Arviomuistio mahdollisista lainsäädäntötarpeista ns. pikaluottoihin liittyvien ongelmien

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arviomuistio mahdollisista lainsäädäntötarpeista ns. pikaluottoihin liittyvien ongelmien"

Transkriptio

1 OIKEUSMINISTERIÖ Lainvalmisteluosasto Lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen Arviomuistio mahdollisista lainsäädäntötarpeista ns. pikaluottoihin liittyvien ongelmien ehkäisemiseksi 1. Johdanto Pikaluotoilla tarkoitetaan tyypillisesti summaltaan pieniä, alle kolmen kuukauden pituisia kulutusluottoja, joita tarjotaan matkapuhelimen välityksellä tai Internetissä ja joiden saamiseksi ei edellytetä vakuuksia. Usein niiden määrä on ja lainaaika 14 päivää. Pikaluotoissa luoton hinta ilmoitetaan usein koron sijasta käsittely- ja toimituskuluina, joiden määrä muunnettuna todelliseksi vuosikoroksi voi kohota hyvin korkeaksi. Tässä muistiossa käsitellään tilastotietojen ja lainsäädännön yleisesittelyn jälkeen pikaluottoihin liittyneitä ongelmia, vaihtoehtoja niiden ratkaisemiseksi ja mahdollisia lainsäädäntötoimenpiteitä. Kauppa- ja teollisuusministeriö on valmistelemassa yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa erillistä muistiota tarpeesta edellyttää pikaluottojen tarjoajilta rekisteröintiä tai toimilupaa ennen toiminnan aloittamista. 2. Tilastotietoa Suomen Pankin tilastojen mukaan Suomen rahalaitosten euromääräiset lainat kotitalouksille olivat vuoden 2006 lopussa määrältään 77,9 miljardia euroa. Kotitalouksille myönnettyjen lainojen kanta on kasvanut tällä vuosituhannella vuosittain. Asuntolainojen kanta on kasvanut jyrkimmin, mutta myös kulutusluottojen määrä on kasvanut voimakkaasti. Vuoden 2006 lopussa kulutusluottojen määrä oli 10,1 miljardia euroa, kun se vuoden 2002 lopussa oli 6,7 miljardia euroa. Luottokannan nopeasta kasvusta huolimatta suomalaiset ovat edelleen vähävelkaisempia kuin useimpien muiden Euroopan maiden kuluttajat. Tarkempia tietoja luottomääristä on liitteen 1 taulukossa. Pikaluottoja tarjoavat yritykset eivät ole Suomen Pankin tilastoissa tarkoitettuja rahalaitoksia, koska ne eivät rahoita toimintaansa talletuksilla, eikä niiden toiminnan laajuudesta ole muutoinkaan saatavissa tarkkoja tilastotietoja. Tiedossa on, että pikaluottoyritysten määrä on kasvanut viime aikoina voimakkaasti: syksyllä 2006 näitä yrityksiä oli Kuluttajaviraston tietojen mukaan noin 20, kun niitä nyt on tiettävästi liki 50. Rahoitustarkastuksen kesällä 2006 tekemän kyselyn mukaan suomalaisten pikaluottoyritysten asiakaskunta on pääosin vuotiaita. Kauppa- ja teollisuusministeriön

2 2 syksyllä 2006 teettämä tutkimus koski vuotiaita ja sen mukaan pikaluottoa otetaan mm. ruokaan, velkojen maksuun sekä juhlimiseen. Pikaluottoja käyttävät erityisesti pienituloiset, joiden oman talouden hallinta on vaikeutunut. Yli puolet pikaluottoon turvautuneista oli ottanut lyhytaikaista kertaluottoa useammin kuin kolmasti. Suomen Asiakastieto kerää tietoja velkomustuomioiden määrästä sekä jaottelee tuomiot yhdeksään luokkaan sen mukaan, minkä tyyppiseen saatavaan tuomio liittyy. Pikaluotot näyttäisivät kuuluvan luokkaan tili- ja kertaluotot, joiden osuus on kasvanut vuodesta 2005 alkaen tuntuvasti. Tämän luokan osuus velkomustuomioista oli vuonna ,2 %, kun se tammi-kesäkuussa 2007 oli 34,7 %. Tämän luokan sisällä näyttäisivät lisääntyneen myös pienet, alle 200 :n suuruiset luotot. Vuonna 2005 tällaisia pieniä luottoja koskevia tuomioita oli Suomen Asiakastiedon keräämien tietojen mukaan 2100 kpl, kun niitä tammi-syyskuussa 2006 oli 6800 kpl. Velkomustuomioiden kokonaismäärässä on tapahtunut alkuvuonna selvää nousua. Kesä-tammikuussa 2007 annettiin henkilöön kohdistuvia velkomustuomioita noin kappaletta, kun niiden määrä vastaavana ajanjaksona vuosina vaihteli :stä :ään. Eräissä käräjäoikeuksissa kasvu on ollut vielä jyrkempää. Esimerkiksi Turun käräjäoikeudessa summaarisia velkomustuomioita, jotka kuuluivat luokkaan velkasuhteeseen perustuvat saatavat, oli vuosina reilut 3000 kappaletta vuodessa, vuonna 2006 noin 5700 kappaletta ja syyskuun 15. päivään mennessä kuluvana vuonna noin 5100 kappaletta. 3. Pikaluottoja koskeva lainsäädäntö pääpiirteittäin 3.1. Nykytilanne Keskeisimmät säännökset kulutusluottojen markkinoinnista ja kulutusluottosuhteesta sisältyvät kuluttajansuojalain (38/1978) 7 lukuun. Näitä säännöksiä sovelletaan pääsääntöisesti myös pikaluottoihin. Pikaluottoihin ei kuitenkaan sovelleta säännöksiä luoton todellisen vuosikoron ilmoittamisesta markkinoinnissa, ennen luottosopimuksen tekemistä annettavista tiedoista ja luottosopimuksen sisällöstä ja muodosta. Kuluttajansuojalain 7 luvun lisäksi pikaluottoja koskevat kuluttajansuojalain 6 a luvun säännökset rahoituspalvelujen etämyynnistä. Olennaisia ovat myös muun muassa korkolain (633/1982) ja saatavien perinnästä annetun lain (513/1999) säännökset. Suomessa ei ole elinkeino-oikeudellisia säännöksiä kulutusluottojen tarjoamisesta. Pikaluottojen tai muiden kulutusluottojen tarjoaminen ei edellytä toiminnan harjoittajalta ennakolta saatua toimilupaa tai rekisteröintiä Valmisteilla oleva uusi kulutusluottodirektiivi Neuvosto on hyväksynyt uutta kulutusluottodirektiiviä koskevan yhteisen kannan 20 päivänä syyskuuta 2007, ja alkamassa on nyt direktiiviehdotuksen toinen käsittely Euroopan parlamentissa. Käsittelystä odotetaan vaikeaa ja on mahdollista, että direktiivi hyväksytään lopullisesti vasta keväällä 2008.

3 3 Yhteisen kannan mukaan direktiivi ei koske pieniä, alle 200 :n suuruisia luottoja. Siten kunkin jäsenvaltion harkintaan jäisi, soveltaako se direktiivin säännöksiä myös pieniin luottoihin vai säätääkö se erityissäännöksiä näistä luotoista. 4. Esitettyjä ongelmia ja vaihtoehtoja niiden ratkaisemiksi Nykyiset säännökset Ongelma 1: Luottoja on otettu toisten henkilöiden nimissä. Erityisesti ongelmana on, että alaikäiset ottavat luottoja vanhempiensa matkapuhelimella. Luotonantajille ei ole lainsäädännössä asetettu nimenomaista velvollisuutta tunnistaa lainanhakija. Luotto- ja rahoituslaitoksilla sekä muilla rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetussa laissa (68/1998) tarkoitetuilla ilmoitusvelvollisilla on kuitenkin rahapesun ja terrorismin rahoituksen estämiseksi, tutkimiseksi ja selvittämiseksi asetettu velvollisuus tunnistaa vakituiset asiakkaansa ja suuremmissa liiketoimissa myös muut asiakkaansa. Kuluttaja-asiamies on valvontatoiminnassaan edellyttänyt, että kaikki luotonantajat järjestävät luotonannon asianmukaisesti ja luotettavasti. Luotonantajan on erityisesti huolehdittava siitä, että järjestelmä on riittävän turvallinen yleisten väärinkäyttötilanteiden estämiseksi eikä vaaranna yleisesti kuluttajien oikeusturvaa esimerkiksi siten, että lainaa saa käyttämällä toisen henkilön matkapuhelinta ja tämän henkilötunnusta. Jos järjestelmä ei ole riittävän turvallinen väärinkäyttötilanteiden estämiseksi, luotonantaja kantaa kuluttaja-asiamiehen mukaan riskin väärinkäytöstä. Myös tietosuojavaltuutettu on edellyttänyt, että luotonantajien on tunnistettava asiakkaansa, jotta käsiteltävien henkilötietojen virheettömyys voitaisiin varmistaa henkilötietolain (523/1999) 8 :ssä edellytetyllä tavalla. Holhoustoimesta annetun lain (442/1999) mukaan pääsääntönä on, että alaikäisellä tai muulla vajaavaltaisella ei ole oikeutta tehdä sopimuksia tai muita oikeustoimia. Poikkeuksen muodostavat sellaiset oikeustoimet, jotka ovat olosuhteisiin nähden tavanomaisia ja merkitykseltään vähäisiä. Oikeuskirjallisuudessa ja oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, ettei edes summaltaan vähäisen luoton ottamista ole pidettävä laissa tarkoitettuna vähäisenä oikeustoimena, joka vajaavaltaisella olisi oikeus tehdä. Jos vajaavaltaisen edunvalvoja tai vajaavaltainen itse täysivaltaiseksi tultuaan ei hyväksy oikeustointa eli tässä tapauksessa luottosopimusta, luottosopimus ei sido vajaavaltaista. Suoritukset on tällöin molemminpuolisesti palautettava tai, ellei tämä ole mahdollista esimerkiksi sen vuoksi, että suoritus ei enää ole tallella, osapuolten tulee korvata suorituksen arvo. Vajaavaltaisen korvausvelvollisuutta on kuitenkin helpotettu siten, että vajaavaltainen on velvollinen suorittamaan korvausta enintään sen määrän, mikä on käytetty hänen kohtuulliseen elatukseensa tai mikä on muutoin tullut hänen hyödykseen. Säännöstä koskevissa yksityiskohtaisissa perusteluissa (HE 146/1998 vp) ei selvitetä tarkemmin sitä, mitä muutoin on tullut hänen hyödykseen tarkoittaa, eikä tiettävästi myöskään tuomioistuinkäytäntöä säännöksestä ole. Kuluttajavalituslautakunnan rat-

4 4 kaisusuosituksessa on katsottu opintolainan tulleen alaikäisen hyödyksi. Vanhempien mahdollisuutta vedota tähän säännökseen on käytännössä vaikeuttanut myös se, että alaikäinen on luoton saadakseen yleensä käyttänyt vanhempiensa henkilötietoja. Johtopäätöksiä Lainanhakijan luotettava tunnistaminen ja sen varmistaminen, että sopimusosapuolena ei ole alaikäinen, on tärkeää. Tämän velvoitteen korostamiseksi on syytä säätää luotonantajalle nimenomainen velvollisuus tunnistaa luotettavasti lainanhakija. Riittävää ei ole pelkästään matkapuhelimen liittymätietojen ja henkilötunnuksen avulla tapahtuva lainanhakijan henkilöllisyyden varmistaminen. Edellyttämällä riittävien luotettavien tunnistamismenetelmien käyttämistä voidaan myös estää se, että alaikäiset pystyvät käyttämään vanhempiensa henkilötietoja luoton saamiseksi. Lainsäädäntötoimien ohella on tarpeen selvittää käytännön mahdollisuuksia edistää luotettavien sähköisten tunnistamismenetelmien, kuten Tupas-tunnistamispalvelun, käyttöönottoa pikaluottoja tarjottaessa. Tupas-tunnistamispalvelun käyttöä on vaikeuttanut sen saatavuudessa esiintyneet ongelmat. Suoritusten palauttamiseen käytännössä liittyneiden ongelmien vuoksi on syytä selvittää tarkemmin, ovatko holhoustoimilain asiaa koskevat säännökset riittävän selkeät ja voidaanko niiden toimivuutta parantaa. Nykyiset säännökset Ongelma 2: Lainanhakija ei voi vaivatta vertailla pikaluoton hintaa muiden luottojen hintaan Kuluttajansuojalain 7 luvun mukainen velvollisuus ilmoittaa luoton todellinen vuosikorko markkinoinnissa ei koske pieniä luottoja eikä lyhytaikaisia, alle kolmen kuukauden pituisia luottosopimuksia. Taloudenhallinnan neuvottelukunta on antanut marraskuussa 2006 suosituksen todellisen vuosikoron ilmoittamisesta luoton markkinoinnissa myös silloin, kun laki ei siihen velvoita. Kuluttajavirastosta saatujen tietojen mukaan osa yrityksistä on alkanut ilmoittaa luoton todellisen vuosikoron myös pikaluotoissa, mutta kattavasti suositusta ei noudateta. Johtopäätöksiä Todellisen vuosikoron tarkoituksena on kertoa yhdellä luvulla luotosta aiheutuvista kokonaiskustannuksista ja helpottaa siten eri luottotuotteiden vertailua. On syytä laajentaa velvollisuus kertoa markkinoinnissa luoton todellinen vuosikorko koskemaan myös pieniä ja lyhytaikaisia luottosopimuksia, koska näissä luottosopimuksissa luoton hinta muodostuu usein käsittely- ja toimituskustannuksista koron sijasta, mikä on omiaan vaikeuttamaan vertailua muihin luottotuotteisiin. Näin voidaan edesauttaa sitä, että kuluttajien päätökset luoton ottamisesta perustuvat asiallisiin tietoihin.

5 5 Jos laajennus tehdään, on harkittava, onko tarkoituksenmukaista käyttää todellisen vuosikoron laskemisessa kulutusluottodirektiiviin sisältyvää kaavaa vai onko sitä syytä jotenkin mukauttaa. Nykyiset säännökset Ongelma 3: Luotoista perittävät korot ja muut kulut ovat korkeita sekä luottoaikana että luoton maksun viivästyessä Luoton hintaa (ns. juoksukorkoa ja muita kuluja) ei Suomessa säännellä. Toimintaan voidaan kuitenkin periaatteessa puuttua rikoslain kiskontaa ja kuluttajansuojalain kohtuuttomia sopimusehtoja koskevien säännösten nojalla. Kiskonnasta on rikoslain 36 luvun 6 :n mukaan tuomittava se, joka luotonannossa ottaa tai edustaa itselleen tai toiselle korkoa tai muuta taloudellista etua, joka huomattavasti ylittää julkisen valvonnan alaisten rahalaitosten vastaavassa luotonannossa ottaman tavanomaisen koron. Pikaluottojen korkoa ja kuluja pitäisi siis verrata pankkien tarjoamiin vastaavankestoisiin ja suuruisiin luottoihin. Koska pankit tai muut säännöksessä tarkoitetut rahoituslaitokset eivät tiettävästi tarjoa pikaluottojen kaltaisia luottoja, on säännöksen soveltaminen ongelmallista. Kuluttajansuojalain 4 luvun 1 :n mukaan sopimusehtoa voidaan sovitella, jos se on kuluttajan kannalta kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen. Sopimuksen ehtona pidetään myös vastikkeen määrää koskevaa sitoumusta. Oikeuskäytäntöä säännöksestä ei ole. Kulutusluottoihin liittyville viivästyskoroille on asetettu korkolain 4 :ssä yläraja, jota korkeampaa viivästyskorkoa ei kuluttajalta voida periä. Poikkeuksen muodostavat ainoastaan tapaukset, joissa velan juoksukorko on korkeampi kuin lakisääteinen viivästyskorko. Tällöinkään luotonjärjestelypalkkiota tai muita kertaluonteisia palkkioita, esimerkiksi pikaluotoissa tyypillisesti perittäviä käsittely- ja toimituskuluja, ei voida velan maksun viivästyessä muuntaa juoksukoroksi ja niiden perimistä jatkaa viivästysaikana. Viivästyskorkoa voidaan yksittäistapauksessa sovitella. Sovittelumahdollisuus koskee myös sellaisia tapauksia, joissa korkea viivästyskorko johtuu korkeasta juoksukorosta. Lainsäädäntö eräissä muissa maissa Jäljempänä selvitetään taustaksi korkosääntelyä Ranskassa, Saksassa ja Isossa-Britanniassa. Ranskassa ja Saksassa on voimassa korkokatto ja korkokaton asettamista harkittiin myös Isossa-Britanniassa, mutta tehdyn selvityksen perusteella siitä säätämisestä päätettiin luopua. Näissä maissa ei ole markkinoilla Suomessa tarjotun kaltaisia pikaluottoja. Iso-Britanniassa tosin tarjotaan pieniä luottoja kotimyyntinä. Ranskassa luoton todellinen vuosikorko saa olla enintään 33 % suurempi kuin se luoton keskimääräinen korko, jonka Ranskan keskuspankki neljännesvuosittain määrittää. Luottomäärästä ja -tyypistä riippuen enimmäiskoron määrä vaihteli vuoden 2006 ensimmäisenä vuosineljänneksenä 8,40 %:sta 20,21 %:iin. Ranskassa on käytössä laaja todellisen vuosikoron määritelmä: lähtökohtaisesti kaikki pakolliset maksut on otetta-

6 6 va huomioon todellista vuosikorkoa laskettaessa. Myös viivästysseuraamukset on määritelty laissa. Sääntely ei ole kuitenkaan kattavaa, vaan kuluttajalta voidaan lain enimmäismääristä huolimatta periä esimerkiksi eräitä hallinnollisia kuluja. Saksassa enimmäiskorkoa ei ole asetettu laissa, mutta vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan korko saa olla enintään kaksinkertainen verrattuna kyseisen luottotyypin keskimääräiseen korkoon. Saksan keskuspankki julkaisee kuukausittain kunkin luottotyypin keskimääräisen koron. Kotitalouksille tarjottavissa luotoissa erotellaan kaksi luottotyyppiä, kulutusluotot ja luotolliset käyttelytilit. Esimerkiksi vuonna 2006 korkokatto oli korkeimmillaan 21,6 %. Lähtökohtaisesti kaikki pakolliset maksut on otettava huomioon todellista vuosikorkoa laskettaessa. Käytännössä kuitenkin eräitä tyypillisiä kuluja ei oteta laskennassa huomioon eivätkä nämä kulut siten ole korkosääntelyn piirissä. Myös viivästyskorolle on asetettu lakisääteinen yläraja. Isossa-Britanniassa tehdyn tutkimuksen mukaan korkokatto on johtanut Ranskassa ja Saksassa luottojen hinnoittelurakenteen muuttumiseen. Koska korkoa ei voida periä yli enimmäismäärän, hintapaine on kohdistunut sääntelyn yksityiskohdista riippuen joko liitännäisistä palveluista perittäviin maksuihin taikka viivästystapauksissa perittäviin maksuihin. Samoin korkosääntely on tutkimuksen mukaan johtanut siihen, että osa kuluttajista syrjäytyy luottomarkkinoilta. Lisäksi korkokattosääntely vähentää markkinoilla olevien luottotuotteiden määrää. Esimerkiksi Saksassa summaltaan pienten luottojen tarjonta on vähäistä. Tutkimuksessa todettiin myös, että Saksassa ja Ranskassa on laajemmat pimeät luottomarkkinat kuin Isossa-Britanniassa, jossa korkosääntelyä ei ole. Eräitä perustuslakiin liittyviä näkökohtia Korkosääntelyä on valtiosääntöoikeudellisesti arvioitava ennen muuta omaisuudensuojaa koskevan perustuslain 15 :n kannalta. Perusoikeutta rajoittavan tai siihen puuttuvan sääntelyn tulee olla perusteiltaan hyväksyttävää ja painavan yhteiskunnallisen tarpeen vaatimaa sekä välttämätöntä hyväksyttävän tarkoituksen saavuttamiseksi. Lisäksi sääntelyn on oltava oikeasuhtaista niin, että perusoikeuteen puuttuminen ei saa johtaa yksilön kannalta kohtuuttomiin lopputuloksiin. Perustuslakivaliokunta on käsitellyt omaisuudensuojaa hintojen vahvistamisen yhteydessä muun muassa lausunnoissaan PeVL 32/2004 vp (teleyritykset), PeVL 36/2004 vp (sähköyritykset) ja 31/2006 vp (taksiliikenteen harjoittaminen). Sähkö- ja teleyritysten omistajille ehdotetuilla rajoituksilla ja velvoitteilla on pyritty turvaamaan tai luomaan kilpailuedellytyksiä, ja ne katsottiin perustuslainmukaiseksi ottaen huomioon kysymyksessä olevan omaisuuden ja markkinoiden erityisluonne. Taksiliikenteen osalta merkityksellisenä pidettiin sitä, että kysymys on erityislaatuisesta liiketoiminnasta, jossa asiakkaalla ei yleensä ole etukäteen mahdollista valita vapaasti palvelun tarjoajaa ja tehdä palveluja koskevia hintavertailuja. Perustuslakivaliokunta on käsitellyt velkojien omaisuudensuojaa muun muassa viivästyskorkolain (PeVL 5/2002 vp), velkajärjestelylain (PeVL 33/2002 vp) ja perintälain (PeVL 27/2004 vp) muuttamisen yhteydessä. Näissä kaikissa lausunnoissa katsottiin, että velallisten selviytymismahdollisuuksien edistäminen on perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävä peruste puuttua velkojan varallisuusarvoisiin oikeuksiin. Viivästyskorkosääntelyn oikeasuhtaisuutta harkitessaan perustuslakivaliokunta piti mer-

7 7 kityksellisenä sitä, että sääntely kohdistui nimenomaan viivästyskorkoon eikä kysymys ollut sopimuksen varsinaiseen ydinsisältöön kuuluvasta sellaisesta ehdosta, jonka perusteella velkojan tuotto-odotukset tyypillisesti määräytyvät. Johtopäätöksiä Korkosääntelyn vaikutusten arviointi on vaikea ja monitahoinen kysymys. Etuna sääntelyssä olisi selkeys ja se, että joissakin tapauksissa yksittäisten kuluttajien maksama korko alentuisi. Toisaalta korkokaton asettamisella olisi todennäköisesti joukko epätoivottavia vaikutuksia. Hintarakenteet voisivat muuttua vähemmän läpinäkyviksi, osa heikommassa asemassa olevia kuluttajia saattaisi syrjäytyä luottomarkkinoilta ja markkinoilla olevien luottotuotteiden määrä voisi vähentyä. Onkin tarkoituksenmukaista, että pikaluottojen korkeisiin hintoihin pyritään ainakin ensi vaiheessa puuttumaan muilla keinoilla kuin hintasääntelyllä, kuten parantamalla kuluttajan mahdollisuuksia vertailla erilaisten luottotuotteiden hintoja. Lisäksi rikoslain koronkiskontaa koskevien säännösten osalta on syytä selvittää, voitaisiinko perityn koron tai muun korvauksen asianmukaisuuden arvioimiseksi käyttää muuta vertailukohtaa kuin pankkien tai muiden julkisessa valvonnassa olevien rahalaitosten vastaavassa luotonannossa perimiä korkoja ja kuluja. Kuten edellä todettiin, tämä arviointikriteeri on ongelmallinen, koska julkisen valvonnan alaiset rahalaitokset eivät tiettävästi tarjoa pikaluottojen tyyppisiä luottoja. Viivästyskorkosääntelyyn ei tällä hetkellä liity pikaluottojen näkökulmasta välttämättömiä muutostarpeita. Näiden luottojen osalta on tärkeää, että luotonjärjestelypalkkiota tai muuta kertaluonteista palkkiota ei voida velan maksun viivästyessä muuntaa juoksukoroksi ja sen perimistä jatkaa viivästysaikana ja että viivästyskorkoa voidaan yksittäistapauksessa sovitella. Viivästyskoron enimmäismäärää koskevaa sääntelyä on kuitenkin syytä tutkia erikseen kaikkien kulutusluottojen osalta. Harkittavaksi tulee erityisesti se, onko perusteltua saada periä alun perin lyhytaikaiseksi tarkoitettua korkeaa juoksukorkoa maksun viivästyessä mahdollisesti pitkänkin aikaa. Ongelma 4: Luottosopimusta ei ole tehtävä kirjallisesti. Nykyiset säännökset ja valmisteilla oleva kulutusluottodirektiiviehdotus Kuluttajansuojalain 7 luvun mukainen velvollisuus tehdä luottosopimus kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla ja antaa kappale luottosopimuksesta kuluttajalle ei koske lyhytaikaisia luottoja. Poikkeuksen muodostavat sellaiset lyhytaikaiset luotot, joita voidaan käyttää luottokortin tai muun vastaavan tunnisteen avulla. Luottojen etämyyntiin sovellettaviksi tulevat kuluttajansuojalain 6 a luvun säännökset luotonantajan tiedonantovelvollisuudesta ennen sopimuksen tekemistä. Näitä säännöksiä sovelletaan myös lyhytaikaisiin luottosopimuksiin. Niiden mukaan kuluttajalle on annettava yksityiskohtaiset ennakkotiedot luotonantajasta, tarjottavasta rahoituspalvelusta, etäsopimuksesta ja oikeussuojakeinoista. Nämä ennakkotiedot ja sopimusehdot on annettava kuluttajalle kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla siten, että kuluttaja voi tallentaa ja toisintaa ne myös myöhemmin.

8 8 Kulutusluottodirektiiviehdotuksen mukainen tiedonantovelvollisuus ennen sopimuksen tekemistä sekä säännökset luottosopimuksessa edellytettävistä tiedoista koskevat pääsääntöisesti myös lyhytaikaisia, alle kolmen kuukauden pituisia luottosopimuksia. Ennakkotiedot on ehdotuksen mukaan annettava kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla ja myös luottosopimus on tehtävä tällä tavalla. Johtopäätöksiä Jos kulutusluottodirektiivi hyväksytään poliittisen yhteisymmärryksen mukaisesti, vaatimus sopimuksen tekemisestä kirjallisesti laajenee koskemaan myös lyhytaikaisia luottosopimuksia. Kansalliseen harkintaan jäisivät vain sellaiset lyhytaikaiset luottosopimukset, joissa luoton määrä on alle 200. Luottojen etämyynnissä kirjallisuusvaatimuksen laajentaminen koskemaan myös pienten luottosopimusten tekemistä aiheuttaisi luotonantajille kustannuksia tuomatta merkittävää lisähyötyä kuluttajansuojan kannalta, koska ennakkotiedot ja sopimusehdot on joka tapauksessa annettava kuluttajalle kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla. Mahdollinen lisähyöty rajoittuisi siihen, että kirjallisuusvaatimus yhdistettynä allekirjoitusvaatimukseen saattaisi estää jossain määrin harkitsematonta luotonottoa. Nykyiset säännökset Ongelma 5: Luottoja tarjotaan vuorokauden ympäri. Lainsäädäntö ei sisällä luotonannon aukioloaikoja koskevia nimenomaisia rajoituksia. Kuluttaja-asiamies on ohjeistuksessaan alalle todennut, että hyvä luotonantotapa edellyttää palveluajan rajoittamista sellaisiin kellonaikoihin, jotka eivät lisää harkitsematonta luotonottoa. Johtopäätöksiä Kuluttaja-asiamies on jo ohjeistuksellaan pystynyt muuttamaan luottojen myöntöaikoja asiallisemmiksi, mutta yöaikaan tapahtuvaa luoton myöntämistä ei ole kokonaan onnistuttu poistamaan: kauppa- ja teollisuusministeriön teettämän kyselytutkimuksen mukaan 7 % pikaluotoista myönnetään yöaikaan. Harkitsemattoman luotonoton vähentämiseksi vaikuttaisikin olevan perusteltua rajoittaa luoton myöntämistä myöhään illalla ja yöllä, esimerkiksi klo Lisäksi on syytä harkita vastuullisia menettelyjä luottosuhteessa koskevan periaatteen lisäämistä kuluttajansuojalakiin. Tällaisen periaatteen nojalla kuluttajaviranomaiset voisivat puuttua vastaisuudessa mahdollisesti kehittyviin uusiin epäasiallisiin menettelyihin sekä luoton myöntämisessä että luottosuhteen kuluessa. Nykyisin vastuullista luotonantoa koskeva periaate sisältyy luottolaitoksia koskevaan hyvään pankkitapaan. Eräitä muita ongelmia Pikaluottotoimintaa on epäilty käytettävän rahanpesuun. Ongelmallisena on pidetty myös sitä, että toimijat alalla vaihtuvat nopeasti, minkä vuoksi valvontaviranomaisten

9 9 on vaikea tavoittaa luotonantajia. Keinoksi näiden ongelmien ratkaisemiseksi on esitetty rekisteröinnin tai toimiluvan edellyttämistä luotonantajilta. Näitä sääntelyvaihtoehtoja selvitetään edellä 1 jaksossa mainitun mukaisesti muistiossa, jota kauppa- ja teollisuusministeriö valmistelee yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa. 6. Yhteenveto Pikaluotot ovat uudehko tuote ja niiden markkinat ovat kasvaneet voimakkaasti lyhyessä ajassa. Pikaluottojen tarjonta on mahdollisesti vastannut piilevänä esiintyneeseen tarpeeseen saada lyhytaikaisia, pieniä kertaluottoja nopeasti ja vaivatta. Toisaalta niiden tarjonta on saattanut johtaa osan kuluttajista velkakierteeseen tai pahentaa heidän velkakierrettään. Lainsäädäntö- ja muiden toimenpiteiden tarpeen ja vaikuttavuuden arvioimiseksi on tarpeen saada tarkempaa tutkimustietoa pikaluottojen ottajista ja erityisesti niistä, jotka ovat joutuneet maksuvaikeuksiin näiden luottojen vuoksi. Oikeusministeriö on aloittanut neuvottelut Oikeuspoliittisen tutkimuskeskuksen kanssa tällaisen tutkimuksen käynnistämiseksi vuodenvaihteessa Lainsäädäntö- ja muilla toimenpiteillä on huolehdittava siitä, että luotonantoon liittyvät menettelytavat ovat asianmukaiset ja että kuluttajat voivat perustaa päätöksensä asiallisiin ja vertailukelpoisiin tietoihin. Lisäksi on tärkeää, että epäasiallisesta menettelystä johtuvat sanktiot ovat tehokkaat. Tämän johdosta muutos- ja selvittämistarpeita liittyy ainakin seuraaviin säännöksiin: - kuluttajansuojalain 7 luvun säännökset kulutusluotoista, erityisesti liittyen lainanhakijan luotettavaan tunnistamiseen, velvollisuuteen ilmoittaa luoton todellinen vuosikorko pienissä luotoissa ja sen estämiseen, että luottoja myönnetään myöhään illalla tai yöllä; - rikoslain 36 luvun 6 kiskonnasta; - holhoustoimesta annetun lain 28, joka koskee suoritusten palautusvelvollisuutta ja - korkolain 4 :n 2 momentti viivästyskoron määrästä niissä tapauksissa, joissa velan juoksukorko on korkeampi kuin lakisääteinen viivästyskorko. Lakimuutosten valmistelemiseksi asetetaan laajapohjainen työryhmä. Lainsäädäntötoimenpiteillä ei voida ratkaista kaikkia pikaluottoihin liittyviä ongelmia. Pelkkä tieto esim. luoton kalleudesta ei vaikuta sellaisten kuluttajien käyttäytymiseen, joilla ei ole muita vaihtoehtoja rahan saamiseen välttämättömien hankintojen tekemiseen. Tällaisten kuluttajien aseman parantamiseksi on harkittava muita toimenpiteitä, esimerkiksi sosiaalisen luototuksen lisäämistä. Talous- ja velkaneuvonnan osalta olisi harkittava toimenpiteitä työn painopisteen suuntaamiseksi nykyistä enemmän velkaongelmien ennaltaehkäisyyn. Lisäksi on jatkettava valvontaviranomaisten tehostettuja toimia sen varmistamiseksi, että voimassa olevia säännöksiä noudatetaan täysimääräisesti.

10 10 LIITE Taulukko 1 Suomen Pankin tilastoja suomalaisten rahalaitosten kotitalouksille myöntämistä lainoista Asuntolaina Kulutusluotot Muut lainat

11 11 Taulukko 2 Suomen Asiakastiedon tilastoja velkomustuomioista Taulukko 3 Suomen Asiakastiedon tilastoja velkomustuomioista luokiteltuna sen mukaan, minkä tyyppiseen saatavaan tuomio liittyy

Pikavipit ja velkaantuminen

Pikavipit ja velkaantuminen Pikavipit ja velkaantuminen Mikä on pikavipin hinta? Vippi ja velka, onko syytä huoleen? Studia monetaria - yleisöluento 22.4.2008 Suomen Pankin Rahamuseo Sampo Alhonsuo Suomen Pankki Esityksen sisältö:

Lisätiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto Oy 2382033-5

Lisätiedot

N:o 789. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot. 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

N:o 789. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot. 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot 2640 N:o 789 Liite 1 Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Luotonvälittäjä [Nimi] [Nimi] * Luotonantajalle valinnainen

Lisätiedot

Luottomarkkinat muutoksessa. Paula Hannula 12.12.2013. kkv.fi. kkv.fi

Luottomarkkinat muutoksessa. Paula Hannula 12.12.2013. kkv.fi. kkv.fi Luottomarkkinat muutoksessa Paula Hannula 12.12.2013 12.12.2013 2 Kuluttajaluottolainsäädännön muutokset Pikaluottoja koskevia säännöksiä on uudistettu kolmessa vaiheessa 2009, 2010 ja 2013. Kuluttajansuojalain

Lisätiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.2015 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT. 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT. 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista Sivu 1 (5) VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Internet-osoite Danske Bank Oyj Hiililaiturinkuja 2, PL 1561, 00075 DANSKE

Lisätiedot

J;l ' JÄSENTIEDOTE 10/2010 9.9.2010. Kulutusluottoja koskeva lainsäädäntö uudistuu 1.12. Työnantajan sosiaalivakuusmaksut.

J;l ' JÄSENTIEDOTE 10/2010 9.9.2010. Kulutusluottoja koskeva lainsäädäntö uudistuu 1.12. Työnantajan sosiaalivakuusmaksut. J;l ' JÄSENTIEDOTE 10/2010 Kulutusluottoja koskeva lainsäädäntö uudistuu 1.12. Työnantajan sosiaalivakuusmaksut nousevat 2011 Kulutusluottoja koskeva lainsäädäntö uudistuu 1.12.2010 3 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut

Lisätiedot

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen.

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 2. Lainan myöntämisen yleiset edellytykset Luotonantaja voi myöntää

Lisätiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto Oy 2382033-5

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet osoite Luotonvälittäjä

Lisätiedot

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS SUOMEN PANKKIYHDISTYS HYVÄ PANKKITAPA Hyvä pankkitapa on muotoutunut käytännön kokemuksesta. Hyvän pankkitavan säännöt sisältävät asiakkaan ja pankin välistä suhdetta sekä pankkien toimintatapoja koskevia

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 118/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yrittäjän eläkelain 115 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yrittäjän eläkelakia. Muutos koskisi

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. antajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot antaja Osoite Sähköpostiosoite Internet-osoite Collector Bank AB, -01 (Collector Bank) PL

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet-osoite Luotonvälittäjä Puhelinnumero

Lisätiedot

Kuvio 1. Rahalaitosten lyhytaikaisten talletusten korot ja vertailussa käytetty markkinakorko (vuotuisina prosentteina; uusien liiketoimien korot)

Kuvio 1. Rahalaitosten lyhytaikaisten talletusten korot ja vertailussa käytetty markkinakorko (vuotuisina prosentteina; uusien liiketoimien korot) Kuvio 1. Rahalaitosten lyhytaikaisten talletusten korot ja vertailussa käytetty markkinakorko (vuotuisina prosentteina; uusien liiketoimien korot) 2,5 2,5 1,5 1,5 1,0 1,0 0,5 0,5 Tammi Helmi Maalis Huhti

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Faksinumero Internet-osoite Lindorff

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE EUROALUEEN RAHALAITOSTEN KORKOTILASTOJEN JULKISTAMINEN 1

LEHDISTÖTIEDOTE EUROALUEEN RAHALAITOSTEN KORKOTILASTOJEN JULKISTAMINEN 1 10 December 3 LEHDISTÖTIEDOTE EUROALUEEN RAHALAITOSTEN KORKOTILASTOJEN JULKISTAMINEN 1 Euroopan keskuspankki (EKP) julkaisee tänään ensimmäisen kerran uudet yhdenmukaistetut korkotilastot. Tilastotiedot

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Puhelinnumero Sähköpostiosoite Faksinumero Internet-osoite Luotonvälittäjä

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Puhelinnumero Sähköpostiosoite Faksinumero Internet-osoite Luotonvälittäjä

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

HE 78/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuluttajansuojalain

HE 78/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuluttajansuojalain Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain 7 luvun, eräiden luotonantajien rekisteröinnistä annetun lain sekä korkolain 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internet osoite: Blue Finance Oy 2431091-9

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kulutusluottotiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kulutusluottotiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kulutusluottotiedot EU:ssa on laadittu vakiomuotoisten kulutusluottotietojen esittämiseen tarkoitettu lomake. Tiedot ilmaisevat oikein nykyisissä markkinaoloissa jättämämme

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain 7 luvun, rikoslain 36 luvun 6 :n ja korkolain 4 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kulutusluottoja koskevaa kuluttajansuojalain

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT (19.05.2014)

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT (19.05.2014) 1.12.2010 voimaan tullut kuluttajansuojalaki edellyttää, että asiakas saa ennen luottosopimuksen tekemistä luotosta keskeiset, sopimusta sekä kuluttajan oikeuksia koskevat tiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset

Lisätiedot

Hyödykesidonnainen kertaluotto 1 000,00 EUR

Hyödykesidonnainen kertaluotto 1 000,00 EUR VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet-osoite Luotonvälittäjä Puhelinnumero

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

14.12.2007. Kulutusluottoselvitys

14.12.2007. Kulutusluottoselvitys 14.12.2007 Sisältö Sivu 1 Kulutusluotto käsitteenä 1 2 Eri kulutusluottomuodot 1 3 Kulutusluottojen määrittely tilastoissa 2 4 Kulutusluotot luotonmyöntäjittäin 3 5 Kulutusluottojen määrän kehitys 4 6

Lisätiedot

Normiperustan tarkistamisen yhteydessä kohta 4.3 poistettiin.

Normiperustan tarkistamisen yhteydessä kohta 4.3 poistettiin. 1 (6) Markkinavalvonta 21.03.2006 Dnro 15/121/2005 SAADUISTA LAUSUNNOISTA: RAHOITUSPALVELUSOPIMUKSET, STANDARDI 2.3 Rahoitustarkastus sai rahoituspalvelusopimuksia koskevaan standardiluonnokseen yhteensä

Lisätiedot

KUV/12370/48/2008 4.12.2008 VAHVA SÄHKÖINEN TUNNISTAMINEN JA SÄHKÖISET ALLEKIRJOITUKSET

KUV/12370/48/2008 4.12.2008 VAHVA SÄHKÖINEN TUNNISTAMINEN JA SÄHKÖISET ALLEKIRJOITUKSET KUV/12370/48/2008 4.12.2008 Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle VAHVA SÄHKÖINEN TUNNISTAMINEN JA SÄHKÖISET ALLEKIRJOITUKSET Olette pyytäneet lausuntoa lakiesitysluonnoksesta, joka koskee lakia

Lisätiedot

SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN PERUSTEET KUOPIOSSA

SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN PERUSTEET KUOPIOSSA SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN PERUSTEET KUOPIOSSA SOSIAALINEN LUOTOTUS Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa luotonantoa, jonka tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista

Lisätiedot

Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta

Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2005 Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan 20 päivänä tammikuuta 1978 annetun kuluttajansuojalain (38/1978) 6 luvun 21

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖ 29.11.2005. Euroopan komission sisämarkkinoiden pääosasto. Vihreä kirja asuntoluotoista EU:ssa (KOM(2005) 327 lopullinen)

OIKEUSMINISTERIÖ 29.11.2005. Euroopan komission sisämarkkinoiden pääosasto. Vihreä kirja asuntoluotoista EU:ssa (KOM(2005) 327 lopullinen) OIKEUSMINISTERIÖ 29.11.2005 Euroopan komission sisämarkkinoiden pääosasto Viite: Asia: Vihreä kirja asuntoluotoista EU:ssa (KOM(2005) 327 lopullinen) Suomen oikeusministeriön lausunto Lausuntonsa valmistelua

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1 32. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/2037(INI) 25.4.2012. Lausuntoluonnos Theodor Dumitru Stolojan (PE483.

TARKISTUKSET 1 32. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/2037(INI) 25.4.2012. Lausuntoluonnos Theodor Dumitru Stolojan (PE483. EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 25.4.2012 2012/2037(INI) TARKISTUKSET 1 32 Theodor Dumitru Stolojan (PE483.752v01-00) kulutusluottodirektiivin 2008/48/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2008:7. Pikaluottoihin liittyvän lainsäädännön uudistaminen

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2008:7. Pikaluottoihin liittyvän lainsäädännön uudistaminen TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2008:7 Pikaluottoihin liittyvän lainsäädännön uudistaminen TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2008:7 Pikaluottoihin liittyvän lainsäädännön uudistaminen OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2008 ISSN 1458-6452 978-952-466-762-3

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet-osoite Stockmann Oyj Abp Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Kulutusluottoselvitys Tammikuu 2009

Kulutusluottoselvitys Tammikuu 2009 2.1.29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisältö Sivu 1 Kulutusluotto käsitteenä... 1 2 Eri kulutusluottomuodot... 1 3 Kulutusluottojen määrittely tilastoissa... 2 4 Kulutusluotot

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan/Luotonvälittäjän nimi ja yhteystiedot Luotonantaja Puhelin Sähköposti Luotonvälittäjä Ab Compass Card Oy Ltd Nygatan 2, 22100 Mariehamn

Lisätiedot

NORDNETIN KAUPANKÄYNTILUOTTO VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

NORDNETIN KAUPANKÄYNTILUOTTO VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT NORDNETIN KAUPANKÄYNTILUOTTO VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköposti Faksinumero Internet-osoite

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT. Alkaen 2 100,00 euroa.

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT. Alkaen 2 100,00 euroa. VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja Yhteisötunnus Osoite Puhelin Sähköposti Internet-osoite 4finance Oy 2257545-4 Mikonkatu 15 A, 00100

Lisätiedot

17/2012. Pikaluottolainsäädännön muuttaminen

17/2012. Pikaluottolainsäädännön muuttaminen 17/2012 Pikaluottolainsäädännön muuttaminen 17/2012 Pikaluottolainsäädännön muuttaminen Oikeusministeriö, Helsinki 2012 11.4.2012 Julkaisun nimi Pikaluottolainsäädännön muuttaminen Tekijä Oikeusministeriön

Lisätiedot

Vanhan kansan velkaviisautta

Vanhan kansan velkaviisautta Vanhan kansan velkaviisautta Velka on veli ottaessa ja veljen poika maksaessa Ei ole rahassa, se on nahassa, joka on verassa, se on velassa Ei vatsa velkaa salli Koira velatta elää Velasta ei pääse maksamatta

Lisätiedot

Lainaehdot: Pikavipit 50-1000

Lainaehdot: Pikavipit 50-1000 Lainaehdot: Pikavipit 50-1000 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50-1000 ) asiakkailleen. 2. myöntämisen yleiset edellytykset

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

Kulutusluottoselvitys

Kulutusluottoselvitys 14.12.21 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisältö 1. KULUTUSLUOTTO KÄSITTEENÄ 2 2. ERI KULUTUSLUOTTOMUODOT 2 3. KULUTUSLUOTTOJEN MÄÄRITTELY TILASTOISSA 3 4. KULUTUSLUOTOT

Lisätiedot

LAINASTON PIKALAINAN LAINAEHDOT JA YLEISET SOPIMUSEHDOT

LAINASTON PIKALAINAN LAINAEHDOT JA YLEISET SOPIMUSEHDOT LAINASTON PIKALAINAN LAINAEHDOT JA YLEISET SOPIMUSEHDOT Voimassa 1.11.2014 alkaen Luotonantaja: Lainasto Oy, Y-tunnus: 2382033-5 Luotonsaaja: Luonnollinen ja oikeustoimikelpoinen henkilö, joka hakee luottoa

Lisätiedot

Sopimusrajoja koskevat ohjeet

Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPABoS14/165 FI Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Lisätiedot

12.5.2008. Numeropalvelusta edelleenkytkettyjen puhelujen yhteyskohtainen erittely. Viestintäviraston suosituksia 315/2008 S

12.5.2008. Numeropalvelusta edelleenkytkettyjen puhelujen yhteyskohtainen erittely. Viestintäviraston suosituksia 315/2008 S 12.5.2008 Numeropalvelusta edelleenkytkettyjen puhelujen yhteyskohtainen erittely n suosituksia 315/2008 S Suositus 315/2008 S 1 (5) Julkaisija Tekijät KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä 12.5.2008 Asiakirjan

Lisätiedot

Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille. Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille. Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015 Etämyynnin määritelmiä (KSL 6:7) Etämyyntisopimus: etämyyntiä varten luodussa myynti- tai palveluntarjontajärjestelmässä

Lisätiedot

HE 77/2016 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 77/2016 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta, asuntoomaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjistä ja eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä sekä

Lisätiedot

Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja. Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus Lakimies Miina Ojajärvi. kkv.fi. kkv.fi

Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja. Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus Lakimies Miina Ojajärvi. kkv.fi. kkv.fi Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus 10.2.2016 Lakimies Miina Ojajärvi Kuluttajansuojan toteutumisen edellytykset Kuluttajat tietävät, mikä mobiilimaksu on ja miten

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 356/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisten sopimusten maksuehdoista annetun lain 5 :n muuttamisesta Kaupallisten sopimusten maksuehdoista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Ia on Euroopan unionin neuvoston antama päätöslauselma rahanväärennyksen estämiseksi annettavan rikosoikeudellisen suojan

Ia on Euroopan unionin neuvoston antama päätöslauselma rahanväärennyksen estämiseksi annettavan rikosoikeudellisen suojan HE 154/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain 37 luvun 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että rikoslain rahan määritelmä laajennetaan koskemaan

Lisätiedot

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu Hyvän hallintopäätöksen sisältö Lakimies Marko Nurmikolu Hallintopäätöksen sisältö Hallintolain 44 (Päätöksen sisältö) Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi: 1) päätöksen tehnyt viranomainen

Lisätiedot

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 174/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain 2 ja :n sekä merimiesten palkkaturvalain 2 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

Lainan nro: LAINAHAKEMUS. Saap...2016. A. R. Winterin rahaston lainahakemus. Lainan hakijat. Nimi: Henk.tunnus: S-posti:

Lainan nro: LAINAHAKEMUS. Saap...2016. A. R. Winterin rahaston lainahakemus. Lainan hakijat. Nimi: Henk.tunnus: S-posti: LAINAHAKEMUS Saap...2016 Lainan nro: A. R. Winterin rahaston lainahakemus Lainan hakijat Tiedot hakijasta: Tilan tai toimipaikan nimi: RNo tai y-tunnus: Toiminnan laatu: Lainan tarkoitus (käytä tarvittaessa

Lisätiedot

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta HE 38/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alkoholilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain pykälä, jonka mukaan alkoholijuomien pakkauksissa

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

KULUTTAJALUOTTOSOPIMUS. Luotonantaja Lainasto Oy y-tunnus: 2382033-5 Yliopistonkatu 26B 20100 TURKU. Luoton määrä. Luoton määrä: 100-400 EUR

KULUTTAJALUOTTOSOPIMUS. Luotonantaja Lainasto Oy y-tunnus: 2382033-5 Yliopistonkatu 26B 20100 TURKU. Luoton määrä. Luoton määrä: 100-400 EUR KULUTTAJALUOTTOSOPIMUS Luotonantaja Lainasto Oy y-tunnus: 2382033-5 Yliopistonkatu 26B 20100 TURKU Luoton määrä Luoton määrä: 100-400 EUR Luoton korko Luoton vuotuinen korko: 28,60 % Luoton takaisinmaksu

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION SUOSITUS. annettu 1 päivänä maaliskuuta 2001

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION SUOSITUS. annettu 1 päivänä maaliskuuta 2001 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 1. maaliskuuta 2001 KOM(2001) 477 lopullinen - FI KOMISSION SUOSITUS annettu 1 päivänä maaliskuuta 2001 tiedoista, jotka asuntolainojen tarjoajan on annettava kuluttajille

Lisätiedot

Arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano

Arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano Arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano Muutoslait selkeyttävät oikeustilaa Asetus tuli voimaan 17.9.2014. Asetus on sellaisenaan sovellettavaa oikeutta. Ei tarvitse panna täytäntöön kuten

Lisätiedot

K O R K E I N O I K E U S P Ä Ä T Ö S Diaarinro 1(19) S2015/29. Rovaniemen hovioikeuden tuomio 12.11.2014 nro 517

K O R K E I N O I K E U S P Ä Ä T Ö S Diaarinro 1(19) S2015/29. Rovaniemen hovioikeuden tuomio 12.11.2014 nro 517 K O R K E I N O I K E U S P Ä Ä T Ö S Diaarinro 1(19) S2015/29 Lyhennetty taltio Antopäivä Nro 23.6.2015 1281 MUUTOKSENHAKIJA VASTAPUOLI ASIA TrustBuddy AB P Velkasuhteeseen perustuva saatava RATKAISU,

Lisätiedot

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Asia: Svenska Finlands folkting järjestön lausunto hallituksen eduskunnalle antamasta esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen

Lisätiedot

HE 56/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta

HE 56/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta HE 56/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että vuokratalolainojen

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

Kunnalle lahjoitetut kiinteistöt ja niiden käyttö

Kunnalle lahjoitetut kiinteistöt ja niiden käyttö Kunnalle lahjoitetut kiinteistöt ja niiden käyttö Kunnalle kiinteistön lahjoittamiseen sovellettava säännöstö Maakaaren (540/1995) 4. luvun 2 :n mukaisesti kiinteistön lahjaa koskevat soveltuvin osin kiinteistön

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 101/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisista hankinnoista annettua lakia. Ehdotuksen mukaan asian

Lisätiedot

Tämä. Tili-ja kulutusluotot. -aineisto on tarkoitettu täydentämään. Liiketalouden matematiikka 2. kirjan sisältöä.

Tämä. Tili-ja kulutusluotot. -aineisto on tarkoitettu täydentämään. Liiketalouden matematiikka 2. kirjan sisältöä. Tämä Tili-ja kulutusluotot -aineisto on tarkoitettu täydentämään Liiketalouden matematiikka 2 kirjan sisältöä. 1 Sisällysluettelo TILI- JA KULUTUSLUOTOT...3 Esim. 1... 4 Esim. 2... 6 Esim. 3... 7 Esim.

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97)

Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97) 1 (5) Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97) Työneuvoston lausunto työaikalain (605/1996) 17 :n 1 ja 2 momentin tulkinnasta. Annettu Uudenmaan työsuojelupiirin pyynnöstä 18 päivänä maaliskuuta 1998.

Lisätiedot

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014 Kuluttajien vastuu kasvusta? Kuluttajien luottamus on yksi markkinoiden toimivuuden ja taloudellisen

Lisätiedot

Kulutusluottoselvitys

Kulutusluottoselvitys Tammikuu 21 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisältö 1. Kulutusluotto käsitteenä 2 2. Eri kulutusluottomuodot 2 3. Kulutusluottojen määrittely tilastoissa 3 4. Kulutusluotot

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan perustuslakivaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta (HE 5/2015 vp)

Lausunto eduskunnan perustuslakivaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta (HE 5/2015 vp) Teuvo Pohjolainen 16.6.2015 Lausunto eduskunnan perustuslakivaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta (HE 5/2015 vp) Perustuslakivaliokunnan pyytämänä

Lisätiedot

Laki. kuluttajansuojalain muuttamisesta

Laki. kuluttajansuojalain muuttamisesta Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan kuluttajansuojalain (38/1978) 7 luvun 6 :n 2 momentin 1 kohta, 22 :n 1 momentin 1 kohta ja 29, sellaisina kuin ne ovat laissa

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

HE 151/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asuntosäästöpalkkiolain 3 :n ja 7 :n muuttamisesta

HE 151/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asuntosäästöpalkkiolain 3 :n ja 7 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asuntosäästöpalkkiolain 3 :n ja 7 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 151/2015 vp Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi asuntosäästöpalkkiolakia siten,

Lisätiedot

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä HE 23/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2015 COM(2015) 186 final 2015/0097 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi merityöaikalain, työajasta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen lisäeläketurvan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.9.2015 COM(2015) 463 final 2015/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS yhdenteentoista Euroopan kehitysrahastoon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 2 päivänä maaliskuuta 2015

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

Rahoitustoiminta 2013

Rahoitustoiminta 2013 Rahoitus ja vakuutus 201 Rahoitustoiminta 201 Muiden rahoituslaitosten luottokanta,. neljännes Muiden rahoituslaitosten antolainauskanta 7 miljardia euroa syyskuun 201 lopussa Kotimaisten muiden rahoituslaitosten

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

ASUMISPAKKI-koulutus Harkittu rahan käyttö. KOTILO-projekti

ASUMISPAKKI-koulutus Harkittu rahan käyttö. KOTILO-projekti ASUMISPAKKI-koulutus Harkittu rahan käyttö Harkittu rahankäyttö Omasta taloudellisesta tilanteesta on tärkeää olla tietoinen. On hyvä arvioida tulot ja menot. Pienillä tuloilla selviää, kun suunnittelee

Lisätiedot