Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelma 2014-2017"

Transkriptio

1 Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelma

2 Elinkeino-ohjelma

3 Elinkeino-ohjelma

4 Elinkeino-ohjelma Elinkeino-ohjelman linjaukset Helsinki-Hämeenlinna-Tampere kasvukäytävä (HHT-käytävä) Maakuntakaavaan vaikuttaminen niin, että voidaan turvata kaupungin asuin- ja yritysalueiden kaavoitus tulevaisuudessa kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti. Helsinki-Hämeenlinna-Tampere (HHT) -kasvukäytävähankkeeseen osallistuminen. Yritystilat ja tontit Valkeakosken kaupunki voi rakennuttaa yrityksille uusia toimitiloja lunastusvelvollisuudella tai lunastusoikeudella yritystilasopimukset. Lunastustilojen yhteenlaskettu lunastamaton pääoma voi olla enintään euroa/ asukas. Yritystilasopimuksista päätettäessä kiinnitetään erityistä huomiota panos-tuotos suhteeseen ja uusien tai säilytettävien työpaikkojen määrään sekä varauksin verotuloihin. Kaupunki ei pääsääntöisesti rakenna uusia yritystiloja vuokrakäyttöön eikä hanki omistukseensa vanhoja teollisuuskiinteistöjä. Lainoja, vakuuksia ja takauksia yritysten investointeihin ei anneta. Vapaat tuotanto- ja liiketilat löytyvät ajantasaisina kaupungin ja Valkeakosken Seudun Kehitys Oy:n (myöhemmin VASKE) internet-sivuilta Kaupunki varautuu kaavoittamaan riittävästi yritysalueita ja yritykset voivat joko vuokrata tai hankkia omistukseensa yritystontteja kilpailukykyiseen hintaan. Yritysalueiden infrastruktuuri pidetään kunnossa (katuverkosto ja tarvittaessa rautatieyhteys)

5 Elinkeino-ohjelma Elinkeino-ohjelman linjaukset Kauppa ja palvelu Kaupan ja palvelualan yritysten toimintaedellytyksistä pidetään huolta ja niitä parannetaan Kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen avulla varmistetaan kaupunkikeskustan säilyminen elinvoimaisena ja että yrityksillä on nykyaikaisia liiketiloja käytettävissään. Kaupunkikuvan ja -rakenteen niin salliessa mahdollistetaan lisärakennusoikeus keskustakortteleissa. Hankinnat Palvelujen järjestämis- ja hankintapoliittinen ohjelma laaditaan ja sen toimenpiteet toteutetaan eri palvelukeskuksissa Palveluilla on monia tuottajia ja kuntalaisilla nykyistä enemmän valinnanvapautta Valkeakoski osallistuu vuonna 2014 Pirkanmaan Yrittäjien hallinnoimaan hankinta-asiamiespalvelun kehittämishankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on saada kuntien ja yrittäjien käyttöön pysyvä toimintamuoto, joka palvelee yrityksiä sekä kuntien hankintayksiköitä kaikissa julkisiin hankintoihin liittyvissä asioissa.

6 Elinkeino-ohjelma Elinkeino-ohjelman linjaukset Osaaminen ja koulutus Paikalliset oppilaitokset kehittävät toimintaansa työelämän tarpeet huomioiden. Toisen asteen (lukio ja Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto, VAAO) ja ammatillisen korkeaasteen (Hämeen ammattikorkeakoulu, HAMK) yhteistyönä syntyneen Valkeakoski Campuksen toiminta vakiinnutetaan ja sitä kehitetään edelleen Campus Trimola hankkeen päätyttyäkin. Campus Center yritys- ja etätyökeskuksen tiloihin etsitään uusia käyttäjiä. Yrittäjyyskasvatusta edistetään kaikissa koulumuodoissa. Työvoima Valkeakosken kaupunki toimii isäntäkuntana yhteispalvelukeskuksessa (kuntakokeilu), joka perustuu monialaiseen sektorirajat ylittävään yhteistyöhön ja kumppanuuteen. Etelä-Pirkanmaan pitkäaikaistyöttömien työllistymistä tuetaan Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskuksen ja työllistämistyöpaja Akselin avulla. Valkeakosken kaupunki osallistuu Ura Ovi ry:n hankkeen rahoitukseen, jonka tarkoituksena on ehkäistä syrjäytymistä ja toimia nuorisotakuun apuna ja auttaa yrityksiä työvoiman saannissa VAAO:n hallinnoiman Vaaterin työpajatoiminnan avulla pyritään ehkäisemään nuorten syrjäytymistä

7 Elinkeino-ohjelma Elinkeino-ohjelman linjaukset Markkinointi Valkeakosken kaupunki on päättänyt jatkaa Sijoitu Sujuvasti Etelä-Pirkanmaalle (SISU) hankkeen toimintaa palkkaamalla projektijohtajan kaupungin palvelukseen huolehtimaan jatkossakin Invest In toiminnasta ja sen kehittämisestä. Kaupunkia markkinoidaan siten, että Valkeakoski koetaan vetovoimaisena ja hyvien palvelujen paikkakuntana sekä asukkaille että tänne muuttaville yrittäjille. Kaupunki edistää sekä suurten yleisötapahtumien (esim.työväen Musiikkitapahtuma, urheilutapahtumat) että pienempien kaupunkikuvaa elävöittävien tapahtumien toteutumista. Yritykset ja järjestöt mukana tapahtumien järjestämisessä (esim. Mansikkapaikka Kodiksi tapahtuma ja Valkeakosken markkinat). Pirkanmaan monipuolisten vesistöjen matkailullinen edistäminen. Hyvinvointipuiston rakentaminen Kerhomajan ja Kirjaslammen alueelle. Nopea reagointi yritysten tarpeisiin Valkeakosken kaupunki reagoi nopeasti yritysten tarpeisiin, toiminta on joustavaa ja asiakaslähtöistä. Kaupunki huomioi kaikessa päätöksenteossaan vaikutukset yritystoimintaan.

8 Elinkeino-ohjelma Elinkeino-ohjelman linjaukset Yritysneuvonta ja elinkeinoasioiden operatiivinen toteutus Valkeakosken kaupungilla on sopimus Valkeakosken Seudun Kehitys Oy (VASKE) kanssa elinkeinopolitiikan toteuttamisesta ja seudun elinvoiman vahvistamisesta. VASKEn sopimus on kaksivuotinen ( ) ja sen vuosikustannus Valkeakoskelle on 13,3 /asukas. VASKEn operatiiviset palvelut Valkeakosken kaupungille ovat otsikkotasolla seuraavat: - Uusien yritysten perustamisneuvonta - Toimivien yritysten kehittäminen ja yritysrahoitus - Kuntien toimitila-, tontti- sekä muut kehitysasiat - Yritysyhteistyö - EU-hankesuunnittelu ja koordinointi - Yritys-Suomi konseptipalvelut (Pirkanmaan TE-toimisto ja Pirkanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus ELY)

9 Elinkeino-ohjelma Elinkeino-ohjelman linjaukset VASKEn oman toiminnan painopisteet vuonna 2014 ovat: - Yritysten omistajavaihdoskysymyksiin liittyvä neuvonta - Pk-yritysten kansainvälistäminen - Yritys-Suomi tilaisuudet yrityksille - Invest In markkinointiyhteistyö Valkeakosken ja Akaan kanssa - Äkillinen rakennemuutosalueen statuksen hakeminen Etelä-Pirkanmaalle - HHT-yhteistyön puitteissa Etelä-Pirkanmaan logistinen vyöhyke - hankkeen hakuprosessi

10 Elinkeino-ohjelma Elinkeinojen kehittämisen tavoitteet Yhteistyö ja organisaatioiden sitouttaminen Valkeakosken kaupungin organisaatio sitoutuu strategiassa ja tässä Elinkeino-ohjelmassa asetettuihin tavoitteisiin Uusi yritystoiminta ja uudet työpaikat toimiviin ja muuttaviin yrityksiin 2014 Valkeakoskella Uudet työpaikat yhteensä (VASKE 116+SISU 54) 170 kpl Työpaikat uusiin yrityksiin (VASKE 63+SISU 7) 70 kpl Työpaikat toimiviin yrityksiin (VASKE 48+ SISU 7) 55 kpl Työpaikat muuttaviin yrityksiin (VASKE 5+SISU 40) 45 kpl Uusien yritysten määrä (VASKE 60) 60 kpl Yritysten nettolisäys 20 kpl Tavoitellaan yrittäjyysilmapiiritutkimuksessa Valkeakosken sijoitusta kolmen parhaan joukkoon Pirkanmaalla ja VASKE elinkeinoyhtiönä tavoittelee maakunnan parhaan elinkeinoyhtiön titteliä.

11 Elinkeino-ohjelma Elinkeinojen kehittämisen tavoitteet Yritystontit ja tilarakentaminen Yritystonttien myynti 5 kpl/vuosi Toimitilojen laajennukset 3 kpl/vuosi Alueelle muuttavia yrityksiä 10 kpl/vuosi Markkinointi ja matkailutapahtumat Uudet paikkakunnalle sijoittuvat yritykset työllistävät yhteensä 45 työntekijää. Paikkakunnalla olevissa majoituslaitoksissa yövytään yhteensä vuorokautta. Matkailutoimiston välittämiä ryhmiä käy 30 kpl/vuosi Matkailutapahtumien kävijämäärät kasvavat Tapahtumien lukumäärä kasvaa

12 Elinkeino-ohjelma Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Toimenpideohjelma Seuraavilla sivuilla on esitetty kaupunkistrategian painopisteittäin toimenpideohjelma edellä esitettyjen tavoitteiden toteuttamiseksi Toimenpideohjelmassa vuosi 2014 on otettu omaksi sarakkeeksi siksi, että kuluvan vuoden toimenpiteet ovat jo pääosin tiedossa ja osittain käynnissä. Lisäksi tarkoituksena on, että elinkeinotiimi laatii kaupunginvaltuustolle raportin aina edellisen vuoden toiminnasta. Elinkeino-ohjelmaa ei laadita aina vuosittain uudestaan, mutta tavoiteosiot päivitetään vuosittain. Toimenpideohjelmassa on käsitelty valtuustokauden vuosia omana sarakkeenaan, jotta nähdään, miten toimenpiteiden eteneminen edistyy. Lisäksi toimenpideohjelmaan on lisätty vastuutaho/-t. Toimenpideohjelma käsittää seuraavat strategian mukaiset painopistealueet: Valkeakosken elinvoimaa kehitetään alueellisella yhteistyöllä Valkeakosken kaupunkisuunnittelu tukee kasvua ja kestävää kehitystä Yritysten ja työpaikkojen määrä kasvaa Palvelut järjestetään monipalvelumallilla

13 Elinkeino-ohjelma Valkeakosken elinvoimaa kehitetään alueellisella yhteistyöllä Toimenpiteet/hankkeet Vuoden 2014 toiminta Vuosien toiminta Vastuutaho 1. HHT-kasvukäytävän kehittämiseen osallistuminen Osallistutaan hankkeen ohjausryhmätyöskentelyyn Vaikutetaan hankkeen tavoitteisiin ja painopisteisiin Elinkeinokehittäminen Osaaminen Älykäs kaupunki Liikkuminen Osallistutaan hankkeen ohjausryhmätyöskentelyyn VASKE/RK Neuvottelukunta VLK/VASKE VASKE HAMK VLK/kaupsu VLK/teke Suunnitellaan koko Etelä- Pirkanmaan kattava hanke logistisen vyöhykkeen kehittämiseksi Tampereen eteläpuolelle Toteutetaan hanke Suunnittelu VASKE/seutu/ VLK/MS Toteutus VASKE

14 Elinkeino-ohjelma Valkeakosken elinvoimaa kehitetään alueellisella yhteistyöllä Toimenpiteet/hankkeet Vuoden 2014 toiminta Vuosien toiminta Vastuutaho 2. HAMK:n Valkeakosken yksikön tulevaisuuden varmistaminen ja tilojen tehokas käyttö Varmistetaan ja syvennetään Campus johtoryhmän työskentelyn avulla oppilaitosyhteistyön jatkumista Campus Trimola hankkeen päättymisen jälkeen Huolehditaan Campus Centerin toiminnan jatkumisesta Tarjotaan HAMKin B-rakennuksen tiloja yritysten käyttöön HHT-hankkeen yhteydessä varmistetaan, että osaamisen kehittämisestä tulee vahva osa-alue kasvukäytävän kehittämisessä II-asteen ja ammatillisen korkea-asteen yhteistyö vakiintuu ja kehittyy edelleen Toiminta vakiintuu ja sillä on budjettiperusteiset resurssit Talo saadaan täyteen Oma hankeosio HHThankkeen yhteyteen HAMK, VAAO ja lukio HAMK/ VASKE HAMK/ VASKE/ VLK/MS HAMK/ VASKE

15 Elinkeino-ohjelma Valkeakosken elinvoimaa kehitetään alueellisella yhteistyöllä Toimenpiteet/hankkeet Vuoden 2014 toiminta Vuosien toiminta Vastuutaho 3. Selvitys ja suunnitelma avoimen kuituverkon toteuttamisesta Etelä- Pirkanmaalla EKANET-hankkeen puitteissa tehdään keväällä 2014 esitykset hankkeeseen osallistuville kunnille verkon rakentamisvaihtoehdoista ja kustannuksista Verkon rakentaminen käynnistyy Suunnitteluvastuu EKANEThanke ja VASKE Toteutusvastuu päätetyllä hallinnointiorganisaatiolla

16 Elinkeino-ohjelma Valkeakosken kaupunkisuunnittelu tukee kasvua ja kestävää kehitystä Toimenpiteet/hankkeet Vuoden 2014 toiminta Vuosien toiminta Vastuutaho 1. Yhteinen yleiskaava tie nro 130 varren kaavoituksesta Lempäälän kunnan kanssa Lempäälän ja Valkeakosken yhteistyöryhmän toiminnan käynnistyminen ja toiminta Kehityskuvan aikaansaaminen Osayleiskaavan laatiminen VLK/kaavoitus ja kaupsu/lempäälän kunta 2. Jutikkalan asemakaava Kaavaa palveleva profilointi tehdään Kaavan laadinta Kartoitetaan käyttötarkoituksen mukaiset kaavan ominaisuudet VLK/kaupsu/MS 3. Holminrannan asemakaava Osayleiskaavatyö ja sen hyväksyminen Asemakaavatyö aloitetaan Asemakaavan hyväksyminen VLK/kaupsu

17 Elinkeino-ohjelma Valkeakosken kaupunkisuunnittelu tukee kasvua ja kestävää kehitystä Toimenpiteet/hankkeet Vuoden 2014 toiminta Vuosien toiminta Vastuutaho 4. Kaupungin keskustan kehittäminen asemakaavoin ja toimenpitein - keskustaympäristön uudistaminen - Apiankadun asemakaavoitus Keskustaympäristösuunnitelma Kiinteistönomistajien työpaja Toteutus Kehityskuvan laatiminen yhdessä kiinteistön omistajien kanssa VLK/teke VLK/kaupsu 5. Hyvinvointipuisto Kerhomajan ja Kirjaslammen sekä sairaalan alueelle MasterPlan, jossa - Maankäytön suunnitelma - Hyvinvointikonseptin suunnittelu Suunnitelma valmistuu 2014 Konsepti suunnitellaan yhteistyökumppaneiden kanssa VLK/kaupsu VLK/kaupsu+ yhteistyötahot 6. Vanhankylän alue Toteuttajatahojen etsiminen VASKE/VV VLK/MS

18 Yritysten ja työpaikkojen määrä kasvaa Elinkeino-ohjelma Toimenpiteet/hankkeet Vuoden 2014 toiminta Vuosien toiminta Vastuutaho 1. Kaupungin elinkeinoohjelman päivitys 2. Etelä-Pirkanmaa logistisena vyöhykkeenä hanke Toteutetaan keväällä 2014 ja pyydetään kommentit sidosryhmiltä Suunnitellaan koko Etelä- Pirkanmaan kattava hanke logistisen vyöhykkeen kehittämiseksi Tampereen eteläpuolelle Tarkennetaan aina edellisen vuoden toimenpiteiden toteutuminen ja raportoidaan kh:lle ja kv:lle Toteutetaan hanke VLK/Kj ja VASKE sekä elinkeinotiimi VASKE/VLK 3. Valkeakosken markkinointi yritysten sijoituspaikkana SISU jatkuu vuoden 2014 ja 2015 VLK/MS 4. Yritysalueiden yrittäjätilaisuudet Kokeillaan yhteisiä tilaisuuksia eri yritysalueilla verkottumisen edistämiseksi VASKE/VV

