Puutavaranmittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puutavaranmittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali"

Transkriptio

1 Puutavaranmittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali Laki puutavaran mittauksesta Kalvosarja Maa- ja metsätalousministeriö Mikäli tämän koulutusmateriaalin sisältöä muutetaan, on käytettävä omaa kalvopohjaa ministeriön kalvopohjan sijaan. Alkuperäinen koulutusmateriaali löytyy Metsäntutkimuslaitoksen sivuilta: Mittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali, kalvosarja 2 1

2 Lain tarkoitus (1 ) Tämän lain tarkoituksena on turvata jalostamattoman puutavaran mittauksessa käytettävien menetelmien, laitteiden toiminnan ja mittaustulosten luotettavuus Mittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali, kalvosarja 2 2

3 Lain soveltamisala (2 ) 1 Lakia sovelletaan jalostamattoman puutavaran määrän mittaamiseen määritettäessä: 1. Kauppahinta 2. Palkka puumäärän vaikuttaessa siihen 3. Urakointimaksu tai muu korvaus Lakia sovelletaan myös laadun mittaamiseen, jos laadun avulla puutavara jaotellaan eriarvoisiin ositteisiin. Jalostamaton puutavara kattaa runkopuusta, kuoresta, oksista, kannoista ja juurista tehdyt puutavaralajit siitä riippumatta meneekö se perinteiseen ainespuutai energiakäyttöön. Myös teollisuushake kuuluu lain piiriin. Myös 20 irto-m 3 :ä suuremmat sahanpuruerät kuuluvat lain piiriin Mittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali, kalvosarja 2 3

4 Lain soveltamisala (2 ) 2 Tuonti- ja vientipuutavaraan lakia sovelletaan vain seuraavissa tapauksissa: Tämän lain mittauslaitevaatimusten osalta aina mittauksen tapahtuessa Suomessa. Vientikaupan luovutusmittauksessa Suomen puolella viejän ostaessa puutavaran yksittäiseltä metsänomistajalta tai häneen rinnastettavalta taholta tai yhteisöltä. Tämän lain vaatimukset eivät ole miltään osin voimassa, kun mittaustulos tuotetaan Suomen ulkopuolella. Mitattaessa energiasisältöä tai lämpöarvoa tästä laista sovelletaan vain mittauslaitevaatimuksia. Tämä koskee myös energiasisällön tai lämpöarvon tuottamiseen tarvittavia mittauksia. Jos mitataan painoa, kuivapainoa tai vastaavaa, sovelletaan tätä lakia kaikilta osin Mittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali, kalvosarja 2 4

5 Suhde muuhun lainsäädäntöön (2 ) Punnitsemiseen ei-automaattisilla vaaoilla sovelletaan mittauslaitelakia. Näitä vaakoja ovat esimerkiksi tehtaiden siltavaa at. Käytännössä Suomessa käytettävät kuormain- ja kurottajavaa at ovat automaattisia vaakoja ja siten tämän lain mittauslaitevaatimusten alaisia. Jos puutavaran määrästä ja laadusta sovitaan mittaamatta, se ei kuulu tämän lain piiriin. Esimerkiksi: Energiapuutavaralajeilla käytettävät pinta-alasta tai ainespuumäärästä johdettu kantojen tai latvusmassan määrä ei ole tämän lain piirissä. Laki ei näiden käyttöä kiellä, mutta lain oikeusturvakeinotkaan eivät näissä tapauksissa ole käytettävissä Mittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali, kalvosarja 2 5

6 Erikseen sovittavat asiat eli rajoitettu sopimusvapaus (3 ) Rajoitettu sopimusvapaus on kokonaan lainalaista ja koskee vain seuraavia tapauksia: Konsernien tai yritysten sisäistä tai näiden välistä luovutusmittausta Laajamittaista terminaali-, vaihto-, haketus- tai kuljetusurakointimittausta. Rajoitetun sopimusvapauden mukaisesti voidaan poiketa vain mainittujen pykälien alaisista asioista. Mahdollisuus sopia asioista erikseen ei koske koko pykälää, vaan mainittua asiaa ja sen mukaisia kohtia myös lakia alemmalla säädöstasolla: Mittaustuloksen suurin sallittu poikkeama (13 ) Mittausmenetelmäryhmien vaatimukset (14 ) Omavalvonta (17 ja 18 ). Rajoitettu sopimusvapaus ei koske yksittäiseen metsänomistajaan rinnastettavia tahoja tai yhteisöjä eikä esimerkiksi tavanomaista korjuu- tai kuljetusurakointia. Rajoitetun sopimisvapauden käytöstä on sovittava osapuolten välillä etukäteen ja yritysten välisessä luovutusmittauksessa sopimukseen on liitettävä kuvaus sovitusta menettelystä Mittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali, kalvosarja 2 6

7 Esimerkki, erikseen sovittavat asiat eli rajoitettu sopimusvapaus (3 ) Esimerkki 1: Yritysten A ja B välillä on sopimus, jonka mukaisesti A toimittaa B:n tehtaalle kuitupuuta säännöllisesti joka kuukausi. Yhtiöt A ja B ovat sopineet ja kuvanneet sopimukseensa B:n saavan poiketa omavalvonnasta seuraavasti: Tarkastuserien otannan aikaväli on kaksi kertaa asetuksessa määriteltyä pidempi, toiminnan säännöllisyydestä johtuen se ei aiheuta systemaattista eroa. Esimerkki 2: Yritys C toimittaa yhden junan kuitupuuta puolessa vuodessa yritykselle D. Yhtiöt C ja D ovat sopineet ja kuvanneet sopimukseensa D:n saavan poiketa mittaustuloksen suurimmasta sallitusta poikkeamasta seuraavasti: Junasta otetaan satunnaisesti kaksi puolen nipun otantaerää, joiden perusteella junan paino muutetaan kuutioiksi. Tilastollisesti tulos saa ylittää asetuksessa määritetyt suurimmat sallitut poikkeamat Mittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali, kalvosarja 2 7

8 Määritelmät (4 ) Jalostamaton puutavara käsittää runkopuun, kuoren, oksat, kannot ja juuret. Se on voitu katkoa, hakettaa tai murskata, mutta ei muuten prosessoida toiseksi puutavaralajiksi. Siihen katsotaan kuuluvan lisäksi sahojen teollisuushakkeen ja 20 irto-m 3 :ä suuremmat sahanpuruerät. Pelletit ja klapit eivät kuulu lain tarkoittamaan jalostamattomaan puutavaraan ja eivät siten ole tämän lain piirissä. Puutavaran mittaus on jalostamattoman puutavaran määrän, jakoperusteen ja laadun mittaamista luovutus-, työ- tai urakointimittauksessa. Laadun mittaus on osittelua laadun perusteella, silmämääräistä laadun määrittämistä tai laadun mittausta puuaineen ominaisuuksista. Tarkat määritelmät löytyvät lain pykälästä 4, jossa on myös kaikki 20 määritelmää Mittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali, kalvosarja 2 8

9 Puutavaranmittauksen organisaatiot ja viranomaiset (2 luku) 1 Luvussa 2 on lueteltu eri tahojen tehtävät ja asema sekä virallisten mittaajien ja mittauslautakunnan jäsenten osalta kelpoisuusvaatimukset (10 ) sekä vastuu ja esteellisyys (11 ). Organisaatioita ja viranomaisia tehtävineen puutavaranmittauksessa ovat: Ministeriö (5 ), jolle kuuluu lain noudattamista koskevan valvonnan ylin johto ja ohjaus. Metsäntutkimuslaitos (6 ), joka huolehtii tutkimus- ja kehittämistehtävistä sekä antaa lausuntoja. Metsäntutkimuslaitos antaa määräykset yleisistä muuntoluvuista (vrt 14 ). Viralliset mittaajat (6 ), joiden tehtävänä on lain noudattamisen valvonta, tehdasmittauksen valvonta ja erimielisyyksien ratkaiseminen virallisella mittauksella sekä neuvonta Mittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali, kalvosarja 2 9

10 Puutavaranmittauksen organisaatiot ja viranomaiset (2 luku) 2 Puutavaranmittauksen neuvottelukunta (7 ) koostuu olennaisista sidosryhmistä ja se antaa lausuntoja, tekee ehdotuksia mittauksen kehittämiseksi sekä ylläpitää hyviä mittauskäytäntöjä ja voi esittää Metsäntutkimuslaitokselle muuntolukujen tarkistamista. Sen kokoonpanosta ja tehtävistä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksessa. Puutavaran mittauslautakunta (8 ), joka on ensimmäinen muutoksenhakuaste tämän lain mukaisissa asioissa ja jonka ministeriö asettaa neljäksi vuodeksi. Mittauslautakuntaan kuuluu kaksi pysyvää jäsentä, joilla on varajäsenet, sekä kuusi vaihtuvaa asiantuntijajäsentä. Pysyvistä jäsenistä toisella on oltava oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto. Viralliset mittaajat ja mittauslautakunnan kaikki jäsenet vannovat tuomarin valan ja toimivat tuomarin vastuulla Mittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali, kalvosarja 2 10

11 Puutavaranmittauksen organisaatiot ja viranomaiset Mittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali, kalvosarja 2 11

12 Valtioneuvoston asetus puutavaranmittauksen neuvottelukunnasta Koostuu MMM:n määräämästä puheenjohtajasta ja 11 jäsenestä, joilla on oma varajäsen. Asetetaan 4 vuodeksi kerrallaan ja MMM määrää jäsenistä varapuheenjohtajan. Voi nimetä sihteerin, kutsua asiantuntijoita ja käyttää asiaryhmittäisiä jaostoja. Neuvottelukunnan jäsenet määrätään ehdotetuista henkilöistä seuraavien tahojen edustavimmista järjestöistä, 1 kustakin: Metsäntutkimuslaitos, metsänomistajat, puunostajat, metsätyöntekijät, koneurakoitsijat, kuorma-autoilijat, Metsähallitus, itsenäiset sahat ja puuta energiatarkoitukseen käyttävä teollisuus. Lisäksi määrätään 2 jäsentä metsäalan työn- ja urakanantajien järjestöistä Mittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali, kalvosarja 2 12

13 Mittauksen tarkkuus (13 ) Mittauksessa on saavutettava tarkoituksenmukainen ja riittävä mittaustarkkuus. Se toteutuu mittaustuloksen erotessa tarkastuksesta vähemmän kuin suurin sallittu poikkeama, jonka lukuarvoihin vaikuttavat mittausmenetelmä eräkoko ja puutavaralaji. Suurinta sallittua poikkeamaa (plus tai miinus) käytetään mittauserimielisyyksien ratkaisemisessa, mittausmenetelmien kehittämisessä, mittauslaitteiden arvioinnissa ja mittauksen luotettavuuden varmistamisessa. Mittauksessa ei saa olla merkittävää systemaattista virhettä. Mittaustuloksen satunnaisen vaihtelun on pysyttävä mittausmenetelmälle tyypillisissä rajoissa siten, että suurin sallittu poikkeama ei ylity. Tämän pykälän alaisista asioista säädetään tarkemmin MMM:n asetuksella Mittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali, kalvosarja 2 13

14 Mittausmenetelmäryhmät (14 ) Mittausmenetelmien ja -laitteiden on perustuttava seuraaviin mittausmenetelmäryhmiin: 1) puutavaran fyysisten ulottuvuuksien ja ominaisuuksien tai painon mittaukset sekä niihin perustuviin laskentamenetelmät, joiden tuloksena saadaan lopullinen mittaustulos 2) 1 kohdan mukaiset menetelmät, joissa mittaustuloksen mittayksikkö muunnetaan toiseksi otantaan perustuvalla muuntoluvulla 3) 1 kohdan mukaiset menetelmät, joissa mittaustuloksen mittayksikkö muunnetaan toiseksi yleisellä muuntoluvulla. Em. ryhmiin ei sisälly energiapuulla käytettävät määräarviot latvusmassasta puumäärän perusteella tai kannoista pinta-alan perusteella. Nämä eivät kuulu tähän lakiin. Tämän pykälän alaisista asioista säädetään tarkemmin MMM:n asetuksella. Metsäntutkimuslaitos antaa määräykset yleisistä muuntoluvuista. Ennen siitä on pyydettävä lausunto puutavaranmittauksen neuvottelukunnalta Mittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali, kalvosarja 2 14

15 Mittausmenetelmien ja -laitteiden vaatimukset ja vastuu siitä (15-16 ) Mittauslaitteille on määritettävä mittausmenetelmien käyttöalue, sisältö ja laskenta. Niidenkin perusteella on saavutettava 13 :n mittaustarkkuusvaatimukset ja mittauksen on oltava luotettavaa käyttötarkoituksen mukaisissa olosuhteissa. Mittauslaitteet on valmistettava siten, että em. vaatimukset täytetään. Mittaustulosten on perustuttava kansainvälisen mittayksikköjärjestelmän mukaisiin mittayksiköihin. Mittaustuloksen on oltava metrologisesti jäljitettävä. Mittauslaitteen markkinoille tuoja vastaa, että mittauslaite täyttää lain vaatimukset. Markkinoille tuojan on ilmoitettava laitteelle mitattavan puutavaran ominaisuuksien ja käyttöolosuhteiden mukainen käyttöalue. Mittauslaitteen mukana on toimitettava sen valmistajaa sekä käyttöä ja soveltuvuutta koskevat tiedot Mittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali, kalvosarja 2 15

16 Mittauksen luotettavuuden varmistaminen (17 ) Mittaajan on varmistettava mittauksen luotettavuus omavalvonnalla ja ulkopuolisella valvonnalla, joihin sisältyvät mittausmenetelmän tai -laitteiden toimivuuden sekä mittaustuloksen tarkastukset. Mittaustuloksen tarkastusta vertailumenetelmällä ei edellytetä tienvarressa tapahtuvassa manuaalisessa mittauksessa eikä hakkeen, murskeen tai muuten vastaavasti valmistettujen puutavaralajien manuaalisessa mittauksessa. Valvontaan kuuluvia mittauksen tarkastustuloksia on säilytettävä vähintään 2 vuoden ajan. Osapuolilla on oikeus tutustua mittausmenettelyyn, puutavaraeränsä mittaustulokseen vaikuttaviin valvontatuloksiin ja osallistua tarkastuksiin sovittavalla tavalla. Aina on oikeus tutustua mittaukseen, omaan eräänsä vaikuttaviin valvontatuloksiin ja mittaajan kanssa erikseen sovittavalla tavalla tarkastuksiin. Virheen aiheuttava tekijä on heti poistettava, jos suurin sallittu poikkeama ylitetään. Tämän pykälän alaisista asioista säädetään tarkemmin MMM:n asetuksella Mittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali, kalvosarja 2 16

17 Omavalvontaan on sisällyttävä: Omavalvonta (18 ) mittauslaitteen toiminnan käytönaikainen seuranta kalibrointi mittauslaitteen viritys mittaustuloksen tarkastukset sekä dokumentointi. Omavalvonnasta vastaa mittaaja. Se tarkoittaa mittaajan tekemiä mittauksen tarkastuksia. Kalibroinnilla määritetään mittauksen poikkeama vertailuarvoon. Mittauslaitteen toiminta on asetettava käyttöolosuhteisiin sopivaksi ja tuottamaan oikea mittaustulos mittauslaitteen virityksellä. Tämän pykälän alaisista asioista säädetään tarkemmin MMM:n asetuksella Mittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali, kalvosarja 2 17

18 Ulkopuolinen valvonta (19 ) Ulkopuoliseen valvontaan kuuluu muun kuin mittaajan itsensä tekemä mittaustuloksen tarkastus. Ulkopuoliseen valvontaan kuuluu myös myöhemmin laissa kuvattu tehdasmittauksen valvontamittaus. Tämän pykälän alaisista asioista säädetään tarkemmin MMM:n asetuksella Mittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali, kalvosarja 2 18

19 Mittaustoimituksen tekijä (20 ) Luovutusmittauksessa tekijä on sovitusti myyjä, ostaja tai muu taho yhdessä tai erikseen. Työmittauksesta vastaa työnantaja, hän myös tekee sen ellei toisin sovita. Työntekijälle on ilmoitettava mittauksesta etukäteen. Urakointimittauksen tekijän sopivat urakoitsija ja urakanantaja. Mittausosapuolet voivat sopia, että: luovutusmittauksen tulosta käytetään työ- tai urakointimittauksessa työ- ja urakointimittaus korvaa luovutusmittauksen Mittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali, kalvosarja 2 19

20 Mittauksesta sovittavat asiat (21 ) Ennen puutavaran mittausta on sovittava: mittausosapuolet, joita ovat: luovutusmittauksessa myyjä ja ostaja työmittauksessa työnsuorittaja ja työnantaja urakointimittauksessa urakoitsija ja urakanantaja mittauksen kohteen yksilöivät tiedot eli se mitä mitataan mittausmenetelmä ja mittaaja eli kuinka ja kuka mittaa mittauskustannuksen maksaja tilavuuden, painon tai yksikkömäärän mittayksikkö eli mitataanko esimerkiksi kuutioita vai kiloja. Työ- ja urakointimittauksissa ennen mittausta sovittavat asiat voivat olla osa työ- tai urakointisopimusta tai ohjeita Mittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali, kalvosarja 2 20

21 Mittausasiakirja (22 ) Mittaustoimituksesta laaditaan aina mittausasiakirja eli nykyinen mittaustodistus. Siinä on oltava 21 :n asiat ja osapuolten osoitteet, laatimispäivä, mittaustulos ja tehdasmittauksessa mittauspaikka. Urakoitsija ja urakanantaja sopivat urakointimittauksen tuloksen kirjaamisesta, ja sen on oltava vastaava kuin mittausasiakirja. Mittausasiakirjaan on sisällytettävä kaikki sovitun mittauskohteen mittaustulokset. Jos mittausasiakirja laaditaan osissa, on osien yhteensä katettava koko mittauskohde Mittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali, kalvosarja 2 21

22 Mittaustoimituksen päättyminen ja mittausasiakirjojen säilyttäminen (23 ) Mittaustoimitus on päättynyt, kun mittausasiakirja on tehty ja annettu tai lähetetty osapuolille. Pyydettäessä on annettava toiselle osapuolelle mittaustuloksen lisäksi tiedot, joiden perusteella mittaustulos voidaan laskea. Esimerkiksi: Hakkuukonemittauksessa puulajeittain yhteensä tukkien kappalemäärät ja kuutiot tai kuormainvaakamittauksessa punnitut kilot ja käytetty tuoretiheys eli kuutiopaino. Mittausasiakirja on säilytettävä viisi vuotta ja siitä vastaa mittauskustannuksista vastaava Mittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali, kalvosarja 2 22

23 Mittaustuloksen tiedoksisaaminen (24 ) Mittausosapuoli on saanut tiedon mittaustuloksesta saatuaan mittausasiakirjan. Mittausasiakirjan voi saada, jos on läsnä mittaustoimituksessa ja asiakirja laaditaan ja luovutetaan samalla kertaa. Mittausasiakirjan voi myös lähettää toiselle osapuolelle kirjallisesti tai sähköisesti. Lähetetty mittausasiakirja katsotaan tulleen vastaanottajan tietoon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Mittausasiakirja on aina toimitettava viipymättä Mittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali, kalvosarja 2 23

24 Urakointimittauksen tuloksen tarkistaminen (25 ) Urakointimittauksessa voidaan tulosta tarkistaa vain poikkeustapauksissa, joita ovat: Urakoitsija on toiminut sopimuksen vastaisesti eikä hän korjaa puutteita. Vähennys saa korkeintaan vastata niitä kustannuksia, joita työn korjaaminen aiheuttaa. Urakoitsijan sopimuksen tai ohjeiden vastaisesti tekemän työn vuoksi urakanantaja voi vähentää sen määrän, jota hän ei voi käyttää hyväkseen. Mahdollisesti mittaustuloksesta tehtävä vähennys ei saa koskaan koskea kolmatta osapuolta. Esimerkiksi vähennys mittaustuloksesta voidaan tehdä, jos puut on hakattu ohjeiden ulkopuoliselta alueelta tai jos puut on kuljetettu väärään paikkaan. Asiallisesti mahdollisuus puutteellisuuksien korjaamiseen on oltava mahdollista tai vastaavasti ohjeiden vastaisuuden on oltava selvää Mittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali, kalvosarja 2 24

25 Puutavaran käsittely ja siirto ennen mittaustuloksen tiedoksisaamista (26 ) Ostaja, työn- tai urakanantaja tai heidän valtuuttamansa saa käsitellä tai siirtää puutavaraa ennen mittaustuloksen tiedoksisaamista, kun: siitä on sovittu sopimuksen ehdoissa ja mittaaja on ensin kirjannut mittausasiakirjaan tarvittavat tiedot. Mittauksen tapahtuessa sovitusti muualla kuin puutavaran teko- tai käsittelypaikalla puutavaran saa siirtää mittauspaikalle ennen tietojen kirjaamista. Tällöin mittauserä on pidettävä erillään, kunnes tiedot on kirjattu. Näin on esimerkiksi aina tehdasmittauksen ollessa kyseessä. Mittausosapuolet voivat sopia, että puutavaraa ei saa käsitellä tai siirtää mittauspaikalta ennen mittaustuloksen tiedoksisaamista Mittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali, kalvosarja 2 25

26 Erimielisyyden ratkaiseminen (27 ) ja virallisen mittauksen edellytykset (28 ) Mahdolliset mittauserimielisyydet on aina syytä ensin keskustella ja pyrkiä ratkaisemaan mittausosapuolten välillä. Virallista mittausta voi hakea mittauserimielisyyden ratkaisemiseksi, jos mittausosapuolet eivät pääse yksimielisyyteen erimielisyydestä. Virallinen mittaus on mittausosapuolen pyynnöstä toimitettava, jos: on erimielisyyttä mittaustuloksesta tai mittaustulokseen vaikuttavasta tekijästä on erimielisyyttä mittauksesta sovituista asioista (vrt 21 ) toinen mittausosapuoli ei osallistu mittaustoimitukseen sovitulla tavalla. Pyyntö virallisen mittauksen toimittamiseksi on esitettävä 14 päivän kuluessa siitä, kun on saanut 24 :n mukaisesti tiedon mittaustuloksesta (vrt 24 ). Mittaustulos katsotaan lopulliseksi, jos virallista mittausta ei ole haettu em. mukaisesti Mittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali, kalvosarja 2 26

27 Virallisen mittauksen vireillepano (29 ) Virallista mittausta koskeva hakemus on toimitettava Metsäntutkimuslaitoksen kirjaamoon kirjeitse tai sähköisesti, ja siinä on oltava seuraavat tiedot: mittausosapuolten nimet ja yhteystiedot sopimus tai mittauksen kannalta oleelliset osat sopimuksesta mittaustoimitusta koskeva asiakirja, jos se on jo tehty selvitys erimielisyyden aiheuttavasta seikasta mittaustoimituksessa tai - tuloksessa selvitys siitä, milloin pyytävä mittausosapuoli on saanut tiedon mittaustuloksesta. Virallisen mittaajan on ilmoitettava virallisen mittauksen vireillepanosta mittausosapuolille, ja hänen on aloitettava virallinen mittaus viipymättä. Mahdollisen mittaustoimituksen ajankohta on ilmoitettava mittausosapuolille. Mittausosapuolten on avustettava virallista mittaajaa ja luovutettava hänen tarvitsemansa asiaan liittyvät tiedot Mittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali, kalvosarja 2 27

28 Virallisen mittauksen toimittaminen (30 ) Virallinen mittaus tehdään pyyntöä koskevasta asiasta. Jos erimielisyys koskee mittaustoimituksen vaihetta tai mittaustuloksen osatekijää, virallinen mittaus rajataan vaiheeseen tai osatekijään, muutoin se tehdään koko mittaustoimitusta koskien. Virallinen mittaus tehdään asiakirjatarkasteluna, jos mittauserä ei ole uudelleen mitattavissa. Virallinen mittaus on tehtävä sovitulla, lähinnä sitä olevalla tai sitä tarkemmalla mittausmenetelmällä, jos mittauserä on uudelleen mitattavissa. Mittausmenetelmän, mittauslaitteiden ja niiden käytön on virallisessa mittauksessa täytettävä tässä laissa säädetyt vaatimukset. Laatu on määritettävä tai ositettava sopimusehtojen mukaisesti. Saman mittauserän ja asian osalta virallinen mittaus voidaan tehdä vain kerran Mittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali, kalvosarja 2 28

29 Virallisen mittauksen mittauspöytäkirja, päätös sekä siirto (31-33 ) Virallinen mittaaja kirjaa virallisen mittauksen päätöksen ja perustelut ratkaisusta mittauspöytäkirjaan, joka tehdään viipymättä ja lähetetään osapuolille. Päätöksessä on lausunto mittausmenetelmästä ja -laitteistosta sekä niiden käytöstä, jos se koskee mittauserää, joka ei ole enää yksilöitävissä. Siihen voi sisältyä arvio mittaustuloksesta. Asia voidaan ratkaista kumman tahansa mittausosapuolen vahingoksi. Virallinen mittaaja siirtää asian mittauslautakunnalle välittömästi, jos: hänen päätöksessään määräämää yksilöityä virhettä ei korjata (vrt 40 ) hän ei ole tämän lain mukaisesti voinut asettaa keskeyttämisuhkaa tai uhkasakkoa (vrt 41 ). Esimerkiksi: Mittaaja ei korjaa virallisen mittaajan päätöksessään yksilöimää virhettä tai jatkaa päätöksen vastaista menettelyä Mittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali, kalvosarja 2 29

30 Esimerkki, virallinen mittaus asiakirjatarkasteluna Tänä päivänä mittauserä ei ole tavallisesti enää uudelleen mitattavissa, jos siitä pyydetään virallista mittausta. Tällöin virallinen mittaaja suorittaa sen asiakirjatarkasteluna. Siinä keskeisiä ovat mm. mittauslaitteiden kalibrointeja ja mittaustuloksen tarkastuksia koskevat tiedot eli omavalvonta (vrt ). Virallinen mittaaja saa erimielisyyden kohteena olevasta asiasta perustiedot virallisen mittauksen vireillepanon yhteydessä (vrt 29 ). Hän ilmoittaa vireillepanosta osapuolille ja pyytää heiltä tarvitsemiaan tietoja. Tarvittaessa virallinen mittaaja pyytää lisätietoja ja käy mittauspaikalla. Päätöksensä perusteluineen virallinen mittaaja kirjaa mittauspöytäkirjaan. Päätös sisältää asiakirjatarkastelussa aina lausunnon käytetystä mittausmenetelmästä ja laitteistosta sekä niiden käytöstä. Päätös voi sisältää arvion mittaustuloksesta Mittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali, kalvosarja 2 30

31 Tehdasmittausilmoitus (34 ) Tehdasmittauksella tarkoitetaan perusmittausta erityisellä puutavaran mittaus-, jalostus- tai terminaalipaikalla, jossa mitataan säännöllisesti ja laajamittaisesti pysyväisluonteisella mittauslaitteella (4, tehdasmittauksen määritelmä). Tehdasmittaukselle on säädetty ilmoitusvelvollisuus. Tehdasmittaaja mittaa em. mukaisella paikalla lain soveltamisalan mukaisesti luovutus-, työ- tai urakointimittausta. Ennen tehdasmittauksen aloittamista toimitetaan Metsäntutkimuslaitoksen vahvistamalla lomakkeella sen kirjaamoon mittauspaikkakohtainen tehdasmittausilmoitus, josta ilmenee: tehdasmittaajan nimi, yhteystiedot ja mittauspaikka käytettävät mittausmenetelmät ja mittauslaitteet mittauksen aloittamisajankohta mittaustuloksen käyttötarkoitus: luovutus-, työ- tai urakointimittaus. Muutoksista tehdasmittaaja ilmoittaa viipymättä Metsäntutkimuslaitoksen kirjaamoon Mittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali, kalvosarja 2 31

32 Valvontamittaus (35 ) Virallinen mittaajan tekee tehdasmittauksen valvontamittauksia mittauspaikoilla siinä laajuudessa kuin se valvonnan kannalta on tarpeen. Niissä selvitetään tämän lain vaatimusten noudattaminen. Valvontamittaus on tehtävä siten, että tehdasmittaukselle ei aiheuteta häiriötä. Tarvittaessa tehdasmittaaja toimittaa viipymättä virallisen mittaajan pyytämät asiakirjat, jos niitä ei ole esitettävissä valvontamittauksessa. Valvontamittaus voidaan tehdä ilmoittamatta siitä tehdasmittaajalle etukäteen Mittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali, kalvosarja 2 32

33 Virhe tehdasmittauksessa (36 ) Tehdasmittauksessa on virhe, jos valvontamittauksessa todetaan, että: mittauksen tarkkuus ei ole säädettyjen mittausmenetelmäryhmien tai mittausmenetelmien vaatimusten mukainen mittausmenetelmissä, mittaustoiminnassa, mittauslaitteissa tai mittauslaitteiden käytössä on mittauksen tarkkuuteen oleellisesti vaikuttava epäkohta mittauslaite ei ole säädettyjen vaatimusten mukainen mittauksen luotettavuuden varmistamista ei ole tehty säädetyllä tavalla on tehty 3 :n mukainen sopimus ja mittausta ei ole tehty sen mukaan. Tehdasmittauksessa voi siis olla virhe, vaikka mittaustulos olisi säädetyn mukainen Mittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali, kalvosarja 2 33

34 Valvontamittauksen pöytäkirja (37-38 ) Valvontamittauksesta virallinen mittaaja kirjaa pöytäkirjaan: valvontamittauksen ajan ja paikan sekä tehdasmittaajan nimen tehdasmittauksen luotettavuuden varmistamisesta ja tarkkuudesta tehdyt havainnot virallisen mittaajan päätöksen valvontamittauksesta. Jos valvontamittauksessa on virhe (vrt 36 ), virallisen mittaajan päätöksessä on oltava virheen havaitsemista edeltävältä ajalta lausunto, joka voi sisältää suosituksen mittaustuloksen oikaisemisesta. Virallinen mittaaja lähettää tehdasmittaajalle kopion pöytäkirjasta viikossa Mittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali, kalvosarja 2 34

35 Valvontamittausasian siirto mittauslautakunnalle (39 ) Virallinen mittaaja siirtää valvontamittauksen asian mittauslautakunnalle välittömästi, jos: hänen päätöksessään määräämää tehdasmittauksen havaittua yksilöityä virhettä ei korjata ja tehdasmittaus jatkuu virallinen mittaaja ja tehdasmittaaja ovat eri mieltä tehdasmittauksessa havaitusta virheestä, virallisen mittaajan suosittamasta mittaustuloksen oikaisemisesta tai muusta tehdasmittaukseen oleellisesti vaikuttavasta asiasta. Virallinen mittaaja sisällyttää päätökseensä esityksen mittauslautakunnalle mittaustoiminnan keskeyttämisestä, jos tehdasmittauksen mittaustulosta ei pystytä osoittamaan. Esimerkiksi: Tehdasmittaaja ei korjaa virallisen mittaajan päätöksessään yksilöimää virhettä tai on erimieltä virallisen mittaajan kanssa oleellisesta asiasta. Virhe voi 36 :n mukaisesti olla muukin kuin mittaustulokseen vaikuttava asia Mittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali, kalvosarja 2 35

36 Korjaus- ja oikaisumääräys (40 ) Virallisen mittaajan havaitessa virallisessa mittauksessa tai tehdasmittauksessa virheen on hänen kyseiseen asiaan liittyvässä päätöksessään määrättävä, että määrätyllä tavalla ja määräajassa mittaaja korjaa määräyksessä yksilöidyn virheen ja tarvittaessa oikaisee mittaustuloksen. Korjausmääräys voi velvoittaa mittaustuloksen oikaisemiseen: virallisessa mittauksessa taaksepäin siihen asti, ettei virheellistä mittausta todennettavissa ole tehty valvontamittauksessa niiden puutavaraerien osalta, jotka on mitattu virheen havaitsemisen ja korjaamisen välisenä aikana. Mittauslautakunta voi antaa määräyksen mittausta koskevan virheen korjaamisesta ja mittaustuloksen oikaisemisesta määrätyllä tavalla ja määräajassa Mittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali, kalvosarja 2 36

37 Keskeyttämisuhka ja uhkasakko (41 ) Virallinen mittaaja voi asettaa korjausmääräyksen tehosteeksi keskeyttämisuhan tai uhkasakon, jos mittaustulosta ei pystytä osoittamaan tai mittaaja ei ole korjannut toimintaansa omavalvonnan tulosten perusteella. Hän ei voi asettaa näitä tehdasmittausta koskien. Mittauslautakunta voi asettaa korjausmääräyksen tehosteeksi keskeyttämisuhan tai uhkasakon edellä mainitun lisäksi, jos virallisen mittaajan tai mittauslautakunnan määräyksessä yksilöityjä virheitä ei ole korjattu asetetussa määräajassa. Se voi asettaa näitä myös tehdasmittausta koskien. Näitä koskevat asiat käsitellään kiireellisesti ja tehosteita on noudatettava, vaikka niitä koskevaan päätökseen haetaan muutosta, jollei valitusviranomainen toisin määrää. Mittauksen keskeyttämistä ei toteuteta tai uhkasakkoa ei tuomita maksettavaksi, jos virallinen mittaaja tai vastaavasti mittauslautakunta päätöksensä osalta toteaa, että mittaaja on korjannut virheet edellytetyllä tavalla ja määräajassa Mittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali, kalvosarja 2 37

38 Muita hallinnollisia pakkokeinoja ja kieltoja Virallinen mittaaja voi määrätä puut uudelleen sijoitettavaksi tai mittausta haittaavan esteen poistettavaksi. Jos puut on siten sijoitettu, ettei virallista mittausta voi toimittaa. Toimenpiteet voi teetättää mittausosapuolilla. Mittauslautakunta voi keskeyttää virheellisen mittauksen. Ennen keskeytystä mittaajalle annetaan välitön mahdollisuus korjata virhe. Mittaus voi jatkua vasta, kun virheen korjaus on todettu. Huom! Näissä kuten aiemmissakin tapauksissa virhe tarkoittaa muitakin asioita kuin mittaustuloksen oikeellisuutta Mittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali, kalvosarja 2 38

39 Mittauslautakunnan kielto mittauslaitteelle (44 ) Mittauslautakunta voi virallisen mittaajan esityksestä kieltää mittauslaitteen markkinoille tuonnin tai käytön, jos: mittauslaite ei täytä tämän lain vaatimuksia vaatimustenmukaisuuden tiedot ovat oleellisesti puutteellisia tai harhaanjohtavia. Tällainen tilanne voisi olla esimerkiksi kun mittauslaite ei pystyisi mittaamaan asetuksen säätämällä tarkkuudella tai kun mittauslaite ei toimisi ilmoitetuissa käyttöolosuhteissa. Mittauslaitteen markkinoille tuojalle ja käyttäjälle annetaan mahdollisuus korjata puutteellisuudet mittauslautakunnan määräämällä tavalla ja määräajassa. Kielto peruutetaan, jos puutteellisuus on poistettu, epäkohta korjattu tai kielto ei ole enää tarpeen Mittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali, kalvosarja 2 39

40 Rangaistussäännös (45 ) Puutavaran mittauksesta annetun lain rikkomisesta tuomitaan sakkoon, jos: tahallaan laiminlyö omavalvonnan (vrt ) jättää tehdasmittausilmoituksen tekemättä (vrt 34 ) tai törkeästä huolimattomuudesta mittauslaitteen markkinoille tuoja tai käyttäjä rikkoo mittauslautakunnan antamaa kieltoa (vrt 44 ). Tahallisesti tätä lakia em. kohdissa rikkova toimija voidaan tuomita sakkoon, vaikka hän korjaisi viranomaisen määräämät virheet tai puutteet Mittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali, kalvosarja 2 40

41 Muutoksenhaku virallisen mittaajan päätökseen ja käsittelyä edeltävät toimet (46-47 ) Virallisen mittaajan päätökseen haetaan muutosta valittamalla mittauslautakuntaan. Muutosta on haettava 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Käytännössä valitus toimitetaan mittauslautakunnan puheenjohtajalle. Virallisen mittauksen päätöksen määräystä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, jollei mittauslautakunta toisin päätä. Mittauslautakunnan puheenjohtaja kutsuu mittauslautakunnan jäsenet käsittelemään muutoksenhakua tai asian siirtoa ja ilmoittaa asianosaisille vireillepanosta. Puheenjohtaja ilmoittaa istuntokäsittelyn asianosaisille, että he voivat osallistua siihen. Muutoksenhakukirjelmä tai asian siirtoa koskeva päätös ja asiakirjat toimitetaan asianosaisille ennen istuntokäsittelyä. Asianosaisen poissaolo ei estä mittauslautakuntaa käsittelemästä asiaa. Mittauslautakunta käsittelee muutoksenhakuasiat ja sille siirretyt asiat kiireellisinä Mittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali, kalvosarja 2 41

42 Asian käsittely mittauslautakunnassa (48 ) Mittauslautakunta on päätösvaltainen kahden pysyvän jäsenen ja kahden vaihtuvan asiantuntijajäsenen kokoonpanossa. Puheenjohtaja kutsuu asiantuntijajäsenistä kaksi käsiteltävän asian edellyttämän asiantuntemuksen ja riippumattomuuden perusteella. Mittauslautakunta voi toimittaa suullisen käsittelyn, jossa voidaan kuulla asianosaisia, todistajia ja asiantuntijoita sekä vastaanottaa muuta selvitystä. Mittauslautakunta voi toimittaa myös katselmuksen. Mittausosapuolilla ja virallisella mittaajalla on oikeus olla läsnä suullisessa käsittelyssä ja katselmuksessa. Mittauslautakunta toimittaa suullisen käsittelyn, jos mittausosapuoli sitä perustellusti pyytää. Se voidaan jättää toimittamatta vain perustellusta syystä Mittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali, kalvosarja 2 42

43 Mittauslautakunnan päätös ja muutoksenhaku (50-51 ) Mittauslautakunnan käsittelystä laaditaan pöytäkirja, jossa on päätös ja perustelut. Se annetaan tiedoksi asianosaisille. Asia voidaan ratkaista myös muutoksenhakijan vahingoksi. Mittauslautakunnan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallintooikeuteen. Valitus tehdään siihen hallinto-oikeuteen, jonka piirissä mittaus on tehty. Muutoksenhakupyyntö on tehtävä 30 päivässä päätöksen tiedoksisaannista. Hallinto-oikeuden tämän lain nojalla antamaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos se myöntää valitusluvan. Mittauslautakunnan päätöksen määräystä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, jollei mittauslautakunta tai hallinto-oikeus toisin määrää Mittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali, kalvosarja 2 43

44 Käsittelystä perittävät maksut ja velvollisuus maksaa ne (52-53 ) Virallisesta mittauksesta, valvontamittauksesta ja mittauslautakunnan käsittelystä peritään maksu. Em. tahojen päätöksissä todetaan velvollisuus maksaa maksu ja maksun määrä. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella säädetään maksujen suuruudesta, maksamisesta ja maksuihin liittyvästä menettelystä. Kullekin em. toimitukselle määritetään MMM:n erillisessä asetuksessa oma kiinteä maksunsa, joka on kyseisestä toimituksesta sama riippumatta toimituksen hakijasta. Valvontamittauksesta peritään maksu tehdasmittaajalta, kun se toimitetaan: tehdasmittaajan pyynnöstä virallisen mittaajan aloitteesta ennen tehdasmittauksen aloittamista valvontamittauksena uudestaan tehdasmittaajasta johtuvasta syystä Mittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali, kalvosarja 2 44

45 Virallisen mittauksen maksun jakautuminen (54 ) Virallinen mittaaja vahvistaa päätöksessään virallisen mittauksen maksun jakautumisen mittausosapuolten kesken. Mittausosapuolen on yksin maksettava virallisen mittauksen maksu, jos: hän on pyytänyt virallista mittausta sekä perusmittauksen ja virallisen mittauksen tulokset eroavat toisistaan vähemmän kuin perusmittausmenetelmän suurin sallittu poikkeama hänen perusmittauksensa ja virallisen mittauksen tulokset eroavat toisistaan enemmän kuin perusmittausmenetelmän suurin sallittu poikkeama hän ei osallistu mittaustoimitukseen sovitulla tavalla hän on pyytänyt aiheettoman virallisen mittauksen. Maksu jakautuu sopimuksen mukaan, jos mittausosapuolet ovat sopineet sen jakamisesta Mittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali, kalvosarja 2 45

46 Erinäiset säännökset (10 luku, ) Virallinen mittaaja, mittauslautakunnan pysyvät jäsenet ja varajäsenet eivät saa toimittaa puutavaran mittausta kenenkään mittausosapuolen edustajana tai sopimana henkilönä. Mittausosapuoli ei saa viivyttää kauppahinnan, palkan tai urakointimaksun maksamista kolmannelle osapuolelle, jolla on siihen riidaton oikeus, vaikka mittaustuloksesta on syntynyt erimielisyyttä. Virallisella mittaajalla on oikeus saada valvontamittauksen toimittamisessa tarvittaessa virka-apua poliisilta Mittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali, kalvosarja 2 46

47 MMM:n asetus perittävistä maksuista Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella säädetään puutavaran virallisesta mittauksesta, valvontamittauksesta ja mittauslautakunnan käsittelystä perittävistä maksuista. MMM:n asetuksella säädetään maksujen suuruudesta, maksamisesta ja menettelystä maksun määräämisessä. Kullekin em. toimitukselle on oma kiinteä maksunsa, joka on kyseisestä toimituksesta sama riippumatta toimituksen hakijasta. Maksut ovat alkaen seuraavat: 400 euroa virallisen mittauksen toimittamisesta 780 euroa valvontamittauksen toimittamisesta 800 euroa mittauslautakunnan käsittelystä Mittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali, kalvosarja 2 47

48 Voimaantulo (11 luku, ) Laki puutavaran mittauksesta (414/2013) tulee voimaan 1. päivänä heinäkuuta Ennen lain voimaantuloa voidaan antaa sen lain nojalla valtioneuvoston ja MMM:n asetukset sekä Metlan määräykset yleisistä muuntoluvuista. Uudella lailla kumotaan puutavaranmittauslaki (364/1991). Samalla kumoutuvat vanha puutavaranmittausasetus ja muut vanhan lain tai asetuksen nojalla annetut säädökset ja määräykset. Hakkuukoneella valmistettavan puutavaran tilavuuden mittaamisesta koneen mittalaitteella annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (284/2006) 2 :n 4 momentti jää voimaan siinä tarkoitettujen hakkuukoneiden mittalaitteiden osalta saakka. Ennen käyttöönotetulla hakkuukoneen mittalaitteella voidaan mitata maa- ja metsätalousministeriön määräyksen 100/99 (dnro 2424/66/99) mukaisesti eli ilman satunnaisrunko-otantaa Mittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali, kalvosarja 2 48

49 Siirtymäsäännökset (64 ) Tämän lain voimaan tullessa kumottavan puutavaranmittauslain nojalla vireillä oleva asia käsitellään ja ratkaistaan noudattaen puutavaranmittauslain säännöksiä. Tätä lakia sovelletaan energiapuutavaralajien mittaukseen alkaen. Tämän lain voimaan tullessa voimassa oleviin energiapuun toimitussopimuksiin ja niiden mukaisiin mittauksiin sovelletaan tätä lakia alkaen. Mittauslautakunnan mahdollisuutta kieltää mittauslaitteen markkinoille tuonti tai käyttö sovelletaan ennen tämän lain voimaantuloa käyttöön otettuihin mittauslaitteisiin, ohjelmistoihin ja niiden ohjelmistopäivityksiin alkaen. Niiden luotettavuuden ja mittaustuloksen on aina oltava tämän lain mukaisia. Valvontamittausmaksua ei peritä uudella tehdasmittauspaikalla, jos tehdasmittaaja on aloittanut toimintansa ennen tämän lain voimaantuloa eikä toiminta tuolloin ole edellyttänyt puutavaranmittauslain mukaista tehdasmittausilmoitusta. Vanha puutavaranmittauksen neuvottelukunta toimii, kunnes uusi on asetettu Mittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali, kalvosarja 2 49

Virallinen mittaus ja muutoksenhaku. Puutavaranmittauslakiseminaari 3.4.2012 MTK

Virallinen mittaus ja muutoksenhaku. Puutavaranmittauslakiseminaari 3.4.2012 MTK Virallinen mittaus ja muutoksenhaku Puutavaranmittauslakiseminaari 3.4.2012 MTK 26 Erimielisyyden ratkaiseminen Mittauserimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti mittausosapuolten välillä. Jos mittausosapuolet

Lisätiedot

Laki puutavaran mittauksesta uudistui: vaikutukset lämpöyrittäjyyteen

Laki puutavaran mittauksesta uudistui: vaikutukset lämpöyrittäjyyteen Laki puutavaran mittauksesta uudistui: vaikutukset lämpöyrittäjyyteen Jukka Korri TTS Työtehoseura ry Motivan lämpöyrittäjäpäivät Tampere 24.10.2013 Kuva: Kari Vuorio Uusi puutavaranmittauslainsäädäntö

Lisätiedot

Laki. muutetaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun puutavaranmittauslain (364/91) 3, 5, 10, lisätään lakiin uusi 4 a luku ja uusi 38 a seuraavasti:

Laki. muutetaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun puutavaranmittauslain (364/91) 3, 5, 10, lisätään lakiin uusi 4 a luku ja uusi 38 a seuraavasti: EV 181/1996 vp- HE 140/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi puutavaranmittauslain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 140/1996 vp laiksi puutavaranmittauslain

Lisätiedot

Laki puutavaran mittauksesta uudistui

Laki puutavaran mittauksesta uudistui Laki puutavaran mittauksesta uudistui Jukka Korri TTS Työtehoseura ry METKA-koulutus, Energiapuuta kannattavasti Hartola - Vääksy 14.-15.4.2014 Kuva: Vesa Saksman Lainsäädännön uudistaminen Laki puutavaran

Lisätiedot

Laki puutavaran mittauksesta (414/2013)

Laki puutavaran mittauksesta (414/2013) Laki puutavaran mittauksesta (414/2013) Jari Lindblad & Tapio Wall Metsäntutkimuslaitos, Itä-Suomen alueyksikkö, Joensuu jari.lindblad@metla.fi, 050 391 3072 tapio.wall@metla.fi, 050 391 3141 23.10.2013

Lisätiedot

Puutavaranmittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali

Puutavaranmittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali Puutavaranmittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali Kalvosarja 1 27.6.2013 Maa- ja metsätalousministeriö Mikäli tämän koulutusmateriaalin sisältöä muutetaan, on käytettävä omaa kalvopohjaa ministeriön

Lisätiedot

Puutavaranmittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali

Puutavaranmittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali Puutavaranmittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali Bioenergiayrittäjille suunnattu koulutusmateriaali Kalvosarja 4 Maa- ja metsätalousministeriö Mikäli tämän koulutusmateriaalin sisältöä muutetaan,

Lisätiedot

Energiapuun mittaus. Pertti Hourunranta Työtehoseura ry 4.10.2014 Espoo

Energiapuun mittaus. Pertti Hourunranta Työtehoseura ry 4.10.2014 Espoo Energiapuun mittaus Pertti Hourunranta Työtehoseura ry 4.10.2014 Espoo 1 Esityksen sisältö 1. Käytössä olevia energiapuun mittaustapoja 2. Puutavaranmittauslaki Mittaustarkkuus Mittaustoimitus Erimielisyydet

Lisätiedot

MITEN MYYT JA MITTAAT ENERGIAPUUTA? Aluejohtaja Pauli Rintala Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi

MITEN MYYT JA MITTAAT ENERGIAPUUTA? Aluejohtaja Pauli Rintala Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi MITEN MYYT JA MITTAAT ENERGIAPUUTA? Aluejohtaja Pauli Rintala Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi ENERGIAPUUKAUPAN VAIHTOEHDOT Pystykauppa (myydään ostajalle hakkuuoikeus, myyjä saa puusta kantohinnan

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 12/13. Päivämäärä 17.6.2013. Dnro 1323/13/2013. Voimassaoloaika 1.7.2013 toistaiseksi

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 12/13. Päivämäärä 17.6.2013. Dnro 1323/13/2013. Voimassaoloaika 1.7.2013 toistaiseksi MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 12/13 Päivämäärä 17.6.2013 Dnro 1323/13/2013 Voimassaoloaika 1.7.2013 toistaiseksi Valtuutussäännökset Laki puutavaran mittauksesta (414/2013) 13 :n 3 mom., 14

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi puutavaranmittauslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Puutavaranmittauslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että lain toimeenpanoon liittyvät operatiiviset

Lisätiedot

Liite 1 - Hakkuukonemittaus

Liite 1 - Hakkuukonemittaus Liite 1 - Hakkuukonemittaus Tämä ohje on MMM:n asetuksen nro 15/06, dnro 926/01/2006 liite 1. Asetus tuli voimaan 1 päivänä toukokuuta 2006. Hakkuukoneen, joka otetaan käyttöön 1 päivänä toukokuuta 2007

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS KUORMAINVAA AN KÄYTÖSTÄ PUUTAVARAN MITTAUKSESSA JA ERIEN ERILLÄÄN PIDOSSA

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS KUORMAINVAA AN KÄYTÖSTÄ PUUTAVARAN MITTAUKSESSA JA ERIEN ERILLÄÄN PIDOSSA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 18/08 Päivämäärä 2.12.2008 Dnro 2593/01/2008 Voimassaoloaika 1.1.2009 toistaiseksi Kumoaa Maa- ja metsätalousministeriön määräys nro 47/99, Kuormainvaakamittaus

Lisätiedot

JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ

JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puutavaran mittauksesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 7 päivänä helmikuuta 2013 lähettänyt maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro xx/xx Luonnos 19.3.2013

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro xx/xx Luonnos 19.3.2013 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro xx/xx Luonnos 19.3.2013 Päivämäärä x.x.2013 Dnro xxx/xx/2013 Voimassaoloaika x.x.2013 toistaiseksi Valtuutussäännökset Laki puutavaran mittauksesta (xx/xxxx) 13

Lisätiedot

Mittaustarkkuus = Mitatun arvon ja todellisen (oikeana pidettävän) arvon yhtäpitävyys.

Mittaustarkkuus = Mitatun arvon ja todellisen (oikeana pidettävän) arvon yhtäpitävyys. 7.5.2015 HAKKUUKONEEN MITTAUSTARKKUUDEN YLLÄPITO -OHJE 1. TARKOITUS Ohjeen tarkoituksena on määritellä periaatteet ja toimenpiteet, joilla varmistetaan mittaustarkkuus hakkuukonemittauksessa. Ohjeessa

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Mittalaitteen tulee toimia luotettavasti kaikissa korjuuolosuhteissa.

Mittalaitteen tulee toimia luotettavasti kaikissa korjuuolosuhteissa. LIITE 1 HAKKUUKONEMITTAUS 1(5) HAKKUUKONEMITTAUS 1 Määritelmä Hakkuukonemittauksella tarkoitetaan hakkuukoneella valmistettavan puutavaran tilavuuden mittausta valmistuksen yhteydessä koneen mittalaitteella.

Lisätiedot

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9. Valvonta ja pakkokeinot Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.2017 MRL 24 luku Pakkokeinot ja seuraamukset Rakennustyön keskeyttäminen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle metsälainsäädännön eräiden viittaussäännösten tarkistamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan teknisesti muutettaviksi metsänhoitoyhdistyksistä annetun

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

Puutavaran mittaukselle, mittausmenetelmille ja laitteille asetettavat vaatimukset

Puutavaran mittaukselle, mittausmenetelmille ja laitteille asetettavat vaatimukset Puutavaran mittaukselle, mittausmenetelmille ja laitteille asetettavat vaatimukset Jari Lindblad & Tapio Wall Metsäntutkimuslaitos, Itä-Suomen alueyksikkö, Joensuu jari.lindblad@metla.fi, 050 391 3072

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

Laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista 19.5.2004/400

Laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista 19.5.2004/400 1 of 5 27/05/2011 11:54 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2004» 19.5.2004/400 19.5.2004/400 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki työneuvostosta

Lisätiedot

Energiapuun mittaus ja kosteuden hallinta

Energiapuun mittaus ja kosteuden hallinta Energiapuun mittaus ja kosteuden hallinta Haltia 18.3.2014 Metsäntutkimuslaitos, Itä-Suomen alueyksikkö, Joensuu jari.lindblad(at)metla.fi 050 391 3072 14.3.2014 1 Energiapuun mittaus sopimusperusteisesta

Lisätiedot

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 1 luku Toimivalta 1 Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 1. kilpailunrajoituksista

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun 1 ja 6 luvun 6 sekä lisätään

Lisätiedot

Puutavaranmittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali

Puutavaranmittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali Puutavaranmittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali Puutavaranmittaukselle, mittausmenetelmille ja -laitteille asetettavat vaatimukset Kalvosarja 3 27.6.2013 Maa- ja metsätalousministeriö Mikäli

Lisätiedot

Riitta Manninen Jaoston tehtävistä

Riitta Manninen Jaoston tehtävistä Riitta Manninen 3.5.2013 Jaoston tehtävistä Lautakunta ja jaosto sosiaalihuoltolain 6 mukaisesti Sosiaalihuollon toimeenpanoon tämän lain mukaan kuuluvista tehtävistä sekä niistä tehtävistä, jotka muussa

Lisätiedot

Laki. biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Nagoyan pöytäkirjan täytäntöönpanosta. Lain tarkoitus

Laki. biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Nagoyan pöytäkirjan täytäntöönpanosta. Lain tarkoitus Laki biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Nagoyan pöytäkirjan täytäntöönpanosta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tällä lailla pannaan täytäntöön biologista

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja sovinnon vahvistamista yleisissä tuomioistuimissa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2004 valtiopäivillä antanut

Lisätiedot

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Tavoitteet Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä

Lisätiedot

Laki. kirkkolain muuttamisesta

Laki. kirkkolain muuttamisesta Laki kirkkolain muuttamisesta Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan kirkkolain (1054/1993) 19 luvun 7, sellaisena kuin se on laeissa 1274/2003 ja 1008/2012, muutetaan

Lisätiedot

Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen

Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen Lakiehdotus 1. Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tässä laissa säädetään alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain (439/2008)

Lisätiedot

Päätös. Laki. terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun lain 1 :n muuttamisesta

Päätös. Laki. terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun lain 1 :n muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 129/2005 vp Hallituksen esitys Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen tehtävien laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä Terveydenhuollon

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013

LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013 LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013 J U H A N I S K A N E N K I I N T E I S T Ö P Ä Ä L L I K K Ö Y - S Ä Ä T I Ö LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAAMISESTA

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 15.2.2012 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisistä

Lisätiedot

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta Laki ennakkoperintälain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ennakkoperintälain (1118/1996) 21, 32, 33, 33 a, 33 b ja 36, 4 luku, 47 ja 49 53 sekä 7 luku, sellaisina kuin niistä ovat

Lisätiedot

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526)

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526) 1 of 5 21/03/2011 11:41 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1967» 29.12.1967/656 29.12.1967/656 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki oikeudesta

Lisätiedot

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295 Page 1 of 6 Finlex Finlex Lainsäädäntö Ajantasainen lainsäädäntö Vuosi 2012 15.6.2012/295 Seurattu SDK 184/2013 saakka. 15.6.2012/295 Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä. muuttamisesta. Asia. Päätös. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä. muuttamisesta. Asia. Päätös. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä annetun lain ja työturvallisuuslain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

PUUKAUPPA JKL yo Metsäkurssi 2014 syksy Petri Kilpinen, Metsäkeskus

PUUKAUPPA JKL yo Metsäkurssi 2014 syksy Petri Kilpinen, Metsäkeskus PUUKAUPPA JKL yo Metsäkurssi 2014 syksy Petri Kilpinen, Metsäkeskus yleistä puukaupasta puukaupan eri muodot puutavaran hintaan vaikuttavat tekijät; laatu, leimikkotekijät puukaupan kulku, yleiset ehdot

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 15/ (6) Ympäristölautakunta Etp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 15/ (6) Ympäristölautakunta Etp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 15/2016 1 (6) FitnessOnline Simonkatu 9 00100 Helsinki 325 Elintarvikelain 55 :n mukaisen määräyksen antaminen ja uhkasakon asettaminen FitnessOnlinelle HEL 2016-001895

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta /2012 Laki

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta /2012 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2012 295/2012 Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen ehkäisemisestä ja ratkaisemisesta sekä esitutkinnan

Lisätiedot

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille FI FI FI Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille Näissä menettelysäännöissä vahvistetaan periaatteita, joita yksittäiset sovittelijat voivat halutessaan noudattaa omalla vastuullaan. Sovittelijat

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun :n 2 momentin 2 kohta,

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

KUITUPUUN KESKUSKIINTOMITTAUKSEN FUNKTIOINTI

KUITUPUUN KESKUSKIINTOMITTAUKSEN FUNKTIOINTI KUITUPUUN KESKUSKIINTOMITTAUKSEN FUNKTIOINTI Asko Poikela Samuli Hujo TULOSKALVOSARJAN SISÄLTÖ I. Vanha mittauskäytäntö -s. 3-5 II. Keskusmuotolukujen funktiointi -s. 6-13 III.Uusi mittauskäytäntö -s.

Lisätiedot

[yksilöitynä käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto] [yksilöitynä henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät]

[yksilöitynä käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto] [yksilöitynä henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät] 1(5) L I I T E 5B T I E T O S U O J A 1. TARKOITUS Tällä tietosuojaliitteellä ( Tietosuojaliite ) [tilaaja] ( Tilaaja ) rekisterinpitäjänä ja käsittelijänä ja [toimittaja] ( Toimittaja ) henkilötietojen

Lisätiedot

Puutavaranmittauslainsäädännön uudistaminen

Puutavaranmittauslainsäädännön uudistaminen Puutavaranmittauslainsäädännön uudistaminen Helsinki 2012 Työryhmämuistio mmm 2012:8 Puutavaranmittauslainsäädännön uudistaminen Helsinki 2012 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖLLE Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

Hämeenlinna 6.9.2012. Jari Lindblad Jukka Antikainen. Jukka.antikainen@metla.fi 040 801 5051

Hämeenlinna 6.9.2012. Jari Lindblad Jukka Antikainen. Jukka.antikainen@metla.fi 040 801 5051 Puutavaran mittaus Hämeenlinna 6.9.2012 Jari Lindblad Jukka Antikainen Metsäntutkimuslaitos, Itä Suomen alueyksikkö, Joensuu Jukka.antikainen@metla.fi 040 801 5051 SISÄLTÖ 1. Puutavaran mittaustarkkuus

Lisätiedot

EVALUATIIVISEN SOVITTELUN SÄÄNNÖT

EVALUATIIVISEN SOVITTELUN SÄÄNNÖT RIL Sovittelu 1 (5) EVALUATIIVISEN SOVITTELUN SÄÄNNÖT I SOVITTELUN ALOITTAMINEN 1 Hakemus Asianosaisten on toimitettava sovittelun aloittamista koskeva kirjallinen hakemus liitteineen RIL Sovittelulle.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö ELY-keskukset Vuoden 2014 maatalousyrittäjien opintorahaa (2521) koskevien hakemusten käsittelyssä noudatettavista menettelyistä Liitteenä

Lisätiedot

KUNNAN TIELAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT

KUNNAN TIELAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT KUNNAN TIELAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT Milloin kysymys on ennestään olevasta tiestä (= tarkoitetaan yksityistä tietä, johon muulla kuin rasitetun kiinteistön omistajalla tai haltijalla on pysyvä käyttöoikeus /KKO

Lisätiedot

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain (223/2007) 2 8, 10 ja 10 a, sellaisina kuin

Lisätiedot

Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2005 Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Rahoitustarkastuksesta 27 päivänä kesäkuuta 2003 annetun

Lisätiedot

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Mikkeli 3.11.2015 Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Sirkka Koponen, PEOL 3.11.2015

Lisätiedot

Päätös. Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain muuttamisesta

Päätös. Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 158/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain, sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain sekä väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

Liite 1 Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset

Liite 1 Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset 1 Soveltamisala Tätä hallintosäännön liitettä sovelletaan kunnan luottamushenkilöille kuntalain ja valtuuston päätösten mukaisesti maksettaviin palkkioihin ja

Lisätiedot

Pyöreän puun mittaus. 5.11.2014 x

Pyöreän puun mittaus. 5.11.2014 x Tehdasmittaus Laatija PUn, MPv Pvm 5.11.2014 x uusi ohje korvaa ohjeen 30.11.2013 Voimassa 1(7) 1.12.2014 alkaen MITTAUKSEN KUVAUS 1 PYÖREÄN PUUN MITTAUS Tehdasmittauksen lla mitataan Metsä Boardin BCTMP

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp).

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 6/2001 vp).

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 8.3.2012 8212, 8549, 8559 Magnus Minerals Oy PL 3 33211 Tampere VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus on (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2012 Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2012 Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2012 875/2012 Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 21 joulukuuta 2012 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, unionin ja sen henkilöstön välisten riitojen ratkaisemista ensimmäisenä oikeusasteena koskevan toimivallan siirtämisestä

Lisätiedot

MALMINETSINTÄLUVAN OSITTAISTA RAUKEAMISTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN

MALMINETSINTÄLUVAN OSITTAISTA RAUKEAMISTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös 1 (5) 4.5.2015 ML2013:0088 Sodankylän malminetsintä oy PL 3 33211 TAMPERE MALMINETSINTÄLUVAN OSITTAISTA RAUKEAMISTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Alkuperäinen päätös

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 28 Elintarvikelain 55 :n mukainen määräys, Spicetown Oy HEL 2016-009416 T 11 02 00 Päätös Toimija Elintarvikehuoneisto Elintarviketurvallisuuspäällikön määräys Määräaika

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi PohjoisSavon oikeusaputoimisto Lausunto 13.06.2017 Asia: OM 17/41/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Yleisiä huomioita

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta Laki opintotukilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan opintotukilain (65/1994) 9, 9 a ja 41 c, sellaisina kuin ne ovat, 9 laissa 345/2004, 9 a laeissa 345/2004 ja 1078/2012 sekä 41

Lisätiedot

Tapion raportteja nro 12. Puutavaranmittauslainsäädännön evaluointi. Arto Koistinen

Tapion raportteja nro 12. Puutavaranmittauslainsäädännön evaluointi. Arto Koistinen Tapion raportteja nro 12 Puutavaranmittauslainsäädännön evaluointi Arto Koistinen Alkusanat Nykyinen puutavaranmittauslaki on ollut voimassa 1.7.2013 alkaen. Lain soveltamisalaan sisällytettiin nyt energiapuu,

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.3.2015 8982, 9095 Geologian tutkimuskeskus PL 77 96101 ROVANIEMI VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes)

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa 13.9.2006/36 Vahvistettu Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa 15.11.2006 1 LUKU Kokoonpano 1 Yhteiseen

Lisätiedot

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Päätös 1 (5) Sähköinfo Oy PL 55 02601 Espoo Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Asianosainen Vireilletulo Kouluttajaksi hyväksyminen tiettyjen uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien asentajien

Lisätiedot

MÄÄRÄYS Nro 2/2013. Metsäntutkimuslaitos Jokiniemenkuja VANTAA. Päivämäärä Dnro 498/62/2013. Voimassaoloaika 1.1.

MÄÄRÄYS Nro 2/2013. Metsäntutkimuslaitos Jokiniemenkuja VANTAA. Päivämäärä Dnro 498/62/2013. Voimassaoloaika 1.1. Metsäntutkimuslaitos Jokiniemenkuja 1 01370 VANTAA MÄÄRÄYS Nro 2/2013 Päivämäärä 18.12.2013 Dnro 498/62/2013 Voimassaoloaika 1.1.2014 toistaiseksi Valtuutussäännökset Laki puutavaran mittauksesta (414/2013)

Lisätiedot

Laki vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta 13.7.2001/660

Laki vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta 13.7.2001/660 1 of 6 21/03/2011 13:23 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2001» 13.7.2001/660 13.7.2001/660 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki vähemmistövaltuutetusta

Lisätiedot

AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTO

AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTO AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTO 2017 1 Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnittelutoimisto Sisällysluettelo 1 Tarkoitus... 2 2 Menettely... 2 3 Vaatimukset... 2 3.1 Suunnitteluohjeet...

Lisätiedot

hallintolakiin Päätös Laki uhkasakkolain 22 :n muuttamisesta

hallintolakiin Päätös Laki uhkasakkolain 22 :n muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 61/2003 vp Hallituksen esitys eräiden oikeusministeriön ja sisäasiainministeriön hallinnonalan lakien viittaussäännösten muuttamisesta viittauksiksi hallintolakiin Asia Hallitus on antanut

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 86/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköturvallisuuslakia. Ehdotuksen mukaan EYlainsäädännön edellytykset täyttävä

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeri

Maa- ja metsätalousministeri MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 17/EEO/2010 Päivämäärä Dnro 7.5.2010 1555/14/2010 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 20.5.2010 - toistaiseksi Muuttaa Vieraista aineista eläimistä saatavissa elintarvikkeissa

Lisätiedot

1(5) 14.5.2013 VALAISTUSVERKKOJEN MYYNTIÄ KOSKEVA KAUPPAKIRJA KUNNAN JA SUOMEN KUNTAVALO OY:N VÄLILLÄ

1(5) 14.5.2013 VALAISTUSVERKKOJEN MYYNTIÄ KOSKEVA KAUPPAKIRJA KUNNAN JA SUOMEN KUNTAVALO OY:N VÄLILLÄ 1(5) 14.5.2013 VALAISTUSVERKKOJEN MYYNTIÄ KOSKEVA KAUPPAKIRJA KUNNAN JA SUOMEN KUNTAVALO OY:N VÄLILLÄ 2(5) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Kaupan osapuolet... 3 2. Omaisuuden luovutuksen tausta

Lisätiedot

1991 vp - HE 38. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1991 vp - HE 38. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1991 vp - HE 38 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että mielenterveyslakia muutettaisiin siten, että mielenterveystyön

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS. KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [ ]

LUOVUTUSSOPIMUS. KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [ ] LUOVUTUSSOPIMUS KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [] SOPIMUS [1] LUOVUTUSSOPIMUS 1 Siirron osapuolet 1.1 Luovuttaja Kouvolan kaupunki (y-tunnus xxxx) (jäljempänä Kouvola)

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutusohjelma

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutusohjelma KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutusohjelma Henry Imponen HAKKUUKONEEN JA TUKKIMITTARIN TARKASTUSMITTAUS- MENETELMIEN VERTAILU MÄNNYN TYVIPÖLKKYJEN TILA- VUUDEN MÄÄRITYKSESSÄ Opinnäytetyö

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Veronmaksajain Keskusliitto ry Lausunto 12.06.2017 Asia: OM 17/41/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Yleisiä huomioita

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Energiapuun mittaus. Bioenergiapäivä Keuruu 30.5.2012. Jori Uusitalo Metsäntutkimuslaitos. www.metla.fi/metinfo/tietopaketit/mittaus

Energiapuun mittaus. Bioenergiapäivä Keuruu 30.5.2012. Jori Uusitalo Metsäntutkimuslaitos. www.metla.fi/metinfo/tietopaketit/mittaus Energiapuun mittaus Bioenergiapäivä Keuruu 30.5.2012 Jori Uusitalo Metsäntutkimuslaitos www.metla.fi/metinfo/tietopaketit/mittaus METLA Länsi-Suomi Parkano Henkilöstö, (28) 37 Tutkijat ~(7) 15 Laboratorio

Lisätiedot