallisuustiedote. suuronnettomuuden varalta Kemi-Tornio seudun asukkaille

Julkinen tiedote talouksiin ja työpaikoille. Turvallisuustiedote. suuronnettomuuden varalta Kemi-Tornio seudun asukkaille Julkinen tiedote talouksiin ja työpaikoille Turvallisuustiedote suuronnettomuuden varalta Kemi-Tornio seudun asukkaille Lue tiedote riittävän usein ja säilytä helposti löytyvässä paikassa. TURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset Oy AGA Ab

Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset Oy AGA Ab Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset Oy AGA Ab Tornion ilmakaasutehdas Sijainti: Tornio, Röyttän teollisuusalue Oy AGA Ab tuottaa Outokummun Tornion

Lisätiedot

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote JOENSUUN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Joensuun voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

Turvallisuustiedote suuronnettomuuden varalta

Turvallisuustiedote suuronnettomuuden varalta Dia 1 Turvallisuustiedote suuronnettomuuden varalta Tämän turvallisuustiedotteen antaminen perustuu sisäasiainministeriön asetukseen erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoisesta pelastussuunnitelmasta

Lisätiedot

Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset. Oy Woikoski Ab 15.1.2016

Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset. Oy Woikoski Ab 15.1.2016 Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset Oy Woikoski Ab Voikosken ilmakaasu- ja asetyleenitehtaat Sijainti: Mäntyharju, Voikoski, Virransalmentie

Lisätiedot

TURVALLISUUSTIEDOTE STRATUM OY, ILOLAN LAITOS

TURVALLISUUSTIEDOTE STRATUM OY, ILOLAN LAITOS TURVALLISUUSTIEDOTE STRATUM OY, ILOLAN LAITOS Stratum Oy:n Vantaan laitos on asetuksen 59/1999 perusteella turvallisuusselvityslaitos. Laitoksessa noudatetaan tämän asetuksen soveltamisesta johtuvia säännöksiä

Lisätiedot

2.1.3 Pitoisuus. 4.2 Hengitys Tuotetta hengittänyt toimitetaan raittiiseen ilmaan. Tarvittaessa tekohengitystä, viedään lääkärin hoitoon.

2.1.3 Pitoisuus. 4.2 Hengitys Tuotetta hengittänyt toimitetaan raittiiseen ilmaan. Tarvittaessa tekohengitystä, viedään lääkärin hoitoon. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

Yleisötiedote Sappi Kirkniemen tehtaan kemikaaleista ja niiden turvallisuudesta

Yleisötiedote Sappi Kirkniemen tehtaan kemikaaleista ja niiden turvallisuudesta Yleisötiedote Sappi Kirkniemen tehtaan kemikaaleista ja niiden turvallisuudesta 1 Tämän tiedotteen tarkoituksena on kertoa Sappi Kirkniemen tehtaan naapureille ja lähialueen asukkaille tehtaan toiminnasta

Lisätiedot

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA Metsä Fibre Kemin tehtaat KEMI

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA Metsä Fibre Kemin tehtaat KEMI ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA Metsä Fibre Kemin tehtaat KEMI 25.4.2017 Sisällys OSA A - KOHTEEN YLEISET TIEDOT... 3 1 Suunnittelun säädöstausta, päivitys ja jakelu... 3 1.1 Suunnitelmatiedot ja säädöstausta...

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Käsiteltävät kemikaalit 3. Tuotantomäärät 4. Olemassa

Lisätiedot

VÄESTÖN VAROITTAMINEN

VÄESTÖN VAROITTAMINEN TURVALLISUUSOHJE Liite 2 VÄESTÖN VAROITTAMINEN 1. Yleinen vaaramerkki Yhden minuutin pituinen nouseva ja laskeva ääni, jossa nousevan jakson pituus on 7 sekuntia ja laskevan jakson pituus samoin 7 sekuntia

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI. AINEEN/SEOKSEN liuotin KÄYTTÖ Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero ja -toimipaikka

Lisätiedot

Walk the Talk Metyleenikloridi

Walk the Talk Metyleenikloridi ISOPAn tuoteasioiden hoito-ohjelmat Walk the Talk Metyleenikloridi 1 Metyleenikloridin merkintätiedot CLP DSD Huomiosana: Varoitus Vaaralausekkeet H315 Ärsyttää ihoa H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä H335

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI AINEEN/SEOKSEN KÄYTTÖ PETAMO GHY 133 N liuotin Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero

Lisätiedot

Loviisan voimalaitoksen turvallisuustiedote. Kemialliset vaaratekijät

Loviisan voimalaitoksen turvallisuustiedote. Kemialliset vaaratekijät Loviisan voimalaitoksen turvallisuustiedote Kemialliset vaaratekijät Loviisan voimalaitoksen turvallisuustiedote Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Loviisan ydinvoimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta

Lisätiedot

YLEISÖTIEDOTE 20.9.2010

YLEISÖTIEDOTE 20.9.2010 YLEISÖTIEDOTE 20.9.2010 Tämän tiedotteen tarkoitus on antaa tietoa Versowood Oy:n käyttämistä kemikaaleista ja varautumisesta mahdollisiin onnettomuuksiin. Tiedote lähetetään lähialueen asukkaille noin

Lisätiedot

Turvallisuustiedote WÄRTSILÄ FINLAND OY DELIVERY CENTRE VAASA JA TECHNOLOGY. Järvikatu 2-4, Vaasa

Turvallisuustiedote WÄRTSILÄ FINLAND OY DELIVERY CENTRE VAASA JA TECHNOLOGY. Järvikatu 2-4, Vaasa Turvallisuustiedote WÄRTSILÄ FINLAND OY DELIVERY CENTRE VAASA JA TECHNOLOGY Järvikatu 2-4, 65100 Vaasa 2 Turvallisuustiedote Vaasan seudun asukkaille Tämä tiedote kertoo Vaasan keskustassa sijaitsevan

Lisätiedot

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA Stora Enso Paper Veitsiluodon tehdas KEMI

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA Stora Enso Paper Veitsiluodon tehdas KEMI ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA Stora Enso Paper Veitsiluodon tehdas KEMI 23.11.2016 Sisällys OSA A - KOHTEEN YLEISET TIEDOT... 3 1 Suunnittelun säädöstausta, päivitys ja jakelu... 3 1.1 Suunnitelmatiedot

Lisätiedot

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote VERMON VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Vermon lämpökeskuksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Turvallisuustiedote 2015 Sisältää toimintaohjeet suuronnettomuuden varalle SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE

Turvallisuustiedote 2015 Sisältää toimintaohjeet suuronnettomuuden varalle SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE Turvallisuustiedote 2015 Sisältää toimintaohjeet suuronnettomuuden varalle SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE Haapajärven varaston ja Räjähdekeskuksen Haapajärven toimipisteen lähialueen asukkaille Tiedottamisen peruste

Lisätiedot

Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa

Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa 1 TURVALLINEN TYÖSKENTELY Turvallinen työskentely on keskeinen osa kemian osaamista. Kokeellisissa töissä noudatetaan kemikaali, jäte ja työturvallisuuslainsäädäntöä.

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI AINEEN/SEOKSEN KÄYTTÖ DB Castor oil liuotin Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero ja

Lisätiedot

Vaara! Tunne kemikaalien uudet varoitusmerkit

Vaara! Tunne kemikaalien uudet varoitusmerkit Vaara! Tunne kemikaalien uudet varoitusmerkit Tunnista kemikaalien vaarat ja vältä tapaturmat kotona. Vaara! Tunne kemikaalien uudet varoitusmerkit Kotitalouksissa käytettävät kemikaalit aiheuttavat vuosittain

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Moduuli 1: Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus mahdollisten

Lisätiedot

VAARAA OSOITTAVAT STANDARDILAUSEKKEET (R-LAUSEKKEET)

VAARAA OSOITTAVAT STANDARDILAUSEKKEET (R-LAUSEKKEET) N:o 164 669 VAARAA OSOITTAVAT STANDARDILAUSEKKEET (R-LAUSEKKEET) Liite 3 R1: Räjähtävää kuivana. Explosivt vid torrt tillst'nd. R2: Räjähtävää iskun, hankauksen, avotulen tai muun sytytyslähteen vaikutuksesta.

Lisätiedot

TURVALLISUUSTIEDOTE 2013

TURVALLISUUSTIEDOTE 2013 RÄJÄHDEKESKUS TEKNINEN OSASTO HAAPAJÄRVEN TOIMIPISTE POHJOIS-SUOMEN HUOLTORYKMENTTI VARASTO-OSASTO HAAPAJÄRVEN VARASTO TURVALLISUUSTIEDOTE 2013 Puolustusvoimien räjähdetuotannosta ja -varastoinnista aiheutuvista

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä toukokuuta /2011 Sisäasiainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä toukokuuta /2011 Sisäasiainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä toukokuuta 2011 406/2011 Sisäasiainministeriön asetus erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoisesta pelastussuunnitelmasta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Julkinen tiedote. Talvivaara Sotkamo Turvallisuustiedote

Julkinen tiedote. Talvivaara Sotkamo Turvallisuustiedote Julkinen tiedote Talvivaara Sotkamo Turvallisuustiedote Talvivaara lyhyesti Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj on kansainvälisesti merkittävä perusmetallien tuottaja, joka keskittyy ensisijaisesti nikkelin

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOIKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI AINEEN/SEOKSEN liuotin KÄYTTÖ Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero ja -toimipaikka

Lisätiedot

TURVALLISUUSTIEDOTE 29.09.2015 Parkanon Varaston lähialueen asukkaille

TURVALLISUUSTIEDOTE 29.09.2015 Parkanon Varaston lähialueen asukkaille 2. LOGISTIIKKARYKMENTTI LÄNSI-SUOMEN VARASTO-OSASTO PARKANON VARASTO LUONNOS TURVALLISUUSTIEDOTE 29.09.2015 Parkanon Varaston lähialueen asukkaille Tämä yleistiedote annetaan vaarallisten kemikaalien ja

Lisätiedot

ANC erikoisleikkuuneste alumiinin työstöön - käyttöturvatiedote

ANC erikoisleikkuuneste alumiinin työstöön - käyttöturvatiedote Sivu 1 / 5 ANC erikoisleikkuuneste alumiinin työstöön - käyttöturvatiedote Tarkastettu 29.6.2015 1. TUOTTEEN TUNNISTETIEDOT, VALMISTAJA JA TOIMITTAJA Tuotenimi: Valmistaja/toimittaja: ANC Erikoisleikkuuneste

Lisätiedot

METALL MIX TUOTEKUVAUS

METALL MIX TUOTEKUVAUS METALL MIX TUOTEKUVAUS Erikoisluja korjausaine metallien, keraamien ym. korjaukseen. METALLMIX sopii hyvin vaurioituneiden metalliosien korjaukseen, naarmujen peittämiseen, virheporauksien paikkaamiseen

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 3 Onnettomuudet ja vaaratilanteet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 3 Onnettomuudet ja vaaratilanteet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2012 Osa 3 Onnettomuudet ja vaaratilanteet VARO-rekisteriin kirjattavien onnettomuuksien toimialat vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Sisältää toimintaohjeet suuronnettomuuden varalle. Ilveskallion varastoalueen lähialueen asukkaille

Turvallisuustiedote. Sisältää toimintaohjeet suuronnettomuuden varalle. Ilveskallion varastoalueen lähialueen asukkaille Logistiikkalaitos 2. Logistiikkarykmentti Länsi-Suomen varasto-osasto Hämeenlinnan varasto Turvallisuustiedote Sisältää toimintaohjeet suuronnettomuuden varalle Ilveskallion varastoalueen lähialueen asukkaille

Lisätiedot

Mitä on vaarallinen jäte?

Mitä on vaarallinen jäte? Mitä on vaarallinen jäte? Mitä on vaarallinen jäte? Monet kotona käytettävät tuotteet, kuten puhdistusaineet ovat vaarallisia ja myrkyllisiä. Vaaralliset jätteet ovat vaarallisia ihmisten terveydelle tai

Lisätiedot

Naantalin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Naantalin voimalaitoksen turvallisuustiedote Naantalin voimalaitoksen turvallisuustiedote Naantalin voimalaitoksen turvallisuustiedote Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n (TSE) omistaman Naantalin voimalaitoksen

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Perustietoa turvallisuudesta lähialueen asukkaille ja toimijoille

Turvallisuustiedote. Perustietoa turvallisuudesta lähialueen asukkaille ja toimijoille Turvallisuustiedote Perustietoa turvallisuudesta lähialueen asukkaille ja toimijoille 2 Terrafame Oy on suomalainen monimetalliyhtiö, joka tuottaa nikkeliä, sinkkiä, kobolttia ja kuparia Sotkamossa sijaitsevalla

Lisätiedot

TURVALLISUUSTIEDOTE. Lahti Energian Kymijärven voimalaitoksen lähiympäristön asukkaille

TURVALLISUUSTIEDOTE. Lahti Energian Kymijärven voimalaitoksen lähiympäristön asukkaille TURVALLISUUSTIEDOTE Lahti Energian Kymijärven voimalaitoksen lähiympäristön asukkaille Sisällysluettelo 1. Turvallisuuteen kiinnitetään huomiota s. 3 2. Yleistä s. 3 3. Kymijärven voimalaitoksen kuvaus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tuote : Otsoni Sivu 1/5 Hapettava Myrkyllinen 1 KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN TAI MAAHANTUOJAN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi Otsoni Kemiallinen kaava O 3 + O 2 Käyttötarkoitus Sellun valkaisukemikaali, veden

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT LUX COL-AK Päiväys 08.08.2005 Edellinen päiväys 1/4 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1809 CASCOL POLYURETAANILIIMA 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1809 CASCOL POLYURETAANILIIMA 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

NoroTec KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

NoroTec KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE NoroTec Universal 1. KAUPPANIMI / VALMISTAJA Kauppanimi Ryhmittely Käyttöalue Valmistaja NoroTec Universal Mikroravinnelannoite Lannoite maatalousviljelykasveille ja puutarhaviljelyihin. NoroTec AB Lilla

Lisätiedot

TURVALLISUUSTIEDOTE Parkanon Varaston lähialueen asukkaille

TURVALLISUUSTIEDOTE Parkanon Varaston lähialueen asukkaille 2. LOGISTIIKKARYKMENTTI LÄNSI-SUOMEN VARASTO-OSASTO PARKANON VARASTO TURVALLISUUSTIEDOTE 1.6.2016 Parkanon Varaston lähialueen asukkaille Tämä yleistiedote annetaan vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1/5 Etiketti 2.1: Palavat kaasut F+: Erittäin helposti syttyvää 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Vaaralliset kemikaalit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Vaaralliset kemikaalit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2016 Vaaralliset kemikaalit Tukesin valvontakohteet / muut kohteet Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta

Lisätiedot

Onko kemikaalivarastosi kunnossa? Kemian opetuksen päivät 13. 14.4.2012 OuLUMA Elsi Torn

Onko kemikaalivarastosi kunnossa? Kemian opetuksen päivät 13. 14.4.2012 OuLUMA Elsi Torn Onko kemikaalivarastosi kunnossa? Kemian opetuksen päivät 13. 14.4.2012 OuLUMA Elsi Torn Oliko tässä muutoksen alku?? että MIKÄ???? Lyhenteet sanoiksi REACH Lyhenne REACH tulee sanoista Registration, Evaluation,

Lisätiedot

Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet)

Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet) Yritysneuvojakoulutus Gardenia 28.2.2008 Ympäristötarkastaja Hannu Arovaara Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet) Ongelmajätteet Jätelaki (1072/1993) Jäte: aine tai esine, jonka sen haltija on poistanut

Lisätiedot

Turvallisuustiedote kemikaalivaaratilanteen. Teollisuuden Voima Oyj Hyvinvointia ydinsähköllä

Turvallisuustiedote kemikaalivaaratilanteen. Teollisuuden Voima Oyj Hyvinvointia ydinsähköllä Turvallisuustiedote kemikaalivaaratilanteen varalta Teollisuuden Voima Oyj Hyvinvointia ydinsähköllä Turvallisuustiedote kemikaalivaaratilanteen varalta Olkiluodon ydinvoimalaitoksella 2 TVO turvallisuustiedote

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Moduuli 1: Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Käytännön ratkaisujen

Lisätiedot

Kokkolan suurteollisuusalueen TURVALLISUUSTIEDOTE. Julkinen tiedote 2014

Kokkolan suurteollisuusalueen TURVALLISUUSTIEDOTE. Julkinen tiedote 2014 Kokkolan suurteollisuusalueen TURVALLISUUSTIEDOTE Julkinen tiedote 2014 Turvallisuustietoa koteihin 2014 Tässä tiedotteessa kerrotaan Kokkolan suurteollisuusalueen yritysten toiminnasta, alueella käytettävien

Lisätiedot

Kaavoitus ja erityistä vaaraa aiheuttavat laitokset - säädöstausta, Tukesin ohje

Kaavoitus ja erityistä vaaraa aiheuttavat laitokset - säädöstausta, Tukesin ohje Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Leena Ahonen Kaavoitus ja erityistä vaaraa aiheuttavat laitokset - säädöstausta, Tukesin ohje Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Espoo, Dipoli 13-14.2.2013 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos,

Lisätiedot

Ident-No: ARALDITE BY 158

Ident-No: ARALDITE BY 158 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Tuotetiedot Tuotenimike : ARALDITE BY 158 Käyttö : Hartsi pinnoitusaineita varten Valmistaja : Vantico Limited

Lisätiedot

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Joensuun voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi PELASTUSSUUNNITELMA YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi 2 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN YLLÄPITO 3 2. SUUNNITTELUVELVOITE 5 3. HÄTÄILMOITUSOHJE 6 4. ELVYTYSOHJE 7 5. HUOMIOITAVAT VAARATILANTEET

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI AINEEN/SEOKSEN KÄYTTÖ liuotin Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero ja -toimipaikka

Lisätiedot

SINKKISPRAY TUOTEKUVAUS

SINKKISPRAY TUOTEKUVAUS SINKKISPRAY TUOTEKUVAUS Kylmägalvanointi antaa erittäin tiiviin sinkkipinnoitteen, joka estää korroosion syntymistä. Sinkkikerros syntyy kemiallisesti metallipintaan. Sen kuivumisaika on lyhyt ja tarttumiskyky

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa 1. Pilot-laitoksen erityisongelmat 2. Päivän aiheesta yleistä 3. Laiteratkaisut ja

Lisätiedot

Turvallisuusohjelehti asetus (EY) N:o 1907/2006 mukainen Painopäivämäärä 15.01.2008 viimeistelty 15.01.2008 HOMESWIM Kloorirae, klooriarvon nopeasti

Turvallisuusohjelehti asetus (EY) N:o 1907/2006 mukainen Painopäivämäärä 15.01.2008 viimeistelty 15.01.2008 HOMESWIM Kloorirae, klooriarvon nopeasti 1 AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi Rez.-Nr. 410014 Valmistaja/toimittaja Hätätapauksissa vastaavan tiedonantajan nimi ja osoite / puhelin BAYROL Scandinavia A/S

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote EY:n asetuksen 1907/2006 mukaisesti Päiväys: 15-syys-2011*** Muutosnumero: 2*** 1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Aineen tai valmisteen sekä Valmisteen

Lisätiedot

Patoturvallisuuslainsäädännön ja muun lainsäädännön ohjeistus häiriötilanteiden hallintaan

Patoturvallisuuslainsäädännön ja muun lainsäädännön ohjeistus häiriötilanteiden hallintaan Patoturvallisuuslainsäädännön ja muun lainsäädännön ohjeistus häiriötilanteiden hallintaan Suurpadot-Suomen osasto ry: Patojen häiriötilanteiden hallinta 27.3.2015 ENNAKOIVAT ONNEETOMUUDEN SATTUESSA YLEISET

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Hyväksytty käyttöön Hyväksytty laboratoriokäyttöön Hyväksynyt: Diskteknik / Jasico KAUPPANIMI KÄYTTÖALUE Puhdistusaine Tuotenumero 211801

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys*:01.09.2006 Edellinen päiväys*: 21.03.2000

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys*:01.09.2006 Edellinen päiväys*: 21.03.2000 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys*:01.09.2006 Edellinen päiväys*: 21.03.2000 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

2.Logistiikkarykmentti Länsi-Suomen varasto-osasto. Turvallisuustiedote. Sisältää toimintaohjeet suuronnettomuuden varalle

2.Logistiikkarykmentti Länsi-Suomen varasto-osasto. Turvallisuustiedote. Sisältää toimintaohjeet suuronnettomuuden varalle Puolustusvoimien logistiikkalaitos 2.Logistiikkarykmentti Länsi-Suomen varasto-osasto Liite 5 Tammelan varasto Turvallisuustiedote Sisältää toimintaohjeet suuronnettomuuden varalle Tammelan varastoalueen

Lisätiedot

QUICK MIX. Liimaus-, täyte- ja korjausmassa muovimateriaaleille. Kiinnittyy hyvin myös metalleihin, lasiin sekä keraamisiin materiaaleihin

QUICK MIX. Liimaus-, täyte- ja korjausmassa muovimateriaaleille. Kiinnittyy hyvin myös metalleihin, lasiin sekä keraamisiin materiaaleihin QUICK MIX TUOTEKUVAUS Liimaus-, täyte- ja korjausmassa muovimateriaaleille. Kiinnittyy hyvin myös metalleihin, lasiin sekä keraamisiin materiaaleihin TUOTEOMINAISUUDET Väri musta Kovettumisaika 5 minuuttia

Lisätiedot

LIITE I LUVAN- JA ILMOITUKSENVARAISUUDEN JA SUURONNETTOMUUSVAARAN TORJUNTAA KOSKEVIEN VELVOITTEIDEN MÄÄRÄYTYMINEN

LIITE I LUVAN- JA ILMOITUKSENVARAISUUDEN JA SUURONNETTOMUUSVAARAN TORJUNTAA KOSKEVIEN VELVOITTEIDEN MÄÄRÄYTYMINEN 256 LIITE I LUVAN- JA ILMOITUKSENVARAISUUDEN JA SUURONNETTOMUUSVAARAN TORJUNTAA KOSKEVIEN VELVOITTEIDEN MÄÄRÄYTYMINEN 1. Tässä liitteessä esitetään luvan- ja ilmoituksenvaraisuuden ja suuronnettomuusvaaraa

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Tunnuskoodi EAN 6415409200687 (1 L), 6415402815000 (5 L), 6431205001006 (10 L) EAN 6415409200694 (1 L), 6431205070507 (5 L)

Tunnuskoodi EAN 6415409200687 (1 L), 6415402815000 (5 L), 6431205001006 (10 L) EAN 6415409200694 (1 L), 6431205070507 (5 L) x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE x KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi AITO

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemikaalitietojen ilmoituslomake

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemikaalitietojen ilmoituslomake 1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT KAUPPANIMI Tuotenumero 487619 Kotimainen valmistaja / maahantuoja Yritys Scania CV AB Postinumero/toimipaikka 151 87 Södertälje Maa Sweden

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI AINEEN/SEOKSEN liuotin KÄYTTÖ Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero ja -toimipaikka

Lisätiedot

Turvaopas Äänekoski. Keski-Suomen pelastuslaitos. Äänekoski. Turvallisuustiedote

Turvaopas Äänekoski. Keski-Suomen pelastuslaitos. Äänekoski. Turvallisuustiedote Turvaopas Äänekoski TURVAOPAS Keski-Suomen pelastuslaitos Turvallisuustiedote Äänekoski 2. Turvaopas Äänekoski Turvallisuutta jo Turvaopas jaetaan jälleen kaikkiin talouksiin Äänekoskella. Se sisältää

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT NOIRI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT NOIRI Päiväys 15.03.2007 Edellinen päiväys 24.02.2006 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

2.1.3 Pitoisuus. Tuotetta hengittänyt toimitetaan raittiiseen ilmaan. Potilas pidetään levossa.

2.1.3 Pitoisuus. Tuotetta hengittänyt toimitetaan raittiiseen ilmaan. Potilas pidetään levossa. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

Puolustusvoimien logistiikkalaitos. Sisältää toimintaohjeet suuronnettomuuden varalta SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE TURVALLISUUSTIEDOTE

Puolustusvoimien logistiikkalaitos. Sisältää toimintaohjeet suuronnettomuuden varalta SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE TURVALLISUUSTIEDOTE Puolustusvoimien logistiikkalaitos 1. Logistiikkarykmentti Koivujärven tuotantolaitokset Sisältää toimintaohjeet suuronnettomuuden varalta SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE TURVALLISUUSTIEDOTE 2016 RÄJÄHTEITÄ EXPLOSIVA

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Noudattaa EU direktiiviä 91/155/ ja sen korjattua muutosta 2001/58/ - Suomi Eco-Clin Des -20 Koodi 11086E Versio 1 Julkaisupäivä 11 Elokuu 2006 1. Kemikaalin ja sen valmistajan,

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Merkintäspray

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Merkintäspray x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 7.3.2007 KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

Microplan KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Microplan KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Microplan Kupari 1. KAUPPANIMI / VALMISTAJA Kauppanimi Ryhmittely Käyttöalue Valmistaja Microplan Kupari Lannoite perustuen kupariin. Lannoitetta käytetään kuparin vajetta vastaan maatalousviljelykasveihin

Lisätiedot

PENOSIL Premium Firestop Heat Resistant Silicone

PENOSIL Premium Firestop Heat Resistant Silicone Päiväys: 30.8.2006 Versio nro: 1 Edellinen päiväys: 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnustiedot Kemikaalin kauppanimi: Maahantuoja: OÜ Krimelte Osoite: Suur-Paala

Lisätiedot

KEMIKAALIT. valvonta ja säädökset tunnistaminen käsittelyn vaatimukset. 28.2.2008 Yritysneuvojat Kemikaalit

KEMIKAALIT. valvonta ja säädökset tunnistaminen käsittelyn vaatimukset. 28.2.2008 Yritysneuvojat Kemikaalit KEMIKAALIT valvonta ja säädökset tunnistaminen käsittelyn vaatimukset KEMIKAALILAINSÄÄDÄNNÖN VALVONTA Teollinen käsittely ja varastointi Ympäristön suojelu Terveyden suojelu ja työsuojelu Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot