UUDET KULUTUSLUOTTOSÄÄNNÖKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUDET KULUTUSLUOTTOSÄÄNNÖKSET 1.12.2010"

Transkriptio

1 , päivitetty UUDET KULUTUSLUOTTOSÄÄNNÖKSET Kulutusluottodirektiivin säännökset saatettiin osaksi kuluttajansuojalain 7 lukua vuoden 2010 lopussa. Uudistettuun KSL 7 lukuun sisältyvät myös ns. pikaluottoesityksen pykälät. Pykälät löytyvät (josta löytyy myös linkki hallituksen esitykseen 24/2010, josta löytyy pykälien tarkemmat perustelut). Laki muuttui jälleen jolloin astui voimaan korkokatto alle euron luotoille sekä luottokelpoisuuden selvittämisvelvollisuus ja hyvä luotonantotapa tarkentuivat. Muutokset löytyvät muutoksia koskeva hallituksen esitys 78/2012. Pääpaino tässä muistiossa on säännösten soveltumisessa verkkokauppaan ja etämyyntiin. Valtioneuvoston asetus luottosopimuksesta kuluttajalle annettavista tiedoista: Vuosikorkokaava-asetus: TIIVISTELMÄ YDINKOHDISTA (asiakohdittain tarkemmin muistiossa jäljempänä) Soveltamisala Vuosikorko Mainonnassa annettava informaatio. EU-lomakkeen käyttö informoinnissa Puhelinmyynnissä annettavat tiedot Sopimusluonnos Koskee rahaluottojen lisäksi myös hyödykesidonnaista erämaksamista ja luotollista asiakastiliä. Jos ei luotosta peri korkoa tai muita maksuja niin ei ole lain tarkoittama luotto. Jos luoton määrä tai luottoraja on alle euroa, luottosopimuksen mukainen luoton todellinen vuosikorko saa olla enintään korkolain 12 :ssä tarkoitettu viitekorko lisättynä 50 prosenttiyksiköllä. Hyödykesidonnaista luottoa rajoitus koskee vain, jos kuluttajalla on luottosopimuksen nojalla myös oikeus nostaa varoja. Trigger-pykälä = jos mainonnassa mainittu yksikin olennainen ehto, tulee mainonnassa kertoa myös muut pykälässä mainitut seikat. Ennakkotiedot tulisi antaa asetuksessa EU -lomaketta käyttäen (pl.. alle 100 :n erämaksaminen). Kimurantti velvoite. Oma erillinen lista asioista, joka tulisi kertoa puhelimessa. Kuluttajan pyytäessä hänelle on annettava sopimusluonnos. Hyvä luotonantotapa Väljä yleisvelvollisuus + etua ei saa luvata vain luotolla maksaville + neuvontavelvollisuus maksuviivästystilanteessa. Luottosuhteeseen liittyvässä asioinnissa (markkinointi, myynti yms) ei saa käyttää lisämaksullista tekstiviestipalvelua tai muuta vastaavaa viestipalvelua. Lyhytsanomapalvelunumero: tekstiviestin tai muun vastaavan viestin lähettäminen tulee olla kuluttajalle täysin maksutonta. Normaali tilaajanumero: kuluttaja maksaa oman operaattorinsa normaalin viestin hinnan.

2 2 Luottokelpoisuuden arvioiminen Yleisvelvoite arvioida kuluttajan luottokelpoisuus, lähtökohtana luottotietojen tarkistaminen. Koskee myös pieniä hyödykesidonnaisia luottoja. Arviointi on tehtävä kuluttajan tuloja ja muita taloudellisia olosuhteita koskevien riittävien tietojen perusteella. Tulotietojen varmistamiseksi kuluttajaa tulee tilanteesta riippuen pyytää toimittamaan esimerkiksi palkka- tai eläketodistus. Hylätystä luottohakemuksesta tulisi nimenomaisesti ilmoittaa kuluttajalle. Tunnistaminen ja todentaminen. Luottosopimuksen tekeminen Luotonantajan rekisteröintivelvollisuus. Pykälät siirretty suoraan ns. pikaluottoesityksen tuloksena syntyneistä pykälistä. Kirjallinen sopimus, josta kuluttajalle oma kappale. Luotonantajan tulisi rekisteröityä Etelä Suomen Aluehallintovirastoon. HUOM! Velvollisuus ei koske hyödykesidonnaisen luoton tarjoajia. Ilmoitus voidaan tehdä 6 kuukauden ajan kuluessa lain voimaantulosta. 1. SOVELTAMISALASTA JA TERMEISTÄ Tavanomaisesti tapahtuva maksuajan antaminen ilman lisäkuluja ei ole luoton antamista. Lain soveltamisalaan ei myöskään kuulu kuluttajaluotto, josta ei peritä korkoa tai muita maksuja (=täysin maksuton). (1 ) Tililuotto kuuluu jatkossa lakikielellä jatkuvan luoton käsitteen alle. Alle 3 kk:n luottoihin, joissa korkokustannukset eivät ylitä korkolain viivästyskoron tasoa o ei kohdistu kertaluotoissa tiedonantovelvoitteita, hyvään luotonantotapaan kuuluvaa selitysvelvollisuutta, velvollisuutta arvioida kuluttajan luottokelpoisuus sekä sopimuksen tekemistä koskevia säännöksiä (eikä jatkuvissa 3 kk:n luottoihin sovelletaan kuitenkin tiedonanto- ja selitysvelvollisuutta. (3 ) Verkko- ja etäkauppiaat ei eivät sijoitu kevyemmin säänneltyjen sivutoimisten luotonvälittäjien kategoriaan (edellyttäisi toimimista toisen lukuun; asia on käyty valmistelun aikana erikseen läpi OM:n kanssa) 1 :n 1 mom Kuluttajaluotolla tarkoitetaan luottoa, jonka elinkeinonharjoittaja (luotonantaja) sopimuksen mukaan myöntää tai lupaa myöntää kuluttajalle lainana, maksunlykkäyksenä tai muuna vas- taavana taloudellisena järjestelynä. è perustelulausumia maksunlykkäyksestä: Kuten nykyisin, maksunlykkäyksellä tarkoitetaan kuluttajalle sopimuksen mukaan annettua oikeutta maksaa hyödykkeen hinta joko osittain tai kokonaan sen jälkeen, kun tavara on luo- vutettu tai palvelus suoritettu. Maksunlykkäys ei kuitenkaan aina merkitse luoton antamista. Sekä kulutustavaran kaupassa että varsinkin kuluttajapalveluksissa kuluttajalla on usein mahdollisuus maksaa hinta lyhyehkön määräajan kuluessa laskua vastaan. Tällaista laskutus- käytäntöä ei pidetä momentissa tarkoitettuna kuluttajaluottona, jos laskutus- ja maksuaika on alalla tavanomainen. Korkolain 6 :n mukaan kuluttajalla on yleensä kuukauden pituinen maksuaika laskun lähettämisestä, jos eräpäivästä ei ole sovittu.

3 3 1 4 mom 1 kohta Tämän luvun säännöksiä ei sovelleta: 1) kuluttajaluottoon, josta ei peritä korkoa tai muita maksuja; è perustelulausumia: Momentin 1 kohdan mukaan kuluttajaluottoja koskevia säännöksiä ei sovelleta kuluttajaluot- toon, josta ei peritä korkoa tai muita maksuja. Edellytyksenä on siis, että luotto on täysin maksuton kuluttajalle Käytännössä säännöksessä tarkoitettuja luottoja ovat esimerkiksi elintarvikkeiden ostaminen tiliin, jonka koko saldo maksetaan kerran tai kaksi kertaa kuu- kaudessa ja josta ei peritä maksuja kuluttajalta. HUOM! Perusteluissa ei mainita aivan suoraan konseptia, jossa hinta on jaettu maksettavaksi ilman mitään lisäkustannuksia esim. 8 erässä, mutta lienee selvää, että tällainen täysin kus- tannukseton erämaksaminen ei kuulu lain piiriin. 2. UUSI VUOSIKORKOKAAVA (6, kaava löytyy asetuksesta) JA KORKOKATTO (17a ) Luottokustannuksiin luetaan jatkossa kaikki luottosuhteen johdosta kuluttajan maksettavaksi tulevat kustannukset kuten korko, kulut ja muut maksut eli esimerkiksi luoton hakemisesta ja luottosopimuksen perustamisesta perittävät kulut ja palkkiot, maksuvälineen käytöstä perittävät maksut sekä maksut luotonvälittäjille sekä luottosopimukseen liittyvien vakuutusten ja muiden lisäpalveluiden kustannukset, jos lisäpalvelua koskevan sopimuksen tekeminen on edellytyksenä luoton saamiseksi markkinoiduin ehdoin. Uusi kaava tulee suoraan direktiivistä ja se löytyy lain nojalla annetusta OM:n asetuksesta. KORKOKATTO (17a ) 17a Jos luoton määrä tai luottoraja on alle euroa, luottosopimuksen mukainen luoton to- dellinen vuosikorko saa olla enintään korkolain 12 :ssä tarkoitettu viitekorko lisättynä 50 prosenttiyksiköllä. Hyödykesidonnaiseen luottoon tätä pykälää sovelletaan kuitenkin vain, jos kuluttajalla on luottosopimuksen nojalla myös oikeus nostaa rahavaroja euroa suurempi luotto voi rajautua säännöksen soveltamisalan ulkopuolelle vain silloin, kun luotto on sen määräisenä myös tosiasiassa kuluttajan käytettävissä. Kuluttajan oikeutta käyttää luottoa voi kuitenkin rajoittaa asianmukaisin perustein kuten esim luottokortin käytön turvallisuuden vaarantumisella. 3. LUOTON MAINONNASSA ANNETTAVAT TIEDOT (8 ) Jos luoton mainonnassa (ulko-, verkko-, katalogimainonta yms.) mainitaan yksikin seuraavista: luoton korko, muu luotosta perittäviä kustannuksia kuvaava luku, esimerkiksi luoton käsittelykulut tai toimituskulut, taikka muu luottosopimuksen ehtoja koskeva tieto, esimerkiksi luottoaika. è on mainonnassa aina mainittava myös luottosopimuksen kesto (määräaikainen vai kesto), hyödykkeen käteishinta ja mahdollinen käsiraha, sekä luoton ja luottokustannusten yhteismäärä ja maksuerien määrä. Mainonnan käsitteestä perusteluissa: kuluttajaluoton mainonnalla tarkoitetaan samaa kuin yleismarkkinoinnilla eli esimerkiksi joukkotiedotusvälineiden avulla tai niihin rinnastettavalla tavalla tapahtuvaa markkinointia sekä muuta yleisölle suunnattua markkinointia,

4 4 kuten jaettavia mainoslehtiä, verkossa tapahtuvaa markkinointia tai liikkeen ikkunoihin kiinnitettäviä mainoksia. Tilanteet, joissa tiedonantovelvollisuus ei laukea: Perusteluista suoraan:.pelkän kuluttajaluottomahdollisuuden mainitseminen ei johda siihen, että kaikki säännöksessä mainittavat tiedot olisi samalla annettava. Sama koskee pelkkää mainintaa luoton tai siihen liittyvien maksujen edullisuudesta. Lisäksi on syytä todeta, että luottosopimuksen ehtoja koskevina tietoina ei pidetä seikkoja, jotka koskevat yleisesti luoton saamisen edellytyksiä, esimerkiksi vaatimusta luotonhakijan täysiikäisyydestä tai siitä, että tällä on säännölliset tulot. INFORMOINTI MAINONNASSA - KATALOGIT JA VERKKOSIVUSTOT Lakiesitys ei mainitse erityisesti mitään katalogeista ja verkkosivustoista tai muutenkaan tilanteista, joissa tarjolla on lukuisia tuotteita ja jokaiseen liittyy erilainen korko yms. On kuitenkin huomattava, että 8 :n 2 momentissa lähdetään siitä, että todellisen vuosikoron ja muiden 1 momentissa mainittujen tietojen on vastattava luotonantajan tavanomaisesti tarjoamia luottoehtoja. Ns. pikaluottopykäliä koskeneessa lakiesityksessä lausuttiin: Ehdotettu ilmoitusvelvollisuuden laajentaminen aiheuttaa tarpeen päivittää markkinointiaineisto myös tavaroiden etämyyntiä harjoittavissa yrityksissä, jotka ovat nykyisin ilmoittaneet luoton todellisen vuosikoron vain suuremmissa luotoissa. Koska kyse on kuitenkin vain jo nykyisin noudatetun velvoitteen laajentamisesta koskemaan kaikensuuruisia luottoja ilman, että toimintatapoihin edellytetään muutoin muutoksia, aiheutuvien kustannusten ei arvioida olevan merkittäviä. Käytännössä edellä selostetun perusteella voidaan lähteä siitä, että katalogeissa ja verkossa annetaan jatkossa tyyppiesimerkkejä erämaksamisen vuosikoroista jakaen esimerkit esim. 200 euron rajan perusteella. Eli esimerkiksi katalogissa olisi kaksi koontityyppistä esimerkkiä, joissa olisi tavanomaisen erämaksamisen informaatio (josta edellä selostettu 8 2 mom lähtee). Eli jatketaan perusperiaatteiltaan samalla tavoin kuin ennen lain voimaantuloa. Lain tultua voimaan viranomaisten mahdolliset uudet linjaukset saattavat muuttaa informointivelvoitteen tulkintaa. 8 Kuluttajaluoton mainonnassa annettavat tiedot Kuluttajaluoton mainonnassa on ilmoitettava luoton todellinen vuosikorko, jos mainonnasta ilmenee luoton korko tai muu luotosta perittäviä kustannuksia kuvaava luku taikka muu luot- tosopimuksen ehtoja koskeva tieto. Lisäksi mainonnasta on tällöin käytävä ilmi seuraavat tiedot: 1) luoton korko ja muut luottokustannukset; 2) luoton määrä tai luottoraja; 3) luottosopimuksen kesto; 4) hyödykkeen käteishinta ja mahdollinen käsiraha, jos kyse on tietyn hyödykkeen oston ra- hoittamiseksi mainostetusta luotosta; 5) luoton ja luottokustannusten yhteismäärä ja maksuerien määrä. Todellisen vuosikoron ja muiden 1 momentissa mainittujen tietojen on vastattava luotonan- tajan tavanomaisesti tarjoamia luottoehtoja.

5 5 Jos luoton saamisen edellytyksenä mainostetuin ehdoin on, että kuluttaja tekee vakuutusta tai muuta lisäpalvelua koskevan sopimuksen, eikä tällaisesta lisäpalvelusta aiheutuvia kus- tannuksia voida ennakolta määrittää, mainonnassa on ilmoitettava tällaisesta edellytyksestä yhdessä luoton todellisen vuosikoron kanssa. 4. EU-LOMAKKEEN KÄYTTÖ - ENNAKKOTIEDOT KULUTTAJALLE ENNEN SOPIMUSTA (9 ) Ennakkotiedot olisi jatkossa annettava kuluttajalle hyvissä ajoin ennen luottosopimuksen tekemistä Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot -lomaketta käyttäen. Luotollisesta asiakastilistä sovittaessa (=luottosopimus) tulisi myös siitä antaa tiedot EUlomakkeella. Lomakkeen tarkka sisältö löytyy lakipaketissa olevasta asetusluonnoksesta Yrityksen lomakkeessa tulisi lähtökohtaisesti käyttää samaa ilmiasua, numerointia ja otsikointia kuin asetuksen liite 1:n lomakeformaatissa Yritys voi jättää tarpeettomat tietokentät pois lomakkeesta. Pykälä antaa mahdollisuuden lomakkeen sähköiseen toimittamiseen. Lomakkeen voisi toimittaa esimerkiksi sähköisen tilausvahvistuksen mukana. Alle 100 :n erämaksamisessa ei 9 :n mukaan tarvitsisi käyttää EU-lomaketta, mutta erämaksamislaskun mukana tulisi kuitenkin lähteä vastaava informaatio kuin on lomakkeella. Jos etäkaupan tuotelähetyksessä on useita tuotteita erämaksulla niin jokainen erämaksu olisi periaatteessa erillinen luottosopimus ja edellyttäisi tiukimmillaan tulkittuna erillistä EUlomaketta. Etäkaupan erämaksamisessa kuluttajan nykyisinkin laskun mukana saama informaatiopaketti sisältää käytännössä (myös yli 100 euron erämaksamisessa) muutamilla täydennyksillä EU-lomakkeen edellyttämän tietosisällön. Viranomaisten tulkintalinja jatkossa ratkaisee voiko tämä joustava, kuluttajille tuttu ja asiakasystävällinen ratkaisu olla jatkuva perusratkaisu kuluttajien informoinnissa. 9 Sen lisäksi, mitä muualla laissa säädetään tiedonantovelvoitteista, luotonantajan ja luotonvä- littäjän on hyvissä ajoin ennen luottosopimuksen tekemistä annettava kuluttajalle pysyvällä tavalla Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot - lomaketta käyttäen alle 100 euron hyödykesidonnaisissa kertaluotoissa ennakkotiedot voidaan lomakkeen sijasta antaa myös muulla pysyvällä tavalla. 5. ENNAKKOTIEDOT PUHELINMYYNNISSÄ (10 ) Ennakkotiedonantovelvoitteet puhelinmyynnissä (inbound ja outbound) ovat suppeammat. Puhelinmyynnissä annettavat vähimmäistiedot löytyvät lain 10 :stä ja asetuksen 2 :stä, jonka teksti löytyy alla. 10 Ennakkotiedot puhelinmyynnissä Sen lisäksi, mitä 6 a luvun 10 :n 1 momentissa ja 2 momentin 1 ja 3 6 kohdassa säädetään etämyynnissä annettavista ennakkotiedoista, luotonantajan ja luotonvälittäjän on annettava

6 6 kuluttajalle puhelinmyynnissä tiedot tarjottavasta luotosta, luottokustannuksista ja luoton takaisinmaksusta sekä luototettavasta hyödykkeestä. Annettavista tiedoista säädetään tar- kemmin valtioneuvoston asetuksella. Asetuksen 2 2 Ennakkotiedot puhelinmyynnissä Puhelinmyynnissä luotonantajan ja muun luotonvälittäjän kuin päätoimensa ohella luotonvä- littäjänä toimivan myyjän tai palveluksen suorittajan on annettava kuluttajalle kuluttajan- suojalain 6 a luvun 10 :n 2 momentin 2 kohdan vaatimusten täyttämiseksi ainakin seuraavat tiedot: 1) luoton määrä tai luottoraja ja luoton nostoa koskevat ehdot; 2) luottosopimuksen kesto; 3) hyödyke ja sen käteishinta, jos kyse on tietyn hyödykkeen oston rahoittamiseksi markki- noidusta luotosta; 4) korko, koron määräytymisen perusteet ja korkoa koskevat muut ehdot; 5) todellinen vuosikorko ja luoton ja luottokustannusten yhteismäärä edustavan esimerkin avulla esitettynä; 6) maksuerän suuruus, lukumäärä ja maksuvälit. 6. ENNAKKOTIEDONANTOVELVOLLISUUS JOS EU-LOMAKETTA EI VOIDA TOIMITTAA ENNEN SOPIMISTA (11.1 ) Pykälä koskee VAIN tilanteita, joissa sopimus tehdään kuluttajan pyynnöstä puhelimitse tai muuta sellaista etäviestintä käyttäen, että lomaketta ei voida antaa pysyvällä tavalla ennen sopimuksen tekemistä. Tällaisissa tilanteissa lomake on toimitettava kuluttajalle pysyvällä tavalla viipymättä sopimuksen tekemisen jälkeen. 11 Eräitä ennakkotiedonantovelvollisuutta koskevia muita säännöksiä Jos sopimus tehdään kuluttajan pyynnöstä puhelimitse tai muuta sellaista etäviestintä käyt- täen, että Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot - lomaketta ei voida antaa pysyvällä tavalla ennen sopimuksen tekemistä, se on annettava kuluttajalle pysyvällä tavalla viipymättä sopimuksen tekemisen jälkeen. Vastaavasti asuntoluotoissa ja alle 100 euron hyödykesidonnaisissa kertaluotoissa ennakko- tiedot on annettava kuluttajalle viipymättä sopimuksen tekemisen jälkeen lomakkeella tai muulla pysyvällä tavalla, jos sopimus tehdään kuluttajan pyynnöstä puhelimitse tai muuta sellaista etäviestintä käyttäen, että ennakkotietoja ei voida antaa pysyvällä tavalla ennen so- pimuksen tekemistä. Sopimusehtojen toimittamisesta etämyynnissä säädetään 6 a luvussa 7. SOPIMUSLUONNOS PYYNNÖSTÄ (11.2. ) Kuluttajalle on maksutta annettava pyynnöstä luottosopimusluonnos (11.2 ). Tämä säännös soveltuu huonosti etämyynnin erämaksamiseen. Perustelut sisältävät kuitenkin seuraavan lausuman: Momentti sisältää lisäksi selvyyden vuoksi viittauksen sopimusehtojen toimittamista koskeviin säännöksiin 6 a luvussa, joiden mukaisesti etämyynnissä sopimusehdot on toimitettava kuluttajalle automaattisesti, ilman eri pyyntöä. Mainit-

7 7 tuja säännöksiä sovelletaan myös vastaisuudessa luottojen etämyynnissä. On toivottavaa, että tulkinta erämaksamisen osalta ei tiukentuisi siten, että velvollisuus toimittaa sopimusehtoja muuttuisi käytännössä nykyistä raskaammaksi. è KÄYTÄNNÖSSÄ Koska erämaksamisessa ei ole samalla tavoin allekirjoitettavaa sopimusta eikä siten myöskään sopimusluonnosta, niin lähdetään siitä, että vaadittavat tiedot sisältävä mallilasku kuluttajien saatavilla mm. netissä pitäisi riittää Kuluttajalle on lisäksi pyynnöstä ja maksutta annettava luottosopimusluonnos. 8. HYVÄ LUOTONANTOTAPA (13 ) Tämä on kokonaan uusi säännös, jonka perustelulausumat ovat todella pitkät. MARKKINOINTIKEINOISTA (13 1 ja 2 mom) Luoton markkinoinnissa lisäedut, kuten arpajaiset, palkinnot ja kylkiäiset eivät saa olla ovat hallitsevassa asemassa. Markkinoinnin pääsanoman tulee olla tarjottu tuote. Edun antaminen luotolla maksavalle, perustelulausuma:...kiellettyä on myös alennuksen tai muun erityisen edun tarjoaminen kuluttajalle välittömästi hyödykkeen maksamisen yhteydessä, jos etu annetaan vain luotolla maksaville. Samoin on arvioitava tilannetta, jossa välittömän alennuksen tai muun erityisen edun saaminen hyödykkeestä edellyttää luottosopimuksen tekemistä. Tällaisena välittömänä etuna ei ole pidettävä kuluttajalle luoton ohessa tarjottavaa vakuutusta, kuten matka- ja ostoturvavakuutusta. Kuluttajavirasto ehdotti valmistelun aikana, että lisäetujen käyttö luoton markkinoinnin yhteydessä tulisi kieltää kokonaan, mutta tähän ei valmistelussa päädytty (elinkeinoelämä argumentoi erityisesti luotollisten asiakas- ja bonusjärjestelmien joustavan ja tasapainoisen käytön puolesta). Kanta-asiakasalennuksista lausutaan perusteluissa seuraavaa: Jos alennus tai muu erityinen etu on saatavissa ainoastaan kanta-asiakasjärjestelmien kautta myönnettävillä pisteillä tai muulla vastaavalla tavalla, eikä etua siten tarjota kuluttajalle välittömästi, ei tällaisia järjestelmiä sinänsä pidetä hyvän luotonantotavan vastaisena. (s.34) Hyvä luotonantotapa Luotonantajan on luotonannossa meneteltävä vastuullisesti. Erityisesti edellytetään, että luotonantaja: 1) ei markkinoi luottoa siten, että markkinointi on omiaan selvästi heikentämään kuluttajan kykyä harkita luoton ottamista huolellisesti; 2) ei käytä luoton myöntämistä pääasiallisena markkinointikeinona markkinoidessaan muita kulutushyödykkeitä;

8 8 NEUVONTAVELVOLLISUUS MAKSUVIIVÄSTYSTILANTEESSA (13 4-kohta) Suora lainaus pykälän perusteluista: edellytetään, että luotonantaja antaa kuluttajalle maksuviivästystilanteessa tietoa ja neuvoja siitä, miten kuluttaja voi menetellä estääkseen maksuvaikeuksien syntymisen tai syvenemisen sekä hoitaakseen maksukyvyttömyystilanteet. Luotonantajan tulee kehottaa kuluttajaa tarvittaessa ottamaan tähän yhteyttä tilanteen selvittämiseksi ja mahdollisten maksujärjestelyjen sopimiseksi sekä kertoa viranomaisista, joiden puoleen kuluttaja voi kääntyä saadakseen apua. Lisäksi luotonantajan tulee antaa tarkempaa tietoa maksujärjestelyistä sekä tietoa mahdollisesta luoton eräännyttämisestä, viivästyskorosta ja sen määräytymisestä, perinnästä sekä siitä, että maksulaiminlyönnit voivat johtaa maksuhäiriömerkintään. Käytännössä luotonantaja voi toimittaa tiedot ja neuvot kuluttajalle esimerkiksi maksumuistutuksen yhteydessä Käytännön viranomaisvalvonnan tulkinnat näyttävät miten tiukalle näitä uusia velvollisuuksia tulkitaan. Erityisesti edellytetään, että luotonantaja: ) antaa kuluttajalle maksuviivästystilanteissa tietoa ja neuvoja maksuvaikeuksien syntymi- sen tai syvenemisen estämiseksi ja maksukyvyttömyystilanteiden hoitamiseksi sekä suhtau- tuu vastuullisesti maksujärjestelyihin. ASIOINTIVIESTINTÄ (13 2 mom) Muutos merkitsee käytännössä sitä, että luotonantaja ei saisi jatkossa periä kuluttajalta maksuja esimerkiksi kuluttajan tekstiviestillä tekemästä lainahakemuksesta tai mahdollisesta vahvistusviestistä taikka myöhemmin luottosuhteen kuluessa mahdollisesti tekstiviestillä tehtävistä toimenpiteistä, kuten eräpäivän siirtämisestä. Selvyyden vuoksi on syytä todeta, että säännös ei estä tekstiviesti- tai muuta vastaavaa asiointia sinänsä, vaan jatkossakin luotonantaja voisi tarjota kuluttajalle mahdollisuutta asioida esimerkiksi tekstiviestillä edellyttäen, ettei kuluttajalta peritä viestistä lisämaksua. 9. VELVOLLISUUS ARVIOIDA KULUTTAJAN LUOTTOKELPOISUUS (14 ) JA VELVOLLISUUS INFORMOIDA KULUTTAJAA HYLKÄYSPÄÄTÖKSESTÄ (luottotietolain uusi 29 ) Suoraan 14 :n perusteluista: Lähtökohtana voidaan pitää sitä, että luotonantaja tarkistaa kuluttajan luottotiedot. Ne voisi kuitenkin jättää tarkistamatta esimerkiksi silloin, kun luotonantaja tuntee entuudestaan kuluttajan taloudellisen tilanteen pidemmältä ajalta ja sillä on tämän johdosta perusteltu syy olettaa, että kuluttajalla on taloudelliset edellytykset täyttää sitoumuksensa. Luotonantajalla on myös velvollisuus varmistaa kuluttajaa koskevien tietojen ajantasaisuus, jos luoton määrää tai luottorajaa myöhemmin korotetaan. Kun luoton määrää tai luottorajaa korotetaan merkittävästi, tällöin voi olla tarpeellista selvittää myös kuluttajan tulo- ja menotiedot mom Luotonantajan on ennen luottosopimuksen tekemistä arvioitava, kykeneekö kuluttaja täyt- tämään luottosopimuksen mukaiset velvoitteensa (kuluttajan luottokelpoisuus). Arviointi on

9 9 tehtävä kuluttajan tuloja ja muita taloudellisia olosuhteita koskevien riittävien tietojen pe- rusteella. Uusitun luottotietolain 29 :n mukaan yrityksen tulee - nykyiseen tapaan ennakolta informoida kuluttajia luottotietojen käytöstä tämä voi tapahtua markkinointi- tai sopimusmateriaaleissa. - informoida kuluttajaa nimenomaisesti tämän luottohakemuksen hylkäämisestä Lakiteksti tai sen perustelut eivät tarkemmin määrittele, millä tavoin hylkäyksestä kertova informointi voidaan toteuttaa. Ilmoituksen voi siis lähettää esim. sähköpostilla. Informoinnin tulisi sisältää tieto mistä rekisteristä luottotieto on peräisin, jotta kuluttaja voi halutessaan kääntyä luottorekisterin puoleen tarkistamaan tietojaan. HUOM! Kyse on siis nimenomaan luottohakemuksen hylkäämistilanteesta, ei esimerkiksi luotottoman tilauksen hylkäämisestä luottotietojen perusteella. Luottohakemuksen hylkäämiselle voi olla muitakin perusteita kuin luottohäiriömerkintä luottotietorekisterissä. Tästä syystä ja yksityisyyden suojasyistä ilmoitus on perusteltua tehdä siten, että siitä ei ilmene hylkäyksen peruste esim. Olemme hylänneet hakemuksenne/tilauksenne tilausehtojemme perusteella, lisätietoja asiakaspalvelustamme puh... Luottotietolaki 29 Tiedottaminen rekisteröidylle Luonnolliselle henkilölle, jota koskevat tiedot on ensimmäistä kertaa merkitty luottotietorekisteriin, on lähetettävä tieto rekisteröinnistä, rekisteröidyn oikeudesta tehdä oikaisuvaatimus sekä saatavan suorittamisen vaikutuksesta luottotietorekisteriin tehtäviin merkintöihin. Tietojen ilmoittaminen ei kuitenkaan ole tarpeen, jos kysymys on yrityskytkentätietojen tallettamisesta. Sen, joka hankkii rekisteröidyn henkilöluottotietoja käytettäviksi luottoa myönnettäessä tai 19 :n 2 momentin 4 6 kohdassa säädettyyn tarkoitukseen, on huolehdittava siitä, että rekisteröity voi saada ennakolta tiedon henkilöluottotietojensa käytöstä ja siitä, mistä rekisteristä luottotiedot hankitaan. Jos luottohakemus on hylätty luottotietorekisteristä saatujen henkilöluottotietojen perusteella, luottotietorekisteristä tietoja hankkineen on lisäksi välittömästi päätöksen jälkeen ilmoitettava rekisteröidylle tällaisesta luottotiedon käytöstä ja siitä, mistä luottotietorekisteristä tiedot ovat peräisin. Yrityskytkentätiedoista tai yrityksen vastuuhenkilöä koskevien tietojen hankkimisesta yrityksen sitoumuksenhoitokyvyn arvioimiseksi ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa. 10. LUOTONHAKIJAN HENKILÖLLISYYDEN TODENTAMINEN (15,16 ) HUOM! Tämän kohdan säännökset tulivat sellaisinaan ns. pikaluottopykäliä koskeneesta lakiehdotuksesta ja muistion tämän kohdan tekstit perustuvat tuon lakiehdotuksen teksteihin (HE 64/2009 vp) ja pykälien voimaantulon yhteydessä käytyihin viranomaiskeskusteluihin.

10 10 15 :ssä säädetään luotonantajan velvollisuus tunnistaa luotonhakija huolellisesti. Velvollisuus koskee sekä kerta- ja tililuottoja, mutta ei hyödykesidonnaisia luottoja. Huolellinen henkilöllisyyden todentaminen on määritelty säännöksen perusteluissa seuraavasti: 1. Kasvotusten passista tai henkilökortista, tai 2. Sähköisesti Tupas-tunnisteilla, VRK-varmenteilla tai muu vahva sähköinen tunnistus. Verkko- tai printtilomakkeeseen pohjautuvan perinteisen luotonhakuprosessin asema Pelkän allekirjoitetun lomakkeen ja henkilöllisyystodistuskopion yhdistelmästä osalta todetaan (HE s.23), että se ei menetelmänä ole pelkästään riittävän luotettava. Erityisesti kännykkävippeihin viitaten todetaan (s.24), että lainanhakijan ja liittymän haltijan tietojen vertaaminen ei ole riittävän vahva tunnistamismenetelmä. Vastuun osalta lausutaan: Viimesijainen vastuu henkilöllisyyden huolellisesta todentamisesta säilyy näissäkin tapauksissa kuitenkin luotonantajalla. YHTEENVETONA epämääräisestä tilanteesta hakemusprosessin osalta voi todeta Web-lomake + edellä mainitut liitteet vain sähköisinä toimituksina eli puhtaasti sähköinen prosessi ilman Tupas- tai varmennetunnistamista ei lähtökohtaisesti ole lain tarkoittamaa huolellista sähköistä todentamista, koska pykälät ja niiden perustelut vaativat vahvan tunnistamismenetelmän käyttämistä sähköisessä prosessissa. Ns. perinteisessä lomakeprosessissa henkilökohtainen hakemus (printti tai web) + kopio postitse henkilötodistuksesta + kopio postitse palkka- tai eläketodistuksesta + taustatarkistukset VRK:sta tai muista rekistereistä voitaisiin kuitenkin ehkä tulkita huolellisena todentamisena (kunnes valvovat viranomaiset toisin linjaavat). Kuluttajavirasto on epämääräisesti ilmoittanut asiaa ennen lain voimaantuloa tiedusteltaessa, että heiltä on ehkä jotain tarkempaa tulkintaa tulossa mutta resurssisyistä johtuen ei tiedä milloin ja mitä. Lain voimaantulon jälkeen jotkut yritykset ovat käyneet neuvotteluja viraston kanssa asiasta. Toukokuussa 2011 Kuluttajavirasto antoi seuraavanlaisen kannanoton asiaan: Tiedustelun mukaan luotonhakija voidaan todentaa esim siten, että henkilötodistuksen jäljennöksen lisäksi tehdään erilaisia ristiintarkistuksia ja vertailuja mm. palkka- tai eläketodistusjäljennöksiin. Hallituksen esityksen yleisperustelujen mukaan todentamisella tarkoitetaan asiakkaan henkilöllisyyden varmistamista luotettavasta ja riippumattomasta lähteestä peräisin olevien asiakirjojen tai tietojen perusteella. Hallituksen esityksen yksityiskohtaisten perusteluiden mukaan todentamisen tulee perustua viranomaisen antamaan asiakirjaan. Hallituksen esityksessä on lisäksi todettu, että viranomaisen antaman asiakirjan kopion palauttaminen ei ole riittävä todentamismenetelmä. Todentamisvaatimuksen tarkoituksena on estää väärinkäytöksiä lainanotossa ja pa-

