Ei vain ranskalainen tai suomalainen vaan vähän molempia Tarinoita kulttuuri-identiteeteistä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ei vain ranskalainen tai suomalainen vaan vähän molempia Tarinoita kulttuuri-identiteeteistä"

Transkriptio

1 Tanja Pesonen Ei vain ranskalainen tai suomalainen vaan vähän molempia Tarinoita kulttuuri-identiteeteistä Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Lokakuu 2008

2 TIIVISTELMÄ Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Tanja Pesonen Nimeke Koulutusohjelma ja suuntautuminen Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Ei vain ranskalainen tai suomalainen vaan vähän molempia tarinoita kulttuuri-identiteeteistä Tiivistelmä Tutkimuksessani pohditaan kuinka Ranskassa asuvat vuotiaat nuoret, joiden äiti on suomalainen ja isä ranskalainen määrittelevät kulttuuri-identiteettinsä. Yhteisöjen merkitys kulttuurisen identiteetin rakentamisessa on tutkimuksessa toisena keskeisenä teemana. Tutkimukseni teoreettisena viitekehyksenä olen käyttänyt Stuart Hallin identiteetti teoriaa ja Kaipion yhteisökasvatus teoriaa. Henkilökohtainen suhteeni aiheeseen on toiminut innoittajana koko tutkimuksen ajan. Tutkimus on narratiivinen. Tutkimukseen osallistuneet kuusi nuorta kertovat kulttuuri-identiteetistään, joka ei ole ranskalainen eikä suomalainen vaan jotain niiden väliltä. Nuorten tarinoiden esittämisen tavoitteena on toimia samastumiskohteina postmoderneille subjekteille. Postmodernisubjektit eivät määrittele itseään perinteisen yhteisöllisen jaottelun mukaan meihin ja toisiin vaan he siirtävät identiteettinsä kulttuurista toiseen tilanteen mukaan. Subjektien ja sosiaalisen maailman liikkuessa kulttuuri-identiteetit jäävät ikään kuin kellumaan jonnekin. Tutkimuksessa osoitetaan kuinka nuoren ympärillä olevat yhteisöt vaikuttavat positiivisen kulttuuri-identiteetin syntymiseen. Vaikkakaan nuoret eivät voi koskaan täysin samaistua ranskalaisuuteen tai suomalaisuuteen, tarve kuulumisesta johonkin tekee kansalliset yhteisöt tärkeäksi ja niitä ylläpidetään muun muassa kansallisia tarinoita kertomalla. Tarinat elävät ja siksi tutkimukseni pyrkiikin tuomaan esille nuorten tämän hetkisten kulttuuri-identiteetti tarinoiden lähteitä. Asiasanat (avainsanat) Ranska, Suomi, identiteetti, kulttuuri, kansallinen, yhteisö, narratiivi Sivumäärä Kieli URN 49s. + liitteet 2s. Suomi Huomautus (huomautukset liitteistä) URN:NBN:fi:mamkopinn Ohjaavan opettajan nimi Opinnäytetyön toimeksiantaja Helena Timonen

3 DESCRIPTION Date of the bachelor's thesis Author(s) Tanja Pesonen Name of the bachelor's thesis Degree programme and option Civic activities and youth work Not just French or Finnish but a little bit of both Stories about culture identities Abstract This study asks how 15 to 18 years old youngsters living in France, mother is Finnish, and father is French define their cultural identities. The importance of community for building up cultural identities is the second major theme of the study. The theoretical frame used is Stuart Hall's concept of identity and Kaipio's theory of community education. The personal experiences of the author in French-Finnish cultural environment gave the inspiration for the study. The study is narrative. Six young persons, who took part to the study, told about their cultural identities. The identities were found to be neither French nor Finnish but something between. The reason for presenting the stories by the youngster's is to give a possibility for postmodern subjects, meaning people with multiple cultural identities, to identify themselves. Post modern subjects do not define themselves to us and others by way of classical communal division. They transfer their identity from one culture to other depending on the situations and circumstances they face. When a subject and his/hers social world are moving, the cultural identity floats without being fixed. The study shows how communities around youngsters affect on building positive cultural identities. Even if interviewed persons could not completely identify themselves as French or Finnish, it seems that they still need to belong somewhere. This makes national communities, being kept alive in their stories, important for them. Stories are living, and my research tries to bring up what is behind these narratives. Subject headings, (keywords) France, Finland, identity, culture, nationality, community, narrative Pages Language URN 49p. + appendices 2p. Finnish Remarks, notes on appendices URN:NBN:fi:mamk-opinn Tutor Bachelor s thesis assigned by Helena Timonen

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA MERKITYS Tutkimuksen kulku Johtolankojen ja vihjeiden kerääminen Narratiivinen tutkimus Tutkimukseni narratiivinen luonne KULTTUURI-IDENTITEETIN MÄÄRITTELY Kulttuuri Identiteetti Kulttuuri-identiteetti Kulttuuri-identiteetti yhteiskunnan muutoksissa Mihin kulttuuri-identiteettiä tarvitaan? Hybridi, muukalainen ja postmodernisubjekti 16 4 YHTEISÖN MERKITYS KULTTUURI-IDENTITEETILLE Ranskansuomalaisten nuorten toiminnalliset yhteisöt Suomi-koulu Perhe ja suku Internet ja media Ranskansuomalaisten nuorten symboliset yhteisöt Minkälaista tukea ranskansuomalainen nuori tarvitsee? Suomen hallituksen ulkosuomalaispoliittinen ohjelma KERTOMUKSET KANSAKUNNISTA RANSKA JA SUOMI Mitä eroa on ranskalaisella ja suomalaisella eli keitä heistä voi tulla? Kieli Luonto ja kulttuuri Suomi ranskalaisten silmin ja Ranska suomalaisten silmin Miten nuoret määrittelevät, identifioivat ja esittävät itsensä? Traditiot 36

5 5.3.2 Kansallisluonne Miten ranskansuomalainen nuori esittäytyy? Ranskalainen, suomalainen vai postmodernisubjekti? Ranskansuomalaiset nuoret tulevaisuudessa.44 6 LOPUKSI Minä tutkijana..47 LÄHTEET LIITTEET: Liite 1: Kysymyslomake Liite 2: Saatekirje

6 1 1 JOHDANTO Zygmunt Bauman kuvaa modernia aikaamme notkeana. Hänen mielestään moderni aikakautemme vaatii toimimaan nesteiden ja kaasujen tavoin: muutos valmiina ja aina liikkeessä. Juoksevat aineet ovat riippuvaisia ajasta kun taas kiinteä on tilasta ja vastustaa aikaa (Bauman 2002, 8). Stuart Hallin Identiteetti tukee Baumania. Hall näkee, että subjekti ja sosiaalinen maailma ovat jatkuvassa liikkeessä, mikä johtaa identiteettien pirstaloitumiseen. Identifioituminen kulttuurisiin identiteetteihin on aiempaa avoimempi, monipuolisempi ja ongelmallisempi (Hall 2002, 22). Kalevi Kaipio näkee myös aikamme juoksevan hengen ja perään kuuluttaa kirjassaan Kasvattavat yhteisöt kohdistamaan tulevien sukupolvien kasvatus aktiiviseen muutosvalmiuteen. Sosialisaatio ei riitä kannattamaan modernin ajan vaatimuksia kasvatuksen tehtävänä. Notkean moderni ihminen tulisikin kasvattaa yhteiskunnan arvoja, normeja ja yhteisöjen toimintakulttuuria aktiivisesti muuttavaksi yksilöksi yhteiskunnan muutostarpeista käsin. (Kaipio 1999,27.) Suomalaiset juuret omaavia ihmisiä on arveltu olevan maailmalla noin 1,3 miljoonaa (Paasio, 2002,5). Jouni Korkiasaaren vuonna 1987/1988 kartoituksen mukaan Ranskassa asui 1260 suomenkansalaista. EU:n myötä suomalaisten maastamuutto on ollut kasvussa. Suomen siirtolaisinstituutin tilastot vuodelta 1996/1997 osoittaa, että Ranskassa asui jo 1942 suomen kansalaista. Kriteerinä asumiselle oli vähintään vuosi. Maastamuuton myötä kulttuurit sekoittuvat ja sulautuvat toisiinsa. Baumanin kuvaamat juoksevat aineet valloittavat ja kiinteät aineet saavat väistyä. Kuinka aikamme liike näkyy ranskansuomalaisten nuorten kulttuurisen identiteetin määrittelyssä? Identifioivatko he itsensä ranskalaiseksi, suomalaiseksi vai muuttuuko kulttuurisen identiteetin määrittely ajan ja tilan mukaan? Identiteetti nähdään nykykäsityksen mukaan prosessimaiseksi. Kulttuuri, historia ja kieli eivät auta yksilöä representoimaan itseään olevaksi jotakin vaan niiden tehtävä on vastata kysymyksiin keitä meistä voi tulla, kuinka meidät on esitetty ja mitkä kaikki vaikuttavat siihen kuinka mahdollisesti esitämme itsemme (Hall 2002, 250). Ranskansuomalainen nuori elää yhteisöissä, jotka tarjoavat sekä ranskalaisia että suomalaisia arvoja, normeja ja toimintakulttuuria. Monikulttuurinen tausta saa pohtimaan nuoren mahdollisuuksia rakentaa positiivinen kulttuuri-identiteetti tarjolla olevista palasista.

7 2 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA MERKITYS 2 Tutkimukselleni alku sysäyksen antoi oman lapseni kasvun seuraaminen maahanmuuttaja kotiäitinä Ranskassa. Pohdin, kuinka hän tulee tulevaisuudessa muodostamaan identiteettinsä, sekä Ranskan että Suomen kansalaisena, saatikka sitten maailman kansalaisena. Omista henkilökohtaisista tarpeistani käsin lähdin selvittämään kuinka matkalaukkulapset ovat kasvaneet ympäristön vaihtumisen myötä maailmankansalaisiksi. Tuntevatko he oloaan juurettomiksi, vai onko matkalaukussa elämisessä jotain positiivistakin. Löytämäni Johanna Tervosen 2004 vuonna tekemän pro gradu tutkimuksen: Lähden siis iloisin, mutta samalla haikein ja surullisin mielin takaisin kotiin - Suomeen paluuprosessi matkalaukkulasten kokemana ja Miia Takalan vuonna 2004 tekemä Pro gradu-tutkielma Lähetyslasten sopeutuminen Suomeen Näkökulmina sosiaalinen pääoma, identiteetti, muukalaisuus ja yhteisö antoivat vastaukset kysymyksiini, joten tutkimukselle ei ollut enää tarvetta. Päätin haudata aiheen. Selaillessani Siirtolaisinstituutin www-sivuja ja Työministeriön yhteydessä toimivan Etnisten suhteiden neuvottelukunnan (ETNO) raporttia Muuttoliikkeet ja etniset vähemmistöt Suomessa huomasin, että siirtolaisuus ja maastamuutto on ollut hyvin suosittu tutkimusaihe. Kuitenkin raportin mukaan muut EU-maat kuten Ranskaan muuttaneet ja heidän jälkeläisensä olivat jääneet tutkimatta. Henriikka Hoffrén on tutkinut pro gradussaan Suomalaiset Ranskassa Ranskassa asuvia suomalaisia, erityisesti naisten näkökulmasta. Jälkipolvet ovat jääneet tutkimusalueen ulkopuolelle. Kuitenkin esimerkiksi Saksa, Ruotsi ja Venäjä puolestaan ovat hyvin edustettuina siirtolaistutkimuksessa myös lasten ja nuorten näkökulmassa. Löysin internetin sivuilta informaatiota Benelux-maiden vuonna toimivasta projektista, jonka tarkoituksena on kehittää nuorisotyötä belgialais-/luxemburgilais- /hollantilais-suomalaisille nuorille. Projekti kuulosti alkaneen hyvin ja se sai minut pohtimaan onko Ranskalla tarjota ranskansuomalaisille nuorille vastaavaa. Voisiko Beneluxmaiden nuorisotyömallia soveltaa Ranskaankin? Jälleen kerran palasin tyttäreeni, ja mietin tulisiko suomen kulttuurin välittäminen Ranskassa vain minun varassani? Olisiko tyttärelläni mahdollista saada tukea suomalaiselle kulttuuri-identiteetilleen myös Ranskassa olevista yhteisöistä? Tapasin Suomen Ranskan instituutin johtajan Marjatta Levannon helmikuussa Udellessani nuorisotyöstä ranskansuomalaisille Pariisissa, hän kertoi, että sellaista ei ole

8 3 olemassa, koska nuoret ovat vaikea ryhmä tavoittaa. Olin hämilläni. Yhdeksän kuukautiselle tyttärelleni olisi ollut ohjelmaa, mutta entä sitten kun hän kasvaa. Keskustelun jälkeen tunsin, että tutkimukseen olisi aihetta. Millaisia yhteisöjä, joissa suomalaisuus on esillä, ranskansuomalaisille nuorille on tarjolla Ranskassa? Ovatko nuoret ranskistuneita niin, että suomalaisuus ei kiinnosta vaan kaipaavatko he vain yhteisön tukea löytämään suomalaisen kulttuuri-identiteettinsä? Kysymyksiin päätin ottaa selvää kysymällä nuorilta itseltään käyttäen Kalevi Kaipion yhteisökasvatus teoriaa ja Stuart Hallin identiteetti teoriaa teoreettisena viitekehyksenä. 2.1 Tutkimuksen kulku Tutkimuksen tekemisen aloitin tammikuussa 2008 ja se oli valmis lokakuussa Pohjatyötä tein huhtikuulle asti, jonka jälkeen aloitin tiedonantajien keräämisen. Lähetin saatekirjeen ja ohjeet kuvailun kirjoittamiselle avainhenkilöille, jotka sitten lähettivät ne eteenpäin nuorille. Kaikkien nuorten kirjoitukset sain nuorilta kesäkuun alkuun mennessä. Kesäkuussa analysoin kirjoitukset ja tein niiden pohjalta haastattelu kysymykset. Haastattelin kolmea nuorta elokuun ja syyskuun aikana. Syyskuussa ja lokakuussa tein haastattelu analyysit kirjoituksista tullutta teema pohjaa käyttäen Johtolankojen ja vihjeiden kerääminen Kohderyhmäksi valitsin vuotiaat ranskansuomalaiset nuoret, sillä tässä iässä identiteetti kysymykset ovat vahvasti läsnä jo muutoinkin ja nuoret ovat riittävän vanhoja pohtimaan syvällisemmin omaa minuuttaan. Tavoitteenani oli saada vähintään kymmenen vastausta, sillä uskoin sen tuovan riittävästi erilaisia variaatioita tarinoista. Koska tutkimukseni pohjautuu postmodernille tieteenkäsitykselle, yleistämiseen ei ollut näin ollen tarvetta, en nähnyt syytä useammalle informantille (postmodernista tieteenkäsityksestä enemmän kappaleessa Narrattivinen tutkimus). Kuitenkaan en voinut täysin kontrolloida vastausten määrää, sillä lumipallo-otanta, jota käytin aineistonkokoamismenetelmänä pystyi lentämään useammallekin nuorelle. Lumipallo-otannassa yhden avainhenkilön tai useamman kautta viedään tieto tutkimuksesta informanteille. Tutkimuksen kannalta loppujen lopuksi merkittävää ei ollut, oliko vastauksia kymmenen vai kaksikymmentä, sillä postmoderni tieteenkäsitys ei usko yhteen totuuteen vaan se on aina subjektiivista.

9 4 Tavoittaakseni nuoret heitin lumipallon Ranskan Suomi-seuralle, he eivät saaneet sitä kiinni, seuraavaksi heitin Pariisin Suomi-kouluille ja Strasbourgin Suomi-koululle ja Rivieran Suomi-seuran lapsi- ja nuorisoryhmän vetäjälle. Molemmilta kouluilta opettajat ottivat tutkimuksen avoimesti vastaan ja lupasivat laittaa eteenpäin oppilailleen ja tuttavien lapsilleen. Sain myös idean ottaa yhteyttä pastoriin Strasbourgin Suomi-koulun opettajalta. Näiden kontaktien kautta sain vastaukset kuudelta nuorelta, joista kolmea nuorta haastattelin. Tavoitteena oli haastatella näitä kaikkia, mutta kaksi nuorta oli ulkomailla haastattelu ajankohtana. Jokainen nuori ja heidän perheensä oli ennestään minulle tuntematon. Yhteistä näillä nuorilla on se, että kaikilla on suomalainen äiti ja ranskalainen isä. He ovat kaikki syntyneet Ranskassa ja asuneetkin yhtä lukuun ottamatta(joka asui vuoden Suomessa ollessaan seitsemän vuotta), koko ikänsä Ranskassa. Myös Suomi-koulu yhdistää jokaista nuorta. Nämä taustatekijät ovat sattumaa, sillä kriteereinä informanteille oli vain, että toinen vanhemmista täytyy olla suomalainen ja asuinmaana Ranska. Toisaalta käsitteen ranskansuomalainen käyttö rajasi pois sen mahdollisuuden, että esimerkiksi Ranskassa asuva suomalaisnorjalainen ei olisi voinut vastata kyselyyn. Myös Suomikoulun opettajien hyödyntäminen kyselyn levittämisen avainhenkilöinä vaikutti siihen, että nuoret olivat suurella todennäköisyydellä Suomi-koulun nykyisiä tai entisiä oppilaita. Myös kysymykset ja ohje siihen olivat suomeksi, joten siihen vastaaminen vaati riittävää suomenkielentaitoa. En halunnut kirjoittaa kysymyksiä myös ranskaksi, sillä vastassa olisi voinut olla kielimuuri. Rönnholmin mukaan kahden kielen käsitteillä on usein erilainen subjektiivinen sisältö. Näin ollen täydellistä vastinetta ei voi löytää kielestä toiseen muutettaessa (Rönnholm 1999,114). Kuitenkin vastaukset saivat olla ranskaksi sekä suomeksi. Tällä tähtäsin siihen, että kynnys vastaamiselle olisi ollut matalampi Narratiivinen tutkimus Maailma on täynnä kertomuksia, jotka luovat meille merkityksiä ympärillä olevasta maailmastamme. Näissä kertomuksissa toisinaan olemme päähenkilöinä ja toisinaan joku toinen saa nauttia keskiöstä. Se kuka tarinan kertoo, on valta päättää kuka on päähenkilö tarinassamme. Näin kertomuksia voidaan käyttää myös vallan välineenä. Kertoja kertoo vain sen mikä ajaa hänen omaa etuaan ja jättää kertomatta sen mikä voi olla haitallista omien tavoitteiden saavuttamiselle. Kertomukset kansakunnista toimivat usein edellisen perusteella. Hyvä esimerkki on Ranska, joka 1800-luvulla pakotti kaikki vähemmistö kielet opettelemaan Ranskaa ja oppimaan yksi yhteinen menneisyys: Une seule langue,

10 5 un seul passé. Historia siistittiin niin, että kouluissa opetettiin vain asiat jotka tukivat käsitystä puhtaasta kansasta, vähemmistöt siivottiin maton alle (Toivanen 2000,62 66.) Suomi Ranskan tavoin loi myös omaa kansakuntansa unohtamalla vähemmistöt ja luomalla kuvan puhtaasta suomalaisesta kansakunnasta. Päähenkilöiksi eivät päässeet saamelaiset tai romanit suomalaisesta kansakunnasta puhuttaessa ei myöskään Ranskassa flaamit tai baskit. Narratiivinen tutkimus kohdistuu kertomuksiin tiedon välittäjinä ja rakentajina (Heikkinen 2001,116). Kertomusten avulla pyritään tekemään selkoa todellisuudesta (Eskola & Suoranta 1998, 22). Syrjälän (2001,204) mukaan ihmisen koko elämän ja hänen itsensä voidaan nähdä rakentuneen tarinoiden kertomisen kautta. Heikkinen (2001,118) yhtyy Syrjälään ja uskoo, että rakennamme identiteettimme tarinoiden välityksellä, narratiivisesti. Vastaamalla kysymykseen kuka olen joka päivä luomme uutta tietoa itsestämme ja maailmastamme kertomuksen muodossa. Tutkimuksen tavoitteena on saattaa ranskansuomalaisten nuorten kirjoitukset ja haastattelut narrattiiviseen muotoon, niin, että tarinat kertoisivat heidän kulttuuri-identiteetistään. Kun viittamme tiedonprosessiin itseensä, siihen kuinka näemme tiedon olevan ja sen kuinka se syntyy, puhumme sen ontologisesta ja epistologisesta merkityksestä. Narratiivisen tutkimuksen takana voidaan pitää postmodernia tai konstruktivistista tieteenkäsitystä. Konstruktiivisen näkemyksen mukaan ihmiset rakentavat konstruktoivat tietonsa ja identiteettinsä kertomusten välityksellä. (Heikkinen 2001,119). Postmoderni tiedonkäsitys ei usko perinteiseen objektiiviseen todellisuuskäsitykseen, jonka mukaan on olemassa vain yksi todellisuus ja sitä koskeva totuus vaan näkee käsityksen todellisuudesta olevan sidottu aikaan, paikkaan ja sosiaaliseen kenttään. Tietäminen on aina perspektiivi sidonnaista: se muodostuu sen mukaan missä sosiaalisessa ja fyysisessä ympäristössä olemme eläneet. (Heikkinen 2001, ) Postmodernissa tutkimuksessa tutkijan tavoite ei ole rakentaa tutkimuskohdettaan uudestaan todellisuuden kuvaksi tai heijastumaksi, sillä kaikki kokemamme ja näkemämme asiat perustuvat jatkuvasti muuttuviin merkityssuhteisiin todellisuudestamme ja pirstaloituneeseen tietoon (Tuomi & Sarajärvi 2002,56). Hallin teoria pirstaloiduista identiteeteistä ja Kaipion ajatus yhteisökasvatuksen mahdollisuudesta kasvattaa näitä identiteettejä tukevat postmodernia tieteenkäsitystä. Kun Hall kysyy identiteeteiltä keitä meistä voi tulla, kuinka meidät on esitetty ja mitkä kaikki vaikuttaa siihen kuinka mahdollisesti esitämme itsemme ja Kaipio kysyy Paolo Freifeä lainaten mistä olen tulossa, missä olen, ja minne olen menossa, voidaan näihin vastata mieles-

11 6 täni parhaiten käyttäen narrattiivista tutkimusotetta. Postmoderni tiedonkäsityksen Heikkinen uskoo rohkaisseen marginaaliryhmiä luomaan omia kertomuksiaan ja asettumaan päähenkilöiksi sen sijaan kuin näyttelisivät sivuroolia suurissa kertomuksissa (Heikkinen 2001,120). Tässä tutkimuksessa ranskansuomalaiset nuoret toimivat päähenkilöinä ja sivuroolia näyttelevät kansakunnat ranska ja suomi. Tutkimuskysymykset ovat: Kuinka nuori määrittelee kansallisen kulttuuriidentiteettinsä, onko hän ranskalainen tai suomalainen vai jotain muuta? Mikä merkitys yhteisöillä on kansallisen kulttuuri-identiteetin rakentamisessa? Nuorten kirjoituksia tai haastatteluja ei voi tiivistää yksiselitteisesti numeroina tai kategorioina vaan ne vaativat tulkintaa. Näin siis tutkimusaineistoa voidaan pitää narratiivisena (Heikkinen 2001, 121). Lähden tekemään analyysiä deduktiivisesti eli aikaisempi tutkimus ja teoria ohjaavat analyysin vaiheita. Aineistolle tulen esittämään kysymykset Hallin postmodernisubjekti teoriaa, Kaipion yhteisökasvatus teoriaa ja Rönnholmin tutkimusta ruotsinsuomalaisten identiteetistä käyttäen. Kysymykset aineistolle ovat: Keitä meistä voi tulla? Kuinka meidät on esitetty? Ja mitkä kaikki vaikuttaa siihen, kuinka me esitämme itsemme? Aluksi etsin tarinoista yhteisiä teemoja ja vastakkaisia teemoja, joista yhdessä muodostuu aineiston yleinen käsite. Narratiivisen analyysin tavoitteena ei ole kuitenkaan luokitella aineistoa vaan luoda uusi kertomus, jossa esiintyy aineiston kannalta keskeiset teemat (Heikkinen 2001,122) Tutkimukseni narratiivinen luonne Heikkinen mukailee Hatchin ja Wisniewskin (1995, ) tarinaa narratiivisen tutkimuksen olemuksesta. Hänen mielestään narratiivisessa tutkimuksessa huomio keskittyy yksilön merkityksen antoon. Tärkeää on mitkä asiat tarinoissaan yksilöt nostavat merkityksellisiksi. (Heikkinen 2001,129.) Tutkimuksessani nuoret kirjoittivat ensin vapaamuotoisen kuvailun itsestään, jonka aihepiiri oli kuitenkin rajattu tutkimukseen liittyvillä kysymyksillä. Kuvailuista pyrin löytämään nuorten antamat merkitykselliset kohdat, jotka olivat myös oleellisia tutkimuskysymysten kanssa. Syvällisempää tietoa ja tarkennusta nuorten kuvailuihin sain haastattelemalla kolmea nuorta. Kaikki haastattelut nauhoitettiin ja litteroin ne viikon sisällä haastattelu ajankohdasta. Haastatteluiden äänenlaatu ei ollut paras mahdollinen, joten osan nuorten sanomisista jäi tutkimusaineiston ulkopuolelle epäselvyyden vuoksi. Haastatteluiden analyysissa noudatin samaa ideaa kuin nuorten kirjoittamien kuvailuidenkin. Tärkeää haastatteluiden onnistumiseksi on, että informantti tuntee haastateltavan aiheen ja ehkä jopa nähnytkin kysymykset etukäteen. Ranskansuo-

12 malaisten nuorten kerronta varaston uskoin avanneeni kuvailun kirjoituttamalla, joten haastattelusta tuli luonnollinen jatkumo jo aiemmin puhutulle. 7 Narrattiivisessa tutkimuksessa on tärkeää henkilökohtainen kosketus tutkittaviin; tieto muodostuu usein dialogissa tutkittavien kanssa. Tutkijan ei tarvitse kuitenkaan välttämättä kohdata tutkittaviaan, jos hän kykenee jollain muulla tavoin tutustumaan tutkittavan elämään. (Heikkinen 2001,129.) Ovi nuorten elämään oli nuorten kirjoitukset, haastattelut ja heidän perheiden tapaaminen, koska haastattelin nuoret heidän omissa kodissaan tai iso-vanhempiensa luona. Yhden nuoren luona jopa yövyinkin perheeni kanssa, joten kosketus tutkittaviin oli hyvin läheinen. Nuoren perheen kanssa keskusteluja käytiin illallisen tai kahvittelun merkeissä haastattelua ennen tai jälkeen. Haastattelu oli dialogisen haastattelun ja syvällisen haastattelun sekoitus. Valmiilla kysymyksillä pyrin pitämään keskustelun aiheessa, mutta haastateltavilla oli täysin vapaus luoda omat merkitykselliset kokonaisuutensa. Vaikka valmiit kysymykset olivat olemassa, keskustelu eteni dialogin ehdoilla. Dialogisessa haastattelussa on tärkeää, että myös haastattelijalla on mahdollisuus ottaa osaa keskusteluun: haastateltava ja haastattelija ovat tasa-arvoisia. Narratiivisessa tutkimuksessa tutkijan tulee antaa arvoa niille käytännöllisille seurauksille, mitä siitä voi olla tutkittavien elämään (Heikkinen 2001,130). Kun pyysin nuoria kertomaan suomalaisuuteen liittyvistä yhteisöistään heidän ympärillään ja heidän tarpeestaan siihen, oli taka-ajatuksenani mahdollisuus nuorten uuden aktiviteetin avaamiselle tai ainakin kimmokkeelle siihen, mikäli siihen olisi tarvetta. Tutkimus voi myös toimia nuorille omia tarinoita kertoessaan persoonallisen kasvun välineenä, sillä oman elämän pohdinnan kautta ihminen rakentaa minuuttaan (Syrjälä 2001,2004). Yksi nuorista kokikin tutkimuksen osallistumisen positiivisena, sillä muutoin hänelle ei olisi tullut mielenkään pohtia kansallisen identiteettinsä merkitystä näin syvällisesti. Narratiivisen tutkimuksen erottaa muusta laadullisesta tutkimuksesta sen pyrkimys paikalliseen, henkilökohtaiseen ja subjektiiviseen tietoon (Heikkinen 2001,130). Näin Heikkistä(2001,130) lainaten: Tieto muodostuu moniäänisempänä ja kerroksellisempana entiteettinä, joukkona pieniä kertomuksia, eikä pelkisty yhteen, universaaliin ja monologiseen suureen kertomukseen, joka toimii usein myös vallan ja manipuloinnin välineenä. Tutkimukseni ei siis pyri puhumaan kaikkien ranskansuomalaisten nuorten suulla, sillä jokaisella heillä on oma tarina kerrottavana. Yksi tutkimukseen osallistunut nuori toteaa: Ihanaa, että joku on kiinnostunut kaksoiskulttuurista ja siitä miltä se meistä tuntuu. Tutkimukseni mahdollistaa nuorten oman äänen kuulumisen.

13 8 3 KULTTUURI-IDENTITEETIN MÄÄRITTELY Hall puhuu kulttuurisesta identiteetistä yläkäsitteenä, jonka alakäsitteenä on kansallinen identiteetti. Kansallinen kulttuuri on moderni ilmiö. Hänen mukaansa synnymme kansallisiin kulttuureihin, jotka toimivat modernissa maailmassa kulttuuri identiteettimme keskeisenä lähteenä. (Hall 2002, 45 46). Kansallinen kulttuuri koskettaa lasta sinä päivänä kun hän syntyy. Kansallinen kulttuuri termin avulla teemme eron kansojen välillä. (Hofstede & Pedersen 2002,18.) Etninen identiteetti kansallisen identiteetin tavoin on osa kulttuurista identiteettiä. Etnisyyteen sisältyy käsitys yhteisistä kulttuurisista piirteistä kuten kieli, uskonto, tavat, traditiot ja kiintyminen paikkoihin. Nämä yhteiset piirteet haluavat todistaa, että on olemassa yhden kansan yhtenäinen kulttuuri (Hall 2002, 54.) Etnisyys on jotain mikä laittaa ihmiset omiin luokkiinsa ja luo ryhmäsuhteet (Eriksen 2002,4). Etnisyys ja kansallisuus käsitteen voi erottaa toisistaan se, että kansallisuus edustaa enemmistön käsitystä kansasta kun taas etnisyys vähemmistön. Esimerkiksi suomalainen Suomessa voi puhua kansallisesta identiteetistään, mutta Ranskassa asuva suomalainen kuuluu etniseen ryhmään. Usein kuitenkin kulttuurinen identiteetti, kansallinen identiteetti, etninen identiteetti käsitteistä puhutaan toistensa synonyymeinä. Rönnholmin mielestä kaikille näille käsitteille on löydettävissä yhteiset nimittäjät. Kulttuurinen, etninen ja kansallinen identiteetin käsitteiden yhteinen keskeinen elementti on sosiaalisen kuulumisen taannehtiva tausta, jälkiorientaatio, ja sukupolvien ketju. (Rönnholm, 1999, 32). Tieteellisessä kielenkäytössä käsitteet kansallisuus ja kulttuuri tavallaan kohtaavat ajatuksessa, että ne ovat yksilön juuret, minuuden viitekehys ja kollektiivinen suhde (Rönnholm 199,33). Tämä ajatus mahdollistaa kulttuurinen identiteetti, kansallinen identiteetti ja etninen identiteetti käsitteiden toisiaan täydentävän käytön. Niitä ei voi erottaa toisistaan, mutta ei myöskään pitää täysin toistensa synonyymeina. Kulttuurinen identiteetti käsitteenä jää liian laajaksi ilman sitä tarkentavaa etnistä tai kansallista identiteetti käsitettä. 3.1 kulttuuri Kulttuuri käsitteenä on hyvin moni merkityksellinen ja sen vuoksi se tuottaa ongelmia arkipuheessa, mutta myös teoreettisella tasolla. Immanuel Wallersteinin jakaa kulttuurin määrittelyt kahteen osaan. Kulttuurista puhuttaessa se käsitetään joko niiden ominaisuuksien joukoksi, jotka erottavat tietyn ryhmän muista. Määrittelynä voivat olla esimerkiksi

14 9 sukupuoli, rotu, kieli, yhteiskuntaluokka, kansallisuus. Kulttuuri voidaan myös määritellä joidenkin sellaisten ilmiöiden joukoksi, jotka ovat tietyn ryhmän piirissä erilaisia ja ylempänä kuin jotkut muut ilmiöt kuten erotamme korkean taiteen kansanomaisesta tai arkisista ilmaisutavoista (Wallerstein 1988,35 36, vrt. Bauman 1999,179). Tukeudun Wallersteinin jakoon ja tulen käyttämään kulttuuri käsitettä ensimmäisen määritelmän mukaisesti, missä kansallisuus toimii erottavana tekijänä. Jokaisen kansan kulttuurista on löydettävissä Hofsteden (2002, 34) mukaan viisi yhteiskunnallista ongelmaa. Kansat erottaa toisistaan se kuinka näihin ongelmiin on vastattu. Ongelmat ovat identiteetti (identity), hierarkia (hierarchy), sukupuoli (gender), totuus (truth) ja hyveet (virtue). Käsitys identiteetistä vaihtelee kollektiivisen ja individualistisen välillä: määritteleekö ryhmä kuka kukin on ja vaatii lojaalisuutta muilta ryhmän jäseniltä vai onko yksilö vapaa harjoittamaan kulttuuriaan omien kiinnostusten mukaan välittämättä muista (Hofstede 2002,35). Ranska ja Suomi länsimaina voidaan nähdä edustavan individualistista käsitystä identiteetistä. Eri maissa vallitsee myös erilainen hierarkia käsitys: tasa-arvo ihmisten välillä. Ison etäisyyden voimaan uskovissa kulttuureissa vanhemmat eivät ole lapsia, johtajat eivät seuraajia ja kuninkaat eivät kansalaisia (Hofstede 2002,36). Ranskassa etäisyys ihmisten välillä voidaan nähdä suurempana kuin Suomessa, vaikkakin erot ovat suhteessa pieniä. Suhtautuminen sukupuoleen on kansoja erottava tekijä. Mitä maskuliinisempi maa, sitä suurempi on miehen sosiaalinen rooli. Kun puolestaan feminiinisissä maissa miehen ja naisen rooli on tasa-arvoinen. Ranska on Suomea maskuliinisempi. Henriikka Hoffrenin tutkimuksessa tuli ilmi kuinka suomalaisen naisen oli välillä vaikea sopeutua maskuliinisiin arvoihin Ranskassa. Maiden välillä on eroja kuinka he suhtautuvat totuuteen, onko olemassa vain yksi totuus vai onko voiko niitä olla useampia. Tuntemattomaan suhtautumien eli kuinka hyvin se sietää erilaisuutta, luo eroja eri maiden välillä. Maat, joissa siedetään hyvin vähän poikkeavuutta, ajattelee, että erilaisuus on vaarallista (Hofstede 2002,38). Ranska on huomattavasti monikulttuurisempi maa kuin Suomi. Ranskassa on totuttu kohtaamaan eri kulttuureista tulevia ihmisiä. Kuitenkaan se ei merkitse sitä, että poikkeavuuden sieto olisi sen suurempi Ranskassa kuin Suomessa vaan merkittäviä eroja näiden maiden välillä ei ole.

15 10 Jokaisella kansalla on oma myös oma käsitys hyveistä. Vastauksia etsitään miettimällä katsooko kansa tulevaisuuteen pidemmällä aikavälillä vai lyhyellä. Pidemmällä aikavälillä uskova, ajattelee, että meidän täytyy uhrata itsemme tänään, jotta tulevaisuus olisi parempi kuin taas lyhyemmällä aikavälillä ajattelija uskoo tähän hetkeen (Hofstede 2002,38). Ranskan ja Suomen voidaan nähdä tekevän suunnitelmia lyhyemmällä aikavälillä. Hofsted uskoo, että jokainen ihminen on samanlainen biologisesti, mutta jokainen ihminen on kuitenkin yksilö. Olemme sosiaalisia olentoja, joten olemme tekemisissä jatkuvasti näiden viiden sosiaalisen ongelman kanssa siinä maassa, jossa me elämme (Hofstede 2002,39). Ja näistä viidestä tekijästä Hofstedin mukaan muodostuu kulttuuri. Hofstedin määritelmä kulttuurista mielestäni pätee myös Kaipion kuvaamaan yhteisön vuorovaikutukseen. Yhteisön vuorovaikutuksessa määräytyy 1) jäsenten väliset vuorovaikutussuhteet eli hierarkia, sukupuoli, hyveet, 2) yksittäisen jäsenten yksilöllisen käyttäytymisen vapausasteet ja valintavaihtoehdot yhteisössä eli identiteetti ja 3) jäsenten ja ei jäsenten välisen vuorovaikutuksen säännöt eli kuinka paljon poikkeavuutta siedetään (Kaipio 1999,160). Kulttuuri näin ollen voidaan sanoa olevan, jotain mikä muodostuu vuorovaikutuksessa tietyn yhteisön sisällä. 3.2 Identiteetti Hall jakaa käsitykset identiteetistä kolmeen osaan: valistuksen subjekti, sosiologinen subjekti ja postmodernisubjekti. Valistuksen subjektilla Hall tarkoittaa käsitystä identiteetistä, joka on täysin yhtenäinen ja olemukseltaan samanlainen kokoyksilön olemassa olon ajan. Tämä yksilö oli varustettu järjellä, tietoisuudella ja toimintakykyisyydellä ja joiden keskus koostui sisäisestä ytimestä. (Hall 2002, 21.) Idean valistuksen subjektista tiivistää hyvin 1600-luvulla vaikuttanut ranskalainen filosofi Rene Descartes kuuluisalla lauseellaan: Ajattelen, siis olen. Sosiologinen subjekti puolestaan muodostuu minän ja yhteiskunnan välisessä vuorovaikutuksessa. Tällä subjektilla on myös "sisäinen minä" niin kuin valistusajankin subjektilla, mutta se muotoutuu jatkuvassa dialogissa sen ympärillä olevien kulttuuristen maailmojen ja niiden tarjoamien identiteettien kanssa. (Hall 1999,22.) Postmodernisubjekti Hallin mukaan edustaa modernia aikaamme. Postmodernisubjekti on syntynyt kun subjektit ja sosiaaliset maailmamme ovat liikkeessä. Se on subjekti, jolla ei ole kiinteää, olemuksellista tai pysyvää identiteettiä (Hall 2002,22 23).

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

410070P Kasvatussosiologia: Yhteiskunta, kasvatusinstituutiot ja sosiaalinen vuorovaikutus (4op)

410070P Kasvatussosiologia: Yhteiskunta, kasvatusinstituutiot ja sosiaalinen vuorovaikutus (4op) 410070P Kasvatussosiologia: Yhteiskunta, kasvatusinstituutiot ja sosiaalinen vuorovaikutus (4op) KT Veli-Matti Ulvinen - Osa III - Kasvatussosiologia osana kasvatustieteitä Kasvatustiede tieteiden välistä

Lisätiedot

5.12 Elämänkatsomustieto

5.12 Elämänkatsomustieto 5.12 Elämänkatsomustieto Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen. Filosofian ohella se hyödyntää niin ihmis-, yhteiskunta- kuin kulttuuritieteitäkin. Elämänkatsomustiedon opetuksessa

Lisätiedot

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy Eväitä yhteistoimintaan Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy 3.10.2008 Modernistinen haave Arvovapaa, objektiivinen tieto - luonnonlaki Tarkkailla,tutkia ja löytää syy-seuraussuhteet

Lisätiedot

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14 Global Mindedness kysely Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere 13.5. May- 14 Mistä olikaan kyse? GM mittaa, kuinka vastaajat suhtautuvat erilaisen kohtaamiseen ja muuttuuko

Lisätiedot

Sari Kuusela. Organisaatioelämää. Kulttuurin voima ja vaikutus

Sari Kuusela. Organisaatioelämää. Kulttuurin voima ja vaikutus Sari Kuusela Organisaatioelämää voima ja vaikutus Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja Sari Kuusela Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Janne Harju Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen,

Lisätiedot

Tulevaisuuden haasteet ja opetussuunnitelma

Tulevaisuuden haasteet ja opetussuunnitelma Tulevaisuuden haasteet ja opetussuunnitelma Eero Ropo Tampereen yliopisto Identiteetin rakentuminen koulukasvatuksessa Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että kouluopetus ei vahvista optimaalisella

Lisätiedot

Kuluttaminen ja kulttuuri

Kuluttaminen ja kulttuuri 23C580 Kuluttajan käyttäytyminen Kuluttaminen ja kulttuuri Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Luennon aiheet Kulttuuri käsitteenä mitä se oikein tarkoittaa? Kulttuuri

Lisätiedot

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen Fenomenografia Hypermedian jatko-opintoseminaari 12.12.2008 Päivi Mikkonen Mitä on fenomenografia? Historiaa Saksalainen filosofi Ulrich Sonnemann oli ensimmäinen joka käytti sanaa fenomenografia vuonna

Lisätiedot

Alueellinen identiteetti Puheenvuoro Kyläparlamentissa Rovaniemellä

Alueellinen identiteetti Puheenvuoro Kyläparlamentissa Rovaniemellä Puheenvuoro Kyläparlamentissa 15.6.2011 Rovaniemellä Vesa Puuronen Itä-Suomen yliopisto vesa.puuronen@uef.fi 29.6.2011 1 Sisältö Johdanto 1. Identiteetti-käsitteistä 2. Alueellinen ja alueen identiteetti

Lisätiedot

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! UUSI AIKA ON TIE ETEENPÄIN

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! UUSI AIKA ON TIE ETEENPÄIN UUSI AIKA ON TIE ETEENPÄIN Nykyinen kapitalistinen taloudellinen ja poliittinen järjestelmämme ei ole enää kestävällä pohjalla Se on ajamassa meidät kohti taloudellista ja sosiaalista kaaosta sekä ekologista

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Johdanto Opetussuunnitelman avaamiseen antavat hyviä, perusteltuja ja selkeitä ohjeita Pasi Silander ja Hanne Koli teoksessaan Verkko-opetuksen työkalupakki oppimisaihioista

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

Monikulttuurisuus ja kulttuurien kohtaaminen

Monikulttuurisuus ja kulttuurien kohtaaminen Monikulttuurisuus ja kulttuurien kohtaaminen Rekar Abdulhamed rekar.abdulhamed@helsinki.fi Luokanopettajaopiskelija (kasvatuspsykologia) Helsingin yliopisto 1 Monikulttuurisuudesta tulee mieleeni... 2

Lisätiedot

Yksinäisyys lasten silmin. Ida Spets, sosiaalityön opiskelija

Yksinäisyys lasten silmin. Ida Spets, sosiaalityön opiskelija Yksinäisyys lasten silmin Ida Spets, sosiaalityön opiskelija Tutkimusaihe ja tutkimuskysymykset Lasten yksinäisyys lasten näkökulmasta Sadutusmenetelmällä lasten tieto näkyviin 1) Mitä lapset kertovat

Lisätiedot

Turvallisuus, identiteetti ja hyvinvointi. Eero Ropo TAY Kasvatustieteiden yksikkö Aineenopettajakoulutus

Turvallisuus, identiteetti ja hyvinvointi. Eero Ropo TAY Kasvatustieteiden yksikkö Aineenopettajakoulutus Turvallisuus, identiteetti ja hyvinvointi Eero Ropo TAY Kasvatustieteiden yksikkö Aineenopettajakoulutus 2 Turvallisuuden kokemus ja identiteetti Turvallisuutta ja identiteettiä on kirjallisuudessa käsitelty

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

TERVETULOA KANTELEESEEN. Oletko suomenkielinen ja sinulla on pieniä lapsia? Haluatko turvata lapsesi kaksikielisen kehityksen?

TERVETULOA KANTELEESEEN. Oletko suomenkielinen ja sinulla on pieniä lapsia? Haluatko turvata lapsesi kaksikielisen kehityksen? TERVETULOA KANTELEESEEN Oletko suomenkielinen ja sinulla on pieniä lapsia? Haluatko turvata lapsesi kaksikielisen kehityksen? SUOMENKIELINEN PÄIVÄKOTI KANTELE Haningen kunnalla on oma suomenkielinen esikoulu.

Lisätiedot

USKONTO. Oppiaineen tehtävä

USKONTO. Oppiaineen tehtävä 1 USKONTO Oppiaineen tehtävä Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Opetus perehdyttää oppilasta opiskeltavaan uskontoon ja sen monimuotoisuuteen,

Lisätiedot

MAPOLIS toisenlainen etnografia

MAPOLIS toisenlainen etnografia MAPOLIS toisenlainen etnografia MAPOLIS ELETYN MAAILMAN TUTKIMUSMENETELMÄ LÄHTÖKOHTIA Maailmassa oleminen on yksilöllistä elettynä tilana maailma on jokaiselle ihmiselle omanlaisensa Arkiset kokemukset,

Lisätiedot

Uusparisuhteen vaiheet tietoa ja työkaluja uusparisuhteen vahvistamiseksi LIITTO RY

Uusparisuhteen vaiheet tietoa ja työkaluja uusparisuhteen vahvistamiseksi LIITTO RY Uusparisuhteen vaiheet tietoa ja työkaluja uusparisuhteen vahvistamiseksi FM, UUSPERHENEUVOJA KIRSI BROSTRÖM, SUOMEN UUSPERHEIDEN LIITTO RY Uusperheen määrittelyä uusperheellä tarkoitetaan perhettä, jossa

Lisätiedot

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä A2-VENÄJÄ vl.4-6 4.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä

Lisätiedot

PRIDE-kotitehtävä VIIDES TAPAAMINEN. Lapsen oikeus perhesuhteisiin PRIDE-KOTITEHTÄVÄT. Kotitehtävä 5 / Sivu 1

PRIDE-kotitehtävä VIIDES TAPAAMINEN. Lapsen oikeus perhesuhteisiin PRIDE-KOTITEHTÄVÄT. Kotitehtävä 5 / Sivu 1 Kotitehtävä 5 / Sivu 1 Nimi: PRIDE-kotitehtävä VIIDES TAPAAMINEN Lapsen oikeus perhesuhteisiin Perhe ja perhesuhteiden ylläpitäminen ovat tärkeitä mm. lapsen itsetunnon, identiteetin ja kulttuurisen yhteenkuuluvuuden

Lisätiedot

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena.

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena. 13.4.6 Uskonto Islam Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri

Lisätiedot

Teidän kysymyksiänne Perspektiivejä minuuteen ja identiteettiin Sukupuoli osana minuutta

Teidän kysymyksiänne Perspektiivejä minuuteen ja identiteettiin Sukupuoli osana minuutta Luennon aiheet Teidän kysymyksiänne Perspektiivejä minuuteen ja identiteettiin Sukupuoli osana minuutta 1 Voiko kuluttajan käyttäytymistä opiskellessa hyötyä myös b2b-markkinoilla? Voiko teorioita (esim.

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

Kuvattu ja tulkittu kokemus. Kokemuksen tutkimus -seminaari, Oulu VTL Satu Liimakka, Helsingin yliopisto

Kuvattu ja tulkittu kokemus. Kokemuksen tutkimus -seminaari, Oulu VTL Satu Liimakka, Helsingin yliopisto Kuvattu ja tulkittu kokemus Kokemuksen tutkimus -seminaari, Oulu 15.4.2011 VTL Satu Liimakka, Helsingin yliopisto Esityksen taustaa Tekeillä oleva sosiaalipsykologian väitöskirja nuorten naisten ruumiinkokemuksista,

Lisätiedot

Fakta- ja näytenäkökulmat. Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto

Fakta- ja näytenäkökulmat. Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Fakta- ja näytenäkökulmat Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Mikä on faktanäkökulma? sosiaalitutkimuksen historia: väestötilastot, kuolleisuus- ja syntyvyystaulut. Myöhemmin kysyttiin ihmisiltä tietoa

Lisätiedot

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Perustuu väitöskirjaan Sukupuoli ja syntyvyyden retoriikka Venäjällä ja Suomessa 1995 2010 Faculty of Social Sciences Näin se kirjoitetaan n Johdanto

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN

KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN,,, Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako -työryhmä 18.11.2009 Pirkko Pohjakallio

Lisätiedot

Mitä sinuun jäi? Sukupuoli sosiaalipsykologiassa

Mitä sinuun jäi? Sukupuoli sosiaalipsykologiassa Mitä sinuun jäi? Sukupuoli sosiaalipsykologiassa 16.1-23.2.2012 Pohdinta Mitä ajattelit sukupuolesta kurssin alussa? Mitä ajattelet siitä nyt? ( Seuraako sukupuolesta ihmiselle jotain? Jos, niin mitä?)

Lisätiedot

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO Karl-Magnus Spiik Ky KK-itsearvio 1 KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO KYSYMYKSET Lomakkeessa on 35 kohtaa. Rengasta se vaihtoehto, joka kuvaa toimintatapaasi parhaiten. 1. Tuen avainhenkilöitteni ammatillista

Lisätiedot

Vasemmistoliiton perustava kokous

Vasemmistoliiton perustava kokous VASEMMISTOLIITTO - VÄNSTERFÖRBUNDET Sturenkatu 4 00510 Helsinki Puh. (90) 77 081 Vasemmistoliiton perustava kokous 28. - 29.4.1990 - huhtikuun julistus - ohjelma - liittohallitus - liittovaltuusto Vasemmistoliiton

Lisätiedot

Vieraantunut yksilö ja anominen yhteiskunta sosiaalisesta mediasta ratkaisu? Lehtori Matti Pesola Humanistinen ammattikorkeakoulu

Vieraantunut yksilö ja anominen yhteiskunta sosiaalisesta mediasta ratkaisu? Lehtori Matti Pesola Humanistinen ammattikorkeakoulu Vieraantunut yksilö ja anominen yhteiskunta sosiaalisesta mediasta ratkaisu? Lehtori Matti Pesola Humanistinen ammattikorkeakoulu Vieraantuminen ja anomia Sosiaalinen vieraantuminen (alienaatio), kuvaa

Lisätiedot

Kielet sähköistävät. Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta

Kielet sähköistävät. Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta Sähköä ilmassa IX valtakunnalliset lukiopäivät 12.- 12.11.2013 Kielet sähköistävät Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta Suomi

Lisätiedot

SAAMELAISOPETUS 2000 LUVUN POHJOISMAIDEN PERUSKOULUISSA - Vertaileva tutkimus kielellisten ihmisoikeuksien näkökulmasta Saamen tutkimuksen seminaari

SAAMELAISOPETUS 2000 LUVUN POHJOISMAIDEN PERUSKOULUISSA - Vertaileva tutkimus kielellisten ihmisoikeuksien näkökulmasta Saamen tutkimuksen seminaari SAAMELAISOPETUS 2000 LUVUN POHJOISMAIDEN PERUSKOULUISSA - Vertaileva tutkimus kielellisten ihmisoikeuksien näkökulmasta Ulla Aikio-Puoskari Saamen tutkimuksen seminaari Levi 01.10.2010 Tutkimuksen lähtökohtia

Lisätiedot

LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU

LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU LAADULLINEN TUTKIMUS Hanna Vilkka 1 LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU Hermeneuttinen tieteenihanne: intentionaaliset selitykset, subjektiivisuus, sanallinen/käsitteellinen tarkastelutapa, metodien moneus.

Lisätiedot

ESIPUHE... 3 SISÄLLYSLUETTELO... 4 1. JOHDANTO... 6

ESIPUHE... 3 SISÄLLYSLUETTELO... 4 1. JOHDANTO... 6 Sisällysluettelo ESIPUHE... 3 SISÄLLYSLUETTELO... 4 1. JOHDANTO... 6 2. LAADULLISEN TUTKIMUKSEN KÄSITTEITÄ... 9 1.1 TUTKIMUKSEN TEKEMISEN TAUSTAFILOSOFIAT... 10 1.2 LAADULLINEN TUTKIMUS VS. MÄÄRÄLLINEN

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ FSD2387 GERONTOLOGINEN SOSIAALITYÖ: HAASTATTELUAINEISTO 2000 FSD2387 GERONTOLOGICAL SOCIAL WORK: INTERVIEWS 2000 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Kipinää, liekkiä ja roihua

Kipinää, liekkiä ja roihua Kipinää, liekkiä ja roihua Sosiokulttuurinen innostaminen ja aito dialogisuus nuoren kohtaamisessa Alueelliset nuorisotyöpäivät, Nurmes 28.9.2016 Anita Mäntynen-Hakem Kohti innostusta ja innostamista

Lisätiedot

Mitäon yhteisöllisyys? Sosiokulttuurisen teorian mukaan oppimista tapahtuu, kun ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja osallistuvat yhteiseen

Mitäon yhteisöllisyys? Sosiokulttuurisen teorian mukaan oppimista tapahtuu, kun ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja osallistuvat yhteiseen KT Merja Koivula Mitäon yhteisöllisyys? Sosiokulttuurisen teorian mukaan oppimista tapahtuu, kun ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja osallistuvat yhteiseen toimintaan Osallistuminen ja oppiminen

Lisätiedot

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Eeva Willberg Pro seminaari ja kandidaatin opinnäytetyö 26.1.09 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys Tarkoittaa tutkimusilmiöön keskeisesti liittyvän tutkimuksen

Lisätiedot

9. Luento 23.3. Hyvä ja paha asenne itseen

9. Luento 23.3. Hyvä ja paha asenne itseen 9. Luento 23.3. Hyvä ja paha asenne itseen Hyvä ja paha 19.1.-30.3.2011 Helsingin suomenkielinen työväenopisto FM Jussi Tuovinen Luentoaineisto: http://opi.opisto.hel.fi/yleisluennot/ Hyvä ja paha asenne

Lisätiedot

Näkökulmana kulttuuri

Näkökulmana kulttuuri PUHP101 Vuorovaikutuksen dynamiikka FT Marko Siitonen Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Näkökulmana kulttuuri Mikä kulttuuri? vrt. viestintä -> lukemattomia määritelmiä näkökulmasta riippuen

Lisätiedot

Näkökulmana kulttuuri

Näkökulmana kulttuuri PUHP101 Vuorovaikutuksen dynamiikka FT Marko Siitonen Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Näkökulmana kulttuuri 1 Mikä kulttuuri? vrt. viestintä -> lukemattomia määritelmiä näkökulmasta riippuen

Lisätiedot

TIEDONINTRESSI. Hanna Vilkka. 10. huhtikuuta 12

TIEDONINTRESSI. Hanna Vilkka. 10. huhtikuuta 12 TIEDONINTRESSI Hanna Vilkka JÜRGEN HABERMASIN TEORIA TIEDONINTRESSEISTÄ Kokemukset organisoituvat yhteiskunnalliseksi tiedoksi pysyvien ja luonnollisten maailmaa kohdistuvien tiedon intressien avulla.

Lisätiedot

Ihminen toimii parhaimmillaan, luovimmillaan ja innovaatiokykyisimmillään, kun lähtökohdaksi otetaan kunkin olemassa olevat vahvuudet.

Ihminen toimii parhaimmillaan, luovimmillaan ja innovaatiokykyisimmillään, kun lähtökohdaksi otetaan kunkin olemassa olevat vahvuudet. Ihminen toimii parhaimmillaan, luovimmillaan ja innovaatiokykyisimmillään, kun lähtökohdaksi otetaan kunkin olemassa olevat vahvuudet. Coachingin tavoitteena on asiakkaan parempi itsetuntemus sekä asiakkaan

Lisätiedot

Mitä kuva kertoo? Vastuullinen, osallistuva ja vaikuttava nuori

Mitä kuva kertoo? Vastuullinen, osallistuva ja vaikuttava nuori Mitä kuva kertoo? Luokat 5 9 Toinen aste Vastuullinen, osallistuva ja vaikuttava nuori 408 Tehtävä: Pohditaan, millaisia käsityksiä verkossa olevista kuvista saa tarkastelemalla muiden nuorten profiilikuvia.

Lisätiedot

Tekstin rakenne ja epälineaarinen työskentely. Kandidaattiseminaarin kielikeskuksen osuus, tekstipaja 1

Tekstin rakenne ja epälineaarinen työskentely. Kandidaattiseminaarin kielikeskuksen osuus, tekstipaja 1 Tekstin rakenne ja epälineaarinen työskentely Kandidaattiseminaarin kielikeskuksen osuus, tekstipaja 1 tiina.airaksinen@aalto.fi Kirjoittaminen on palapelin kokoamista Kirjoittaminen on toimintaa Jörn

Lisätiedot

Uni ja lepo töissä sallittua vai kiellettyä?

Uni ja lepo töissä sallittua vai kiellettyä? Uni ja lepo töissä sallittua vai kiellettyä? 21.8.2014 Professori, KTT, Anu Valtonen Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tausta Tutkimusprojekti New Sleep Order Mitä on tapahtumassa unen ja

Lisätiedot

Ikääntyneiden lähiöasukkaiden suhde paikkaan. Kalle Puolakka, Ilkka Haapola, Marjaana Seppänen

Ikääntyneiden lähiöasukkaiden suhde paikkaan. Kalle Puolakka, Ilkka Haapola, Marjaana Seppänen Ikääntyneiden lähiöasukkaiden suhde paikkaan Kalle Puolakka, Ilkka Haapola, Marjaana Seppänen Paikka Paikan kaksi merkitystä: 1) Paikka fyysisenä kokonaisuutena, jossa ihminen toimii ja liikkuu. Erilaiset

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2521 Nuorisobarometri 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Liite A: Kyselylomake

Liite A: Kyselylomake 1/4 2/4 3/4 4/4 Liite B: Kyselyyn liitetty viesti 1/1 Hei, olen Saija Vuorialho Helsingin yliopiston Fysikaalisten tieteiden laitokselta. Teen Pro gradu tutkielmaani fysiikan historian käytöstä lukion

Lisätiedot

Tasa-arvoista ja sukupuolisensitiivistä varhaiskasvatusta

Tasa-arvoista ja sukupuolisensitiivistä varhaiskasvatusta Tasa-arvoista ja sukupuolisensitiivistä varhaiskasvatusta Outi Ylitapio-Mäntylä Lapin yliopisto Seminaari 27.10.2011: Varhaiskasvatus ja perusopetus edistämään tyttöjen ja poikien tasa-arvoa Lastentarhaopettajien

Lisätiedot

Isät turvallisuuden tekijänä

Isät turvallisuuden tekijänä Isät turvallisuuden tekijänä Mitä on väkivalta Väkivalta on fyysisen voiman tai vallan tahallista käyttöä tai sillä uhkaamista, joka kohdistuu ihmiseen itseensä, toiseen ihmiseen tai ihmisryhmään tai yhteisöön

Lisätiedot

Kari Uusikylä professori emeritus Helsingin yliopisto

Kari Uusikylä professori emeritus Helsingin yliopisto Kari Uusikylä professori emeritus Helsingin yliopisto Tavoitteista vuorovaikutusta, joka tähtää oppilaiden persoonallisuudenkehityksen edistämiseen kasvatustavoitteiden suunnassa. (Matti Koskenniemi) Mikä

Lisätiedot

Venäläistaustaiset naiset Suomessa: sukupuoliroolit ja perhe. Pirjo Pöllänen Itä-Suomen yliopisto Karjalan tutkimuslaitos & yhteiskuntapolitiikka

Venäläistaustaiset naiset Suomessa: sukupuoliroolit ja perhe. Pirjo Pöllänen Itä-Suomen yliopisto Karjalan tutkimuslaitos & yhteiskuntapolitiikka Venäläistaustaiset naiset Suomessa: sukupuoliroolit ja perhe Pirjo Pöllänen Itä-Suomen yliopisto Karjalan tutkimuslaitos & yhteiskuntapolitiikka Venäläiset maahanmuuttajat Suomessa Venäläisiä maahanmuuttajia

Lisätiedot

Pohdittavaa harjoituksenvetäjälle: Jotta harjoituksen tekeminen olisi mahdollista, vetäjän on oltava avoin ja osoitettava nuorille, että kaikkien

Pohdittavaa harjoituksenvetäjälle: Jotta harjoituksen tekeminen olisi mahdollista, vetäjän on oltava avoin ja osoitettava nuorille, että kaikkien Mitä seksi on? Tavoite: Harjoituksen tavoitteena on laajentaa näkemystä siitä, mitä seksi on. Monille seksi on yhtä kuin vaginaalinen yhdyntä/emätinseksi. Reilu seksi projektissa seksillä tarkoitetaan

Lisätiedot

Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja & Erika Niemi

Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja & Erika Niemi Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria Elina Kataja & Erika Niemi Mitä osallisuus tarkoittaa? Kohtaamista, kunnioittavaa vuorovaikutusta, äänen antamista, mielipiteiden

Lisätiedot

Mies ja seksuaalisuus

Mies ja seksuaalisuus Mies ja seksuaalisuus Kun syntyy poikana on Kela-kortissa miehen henkilötunnus. Onko hän mies? Millaista on olla mies? Miehen keho eli vartalo Kehon kehittyminen miehen kehoksi alkaa, kun pojan vartalo

Lisätiedot

Työryhmä 3: Sosiaalipedagogiset tutkimusmenetelmät opetuksessa

Työryhmä 3: Sosiaalipedagogiset tutkimusmenetelmät opetuksessa Työryhmä 3: Sosiaalipedagogiset tutkimusmenetelmät opetuksessa Sosiaalipedagogiikan kouluttajatapaaminen 21.11.2014 Elina Nivala & Sanna Ryynänen Lähtökohtia 1. Tutkimusmenetelmien osaaminen ei kuulu yksinomaan

Lisätiedot

8. LAPSEN OIKEUDET JA KESTÄVÄ KEHITYS

8. LAPSEN OIKEUDET JA KESTÄVÄ KEHITYS 87 8. LAPSEN OIKEUDET JA KESTÄVÄ KEHITYS Lapsella on oikeus hänen ruumiillisen, henkisen, hengellisen, moraalisen ja sosiaalisen kehityksensä kannalta riittävään elintasoon. Artikla 27 Ihmisen erilaiset

Lisätiedot

Koulutilastoja Kevät 2014

Koulutilastoja Kevät 2014 OPETTAJAT OPPILAAT OPETTAJAT OPPILAAT Koulutilastoja Kevät. Opiskelijat ja oppilaat samaa Walter ry:n työpajat saavat lähes yksimielisen kannatuksen sekä opettajien, että oppilaiden keskuudessa. % opettajista

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan!

Tervetuloa esiopetusiltaan! Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetus Järvenpäässä toimintakaudella 2010-2011 Esiopetuksen hakemusten palautus 19.2. mennessä Tiedot esiopetuspaikasta 31.5. mennessä Esiopetus alkaa 1.9.2010 ja päättyy

Lisätiedot

Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa. Heikki Wiik 15.3.2016

Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa. Heikki Wiik 15.3.2016 Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa Heikki Wiik 15.3.2016 Johtajan paikka? 4 5 Johtaminen on palvelutehtävä. Palvelutehtävän ytimessä on kyky ja halu auttaa toisia ihmisiä kasvamaan täyteen

Lisätiedot

KUNNANNIMI JA PAIKALLISIDENTITEETTI: ASUKASKYSELYN TULOKSIA

KUNNANNIMI JA PAIKALLISIDENTITEETTI: ASUKASKYSELYN TULOKSIA KUNNANNIMI JA PAIKALLISIDENTITEETTI: ASUKASKYSELYN TULOKSIA Paula Sjöblom, dosentti, kieli- ja käännöstieteiden laitos Ulla Hakala, KTT, markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos Satu-Päivi

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT

KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT Opiskelijan nimi Maija-Kerttu Sarvas Sähköpostiosoite maikku@iki.f Opiskelumuoto 1 vuosi Helsinki Tehtävä (merkitse myös suoritusvaihtoehto A tai B) KAS 3A osa II Tehtävän

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Cross-Border Citizen Scientists

Cross-Border Citizen Scientists Cross-Border Citizen Scientists TEEMA 4: Cross the line! (mentaaliset rajat) Joni Virkkunen Karjalan tutkimuslaitos, Itä-Suomen yliopisto Lappeenranta, 8.10.2013 Johdantoa Mentaaliset rajat ETHNISYYS ETNISET

Lisätiedot

Tehtävät. tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8. Tunteet kehossani. ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus

Tehtävät. tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8. Tunteet kehossani. ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus Tehtävät tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8 1 Tunteet kehossani Kirjoita tai piirrä, missä seuraavassa listatut tunteet tuntuvat kehossasi ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus Mukailtu lähde: mielenterveystalo.fi

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Seitsemännen vuosiluokan maantiedossa tutustutaan maapallon karttakuvaan, erityisesti Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan.

Seitsemännen vuosiluokan maantiedossa tutustutaan maapallon karttakuvaan, erityisesti Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan. 1 Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Maantieto Maantiedon opetuksessa tutkitaan maapalloa ja sen erilaisia alueita sekä alueellisia ilmiöitä. Opetuksen tulee kehittää oppilaiden maantieteellistä maailmankuvaa

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006

KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006 KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006 QUESTIONNAIRE: FSD2209 STUDENT EXCHANGE EXPERIENCES OF UNIVERSITY

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

Perinnöllinen informaatio ja geneettinen koodi.

Perinnöllinen informaatio ja geneettinen koodi. Tehtävä A1 Kirjoita essee aiheesta: Perinnöllinen informaatio ja geneettinen koodi. Vastaa esseemuotoisesti, älä käytä ranskalaisia viivoja. Piirroksia voi käyttää. Vastauksessa luetaan ansioksi selkeä

Lisätiedot

Nainen ja seksuaalisuus

Nainen ja seksuaalisuus Nainen ja seksuaalisuus Kun syntyy tyttönä on Kela-kortissa naisen henkilötunnus. Onko hän nainen? Millaista on olla nainen? Naisen keho Kun tytöstä tulee nainen, naiseus näkyy monella tavalla. Ulospäin

Lisätiedot

KTKP040 Tieteellinen ajattelu ja tieto

KTKP040 Tieteellinen ajattelu ja tieto KTKP040 Tieteellinen ajattelu ja tieto Tutkimuksellisia lähestymistapoja 15.2.2016 Timo Laine 1. Miksi kasvatusta tutkitaan ja miksi me opiskelemme sen tutkimista eikä vain tuloksia? 2. Tutkimisen filosofiset

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Jokainen haastattelija muotoilee pyynnön omaan suuhunsa sopivaksi sisällön pysyessä kuitenkin samana.

Jokainen haastattelija muotoilee pyynnön omaan suuhunsa sopivaksi sisällön pysyessä kuitenkin samana. Muistatko? hanke Kysymykset yksilöhaastatteluun Alkulämmittelynä toimivat jokaisen haastattelun alussa täytettävän perustietolomakkeen kysymykset (nimi, syntymäaika ja paikka, osoite jne.). Haastattelun

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

Tekstianalyysi Lotta Lounasmeri Viestinnän laitos

Tekstianalyysi Lotta Lounasmeri Viestinnän laitos Viestinnän menetelmät I Tekstianalyysi 03.12. 2008 Lotta Lounasmeri Viestinnän laitos Tekstintutkimuksen konstruktivistinen lähtl htökohta Sosiaalinen konstruktivismi -> > todellisuuden sosiaalinen rakentuminen.

Lisätiedot

What do you do when you see that your colleague does something wrong? Learning organization and tools for expressing criticism

What do you do when you see that your colleague does something wrong? Learning organization and tools for expressing criticism What do you do when you see that your colleague does something wrong? Learning organization and tools for expressing criticism Originally: Alessandro Sicora 1 7. 1 0. 2 0 1 1 H A N N A M A I J A L A (

Lisätiedot

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen 15.9.2014 I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS I NÄKÖKULMIA Hyvä tutkimussuunnitelma Antaa riittävästi tietoa, jotta ehdotettu tutkimus voidaan arvioida. Osoittaa,

Lisätiedot

Tuloksellisen yhteistyön anatomia, verkottumisen kollektiivinen nerous.

Tuloksellisen yhteistyön anatomia, verkottumisen kollektiivinen nerous. Tuloksellisen yhteistyön anatomia, verkottumisen kollektiivinen nerous. Vaikuta ja vaikutu 17.09.2009 marko.parkkinen@seedi.fi +358445802676 1 Verkottumisesta puhuttaessa on hyvä muistaa, että ihminen

Lisätiedot

Oppiminen narratiivisena prosessina. Eero Ropo Kasvatustieteiden yksikkö

Oppiminen narratiivisena prosessina. Eero Ropo Kasvatustieteiden yksikkö Oppiminen narratiivisena prosessina Eero Ropo Kasvatustieteiden yksikkö 2 Esityksen pääkohdat Narratiivisuuden taustasta kasvatustieteissä Oppiminen narratiivisena prosessina Narratiivinen identiteetti

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Yksi totuus vai monta todellisuutta? Johtajuus sosiaalisena konstruktiona

Yksi totuus vai monta todellisuutta? Johtajuus sosiaalisena konstruktiona Yksi totuus vai monta todellisuutta? Johtajuus sosiaalisena konstruktiona Sosiaalinen konstruktionismi Lähtökohdat sosiologiassa ja tieteenfilosofiassa Alkuteoksena pidetään klassista teosta Berger & Luckmann

Lisätiedot