RAHASTOESITE ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAHASTOESITE ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY"

Transkriptio

1 RAHASTOESITE ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY Erikoissijoitusrahastot Estlander & Partners Commodity, Dynamic, Freedom ja Presto 1. Helmikuuta 2015

2 1. Sisällys 1. Tärkeää tietoa Valvova viranomainen Etämyynti Oikeussuojakeinot Yleistä Tiedot rahastoyhtiöstä Omaisuudenhoitaja Tiedot säilytysyhteisöstä Tiedot päävälittäjästä (Prime broker) Sijoitusrahastot Tiedot sijoitusrahastoista Sijoitusstrategioista yleisesti Estlander & Partners Commodity Estlander & Partners Dynamic Estlander & Partners Freedom Estlander & Partners Presto Riskit Riskienhallinta Keskeiset riskit tiivistetysti Muuta tietoa Merkintä Lunastus Kulut Arvonlaskenta ja arvon julkaiseminen Eturistiriidat Sijoitusrahaston verotus Osuudenomistajien verotus Asiamiesten käyttö Sijoittajien erityiskohtelu Omistajaohjauksen periaatteet RAHASTOESITE - ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY 2

3 1. Tärkeää tietoa Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Commodity, Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Dynamic, Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Freedom ja Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Presto (myöh. kukin yksin Rahasto tai yhdessä Rahastot ) ovat rekisteröity Suomeen, jossa niitä sijoitusrahastolain mukaan voidaan markkinoida sekä ei-ammattimaisille että ammattimaisille sijoittajille. Lisäksi Rahastot ovat ilmoitettu markkinoitavaksi ammattimaisille sijoittajille Alankomaissa, Isossa-Britanniassa ja Ruotsissa sekä ammattimaisille ja ns. puoliammattimaisille sijoittajille Saksassa. Tämä Rahastoesite ei ole osoitettu tai tarkoitettu eiammattimaisille sijoittajille Suomen ulkopuolella. Rahasto ei ole auki sijoituksille yhdysvaltalaisen henkilön toimesta tai sellaisen henkilön puolesta riippumatta tällaisen henkilön asuinpaikasta. Rahastojen markkinointi sellaisessa maassa, jossa Rahastot eivät ole rekisteröity tai ilmoitettu markkinoitavaksi on kielletty. Rahastoyhtiö ei vastaa tämän Rahastoesitteen jakelusta henkilöille, joille ei henkilöiden olinpaikan lainsäädännön mukaan saa tarjota tässä tarkoitettuja Rahastoja ja niiden rahasto-osuuksia. Rahasto-osuuksia merkitsevien sijoittajien tulee ottaa selville rahastoosuuksien ostoa, myyntiä ja muita tapahtumia koskevat vaatimukset, sovellettavat valuuttakauppamääräykset ja tapahtumien veroseuraamukset omassa maassaan. Sijoitusrahastolain (48/1999) mukaan Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy:n on avaintietoesitteen lisäksi julkistettava hallinnoimistaan rahastoista rahastoesite. Rahastoesitteen tulee sisältää rahaston säännöt. Rahastoesitteessä on oltava olennaiset ja riittävät tiedot, jotta sijoittajat voivat luotettavasti arvioida sijoitusrahaston rahasto-osuuksia ja niiden arvoa ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Rahastoesitteen sisällöstä määrätään valtiovarainministeriön asetuksessa (236/2014). Sijoitusrahastolain ja valtiovarainministeriön asetuksen määräyksiä täydentävät vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) määräykset koskien sijoittajille annettavia tietoja. Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy pyrkii jatkuvasti ylläpitämään päivitettyä rahastoesitettä. Rahastoyhtiö takaa tämän Rahastoesitteen tietojen pitävän paikkansa Rahastoesitteen päivämääränä. Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy:n Rahastot ovat sijoitusrahastolain 12 luvun mukaisia erikoissijoitusrahastoja, jotka voivat poiketa mm. sijoitusrahastolain mukaista varojen hajauttamista koskevista rajoituksista. On mahdollista, etteivät ulkomaiset sijoittajat voi sijoittaa Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy:n Rahastoihin kyseisen maan lakien mukaan. Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy ei ota vastuuta siitä, onko ulkomailta tapahtuvat sijoitukset tehty kyseisen maan lakien mukaisesti. Erimielisyydet liittyen Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy:n Rahastoihin tai Rahastoja koskeviin tietoihin ratkaistaan Suomen lain mukaan ja yksinomaan suomalaisissa tuomioistuimissa ellei tässä rahastoesitteessä toisin mainita. Sijoittajan on perustettava sijoituspäätöksensä tähän Rahastoesitteeseen, Rahaston avaintietoesitteeseen ja Rahaston sääntöihin kokonaisuutena. Rahastomerkintöjä otetaan vastaan pelkästään tämän Rahastoesitteen, avaintietoesitteen sekä viimeisen vuosikatsauksen tai puolivuosikatsauksen perusteella. Rahastoyhtiö ei vastaa tarjouksista, jotka eivät ole Rahastoesitteen, Rahaston sääntöjen sekä vuosikertomuksen tai puolivuotiskatsauksen tietojen mukaisia. Rahastojen vuosikertomukset ja puolivuosikatsaukset ovat saatavilla maksutta Rahastoyhtiöltä. RAHASTOESITE - ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY 3

4 Rahastoesitteen sisältöä koskevat kysymykset voi esittää Rahastoyhtiölle, Omaisuudenhoitajalle tai Rahastoyhtiön yhteistyökumppaneille. Epäselvissä tapauksissa on otettava yhteys Rahastoyhtiöön. Mikäli Rahastoesite ja Rahaston säännöt eivät sisällöltään vastaa toisiaan, Rahaston sääntöjen sisältö ja sanamuoto on ratkaiseva. Mikäli Rahastoesitteen ja/tai Rahaston sääntöjen eri kieliversot eivät vastaa toisiaan, Rahastoesitteen ja Rahaston sääntöjen suomenkielinen versio on ratkaiseva. Rahastoyhtiön hallitus ja toimitusjohtaja ovat varmistaneet kaikin mahdollisin kohtuullisiksi katsottavin keinoin parhaan kykynsä ja tietonsa mukaan, että tässä Rahastoesitteessä mainitut tiedot ovat totuudenmukaisia ja ettei mitään olennaista ole jätetty mainitsematta. Omaisuudenhoitajalla, Rahastoyhtiöllä ja Säilytysyhteisöllä on oikeus nauhoittaa puheluja. Soittamalla puhelun vastapuolen katsotaan antaneen suostumuksensa vastapuolen ja Omaisuudenhoitajan, Rahastoyhtiön tai Säilytysyhteisön välisten keskustelujen nauhoittamiseen ja siihen, että Omaisuudenhoitaja, Rahastoyhtiö ja/tai Säilytysyhteisö voivat käyttää nauhoituksia mahdollisten riitaisuuksien ratkaisemisessa Valvova viranomainen Finanssivalvonta Snellmaninkatu 6, PL 103, Helsinki Puhelin: Faksi: Etämyynti Nämä tiedot annetaan Suomen kuluttajasuojalain 6 a luvun mukaisesti. Kun kuluttaja tekee rahoituspalveluja koskevan sopimuksen etämyynnissä, hänellä on tietyissä tapauksissa oikeus peruuttaa tekemänsä sopimus. Tätä peruuttamisoikeutta ei kuitenkaan Suomen lain mukaan ole rahastoihin liittyvissä sopimuksissa. Tällaisia ahastoihin liittyviä sopimuksia ovat mm. rahastomerkinnät, -vaihdot, -lunastukset ja sarjasiirrot. Asiakas voi luonnollisestikin alla kohdassa Rahasto-osuudet kuvattua menettelyä noudattaen lunastaa omistamansa rahasto-osuudet Oikeussuojakeinot Rahastosijoituksiin liittyvissä kysymyksissä on otettava ensisijaisesti yhteyttä Rahastoyhtiöön. Jos Rahastoyhtiön ja asiakkaan välillä syntyy rahastosijoituksiin liittyvää erimielisyyttä, josta ei päästä keskenään neuvotellen ratkaisuun, asiakas voi (tuomioistuimen sijaan) halutessaan viedä erimielisyyden arvopaperilautakuntaan käsiteltäväksi. Arvopaperilautakunta Porkkalankatu Helsinki RAHASTOESITE - ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY 4

5 2. Yleistä 2.1. Tiedot rahastoyhtiöstä Rahastoyhtiön nimi Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy Perustettu Y-tunnus euroa (vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 6:4:n mukainen vaatimus koskien Osakepääoma lisäpääomaa täytetään vapaalla omalla pääomalla) Kotivaltio Suomi Kotipaikka Helsinki Hallinnollinen päätoimipaikka Vaasa Sijoitusrahastotoiminta ja siihen olennaisesti Toimiala liittyvä toiminta. Toiminta vaihtoehtorahastojen hoitajana Toimilupa Rahastoyhtiö ja vaihtoehtorahastojen hoitaja Martin Estlander Per-Johan West Hallituksen jäsenet Hans Seppelin* *Rahasto-osuudenomistajien valitsema hallituksen jäsen Toimitusjohtaja Per-Johan West KHT Kjell Berts KHT Kristian Berg* Varatilintarkastaja: Tilintarkastusyhteisö Ernst & Rahastoyhtiön ja Rahastojen tilintarkastajat Young Oy *Rahasto-osuudenomistajien valitsema tilintarkastaja 2.2. Omaisuudenhoitaja Nimi Estlander & Partners Oy Y-tunnus Kotivaltio Suomi Kotipaikka Helsinki Toimilupa Sijoituspalvelut RAHASTOESITE - ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY 5

6 2.3. Tiedot säilytysyhteisöstä Säilytysyhteisön nimi Pääasiallinen toimiala Sivuliikkeen toimipaikka Kotipaikka Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivuliike Pankkitoiminta Helsinki Tukholma, Ruotsi Säilytysyhteisön tehtävänä on varmistaa, että Rahaston ja Rahastoyhtiön toiminnassa noudatetaan lakia, Rahaston sääntöjä ja viranomaismääräyksiä sekä hoitaa muut Säilytysyhteisölle sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain mukaan kuuluvat tehtävät. Siltä osin kuin Rahaston rahoitusvälineitä ei voida säilyttää Säilytysyhteisön kirjanpitoon avatulle säilytystileille Rahaston tai Rahaston puolesta Rahastoyhtiön nimiin tai toimittaa fyysisesti Säilytysyhteisölle, Säilytysyhteisö on sopinut Rahaston Prime Brokerin (kts. alla) kanssa niiden säilytyksestä Prime Brokerilla Rahaston nimissä. Jollei vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa toisin säädetä, Säilytysyhteisön on huolimattomuudestaan riippumatta korvattava Rahastolle ja sen sijoittajalle mainitun lain 15 luvun 2 :n 1 momentin mukaisesti säilytettävänä olleen rahoitusvälineen menettämisestä aiheutunut vahinko. Säilytysyhteisö on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka se on tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut Rahastolle tai sen sijoittajalle vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain ja sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisella menettelyllä tai velvollisuuksiensa laiminlyönnillä. Säilytysyhteisön tehtävien siirtäminen Prime Brokerille ei vaikuta Säilytysyhteisön vastuuseen, ellei Säilytysyhteisö pysty osoittamaan, että se tehtävien siirtämisen yhteydessä on toiminut riittävän huolellisesti. Vahinkoa ei kuitenkaan ole korvattava, jos Säilytysyhteisö voi osoittaa, että vahinko on aiheutunut sellaisesta ulkopuolisesta epätavallisesta ja ennalta arvaamattomasta seikasta, jota Säilytysyhteisö ei ole voinut estää ja jonka seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattaen ole voinut välttää. Säilytysyhteisö ei myöskään vastaa muusta syystä aiheutuneesta vahingosta, mikäli se on noudattanut toiminnassaan normaalia huolellisuutta ja jollei soveltuvasta pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Säilytysyhteisö ei vastaa missään tapauksessa tai tilanteessa Rahastoyhtiölle, Rahaston sijoittajalle tai muulle taholle aiheutuneesta välillisestä vahingosta. SEB tarjoaa säilytyspalvelua sekä omille että SEB:n ulkopuolisille asiakkaille. Tämä saattaa aiheuttaa eturistiriitatilanteita sekä näiden SEB:n säilytys ja SEB:n oman rahastoliiketoiminnan välille sekä näiden toimintojen asiakkaiden kesken. Säilytystoimintaa harjoitetaan erillään SEB:n omasta rahastotoiminnnasta. Säilytystä ja SEB:n omaa rahastotoimintaa harjoitetaan aina rahastoasiakkaiden edun mukaisesti. Säilytystoiminto suorittaa säilytys- ja siihen liittyviä valvontatehtäviään rahastoasiakkaiden eduksi erillään SEB:n omasta rahastoliiketoiminnasta. Eturistiriitatilanteiden hallitsemiseksi ja välttämiseksi säilytys- ja rahastotoimintojen järjestämisessä on huomioitu SEB:n rahastotoiminnan ja säilytystoimintojen asianmukainen erillisyys (ns. kiinanmuurit). Myös säilytystoiminnon itsenäisyys ja säilytysasiakkaiden varojen tehokkas valvonta on otettu huomioon. Lisäksi toiminnoilta edellytetään markkinaehtoisesti toimimista. RAHASTOESITE - ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY 6

7 2.4. Tiedot päävälittäjästä (Prime broker) Päävälittäjän nimi Kotipaikka Societe Generale Newedge UK Financial Limited Lontoo, Yhdistyneet Kuningaskunnat ja Wales Societe Generale Newedge UK Limited on Yhdistyneiden Kuningaskuntien Finanssivalvonnan (FCA) valvoma organisaatio ja sen omistaa Societe Generale. Yhteistyö Prime Brokerin kanssa toimii käytännössä Omaisuudenhoitajan salkunhoidon kautta, jossa Estlander & Partners Oy vastaa sijoitusten tekemisestä ja allokoinnista automaattisen allokointijärjestelmän avulla. Mahdolliset eturistiriidat, jotka liittyvät yhteistyöhön Prime Brokerin kanssa, hallitaan ja hoidetaan ensisijaisesti Omaisuudenhoitajan sisäisten ohjeiden mukaan. RAHASTOESITE - ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY 7

8 3. Sijoitusrahastot 3.1. Tiedot sijoitusrahastoista Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy:n Rahastot Commodity, Dynamic, Freedom ja Presto, ovat Suomessa rekisteröityjä sijoitusrahastolain 12 luvun mukaisia erikoissijoitusrahastoja sekä lain vaihtoehtorahastojen hoitajista mukaisia vaihtoehtorahastoja. Sijoitusrahaston nimi Commodity Dynamic Freedom Presto Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Commodity Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Dynamic Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Freedom Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Presto Likviditeetti Viikottain Päivittäin Päivittäin Päivittäin Rahaston aloittamispäivä Sääntöjen viimeisin vahvistuspäivä Vuosikertomus ja puolivuosikatsaus Arvonkehitys Tilinpäätösajankohta Rahaston ja Rahastoyhtiön tilintarkastajat Saatavilla maksutta Rahastoyhtiöstä tai osoitteesta Saatavilla maksutta Rahastoyhtiösta tai osoitteesta (ensimmäinen tilikausi päättyy ) KHT Kjell Berts KHT Kristian Berg* Varatilintarkastaja: Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy * Rahasto-osuudenomistajien valitsema tilintarkastaja 3.2. Sijoitusstrategioista yleisesti Rahastoja hallinnoi Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy. Rahastoyhtiö on ulkoistanut Rahastojen salkunhoidon sijoituspalveluyritykselle Estlander & Partners Oy:lle ( Omaisuudenhoitaja ). Finanssivalvonta valvoo sekä Rahastoja että Rahastoyhtiötä. Rahastot sopivat sijoittajalle, joka haluaa hyödyntää Estlander & Partnersin yli 20-vuotista kokemusta systemaattisten sijoitusstrategioiden kehittämisestä ja toteuttamisesta. Suositeltava sijoitusaika on vähintään viisi vuotta. RAHASTOESITE - ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY 8

9 Strategioiden osto- ja myyntisignaalit perustuvat erilaisiin yhdisteltyihin sekä tilastollisiin että matemaattisiinkvantitatiivisiin analyyseihin. Kaupankäyntisignaalit seuraavat tiettyjä tilastollisia periaatteita ja hyödyntävät tilanteita, joissa strategian mukainen todennäköisyys tehdä positiivista tuottoa riskitaso huomioon ottaen on varteenotettava. Strategiat tuottavat siten sekä kannattavia että kannattamattomia kauppoja. Strategioita seuraa päivittäin salkunhoitajatiimi. Salkunhoitajatiimin päätehtävä on seurata strategian eri kaupankäyntimallien tuottoa ja edelleenkehittää mallien toimivuttaa erilaisissa markkinatilanteissa. Käyttämällä kvantitatiivisia analyysejä salkunhoitajatiimi pystyy tunnistamaan ajanjaksoja, jolloin odotetut tuotot tietyllä markkinalla ovat poikkeuksellisen korkeita tai alhaisia suhteutettuna niiden riskitasoon. Keskeisiä kriteereitä Rahastojen sijoitusinstrumenttien valinnassa ovat korkea likviditeetti, alhaiset kaupankäyntikustannukset sekä luotettava arvon määrittäminen. Hakiessaan sijoituksia ainoastaan hyvin likvideillä markkinoilla strategiat varmistavat, että positioita voidaan sekä avata että sulkea hinnoilla, jotka ovat hyvin lähellä sijoitusstrategioiden käyttämiä malliarvoja. Rahastojen sijoitusstrategian kokonaisvaltaisesta muuttamisesta päättää Rahastoyhtiön hallitus Rahastojen sääntöjen mukaisesti. Rahastojen sääntöjen muuttaminen ei edellytä Finanssivalvonnan vahvistusta, mutta säännöt on toimitettava tiedoksi Finanssivalvonnalle ja myös saatettava rahastoosuudenomistajien tietoon ennen niiden voimaantuloa. RAHASTOESITE - ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY 9

10 3.3. Estlander & Partners Commodity Estlander & Partners Commodity on hyödykerahasto, jonka tarkoituksena on tarjota sijoittajalle mahdollisuus allokoida sijoitussalkkunsa riskit ja tuottomahdollisuudet hyödykesegmenttiin erityisesti johdannaissopimuksia käyttämällä. Se sopii sijoittajille, jotka haluavat hyötyä globaalien hyödykemarkkinoiden tarjoamista tuottomahdollisuuksista markkinatilanteesta riippumatta. B-osuus* C-osuus Vähimmäismerkintä Merkintäpalkkio 2 % 0 % Lunastuspalkkio 1 % 0 % Hallinnointipalkkio 2 % 1,5 % Tuottosidonnainen palkkio 20 % 20 % ISIN FI FI Valuutta EUR EUR Osuuslaji Kasvu Kasvu Estlander & Partners Commodity on merkittävissä ja lunastettavissa jokaisen viikon ja kuukauden viimeisenä pankkipäivänä. Merkintätili: Nordea FI *Aloituspäivä RAHASTOESITE - ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY 10

11 3.4. Estlander & Partners Dynamic Estlander & Partners Dynamic on varainhoitorahasto, jonka tarkoituksena on tarjota sijoittajalle mahdollisuus allokoida sijoitussalkkunsa riskit osake- ja korkomarkkinoille erityisesti johdannaissopimuksia käyttämällä. Se sopii sijoittajille, jotka haluavat hyötyä globaalien osake- ja korkomarkkinoiden tarjoamista tuottomahdollisuuksista. A-osuus B-osuus C-osuus II-osuus Vähimmäismerkintä osuus Merkintäpalkkio 2,5 % 1,5 % 0 % 3 % Lunastuspalkkio 1 % 1 % 0 % 1 % Hallinnointipalkkio 1,9 % 1,4 % 0,90 % 1,9 % Tuottosidonnainen palkkio ISIN FI FI FI Ilmoitetaan myöhemmin Valuutta EUR EUR EUR EUR Osuuslaji Kasvu Kasvu Kasvu Kasvu, arvoosuus Estlander & Partners Dynamic on merkittävissä ja lunastettavissa jokaisena pankkipäivänä. Estlander & Partners Dynamic II-osuudet lasketaan liikkeelle aikaisintaan 1. helmikuuta 2015 Euroclear Finlandin arvo-osuusjärjstelmässä. Arvo-osuusjärjestelmään liitetyt osuudet ovat suunnattu erityisesti ulkomaalaisille sijoittajille, joiden rahasto-osuuksien merkitseminen ja lunastaminen helpottuu kansainvälisen selvitysjärjestelmän avulla. Rahastoyhtiön liikkeeseenlaskijan asiamies ilmoitetaan myöhemmin. Merkintätili: Nordea FI RAHASTOESITE - ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY 11

12 3.5. Estlander & Partners Freedom Estlander & Partners Freedom on vaihtoehtorahasto, jonka tarkoituksena on tarjota sijoittajalle mahdollisuus allokoida sijoitussalkkunsa riskit neljään eri omaisuusluokkaan osakkeisiin, korkoihin, hyödykkeisiin ja valuuttoihin erityisesti johdannaissopimuksia käyttämällä. Se sopii sijoittajille, jotka haluavat hyötyä laajasti hajautetusta globaalista usean omaisuusluokan salkusta ja eri pituisten hintatrendien tuottomahdollisuuksista. A-osuus B-osuus C-osuus D-osuus E-osuus Vähimmäismerkintä Merkintäpalkkio 3 % 2 % 1 % 0 % 1, 5 % Lunastuspalkkio 1 % 1 % 0 % 0 % 0,5 % Hallinnointipalkkio 3 % 2,5 % 1,8 % 1,5 % 2 % Tuottosidonnainen palkkio 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % ISIN FI FI FI FI FI Valuutta EUR EUR EUR EUR EUR Osuuslaji Kasvu Kasvu Kasvu Kasvu Tuotto Estlander & Partners Freedom on merkittävissä ja lunastettavissa jokaisena pankkipäivänä. Merkintätili: Nordea FI RAHASTOESITE - ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY 12

13 3.6. Estlander & Partners Presto Estlander & Partners Presto on vaihtoehtorahasto, jonka tarkoituksena on tarjota sijoittajalle mahdollisuus allokoida sijoitussalkkunsa riskit neljään eri omaisuusluokkaan osakkeisiin, korkoihin, hyödykkeisiin ja valuuttoihin erityisesti johdannaissopimuksia käyttämällä. Se sopii sijoittajille, jotka haluavat hyötyä laajasti hajautetusta globaalista usean omaisuusluokan salkusta ja lyhyempien hintatrendien tuottomahdollisuuksista. D-osuus E-osuus C-osuus F-osuus Vähimmäismerkintä Merkintäpalkkio 2,5 % 1,75 % 1 % 0 % Lunastuspalkkio 1 % 1 % 0 % 0 % Hallinnointipalkkio 2,75 % 2,25 % 2 % 1,5 % Tuottosidonnainen palkkio 20 % 20 % 20 % 20 % ISIN FI FI FI FI Valuutta EUR EUR EUR EUR Osuuslaji Kasvu Kasvu Kasvu Kasvu Estlander & Partners Presto on merkittävissä ja lunastettavissa jokaisena pankkipäivänä. Merkintätili: Nordea FI RAHASTOESITE - ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY 13

14 4. Riskit Kaikkeen sijoitustoimintaan liittyy riskejä. Ei ole mitään takuita siitä, että sijoitus Rahastoihin antaisi hyvän tuoton, vaikka yleinen pääomamarkkinoiden kehitys olisikin positiivinen. Ei ole mitään takuita siitä, ettei rahastosijoitus johtaisi tappioihin. Sijoitettavien varojen arvot voivat sekä nousta että laskea, eikä ole takuita siitä, että sijoitettu pääoma saadaan kokonaisuudessaan takaisin. Rahastolle asetettu mahdollinen tuoton tavoite ei takaa Rahaston tulevaa kehitystä. Sijoituksella ei ole pääomatakuuta ja sijoitukseen liittyy riski sijoitettavien varojen menettämisestä. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevista tuotoista. Rahastoihin tehtäviä sijoituksia tulee pitää pitkäaikaisina Riskienhallinta Rahaston strategia sisältää riskienhallintajärjestelmän, jonka avulla pyritään hallitsemaan päivittäistä riskiä sekä varmistamaan salkun hajautus eri markkinatilanteissa. Salkunhoitajatiimi ja riskienhallintapäällikkö valvovat, että strategian riskitaso on sekä salkku- että instrumenttitasolla strategian riskimandaatin mukainen. Pääasiallisesti käytettävät riskitunnusluvut ovat Value At Riskluku (VaR), joka kuvastaa tietyllä todennäköisyydellä tietyssä ajassa rahamäärän, jonka verran sijoitussalkun arvo voi laskea; ja volatiliteetti, joka kertoo salkun päivittäisestä liikkeestä. Omaisuudenhoitajan riskianalyysit perustuvat myös erilaisiin herkkyys- ja skenaarioanalyyseihin, joissa Rahaston salkun mahdolliset tulevaisuuden arvonmuutokset analysoidaan eri markkinaskenaarioiden avulla. Nämä mitä jos -analyysit indikoivat salkun arvon käyttäytymistä erilaisissa shokkitilanteissa, joissa finanssimarkkinoilla tapahtuisi historiallisestikin mitattuna suuri liike. Rahastot käyttävät johdannaisilla saavutettua vivutusta (leverage) sijoitustoiminnassaan. Vivutuksen tasoa seurataan jatkuvasti. Vivutuksen laskennassa käytetään sijoitusasteeseen perustuvaa menetelmää (commitment method), jonka mukaan positio johdannaissopimuksessa muunnetaan vastaavaksi positioksi johdannaissopimuksen kohde-etuudessa. Vivutuksen taso voi ajoittain olla korkea. Taso johtuu Rahaston käyttämästä salkunhoitotekniikasta, jolla pyritään saavuttamaan omaisuusluokkien välillä hyvin tasapainotettua volatiliteettia ja sijoitussalkkua, joka, sijoitusstrategiasta riippuen, on hajautettu korkoinstrumentteihin sekä osakkeisiin, raaka-aineisiin ja valuuttoihin. Erityisesti korkoperusteisissa johdannaisissa sijoitusasteeseen perustuva vivutuksen laskenta johtaa korkeaan vivutuksen tasoon, korkoinstrumenttien matalasta volatiliteetistä johtuen. Mahdolliset muutokset Rahaston käyttämän vivutuksen enimmäistasoon ja vivutuksen kokonaismäärä ilmoitetaan Rahaston vuosi- ja puolivuotiskatsauksessa. RAHASTOESITE - ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY 14

15 4.2. Keskeiset riskit tiivistetysti Alla olevassa taulukossa on tiivistetty Rahastoihin liittyviä keskeisiä riskejä. Commodity Dynamic Freedom Presto Volatiliteetti(riskitaso) 8-13 % Noin 9 % Noin. 16 % % Margin to Equity Keskimäärin n. 15% (oltava alle 50%) Keskimäärin n. 10 % (oltava alle 50 %) Keskimäärin n. 20% (oltava alle 50 %) Keskimäärin n. 15% (oltava alle 50%) Vivutus Johdannaisilla Johdannaisilla Johdannaisilla Johdannaisilla Vivutuksen enimmäistaso Johdannaisriski Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Vastapuoliriski Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Operatiivinen riski Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Likviditeettiriski Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Markkinariski Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Erityisten tapahtumien riski Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Force Majeure -riski Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Muut Riskit Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Johdannaisriski Vastapuoliriski Operatiivinen riski Johdannaisten käyttö voi lisätä tai vähentää Rahaston riskiä ja odotettua tuottoa. Johdannaissopimusten käyttö voi lisätä vastapuoliriskiä tai operatiivista riskiä. Vastapuoliriskillä tarkoitetaan sitä, ettei Rahaston vastapuoli arvopaperimarkkinoilla suoriudu sovituista velvollisuuksistaan. Vastapuoliriski voi aiheutua esimerkiksi arvopaperien tai rahoitusinstrumenttien selvitystilanteessa, jos vastapuoli ei toimi sovittujen ehtojen mukaisesti. Säilytystilanteessa voi syntyä vastapuoliriski, jos säilytyksessä olevat varat menetetään kokonaan tai osittain esimerkiksi huolimattoman tai petollisen toiminnan tai muun syyn perusteella. Operatiivinen riski on riski, joka aiheutuu toimintatapojen, henkilöstön tai tietojärjestelmien puutteellisesta toiminnasta. Operatiivista riskiä pyritään hallitsemaan sisäisillä ja ulkoisilla järjestelyillä, joissa kaikki mahdolliset erilaiset riskitekijät pyritään ottamaan huomioon ja niiden mahdollisuus ja riskistä aiheutuvat tappiot pyritään minimoimaan. RAHASTOESITE - ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY 15

16 Likviditeettiriski Markkinariski Erityisten tapahtumien riski Force Majeure -riski Muut Riskit Likviditeettiriskillä tarkoitetaan sitä, ettei Rahaston sijoituksia voida realisoida suunnitellussa ajassa tai toivottuun hintaan. Rahastojen sijoitusstragiat pyrkivät sijoittamaan vain korkean likviditeetin sijoitusinstrumentteihin. Likvideettiriski saattaa lisätä Rahaston kaupankayntikuluja esimerkiksi suurien lunastuksien yhteydessä. Markkinariskillä tarkoitetaan sitä, että Rahaston sijoitussalkun positioiden markkina-arvot voivat vaihdella esimerkiksi vaihtokurssien tai markkinahintojen yleisen arvonkehityksen seurauksena. Erityisten tapahtumien riskeinä pidetään usein riskejä, joita on vaikeaa edes laskennallisesti ottaa huomioon ja jotka aiheutuvat ennaltaarvaamattomasta, ulkopuolisesta tapahtumasta, kuten esimerkiksi poliittisista tapahtumista. Erityisten tapahtumien riski korostuu esimerkiksi silloin kun rahasto käy kauppaa kansainvälisesti erilaisissa kaupankäyntiympäristöissä. Erityisten tapahtumien riskiä voidaan pyrkiä madaltamaan lähinnä ottamalla huomioon maailmanpoliittinen tilanne ja pyrkimällä reagoimaan mahdollisiin katastrofitilanteisiin jo ennen niiden syntyä. Force Majeure -riskillä tarkoitetaan Rahaston toimintaan vaikuttavaa ennalta arvaamattomia ja ylivoimaista tapahtumista aiheutuvia riskejä. Tällaisia riskejä voivat olla esim. luonnon katastrofit, kapinat ja työtaistelutoimenpiteet. Force Majeure -riskien realisoituminen voi vaikuttaa Rahaston arvoon ja siten rahasto-osuuden arvoon. Rahaston toimintaan voi liittyä myös riskejä, joita ei ole pystytty tunnistamaan. Tällaisilla riskeillä voi olla merkittävä vaikutus Rahaston arvoon ja tuottoon. Kaikkeen sijoitustoimintaan liittyy riski sijoitettujen varojen menettämisestä. RAHASTOESITE - ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY 16

17 5. Muuta tietoa 5.1. Merkintä Rahasto-osuuksien merkitsijän tulee ilmoittaa aikomuksestaan merkitä rahasto-osuuksia Rahastoyhtiölle kirjallisesti viimeistään merkintäpäivänä edeltävänä päivänä lähettämällä Rahastoyhtiölle täytetty merkintälomake liitteineen. Asiakirjat voi toimittaa Rahastoyhtiöön postitse, faksitse tai sähköpostitse Tämän lisäksi merkitsijän tulee siirtää koko merkintäsumma Rahaston pankkitilille. Merkintämaksun on oltava Rahaston pankkitilillä viimeistään merkintäpäivää edeltävänä päivänä tai Rahastoyhtiön ja merkinnän tehneen rahasto-osuudenomistajan sopimana muuna päivänä. Tilisiirron yhteydessä on maksun viestiosassa mainittava merkitsijän nimi, henkilö- tai Y-tunnus ja puhelinnumero. Maksun vastaanottaja on Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy. Finanssivalvonta voi erityisestä syystä rahasto-osuudenomistajien edun sitä vaatiessa myöntää Rahastoyhtiölle luvan keskeyttää väliaikaisesti Rahaston rahasto-osuuksien liikkeeseenlaskun Lunastus Lunastuspyyntö tulee ilmoittaa kirjallisesti Rahastoyhtiölle viimeistään lunastuspäivää edeltävänä päivänä lähettämällä Rahastoyhtiölle täytetty lunastuslomake. Lunastuslomakkeen voi toimittaa Rahastoyhtiöön faksitse, sähköpostitse tai postitse. Mahdollinen osuustodistus on toimitettava samanaikaisesti. Määräajan jälkeen vastaanotettu lunastustoimeksianto toteutetaan seuraavana lunastuspäivänä. Lunastuspyyntö voidaan peruuttaa ainoastaan Rahastoyhtiön suostumuksella. Lunastuskurssi määräytyy lunastuspäivän arvon mukaan. Lunastusmaksu suoritetaan muutaman pankkipäivän kuluessa lunastuspäivästä tai Rahastoyhtiön ja lunastusta vaatineen rahasto-osuudenomistajan sopimana muuna päivänä Kulut Sijoittajilta peritään merkintä- ja lunastuspalkkio merkinnän ja lunastuksen yhteydessä. Muut kunkin Rahaston toiminnasta aiheutuvat kulut maksetaan sijoitusrahaston varoista kunkin Rahaston sääntöjen ja tänän Rahastoesitteen mukaisesti Arvonlaskenta ja arvon julkaiseminen Rahasto-osuuksien arvo julkaistaan kahden pankkipäivän kuluessa jokaisesta merkintäpäivästä internet-osoitteessa ja se ilmoitetaan myös Suomen Sijoitustutkimus Oy:lle. Rahastojen arvo lasketaan ja julkaistaan liikkeeseenlaskuvaluutassa. Arvonlaskennassa noudatetaan Rahaston sääntöjen mukaisia arvostusperiaatteita. RAHASTOESITE - ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY 17

18 Rahastoista tehdään kuukausiraportit, vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus, jotka ovat saatavissa maksutta Rahastoyhtiöstä. Rahastojen aiempi tuottokehitys on saatavilla osoitteesta tai suoraan Rahastoyhtiöltä. Rahastojen arvonlaskentaan liittyvän olennaisen virheen raja on Freedomin ja Preston osalta 0,5 % ja Commodityn ja Dynamicin osalta 0,3 % Rahaston arvosta. Rahastoyhtiö ylläpitää luetteloa kaikista Rahaston arvonlaskennassa tapahtuneista virheistä. Luettelo olennaisista virheistä on saatavissa maksutta Rahastoyhtiöstä. Tilanteissa, joissa olennaisen virheen raja ylittyy, toimitaan Finanssivalvonnan ja Rahastoyhtiön sisäisten menettelytapaohjeiden mukaisesti Eturistiriidat Rahastoyhtiön toiminta muodostuu rahastojen hallinnoinnista ja siinä yhteydessä saattaa syntyä tilanteita, joissa kahden osapuolen edut ovat ristiriidassa toisensa kanssa. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi kahden sijoittajan, Rahastoyhtiön, samaan konserniin kuuluvan toisen yhtiön ja/tai ko. yhtiöiden työntekijöiden välillä. Rahastoyhtiö soveltaa tiettyjä kirjallisia toimintaperiaatteita ja on ryhtynyt rakenteellisiin ja hallinnollisiin toimenpiteisiin tunnistettujen eturistiriitojen hallitsemiseksi. Salkunhoidon osalta, Rahastoyhtiö on huolehtinut siitä, että Omaisuudenhoitajalla on riittäviä toimintaperiaatteita ja rakenteellisia järjestelyjä eturistiriitojen hallitsemiseksi. Rahastoyhtiön on erityisesti varmistanut, ettei Omaisuudenhoitaja harjoita sijoitusstrategioiden kanssa kilpailevaa kaupankäyntiä omaan lukuunsa, että sijoitusten allokointi Omaisuudenhoitajan asiakkaiden välillä on automatisoitu, että sen oma riskienhallintatoiminto on toiminnallisesti ja hierarkkisesti erillään salkunhoidosta ja että Omaisuudenhoitaja soveltaa asianmukaisia palkitsemisjärjestelyjä, jotka estävät liiallista riskinottoa. Rahastoyhtiön ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä huolimatta eturistiriitoja voi syntyä. Tällöin Rahastoyhtiö ilmoittaa ko. osapuolille siitä ja ryhtyy tarvittaviin, mahdollisiin toimenpiteisiin eturistiriidan poistamiseksi. Lisätietoja eturistiriitojen hallinnasta on saatavissa Rahastoyhtiöltä Sijoitusrahaston verotus Rahastot eivät ole Suomen lain mukaan tuloverovelvollisia, eikä ne maksa veroa luovutusvoitoista tai korkotuloista Osuudenomistajien verotus Kaikki Rahastojen liikkeeseenlaskemat kasvuosuudet ovat osuuksia, joiden tuotto pääomitetaan ja osuuksien tuotosta peritään vero vasta lunastuksen yhteydessä voimassa olevan pääomatulon veroprosentin mukaan. Rahastoyhtiö ei suorita kasvuosuuksien lunastuksesta syntyneistä luovutusvoitoista ennakonpidätystä. Rahasto-osuudenomistajan tulee ilmoittaa rahasto-osuuksien myynnistä saamansa luovutusvoitot veroilmoituksessa tai veroehdotuksessa. Rahasto-osuusomistus on ilmoitettava verotettavana varallisuutena. Rahastoyhtiö ilmoittaa verottajalle rahasto-osuuksien RAHASTOESITE - ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY 18

19 omistukset sekä vuoden aikana tapahtuneet rahastoosuuksien lunastukset ja osuudenomistajille maksetut tuotot vuosittain Suomen veroviranomaisille. Yksittäisten sijoittajien saamien luovutusvoittojen verotus riippuu yksittäisten sijoittajan veroaseman ja/tai sijoituspaikan mukaan sovellettavasta verolaista. Sijoittajia pyydetään ottamaan yhteyttä kotipaikkakuntansa veroviranomaisiin, mahdollisten verotukseen liittyvien kysymysten selvittämistä varten. Tarkemmat tiedot verotuksesta Suomessa ja kulloinkin sovellettavat verokannat löytyvät internetosoitteessa Asiamiesten käyttö Rahastoyhtiö käyttää asiamiehiä Rahastojen sääntöjen mukaisesti. Lisätietoja Rahastoyhtiön käyttämistä asiamiehistä on saatavilla Rahastoyhtiöltä Sijoittajien erityiskohtelu Rahastoyhtiön on kohdeltava rahasto-osuudenomistajia yhdenvertaisesti. Sijoittajien kohtelu poikkeaa toisistaan esimerkiksi saman rahaston erilajisten osuuksien kohdalla mikäli erilainen kohtelu on sijoittajien kannalta oikeudenmukaista ja yhdenvertaisuuden periaatetta huomioonottavaa. Sijoittajien erityiskohtelusta rahastomerkintöjen osalta on kirjoitettu Rahastojen sääntöihin Omistajaohjauksen periaatteet Rahastoyhtiö tai Omaisuudenhoitaja evät pyri aktiiviseen omistajaohjauspolitiikkaan. Pääsääntöisesti Rahastojen sijoitustoiminnan tavoitteena on sijoittaa varansa lähinnä omaisuusluokkiin, joihin ei liity lainkaan omistajanohjausta. Mikäli Rahaston varat ovat sijoitettu siten, että Rahastoyhtiö voi harjoittaa omistajanohjausta, pyrkii se ainoastaan valvomaan, että omistajanohjauksen kohde yleisellä tasolla toimii Rahaston ja sen osuudenomistajien taloudellisen edun mukaisesti. Omistajaohjauspolitiikkaan kuuluu läheisesti se, että Rahastoyhtiö varmistaa tarvittavan tiedonsaannin Rahaston sijoituksista. RAHASTOESITE - ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY 19

20 RAHASTOSÄÄNNÖT

ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY. Erikoissijoitusrahastot Estlander & Partners Commodity, Dynamic, Dynamic Enhanced, Freedom ja Presto

ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY. Erikoissijoitusrahastot Estlander & Partners Commodity, Dynamic, Dynamic Enhanced, Freedom ja Presto RAHASTOESITE JA SÄÄNNÖT ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY Erikoissijoitusrahastot Estlander & Partners Commodity, Dynamic, Dynamic Enhanced, Freedom ja Presto Helmikuu 2016 1. Tärkeää tietoa... 3 1.1.

Lisätiedot

DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT

DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 2.7.2010. Säännöt ovat voimassa 16.8.2010 alkaen. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Dividend House Nordic Large Cap, ruotsiksi Placeringsfonden

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100 Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100, ruotsiksi

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100 Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100, ruotsiksi

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI RAHASTOT [1] YHTEISET SÄÄNNÖT

SÄÄSTÖPANKKI RAHASTOT [1] YHTEISET SÄÄNNÖT SÄÄSTÖPANKKI RAHASTOT [1] YHTEISET SÄÄNNÖT Säästöpankki rahastojen voimassa olevat yhteiset säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Yhteiset säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. Yhteiset säännöt koskevat Sp-

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Aasia-Tyynimeri

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Aasia-Tyynimeri Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Aasia- Tyynimeri -Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Rahaston varoista yhteensä vähintään puolet sijoitetaan sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin.

Rahaston varoista yhteensä vähintään puolet sijoitetaan sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Erikoissijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Eufex Varainhoito Erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

S i joitusrahasto Danske Invest Kompassi 7 5

S i joitusrahasto Danske Invest Kompassi 7 5 S i joitusrahasto Danske Invest Kompassi 7 5 Ratkaisurahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 18.10.2012. Nämä säännöt ovat voimassa 19.12.2012 alkaen. 1

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield, ruotsiksi

Lisätiedot

Erikoiss i j o i t u s r a h a s to D a n s k e

Erikoiss i j o i t u s r a h a s to D a n s k e Erikoiss i j o i t u s r a h a s to D a n s k e Invest Emerging Markets Debt Pitkän Koron Rahastot Sijoitusrahaston säännöt Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on hyväksynyt nämä rahaston säännöt

Lisätiedot

Aktia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt

Aktia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt Aktia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt 2 Rahastoyhtiö... 2 3 Asiamiehen käyttö... 2 4 Säilytysyhteisö... 2 6 Rahasto-osuusrekisteri, rahasto-osuudet

Lisätiedot

Erikoissijoituss i joitusrahasto Dan ske Invest North America En hanced Index

Erikoissijoituss i joitusrahasto Dan ske Invest North America En hanced Index Erikoissijoituss i joitusrahasto Dan ske Invest North America En hanced Index Perusosakerahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 05.10.2011. Nämä säännöt

Lisätiedot

E r i k o i s s i j o i t u s r a h a s t o D a n s k e I n v e s t E u r o p e E n h a n c e d I n d e x

E r i k o i s s i j o i t u s r a h a s t o D a n s k e I n v e s t E u r o p e E n h a n c e d I n d e x E r i k o i s s i j o i t u s r a h a s t o D a n s k e I n v e s t E u r o p e E n h a n c e d I n d e x Perusosakerahastot Sijoitusrahaston säännöt Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

E r i k o i s s i j oitusrahasto

E r i k o i s s i j oitusrahasto E r i k o i s s i j oitusrahasto D a n s k e Invest K u l ta Vaihtoehtoisten omaisuuslajien rahastot Sijoitusrahaston säännöt Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on hyväksynyt nämä rahaston säännöt

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Danske Invest Neutral

Sijoitusrahasto Danske Invest Neutral Sijoitusrahasto Danske Invest Neutral Vaihtoehtoisten omaisuuslajien rahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 14.2.2014. Nämä säännöt ovat voimassa 4.4.2014

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Sijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT

Sijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahaston säännöt koostuvat näistä rahastokohtaisista säännöistä sekä eq Rahastoyhtiön (jäljempänä Rahastoyhtiö) hallinnoimien

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Sampo Kompassi Korko

Sijoitusrahasto Sampo Kompassi Korko Sijoitusrahasto Sampo Kompassi Korko Ratkaisurahastot Sijoitusrahaston säännöt Rahoitustarkastus on vahvistanut nämä rahaston säännöt 26.11.2008 Nämä säännöt ovat voimassa 30.12.2008 alkaen. Sijoitusrahaston

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Aktia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt

Aktia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt Aktia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt 2 Rahastoyhtiö ja sääntöjen soveltaminen... 2 3 Asiamiehen käyttö... 2 4 Säilytysyhteisö... 2 5 Rahaston

Lisätiedot

RAHASTOESITE 4.4.2016

RAHASTOESITE 4.4.2016 RAHASTOESITE 4.4.2016 Elite Optimi Erikoissijoitusrahasto Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Elite Optimi Erikoissijoitusrahasto ( Rahasto ). Rahaston ruotsinkielinen nimi on Elite Optimi Specialplaceringsfond.

Lisätiedot

S ijoitusrahasto Danske Invest Euro Yri tyslaina

S ijoitusrahasto Danske Invest Euro Yri tyslaina S ijoitusrahasto Danske Invest Euro Yri tyslaina Pitkän Koron Rahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 05.10.2011. Nämä säännöt ovat voimassa 22.11.2011 alkaen.

Lisätiedot

Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Kassa -sijoitusrahasto, ruotsiksi Sparbanken Kassa placeringsfond (jäljempänä Rahasto).

Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Kassa -sijoitusrahasto, ruotsiksi Sparbanken Kassa placeringsfond (jäljempänä Rahasto). Säästöpankki Kassa sijoitusrahasto Säännöt 1 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Kassa -sijoitusrahasto, ruotsiksi Sparbanken Kassa placeringsfond (jäljempänä Rahasto). 2 Rahastoyhtiö

Lisätiedot

Rahasto voi myydä arvopapereita lyhyeksi. Rahasto toimittaa lyhyeksi myydyt arvopaperit lainaamalla ne markkinoilta.

Rahasto voi myydä arvopapereita lyhyeksi. Rahasto toimittaa lyhyeksi myydyt arvopaperit lainaamalla ne markkinoilta. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 21.3.2014. Säännöt ovat voimassa 10.7.2014 alkaen. OP-ABSOLUUTTINEN SALKKU -ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Rahaston säännöt muodostuvat rahastokohtaisista

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

S i j o i tusrahasto D a n s k e I n v e s t O b l i g a a tio

S i j o i tusrahasto D a n s k e I n v e s t O b l i g a a tio S i j o i tusrahasto D a n s k e I n v e s t O b l i g a a tio Pitkän koron rahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 17.2.2016. Nämä säännöt ovat voimassa

Lisätiedot

Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto

Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston säännöt 1. Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto (Sijoitusrahasto), ruotsiksi Head Nordic Select

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB NORDIC PROPERTY

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB NORDIC PROPERTY Säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi 11.3.2016 ja ne ovat tulleet voimaan 11.3.2016. ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB NORDIC PROPERTY 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto UB

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Rahaston varoja voidaan sijoittaa enintään 15 % sääntöjen 5 :n kohdan A 4) mukaisiin arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin.

Rahaston varoja voidaan sijoittaa enintään 15 % sääntöjen 5 :n kohdan A 4) mukaisiin arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 22.12.2011. Säännöt ovat voimassa 3.2.2012 alkaen. OP-KEHITTYVÄ AASIA -ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Rahaston säännöt muodostuvat rahastokohtaisista säännöistä

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahasto ODIN Offshore on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän henkilöjoukon pääomasijoituksista,

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Rahaston säännöt on toimitettu tiedoksi Finanssivalvonnalle ja ne ovat tulleet voimaan

Rahaston säännöt on toimitettu tiedoksi Finanssivalvonnalle ja ne ovat tulleet voimaan Rahaston säännöt on toimitettu tiedoksi Finanssivalvonnalle 19.2.2016 ja ne ovat tulleet voimaan 23.3.2016. Erikoissijoitusrahasto UB Korko Plus nimisen rahaston säännöt 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi

Lisätiedot

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT 1. Yleistä Nordea Bank AB (publ) (jäljempänä Yhtiö ) on nimennyt Nordea Pankki Suomi Oyj:n (jäljempänä Liikkeeseenlaskija ) Yhtiön osaketalletustodistuksen

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Titanium Asunto. Rahaston säännöt 16.5.2016

Erikoissijoitusrahasto Titanium Asunto. Rahaston säännöt 16.5.2016 Erikoissijoitusrahasto Titanium Asunto Rahaston säännöt 16.5.2016 Titanium Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on hyväksynyt säännöt 29.2.2016 ja Rahaston säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi sijoitusrahastolain

Lisätiedot

SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA

SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on 12.6.2014 päättänyt toteuttaa yhtiön hallinnoimissa issa alempana ilmenevät sulautumiset. Sulautuva

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 1 Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 2 1. Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Koha-Suomi Oy, ruotsiksi Koha-Finland Ab ja englanniksi Koha-Finland Ltd. 2. Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Mikkeli. 3.

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

S ijoitusrahasto Danske Invest Suomi Osinko

S ijoitusrahasto Danske Invest Suomi Osinko S ijoitusrahasto Danske Invest Suomi Osinko Tyyli- ja teemaosakerahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 02.05.2013. Nämä säännöt ovat voimassa 10.07.2013

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto eq Mandaatti RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT

Erikoissijoitusrahasto eq Mandaatti RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Erikoissijoitusrahasto eq Mandaatti RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT eq Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on hyväksynyt säännöt 16.12.2015 ja rahaston säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi sijoitusrahastolain

Lisätiedot

Korkokauluri X -sijoituskori

Korkokauluri X -sijoituskori Korkokauluri X -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Korkokauluri X -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 18.4. 7.6.2012 Kohde-etuus: Sampo Pankki

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto UB Korkosalkku nimisen rahaston säännöt. 1 Sijoitusrahasto

Erikoissijoitusrahasto UB Korkosalkku nimisen rahaston säännöt. 1 Sijoitusrahasto Erikoissijoitusrahasto UB Korkosalkku nimisen rahaston säännöt 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto UB Korkosalkku (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Specialplaceringsfond UB Ränteportfölj

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 2.2.2007 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

S i joitusrahasto Danske Invest Kestävä Arvo Osa ke

S i joitusrahasto Danske Invest Kestävä Arvo Osa ke S i joitusrahasto Danske Invest Kestävä Arvo Osa ke Tyyli- ja teemaosakerahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 05.10.2011. Nämä säännöt ovat voimassa 22.11.2011

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2006 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Danske Invest Eurooppa Osake

Sijoitusrahasto Danske Invest Eurooppa Osake Sijoitusrahasto Danske Invest Eurooppa Osake Perusosakerahastot Sijoitusrahaston säännöt Rahoitustarkastus on vahvistanut nämä rahaston säännöt 26.11.2008 Nämä säännöt ovat voimassa 30.12.2008 alkaen.

Lisätiedot

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS YHTIÖJÄRJESTYS Liite perustamissopimukseen 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto eq Afrikka RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT

Erikoissijoitusrahasto eq Afrikka RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Erikoissijoitusrahasto eq Afrikka RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahaston säännöt koostuvat näistä rahastokohtaisista säännöistä sekä eq Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT. 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö

ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT. 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Elite Suomi Faktorit Erikoissijoitusrahasto ( Rahasto ). Rahaston ruotsinkielinen

Lisätiedot

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen. 1 (6) OSAKEANNIN EHDOT Suominen Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Lisätiedot

Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. Sijoitusrahaston säännöt Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 6.7.2016. Säännöt ovat voimassa 12.8.2016 alkaen. Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS. ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) Kaupparekisterin rekisteröimä Toiminimi

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS. ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) Kaupparekisterin rekisteröimä Toiminimi ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto-Oy Ahtola ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tonttia

Lisätiedot

Sijoitusrahasto AJ Elite Value Hedge

Sijoitusrahasto AJ Elite Value Hedge RAHASTOESITE 1.3.2017 Sijoitusrahasto AJ Elite Value Hedge Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Sijoitusrahasto AJ Elite Value Hedge (jäljempänä Rahasto). Rahaston englanninkielinen nimi on UCITS AJ

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi asiakkaaksi

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 2 LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Lasten ja nuorten säätiö Barn och ungdomsstiftelsen. Säätiön kotipaikkakunta on Helsinki. 2 Tarkoitus Lasten ja nuorten

Lisätiedot

E r i k o i s s i j oitusrahasto D a n s k e Invest E l i k s i r

E r i k o i s s i j oitusrahasto D a n s k e Invest E l i k s i r E r i k o i s s i j oitusrahasto D a n s k e Invest E l i k s i r Vaihtoehtoisten omaisuuslajien rahastot Sijoitusrahaston säännöt Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on hyväksynyt nämä rahaston säännöt

Lisätiedot

Sijoitusrahaston nimi on OP-Likvidi -sijoitusrahasto, ruotsiksi OP-Likviditetsfond ja englanniksi OP-Liquidity Fund (jäljempänä Rahasto).

Sijoitusrahaston nimi on OP-Likvidi -sijoitusrahasto, ruotsiksi OP-Likviditetsfond ja englanniksi OP-Liquidity Fund (jäljempänä Rahasto). Säännöt vahvistettu 31.3.2009 OP-LIKVIDI -SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT 1 Sijoitusrahaston nimi ja toiminnan tavoite Sijoitusrahaston nimi on OP-Likvidi -sijoitusrahasto, ruotsiksi OP-Likviditetsfond ja englanniksi

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2015 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

Sijoitusrahasto eq Eurooppa Osinko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT

Sijoitusrahasto eq Eurooppa Osinko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahasto eq Eurooppa Osinko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahaston säännöt koostuvat näistä rahastokohtaisista säännöistä sekä eq Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta. 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta. 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SOPRANO OYJ KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Soprano Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 8.5.2013 kello 14 alkaen yhtiön toimitiloissa Helsingissä

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO UB LCR KORKO - SÄÄNNÖT

SIJOITUSRAHASTO UB LCR KORKO - SÄÄNNÖT Finanssivalvonta on vahvistanut nämä säännöt 31.10.2016 ja ne ovat tulleet voimaan 7.12.2016. SIJOITUSRAHASTO UB LCR KORKO - SÄÄNNÖT 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto UB LCR Korko,

Lisätiedot

Sijoitusrahasto LähiTapiola Osinko Suomi

Sijoitusrahasto LähiTapiola Osinko Suomi Sijoitusrahasto - Rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonta vahvistanut 25.11.2016 Sijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto LähiTapiola Osinko Suomi, ruotsiksi Placeringsfond

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Danske Invest Yhteisö korko

Sijoitusrahasto Danske Invest Yhteisö korko Sijoitusrahasto Danske Invest Yhteisö korko Lyhyen koron rahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 18.10.2012. Nämä säännöt ovat voimassa 19.12.2012 alkaen.

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys. Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys

Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys. Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Turun seudun puhdistamo Oy ja kotipaikka Turku. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on jätevesien siirto ja puhdistus,

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot

Sijoitusrahasto eq Euro Valtionobligaatio RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT

Sijoitusrahasto eq Euro Valtionobligaatio RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahasto eq Euro Valtionobligaatio RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahaston säännöt koostuvat näistä rahastokohtaisista säännöistä sekä eq Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen

Lisätiedot

b) liikkeeseenlaskija on yhteisö, jonka liikkeeseen laskema arvopaperi on kaupankäynnin kohteena kohdassa 4 d tarkoitetulla markkinapaikalla, tai

b) liikkeeseenlaskija on yhteisö, jonka liikkeeseen laskema arvopaperi on kaupankäynnin kohteena kohdassa 4 d tarkoitetulla markkinapaikalla, tai OP-KIINA -ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT 1 Sijoitusrahaston nimi ja toiminnan tavoite Sijoitusrahaston nimi on OP-Kiina -erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Specialplaceringsfonden

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski 05.10.2015 09:39:26 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.10.2015 Toiminimi: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :20:04 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT. Yritys- ja yhteisötunnus:

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :20:04 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT. Yritys- ja yhteisötunnus: Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 26.08.2016 09:20:04 Y-tunnus: 2081212-9 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2081212-9 Nimi: Enfo Oyj Sisältö: Yhteisösäännöt Voimassaoloaika:

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston aloituspäivä on Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston aloituspäivä on Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston aloituspäivä on 30.5.2016 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 26.2.2016. Säännöt ovat voimassa 18.04.2016 alkaen.

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Sampo Kultapossu

Sijoitusrahasto Sampo Kultapossu Sijoitusrahasto Sampo Kultapossu Yhdistelmärahastot Sijoitusrahaston säännöt Rahoitustarkastus on vahvistanut nämä rahaston säännöt 26.11.2008. Nämä säännöt ovat voimassa 30.12.2008 alkaen. Sijoitusrahaston

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,35 euroa osakkeelta ja että

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

PYN Elite Erikoissijoitusrahasto. Rahastoesite 1.2.2016

PYN Elite Erikoissijoitusrahasto. Rahastoesite 1.2.2016 PYN Elite Erikoissijoitusrahasto Rahastoesite 1.2.2016 SISÄLTÖ YLEISTÄ PYN ELITE ERIKOISSIJOITUSRAHASTOSTA 3 RAHASTON SIJOITUSTOIMINTA 4 RAHASTO-OSUKSIEN MERKITSEMINEN JA LUNASTAMINEN 6 RAHASTO-OSUUDEN

Lisätiedot

Aalto Tasapainoinen Sijoitusrahasto

Aalto Tasapainoinen Sijoitusrahasto RAHASTOESITE 20.2.2017 Aalto Tasapainoinen Sijoitusrahasto Rahaston suomenkielinen nimi on Aalto Tasapainoinen Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto ). Rahaston ruotsinkielinen nimi on Aalto Strategi - Balanserad

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1)

OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1) OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1) OLVI OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS KAUPPAREKISTERIIN Olvi Oyj:n yhtiöjärjestyksen muutos on merkitty 4.9.2001 kaupparekisteriin. Olvi Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

3 Sijoitustoiminnan tavoitteet ja Rahaston varojen sijoittaminen

3 Sijoitustoiminnan tavoitteet ja Rahaston varojen sijoittaminen Sijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Bon Kehittyvät Markkinat Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen nimi

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-Oy Säästöpurje 19.03.2015 16:26:25 1(14) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 19.03.2015 Toiminimi: Asunto-Oy Säästöpurje Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 6.7.2016. Säännöt ovat voimassa 12.8.2016 alkaen. 1. Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi

Lisätiedot

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU OUTOTEC OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Outotec Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 31.3.2014 kello 11.00 alkaen Finlandia-talolla, osoitteessa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot