Yleistä käsiteltävänä olevasta hallituksen esityksestä ja sen tavoitteesta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleistä käsiteltävänä olevasta hallituksen esityksestä ja sen tavoitteesta"

Transkriptio

1 Rikosoikeuden apulaisprofessori Sakari Melander Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Yleistä Asia: Hallituksen esitys (HE) 289/2014 vp eduskunnalle Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussääntöön vuonna 2010 Kampalan tarkistuskonferenssissa tehtyjen muutosten hyväksymisestä sekä laeiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä rikoslain ja pakkokeinolain muuttamisesta Käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Kampalassa Ugandassa vuonna 2010 järjestetyssä Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön tarkistuskonferenssissa hyväksytyt perussäännön muutokset sekä lain näiden muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamiseksi. Lisäksi rikoslakia ja pakkokeinolakia ehdotetaan muutettavaksi. Rikoslakiin ehdotetaan lisättäväksi hyökkäysrikosta koskeva säännös. Esitys on sekä rikosoikeudellisesti että valtiosääntöoikeudellisesti merkittävä. Kysymys on tavanomaisesta poikkeavasta ja merkittävästä rikosoikeudellisesta sääntelystä, joka perustuu kansainväliseen velvoitteeseen. Keskityn lausunnossani ennen muuta ehdotetun hyökkäysrikosta koskevan säännöksen suhteeseen rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen asettamiin vaatimuksiin, säännöksen suhteeseen Suomen rikosoikeuden soveltamisalaa koskevaan rikoslain 1 lukuun sekä ehdotetun hyökkäysrikosta koskevan säännöksen ja tasavallan presidentin rikosoikeudellista vastuuta koskevan perustuslain 113 :n väliseen suhteeseen. Lausuntonani esitän kunnioittavasti seuraavan. Yleistä käsiteltävänä olevasta hallituksen esityksestä ja sen tavoitteesta Yleisesti ottaen voidaan todeta, että esitys on esimerkki perusteellisesta ja hyvätasoisesta lainvalmistelua. Esityksen perusteluissa pohditaan perusteellisesti lukuisia kansainvälisen oikeuden ja rikosoikeuden kannalta merkityksellisiä näkökohtia. Esityksen tavoitteena on hyväksyä Rooman perussääntöön vuonna 2010 Kampalan tarkistuskonferenssissa tehdyt muutokset, jotka koskevat ennen muuta hyökkäysrikoksen määritelmää, sekä säätää hyökkäysrikos rangaistavaksi kansallisen rikoslain nojalla. Suomen rikoslaissa sääntely keskeisimmistä kansainvälisistä rikoksista sisältyy rikoslain 11 lukuun. Kansainvälisen rikos-

2 2 tuomioistuimen Rooman perussääntöä kansallisesti vuonna 2000 voimaansaatettaessa (HE 161/2000 vp) katsottiin, että tuolloiset rikoslain 11 luvun säännökset riittävästi vastasivat perussäännössä asetettuja sotarikoksia, joukkotuhontaa ja rikoksia ihmisyyttä vastaan koskevia määritelmiä. Esityksen eduskuntakäsittelyssä kuitenkin katsottiin, että Suomen on valmistauduttava muuttamaan kansallisia säännöksiä siten, että ne tositilanteessa vastaavat kansainvälisiä vaatimuksia (LaVL 16/2000 vp, s. 3/II ja UaVM 13/2000 vp, s. 4 5). Rikoslain 11 luvun säännöksiä onkin sittemmin muutettu paremmin vastaamaan Rooman perussäännössä tarkoitettuja rikoksia (HE 55/2007 vp, L 212/2008). Tuossa yhteydessä tarkoitus oli, että Suomi kykenee entistä paremmin itsenäisesti käsittelemään Rooman perussäännössä tarkoitettuja vakavia rikoksia (HE 55/2007 vp, s. 12/I). Nyt käsillä olevassa ehdotuksessa hyökkäysrikos määriteltäisiin pitkälti Rooman perussäännön hyökkäysrikosta koskevan tarkistuksen (päätöslauselma RC/Res.6) sisältämän hyökkäysrikosta koskevan määritelmän mukaisesti. Tämä on johdonmukaista suhteessa aiemmin omaksuttuun tavoitteeseen, jonka mukaan rikoslainsäädännön vastaavuudella perussäännössä määriteltyjen rikosmääritelmien kanssa pyritään siihen, että Suomi kykenee itsenäisesti paremmin käsittelemään perussäännössä tarkoitettuja rikoksia (ks. esim. HE 55/2007 vp, s. 12/I). Mahdollisimman yhdenmukainen määrittely on niin ikään linjassa Rooman perussäännössä omaksutun kansainvälisen rikostuomioistuimen toimivallan toissijaisuuden (toissijaisuusperiaate) kanssa. Jos määritelmä ei olisi riittävän yhdenmukainen, voitaisiin joutua hankaliin soveltamisalaa koskeviin tilanteisiin, jotka johtuvat kansallisen rikosmääritelmän ja perussäännön rikosmääritelmän välisistä mahdollisista eroavaisuuksista (ks. myös LaVL 16/2000 vp, s. 3/II). Ehdotettu hyökkäysrikosta koskeva säännös ja rikosoikeudellinen laillisuusperiaate Perustuslain 8 :n sisältämän rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen ydinsisältö on perustuslakivaliokunnan käytännössä muotoutunut seuraavaksi: kunkin rikoksen tunnusmerkistö on ilmaistava riittävällä täsmällisyydellä siten, että säännöksen sanamuodon perusteella on ennakoitavissa, onko jokin toiminta tai laiminlyönti rangaistavaa. 1 Valiokunnan muotoilu korostaa laillisuusperiaatteen tausta-arvoja, ennen muuta ennakoitavuutta. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja EU-tuomioistuimen käytännössä periaatteelle on annettu käytännössä vastaava ydinsisältö, jossa on korostettu rikossääntelyn ennustettavuutta eli sitä, että säännöksen sanamuodon perusteella voidaan ennakoida, mikä on rangaistavaa. 2 Laillisuusperiaate näin edellyttää, että rikossäännökset on muotoiltava riittävällä täsmällisyydellä, jotta niiden soveltaminen olisi ennustettavaa. Ehdotetun hyökkäysrikosta koskevan rikoslain 11 luvun 4 a :n mukaan rangaistaisiin henkilöä, joka voi tosiasiallisesti määrätä valtion poliittisista tai sotilaallisista toimia tai johtaa niitä, jos tällainen henkilö tekee sellaisen hyökkäysteon, joka on luonteeltaan, vakavuudeltaan ja mittasuhteiltaan ilmeisellä tavalla Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan (SopS 1/1956) vastainen. Ehdotetun säännöksen 3 momentin mukaan hyökkäysteolla tarkoitettaisiin tekoa, jossa valtio käyttää aseellista voimaa toisen valtion suvereniteet- 1 Esim. PeVL 10/2000 vp, s. 2/I, PeVL 22/2001 vp, s. 3/I, PeVL 29/2001 vp, s. 3/II, PeVL 41/2001 vp, s. 2/II, PeVL 26/2002 vp, s. 2/I, PeVL 40/2002 vp, s. 7/I, PeVL 48/2002 vp, s. 2/II, PeVL 26/2004 vp, s. 3/II, PeVL 7/2005 vp, s. 3/I, PeVL 17/2006 vp, s. 3/I, PeVL 18/2007 vp, s. 5/II, PeVL 12/2010 vp, s. 3/I, PeVL 33/2010 vp, s. 2 3, PeVL 68/2010 vp, s. 4/I, PeVL 11/2011 vp, s. 1, PeVL 61/2012 vp, s. 3 4, PeVL 16/2013 vp, s. 2/I, PeVL 6/2014 vp, s. 2/I, PeVL 26/2014 vp, s. 2/II ja PeVL 56/2014 vp, s. 2/II. 2 EIT:n käytännöstä ennen muuta Kokkinakis v. Kreikka, tuomio , 52 kohta ja Cantoni v. Ranska, tuomio , 29 kohta. EU-tuomioistuimen käytännöstä ks. esim. yhdistetyt asiat C-74/95 ja C-129/95, rikosoikeudenkäynti X:ää vastaan, Kok. 1996, s. I-6609, 25 kohta, C-303/05, Advocaten voor de Wereld, Kok. 2007, s. I-3633, 49 ja 50 kohta, C-546/09, Aurubis Balgaria, Kok. 2011, s. I-2531, 41 ja 42 kohta ja C-405/10, Özlem Garenfeld, Kok. 2011, s. I-11035, 48 kohta.

3 3 tiä, alueellista koskemattomuutta tai poliittista riippumattomuutta vastaan tai muulla tavoin Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan vastaisesti. Ehdotetun säännöksen 4 momentissa määritellään, mitkä teot ovat tällaisia hyökkäystekoja sodanjulistuksesta riippumatta. Ehdotettu säännös vastaa sanamuodoltaan varsin pitkälle Rooman perussääntöön lisättyä hyökkäysrikosta koskevaa 8 a artiklaa. Lähtökohtaisesti ehdotetussa hyökkäysrikosta koskevassa rikoslain 11 luvun 4 a :ssä ei ole kysymys erityisen helposti hahmotettavasta rikosoikeudellisesta lainsäädännöstä. Rangaistavan käyttäytymisen sisällön selvittäminen edellyttää esimerkiksi perehtymistä Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjaan. Lisäksi säännös sisältää edellytyksen, jonka mukaan hyökkäysteon on oltava luonteeltaan, vakavuudeltaan ja mittasuhteiltaan ilmeisellä tavalla YK:n peruskirjan vastainen (kurs. tässä). Ilmeisyyttä koskeva edellytys on omiaan tekemään tunnusmerkistön soveltamisesta hieman ennakoimatonta. Esityksen perusteluissa todetaan ilmauksen ilmeisellä tavalla olevan objektiivinen luonnehdinta eikä näyttöä edellytettäisi siitä, onko rikoksentekijä arvioinut oikeudelliselta kannalta, onko teko tällainen (s. 26/I). Mainittu lähtökohta on mainittu myös perussäännön 9 artiklan mukaisia tulkintaohjeita täydentävässä päätöslauselman RC/Res.6 liitteessä II, jonka 3 kohdan mukaan The term manifest is an objective qualification. Hyökkäysrikoksessa on sen rajattu tekijäpiiri huomioon ottaen kuitenkin kysymys sellaisesta teosta, jonka tekijä ei useinkaan menestyksekkäästi voine vedota tietämättömyyteensä teon kiellettyisyydestä taikka siihen, että asiaa koskeva sääntely on ollut liian vaikeaselkoista tai vaikeasti selvitettävää. On esimerkiksi huomattava, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on käytännössään vakiintuneesti katsonut, että laki voi täyttää ennakoitavuuden vaatimukset, vaikka sen kohteena oleva henkilö joutuu hankkimaan oikeudellista apua arvioidakseen seuraamukset, joihin jokin toiminta voi johtaa. Henkilöltä, joka on mukana sellaisessa ammatillisessa tai kaupallisessa toiminnassa, johon liittyy riskejä, voidaan tässä suhteessa odottaa enemmän kuin keskivertoihmiseltä (esim. Cantoni v. Ranska, tuomio , 35 kohta). Selvää lienee, että valtionpäämiehet tai muut tosiasiallisesti valtion poliittisia tai sotilaallisia toimia määräävät tai johtavat ovat asemassa, jossa heiltä voi edellyttää selvilläolo- tai selvittämisvelvollisuutta heidän toimiensa suhteesta kansainvälisessä oikeudessa asetettuihin velvoitteisiin. Vaikka ehdotettu hyökkäysrikosta koskeva säännös ei rangaistavan käyttäytymisen alaa koskevin osin ole kaikkein helpoimmin avautuva, sitä on tältä osin edellä esitetty huomioon ottaen nähdäkseni kuitenkin pidettävä rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen asettamat vaatimukset täyttävänä. Rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen asettaman täsmällisyysvaatimuksen kannalta on myös merkityksellistä, missä asemassa olevat henkilöt ovat niitä henkilöitä, jotka saattavat syyllistyä hyökkäysrikokseen. Tältä osin ehdotettu säännös noudattaa Rooman perussäännön muutoksessa omaksuttua mahdollisten tekijöiden määrittelyä. Ehdotetun säännöksen mukaan hyökkäysrikokseen voisivat syyllistyä valtion poliittisista tai sotilaallisista toimista tosiasiallisesti määräävät henkilöt tai näitä toimia johtavat henkilöt. Esityksen perustelujen mukaan näiden henkilöiden piiriä ei ole tarpeen eikä myöskään mahdollista määritellä etukäteen tyhjentävästi (s. 21/II). Henkilöpiirin ei-tyhjentävää määrittelyä voitaisiin lähtökohtaisesti pitää rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen kannalta ongelmallisena, koska sillä on vaikutusta sääntelyn soveltamisalan ennakoitavuuteen. Rooman perussääntöä täydentävässä hyökkäysrikosta koskevassa päätöslauselmassa ei toisaalta myöskään täsmällisesti määritellä hyökkäysrikoksen tekijäpiiriä. Hyökkäysrikoksen erityisluonne kansainvälisenä rikoksena huomioon ottaen tekijäpiirin ei-tyhjentävää määrittelyä voidaan kuitenkin perustella, ottaen myös huomioon, että tekijäpiiri luonnollisesti rajautuu valtion ylimpään poliittiseen ja sotilaalliseen johtoon säännöksessä käytetyn tekijäpiiriä koskevan luonnehdinnan perusteella, minkä vuoksi sääntelyä voidaan tältä osin pitää laillisuusperiaatteen asettamat vaatimukset täyttävänä.

4 4 Hallituksen esityksen perusteluissa esitetään kuitenkin melko laajalle ulottuva näkemys hyökkäysrikoksen mahdollisesta tekijäpiiristä, joskin on todettava, että esityksen asiaa koskevat perustelut ovat varsin seikkaperäiset ja hyvin kirjoitetut (s ). Esityksen perusteluista saattaa saada käsityksen, jonka mukaan esimerkiksi hyökkäystä koskevaan päätöksentekoon osallistuneet ja sitä kannattaneet kansanedustajat saattavat hyökkäysrikosmääritelmän mukaisten edellytysten täyttyessä syyllistyä hyökkäysrikokseen (s. 23/I). Käytännössä tämä voisi tarkoittaa varsin laajaa tekijäjoukkoa. Ehdotetun säännöksen ja Rooman perussäännön 8 a artiklan sanamuoto saattaa tällaisen tekijäpiirin laajan tulkinnan myös mahdollistaa. Oletettavaa kuitenkin on, että käytännössä mahdolliseen hyökkäysrikokseen syyllistyvien joukko on suppeampi. Nähdäkseni mahdollisen hyökkäysrikoksen tekijäpiiriä voisi olla tältä osin syytä pohtia hieman täsmällisemmin esimerkiksi perustuslakivaliokunnan lausunnon perusteluissa, koska tekijäpiirin rajaaminen on rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen kannalta merkityksellinen kysymys. Hyökkäysrikosta koskevan ehdotetun säännöksen rikoslain 1 luvun mukainen soveltamisala Perustuslain 8 :ssä turvattu rikosoikeudellinen laillisuusperiaate edellyttää, että rikokset määritellään rangaistaviksi eduskuntalailla. Perustuslakivaliokunta on aiemmassa käytännössään katsonut, että tähän liittyen myös Suomen rikosoikeuden soveltamisalasta säädetään lailla (PeVL 4/1998 vp, s. 2/II). Suomen rikosoikeuden soveltamisala on Suomessa rangaistavaksi säädettyjen tekojen soveltamisen kannalta varsin merkityksellinen kysymys. Tämän vuoksi on perusteltua katsoa, että laillisuusperiaatteen asettamat ennustettavuutta koskevat vaatimukset ulottavat vaikutuksensa myös Suomen rikosoikeuden soveltamisalaa koskevaan sääntelyyn. Esityksessä ei ehdoteta Suomen rikosoikeuden soveltamisalaa koskevan 1 luvun muuttamista hyökkäysrikosta koskevin osin. Rooman perussäännössä tarkoitetut rikokset ovat pääsääntöisesti sellaisia, joiden osalta ei edellytetä liittymäperiaatetta Suomeen tai kaksoisrangaistavuutta koskevaa vaatimusta vaan tuomioistuinten toimivalta perustuu suoraan kansainväliseen tapaoikeuteen ja kansainvälisiin sopimuksiin. Rikosoikeudessa puhutaan tällöin niin sanotusta universaaliperiaatteesta, josta säädetään rikoslain 1 luvun 7 :ssä ja sen nojalla annetussa rikoslain 1 luvun 7 :n soveltamista koskevassa asetuksessa (627/1999). Näistä niin sanotuista kansainvälisistä rikoksista rangaistaan tekopaikan laista riippumatta. Rooman perussäännössä tarkoitetut rikokset siis pääsääntöisesti ovat tällaisia niin sanottuja kansainvälisiä rikoksia, joihin universaaliperiaatetta sovelletaan, lähinnä lievää sotarikosta lukuun ottamatta (HE 55/2007 vp, s. 16/I). Esityksen perusteluissa todetaan, että vaikka hyökkäysrikos on vakavuudeltaan rinnastettavissa muihin Rooman perussäännössä tarkoitettuihin rikoksiin, se ei kansainvälisen oikeuden näkökulmasta ole tällä hetkellä kiistattomasti rikos, jota voitaisiin käsitellä kansallisissa tuomioistuimissa niin sanotun universaaliperiaatteen perusteella (s. 24/II, ks. myös Dan Helenius, Straffrättslig jurisdiktion (Suomalainen Lakimiesyhdistys, Helsinki 2014), s. 70). Esityksen mukaan tarkoitus ei ole ulottaa Suomen rikosoikeudellista toimivaltaa universaaliperiaatetta soveltamalla laajemmalle kuin mitä kansainvälinen oikeus edellyttää, minkä vuoksi esityksessä ei ehdoteta muutettavaksi rikoslain 1 luvun 7 :n soveltamisesta annettua asetusta (s. 24/II). Esityksessä omaksuttu lähtökohta on perusteltu, koska kansainvälisen oikeuden näkökulmasta ei ole ongelmatonta, jos Suomen rikoslain soveltamisala olisi laajempi kuin mitä kansainvälinen oikeus edellyttää (ks. myös HE 55/2007 vp, s. 16/II). Esityksen perustelut vaikuttavat tältä osin olevan kirjoitettu ennen muuta suomalaista soveltamistilannetta silmällä pitäen. Esityksen perusteluissakin tosin todetaan, että ehdotettu säännös koskisi myös ulkomaisia toimijoita silloin, kun rikokseen voitaisiin Suomen rikosoikeuden soveltamisalaa koskevien rikoslain 1 luvun säännös-

5 5 ten mukaan soveltaa Suomen lakia (s. 24/II). Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi Suomen kansalaisen ulkomailla tekemään hyökkäysrikokseen voitaisiin rikoslain 1 luvun 6 :n mukaan soveltaa Suomen lakia. Myös esimerkiksi Suomen ulkopuolella tehtyyn hyökkäysrikokseen, joka on kohdistunut Suomen kansalaiseen, suomalaiseen yhteisöön, säätiöön tai muuhun oikeushenkilöön taikka Suomessa pysyvästi asuvaan ulkomaalaiseen, voitaisiin rikoslain 1 luvun 5 :n mukaan soveltaa Suomen lakia. Luvun 5 ja 6 :n liittymäperiaatteiden soveltamisalaa rajaa lisäksi luvun 11 :ssä tarkoitettu kaksoisrangaistavuuden vaatimus. Lisäksi rikoslain 1 luvun 8 :ssä tarkoitettu niin sanottu sijaislainkäytön periaate saattaisi joissakin tapauksissa tulla hyökkäysrikoksen osalta kysymykseen. Edellä esitetyn mukaisesti ei ole aivan yksiselitteisen selvää, voitaisiinko ja missä tilanteissa hyökkäysrikosta koskevaa säännöstä soveltaa ulkomaisten valtionpäämiesten tai vastaavien tekemiin hyökkäystekoihin. Yleisesti ottaen voidaan todeta, että Suomen rikosoikeuden soveltamisalaa koskeva rikoslain 1 luku ei ole helpoiten hallittavaa rikosoikeudellista sääntelyä, vaikka se on Suomen rikosoikeuden soveltamisen kannalta välttämätöntä ja keskeistä sääntelyä. Ehdotetun hyökkäysrikoksen osalta se ei myöskään yksiselitteisesti rajaa ulkomaisten toimijoiden toteuttamia tekoja Suomen rikosoikeuden soveltamisalan ulkopuolelle. Soveltamisalan osalta on kuitenkin myös otettava huomioon Kampalan tarkistuskonferenssissa hyväksytty yhteisymmärrys no. 5, jonka mukaan muutosten ei katsota olevan tulkittavissa siten, että ne luovat oikeuden tai velvollisuuden käyttää kansallista toimivaltaa toisen valtion tekemän hyökkäysteon käsittelyyn. Edellä esitetystä huolimatta ei nähdäkseni ole aivan selvää, mikä tulisi olemaan ehdotetun hyökkäysrikosta koskevan säännöksen soveltamisala ja mikä olisi sen suhde kansainväliseen oikeuteen. Suomen rikosoikeuden soveltamisalaa suhteessa hyökkäysrikosta koskevaan ehdotettuun sääntelyyn voisikin olla syytä avata laajemmin esimerkiksi perustuslakivaliokunnan lausunnon perusteluissa. Tasavallan presidentin rikosoikeudellista vastuuta koskeva perustuslain 113 ja hyökkäysrikos Tasavallan presidentin rikosoikeudellista vastuuta koskevan perustuslain 113 :n mukaan jos oikeuskansleri, oikeusasiamies tai valtioneuvosto katsoo tasavallan presidentin syyllistyneen maanpetosrikokseen, valtiopetosrikokseen tai rikokseen ihmisyyttä vastaan, asiasta on ilmoitettava eduskunnalle. Jos eduskunta tällöin kolmella neljäsosalla annetuista äänistä päättää syytteen nostettavaksi, valtakunnansyyttäjän on ajettava syytettä valtakunnanoikeudessa ja presidentin on pidättäydyttävä siksi ajaksi toimestaan. Muissa tapauksissa presidentin virkatoimesta ei saa nostaa syytettä. Mainitussa perustuslain säännöksessä tasavallan presidentin rikosoikeudellinen vastuu virkatoimesta rajataan maanpetosrikokseen, valtiopetosrikokseen ja rikokseen ihmisyyttä vastaan. Säännöksessä mainitulla ilmaisulla rikos ihmisyyttä vastaan tarkoitetaan perustuslakia koskevan hallituksen esityksen mukaan rikoksia, jotka teon laajakantoisiin vaikutuksiin tai erityisen törkeään luonteeseen nähden on katsottava pikemmin ihmisyyteen ja ihmiskuntaan kuin yksityiseen henkilöön kohdistuviksi (HE 1/1998 vp, s. 168/II). Eduskunnan perustuslakivaliokunnan Rooman perussäännön kansallisen voimaansaattamisen käsittelyn yhteydessä omaksuman näkemyksen mukaan perustuslain käsitettä rikos ihmisyyttä vastaan tulee tulkita itsenäisesti eikä sen merkitys ole välttämättä sidottu siihen, mitä rikoslain 11 luvussa säädetään rangaistaviksi rikoksina ihmisyyttä vastaan (PeVL 45/2000 vp, s. 5/II). Myös myöhemmissä lainvalmisteluasiakirjoissa on todettu, että välttämätöntä ja kiireellistä tarvetta perustuslain 113 :n muuttamiselle ei ole, koska säännöksen sisältämän viittauksen epätarkkuus on vähäinen ja perustuslain 113 on syytä ymmärtää siten, että siinä mainituilla rikok-

6 6 silla viitataan rikoslain luvussa tarkoitettuihin rikossäännöksiin (HE 55/2007 vp, s. 10). Eduskunnan lakivaliokunta on myös todennut rikoslain 11 luvun uudistamisesityksen käsittelyn yhteydessä, että tulkinta, jonka mukaan ilmaisu rikos ihmisyyttä vastaan kattaisi vain rikoslain 11 luvussa tarkoitetun mainitun nimisen rikoksen eikä esimerkiksi joukkotuhontaa, on perusteeton edellä esitetyn perustuslakivaliokunnan lausunnossaan 45/2000 vp omaksuman kannan nojalla. Lakivaliokunta kuitenkin tuolloin katsoi, että tuolloin suunnitteilla ollen perustuslain tarkistuksen yhteydessä perustuslain 113 :n säännöksen sanamuodon tarkistamista olisi syytä harkita (LaVM 1/2008 vp, s. 3/I; ks. myös nyt käsillä olevan esityksen perustelujen s. 34/I). Esityksen perusteluissa todetaan, että hyökkäysrikos ei perustuslain 113 :n sanamuotoa tiukasti lukien vaikuttaisi sisältyvän säännöksen soveltamisalaan. 3 Esityksessä kuitenkin katsotaan, että koska ilmaisulle rikos ihmisyyttä vastaan annetaan perustuslakivaliokunnan aiemman näkemyksen mukaan itsenäinen merkityssisältö, sen tulkinnassa tulee lähteä siitä, että se kattaa vähintään kaikki Rooman perussäännön sisältämät, kaikkein vakavimmat kansainväliset rikokset (s. 34/II). Hallituksen esityksessä omaksuttu lähtökohta vaikuttaa olevan sopusoinnussa sen perustuslakivaliokunnan omaksuman näkemyksen kanssa, että ilmaisulle rikos ihmisyyttä vastaan annetaan perustuslain 113 :ää tulkittaessa itsenäinen merkityssisältöä, joka ei ole yhdenmukainen rikoslain 11 luvussa omaksutun mainitun ilmaisun merkityssisällön kanssa. On kuitenkin huomattava, että hyökkäysrikoksen asema kansainvälisenä rikoksena ei ole aivan samalla tasolla kuin esimerkiksi joukkotuhonnan tai rikoksen ihmisyyttä vastaan. Tätä kuvastaa muun muassa se esityksessä omaksuttu sinänsä perusteltu lähtökohta, jonka mukaan hyökkäysrikos ei kiistattomasti ole rikos, joka voitaisiin kansallisissa tuomioistuimissa käsitellä universaaliperiaatteen nojalla (s. 24/II). Hyökkäysrikos ei näin välttämättä ainakaan täysin yksiselitteisesti mahdu perustuslain 113 :ssä käytetyn ilmaisun rikos ihmisyyttä vastaan soveltamisalaan. Kansainvälisessä oikeudessa hyökkäysrikos tosin usein luokitellaan myös kansainväliseen tapaoikeuteen pohjautuvaksi rikokseksi, koska esimerkiksi Kansainvälisen oikeuden toimikunnan vuonna 1996 laatimassa ihmiskunnan rauhaan ja turvallisuuteen kohdistuvia rikoksia koskeva säännöstöluonnos sisälsi hyökkäysrikosta koskevan määritelmän (ks. esim. Minna Kimpimäki, Kansainvälinen rikosoikeus (Kauppakamari 2015), s. 127). Edellä esitetyn perusteella perustuslain 113 :n sisältämän ilmauksen rikos ihmisyyttä vastaan on nähdäkseni mahdollista katsoa sisältävän myös hyökkäysrikoksen eikä tarvetta perustuslain muuttamiselle tältä osin olisi. Edelleen olisi kuitenkin nähdäkseni syytä pohtia edellä lakivaliokunnan mietinnössään 1/2008 vp esittämän mukaisesti, olisiko perustuslain 113 :n sanamuodon tarkistamista tältä osin syytä pohtia. Selvää olisi, että säännös olisi tällöin tarkkarajaisempi ja täsmällisempi, erityisesti ottaen huomioon, että rikoslain 11 luku on varsin merkittävällä tavalla uudistettu perustuslain 113 :n säätämisen jälkeen. Helsingissä Sakari Melander Rikosoikeuden apulaisprofessori Oikeustieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto puh.: , sähköposti: 3 On myös esimerkiksi huomattava, että Rooman perussäännön voimaansaattamista koskevassa hallituksen esityksessä alun perin katsottiin, että perustuslain 113 :n sanamuoto ei pidä sisällään perussäännön 8 artiklassa tarkoitettuja sotarikoksia. Ks. HE 161/2000 vp, s. 104/I.

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Rikosoikeuden apulaisprofessori Sakari Melander Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta 9.6.2017 Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Asia: Hallituksen esitys (HE) 56/2017 vp eduskunnalle aluevalvontalain

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 373/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 373/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 373/2010 vp Hallituksen esitys lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen lisäpöytäkirjan ja yleissopimukseen tehdyn varauman peruuttamisen hyväksymisestä

Lisätiedot

Oikeusministeriö on lausuntopyynnössään 25.5.2015 pyytänyt arviomuistiosta lausuntoa muun muassa allekirjoittaneelta.

Oikeusministeriö on lausuntopyynnössään 25.5.2015 pyytänyt arviomuistiosta lausuntoa muun muassa allekirjoittaneelta. Rikosoikeuden apulaisprofessori Sakari Melander Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta 12.7.2015 Oikeusministeriölle Asia: Arviomuistio terrorismirikosten uusien kansainvälisten kriminalisointivelvoitteiden

Lisätiedot

Pyydettynä lisäselvityksenä esitän kunnioittavasti seuraavan.

Pyydettynä lisäselvityksenä esitän kunnioittavasti seuraavan. Rikosoikeuden apulaisprofessori Sakari Melander Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta 16.10.2017 Eduskunnan lakivaliokunnalle Asia: Hallituksen esitys (HE) 41/2017 vp eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta

Lisätiedot

näkökohtia

näkökohtia 1 Mikael Hidén PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 8.9.2015 KELLO 10.00 HE 289/14 vp Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussääntöön vuonna 2010 Kampalan tarkistuskonferenssissa tehtyjen muutosten hyväksymisestä

Lisätiedot

HE 220/2005 vp. kuuden kuukauden aikana ilmoita varauman säilyttämisestä taikka sen muuttamisesta, Esityksessä ehdotetaan, että Eduskunta hyväksyisi

HE 220/2005 vp. kuuden kuukauden aikana ilmoita varauman säilyttämisestä taikka sen muuttamisesta, Esityksessä ehdotetaan, että Eduskunta hyväksyisi HE 220/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle lahjontaa koskevaan Euroopan neuvoston rikosoikeudelliseen yleissopimukseen tehtyjen varaumien voimassaolon jatkamisen hyväksymisestä Esityksessä ehdotetaan,

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 :n muuttamisesta ja rikoslain muuttamisesta annetun lain 34 luvun 12 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslain

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

HE 94/2016 vp LAEIKSI PUOLUSTUSVOIMISTA ANNETUN LAIN, ALUEVALVON- TALAIN JA ASEVELVOLLISUUSLAIN MUUTTAMISESTA

HE 94/2016 vp LAEIKSI PUOLUSTUSVOIMISTA ANNETUN LAIN, ALUEVALVON- TALAIN JA ASEVELVOLLISUUSLAIN MUUTTAMISESTA Veli-Pekka Viljanen HE 94/2016 vp LAEIKSI PUOLUSTUSVOIMISTA ANNETUN LAIN, ALUEVALVON- TALAIN JA ASEVELVOLLISUUSLAIN MUUTTAMISESTA Eduskunnan perustuslakivaliokunta 7.10.2016 Perustuslakivaliokunnan sihteeristö

Lisätiedot

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 OIKEUSMINISTERIÖ LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 Työ-ja elinkeinoministeriö TEM/1924/00.04.01/2014 LÄHETETTYJEN TYÖNTEKIJÖIDEN DIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAN DIREKTIIVIN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VAPAATA

Lisätiedot

Perustuslakivaliokunnan kokous n:o 39 keskiviikkona

Perustuslakivaliokunnan kokous n:o 39 keskiviikkona Perustuslakivaliokunnan kokous n:o 39 keskiviikkona 26.5.1993 1 ) 2 kello 10.00 Nimenhuuto Päätösvaltaisuus HE 63 laiksi rangaistusmääräysmenettelystä 1a eräiksi siihen liittyviksi laeiksi - Ilmoitetaan

Lisätiedot

Rikosoikeuden apulaisprofessori Sakari Melander Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Eduskunnan lakivaliokunnalle

Rikosoikeuden apulaisprofessori Sakari Melander Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Eduskunnan lakivaliokunnalle Rikosoikeuden apulaisprofessori Sakari Melander Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta 4.5.2016 Eduskunnan lakivaliokunnalle Asia: Hallituksen esitys (HE) 65/2016 vp eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

EDUSKUNNAN VASTAUS 332/2010 vp. Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta

EDUSKUNNAN VASTAUS 332/2010 vp. Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta EDUSKUNNAN VASTAUS 332/2010 vp Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirjan, joka koskee tietojärjestelmien välityksellä tehtyjen luonteeltaan

Lisätiedot

Esityslista 5/1997 vp. PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA Perjantai klo Nimenhuuto. 2. Päätösvaltaisuus

Esityslista 5/1997 vp. PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA Perjantai klo Nimenhuuto. 2. Päätösvaltaisuus PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA Perjantai 14.2.1997 klo 9.45 Esityslista 5/1997 vp 1. Nimenhuuto 2. Päätösvaltaisuus 3. HE 262/1996 vp laiksi eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenenä kuuluvien velvoitusten

Lisätiedot

Lakivaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 53/2006 vp. Hallituksen esitys alkoholirikoksia koskevien säännösten uudistamisesta JOHDANTO

Lakivaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 53/2006 vp. Hallituksen esitys alkoholirikoksia koskevien säännösten uudistamisesta JOHDANTO PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 53/2006 vp Hallituksen esitys alkoholirikoksia koskevien säännösten uudistamisesta Lakivaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 2 päivänä maaliskuuta 2004 lähettäessään

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Eduskunnan puolustusvaliokunnalle

Eduskunnan puolustusvaliokunnalle ULKOASIAINMINISTERIÖ Oikeuspalvelu OIK-01 Päivi Kaukoranta LAUSUNTO 15.02.2017 HEL7M0515-3 Eduskunnan puolustusvaliokunnalle Viite Asia Hallituksen esitykset 72/2016 vp, 94/2016 vp ja HE 107/2016 vp Ulkoasianministeriön

Lisätiedot

Yleisesti ehdotetusta alkoholilain rangaistussäännöksiä koskevasta 90 :stä

Yleisesti ehdotetusta alkoholilain rangaistussäännöksiä koskevasta 90 :stä Rikosoikeuden apulaisprofessori Sakari Melander Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta 27.10.2017 Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Asia: Hallituksen esitys (HE) 100/2017 vp eduskunnalle

Lisätiedot

Ulkoasiainvaliokunnalle

Ulkoasiainvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 6/2006 vp Hallituksen esitys laiksi sotilaallisesta kriisinhallinnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Ulkoasiainvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on

Lisätiedot

Eurooppalaistuva rikosoikeus OTT, VT, dosentti Sakari Melander Nuorten akatemiaklubi, ma 21.11.2011

Eurooppalaistuva rikosoikeus OTT, VT, dosentti Sakari Melander Nuorten akatemiaklubi, ma 21.11.2011 Eurooppalaistuva rikosoikeus OTT, VT, dosentti Sakari Melander Nuorten akatemiaklubi, ma 21.11.2011 21.11.2011 1 Rikosoikeus kansallista vai jotakin muuta? 21.11.2011 2 Rikosoikeuden eurooppalaistuminen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiksi hallintolainkäyttöä koskevan lainsäädännön muutoksiksi annetun hallituksen esityksen (HE 112/2004 vp) täydentämisestä Esityksessä ehdotetaan eduskunnalle annettua

Lisätiedot

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 1 Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Perustuslakivaliokunta on pyytänyt minulta lausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi rikoslain 34 a luvun, pakkokeinolain 10 luvun ja poliisilain 5 luvun

Lisätiedot

5.3 Laillisuusperiaatteen osa-alueet muodolliset kriminalisointikriteerit

5.3 Laillisuusperiaatteen osa-alueet muodolliset kriminalisointikriteerit ... Sisällys Alkusanat... Lähteet... V XV Lyhenteet... LXIV 1 Tutkimuksen kysymyksenasettelu... 1 1.1 Johdatus aiheeseen ja kysymyksenasetteluun... 1 1.2 Tutkimuksen tavoite, kohde ja tehtävä... 2 1.3

Lisätiedot

HE 35/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 35/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 35/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi rangaistusten täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Luonnos hallituksen esitykseksi rikoslain 17 luvun ja ulkomaalaislain 185 :n muuttamisesta

Luonnos hallituksen esitykseksi rikoslain 17 luvun ja ulkomaalaislain 185 :n muuttamisesta Oikeusministeriö Lausuntopyyntö 17.03.2017 OM 17/41/2016 Luonnos hallituksen esitykseksi rikoslain 17 luvun ja ulkomaalaislain 185 :n muuttamisesta Johdanto Hallituksen 11.9.2015 hyväksymissä hallituksen

Lisätiedot

Hallintovaliokunnalle

Hallintovaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 27/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallintovaliokunnalle

Lisätiedot

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä HE 23/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993. 1992 vp - HE 247 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi opintotukilain :n ja korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan opintotuen

Lisätiedot

Juha Lavapuro Kirjallinen lausunto

Juha Lavapuro Kirjallinen lausunto Juha Lavapuro 6.10.2016 Kirjallinen lausunto Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle HE 72/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta

Lisätiedot

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä-

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä- HE 217/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 178. Laki. Albanian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 178. Laki. Albanian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1999 N:o 178 182 SISÄLLYS N:o Sivu 178 Laki Albanian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden

Lisätiedot

Ennen tilintarkastuslain säätämisen yhteydessä. mukaan avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön. on aina velvollinen valitsemaan. yhden tilintarkastajan.

Ennen tilintarkastuslain säätämisen yhteydessä. mukaan avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön. on aina velvollinen valitsemaan. yhden tilintarkastajan. HE 220/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 10 luvun 1 :n ja säätiölain 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Kansainvälisen avun antaminen ja vastaanottaminen Hallintovaliokunta

Kansainvälisen avun antaminen ja vastaanottaminen Hallintovaliokunta Kansainvälisen avun antaminen ja vastaanottaminen Hallintovaliokunta 10.2.2017 Lainsäädäntöjohtaja Hanna Nordström Laki puolustusvoimista 2 Puolustusvoimien tehtävät Puolustusvoimien tehtävänä on: 1) Suomen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 78/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi osuuskuntalain voimaanpanosta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan osuuskuntalain voimaanpanolakiin

Lisätiedot

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

HE 115/2004 vp. pöytäkirjan sekä Euroopan poliisiviraston

HE 115/2004 vp. pöytäkirjan sekä Euroopan poliisiviraston HE 115/2004 vp Hallituksen esitys eduskunnalle euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen 2 artiklan ja liitteen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan sekä euroopan poliisiviraston perustamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 239/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusoikeuslain 11 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan vakuutusoikeuslain sivutoimisten jäsenten määräämistä

Lisätiedot

EV 207/1998 vp- HE 187/1998 vp

EV 207/1998 vp- HE 187/1998 vp EV 207/1998 vp- HE 187/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Ia on Euroopan unionin neuvoston antama päätöslauselma rahanväärennyksen estämiseksi annettavan rikosoikeudellisen suojan

Ia on Euroopan unionin neuvoston antama päätöslauselma rahanväärennyksen estämiseksi annettavan rikosoikeudellisen suojan HE 154/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain 37 luvun 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että rikoslain rahan määritelmä laajennetaan koskemaan

Lisätiedot

tarkasteltavaksi turvallisuuden edistämistä yleisellä paikalla

tarkasteltavaksi turvallisuuden edistämistä yleisellä paikalla 1 Mikael Hidén PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 17.2.2016 KELLO 9.30 HE 1/16 vp laeiksi rikoslain 2 a ja 9 luvun muuttamisesta sekä pysäköinninvalvonnasta annetun lain 3 :n muuttamisesta Esityksen keskeisiä asioita

Lisätiedot

1994 vp - HE 28 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1994 vp - HE 28 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1994 vp - HE 28 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion maksuperustelain 1 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion maksuperustelakia selvennettäväksi

Lisätiedot

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle. Asia: Hallituksen esitys (HE) 153/2015 vp eduskunnalle tullilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle. Asia: Hallituksen esitys (HE) 153/2015 vp eduskunnalle tullilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Rikosoikeuden apulaisprofessori Sakari Melander Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta 4.3.2015 Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Asia: Hallituksen esitys (HE) 153/2015 vp eduskunnalle tullilaiksi

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

Ehdotettuihin rikoslain sekä poliisilain ja pakkokeinolain muutoksiin sisältyy useita perustuslain kannalta merkittäviä näkökohtia.

Ehdotettuihin rikoslain sekä poliisilain ja pakkokeinolain muutoksiin sisältyy useita perustuslain kannalta merkittäviä näkökohtia. Rikosoikeuden apulaisprofessori Sakari Melander Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta 7.9.2016 Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Asia: Hallituksen esitys (HE) 93/2016 vp eduskunnalle rikoslain

Lisätiedot

LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/2008 vp

LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/2008 vp LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/2008 vp Hallituksen esitys sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan koskevien rikoslain säännösten muuttamiseksi sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi JOHDANTO Vireilletulo

Lisätiedot

HE 67/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhdenvertaisuuslain

HE 67/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhdenvertaisuuslain HE 67/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yhdenvertaisuuslain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhdenvertaisuuslain säännöstä menettelystä,

Lisätiedot

HE 122/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 122/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 122/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lasten kotihoidon tuesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja lasten päivähoidosta annetun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 9/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi pakkokeinolain 5 a luvun 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Pakkokeinolaissa olevaa luetteloa niistä rikoksista, joiden tutkinnassa poliisi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 139/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi painelaitelain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi painelaitelain 27 :n 3 momenttia. Lain siirtymäsäännöksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakiin ehdotetaan tehtäviksi julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAEIKSI RIKOSLAIN 34 a LUVUN, PAKKOKEINOLAIN 10 LU- VUN JA POLIISILAIN 5 LUVUN MUUTTAMISESTA (HE 93/2016 vp)

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAEIKSI RIKOSLAIN 34 a LUVUN, PAKKOKEINOLAIN 10 LU- VUN JA POLIISILAIN 5 LUVUN MUUTTAMISESTA (HE 93/2016 vp) Lainvalmisteluosasto 12.9.2016 LsN Janne Kanerva Eduskunnan lakivaliokunnalle HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAEIKSI RIKOSLAIN 34 a LUVUN, PAKKOKEINOLAIN 10 LU- VUN JA POLIISILAIN 5 LUVUN MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 93/2013 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 93/2013 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 93/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain, pakkokeinolain 10 luvun 7 :n ja poliisilain 5 luvun 9 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Perustuslakivaliokunnalle

Perustuslakivaliokunnalle 20.4.2017 / Sten Palmgren Perustuslakivaliokunnalle HE 15/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

muutos johtuvat Euroopan unionin neuvoston direktiivin muuttamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999.

muutos johtuvat Euroopan unionin neuvoston direktiivin muuttamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999. HE 13/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luvanvaraisesta

Lisätiedot

Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän

Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän sotarikostuomioistuimen toimivallasta ja tuomioistuimelle annettavasta oikeusavusta 12/1994 Annettu Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 1994

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

Juha Lavapuro Kirjallinen lausunto. Hallituksen esitys HE 268/2016 vp eduskunnalle yhdistelmärangaistusta koskevaksi lainsäädännöksi

Juha Lavapuro Kirjallinen lausunto. Hallituksen esitys HE 268/2016 vp eduskunnalle yhdistelmärangaistusta koskevaksi lainsäädännöksi Juha Lavapuro 13.3.2017 Kirjallinen lausunto Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Hallituksen esitys HE 268/2016 vp eduskunnalle yhdistelmärangaistusta koskevaksi lainsäädännöksi Tausta Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Esitysluonnoksessa on monilta osin päädytty katsomaan, että tarvetta rikoslain muuttamiseen ei ole. Näiltä osin minulla ei ole huomauttamista.

Esitysluonnoksessa on monilta osin päädytty katsomaan, että tarvetta rikoslain muuttamiseen ei ole. Näiltä osin minulla ei ole huomauttamista. 1 Oikeusministeriölle Oikeusministeriö on pyytänyt minulta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi rikoslain 34 a luvun muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (luonnos

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Uuden nuorisolain muutokset nuorten työpajatoiminnassa ja muuta ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Merja Hilpinen ylitarkastaja

Uuden nuorisolain muutokset nuorten työpajatoiminnassa ja muuta ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Merja Hilpinen ylitarkastaja Uuden nuorisolain muutokset nuorten työpajatoiminnassa ja muuta ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriöstä Merja Hilpinen ylitarkastaja Nuorten työpajatoiminnan ajankohtaisia asioita NEET-nuoret Nuorisolaki

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 3/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi virallisista kääntäjistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi virallisista kääntäjistä annettua

Lisätiedot

Opintotukilaki 5 a, 2 mom.

Opintotukilaki 5 a, 2 mom. Opintotukilaki 5 a, 2 mom. Lukio-opinnot ovat päätoimisia, jos niiden oppimäärän mukainen laajuus on yhteensä vähintään 75 kurssia tai jos ne suoritetaan ammatillisen perustutkinnon yhteydessä aikuisille

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 87/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi raittiustyölain 3 ja 10 :n ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Juha Lavapuro Lausunto

Juha Lavapuro Lausunto Juha Lavapuro 15.9.2017 Lausunto Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Asiat: Valtioneuvoston U-kirjelmä U46/ 2017 vp eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (keskitetty

Lisätiedot

VAHVISTAMATTA JÄÄNEET LAIT

VAHVISTAMATTA JÄÄNEET LAIT HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 15/2001 vp Vahvistamatta jääneinä palautuneet arpajaislaki, laki arpajaisverolain muuttamisesta, laki rahankeräyslain muuttamisesta, laki viihdelaitelain muuttamisesta, laki

Lisätiedot

HE 69/2009 vp. säätää neuvontatehtävien hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta maakunnalle.

HE 69/2009 vp. säätää neuvontatehtävien hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta maakunnalle. HE 69/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamista

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 364/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 364/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 364/2010 vp Hallituksen esitys lasten suojelemista seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymiseksi ja siihen liittyviksi

Lisätiedot

Sivistysvaliokunnalle

Sivistysvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 24/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta Sivistysvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Sivistysvaliokunta on 8 päivänä

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp).

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 6/2001 vp).

Lisätiedot

Turvallisuustarkastusta koskevan valtiosääntöoikeudellisen arvioinnin lähtökohdat

Turvallisuustarkastusta koskevan valtiosääntöoikeudellisen arvioinnin lähtökohdat Rikosoikeuden apulaisprofessori Sakari Melander Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta 6.9.2017 Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Asia: Hallituksen esitys (HE) 37/2017 vp eduskunnalle laiksi

Lisätiedot

HE 181/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 181/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan rikosvahinkojen korvaamisesta

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖLLE. Viite: Oikeusministeriön lausuntopyyntö

OIKEUSMINISTERIÖLLE. Viite: Oikeusministeriön lausuntopyyntö OIKEUSMINISTERIÖLLE Viite: Oikeusministeriön lausuntopyyntö 8.3.2016 Asia: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle rikoslain 34 a luvun muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 3.3.2016

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 37/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslakia alemmanasteisten lääkekorvauksia

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 195/2010 vp. Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdollisimman

HE 195/2010 vp. Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdollisimman HE 195/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merenkulun ympäristönsuojelulain 3 luvun 6 :n ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Eduskunnan

Lisätiedot

Kokonaisarvio valmiuslain ja perustuslain 23 :n suhteesta

Kokonaisarvio valmiuslain ja perustuslain 23 :n suhteesta Kokonaisarvio valmiuslain ja perustuslain 23 :n suhteesta VN TEAS -rahoitushakuinfo Säätytalo 13.10.2016 1 Perustiedot tutkimusrahoituksesta VN TEAS = valtioneuvoston päätöksentekoa tukeva selvitys- ja

Lisätiedot

Perustuslakivaliokunta on pyytänyt arviotani 3. lakiehdotuksen 3 :n suhteesta perustuslakiin.

Perustuslakivaliokunta on pyytänyt arviotani 3. lakiehdotuksen 3 :n suhteesta perustuslakiin. Olli Mäenpää 25.10.2017 Perustuslakivaliokunnalle Hallituksen esitys laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta sekä laiksi yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta (HE

Lisätiedot

Tällöin he ovat panneet merkille seuraavat yksipuoliset julistukset:

Tällöin he ovat panneet merkille seuraavat yksipuoliset julistukset: SOPIMUSTA TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN, MALTAN TASAVALLAN, PUOLAN TASAVALLAN, SLOVENIAN TASAVALLAN JA SLOVAKIAN

Lisätiedot

Laki rikoslain muuttamisesta

Laki rikoslain muuttamisesta EV 19/1995 vp - HE 42/1995 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiden rikoslain kokonaisuudistuksen toiseen vaiheeseen liittyvien lakien muutoksiksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 743. Laki. rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 743. Laki. rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2006 N:o 743 748 SISÄLLYS N:o Sivu 743 Laki rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta... 2249 744 Laki järjestyslain 7 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Yleistä Valiokunnan kuulemiskutsun mukaan kuulemisen teemana on ennen muuta valinnanvapauslakiehdotuksen

Yleistä Valiokunnan kuulemiskutsun mukaan kuulemisen teemana on ennen muuta valinnanvapauslakiehdotuksen Olli Mäenpää 13.6.2017 Perustuslakivaliokunnalle Hallituksen esitys laeiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 2 :n muuttamisesta

Lisätiedot

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE LAEIKSI AMPUMA- ASELAIN, RIKOSLAIN 41 LUVUN 1 :N JA POLIISILAIN 2 LUVUN 6 :N MUUTTAMISESTA

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE LAEIKSI AMPUMA- ASELAIN, RIKOSLAIN 41 LUVUN 1 :N JA POLIISILAIN 2 LUVUN 6 :N MUUTTAMISESTA LsN Jussi Matikkala LAUSUNTO 14.2.2017 Eduskunnan hallintovaliokunta HE 266/2016 vp LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE LAEIKSI AMPUMA- ASELAIN, RIKOSLAIN 41 LUVUN 1 :N JA POLIISILAIN 2 LUVUN

Lisätiedot

Laki. pakkokeinolain 5 a luvun 3 ja 3 a :n muuttamisesta

Laki. pakkokeinolain 5 a luvun 3 ja 3 a :n muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 302/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 48 a luvun, pakkokeinolain ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Asia: Hallituksen esitys (HE) 32/2015 vp eduskunnalle laiksi verotuksen oikaisemisesta oma-aloitteisesti annettujen tietojen perusteella vuonna 2016

Asia: Hallituksen esitys (HE) 32/2015 vp eduskunnalle laiksi verotuksen oikaisemisesta oma-aloitteisesti annettujen tietojen perusteella vuonna 2016 Rikosoikeuden apulaisprofessori Sakari Melander Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta 20.10.2015 Eduskunnan lakivaliokunnalle Yleistä Asia: Hallituksen esitys (HE) 32/2015 vp eduskunnalle laiksi

Lisätiedot

HE 165/1998 vp PERUSTELUT

HE 165/1998 vp PERUSTELUT HE 165/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että valtioneuvosto

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun :n ja 7 luvun :n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi oikeudenkäynnissä

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Lakivaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 26/2004 vp. Hallituksen esitys laiksi rikoslain 17 luvun, kokoontumislain. lain 8 :n muuttamisesta

Lakivaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 26/2004 vp. Hallituksen esitys laiksi rikoslain 17 luvun, kokoontumislain. lain 8 :n muuttamisesta PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 26/2004 vp Hallituksen esitys laiksi rikoslain 17 luvun, kokoontumislain ja järjestyksenvalvojista annetun lain 8 :n muuttamisesta Lakivaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo

Lisätiedot

Tieliikenteen uudistus ja rikosoikeus. Matti Tolvanen, OTT, professori Poliisin liikenneturvallisuusseminaari

Tieliikenteen uudistus ja rikosoikeus. Matti Tolvanen, OTT, professori Poliisin liikenneturvallisuusseminaari Tieliikenteen uudistus ja rikosoikeus Matti Tolvanen, OTT, professori Poliisin liikenneturvallisuusseminaari 25.10.2017 Laillisuusperiaate Lailla säätämisen vaatimus Säännöt lain tasolle Pulmana lain tasolle

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 68/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi käräjäoikeuslain 17 :n ja kihlakunnansyyttäjästä annetun lain 8 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi käräjäoikeuslain säännöstä käräjäviskaalin

Lisätiedot

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015

Lisätiedot