Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pelastuslain ja hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta (HE 100/2016 vp)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pelastuslain ja hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta (HE 100/2016 vp)"

Transkriptio

1 1 SISÄMINISTERIÖ Vastine Tietoverkkojohtaja Pekka Tulokas Eduskunnan hallintovaliokunnalle Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pelastuslain ja hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta (HE 100/2016 vp) Johdanto Eduskunnan hallintovaliokunta on pyytänyt sisäministeriöltä vastinetta liittyen perustuslakivaliokunnan lausuntoon (PeVL 38/2016 vp) sekä asiantuntijalausuntoihin hallituksen esityksestä pelastuslain ja hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta (HE 100/2016 vp). Vastine on laadittu yhteistyössä sisäministeriön pelastusosaston, poliisiosaston ja rajavartio-osaston kesken. Sisäministeriö toteaa, ettei hallintovaliokunnan sille toimittamissa oikeusministeriön, valtiovarainministeriön, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ja tietosuojavaltuutetun toimiston lausunnoissa ilmene sellaista, että niihin tulisi ottaa kantaa vastineessa. Perustuslakivaliokunta Perustuslakivaliokunta esittää, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä vain, jos valiokunnan 1. lakiehdotuksen 91 :stä ja 2. lakiehdotuksen 20 :stä tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon. Huomautukset liittyvät arkaluonteisten tietojen käyttöön. 1. lakiehdotuksen (pelastuslaki) 91 :n 5 momentissa säädetään toimenpiderekisterissä olevien tietojen luovuttamisesta salassapitosäännösten estämättä. Esitetyn mukaan: Rekisterissä olevat tiedot saadaan luovuttaa salassapitosäännösten estämättä: 1) pelastustoimintaa tai valvontaa varten Hätäkeskuslaitokselle, pelastusviranomaiselle, Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle ja 107 :ssä tarkoitetulle tutkintalautakunnan jäsenelle ja asiantuntijalle; 2) öljyvahingon ja aluskemikaalivahingon torjuntaa ja siihen varautumista sekä vesitilannepalvelua ja tulvariskien hallintaa varten Suomen ympäristökeskukselle ja elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksille; 3) varoituspalveluiden kehittämistä varten Ilmatieteen laitokselle; 4) onnettomuustutkintaa varten tutkintaa suorittavalle tutkintalautakunnalle ja viranomaiselle; 5) tieteellistä tutkimusta varten muillekin kuin 1 4 kohdassa tarkoitetuille viranomaisille, tutkimuslaitoksille ja tutkijoille. Perustuslakivaliokunnan mukaan tietojen luovutuksen kohdistuessa myös arkaluonteisiin tietoihin, on sääntelyä täsmennettävä perustuslakivaliokunnan viranomaisten tietojen saamista ja luovuttamista salassapitovelvollisuuden estämättä koskevaa sääntelyä koskevan käytännön mukaiseksi. Sisäministeriö esittää, että 91 :n 5 momentti voisi kuulua perustuslakivaliokunnan huomautus huomioon ottaen seuraavasti: Rekisterissä olevat tiedot saadaan luovuttaa salassapitosäännösten estämättä, silloin kun tietojen saaminen on välttämätöntä: 1) pelastustoimintaa tai valvontaa varten Hätäkeskuslaitokselle, pelastusviranomaiselle, Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle ja 107 :ssä tarkoitetulle tutkintalautakunnan jäsenelle ja asiantuntijalle;

2 2 2) öljyvahingon ja aluskemikaalivahingon torjuntaa ja siihen varautumista sekä vesitilannepalvelua ja tulvariskien hallintaa varten Suomen ympäristökeskukselle ja elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksille; 3) varoituspalveluiden kehittämistä varten Ilmatieteen laitokselle; 4) onnettomuustutkintaa varten tutkintaa suorittavalle tutkintalautakunnalle ja viranomaiselle; 5) tieteellistä tutkimusta varten muillekin kuin 1 4 kohdassa tarkoitetuille viranomaisille, tutkimuslaitoksille ja tutkijoille siten, että luovutettavat tiedot eivät sisällä arkaluonteisia henkilötietoja. Momentissa säädettäisiin tietojen saamisen välttämättömyydestä tietojen luovuttamisen ehtona. Lisäksi arkaluonteisten henkilötietojen suojaa korostettaisiin momentin 5 kohdassa siten, että tieteellistä tutkimusta varten tietoja toimenpiderekisteristä voitaisiin luovuttaa vain sillä edellytyksellä, että luovutettavat tiedot eivät sisällä arkaluonteisia henkilötietoja. Perustuslakivaliokunnan mukaan 1. lakiehdotuksen 91 :n 5 momentin 5 kohdan säännöstä on syytä täsmentää siten, että siinä määritellään ainakin arkaluonteisten tietojen osalta mahdolliset luovutuksensaajat. Sisäministeriö näkee tieteellisen tutkimuksen tekemiseen liittyvässä asiayhteydessä vaikeaksi määritellä laissa kaikki mahdolliset luovutuksensaajat nimeltä. Luetteleminen olisi myös altis alituiselle tarpeelle muuttaa lakia. Sisäministeriö esittää, että edellä mainitulla 5 momentin 5 kohdan lisäyksellä otettaisiin huomioon arkaluonteisten henkilötietojen suoja kieltämällä niiden luovuttaminen. 2. lakiehdotuksen 20 :n 5 momentin mukaan salassapitovelvollisuuden estämättä saadaan luovuttaa tieto, jonka ilmaiseminen on yksittäistapauksessa tarpeen hengen tai terveyden suojaamiseksi tai huomattavan ympäristö- tai omaisuusvahingon välttämiseksi. Sisäministeriö katsoo, että säännöstä voitaisiin perustuslakivaliokunnan kanta huomioon ottaen muuttaa siten, että siinä huomioitaisiin tietojen luovuttamisen välttämättömyys. Säännös voisi kuulua tällöin seuraavasti: "Salassapitovelvollisuuden estämättä saadaan luovuttaa tieto, jonka ilmaiseminen on yksittäistapauksessa välttämätön hengen tai terveyden suojaamiseksi tai huomattavan ympäristö- tai omaisuusvahingon välttämiseksi." Lain 20 :n 5 momentin loppuosa olisi sama kuin esityksessä. Liikenne- ja viestintäministeriö Lausunnossa todetaan, että tietojen luovuttaminen ilma-alusrekisteristä ei ole mahdollista ilman syntyviä kustannuksia. Sisäministeriö toteaa, että hallituksen esityksessä (s. 3) viitataan tavoitteeseen minimoida kunnille lakisääteisistä tehtävistä aiheutuvia taloudellisia rasitteita. Tästä näkökulmasta maksuttomuudesta luopuminen lisäisi kuntien vastuulla olevan pelastustoimen kustannuksia. Lausunnossa kysytään lisäksi, viittaako sana "myös" tiedonsaantioikeuden osalta (1. lakiehdotuksen 89 ) siihen, että tieto luovutettaisiin ensisijaisesti jossakin muussa muodossa kuin sähköisesti. Sisäministeriö toteaa, että sähköinen tiedonluovutustapa on ensisijainen ja muut tiedonluovutustavat toissijaisia. Sisäministeriö pitää kuitenkin perusteltuna säilyttää ehdotettu muotoilu, koska tiedonsaantioikeus ei saa vaarantua tiedon luovuttamistapaa koskevasta syystä. Sosiaali- ja terveysministeriö Lausunnon mukaan toimenpiderekisterissä (1. lakiehdotus 91 ) olevat tiedot tulisi saada luovuttaa salassapitosäännösten estämättä ja maksutta myös sosiaali- ja terveysviranomaiselle, perusteena varautuminen ja valmiussuunnittelu sekä ensihoidon palvelutasomäärityksen tekeminen. Sisäministeriö pitää perusteltuna, että kysymykseen palattaisiin pelastuslain kokonaisuudistuksen yhteydessä, jonka valmistelu on jo aloitettu.

3 3 Hätäkeskuslaitos Lausunnon mukaan Rajavartiolaitoksen muiden kuin meripelastustointa koskevien ilmoitusten käsittely tarkoittaa myös Hätäkeskuslaitoksen tehtäväkentän laajentamista muiden kuin hätäkeskuspalveluihin liittyvien ilmoitusten käsittelyyn, jolloin Rajavartiolaitokselle annettaisiin lakiesityksen kautta muita hätäkeskustoimintaan osallistuvia viranomaisia laajemmat oikeudet. Sisäministeriö toteaa, ettei lausunnossa esitetty ole ollut hallituksen esityksen tarkoituksena, mutta esittää 2. lakiehdotuksen 14 a :n 2 momenttia edellisen johdosta täsmennettäväksi siten, että momenttiin tehdään lisäys "välittömistä toimenpiteistä": "Rajavartiolaitokselle kuuluva muu kuin meripelastustointa koskeva välittömiä toimenpiteitä edellyttävä ilmoitus siirretään käsiteltäväksi Rajavartiolaitokselle Rajavartiolaitoksen Hätäkeskuslaitokselle antamien ohjeiden ja suunnitelmien mukaisesti." Hätäkeskuslaitoksen käsityksen mukaan sisäministeriöllä ja sosiaali- ja terveysministeriöllä ei ole sellaisia suunnittelu- ja kehittämistoimia, joita varten olisi välttämätöntä saada salassa pidettävää tietoa hätäkeskustietojärjestelmästä (20 ). Sisäministeriö toteaa, että hätäkeskustietojärjestelmä on viranomaisten yhteiskäyttöinen järjestelmä, jossa olevaa tietoa tulee voida käyttää toimialojen, viranomaisprosessien ja lainsäädännön kehittämisessä. Lausunnon mukaan nyt pelastustoimelle esitetyt uudet tiedonsaantioikeudet edellyttävät hätäkeskustietojärjestelmään uusien yhteyksien avaamista ja sitä kautta uusia kustannuksia Hätäkeskuslaitokselle. Hallituksen esityksessä (s. 7) on todettu, että tiedonsaantioikeuksien järjestelyjen toteuttaminen voi aiheuttaa arvion mukaan uusia kustannuksia liittymäkohtaisesti, ellei voida hyödyntää rekisterien web-portaaleita. Pelastuslaitosten kannalta jo olemassa olevien web-portaalien käyttö onnistuu valtaosin (ilma-alusrekisteri edellyttää erillisiä teknisiä ratkaisuja), jolloin erillisten tietoteknisten ratkaisujen tekemisestä ei aiheudu kustannuksia. Sen sijaan Hätäkeskuslaitoksen kohdalla kustannukset voivat liittyä hätäkeskustietojärjestelmän turvallisuusratkaisuun, koska hätäkeskustietojärjestelmä toimii hallinnon turvallisuusverkossa (TUVE). Arviot kustannuksista vaihtelevat euron välillä liittymäkohtaisesti. Lisäksi huomioon on otettava vuosittaiset ylläpitokustannukset, noin prosenttia investointikustannuksista laskettuna. Valtion talousarviossa Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot ovat kohdassa , johon on merkitty mm. uudesta hätäkeskustietojärjestelmästä (Erica-tietojärjestelmä) aiheutuvat menot. Sisäministeriö toteaa, että pelastustoimi voi ja sen tulee voida käyttää uusia tiedonsaantioikeuksia omilla järjestelmillään ilman, että Hätäkeskuslaitos toimii välityspisteenä. On kuitenkin tärkeää, että Hätäkeskuslaitos voi tuottaa lakisääteisenä tehtävänään tukipalveluita viranomaisille, jolloin Hätäkeskuslaitoksella tulee olla tiedonsaantioikeus nyt esitettyihin tietoihin. Hätäkeskuslaitos katsoo lausunnossaan, että tietojen luovuttamisen osalta tulisi lain perusteluissa täsmentää tiedon omistajuutta erityisesti hätäilmoitusta koskevien tietojen, kuten hätäpuhelutallenteiden osalta. Sisäministeriö katsoo, että tämän hetken toimintaan, jossa päävastuullinen rekisterinpitäjä on Hätäkeskuslaitos ja poliisin tehtävien osalta rekisterinpitäjänä on Poliisihallitus, ei ole tarkoituksenmukaista tehdä muutoksia. Hätäkeskustoiminnasta annettu laki edistää osaltaan keskeisten turvallisuusviranomaisten operatiivista yhteistoimintaa. Laissa säädetään tietojen tallettamisesta, käsittelystä ja luovuttamisesta. Hätäkeskuslaitos ohjaa nykyisin poliisin tehtäviin liittyvät hätäpuhelutallenteiden luovutuspyynnöt Poliisihallituksen päätettäväksi. Samoin Hätäkeskuslaitos toimii heille saapuneiden tarkastuspyyntöjen osalta poliisin tehtäviin liittyen. Nykyinen malli on toimiva ja se on vähentänyt ylimääräistä työtä hätäkeskuksissa. Lain valmistelussa tuli esille, että pelastustoimi, sosiaali- ja terveystoimi sekä Rajavartiolaitos haluavat jatkossa selvittää mahdollisuutta siirtyä omien tietojensa osalta rekisterinpitäjäksi. Maakunta- ja sosiaali- ja terveystoimen - sekä pelastustoimen uudistuksien ollessa vielä kesken päädyttiin tilanne pitämään tässä hallituksen esityksessä entisellään.

4 4 Hätäkeskuslaitoksen ehdottaa, että heille tulisi antaa oikeus velvoittaa viranomaisia järjestämään oma sisäinen valvontansa hätäkeskustietojärjestelmän käytön osalta. Tätä ehdotusta ei esitetä huomioitavaksi, koska kukin viranomainen vastaa itse omasta sisäisestä valvonnastaan. Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Lausunnossa esitetään esityksen perusteluosaan lisättäväksi "verkon kattavuustiedot" liittyen tietoyhteiskuntakaaren 323 :n osalta pelastustoiminnan ylläpitämiseksi tarpeellisiin tietoihin. Sisäministeriö toteaa, ettei hallituksen esityksen perusteluosaa voida tässä vaiheessa muuttaa, mutta esittää hallintovaliokunnan harkittavaksi Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen esityksen kirjaamista sopivassa muodossa valiokunnan lakiesitystä koskevaan mietintöön. Lausunnossa viitataan 2. lakiehdotuksen 20 :ään, jossa säädetään tietojen luovuttamisesta. Sisäministeriö pitää lausunnossa olevaa kommenttia epäselvänä, mutta toteaa että tietojen luovuttamisessa tulee noudattaa laissa olevia määräyksiä. Sisäministeriö pitää perusteltuna 2. lakiehdotuksen 23 ja 25 :issä ehdotettua, jonka mukaan Hätäkeskuslaitos voisi tarvittaessa vaatia selvityksen siitä, kuinka hätäkeskustietojärjestelmästä luovutettujen tietojen käyttö ja suojaus on tarkoitus järjestää. Hätäkeskusjärjestelmän päävastuullinen rekisterinpitäjä on Hätäkeskuslaitos ja poliisin osalta rekisterinpitäjä on Poliisihallitus. Muut tahot ovat hätäkeskustietojärjestelmän käyttäjiä. On perusteltua, että rekisterinpitäjällä on oikeus vaatia selvitys, varsinkin koska kysymys on valtakunnallisesta ja laajassa käytössä olevasta tietojärjestelmästä, joka sisältää arkaluonteisiksi määriteltyjä henkilötietoja sekä tietoja, jotka saattaisivat väärinkäytettyinä vaarantaa yksityiselämän ja henkilötietojen suojan lisäksi myös keskeisten turvallisuusviranomaisten toimintaa. Pelastusopisto Lausunnossa esitetään pelastuslain 42 :n sanamuodon laajentamista koskemaan myös yksityistä palvelusektoria. Sisäministeriö toteaa, ettei lakiesityksen tavoitteena ole muuttaa pelastuslain 42 :ää. Kyseisen pykälän muuttaminen vaatisi perusteellista valmistelua, johon tässä yhteydessä ei ole mahdollisuuksia. Pelastusopisto esittää tilastonteko-oikeuden laajentamista kaikkiin pelastustoimen rekistereihin. Sisäministeriö toteaa, ettei lakiesityksen tavoitteena ole tilastonteko-oikeutta koskevan sääntelyn tarkistaminen, eikä asia ole ollut esillä lakiesitystä valmisteltaessa. Sisäministeriö ei näe perusteltuna muuttaa sääntelyä ilman asianmukaista valmistelua. Lausunnossa esitetään 1. lakiehdotuksen 91 :n 2 momentin sanamuotoa muutettavaksi kohdan "hoitamista tehtävistä tiedot" muotoon "hoitamien tehtävien tapahtumista tiedot". Sisäministeriö pitää hallituksen esityksessä olevaa muotoilua selkeämpänä, eikä näe sen osalta tulkintaongelmaa. Pelastusopisto esittää, että 91 :n 2 momentin kohdissa 4, 5 ja 6 olevat lisäykset siitä, että poliisin tietoja ei saa tallentaa toimenpiderekisteriin, pitää poistaa ja sen sijaan käytettäisiin ilmaisua, jonka mukaan "Poliisin tiedoista ei saa tallentaa tietoja, joista poliisin käyttämät menetelmät, henkilöstövoimavarat, ajoneuvot tai muu kalusto ovat yksilöitävissä." Sisäministeriö ei pidä lausunnossa ehdotettua kannatettavana, koska lakiesityksen muotoilu on tarkempi. Poliisin tietojen osalta rajaukset ovat perusteltuja poliisin toiminnan luonne huomioon ottaen. Poliisihallitus Lausunnossa esitetään, että varo-tietojen luovuttaminen pelastustoimen viranomaiselta edelleen muille kuin hätäkeskusviranomaisille tai toimijoille tulisi erikseen kieltää. Sisäministeriö toteaa, että

5 5 lakiehdotuksessa (2. lakiehdotus, 17 2 mom.) varo-tietojen käyttö rajautuu yksittäiseen toimialakohtaiseen tehtävään, jolloin erillinen kielto tiedon edelleen luovuttamisesta ei ole tarpeellinen. Sisäministeriön näkemys on, että 17 :n 2 momentissa tulisi nimenomaisesti lukea tietojen luovuttamisesta, jotta saatu varo-tieto saataisiin luovuttaa edelleen. Myös momentin alkuosa, joka on jo voimassa olevassa laissa, tukee tulkintaa tietojen edelleenluovuttamiskiellosta. Sen mukaan rekisteriä pitävien ja käyttävien viranomaisten palveluksessa olevat henkilöt ovat oikeutettuja näkemään ja käsittelemään ainoastaan toimivaltuuksiensa rajoissa oman toimialansa tietoja ja tehtäviä Hätäkeskuslaitoksen kanssa sovittavalla tavalla. Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry Lausunnossa esitetään, että sopimuspalokunnilla (ei-viranomainen) tulisi olla oikeus esitetyn (1. lakiesitys 91 4 mom.: "Toimenpiderekisteriin saa tallentaa omat tietonsa kukin tehtävään osallistunut taho.") tallentamisoikeuden ohella muuhunkin tietojen käsittelyyn toimenpiderekisterissä. Tätä perustellaan sillä, että tallennettua tietoa tulisi voida täsmentää tai täydentää. Lausunnon mukaan sopimuspalokunnilla tulisi olla myös oikeus käsitellä omia tietojaan. Sisäministeriön mielestä hallituksen esityksessä ehdotettua ei ole aiheellista muuttaa. Toimenpiderekisteri on henkilörekisteri, joka saattaa sisältää myös arkaluonteisia henkilötietoja. Tallennettujen tietojen täsmentämisen tai täydentämisen tulee pysyä vastuullisen rekisterinpitäjän eli asianomaisen viranomaisen (pelastuslaitoksen) vastuulla. Voimassa olevan pelastuslain 91 :n 4 momentissa poikkeus tähän pääsääntöön on ainoastaan, jos pelastustoimintaa on johtanut pelastuslain 34 :ssä tarkoitettu muu pelastustoiminnan johtaja (kuin pelastusviranomainen; esimerkiksi sopimuspalokuntalainen), jolloin tällaisella henkilöllä on oikeus tiedon tallentamisen ohella myös käsitellä tietoa siitä tehtävästä, jossa hän on toiminut pelastustoiminnan johtajana. Väestörekisterikeskus Lausunnossa kiinnitetään huomiota siihen, että väestötietojärjestelmän tietojen saannin maksuttomuus tulisi kattaa viranomaisten toimintamäärärahoja uudelleen kohdentamalla. Sisäministeriö toteaa, että hallituksen esityksessä (s. 3) viitataan tavoitteeseen minimoida kunnille lakisääteisistä tehtävistä aiheutuvia taloudellisia rasitteita. Tästä näkökulmasta maksuttomuudesta luopuminen lisäisi kuntien vastuulla olevan pelastustoimen kustannuksia.

HE 160/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia

HE 160/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia HE 160/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi pelastuslain 69 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia siten, että pelastustoimen toimenpiderekisterin

Lisätiedot

HE 100/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pelastuslain ja hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta

HE 100/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pelastuslain ja hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pelastuslain ja hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi pelastuslakia ja hätäkeskustoiminnasta

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL VALTIONEUVOSTO. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015

Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL VALTIONEUVOSTO. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015 Lausunto 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015 Eläketurvakeskuksen lausunto Eläketurvakeskuksen kanta asiakastietolakiin

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pelastuslain ja hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pelastuslain ja hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta 1 luonnos 18.1.2016 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pelastuslain ja hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia

Lisätiedot

Juha Lavapuro Kirjallinen lausunto

Juha Lavapuro Kirjallinen lausunto Juha Lavapuro 27.9.2016 Kirjallinen lausunto Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle HE 100/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pelastuslain ja hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO. Dnro 2135/03/2016 ' Opetus- ja kulttuuriministeriö

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO. Dnro 2135/03/2016 ' Opetus- ja kulttuuriministeriö Dnro 2135/03/2016 '15.8.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@minedu.fi aikuistenperusopetus@minedu.fi Lausuntopyyntö ehdotuksesta hallituksen esitykseksi perusopetuslain 46 :n muuttamisesta Pyysitte

Lisätiedot

OPPILASREKISTERISELOSTE

OPPILASREKISTERISELOSTE OPPILASREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 mukainen REKISTERISELOSTE ja lain 24 :n mukainen INFORMOINTI Laatimispvm: 2.1.2017 1. Rekisterinpitäjä Nimi Siikalatvan kunnan koulutuslautakunta /

Lisätiedot

LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 13/2008 vp. Hallituksen esitys laiksi Eurojustia koskevan. koskevan päätöksen eräiden määräysten täytäntöönpanosta JOHDANTO

LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 13/2008 vp. Hallituksen esitys laiksi Eurojustia koskevan. koskevan päätöksen eräiden määräysten täytäntöönpanosta JOHDANTO LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 13/2008 vp Hallituksen esitys laiksi Eurojustia koskevan päätöksen eräiden määräysten täytäntöönpanosta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 27 päivänä toukokuuta 2008 lähettänyt

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Sisällysluettelo 1. Mistä informointivelvoitteessa on kysymys 3 2. Ketä informointivelvoite

Lisätiedot

LAUSUNTO PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE

LAUSUNTO PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE LAUSUNTO PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE Asia: HE 100/2016 vp hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pelastuslain ja hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta Perustuslakivaliokunta on pyytänyt minulta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5)

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) Laatimispäivä/Päivityspäivä 24.8.2016 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. nimi 2. pitäjä 3. vastuuhenkilö 4.

Lisätiedot

HE 112/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Kansaneläkelaitoksen oikeudesta saada vammaisten henkilöiden tulkkipalveluja koskevia

HE 112/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Kansaneläkelaitoksen oikeudesta saada vammaisten henkilöiden tulkkipalveluja koskevia HE 112/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen oikeudesta saada vammaisten henkilöiden tulkkipalveluja koskevia asiakastietoja ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi hätäkeskuslain 2 ja 8 :n muuttamisesta Hätäkeskuslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että lakia sovellettaisiin pelastus-, poliisi- sekä sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

HE 39/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi. Harmaan talouden selvitysyksiköstä

HE 39/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi. Harmaan talouden selvitysyksiköstä HE 39/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä annettua lakia

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/ (6) Kaupunginhallitus Asia/ Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/ (6) Kaupunginhallitus Asia/ Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/2017 1 (6) 822 V 27.9.2017, Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite koulupsykologien ja -kuraattorien Wilman käyttöoikeuksien laajentamisesta HEL 2017-003505 T 00 00 03 Päätös

Lisätiedot

HE 44/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 44/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 44/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikenteen tietojärjestelmästä

Lisätiedot

HE 94/2016 vp LAEIKSI PUOLUSTUSVOIMISTA ANNETUN LAIN, ALUEVALVON- TALAIN JA ASEVELVOLLISUUSLAIN MUUTTAMISESTA

HE 94/2016 vp LAEIKSI PUOLUSTUSVOIMISTA ANNETUN LAIN, ALUEVALVON- TALAIN JA ASEVELVOLLISUUSLAIN MUUTTAMISESTA Veli-Pekka Viljanen HE 94/2016 vp LAEIKSI PUOLUSTUSVOIMISTA ANNETUN LAIN, ALUEVALVON- TALAIN JA ASEVELVOLLISUUSLAIN MUUTTAMISESTA Eduskunnan perustuslakivaliokunta 7.10.2016 Perustuslakivaliokunnan sihteeristö

Lisätiedot

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain (223/2007) 2 8, 10 ja 10 a, sellaisina kuin

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

Tutkittavan informointi ja suostumus

Tutkittavan informointi ja suostumus Tutkittavan informointi ja suostumus yhdistettäessä tutkittavilta kerättyjä tietoja rekisteritietoihin Ylitarkastaja Raisa Leivonen Tietosuojavaltuutetun toimisto 9.12.2010 Kysy rekisteritutkimuksen luvista

Lisätiedot

HE 49/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017.

HE 49/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Sivistysvaliokunnalle

Sivistysvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 24/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta Sivistysvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Sivistysvaliokunta on 8 päivänä

Lisätiedot

HE 190/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- yhdellä vuodella siten, että laki olisi voimassa 31 päivään joulukuuta 2006.

HE 190/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- yhdellä vuodella siten, että laki olisi voimassa 31 päivään joulukuuta 2006. HE 190/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon saumattoman palveluketjun kokeilusta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

liikenne säännöistä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

liikenne säännöistä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu. HE 72/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelakia. Tieliikennelaissa määriteltäisiin

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 228/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 228/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 228/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä sekä Verohallinnosta annetun lain 4 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 17/2002 vp Hallituksen esitys laeiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 3 päivänä huhtikuuta 2002

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

PRONTO pelastustoimen resurssi- ja onnettomuus tilastojärjestelmä

PRONTO pelastustoimen resurssi- ja onnettomuus tilastojärjestelmä PRONTO pelastustoimen resurssi- ja onnettomuus tilastojärjestelmä www.pelastusopisto.fi/suomi/pronto https://prontonet.fi 9.10.2014 Esa Kokki tutkimusjohtaja, FT Pelastusopisto esa.kokki@pelastusopisto.fi

Lisätiedot

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 87/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi raittiustyölain 3 ja 10 :n ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi hätäkeskuslain 2ja8 :nmuuttamisesta Hätäkeskuslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että lakia sovellettaisiin pelastus-, poliisi- sekä sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä HE 23/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

HE 195/2010 vp. Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdollisimman

HE 195/2010 vp. Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdollisimman HE 195/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merenkulun ympäristönsuojelulain 3 luvun 6 :n ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Eduskunnan

Lisätiedot

HE 276/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta

HE 276/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta HE 276/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lääkelakia muutettavaksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi pelastuslain 91 :n ja Pelastusopistosta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia ja Pelastusopistosta

Lisätiedot

HE 69/2009 vp. säätää neuvontatehtävien hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta maakunnalle.

HE 69/2009 vp. säätää neuvontatehtävien hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta maakunnalle. HE 69/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamista

Lisätiedot

Sl10lA /00/0l..01 L{ SI1!)n(j-~OI<t -/J~I LAUSUNTO /43/2014

Sl10lA /00/0l..01 L{ SI1!)n(j-~OI<t -/J~I LAUSUNTO /43/2014 Ii OIKEUSMINISTERiÖ Kriminaaltpoliittinen osasto Sl10lA /00/0l..01 L{ SI1!)n(j-~OI

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 57/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilain säännöksiä muutettavaksi siten, että kemikaalin päällysmerkintöihin

Lisätiedot

HE 92/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 5 ja 8 :n muuttamisesta

HE 92/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 5 ja 8 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 5 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kuntien takauskeskuksesta annettua

Lisätiedot

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä HE 151/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Muistio SM (5) SMDno SM036:00/2016

Muistio SM (5) SMDno SM036:00/2016 Muistio SM1622242 1 (5) 00.00.01.00.01 4.5.2017 SMDno-2016-1328 SM036:00/2016 Pelastusylitarkastaja Veli-Pekka Hautamäki Neuvotteleva virkamies Johanna Kari EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta johtuvat

Lisätiedot

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ajoneuvoliikennerekisteristä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tilastolain 17 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilastolakia. Henkilötietolain mukaan ammatinharjoittajia koskevia tietoja pidetään henkilötietoina.

Lisätiedot

HE 181/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 181/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan rikosvahinkojen korvaamisesta

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 2. Vastauksen kirjanneen

Lisätiedot

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO Dnro 3498/03/2015 LAUSUNTO 21.12.2015 Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi Viite: Hallituksen esitys eduskunnalle ajoneuvoliikennerekisterilain muuttamisesta

Lisätiedot

HE 42/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta

HE 42/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan täydennettäväksi riistanhoitomaksusta

Lisätiedot

Tilastolaki uudistuu. Tutkimusaineistot etäkäyttöön -seminaari

Tilastolaki uudistuu. Tutkimusaineistot etäkäyttöön -seminaari Tilastolaki uudistuu Tutkimusaineistot etäkäyttöön -seminaari 21.11.2012 Tilastolain uudistamisen tilanne Tilastolakityöryhmä 1.10.2010 31.12.2011 Työryhmän loppuraportti VM:lle 30.12.2011 Lausuntokierros

Lisätiedot

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1992 vp - HE 132 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion pelastusoppilaitoksista annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion pelastusoppilaitoksista

Lisätiedot

HE 35/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 35/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 35/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi rangaistusten täytäntöönpanosta

Lisätiedot

HE 256/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta

HE 256/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulakia. Esityksen mukaan lain yrityskauppavalvontaa koskevista

Lisätiedot

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä-

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä- HE 217/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työntekijäin eläkelain sekä yrittäjien eläkelain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi työntekijäin eläkelakiin ja

Lisätiedot

Laki. kirkkolain muuttamisesta

Laki. kirkkolain muuttamisesta Laki kirkkolain muuttamisesta Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan kirkkolain (1054/1993) 19 luvun 7, sellaisena kuin se on laeissa 1274/2003 ja 1008/2012, muutetaan

Lisätiedot

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari 6.-7.2.2012 Rakennusvalvonnan ja pelastusviranomaisen roolit rakennusluvan vastaisen käyttötarkoituksen yhteydessä Hotelli Kuninkaantie 7.2.2012 Jussi Rahikainen

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2015

Asiakirjayhdistelmä 2015 02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 131/ vp (15.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 318 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Sisäministeriö asettaa Hätäkeskuslaitokselle

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 133/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa eräistä ratkaisuistaan annetun lain :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuomioistuimen

Lisätiedot

VASTINE Hallintovaliokunnan pyyntö antaa kirjallinen vastine

VASTINE Hallintovaliokunnan pyyntö antaa kirjallinen vastine VASTINE VNK/1682/30/2016 20.3.2017 Hallintovaliokunta (HaV@eduskunta.fi) Viite Asia Hallintovaliokunnan pyyntö antaa kirjallinen vastine Valtioneuvoston kanslian vastine hallituksen esityksestä laiksi

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Helsingin kaupunki Pöytäkirja 33/2017 1 (7) 877 V 11.10.2017, Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite koulupsykologien ja -kuraattorien Wilman käyttöoikeuksien laajentamisesta HEL 2017-003505 T 00 00 03 Päätös

Lisätiedot

Kirje Lausuntopyyntö HE luonnoksesta laiksi pelastustoimen järjestämisestä

Kirje Lausuntopyyntö HE luonnoksesta laiksi pelastustoimen järjestämisestä KIRKKONUMMI.,-YRKSLfrTI Liite PatuL 12 / 29.9.2016 ESPOO ESBO Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Kirje 0303.00 6.9.2016 lw 09. 09, 2016, O. ^1/6^ Kftsil. Buhanri. 1(2) 13746/2016 Jakelussa mainitut Lausuntopyyntö

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Pelastuslaitos

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Pelastuslaitos Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 12 ten sivutoimisen ja vapaaehtoisen henkilöstön koulutusjärjestelmän kehittäminen, lausunto koulutuksen kehittämistyöryhmän esityksestä HEL 2016-004710 T 01 03 00 00

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

Ilmoitetaan, että asia on saapunut valiokuntaan lausunnon antamista varten suurelle valiokunnalle.

Ilmoitetaan, että asia on saapunut valiokuntaan lausunnon antamista varten suurelle valiokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ESITYSLISTA 21/2002 vp Tiistai 12.3.2002 kello 10.00 1. Nimenhuuto 2. Päätösvaltaisuus 3. U 7/2002 vp ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi (rasismin ja muukalaisvihan vastainen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakiin ehdotetaan tehtäviksi julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lisätiedot

~ - ". ()IKEUSMINISTERIC)

~ - . ()IKEUSMINISTERIC) '1,. R ~ - ". ()IKEUSMINISTERIC) Lainvalmisteluosasto LAUSUNTO 18.7.2016 Sisäministeriö PL 26 00023 VALTIONEUVOSTO Lausuntopyyntö 13.6.2016 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE KAUSITYÖTÄ JA YRITYSTEN

Lisätiedot

PUOLUSTUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/2010 vp. hallituksen esityksen laeiksi asevelvollisuuslain. ja naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta

PUOLUSTUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/2010 vp. hallituksen esityksen laeiksi asevelvollisuuslain. ja naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta PUOLUSTUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi asevelvollisuuslain sekä naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain 2 ja 4 :n muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta

Lisätiedot

EV 107/2010 vp HE 262/2009 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 107/2010 vp Hallituksen esitys laiksi hätäkeskustoiminnasta Asia Valiokuntakäsittely Päätös

EV 107/2010 vp HE 262/2009 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 107/2010 vp Hallituksen esitys laiksi hätäkeskustoiminnasta Asia Valiokuntakäsittely Päätös EDUSKUNNAN VASTAUS 107/2010 vp Hallituksen esitys laiksi hätäkeskustoiminnasta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi hätäkeskustoiminnasta (HE 262/2009 vp).

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta Kunnallista eläkelakia esitetään muutettavaksi siten, että kunnallisen eläkelaitoksen Kevan toimitusjohtaja voitaisiin irtisanoa

Lisätiedot

Pyydettynä lisäselvityksenä esitän kunnioittavasti seuraavan.

Pyydettynä lisäselvityksenä esitän kunnioittavasti seuraavan. Rikosoikeuden apulaisprofessori Sakari Melander Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta 16.10.2017 Eduskunnan lakivaliokunnalle Asia: Hallituksen esitys (HE) 41/2017 vp eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annettua lakia. Lakiin tehtäisiin

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 5.1.2010 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Salon kaupunki, Ympäristönsuojeluyksikkö

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

tapahtumien tutkinnasta

tapahtumien tutkinnasta HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 13/2008 vp Hallituksen esitys laiksi Jokelan koulukeskuksessa sattuneiden kuolemaan johtaneiden tapahtumien tutkinnasta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 22 päivänä toukokuuta

Lisätiedot

Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi. Aila Taura p. 050 351 8256 Marjut Malo-Siltanen p. 040 801 6776 ja Jaana Rimpi-Muhonen p.

Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi. Aila Taura p. 050 351 8256 Marjut Malo-Siltanen p. 040 801 6776 ja Jaana Rimpi-Muhonen p. Henkilötietolain (523/99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE 1. Rekisterinpitäjä (tarvittaessa eli jos rekisterinpitäjällä ei toimipaikkaa EU:n alueella, myös edustaja) Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Hallintovaliokunnalle

Hallintovaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 51/2002 vp Hallituksen esitys laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallintovaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta

Lisätiedot

LAUSUNTO TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO. Dnro 497/03/2014. Liikenne- ja viestintäministeriö

LAUSUNTO TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO. Dnro 497/03/2014. Liikenne- ja viestintäministeriö TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO Dnro 497/03/2014 LAUSUNTO 28.03.14 Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi risto.saari@lvm.fi Viite: Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä ilmailulaiksi Asia: Tietosuojavaltuutetun

Lisätiedot

Kansallisten tietovarantojen toissijainen käyttö biopankkitutkimuksessa

Kansallisten tietovarantojen toissijainen käyttö biopankkitutkimuksessa Kansallisten tietovarantojen toissijainen käyttö biopankkitutkimuksessa Sandra Liede Lakimies Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) 14.9.2015 15.9.2015 Sandra Liede 1 Biopankkilaki

Lisätiedot

HE 122/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 122/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 122/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lasten kotihoidon tuesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja lasten päivähoidosta annetun

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

HE 165/1998 vp PERUSTELUT

HE 165/1998 vp PERUSTELUT HE 165/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että valtioneuvosto

Lisätiedot

Yleisistä lähtökohdista

Yleisistä lähtökohdista Lainsäädäntöjohtaja Tuula Majuri LAUSUNTO 11.9.2017 Perustuslakivaliokunnalle HALLITUKSEN ESITYS LAEIKSI VALTION VRIKAMIESLAIN 7 JA 8 C :N JA TURVALLISUUSSELVITYSLAIN MUUTTAMISESTA SEKÄ ERÄIKSI NIIHIN

Lisätiedot

LAUSUNTO TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO. Dnro 2815/03/13. Oikeusministeriö

LAUSUNTO TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO. Dnro 2815/03/13. Oikeusministeriö TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO Dnro 2815/03/13 LAUSUNTO 15.10.2013 Oikeusministeriö oikeusministerio@om.fi Viite: Luonnos hallituksen esitykseksi Eduskunnalle laeiksi vankeuslain ja tutkintavankeuslain

Lisätiedot

Dnro 3185/2/05. Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedt. Esittelijä: Esittelijäneuvos Jorma Kuopus

Dnro 3185/2/05. Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedt. Esittelijä: Esittelijäneuvos Jorma Kuopus 15.12.2006 Dnro 3185/2/05 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedt Esittelijä: Esittelijäneuvos Jorma Kuopus HÄTÄKESKUSLAITOKSEN 112INFO-PALVELU TULEE ARVIOIDA UUDELLEEN 1 ASIA Savon Sanomissa

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

HE 167/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 167/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 167/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansanterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansanterveyslain säännöksiä yksilön ja hänen

Lisätiedot

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle 1993 vp - HE 74 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

HE 321/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia.

HE 321/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. HE 321/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 4 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. Esityksen mukaan

Lisätiedot

HE 5/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

HE 5/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi työttömyysturvalakiin säännökset ikääntyneiden työnhakijoiden

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 7.6.2011 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Salon kaupunki liikuntapalvelut

Lisätiedot

HE 92/2011 vp. annetun lain 19 :n ja henkilötietojen käsittelystä. tietojen luovuttamisesta syyttäjäviranomaisille.

HE 92/2011 vp. annetun lain 19 :n ja henkilötietojen käsittelystä. tietojen luovuttamisesta syyttäjäviranomaisille. HE 92/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi syyttäjälaitoksesta annetun lain 32 :n, henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 19 :n ja henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain 47 a ja 47 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että sairaanhoitopiiriä

Lisätiedot

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO Dnro 3835/03/ Lausuntopyyntönne , STM/3551/2017, STM090:00/2017

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO Dnro 3835/03/ Lausuntopyyntönne , STM/3551/2017, STM090:00/2017 LAUSUNTO TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO Dnro 3835/03/2017 19.1.2018 Sosiaali- ja terveysministeriö kirjaamo@stm.fi VIITE Lausuntopyyntönne 13.12.2017, STM/3551/2017, STM090:00/2017 LAUSUNTOPYYNTÖNNE Pyysitte

Lisätiedot

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 112/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistörekisterilakia siten, että kiinteistötunnuksen

Lisätiedot

Laki. rahanpesun selvittelykeskuksesta. Soveltamisala

Laki. rahanpesun selvittelykeskuksesta. Soveltamisala Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: rahanpesun selvittelykeskuksesta 1 Soveltamisala Tässä laissa säädetään rahanpesun selvittelykeskuksesta sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä,

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: , päivitetty

Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: , päivitetty Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: 17.12.2013, päivitetty 26.4.2017 1. Rekisterin nimi Optima verkko-oppimisympäristö 2. Rekisterinpitäjä Jyväskylän

Lisätiedot

TUTKIMUSLUPAHAKEMUS/PÄÄTÖS

TUTKIMUSLUPAHAKEMUS/PÄÄTÖS 1/2 TUTKIMUSLUPAHAKEMUS/PÄÄTÖS 1. Tutkimusluvan hakijan tiedot Sukunimi Etunimet Syntymäaika Lähiosoite Postinumero ja toimipaikka Puhelinnumero Sähköpostiosoite 2. Asiakirjat, joihin tutkimuslupaa haetaan

Lisätiedot