11 rantaa näin kuluttajansuojaa. 11 Todentamisen huolellisuutta arvioitaessa on otettava huomioon myös sääntelyn tarkoitus; väärinkäytösten estäminen ja kuluttajansuojan parantaminen. Koska todentamista koskevalle menetelmälle ei ole hallituksen esityksessä asetettu muita täsmällisiä vaatimuksia kuin edellä esitetyt, menetelmiä, joita tiedustelu koskee, voidaan lähtökohtaisesti pitää kuluttajansuojalain 7 luvun 15 :n mukaisina. Huolellinen todentaminen väärinkäytösten estämiseksi on luotonantajan vastuulla. Luotonantaja kantaa riskin väärinkäytöksistä, jos todentamismenetelmä ne mahdollistaa. Luotonantaja voi myös joutua vahingonkorvausvelvolliseksi väärinkäytöksen kohteeksi joutunutta kuluttajaa kohtaan. Jos tiettyä todentamismenetelmää käytettäessä väärinkäytöksiä ilmenee yksittäistapauksia enemmän, menetelmä ei silloin olisi kuluttajansuojalaissa edellytetyllä tavalla riittävän huolellinen. Tilanteen kehittymistä on jatkuttava seurattava tarkaten Kuluttajaviraston, Tietosuojavaltuutetun ja Finanssivalvonnan kannanottoja. Alla viranomaisten kantoja: Kuluttajaviraston uutiskirje käsitteli tunnistamisasiaa: Vahva tunnistaminen käyttöön pikaluotoissa Pikaluottoyritykset eivät helmikuusta lähtien ole enää saaneet myöntää luottoja sähköisesti, jos käytössä ei ole niin sanottua vahvaa tunnistusmenetelmää. Mitä se on - ja ei ole? Vahvassa sähköisessä tunnistamismenettelyssä henkilö yksilöidään luotettavaa sähköistä menetelmää käyttäen. Samalla todennetaan tunnisteen aitous ja oikeellisuus. Ominaista vahvalle tunnistamiselle on se, että tunnistamisväline ja sen käyttö voidaan aina viime kädessä yhdistää lainanhakijan todelliseen henkilöllisyyteen. Viestintäviraston rekisteriin merkitty tunnistamisjärjestelmä täyttää automaattisesti nämä lain vaatimukset. Viranomaisten keväisessä tehovalvonnassa paljastui, että vain 30 yritystä tutkituista 80:stä tunnisti luotonhakijat lain vaatimalla tavalla. Monet jättivät tunnistamisen asiakkaan vastuulle. Hänen annettiin esimerkiksi valita, käyttääkö lainaa hakiessaan pankkitunnuksiaan vai ei. Lain mukaan yritysten on kuitenkin tunnistettava paitsi kaikki uudet asiakkaat, myös ne uutta luottoa hakevat vanhat asiakkaat, joiden kanssa yritys on asioinut ennen helmikuuta Jatkuvan teknisen kehityksen vuoksi luotettavaa todentamismenetelmää ei ole määritelty kuluttajansuojalaissa konkreettisesti. Ensitunnistamisen on aina tapahduttava henkilökohtaisesti. Asiakkaan henkilöllisyys tarkistetaan esimerkiksi passista tai poliisin myöntämästä henkilökortista. Enää ei riitä, että luoton hakija lähettää allekirjoitetun sopimuksen ja jäljennöksen henkilökortistaan luotonantajalle. Vahvalle tunnistamiselle ei ole vaihtoehtoja Tehovalvonnassa näkyi, että useilla yrityksillä oli käytössään pankkien Tupastunnistamismenetelmä. Tämän rinnalla oli kuitenkin vaihtoehtoisena tunnistamismuotona heikkoa tunnistamista, esimerkiksi pelkän sähköisen luottohakemuksen täyttäminen. Sähköisessä ensitunnistamisessa on aina käytettävä vahvaa tunnistamista. Se ei voi olla vaihtoehtoisena tunnistamismenetelmänä. Vahvaa tunnistamista ei ole se, että yritys vertaa lainanhakijan tietoja puhelinliittymän haltijan vastaaviin tietoihin. Vahvaa tunnistamista ei myöskään ole liittymänomistajien tietojen vertaamista tilitietoihin. Kuluttajansuojalaki edellyttää, että ennen luottosopimuksen päättämistä luotonantajan on todennettava luottoa hakevan henkilöllisyys huolellisesti. Jos henkilöllisyys todennetaan sähköisesti, luotonantajan on käytettävä tunnistusmenetelmää, joka täyttää vahvasta säh-

12 12 köisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetun lain vaatimukset. Näitä ovat nykyisin ainakin Tupas-varmenteet sekä Väestörekisterikeskuksen varmenteet esimerkiksi pankkikortissa tai henkilökortissa. Viestintävirasto ylläpitää julkista rekisteriä sähköisiä tunnistuspalveluja ja laatuvarmenteita tarjoavista tahoista. Vahva tunnistaminen koostuu jostakin, mitä käyttäjä tietää, esimerkiksi pin-koodi), mitä hän omistaa, esimerkiksi salasanalista tai mitä käyttäjä on, esimerkiksi sormenjälki. Kahden näistä vaatimuksista on toteuduttavan samanaikaisesti, jotta tapahtuma täyttää vahvan tunnistamisen määritelmän. Jos luotonantaja käyttää muuta kuin Viestintäviraston rekisteriin merkittyä menetelmää, hänen on näytettävä, että menetelmä täyttää lain vaatimukset. Kevennettyä menetelmään voidaan käyttää, kun asiakkaan ensitunnistaminen on tehty vahvasti. Henkilöllisyys voidaan todentaa esimerkiksi asiakkaalle luodun henkilökohtaisen turvakoodin avulla. (http://www.kuluttajavirasto.fi/fi-fi/artikkelit/verkkolehti /vahva-tunnistaminenkayttoon-pikaluotoissa) Kuluttajavirasto ja Tietosuojavaltuutettu tiedottivat myös tunnistamisesta pikaluottoyriutysten valvontakampanjansa jatkuessa: Kuluttajavirasto ja tietosuojavaltuutettu seuraavat pikaluottoyrityksiä edelleen Osa valvontakampanjassa havaituista virheistä korjattu Kuluttajaviraston ja tietosuojavaltuutetun keväisessä pikaluottoja koskevassa valvontakampanjassa löytyi runsaasti puutteita. Osa yrityksistä on sittemmin korjannut toimintatapojaan. Tietosuojavaltuutettu on kuitenkin joutunut viemään tietosuojalautakuntaan yrityksiä, jotka tunnistavat puutteellisesti lainanhakijan henkilöllisyyden. Kuluttajavirasto on puolestaan huomauttanut pikaluottoyrityksiä perinnässä esiintyvistä lainvastaisuuksista. Kuluttajavirasto ja tietosuojavaltuutettu löysivät keväällä toteuttamassaan valvontakampanjassa runsaasti pikaluottoyrityksiä, jotka eivät noudattaneet alaa koskevaa lainsäädäntöä. Kampanjassa mukana olleista noin 80 yrityksestä valtaosan toimintatavoissa oli jotain huomautettavaa. Ongelmia oli esimerkiksi lainanhakijan tunnistamisessa ja todellisen vuosikoron ilmoittamisessa. Kuluttajavirasto lähetti kirjeen 43 pikaluottoyritykselle, jotka lain vaatimuksista huolimatta eivät tunnistaneet lainanhakijoita pankkitunnusten kaltaisilla ns. vahvoilla tunnistamismenetelmillä, ilmoittivat luoton todellisen vuosikoron puutteellisesti tai maksoivat rahoja asiakkaiden tilille öisin. Virasto kehotti yrityksiä muuttamaan toimintaansa tai muuten se määräisi niille markkinointikiellon. Osa yrityksistä on nyt tehnyt vaaditut korjaukset. Tietosuojavaltuutettu on puolestaan pyytänyt tietosuojalautakunnalta, että se määrää 16 pikaluottoyritystä muuttamaan luotonhakijoiden tunnistamista. Lisäksi tietosuojavaltuutettu muistutti yrityksiä henkilötietojen käsittelyn periaatteista. ASIAMIEHEN KÄYTTÖ Tunnistamisen voi tehdä myös asiamies: Luottoa hakevan henkilöllisyyden voi todentaa paitsi luotonantaja itse myös tämän asiamies, kuten rahoitusyhtiön lukuun toimiva huonekalu- ja autokauppias tai saantitodistuskirjettä käytettäessä postivirkailija. Myös todennettaessa luottoa hakevan henkilöllisyys sähköisesti henkilöllisyyden voi luotonantajan puolesta todentaa erillinen palveluntarjoaja. KEVENNETTY JATKOTUNNISTUS Vahvan ensitunnistamisen jälkeen voidaan luottoa jatkossa myönnettäessä käyttää asiakkaalle luotua henkilökohtaista tunnistetta (ns. kevennetty jatkotunnistus). Lakiesityksestä: Ensitunnistamisen jälkeen kuluttajan henkilöllisyys voidaan ehdotuksen

13 13 mukaan todentaa myös hänelle luodun henkilökohtaisen tunnisteen, kuten turvakoodin avulla. VANHAT ASIAKKAAT Ainakaan tililuottosopimuksen osalta ei tarvitse tunnistaa ennen lain voimaantuloa tunnistettujen asiakkaiden henkilöllisyyttä uusien pykälien mukaan. HE s.28: Näin ollen luotonantajan ei esimerkiksi tarvitse jälkikäteen todentaa 1. lakiehdotuksen 7 luvun 9 a :ssä tarkoitetulla tavalla niiden asiakkaidensa henkilöllisyyttä, joiden kanssa hän on tehnyt tililuottosopimuksen ennen lain voimaantuloa. 15 Luotonhakijan henkilöllisyyden todentaminen Luotonantajan on ennen kuluttajaluottosopimuksen päättämistä todennettava luottoa hake- van henkilöllisyys huolellisesti. Jos henkilöllisyys todennetaan sähköisesti, luotonantajan on käytettävä tunnistusmenetelmää, joka täyttää vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja säh- köisistä allekirjoituksista annetun lain (617/2009) 8 :ssä säädetyt vaatimukset. Jos luotonantaja on jo aiemmin todentanut kuluttajan henkilöllisyyden 1 momentissa tarkoi- tetulla tavalla, kuluttajan henkilöllisyys voidaan todentaa myös hänelle ensitunnistamisen jälkeen luovutetun henkilökohtaisen tunnisteen avulla. Asiakkaan tuntemisesta on lisäksi voimassa, mitä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetussa laissa (503/2008) säädetään. VELVOLLISUUS SÄILYTTÄÄ TODENTAMISTIEDOT (16 ) Luotonantajan on 16 :n mukaan säilytettävä 5 vuoden ajan luoton erääntymisestä ne tiedot, joiden perusteella kuluttajan henkilöllisyys on todennettava. Jos 5 vuoden kuluttua erimielisyys luotosta, niin säilytettävä kunnes erimielisyys ratkaistu. Tietojen säilyttämisestä lausutaan pykälän perusteluissa: Säilytettäviä tietoja ovat tyypillisesti henkilöllisyyden todentamisessa käytetyn asiakirjan nimi ja asiakirjan numero taikka kopio asiakirjasta. Jos asiakkaan henkilöllisyys on todennettu sähköisesti, tulisi säilyttää tieto ainakin siitä, mitä menetelmää todentamisessa on käytetty. Muiden tietojen osalta säilyttämisvelvollisuuden sisältö vaihtelee siitä riippuen, millaista vahvaa sähköistä tunnistamismenetelmää on käytetty ja minkälaisia tietoja luotonantaja yksittäisestä henkilöllisyyden todentamisesta saa. Valvovat viranomaiset eivät ole toistaiseksi antaneet tallennettavista tiedoista tarkempaa ohjeistusta. Edellä mainittujen tietojen ( asiakirjan nimi, asiakirjan numero tai kopio ) lisäksi on syytä luonnollisesti tallentaa yksilöintitieto, joka kytkee todentamisen annettuun luottoon. 11. LUOTTOSOPIMUKSEN TEKEMINEN (17 ) Sopimus on tehtävä kirjallisesti ja kuluttajalle on annettava kappale sopimusta. Sopimus voidaan tehdä myös sähköisesti siten, että kuluttaja voi tallentaa ja toisintaa sopimuksen muuttumattomana. Mitä sopimuskappale tarkoittaa etäkaupan erämaksamisessa? nykyinen laskulomake saatteineen ja tietoineen tulisi riittää (erämaksamisessahan ei tehdä samalla tavalla sopi-

14 14 musta kuin luoton tarjonnassa yleisesti). Tietosisällön tulee vastata 17 :n ja asetuksen listausta (ks. alla). 17 Luottosopimuksen tekeminen Kuluttajaluottosopimus on tehtävä kirjallisesti ja kuluttajalle on annettava kappale sopimus- ta. Sopimus voidaan tehdä myös sähköisesti siten, että kuluttaja voi tallentaa ja toisintaa so- pimuksen muuttumattomana. Kuluttajaluottosopimuksessa on mainittava: 1) tiedot luottosopimuksen osapuolista; 2) tiedot 9 :ssä tarkoitetuista seikoista; 3) sopimuksen muut ehdot; 4) tiedot peruuttamisoikeuden käyttämisen edellytyksistä; 5) tiedot luottosopimuksen irtisanomisesta ja muusta päättämisestä; 6) tiedot oikeussuojakeinoista ja valvontaviranomaisesta. Sopimuksessa mainittavista tiedoista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Ku- luttajalta ei saa luottosuhteen perusteella periä korkoa tai maksuja, josta ei ole sovittu 1 momentissa tarkoitetussa sopimuksessa. 12. MUUTA PERUUTUSOIKEUS (20, 22 ) 14 päivän kuluessa tehtävästä luoton peruuttamisesta olisi ilmoitettava luotonantajalle pysyvällä tavalla eli esimerkiksi kirjeellä tai sähköpostilla. Jatkossakaan kuluttajan ei tarvitsisi perustella peruuttamisoikeuden käyttämistä. Luotonantajalla on 22 :n mukaan eräissä etämyyntitilanteissa oikeus vaatia korvauksena luoton todellinen vuosikorko. 22 Etämyyntiä ja kotimyyntiä koskevia erityissäännöksiä Sen sijaan mitä 20 :n 2 momentissa säädetään korvauksesta, luotonantajalla on oikeus vaa- tia korvauksena luoton todellinen vuosikorko ajalta, jonka luotto on ollut kuluttajan käytet- tävissä, jos kuluttaja etämyynnissä peruuttaa: ) luottosopimuksen, joka on määrältään alle 200 euroa tai yli euroa; ) luottosopimuksen, jonka ehtojen mukaan luottoaika on enintään kolme kuukautta, josta ei peritä korkoa ja josta perittävät muut luottokustannukset todelliseksi vuosikoroksi muun- nettuina eivät ylitä korkolain 4 :n 1 momentissa tarkoitetun koron määrää; OIKEUS SAADA LYHENNYSTAULUKKO (23 ) Kuluttajalla on oikeus milloin tahansa sopimussuhteen kuluessa saada luotonantajalta lyhennystaulukko pyynnöstä ja maksutta. Mitä tarkoittaa erämaksamisessa? Toivottavasti käytännössä ei mitään lisää nykyiseen, kuluttajan laskun ja muun mukana tuleva informaatio antaa kuluttajalle riittävät tiedot. 23

15 15 Kuluttajan oikeus saada pyynnöstä lyhennystaulukko Jos kuluttajaluottosopimus on tehty määräajaksi ja sen ehtojen mukaan velkaa lyhennetään erissä, luotonantajan on sopimussuhteen kuluessa annettava kuluttajalle maksutta lyhennys- taulukko aina, kun tämä sitä pyytää. Luotonantajalla on kuitenkin oikeus saada kohtuullinen korvaus lyhennystaulukon antamisesta aiheutuvista kustannuksista, jos kyse on asunto- luotosta ja kuluttaja pyytää lyhennystaulukkoa useammin kuin kerran vuodessa. Lyhennystaulukosta on käytävä ilmi suoritettavat maksut sekä maksukaudet ja - ehdot. Kukin maksuerä on eriteltävä siten, että siitä käy ilmi erikseen pääoman lyhennys, suoritettava korko ja muut maksut. Jos koron määrä tai muut maksut voivat luottosopimuksen ehtojen mukaan muuttua, taulu- kossa on mainittava lisäksi, että sen sisältämät tiedot ovat voimassa vain siihen asti, kun täl- laisia muutoksia luottosopimuksen mukaisesti tehdään. OIKEUS MAKSAA LUOTTO ENNEN ERÄÄNTYMISTÄ (27 ) Luotonantaja saisi periä luottosopimuksen perustamiskulut kokonaisuudessaan edellyttäen, että kulut on yksilöity luottosopimuksessa, ne ovat aiheutuneet kyseisen luoton perustamiseen liittyvistä toimista ja että kulut ovat todellisia (esim. osoite- ja luottotietojen tarkistamisesta, lainanhakijan henkilöllisyyden todentamisesta sekä mahdollisten vakuuksien arvioimisesta aiheutuneita kuluja, mutta ei näistä ei saisi kuluja periä: esimerkiksi henkilökunnan palkat, markkinointikustannukset ja tilavuokrat.) 27 Kuluttajan oikeus maksaa kuluttajaluotto ennen sen erääntymistä Kuluttajalla on oikeus maksaa kuluttajaluotto tai sen osa ennen luoton erääntymistä. Jos kuluttaja maksaa luoton tai sen osan ennenaikaisesti, on jäljellä olevasta luotonantajan saatavasta vähennettävä se osa luottokustannuksista, joka kohdistuu käyttämättä jäävään luottoaikaan. Luotonantaja saa kuitenkin periä kokonaisuudessaan luottosopimuksessa yksi- löidyt, kyseisen luoton perustamiseen liittyvistä toimista aiheutuneet todelliset kulut. JATKUVAN LUOTON IRTISANOMINEN (30 ) Kuluttajalla on oikeus milloin tahansa irtisanoa jatkuvaa luottoa koskeva sopimus heti päättyväksi, jolleivät osapuolet ole sopineet irtisanomisajasta. Kuluttajan irtisanomisaikaa ei saa sopia kuukautta pitemmäksi. Luotonantaja saa irtisanoa jatkuvaa luottoa koskevan sopimuksen, jos luottosopimuksessa niin sovitaan. Luotonantajan on ilmoitettava irtisanomisesta kuluttajalle vähintään kaksi kuukautta etukäteen. Irtisanomisilmoitus olisi toimitettava kuluttajalle pysyvällä tavalla. (Huom! 32 :ssä säädetään oikeudesta lakkauttaa oikeus käyttää jatkuvaa luottoa) VOIMAANTULO Lakipaketin pykälät on ehdotettu tulemaan voimaan jo 3 kk:n kuluessa hyväksymisestä ja ehdotus meni odotettua nopeammin eduskunnan käsiteltäväksi. Eli käytännössä voimaan vielä jopa 2010 syksyllä. LUOTONANTAJIEN REKISTERÖITYMISVELVOLLISUUS (OMA LAKI)

16 16 Luotonantajien rekisteröitymisvelvollisuudesta ja siihen liittyvistä rekisteröinnin edellytyksistä (luotettavuus, asiantuntemus yms., 4-6 ) annettiin erillinen laki lakipaketin yhteydessä. HUOM! Rekisteröitymislain soveltamisalaan eivät kuulu hyödykesidonnaisen luoton tarjoajat. Rekisteröinti-ilmoitus tulee Etelä-Suomen Aluehallintovirastoon. Siirtymäsäännöksen (16 ) mukaan ilmoitus voidaan tehdä 6 kuukauden kuluessa lain voimaantulosta eli viimeistään toukokuun 2011 mennessä. 1 Soveltamisala Tämä laki koskee elinkeinonharjoittajia, jotka myöntävät kuluttajansuojalain (38/1978) 7 lu- vun soveltamisalaan kuuluvia kuluttajaluottoja. Tämä laki ei koske: ) elinkeinonharjoittajia, jotka myöntävät kuluttajaluottoja vain myymiensä kulutushyödyk- keiden oston rahoittamiseksi; Siirtymäsäännökset Se, joka tämän lain voimaan tullessa harjoittaa tämän lain mukaan rekisteröintiä edellyttävää toimintaa, saa jatkaa toimintaansa, kunnes päätös rekisteriin merkitsemisestä on tehty, jos 3 :n 2 momentissa tarkoitettu rekisteri- ilmoitus tehdään kuuden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta.

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet osoite Luotonvälittäjä

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet osoite Luotonvälittäjä

Lisätiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.2015 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto

Lisätiedot

Hyödykesidonnainen kertaluotto 1 000,00 EUR

Hyödykesidonnainen kertaluotto 1 000,00 EUR VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet-osoite Luotonvälittäjä Puhelinnumero

Lisätiedot

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen.

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 2. Lainan myöntämisen yleiset edellytykset Luotonantaja voi myöntää

Lisätiedot

Laki. kuluttajansuojalain muuttamisesta

Laki. kuluttajansuojalain muuttamisesta Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan kuluttajansuojalain (38/1978) 7 luvun 6 :n 2 momentin 1 kohta, 22 :n 1 momentin 1 kohta ja 29, sellaisina kuin ne ovat laissa

Lisätiedot

Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja. Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus Lakimies Miina Ojajärvi. kkv.fi. kkv.fi

Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja. Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus Lakimies Miina Ojajärvi. kkv.fi. kkv.fi Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus 10.2.2016 Lakimies Miina Ojajärvi Kuluttajansuojan toteutumisen edellytykset Kuluttajat tietävät, mikä mobiilimaksu on ja miten

Lisätiedot

Hyödykesidonnainen kertaluotto

Hyödykesidonnainen kertaluotto Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet-osoite Luotonvälittäjä Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet-osoite Lindorff Invest Oy Joukahaisenkatu 6, 20520 TURKU 02 2700 550 eramaksu@lindorff.fi

Lisätiedot

Päätös. Laki. kuluttajansuojalain muuttamisesta

Päätös. Laki. kuluttajansuojalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 89/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta ja eräiden luotonantajien rekisteröinnistä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto Oy 2382033-5

Lisätiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja euro24.fi / Euro24 Finance Oy Y-tunnus 2359181-9 Osoite Aurakatu 8, 20100

Lisätiedot

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Pankeilla on velvollisuus tarjota tilinsiirtopalvelua kuluttaja-asiakkaalle, joka siirtää maksuasiointinsa toiseen Suomessa toimivaan pankkiin ja uusi tili on samassa

Lisätiedot

PINS MasterCard -koulutusmateriaali. Vain myyjän käyttöön

PINS MasterCard -koulutusmateriaali. Vain myyjän käyttöön PINS MasterCard -koulutusmateriaali Vain myyjän käyttöön 2 PINS MasterCard PINS-ohjelman lippulaiva! Pinssejä kahdesti, kun asiakas maksaa PINS MasterCard -kortilla! PINS-kumppanin myöntämät pinssit Lisäksi

Lisätiedot

Sähköisen tunnistamisen kehittäminen Suomessa

Sähköisen tunnistamisen kehittäminen Suomessa Sähköisen tunnistamisen kehittäminen Suomessa 2008-2009 Kirsi Miettinen Neuvotteleva virkamies, viestintäpolitiikan osasto 1 Askelmerkit 2008-2009 1) Vahvan sähköisen tunnistamisen kansalliset linjaukset

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 23.4.2016 välittäjäkoelautakunta. Kysymys 1

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 23.4.2016 välittäjäkoelautakunta. Kysymys 1 Kysymys 1 a) Välityslain mukaan välityspalkkion maksaa toimeksiantaja. On kuitenkin mahdollista, että vuokravälitystä koskevat toimeksiantosopimukset kohtaavat, jolloin välityspalkkio jaetaan osapuolten

Lisätiedot

LAINASTON PIKALAINAN LAINAEHDOT JA YLEISET SOPIMUSEHDOT

LAINASTON PIKALAINAN LAINAEHDOT JA YLEISET SOPIMUSEHDOT LAINASTON PIKALAINAN LAINAEHDOT JA YLEISET SOPIMUSEHDOT Voimassa 1.11.2014 alkaen Luotonantaja: Lainasto Oy, Y-tunnus: 2382033-5 Luotonsaaja: Luonnollinen ja oikeustoimikelpoinen henkilö, joka hakee luottoa

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2008 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Sisällysluettelo 1. Mistä informointivelvoitteessa on kysymys 3 2. Ketä informointivelvoite

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 174/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain 2 ja :n sekä merimiesten palkkaturvalain 2 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013 872/2013 Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2013

Lisätiedot

Henkilökorttilaki. EV 14/1999 vp - HE 18/1999 vp

Henkilökorttilaki. EV 14/1999 vp - HE 18/1999 vp EV 4/999 vp - HE 8/999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen henkilökorttilaiksi ja laiksi väestötietolain 23 :n muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 8/999 vp henkilökorttilaiksi

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT HE 79/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Source: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151522 (accessed:27.4.16) 1552/2015 Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopimuksen osapuolet Palveluntarjoaja: Tampereen kaupunki (jäljempänä: Tampere ja Palveluntarjoaja ) sekä Palvelunsaajat: Nokian ja Ylöjärven

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2001 N:o 362 368 SISÄLLYS N:o Sivu 362 Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta... 1029 363 Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 1226/420/2012 JULKINEN 29.11.2012 ASIA Vahvistusilmoituksen lähettämisen laiminlyönti ja laskun lähettäminen ennen huomautusajan päättymistä ASIANOSAINEN 220 Energia

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Blue Finance Oy Y Tunnus 2431091 9 Osoite PL 40 20101 Turku Puhelinnumero

Lisätiedot

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta EV 35/1997 vp - HE 248/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

HE 276/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta

HE 276/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta HE 276/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lääkelakia muutettavaksi

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 61/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 10 a :n ja sotilasavustuslain 11 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä HE 23/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin /369 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin /369 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin 19.5.2006/369 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain soveltamisala Tätä lakia sovelletaan suomalaisten korkeakoulujen palveluksessa olevien

Lisätiedot

Palvelujen myynnin aloittaminen

Palvelujen myynnin aloittaminen Palvelujen myynnin aloittaminen Merja Saari Esityksen sisältö Tarjonnan alkaessa? Miten sopimukset on tehtävä? Mitä sopimusten pitää sisältää? Miten sopimuksia voi muuttaa? Miten virheet ja viivästykset

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä

veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä EDUSKUNNAN VASTAUS 45/2011 vp Hallituksen esitys laiksi veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Määräys. 1 Soveltamisala

Määräys. 1 Soveltamisala 1 (7) Määräys TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJIEN JA LAATUVARMENTEITA TARJOAVIEN VARMENTAJIEN TOIMINNAN LUOTETTAVUUS- JA TIETOTURVALLISUUSVAATIMUKSISTA Annettu Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 2010 Viestintävirasto

Lisätiedot

muutos johtuvat Euroopan unionin neuvoston direktiivin muuttamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999.

muutos johtuvat Euroopan unionin neuvoston direktiivin muuttamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999. HE 13/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luvanvaraisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

HE 181/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 :n muuttamisesta

HE 181/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uuden Suomen ja Venäjän välisen rautatieliikennesopimuksen voimaantulosta

Lisätiedot

1992 vp - HE 48 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 48 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 48 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan leimaverolaista kumottaviksi sähkölaitoskiinteistön rekisteröimisestä

Lisätiedot

YLEISTÄ... 2 I MÄÄRÄYKSET ASIAMIEHILLE (KUMOTTU)...

YLEISTÄ... 2 I MÄÄRÄYKSET ASIAMIEHILLE (KUMOTTU)... Sisällysluettelo YLEISTÄ... 2 I MÄÄRÄYKSET ASIAMIEHILLE (KUMOTTU)... 2 1 Asiamiesten rekisteröinti (kumottu)... 2 2 Sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden käyttämisestä ilmoittaminen

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

2) Kuka katsotaan välitystehtäviä suorittavaksi henkilöksi?

2) Kuka katsotaan välitystehtäviä suorittavaksi henkilöksi? TIEDOTE 1 (5) Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 15.12.2015 Julkinen Välitysliikerekisteriin merkitty välitysliike VÄLITYSLIIKELAIN AMMATTIPÄTEVYYSVAATIMUSTEN MUUTOS 1.1.2016 astuu voimaan kiinteistönvälitysliikkeistä

Lisätiedot

Tietoyhteiskuntakaaren käsitteistöä

Tietoyhteiskuntakaaren käsitteistöä Teleyritysten ABC -koulutus 12.10.2016 Mitä tarkoittaa olla teleyritys ja Viestintäviraston asiakas? Saara Punkka Tietoyhteiskuntakaaren käsitteistöä Viestinnän välittäminen Yleinen teletoiminta Verkkotoimilupaa

Lisätiedot

luottokelpoisuuden arvioinnista

luottokelpoisuuden arvioinnista EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EPV:n ohjeet luottokelpoisuuden arvioinnista 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4 3 jakso Täytäntöönpano

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 101/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisista hankinnoista annettua lakia. Ehdotuksen mukaan asian

Lisätiedot

HE 125/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain 120 :n muuttamisesta

HE 125/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain 120 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tupakkalakia niin, että yksityishenkilöt saisivat hankkia ja vastaanottaa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakiin ehdotetaan tehtäviksi julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lisätiedot

2. Kia -automerkkiä koskevan kuluttajaluottomainoksen kampanja-aika on ollut ainakin Mainoksen kokonaispituus oli 16 sekuntia.

2. Kia -automerkkiä koskevan kuluttajaluottomainoksen kampanja-aika on ollut ainakin Mainoksen kokonaispituus oli 16 sekuntia. 1 (5) Jarmo Rinta-Jouppi Jouppilantie 18 60320 Seinäjoki Kiellon määrääminen ja uhkasakko Asian taustaa Kuluttaja-asiamies on kiinnittänyt huomiota Jarmo Rinta-Jouppi Oy:n MTV3 - kanavalla alkuvuodesta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

VELAN YLEISET EHDOT, OPINTOLAINA

VELAN YLEISET EHDOT, OPINTOLAINA VELAN YLEISET EHDOT, OPINTOLAINA YKSITYISHENKILÖ 1. Määritelmät 2. Luoton noston edellytykset 3. Korko Luottokustannuksilla tarkoitetaan pankin tiedossa olevien, luottosuhteen johdosta velallisen maksettavaksi

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä

Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 22.12.2006/1233 Laki yhteistoiminnasta yrityksissä

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS 25.6.2008 Sakari Aalto 2 MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt 10/11/2016 ESMA/2016/1477 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

Lastenvalvojan rekisteriseloste

Lastenvalvojan rekisteriseloste Lastenvalvojan rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Lisätiedot

Maksupalvelulaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 38/2010 vp. Hallituksen esitys maksupalvelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Päätös.

Maksupalvelulaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 38/2010 vp. Hallituksen esitys maksupalvelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Päätös. EDUSKUNNAN VASTAUS 38/2010 vp Hallituksen esitys maksupalvelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä maksupalvelulaiksi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi merityöaikalain, työajasta

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun :n 2 momentin 2 kohta,

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2 Rekisteriseloste Sisällys 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö... 2 3. Rekisterin nimi... 2 4. Rekisterin käyttötarkoitus... 2 5. Rekisterin sisältämät tiedot... 2 6. Säännönmukaiset

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 3/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi virallisista kääntäjistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi virallisista kääntäjistä annettua

Lisätiedot

Esityksen tarkoituksena on toteuttaa Euroopan

Esityksen tarkoituksena on toteuttaa Euroopan HE 125/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 2 ja 11 f :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksen tarkoituksena on toteuttaa Euroopan

Lisätiedot

Muistio. Työelämä / Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9)

Muistio. Työelämä / Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9) Työelämä / Työlainsäädäntö ja Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9) VUOSILOMALAIN MUUTOKSET 1.4.2016 Vuosilomalakia muutetaan 1.4.2016 voimaantulevalla lailla kahdella tavalla: 1. Yli neljän viikon pituisiin

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL 4 72600 KEITELE Jäljempänä Myyjä 1.2. OSTAJA Kemijärven kaupunki Y-tunnus Osoite: PL 5, 98101 KEMIJÄRVI Jäljempänä Ostaja 2. KAUPAN

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot