RAHASTOESITE ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAHASTOESITE ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY"

Transkriptio

1 RAHASTOESITE ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY Erikoissijoitusrahastot Estlander & Partners Commodity, Dynamic, Freedom ja Presto 1. Helmikuuta 2015

2 1. Sisällys 1. Tärkeää tietoa Valvova viranomainen Etämyynti Oikeussuojakeinot Yleistä Tiedot rahastoyhtiöstä Omaisuudenhoitaja Tiedot säilytysyhteisöstä Tiedot päävälittäjästä (Prime broker) Sijoitusrahastot Tiedot sijoitusrahastoista Sijoitusstrategioista yleisesti Estlander & Partners Commodity Estlander & Partners Dynamic Estlander & Partners Freedom Estlander & Partners Presto Riskit Riskienhallinta Keskeiset riskit tiivistetysti Muuta tietoa Merkintä Lunastus Kulut Arvonlaskenta ja arvon julkaiseminen Eturistiriidat Sijoitusrahaston verotus Osuudenomistajien verotus Asiamiesten käyttö Sijoittajien erityiskohtelu Omistajaohjauksen periaatteet RAHASTOESITE - ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY 2

3 1. Tärkeää tietoa Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Commodity, Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Dynamic, Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Freedom ja Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Presto (myöh. kukin yksin Rahasto tai yhdessä Rahastot ) ovat rekisteröity Suomeen, jossa niitä sijoitusrahastolain mukaan voidaan markkinoida sekä ei-ammattimaisille että ammattimaisille sijoittajille. Lisäksi Rahastot ovat ilmoitettu markkinoitavaksi ammattimaisille sijoittajille Alankomaissa, Isossa-Britanniassa ja Ruotsissa sekä ammattimaisille ja ns. puoliammattimaisille sijoittajille Saksassa. Tämä Rahastoesite ei ole osoitettu tai tarkoitettu eiammattimaisille sijoittajille Suomen ulkopuolella. Rahasto ei ole auki sijoituksille yhdysvaltalaisen henkilön toimesta tai sellaisen henkilön puolesta riippumatta tällaisen henkilön asuinpaikasta. Rahastojen markkinointi sellaisessa maassa, jossa Rahastot eivät ole rekisteröity tai ilmoitettu markkinoitavaksi on kielletty. Rahastoyhtiö ei vastaa tämän Rahastoesitteen jakelusta henkilöille, joille ei henkilöiden olinpaikan lainsäädännön mukaan saa tarjota tässä tarkoitettuja Rahastoja ja niiden rahasto-osuuksia. Rahasto-osuuksia merkitsevien sijoittajien tulee ottaa selville rahastoosuuksien ostoa, myyntiä ja muita tapahtumia koskevat vaatimukset, sovellettavat valuuttakauppamääräykset ja tapahtumien veroseuraamukset omassa maassaan. Sijoitusrahastolain (48/1999) mukaan Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy:n on avaintietoesitteen lisäksi julkistettava hallinnoimistaan rahastoista rahastoesite. Rahastoesitteen tulee sisältää rahaston säännöt. Rahastoesitteessä on oltava olennaiset ja riittävät tiedot, jotta sijoittajat voivat luotettavasti arvioida sijoitusrahaston rahasto-osuuksia ja niiden arvoa ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Rahastoesitteen sisällöstä määrätään valtiovarainministeriön asetuksessa (236/2014). Sijoitusrahastolain ja valtiovarainministeriön asetuksen määräyksiä täydentävät vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) määräykset koskien sijoittajille annettavia tietoja. Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy pyrkii jatkuvasti ylläpitämään päivitettyä rahastoesitettä. Rahastoyhtiö takaa tämän Rahastoesitteen tietojen pitävän paikkansa Rahastoesitteen päivämääränä. Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy:n Rahastot ovat sijoitusrahastolain 12 luvun mukaisia erikoissijoitusrahastoja, jotka voivat poiketa mm. sijoitusrahastolain mukaista varojen hajauttamista koskevista rajoituksista. On mahdollista, etteivät ulkomaiset sijoittajat voi sijoittaa Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy:n Rahastoihin kyseisen maan lakien mukaan. Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy ei ota vastuuta siitä, onko ulkomailta tapahtuvat sijoitukset tehty kyseisen maan lakien mukaisesti. Erimielisyydet liittyen Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy:n Rahastoihin tai Rahastoja koskeviin tietoihin ratkaistaan Suomen lain mukaan ja yksinomaan suomalaisissa tuomioistuimissa ellei tässä rahastoesitteessä toisin mainita. Sijoittajan on perustettava sijoituspäätöksensä tähän Rahastoesitteeseen, Rahaston avaintietoesitteeseen ja Rahaston sääntöihin kokonaisuutena. Rahastomerkintöjä otetaan vastaan pelkästään tämän Rahastoesitteen, avaintietoesitteen sekä viimeisen vuosikatsauksen tai puolivuosikatsauksen perusteella. Rahastoyhtiö ei vastaa tarjouksista, jotka eivät ole Rahastoesitteen, Rahaston sääntöjen sekä vuosikertomuksen tai puolivuotiskatsauksen tietojen mukaisia. Rahastojen vuosikertomukset ja puolivuosikatsaukset ovat saatavilla maksutta Rahastoyhtiöltä. RAHASTOESITE - ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY 3

4 Rahastoesitteen sisältöä koskevat kysymykset voi esittää Rahastoyhtiölle, Omaisuudenhoitajalle tai Rahastoyhtiön yhteistyökumppaneille. Epäselvissä tapauksissa on otettava yhteys Rahastoyhtiöön. Mikäli Rahastoesite ja Rahaston säännöt eivät sisällöltään vastaa toisiaan, Rahaston sääntöjen sisältö ja sanamuoto on ratkaiseva. Mikäli Rahastoesitteen ja/tai Rahaston sääntöjen eri kieliversot eivät vastaa toisiaan, Rahastoesitteen ja Rahaston sääntöjen suomenkielinen versio on ratkaiseva. Rahastoyhtiön hallitus ja toimitusjohtaja ovat varmistaneet kaikin mahdollisin kohtuullisiksi katsottavin keinoin parhaan kykynsä ja tietonsa mukaan, että tässä Rahastoesitteessä mainitut tiedot ovat totuudenmukaisia ja ettei mitään olennaista ole jätetty mainitsematta. Omaisuudenhoitajalla, Rahastoyhtiöllä ja Säilytysyhteisöllä on oikeus nauhoittaa puheluja. Soittamalla puhelun vastapuolen katsotaan antaneen suostumuksensa vastapuolen ja Omaisuudenhoitajan, Rahastoyhtiön tai Säilytysyhteisön välisten keskustelujen nauhoittamiseen ja siihen, että Omaisuudenhoitaja, Rahastoyhtiö ja/tai Säilytysyhteisö voivat käyttää nauhoituksia mahdollisten riitaisuuksien ratkaisemisessa Valvova viranomainen Finanssivalvonta Snellmaninkatu 6, PL 103, Helsinki Puhelin: Faksi: Etämyynti Nämä tiedot annetaan Suomen kuluttajasuojalain 6 a luvun mukaisesti. Kun kuluttaja tekee rahoituspalveluja koskevan sopimuksen etämyynnissä, hänellä on tietyissä tapauksissa oikeus peruuttaa tekemänsä sopimus. Tätä peruuttamisoikeutta ei kuitenkaan Suomen lain mukaan ole rahastoihin liittyvissä sopimuksissa. Tällaisia ahastoihin liittyviä sopimuksia ovat mm. rahastomerkinnät, -vaihdot, -lunastukset ja sarjasiirrot. Asiakas voi luonnollisestikin alla kohdassa Rahasto-osuudet kuvattua menettelyä noudattaen lunastaa omistamansa rahasto-osuudet Oikeussuojakeinot Rahastosijoituksiin liittyvissä kysymyksissä on otettava ensisijaisesti yhteyttä Rahastoyhtiöön. Jos Rahastoyhtiön ja asiakkaan välillä syntyy rahastosijoituksiin liittyvää erimielisyyttä, josta ei päästä keskenään neuvotellen ratkaisuun, asiakas voi (tuomioistuimen sijaan) halutessaan viedä erimielisyyden arvopaperilautakuntaan käsiteltäväksi. Arvopaperilautakunta Porkkalankatu Helsinki RAHASTOESITE - ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY 4

5 2. Yleistä 2.1. Tiedot rahastoyhtiöstä Rahastoyhtiön nimi Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy Perustettu Y-tunnus euroa (vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 6:4:n mukainen vaatimus koskien Osakepääoma lisäpääomaa täytetään vapaalla omalla pääomalla) Kotivaltio Suomi Kotipaikka Helsinki Hallinnollinen päätoimipaikka Vaasa Sijoitusrahastotoiminta ja siihen olennaisesti Toimiala liittyvä toiminta. Toiminta vaihtoehtorahastojen hoitajana Toimilupa Rahastoyhtiö ja vaihtoehtorahastojen hoitaja Martin Estlander Per-Johan West Hallituksen jäsenet Hans Seppelin* *Rahasto-osuudenomistajien valitsema hallituksen jäsen Toimitusjohtaja Per-Johan West KHT Kjell Berts KHT Kristian Berg* Varatilintarkastaja: Tilintarkastusyhteisö Ernst & Rahastoyhtiön ja Rahastojen tilintarkastajat Young Oy *Rahasto-osuudenomistajien valitsema tilintarkastaja 2.2. Omaisuudenhoitaja Nimi Estlander & Partners Oy Y-tunnus Kotivaltio Suomi Kotipaikka Helsinki Toimilupa Sijoituspalvelut RAHASTOESITE - ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY 5

6 2.3. Tiedot säilytysyhteisöstä Säilytysyhteisön nimi Pääasiallinen toimiala Sivuliikkeen toimipaikka Kotipaikka Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivuliike Pankkitoiminta Helsinki Tukholma, Ruotsi Säilytysyhteisön tehtävänä on varmistaa, että Rahaston ja Rahastoyhtiön toiminnassa noudatetaan lakia, Rahaston sääntöjä ja viranomaismääräyksiä sekä hoitaa muut Säilytysyhteisölle sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain mukaan kuuluvat tehtävät. Siltä osin kuin Rahaston rahoitusvälineitä ei voida säilyttää Säilytysyhteisön kirjanpitoon avatulle säilytystileille Rahaston tai Rahaston puolesta Rahastoyhtiön nimiin tai toimittaa fyysisesti Säilytysyhteisölle, Säilytysyhteisö on sopinut Rahaston Prime Brokerin (kts. alla) kanssa niiden säilytyksestä Prime Brokerilla Rahaston nimissä. Jollei vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa toisin säädetä, Säilytysyhteisön on huolimattomuudestaan riippumatta korvattava Rahastolle ja sen sijoittajalle mainitun lain 15 luvun 2 :n 1 momentin mukaisesti säilytettävänä olleen rahoitusvälineen menettämisestä aiheutunut vahinko. Säilytysyhteisö on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka se on tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut Rahastolle tai sen sijoittajalle vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain ja sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisella menettelyllä tai velvollisuuksiensa laiminlyönnillä. Säilytysyhteisön tehtävien siirtäminen Prime Brokerille ei vaikuta Säilytysyhteisön vastuuseen, ellei Säilytysyhteisö pysty osoittamaan, että se tehtävien siirtämisen yhteydessä on toiminut riittävän huolellisesti. Vahinkoa ei kuitenkaan ole korvattava, jos Säilytysyhteisö voi osoittaa, että vahinko on aiheutunut sellaisesta ulkopuolisesta epätavallisesta ja ennalta arvaamattomasta seikasta, jota Säilytysyhteisö ei ole voinut estää ja jonka seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattaen ole voinut välttää. Säilytysyhteisö ei myöskään vastaa muusta syystä aiheutuneesta vahingosta, mikäli se on noudattanut toiminnassaan normaalia huolellisuutta ja jollei soveltuvasta pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Säilytysyhteisö ei vastaa missään tapauksessa tai tilanteessa Rahastoyhtiölle, Rahaston sijoittajalle tai muulle taholle aiheutuneesta välillisestä vahingosta. SEB tarjoaa säilytyspalvelua sekä omille että SEB:n ulkopuolisille asiakkaille. Tämä saattaa aiheuttaa eturistiriitatilanteita sekä näiden SEB:n säilytys ja SEB:n oman rahastoliiketoiminnan välille sekä näiden toimintojen asiakkaiden kesken. Säilytystoimintaa harjoitetaan erillään SEB:n omasta rahastotoiminnnasta. Säilytystä ja SEB:n omaa rahastotoimintaa harjoitetaan aina rahastoasiakkaiden edun mukaisesti. Säilytystoiminto suorittaa säilytys- ja siihen liittyviä valvontatehtäviään rahastoasiakkaiden eduksi erillään SEB:n omasta rahastoliiketoiminnasta. Eturistiriitatilanteiden hallitsemiseksi ja välttämiseksi säilytys- ja rahastotoimintojen järjestämisessä on huomioitu SEB:n rahastotoiminnan ja säilytystoimintojen asianmukainen erillisyys (ns. kiinanmuurit). Myös säilytystoiminnon itsenäisyys ja säilytysasiakkaiden varojen tehokkas valvonta on otettu huomioon. Lisäksi toiminnoilta edellytetään markkinaehtoisesti toimimista. RAHASTOESITE - ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY 6

7 2.4. Tiedot päävälittäjästä (Prime broker) Päävälittäjän nimi Kotipaikka Societe Generale Newedge UK Financial Limited Lontoo, Yhdistyneet Kuningaskunnat ja Wales Societe Generale Newedge UK Limited on Yhdistyneiden Kuningaskuntien Finanssivalvonnan (FCA) valvoma organisaatio ja sen omistaa Societe Generale. Yhteistyö Prime Brokerin kanssa toimii käytännössä Omaisuudenhoitajan salkunhoidon kautta, jossa Estlander & Partners Oy vastaa sijoitusten tekemisestä ja allokoinnista automaattisen allokointijärjestelmän avulla. Mahdolliset eturistiriidat, jotka liittyvät yhteistyöhön Prime Brokerin kanssa, hallitaan ja hoidetaan ensisijaisesti Omaisuudenhoitajan sisäisten ohjeiden mukaan. RAHASTOESITE - ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY 7

8 3. Sijoitusrahastot 3.1. Tiedot sijoitusrahastoista Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy:n Rahastot Commodity, Dynamic, Freedom ja Presto, ovat Suomessa rekisteröityjä sijoitusrahastolain 12 luvun mukaisia erikoissijoitusrahastoja sekä lain vaihtoehtorahastojen hoitajista mukaisia vaihtoehtorahastoja. Sijoitusrahaston nimi Commodity Dynamic Freedom Presto Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Commodity Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Dynamic Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Freedom Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Presto Likviditeetti Viikottain Päivittäin Päivittäin Päivittäin Rahaston aloittamispäivä Sääntöjen viimeisin vahvistuspäivä Vuosikertomus ja puolivuosikatsaus Arvonkehitys Tilinpäätösajankohta Rahaston ja Rahastoyhtiön tilintarkastajat Saatavilla maksutta Rahastoyhtiöstä tai osoitteesta Saatavilla maksutta Rahastoyhtiösta tai osoitteesta (ensimmäinen tilikausi päättyy ) KHT Kjell Berts KHT Kristian Berg* Varatilintarkastaja: Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy * Rahasto-osuudenomistajien valitsema tilintarkastaja 3.2. Sijoitusstrategioista yleisesti Rahastoja hallinnoi Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy. Rahastoyhtiö on ulkoistanut Rahastojen salkunhoidon sijoituspalveluyritykselle Estlander & Partners Oy:lle ( Omaisuudenhoitaja ). Finanssivalvonta valvoo sekä Rahastoja että Rahastoyhtiötä. Rahastot sopivat sijoittajalle, joka haluaa hyödyntää Estlander & Partnersin yli 20-vuotista kokemusta systemaattisten sijoitusstrategioiden kehittämisestä ja toteuttamisesta. Suositeltava sijoitusaika on vähintään viisi vuotta. RAHASTOESITE - ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY 8

9 Strategioiden osto- ja myyntisignaalit perustuvat erilaisiin yhdisteltyihin sekä tilastollisiin että matemaattisiinkvantitatiivisiin analyyseihin. Kaupankäyntisignaalit seuraavat tiettyjä tilastollisia periaatteita ja hyödyntävät tilanteita, joissa strategian mukainen todennäköisyys tehdä positiivista tuottoa riskitaso huomioon ottaen on varteenotettava. Strategiat tuottavat siten sekä kannattavia että kannattamattomia kauppoja. Strategioita seuraa päivittäin salkunhoitajatiimi. Salkunhoitajatiimin päätehtävä on seurata strategian eri kaupankäyntimallien tuottoa ja edelleenkehittää mallien toimivuttaa erilaisissa markkinatilanteissa. Käyttämällä kvantitatiivisia analyysejä salkunhoitajatiimi pystyy tunnistamaan ajanjaksoja, jolloin odotetut tuotot tietyllä markkinalla ovat poikkeuksellisen korkeita tai alhaisia suhteutettuna niiden riskitasoon. Keskeisiä kriteereitä Rahastojen sijoitusinstrumenttien valinnassa ovat korkea likviditeetti, alhaiset kaupankäyntikustannukset sekä luotettava arvon määrittäminen. Hakiessaan sijoituksia ainoastaan hyvin likvideillä markkinoilla strategiat varmistavat, että positioita voidaan sekä avata että sulkea hinnoilla, jotka ovat hyvin lähellä sijoitusstrategioiden käyttämiä malliarvoja. Rahastojen sijoitusstrategian kokonaisvaltaisesta muuttamisesta päättää Rahastoyhtiön hallitus Rahastojen sääntöjen mukaisesti. Rahastojen sääntöjen muuttaminen ei edellytä Finanssivalvonnan vahvistusta, mutta säännöt on toimitettava tiedoksi Finanssivalvonnalle ja myös saatettava rahastoosuudenomistajien tietoon ennen niiden voimaantuloa. RAHASTOESITE - ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY 9

10 3.3. Estlander & Partners Commodity Estlander & Partners Commodity on hyödykerahasto, jonka tarkoituksena on tarjota sijoittajalle mahdollisuus allokoida sijoitussalkkunsa riskit ja tuottomahdollisuudet hyödykesegmenttiin erityisesti johdannaissopimuksia käyttämällä. Se sopii sijoittajille, jotka haluavat hyötyä globaalien hyödykemarkkinoiden tarjoamista tuottomahdollisuuksista markkinatilanteesta riippumatta. B-osuus* C-osuus Vähimmäismerkintä Merkintäpalkkio 2 % 0 % Lunastuspalkkio 1 % 0 % Hallinnointipalkkio 2 % 1,5 % Tuottosidonnainen palkkio 20 % 20 % ISIN FI FI Valuutta EUR EUR Osuuslaji Kasvu Kasvu Estlander & Partners Commodity on merkittävissä ja lunastettavissa jokaisen viikon ja kuukauden viimeisenä pankkipäivänä. Merkintätili: Nordea FI *Aloituspäivä RAHASTOESITE - ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY 10

11 3.4. Estlander & Partners Dynamic Estlander & Partners Dynamic on varainhoitorahasto, jonka tarkoituksena on tarjota sijoittajalle mahdollisuus allokoida sijoitussalkkunsa riskit osake- ja korkomarkkinoille erityisesti johdannaissopimuksia käyttämällä. Se sopii sijoittajille, jotka haluavat hyötyä globaalien osake- ja korkomarkkinoiden tarjoamista tuottomahdollisuuksista. A-osuus B-osuus C-osuus II-osuus Vähimmäismerkintä osuus Merkintäpalkkio 2,5 % 1,5 % 0 % 3 % Lunastuspalkkio 1 % 1 % 0 % 1 % Hallinnointipalkkio 1,9 % 1,4 % 0,90 % 1,9 % Tuottosidonnainen palkkio ISIN FI FI FI Ilmoitetaan myöhemmin Valuutta EUR EUR EUR EUR Osuuslaji Kasvu Kasvu Kasvu Kasvu, arvoosuus Estlander & Partners Dynamic on merkittävissä ja lunastettavissa jokaisena pankkipäivänä. Estlander & Partners Dynamic II-osuudet lasketaan liikkeelle aikaisintaan 1. helmikuuta 2015 Euroclear Finlandin arvo-osuusjärjstelmässä. Arvo-osuusjärjestelmään liitetyt osuudet ovat suunnattu erityisesti ulkomaalaisille sijoittajille, joiden rahasto-osuuksien merkitseminen ja lunastaminen helpottuu kansainvälisen selvitysjärjestelmän avulla. Rahastoyhtiön liikkeeseenlaskijan asiamies ilmoitetaan myöhemmin. Merkintätili: Nordea FI RAHASTOESITE - ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY 11

12 3.5. Estlander & Partners Freedom Estlander & Partners Freedom on vaihtoehtorahasto, jonka tarkoituksena on tarjota sijoittajalle mahdollisuus allokoida sijoitussalkkunsa riskit neljään eri omaisuusluokkaan osakkeisiin, korkoihin, hyödykkeisiin ja valuuttoihin erityisesti johdannaissopimuksia käyttämällä. Se sopii sijoittajille, jotka haluavat hyötyä laajasti hajautetusta globaalista usean omaisuusluokan salkusta ja eri pituisten hintatrendien tuottomahdollisuuksista. A-osuus B-osuus C-osuus D-osuus E-osuus Vähimmäismerkintä Merkintäpalkkio 3 % 2 % 1 % 0 % 1, 5 % Lunastuspalkkio 1 % 1 % 0 % 0 % 0,5 % Hallinnointipalkkio 3 % 2,5 % 1,8 % 1,5 % 2 % Tuottosidonnainen palkkio 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % ISIN FI FI FI FI FI Valuutta EUR EUR EUR EUR EUR Osuuslaji Kasvu Kasvu Kasvu Kasvu Tuotto Estlander & Partners Freedom on merkittävissä ja lunastettavissa jokaisena pankkipäivänä. Merkintätili: Nordea FI RAHASTOESITE - ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY 12

13 3.6. Estlander & Partners Presto Estlander & Partners Presto on vaihtoehtorahasto, jonka tarkoituksena on tarjota sijoittajalle mahdollisuus allokoida sijoitussalkkunsa riskit neljään eri omaisuusluokkaan osakkeisiin, korkoihin, hyödykkeisiin ja valuuttoihin erityisesti johdannaissopimuksia käyttämällä. Se sopii sijoittajille, jotka haluavat hyötyä laajasti hajautetusta globaalista usean omaisuusluokan salkusta ja lyhyempien hintatrendien tuottomahdollisuuksista. D-osuus E-osuus C-osuus F-osuus Vähimmäismerkintä Merkintäpalkkio 2,5 % 1,75 % 1 % 0 % Lunastuspalkkio 1 % 1 % 0 % 0 % Hallinnointipalkkio 2,75 % 2,25 % 2 % 1,5 % Tuottosidonnainen palkkio 20 % 20 % 20 % 20 % ISIN FI FI FI FI Valuutta EUR EUR EUR EUR Osuuslaji Kasvu Kasvu Kasvu Kasvu Estlander & Partners Presto on merkittävissä ja lunastettavissa jokaisena pankkipäivänä. Merkintätili: Nordea FI RAHASTOESITE - ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY 13

14 4. Riskit Kaikkeen sijoitustoimintaan liittyy riskejä. Ei ole mitään takuita siitä, että sijoitus Rahastoihin antaisi hyvän tuoton, vaikka yleinen pääomamarkkinoiden kehitys olisikin positiivinen. Ei ole mitään takuita siitä, ettei rahastosijoitus johtaisi tappioihin. Sijoitettavien varojen arvot voivat sekä nousta että laskea, eikä ole takuita siitä, että sijoitettu pääoma saadaan kokonaisuudessaan takaisin. Rahastolle asetettu mahdollinen tuoton tavoite ei takaa Rahaston tulevaa kehitystä. Sijoituksella ei ole pääomatakuuta ja sijoitukseen liittyy riski sijoitettavien varojen menettämisestä. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevista tuotoista. Rahastoihin tehtäviä sijoituksia tulee pitää pitkäaikaisina Riskienhallinta Rahaston strategia sisältää riskienhallintajärjestelmän, jonka avulla pyritään hallitsemaan päivittäistä riskiä sekä varmistamaan salkun hajautus eri markkinatilanteissa. Salkunhoitajatiimi ja riskienhallintapäällikkö valvovat, että strategian riskitaso on sekä salkku- että instrumenttitasolla strategian riskimandaatin mukainen. Pääasiallisesti käytettävät riskitunnusluvut ovat Value At Riskluku (VaR), joka kuvastaa tietyllä todennäköisyydellä tietyssä ajassa rahamäärän, jonka verran sijoitussalkun arvo voi laskea; ja volatiliteetti, joka kertoo salkun päivittäisestä liikkeestä. Omaisuudenhoitajan riskianalyysit perustuvat myös erilaisiin herkkyys- ja skenaarioanalyyseihin, joissa Rahaston salkun mahdolliset tulevaisuuden arvonmuutokset analysoidaan eri markkinaskenaarioiden avulla. Nämä mitä jos -analyysit indikoivat salkun arvon käyttäytymistä erilaisissa shokkitilanteissa, joissa finanssimarkkinoilla tapahtuisi historiallisestikin mitattuna suuri liike. Rahastot käyttävät johdannaisilla saavutettua vivutusta (leverage) sijoitustoiminnassaan. Vivutuksen tasoa seurataan jatkuvasti. Vivutuksen laskennassa käytetään sijoitusasteeseen perustuvaa menetelmää (commitment method), jonka mukaan positio johdannaissopimuksessa muunnetaan vastaavaksi positioksi johdannaissopimuksen kohde-etuudessa. Vivutuksen taso voi ajoittain olla korkea. Taso johtuu Rahaston käyttämästä salkunhoitotekniikasta, jolla pyritään saavuttamaan omaisuusluokkien välillä hyvin tasapainotettua volatiliteettia ja sijoitussalkkua, joka, sijoitusstrategiasta riippuen, on hajautettu korkoinstrumentteihin sekä osakkeisiin, raaka-aineisiin ja valuuttoihin. Erityisesti korkoperusteisissa johdannaisissa sijoitusasteeseen perustuva vivutuksen laskenta johtaa korkeaan vivutuksen tasoon, korkoinstrumenttien matalasta volatiliteetistä johtuen. Mahdolliset muutokset Rahaston käyttämän vivutuksen enimmäistasoon ja vivutuksen kokonaismäärä ilmoitetaan Rahaston vuosi- ja puolivuotiskatsauksessa. RAHASTOESITE - ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY 14

15 4.2. Keskeiset riskit tiivistetysti Alla olevassa taulukossa on tiivistetty Rahastoihin liittyviä keskeisiä riskejä. Commodity Dynamic Freedom Presto Volatiliteetti(riskitaso) 8-13 % Noin 9 % Noin. 16 % % Margin to Equity Keskimäärin n. 15% (oltava alle 50%) Keskimäärin n. 10 % (oltava alle 50 %) Keskimäärin n. 20% (oltava alle 50 %) Keskimäärin n. 15% (oltava alle 50%) Vivutus Johdannaisilla Johdannaisilla Johdannaisilla Johdannaisilla Vivutuksen enimmäistaso Johdannaisriski Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Vastapuoliriski Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Operatiivinen riski Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Likviditeettiriski Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Markkinariski Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Erityisten tapahtumien riski Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Force Majeure -riski Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Muut Riskit Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Johdannaisriski Vastapuoliriski Operatiivinen riski Johdannaisten käyttö voi lisätä tai vähentää Rahaston riskiä ja odotettua tuottoa. Johdannaissopimusten käyttö voi lisätä vastapuoliriskiä tai operatiivista riskiä. Vastapuoliriskillä tarkoitetaan sitä, ettei Rahaston vastapuoli arvopaperimarkkinoilla suoriudu sovituista velvollisuuksistaan. Vastapuoliriski voi aiheutua esimerkiksi arvopaperien tai rahoitusinstrumenttien selvitystilanteessa, jos vastapuoli ei toimi sovittujen ehtojen mukaisesti. Säilytystilanteessa voi syntyä vastapuoliriski, jos säilytyksessä olevat varat menetetään kokonaan tai osittain esimerkiksi huolimattoman tai petollisen toiminnan tai muun syyn perusteella. Operatiivinen riski on riski, joka aiheutuu toimintatapojen, henkilöstön tai tietojärjestelmien puutteellisesta toiminnasta. Operatiivista riskiä pyritään hallitsemaan sisäisillä ja ulkoisilla järjestelyillä, joissa kaikki mahdolliset erilaiset riskitekijät pyritään ottamaan huomioon ja niiden mahdollisuus ja riskistä aiheutuvat tappiot pyritään minimoimaan. RAHASTOESITE - ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY 15

16 Likviditeettiriski Markkinariski Erityisten tapahtumien riski Force Majeure -riski Muut Riskit Likviditeettiriskillä tarkoitetaan sitä, ettei Rahaston sijoituksia voida realisoida suunnitellussa ajassa tai toivottuun hintaan. Rahastojen sijoitusstragiat pyrkivät sijoittamaan vain korkean likviditeetin sijoitusinstrumentteihin. Likvideettiriski saattaa lisätä Rahaston kaupankayntikuluja esimerkiksi suurien lunastuksien yhteydessä. Markkinariskillä tarkoitetaan sitä, että Rahaston sijoitussalkun positioiden markkina-arvot voivat vaihdella esimerkiksi vaihtokurssien tai markkinahintojen yleisen arvonkehityksen seurauksena. Erityisten tapahtumien riskeinä pidetään usein riskejä, joita on vaikeaa edes laskennallisesti ottaa huomioon ja jotka aiheutuvat ennaltaarvaamattomasta, ulkopuolisesta tapahtumasta, kuten esimerkiksi poliittisista tapahtumista. Erityisten tapahtumien riski korostuu esimerkiksi silloin kun rahasto käy kauppaa kansainvälisesti erilaisissa kaupankäyntiympäristöissä. Erityisten tapahtumien riskiä voidaan pyrkiä madaltamaan lähinnä ottamalla huomioon maailmanpoliittinen tilanne ja pyrkimällä reagoimaan mahdollisiin katastrofitilanteisiin jo ennen niiden syntyä. Force Majeure -riskillä tarkoitetaan Rahaston toimintaan vaikuttavaa ennalta arvaamattomia ja ylivoimaista tapahtumista aiheutuvia riskejä. Tällaisia riskejä voivat olla esim. luonnon katastrofit, kapinat ja työtaistelutoimenpiteet. Force Majeure -riskien realisoituminen voi vaikuttaa Rahaston arvoon ja siten rahasto-osuuden arvoon. Rahaston toimintaan voi liittyä myös riskejä, joita ei ole pystytty tunnistamaan. Tällaisilla riskeillä voi olla merkittävä vaikutus Rahaston arvoon ja tuottoon. Kaikkeen sijoitustoimintaan liittyy riski sijoitettujen varojen menettämisestä. RAHASTOESITE - ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY 16

17 5. Muuta tietoa 5.1. Merkintä Rahasto-osuuksien merkitsijän tulee ilmoittaa aikomuksestaan merkitä rahasto-osuuksia Rahastoyhtiölle kirjallisesti viimeistään merkintäpäivänä edeltävänä päivänä lähettämällä Rahastoyhtiölle täytetty merkintälomake liitteineen. Asiakirjat voi toimittaa Rahastoyhtiöön postitse, faksitse tai sähköpostitse Tämän lisäksi merkitsijän tulee siirtää koko merkintäsumma Rahaston pankkitilille. Merkintämaksun on oltava Rahaston pankkitilillä viimeistään merkintäpäivää edeltävänä päivänä tai Rahastoyhtiön ja merkinnän tehneen rahasto-osuudenomistajan sopimana muuna päivänä. Tilisiirron yhteydessä on maksun viestiosassa mainittava merkitsijän nimi, henkilö- tai Y-tunnus ja puhelinnumero. Maksun vastaanottaja on Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy. Finanssivalvonta voi erityisestä syystä rahasto-osuudenomistajien edun sitä vaatiessa myöntää Rahastoyhtiölle luvan keskeyttää väliaikaisesti Rahaston rahasto-osuuksien liikkeeseenlaskun Lunastus Lunastuspyyntö tulee ilmoittaa kirjallisesti Rahastoyhtiölle viimeistään lunastuspäivää edeltävänä päivänä lähettämällä Rahastoyhtiölle täytetty lunastuslomake. Lunastuslomakkeen voi toimittaa Rahastoyhtiöön faksitse, sähköpostitse tai postitse. Mahdollinen osuustodistus on toimitettava samanaikaisesti. Määräajan jälkeen vastaanotettu lunastustoimeksianto toteutetaan seuraavana lunastuspäivänä. Lunastuspyyntö voidaan peruuttaa ainoastaan Rahastoyhtiön suostumuksella. Lunastuskurssi määräytyy lunastuspäivän arvon mukaan. Lunastusmaksu suoritetaan muutaman pankkipäivän kuluessa lunastuspäivästä tai Rahastoyhtiön ja lunastusta vaatineen rahasto-osuudenomistajan sopimana muuna päivänä Kulut Sijoittajilta peritään merkintä- ja lunastuspalkkio merkinnän ja lunastuksen yhteydessä. Muut kunkin Rahaston toiminnasta aiheutuvat kulut maksetaan sijoitusrahaston varoista kunkin Rahaston sääntöjen ja tänän Rahastoesitteen mukaisesti Arvonlaskenta ja arvon julkaiseminen Rahasto-osuuksien arvo julkaistaan kahden pankkipäivän kuluessa jokaisesta merkintäpäivästä internet-osoitteessa ja se ilmoitetaan myös Suomen Sijoitustutkimus Oy:lle. Rahastojen arvo lasketaan ja julkaistaan liikkeeseenlaskuvaluutassa. Arvonlaskennassa noudatetaan Rahaston sääntöjen mukaisia arvostusperiaatteita. RAHASTOESITE - ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY 17

18 Rahastoista tehdään kuukausiraportit, vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus, jotka ovat saatavissa maksutta Rahastoyhtiöstä. Rahastojen aiempi tuottokehitys on saatavilla osoitteesta tai suoraan Rahastoyhtiöltä. Rahastojen arvonlaskentaan liittyvän olennaisen virheen raja on Freedomin ja Preston osalta 0,5 % ja Commodityn ja Dynamicin osalta 0,3 % Rahaston arvosta. Rahastoyhtiö ylläpitää luetteloa kaikista Rahaston arvonlaskennassa tapahtuneista virheistä. Luettelo olennaisista virheistä on saatavissa maksutta Rahastoyhtiöstä. Tilanteissa, joissa olennaisen virheen raja ylittyy, toimitaan Finanssivalvonnan ja Rahastoyhtiön sisäisten menettelytapaohjeiden mukaisesti Eturistiriidat Rahastoyhtiön toiminta muodostuu rahastojen hallinnoinnista ja siinä yhteydessä saattaa syntyä tilanteita, joissa kahden osapuolen edut ovat ristiriidassa toisensa kanssa. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi kahden sijoittajan, Rahastoyhtiön, samaan konserniin kuuluvan toisen yhtiön ja/tai ko. yhtiöiden työntekijöiden välillä. Rahastoyhtiö soveltaa tiettyjä kirjallisia toimintaperiaatteita ja on ryhtynyt rakenteellisiin ja hallinnollisiin toimenpiteisiin tunnistettujen eturistiriitojen hallitsemiseksi. Salkunhoidon osalta, Rahastoyhtiö on huolehtinut siitä, että Omaisuudenhoitajalla on riittäviä toimintaperiaatteita ja rakenteellisia järjestelyjä eturistiriitojen hallitsemiseksi. Rahastoyhtiön on erityisesti varmistanut, ettei Omaisuudenhoitaja harjoita sijoitusstrategioiden kanssa kilpailevaa kaupankäyntiä omaan lukuunsa, että sijoitusten allokointi Omaisuudenhoitajan asiakkaiden välillä on automatisoitu, että sen oma riskienhallintatoiminto on toiminnallisesti ja hierarkkisesti erillään salkunhoidosta ja että Omaisuudenhoitaja soveltaa asianmukaisia palkitsemisjärjestelyjä, jotka estävät liiallista riskinottoa. Rahastoyhtiön ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä huolimatta eturistiriitoja voi syntyä. Tällöin Rahastoyhtiö ilmoittaa ko. osapuolille siitä ja ryhtyy tarvittaviin, mahdollisiin toimenpiteisiin eturistiriidan poistamiseksi. Lisätietoja eturistiriitojen hallinnasta on saatavissa Rahastoyhtiöltä Sijoitusrahaston verotus Rahastot eivät ole Suomen lain mukaan tuloverovelvollisia, eikä ne maksa veroa luovutusvoitoista tai korkotuloista Osuudenomistajien verotus Kaikki Rahastojen liikkeeseenlaskemat kasvuosuudet ovat osuuksia, joiden tuotto pääomitetaan ja osuuksien tuotosta peritään vero vasta lunastuksen yhteydessä voimassa olevan pääomatulon veroprosentin mukaan. Rahastoyhtiö ei suorita kasvuosuuksien lunastuksesta syntyneistä luovutusvoitoista ennakonpidätystä. Rahasto-osuudenomistajan tulee ilmoittaa rahasto-osuuksien myynnistä saamansa luovutusvoitot veroilmoituksessa tai veroehdotuksessa. Rahasto-osuusomistus on ilmoitettava verotettavana varallisuutena. Rahastoyhtiö ilmoittaa verottajalle rahasto-osuuksien RAHASTOESITE - ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY 18

19 omistukset sekä vuoden aikana tapahtuneet rahastoosuuksien lunastukset ja osuudenomistajille maksetut tuotot vuosittain Suomen veroviranomaisille. Yksittäisten sijoittajien saamien luovutusvoittojen verotus riippuu yksittäisten sijoittajan veroaseman ja/tai sijoituspaikan mukaan sovellettavasta verolaista. Sijoittajia pyydetään ottamaan yhteyttä kotipaikkakuntansa veroviranomaisiin, mahdollisten verotukseen liittyvien kysymysten selvittämistä varten. Tarkemmat tiedot verotuksesta Suomessa ja kulloinkin sovellettavat verokannat löytyvät internetosoitteessa Asiamiesten käyttö Rahastoyhtiö käyttää asiamiehiä Rahastojen sääntöjen mukaisesti. Lisätietoja Rahastoyhtiön käyttämistä asiamiehistä on saatavilla Rahastoyhtiöltä Sijoittajien erityiskohtelu Rahastoyhtiön on kohdeltava rahasto-osuudenomistajia yhdenvertaisesti. Sijoittajien kohtelu poikkeaa toisistaan esimerkiksi saman rahaston erilajisten osuuksien kohdalla mikäli erilainen kohtelu on sijoittajien kannalta oikeudenmukaista ja yhdenvertaisuuden periaatetta huomioonottavaa. Sijoittajien erityiskohtelusta rahastomerkintöjen osalta on kirjoitettu Rahastojen sääntöihin Omistajaohjauksen periaatteet Rahastoyhtiö tai Omaisuudenhoitaja evät pyri aktiiviseen omistajaohjauspolitiikkaan. Pääsääntöisesti Rahastojen sijoitustoiminnan tavoitteena on sijoittaa varansa lähinnä omaisuusluokkiin, joihin ei liity lainkaan omistajanohjausta. Mikäli Rahaston varat ovat sijoitettu siten, että Rahastoyhtiö voi harjoittaa omistajanohjausta, pyrkii se ainoastaan valvomaan, että omistajanohjauksen kohde yleisellä tasolla toimii Rahaston ja sen osuudenomistajien taloudellisen edun mukaisesti. Omistajaohjauspolitiikkaan kuuluu läheisesti se, että Rahastoyhtiö varmistaa tarvittavan tiedonsaannin Rahaston sijoituksista. RAHASTOESITE - ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY 19

20 RAHASTOSÄÄNNÖT

sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen sekä erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt

sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen sekä erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt Finlandia Rahastoyhtiö Oy Rahastoesite Yhteiset säännöt 1/3 Finlandia Rahastoyhtiö Oy sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen sekä erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt Finanssivalvonta

Lisätiedot

Rahaston voimassa olevat säännöt on hyväksytty OP-Rahastoyhtiön hallituksessa 27.8.2014. Säännöt ovat voimassa 8.12..2014 alkaen.

Rahaston voimassa olevat säännöt on hyväksytty OP-Rahastoyhtiön hallituksessa 27.8.2014. Säännöt ovat voimassa 8.12..2014 alkaen. Rahaston voimassa olevat säännöt on hyväksytty OP-Rahastoyhtiön hallituksessa 27.8.2014. Säännöt ovat voimassa 8.12..2014 alkaen. OP-METSÄNOMISTAJA -ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT 1 Sijoitusrahaston nimi

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT

SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT 1. Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Obsido Rebalanced Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto ). Rahaston ruotsinkielinen nimi on Obdsido

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahaston säännöt. 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö. 2 Asiamies

Erikoissijoitusrahaston säännöt. 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö. 2 Asiamies Erikoissijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on GeisterZähmer Suojattu Osakestrategia Erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto).

Lisätiedot

Pankkitilit SEB 330100-01133701 FI8633010001133701

Pankkitilit SEB 330100-01133701 FI8633010001133701 RAHASTOESITE YLEINEN OSA RAHASTOESITTEEN RAKENNE Tämä Alexandria Rahastoyhtiö Oy:n (jäljempänä Rahastoyhtiö ) rahastoesite koostuu itse rahastoesitteestä, kaikkia Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen

Lisätiedot

Rahastoesite eq Hoivakiinteistöt -erikoissijoitusrahasto. Rahaston yleiskuvaus ja sijoituspolitiikka. Minimisijoitus. Rahaston pankkitili

Rahastoesite eq Hoivakiinteistöt -erikoissijoitusrahasto. Rahaston yleiskuvaus ja sijoituspolitiikka. Minimisijoitus. Rahaston pankkitili 1(8) Erikoissijoitusrahasto Finnreit Caren uudet säännöt tulevat voimaan. Rahaston nimi muuttuu ja uusi nimi on Erikoissijoitusrahasto eq Hoivakiinteistöt. Rahaston sijoituspolitiikassa tai rahaston toiminnan

Lisätiedot

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Sisällysluettelo SIJOITUSRAHASTO... 4 SP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINNOIMAT SIJOITUSRAHASTOT... 4 SIJOITUSRAHASTOTYYPIT JA NIIHIN LIITTYVÄT RISKIT... 5 Korkorahastot...5

Lisätiedot

TIETOA ESTLANDER & PARTNERS -KONSERNISTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO

TIETOA ESTLANDER & PARTNERS -KONSERNISTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO TIETOA ESTLANDER & PARTNERS -KONSERNISTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO 1. Estlander & Partners Oy... 1 2. Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy...

Lisätiedot

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain mukaiset tiedot Finlandia Group Oyj:stä, tarjottavista sijoituspalveluista

Lisätiedot

S I J O I T T A J A T I E D O T E

S I J O I T T A J A T I E D O T E 1.1.2013 1 Yleisiä tietoja :stä 1.1 Tiedotteen tarkoitus Sijoitus- ja oheispalveluiden tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ Sijoituspalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoituspalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta TIETOJA WIP:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ SEKÄ RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT 1. Yleistä Tähän tiedotteeseen

Lisätiedot

Aakkoset. M aailman vahvin armeija. - Hämäläinen -

Aakkoset. M aailman vahvin armeija. - Hämäläinen - Aakkoset. M aailman vahvin armeija. - Hämäläinen - Tämä Sijoittajan Tietopaketti ja sen kulloinkin voimassaoleva versio julkaistaan Taaleritehtaan verkkopalvelussa osoitteessa www.taaleritehdas.fi. Etsikää

Lisätiedot

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy RAHASTOESITE Sijoitusrahasto... 3... 3 :n perustiedot... 3 :n ja Suomeen rekisteröityjen Nordea-rahastojen tilintarkastajat... 3 Rahastoyhtiön käyttämät asiamiehet... 3 Rahaston markkinointi muissa maissa...

Lisätiedot

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa.

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa. TIETOJA PALVELUTARJOAJASTA JA TARJOT- TAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain

Lisätiedot

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA SIJOITUSPALVELULAIN MUKAISET TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA, RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA

Lisätiedot

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain ja

Lisätiedot

Sijoitus rahasto-opas

Sijoitus rahasto-opas Sijoitus rahasto-opas Sisällys Lukijalle...3 Sijoitusrahasto lyhyesti...4 Mikä sijoitusrahasto on?...5 Millaisia sijoitusrahastoja on?...8 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa on?...12 Mitä kuluja sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi.

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi. TIETOJA PALVELUNTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ YLEISIMMISTÄ RAHOITUSVÄLINETYYPEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ TYYPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu

Lisätiedot

MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista

MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista Tietoja Ålandsbanken Abp:stä Pankilla on toimilupa harjoittaa talletuspankkina luottolaitostoimintaa luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaisesti

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvoosuusjärjestelmässä

Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvoosuusjärjestelmässä Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvoosuusjärjestelmässä Toimitusjohtajan päätös Liikkeeseenlaskijoille Tilinhoitajille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille Sääntöviite: 2.1.13, 3.1.11, 3.1.12, 3.1.13,

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

KEHITTYVÄ KORKO II Lainan ehdot

KEHITTYVÄ KORKO II Lainan ehdot KEHITTYVÄ KORKO II Lainan ehdot Sijoittamista harkitsevan tulee lukea lainan ehdot kokonaan ja muodostaa oma kantansa ennen sijoituspäätöstä. Laina ei välttämättä ole kaikille sijoittajille sopiva sijoituskohde

Lisätiedot

DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2 000 000 000 EUROA

DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2 000 000 000 EUROA DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2 000 000 000 EUROA OHJELMAESITE 30.11.2010 OHJELMAN JÄRJESTÄJÄ: SAMPO PANKKI OYJ SISÄLTÖ 1 Ohjelmaesitteen tiivistelmä 3 2 Riskitekijät 7 3 Yleisiä

Lisätiedot

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity.

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Osakeyhtiölaki 2010 ISBN 952-5070-32-3 Painopaikka: Multiprint Oy, Helsinki The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Asunto-osakeyhtiölaki Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 I OSA YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN Interavanti Oyj ( Yhtiö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/1989 muutoksineen, AML ) 6 luvun

Lisätiedot

Rahastot. 1 Osakkeet OPAS

Rahastot. 1 Osakkeet OPAS SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #2 OPAS BON VOYAGE SÄÄSTÄMINEN ON MATKA Rahastot # 1 Osakkeet 9 22 2 Osta halvalla, myy kalliilla katso kuinka Miksi sijoittaisin rahastoon katso hyödyt 8 Hajauttamalla riskit

Lisätiedot

Yhtiöesite First North Finland 2012

Yhtiöesite First North Finland 2012 YHTIÖESITE 2012 Yhtiöesite First North Finland 2012 First North on vaihtoehtoinen markkinapaikka, jota ylläpitää NASDAQ OMX -konserniin kuuluva pörssi. First North -yhtiöihin ei sovelleta samoja sääntöjä

Lisätiedot