Laki puutavaran mittauksesta (414/2013)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laki puutavaran mittauksesta (414/2013)"

Transkriptio

1 Laki puutavaran mittauksesta (414/2013) Jari Lindblad & Tapio Wall Metsäntutkimuslaitos, Itä-Suomen alueyksikkö, Joensuu

2 Puutavaran mittauslainsäädäntö uudistui -pähkinän kuoressa Laki puutavaran mittauksesta (414/2013) tuli voimaan lailla kumottiin puutavaranmittauslaki (364/1991) ja sen alempiasteiset säädökset (mm. mittausmenetelmäohjeet). Uuden lain tarkoituksena on turvata puutavaran mittauksessa käytettävien mittausmenetelmien, mittauslaitteiden toiminnan ja mittaustulosten luotettavuus Lain soveltamisala koskee jalostamatonta puutavaraa sisältää tukki-ja kuitupuutavaralajien lisäksi energiapuutavaralajit ( alkaen). Edellisten lisäksi teollisuushake ja puru kuuluvat lain soveltamisalaan

3 Mihin puutavaran mittauslainsäädäntöä tarvitaan? Turvaa puutavaran mittauksessa käytettävien menetelmien, laitteiden toiminnan ja mittaustulosten luotettavuuden Luo mittauksen virallisen organisaation Turvaa asianmukaisten mittauslaitteiden käytön Luo menettelyt mittauksen kehittämiselle ja mittausmenetelmien käyttöönotolle Lisää mittausosapuolten välistä luottamusta puukaupan sujuvuus Turvaa mittausosapuolten oikeudellista aseman - heikomman osapuolen suoja ja oikeusturvakeinot Luo menettelyt mittauserimielisyyksien ratkaisuun ja muutoksenhakuun

4 Puutavaranmittauslainsäädäntö Suomessa - historiaa Puutavaran mittausta on Suomessa ohjattu lainsäädännöllä vuodesta 1939 lähtien (337/1938). Laki koski luovutusmittausta. Sääntely laajennettiin koskemaan työmittausta (1166/1945) vuonna 1945 annetulla lailla. Puutavaranmittauslaki (161/1969) vuonna 1969 Mahdollisti sopimuspohjaisten mittausmenetelmien käytön Puutavaran mittausasetus (162/1969) ja puutavaran mittaussääntö (163/1969) Sopimuspohjaisten menetelmien kehittämistä ja soveltamista varten perustettiin vuonna 1971 mi ausneuvosto antoi suosituksia sopimuspohjaisesta puutavaran mi auksesta. Puutavaran mittauslaki (364/1991) ja asetus (365/1991) vuonna 1991 Lakiin perustuvat mittausmenetelmät ja mittausmenetelmien vahvistamisprosessi Puutavaranmittauksen neuvottelukunta perustettiin Virallisista mittaajista päätoimisia virkamiehiä

5 Vanhan mittauslain (1991) lähtökohdat Toimintaympäristö kumotun mittauslain valmistelun aikaan 1980 luvun lopussa ja 1990 luvun alussa Kuva Jari Lindblad, Metsäntutkimuslaitos

6 Operatiivinen toimintaympäristö luvulla Nykyinen toimintaympäristö 2010 luvulla, toimijat ja mittaustarpeet Kuva Jari Lindblad, Metsäntutkimuslaitos

7 Keskeisimmät toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset Toimintaympäristö on muuttunut puunhankinnassa ja mittaustoiminnassa 20 vuoden aikana Mittauksen keskeisiä muutoksia: Hakkuukonemittauksesta on tullut päämenetelmä luovutusmittauksessa metsänomistajille, mittaus tehtaalla on yleistynyt, pinomittaus tienvarressa on vähentynyt ja pystymittaus on loppunut. Energiapuusta on tullut merkittävä tavaralaji on edellyttänyt mittauksen kehittämistä Mittauksen teknistyminen on ollut nopeaa ja erilaisia kehyskuva-, laser-ja otantamittauslaitteita on otettu käyttöön. Viime vuosina kuormainvaakojen käyttö on yleistynyt

8 Uudet puutavaran mittausta koskevat säädökset Laki puutavaran mittauksesta (414/2013). Valtioneuvoston asetus puutavaranmittauksen neuvottelukunnasta (457/2013). MMM:n asetus puutavaranmittauksen mittausmenetelmäryhmien ja mittausmenetelmien tarkemmasta sisällöstä sekä mittauslaitteiden käytöstä (12/13). MMM:n asetus (470/2013) puutavaran virallisesta mittauksesta, valvontamittauksesta ja mittauslautakunnan käsittelystä ja perittävästä maksusta. Metsäntutkimuslaitoksen määräys puutavaran mittaukseen liittyvistä yleisistä muuntoluvuista (1/2013)

9

10 Kumotutmaa-ja metsätalous ministeriön antamat asetukset, määräykset ja ohjeet puutavaranmittauksesta 1 Asetus puutavaran mittauksen hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa (1152/1991) Maa- ja metsätalousministeriön asetus (627/2002) virallisten mittaajien toimintapiireistä Maa-ja metsätalousministeriön asetus (589/2001) puutavaran virallisen mittauksen perustoimitusmaksuista ja valvontamittauksesta perittävästä maksusta Maa-ja metsätalousministeriön päätös (537/1997) virallisen mittaajan laatimien tehdasmittausta koskevien asiakirjojen sisällöstä Maa-ja metsätalousministeriön asetus (nro 18/08, muut. nro 8/10) kuormainvaa'an käytöstä puutavaran mittauksessa ja erien erillään pidossa Maa-ja metsätalousministeriön asetus (nro 15/06, muut. nro 12/11) hakkuukoneella valmistettavan puutavaran tilavuuden mittaamisesta koneen mittalaitteella Maa-ja metsätalousministeriön asetus (nro 66/06) laserskannaukseen perustuvasta puutavaran kehyskuvamittauksesta Maa-ja metsätalousministeriön asetus (nro 74/02, muut. nro 56/07) puutavarapölkkyjen kappaleittaisten mittaus menetelmien vahvistamisesta (puutavarapölkkyjen mittaus)

11 Kumotutmaa-ja metsätalousministeriön antamat asetukset, määräykset ja ohjeet puutavaranmittauksesta 2 MMM:n määräys (nro 47/99): Kuormainvaakamittaus MMM:n määräys (nro 100/99): Hakkuukonemittaus (jää voimaan siirtymäsäännöksellä asti) MMM:n määräys (nro 137/99): Puutavarakuorman mittaus kehyskuvamenetelmään ja tiiviyden määritykseen perustuen MMM:n määräys (nro 159/99): Puutavaran laadun mittaus laatuositemenetelmällä MMM:n määräys (dnro 2086/66/92): Kehämittaus MMM:n ohje (nro 47/01) pölkyittäin mittaavien puutavaran tehdasmittalaitteiden tarkastuksesta MMM:n yleisohje (dnro 918/66/97): Puutavaran työ-ja luovutusmittaus tehtaalla (Erinäisiä mittausmenetelmiä koskevat ohjeet) MMM:n ohje (dnro 2409/66/97): Kehyskuvamittaus, Pinomittaus MMM:n mittausohje (dnro 3508/66/97): Pystymittaus I MMM:n mittausohje (dnro 1481/66/95): Pystymittaus

12 Energiapuun mittausopas Energiapuun mittaus lakiin laki ohittaa toimijoiden välisen energiapuun mittaussopimuksen Samalla Energiapuun mittaustoimikunta (EMT) lopettaa toimintansa EMT:ntehtävänä oli hyväksyä ja ylläpitää Energiapuun mittausopasta Jatkossa mittausta koskevat muuntoluvut annetaan Metsäntutkimuslaitoksen määräyksenä. On mahdollista, että Puutavaranmittauksen neuvottelukunta jatkaa oppaan ylläpitämistä päivitettävä lain edellyttämällä tavalla

13 Lain luvut 1. Yleiset säännökset 2. Puutavaranmittauksen organisaatiot ja viranomaiset 3. Mittausmenetelmäryhmät sekä mittausmenetelmät ja laitteet 4. Puutavaran mittaus 5. Virallinen mittaus 6. Tehdasmittauksen valvontamittaus 7. Hallinnolliset pakkokeinot, kiellot ja seuraamukset 8. Muutoksenhaku ja eräät menettelyt 9. Maksut 10. Erinäiset säännökset 11. Voimaantulo

14 Lain tarkoitus (1 ) Tämän lain tarkoituksena on turvata jalostamattoman puutavaran mittauksessa käytettävien menetelmien, laitteiden toiminnan ja mittaustulosten luotettavuus

15 Mittaustiedon käyttötarkoitus Lain soveltamisala (2 ) 1 Lakia sovelletaan jalostamattoman puutavaran määrän mittaamiseen määritettäessä: 1. Kauppahinta (luovutusmittaus) 2. Palkka puumäärän vaikuttaessa siihen (työmittaus) 3. Urakointimaksu tai muu korvaus (urakointimittaus) Lakia sovelletaan myös laadun mittaamiseen, jos laadun avulla puutavara jaotellaan eriarvoisiin ositteisiin. Tavaralajit Jalostamaton puutavara kattaa runkopuusta, kuoresta, oksista, kannoista ja juurista tehdyt puutavaralajit siitä riippumatta meneekö se ainespuu-tai energiakäyttöön tai tulevaisuuden käyttötarkoituksiin energiapuu sisältyy soveltamisalaan( alkaen). Myös teollisuushake kuuluu lain piiriin. Myös irtotilavuudeltaan 20 m³:ä suuremmat sahanpuruerät kuuluvat lain piiriin. Polttopuu ei kuulu lain piiriin

16 Lain soveltamisala (2 ) 2 Tuonti- ja vientipuu Tuonti- ja vientipuutavaralle lakia sovelletaan seuraavissa tapauksissa: Laki voimassa mittauslaitevaatimusten osalta aina mittauksen tapahtuessa Suomessa. Laki voimassa kokonaisuudessaan vientikaupan luovutusmittauksessa Suomen puolella viejän ostaessa puutavaran yksittäiseltä metsänomistajalta tai häneen rinnastettavalta taholta tai yhteisöltä. Laki ei ole voimassa, kun mittaustulos tuotetaan Suomen ulkopuolella. Mittaussuureet Mitattaessa energiasisältöä tai lämpöarvoa tästä laista sovelletaan vain mittauslaitevaatimuksia. Tämä koskee myös energiasisällön tai lämpöarvon tuottamiseen tarvittavia mittauksia. Jos mitataan tilavuutta, painoa, kuivapainoa tai vastaavaa, sovelletaan tätä lakia kaikilta osin

17 Lain soveltamisala (2 ) 3 Energiapuun sisällyttäminen lain soveltamisalaan Energiapuun sisällyttäminen lain soveltamisalaa oli yksi tärkeimmistä lain uudistamisen perusteista ja merkittävä uudistus: Parantaa metsänomistajien ja työntekijöiden oikeudellisen asemaa Luo yhtäläiset velvollisuudet ja oikeudet kaikille toimijoille Selkiyttää toimintaa silloin, kun käyttötarkoituksen mukainen raja ainespuun ja energiapuun välillä vaihtuu markkinatilanteesta riippuen Nykyisin energiapuun mittaus on perustunut toimijoiden väliseen ns. energiapuun mittaussopimukseen (2008) perusta energiapuun mittausmenetelmille. Lain muutos ei tuo välittömiä muutoksia energiapuun mittausmenetelmiin

18 Suhde muuhun lainsäädäntöön (2 ) Mittauslaitelaki (707/2011) on mittauksen yleislaki. Laki puutavaran mittauksesta (414/2013) on mittauksen toimialakohtainen erityislaki. Erityislaki ohittaa ko. toimialalla yleislain, paitsi: Punnitsemiseen ei-automaattisilla vaaoilla sovelletaan mittauslaitelakia. Näitä vaakoja ovat esimerkiksi tehtaiden siltavaa at. Käytännössä Suomessa käytettävät kuormain-ja kurottajavaa at ovat automaattisia vaakoja ja siten tämän lain mittauslaitevaatimusten alaisia. Yksi isoista käytännön eroista yleislain ja erityislain välillä: Erityislaki mahdollistaa sen, että mittaaja itse kalibroi ja virittää mittauslaitteen

19 Erikseen sovittavat asiat eli rajoitettu sopimusvapaus (3 ) Rajoitettu sopimusvapaus on kokonaan lainalaista ja koskee vain seuraavia tapauksia: Konsernien tai yritysten sisäistä tai näiden välistä luovutusmittausta Laajamittaista terminaali-, vaihto-, haketus- tai kuljetusurakointimittausta. Rajoitetun sopimusvapauden mukaisesti voidaan poiketa vain mainittujen pykälien alaisista asioista. Mahdollisuus sopia asioista erikseen ei koske koko pykälää, vaan mainittua asiaa ja sen mukaisia kohtia myös lakia alemmalla säädöstasolla: Mittaustuloksen suurin sallittu poikkeama (13 ) Mittausmenetelmäryhmien vaatimukset (14 ) Omavalvonta (17 ja 18 ). Rajoitettu sopimusvapaus ei koske yksittäiseen metsänomistajaan rinnastettavia tahoja tai yhteisöjä eikä esimerkiksi tavanomaista korjuu- tai kuljetusurakointia. Rajoitetun sopimisvapauden käytöstä on sovittava osapuolten välillä etukäteen ja yritysten välisessä luovutusmittauksessa sopimukseen on liitettävä kuvaus sovitusta menettelystä

20 Rajoitettu sopimusvapaus puutavaran mittauksessa (3 ) Vanhan puutavaranmittauslain vakiintuneiden käytäntöjen mukaan yritykset voivat sopia toimitus-ja vaihtokaupoissa muun kuin vahvistetun mittausmenetelmän käytöstä Tällöin kyseessä ei ollut puutavaranmittauslain mukainen toiminta vaan muu mittaustoiminta. Tällöin toimijan oikeusturvakeinot eivät ole myöskään käytettävissä. Uudessa laissa luotiin säännökset, mistä asioista mittausosapuolten on mahdollista sopia ja miten sovitut menettelyt dokumentoidaan. Muutokset entiseen: Sopia voi, mutta vain tietyt tahot ja tietyistä asioista Mittaus on aina lain piirissä

21 Esimerkki, erikseen sovittavat asiat eli rajoitettu sopimusvapaus (3 ) Esimerkki 1: Yritysten A ja B välillä on sopimus, jonka mukaisesti A toimittaa B:n tehtaalle kuitupuuta säännöllisesti joka kuukausi. Yhtiöt A ja B ovat sopineet ja kuvanneet sopimukseensa B:n saavan poiketa omavalvonnasta seuraavasti: Tarkastuserien otannan aikaväli on kaksi kertaa asetuksessa määriteltyä pidempi, toiminnan säännöllisyydestä johtuen se ei aiheuta systemaattista eroa. Esimerkki 2: Yritys C toimittaa yhden junan kuitupuuta puolessa vuodessa yritykselle D. Yhtiöt C ja D ovat sopineet ja kuvanneet sopimukseensa D:n saavan poiketa mittaustuloksen suurimmasta sallitusta poikkeamasta seuraavasti: Junasta otetaan satunnaisesti kaksi puolen nipun otantaerää, joiden perusteella junan paino muutetaan kuutioiksi. Tilastollisesti tulos saa ylittää asetuksessa määritetyt suurimmat sallitut poikkeamat

22 Puutavaranmittauksen organisaatiot ja viranomaiset (luku 2) MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ (5 ) - Lain noudattamisen valvonnan ylin johto ja ohjaus PUUTAVARANMITTAUKSEN NEUVOTTELUKUNTA (7 ) -Koostuu mittauksen sidosryhmistä, kokoonpano määrätään asetuksella (pj jäsentä) - Toimikausi neljä vuotta -Antaa lausuntoja, tekee ehdotuksia mittauksen kehittämiseksi, pitää yllä hyviä mittauskäytäntöjä METSÄNTUTKIMUSLAITOS (6 ) - Lain mukaiset tutkimus-ja kehittämistehtävät - Antaa mittausta koskevia lausuntoja - Virallisten mittaajien työnantaja -Järjestää virallisten mittaajien ja mittauslautakunnan toiminnan -Antaa määräyksen puutavaran mittauksen yleisistä muuntoluvuista VIRALLISET MITTAAJAT (6 ) - Mittauserimielisyyksien ratkaiseminen virallisella mittauksella - Lain noudattamisen valvonta PUUTAVARAN MITTAUSLAUTAKUNTA (8 ) -Ensimmäinen muutoksenhakuaste (virallisen mittauksen päätökset) -Käsittelee lain nojalla siirretyt asiat (esim. koskien tehdasmittauksen valvontaa) -MMM nimittää, toimikausi neljä vuotta: pj. + vpj. + enintään 6 vaihtuvaa jäsentä asiaa käsittelevä kokoonpano: pj. + vpj. + 2 vaihtuvaa jäsentä

23 Mittauksen tarkkuus (13 ) Mittauksessa on saavutettava tarkoituksenmukainen ja riittävä mittaustarkkuus. Se toteutuu mittauseränmittaustuloksen erotessa tarkastuksesta vähemmän kuin suurin sallittu poikkeama Suurimman sallitun poikkeaman lukuarvot annetaan MMM:n asetuksella Mittauksessa ei saa olla merkittävää systemaattista virhettä. Mittaustuloksen satunnaisen vaihtelun on pysyttävä mittausmenetelmälle tyypillisissä rajoissa siten, että suurin sallittu poikkeama ei ylity. Tämän pykälän alaisista asioista säädetään tarkemmin MMM:n asetuksella

24 Mittausmenetelmäryhmät (14 ) Mittausmenetelmien ja -laitteiden on perustuttava seuraaviin mittausmenetelmäryhmiin: 1) puutavaran fyysisten ulottuvuuksien ja ominaisuuksien tai painon mittaukset sekä niihin perustuviin laskentamenetelmät, joiden tuloksena saadaan lopullinen mittaustulos 2) 1 kohdan mukaiset menetelmät, joissa mittaustuloksen mittayksikkö muunnetaan toiseksi otantaan perustuvalla muuntoluvulla 3) 1 kohdan mukaiset menetelmät, joissa mittaustuloksen mittayksikkö muunnetaan toiseksi yleisellä muuntoluvulla. Metsäntutkimuslaitos antaa määräykset yleisistä muuntoluvuista. Ennen siitä on pyydettävä lausunto puutavaranmittauksen neuvottelukunnalta. Tämän pykälän alaisista asioista säädetään tarkemmin MMM:n asetuksella

25 Mittausmenetelmien ja -laitteiden vaatimukset (15 ) Mittauslaitteen suunnittelussa on määritettävä käyttöalue, sisältö ja laskenta: Siten, että 13 :n mittaustarkkuusvaatimukset saavutetaan Siten, että ja mittauksen on oltava luotettavaa käyttötarkoituksen mukaisissa olosuhteissa. Mittauslaitteet on valmistettava siten, että em. vaatimukset täytetään. Mittaustulosten on perustuttava kansainvälisen mittayksikköjärjestelmän mukaisiin mittayksiköihin. puutavaran mittauksessa mittayksiköinä käytetään metrejä ja kilogrammoja ja kappaleita tai näihin perustuvia mittayksiköitä. Mittauslaitteen mittaustuloksen on oltava metrologisesti jäljitettävä. Vaatimus ennen kaikkea mittauslaitteen valmistajalle

26 Vastuu mittauslaitteen vaatimustenmukaisuudesta (16 ) Mittauslaitteen markkinoille tuoja vastaa siitä, että mittauslaite täyttää lain vaatimukset. ilmoittaa hankkijalla/käyttäjälle laitteelle mitattavan puutavaran ominaisuuksien ja käyttöolosuhteiden mukainen käyttöalue. toimittaa mittauslaitteen mukana sen valmistajaa sekä käyttöä (mm. kalibrointi, viritys) ja soveltuvuutta koskevat tiedot. Mittauslaitteen käyttäjä (mm pykälät) Vastaa siitä, että laite pysyy lain vaatimusten mukaisessa käyttökunnossa Vastaa siitä, että laitetta käytetään lain edellyttämällä tavalla

27 Mittauksen luotettavuuden varmistaminen (17 ) Mittauksen luotettavuus on varmistettava omavalvonnalla ja ulkopuolisella valvonnalla Mittausmenetelmän tai -laitteiden toimivuuden tarkastukset Mittaustuloksen tarkastukset (= tarkastuserien mittaukset) Tarkastuserien mittausta ei edellytetätienvarressa tapahtuvassa manuaalisessa mittauksessa eikä hakkeen, murskeen tai muuten vastaavasti valmistettujen puutavaralajien manuaalisessa mittauksessa. Tarkastusten tuloksia on säilytettävä vähintään 2 vuoden ajan. Osapuolilla on oikeus tutustua mittausmenettelyyn, puutavaraeränsä mittaustulokseen vaikuttaviin valvontatuloksiin ja osallistua tarkastuksiin sovittavalla tavalla. Aina on oikeus tutustua mittaukseen, omaan eräänsä vaikuttaviin valvontatuloksiin ja mittaajan kanssa erikseen sovittavalla tavalla tarkastuksiin. Tämän pykälän alaisista asioista säädetään tarkemmin MMM:n asetuksella

28 Omavalvonta (18 ) Omavalvontaan on sisällyttävä: mittauslaitteen toiminnan käytönaikainen seuranta kalibrointi mittauslaitteen viritys mittaustuloksen tarkastukset (= tarkastuserien mittaukset) sekä dokumentointi. Omavalvonnasta vastaa mittaaja itse Kalibroinnilla määritetään mittauksen poikkeama vertailuarvoon. Mittauslaitteen toiminta on asetettava käyttöolosuhteisiin sopivaksi ja tuottamaan oikea mittaustulos mittauslaitteen virityksellä. Tämän pykälän alaisista asioista säädetään tarkemmin MMM:n asetuksella

29 Ulkopuolinen valvonta (19 ) Ulkopuoliseen valvontaan kuuluu muun kuin mittaajan itsensä tekemä mittaustuloksen tarkastus. Ulkopuoliseen valvontaan kuuluu myös myöhemmin laissa kuvattu tehdasmittauksen valvontamittaus. Tämän pykälän alaisista asioista säädetään tarkemmin MMM:n asetuksella

30 Mittauksesta sovittavat asiat (21 ) Ennen puutavaran mittausta on sovittava: mittausosapuolet, joita ovat: luovutusmittauksessa myyjä ja ostaja työmittauksessa työnsuorittaja ja työnantaja urakointimittauksessa urakoitsija ja urakanantaja mittauksen kohteen yksilöivät tiedot eli se mitä mitataan mittausmenetelmä ja mittaaja eli kuinka ja kuka mittaa mittauskustannuksen maksaja tilavuuden, painon tai yksikkömäärän mittayksikkö eli mitataanko esimerkiksi kuutioita vai kiloja. Työ-ja urakointimittauksissa ennen mittausta sovittavat asiat voivat olla osa työ-tai urakointisopimusta tai ohjeita

31 Mittaustoimituksen tekijä (20 ) Luovutusmittauksessa tekijä on sovitusti myyjä, ostaja tai muu taho yhdessä tai erikseen. Työmittauksesta vastaa työnantaja, hän myös tekee sen ellei toisin sovita. Urakointimittauksen tekijän sopivat urakoitsija ja urakanantaja. Mittausosapuolet voivat sopia, että: luovutusmittauksen tulosta käytetään työ- tai urakointimittauksessa työ- ja urakointimittaus korvaa luovutusmittauksen

32 Mittausasiakirja (22 ) Mittaustoimituksesta laaditaan aina mittausasiakirja (mittaustodistus). Siinä on oltava 21 :n asiat ja osapuolten osoitteet, laatimispäivä, mittaustulos ja tehdasmittauksessa mittauspaikka. Urakoitsija ja urakanantaja sopivat urakointimittauksen tuloksen kirjaamisesta, ja sen on oltava vastaava kuin mittausasiakirja. Mittausasiakirjaan on sisällytettävä kaikki sovitun mittauskohteen mittaustulokset. Jos mittausasiakirja laaditaan osissa, on osien yhteensä katettava koko mittauskohde

33 Mittaustoimituksen päättyminen ja mittausasiakirjojen säilyttäminen (23 ) Mittaustoimitus on päättynyt, kun mittausasiakirja on tehty ja annettu tai lähetetty osapuolille. Pyydettäessä on annettava toiselle osapuolelle mittaustuloksen lisäksi tiedot, joiden perusteella mittaustulos voidaan laskea. Esimerkiksi kuormainvaakamittauksessa punnitut kilot ja muunnossa käytetty muuntoluku (tuoretiheysluku). Mittausasiakirja on säilytettävä viisi vuotta ja siitä vastaa mittauskustannuksista vastaava

34 Mittaustuloksen tiedoksisaaminen (24 ) Mittausosapuoli on saanut tiedon mittaustuloksesta saatuaan mittausasiakirjan. Mittausasiakirjan voi saada, jos on läsnä mittaustoimituksessa ja asiakirja laaditaan ja luovutetaan samalla kertaa. Mittausasiakirjan voi myös lähettää toiselle osapuolelle kirjallisesti tai sähköisesti. Lähetetty mittausasiakirja katsotaan tulleen vastaanottajan tietoon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Mittausasiakirja on aina toimitettava viipymättä

35 Puutavaran käsittely ja siirto ennen mittaustuloksen tiedoksisaamista (26 ) Ostaja, työn-tai urakanantaja tai heidän valtuuttamansa saa käsitellä tai siirtää puutavaraa ennen mittaustuloksen tiedoksisaamista, kun: siitä on sovittu sopimuksen ehdoissa ja mittaaja on ensin kirjannut mittausasiakirjaan tarvittavat tiedot. Mittauksen tapahtuessa sovitusti muualla kuin puutavaran teko-tai käsittelypaikalla puutavaran saa siirtää mittauspaikalle ennen tietojen kirjaamista. Tällöin mittauserä on pidettävä erillään, kunnes tiedot on kirjattu. Näin on esimerkiksi aina tehdasmittauksen ollessa kyseessä. Mittausosapuolet voivat sopia, että puutavaraa ei saa käsitellä tai siirtää mittauspaikalta ennen mittaustuloksen tiedoksisaamista

36 Virallinen mittaus (laki 414/2013, luku 5) Virallisessa mittauksessa noudatetaan hallintolakia (434/2003) niiltä osin, kuin mittauslaissa ei muuta säädetä MITTAUSERIMIELISYYS (27 ) -Mittausosapuolet ratkaisevat mittauserimielisyyden ensisijaisesti keskenään ei ratkaisua mittausosapuoli voi virallisen mittauksen edellytysten täyttyessä hakea virallista mittausta VIRALLISEN MITTAUKSEN EDELLYTYKSET (28 ) -Erimielisyys koskee mittaustulosta tai mittaustulokseen vaikuttavaa tekijää -Erimielisyys koskee mittauksesta sovittuja asioita (21 ) -Toinen mittausosapuoli ei ole osallistunut mittaustoimitukseen sovitulla tavalla VIRALLISEN MITTAUKSEN VIREILLEPANO (29 ) -Hakemus Metsäntutkimuslaitoks en kirjaamoon kirjallisesti tai sähköisesti -Virallisen mittauksen edellytykset (28 ) eivät täyty TAI -Virallista mittausta ei ole haettu 14 päivän kuluessa mittaustuloksen tiedoksisaamisesta mittaustulos katsotaan lopulliseksi (28 ) Virallista mittausta ei toimiteta -Virallisen mittauksen edellytykset täyttyvät (28 ) JA -virallista mittausta on haettu 14 päivän kuluessa mittaustuloksen tiedoksisaamisesta (24 ) Virallinen mittaaja ilmoittaa vireillepanosta mittausosapuolille. Virallinen mittaus aloitetaan. VIRALLISEN MITTAUKSEN TOIMITTAMINEN (30 ) -Virallinen mittaus tehdään sitä asiaa koskien, jota erimielisyys koskee Jos erimielisyys koskee mittaustoimituksen vaihetta tai mittaustuloksen osatekijää, rajataan virallinen mittaus tähän. -Jos mittaus voidaan uusia, mittauksessa käytetään mittauserälle sovittua, lähinnä vastaavaa tai tarkkuudeltaan parempaa mittausmenetelmää. -Jos mittausta ei voida uusia, virallinen mittaus tehdään asiakirjatarkasteluna MITTAUSPÖYTÄKIRJA JA VIRALLISEN MITTAAJAN PÄÄTÖS (31 ) -Virallisen mittaajan päätös perusteluineen kirjataan mittauspöytäkirjaan. -Päätöksessä on lausunto mittausmenetelmästä ja laitteista ja niiden käytöstä, jos mittausta ei voitu uusia. -Virallisen mittaajan on annettava päätös myös silloin, kun virallista mittausta ei toimiteta, ts. päätös ja perustelut, miksi ei toimiteta. - Päätöksessä on oltava valitusosoitus (hallintolaki 47 ) Muutoksen haku virallisen mittaajan päätökseen (46 ) - Virallisen mittaajan päätökseen voi hakea muutosta valittamalla mittauslautakuntaan

37 Tehdasmittauksen valvonta (laki 414/2013) Tehdasmittauksella tarkoitetaan perusmittausta erityisellä puutavaran mittaus-, jalostus-tai terminaalipaikalla, jossa mitataan säännöllisesti ja laajamittaisesti pysyväisluonteisella mittauslaitteella. TEHDAMITTAUSILMOITUS (34 ) -Tehdasmittaajan on ennen tehdasmittauksen aloittamista toimitettava tehdasmittausilmoitus Metsäntutkimuslaitokseen -Tehdasmittaaja ilmoittaa myös muutoksista tehdasmittausilmoituksella VALVONTAMITTAUS (28 ) -Viralliset mittaajat tekevät mittauspaikoilla valvontamittauksia. -Valvontamittauksella selvitetään mittauspaikkakohtaisesti tämän lain vaatimusten noudattaminen. VALVONMITTAUKSEN PÖYTÄKIRJA (37 ) -Havainnot tehdasmittauksen luotettavuuden varmistamisesta ja mittauksen tarkkuudesta -Virallisen mittaajan päätös valvontamittauksesta (ml. Mahd. korjaus-ja oikaisumääräykset) - Voi sisältää suosituksen mittaustuloksen oikaisemisesta ennen virheen havaitsemista. VALVONTAMITTAUKSEN PÖYTÄKIRJAN TIEDOKSIANTO JA ARKISTOINTI (38 ) -Pöytäkirja toimitetaan tehdasmittaajalle 7 päivän kuluessa valvontamittauskäynnist ä -Pöytäkirjat arkistoidaan Metsäntutkimuslaitokse ssa VIRHE TEHDASMITTAUKSESSA (36 ) -Mittauksen tarkkuus ei ole ko. mittausmenetelmien vaatimusten mukainen -Mittausmenetelmässä tai laitteissa tai mittaustoiminnassa on mittauksen tarkkuuteen vaikuttava epäkohta -Mittauslaite ei täytä niille asettuja vaatimuksia. -Mittauksen luotettavuuden varmistamista ei ole tehty lain edellyttämällä tavalla KORJAUS- JA OIKAISUMÄÄRÄYS (40 ) -Virallinen mittaajan on määrättävä päätöksessään, että: 1) mittaajan on korjattava virhe määräajassa 2) Tarvittaessa oikaistava mittaustulos niiden puutavaraerien osalta, jotka on mitattu virheen havaitsemisen ja korjaamisen välisenä aikana. ASIAN SIIRTO MITTAUSLAUTAKUNNALLE (39 ) -Määräyksestä huolimatta virhettä (36 ) ei korjata -Virallinen mittaaja ja tehdasmittaaja ovat eri mieltä tehdasmittauksessa havaitusta virheestä

38 Puutavaran mittauslautakunnan käsittely (laki 414/2013) Puutavaran mittauslautakunta toimii ensimmäisenä muutoksenhakuasteena. Lisäksi mittauslautakunta käsittelee sille lain nojalla siirretyt asiat. MUUTOKSENHAKU VIRALLISEN MITTAAJAN PÄÄTÖKSEEN (46 ) -Virallisen mittaajan päätökseen virallisesta mittauksesta voi hakea muutosta valittamalla mittauslautakuntaan -Hakuaika 14 päivää päätöksen saamisesta KÄSITTELYÄ EDELTÄVÄT TOIMET (47 ) -Viralliset mittaaja toimittaa muutoksenhakua tai siirtoa koskevat asiakirjat -Pj. kutsuu mittauslautakunnan jäsenet -Pj. Ilmoittaa asianosaisille asian vireillepanosta ASIAN KÄSITTELY (48 ) -Mittauslautakunta on päätösvaltainen kahden pysyvän ja kahden vaihtuvan jäsenen kokoonpanossa. -Vaihtuvat jäsenet valitaan asian edellyttämän asiantuntemuksen ja riippumattomuuden perusteella. -Mittauslautakunta voi toimittaa suullisen käsittelyn ja/tai katselmuksen -Mittausosapuolilla ja virallisella mittaajalla on oikeus olla läsnä suullisessa käsittelyssä tai katselmuksessa. VALVONTAMITTAUKSEN KOHTEENA OLLEEN ASIAN SIIRTO MITTAUSLAUTAKUNNALLE (39 ) -Määräyksestä huolimatta virhettä (36 ) ei korjata -Virallinen mittaaja ja tehdasmittaaja ovat eri mieltä tehdasmittauksessa havaitusta virheestä MITTAUSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJA JA PÄÄTÖS (50 ) -Asian käsittelystä laaditaan pöytäkirja, joka sisältää päätöksen ja perustelut -Pöytäkirja arkistoidaan Metsäntutkimuslaitoksess a MITTAUSLAUTAKUNTA voi päätöksellään: -Virallisen mittaajan esityksestä kieltää mittauslaitteen markkinoille tuonnin (44 ) -Asettaa korjausmääräyksen (40 ) tehosteeksi keskeyttämisuhan tai uhkasakon (41 ) MUUTOKSENHAKU MITTAUSLAUTAKUNNA N PÄÄTÖKSEEN (51 ) -Muutosta voi hake valittamalla siihen hallinto-oikeuteen, jonka alueella mittaus on tehty -Määrätä virheellisen mittauksen keskeytettäväksi (43 )

39 Rangaistussäännös (45 ) Puutavaran mittauksesta annetun lain rikkomisesta tuomitaan sakkoon, jos: tahallaan laiminlyö omavalvonnan (vrt ) jättää tehdasmittausilmoituksen tekemättä (vrt 34 ) tai törkeästä huolimattomuudesta mittauslaitteen markkinoille tuoja tai käyttäjä rikkoo mittauslautakunnan antamaa kieltoa (vrt 44 )

40 Mittauksen järjestäminen ennen ja nyt PML (364/1991) - ainespuu Energiapuun mittaussopimus Uusi laki (Virallinen) MMM, puutavaranmittauksen Energiapuun mittaussopimuksen MMM, Metla, puutavaranmittauksen Organisaatio neuvottelukunta, Metla, Metsäkeskukset, sopijaosapuolet neuvottelukunta, viralliset mittaajat viralliset mittaajat, mittauslautakunta mittauslautakunta Toimielin Puutavaranmittauksen Energiapuun mittaustoimikunta (EMT) Puutavaranmittauksen neuvottekunta (PMNK) (15 osapuolen edustajat) neuvottekunta (PMNK) (pj + 8 jäsentä + asiantuntijat) (pj + 11 jäsentä + asiantuntijat) Mittausmenetelmien MMM:n asetus PMNK:n EMT:n yksimielinen hyväksyntä ja Mittausmenetelmää voidaan käyttää, vahvistaminen yksimielisestä esityksestä mittausoppaan päivitys mikäli lain ja asetusten vaatimukset täyttyvät Mittausmenetelmien Kehitteillä olevan mittausmenetelmän Energiapuun mittaustoimikunnan Mittausosapuolet ja mittalaitevalmistajat kehittäminen koekäyttömahdollisuus päätösten mukaisesti kehittävät Neuvottelukunta voi tehdä ehdotuksia Toimijan Virallinen mittaus + Mahdollisuus maksulliseen sovitteluun / Virallinen mi aus muutoksenhaku Oikeusturvakeinot valitusmahdollisuus virallisen mittaajan asiantuntijalausuntoon mi auslautakuntaan muutoksenhaku päätöksestä mittauslautakuntaan Oikeuskäsittely hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen

41 Uuden lain keskeisimmät muutokset 1 Keskeisimmät muutokset Puutavaranmittauslaki (364/1991) ja -asetus (365/1991) Laki puutavaranmittauksesta (414/2013) Lain voimaan tulo Lainsäädännön rakenne Laki, asetus, MMM:n asetukset Laki, valtioneuvoston asetus, MMM asetukset Soveltamisala Ainespuu, hake ja puru Aines- ja energiapuu, hake sekä puru Energiapuun mittaus sopimusperusteista Sopimusoikeus Yritysten välillä mahdollista Rajattu sopimusoikeus yritysten välillä - ei lain piirissä - aina lain piirissä Mittausmenetelmät Mittausmenetelmäkohtaiset MMM:n asetukset Menetelmäryhmät kuvattu MMM:n asetuksessa Mittausmenetelmille asetettava ± 4% ± 2-25 % tarkkuusvaatimus Riippuu mittausmenetelmästä, eräkoosta ja puutavaralajista Mittayksiköt ei määritelty tilavuuden, massan tai yksikkömäärän mittayksiköt Puutavarankuljetus ennen Ei saa kuljettaa, ellei ole toisin sovittu Saa kuljettaa, mikäli on kirjattu sopimusehtoihin mittaustuloksen vahvistumista

42 Uuden lain keskeisimmät muutokset 2 Keskeisimmät muutokset Puutavaranmittauslaki (364/1991) ja -asetus (365/1991) Laki puutavaranmittauksesta (414/2013) Mittaustuloksen vahvistaminen 5 vrk 7 vrk ja tiedoksisaanti Muutoksenhaun määräaika 5 vrk 14 vrk Mittauslautakunnan kokoonpano pj + 2 pysyvää jäsentä pj. + varapj + 2 vaihtuvaa jäsentä, jotka valitaan 6 asiantuntijasta Mittauslautakunnan toimikausi 3 v 4 v Neuvottelukunnan kokoonpano koostuu mittausosapuolista koostuu mittausosapuolista pj + 8 jäsentä + asiantuntijat pj + 11 jäsentä + asiantuntijat Neuvottelukunnan toimikausi 3 v 4 v Muutoksenhaku mittaus- Rajoitettu valitusoikeus Muutoksenhakuoikeus hallinto-oikeuteen lautakunnan päätöksestä ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen Uuden mittausmenetelmän 3 vuoden koekäyttösopimus Mikäli uusi mittausmenetelmä täyttää käyttöönotto mittausmenetelmälle ja laitteille asetettavat vaatimukset, käyttö on mahdollista

43 Voimaantulo ja siirtymäsäännökset (11 luku, ) Laki puutavaran mittauksesta (414/2013) tuli voimaan Lailla kumottiin puutavaranmittauslaki (364/1991) ja sen perusteella annetut säädökset Energiapuun mittaukseen lakia sovelletaan alkaen. Laki ohittaa energiapuun mittaussopimuksen. Lain voimaantulessa ( ) voimassa oleviin energiapuun toimitussopimuksiin lakia sovelletaan alkaen. Hakkuukoneella valmistettavan puutavaran tilavuuden mittaamisesta koneen mittalaitteella annetun maa-ja metsätalousministeriön asetuksen (284/2006) 2 :n 4 momentti jää voimaan siinä tarkoitettujen hakkuukoneiden mittalaitteiden osalta saakka. Ennen käyttöönotetulla hakkuukoneen mittalaitteella voidaan mitata maa-ja metsätalousministeriön määräyksen 100/99 (dnro 2424/66/99) mukaisesti eli ilman satunnaisrunko-otantaa

44 Kiitos

Laki puutavaran mittauksesta uudistui: vaikutukset lämpöyrittäjyyteen

Laki puutavaran mittauksesta uudistui: vaikutukset lämpöyrittäjyyteen Laki puutavaran mittauksesta uudistui: vaikutukset lämpöyrittäjyyteen Jukka Korri TTS Työtehoseura ry Motivan lämpöyrittäjäpäivät Tampere 24.10.2013 Kuva: Kari Vuorio Uusi puutavaranmittauslainsäädäntö

Lisätiedot

Laki puutavaran mittauksesta uudistui

Laki puutavaran mittauksesta uudistui Laki puutavaran mittauksesta uudistui Jukka Korri TTS Työtehoseura ry METKA-koulutus, Energiapuuta kannattavasti Hartola - Vääksy 14.-15.4.2014 Kuva: Vesa Saksman Lainsäädännön uudistaminen Laki puutavaran

Lisätiedot

Puutavaranmittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali

Puutavaranmittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali Puutavaranmittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali Kalvosarja 1 27.6.2013 Maa- ja metsätalousministeriö Mikäli tämän koulutusmateriaalin sisältöä muutetaan, on käytettävä omaa kalvopohjaa ministeriön

Lisätiedot

Puutavaranmittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali

Puutavaranmittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali Puutavaranmittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali Laki puutavaran mittauksesta Kalvosarja 2 27.6.2013 Maa- ja metsätalousministeriö Mikäli tämän koulutusmateriaalin sisältöä muutetaan, on käytettävä

Lisätiedot

Laki. muutetaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun puutavaranmittauslain (364/91) 3, 5, 10, lisätään lakiin uusi 4 a luku ja uusi 38 a seuraavasti:

Laki. muutetaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun puutavaranmittauslain (364/91) 3, 5, 10, lisätään lakiin uusi 4 a luku ja uusi 38 a seuraavasti: EV 181/1996 vp- HE 140/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi puutavaranmittauslain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 140/1996 vp laiksi puutavaranmittauslain

Lisätiedot

Energiapuun mittaus. Pertti Hourunranta Työtehoseura ry 4.10.2014 Espoo

Energiapuun mittaus. Pertti Hourunranta Työtehoseura ry 4.10.2014 Espoo Energiapuun mittaus Pertti Hourunranta Työtehoseura ry 4.10.2014 Espoo 1 Esityksen sisältö 1. Käytössä olevia energiapuun mittaustapoja 2. Puutavaranmittauslaki Mittaustarkkuus Mittaustoimitus Erimielisyydet

Lisätiedot

Virallinen mittaus ja muutoksenhaku. Puutavaranmittauslakiseminaari 3.4.2012 MTK

Virallinen mittaus ja muutoksenhaku. Puutavaranmittauslakiseminaari 3.4.2012 MTK Virallinen mittaus ja muutoksenhaku Puutavaranmittauslakiseminaari 3.4.2012 MTK 26 Erimielisyyden ratkaiseminen Mittauserimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti mittausosapuolten välillä. Jos mittausosapuolet

Lisätiedot

MITEN MYYT JA MITTAAT ENERGIAPUUTA? Aluejohtaja Pauli Rintala Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi

MITEN MYYT JA MITTAAT ENERGIAPUUTA? Aluejohtaja Pauli Rintala Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi MITEN MYYT JA MITTAAT ENERGIAPUUTA? Aluejohtaja Pauli Rintala Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi ENERGIAPUUKAUPAN VAIHTOEHDOT Pystykauppa (myydään ostajalle hakkuuoikeus, myyjä saa puusta kantohinnan

Lisätiedot

Puutavaranmittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali

Puutavaranmittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali Puutavaranmittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali Bioenergiayrittäjille suunnattu koulutusmateriaali Kalvosarja 4 Maa- ja metsätalousministeriö Mikäli tämän koulutusmateriaalin sisältöä muutetaan,

Lisätiedot

JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ

JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puutavaran mittauksesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 7 päivänä helmikuuta 2013 lähettänyt maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 12/13. Päivämäärä 17.6.2013. Dnro 1323/13/2013. Voimassaoloaika 1.7.2013 toistaiseksi

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 12/13. Päivämäärä 17.6.2013. Dnro 1323/13/2013. Voimassaoloaika 1.7.2013 toistaiseksi MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 12/13 Päivämäärä 17.6.2013 Dnro 1323/13/2013 Voimassaoloaika 1.7.2013 toistaiseksi Valtuutussäännökset Laki puutavaran mittauksesta (414/2013) 13 :n 3 mom., 14

Lisätiedot

Energiapuun mittaus ja kosteuden hallinta

Energiapuun mittaus ja kosteuden hallinta Energiapuun mittaus ja kosteuden hallinta Haltia 18.3.2014 Metsäntutkimuslaitos, Itä-Suomen alueyksikkö, Joensuu jari.lindblad(at)metla.fi 050 391 3072 14.3.2014 1 Energiapuun mittaus sopimusperusteisesta

Lisätiedot

Mittaustarkkuus = Mitatun arvon ja todellisen (oikeana pidettävän) arvon yhtäpitävyys.

Mittaustarkkuus = Mitatun arvon ja todellisen (oikeana pidettävän) arvon yhtäpitävyys. 7.5.2015 HAKKUUKONEEN MITTAUSTARKKUUDEN YLLÄPITO -OHJE 1. TARKOITUS Ohjeen tarkoituksena on määritellä periaatteet ja toimenpiteet, joilla varmistetaan mittaustarkkuus hakkuukonemittauksessa. Ohjeessa

Lisätiedot

Liite 1 - Hakkuukonemittaus

Liite 1 - Hakkuukonemittaus Liite 1 - Hakkuukonemittaus Tämä ohje on MMM:n asetuksen nro 15/06, dnro 926/01/2006 liite 1. Asetus tuli voimaan 1 päivänä toukokuuta 2006. Hakkuukoneen, joka otetaan käyttöön 1 päivänä toukokuuta 2007

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS KUORMAINVAA AN KÄYTÖSTÄ PUUTAVARAN MITTAUKSESSA JA ERIEN ERILLÄÄN PIDOSSA

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS KUORMAINVAA AN KÄYTÖSTÄ PUUTAVARAN MITTAUKSESSA JA ERIEN ERILLÄÄN PIDOSSA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 18/08 Päivämäärä 2.12.2008 Dnro 2593/01/2008 Voimassaoloaika 1.1.2009 toistaiseksi Kumoaa Maa- ja metsätalousministeriön määräys nro 47/99, Kuormainvaakamittaus

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro xx/xx Luonnos 19.3.2013

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro xx/xx Luonnos 19.3.2013 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro xx/xx Luonnos 19.3.2013 Päivämäärä x.x.2013 Dnro xxx/xx/2013 Voimassaoloaika x.x.2013 toistaiseksi Valtuutussäännökset Laki puutavaran mittauksesta (xx/xxxx) 13

Lisätiedot

Energiapuun mittaus ja kosteus

Energiapuun mittaus ja kosteus Energiapuun mittaus ja kosteus Metsäenergiafoorumi Joensuu 10.6.2009 Jari Lindblad Metsäntutkimuslaitos, Joensuun toimintayksikkö jari.lindblad@metla.fi 050 391 3072 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet

Lisätiedot

Vanhaa ja uutta energiapuun mittauksesta

Vanhaa ja uutta energiapuun mittauksesta Vanhaa ja uutta energiapuun mittauksesta Bioenergiaa metsistä tutkimusohjelman loppuseminaari Helsinki 19.4.2012 Jari Lindblad Metsäntutkimuslaitos, Itä-Suomen alueyksikkö, Joensuu jari.lindblad@metla.fi

Lisätiedot

Puutavaran mittaukselle, mittausmenetelmille ja laitteille asetettavat vaatimukset

Puutavaran mittaukselle, mittausmenetelmille ja laitteille asetettavat vaatimukset Puutavaran mittaukselle, mittausmenetelmille ja laitteille asetettavat vaatimukset Jari Lindblad & Tapio Wall Metsäntutkimuslaitos, Itä-Suomen alueyksikkö, Joensuu jari.lindblad@metla.fi, 050 391 3072

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi puutavaranmittauslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Puutavaranmittauslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että lain toimeenpanoon liittyvät operatiiviset

Lisätiedot

Uutta energiapuun mittauksessa

Uutta energiapuun mittauksessa Uutta energiapuun mittauksessa Lämpöyrittäjäpäivä Kesälahdella Kesälahti 8.4.2011 Jari Lindblad Metsäntutkimuslaitos, Itä-Suomen alueyksikkö, Joensuu jari.lindblad@metla.fi 050 391 3072 www.metla.fi/metinfo/tietopaketit/mittaus

Lisätiedot

Energiapuun mittaus. Bioenergiapäivä Keuruu 30.5.2012. Jori Uusitalo Metsäntutkimuslaitos. www.metla.fi/metinfo/tietopaketit/mittaus

Energiapuun mittaus. Bioenergiapäivä Keuruu 30.5.2012. Jori Uusitalo Metsäntutkimuslaitos. www.metla.fi/metinfo/tietopaketit/mittaus Energiapuun mittaus Bioenergiapäivä Keuruu 30.5.2012 Jori Uusitalo Metsäntutkimuslaitos www.metla.fi/metinfo/tietopaketit/mittaus METLA Länsi-Suomi Parkano Henkilöstö, (28) 37 Tutkijat ~(7) 15 Laboratorio

Lisätiedot

Mittalaitteen tulee toimia luotettavasti kaikissa korjuuolosuhteissa.

Mittalaitteen tulee toimia luotettavasti kaikissa korjuuolosuhteissa. LIITE 1 HAKKUUKONEMITTAUS 1(5) HAKKUUKONEMITTAUS 1 Määritelmä Hakkuukonemittauksella tarkoitetaan hakkuukoneella valmistettavan puutavaran tilavuuden mittausta valmistuksen yhteydessä koneen mittalaitteella.

Lisätiedot

Puutavaranmittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali

Puutavaranmittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali Puutavaranmittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali Puutavaranmittaukselle, mittausmenetelmille ja -laitteille asetettavat vaatimukset Kalvosarja 3 27.6.2013 Maa- ja metsätalousministeriö Mikäli

Lisätiedot

Puutavaranmittauslainsäädännön uudistaminen

Puutavaranmittauslainsäädännön uudistaminen Puutavaranmittauslainsäädännön uudistaminen Helsinki 2012 Työryhmämuistio mmm 2012:8 Puutavaranmittauslainsäädännön uudistaminen Helsinki 2012 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖLLE Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Ajankohtaista ja näkymiä energiapuun mittauksessa

Ajankohtaista ja näkymiä energiapuun mittauksessa Ajankohtaista ja näkymiä energiapuun mittauksessa Metsäenergiafoorumi Joensuu 23.11.2010 Jari Lindblad Metsäntutkimuslaitos, Itä-Suomen alueyksikkö, Joensuu jari.lindblad@metla.fi 050 391 3072 www.metla.fi/metinfo/tietopaketit/mittaus

Lisätiedot

Petteri Ojarinta 2.10.2010

Petteri Ojarinta 2.10.2010 Petteri Ojarinta 2.10.2010 Vuoden 2008 helmikuussa alan toimijat tekivät sopimuksen energiapuun mittauksen yleisistä pelisäännöistä Energiapuun mittaustoimikunnan luominen Energiapuuksi luokiteltiin harvennusenergiapuu,latvusmassa

Lisätiedot

Hämeenlinna 6.9.2012. Jari Lindblad Jukka Antikainen. Jukka.antikainen@metla.fi 040 801 5051

Hämeenlinna 6.9.2012. Jari Lindblad Jukka Antikainen. Jukka.antikainen@metla.fi 040 801 5051 Puutavaran mittaus Hämeenlinna 6.9.2012 Jari Lindblad Jukka Antikainen Metsäntutkimuslaitos, Itä Suomen alueyksikkö, Joensuu Jukka.antikainen@metla.fi 040 801 5051 SISÄLTÖ 1. Puutavaran mittaustarkkuus

Lisätiedot

Puutavaran mittausmenetelmien osuudet vuonna Timo Melkas

Puutavaran mittausmenetelmien osuudet vuonna Timo Melkas Puutavaran mittausmenetelmien osuudet vuonna 2013 Puutavaran mittaus- ja hakkuumäärät 2013 Mittausmenetelmien osuudet vuonna 2013 -tilasto perustuu kyselyyn vastanneiden Metsätehon osakasyritysten ilmoittamiin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle metsälainsäädännön eräiden viittaussäännösten tarkistamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan teknisesti muutettaviksi metsänhoitoyhdistyksistä annetun

Lisätiedot

ENERGIAPUUN MITTAUS PUUTAVARANMITTAUKSEN NEUVOTTELUKUNTA

ENERGIAPUUN MITTAUS PUUTAVARANMITTAUKSEN NEUVOTTELUKUNTA ENERGIAPUUN MITTAUS PUUTAVARANMITTAUKSEN NEUVOTTELUKUNTA 30.6.2014 SISÄLTÖ ALKUSANAT...3 MÄÄRITELMÄT...4 1 OPPAAN SOVELTAMISALA...6 2 MITTAUSMENETELMÄT...7 2.1 Mittausmenetelmien soveltuvuus ja tarkkuusvaatimukset...

Lisätiedot

PUUTAVARAN MITTAUSMENETELMIEN OSUUDET VUONNA 2006

PUUTAVARAN MITTAUSMENETELMIEN OSUUDET VUONNA 2006 PUUTAVARAN MITTAUSMENETELMIEN OSUUDET VUONNA 2006 Samuli Hujo 1 Puutavaran mittaus- ja hakkuumäärät 2006 Mittausmenetelmien osuudet vuonna 2006 tilasto perustuu kyselyyn vastanneiden Metsätehon osakasyritysten

Lisätiedot

MÄÄRÄYS Nro 2/2013. Metsäntutkimuslaitos Jokiniemenkuja VANTAA. Päivämäärä Dnro 498/62/2013. Voimassaoloaika 1.1.

MÄÄRÄYS Nro 2/2013. Metsäntutkimuslaitos Jokiniemenkuja VANTAA. Päivämäärä Dnro 498/62/2013. Voimassaoloaika 1.1. Metsäntutkimuslaitos Jokiniemenkuja 1 01370 VANTAA MÄÄRÄYS Nro 2/2013 Päivämäärä 18.12.2013 Dnro 498/62/2013 Voimassaoloaika 1.1.2014 toistaiseksi Valtuutussäännökset Laki puutavaran mittauksesta (414/2013)

Lisätiedot

Tapion raportteja nro 12. Puutavaranmittauslainsäädännön evaluointi. Arto Koistinen

Tapion raportteja nro 12. Puutavaranmittauslainsäädännön evaluointi. Arto Koistinen Tapion raportteja nro 12 Puutavaranmittauslainsäädännön evaluointi Arto Koistinen Alkusanat Nykyinen puutavaranmittauslaki on ollut voimassa 1.7.2013 alkaen. Lain soveltamisalaan sisällytettiin nyt energiapuu,

Lisätiedot

Puutavaran uudet mittausmenetelmät ja laadun säilyttäminen

Puutavaran uudet mittausmenetelmät ja laadun säilyttäminen Puutavaran uudet mittausmenetelmät ja laadun säilyttäminen PKM-TUTKIMUSOHJELMAN LOPPUSEMINAARI 13.11.2008 LAHTI Jari Lindblad Metsäntutkimuslaitos Joensuun toimintayksikkö Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet

Lisätiedot

ENERGIAPUUN MITTAUS. Jari Lindblad Olli Äijälä

ENERGIAPUUN MITTAUS. Jari Lindblad Olli Äijälä ENERGIAPUUN MITTAUS Tämä opas on tehty Sopimus energiapuun mittauksen järjestämisestä -projektissa. Oppaassa esitetään sopimuksen mukaiset energiapuun mittauksen yleiset periaatteet ja menettelytavat sekä

Lisätiedot

PUUTAVARAN MITTAUSMENETELMIEN OSUUDET VUONNA Samuli Hujo

PUUTAVARAN MITTAUSMENETELMIEN OSUUDET VUONNA Samuli Hujo PUUTAVARAN MITTAUSMENETELMIEN OSUUDET VUONNA 2003 Puutavaran mittaus- ja hakkuumäärät 2003 Mittausmenetelmien osuudet vuonna 2003 tilasto perustuu kyselyyn vastanneiden Metsätehon osakasyritysten ilmoittamiin

Lisätiedot

ENERGIAPUUN MITTAUS TAPIO METLA. Jari Lindblad Olli Äijälä Arto Koistinen

ENERGIAPUUN MITTAUS TAPIO METLA. Jari Lindblad Olli Äijälä Arto Koistinen ENERGIAPUUN MITTAUS Tämä opas on tehty Sopimus energiapuun mittauksen järjestämisestä -projektissa. Oppaassa esitetään sopimuksen mukaiset energiapuun mittauksen yleiset periaatteet ja menettelytavat sekä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 192/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puutavaran mittauksesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki puutavaran mittauksesta. Puutavaran mittausta koskeva

Lisätiedot

Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen

Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen Lakiehdotus 1. Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tässä laissa säädetään alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain (439/2008)

Lisätiedot

KUITUPUUN KESKUSKIINTOMITTAUKSEN FUNKTIOINTI

KUITUPUUN KESKUSKIINTOMITTAUKSEN FUNKTIOINTI KUITUPUUN KESKUSKIINTOMITTAUKSEN FUNKTIOINTI Asko Poikela Samuli Hujo TULOSKALVOSARJAN SISÄLTÖ I. Vanha mittauskäytäntö -s. 3-5 II. Keskusmuotolukujen funktiointi -s. 6-13 III.Uusi mittauskäytäntö -s.

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN MÄÄRÄYS PUUTAVARAN MITTAUKSEEN LIITTYVISTÄ YLEISISTÄ MUUNTOLUVUISTA

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN MÄÄRÄYS PUUTAVARAN MITTAUKSEEN LIITTYVISTÄ YLEISISTÄ MUUNTOLUVUISTA Metsäntutkimuslaitos Jokiniemenkuja 1 01370 VANTAA MÄÄRÄYS Nro 1/2013 Päivämäärä 27.6.2013 Dnro 498/62/2013 Voimassaoloaika 1.7.2013 toistaiseksi Valtuutussäännökset Laki puutavaran mittauksesta (414/2013)

Lisätiedot

Kohti puukauppaa. Metsään peruskurssi Suolahti ti 5.2.2013 Kirsi Järvikylä. Hakkuutavat

Kohti puukauppaa. Metsään peruskurssi Suolahti ti 5.2.2013 Kirsi Järvikylä. Hakkuutavat Kohti puukauppaa Metsään peruskurssi Suolahti ti 5.2.2013 Kirsi Järvikylä 1 Hakkuutavat Päätehakkuu = uudistuskypsän metsän hakkuu. Avohakkuu, siemenpuu- ja suojuspuuhakkuu sekä kaistalehakkuu. Uudistamisvelvoite!

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutusohjelma

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutusohjelma KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutusohjelma Henry Imponen HAKKUUKONEEN JA TUKKIMITTARIN TARKASTUSMITTAUS- MENETELMIEN VERTAILU MÄNNYN TYVIPÖLKKYJEN TILA- VUUDEN MÄÄRITYKSESSÄ Opinnäytetyö

Lisätiedot

l luku. Pelastustoimen järjestäminen ja palveluiden tuottaminen 3. Palvelujen kokoaminen suurempiin kokonaisuuksiin

l luku. Pelastustoimen järjestäminen ja palveluiden tuottaminen 3. Palvelujen kokoaminen suurempiin kokonaisuuksiin Liite PatuL 15 / 29.9.2016 Luonnos 31.8.2016 Laki pelastustoimen järjestämisestä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään; l luku. Pelastustoimen järjestäminen ja palveluiden tuottaminen l. Lain soveltamisala

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN MÄÄRÄYS PUUTAVARAN MITTAUKSEEN LIITTYVISTÄ YLEISISTÄ MUUNTOLUVUISTA

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN MÄÄRÄYS PUUTAVARAN MITTAUKSEEN LIITTYVISTÄ YLEISISTÄ MUUNTOLUVUISTA Metsäntutkimuslaitos Jokiniemenkuja 1 01370 VANTAA 8.1.2014 AJANTASAINEN MÄÄRÄYS METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN MÄÄRÄYS PUUTAVARAN MITTAUKSEEN LIITTYVISTÄ YLEISISTÄ MUUNTOLUVUISTA Tämä on päivitetty määräysteksti,

Lisätiedot

Energiapuun mittaus. Antti Alhola MHY Päijät-Häme

Energiapuun mittaus. Antti Alhola MHY Päijät-Häme Energiapuun mittaus Antti Alhola MHY Päijät-Häme Laki puutavaran mittauksesta Laki puutavaran mittauksesta (414/2013) Mittausta koskevista muuntoluvuista säädetään METLAN määräyksillä. Muuntoluvut ovat

Lisätiedot

D2 työpaja: Asuinrakennusten ilmanvaihdon mitoitus

D2 työpaja: Asuinrakennusten ilmanvaihdon mitoitus D2 työpaja: Asuinrakennusten ilmanvaihdon mitoitus FINVAC D2-hankkeen työpaja Ympäristöministeriö 21.8.2017 Rakennusneuvos Ympäristöministeriö Rakentamismääräyskokoelman uudistus Rakentamismääräyskokoelman

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Kuormainvaakojen punnitustarkkuus

Kuormainvaakojen punnitustarkkuus Kuormainvaakojen punnitustarkkuus Case tutkimus: Kuormainvaakamittaus puutavara-autoissa ja kuormatraktoreissa Aaron Petty ja Timo Melkas Kuormainvaakatutkimuksen tavoite ja toteutus I Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

MÄÄRÄYS Nro 2/2013. Metsäntutkimuslaitos Jokiniemenkuja 1 01370 VANTAA. Päivämäärä 18.12.2013. Dnro 498/62/2013. Voimassaoloaika 1.1.

MÄÄRÄYS Nro 2/2013. Metsäntutkimuslaitos Jokiniemenkuja 1 01370 VANTAA. Päivämäärä 18.12.2013. Dnro 498/62/2013. Voimassaoloaika 1.1. Metsäntutkimuslaitos Jokiniemenkuja 1 01370 VANTAA MÄÄRÄYS Nro 2/2013 Päivämäärä 18.12.2013 Dnro 498/62/2013 Voimassaoloaika 1.1.2014 toistaiseksi Valtuutussäännökset Laki puutavaran mittauksesta (414/2013)

Lisätiedot

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Mikkeli 3.11.2015 Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Sirkka Koponen, PEOL 3.11.2015

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 15.2.2012 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisistä

Lisätiedot

PUUTAVARA- PÖLKKYJEN MITTAUS

PUUTAVARA- PÖLKKYJEN MITTAUS PUUTAVARA- PÖLKKYJEN MITTAUS PUUTAVARAPÖLKKYJEN MITTAUS Metsähallitus Metsäteollisuus ry Yksityismetsätalouden Työnantajat ry Puu- ja erityisalojen liitto Ohje perustuu alla lueteltuihin maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 1 luku Toimivalta 1 Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 1. kilpailunrajoituksista

Lisätiedot

Puutavaran mittauksen visio 2020

Puutavaran mittauksen visio 2020 Puutavaran mittauksen visio 2020 Tarkka ja kustannustehokas määrän ja laadun mittaus osana puutavaralogistiikkaa Metsätehon tuloskalvosarja 9/2012 30.8.2012 Timo Melkas, Jarmo Hämäläinen 1 Puuraaka-aineen

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriö Luonnonvaraosasto Oikeudellinen yksikkö Lainsäädäntöneuvos Maija Kaukonen

Maa- ja metsätalousministeriö Luonnonvaraosasto Oikeudellinen yksikkö Lainsäädäntöneuvos Maija Kaukonen 1 Maa- ja metsätalousministeriö Muistioluonnos Luonnonvaraosasto Oikeudellinen yksikkö 20.11.2017 Lainsäädäntöneuvos Maija Kaukonen Maa- ja metsätalousministeriön asetus puutavaran virallisesta mittauksesta,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Puutavaran mittaustutkimusten ajankohtaiskatsaus. Tutkimuspäivä 4.10.2005 Lahti. Metsäntutkimuslaitos Jari Lindblad. Lindblad/JO/3359 /

Puutavaran mittaustutkimusten ajankohtaiskatsaus. Tutkimuspäivä 4.10.2005 Lahti. Metsäntutkimuslaitos Jari Lindblad. Lindblad/JO/3359 / Puutavaran mittaustutkimusten ajankohtaiskatsaus Metsäntutkimuslaitos Jari Lindblad Tutkimuspäivä 4.10.2005 Lahti SISÄLTÖ: 1. Eräkoon vaikutus puutavaran mittaustarkkuuteen 2. Puutavaran tuoretiheystaulukot

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16 15.1.2016 Dnro 30/01.04/2016 Voimassaoloaika 15.1.2016 - toistaiseksi Kumoaa määräyksen Dnro 248/14/2015, 13.2.2015 Valtuussäännökset Metsälaki (1093/1996)

Lisätiedot

PUUKAUPPA JKL yo Metsäkurssi 2014 syksy Petri Kilpinen, Metsäkeskus

PUUKAUPPA JKL yo Metsäkurssi 2014 syksy Petri Kilpinen, Metsäkeskus PUUKAUPPA JKL yo Metsäkurssi 2014 syksy Petri Kilpinen, Metsäkeskus yleistä puukaupasta puukaupan eri muodot puutavaran hintaan vaikuttavat tekijät; laatu, leimikkotekijät puukaupan kulku, yleiset ehdot

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 414/2013 Laki. puutavaran mittauksesta. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 414/2013 Laki. puutavaran mittauksesta. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2013 414/2013 Laki puutavaran mittauksesta Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2013 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

Lisätiedot

METSIEN JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SEURANTAA KOSKEVIEN KANSALLISTEN OHJELMIEN HALLINNOINTI JA VALVONTA

METSIEN JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SEURANTAA KOSKEVIEN KANSALLISTEN OHJELMIEN HALLINNOINTI JA VALVONTA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Metsäosasto PL 30 00023 VALTIONEUVOSTO MÄÄRÄYS Pvm Dnro 17.3.2005 339/01/2004 Maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelma nro 5/05 Valtuutussäännökset: Laki Metsäntutkimuslaitoksesta

Lisätiedot

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain (223/2007) 2 8, 10 ja 10 a, sellaisina kuin

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja sovinnon vahvistamista yleisissä tuomioistuimissa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2004 valtiopäivillä antanut

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

Energiapuukauppa. Energiapuukauppaa käydään pitkälti samoin periaattein kuin ainespuukauppaakin, mutta eroavaisuuksiakin on

Energiapuukauppa. Energiapuukauppaa käydään pitkälti samoin periaattein kuin ainespuukauppaakin, mutta eroavaisuuksiakin on Energiapuukauppa Energiapuukauppa Energiapuukauppaa käydään pitkälti samoin periaattein kuin ainespuukauppaakin, mutta eroavaisuuksiakin on Hinnoittelutapa vaihtelee, käytössä mm. /t, /m 3, /ainespuu-m

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 129/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi puutavaran. puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 129/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi puutavaran. puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 129/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattamisesta ja rikoslain 48 a luvun muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä. muuttamisesta. Asia. Päätös. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä. muuttamisesta. Asia. Päätös. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä annetun lain ja työturvallisuuslain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Laki. maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain (999/2012) 3 :n 15 kohta, sellaisena

Lisätiedot

AKKREDITOINNIN VAATIMUKSET TESTAUSMENETELMILLE JA KALIBROINNILLE

AKKREDITOINNIN VAATIMUKSET TESTAUSMENETELMILLE JA KALIBROINNILLE AKKREDITOINNIN VAATIMUKSET TESTAUSMENETELMILLE JA KALIBROINNILLE Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu AKKREDITOINTI Pätevyyden toteamista Perustuu kansainvälisiin standardeihin (ISO/IEC 17025, ISO/IEC

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Tuomo Valkeapää 27.1.2015. Vakauksesta varmennukseen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Tuomo Valkeapää 27.1.2015. Vakauksesta varmennukseen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Tuomo Valkeapää 27.1.2015 Vakauksesta varmennukseen Tukes ja metrologia Valvonta - Viestintä - Kehittäminen Lakisääteinen metrologia Legal Metrology www.tukes.fi

Lisätiedot

Laki. maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista. Lain tarkoitus

Laki. maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista. Lain tarkoitus Laki maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen

Lisätiedot

Muistioluonnos Luonnonvaraosasto Metsä- ja bioenergiayksikkö Ylitarkastaja Matti Mäkelä

Muistioluonnos Luonnonvaraosasto Metsä- ja bioenergiayksikkö Ylitarkastaja Matti Mäkelä Maa-ja metsätalousministeriö Muistioluonnos Luonnonvaraosasto Metsä- ja bioenergiayksikkö 12.11.2015 Ylitarkastaja Matti Mäkelä Maa- ja metsätalousministeriän asetus puutavaran virallisesta mittauksesta,

Lisätiedot

TR 10 Liite 1 2008-03-20. PANK-HYVÄKSYNTÄ Lisävaatimukset PTM-mittaukselle. C) mspecta

TR 10 Liite 1 2008-03-20. PANK-HYVÄKSYNTÄ Lisävaatimukset PTM-mittaukselle. C) mspecta PANK-HYVÄKSYNTÄ Lisävaatimukset PTM-mittaukselle C) mspecta 1 Tuotesertifiointi PANK-HYVÄKSYNTÄ Lisävaatimukset PTM-mittaukselle 1 Yleistä PANK Laboratoriotoimikunta on hyväksynyt ohjeen PANKhyväksyntä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 15/ (6) Ympäristölautakunta Etp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 15/ (6) Ympäristölautakunta Etp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 15/2016 1 (6) FitnessOnline Simonkatu 9 00100 Helsinki 325 Elintarvikelain 55 :n mukaisen määräyksen antaminen ja uhkasakon asettaminen FitnessOnlinelle HEL 2016-001895

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

AHVENANMAAN ITSEHALLINNON KEHITTÄMINEN AHVENANMAA-KOMITEAN 2013 LOPPUMIETINTÖ

AHVENANMAAN ITSEHALLINNON KEHITTÄMINEN AHVENANMAA-KOMITEAN 2013 LOPPUMIETINTÖ Turvallisuus ja kemikaalivirasto Tukes Lausunto 15.09.2017 3504/00.00.01/2017 Asia: OM 60/08/2013 AHVENANMAAN ITSEHALLINNON KEHITTÄMINEN AHVENANMAAKOMITEAN 2013 LOPPUMIETINTÖ Lausuntopyyntö 1 luku Ahvenanmaan

Lisätiedot

Mitä puukaupassa sovitaan

Mitä puukaupassa sovitaan Mitä puukaupassa sovitaan Heikki Kalvila, UPM Metsä Metsäneuvontapäällikkö Nordea, metsäpäivä 23.8.2007 Helsinki Puukauppasopimukset Metsänhakkuusopimus = pystykauppa Myyjä luovuttaa ostajalle oikeuden

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN MÄÄRÄYS PUUTAVARAN MITTAUKSEEN LIITTYVISTÄ YLEISISTÄ MUUNTOLUVUISTA

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN MÄÄRÄYS PUUTAVARAN MITTAUKSEEN LIITTYVISTÄ YLEISISTÄ MUUNTOLUVUISTA Metsäntutkimuslaitos Jokiniemenkuja 1 01370 VANTAA MÄÄRÄYS Nro 1/2013 Päivämäärä 27.6.2013 Dnro 498/62/2013 Voimassaoloaika 1.7.2013 toistaiseksi Valtuutussäännökset Laki puutavaran mittauksesta (414/2013)

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp.

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp. Eduskunta Talousvaliokunta 15.9.2016 Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi HE 117/2016 vp. Sami Teräväinen hallitussihteeri, TEM Nykytilanne VOIMASSA OLEVA LAINSÄÄDÄNTÖ 1) Painelaitelaki (869/1999)

Lisätiedot

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 87/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi raittiustyölain 3 ja 10 :n ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut Viestintävirasto 1 (5) VIESTINTÄVIRASTON KUSTANNUSLASKENTAJÄRJESTELMIEN TARKASTUKSISTA ANTAMAN MÄÄRÄYKSEN (56 A/2009 M) PERUSTELUMUISTIO 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Viestintävirasto voi viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012 Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta Leena Eränkö 13.9.2012 23 Kunnan jätehuoltoviranomainen Kunnalle kuuluvista tämän lain mukaisista jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä

Lisätiedot

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9. Valvonta ja pakkokeinot Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.2017 MRL 24 luku Pakkokeinot ja seuraamukset Rakennustyön keskeyttäminen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 25/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 82 ja 84 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

Mittausten jäljitettävyysketju

Mittausten jäljitettävyysketju Mittausten jäljitettävyysketju FINAS-päivä 22.1.2013 Sari Saxholm, MIKES @mikes.fi p. 029 5054 432 Mittatekniikan keskus varmistaa kansainvälisesti hyväksytyt mittayksiköt ja pätevyyden arviointipalvelut

Lisätiedot

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526)

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526) 1 of 5 21/03/2011 11:41 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1967» 29.12.1967/656 29.12.1967/656 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki oikeudesta

Lisätiedot

Inkeri Lilleberg. Simo Nurmi

Inkeri Lilleberg. Simo Nurmi 31.08.2017 Inkeri Lilleberg Simo Nurmi 31.08.2017 31.08.2017 Päätös 1 (3) 1618/781/2017 ÅF-Consult OY Bertel Jungin aukio 9 02600 Espoo Hakija Vireilletulo Päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten

Lisätiedot