1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot"

Transkriptio

1 Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Blue Finance Oy Y-Tunnus Osoite PL Turku Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet-osoite 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista (1,90 + pvm) Luottotyyppi Luoton kokonaismäärä Tämä tarkoittaa luottorajaa tai luottosopimuksen mukaisesti käyttöön annettavaa kokonaissummaa. Nostoa koskevat ehdot Luottosopimuksen voimassaoloaika Maksuerät ja tarvittaessa se järjestys, jossa maksut kohdistetaan eri saatavien lyhentämiseen Jatkuva luotto 500 EUR Luotonantaja myöntää lainasumman luotonsaajan käytettäväksi laina-aikana. Lainasumma on käytettävissä vain AIRO Paycard Prepaid MasterCard -maksukortin välityksellä. Luotonsaaja nostaa luottoa haluamansa määrän yhdessä tai useammassa erässä korttitapahtumia suorittamalla (eli käyttämällä AIRO Paycard Prepaid Mastercard -maksukorttia ostosten tekemiseen). Korttiluottoa ei voi nostaa käteisautomaatilta, kaupan kassalta tai siirtämällä varoja pankkitilille. Luotto on ns. kulutushyödykesidonnainen luotto. Luottosopimus on voimassa toistaiseksi. Kuukausierän määrä on edellisen laskutusjakson kaikki käyttötapahtumat. Maksuerä kohdistetaan ensin korkoihin ja kuluihin ja loput käytössä olevan pääoman lyhentämiseksi. Maksuerä erääntyy kunkin kuukauden 15. tai viimeinen päivä, riippuen Luotonsaajan ja Luotonantajan välisestä sopimuksesta. Mikäli eräpäivä ei ole pankkipäivä, erääntyy maksuerä maksettavaksi seuraavana pankkipäivänä. Ensimmäinen maksuerä erääntyy maksettavaksi nostokuukautta seuraavana ensimmäisenä sovittuna eräpäivänä (joko 15. tai viimeinen päivä).

2 Maksettava kokonaismäärä Tarkoittaa lainapääoman määrää sekä korkoja ja mahdollisia luottoonne liittyviä muita kustannuksia. Esimerkki 1. Korttiluoton (500 ) nosto kerralla Nostettava määrä yhteensä 500 Takaisinmaksueriä (kpl) 1 Maksuohjelman suurin erääntyvä erä 610,40 Maksupalvelupalkkio 12,0 % 60 Maksettava summa yhteensä 610,40 Luottokustannukset yhteensä 110,40 Luottokorko kuukaudessa 9 % Todellinen vuosikorko 108 % Esimerkki 2. Korttiluoton (400 ) nosto kerralla Nostettava määrä yhteensä 400 Takaisinmaksueriä (kpl) 1 Maksuohjelman suurin erääntyvä erä 490,32 Maksupalvelupalkkio 12,0 % 48 Maksettava summa yhteensä 490,32 Luottokustannukset yhteensä 90,32 Luottokorko kuukaudessa 9 % Todellinen vuosikorko 108 % Esimerkki 3. Korttiluoton (200 ) nosto kerralla Nostettava määrä yhteensä 200 Takaisinmaksueriä (kpl) 1 Maksuohjelman suurin erääntyvä erä 250,16 Maksupalvelupalkkio 12,0 % 24 Maksettava summa yhteensä 250,16 Luottokustannukset yhteensä 50,16 Luottokorko kuukaudessa 9 % Todellinen vuosikorko 108 % 3. Luoton kustannukset Lainakorko Luottotilin nimelliskorko on 108 % vuodessa. Todellinen vuosikorko Kokonaiskustannukset ilmaistuina vuosikorkona luoton kokonaismäärälle. Todellisen vuosikoron perusteella on helpompi vertailla erilaisia tarjouksia Onko luoton saamiseksi yleensä tai markkinoiduin ehdoin otettava - vakuutus Ei. Luoton kokonaismäärälle takaisinmaksuohjelman mukaisesti laskettu todellinen kuluttajasuojalain mukainen vuosikorko on 108 %. Todelliseen vuosikorkoon ei sisälly mahdollisista Korttiluottoon tehtävistä muutoksista aiheutuvia kustannuksia. Lainan todellinen vuosikorko määräytyy valitun lainasumman (Korttiluoton), tehtyjen nostojen, lainaajan, koron ja kulujen perusteella.

3 - tehtävä muu lisäpalvelua koskeva sopimus Jos näiden palvelujen kustannukset eivät ole luotonantajan tiedossa, ne eivät sisälly todelliseen vuosikorkoon. Muut kustannukset - laskutuspalkkio, veloitetaan jokaisen maksuerän yhteydessä - maksuohjelman muuttaminen (sovittava erikseen) Edellytykset, joiden mukaisesti edellä mainittuja luottosopimukseen liittyviä kustannuksia voidaan muuttaa Kyllä. Sopimus AIRO Paycard Prepaid MasterCard - maksukortin myöntämisestä luotonsaajan ja Prepaid Financial Services yhtiön välillä. Tämä sopimus syntyy luotonsaajalle automaattisesti korttiluottoa nostettaessa ja korttiehdot toimitetaan näiden ehtojen liitteenä. Korttiehdoissa on eritelty myös kortin kustannukset. Luotonvarausprovisio on 2 % / kk käyttämättömän luottopääoman määrästä. 0,00 Luotonantajalla on oikeus muuttaa sopimuksen ehtoja. Luotonantaja ilmoittaa ehtojen muutoksesta luotonsaajalle sähköpostitse, kirjeitse tai muutoin pysyvällä tavalla. Muutos tulee voimaan luotonantajan ilmoittamana ajankohtana kuitenkin aikaisintaan kahden (2) kuukauden kuluttua muutoksen ilmoittamisesta. Sopimus jatkuu muutetun sisältöisenä, jollei luotonsaaja ilmoita kirjallisesti luotonantajalle, ettei hän hyväksy muutosta. Mikäli luotonsaaja ei hyväksy Korttiluoton ehtojen muutosta, on hänellä ja luotonantajalla oikeus irtisanoa Korttiluottosopimus päättymään välittömästi. Luotonantaja ei peri kuluja irtisanomisesta. Luotonantajalla on oikeus muuttaa luoton sopimusehtoja ilmoittamalla muutoksista luotonsaajalle kirjallisesti etukäteen silloin, kun muutos ei lisää luotonsaajan velvollisuuksia eikä vähennä hänen oikeuksiaan tai johtuu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä. Luotonsaajalle ilmoitetaan muutoksesta vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Luotonantajalla on yksipuolinen oikeus muuttaa hinnastoaan siltä osin kun kyse on luotonantajalle tulevista kertaluonteisista maksuista, jotka eivät perustu Korttiluottosopimukseen. Kyse on esimerkiksi, mutta ei rajoittuen, maksuohjelman muuttamisesta koskevasta palkkiosta.

4 Maksuviivästyksestä aiheutuvat kulut Maksujen maksamatta jättämisellä voi olla vakavia seurauksia (esimerkiksi pakkomyynti) ja luoton saaminen voi vaikeutua. Vuotuinen viivästyskorko erääntyneistä ja maksamattomista kuukausieristä ja muista saatavista määräytyy korkolain mukaisesti. Mikäli luotonantajan perimä korko on korkolain mukaista viivästyskorkoa suurempi, on luotonantajalla oikeus periä viivästyskorkona tätä korkoa 180 vuorokauden ajan siitä, kun Korttiluotto on kokonaisuudessaan erääntynyt, kuitenkin enintään Korttiluottoa koskevan tuomioistuimen tuomion antamiseen saakka. Lisäksi luotonsaaja on velvollinen maksamaan kohtuulliset perimiskulut. Muistutusmaksu maksun viivästyessä on 5,00 /maksumuistutus. 4. Muita tärkeitä oikeudellisia näkökohtia Peruuttamisoikeus Teilla on oikeus peruuttaa luottosopimus 14 pa iva n kuluessa Ennenaikainen takaisinmaksu Teilla on milloin tahansa oikeus maksaa luotto ennenaikaisesti takaisin kokonaisuudessaan tai osittain Haku tietokannasta Luotonantajan on annettava Teille maksutta va litto ma sti tieto luottotietorekisteriin tehdysta hausta, jos luottohakemus on hyla tty ta ma n haun perusteella. Ta ta ei sovelleta, jos ta llaisten tietojen antaminen on Euroopan yhteiso n lainsa a da nno ssa kielletty tai se on oikeusja rjestyksen perusteiden tai yleisen turvallisuuden tavoitteiden vastaista. Oikeus saada luottosopimusluonnos Teilla on oikeus saada pyynno sta ja maksutta luottosopimusluonnos. Ta ta sa a nno sta ei sovelleta, jos luotonantaja ei pyynno n esitta mishetkella ole halukas tekema a n luottosopimusta teida n kanssanne. Luotonsaajalla on oikeus peruttaa sopimus 14 päivän kuluessa. Luotonsaajalla on milloin tahansa oikeus maksaa luotto ennenaikaisesti takaisin kokonaisuudessaan tai osittain. Luotonantaja käyttää luottoa myöntäessään ja valvoessaan hakijan henkilöluottotietoja. Luottotiedot hankitaan Suomen Asiakastieto Oy:n tai Bisnode Finland Oy:n luottorekistereistä. Luotonsaajalla on oikeus saada pyynnöstä ja maksutta luottosopimusluonnos. Tätä säännöstä ei sovelleta, jos luotonantaja ei pyynnön esittämishetkellä ole halukas tekemään luottosopimusta luotonsaajan kanssa.

5 5. Rahoituspalvelujen eta myynnin yhteydessa annettavat lisa tiedot a) luotonantajan osalta Luotonantajan edustaja jäsenvaltiossa, jossa asutte Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internetosoite Rekisteröinti Valvova viranomainen Blue Finance Oy, PL 40, TURKU (1,90 + pvm) Blue Finance Oy on merkitty Patentti- ja Rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Y- tunnus Kuluttajaluottoja valvovat kuluttajaasiamies ja Kuluttaja- ja kilpailuvirasto (kkv.fi) sekä sen alaisina piirihallintoviranomaisina aluehallintovirastot (avi.fi). b) luottosopimuksen osalta Peruuttamisoikeuden käyttö Laki, jonka nojalla luotonantaja luo asiakassuhteen teihin ennen luottosopimuksen tekoa Luottosopimukseen sovellettavaa lainsäädäntöä ja/tai toimivaltaista tuomioistuinta koskeva lauseke Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa tekemänsä lainasopimus ilmoittamalla siitä 14 päivän kuluessa sopimuksen syntymisestä tai siitä myöhemmästä ajankohdasta, jona luotonsaaja on saanut pysyvällä tavalla luottoa koskevat ennakkotiedot ja sopimusehdot. Peruuttamisilmoitus on tehtävä kirjallisesti, luotonsaajan allekirjoituksella. Luotonsaajan on palautettava viivytyksettä ja viimeistään 30 vuorokauden kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä luotonantajalle saamansa varat ja lainan kulut todelliselta laina-ajalta. Kulut lasketaan todellisen vuosikoron mukaan. Muussa tapauksessa peruutus raukeaa Suomen laki Luotonsaaja voi nostaa tästä kuluttajaluottosopimuksesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen kotipaikkansa käräjäoikeudessa. Luotonantaja voi nostaa tästä kuluttajaluottosopimuksesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen kotipaikkansa käräjäoikeudessa. Mikäli luotonsaajalla ei ole asuinpaikkaa

6 Suomessa, riitaisuudet käsitellään luotonantajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Kielijärjestelyt Luotonsaajalla on oikeus saada ennakkotiedot ja sopimusehdot suomen kielellä. Sopimussuhteen aikana asiointi tapahtuu suomen kielellä. c) oikeussuojan osalta Tuomioistuimen ulkopuolisten valitusja oikeussuojamenettelyjen olemassaolo Luotonsaajalla on oikeus saattaa luottosuhteessa johtuvat erimielisyydet Kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Korttiluottosopimus Korttiluottosopimuksella tarkoitetaan 1) Sopimusta korttiluotosta, 2) Korttiluoton yleisiä sopimusehtoja, 3) Luotonantajan luottopäätöstä, 4) Korttiluottohakemusta, 5) hinnastoa Korttiluotosta perittävien maksujen ja palkkioiden perusteista ja määristä, 6) Vakiomuotoisia Eurooppalaisia Kuluttajaluottotietoja ja 7) Prepaid Financial Services Ltd:n korttiehtoja. Kohdat 1-7 muodostavat yhdessä Korttiluottosopimuksen. Luotonantaja Blue Finance Oy PL 40, TURKU Luotonsaaja Nimi: Etunimi Sukunimi Henkilötunnus: Asiakkaan henkilötunnus Osoite: Asiakkaan osoite Luoton määrä 500 EUR Luoton korko Luottotilin vuotuinen kuukausikorko on 9 % (vuodessa 108 %). Käyttämättömän luoton määrästä veloitetaan Luotonvarausprovisiota 2 % kuukaudessa. Luoton takaisinmaksu Luotonsaaja maksaa luoton takaisin luotonantajalle sovituissa maksuerissä. Maksuerä muodostuu luoton toimituspalkkiosta, laskutuspalkkiosta, korosta ja maksamatta olevan pääoman lyhennyksestä. Laskutuskausi on kuukauden mittainen. Laskutettava määrä on edellisen laskutusjakson kaikki käyttötapahtumat eli tehdyt maksutapahtumat, niihin liitetyt nostopalkkiot sekä luoton korko käytetystä luotosta ja Luotonvarausprovisio käyttämättömästä luoton määrästä. Maksuerä kohdistetaan ensin korkoihin ja kuluihin ja loput käytössä olevan

7 pääoman lyhentämiseksi. Maksuerä erääntyy kunkin kuukauden 15. tai viimeinen päivä, riippuen Luotonsaajan ja Luotonantajan välisestä sopimuksesta. Mikäli eräpäivä ei ole pankkipäivä, erääntyy maksuerä maksettavaksi seuraavana pankkipäivänä. Ensimmäinen maksuerä erääntyy maksettavaksi nostokuukautta seuraavana ensimmäisenä sovittuna eräpäivänä (joko 15. tai viimeinen päivä). Todellinen vuosikorko Luoton kokonaismäärälle takaisinmaksuohjelman mukaisesti laskettu todellinen kuluttajasuojalain mukainen vuosikorko on 108 %. Todelliseen vuosikorkoon ei sisälly mahdollisista Korttiluottoon tehtävistä muutoksista aiheutuvia kustannuksia. Lainan todellinen vuosikorko määräytyy valitun lainasumman (Korttiluoton), tehtyjen nostojen, laina-ajan, koron ja kulujen perusteella. Sitoumus ja vahvistus Luotonsaaja sitoutuu maksamaan luotonantajalle tai sen määräämälle taholle luoton pääoman, koron, viivästyskoron, luotonvarausprovision sekä luottosopimuksessa yksilöidyt ja luotonantajan palveluhinnaston mukaiset maksut ja palkkiot. Luotonsaaja on vastaanottanut Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot, kappaleen tästä luottosopimuksesta ja sen ehdoista, on tutustunut niihin ja hyväksyy ne. Tämän luottosopimuksen muodostavat sähköisesti tehty luottohakemus, Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot, tämä sopimus, yleiset sopimusehdot sekä Prepaid Financial Services Ltd:n AIRO Paycard Prepaid Mastercard korttiehdot. Luotonantajalla on oikeus luovuttaa asiakasta koskevia tietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Päiväys: Lainahakemuksen solmimispäivä Luotonsaajan allekirjoitus Luotonsaaja on allekirjoittanut sopimuksen sähköisesti Luotonantajan verkkopalvelussa. Blue Finance Oy - Korttiluoton yleiset sopimusehdot Näissä ehdoissa tarkoitetaan: Korttiluotolla Korttiluottosopimuksen mukaisesti Luotonantajan Luotonsaajalle myöntämää jatkuvaa hyödykesidonnaista luottoa (luottotili), jonka kulloinenkin saldo ilmenee Luotonantajan pitämältä Tililtä ja joka on käytettävissä ainoastaan tekemällä ostoja Kortilla (suorittamalla Korttitapahtumia). Luottorajalla Kortille asetettavaa laskutuskausikohtaista euromääräistä rajaa, jonka puitteissa Korttiluottoa voi käyttää. Kortilla Prepaid Financial Services -yhtiön erillisen Korttisopimuksen mukaisesti Luotonsaajalle myöntämää AIRO Paycard Prepaid MasterCard -maksukorttia, joka kuuluu MasterCard-järjestelmään. Korttisopimuksella Luotonsaajan ja Prepaid Financial Services -yhtiön välistä sopimusta Kortin myöntämisestä ja sen ehdoista. Korttitapahtumalla Kortilla tehtyä maksua kulutushyödykkeen hankkimiseksi, jossa kortti on konkreettisesti läsnä tai jossa annetaan Kortin tiedot tapahtuman hyväksymiseksi. Kortilla ei voi suorittaa käteisnostoja käteisautomaatilta tai kaupan kassalta tai käyttää Korttiluottoa varojen siirtämiseksi pankkitilille. Tilillä Luotonantajan pitämää kirjanpitoa Korttiluoton saldon suuruudesta ja sen muutoksista. Korttiluoton nostolla Kortilla toteutettavaa Korttitapahtumaa. Korttiluoton maksulla Tilille toteutettavaa Korttiluoton lyhentämistä koskevaa

8 tilisiirtoa. Luoton maksu on pätevä vain tilisiirtona. Luottokustannuksilla Luotonantajan tiedossa olevien, luottosuhteen johdosta Luotonsaajan maksettavaksi tulevien korkojen, kulujen ja muiden maksujen yhteismäärää mukaan lukien Korttiluottoon liittyvien lisäpalveluiden kustannukset, jos lisäpalvelua koskevan sopimuksen tekeminen on edellytyksenä Korttiluoton saamiseksi markkinoiduin ehdoin. Luotonantajalla Blue Finance Oy:tä (Y-tunnus: , kotipaikka: Turku, postiosoite: PL 40, Turku), Luotonhakijalla Luotonsaajaa, jonka Korttiluoton myöntämistä tai epäämistä koskevaa päätöstä Luotonantaja ei ole vielä tehnyt. Luotonsaajalla luonnollista henkilöä, jolle Luotonantaja on myöntänyt Korttiluoton. Luottotilillä Tiliä joka kattaa kaikki Korttiluoton nostetut lainapääomat sekä niihin kohdistuvat Maksupalvelupalkkiot. Korttiluottohakemuksella hakemusta, jolla Luotonhakija hakee Korttiluottoa Luotonantajalta. Pankkipäivällä päivää, jona Luotonsaajan pankkipalveluiden tarjoaja on avoinna siten, että se voi osaltaan toteuttaa Korttiluoton maksun. Pankkipäivällä tarkoitetaan viikonpäiviä maanantaista perjantaihin pois lukien suomalaiset pyhäpäivät, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä sekä joulu- ja juhannusaatto ja päivä, jota muutoin ei ole pidettävä pankkipäivänä. Palvelulla tarkoitetaan Luotonantajan sähköistä tietojärjestelmää, jossa Korttiluottoa hallinnoidaan ja jossa Luotonsaajalla on mahdollisuus asioida etäyhteyttä käyttäen. Sopimuksella korttiluotosta tarkoitetaan Luotonantajan ja Luotonsaajan välistä sopimusta Korttiluotosta. Korttiluoton hakeminen Korttiluoton hakeminen tapahtuu verkkohakemuksella tai muulla Luotonantajan hyväksymällä ja esittämällä tavalla. Luotonhakijan tulee lukea ja hyväksyä luottoehdot hakeakseen Korttiluottoa. Luotonantaja käsittelee hakemukset luottamuksellisesti ja tarkistaa Luotonhakijan tiedot asiaankuuluvista rekistereistä. Luotonantajalla on oikeus tallentaa Luotonhakijan ip-osoite. Luotonhakijan on ennen ensimmäisen Korttiluoton hakemista rekisteröidyttävä Luotonantajan Palveluun ja rekisteröitymisen yhteydessä tunnistauduttava verkkopankkitunnuksilla verkkopankissa (Nordea, Danske Bank, Osuuspankki, Aktia, Säästöpankki, POP-Pankki) sekä hyväksyttävä korttiluottosopimuksen ja muut Luotonantajan edellyttämät ehdot. Luotonantaja ottaa Korttiluottoa koskevia hakemuksia vastaan ympäri vuorokauden viikon jokaisena päivänä. Korttiluottohakemukset käsitellään palvelun aukioloaikoina. Palvelu on avoinna joka päivä klo Muina aikoina tulleet Korttiluottohakemukset käsitellään palvelun aukioloaikoina saapumisjärjestyksessä. Korttiluoton myöntäminen ja käyttäminen Korttiluotto voidaan hakemuksesta myöntää oikeustoimikelpoiselle henkilölle, joka on täyttänyt 20 vuotta, jolla on osoite Suomessa, jolla ei ole luottohäiriömerkintää ja joka Luotonantajan suorittaman arvion mukaan kykenee todennäköisesti täyttämään Korttiluottosopimuksen mukaiset velvoitteensa. Luotonsaajan on rekisteröidyttävä Luotonantajan Palveluun ja tunnistauduttava Luotonantajan hyväksymällä tavalla. Luotonsaaja ilmoittaa ymmärtävänsä, että rekisteröityessään Luotonantajan Palveluun hän antaa suostumuksensa henkilöluottotietojensa tarkistukseen henkilötietolain 2 luvun 8 :n 1 kohdan perusteella. Luotonantaja tekee sellaiset tarvittavat tarkistukset Luotonsaajan luottokelpoisuuden tarkistamiseksi, joiden laajuuden Luotonantaja

9 määrittelee ja joihin voi sisältyä muun muassa Luotonsaajan tulojen määrän ja perusteen tarkistaminen, Luotonsaajan menojen, velkojen ja varojen tarkistaminen, Luotonsaajan mahdollisten takausvastuiden tarkistaminen, työ- tai virkasuhteen laadun tarkistaminen sekä seikkojen, jotka voivat todennäköisesti johtaa menojen merkittävään kasvuun, tarkistaminen, edellä mainitun listan kuitenkaan rajoittamatta Luotonantajan oikeutta tarkistaa Luotonsaajan henkilöluottotietoja. Luottotiedot hankitaan Suomen Asiakastieto Oy:n ja/tai Bisnode Finland Oy:n luottotietorekisteristä. Luotonantaja ei ole velvollinen perustelemaan tekemiään luottopäätöksiä Luotonhakijalle. Luotonsaaja antaa suostumuksen sille, että Luotonantaja luovuttaa Luotonsaajaa koskevia tietoja (sekä Luotonsaajan Luotonantajalle itse toimittamia tietoja että Luotonantajan muista lähteistä keräämiä ja saamia tietoja) Prepaid Financial Services Limited -yhtiölle ja Luotonantajan tietosuojaselosteessa ja rekisteriselosteessa kuvatuilla tavoilla (saatavilla internetosoitteesta Luotonantaja ilmoittaa Korttiluottohakemuksen perusteella tehtävästä päätöksestä Luotonhakijalle sähköisesti. Luotonantajan hyväksymä Korttiluottohakemus, Luotonantajan luottopäätös, Korttiluoton yleiset sopimusehdot ja hinnasto Korttiluotosta perittävien maksujen ja palkkioiden perusteista ja määristä yhdessä muodostavat Korttiluottosopimuksen Luotonsaajan ja Luotonantajan välille. Myönnettävän Korttiluoton määrä on viisisataa (500) euroa (Luottoraja). Luotonantaja perii Luotonsaajalta maksupalvelupalkkiona 12 prosenttia kunkin nostettavan erän määrästä (Korttitapahtuman arvosta). Korttiluotto myönnetään toistaiseksi ja Luotonsaaja maksaa Korttiluoton jäljellä olevaa pääomaa takaisin Luotonantajalle takaisinmaksuohjelman mukaisesti. Luotonsaajalla on oikeus nostaa Korttiluottoa Luottorajan puitteissa valitsemansa määrän kerrallaan Korttitapahtumia toteuttamalla. Luotonantaja järjestää, että Korttiluotto on nostettavissa Korttitapahtumia toteuttamalla Korttiluottosopimuksen mukaisesti. Korttiluoton nostaminen on mahdollista ainoastaan Korttitapahtumia toteuttamalla. Kortin käyttö (Korttiluoton nostaminen) edellyttää, että Luotonsaajalla on voimassa oleva Korttisopimus. Luotonsaajalla on oikeus Luottorajan puitteissa nostaa Korttiluottoa yhdessä tai useammassa erässä Korttitapahtumia suorittamalla edellyttäen, että erääntyneet kuukausierät ja muut maksut on maksettu viimeistään eräpäivänä. Korttiluoton käyttäminen vähentää ja Tilille kirjautunut kuukausierän pääomaosuus lisää kulloinkin käytettävissä olevaa Korttiluoton määrää. Sovittua Luottorajaa ei saa ylittää. Mikäli luottoraja ylittyy, veloitetaan ylitys kokonaisuudessaan seuraavan kuukausierän yhteydessä normaalin kuukausierän lisäksi ja ylityksestä veloitetaan ylitysmaksuna 10 euroa. Muissa valuutoissa kuin euroissa suoritetut Korttitapahtumat veloitetaan käytettävissä olevan Korttiluoton määrästä euroissa. Käytetty valuuttakurssi ilmoitetaan tapahtuman tiedoissa luoton tiliotteella/laskulla. Luotonantaja saa estää Korttiluoton nostamisen (ja Kortin käytön) Korttiluotonsopimuksen muista ehdoista riippumatta, mikäli korttiluoton tai Kortin käytön turvallisuus on vaarantunut, tai luotonantajalla on syytä epäillä, että Korttiluottoa tai Korttia käytetään oikeudettomasti tai vilpillisesti, tai vaara siitä, että Luotonsaaja ei kykene täyttämään maksuvelvoitettaan, on huomattavasti kohonnut, tai mikäli erääntynyt maksuerä kokonaan tai osittain on vähintään seitsemän päivää myöhässä, tai Luotonantajan kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön Luotonsaajalta oleva muu erääntynyt saatava on vähintään 7 päivää myöhässä, tai luotonsaaja laiminlyö muuten Korttiluottosopimuksen noudattamisen, tai korttisopimus on päättynyt. Luotonantajan on ilmoitettava Korttiluoton käytön estämisestä ja sen syistä Luotonsaajalle etukäteen sähköpostitse, tekstiviestitse, puhelimitse tai kirjeitse Luotonantajan valinnan mukaisesti. Luotonantajalla on kuitenkin oikeus tehdä ilmoitus välittömästi Korttiluoton nostamisen estämisen jälkeen, jos tämä on vahinkojen estämiseksi tai rajoittamiseksi perusteltua.

10 Luoton takaisin maksaminen Laina-aika alkaa, kun Korttiluotto on myönnetty. Korttiluotto on voimassa toistaiseksi. Luotonsaajan on maksettava kunkin laskutuskauden päättyessä käytössä oleva Korttiluoton pääoma kokonaisuudessaan takaisin mukaan lukien luottotilin saldo sekä siihen kohdistuva kuukausikorko sekä mahdollinen luotonvarausprovisio. Suoritus kohdennetaan ensisijaisesti avoimille koroille, Luotonvarausprovisioille, nostopalkkioille ja vasta tämän jälkeen pääomalle. Kuukausierän määrä on käytössä olevan Korttiluoton ja siitä perittävien korkojen sekä Luottokustannusten koko summa. Kuukausierä on maksettava Luotonantajalle kokonaisuudessaan viimeistään eräpäivänä. Jos eräpäivä ei ole pankkipäivä, Korttiluoton ja siitä perittävien korkojen sekä Luottokustannusten maksupäivä siirtyy seuraavaan pankkipäivään. Kun maksupäivä siirtyy, Luotonantajalla on oikeus periä kulloinkin voimassaolevan koronmääräytymisajanjakson mukainen luottokorko eräpäivästä siirtyneeseen maksupäivään saakka koko Korttiluoton eräpäivänä jäljellä olevalle määrälle. Luotonsaaja saa Luotonantajalle ilmoittamillaan yhteystiedoilla laskun, jonka mukaisesti Korttiluotto tai sen osa Luottokustannuksineen maksetaan takaisin. Käytetty luotto sekä kaikki siihen voimassaolevan lain ja näiden lainaehtojen mukaan liittyvät korot ja kulut on maksettava takaisin viimeistään eräpäivänä. Takaisinmaksua varten saat laskun ja laskua maksettaessa on aina käytettävä laskuttajan ilmoittamaa viitenumeroa. Luotonsaajan velvollisuus tiedottaa luotonantajaa Luotonsaaja vakuuttaa Korttiluottoa hakiessaan, että hänen antamansa tiedot ovat totuudenmukaisia. Luotonsaaja on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Luotonantaja ei vastaa Korttiluottohakemuksessa olevista virheistä ja niistä johtuvista viivästyksistä. Luotonsaajan ilmoittamien osoitetietojen tulee täsmätä Väestörekisterikeskuksesta saatavien tietojen kanssa. Luotonantajalla on oikeus varmistaa, että Luotonsaajan antama puhelinnumero on oikea ja Luotonsaajan käytössä. Luotonsaajan on annettava Luotonantajalle pyynnöstä taloudellista asemaansa koskevia ja muita tähän luottosuhteeseen vaikuttavia tietoja, jotka ovat Luotonantajalle luottosuhteen kannalta tarpeellisia. Luotonantaja voi edellyttää Luotonsaajaa esittämään esimerkiksi palkkatodistuksen tai tiliotteen Luotonsaajan taloudellisen aseman todentamiseksi. Luotonsaaja sitoutuu toimittamaan Luotonantajalle ennen Korttiluoton nostamista lainanhoitokykynsä varmistamiseksi tarvittavat Luotonantajan määrittelemät ja pyytämät asiakirjat, esimerkiksi palkkatodistuksen. Luotonsaaja on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Luotonsaajan on viipymättä ilmoitettava osoitteen- ja nimenmuutoksensa Luotonantajalle. Luotonantajalla on oikeus laskuttaa Luotonsaajalta virheellisten yhteystietojen selvittämisestä syntyneet kohtuulliset kulut. Korttiluottosopimus voidaan purkaa ennen kuin Korttiluottoa nostetaan Korttitapahtumia toteuttamalla, jos Luotonsaaja ei toimita Luotonantajan pyytämiä lainanhoitokykyä osoittavia asiakirjoja Luotonantajalle tai jos Luotonantajalla on syytä epäillä väärinkäytöstä. Luotonantajalla on väärinkäytöstilanteessa oikeus välittömästi siirtää kyseiseen Korttiluottohakemukseen liittyvät tiedot toimivaltaiselle viranomaiselle. Luottotietojen ja maksukyvyn tarkastaminen Korttiluottosopimuksen aikana Luotonantajalla on oikeus pyytää tietoja Luotonsaajalta luottokelpoisuuden tarkistamiseksi Korttiluottosopimuksen voimassaoloaikana. Lainan takaisinmaksun viivästyminen

11 Jos maksueriä ei makseta viimeistään eräpäivänä, Luotonsaaja on velvollinen maksamaan viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 :n mukaisesti eräpäivästä maksupäivään. Mikäli edellä mainitusti määräytyvä viivästyskorko on alempi kuin Korttiluotolle eräpäivää edeltäneeltä ajalta maksettava korko, viivästyskorkoa on maksettava saman perusteen ja saman korkokannan mukaan kuin ennen eräpäivää enintään sadankahdeksankymmenen (180) vuorokauden ajan siitä, kun Korttiluotto on kokonaisuudessaan erääntynyt. Jos Korttiluottoa koskeva tuomioistuimen tuomio annetaan ennen mainitun ajanjakson päättymistä, korkoa on maksettava saman perusteen mukaan kuin ennen eräpäivää tuomion antamiseen saakka.mikäli luottoa ei ole edellä kuvatulla tavalla asiakkaan toimesta maksettu takaisin eräpäivään mennessä, peritään avoimelle summalle korkolain 4 :n 2 mom. mukaista viivästyskorkoa eräpäivästä maksupäivään saakka. Luotonantaja lähettää kirjallisen maksuhuomautuksen ja laskun asiakkaan kotiosoitteeseen. Jokaisesta lähetetystä maksuhuomautuksesta veloitetaan 5,00. Viivästyneen saatavan perimisestä asiakkaalta peritään toimenpiteestä aiheutuneet perintälain mukaiset kustannukset. Luotonantaja voi ilman erillistä ilmoitusta siirtää saatavansa kolmannen osapuolen perittäväksi.. Lopullisesti erääntynyt velka peritään oikeusteitse, josta aiheutuneet kulut tulevat lainanhakijan maksettaviksi. Luotonantajalla on oikeus ilmoittaa ja rekisterinpitäjällä oikeus tallettaa Korttiluoton maksun laiminlyönti Suomen Asiakastieto Oy:n ja/tai Bisnode Finland Oy:n ylläpitämään luottotietorekisteriin, mikäli Luotonsaajan maksettavaksi erääntynyt maksu on viivästynyt yli kuusikymmentä (60) päivää maksukehotuksessa mainitusta alkuperäisestä eräpäivästä ja samalla on kulunut vähintään kaksikymmentäyksi (21) päivää siitä, kun Luotonsaajalle on lähetetty maksukehotus, jossa on muistutettu mahdollisuudesta rekisteröidä maksuhäiriö luottotietorekisteriin. Jos Luotonsaaja laiminlyö Korttiluottosopimuksen mukaisen maksun suorittamisen osittain tai kokonaan, Luotonantajalla on oikeus Korttiluottosopimuksen ehtojen mukaisesti muun muassa periä viivästyskorkoa, eräännyttää Korttiluotto takaisinmaksettavaksi, ryhtyä perintätoimenpiteisiin, ilmoittaa Korttiluottosopimuksesta johtuvien maksuvelvoitteiden laiminlyönti luottotietorekisteriin ja estää Korttiluoton ja Kortin käyttö. Korttiluoton perinnästä aiheutuu kustannuksia, joista vastaa Luotonsaaja. Luotosta perittävät maksut Hinnaston mukainen toimitusmaksu veloitetaan luotonsaajalta kertamaksuna luoton noston yhteydessä tai luoton takaisinmaksuerän yhteydessä. Muut hinnat: Luotonsaajan pyynnöstä toimitettava korko- ja saldotodistus 15,00 euroa. Luotonsaajan yhteystietojen hankkiminen 15,00 euroa. Maksumuistutus 5,00 euroa per muistutus. Luotonsaajan on korvattava luotonantajalle myös kustannukset ja palkkiot, jotka aiheutuvat luoton, luoton korkojen ja sen hoitamiseen liittyvien muiden maksujen ja palkkioiden perimisestä.. Ilmoituksen tiedoksiantopäivä Luotonantajan Luotonsaajalle lähettämän kirjallisen ilmoituksen katsotaan saapuneen vastaanottajalle viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä lähettämisen jälkeen, jos se on lähetetty Luotonsaajalle tämän viimeksi ilmoittamaan osoitteeseen. Korttiluoton korko Korttiluotolle peritään Korttiluottosopimuksessa määriteltyä korkoa. Korkoa lasketaan koko Luottotilin saldolle Korttiluoton nostopäivästä eräpäivään ja tämän jälkeen

12 keskimääräiselle luottosaldolle kuukausittain. Korko lasketaan todellisten korkopäivien mukaan käyttäen jakajana lukua 360. Luoton kuukausikorko on 9 %. Käyttämättömän luoton osalta peritään 2 % kuukausittaista korkoa laskettuna käyttämättömän luoton osuuden määrästä. Korttiluoton kokonaismäärälle takaisinmaksuohjelman mukaisesti laskettu todellinen kuluttajasuojalain mukainen vuosikorko on ilmoitettu Korttiluottosopimuksessa. Todellinen vuosikorko sisältää Korttiluoton koron ja laskutusmaksun. Todelliseen vuosikorkoon ei sisälly mahdollisista Korttiluottoon tehtävistä muutoksista aiheutuvia kustannuksia. Sopimuksen siirto Luotonantajalla on oikeus siirtää tämä sopimus kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen määräämälleen taholle edelleen siirto-oikeuksin. Siirto voidaan tehdä luotonsaajaa kuulematta. Luotonantaja voi pantata saatavansa milloin tahansa ilman Luotonsaajan suostumusta. Korttiluotto on henkilökohtainen ja Luotonsaajalla ei ole oikeutta siirtää Korttiluottoa tai Korttia kolmannelle osapuolelle. Ylivoimainen este Sopijapuoli ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu esteestä, joka on epätavallinen ja ennalta arvaamaton, johon se ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää. Sopijapuoli ei myöskään vastaa vahingosta, jos tämän sopimuksen mukaisen velvoitteen täyttäminen olisi vastoin muualla laissa säädettyä velvollisuutta. Sopijapuoli on velvollinen ilmoittamaan toiselle sopijapuolelle, niin pian kuin se on mahdollista, ylivoimaisesta esteestä. Luotonantaja voi ilmoittaa asian valtakunnallisesti ilmestyvässä päivälehdessä. Luotonantajan vastuun rajoittaminen Luotonantaja ei vastaa palvelussa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden tai virheiden takia luotonhakijalle tai kolmansille osapuolille aiheutuvasta välittömästä tai välillisestä vahingosta. Luotonantaja ei vastaa mistään viestiliikenteen häiriöistä: viestien viivästymisistä, katoamisista, virheellisistä viesteistä. Tämä ei riipu siitä, johtuuko häiriö operaattoreista, ruuhkaisesta viestiliikenteestä, sähkökatkoksesta tai laiteviasta. Luotonantaja ei korvaa viestiliikenteen häiriöiden aiheuttamia välittömiä, välillisiä tai epäsuoria vahinkoja. Luotonantaja ei myöskään vastaa palveluun liittyvien muiden palveluntarjoajien virheistä tai häiriöistä. Luotonantaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä. Luotonantajalla on oikeus oman harkintansa mukaisesti ja ilman erillistä ilmoitusta milloin tahansa keskeyttää palvelu. Luotonantaja ei vastaa siitä, että Luotonsaaja ei voi nostaa tai käyttää Korttiluottoa (eli suorittaa Korttitapahtumia) Luotonsaajasta riippuvan tai riippumattoman syyn vuoksi, kuten korttimaksuliikenteen häiriöiden vuoksi tai kauppiaan tai palvelun tarjoajan kieltäytyessä korttimaksun vastaanottamisesta. Korttiluotto on käytettävissä yksinomaan Kortin välityksellä Korttimaksutapahtumia suorittamalla. Luotonsaaja vastaa siitä, että Luotonsaajan henkilökohtainen taloudellinen tilanne sallii tämän Korttiluottosopimuksen ehtojen noudattamisen. Luotonantaja ei myöskään vastaa palvelussa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden tai virheiden takia aiheutuvasta välittömästä, välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, mistään viestiliikenteen häiriöistä, viestien viivästymisistä, katoamisista, virheellisistä viesteistä tms. riippumatta siitä, johtuuko häiriö operaattoreista, ruuhkaisesta viestiliikenteestä, sähkökatkoksesta, laiteviasta tms. eikä korvaa häiriöiden aiheuttamia välittömiä, välillisiä tai epäsuoria vahinkoja, palveluun liittyvien muiden palveluntarjoajien virheistä tai häiriöistä tai vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä ja vaikeuttaa palvelun toimintaa tai sen osaa.

Keskusliiton maksujenvälityksen yleisiä ehtoja (1.4.2007).

Keskusliiton maksujenvälityksen yleisiä ehtoja (1.4.2007). Korttitapahtumalla maksua tai varojen nostoa, jossa kortti on fyysisesti läsnä tai annetaan kortin tiedot (maksunsaaja-aloitteiset maksut) tapahtuman hyväksymiseksi. Jos korttitietoja käytetään ainoastaan

Lisätiedot

YkkösBonus MasterCard - luottokorttien käyttöehdot

YkkösBonus MasterCard - luottokorttien käyttöehdot YkkösBonus MasterCard - luottokorttien käyttöehdot 1 Soveltamisala ja määritelmät Näitä YkkösBonus MasterCard -luottokorttien käyttöehtoja sovelletaan :n (jäljempänä pankki ) kortinhaltijalle myöntämään

Lisätiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot. 2. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot. 2. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Faksinumero Internet-osoite Gothia

Lisätiedot

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND )

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) Sivu 1 (8) Voimassa 15.1.2015 lukien A TIETOA RESURS BANK AB SUOMEN SIVULIIKKEESTÄ Resurs Bank AB on ruotsalainen

Lisätiedot

RAHATILIN TILIEHDOT. 1.4 Luotollinen tili Mikäli tiliin liittyy luotto, luoton määrästä ja sen ehdoista sovitaan erikseen.

RAHATILIN TILIEHDOT. 1.4 Luotollinen tili Mikäli tiliin liittyy luotto, luoton määrästä ja sen ehdoista sovitaan erikseen. RAHATILIN TILIEHDOT Määritelmät Asiakkaalla tarkoitetaan tilinomistajaa, tilinomistajan edunvalvojaa tai edunvalvontavaltuutettua. Tilinomistajalla tarkoitetaan henkilöä, jolle Pankki on velkaa tilillä

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä.

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä. WATSON-PALVELUN ERITYISEHDOT WATSON NORDIC OY 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Watson tv- ja tilausvideopalvelun (jäljempänä Watson) käyttämiseen, ja ne määrittävät

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

LYONESS-JÄSENYYDEN YLEISET EHDOT

LYONESS-JÄSENYYDEN YLEISET EHDOT LYONESS-JÄSENYYDEN YLEISET EHDOT Muutettu: marraskuu 2014 Johdanto A. Lyoness Europe AG, joka on rekisteröity St. Gallenin kantonin kaupparekisteriin yhtiörekisterinumerolla CH 170.3.026.427-4 ja jonka

Lisätiedot

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen. Näitä toimitusehtoja sovelletaan TeliaSonera Finland Oyj:n tai sen kanssa samaan konserniin

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010 www.lahtienergia.fi Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Kuluttajaoikeuden linjauksia HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Linjauksen ja valvonnan lähtökohtia... 2 Perintälain soveltaminen ja lain pakottavuus... 2 Mikä on kuluttajasaatava?... 3 Velallisella

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS

Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS 1 Sisällys Velka pitää maksaa...3 Mitä velka on?...3 Sopimuksen kesto...5 Kulutusluotot...5 Pikavipit...7 Osamaksu...8 Luottokortti...8 Asuntolaina...9 Takaus... 11 Vahingonkorvaus

Lisätiedot

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala Näitä Prepaid-palvelujen yleisiä sopimusehtoja ( Yleiset sopimusehdot ) sovelletaan Asiakkaan ja Nets Oy:n ( Nets ) väliseen sopimussuhteeseen, jonka

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Kuluttajaoikeuden linjauksia MAKSAMINEN JA LASKUTUS. kkv.fi

Kuluttajaoikeuden linjauksia MAKSAMINEN JA LASKUTUS. kkv.fi Kuluttajaoikeuden linjauksia MAKSAMINEN JA LASKUTUS Tässä linjauksessa käsiteltävät pelisäännöt ovat yleisiä ja koskevat lähtökohtaisesti kaikkea maksamista, jossa kuluttaja maksaa yritykselle tai yritys

Lisätiedot

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT URAKKAMAAILMA OY Voimassa 15.1.2015 lukien 1 (10) URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA KOHDE 1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailma Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot

SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille

SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Satakunnan Kirjateollisuus Oy:n ("Palveluntarjoaja") tuottaman ja ylläpitämän verkkopalvelun

Lisätiedot