T Ohjelmistojen määrittely- ja suunnittelumenetelmät Harjoitustyöraportti TNT - Tarkistetaan Ne Tentit Arkkitehtuuri- ja suunnittelumalli

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "T-76.611 Ohjelmistojen määrittely- ja suunnittelumenetelmät Harjoitustyöraportti TNT - Tarkistetaan Ne Tentit Arkkitehtuuri- ja suunnittelumalli"

Transkriptio

1 T Ohjelmistojen määrittely- ja suunnittelumenetelmät Harjoitustyöraportti TNT - Tarkistetaan Ne Tentit Arkkitehtuuri- ja suunnittelumalli Lasse Lindqvist Lasse Lopperi Andrey Rusanovich

2 1 Johdanto Arkkitehtuurilla pyritään määrittämään suuren mittaluokan suunnittelulinjaukset ja järjestämään koko järjestelmän loogisiin, yhtenäisiin osakokonaisuuksiin - alijärjestelmiin. Järkevällä arkkitehtuurilla saavutetaan muun muassa ylläpidettävyyttä, modulaarisuutta, sitkeyttä (robustness) ja uudelleenkäytettävyyttä alijärjestelmien ollessa mahdollisimman vähän ja/tai yksisuuntaisesti toisistaan riippuvia. Arkkitehtuuri lienee myös paras väline kommunikoimaan järjestelmää esimerkiksi projektin uusille työntekijöille. Suunnittelu tarkentaa arkkitehtuurin kuvausta ja tarjoaa toteutusehdotuksen, jolla käyttötapaukset voidaan realisoida. Analyysin kertoessa mitä, suunnittelu kertoo siis miten. Käytännössä suunnitteluun kuuluu luokkakaaviot, jotka perustetaan enemmän tai vähemmän analyysimallista poimittuihin luokkiin. Näiden lisäksi tarvitaan avuksi muita luokkia, jotka eivät useinkaan vastaa mitään tosielämän oliota. Näitä saadaan usein kiinni viestiyhteyskaavioista, joissa kuvataan olioiden välistä kommunikaatiota eri käyttötapauksissa. Suunnittelussa kaikkiin luokkiin lisätään lisäksi operaatiot ja näkyvyydet, joilla määrätään niiden käyttäytyminen. 2 Arkkitehtuuri 2.1 Järjestelmän arkkitehtuuri Järjestelmämme voidaan jakaa perinteisen mallin mukaan kolmeen päällekkäiseen kerrokseen, josta ylin käsittelee käyttäjärajapinnat, keskimmäinen business-logiikan ja alin persistenssin. Tehtävänannon mukaisesti jätämme käyttäjärajapinnan ja persistenssin pitkältä huomioimatta ja keskitymme business-logiikkaan. 2.2 Horizontal layering Business-logiikka on jaettu sekin kolmeen alijärjestelmään, jotka voidaan nähdä olevan loogisesti rinnakkain käyttäjärajapinnan alla, niin että käyttäjärajapinnalla on näkyvyys kaikkiin näihin järjestelmiin. Alijärjestelmät ovat Kurssit, Tentit ja Henkilöt, joilla kaikilla on nimensä mukainen pääpainopiste. Alijärjestelmät voidaan myös järjestää niin, että ylempi riippuu aina vain alemmista. Tällöin Kurssit on ylin, Tentit sen alla ja Henkilöt alimmaisena. Useimmat luokat oli helppo sijoittaa keksittyihin alijärjestelmiin, mutta toiset, kuten Tehtävä (Tentit -järjestelmään Kurssit -järjestelmän sijaan) ja Rooli (Kurssit -järjestelmään Henkilöt -järjestelmän sijaan) olivat hieman epäselvempiä. Saavutimme kuitenkin lopulta mielestämme tarkoituksenmukaisen alijärjestelmäjaon joka pitää kytkeytymisen alhaisena ja yhtenäisyyden korkeana, ja jolla vältetään pakkausten väliset kehäriippuvuudet. Myös käyttöliittymätaso on jaettu kahteen erilliseen osakokonaisuuteen, toinen järjestelmän käyttäjiä ja toinen ylläpitoa varten. Nämä ovat selvästikin eri toimintoryhmät eivätkä missään vaiheessa mene päällekkäin, ja siksi pidimme näiden erottamista eri osajärjestelmiksi järkevänä. 2.3 Sijoittelu Järjestelmä voidaan sijoittaa eri koneille fyysisesti kolmitasomallia myötäillen. Tällöin solmuiksi muodostuvat tietokantapalvelin, http-palvelin ja http-asiakas. Käyttäjä- ja

3 ylläpitorajapinnat sijoitetaan http-palvelimelle. Sovelluslogiikka voidaan sijoittaa samaan solmuun http-palvelimen kanssa, joka tällöin käyttäisi sitä suoraan. Tämä tilanne kuvataan kuvan 2 sijoituskaaviossa. Tämä ei suinkaan ole ainoa sallittu vaihtoehto, vaan vaihtoehtoisesti sovelluslogiikka voidaan erottaa http-palvelimesta omaksi solmukseen, tai toisaalta koko järjestelmä asiakasta lukuun ottamatta voidaan sijoittaa samaan solmuun. Jaettaessa järjestelmä kolmeen solmuun palvelinpäässä koneet ovat yhdistetty esim. yksityisellä lähiverkolla. Yksi palvelintietokone toimii tietokantapalvelimena ja kuormasta riippuen yhdestä muutamaan palvelinta toimii WWW-palvelimina palvelinrypäässä. Käyttöliittymät ovat selainkäyttöisiä. Asiakaspääksi käy mikä tahansa tietokone, jolla on pääsy Internetiin ja johon on asennettu WWW-selain. 2.4 Arkkitehtuurikaaviot Kuva 1 Järjestelmän arkkitehtuuri Kuva 2 Kolmijakoinen sijoittelu

4 3 Suunnittelu 3.1 Realisoidut käyttötapaukset Suunnittelutason mallissa ja viestiyhteyskaavioissa toteutettaviksi käyttötapauksiksi valittiin tenttiin ilmoittautuminen, tehtävien pisteytys ja arvostelun hyväksyminen. Näiden ajateltiin olevan järjestelmän kannalta olennaisimpia toimintoja ja tulevan tiheimmin käytetyiksi. Edellä mainittujen lisäksi piirrettiin kaavio kirjautumisesta järjestelmää, koska se on esiehtona kaikille muille operaatioille. Kuva 3 Kirjaudu sisään

5 Kuva 4 Ilmoittaudu tenttiin

6 Kuva 5 Pisteytä tehtäviä

7 Kuva 6 Hyväksy arvostelu

8 3.2 Domain-mallin kehitys suunnittelumalliksi Jokaiseen pakkaukseen lisättiin julkisivuluokka XxxController, joka edelleen käyttää alijärjestelmän sisäisiä rajapintoja ja samalla agregoi siihen pakkaukseen kuuluvat oliot (kurssi / tentti / henkilö). Operaatioita luokkiin lisättiin pääosin tiedon välittämiseksi ja turhan kytkeytymisen välttämiseksi. Luokkien attribuuttien näkyvyydet muutettiin private:ksi ja tarvittaessa pääsy niihin luokan ulkopuolelta tapahtuu getter- ja setter-metodien kautta. Yksinkertaisuuden vuoksi monet suunnittelumallit on jätetty pakkauskohtaisista luokkakaavioista pois, mutta näiden käyttöä selitetään omassa kappaleessa. Business-logiikka alijärjestelmän sisällä ei käytetä rajapintoja vaan luokat kommunikoivat suoraan keskenään. Tämä johtuu siitä, että järjestelmän domain-malli on kohtuu staattinen eikä siihen ole odotettavissa merkittäviä muutoksia järjestelmän elinkaaren aikana. Tällöin myös business-logiikan toteutus pysyy samana. Käyttöliittymien ja erityisesti persistenssialijärjestelmän toteutuksien sen sijaan mukautuvan ajan myötä uusiin tekniikoihin, ja eristäviä rajapintoja tarvitaankin näiden ja business-logiikan väliin. Nämä on kuitenkin jätetty pois tästä osittaisesta suunnittelumallista. 3.3 Osittainen suunnittelumalli Ohessa ovat pakkauskohtaiset luokkakaaviot, joissa esitetään oleellisimmat luokat. Kaaviot pyrittiin pitämään kompakteina ja helppolukuisina, ja tästä syystä suunnittelumalleja ja apuluokkia on jätetty pois. Esimerkiksi kurssi-, tentti- ja henkilöinstanssien aggregaatio todennäköisesti toteutetaan HashMap tyyppisellä ratkaisulla, mitä ei kuitenkaan ole merkitty kaavioihin vaan XxxControllerista on suora aggragaatiosuhde vastaavaan luokkaan. Sama koskee myös muita vastaavia ratkaisuja joihin tässä dokumentissa ei oteta kantaa. Tämän sijasta keskitytään sovelluksen business-logiikan kannalta oleellisiin osiin. Kuva 7 Henkilöt -alijärjestelmä

9 Kuva 8 Kurssit -alijärjestelmä

10 Kuva 9 Tentit -alijärjestelmä 3.4 Suunnittelussa käytetyt (tai harkitut) suunnittelumallit Facade Kuten edellä oli jo mainittu, XxxController luokat toimivat julkisivuina pakkauksilleen tarjoten yksinkertaisen rajapinnan yleisimmille pakkaukseen kohdistuville toiminnoille, esimerkiksi kurssin ja siihen liittyvien tenttien/tehtävien haulle. Singleton + Factory Method XxxControllerit ovat luonteeltaan ainokaiset, sillä pakkauksen Controller aggregoi muiden pakkaukseen kuuluvien luokkien kaikkia ilmentymiä. Ainokainen on toteutettu private static attribuuttina, jolloin suorat viittaukset siihen luokan ulkopuolelta ovat kielletyt. Sen sijaan pääsy siihen tapahtuu getinstance() -metodin kautta, joka palauttaa viittauksen olemassa olevaan ainokaiseen tai luo ja alustaa sen jos kyseessä on

11 ensimmäinen metodin kutsu (vaihtoehtoisesti luonti ja alustus voidaan yhdistää järjestelmän käynnistykseen). Composite Kuva 10 Singeton + Factory method Kuten tiedetään tehtävä voi olla yksittäinen esseekysymys, tai koostua useammasta pienemmästä kysymyksestä, ja teoriassa mikään ei estä alijakoa seuraavillekin tasolle. Tämä tosiasia voidaan mallintaa suunnittelutason mallissamme rekursiokoosteena: abstraktista tehtäväluokasta periytyy muutama eri tehtävävaihtoehto ja lisäksi tehtäväkooste. Strategy Kuva 11 Tehtävä rekursiokooste Tehtävä(nanto) voidaan haluta näyttää ja käyttää erilaisissa muodoissa. Tällaisia voisi olla esimerkiksi http-sivu selainkäyttöliittymää varten, postscript/pdf tulostusta varten tai txt/doc lisämuokkausta varten. Tästä syystä on hyödyllistä tallentaa tehtävät geneeriseen muotoon (esim. xml) ja käyttää instanssia, joka toteuttaa konkreettisen toimintamallirajapinnan tehtävän muokkaamiseen haluttuun tiedostomuotoon.

12 Prototype Kuva 12 Tulostusstrategia Voidaan olettaa, että useat tentit ja/tai tehtävät sisältävät paljon samaa. Vähintäänkin kurssikoodi ja nimi toistuvat pitkälti samanlaisina. Lisäksi tehtävien määrä ja pisteet ovat nekin usein samat. Näin ollen uusien tenttien luontia voidaan helpottaa käyttämällä valmiita tenttipohjia. Nämä pohjat voidaan toteuttaa Tentti-luokan prototyyppiilmentyminä. Pohja voidaan alustaa vain kertaalleen ja kutsua tarvittaessa sen clone() - metodia sen sijaan, että joka kerta luotaisiin uusi alustamaton ilmentymä ja asetettaisiin samat muutokset sen setter-metodeita käyttäen. Tässäkin voidaan käyttää singleton ja factory method -suunnittelumalleja määrittelemällä esimerkiksi staattinen gettemplate(string key) -metodi, joka palauttaa avainta vastaavan templaten staattisesta Hashtable:sta. Template Method Vaatimuksissa oli maininta automaattisesti tarkistettavista tehtävistä, ja vaikka tätä toiminnallisuutta ei edellytetä vielä järjestelmän ensimmäiseltä versiolta, päätimme ottaa sen huomioon suunnittelussa. Tehtävä-kantaluokkaan voidaan määritellä pisteytä() - metodi, joka korvataan esim. Not Supported poikkeuksen heittävällä toteutuksella käsin tarkastettavien tehtävien tapauksessa. Automaattisesti tarkistettavat tehtävän aliluokat sen sijaan suorittavat tehtävän pisteytyksen ja palauttavat tuloksen.

13 Bridge Kuten edellä olikin mainittu järjestelmämme business-logiikan ei odoteta vaativaan muutoksia, ja tästä syystä luokkien välissä ei käytetä rajapintoja. Käyttöliittymä ja persistenssitoteutukset voivat sen sijaan muuttua. Näiden alijärjestelmien ja businesslogiikan välille tarvitaankin rajapinnat, jotta business-logiikka olisi riippumaton näiden toteutuksista, eikä vaatisi näin muutoksia koodiin alijärjestelmien muuttuessa. Observer Observer-mallia harkittiin muun muassa Tenttisuoritus- ja Tehtäväsuoritus -luokkien välille, jotta tentin kokonaispistemäärä päivittyisi tehtäviä arvosteltaessa. Käytölle ei kuitenkaan ollut tarpeeksi edellytyksiä, sillä Tenttisuoritus-olio tietää muutenkin kaikista tehtäväsuorituksistaan ja voi johtaa kokonaispistemäärän aina tarvittaessa. Lisäksi pistemäärälle on tarvetta vain arvostelun lukitus/hyväksymisvaiheessa. Sen sijaan, jos tietoa voitaisiin haluta mielivaltaisella hetkellä ja useita kertoja ennen arvostelun lukitusta, olisi ehkä kannattavaa pyytää suorituksia laskemaan pistemääränsä vain tehtäväpisteiden muuttuessa ja palauttaa tämä valmiiksi laskettu arvo vastauksena kyselyihin.

Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta

Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta Timo Väänänen 13.6.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu-tutkielma Tiivistelmä

Lisätiedot

OHJ-1150 Ohjelmointi II

OHJ-1150 Ohjelmointi II OHJ-1150 Ohjelmointi II syksy 2013 Luentomoniste Ari Suntioinen arisuntioinen@tutfi Sisällysluettelo Sisältö OHJ-1150 Ohjelmointi II vector-tyyppi 252 Standard Template Library (STL) 261 STL-säiliöt 263

Lisätiedot

6. Skedulointi eli vuoronnus

6. Skedulointi eli vuoronnus 100 Sulautettu ohjelmointi 6. Skedulointi eli vuoronnus Skeduloinnin eli vuoronnuksen (scheduling) tehtävä voidaan tiivistää kysymykseen, miten seuraavaksi suoritukseen otettava prosessi valitaan. Valintaperusteita

Lisätiedot

Testausprosessimalli, yksikkötestaus ja testausympäristön automatisointi Java-ympäristössä

Testausprosessimalli, yksikkötestaus ja testausympäristön automatisointi Java-ympäristössä EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Sara Kapli Testausprosessimalli, yksikkötestaus ja testausympäristön automatisointi Java-ympäristössä Insinöörityö 10.5.2005 Työn ohjaaja: Production

Lisätiedot

Pate Blomqvist LAAJENNETTAVAN LÄÄKETIETEELLISEN MITTALAITESIMULAATTORIN TOTEUTUS. Diplomityö

Pate Blomqvist LAAJENNETTAVAN LÄÄKETIETEELLISEN MITTALAITESIMULAATTORIN TOTEUTUS. Diplomityö Pate Blomqvist LAAJENNETTAVAN LÄÄKETIETEELLISEN MITTALAITESIMULAATTORIN TOTEUTUS Diplomityö Tarkastaja: Tommi Mikkonen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit Muistin hallinta 51 3. Muistin hallinta Tämä luku käsittelee erityyppisiä muisteja ja ohjelman sijoittelua muistiin, dynaamisen muistin hallintaa ja yleensä muistinhallintaa. Pääpaino on siinä, miten muisti

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

Valinnat ja päätökset

Valinnat ja päätökset Valinnat ja päätökset 4 Valinnat ja päätökset Päätöksenteko on erittäin tärkeässä asemassa kaikissa ohjelmointikielissä. Jos ohjelman lauseiden suoritusjärjestystä ei voitaisi muuttaa tietojen vertailun

Lisätiedot

Osa IV. Oliokeskeinen ohjelmointi

Osa IV. Oliokeskeinen ohjelmointi Osa IV Oliokeskeinen ohjelmointi Osa 4 keskittyy oliokeskeiseen ohjelmointiin tämä tarkoittaa C++:n luokkapiirteiden määrittelyä ja käyttöä, joilla voidaan luoda uusia tyyppejä ja joita voidaan käsitellä

Lisätiedot

Joona Kannisto MAINEENHALLINTAJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN YHTEISÖLLISEN OPETUSPORTAALIN KÄYTTÖÖN

Joona Kannisto MAINEENHALLINTAJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN YHTEISÖLLISEN OPETUSPORTAALIN KÄYTTÖÖN Joona Kannisto MAINEENHALLINTAJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN YHTEISÖLLISEN OPETUSPORTAALIN KÄYTTÖÖN Kandidaatintyö Tarkastaja: lehtori Jukka Koskinen II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Signaalinkäsittelyn

Lisätiedot

Systemaattinen layout-suunnittelu

Systemaattinen layout-suunnittelu LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Kemiantekniikan osasto Prosessitekniikan laboratorio Kandidaatintyö Systemaattinen layout-suunnittelu Ohjaaja / tarkastaja: Nastola 10.10.2014

Lisätiedot

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tentti Tentti -työkalun avulla opettaja voi laatia tentin, jonka tulokset tallentuvat Moodleen. Tentissä on mahdollista käyttää erilaisia kysymystyyppejä: monivalintakysymyksiä, tosi/epätosi -väittämiä,

Lisätiedot

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 Sisältö: Sisältö:... 2 Yleistä Moodlesta... 5 Navigointi ja liikkuminen... 5 Ympäristön aloitussivu... 5 Sisäänkirjautuminen... 6 Kurssit ja työtilat... 6 Kurssin aloitussivu...

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

JUHA HIETANEN IT-KALUSTON JA OHJELMISTOLISENSSIEN HALLINTAJÄR- JESTELMÄ PK-YRITYKSESSÄ. Diplomityö

JUHA HIETANEN IT-KALUSTON JA OHJELMISTOLISENSSIEN HALLINTAJÄR- JESTELMÄ PK-YRITYKSESSÄ. Diplomityö JUHA HIETANEN IT-KALUSTON JA OHJELMISTOLISENSSIEN HALLINTAJÄR- JESTELMÄ PK-YRITYKSESSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Tarja Systä Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Kotisivuohjeet. Eteläpohjalaiset Kylät ry. Sivupohjien rakenne

Kotisivuohjeet. Eteläpohjalaiset Kylät ry. Sivupohjien rakenne Kotisivuohjeet Tässä ohjeessa käydään läpi kotisivujen tekemisen perusteet keskittyen html-koodiin ja sen ominaisuuksiin. Ohjetta voidaan käyttää sivupohjien luonnin apuna, on kuitenkin suositeltavaa että

Lisätiedot

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa 28.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 3 1.1 Internetin palveluista... 3 1.2 Sopimuksen syntyminen... 3 1.3 Internetpalvelusopimuksen

Lisätiedot

Käytettävyysohjattu vuorovaikutussuunnittelu: JFunnel malli ( käytettävyyssuppilo )

Käytettävyysohjattu vuorovaikutussuunnittelu: JFunnel malli ( käytettävyyssuppilo ) 1 (13) Käytettävyysohjattu vuorovaikutussuunnittelu: JFunnel malli ( käytettävyyssuppilo ) Timo Jokela, FT timo.jokela@joticon.fi Tiivistelmä Tämän dokumentissa kuvataan käyttäjäkeskeisen suunnittelun

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Luuppi verkkoportaali. versio 1.2

Projektisuunnitelma. Luuppi verkkoportaali. versio 1.2 Projektisuunnitelma Luuppi verkkoportaali versio 1.2 Petri Ikävalko Panu Tunttunen Eero Jaakonaho Mikko Kuivanen Kari Jussila Julius Torkkeli Johannes Lampela Luuppi Projektisuunnitelma 2 / 19 Versiohistoria

Lisätiedot

Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista. Versio 0.9 17.6.2011

Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista. Versio 0.9 17.6.2011 Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista Versio 0.9 17.6.2011 Sisältö 1. Johdanto... 1 1.1 Tavoitteet... 1 1.2 Rajaukset... 1 1.3 Taustaa... 1 2. Työ- ja lukujärjestyssuunnittelutyökalut...

Lisätiedot

Luova ympäristö omaaloitteisen. edistämiseksi. Matkan alku. Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi)

Luova ympäristö omaaloitteisen. edistämiseksi. Matkan alku. Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) Luova ympäristö omaaloitteisen toiminnan edistämiseksi. Matkan alku. Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) 2013 Opetusaineisto on valmistunut Latvian, Viron ja Suomen aikuiskouluttajien yhteisen

Lisätiedot

Tässä vihkossa käydään läpi tarpeelliset asiat projektien siirtämisestä

Tässä vihkossa käydään läpi tarpeelliset asiat projektien siirtämisestä 3.9.2013 ArchiCAD 17 ALK. - 1 Vanhojen projektien siirtäminen ArchiCAD 17 -versioon Tässä vihkossa käydään läpi tarpeelliset asiat projektien siirtämisestä uudempiin versioihin. Kirjastojen osalta jotkin

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO Hinnastojen käsittely Sisällys i Sisällys HINNASTOJEN PÄIVITTÄMISESTÄ YLEISESTI... 1 YLEISTÄ... 1 HINNASTOJEN MUOTO... 1 OSTOHINNAT HINNASTOSSA TULEVILLE TUOTTEILLE...

Lisätiedot

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 1 WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 WM- L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie

Lisätiedot

Ohjelmistoarkkitehtuurit harjoitustyö 2013. 1 Johdanto. 2 Harjoitustyön käytännönjärjestelyt ja aikataulu. Versio 0.16 18.3.2013

Ohjelmistoarkkitehtuurit harjoitustyö 2013. 1 Johdanto. 2 Harjoitustyön käytännönjärjestelyt ja aikataulu. Versio 0.16 18.3.2013 Versio 0.16 18.3.2013 Ohjelmistoarkkitehtuurit harjoitustyö 2013 1 Johdanto Harjoitustyön aiheena on suunnitella musiikinkuuntelupalvelu TUTifyn ohjelmistoarkkitehtuuri. Jokainen yksittäinen harjoitustyöryhmä

Lisätiedot

4. Vaatimusmäärittely

4. Vaatimusmäärittely 4. Vaatimusmäärittely Laadukkaiden ohjelmistojen tuottaminen ei ole helppo tehtävä. Jos se olisi helppoa, kaikki tekisivät laadukkaita ja edullisia ohjelmia. Sen lisäksi, että ohjelman täytyy toimia virheettömästi,

Lisätiedot

Selittävät huomautukset

Selittävät huomautukset EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Julkaistu 3. huhtikuuta 2014 Selittävät huomautukset Vuonna 2015 voimaan tulevat EU:n arvonlisäverotusta

Lisätiedot

Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen

Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen Matti Riikonen 24.8.2006 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Tämän tutkielman aiheena on kansainvälisen ohjelmiston

Lisätiedot

OHJ-1100 Ohjelmointi I

OHJ-1100 Ohjelmointi I OHJ-1100 Ohjelmointi I lukuvuosi 2012 2013 Luentomoniste Ari Suntioinen ari.suntioinen@tut.fi Sisällysluettelo Sisältö OHJ-1100 Ohjelmointi I Mitä on ohjelmointi?.......................................

Lisätiedot