19 Palvelut järjestetään monipalvelumallilla Elinkeino-ohjelma Toimenpiteet/hankkeet Vuoden 2014 toiminta Vuosien toiminta Vastuutaho 1. Palvelujen järjestämis- ja hankintapoliittinen ohjelma laaditaan ja sen toimenpiteet toteutetaan eri palvelukeskuksissa - Palveluilla on monia tuottajia ja kuntalaisilla nykyistä enemmän valinnanvapautta Osana laadintaprosessia kuullaan elinkeinoelämän ja yrittäjäjärjestöjen näkemyksiä VLK

Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017

Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017 Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017 KV hyväksynyt 15.12.2014 64 Sisällysluettelo 1. Ohjelman tarkoitus ja tavoitteet... 2 2. Toimintaympäristö ja sen muutostekijät... 2 2.1 Elinkeinorakenne...

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2009-2011

TALOUSSUUNNITELMA 2009-2011 TALOUSARVIO 29 TALOUSSUUNNITELMA 29-211 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.11.28 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 29 TALOUSSUUNNITELMA 29-211 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O sivu 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma

Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma Käsittelyt: Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta 28.5.2013, aloituskeskustelu 3 Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta 25.9.2013,

Lisätiedot

Oriveden kaupungin elinkeino-ohjelma 2015-2017. Orivesi on viihtyisä ja kasvava monipuolisten palvelujen kaupunki Tampereen seudulla

Oriveden kaupungin elinkeino-ohjelma 2015-2017. Orivesi on viihtyisä ja kasvava monipuolisten palvelujen kaupunki Tampereen seudulla Oriveden kaupungin elinkeino-ohjelma 2015-2017 Orivesi on viihtyisä ja kasvava monipuolisten palvelujen kaupunki Tampereen seudulla Kaupunginhallitus 17.11.2014 2 TERVETULOA ASUMAAN JA YRITTÄMÄÄN ORIVEDELLE

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 Sisällysluettelo Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen...3 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaperusteet... 5-8 Kunnanhallitus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKISTRATEGIA 2016

ORIVEDEN KAUPUNKISTRATEGIA 2016 ORIVEDEN KAUPUNKISTRATEGIA 2016 Kaupunginvaltuusto 26.10.2009 Monipuolista palvelutarjontaa viihtyisässä ja luonnonläheisessä kulttuurikaupungissa. Strategian uudistamisprosessi Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt

Lisätiedot

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 1 2 Sisällys 1 Tausta... 3 2 Loviisan ja Lapinjärven strategiset tavoitteet... 3 2.1 Vetovoimaisuus... 4 2.2 Asiakas ja kuntalainen... 4 2.3 Henkilöstö ja

Lisätiedot

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 Kunnanvaltuuston hyväksymä 22.12.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu 4 Väestö 5 Toimialat ja työpaikat

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

Lohjan kaupungin elinvoimaja kilpailukykyohjelma vuoteen 2021. Kaupunginvaltuusto 15.4.2015 49

Lohjan kaupungin elinvoimaja kilpailukykyohjelma vuoteen 2021. Kaupunginvaltuusto 15.4.2015 49 Lohjan kaupungin elinvoimaja kilpailukykyohjelma vuoteen 2021 Kaupunginvaltuusto 15.4.2015 49 Sisällys 1. Yleistä... 3 2. Taustaa... 4 3. Lähtökohdat... 5 4. 2000-luvun kehityssuuntia Lohjalla / Lohja

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

EURA 2020 STRATEGISET LINJAUKSET VV. 2010-2020

EURA 2020 STRATEGISET LINJAUKSET VV. 2010-2020 EURA 2020 STRATEGISET LINJAUKSET VV. 2010-2020 "Eura on työtä ja toimeentuloa tarjoava, vetovoimainen Pyhäjärviseudun keskus" Kunnanhallitus 17.5.2010 Kunnanhallitus 7.6.2010 Kunnanhallitus 28.6.2010 Valtuustoseminaari

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Sisältö 1. KOULUTUSSTRATEGIA YHTEINEN TAHDONILMAUS... 2 2. VISIO 2015+... 2 3. STRATEGISESTI TÄRKEIMMÄT KEHITTÄMISEN KOHTEET... 3 3.1 Ennakointi... 3 3.2 Hanketoiminta...

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 ISBN 978-952-448-398-8, ISSN 2341-8885 (pdf) Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 16.6..2008

Kaupunginhallitus 16.6..2008 YLÖJÄRVEN KAUPUNKISTRATEGIA 2009-2015 Kaupunginhallitus 16.6..2008 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. STRATEGIAPROSESSI 1.1. Mitä on strategia ja strateginen suunnittelu? 1 2. STRATEGIAPERUSTA 2 3. YLÖJÄRVEN VISIO

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN ESITYKSET MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMAAN

HEINOLAN KAUPUNGIN ESITYKSET MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMAAN 1 ~ HEINOLAN KAUPUNGIN ESITYKSET MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMAAN VUOSILLE 2014-2015 HEINOLA RESORT 2012-2014 Hanke on osa Heinolan seudun matkailun kasvuohjelmaa ja sisältää seuraavat osa-alueet:

Lisätiedot

Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan

Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan talousarviovalmistelua on tehty useiden toimintaympäristöön liittyvien

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan saaristo-ohjelma 2012

Itä-Uudenmaan saaristo-ohjelma 2012 Itä-Uudenmaan saaristo-ohjelma 2012 1 Itä-Uudenmaan saaristo-ohjelma 2012 Sisältö 1. JOHDANTO 1.1 Itä-Uudenmaan saaristo-ohjelman tavoite ja tarkoitus 2 1.2 Valtion saaristopolitiikan suuntaviivat saaristo-ohjelmalle

Lisätiedot

PÄLKÄNE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 RANTARAITTI. Loppuraportti 4.12.2012

PÄLKÄNE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 RANTARAITTI. Loppuraportti 4.12.2012 PÄLKÄNE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 RANTARAITTI Loppuraportti 4.12.2012 SISÄLTÖ Sisältö... 2 Johdanto... 2 Prosessi... 3 Kehityskuva... 4 Kehityskuvan tavoitteet... 5 Kehityskuvatyön lähtökohdat... 6 Kartta-

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

Toimintasuunnnitelma 2009

Toimintasuunnnitelma 2009 Toimintasuunnnitelma 2009 Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto...3 1.1. Seudun strategia...3 1.2. Visio...3 1.3. Elinkeinostrategia 2007-2013...3 1.4. Kehittämishankkeet...4 2. Edunvalvonta, hallinto

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 110:2011 ISBN 978-952-5093-99-5 (pdf, verkkoj.) ISSN 1455-2930 Etelä-Savon maakuntaohjelman

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2010 Seurantajulkaisut SE 2010:2 ISSN 0785-0344

Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2010 Seurantajulkaisut SE 2010:2 ISSN 0785-0344 Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2010 Seurantajulkaisut SE 2010:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Toimintaympäristö 1 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma 2014 Sivu 2/23 Sivu 3/23 Sisältö 1 Tiivistelmä... 4 2 3 4 Johdanto... 5 Hankintaohjelman lähtökohdat... 5 Strategiset linjaukset hankinnoissa... 6 4.1 Yrittäjäystävällisyys

Lisätiedot

Iin elinkeino-ohjelma 2014 2017

Iin elinkeino-ohjelma 2014 2017 Iin elinkeino-ohjelma 2014 2017 1 2 IIN KUNTA ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. ELINKEINO-OHJELMAN TARKOITUS 2. ELINVOIMAAN VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ 3. IIN PAINOTUKSET a. KASVU b. TYÖLLISYYS

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot