1. Pirkanmaan liitto Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys, suunnittelija Annu Piesanen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Pirkanmaan liitto Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys, suunnittelija Annu Piesanen"

Transkriptio

1 LIITE 5. VIRTAIN KAUPUNKI, PUUKKONIEMEN ASEMAKAAVA VASTINERAPORTTI KAAVALUONNOS , NÄHTÄVILLÄ Lausuntoja ja mielipiteitä on voitu lyhentää. LAUSUNTO VASTINE JA TOIMENPITEET (lihavoitu) 1. Pirkanmaan liitto Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys, suunnittelija Annu Piesanen a) Kaavaselostukseen tulee lisätä: maakuntakaavan sisältö (maaseutualue) arvio aiotun rakentamisen paikallisesta / seudullisesta merkityksestä kattavampi kuvaus hankkeen yhdyskuntarakenteellisista vaikutuksista sekä vaikutuksista kulttuurimaisemaan b) Yleiskaavallisessa tarkastelussa on pidetty tärkeänä mm. suunnittelualueen virkistysalueiden suunnittelua asemakaavavaiheessa. Toimivan rantaan tukeutuvan virkistysalueen suunnittelu kaava-alueelle on tärkeää erityisesti tulevien kerrostaloasukkaiden näkökulmasta, mutta myös alueen eteläpuolisen asuinpientalojen reservialueen kannalta. Suunnitelma ei vielä osoita tyydyttävää ratkaisua näiltä osin, esitetty kapea VL-alue vaikuttaa vaikeasti toteutettavalta. Jatkosuunnittelussa on tarpeen kiinnittää huomiota yksityisen ja yleisen virkistyskäytön yhteensovittamiseen ranta-alueella, mikäli viheralue ja yksityinen saunarakennus esitetään sijoittumaan toistensa välittömään läheisyyteen. Valkoista aluetta tarkoittava Maaseutualue -teksti lisätään kaavaselostuksen kohtaan > Maakuntakaava. Arvio rakentamisen paikallisesta / seudullisesta merkityksestä lisätään kaavaselostukseen. Vaikutusarviointia täydennetään. Yleiskaavassa osoitettu asuinpientalojen reservialue (APres) rajoittuu myös rantaan, ja aikanaan sen toteutuessa on luontevaa, että asuinpientalojen pääasiallinen rantayhteys on nimenomaan sen alueen kautta. Virkistysalueen muotoa tutkitaan kuitenkin jatkosuunnittelussa (ks. ELY-keskuksen lausunto, kohta 8.i) ja vastine siihen). 2. Pirkanmaan pelastuslaitos (s-posti) palotarkastusinsinööri Perttu Mukkala Pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa. Merkitään tiedoksi. 3. Virtain seura ry pj. Väinö Härkönen Seura ei nähnyt tarvetta esittää kaavaan ja aineistoon mitään poikkeavaa lausuntoa. Merkitään tiedoksi. 1 (5) VP p:\fitmp02\we\ _virrat_puukkoniemen_asemakaava\000\c_suunnitelmat\tekstit\kuuleminen\luonnosvaihe\virrat puukkoniemi - vastineet

2 LAUSUNTO VASTINE JA TOIMENPITEET (lihavoitu) 4. Suomen luonnonsuojeluliiton Virtain-Ruoveden yhdistys ry pj Larissa Heinämäki Yhdistyksellä ei ole huomautettavaa asemakaava-aineistosta. Merkitään tiedoksi. 5. Teknisten palveluiden lautakunta a) Teknisten palveluiden lautakunta esittää, että kaavoituksen yhteydessä kartoitetaan myös muut lähialueen kehittämismahdollisuudet. b) Lisäksi teknisten palveluiden lautakunta esittää, että alueen AK-1 asukkaille tulisi varmistaa rantaoikeus Toisvedelle. Kaavahankkeeseen on ryhdytty tulevan maanomistajan aloitteesta suhteellisen pienelle ja tarkkaan rajatulle alueelle. Laajemman alueen yleispiirteinen tarkastelu on tehty aikoinaan yleiskaavassa. Tässä yhteydessä ei ole tarkoituksenmukaista laajentaa suunnittelualuetta. Merkitään tiedoksi. AK-1-korttelialuetta jatketaan pohjoiseen rantaan asti. Ks. myös kohta Muut toimenpiteet raportin lopussa. 6. Sivistyslautakunta Sivistyslautakunnalla ei ole huomautettavaa Puukkoniemen asemakaavan valmisteluaineistosta. Merkitään tiedoksi. 7. Lupapalvelulautakunta a) Lupapalvelulautakunta päätti lausuntonaan, että asemakaavamääräysiin pitäisi lisätä MRL 128 :n mukainen toimenpiderajoitus. b) Yleismääräyksistä pitäisi poistaa viherkattomääräys: "Rakennuslupaa vaativien rakennusten kattojen on oltava viherkattoja. c) AK-korttelin kerrosluvuksi voisi harkita VI-kerroksista rakennusta. Ko. MRL:n maisematyölupaa koskevan 128 :n mukaan toimenpiderajoitus on automaattisesti voimassa asemakaava-alueella. Viherkattovelvoite poistetaan yleismääräyksistä. Maisemallisten näkökulmien vuoksi kattomateriaalia rajoitetaan kuitenkin siten, että RM-alueen rakennusten katto tulee olla harmaata tai mustaa heijastamatonta materiaalia tai viherkatto. Maisemallisten näkökulmien vuoksi kerroslukumäärää ei ole tarpeen nostaa, koska rakennus voisi näkyä liikaa puuston yläpuolelta mm. järvelle. 8. Pirkanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Johtava asiantuntija Samuli Alppi, ylitarkastaja Irja Tasanko a) ELY-keskus toteaa, että kun muunnettua rantaviivaa on käytettävissä vain noin 140 m, muodostuu aiotun rakentamisen määrä ongelmalliseksi alueen viihtyisyyden ja maisemaselvityksestä ilmenevien näkymien säilymisen kannalta. Rakentaminen tulisikin sovittaa tarkemmin maaston muotoihin. Kerrosalan sijoittuminen ja rakennusoikeuden jakautuminen RM-1- korttelissa tulisi osoittaa sitovin rakennusaloin ja jakaa Rakentamisen sijoittumista on tutkittu paikan päällä hyvinkin tarkkaan mm. maastonmuodot huomioon ottaen ja niin, että loma- tai saunarakennukset eivät sijoitu naapuriensa näkymien eteen. Tavoitteena on ollut, että rakennukset sijoittuvat pienialaisiin notkelmiin tai muuten maastollisesti ja maisemallisesti luonteviin paikkoihin. Vaikka osa (sauna)rakennuksista on suhteellisen lähellä rantaviivaa, 2 (5) VP p:\fitmp02\we\ _virrat_puukkoniemen_asemakaava\000\c_suunnitelmat\tekstit\kuuleminen\luonnosvaihe\virrat puukkoniemi - vastineet

3 LAUSUNTO rakennusoikeus yksiselitteisesti kullekin rakennusalalle (päärakennus 100 k-m2 ja saunarakennus 25 k- m2). Saunarakennusten sijaintia tulee myös tarkistaa etäämmäksi rantaviivasta. b) Loma-osakemuotoisessa käytössä asuinkerrostalojen korttelialue (AK-1) on alueelle soveltuva. Koska käyttötarkoitusta ei ole varattu vain loma-asumiseen, asuinkerrostalon sijoittaminen irralleen kaupungin keskusta- alueen palveluista ja muut yhdyskuntarakenteen mahdolliseen hajautumiseen liittyvät seikat tulee arvioida kaavaselostuksessa tuoreen yleiskaavan ohjaustavoitteet huomioon ottaen. c) Pohjakartta on hyväksytty vuonna 2010, joten sen ajantasaisuus tulisi vahvistaa. VASTINE JA TOIMENPITEET (lihavoitu) on rakennusten sovittaminen maisemaan mahdollista; tähän liittyen kaavassa on annettu luonnonympäristöä säilyttäviä ja väritystä ohjaavia yleismääräyksiä. Jos sauna- tai lomarakennuksia viedään kauemmaksi rantaviivasta maastollisesti korkeammalle kallioiselle paikalle, on vaarana, että rakentamisen tieltä joudutaan kaatamaan enemmän puustoa ja maaperää joudutaan muokkaamaan voimakkaammin. Lisäksi puut korkeammalla sijaitessaan olisivat todennäköisemmin silhuettia muodostavaa puustoa. Vastineraportin liitteenä on rakennuttajan valokuvia ja kuvauksia yksittäisistä rakennuspaikoista. Rakennusoikeuden jakautuminen on jätetty avoimeksi, jotta yksilöllisten ratkaisujen toteuttaminen on mahdollista. Todettakoon, että ratkaisu voi johtaa maiseman kannalta ei-toivottuihin ratkaisuihin. Rakennusoikeuden jakautumista tarkennetaan siten, että saunarakennuksen kerrosala saa olla enintään 1/4 lomarakennuksen kerrosalasta. Yhden yksikön kerrosalaksi muodostuu enintään 150 kem2 (750 kem2 / 5 kpl) ja saunarakennus voi olla enintään 30 kem2 (120 kem kem2 = 150 kem2, 30 kem2 / 120 kem2 = 0,25). Saunarakennuksen minimikerrosalalle ei ole rajaa. Huom. Yksiköiden lukumäärään liittyen katso myös Muut toimenpiteet raportin lopussa. Rakennuskohtaiset ohjeelliset rakennusalat muutetaan sitoviksi. Rajoja väljennetään harkitusti jonkin verran, etteivät ne vaikeuta liikaa rakennusten yksilöllistä suunnittelua. RM-korttelialuetta mukaillut laajempi rakennusalan raja poistetaan. Saunarakennusten sijainnin osalta viitataan tämän vastineen 1. kappaleeseen. Tarkistetaan kaavaselostusta. Asemakaavoitettavalla alueella ei ole tapahtunut sellaisia muutoksia, joiden vuoksi pohjakartta ei olisi ajan tasalla. On kuitenkin huomattu, että länsipuoliselta niemeltä puuttuu kaksi rakennusta. Pohjakartta tarkistetaan kaavaehdotukseen mennessä. 3 (5) VP p:\fitmp02\we\ _virrat_puukkoniemen_asemakaava\000\c_suunnitelmat\tekstit\kuuleminen\luonnosvaihe\virrat puukkoniemi - vastineet

4 LAUSUNTO d) Yhteiskäyttöiselle matkailupalvelujen RM-alueelle on annettu asianmukainen lohkomiskielto yleismääräyksissä. Selkeyden vuoksi lohkomiskieltomääräys tulee siirtää RM-1-määräyksen yhteyteen. e) Asemakaavassa tulisi sp:n sijasta käyttää luo-merkintää tai muuta yleisesti käytössä olevaa liito-oravan suojelua koskevaa kaavamerkintää. Merkintä tulee olla myös rakennusalan ulkopuolisella ranta-alueella. f) Asemakaava-alueella sijaitsevan yleistä ajoneuvo-, pyöräily- ja jalankulkuliikennettä palvelevan kulkuväylän kaavamerkintä tulee olla katu. VASTINE JA TOIMENPITEET (lihavoitu) Lohkomiskieltomääräys liitetään RM-1-määräykseen. Merkintä sp muutetaan luo-merkinnäksi ja se osoitetaan koskemaan myös ranta-aluetta. Yhteiskäyttöinen tiealue muutetaan kaduksi lausunnon mukaan. g) Osa rakennuksista sijoittuu hyvin lähelle rantaviivaa. Asemakaavalla voidaan osoittaa rakennusaloja lähemmäs rantaa kuin rakennusjärjestyksellä. Rakentamaton rantavyöhyke tulee kuitenkin säilyttää riittävän leveänä. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan saunarakennusten rakennusalojen ei tulisi olla 10 metriä lähempänä eikä lomarakennusten noin 20 metriä lähempänä rantaviivaa. Rakennusten sijoittamisessa tulee huomioida alin rakentamiskorkeus. Rakennusten etäisyys rantaviivasta: ks. vastine kohtaan 8.i). Kaavoitettava alue on tarkoitus suunnitella ja toteuttaa laadukkaasti yhden toimijan toimesta. Rakennusten sopeutumiseen maastoon ja maisemakuvaan vaikutetaan paitsi niiden etäisyydellä rantaviivaan myös arkkitehtonisella suunnittelulla. Alin rakentamiskorkeus selvitetään ja lisätään kaavamääräyksiin. h) Asemakaavaluonnoksen yleismääräyksissä on määräys, jonka mukaan on pyrittävä säilyttämään puusto, kasvillisuus ja rantaviiva mahdollisimman luonnonmukaisena. ELY-keskus toteaa, että rantavyöhykettä tulisi leventää rakennusalan rajaa rannassa sisentämällä ja myös rakennusalan ulkopuoliselle ranta-alueella tulisi olla luo-määräys. Merkinnällä turvattaisiin luontoselvitysten edellyttämät liito-oravan kulkumahdollisuudet rantavyöhykkeellä. RM-1-alueella voidaan turvata liito-oravalle riittävät liikkumismahdollisuudet alueen läpi. AK-1 -alueella luo-määräys rajoittaisi tarpeettomasti kerrostalorakentamista eikä sitä tarvitse tällä korttelialueella osoittaa. Rantavyöhykkeen leventäminen: ks. vastine kohtaan 8.i). Luo-merkintä osoitetaan myös ranta-aluetta koskevaksi ja se poistetaan AK-alueelta. i) ELY-keskus toteaa, että kaavaluonnoksessa esitetty VL-aluevaraus ei riitä täyttämään asemakaavalle MRL:n 54 :ssä asetettuja sisältövaatimuksia lähivirkistykseen soveltuvien alueiden riittävyydestä. Mikäli alue kaavoitettaisiin omarantaiseen loma-asumiseen, noin puolet rantaviivasta jätettäisiin yleiseen virkistyskäyttöön. Asemakaavoitettaessa aluetta matkailutoiminnoille yleisen virkistyskäytön osuus rantaviivasta voi olla pienempi. Huomioiden yleiskaavamerkintä ja asemakaavoitettavien alueiden virkistystoimintojen mitoitusperiaatteet, nykyinen runsaan 2000 m2 VL-aluetta laajennetaan rannassa. Ks. myös kohta Muut toimenpiteet raportin lopussa. 4 (5) VP p:\fitmp02\we\ _virrat_puukkoniemen_asemakaava\000\c_suunnitelmat\tekstit\kuuleminen\luonnosvaihe\virrat puukkoniemi - vastineet

5 LAUSUNTO VL-varaus on pinta-alaltaan riittävä, jos se on toiminnallisesti yhtenäinen. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan yleiseen virkistyskäyttöön tulee asemakaavassa varata vähintään 20 % eli noin 30 metriä rantaviivasta ja virkistysalueen tulee olla syvyydeltään vähintään noin 40 metriä. Uimaranta-alueet ovat virkistysalueen luontevin sijainti sekä toiminnallisesti että sijoittuessaan kaava-alueen reunoille. Virkistysalueelle tulee osoittaa kulkuyhteys yleisiltä alueilta. j) Torppakyläntien, maantien varrella ei ole kevyen liikenteen väylää eikä valtatiellä 23 kevyen liikenteen alikulkua Virtain keskustan palvelujen suunnasta Torppakylän suuntaan. Maankäytön laajenemisesta aiheutuvien maantieverkon parantamistoimenpiteiden, kuten kevyen liikenteen väylien ja alikulkujen sekä liittymien rakentamisen ja parantamisen toteuttamisvastuu on kunnilla tai alueiden maankäytön toteuttajilla. k) ELY-keskus esittää, että sille varataan mahdollisuus lausua kaavasta ehdotusvaiheessa. VASTINE JA TOIMENPITEET (lihavoitu) Merkitään tiedoksi. Merkitään tiedoksi. Muut toimenpiteet Viitaten teknisten palveluiden lautakunnan lausuntoon (kohta 5.b), AK-korttelialue jatketaan rantaan, johon sille osoitetaan saunarakennuksen rakennusala. RM-korttelialueelta poistetaan AK-alueen laajennuksen kohdalle osoitettu, VL-alueen vieressä sijaitseva loma-asunto ja sen saunarakennus, ja VL-aluetta AK-alueen vieressä levennetään rannan tuntumassa. Loma-asuntoyksiköiden (loma- + saunarakennus) lukumäärä vähenee kuudesta viiteen, mutta niiden kokonaisrakennusoikeutta 750 kem2 ei vähennetä. Toteutettavat loma-asuntoyksiköt kasvavat siis 120 kem2 => 150 kem2. Kuten kohdassa 8.a) on todettu, loma- ja saunarakennusten välistä pintaalasuhdetta rajoitetaan. Tampereella Sweco Ympäristö Oy Pasi Vierimaa Kaavoitusarkkitehti Arkkitehti SAFA, YKS 492 Maria Kirveslahti Kaavasuunnittelija Insinööri AMK Työnumero: Liite: Valokuvia ja kuvauksia rakennuspaikoista 5 (5) VP p:\fitmp02\we\ _virrat_puukkoniemen_asemakaava\000\c_suunnitelmat\tekstit\kuuleminen\luonnosvaihe\virrat puukkoniemi - vastineet

6 2s. 3s. 2. 1s s. 4. 6s. 6. 5s. 5. Rakennusten numerointi. Taustalla on luonnosvaiheen kaavakartta, eikä esim. rakennusryhmää 1 esitetä kaavaehdotusvaiheessa. Tavoitteena rakennusten sijoittelussa on ollut maastonmuotojen huomioiminen maisema-arvojen mutta myös yksityisyyden kannalta. Kuvassa esim. rakennusten 2 ja 3s välissä on kallioharjanne, joka estää näkyvyyden rakennuksista toisiin.

7 2 Rakennus 2. sijainti. Se painautuu rinnettä vasten niin lähelle kuin se on mahdollista ilman, että tarvitsisi louhia. Länteen mentäessä tulee tarvetta louhia. 2s Rakennus 2. sauna, sijainti. Sen paikka on rakennuksen edessä alavalla paikalla, jossa ei tarvetta kallion muokkaamiselle.

8 3s 3 Rakennus 3 sijaitsee harjanteen laella sille sopivalla tasanteella. Ei tarvetta louhimiselle. Rakennus 3. sauna sijaitsee luontevassa lovessa ja mahtuu luonnon muodostelmien väliin. Tällä sijainnilla ei tarvitse louhia ympäröivää maastoa. 4 4s Rakennus 4. sijaitsee tasaisella kallion harjalla. Ei tarvetta louhia. Rakennus 4. sauna laskee kallion portaalla sopivasti, että rakennuksesta 4. näkee sen yli.

9 5s Rakennus 5. sauna on kallion seinää vasten ja rajoittuu sivuista myös kallioihin 5 Rakennus 5. on kallion leikkauksen vieressä tasaisella paikalla. Ei tarvetta louhia.

10 6 Rakennus 6. sijaitsee tasaisella kallion laella kapean lahden päässä. Ei tarvetta louhia. 6 6s Rakennus 6. sauna on alempana kuin päärakennus. Tässä saunan pohjaa on pakko louhia laskemalla sitä, että päärakennuksesta näkee yli.