Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen"

Transkriptio

1 8/ Aika/Tid , Klo/Kl. 17:00-17:40 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Virpiö Sami 17:00-17:40 pj./ordf. Liljeström Maria 17:00-17:40 varapj./viceordf. Alaterä Mandi 17:00-17:40 jäsen/ledamot Liljeström Christel 17:00-17:40 jäsen/ledamot Myrberg Bob 17:00-17:40 jäsen/ledamot Rantala Juhani 17:00-17:40 jäsen/ledamot Söyrilä Pekka 17:00-17:40 esittelijä/föredragande Grandell Nina 17:00-17:40 pöytäkirjanpit./protoko llför. Muu/Övriga Lindqvist Kaj 17:00-17:40 Kh:n edustaja/kst:s repr. Kanerva Matti 17:00-17:35 asiantuntija/sakkunnig Poissa/Frånvarande Kuntsi Eva jäsen/ledamot Vestman Heikki Kh:n edustaja/kst:s repr. Päivämäärä Datum Allekirjoitukset Underskrift Käsitellyt asiat Ärenden Päivämäärä Datum Pöytäkirjan tarkastus justering Pöytäkirja nähtävänä et framlagt Puheenjohtaja/Ordförande Sami Virpiö Pöytäkirjantarkastaja/juste rare Mandi Alaterä Pöytäkirjanpitäjä/förare Nina Grandell Pöytäkirjantarkastaja/justera re Christel Liljeström Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

2 8/ Luettelo käsitellyistä asioista/ärendeförteckning Otsikko/Rubrik Sivu/Sida 84 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet 3 85 Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare 4 86 Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan 5 87 Box2 Boxin työpaikka-alueen asemakaava / Box2 Detaljplan för Box arbetsplansområde 88 B16 Storörenin Örnvikinrannan virkistysalueen asemakaavan muutos / B16 Detaljplaneändring för rekreationsområdet Örnviksstranden i Storören 89 Tontinvaraushakemus Erottaja/Kiinteistö Oy RK-Asunnot / Ansökan om tomtreservering Skillnaden/Kiinteistö Oy RK-Asunnot 90 Kiinteän omaisuuden vuokraaminen Kartanonrinteen asemakaava-aluella, K1523 T3, / Utarrendering av fast egendom på Herrgårdsbrinkens detaljplaneområde, K1523 T3, Viranhaltijoiden päätökset / Tjänsteinnehavarnas beslut 23 Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

3 8/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet MAAJAOS 84 Maankäyttöjaosto / Todettiin, että kokous oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Konstaterades att sammanträdet var lagenligt sammankallat och beslutfört. Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

4 8/ Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare MAAJAOS 85 Maankäyttöjaosto / Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mandi Alaterä ja Christel Liljeström. Till protokolljusterare valdes Mandi Alaterä och Christel Liljeström. Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

5 8/ Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan MAAJAOS 86 Maankäyttöjaosto / Maankäyttöjaosto päätti yksimielisesti hyväksyä esityslistan. beslutade enhälligt godkänna föredragningslistan. Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

6 8/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Box2 Boxin työpaikka-alueen asemakaava / Box2 Detaljplan för Box arbetsplansområde 1058/ /2015 MAAJAOS 64 Maankäyttöjaosto / Valmistelija / Beredare: kaavoituspäällikkö / planläggningschef Matti Kanerva, matti.kanerva(at)sipoo.fi Kaavan tarkoitus Boxin työpaikka-alueen asemakaavan tarkoituksena on tarjota yritystoiminnan käyttöön tontteja, joita voidaan hyödyntää esim. logistiikka-alueina. Kaava-alueen sijainti Noin ha:n suuruinen suunnittelualue sijaitsee Porvoonväylän ja Uuden Porvoontien välisellä alueella aivan Kilpilahden eritasoliittymän tuntumassa Porvoon kaupungin rajan läheisyydessä. Kaavatyön vaihe Boxin työpaikka-alueen asemakaava kuulutettiin vireille ja kaavatyöstä informoiva osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville. Asemakaava viedään suoraan ehdotuksena päätöksentekokäsittelyyn, koska ylempiasteiset kaavat (Maakuntakaava, Sipoon yleiskaava 2025 ja Boxin osayleiskaava) tukevat alueen asemakaavoittamista työpaikka-alueeksi. Asemakaavasta on valmisteluvaiheessa laadittu perusselvitykset ja tavoitteet -raportti, joka selvittää oas:ia tarkemmin kaavatyön lähtökohtia. Raportti tulee työn myöhemmässä vaiheessa olemaan osa laadittavaa kaavaselostusta. Liite/Bilaga 1/ 64. MAAJAOS: Perusselvitykset ja tavoitteet Vt. kehitysjohtajan ehdotus Maankäyttöjaosto merkitsee tiedoksi Boxin työpaikka-alueen asemakaavaa (kaava Box2) varten laaditun perusselvitykset ja tavoitteet -raportin. Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

7 8/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Tf. utvecklingsdirektörens förslag antecknar till sin kännedom rapporten över grundutredningarna och målsättningarna för detaljplanen för Box arbetsplatsområde (plan Box2). Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Förslaget godkändes enhälligt. MAAJAOS 28 Maankäyttöjaosto / Valmistelija / Beredare: kaavoituspäällikkö / planläggningschef Matti Kanerva, matti.kanerva(at)sipoo.fi Suunnittelutilanne Kaavatyö on edennyt ehdotusvaiheeseen. Kaavan valmisteluvaiheessa laadittiin selvitykset (hulevedet ja pinnantasaus, luontoselvitys ja liikenneselvitys), perusselvitykset ja tavoitteet-raportti sekä alustava kaavaluonnos. Suunnittelualue Suunnittelualue on osa Porvoon ja Sipoon rajalle sijoittuvaa työpaikka-aluetta Uudenmaan maakuntakaavan, Sipoon yleiskaava 2025:n ja Boxin kyläosayleiskaavan mukaisesti. Boxin työpaikka-alueen asemakaava on ensimmäinen alueelle laadittava asemakaava. Alue sijaitsee erinomaisten liikenneyhteyksien varrella ja asemakaava mahdollistaa sen rakentamisen yleiskaavan ja maakuntakaavan edellyttämällä tavalla. Noin 29,5 ha:n suunnittelualue on pääosin rakentamatonta metsämaata, jonka puusto on suurimmaksi osaksi hakattu. Kaavasuunnitelma Alueelle on suunniteltu työpaikka-alue, joka on pääosin tarkoitettu logistiikkatoiminnoille. Pääosa alueesta on osoitettu 3:lle ohjeelliselle tontille teollisuus- ja varastorakennusten (T-5) korttelialueelle tehokkuudella e=0,40. T-5 -korttelialueiden kokonaisrakennusoikeus on k-m2. Tonttien pinta-alat ovat välillä 7,56-9,15 ha ja tonttikohtainen Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

8 8/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen rakennusoikeus kem2. Korttelialuetta ympäröi suojaviheralue (EV-1), jolla maisemointi on sallittua ja jossa voidaan käsitellä hulevesiä. Loppuosa alueesta on yleisen tien aluetta (LT), jolta on osoitettu alueelle 2 ajoneuvoliittymää. Alueelle ei ole osoitettu katuja vaan tonteille ajetaan yleisiltä teiltä ja tonteilla sisäisten ajoyhteyksien välityksellä. Tämä mahdollistaa myös korttelialueen toteuttamisen yhden toimijan kokonaisuutena. Suunnittelualueella ei ole kunnallistekniikkaa. Lähin viemärilinja sijaitsee Boxin kylätaajamassa Spjutsundintien eritasoliittymän tuntumassa ja lähin vesijohto mt 170 varressa noin 200 metriä länteen päin. Alue tullaan liittämään kunnallistekniikkaan ja siellä tullee alustavien arvioiden mukaan sen valmistuessa työskentelemään noin 300 henkilöä. Liitteet / Bilagor Liite 1/28. MAAJAOS: Kaavakartta ja -määräykset Liite 2/28. MAAJAOS: Kaavaselostus Liite 3/28. MAAJAOS: Havainnekuva Liite 4/28. MAAJAOS: Liikenneselvitys Liite 5/28. MAAJAOS: Luontoselvitys Liite 6/28. MAAJAOS: Pinnantasaus ja hulevedet Liite 7/28. MAAJAOS: Selostuksen liitteet Vt. kehitysjohtajan ehdotus: Maankäyttöjaosto päättää esittää kunnanhallitukselle, että se asettaa Boxin työpaikka-alueen asemakaavaehdotuksen, kaavan BOX 2, MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti julkisesti nähtäville ja pyytää siitä tarpeelliset lausunnot. Tf. utvecklingsdirektörens förslag: beslutar föreslå kommunstyrelsen att planförslaget för detaljplan för Box arbetsplatsområden, plan BOX 2, läggs fram offentlig i enlighet med MBL 65 och MBF 27 samt att begära nödvändiga utlåtanden angående detaljplanen. Maankäyttöjaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

9 8/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag. KH 182 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Liitteet / Bilagor Liite 1/ 182 KH: Kaavakartta ja -määräykset Liite 2/ 182 KH: Kaavaselostus Liite 3/ 182 KH: Havainnekuva Liite 4/ 182 KH: Liikenneselvitys Liite 5/ 182 KH: Luontoselvitys Liite 6/ 182 KH: Pinnantasaus ja hulevedet Liite 7/ 182 KH: Selostuksen liitteet Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus päättää asettaa Boxin työpaikka-alueen asemakaavaehdotuksen, kaavan BOX 2, MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti julkisesti nähtäville ja pyytää siitä tarpeelliset lausunnot. Kommundirektörens förslag Kommunstyrelsen beslutar att planförslaget för detaljplan för Box arbetsplatsområden, plan BOX 2, läggs fram offentlig i enlighet med MBL 65 och MBF 27 samt begär nödvändiga utlåtanden angående detaljplanen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag. MAAJAOS 87 Maankäyttöjaosto / Valmistelija / Beredare: kaavoituspäällikkö / planläggningschef Matti Kanerva, matti.kanerva(at)sipoo.fi Suunnittelutilanne Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

10 8/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Boxin työpaikka-alueen asemakaavaehdotus oli MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti julkisesti nähtävillä välisenä aikana. Kaavaehdotuksesta saatiin yksi (1) lausunto (Uudenmaan Ely-keskus). Muistutuksia ei tullut yhtään. Lausunnosta tehty vastine on selostuksen liitteessä (7/4), liite 5. Liitteet / Bilagor Liite 1/87. MAAJAOS: Kaavakartta ja -määräykset Liite 2/87. MAAJAOS: Selostus Liite 3/87. MAAJAOS: Havainnekuva Liite 4/87. MAAJAOS: Liikenneselvitys Liite 5/87. MAAJAOS: Luontoselvitys Liite 6/87. MAAJAOS: Pinnantasus ja hulevedet Liite 6a/87. MAAJAOS: Pinnantasaus ja hulevedet, liitteet Liite 7/87. MAAJAOS: Selostuksen liitteet Vt. kehitysjohtajan ehdotus Maankäyttöjaosto päättää esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy lausunnosta tehdyn vastineen ja esittää Boxin työpaikka-alueen asemakaavan, kaavan BOX 2, kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Tf. utvecklingsdirektörens förslag beslutar föreslå kommunstyrelsen att den beslutar godkänna bemötandet till utlåtandet och att den beslutar föreslå fullmäktige att godkänna detaljplan för Box arbetsplatsområde, plan BOX 2. Maankäyttöjaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. godkände enhälligt föredragandens förslag. Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

11 8/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen B16 Storörenin Örnvikinrannan virkistysalueen asemakaavan muutos / B16 Detaljplaneändring för rekreationsområdet Örnviksstranden i Storören 552/ /2012 KAAVJAOS 80 Kaavoitusjaosto / Planläggningssektionen Valmistelija/Beredare: kaavoitusarkkitehti / planläggningsarkitekt Johanna Horelli; johanna.horelli (at) sipoo.fi Sipoon kunnan kaavoitusohjelmaan sisältyvä Storörenin Örnvikinrannan virkistysalueen asemakaavan muutos (B 16) kuulutettiin vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma laitettiin nähtäville Muutosalue sijaitsee Lounais-Sipoossa Suomenlahden rannalla, Storörenin asemakaava-alueella. Sen nykyinen asemakaavan muutos tuli lainvoimaiseksi Uusi asemakaavan muutos koskee Örnvikinlahden pohjukassa sijaitsevaa urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta (VU-7), joka on varattu yleiseen käyttöön uimarannaksi, leikkipuistoksi ja rakennetuksi puistoksi. Lisäksi alueeseen kuuluu yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue (ET-1), jolla on pumppuasema, sekä vesialuetta (W) ja osa Örnvikintien katualueesta. Muutosalueen maaperään kohdistuu puhdistusvelvoite. Alue on yksityisomistuksessa. Hanke perustuu kunnanhallituksen hyväksymään asemakaavan muutosaloitteeseen. Sen tavoitteena on muuttaa osa yleiseen käyttöön tarkoitetusta urheilu- ja virkistyspalvelujen alueesta erillispientalojen korttelialueeksi kahta uutta omakotitonttia varten. Storörenin Örnvikinrannan virkistysalueen asemakaavan muutos on edennyt vaiheeseen, jossa konsultin laatima luonnos ja saatu selvitysaineisto voidaan asettaa nähtäville vuorovaikutusta ja mielipiteiden keräämistä varten. Liitteet: - Kaavakartta-luonnos määräyksineen, liite 1/ 80 - Kaavaselostus-luonnos, liite 2/ 80 Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

12 8/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kehitysjohtajan ehdotus Kaavoitusjaosto päättää asettaa asemakaavan muutosluonnoksen ja muun valmisteluaineiston maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 :n mukaisesti nähtäville, sekä pyytää tarpeelliset lausunnot. Samalla osallisille ja muille kunnan jäsenille varataan tilaisuus esittää kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. Utvecklingsdirektörens förslag Planläggningssektionen beslutar att utkastet till ändring av detaljplan och övrigt beredningsmaterial läggs fram i enlighet med 62 i markanvändnings- och bygglagen och 30 i markanvändnings- och byggnadsförordningen, samt att begära nödvändiga utlåtanden. Samtidigt bereds intressenterna och andra kommunmedlemmar tillfälle att skriftligen eller muntligen framföra sina åsikter om ärendet. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Förslaget godkändes enhälligt. MAAJAOS 27 Maankäyttöjaosto / Valmistelija / Beredare: kaavoituspäällikkö / planläggningschef Matti Kanerva, matti.kanerva(at)sipoo.fi Suunnittelutilanne Storörenin Örnvikinrannan virkistysalueen asemakaavan muutoksen luonnos oli nähtävillä välisen ajan. Luonnosvaiheen jälkeen kaavan taustaselvityksiä ja vaikutusten arviointia on täydennetty. Kaavaehdotuksen yhteydessä on selvitetty alueen maaperäolosuhteita ja perustamistapaa sekä arvioitu kaavan toteuttamisesta syntyviä kustannuksia. Kaavaehdotuksen yhteydessä on annettu suosituksia kunnallistekniikan toteuttamista varten sekä huomioitu alueella sijaitsevan pumppaamon mahdolliset hajuhaitat. Alueelle on laadittu pilaantuneen maaperän kunnostussuunnitelma, josta Ely- keskus on antanut päätöksensä Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

13 8/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kaavamuutoksen keskeisenä kysymyksenä on ollut myös virkistysalueiden riittävyys. Kaavan yhteydessä on laadittu selvitys Storörenin alueen yleisistä viher- ja virkistysalueista sekä lähialueiden uimaranta-alueista. Ehdotusvaiheessa asuntorakentamiseen varattavaa rakennusoikeutta on vähennetty ja tonttien kokoa pienennetty, jolloin myös puistoalueen koko on laajentunut. Rakentamista ohjaavia yleisiä määräyksiä on täydennetty lisäämällä määräyksiin sitovat ohjeet rannan rakentamisesta, vesikaton ylimmästä korkeusasemasta, kattomuodosta ja julkisivujen värityksestä. Keskeisimmät muutokset kaavaehdotukseen: - vaikutusten arviointia ja selvityksiä on täydennetty - rakennusoikeutta on pienennetty molemmilla tonteilla 240 -> asuntoihin liittyvää varastotilaa pienennetty 50 -> 20 k-m2 - tonttien yhteenlaskettua pinta-alaa on pienennetty 300 m2 ja puistoaluetta laajennettu - ohjeellisen leikkialueen rajausta on laajennettu - puhdistettavan / kunnostettavan maa-alueen rajausta on laajennettu - yleisiin määräyksiin on lisätty määräyksiä rannan rakentamisesta, vesikaton ylimmästä korkeusasemasta, kattomuodosta ja julkisivujen värityksestä. Liitteet / Bilagor Liite 1/27. MAAJAOS: Kaavakartta ja määräykset Liite 2/27. MAAJAOS: Kaavaselostus Liite 3/27. MAAJAOS: Havainnekuva Liite 4/27. MAAJAOS: Vastineet mielipiteisiin Liite 5/27. MAAJAOS: Elyn lausunto Vt. kehitysjohtajan ehdotus Maankäyttöjaosto päättää esittää kunnanhallitukselle, että Örnvikinrannan virkistysalueen asemakaavan muutos, kaava B16, asetetaan MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti julkisesti nähtäville ja että siitä pyydetään tarpeelliset lausunnot. Tf. utvecklingsdirektörens förslag beslutar föreslå kommunstyrelsen att planförslaget för detaljplaneändring för Örnvikstrandens Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

14 8/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen rekreationsområde, plan B16, läggs fram offentligt i enlighet med MBL 65 och MBF 27 samt begära nödvändiga utlåtanden angående detaljplanen. Maankäyttöjaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. godkände enhälligt föredragandens förslag. KH 181 Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen Liitteet / Bilagor Liite 1/ 181 KH: Kaavakartta ja määräykset Liite 2/ 181 KH: Kaavaselostus Liite 3/ 181 KH: Havainnekuva Liite 4/ 181 KH: Vastineet mielipiteisiin Liite 5/ 181 KH: Elyn lausunto Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus päättää, että Örnvikinrannan virkistysalueen asemakaavan muutos, kaava B16, asetetaan MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti julkisesti nähtäville ja että siitä pyydetään tarpeelliset lausunnot. Kommundirektörens förslag Kommunstyrelsen beslutar att planförslaget för detaljplaneändring för Örnvikstrandens rekreationsområde, plan B16, läggs fram offentligt i enlighet med MBL 65 och MBF 27 samt begär nödvändiga utlåtanden angående detaljplanen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag. MAAJAOS 76 Maankäyttöjaosto / Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

15 8/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Valmistelija / Beredare: kaavoituspäällikkö / planläggningschef Matti Kanerva, matti.kanerva(at)sipoo.fi Örnvikinrannan asemakaavan muutosehdotus oli MRL:n 65 :n ja MRA:n 27 :n mukaisesti nähtävillä välisenä aikana. Muutosehdotuksesta saatiin 3 lausuntoa ja 5 muistutusta. Lausunnot ja muistutukset sekä niihin annetut vastineet ovat liitteinä. Liitteet Bilagor Liite 1/76. MAAJAOS: Kaava Liite 2/76. MAAJAOS: Selostus Liite 3/76. MAAJAOS: Havainnekuva Liite 4/76. MAAJAOS: Vastineet Liite 5/76. MAAJAOS: Lausunnot Liite 6/76. MAAJAOS: Muistutukset Vt. kehitysjohtajan muutettu ehdotus Maankäyttöjaosto päättää palauttaa asian valmisteluun. Maankäyttösopimusneuvottelut aloitetaan. Tf. utvecklingsdirektörens ändrade förslag återremitterar ärendet för beredning. Förhandlingar om markanvändningsavtal påbörjas. Maankäyttöjaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. godkände enhälligt föredragandens förslag. MAAJAOS 88 Maankäyttöjaosto / Valmistelija / Beredare: kaavoituspälikkö / planläggningschef Matti Kanerva, matti.kanerva(at)sipoo.fi. Uudelleenvalmistelussa asemakaavamuutosta on täydennetty niiltä osin, jotka olivat puutteellisia. Mm. kaavaselostuksen virheelliset kiinteistötunnukset on korjattu ja maininnat puuttuvista selvityksistä on lisätty kaavaselostukseen. Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

16 8/ Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Liitteet / Bilagor Liite 1/88. MAAJAOS: Kaavakartta ja -määräykset Liite 2/88. MAAJAOS: Selostus Liite 3/88. MAAJAOS: Havainnekuva Liite 4/88. MAAJAOS: Vastineet Liite 5/88. MAAJAOS: Lausunnot Liite 6/88. MAAJAOS: Muistutukset Vt. kehitysjohtajan ehdotus Maankäyttöjaosto päättää esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin ja päättää esittää Storörenin Örnvikinrannan virkistysalueen asemakaavamuutoksen, kaavan B 16, kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Tf. utvecklingsdirektörens förslag beslutar föreslå kommunstyrelsen att den beslutar godkänna bemötandena till utlåtanden och att den beslutar föreslå fullmäktige att godkänna detaljplaneändring för rekreationsområdet Örnviksstranden i Storören, plan B 16. Maankäyttöjaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. godkände enhälligt föredragandens förslag. Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

17 8/ Tontinvaraushakemus Erottaja/Kiinteistö Oy RK-Asunnot / Ansökan om tomtreservering Skillnaden/Kiinteistö Oy RK-Asunnot 1245/ /2015 MAAJAOS 69 Maankäyttöjaosto / Markanvändningsssektionen Valmistelija / Beredare: mittaus- ja kiinteistöpäällikkö / mätnings - och fastighetschef Pekka Söyrilä, pekka.soyrila (at) sipoo.fi Kiinteistö Oy RK-Asunnot haki tonttia Söderkullan Pähkinälehdon alueelta. Hanke ei kuitenkaan saanut Ara:sta myönteistä päätöstä. Kiinteistö Oy RK-Asunnot maksoi kunnalle varausmaksuna 8525 euroa. Nyt Kiinteistö Oy RK-Asunnot hakee varausta kahdelle tontille Erottajan asemakaava-alueella. Tontit sijaitsevat Erottajan asemakaavassa korttelissa Asemakaavan mukaan kyseessä on asuinkerrostalojen, rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. Tontilla 3 on asuinrakennusoikeutta 650 k-m2 ja tontilla k-m2. Lisäksi tonteille saa rakentaa talousrakennuksia. Kerrosluku molemmilla tonteilla on II. Rinnekotisäätiö omistaa Kiinteistö oy RK-asunnot. Kortteli tulisi Rinnekotisäätiön käyttöön. Rinnekoti-Säätiö tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetustoimen palveluja erityisesti kehitysvammaisille henkilöille. Määräala sijaitsee ARA:n hyväksymän tonttihintakartan mukaan Nikkilän II vyöhykkeellä. Vyöhykkeellä enimmäistonttihinta on 85 /k-m2. Tontin 3 hinnaksi tulee tällöin euroa ja tontin 4 hinnaksi tulee euroa. Kiinteistö Oy RK-Asunnot on jo maksanut varausmaksun kuntaan Pähkinälehdon tontista eikä uutta varausmaksua peritä. Varausmaksu jää kuntaan mikäli tämä kohde ei toteudu, muutoin varausmaksu hyvitetään kauppahinnassa. Liite/Bilaga 1/ 69. MAAJAOS: Kartta varattavista tonteista Vt. Kehitysjohtajan ehdotus Maankäyttöjaosto päättää, että Sipoon kunta myy Erottajan asemakaavan korttelin 2009 tontit 3 ja 4 Kiinteistö Oy RK-Asunnoille. Kauppasumma on euroa. Kauppakirja voidaan allekirjoittaa, Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

18 8/ kun ostaja on saanut ARA- päätöksen. Kauppakirja on allekirjoitettava ja kauppasumma maksettava viimeistään Muussa tapauksessa tämä päätös raukeaa. Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö, maanmittausinsinööri ja mittausteknikko valtuutetaan allekirjoittamaan kauppakirja, kaksi yhdessä. Tf. utvecklingsdirektörens förslag beslutar att Sibbo kommun säljer tomter 3 och 4 i kvarter 2009 i Skillnadens detaljplan till Kiinteistö Oy RK-Asunnot. Köpesumman är euro. Köpebrevet kan undertecknas när köparen har fått beslutet från ARA. Köpebrevet måste undertecknas och köpesumman betalas senast den I annat fall förfaller detta beslut. Mätnings- och fastighetschef, lantmäteriingenjör och mätningstekniker befullmäktigas att underteckna köpebrevet, två tillsammans. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Förslaget godkändes enhälligt. MAAJAOS 89 Maankäyttöjaosto / Valmistelija / Beredare: mittaus- ja kiinteistöpäällikkö / mätnings - och fastighetschef Pekka Söyrilä, pekka.soyrila (at) sipoo.fi Kiinteistö Oy RK-asunnot pyytää saada jatkoa Sipoon Erottajan tonttivaraukselle toukokuulle 2017 saakka. Perusteluinaan yhtiö esittää seuraavaa: Hankkeen valmistelu sekä Sipoon kunnan vammaispalveluiden että vammaisten omaisten ja omaisjärjestön kanssa on keskeneräinen. Keväällä 2016 ARA antoi kielteisen investointivaraus- ja korkotukipäätöksen erityisryhmien asumista varten ko. kohteeseen. Normaali vuokratalo toiselle tontille sen sijaan voisi saada ARA rahoitusta. Rinnekodilla on parhaillaan menossa asiakaskartoitus mahdollisen vapaarahoitteisen hybridiasuntokohteen (palvelu- ja normiasumista) perustamiseksi ja Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

19 8/ sen viereen mahdollisen ARA -rahoitteisen vuokratalohankkeen perustamiseksi. ARA -rahoitteinen vuokratalo toteutettaisiin tontit varanneen KOy RK Asunnot toimesta. Kovan rahan hybridikohde toteutettaisiin joko suoraan Rinnekoti - Säätiön toimesta tai sen täysin omistaman tytäryhtiön toimesta. Liite / Bilaga Liite 1/89. MAAJAOS: Kartta varattavista tonteista Vt. Kehitysjohtajan ehdotus Maankäyttöjaosto päättää, että Sipoon kunta myy tai vuokraa Erottajan asemakaavan korttelin 2009 tontit 3 ja 4 Kiinteistö Oy RK-Asunnoille. Kauppasumma on euroa, mikäli tontti taikka tontit myydään vapaarahoitteisena kohteena kauppahinta määritetään ulkopuolisen arvion perusteella. Mikäli tontit vuokrataan, vuosivuokra on 6 % tontin arvosta. Kauppakirja taikka vuokrasopimus voidaan allekirjoittaa, kun ostaja on saanut ARA- päätöksen. Kauppakirja taikka vuokrasopimus on allekirjoitettava ja kauppasumma maksettava viimeistään Muussa tapauksessa tämä päätös raukeaa. Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö ja mittausteknikko valtuutetaan valmistelemaan ja allekirjoittamaan kauppakirja taikka vuokrasopimus. Tf. utvecklingsdirektörens förslag beslutar att Sibbo kommun säljer eller arrenderar tomterna 3 och 4 i kvarter 2009 på Skillnadens detaljplaneområde till Kiinteistö Oy RK-Asunnot. Köpesumman är euro. Om en tomt eller båda tomterna säljs som fritt finansierade objekt bestäms köpesumman enligt en utomståendes värdering. Om tomterna arrenderas är årsarrendet 6 % av tomternas värde. Köpebrevet eller arrendeavtalet kan undertecknas när köparen har fått beslutet från ARA. Köpebrevet eller arrendeavtalet måste Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

20 8/ undertecknas och köpesumman betalas senast den I annat fall förfaller detta beslut. Mätnings- och fastighetschefen och mätningsteknikern befullmäktigas att uppgöra och underteckna köpebrevet eller arrendeavtalet. Maankäyttöjaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. godkände enhälligt föredragandens förslag. Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

21 8/ Kiinteän omaisuuden vuokraaminen Kartanonrinteen asemakaava-aluella, K1523 T3, / Utarrendering av fast egendom på Herrgårdsbrinkens detaljplaneområde, K1523 T3, / /2016, 1408/ /2016 MAAJAOS 90 Maankäyttöjaosto / Valmistelija / Beredare: mittausteknikko/mätningstekniker Vidar Lindqvist, vidar.lindqvist (at) sipoo.fi Akram Maher haluaa vuokrata kiinteistön K1523 T3, Kartanonrinteen asemakaava-alueella. Kiinteistön pinta-ala on 921 m² ja myyntihinta on euroa. Kunnanhallitus on päättänyt, että vuosivuokra on 6 % alueen käyvästä hinnasta. Vt kehitysjohtajan ehdotus Maankäyttöjaosto päättää esittää kunnanhallitukselle, että Sipoon kunta vuokraa K1523 T3 -nimisen kiinteistön Akram Maherille. Vuokra, joka sidotaan elinkustannusindeksiin, on 4 144,50 euroa vuodessa. Vuokra-aika on 50 vuotta. Vuokralaisella on oikeus ostaa nyt vuokrattua kiinteistöä vuokrasopimuksen voimassaoloaikana. Kauppahinta määräytyy ostohetken hintatason mukaan. Vuokrasopimus on allekirjoitettava viimeistään ja tontin varausmaksu 500 euroa on maksettava tämän päätöksen saatua lainvoiman, muutoin tämä päätös raukeaa. Varausmaksu hyvitetään ensimmäisessä vuokramaksussa. Kunta laskuttaa varausmaksun. Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Pekka Söyrilä, maanmittausinsinööri Anna-Leena Rouhiainen ja mittausteknikko Vidar Lindqvist valtuutetaan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen, kaksi yhdessä Tf. utvecklingsdirektörens förslag beslutar föreslå för kommunstyrelsen att Sibbo kommun arrenderar fastigheten K1523 T3, åt Akram Maher. Arrendet, som binds till levnadskostnadsindexet, är 4 144,50 euro/år. Arrendetiden är 50 år. Arrendetagaren har rätt att köpa den nu arrenderade fastigheten under den tid arrendeavtalet är i kraft. Köpesumman bestäms enligt prisnivån vid köptillfället. Arrendeavtalet bör undertecknas senast och reserveringsavgiften 500 euro bör betalas då detta beslut vunnit laga kraft, annars förfaller beslutet. Reserveringsavgiften gottgörs i första arrendebetalningen. Kommunen fakturerar reserveringsavgiften. Mätnings- och fastighetschef Pekka Söyrilä, lantmäteriingenjör Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

22 8/ Anna-Leena Rouhiainen och mätningstekniker Vidar Lindqvist befullmäktigas att underteckna arrendeavtalet, två tillsammans. Maankäyttöjaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. godkände enhälligt föredragandens förslag. Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

23 8/ Viranhaltijoiden päätökset / Tjänsteinnehavarnas beslut MAAJAOS 91 Maankäyttöjaosto / Vt. kehitysjohtajan ehdotus Maankäyttöjaosto päättää merkitä tiedoksi seuraavat asiakirjat: Tf. utvecklingsdirektörens förslag beslutar anteckna följande dokument för kännedom: Vt. kehitysjohtajan päätökset Tf. utvecklingsdirektörens beslut Kartanonrinteen asemakaava-alueen tonttimyynti / K1538 T1, Kauppahinta on euroa Henkilöstöpäätös / Personalbeslut Kaavoitusyksikkö palkkaa määräaikaisen kaavoittajan sijan ajalle Mittaus- ja kiinteistöpäällikön päätökset - Mätnings- och fastighetschefens beslut Kiinteän omaisuuden myynti / Määrä-ala kiinteistöstä Söderkulla Sipoon kunta vuokraa kiinteistön (Länsi-Taasjärven asemakaava-alue) COR Group Oy:lle. Vuokra-aika on voimassa 50 vuotta. Vuosivuokra on 7200 euroa. Vuokralaisella on oikeus ostaa nyt vuokrattu alue vuokrasopimuksen voimassaoloaikana Kommunens förköpsrätt / del av Ängsbacka Kaavoituspäällikön päätökset - Planläggningschefens beslut Tilataan Sipoon kaupan palveluverkkoselvityksen päivityksen tekijäksi WSP Finland Oy. Kylävuorentien omakotitonttien asemakaavan, kaavan NG 11, selvitysten laatijaksi hulevesiselvityksen ja liikenteen toimivuustarkastelun osalta valitaan SITO Oy. Liitteet / Bilagor Liite / Bilaga 1/91. MAAJAOS: Elokuun 2016 aikana vahvistetut kiinteistönluovutukset - Under augusti 2016 bestyrkta Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

24 8/ fastighetsöverlåtelser Maankäyttöjaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. godkände enhälligt föredragandens förslag. Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

25 8/ Muutoksenhakuohjeet Maankäyttöjaosto Kokouspäivämäärä Pykälät Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (365/1995) 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 84-88, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 89 Hallintolainkäyttölain 5 :n tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät: 89 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Sipoon kunta Kunnanhallitus Iso Kylätie 18 PL Sipoo Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: päätös, johon haetaan oikaisua se, millaista oikaisua vaaditaan millä perusteella oikaisua vaaditaan. Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

26 8/ viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite Valitusosoitus Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie HELSINKI faksi: sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Muu valitusviranomainen, pykälät: Valitusaika 30 päivää Valitusaika päivää Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Valituksen muoto ja sisältö Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Valitukseen on liitettävä: päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

27 8/ Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Oikeudenkäyntimaksu Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista /701. Hankinta-asiat Hankinta-asioiden osalta pöytäkirjan liitteenä on erillinen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus. Pykälät: Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Pöytäkirja tarkastettu/et justerat:

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 64 23.09.2015

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 9 29.01.2014 43 11.02.2014 72 27.08.2014 6 09.09.2014

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 106 09.12.2015 265 15.12.2015 43 20.04.2016 214 26.04.2016

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen 7/2016 1 Aika/Tid 29.08.2016, Klo/Kl. 17:00-19:40 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen Nimi/Namn Klo/Kl.

Lisätiedot

96 23.10.2013 344 05.11.2013 59 04.06.2014 191 17.06.2014 6 28.01.2015

96 23.10.2013 344 05.11.2013 59 04.06.2014 191 17.06.2014 6 28.01.2015 Maankäyttöjaosto/ Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ 96 23.10.2013 344 05.11.2013 59 04.06.2014 191 17.06.2014 6 28.01.2015 Pähkinälehdon

Lisätiedot

Kuntala, kokoushuone Kh2 / Sockengården, mötesrum Kh2

Kuntala, kokoushuone Kh2 / Sockengården, mötesrum Kh2 1/2017 1 Elinkeinojaosto/Näringssektionen Aika/Tid 29.08.2017, Klo/Kl. 17:00-18:15 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntala, kokoushuone Kh2 / Sockengården, mötesrum Kh2 Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Aika: 30.03.2017 klo 18:00-21:17 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 15:00-15:30 Paikka/Plats Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE), 2 krs / Sockengården Mötestum 2 (KEKE), vån. 2

Aika/Tid , Klo/Kl. 15:00-15:30 Paikka/Plats Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE), 2 krs / Sockengården Mötestum 2 (KEKE), vån. 2 6/2017 1 Aika/Tid 25.04.2017, Klo/Kl. 15:00-15:30 Paikka/Plats Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE), 2 krs / Sockengården Mötestum 2 (KEKE), vån. 2 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv.

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. MUUTOKSENHAKUOHJEET HENKILÖSTÖJAOSTO Muutoksenhakukielto Päätöstä koskeva muutoksenhakukielto liitetään oikaisuvaatimusta varten pyydettyyn pöytäkirjanotteeseen. Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain

Lisätiedot

8 29.01.2014 42 11.02.2014

8 29.01.2014 42 11.02.2014 Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 8 29.01.2014 42 11.02.2014 Tontinvaraushakemus asumisoikeus- ja vuokra-asuntojen rakentamista varten/avain Yhtiöt / Ansökan om

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen 1/2017 1 Aika/Tid 23.01.2017, Klo/Kl. 17:00-18:00 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen Nimi/Namn Klo/Kl.

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 6/2017 1 Suomenkielinen koulutusjaosto Aika/Tid 10.10.2017, Klo/Kl. 17:30-19:15 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntalan kh-2 kokoushuone Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Alaterä Mandi 17:30-19:15

Lisätiedot

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 4/2017 1 Aika/Tid 10.04.2017, Klo/Kl. 17:08-18:09 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Sote talo 3 krs. Sali Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Virpiö Sami 17:08-18:09 pj./ordf. Liljeström Maria

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

E4 Jontaksen puutarhakylän asemakaava / Detaljplan för Jontas trädgårdsby

E4 Jontaksen puutarhakylän asemakaava / Detaljplan för Jontas trädgårdsby Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen 15 17.02.2016 24 16.03.2016 E4 Jontaksen puutarhakylän asemakaava / Detaljplan för Jontas trädgårdsby 1264/10.02.03/2015

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Aika/Tid , Klo/Kl. 16:30-19:10 Paikka/Plats Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE), 2 krs / Sockengården Mötestum 2 (KEKE), vån. 2

Aika/Tid , Klo/Kl. 16:30-19:10 Paikka/Plats Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE), 2 krs / Sockengården Mötestum 2 (KEKE), vån. 2 4/2017 1 Aika/Tid 19.04.2017, Klo/Kl. 16:30-19:10 Paikka/Plats Kuntala Kokoushuone 2 (KEKE), 2 krs / Sockengården Mötestum 2 (KEKE), vån. 2 Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv.

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen 8/2015 1 Aika/Tid 18.11.2015, Klo/Kl. 17:00-18:56 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kunnanhallituksen kokoushuone, Kuntala II krs / Kommunstyrelsens mötesrum, Sockengården II våningen Nimi/Namn Klo/Kl.

Lisätiedot

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Muutoksenhakuohje Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 12.4.2017 Pykälä 35-46 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 13.4.2017 Muutoksenhakukiellot :t 35-36, 40-46 Valmistelua

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely Puumala Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (5) Kunnanhallitus, 24, 15.02.2016 Valtuusto, 12, 29.02.2016 12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 41 31.01.2012 7 15.01.2013 Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle Saariston ja rannikon osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä jätetyistä

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pykälät: 357-362, 366-367, 369-372, 374. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella.

Pykälät: 357-362, 366-367, 369-372, 374. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto 9.3.2011 7 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 16-19 Kiellon peruste Asiat Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 1.9.2014 34 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 65, 66, 67, 72, 74, 75 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 24.4.2013 23 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto 34 37, 39-41 Kiellon peruste Kiellon peruste Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

T7B Sipoonlahden koulukeskuksen asemakaavamuutos / T7B Detaljplaneändring för Sibbovikens skolcentrum

T7B Sipoonlahden koulukeskuksen asemakaavamuutos / T7B Detaljplaneändring för Sibbovikens skolcentrum Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 18 13.02.2017 42 28.02.2017 107 09.05.2017 T7B Sipoonlahden koulukeskuksen asemakaavamuutos /

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla).

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). MUUTOKSENHAKUOHJEET Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). Muutoksenhakukiellot ja kieltojen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Rope Maarit 16:30-19:35 jäsen/medlem Nyberg Kasper 16:30-19:35 varajäsen/suppleant

Rope Maarit 16:30-19:35 jäsen/medlem Nyberg Kasper 16:30-19:35 varajäsen/suppleant 5/2017 1 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Aika/Tid 28.03.2017, Klo/Kl. 16:30-19:35 Paikka/Plats Kuntala / Sockengården Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Oksanen Ari 16:30-19:35

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2014 Kokousaika 22.9.2014 klo 18.01-19.04 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot