Arviomuistio mahdollisista lainsäädäntötarpeista ns. pikaluottoihin liittyvien ongelmien

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arviomuistio mahdollisista lainsäädäntötarpeista ns. pikaluottoihin liittyvien ongelmien"

Transkriptio

1 OIKEUSMINISTERIÖ Lainvalmisteluosasto Lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen Arviomuistio mahdollisista lainsäädäntötarpeista ns. pikaluottoihin liittyvien ongelmien ehkäisemiseksi 1. Johdanto Pikaluotoilla tarkoitetaan tyypillisesti summaltaan pieniä, alle kolmen kuukauden pituisia kulutusluottoja, joita tarjotaan matkapuhelimen välityksellä tai Internetissä ja joiden saamiseksi ei edellytetä vakuuksia. Usein niiden määrä on ja lainaaika 14 päivää. Pikaluotoissa luoton hinta ilmoitetaan usein koron sijasta käsittely- ja toimituskuluina, joiden määrä muunnettuna todelliseksi vuosikoroksi voi kohota hyvin korkeaksi. Tässä muistiossa käsitellään tilastotietojen ja lainsäädännön yleisesittelyn jälkeen pikaluottoihin liittyneitä ongelmia, vaihtoehtoja niiden ratkaisemiseksi ja mahdollisia lainsäädäntötoimenpiteitä. Kauppa- ja teollisuusministeriö on valmistelemassa yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa erillistä muistiota tarpeesta edellyttää pikaluottojen tarjoajilta rekisteröintiä tai toimilupaa ennen toiminnan aloittamista. 2. Tilastotietoa Suomen Pankin tilastojen mukaan Suomen rahalaitosten euromääräiset lainat kotitalouksille olivat vuoden 2006 lopussa määrältään 77,9 miljardia euroa. Kotitalouksille myönnettyjen lainojen kanta on kasvanut tällä vuosituhannella vuosittain. Asuntolainojen kanta on kasvanut jyrkimmin, mutta myös kulutusluottojen määrä on kasvanut voimakkaasti. Vuoden 2006 lopussa kulutusluottojen määrä oli 10,1 miljardia euroa, kun se vuoden 2002 lopussa oli 6,7 miljardia euroa. Luottokannan nopeasta kasvusta huolimatta suomalaiset ovat edelleen vähävelkaisempia kuin useimpien muiden Euroopan maiden kuluttajat. Tarkempia tietoja luottomääristä on liitteen 1 taulukossa. Pikaluottoja tarjoavat yritykset eivät ole Suomen Pankin tilastoissa tarkoitettuja rahalaitoksia, koska ne eivät rahoita toimintaansa talletuksilla, eikä niiden toiminnan laajuudesta ole muutoinkaan saatavissa tarkkoja tilastotietoja. Tiedossa on, että pikaluottoyritysten määrä on kasvanut viime aikoina voimakkaasti: syksyllä 2006 näitä yrityksiä oli Kuluttajaviraston tietojen mukaan noin 20, kun niitä nyt on tiettävästi liki 50. Rahoitustarkastuksen kesällä 2006 tekemän kyselyn mukaan suomalaisten pikaluottoyritysten asiakaskunta on pääosin vuotiaita. Kauppa- ja teollisuusministeriön

2 2 syksyllä 2006 teettämä tutkimus koski vuotiaita ja sen mukaan pikaluottoa otetaan mm. ruokaan, velkojen maksuun sekä juhlimiseen. Pikaluottoja käyttävät erityisesti pienituloiset, joiden oman talouden hallinta on vaikeutunut. Yli puolet pikaluottoon turvautuneista oli ottanut lyhytaikaista kertaluottoa useammin kuin kolmasti. Suomen Asiakastieto kerää tietoja velkomustuomioiden määrästä sekä jaottelee tuomiot yhdeksään luokkaan sen mukaan, minkä tyyppiseen saatavaan tuomio liittyy. Pikaluotot näyttäisivät kuuluvan luokkaan tili- ja kertaluotot, joiden osuus on kasvanut vuodesta 2005 alkaen tuntuvasti. Tämän luokan osuus velkomustuomioista oli vuonna ,2 %, kun se tammi-kesäkuussa 2007 oli 34,7 %. Tämän luokan sisällä näyttäisivät lisääntyneen myös pienet, alle 200 :n suuruiset luotot. Vuonna 2005 tällaisia pieniä luottoja koskevia tuomioita oli Suomen Asiakastiedon keräämien tietojen mukaan 2100 kpl, kun niitä tammi-syyskuussa 2006 oli 6800 kpl. Velkomustuomioiden kokonaismäärässä on tapahtunut alkuvuonna selvää nousua. Kesä-tammikuussa 2007 annettiin henkilöön kohdistuvia velkomustuomioita noin kappaletta, kun niiden määrä vastaavana ajanjaksona vuosina vaihteli :stä :ään. Eräissä käräjäoikeuksissa kasvu on ollut vielä jyrkempää. Esimerkiksi Turun käräjäoikeudessa summaarisia velkomustuomioita, jotka kuuluivat luokkaan velkasuhteeseen perustuvat saatavat, oli vuosina reilut 3000 kappaletta vuodessa, vuonna 2006 noin 5700 kappaletta ja syyskuun 15. päivään mennessä kuluvana vuonna noin 5100 kappaletta. 3. Pikaluottoja koskeva lainsäädäntö pääpiirteittäin 3.1. Nykytilanne Keskeisimmät säännökset kulutusluottojen markkinoinnista ja kulutusluottosuhteesta sisältyvät kuluttajansuojalain (38/1978) 7 lukuun. Näitä säännöksiä sovelletaan pääsääntöisesti myös pikaluottoihin. Pikaluottoihin ei kuitenkaan sovelleta säännöksiä luoton todellisen vuosikoron ilmoittamisesta markkinoinnissa, ennen luottosopimuksen tekemistä annettavista tiedoista ja luottosopimuksen sisällöstä ja muodosta. Kuluttajansuojalain 7 luvun lisäksi pikaluottoja koskevat kuluttajansuojalain 6 a luvun säännökset rahoituspalvelujen etämyynnistä. Olennaisia ovat myös muun muassa korkolain (633/1982) ja saatavien perinnästä annetun lain (513/1999) säännökset. Suomessa ei ole elinkeino-oikeudellisia säännöksiä kulutusluottojen tarjoamisesta. Pikaluottojen tai muiden kulutusluottojen tarjoaminen ei edellytä toiminnan harjoittajalta ennakolta saatua toimilupaa tai rekisteröintiä Valmisteilla oleva uusi kulutusluottodirektiivi Neuvosto on hyväksynyt uutta kulutusluottodirektiiviä koskevan yhteisen kannan 20 päivänä syyskuuta 2007, ja alkamassa on nyt direktiiviehdotuksen toinen käsittely Euroopan parlamentissa. Käsittelystä odotetaan vaikeaa ja on mahdollista, että direktiivi hyväksytään lopullisesti vasta keväällä 2008.

3 3 Yhteisen kannan mukaan direktiivi ei koske pieniä, alle 200 :n suuruisia luottoja. Siten kunkin jäsenvaltion harkintaan jäisi, soveltaako se direktiivin säännöksiä myös pieniin luottoihin vai säätääkö se erityissäännöksiä näistä luotoista. 4. Esitettyjä ongelmia ja vaihtoehtoja niiden ratkaisemiksi Nykyiset säännökset Ongelma 1: Luottoja on otettu toisten henkilöiden nimissä. Erityisesti ongelmana on, että alaikäiset ottavat luottoja vanhempiensa matkapuhelimella. Luotonantajille ei ole lainsäädännössä asetettu nimenomaista velvollisuutta tunnistaa lainanhakija. Luotto- ja rahoituslaitoksilla sekä muilla rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetussa laissa (68/1998) tarkoitetuilla ilmoitusvelvollisilla on kuitenkin rahapesun ja terrorismin rahoituksen estämiseksi, tutkimiseksi ja selvittämiseksi asetettu velvollisuus tunnistaa vakituiset asiakkaansa ja suuremmissa liiketoimissa myös muut asiakkaansa. Kuluttaja-asiamies on valvontatoiminnassaan edellyttänyt, että kaikki luotonantajat järjestävät luotonannon asianmukaisesti ja luotettavasti. Luotonantajan on erityisesti huolehdittava siitä, että järjestelmä on riittävän turvallinen yleisten väärinkäyttötilanteiden estämiseksi eikä vaaranna yleisesti kuluttajien oikeusturvaa esimerkiksi siten, että lainaa saa käyttämällä toisen henkilön matkapuhelinta ja tämän henkilötunnusta. Jos järjestelmä ei ole riittävän turvallinen väärinkäyttötilanteiden estämiseksi, luotonantaja kantaa kuluttaja-asiamiehen mukaan riskin väärinkäytöstä. Myös tietosuojavaltuutettu on edellyttänyt, että luotonantajien on tunnistettava asiakkaansa, jotta käsiteltävien henkilötietojen virheettömyys voitaisiin varmistaa henkilötietolain (523/1999) 8 :ssä edellytetyllä tavalla. Holhoustoimesta annetun lain (442/1999) mukaan pääsääntönä on, että alaikäisellä tai muulla vajaavaltaisella ei ole oikeutta tehdä sopimuksia tai muita oikeustoimia. Poikkeuksen muodostavat sellaiset oikeustoimet, jotka ovat olosuhteisiin nähden tavanomaisia ja merkitykseltään vähäisiä. Oikeuskirjallisuudessa ja oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, ettei edes summaltaan vähäisen luoton ottamista ole pidettävä laissa tarkoitettuna vähäisenä oikeustoimena, joka vajaavaltaisella olisi oikeus tehdä. Jos vajaavaltaisen edunvalvoja tai vajaavaltainen itse täysivaltaiseksi tultuaan ei hyväksy oikeustointa eli tässä tapauksessa luottosopimusta, luottosopimus ei sido vajaavaltaista. Suoritukset on tällöin molemminpuolisesti palautettava tai, ellei tämä ole mahdollista esimerkiksi sen vuoksi, että suoritus ei enää ole tallella, osapuolten tulee korvata suorituksen arvo. Vajaavaltaisen korvausvelvollisuutta on kuitenkin helpotettu siten, että vajaavaltainen on velvollinen suorittamaan korvausta enintään sen määrän, mikä on käytetty hänen kohtuulliseen elatukseensa tai mikä on muutoin tullut hänen hyödykseen. Säännöstä koskevissa yksityiskohtaisissa perusteluissa (HE 146/1998 vp) ei selvitetä tarkemmin sitä, mitä muutoin on tullut hänen hyödykseen tarkoittaa, eikä tiettävästi myöskään tuomioistuinkäytäntöä säännöksestä ole. Kuluttajavalituslautakunnan rat-

4 4 kaisusuosituksessa on katsottu opintolainan tulleen alaikäisen hyödyksi. Vanhempien mahdollisuutta vedota tähän säännökseen on käytännössä vaikeuttanut myös se, että alaikäinen on luoton saadakseen yleensä käyttänyt vanhempiensa henkilötietoja. Johtopäätöksiä Lainanhakijan luotettava tunnistaminen ja sen varmistaminen, että sopimusosapuolena ei ole alaikäinen, on tärkeää. Tämän velvoitteen korostamiseksi on syytä säätää luotonantajalle nimenomainen velvollisuus tunnistaa luotettavasti lainanhakija. Riittävää ei ole pelkästään matkapuhelimen liittymätietojen ja henkilötunnuksen avulla tapahtuva lainanhakijan henkilöllisyyden varmistaminen. Edellyttämällä riittävien luotettavien tunnistamismenetelmien käyttämistä voidaan myös estää se, että alaikäiset pystyvät käyttämään vanhempiensa henkilötietoja luoton saamiseksi. Lainsäädäntötoimien ohella on tarpeen selvittää käytännön mahdollisuuksia edistää luotettavien sähköisten tunnistamismenetelmien, kuten Tupas-tunnistamispalvelun, käyttöönottoa pikaluottoja tarjottaessa. Tupas-tunnistamispalvelun käyttöä on vaikeuttanut sen saatavuudessa esiintyneet ongelmat. Suoritusten palauttamiseen käytännössä liittyneiden ongelmien vuoksi on syytä selvittää tarkemmin, ovatko holhoustoimilain asiaa koskevat säännökset riittävän selkeät ja voidaanko niiden toimivuutta parantaa. Nykyiset säännökset Ongelma 2: Lainanhakija ei voi vaivatta vertailla pikaluoton hintaa muiden luottojen hintaan Kuluttajansuojalain 7 luvun mukainen velvollisuus ilmoittaa luoton todellinen vuosikorko markkinoinnissa ei koske pieniä luottoja eikä lyhytaikaisia, alle kolmen kuukauden pituisia luottosopimuksia. Taloudenhallinnan neuvottelukunta on antanut marraskuussa 2006 suosituksen todellisen vuosikoron ilmoittamisesta luoton markkinoinnissa myös silloin, kun laki ei siihen velvoita. Kuluttajavirastosta saatujen tietojen mukaan osa yrityksistä on alkanut ilmoittaa luoton todellisen vuosikoron myös pikaluotoissa, mutta kattavasti suositusta ei noudateta. Johtopäätöksiä Todellisen vuosikoron tarkoituksena on kertoa yhdellä luvulla luotosta aiheutuvista kokonaiskustannuksista ja helpottaa siten eri luottotuotteiden vertailua. On syytä laajentaa velvollisuus kertoa markkinoinnissa luoton todellinen vuosikorko koskemaan myös pieniä ja lyhytaikaisia luottosopimuksia, koska näissä luottosopimuksissa luoton hinta muodostuu usein käsittely- ja toimituskustannuksista koron sijasta, mikä on omiaan vaikeuttamaan vertailua muihin luottotuotteisiin. Näin voidaan edesauttaa sitä, että kuluttajien päätökset luoton ottamisesta perustuvat asiallisiin tietoihin.

5 5 Jos laajennus tehdään, on harkittava, onko tarkoituksenmukaista käyttää todellisen vuosikoron laskemisessa kulutusluottodirektiiviin sisältyvää kaavaa vai onko sitä syytä jotenkin mukauttaa. Nykyiset säännökset Ongelma 3: Luotoista perittävät korot ja muut kulut ovat korkeita sekä luottoaikana että luoton maksun viivästyessä Luoton hintaa (ns. juoksukorkoa ja muita kuluja) ei Suomessa säännellä. Toimintaan voidaan kuitenkin periaatteessa puuttua rikoslain kiskontaa ja kuluttajansuojalain kohtuuttomia sopimusehtoja koskevien säännösten nojalla. Kiskonnasta on rikoslain 36 luvun 6 :n mukaan tuomittava se, joka luotonannossa ottaa tai edustaa itselleen tai toiselle korkoa tai muuta taloudellista etua, joka huomattavasti ylittää julkisen valvonnan alaisten rahalaitosten vastaavassa luotonannossa ottaman tavanomaisen koron. Pikaluottojen korkoa ja kuluja pitäisi siis verrata pankkien tarjoamiin vastaavankestoisiin ja suuruisiin luottoihin. Koska pankit tai muut säännöksessä tarkoitetut rahoituslaitokset eivät tiettävästi tarjoa pikaluottojen kaltaisia luottoja, on säännöksen soveltaminen ongelmallista. Kuluttajansuojalain 4 luvun 1 :n mukaan sopimusehtoa voidaan sovitella, jos se on kuluttajan kannalta kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen. Sopimuksen ehtona pidetään myös vastikkeen määrää koskevaa sitoumusta. Oikeuskäytäntöä säännöksestä ei ole. Kulutusluottoihin liittyville viivästyskoroille on asetettu korkolain 4 :ssä yläraja, jota korkeampaa viivästyskorkoa ei kuluttajalta voida periä. Poikkeuksen muodostavat ainoastaan tapaukset, joissa velan juoksukorko on korkeampi kuin lakisääteinen viivästyskorko. Tällöinkään luotonjärjestelypalkkiota tai muita kertaluonteisia palkkioita, esimerkiksi pikaluotoissa tyypillisesti perittäviä käsittely- ja toimituskuluja, ei voida velan maksun viivästyessä muuntaa juoksukoroksi ja niiden perimistä jatkaa viivästysaikana. Viivästyskorkoa voidaan yksittäistapauksessa sovitella. Sovittelumahdollisuus koskee myös sellaisia tapauksia, joissa korkea viivästyskorko johtuu korkeasta juoksukorosta. Lainsäädäntö eräissä muissa maissa Jäljempänä selvitetään taustaksi korkosääntelyä Ranskassa, Saksassa ja Isossa-Britanniassa. Ranskassa ja Saksassa on voimassa korkokatto ja korkokaton asettamista harkittiin myös Isossa-Britanniassa, mutta tehdyn selvityksen perusteella siitä säätämisestä päätettiin luopua. Näissä maissa ei ole markkinoilla Suomessa tarjotun kaltaisia pikaluottoja. Iso-Britanniassa tosin tarjotaan pieniä luottoja kotimyyntinä. Ranskassa luoton todellinen vuosikorko saa olla enintään 33 % suurempi kuin se luoton keskimääräinen korko, jonka Ranskan keskuspankki neljännesvuosittain määrittää. Luottomäärästä ja -tyypistä riippuen enimmäiskoron määrä vaihteli vuoden 2006 ensimmäisenä vuosineljänneksenä 8,40 %:sta 20,21 %:iin. Ranskassa on käytössä laaja todellisen vuosikoron määritelmä: lähtökohtaisesti kaikki pakolliset maksut on otetta-

6 6 va huomioon todellista vuosikorkoa laskettaessa. Myös viivästysseuraamukset on määritelty laissa. Sääntely ei ole kuitenkaan kattavaa, vaan kuluttajalta voidaan lain enimmäismääristä huolimatta periä esimerkiksi eräitä hallinnollisia kuluja. Saksassa enimmäiskorkoa ei ole asetettu laissa, mutta vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan korko saa olla enintään kaksinkertainen verrattuna kyseisen luottotyypin keskimääräiseen korkoon. Saksan keskuspankki julkaisee kuukausittain kunkin luottotyypin keskimääräisen koron. Kotitalouksille tarjottavissa luotoissa erotellaan kaksi luottotyyppiä, kulutusluotot ja luotolliset käyttelytilit. Esimerkiksi vuonna 2006 korkokatto oli korkeimmillaan 21,6 %. Lähtökohtaisesti kaikki pakolliset maksut on otettava huomioon todellista vuosikorkoa laskettaessa. Käytännössä kuitenkin eräitä tyypillisiä kuluja ei oteta laskennassa huomioon eivätkä nämä kulut siten ole korkosääntelyn piirissä. Myös viivästyskorolle on asetettu lakisääteinen yläraja. Isossa-Britanniassa tehdyn tutkimuksen mukaan korkokatto on johtanut Ranskassa ja Saksassa luottojen hinnoittelurakenteen muuttumiseen. Koska korkoa ei voida periä yli enimmäismäärän, hintapaine on kohdistunut sääntelyn yksityiskohdista riippuen joko liitännäisistä palveluista perittäviin maksuihin taikka viivästystapauksissa perittäviin maksuihin. Samoin korkosääntely on tutkimuksen mukaan johtanut siihen, että osa kuluttajista syrjäytyy luottomarkkinoilta. Lisäksi korkokattosääntely vähentää markkinoilla olevien luottotuotteiden määrää. Esimerkiksi Saksassa summaltaan pienten luottojen tarjonta on vähäistä. Tutkimuksessa todettiin myös, että Saksassa ja Ranskassa on laajemmat pimeät luottomarkkinat kuin Isossa-Britanniassa, jossa korkosääntelyä ei ole. Eräitä perustuslakiin liittyviä näkökohtia Korkosääntelyä on valtiosääntöoikeudellisesti arvioitava ennen muuta omaisuudensuojaa koskevan perustuslain 15 :n kannalta. Perusoikeutta rajoittavan tai siihen puuttuvan sääntelyn tulee olla perusteiltaan hyväksyttävää ja painavan yhteiskunnallisen tarpeen vaatimaa sekä välttämätöntä hyväksyttävän tarkoituksen saavuttamiseksi. Lisäksi sääntelyn on oltava oikeasuhtaista niin, että perusoikeuteen puuttuminen ei saa johtaa yksilön kannalta kohtuuttomiin lopputuloksiin. Perustuslakivaliokunta on käsitellyt omaisuudensuojaa hintojen vahvistamisen yhteydessä muun muassa lausunnoissaan PeVL 32/2004 vp (teleyritykset), PeVL 36/2004 vp (sähköyritykset) ja 31/2006 vp (taksiliikenteen harjoittaminen). Sähkö- ja teleyritysten omistajille ehdotetuilla rajoituksilla ja velvoitteilla on pyritty turvaamaan tai luomaan kilpailuedellytyksiä, ja ne katsottiin perustuslainmukaiseksi ottaen huomioon kysymyksessä olevan omaisuuden ja markkinoiden erityisluonne. Taksiliikenteen osalta merkityksellisenä pidettiin sitä, että kysymys on erityislaatuisesta liiketoiminnasta, jossa asiakkaalla ei yleensä ole etukäteen mahdollista valita vapaasti palvelun tarjoajaa ja tehdä palveluja koskevia hintavertailuja. Perustuslakivaliokunta on käsitellyt velkojien omaisuudensuojaa muun muassa viivästyskorkolain (PeVL 5/2002 vp), velkajärjestelylain (PeVL 33/2002 vp) ja perintälain (PeVL 27/2004 vp) muuttamisen yhteydessä. Näissä kaikissa lausunnoissa katsottiin, että velallisten selviytymismahdollisuuksien edistäminen on perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävä peruste puuttua velkojan varallisuusarvoisiin oikeuksiin. Viivästyskorkosääntelyn oikeasuhtaisuutta harkitessaan perustuslakivaliokunta piti mer-

7 7 kityksellisenä sitä, että sääntely kohdistui nimenomaan viivästyskorkoon eikä kysymys ollut sopimuksen varsinaiseen ydinsisältöön kuuluvasta sellaisesta ehdosta, jonka perusteella velkojan tuotto-odotukset tyypillisesti määräytyvät. Johtopäätöksiä Korkosääntelyn vaikutusten arviointi on vaikea ja monitahoinen kysymys. Etuna sääntelyssä olisi selkeys ja se, että joissakin tapauksissa yksittäisten kuluttajien maksama korko alentuisi. Toisaalta korkokaton asettamisella olisi todennäköisesti joukko epätoivottavia vaikutuksia. Hintarakenteet voisivat muuttua vähemmän läpinäkyviksi, osa heikommassa asemassa olevia kuluttajia saattaisi syrjäytyä luottomarkkinoilta ja markkinoilla olevien luottotuotteiden määrä voisi vähentyä. Onkin tarkoituksenmukaista, että pikaluottojen korkeisiin hintoihin pyritään ainakin ensi vaiheessa puuttumaan muilla keinoilla kuin hintasääntelyllä, kuten parantamalla kuluttajan mahdollisuuksia vertailla erilaisten luottotuotteiden hintoja. Lisäksi rikoslain koronkiskontaa koskevien säännösten osalta on syytä selvittää, voitaisiinko perityn koron tai muun korvauksen asianmukaisuuden arvioimiseksi käyttää muuta vertailukohtaa kuin pankkien tai muiden julkisessa valvonnassa olevien rahalaitosten vastaavassa luotonannossa perimiä korkoja ja kuluja. Kuten edellä todettiin, tämä arviointikriteeri on ongelmallinen, koska julkisen valvonnan alaiset rahalaitokset eivät tiettävästi tarjoa pikaluottojen tyyppisiä luottoja. Viivästyskorkosääntelyyn ei tällä hetkellä liity pikaluottojen näkökulmasta välttämättömiä muutostarpeita. Näiden luottojen osalta on tärkeää, että luotonjärjestelypalkkiota tai muuta kertaluonteista palkkiota ei voida velan maksun viivästyessä muuntaa juoksukoroksi ja sen perimistä jatkaa viivästysaikana ja että viivästyskorkoa voidaan yksittäistapauksessa sovitella. Viivästyskoron enimmäismäärää koskevaa sääntelyä on kuitenkin syytä tutkia erikseen kaikkien kulutusluottojen osalta. Harkittavaksi tulee erityisesti se, onko perusteltua saada periä alun perin lyhytaikaiseksi tarkoitettua korkeaa juoksukorkoa maksun viivästyessä mahdollisesti pitkänkin aikaa. Ongelma 4: Luottosopimusta ei ole tehtävä kirjallisesti. Nykyiset säännökset ja valmisteilla oleva kulutusluottodirektiiviehdotus Kuluttajansuojalain 7 luvun mukainen velvollisuus tehdä luottosopimus kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla ja antaa kappale luottosopimuksesta kuluttajalle ei koske lyhytaikaisia luottoja. Poikkeuksen muodostavat sellaiset lyhytaikaiset luotot, joita voidaan käyttää luottokortin tai muun vastaavan tunnisteen avulla. Luottojen etämyyntiin sovellettaviksi tulevat kuluttajansuojalain 6 a luvun säännökset luotonantajan tiedonantovelvollisuudesta ennen sopimuksen tekemistä. Näitä säännöksiä sovelletaan myös lyhytaikaisiin luottosopimuksiin. Niiden mukaan kuluttajalle on annettava yksityiskohtaiset ennakkotiedot luotonantajasta, tarjottavasta rahoituspalvelusta, etäsopimuksesta ja oikeussuojakeinoista. Nämä ennakkotiedot ja sopimusehdot on annettava kuluttajalle kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla siten, että kuluttaja voi tallentaa ja toisintaa ne myös myöhemmin.

8 8 Kulutusluottodirektiiviehdotuksen mukainen tiedonantovelvollisuus ennen sopimuksen tekemistä sekä säännökset luottosopimuksessa edellytettävistä tiedoista koskevat pääsääntöisesti myös lyhytaikaisia, alle kolmen kuukauden pituisia luottosopimuksia. Ennakkotiedot on ehdotuksen mukaan annettava kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla ja myös luottosopimus on tehtävä tällä tavalla. Johtopäätöksiä Jos kulutusluottodirektiivi hyväksytään poliittisen yhteisymmärryksen mukaisesti, vaatimus sopimuksen tekemisestä kirjallisesti laajenee koskemaan myös lyhytaikaisia luottosopimuksia. Kansalliseen harkintaan jäisivät vain sellaiset lyhytaikaiset luottosopimukset, joissa luoton määrä on alle 200. Luottojen etämyynnissä kirjallisuusvaatimuksen laajentaminen koskemaan myös pienten luottosopimusten tekemistä aiheuttaisi luotonantajille kustannuksia tuomatta merkittävää lisähyötyä kuluttajansuojan kannalta, koska ennakkotiedot ja sopimusehdot on joka tapauksessa annettava kuluttajalle kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla. Mahdollinen lisähyöty rajoittuisi siihen, että kirjallisuusvaatimus yhdistettynä allekirjoitusvaatimukseen saattaisi estää jossain määrin harkitsematonta luotonottoa. Nykyiset säännökset Ongelma 5: Luottoja tarjotaan vuorokauden ympäri. Lainsäädäntö ei sisällä luotonannon aukioloaikoja koskevia nimenomaisia rajoituksia. Kuluttaja-asiamies on ohjeistuksessaan alalle todennut, että hyvä luotonantotapa edellyttää palveluajan rajoittamista sellaisiin kellonaikoihin, jotka eivät lisää harkitsematonta luotonottoa. Johtopäätöksiä Kuluttaja-asiamies on jo ohjeistuksellaan pystynyt muuttamaan luottojen myöntöaikoja asiallisemmiksi, mutta yöaikaan tapahtuvaa luoton myöntämistä ei ole kokonaan onnistuttu poistamaan: kauppa- ja teollisuusministeriön teettämän kyselytutkimuksen mukaan 7 % pikaluotoista myönnetään yöaikaan. Harkitsemattoman luotonoton vähentämiseksi vaikuttaisikin olevan perusteltua rajoittaa luoton myöntämistä myöhään illalla ja yöllä, esimerkiksi klo Lisäksi on syytä harkita vastuullisia menettelyjä luottosuhteessa koskevan periaatteen lisäämistä kuluttajansuojalakiin. Tällaisen periaatteen nojalla kuluttajaviranomaiset voisivat puuttua vastaisuudessa mahdollisesti kehittyviin uusiin epäasiallisiin menettelyihin sekä luoton myöntämisessä että luottosuhteen kuluessa. Nykyisin vastuullista luotonantoa koskeva periaate sisältyy luottolaitoksia koskevaan hyvään pankkitapaan. Eräitä muita ongelmia Pikaluottotoimintaa on epäilty käytettävän rahanpesuun. Ongelmallisena on pidetty myös sitä, että toimijat alalla vaihtuvat nopeasti, minkä vuoksi valvontaviranomaisten

9 9 on vaikea tavoittaa luotonantajia. Keinoksi näiden ongelmien ratkaisemiseksi on esitetty rekisteröinnin tai toimiluvan edellyttämistä luotonantajilta. Näitä sääntelyvaihtoehtoja selvitetään edellä 1 jaksossa mainitun mukaisesti muistiossa, jota kauppa- ja teollisuusministeriö valmistelee yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa. 6. Yhteenveto Pikaluotot ovat uudehko tuote ja niiden markkinat ovat kasvaneet voimakkaasti lyhyessä ajassa. Pikaluottojen tarjonta on mahdollisesti vastannut piilevänä esiintyneeseen tarpeeseen saada lyhytaikaisia, pieniä kertaluottoja nopeasti ja vaivatta. Toisaalta niiden tarjonta on saattanut johtaa osan kuluttajista velkakierteeseen tai pahentaa heidän velkakierrettään. Lainsäädäntö- ja muiden toimenpiteiden tarpeen ja vaikuttavuuden arvioimiseksi on tarpeen saada tarkempaa tutkimustietoa pikaluottojen ottajista ja erityisesti niistä, jotka ovat joutuneet maksuvaikeuksiin näiden luottojen vuoksi. Oikeusministeriö on aloittanut neuvottelut Oikeuspoliittisen tutkimuskeskuksen kanssa tällaisen tutkimuksen käynnistämiseksi vuodenvaihteessa Lainsäädäntö- ja muilla toimenpiteillä on huolehdittava siitä, että luotonantoon liittyvät menettelytavat ovat asianmukaiset ja että kuluttajat voivat perustaa päätöksensä asiallisiin ja vertailukelpoisiin tietoihin. Lisäksi on tärkeää, että epäasiallisesta menettelystä johtuvat sanktiot ovat tehokkaat. Tämän johdosta muutos- ja selvittämistarpeita liittyy ainakin seuraaviin säännöksiin: - kuluttajansuojalain 7 luvun säännökset kulutusluotoista, erityisesti liittyen lainanhakijan luotettavaan tunnistamiseen, velvollisuuteen ilmoittaa luoton todellinen vuosikorko pienissä luotoissa ja sen estämiseen, että luottoja myönnetään myöhään illalla tai yöllä; - rikoslain 36 luvun 6 kiskonnasta; - holhoustoimesta annetun lain 28, joka koskee suoritusten palautusvelvollisuutta ja - korkolain 4 :n 2 momentti viivästyskoron määrästä niissä tapauksissa, joissa velan juoksukorko on korkeampi kuin lakisääteinen viivästyskorko. Lakimuutosten valmistelemiseksi asetetaan laajapohjainen työryhmä. Lainsäädäntötoimenpiteillä ei voida ratkaista kaikkia pikaluottoihin liittyviä ongelmia. Pelkkä tieto esim. luoton kalleudesta ei vaikuta sellaisten kuluttajien käyttäytymiseen, joilla ei ole muita vaihtoehtoja rahan saamiseen välttämättömien hankintojen tekemiseen. Tällaisten kuluttajien aseman parantamiseksi on harkittava muita toimenpiteitä, esimerkiksi sosiaalisen luototuksen lisäämistä. Talous- ja velkaneuvonnan osalta olisi harkittava toimenpiteitä työn painopisteen suuntaamiseksi nykyistä enemmän velkaongelmien ennaltaehkäisyyn. Lisäksi on jatkettava valvontaviranomaisten tehostettuja toimia sen varmistamiseksi, että voimassa olevia säännöksiä noudatetaan täysimääräisesti.

10 10 LIITE Taulukko 1 Suomen Pankin tilastoja suomalaisten rahalaitosten kotitalouksille myöntämistä lainoista Asuntolaina Kulutusluotot Muut lainat

11 11 Taulukko 2 Suomen Asiakastiedon tilastoja velkomustuomioista Taulukko 3 Suomen Asiakastiedon tilastoja velkomustuomioista luokiteltuna sen mukaan, minkä tyyppiseen saatavaan tuomio liittyy

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.2015 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 118/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yrittäjän eläkelain 115 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yrittäjän eläkelakia. Muutos koskisi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen.

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 2. Lainan myöntämisen yleiset edellytykset Luotonantaja voi myöntää

Lisätiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto Oy 2382033-5

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet osoite Luotonvälittäjä

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet osoite Luotonvälittäjä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN PERUSTEET KUOPIOSSA

SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN PERUSTEET KUOPIOSSA SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN PERUSTEET KUOPIOSSA SOSIAALINEN LUOTOTUS Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa luotonantoa, jonka tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Valmismatkalain uudistaminen uuden matkapakettidirektiivin johdosta. Lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen oikeusministeriö

Valmismatkalain uudistaminen uuden matkapakettidirektiivin johdosta. Lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen oikeusministeriö Valmismatkalain uudistaminen uuden matkapakettidirektiivin johdosta Lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen oikeusministeriö Matkamessut 20.1.2017 1 Taustaa Korvaa direktiivin 1990/314/ETY Tarve ajantasaistaa

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT HE 79/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Istuntoasiakirja 27.2.2015 B8-0210/2015 EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI työjärjestyksen 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakiin ehdotetaan tehtäviksi julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lisätiedot

Ia on Euroopan unionin neuvoston antama päätöslauselma rahanväärennyksen estämiseksi annettavan rikosoikeudellisen suojan

Ia on Euroopan unionin neuvoston antama päätöslauselma rahanväärennyksen estämiseksi annettavan rikosoikeudellisen suojan HE 154/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain 37 luvun 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että rikoslain rahan määritelmä laajennetaan koskemaan

Lisätiedot

Hyödykesidonnainen kertaluotto 1 000,00 EUR

Hyödykesidonnainen kertaluotto 1 000,00 EUR VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet-osoite Luotonvälittäjä Puhelinnumero

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 356/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisten sopimusten maksuehdoista annetun lain 5 :n muuttamisesta Kaupallisten sopimusten maksuehdoista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 174/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain 2 ja :n sekä merimiesten palkkaturvalain 2 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 3/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi virallisista kääntäjistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi virallisista kääntäjistä annettua

Lisätiedot

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta HE 38/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alkoholilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain pykälä, jonka mukaan alkoholijuomien pakkauksissa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito HE 123/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 32 ja :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että kiinteistöhallintapalvelun ja itse suoritetun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen

Lisätiedot

Lainan nro: LAINAHAKEMUS. Saap...2016. A. R. Winterin rahaston lainahakemus. Lainan hakijat. Nimi: Henk.tunnus: S-posti:

Lainan nro: LAINAHAKEMUS. Saap...2016. A. R. Winterin rahaston lainahakemus. Lainan hakijat. Nimi: Henk.tunnus: S-posti: LAINAHAKEMUS Saap...2016 Lainan nro: A. R. Winterin rahaston lainahakemus Lainan hakijat Tiedot hakijasta: Tilan tai toimipaikan nimi: RNo tai y-tunnus: Toiminnan laatu: Lainan tarkoitus (käytä tarvittaessa

Lisätiedot

Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja. Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus Lakimies Miina Ojajärvi. kkv.fi. kkv.fi

Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja. Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus Lakimies Miina Ojajärvi. kkv.fi. kkv.fi Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus 10.2.2016 Lakimies Miina Ojajärvi Kuluttajansuojan toteutumisen edellytykset Kuluttajat tietävät, mikä mobiilimaksu on ja miten

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet Standardi Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta yrityksestä Määräykset ja ohjeet dnro 5/120/2006 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Standardin tavoite

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä HE 63/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä

Lisätiedot

HE 56/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta

HE 56/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta HE 56/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että vuokratalolainojen

Lisätiedot

HE 220/2005 vp. kuuden kuukauden aikana ilmoita varauman säilyttämisestä taikka sen muuttamisesta, Esityksessä ehdotetaan, että Eduskunta hyväksyisi

HE 220/2005 vp. kuuden kuukauden aikana ilmoita varauman säilyttämisestä taikka sen muuttamisesta, Esityksessä ehdotetaan, että Eduskunta hyväksyisi HE 220/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle lahjontaa koskevaan Euroopan neuvoston rikosoikeudelliseen yleissopimukseen tehtyjen varaumien voimassaolon jatkamisen hyväksymisestä Esityksessä ehdotetaan,

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen täytäntöönpanoa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun lain 7 ja :n muuttamisesta PERUSTELUT ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ annettuun lakiin

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97)

Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97) 1 (5) Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97) Työneuvoston lausunto työaikalain (605/1996) 17 :n 1 ja 2 momentin tulkinnasta. Annettu Uudenmaan työsuojelupiirin pyynnöstä 18 päivänä maaliskuuta 1998.

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä HE 23/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi merityöaikalain, työajasta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen lisäeläketurvan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

Talous- ja raha-asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 10.5.2010 2008/0196(COD) LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2015 COM(2015) 186 final 2015/0097 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 101/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisista hankinnoista annettua lakia. Ehdotuksen mukaan asian

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Lakimies Jonna Törnroos Hankintalain sopimustyypit Hankintasopimukset Käyttöoikeussopimukset Tavarahankintasopimukset Palveluhankintasopimukset

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 57/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilain säännöksiä muutettavaksi siten, että kemikaalin päällysmerkintöihin

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS 25.6.2008 Sakari Aalto 2 MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.9.2015 COM(2015) 463 final 2015/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS yhdenteentoista Euroopan kehitysrahastoon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 2 päivänä maaliskuuta 2015

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

HE 77/2016 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 77/2016 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta, asuntoomaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjistä ja eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä sekä

Lisätiedot

Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa. Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa. Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS yhteisestä

Lisätiedot

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Finvac seminaari 25.1.2017 Lainsäädäntöpohja MRL Olennaiset tekniset

Lisätiedot

Laki. maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista. Lain tarkoitus

Laki. maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista. Lain tarkoitus Laki maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

Tasapuolista kohtelua uusi yhdenvertaisuuslaki. MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Varatuomari Kai Massa

Tasapuolista kohtelua uusi yhdenvertaisuuslaki. MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Varatuomari Kai Massa Tasapuolista kohtelua uusi yhdenvertaisuuslaki MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Varatuomari Kai Massa Johdannoksi MaRa-alalla palveluita tarjottaessa huomioitava yhdenvertaisuuslainsäädäntö: Rikoslakiin sisältyvä

Lisätiedot

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 OIKEUSMINISTERIÖ LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 Työ-ja elinkeinoministeriö TEM/1924/00.04.01/2014 LÄHETETTYJEN TYÖNTEKIJÖIDEN DIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAN DIREKTIIVIN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VAPAATA

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 13. tammikuuta 2004 VÄLIAIKAINEN 2002/0043(CNS) LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta kansalaisvapauksien

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13 Asia Hakija Oikeus valokuvaan A Annettu 17.11.1987 Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään kuvannut omalla

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI

Lisätiedot

KAUPPA VERKKOKAUPAN JURIDISET HAASTEET PARAGRAAFEISTA PÄHKINÄNKUORESSA

KAUPPA VERKKOKAUPAN JURIDISET HAASTEET PARAGRAAFEISTA PÄHKINÄNKUORESSA KAUPPA 2011 30.9.2010 VERKKOKAUPAN JURIDISET HAASTEET PARAGRAAFEISTA PÄHKINÄNKUORESSA Asianajaja Taina Tuohino Asianajotoimisto HH Partners Oy Verkkokaupankäynnin erityispiirteitä Lähtökohtaisesti samat

Lisätiedot

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON. LAUSUNTO nro 04/2007

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON. LAUSUNTO nro 04/2007 EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON LAUSUNTO nro 04/2007 komission asetuksesta, jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilmaalusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus-

Lisätiedot

3. HE 236/2002 vp laeiksi väestötietolain ja henkilökorttilain muuttamisesta. Kuultavina: puheenjohtaja Erkki Hartikainen, Vapaa-ajattelijain Liitto

3. HE 236/2002 vp laeiksi väestötietolain ja henkilökorttilain muuttamisesta. Kuultavina: puheenjohtaja Erkki Hartikainen, Vapaa-ajattelijain Liitto PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ESITYSLISTA 118/2002 vp Torstai 19.12.2002 kello 08.30 1. Nimenhuuto 2. Päätösvaltaisuus 3. HE 236/2002 vp laeiksi väestötietolain ja henkilökorttilain muuttamisesta Ilmoitetaan,

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

HE 214/2006 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

HE 214/2006 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset HE 214/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain 39 ja 46 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilain opintotuen rahoitusta

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto 1 Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto Minulta on pyydetty asiantuntijalausuntoa koskien osapuolten velvollisuuksia soviteltaessa ulkopuolisen sovittelijan toimesta työelämän

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Lisätiedot

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi asiakkaaksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta Kirkkolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan oikeudesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

LAINASTON PIKALAINAN LAINAEHDOT JA YLEISET SOPIMUSEHDOT

LAINASTON PIKALAINAN LAINAEHDOT JA YLEISET SOPIMUSEHDOT LAINASTON PIKALAINAN LAINAEHDOT JA YLEISET SOPIMUSEHDOT Voimassa 1.11.2014 alkaen Luotonantaja: Lainasto Oy, Y-tunnus: 2382033-5 Luotonsaaja: Luonnollinen ja oikeustoimikelpoinen henkilö, joka hakee luottoa

Lisätiedot

Luottotappioiden kotvaamista koskevan sitoumuksen piirissä olevien luottojen enimmäismäärä. Yleistä. HE 200/1997 vp

Luottotappioiden kotvaamista koskevan sitoumuksen piirissä olevien luottojen enimmäismäärä. Yleistä. HE 200/1997 vp HE 200/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kera Oy -nimisestä

Lisätiedot

HE 195/2010 vp. Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdollisimman

HE 195/2010 vp. Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdollisimman HE 195/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merenkulun ympäristönsuojelulain 3 luvun 6 :n ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Eduskunnan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 21. marraskuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2002/0222(COD) LAUSUNTOLUONNOS ympäristöasioiden, kansanterveyden ja

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 3 päivänä lokakuuta 2001

EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 3 päivänä lokakuuta 2001 FI EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 3 päivänä lokakuuta 2001 Suomen valtiovarainministeriön pyynnöstä, joka koskee ehdotusta hallituksen esitykseksi rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Esityksen tarkoituksena on toteuttaa Euroopan

Esityksen tarkoituksena on toteuttaa Euroopan HE 125/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 2 ja 11 f :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksen tarkoituksena on toteuttaa Euroopan

Lisätiedot

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta 31.8.2009 Dnro 3346/4/07 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Lisätiedot

MIFID II ja MIFIR sääntelee muun muassa sijoituspalveluyritysten ja kauppapaikkojen toimintaa sekä kaupankäyntiä rahoitusvälineillä.

MIFID II ja MIFIR sääntelee muun muassa sijoituspalveluyritysten ja kauppapaikkojen toimintaa sekä kaupankäyntiä rahoitusvälineillä. Valtiovarainministeriö PERUSMUISTIO VM2016-00166 RMO Häyrynen Janne(VM) 22.03.2016 JULKINEN Asia Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun

Lisätiedot

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB ("EFF") on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin.

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB (EFF) on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin. PÄÄOMALAINASOPIMUS Velallinen Super Rye Oy Y-tunnus 1234567-0 Velan määrä 2.000.000,00 euroa Velan numero 1010700 Sopimuksen päivämäärä 1.8.2012 1 OSAPUOLET JA JOHDANTO Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot