ERIKOISSIJOITUSRAHASTO TITANIUM HOIVAKIINTEISTÖ RAHASTOESITE ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ERIKOISSIJOITUSRAHASTO TITANIUM HOIVAKIINTEISTÖ RAHASTOESITE (26.5.2015)"

Transkriptio

1 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO TITANIUM HOIVAKIINTEISTÖ RAHASTOESITE ( ) YLEISET TIEDOT RAHASTOSTA, RAHASTOYHTIÖSTÄ, SÄILYTYS- YHTEISÖSTÄ JA MUISTA PALVELUN- TARJOAJISTA Rahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö (jäljempänä Rahasto ), ruotsiksi Specialplaceringsfonden Titanium Vårdfastighet ja englanniksi Special Mutual Fund Titanium Care Real Estate (AIF). Rahasto aloitti toimintansa Rahasto on sijoitusrahastolaissa mainittu pääasiassa kiinteistöihin ja kiinteistöarvopapereihin sijoittava erikoissijoitusrahasto, joka voi poiketa sijoitusrahastolain yleisesti sijoitusrahastoja koskevista säännöistä ja rajoituksista, kuten rajoituksista koskien Rahaston sijoituskohteita, hajauttamista, arvonlaskentaa, merkintöjä ja lunastuksia sekä luotonottoa. Rahasto on myös vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa tarkoitettu vaihtoehtorahasto. Rahasto-osuudenomistajat voivat käyttää äänivaltaansa vuosittain rahastoyhtiön hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä pidettävässä varsinaisessa osuudenomistajien kokouksessa, jossa esitellään myös Rahaston tilinpäätös ja vuosikertomus. Rahasto-osuus oikeuttaa osuuksien määrän suhteessa jakautuvaan osuuteen sijoitusrahaston varoista. Rahaston tilikausi on kalenterivuosi. Rahastoyhtiö Rahastoa hallinnoi Titanium Rahastoyhtiö Oy (jäljempänä Rahastoyhtiö ). Rahastoyhtiön Y-tunnus on Rahastoyhtiö edustaa Rahastoa omissa nimissään ja toimii sen puolesta Rahastoa koskevissa asioissa sekä käyttää Rahastossa olevaan omaisuuteen liittyviä oikeuksia sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain asettamin rajoituksin. Titanium Rahastoyhtiö on perustettu Rahastoyhtiöllä on sijoitusrahastolain mukainen toimilupa sekä vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain mukainen vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa. Rahastoyhtiöön hallitukseen kuuluvat: puheenjohtaja Henri Prittinen ja hallituksen jäsenet Andrei Novitsky ja Riku Wiitala, joka on osuudenomistajien valitsema hallituksen jäsen. Rahastoyhtiön toimitusjohtajana toimii Teemu Kauppinen. aiheutuneiden vahinkojen korvaamiseksi, joista Rahastoyhtiö on lain mukaan vastuussa. Säilytysyhteisö Rahaston säilytysyhteisönä toimii Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminta (jäljempänä säilytysyhteisö ), joka on toimiluvallaan luottolaitostoimintaa harjoittava talletuspankki. Säilytysyhteisö vastaa Rahaston toiminnasta vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa sekä sijoitusrahastolaissa säännellyn mukaisesti. Rahaston varat säilytetään erillään Rahastoyhtiön, säilytysyhteisön ja muiden rahastojen varoista. Rahaston varoja ei voida käyttää Rahastoyhtiön tai säilytysyhteisön velkojen kattamiseksi. Säilytysyhteisö ei ole siirtänyt säilytysyhteisöä koskevia muita tehtäviä tai vastuita kolmannelle. Säilytysyhteisö ei saa käyttää Rahaston säilytysyhteisölle säilytettäväksi antamia varoja uudelleen. Tilintarkastaja Rahastoyhtiön ja Rahaston tilintarkastajana toimii KHTyhteisö KPMG Oy Ab (päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Timo Nummi). Osuudenomistajien valitsemana tilintarkastajana toimii KHT Tiia- Kaisa Kataja ja varatilintarkastajana KHT Timo Nummi. Keskuskauppakamarin hyväksymä kiinteistönarvioitsija Rahastoyhtiö teettää kiinteistöistä ja kiinteistöarvopapereista riippumattoman ja ulkopuolisen Keskuskauppakamarin hyväksymän arvioitsijan (Kiinteistötaito Peltola & Co Oy) laatimaan arvion hankintojen ja myyntien yhteydessä sekä jatkuvaan arvonlaskentaan kerran kuukaudessa. Kiinteistötekniset tarkastukset suorittaa tällä hetkellä Suomen Rakennustarkastus Oy. KENELLE TITANIUM KIINTEISTÖ SOPII? Titanium Kiinteistö sopii sijoittajalle, jolla osa sijoitussalkusta saa ajoittain sisältää kohtuullisen merkittävää riskiä joka tavoittelee hajautusta sijoitussalkkunsa muiden omaisuusluokkien ja kohteiden kanssa jolle sopii kiinteistösijoittamiseen lähtökohtaisesti suositeltava vähintään viiden vuoden sijoitusaika. Rahastoyhtiön toimintaa valvoo Finanssivalvonta. Rahastoyhtiöllä on lain edellyttämät riittävät omat lisävarat sen mahdollisesta huolimattomuudesta

2 RAHASTON KULUT JA PALKKIOT SIJOITUSTOIMINNAN STRATEGIA JA TAVOITTEET Rahaston pääasialliset sijoituskohteet ovat Suomessa sijaitsevat kiinteistöt ja suomalaiset kiinteistöarvopaperit. Kiinteistökohteiden käyttötarkoituksena ovat erilaiset hoiva- ja hyvinvointipalvelut. Tällaisia kohteita voivat olla mm. vanhusten hoivakodit, vammaisten palvelutalot, terveysasemat, päiväkodit sekä sosiaali- ja nuorisotoimeen liittyvät kiinteistöt. Rahasto voi sijoittaa myös rahaston säännöissä mainituin rajoituksin rahasto-osuuksiin tai joukkovelkakirjoihin (ETF tai ETC) sekä arvopapereihin, rahasto-osuuksiin, talletuksiin ja rahamarkkinavälineisiin. Merkintä- ja lunastuspalkkiot on ilmoitettu enimmäismäärinä, joissain tapauksessa sijoittaja saattaa maksaa vähemmän. Tarkempia tietoja saa Rahastoa hallinnoivasta Rahastoyhtiöstä. Esitetyt juoksevat kulut perustuvat vuonna 2014 perittyihin kuluihin. Niiden määrä voi vaihdella vuodesta toiseen. Ne eivät sisällä: Tuottosidonnaista palkkiota Rahaston maksamia kohteenhankinta- tai luovutuspalkkioita, paitsi toisen rahaston osuuksien ostamisesta tai myymisestä maksetut merkintä- ja lunastuspalkkiot Kiinteistöjen ylläpito- ja peruskorjauskustannuksia. Rahastoyhtiölle maksetaan lisäksi tuottosidonnaista palkkiota, joka on enintään kaksikymmentä (20) prosenttia referenssituoton ylitteestä. Referenssituottona käytetään seitsemää (7) prosenttia NAV -arvosta vuodessa. Referenssituotto lasketaan ja palkkio vähennetään Rahaston varojen nettoarvosta (NAV) kuukausittain arvonlaskennassa. Tuottosidonnainen palkkio lasketaan Rahaston varojen nettoarvosta (NAV) hallinnointipalkkion ja säilytysyhteisölle maksettavien kulujen vähentämisen jälkeen ja lisättynä Rahastosta osuudenomistajille maksetulla tuotonjaolla. Tuottosidonnainen palkkio maksetaan Rahaston varojen nettoarvosta (NAV) kuukausittain jälkikäteen. Tuottosidonnaista palkkiota voidaan veloittaa vain siitä osasta Rahaston arvonnousua, joka ylittää edellisen tuottosidonnaisen veloituksen mukaisen Rahaston arvon (ns. high-water-mark arvo). High-water-mark arvosta vähennetään tapahtuneet tuotonjaot. Palkkioista voidaan myöntää alennuksia asiakkaan kokonaisasiakkuus huomioiden. Kiinteistösijoituskohteiksi hankitaan uusia, uudehkoja, vastikään modernisoituja, rakennettavia tai saneerauksen kohteena olevia kohteita niiden pitkäaikaista omistusta varten. Kohteita ylläpidetään, kehitetään ja niiden arvon säilymisestä huolehditaan yhteistyössä vuokralaisen kanssa. Kohteiden kehittämisessä huomioidaan mm. mahdolliset muutostarpeet kohteen käyttötarkoituksessa sekä toimialan sääntelyssä tapahtuvat muutokset. Rahaston tavoitteena on saavuttaa Rahastolle mahdollisimman korkea tuotto Rahaston suositellun sijoitusajan kuluessa kiinteistösijoittamisen aika-ajoin mahdolliset voimakkaatkin arvonmuutokset huomioiden. Rahasto ei kuitenkaan takaa mitään määrällistä vuosittaista tuottotasoa. Rahaston tuottona jaetaan vuosittain vähintään 75 % Rahaston tilikauden voitosta. Tilikauden voittoa laskettaessa ei huomioida realisoitumattomia arvonmuutoksia RAHASTON VAROJEN SIJOITTAMINEN Rahaston varoja voidaan sijoittaa: 1) Suomessa sijaitseviin kiinteistöihin ja Suomessa sijaitsevia kiinteistöjä koskeviin kiinteistöarvopapereihin. 2) Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden ja sellaisten julkisyhteisöjen sekä muiden yhteisöjen, joiden takaajana on Euroopan talousalueeseen kuuluva valtio, liikkeeseen laskemiin euromääräisiin joukkovelkakirjalainoihin, jotka ovat julkisen kaupankäynnin kohteena. 3) Euromääräisiin, Euroopan talousalueeseen kuuluvien yritysten liikkeeseen laskemiin joukkolainoihin, jotka ovat julkisen kaupankäynninkohteena. 4) Talletuksiin luottolaitoksissa, joiden kotipaikka on Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Talletusten on oltava vaadittaessa takaisinmaksettava tai nostettavissa ja erääntyä maksettavaksi viimeistään kahdentoista (12) kuukauden kuluessa. Enintään kaksikymmentä (20) prosenttia Rahaston varojen nettoarvosta (NAV) saadaan sijoittaa talletuksiin samassa

3 luottolaitoksessa. Talletukset voivat olla euromääräisiä tai muussa valuutassa. 5) Suomeen rekisteröityjen, yhteistä kiinteistösijoitustoimintaa harjoittavien yhtiöiden osuuksiin tai osakkeisiin. 6) Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan saaneiden sijoitusrahastojen (UCITS) ja erikoissijoitusrahastojen (NON-UCITS) rahasto-osuuksiin ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin, jotka voivat olla myös pörssissä vaihdettavia rahasto-osuuksia (ETF). Nämä sijoituskohteet voivat olla myös muita kuin kotivaltionsa lainsäädännön mukaisesti sijoitusrahastodirektiivin edellytykset täyttäviä sijoitusrahastoja ja yhteissijoitusyrityksiä edellyttäen, että osuudenomistajien suoja ja varojen erillään pitoa, lainaksiottoa ja -antoa sekä arvopapereiden ja rahamarkkinavälineiden ilman katetta tapahtuvaa luovutusta koskeva sääntely vastaa sijoitusrahastodirektiivin vaatimuksia. Rahaston varoja ei voida sijoittaa osuuksiin sellaisissa sijoitusrahastoissa, erikoissijoitusrahastoissa tai yhteissijoitusyrityksissä, jotka sääntöjensä tai yhtiöjärjestyksensä mukaisesti voivat sijoittaa enemmän kuin kymmenen (10) prosenttia varoistaan toisten sijoitusrahastojen tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Rahaston varoja voidaan sijoittaa ainoastaan sellaisten sijoitusrahastojen, erikoissijoitusrahastojen rahasto-osuuksiin, yhteissijoitusyritysten osuuksiin ja pörssissä vaihdettaviin rahastoosuuksiin, joiden vuotuinen kiinteä hallinnointipalkkio on enintään kolme (3) prosenttia sijoitusrahaston, erikoissijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen arvosta. Tämän kiinteän hallinnointipalkkion lisäksi sijoituskohteena olevasta sijoitusrahastosta, erikoissijoitusrahastosta ja yhteissijoitusyrityksestä voidaan periä tuottosidonnaista palkkiota. Rahasto-osuuksien arvonkehitys on sidottu kohdissa 1-7 tarkoitettuihin sijoituskohteisiin tai markkinakorkoon tai koronvaihtosopimuksiin, tai valuutan tai valuuttakorin arvoon, volatiliteettiin tai volatiliteetti-indeksiin. Rahastoyhtiö saa hankkia sijoitusrahaston omistukseen enintään yhden neljäsosan saman sijoitusrahaston osuuksista. 7) Kiinteistörakentamiseen ja kiinteistöjalostustoimintaan. Tällaiset sijoitukset voivat olla enintään kaksikymmentä (20) prosenttia Rahaston varojen nettoarvosta (NAV). 8) Vakioituihin tai vakioimattomiin johdannaisiin, joiden kohde-etuutena voi olla kohdissa 1-7 mainitut sijoituskohteet, markkinakorko tai koronvaihtosopimus, valuutta tai valuuttakori, volatiliteetti tai volatiliteetti-indeksi tai edellä mainituista kohde-etuuksista muodostettu indeksi tai kori. Rahasto saa ostaa, myydä ja asettaa johdannaisia riippumatta siitä, onko Rahastolla positiota kohde-etuudessa. Vakioimattomien johdannaissopimusten vastapuolena voi olla luottolaitos, jonka kotipaikka on Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa tai Yhdysvalloissa tai sijoituspalveluyritys, jonka kotipaikka on Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Rahasto käyttää johdannaisia mm. a) tehostaakseen Rahaston varojen hoitoa korvaamalla arvopaperimarkkinoille tehtyjä suoria sijoituksia, b) suojatakseen Rahaston sijoituksia erityyppisiltä riskeiltä ja c) muodostaakseen positioita, jotka antavat positiivisen tuoton laskevilla markkinoilla (negatiivinen delta). SIJOITUSRAJOITUKSET Rahaston sijoitustoimintaa erityyppisiin sijoituskohteisiin rajoitetaan seuraavasti: Rahaston kokonaisvaroista (GAV) vähintään kuusikymmentä (60) prosenttia on sijoitettava Suomessa sijaitseviin kiinteistöihin ja Suomessa sijaitsevia kiinteistöjä koskeviin kiinteistöarvopapereihin. Rahasto voi poiketa rajoituksesta tilapäisesti merkintöjen ja lunastusten yhteydessä, mikäli Rahaston varoja ei voida tuottavalla tavalla sijoittaa sääntöjen mukaisiin kohteisiin, tai jos Rahaston osuudenomistajien etu muutoin sitä vaatii. Lukuun ottamatta kiinteistöä tai kiinteistöä koskevaa arvopaperia enimmäissijoitus yhden liikkeeseenlaskijan arvopapereihin, rahamarkkinavälineisiin tai sijoitusrahastoihin on kaksikymmentä (20) prosenttia Rahaston varojen nettoarvosta (NAV). Tällaisia sijoituksia saa olla enintään kaksi (2). Muiden yksittäisten sijoitusten enimmäiskoko on kaksikymmentä (20) prosenttia Rahaston varojen nettoarvosta (NAV). Edellä mainitusta riippumatta Rahaston varojen nettoarvosta (NAV) voidaan sijoittaa enintään kolmekymmentäviisi (35) prosenttia saman liikkeeseenlaskijan tai takaajan arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin, kun liikkeeseenlaskija tai takaaja on Suomen valtio, suomalainen kunta tai kuntayhtymä tai Euroopan unionin jäsenvaltio. Rahaston varojen nettoarvosta (NAV) enintään kaksikymmentä (20) prosenttia voidaan sijoittaa saman sijoitusrahaston rahasto-osuuksiin tai yhteissijoitusyrityksen osuuksiin. Rahaston varojen nettoarvosta (NAV) enintään kolmekymmentä (30) prosenttia voidaan sijoittaa tässä kohdassa mainittujen erikoissijoitusrahastojen rahasto-osuuksiin tai yhteissijoitusyritysten

4 osuuksiin, kuitenkin enintään kaksikymmentä (20) prosenttia saman erikoissijoitusrahaston rahasto-osuuksiin tai yhteissijoitusyrityksen osuuksiin. Kaikkien Rahaston omistamien joukkolainojen ja muiden korkoa tuottavien sijoituskohteiden duraatio on maksimissaan keskimäärin kymmenen vuotta. Rahaston sijoitusaste lasketaan jakamalla Rahaston sijoitukset ja vastuut Rahaston varojen nettoarvolla (NAV). Sijoitusaste laskettuna Rahaston varojen nettoarvosta (NAV) voi vaihdella minimissään kuudenkymmenen (60) prosentin ja maksimissaan kahdensadan (200) prosentin välillä. Mikäli Rahaston sijoitusaste on minimitason mukainen 60 %, tarkoittaa se sitä, että kyseiset sijoitukset koostuvat kotimaisista kiinteistöistä ja niihin liittyvistä kiinteistöarvopapereista. Rahaston kokonaisvaroista (GAV) täytyy olla sijoitettuna suomalaisiin kiinteistöihin ja kiinteistöarvopapereihin vähintään kuusikymmentä (60) prosenttia ja enintään sata (100) prosenttia. Korkein Rahaston sääntöjen sallima sijoitusaste pitää sisällään myös kiinteistöissä tai kiinteistöarvopapereissa jo mahdollisesti olevan vieraan pääoman sekä muista Rahaston solmimista sopimuksista (mukaan lukien johdannaiset) aiheutuvan sijoitusasteen nousun. RAHASTON RISKIT Lain mukaan rahastoa hoitavalla rahastoyhtiöllä on oltava toimintaansa nähden riittävät riskienhallintajärjestelmät. Rahastoyhtiössä noudatetaan sen hallituksen hyväksymiä riskienhallinnan periaatteita, jotka käsittävät menettelytapaohjeet mm. eri toimintojen riskien hallitsemisen vastuujaosta ja tehtävistä. Riskejä pyritään hallitsemaan asianmukaisin ja tehokkain järjestelyin. Rahaston sijoituspolitiikka ja sijoituskohteet huomioiden Rahastoon sijoittamiseen voi liittyä seuraavat riskit: Likviditeettiriski (maksuvalmiusriski) tarkoittaa sitä, että sijoitusten muuttaminen käteiseksi ei välttämättä onnistu suunnitellussa ajassa ja toivottuun hintaan. Kiinteistöjen tai kiinteistöarvopapereiden myyminen voi toisinaan edellyttää pitkääkin realisointiaikaa. Rahasto ryhtyy kuitenkin aina viipymättä toimiin lunastusten kattamiseksi. Likviditeettiriskiä pyritään hallitsemaan pitämällä sijoitussalkussa myös kooltaan ja yksikköhinnaltaan pienempiä kohteita sekä pitämällä Rahaston varoista mahdollisuuksien mukaan aina osa kiinteistövarallisuutta likvidimpinä varoina. Myös hyödyntämällä Rahaston mahdollisuutta luoton ottamiseen voidaan parantaa Rahaston maksuvalmiutta erityistilanteissa. Toimialariski: Rahaston kohdetoimialan liiketoiminnallinen menestyminen voi vaikuttaa merkittävästi kohdekiinteistöjen markkinahintoihin sekä Rahaston osuuden arvoon. Rahasto sijoitustoiminta keskittyy pääasiallisesti hoiva- ja hyvinvointikiinteistöihin, mikä nostaa Rahaston toimialariskiä. Toimialariskiä pyritään pienentämään hajauttamalla sijoituskohteita erilaisiin hoivatyyppeihin, toimialan aktiivisella seurannalla, erilaisten toimialan tulevaisuuteen vaikuttavien tekijöiden ennakoinnilla sijoituskohteiden valinnassa ja sijoituskohteiden huolellisella hoitamisella. Kohderiski tarkoittaa kiinteistökohteen ominaisuuksien heikkenemisestä aiheutuvaa omaisuuden arvon merkittävää laskua. Rahasto pyrkii hallitsemaan tätä riskiä arvioimalla kiinteistökohteiden kunnon huolellisesti ennen niiden hankkimista, seuraamalla jatkuvasti kohteiden kehitystä ja tekemällä tarvittaessa sopimus- ja rakennusteknisiä parannuksia. Kiinteistökohteisiin voi liittyä myös ennakoimattomia, odottamattomien ulkopuolisten tekijöiden (voimakkaat luonnonilmiöt, tuhotyöt ym.) aiheuttamaa vaikutusta kohteen arvon alentumisesta. Tällaisiin riskeihin pyritään varautumaan mahdollisimman kattavin vakuutuksin, ml. keskeytysturva. Kohderiskit kuuluvat tyypillisesti kiinteistösijoittamiseen. Vastapuoliriski tarkoittaa kiinteistön vuokralaisen kanssa tehtyyn vuokrasopimukseen liittyvää riskiä vuokrasuhteesta johtuvien velvoitteiden, pääasiallisena vuokranmaksu, asianmukaisesta hoitamisesta ajallaan. Näihin riskeihin pyritään varautumaan mm. hajauttamalla vuokrasuhteita julkisyhteisöjen ja yksityisten vuokralaisten kesken ja vuokralaisten huolellisella valinnalla. Maantieteellisellä riskillä tarkoitetaan tietylle alueelle tehtyihin kiinteistösijoituksiin liittyvää riskiä, joka aiheutuu alueen taloudellisten olosuhteiden merkittävästä ja ennakoimattomasta heikentymisestä heijastuen myös alueen kiinteistösijoituksen arvoon ja likvidisyyteen. Rahaston kiinteistösijoitukset tehdään aina Suomessa sijaitseviin kiinteistöihin tai kiinteistöjä koskeviin kiinteistöarvopapereihin. Maantieteellistä riskiä pyritään pienentämään hajauttamalla sijoituksia eri alueille Suomessa ja keskittymällä pääosin kasvukeskuksiin. Markkinariskit (osake- ja korkoriski) liittyvät arvopapereiden kurssien sekä korkojen

5 muutosten vaikutukseen sijoituskohteiden markkina-arvoon ja siten Rahaston sijoitusten arvoon. Näiden riskien merkitys on edellä mainittuja vähäisempi huomioon ottaen Rahaston sijoitustoiminnan keskittymisen pääasiassa kiinteistösijoituksiin. Selvitysriski on luottoriski, joka syntyy arvopaperitransaktion vastapuolen kyvystä toimittaa sovittujen ehtojen mukainen suoritus toisen vastapuolen jo täytettyä omat sopimusvelvoitteensa. Selvitysriskiä sisältyy rahoitusvälineiden kaupankäyntiin, kun maksu ja rahoitusvälineen luovutus selvitetään erillään. Rahaston sijoitustoiminnassa selvitysriskiä pyritään eliminoimaan toimimalla luotettavilla arvopapereiden kaupankäyntimarkkinoilla. Rahoitusriski: Rahaston rahoitustilanne voi heikentyä ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen saatavuudessa tai hinnassa saattaa tapahtua muutoksia. Rahasto pyrkii hallitsemaan rahoitusriskiä suojautumalla yleisen korkotason nousulta. Operatiivisella riskillä tarkoitetaan Rahastoon vaikuttavaa suoraa tai epäsuoraa taloudellista tappionvaaraa, joka aiheutuu Rahastoyhtiön riittämättömistä tai epäonnistuneista sisäisistä prosesseista, järjestelmistä, henkilöstöstä ja varsinkin henkilömuutoksista tai ulkoisista tekijöistä. Operatiivisiin riskeihin sisältyvät myös oikeudelliset ja tietoturvariskit. Operatiivisten riskien hallinta perustuu hallituksen vahvistamiin menettelytapaohjeisiin, joilla operatiivisia riskejä jatkuvasti huomioidaan ja arvioidaan sekä pyritään vähentämään ja ennakoimaan mm. erilaisin varajärjestelyin. Muut riskit, Force Majeure: Rahaston toimintaan voi liittyä myös muita johonkin toimintoon tai kokonaisuuteen vaikuttavia sisäisiä tai ulkoisia ennakoimattomia riskejä, joita ei voida vielä tunnistaa ja huomioida. Tällaisia riskejä ja niistä aiheutuvia seurauksia pyritään minimoimaan riskien tunnistamisen jatkuvalla seurannalla. On kuitenkin huomioitava, että sijoitustoimintaan voi aina liittyä täysin odottamattomia ja ylivoimaisista tapahtumista aiheutuvia riskejä (Force Majeure), joilla voi olla huomattavakin vaikutus Rahaston arvoon, sijoitustoimintaan ja rahasto-osuuksien lunastusten toteuttamiseen. Tällaisia riskejä ovat mm. luonnon katastrofit, työtaistelutoimenpiteet, kapinat ja sodat. LUOTON OTTAMINEN RAHASTON LUKUUN Rahastoyhtiö saa ottaa Rahaston lukuun Rahaston sijoitustoimintaa ja omaisuuden hoitamista varten luottoa määrän, joka vastaa enintään sata (100) prosenttia Rahaston varojen nettoarvosta (NAV). Rahastoyhtiö saa lisäksi ottaa erityisestä syystä Rahaston lukuun väliaikaiseen tarkoitukseen sijoitusrahastotoimintaa varten luottoa määrän, joka vastaa enintään kolmeakymmentä (30) prosenttia Rahaston varojen nettoarvosta (NAV). Erityisenä syynä voidaan pitää esimerkiksi kiinteistön tai kiinteistöarvopaperin hankintaan liittyviä rahoitustarpeita kohteisiin liittyvien velkojen tilapäiseksi uudelleenrahoittamiseksi. Erityisenä syynä voidaan pitää myös rahasto-osuuksien lunastamista, mikäli Rahastolla ei muuten ole riittäviä käteisvaroja lunastusten toteuttamiseen. Rahasto voi pantata varojaan luottojensa vakuudeksi. Panttaus voi tarvittaessa käsittää Rahaston kaikki varat. RAHASTO-OSUUKSIEN MERKINTÄ Rahasto-osuuksia voi merkitä kerran kuukaudessa ( Merkintäpäivä ). Merkintäpäivä on kunkin kalenterikuukauden viimeinen pankkipäivä. Rahastoosuuksia merkitään antamalla kirjallinen toimeksianto Rahastoyhtiölle vähintään kaksi (2) pankkipäivää ennen aiottua merkintää. Ilmoitus merkinnästä on sitova. Merkintämaksun on oltava Rahaston tilillä viimeistään merkintäpäivänä kello kaksitoista (12.00) Suomen aikaa. Rahasto-osuuden merkintähinta voidaan maksaa myös Rahastoyhtiön hyväksymällä apporttiomaisuudella. Rahastoyhtiön hyväksyntää varten varataan mahdollisuus tarkastaa ja arvioida apporttiomaisuuden teknisiä, taloudellisia ja juridisia ominaisuuksia Rahastoyhtiön tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla. Apporttina annettava omaisuus arvostetaan noudattaen Rahaston sääntöjen 14 :ssä mainittuja periaatteita. Apporttiomaisuudella suoritettu merkintä katsotaan maksetuksi, kun apporttiomaisuus on siirretty Rahaston omistukseen. Merkittävien rahasto-osuuksien lukumäärä lasketaan jakamalla merkintäpalkkiolla vähennetty merkintäsumma rahasto-osuuden arvolla. Mikäli merkintäpalkkiolla vähennetty merkintäsumma ei ole tasan jaollinen rahastoosuuden ja sen murto-osan arvolla, pyöristetään rahastoosuuksien lukumäärä alaspäin lähimpään rahasto-osuuden murto-osaan ja erotus lisätään rahastopääomaan. Vahvistuksena merkinnästä Rahastoon sijoittanut osuudenomistaja saa merkintälaskelman ja säännöissä mainituin edellytyksin myös osuustodistuksen. Rahastoyhtiö voi väliaikaisesti keskeyttää rahastoosuuksien merkinnät, mikäli rahasto-osuudenomistajien yhdenvertaisuus tai muu painava etu sitä erityisesti vaatii esimerkiksi silloin, kun Rahaston sijoituskohteiden päämarkkinapaikoilta tai olennaiselta osalta niistä ei ole

6 saatavissa luotettavia markkinatietoja tai rahasto-osuuden arvoa ei voida luotettavalla tavalla laskea. Myös yksittäisen merkinnän suuruutta voidaan väliaikaisesti rajoittaa edellä mainitun rahastoosuudenomistajien edun sitä vaatiessa. Yksittäisten merkintöjen suuruutta voidaan rajoittaa Rahaston varojen nettoarvon (NAV) ollessa yli 50 miljoonaa euroa ja kun yksittäisen merkinnän koko olisi yli viisikymmentä (50) prosenttia Rahaston varojen nettoarvosta (NAV). Merkintätoimeksianto voidaan toteuttaa edellyttäen, että Rahastoyhtiölle on toimitettu asianmukaiset ja riittävät tiedot merkitsijästä ja tämän henkilöllisyydestä. Rahastoyhtiöllä on oikeus hylätä merkintätoimeksianto tai lykätä sen toteuttamista, ellei sille ole toimitettu näitä tietoja. RAHASTO-OSUUKSIEN LUNASTUS Rahasto-osuuksia voi lunastaa neljä kertaa vuodessa ( Lunastuspäivä ). Lunastuspäivät ovat kalenterivuoden maaliskuun, kesäkuun, syyskuun ja joulukuun viimeinen pankkipäivä. Rahasto-osuuksia lunastetaan antamalla kirjallinen toimeksianto sekä luovuttamalla mahdollinen osuustodistus Rahastoyhtiölle. Lunastuspyyntö ja mahdollinen osuustodistus tulee toimittaa Rahastoyhtiölle viimeistään yhdeksänkymmentä (90) päivää ennen Lunastuspäivää. Lunastustoimeksiannot toteutetaan saapumisjärjestyksessä. Lunastus on sitova ja voidaan peruuttaa vain Rahastoyhtiön suostumuksella. Rahasto-osuudet lunastetaan lunastuspäivän arvoon ja maksetaan osuudenomistajan ilmoittamalle pankkitilille. Maksu suoritetaan Arvonlaskentapäivää seuraavana pankkipäivänä. Mikäli Rahastolla ei ole riittäviä käteisvaroja lunastuksen toteuttamiseen, Rahasto hankkii varat lunastuksen toteuttamiseksi ryhtymällä viipymättä myymään rahaston sijoituksia tai pyrkimällä rahoittamaan lunastuksen vieraalla pääomalla. Mikäli edellä mainitut toimenpiteet (vieraan pääoman kasvattaminen ja Rahaston omistamien sijoituksien realisointi) eivät ole olleet riittäviä lunastuksen toteuttamiseksi lunastustoimeksiannon mukaisena Lunastuspäivänä, toteutetaan lunastus viipymättä Rahaston omistamien sijoitusten toteutuneiden myyntipäivien jälkeiseen seuraavan rahasto-osuuden arvonlaskentapäivän arvoon. Rahastoyhtiö voi väliaikaisesti keskeyttää rahastoosuuksien lunastukset, mikäli rahasto-osuudenomistajien yhdenvertaisuus tai muu painava etu sitä erityisesti vaatii esimerkiksi silloin, kun Rahaston sijoituskohteiden päämarkkinapaikoilta tai olennaiselta osalta niistä ei ole saatavissa luotettavia markkinatietoja tai rahasto-osuuden arvoa ei voida luotettavalla tavalla laskea. Lunastukset voidaan myös väliaikaisesti keskeyttää tilanteessa, jossa Rahastoyhtiö voisi joutua realisoimaan Rahaston sijoituskohteita markkina-arvoa merkittävästi alhaisemmalla hinnalla. Lunastustoimeksianto voidaan toteuttaa edellyttäen, että Rahastoyhtiölle on toimitettu asianmukaiset ja riittävät tiedot lunastajasta ja tämän henkilöllisyydestä. Rahastoyhtiöllä on oikeus hylätä lunastustoimeksianto tai lykätä sen toteuttamista, ellei sille ole toimitettu näitä tietoja. RAHASTON ARVON LASKEMINEN JA ARVONLASKENNASSA KÄYTETTÄVÄT MENETELMÄT Rahaston arvo lasketaan vähentämällä Rahaston kokonaisvaroista Rahaston velat. Rahaston arvo ilmoitetaan euroina. Rahastoyhtiö laskee rahastoosuuksien arvon kerran kuukaudessa ( Arvonlaskentapäivä ). Arvonlaskentapäivä on kuukauden viimeinen pankkipäivä. Rahastoyhtiö laskee ja julkistaa rahasto-osuuksien arvon viipymättä Arvonlaskentapäivän jälkeen ja viimeistään seuraavan kuukauden kymmenenteen (10.) pankkipäivään mennessä. Tieto rahasto-osuuden arvosta on saatavissa Rahastoyhtiöstä, Rahastoyhtiön verkkosivuilta sekä kaikista merkintäpaikoista. Rahastoon kuuluvat kiinteistöt ja muut kuin julkisen kaupankäynnin kohteena olevat kiinteistöarvopaperit arvostetaan käypään arvoon. Rahastoyhtiö teettää mainituista kiinteistöistä ja kiinteistöarvopapereista riippumattoman ja ulkopuolisen, Keskuskauppakamarin hyväksymän arvioitsijan laatiman arvion hankintojen ja myyntien yhteydessä sekä jatkuvaan arvonlaskentaan kerran kuukaudessa. Rahastoon kuuluvat arvopaperit ja rahamarkkinavälineet arvostetaan arvonlaskentapäivän päätöskurssiin. Jos arvostuspäivältä ei ole edellä mainittua kurssia, käytetään viimeisintä saatavilla olevaa kaupankäyntikurssia, mikäli se on osto- ja myyntinoteerausten välillä. Jos viimeinen kaupankäyntikurssi on myyntinoteerausta korkeampi tai ostonoteerausta alempi, käytetään joko osto- tai myyntinoteerausta sen mukaan, kumpi on lähempänä viimeistä kaupankäyntikurssia. Rahamarkkinavälineet arvostetaan arvonlaskentapäivän virallisiin euribornoteerauksiin lisäämällä niihin liikkeeseenlaskijakohtainen riskipreemio. Talletukset arvostetaan lisäämällä pääomaan sille kertynyt korko Rahastoyhtiön hallituksen määräämin tavoin. Sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuudet arvostetaan markkina-arvoonsa, joka on viimeisin julkistettu arvo Rahaston arvostuspäivänä. Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen osuudet arvostetaan arvostuspäivälle laskettavaan rahasto-osuuden arvoon. Rahaston sijoitukset pörssinoteerattuihin rahastoosuuksiin ja joukkovelkakirjoihin (ETF ja ETC) arvostetaan samoin kuin pörssinoteeratut arvopaperit. Rahaston valuuttamääräisten omistusten arvo muunnetaan euromääräisiksi käyttämällä Euroopan keskuspankin päivittäin vahvistamia valuuttakursseja.

7 Jos sijoituskohteilla ei ole saatavilla käypää markkinaarvoa, ne arvostetaan Rahastoyhtiön hallituksen määrittämien objektiivisten periaatteiden mukaan ja toimenpide dokumentoidaan. RAHASTON TUOTONJAKO Rahastoyhtiön varsinainen yhtiökokous päättää Rahaston osuudenomistajille jaettavasta osuuksien tuotonjaosta ja sen maksamisesta. Rahasto-osuudenomistajille jaetaan voitto-osuutena heidän omistustensa suhteessa vuosittain vähintään seitsemänkymmentäviisi (75) prosenttia Rahaston tilikauden voitosta. Tilikauden voittoa laskettaessa ei huomioida realisoitumattomia arvonmuutoksia. Osuuksille maksettu tuotto-osuus vähennetään Rahaston pääomasta. Tuotto-osuus maksetaan osuudenomistajille vuosittain toukokuussa. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISU, OIKEUSPAIKKA Kaikissa rahastoon liittyvissä asioissa Rahaston osuudenomistajan tulee ensisijaisesti olla yhteydessä Rahastoyhtiöön. Mikäli asia ei ratkea neuvotellen, osuudenomistaja voi viedä asiansa Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan yhteydessä toimivan Arvopaperilautakunnan käsittelyyn. Mikäli asia käsitellään oikeudessa, oikeuspaikkana toimii Helsingin käräjäoikeus; kuluttaja-asiakas voi myös saattaa asiansa kotipaikkansa käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Rahastoyhtiön ja Rahaston toimintaan sovelletaan Suomen lakia. VEROTUS Rahaston verotus: Erikoissijoitusrahastot ovat Suomen lainsäädännön mukaan tuloverosta vapaita yhteisöjä eivätkä ne maksa veroa luovutusvoitoista tai korkotuotoista. Osuudenomistajan verotus: Rahasto-osuuksien lunastamisesta syntyvä mahdollinen luovutusvoitto ja rahaston vuosittain maksama tuotto-osuus ovat suomalaiselle henkilölle veronalaista pääomatuloa. Mahdollisen luovutustappion voi vähentää luovutusvoitoista verovuoden ja seuraavan viiden vuoden aikana. Rahastoyhtiö perii vuosittaisesta tuotonjaosta ennakonpidätyksen ja ilmoittaa verohallinnolle rahastoosuuksien omistustiedot, lunastustapahtumat sekä tiedot myyntivoittojen ja -tappioiden laskemiseksi. Verovelvollisen tulee tarkastaa verohallinnolta tuleva esitäytetty veroilmoitus; verovelvollinen vastaa veroilmoituksessaan olevien tietojen oikeellisuudesta. Tarkempia tietoja verotuksesta on saatavilla verohallinnon verkkopalvelussa osoitteessa: RAHASTON ASIAMIEHET JA TOIMINTOJEN ULKOISTAMINEN Rahastoyhtiö voi ulkoistaa lain mukaisia toimintojaan siten, että se vastaa ja valvoo ulkoistettujen tehtävien hoitamista. Titanium Rahastoyhtiö käyttää ulkopuolisia palveluja ja asiantuntijoita täyttääkseen toiminnallensa sääntelyssä asetetut velvoitteet ja kunkin toimintasektorin erityisosaamisen hankkimiseksi seuraavien toimintojen osalta: taloushallinto ja kirjanpito, tietotekniikka, compliance, sisäinen tarkastus, myynti ja markkinointi sekä kiinteistöjen arviointi ja hallinnointi/huolto.

Erikoissijoitusrahasto. Titanium Hoivakiinteistö. Säännöt 10.1.2015. 7 Rahaston tavoite

Erikoissijoitusrahasto. Titanium Hoivakiinteistö. Säännöt 10.1.2015. 7 Rahaston tavoite Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö Säännöt 10.1.2015. Rahaston säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi sijoitusrahastolain 43a :n mukaisesti 2.12.2014. 1 Sijoitusrahasto Rahaston

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Titanium Asunto. Rahaston säännöt 16.5.2016

Erikoissijoitusrahasto Titanium Asunto. Rahaston säännöt 16.5.2016 Erikoissijoitusrahasto Titanium Asunto Rahaston säännöt 16.5.2016 Titanium Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on hyväksynyt säännöt 29.2.2016 ja Rahaston säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi sijoitusrahastolain

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto. Titanium Hoivakiinteistö. Säännöt 30.10.2015. 7 Rahaston pääasialliset sijoituskohteet ja tavoite

Erikoissijoitusrahasto. Titanium Hoivakiinteistö. Säännöt 30.10.2015. 7 Rahaston pääasialliset sijoituskohteet ja tavoite Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö Säännöt 30.10.2015. Titanium Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on hyväksynyt säännöt 29.9.2015 ja Rahaston säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi sijoitusrahastolain

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO TITANIUM ASUNTO RAHASTOESITE (16.5.2016)

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO TITANIUM ASUNTO RAHASTOESITE (16.5.2016) ERIKOISSIJOITUSRAHASTO TITANIUM ASUNTO RAHASTOESITE (16.5.2016) YLEISET TIEDOT Rahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto Titanium Asunto (jäljempänä Rahasto ), ruotsiksi Specialplaceringsfonden Titanium

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO TITANIUM HOIVAKIINTEISTÖ RAHASTOESITE (30.10.2015)

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO TITANIUM HOIVAKIINTEISTÖ RAHASTOESITE (30.10.2015) ERIKOISSIJOITUSRAHASTO TITANIUM HOIVAKIINTEISTÖ RAHASTOESITE (30.10.2015) YLEISET TIEDOT: RAHASTOSTA, RAHASTOYHTIÖSTÄ, SÄILYTYSYHTEISÖSTÄ JA MUISTA PALVELUNTARJOAJISTA Rahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

1 1(6) ERIKOISSIJOITUSRAHASTO eq HOIVAKIINTEISTÖT SÄÄNNÖT eq Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on hyväksynyt säännöt 22.10.2014 ja rahaston säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi sijoitusrahastolain

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO TITANIUM HOIVAKIINTEISTÖ RAHASTOESITE ( )

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO TITANIUM HOIVAKIINTEISTÖ RAHASTOESITE ( ) ERIKOISSIJOITUSRAHASTO TITANIUM HOIVAKIINTEISTÖ RAHASTOESITE (1.8.2017) YLEISET TIEDOT Rahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö (jäljempänä Rahasto ), ruotsiksi Specialplaceringsfonden

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB NORDIC PROPERTY

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB NORDIC PROPERTY Säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi 11.3.2016 ja ne ovat tulleet voimaan 11.3.2016. ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB NORDIC PROPERTY 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto UB

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO TITANIUM OSAKE

SIJOITUSRAHASTO TITANIUM OSAKE SIJOITUSRAHASTO TITANIUM OSAKE RAHASTOESITE (1.8.2017) Rahastoesite on osa Rahastosta esitettävää informaatiota sijoittajalle. Rahastoesitteen liitteenä on myös Rahaston säännöt. Lisäksi Rahastosta on

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100 Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100, ruotsiksi

Lisätiedot

DIVIDEND HOUSE EUROPEAN SMALL CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT

DIVIDEND HOUSE EUROPEAN SMALL CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT DIVIDEND HOUSE EUROPEAN SMALL CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 30.5.2014. Säännöt ovat voimassa 30.5.2014 alkaen. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Dividend

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100 Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100, ruotsiksi

Lisätiedot

DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT

DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 2.7.2010. Säännöt ovat voimassa 16.8.2010 alkaen. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Dividend House Nordic Large Cap, ruotsiksi Placeringsfonden

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Aasia-Tyynimeri

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Aasia-Tyynimeri Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Aasia- Tyynimeri -Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola

Lisätiedot

Rahaston säilytysyhteisö on Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori (jäljempänä Säilytysyhteisö).

Rahaston säilytysyhteisö on Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori (jäljempänä Säilytysyhteisö). Erikoissijoitusrahasto Aventum Summa Aventum Rahastoyhtiö Oy Rekisteröity kotipaikka Helsinki ja osoite Mikonkatu 9, 00100 HELSINKI, Y-tunnus 1840039-5 Sijoitusrahaston säännöt Rahoitustarkastus on vahvistanut

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield, ruotsiksi

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I -säännöt (Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 5.12.2013)

Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I -säännöt (Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 5.12.2013) Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I -säännöt (Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 5.12.2013) 1 Erikoissijoitusrahaston nimi ja toiminnan tarkoitus Nimi Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi

Lisätiedot

Rahaston varoista yhteensä vähintään puolet sijoitetaan sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin.

Rahaston varoista yhteensä vähintään puolet sijoitetaan sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Erikoissijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Eufex Varainhoito Erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen

Lisätiedot

Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto

Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto 1 Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond. 2 Rahastoyhtiö

Lisätiedot

Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto

Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto 1 Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond.

Lisätiedot

Säästöpankki Aasia erikoissijoitusrahasto

Säästöpankki Aasia erikoissijoitusrahasto 1 Säästöpankki Aasia erikoissijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Aasia erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Asien specialplaceringsfond. 2 Rahastoyhtiö

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 2.2.2007 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

S i joitusrahasto Danske Invest Kompassi 7 5

S i joitusrahasto Danske Invest Kompassi 7 5 S i joitusrahasto Danske Invest Kompassi 7 5 Ratkaisurahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 18.10.2012. Nämä säännöt ovat voimassa 19.12.2012 alkaen. 1

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Säästöpankki Trendi erikoissijoitusrahasto

Säästöpankki Trendi erikoissijoitusrahasto 1 Säästöpankki Trendi erikoissijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Trendi erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Trend specialplaceringsfond. Säästöpankki

Lisätiedot

1(7) ERIKOISSIJOITUSRAHASTO eq HOIVAKIINTEISTÖT SÄÄNNÖT

1(7) ERIKOISSIJOITUSRAHASTO eq HOIVAKIINTEISTÖT SÄÄNNÖT 1 1(7) ERIKOISSIJOITUSRAHASTO eq HOIVAKIINTEISTÖT SÄÄNNÖT eq Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on hyväksynyt säännöt 16.6. ja 15.12.2016 ja Rahaston säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi sijoitusrahastolain

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Säästöpankki Yrityslaina erikoissijoitusrahasto

Säästöpankki Yrityslaina erikoissijoitusrahasto 1 Säästöpankki Yrityslaina erikoissijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Yrityslaina erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Företagslån specialplaceringsfond.

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Eufex Hedge

Erikoissijoitusrahasto Eufex Hedge Sampo Rahastoyhtiö Oy luovuttaa Erikoissijoitusrahasto Eufex Hedgen hallinnon Eufex Rahastohallinto Oy:lle 1.1.2010. Sampo Rahastoyhtiö Oy ja Eufex Rahastohallinto Oy ovat laatineet luovutussuunnitelman,

Lisätiedot

Sijoitusrahasto QUORUM SYSTEMATICA Säännöt 4.10.2013

Sijoitusrahasto QUORUM SYSTEMATICA Säännöt 4.10.2013 Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 20.9.2013. 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Sijoitusrahasto QUORUM SYSTEMATICA (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Placeringsfond QUORUM SYSTEMATICA

Lisätiedot

RAHASTOESITE 4.4.2016

RAHASTOESITE 4.4.2016 RAHASTOESITE 4.4.2016 Elite Optimi Erikoissijoitusrahasto Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Elite Optimi Erikoissijoitusrahasto ( Rahasto ). Rahaston ruotsinkielinen nimi on Elite Optimi Specialplaceringsfond.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto HCP Quant säännöt 12.2.2014

Erikoissijoitusrahasto HCP Quant säännöt 12.2.2014 1 Erikoissijoitusrahasto HCP Quant säännöt 12.2.2014 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto HCP Quant, ruotsiksi Specialplaceringsfonden HCP Quant ja englanniksi Non-UCITS HCP

Lisätiedot

JOM Rahastoyhtiö Oy. JOM Silkkitie -sijoitusrahaston säännöt s. 2. JOM Komodo -sijoitusrahaston säännöt s. 5

JOM Rahastoyhtiö Oy. JOM Silkkitie -sijoitusrahaston säännöt s. 2. JOM Komodo -sijoitusrahaston säännöt s. 5 JOM Rahastoyhtiö Oy JOM Silkkitie -sijoitusrahaston säännöt s. 2 JOM Komodo -sijoitusrahaston säännöt s. 5 Finanssivalvonta on vahvistanut sijoitusrahastojen säännöt 6.3.2014, ja ne ovat voimassa 15.4.2014

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Tapiola Aasia-Tyynimeri (jäljempänä Rahasto)

Erikoissijoitusrahasto Tapiola Aasia-Tyynimeri (jäljempänä Rahasto) rahaston säännöt, vahvistettu Suomessa 13.8.2007 Erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto) 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto, ruotsiksi Specialplaceringsfond Tapiola Asien-Stilla

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto HCP Black säännöt 12.2.2014

Erikoissijoitusrahasto HCP Black säännöt 12.2.2014 1 Erikoissijoitusrahasto HCP Black säännöt 12.2.2014 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto HCP Black, ruotsiksi Specialplaceringsfonden HCP Black ja englanniksi Non-UCITS HCP

Lisätiedot

Eufex Aegis Erikoissijoitusrahaston sulautuminen EPL Korko Sijoitusrahastoon

Eufex Aegis Erikoissijoitusrahaston sulautuminen EPL Korko Sijoitusrahastoon TIEDOTE 1 Eufex Aegis Erikoissijoitusrahaston sulautuminen EPL Korko Sijoitusrahastoon Sulautumisen syyt Sulautumisen seuraukset Elite Varainhoito Oy selkeyttää rahastovalikoimaansa yhdistämällä kaksi

Lisätiedot

E r i k o i s s i j oitusrahasto

E r i k o i s s i j oitusrahasto E r i k o i s s i j oitusrahasto D a n s k e Invest K u l ta Vaihtoehtoisten omaisuuslajien rahastot Sijoitusrahaston säännöt Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on hyväksynyt nämä rahaston säännöt

Lisätiedot

Säästöpankki Itämeri sijoitusrahasto

Säästöpankki Itämeri sijoitusrahasto 1 Säästöpankki Itämeri sijoitusrahasto Säännöt 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Itämeri -sijoitusrahasto, ruotsiksi Sparbanken Östersjön placeringsfond (jäljempänä Sijoitusrahasto).

Lisätiedot

Säästöpankki Osake Maailma sijoitusrahasto

Säästöpankki Osake Maailma sijoitusrahasto 1 Säästöpankki Osake Maailma sijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Osake Maailma -sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Aktie Världen placeringsfond.

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Danske Invest Neutral

Sijoitusrahasto Danske Invest Neutral Sijoitusrahasto Danske Invest Neutral Vaihtoehtoisten omaisuuslajien rahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 14.2.2014. Nämä säännöt ovat voimassa 4.4.2014

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I - Rahastoesite

Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I - Rahastoesite Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I - Rahastoesite YLEISET TIEDOT RAHASTOSTA, RAHASTOYHTIÖSTÄ JA SÄILYTYSYHTEISÖSTÄ Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Erikoissijoitusrahasto Fennica

Lisätiedot

Säästöpankki Maailma sijoitusrahasto

Säästöpankki Maailma sijoitusrahasto 1 Säästöpankki Maailma sijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Maailma -sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Världen placeringsfond. 2 Rahastoyhtiö Rahaston

Lisätiedot

Erikoissijoituss i joitusrahasto Dan ske Invest North America En hanced Index

Erikoissijoituss i joitusrahasto Dan ske Invest North America En hanced Index Erikoissijoituss i joitusrahasto Dan ske Invest North America En hanced Index Perusosakerahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 05.10.2011. Nämä säännöt

Lisätiedot

Sijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT

Sijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahaston säännöt koostuvat näistä rahastokohtaisista säännöistä sekä eq Rahastoyhtiön (jäljempänä Rahastoyhtiö) hallinnoimien

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto eq Pohjoismaat Pienyhtiö RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT

Erikoissijoitusrahasto eq Pohjoismaat Pienyhtiö RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Erikoissijoitusrahasto eq Pohjoismaat Pienyhtiö RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahaston ja erikoissijoitusrahaston säännöt koostuvat näistä rahastokohtaisista säännöistä sekä eq Rahastoyhtiön hallinnoimien

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahaston säännöt

Erikoissijoitusrahaston säännöt Erikoissijoitusrahaston säännöt 1 Rahaston nimi ja toiminnan tarkoitus Nimi Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on CapMan Collection Erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB NORDIC

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB NORDIC ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB NORDIC 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto UB Nordic, ruotsiksi Specialplaceringsfond UB Nordic ja englanniksi UB Nordic Fund (non-ucits) (jäljempänä

Lisätiedot

Rahasto on vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa tarkoitettu vaihtoehtorahasto.

Rahasto on vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa tarkoitettu vaihtoehtorahasto. Trevian High Yield Property (non-ucits) ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT 1 Rahasto ja rahaston sijoitustoiminnan tarkoitus Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Erikoissijoitusrahasto Trevian High

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I - Rahastoesite

Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I - Rahastoesite Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I - Rahastoesite 18.3.2015 YLEISET TIEDOT RAHASTOSTA, RAHASTOYHTIÖSTÄ JA SÄILYTYSYHTEISÖSTÄ Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Erikoissijoitusrahasto

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I -säännöt

Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I -säännöt Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I -säännöt 1 Erikoissijoitusrahaston nimi ja toiminnan tarkoitus Nimi Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I (jäljempänä

Lisätiedot

Erikoiss i j o i t u s r a h a s to D a n s k e

Erikoiss i j o i t u s r a h a s to D a n s k e Erikoiss i j o i t u s r a h a s to D a n s k e Invest Emerging Markets Debt Pitkän Koron Rahastot Sijoitusrahaston säännöt Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on hyväksynyt nämä rahaston säännöt

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Corporate Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Corporate Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Corporate Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 14.11.2016 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Emerging

Lisätiedot

E r i k o i s s i j o i t u s r a h a s t o D a n s k e I n v e s t E u r o p e E n h a n c e d I n d e x

E r i k o i s s i j o i t u s r a h a s t o D a n s k e I n v e s t E u r o p e E n h a n c e d I n d e x E r i k o i s s i j o i t u s r a h a s t o D a n s k e I n v e s t E u r o p e E n h a n c e d I n d e x Perusosakerahastot Sijoitusrahaston säännöt Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

S ijoitusrahasto Danske Invest Euro Yri tyslaina

S ijoitusrahasto Danske Invest Euro Yri tyslaina S ijoitusrahasto Danske Invest Euro Yri tyslaina Pitkän Koron Rahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 05.10.2011. Nämä säännöt ovat voimassa 22.11.2011 alkaen.

Lisätiedot

sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen sekä erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt

sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen sekä erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt Finlandia Rahastoyhtiö Oy Rahastoesite Yhteiset säännöt 1/3 Finlandia Rahastoyhtiö Oy sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen sekä erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt Finanssivalvonta

Lisätiedot

Sijoitusrahasto eq Rahamarkkina RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT

Sijoitusrahasto eq Rahamarkkina RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahasto eq Rahamarkkina RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahaston säännöt koostuvat näistä rahastokohtaisista säännöistä sekä eq Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen

Lisätiedot

Rahaston säännöt on toimitettu tiedoksi Finanssivalvonnalle ja ne ovat tulleet voimaan

Rahaston säännöt on toimitettu tiedoksi Finanssivalvonnalle ja ne ovat tulleet voimaan Rahaston säännöt on toimitettu tiedoksi Finanssivalvonnalle 19.2.2016 ja ne ovat tulleet voimaan 23.3.2016. Erikoissijoitusrahasto UB Korko Plus nimisen rahaston säännöt 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO AURTUA+ nimisen rahaston säännöt. 1 Sijoitusrahasto

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO AURTUA+ nimisen rahaston säännöt. 1 Sijoitusrahasto ERIKOISSIJOITUSRAHASTO AURTUA+ nimisen rahaston säännöt 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto AURTUA+ (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Specialplaceringsfond AURTUA+ ja englanniksi AURTUA+

Lisätiedot

Säästöpankki Maailma Osake sijoitusrahasto

Säästöpankki Maailma Osake sijoitusrahasto Säästöpankki Maailma Osake sijoitusrahasto Säännöt 1 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Maailma Osake -sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Världen Aktie placeringsfond.

Lisätiedot

Finanssivalvonta on vahvistanut viimeisimmät sääntömuutokset 28.3.2012. Säännöt ovat voimassa 28.5.2012 alkaen.

Finanssivalvonta on vahvistanut viimeisimmät sääntömuutokset 28.3.2012. Säännöt ovat voimassa 28.5.2012 alkaen. ERIKOISSIJOITUSRAHASTO VISIO ALLOCATOR nimisen rahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut viimeisimmät sääntömuutokset 28.3.2012. Säännöt ovat voimassa 28.5.2012 alkaen. 1 Sijoitusrahasto Rahaston

Lisätiedot

Voimassaolevassa rahastoesitteessä on määritelty, miltä osin Rahastoyhtiön tehtäviä kulloinkin hoidetaan asiamiesten välityksellä.

Voimassaolevassa rahastoesitteessä on määritelty, miltä osin Rahastoyhtiön tehtäviä kulloinkin hoidetaan asiamiesten välityksellä. Sijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on EPL Korko Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen nimi on EPL Ränta Placeringsfond.

Lisätiedot

Säästöpankki Kotimaa sijoitusrahasto

Säästöpankki Kotimaa sijoitusrahasto 1 Säästöpankki Kotimaa sijoitusrahasto Säännöt 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Kotimaa -sijoitusrahasto, ruotsiksi Sparbanken Finland -placeringsfond (jäljempänä Rahasto). 2 Rahastoyhtiö

Lisätiedot

S i j o i tusrahasto D a n s k e I n v e s t O b l i g a a tio

S i j o i tusrahasto D a n s k e I n v e s t O b l i g a a tio S i j o i tusrahasto D a n s k e I n v e s t O b l i g a a tio Pitkän koron rahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 17.2.2016. Nämä säännöt ovat voimassa

Lisätiedot

Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto

Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston säännöt 1. Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto (Sijoitusrahasto), ruotsiksi Head Nordic Select

Lisätiedot

Finanssivalvonta on vahvistanut nämä säännöt 15.6.2012.

Finanssivalvonta on vahvistanut nämä säännöt 15.6.2012. ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB REAL REIT nimisen rahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä säännöt 15.6.2012. 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto UB Real REIT (jäljempänä Rahasto),

Lisätiedot

ÅLANDSBANKEN ASUNTORAHASTO ERIKOISSIJOITUSRAHASTO

ÅLANDSBANKEN ASUNTORAHASTO ERIKOISSIJOITUSRAHASTO ÅLANDSBANKEN ASUNTORAHASTO ERIKOISSIJOITUSRAHASTO 1 Erikoissijoitusrahaston nimi ja Rahaston toiminnan tarkoitus Nimi Erikoissijoitusrahaston nimi on Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahasto,

Lisätiedot

OP-CASH MANAGER -SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT. 1 Sijoitusrahaston nimi ja toiminnan tavoite

OP-CASH MANAGER -SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT. 1 Sijoitusrahaston nimi ja toiminnan tavoite OP-CASH MANAGER -SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT 1 Sijoitusrahaston nimi ja toiminnan tavoite Sijoitusrahaston nimi on OP-Cash Manager -sijoitusrahasto, ruotsiksi Placeringsfonden OP-Cash Manager ja englanniksi

Lisätiedot

Rahaston säilytysyhteisö on Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori (jäljempänä Säilytysyhteisö).

Rahaston säilytysyhteisö on Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori (jäljempänä Säilytysyhteisö). 1 Sijoitusrahasto UB Aasia REIT Plus UB Rahastoyhtiö Oy Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Aleksanterinkatu 21 A, 00100 HELSINKI Y-tunnus 2118101-5 Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART Säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi 12.7.2015 ja ne ovat tulleet voimaan 24.9.2015. ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto UB Smart,

Lisätiedot

Sijoitusrahasto eq Globaali Telekommunikaatio RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT

Sijoitusrahasto eq Globaali Telekommunikaatio RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahasto eq Globaali Telekommunikaatio RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahaston säännöt koostuvat näistä rahastokohtaisista säännöistä sekä eq Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen ja

Lisätiedot

2 Rahastoyhtiö ja säilytysyhteisö. Erikoissijoitusrahasto Fennica Tontit - Säännöt

2 Rahastoyhtiö ja säilytysyhteisö. Erikoissijoitusrahasto Fennica Tontit - Säännöt Erikoissijoitusrahasto Fennica Tontit - Säännöt 1 Erikoissijoitusrahaston nimi ja toiminnan tarkoitus Nimi Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Erikoissijoitusrahasto Fennica Tontit (jäljempänä

Lisätiedot

Säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi ja ne ovat tulleet voimaan ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB NORDIC PROPERTY

Säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi ja ne ovat tulleet voimaan ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB NORDIC PROPERTY Säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi ja ne ovat tulleet voimaan 30.12.2016. ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB NORDIC PROPERTY 1 Rahaston nimi ja sovellettavat säännökset Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahaston säännöt. 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö. 2 Asiamies

Erikoissijoitusrahaston säännöt. 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö. 2 Asiamies Erikoissijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on GeisterZähmer Suojattu Osakestrategia Erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto).

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB METSÄ - SÄÄNNÖT

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB METSÄ - SÄÄNNÖT Säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi ja ne ovat tulleet voimaan 30.10.2015. ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB METSÄ - SÄÄNNÖT 1 Sijoitusrahaston nimi ja sovellettavat säännökset Sijoitusrahaston

Lisätiedot

3 Sijoitustoiminnan tavoitteet ja Rahaston varojen sijoittaminen

3 Sijoitustoiminnan tavoitteet ja Rahaston varojen sijoittaminen Sijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Active Multi-Strategy Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen nimi on

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Sampo Kompassi Korko

Sijoitusrahasto Sampo Kompassi Korko Sijoitusrahasto Sampo Kompassi Korko Ratkaisurahastot Sijoitusrahaston säännöt Rahoitustarkastus on vahvistanut nämä rahaston säännöt 26.11.2008 Nämä säännöt ovat voimassa 30.12.2008 alkaen. Sijoitusrahaston

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Rahaston varoja voidaan sijoittaa enintään 15 % sääntöjen 5 :n kohdan A 4) mukaisiin arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin.

Rahaston varoja voidaan sijoittaa enintään 15 % sääntöjen 5 :n kohdan A 4) mukaisiin arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 22.12.2011. Säännöt ovat voimassa 3.2.2012 alkaen. OP-KEHITTYVÄ AASIA -ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Rahaston säännöt muodostuvat rahastokohtaisista säännöistä

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB VIEW. 1 Sijoitusrahasto

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB VIEW. 1 Sijoitusrahasto ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB VIEW 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto UB View (alla Rahasto), ruotsiksi Specialplaceringsfonden UB View ja englanniksi UB View Fund (non-ucits). Rahasto

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Ålandsbanken sijoitusrahastot

Ålandsbanken sijoitusrahastot Ålandsbanken sijoitusrahastot Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien Euroopan yhteisön sijoitusrahastodirektiivin mukaisten (UCITS IV) sijoitusrahastojen yhteiset säännöt. 1 Rahastoyhtiö Rahastoa

Lisätiedot

Rahasto voi myydä arvopapereita lyhyeksi. Rahasto toimittaa lyhyeksi myydyt arvopaperit lainaamalla ne markkinoilta.

Rahasto voi myydä arvopapereita lyhyeksi. Rahasto toimittaa lyhyeksi myydyt arvopaperit lainaamalla ne markkinoilta. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 21.3.2014. Säännöt ovat voimassa 10.7.2014 alkaen. OP-ABSOLUUTTINEN SALKKU -ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Rahaston säännöt muodostuvat rahastokohtaisista

Lisätiedot

Säästöpankki Korko Plus sijoitusrahasto

Säästöpankki Korko Plus sijoitusrahasto 1 Säästöpankki Korko Plus sijoitusrahasto Säännöt 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Korko Plus -sijoitusrahasto, ruotsiksi Sparbanken Ränta Plus placeringsfond (jäljempänä Sijoitusrahasto).

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 13.5.2015 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

ÅLANDSBANKEN TONTTIRAHASTO ERIKOISSIJOITUSRAHASTO

ÅLANDSBANKEN TONTTIRAHASTO ERIKOISSIJOITUSRAHASTO ÅLANDSBANKEN TONTTIRAHASTO ERIKOISSIJOITUSRAHASTO 1 Erikoissijoitusrahaston nimi ja Rahaston toiminnan tarkoitus Nimi Erikoissijoitusrahaston nimi on Ålandsbanken Tonttirahasto Erikoissijoitusrahasto,

Lisätiedot

Elina Varovainen Sijoitusrahasto

Elina Varovainen Sijoitusrahasto Elina Varovainen Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Elina Varovainen Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston

Lisätiedot

Finanssivalvonta on vahvistanut viimeisimmät sääntömuutokset 28.3.2012. Säännöt ovat voimassa 28.5.2012 alkaen.

Finanssivalvonta on vahvistanut viimeisimmät sääntömuutokset 28.3.2012. Säännöt ovat voimassa 28.5.2012 alkaen. ERIKOISSIJOITUSRAHASTO VISIO EM MULTI STRATEGY Finanssivalvonta on vahvistanut viimeisimmät sääntömuutokset 28.3.2012. Säännöt ovat voimassa 28.5.2012 alkaen. 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto

Lisätiedot

Sijoitusrahasto eq Vaihtuva Korko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT

Sijoitusrahasto eq Vaihtuva Korko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahasto eq Vaihtuva Korko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahaston säännöt koostuvat näistä rahastokohtaisista säännöistä sekä eq Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen

Lisätiedot

CapMan Collection Erikoissijoitusrahasto

CapMan Collection Erikoissijoitusrahasto RAHASTOESITE 18.3.2015 CapMan Collection Erikoissijoitusrahasto Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on CapMan Collection Erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto ). Rahaston ruotsinkielinen nimi

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 29 päivänä

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I - Rahastoesite

Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I - Rahastoesite Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I - Rahastoesite 23.5.2017 YLEISET TIEDOT RAHASTOSTA, RAHASTOYHTIÖSTÄ JA SÄILYTYSYHTEISÖSTÄ Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Erikoissijoitusrahasto

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto UB Korkosalkku nimisen rahaston säännöt. 1 Sijoitusrahasto

Erikoissijoitusrahasto UB Korkosalkku nimisen rahaston säännöt. 1 Sijoitusrahasto Erikoissijoitusrahasto UB Korkosalkku nimisen rahaston säännöt 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto UB Korkosalkku (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Specialplaceringsfond UB Ränteportfölj

Lisätiedot

Kaikki ajat ovat Suomen aikaa ja kaikilla pankkipäivillä tarkoitetaan suomalaisia pankkipäiviä.

Kaikki ajat ovat Suomen aikaa ja kaikilla pankkipäivillä tarkoitetaan suomalaisia pankkipäiviä. Seligson & Co rahastojen yhteiset säännöt 1 / 10 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:n hallinnoimien rahastojen yhteiset säännöt Rahaston säännöt muodostuvat rahastokohtaisista säännöistä

Lisätiedot

Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Företagslån -placeringsfond.

Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Företagslån -placeringsfond. 1 Säästöpankki Yrityslaina sijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Företagslån -placeringsfond. 2 Rahastoyhtiö

Lisätiedot

Säästöpankki Lyhytkorko sijoitusrahasto

Säästöpankki Lyhytkorko sijoitusrahasto 1 Säästöpankki Lyhytkorko sijoitusrahasto Säännöt 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Lyhytkorko -sijoitusrahasto, ruotsiksi Sparbanken Kortränta placeringsfond (jäljempänä Rahasto).

Lisätiedot

Voimassaolevassa rahastoesitteessä on määritelty, miltä osin Rahastoyhtiön tehtäviä kulloinkin hoidetaan asiamiesten välityksellä.

Voimassaolevassa rahastoesitteessä on määritelty, miltä osin Rahastoyhtiön tehtäviä kulloinkin hoidetaan asiamiesten välityksellä. Sijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on EPL Taktinen Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen nimi on EPL Taktisk

Lisätiedot