UUDET KULUTUSLUOTTOSÄÄNNÖKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUDET KULUTUSLUOTTOSÄÄNNÖKSET 1.12.2010"

Transkriptio

1 , päivitetty UUDET KULUTUSLUOTTOSÄÄNNÖKSET Kulutusluottodirektiivin säännökset saatettiin osaksi kuluttajansuojalain 7 lukua vuoden 2010 lopussa. Uudistettuun KSL 7 lukuun sisältyvät myös ns. pikaluottoesityksen pykälät. Pykälät löytyvät (josta löytyy myös linkki hallituksen esitykseen 24/2010, josta löytyy pykälien tarkemmat perustelut). Laki muuttui jälleen jolloin astui voimaan korkokatto alle euron luotoille sekä luottokelpoisuuden selvittämisvelvollisuus ja hyvä luotonantotapa tarkentuivat. Muutokset löytyvät muutoksia koskeva hallituksen esitys 78/2012. Pääpaino tässä muistiossa on säännösten soveltumisessa verkkokauppaan ja etämyyntiin. Valtioneuvoston asetus luottosopimuksesta kuluttajalle annettavista tiedoista: Vuosikorkokaava-asetus: TIIVISTELMÄ YDINKOHDISTA (asiakohdittain tarkemmin muistiossa jäljempänä) Soveltamisala Vuosikorko Mainonnassa annettava informaatio. EU-lomakkeen käyttö informoinnissa Puhelinmyynnissä annettavat tiedot Sopimusluonnos Koskee rahaluottojen lisäksi myös hyödykesidonnaista erämaksamista ja luotollista asiakastiliä. Jos ei luotosta peri korkoa tai muita maksuja niin ei ole lain tarkoittama luotto. Jos luoton määrä tai luottoraja on alle euroa, luottosopimuksen mukainen luoton todellinen vuosikorko saa olla enintään korkolain 12 :ssä tarkoitettu viitekorko lisättynä 50 prosenttiyksiköllä. Hyödykesidonnaista luottoa rajoitus koskee vain, jos kuluttajalla on luottosopimuksen nojalla myös oikeus nostaa varoja. Trigger-pykälä = jos mainonnassa mainittu yksikin olennainen ehto, tulee mainonnassa kertoa myös muut pykälässä mainitut seikat. Ennakkotiedot tulisi antaa asetuksessa EU -lomaketta käyttäen (pl.. alle 100 :n erämaksaminen). Kimurantti velvoite. Oma erillinen lista asioista, joka tulisi kertoa puhelimessa. Kuluttajan pyytäessä hänelle on annettava sopimusluonnos. Hyvä luotonantotapa Väljä yleisvelvollisuus + etua ei saa luvata vain luotolla maksaville + neuvontavelvollisuus maksuviivästystilanteessa. Luottosuhteeseen liittyvässä asioinnissa (markkinointi, myynti yms) ei saa käyttää lisämaksullista tekstiviestipalvelua tai muuta vastaavaa viestipalvelua. Lyhytsanomapalvelunumero: tekstiviestin tai muun vastaavan viestin lähettäminen tulee olla kuluttajalle täysin maksutonta. Normaali tilaajanumero: kuluttaja maksaa oman operaattorinsa normaalin viestin hinnan.

2 2 Luottokelpoisuuden arvioiminen Yleisvelvoite arvioida kuluttajan luottokelpoisuus, lähtökohtana luottotietojen tarkistaminen. Koskee myös pieniä hyödykesidonnaisia luottoja. Arviointi on tehtävä kuluttajan tuloja ja muita taloudellisia olosuhteita koskevien riittävien tietojen perusteella. Tulotietojen varmistamiseksi kuluttajaa tulee tilanteesta riippuen pyytää toimittamaan esimerkiksi palkka- tai eläketodistus. Hylätystä luottohakemuksesta tulisi nimenomaisesti ilmoittaa kuluttajalle. Tunnistaminen ja todentaminen. Luottosopimuksen tekeminen Luotonantajan rekisteröintivelvollisuus. Pykälät siirretty suoraan ns. pikaluottoesityksen tuloksena syntyneistä pykälistä. Kirjallinen sopimus, josta kuluttajalle oma kappale. Luotonantajan tulisi rekisteröityä Etelä Suomen Aluehallintovirastoon. HUOM! Velvollisuus ei koske hyödykesidonnaisen luoton tarjoajia. Ilmoitus voidaan tehdä 6 kuukauden ajan kuluessa lain voimaantulosta. 1. SOVELTAMISALASTA JA TERMEISTÄ Tavanomaisesti tapahtuva maksuajan antaminen ilman lisäkuluja ei ole luoton antamista. Lain soveltamisalaan ei myöskään kuulu kuluttajaluotto, josta ei peritä korkoa tai muita maksuja (=täysin maksuton). (1 ) Tililuotto kuuluu jatkossa lakikielellä jatkuvan luoton käsitteen alle. Alle 3 kk:n luottoihin, joissa korkokustannukset eivät ylitä korkolain viivästyskoron tasoa o ei kohdistu kertaluotoissa tiedonantovelvoitteita, hyvään luotonantotapaan kuuluvaa selitysvelvollisuutta, velvollisuutta arvioida kuluttajan luottokelpoisuus sekä sopimuksen tekemistä koskevia säännöksiä (eikä jatkuvissa 3 kk:n luottoihin sovelletaan kuitenkin tiedonanto- ja selitysvelvollisuutta. (3 ) Verkko- ja etäkauppiaat ei eivät sijoitu kevyemmin säänneltyjen sivutoimisten luotonvälittäjien kategoriaan (edellyttäisi toimimista toisen lukuun; asia on käyty valmistelun aikana erikseen läpi OM:n kanssa) 1 :n 1 mom Kuluttajaluotolla tarkoitetaan luottoa, jonka elinkeinonharjoittaja (luotonantaja) sopimuksen mukaan myöntää tai lupaa myöntää kuluttajalle lainana, maksunlykkäyksenä tai muuna vas- taavana taloudellisena järjestelynä. è perustelulausumia maksunlykkäyksestä: Kuten nykyisin, maksunlykkäyksellä tarkoitetaan kuluttajalle sopimuksen mukaan annettua oikeutta maksaa hyödykkeen hinta joko osittain tai kokonaan sen jälkeen, kun tavara on luo- vutettu tai palvelus suoritettu. Maksunlykkäys ei kuitenkaan aina merkitse luoton antamista. Sekä kulutustavaran kaupassa että varsinkin kuluttajapalveluksissa kuluttajalla on usein mahdollisuus maksaa hinta lyhyehkön määräajan kuluessa laskua vastaan. Tällaista laskutus- käytäntöä ei pidetä momentissa tarkoitettuna kuluttajaluottona, jos laskutus- ja maksuaika on alalla tavanomainen. Korkolain 6 :n mukaan kuluttajalla on yleensä kuukauden pituinen maksuaika laskun lähettämisestä, jos eräpäivästä ei ole sovittu.

3 3 1 4 mom 1 kohta Tämän luvun säännöksiä ei sovelleta: 1) kuluttajaluottoon, josta ei peritä korkoa tai muita maksuja; è perustelulausumia: Momentin 1 kohdan mukaan kuluttajaluottoja koskevia säännöksiä ei sovelleta kuluttajaluot- toon, josta ei peritä korkoa tai muita maksuja. Edellytyksenä on siis, että luotto on täysin maksuton kuluttajalle Käytännössä säännöksessä tarkoitettuja luottoja ovat esimerkiksi elintarvikkeiden ostaminen tiliin, jonka koko saldo maksetaan kerran tai kaksi kertaa kuu- kaudessa ja josta ei peritä maksuja kuluttajalta. HUOM! Perusteluissa ei mainita aivan suoraan konseptia, jossa hinta on jaettu maksettavaksi ilman mitään lisäkustannuksia esim. 8 erässä, mutta lienee selvää, että tällainen täysin kus- tannukseton erämaksaminen ei kuulu lain piiriin. 2. UUSI VUOSIKORKOKAAVA (6, kaava löytyy asetuksesta) JA KORKOKATTO (17a ) Luottokustannuksiin luetaan jatkossa kaikki luottosuhteen johdosta kuluttajan maksettavaksi tulevat kustannukset kuten korko, kulut ja muut maksut eli esimerkiksi luoton hakemisesta ja luottosopimuksen perustamisesta perittävät kulut ja palkkiot, maksuvälineen käytöstä perittävät maksut sekä maksut luotonvälittäjille sekä luottosopimukseen liittyvien vakuutusten ja muiden lisäpalveluiden kustannukset, jos lisäpalvelua koskevan sopimuksen tekeminen on edellytyksenä luoton saamiseksi markkinoiduin ehdoin. Uusi kaava tulee suoraan direktiivistä ja se löytyy lain nojalla annetusta OM:n asetuksesta. KORKOKATTO (17a ) 17a Jos luoton määrä tai luottoraja on alle euroa, luottosopimuksen mukainen luoton to- dellinen vuosikorko saa olla enintään korkolain 12 :ssä tarkoitettu viitekorko lisättynä 50 prosenttiyksiköllä. Hyödykesidonnaiseen luottoon tätä pykälää sovelletaan kuitenkin vain, jos kuluttajalla on luottosopimuksen nojalla myös oikeus nostaa rahavaroja euroa suurempi luotto voi rajautua säännöksen soveltamisalan ulkopuolelle vain silloin, kun luotto on sen määräisenä myös tosiasiassa kuluttajan käytettävissä. Kuluttajan oikeutta käyttää luottoa voi kuitenkin rajoittaa asianmukaisin perustein kuten esim luottokortin käytön turvallisuuden vaarantumisella. 3. LUOTON MAINONNASSA ANNETTAVAT TIEDOT (8 ) Jos luoton mainonnassa (ulko-, verkko-, katalogimainonta yms.) mainitaan yksikin seuraavista: luoton korko, muu luotosta perittäviä kustannuksia kuvaava luku, esimerkiksi luoton käsittelykulut tai toimituskulut, taikka muu luottosopimuksen ehtoja koskeva tieto, esimerkiksi luottoaika. è on mainonnassa aina mainittava myös luottosopimuksen kesto (määräaikainen vai kesto), hyödykkeen käteishinta ja mahdollinen käsiraha, sekä luoton ja luottokustannusten yhteismäärä ja maksuerien määrä. Mainonnan käsitteestä perusteluissa: kuluttajaluoton mainonnalla tarkoitetaan samaa kuin yleismarkkinoinnilla eli esimerkiksi joukkotiedotusvälineiden avulla tai niihin rinnastettavalla tavalla tapahtuvaa markkinointia sekä muuta yleisölle suunnattua markkinointia,

4 4 kuten jaettavia mainoslehtiä, verkossa tapahtuvaa markkinointia tai liikkeen ikkunoihin kiinnitettäviä mainoksia. Tilanteet, joissa tiedonantovelvollisuus ei laukea: Perusteluista suoraan:.pelkän kuluttajaluottomahdollisuuden mainitseminen ei johda siihen, että kaikki säännöksessä mainittavat tiedot olisi samalla annettava. Sama koskee pelkkää mainintaa luoton tai siihen liittyvien maksujen edullisuudesta. Lisäksi on syytä todeta, että luottosopimuksen ehtoja koskevina tietoina ei pidetä seikkoja, jotka koskevat yleisesti luoton saamisen edellytyksiä, esimerkiksi vaatimusta luotonhakijan täysiikäisyydestä tai siitä, että tällä on säännölliset tulot. INFORMOINTI MAINONNASSA - KATALOGIT JA VERKKOSIVUSTOT Lakiesitys ei mainitse erityisesti mitään katalogeista ja verkkosivustoista tai muutenkaan tilanteista, joissa tarjolla on lukuisia tuotteita ja jokaiseen liittyy erilainen korko yms. On kuitenkin huomattava, että 8 :n 2 momentissa lähdetään siitä, että todellisen vuosikoron ja muiden 1 momentissa mainittujen tietojen on vastattava luotonantajan tavanomaisesti tarjoamia luottoehtoja. Ns. pikaluottopykäliä koskeneessa lakiesityksessä lausuttiin: Ehdotettu ilmoitusvelvollisuuden laajentaminen aiheuttaa tarpeen päivittää markkinointiaineisto myös tavaroiden etämyyntiä harjoittavissa yrityksissä, jotka ovat nykyisin ilmoittaneet luoton todellisen vuosikoron vain suuremmissa luotoissa. Koska kyse on kuitenkin vain jo nykyisin noudatetun velvoitteen laajentamisesta koskemaan kaikensuuruisia luottoja ilman, että toimintatapoihin edellytetään muutoin muutoksia, aiheutuvien kustannusten ei arvioida olevan merkittäviä. Käytännössä edellä selostetun perusteella voidaan lähteä siitä, että katalogeissa ja verkossa annetaan jatkossa tyyppiesimerkkejä erämaksamisen vuosikoroista jakaen esimerkit esim. 200 euron rajan perusteella. Eli esimerkiksi katalogissa olisi kaksi koontityyppistä esimerkkiä, joissa olisi tavanomaisen erämaksamisen informaatio (josta edellä selostettu 8 2 mom lähtee). Eli jatketaan perusperiaatteiltaan samalla tavoin kuin ennen lain voimaantuloa. Lain tultua voimaan viranomaisten mahdolliset uudet linjaukset saattavat muuttaa informointivelvoitteen tulkintaa. 8 Kuluttajaluoton mainonnassa annettavat tiedot Kuluttajaluoton mainonnassa on ilmoitettava luoton todellinen vuosikorko, jos mainonnasta ilmenee luoton korko tai muu luotosta perittäviä kustannuksia kuvaava luku taikka muu luot- tosopimuksen ehtoja koskeva tieto. Lisäksi mainonnasta on tällöin käytävä ilmi seuraavat tiedot: 1) luoton korko ja muut luottokustannukset; 2) luoton määrä tai luottoraja; 3) luottosopimuksen kesto; 4) hyödykkeen käteishinta ja mahdollinen käsiraha, jos kyse on tietyn hyödykkeen oston ra- hoittamiseksi mainostetusta luotosta; 5) luoton ja luottokustannusten yhteismäärä ja maksuerien määrä. Todellisen vuosikoron ja muiden 1 momentissa mainittujen tietojen on vastattava luotonan- tajan tavanomaisesti tarjoamia luottoehtoja.

5 5 Jos luoton saamisen edellytyksenä mainostetuin ehdoin on, että kuluttaja tekee vakuutusta tai muuta lisäpalvelua koskevan sopimuksen, eikä tällaisesta lisäpalvelusta aiheutuvia kus- tannuksia voida ennakolta määrittää, mainonnassa on ilmoitettava tällaisesta edellytyksestä yhdessä luoton todellisen vuosikoron kanssa. 4. EU-LOMAKKEEN KÄYTTÖ - ENNAKKOTIEDOT KULUTTAJALLE ENNEN SOPIMUSTA (9 ) Ennakkotiedot olisi jatkossa annettava kuluttajalle hyvissä ajoin ennen luottosopimuksen tekemistä Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot -lomaketta käyttäen. Luotollisesta asiakastilistä sovittaessa (=luottosopimus) tulisi myös siitä antaa tiedot EUlomakkeella. Lomakkeen tarkka sisältö löytyy lakipaketissa olevasta asetusluonnoksesta Yrityksen lomakkeessa tulisi lähtökohtaisesti käyttää samaa ilmiasua, numerointia ja otsikointia kuin asetuksen liite 1:n lomakeformaatissa Yritys voi jättää tarpeettomat tietokentät pois lomakkeesta. Pykälä antaa mahdollisuuden lomakkeen sähköiseen toimittamiseen. Lomakkeen voisi toimittaa esimerkiksi sähköisen tilausvahvistuksen mukana. Alle 100 :n erämaksamisessa ei 9 :n mukaan tarvitsisi käyttää EU-lomaketta, mutta erämaksamislaskun mukana tulisi kuitenkin lähteä vastaava informaatio kuin on lomakkeella. Jos etäkaupan tuotelähetyksessä on useita tuotteita erämaksulla niin jokainen erämaksu olisi periaatteessa erillinen luottosopimus ja edellyttäisi tiukimmillaan tulkittuna erillistä EUlomaketta. Etäkaupan erämaksamisessa kuluttajan nykyisinkin laskun mukana saama informaatiopaketti sisältää käytännössä (myös yli 100 euron erämaksamisessa) muutamilla täydennyksillä EU-lomakkeen edellyttämän tietosisällön. Viranomaisten tulkintalinja jatkossa ratkaisee voiko tämä joustava, kuluttajille tuttu ja asiakasystävällinen ratkaisu olla jatkuva perusratkaisu kuluttajien informoinnissa. 9 Sen lisäksi, mitä muualla laissa säädetään tiedonantovelvoitteista, luotonantajan ja luotonvä- littäjän on hyvissä ajoin ennen luottosopimuksen tekemistä annettava kuluttajalle pysyvällä tavalla Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot - lomaketta käyttäen alle 100 euron hyödykesidonnaisissa kertaluotoissa ennakkotiedot voidaan lomakkeen sijasta antaa myös muulla pysyvällä tavalla. 5. ENNAKKOTIEDOT PUHELINMYYNNISSÄ (10 ) Ennakkotiedonantovelvoitteet puhelinmyynnissä (inbound ja outbound) ovat suppeammat. Puhelinmyynnissä annettavat vähimmäistiedot löytyvät lain 10 :stä ja asetuksen 2 :stä, jonka teksti löytyy alla. 10 Ennakkotiedot puhelinmyynnissä Sen lisäksi, mitä 6 a luvun 10 :n 1 momentissa ja 2 momentin 1 ja 3 6 kohdassa säädetään etämyynnissä annettavista ennakkotiedoista, luotonantajan ja luotonvälittäjän on annettava

6 6 kuluttajalle puhelinmyynnissä tiedot tarjottavasta luotosta, luottokustannuksista ja luoton takaisinmaksusta sekä luototettavasta hyödykkeestä. Annettavista tiedoista säädetään tar- kemmin valtioneuvoston asetuksella. Asetuksen 2 2 Ennakkotiedot puhelinmyynnissä Puhelinmyynnissä luotonantajan ja muun luotonvälittäjän kuin päätoimensa ohella luotonvä- littäjänä toimivan myyjän tai palveluksen suorittajan on annettava kuluttajalle kuluttajan- suojalain 6 a luvun 10 :n 2 momentin 2 kohdan vaatimusten täyttämiseksi ainakin seuraavat tiedot: 1) luoton määrä tai luottoraja ja luoton nostoa koskevat ehdot; 2) luottosopimuksen kesto; 3) hyödyke ja sen käteishinta, jos kyse on tietyn hyödykkeen oston rahoittamiseksi markki- noidusta luotosta; 4) korko, koron määräytymisen perusteet ja korkoa koskevat muut ehdot; 5) todellinen vuosikorko ja luoton ja luottokustannusten yhteismäärä edustavan esimerkin avulla esitettynä; 6) maksuerän suuruus, lukumäärä ja maksuvälit. 6. ENNAKKOTIEDONANTOVELVOLLISUUS JOS EU-LOMAKETTA EI VOIDA TOIMITTAA ENNEN SOPIMISTA (11.1 ) Pykälä koskee VAIN tilanteita, joissa sopimus tehdään kuluttajan pyynnöstä puhelimitse tai muuta sellaista etäviestintä käyttäen, että lomaketta ei voida antaa pysyvällä tavalla ennen sopimuksen tekemistä. Tällaisissa tilanteissa lomake on toimitettava kuluttajalle pysyvällä tavalla viipymättä sopimuksen tekemisen jälkeen. 11 Eräitä ennakkotiedonantovelvollisuutta koskevia muita säännöksiä Jos sopimus tehdään kuluttajan pyynnöstä puhelimitse tai muuta sellaista etäviestintä käyt- täen, että Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot - lomaketta ei voida antaa pysyvällä tavalla ennen sopimuksen tekemistä, se on annettava kuluttajalle pysyvällä tavalla viipymättä sopimuksen tekemisen jälkeen. Vastaavasti asuntoluotoissa ja alle 100 euron hyödykesidonnaisissa kertaluotoissa ennakko- tiedot on annettava kuluttajalle viipymättä sopimuksen tekemisen jälkeen lomakkeella tai muulla pysyvällä tavalla, jos sopimus tehdään kuluttajan pyynnöstä puhelimitse tai muuta sellaista etäviestintä käyttäen, että ennakkotietoja ei voida antaa pysyvällä tavalla ennen so- pimuksen tekemistä. Sopimusehtojen toimittamisesta etämyynnissä säädetään 6 a luvussa 7. SOPIMUSLUONNOS PYYNNÖSTÄ (11.2. ) Kuluttajalle on maksutta annettava pyynnöstä luottosopimusluonnos (11.2 ). Tämä säännös soveltuu huonosti etämyynnin erämaksamiseen. Perustelut sisältävät kuitenkin seuraavan lausuman: Momentti sisältää lisäksi selvyyden vuoksi viittauksen sopimusehtojen toimittamista koskeviin säännöksiin 6 a luvussa, joiden mukaisesti etämyynnissä sopimusehdot on toimitettava kuluttajalle automaattisesti, ilman eri pyyntöä. Mainit-

7 7 tuja säännöksiä sovelletaan myös vastaisuudessa luottojen etämyynnissä. On toivottavaa, että tulkinta erämaksamisen osalta ei tiukentuisi siten, että velvollisuus toimittaa sopimusehtoja muuttuisi käytännössä nykyistä raskaammaksi. è KÄYTÄNNÖSSÄ Koska erämaksamisessa ei ole samalla tavoin allekirjoitettavaa sopimusta eikä siten myöskään sopimusluonnosta, niin lähdetään siitä, että vaadittavat tiedot sisältävä mallilasku kuluttajien saatavilla mm. netissä pitäisi riittää Kuluttajalle on lisäksi pyynnöstä ja maksutta annettava luottosopimusluonnos. 8. HYVÄ LUOTONANTOTAPA (13 ) Tämä on kokonaan uusi säännös, jonka perustelulausumat ovat todella pitkät. MARKKINOINTIKEINOISTA (13 1 ja 2 mom) Luoton markkinoinnissa lisäedut, kuten arpajaiset, palkinnot ja kylkiäiset eivät saa olla ovat hallitsevassa asemassa. Markkinoinnin pääsanoman tulee olla tarjottu tuote. Edun antaminen luotolla maksavalle, perustelulausuma:...kiellettyä on myös alennuksen tai muun erityisen edun tarjoaminen kuluttajalle välittömästi hyödykkeen maksamisen yhteydessä, jos etu annetaan vain luotolla maksaville. Samoin on arvioitava tilannetta, jossa välittömän alennuksen tai muun erityisen edun saaminen hyödykkeestä edellyttää luottosopimuksen tekemistä. Tällaisena välittömänä etuna ei ole pidettävä kuluttajalle luoton ohessa tarjottavaa vakuutusta, kuten matka- ja ostoturvavakuutusta. Kuluttajavirasto ehdotti valmistelun aikana, että lisäetujen käyttö luoton markkinoinnin yhteydessä tulisi kieltää kokonaan, mutta tähän ei valmistelussa päädytty (elinkeinoelämä argumentoi erityisesti luotollisten asiakas- ja bonusjärjestelmien joustavan ja tasapainoisen käytön puolesta). Kanta-asiakasalennuksista lausutaan perusteluissa seuraavaa: Jos alennus tai muu erityinen etu on saatavissa ainoastaan kanta-asiakasjärjestelmien kautta myönnettävillä pisteillä tai muulla vastaavalla tavalla, eikä etua siten tarjota kuluttajalle välittömästi, ei tällaisia järjestelmiä sinänsä pidetä hyvän luotonantotavan vastaisena. (s.34) Hyvä luotonantotapa Luotonantajan on luotonannossa meneteltävä vastuullisesti. Erityisesti edellytetään, että luotonantaja: 1) ei markkinoi luottoa siten, että markkinointi on omiaan selvästi heikentämään kuluttajan kykyä harkita luoton ottamista huolellisesti; 2) ei käytä luoton myöntämistä pääasiallisena markkinointikeinona markkinoidessaan muita kulutushyödykkeitä;

8 8 NEUVONTAVELVOLLISUUS MAKSUVIIVÄSTYSTILANTEESSA (13 4-kohta) Suora lainaus pykälän perusteluista: edellytetään, että luotonantaja antaa kuluttajalle maksuviivästystilanteessa tietoa ja neuvoja siitä, miten kuluttaja voi menetellä estääkseen maksuvaikeuksien syntymisen tai syvenemisen sekä hoitaakseen maksukyvyttömyystilanteet. Luotonantajan tulee kehottaa kuluttajaa tarvittaessa ottamaan tähän yhteyttä tilanteen selvittämiseksi ja mahdollisten maksujärjestelyjen sopimiseksi sekä kertoa viranomaisista, joiden puoleen kuluttaja voi kääntyä saadakseen apua. Lisäksi luotonantajan tulee antaa tarkempaa tietoa maksujärjestelyistä sekä tietoa mahdollisesta luoton eräännyttämisestä, viivästyskorosta ja sen määräytymisestä, perinnästä sekä siitä, että maksulaiminlyönnit voivat johtaa maksuhäiriömerkintään. Käytännössä luotonantaja voi toimittaa tiedot ja neuvot kuluttajalle esimerkiksi maksumuistutuksen yhteydessä Käytännön viranomaisvalvonnan tulkinnat näyttävät miten tiukalle näitä uusia velvollisuuksia tulkitaan. Erityisesti edellytetään, että luotonantaja: ) antaa kuluttajalle maksuviivästystilanteissa tietoa ja neuvoja maksuvaikeuksien syntymi- sen tai syvenemisen estämiseksi ja maksukyvyttömyystilanteiden hoitamiseksi sekä suhtau- tuu vastuullisesti maksujärjestelyihin. ASIOINTIVIESTINTÄ (13 2 mom) Muutos merkitsee käytännössä sitä, että luotonantaja ei saisi jatkossa periä kuluttajalta maksuja esimerkiksi kuluttajan tekstiviestillä tekemästä lainahakemuksesta tai mahdollisesta vahvistusviestistä taikka myöhemmin luottosuhteen kuluessa mahdollisesti tekstiviestillä tehtävistä toimenpiteistä, kuten eräpäivän siirtämisestä. Selvyyden vuoksi on syytä todeta, että säännös ei estä tekstiviesti- tai muuta vastaavaa asiointia sinänsä, vaan jatkossakin luotonantaja voisi tarjota kuluttajalle mahdollisuutta asioida esimerkiksi tekstiviestillä edellyttäen, ettei kuluttajalta peritä viestistä lisämaksua. 9. VELVOLLISUUS ARVIOIDA KULUTTAJAN LUOTTOKELPOISUUS (14 ) JA VELVOLLISUUS INFORMOIDA KULUTTAJAA HYLKÄYSPÄÄTÖKSESTÄ (luottotietolain uusi 29 ) Suoraan 14 :n perusteluista: Lähtökohtana voidaan pitää sitä, että luotonantaja tarkistaa kuluttajan luottotiedot. Ne voisi kuitenkin jättää tarkistamatta esimerkiksi silloin, kun luotonantaja tuntee entuudestaan kuluttajan taloudellisen tilanteen pidemmältä ajalta ja sillä on tämän johdosta perusteltu syy olettaa, että kuluttajalla on taloudelliset edellytykset täyttää sitoumuksensa. Luotonantajalla on myös velvollisuus varmistaa kuluttajaa koskevien tietojen ajantasaisuus, jos luoton määrää tai luottorajaa myöhemmin korotetaan. Kun luoton määrää tai luottorajaa korotetaan merkittävästi, tällöin voi olla tarpeellista selvittää myös kuluttajan tulo- ja menotiedot mom Luotonantajan on ennen luottosopimuksen tekemistä arvioitava, kykeneekö kuluttaja täyt- tämään luottosopimuksen mukaiset velvoitteensa (kuluttajan luottokelpoisuus). Arviointi on

9 9 tehtävä kuluttajan tuloja ja muita taloudellisia olosuhteita koskevien riittävien tietojen pe- rusteella. Uusitun luottotietolain 29 :n mukaan yrityksen tulee - nykyiseen tapaan ennakolta informoida kuluttajia luottotietojen käytöstä tämä voi tapahtua markkinointi- tai sopimusmateriaaleissa. - informoida kuluttajaa nimenomaisesti tämän luottohakemuksen hylkäämisestä Lakiteksti tai sen perustelut eivät tarkemmin määrittele, millä tavoin hylkäyksestä kertova informointi voidaan toteuttaa. Ilmoituksen voi siis lähettää esim. sähköpostilla. Informoinnin tulisi sisältää tieto mistä rekisteristä luottotieto on peräisin, jotta kuluttaja voi halutessaan kääntyä luottorekisterin puoleen tarkistamaan tietojaan. HUOM! Kyse on siis nimenomaan luottohakemuksen hylkäämistilanteesta, ei esimerkiksi luotottoman tilauksen hylkäämisestä luottotietojen perusteella. Luottohakemuksen hylkäämiselle voi olla muitakin perusteita kuin luottohäiriömerkintä luottotietorekisterissä. Tästä syystä ja yksityisyyden suojasyistä ilmoitus on perusteltua tehdä siten, että siitä ei ilmene hylkäyksen peruste esim. Olemme hylänneet hakemuksenne/tilauksenne tilausehtojemme perusteella, lisätietoja asiakaspalvelustamme puh... Luottotietolaki 29 Tiedottaminen rekisteröidylle Luonnolliselle henkilölle, jota koskevat tiedot on ensimmäistä kertaa merkitty luottotietorekisteriin, on lähetettävä tieto rekisteröinnistä, rekisteröidyn oikeudesta tehdä oikaisuvaatimus sekä saatavan suorittamisen vaikutuksesta luottotietorekisteriin tehtäviin merkintöihin. Tietojen ilmoittaminen ei kuitenkaan ole tarpeen, jos kysymys on yrityskytkentätietojen tallettamisesta. Sen, joka hankkii rekisteröidyn henkilöluottotietoja käytettäviksi luottoa myönnettäessä tai 19 :n 2 momentin 4 6 kohdassa säädettyyn tarkoitukseen, on huolehdittava siitä, että rekisteröity voi saada ennakolta tiedon henkilöluottotietojensa käytöstä ja siitä, mistä rekisteristä luottotiedot hankitaan. Jos luottohakemus on hylätty luottotietorekisteristä saatujen henkilöluottotietojen perusteella, luottotietorekisteristä tietoja hankkineen on lisäksi välittömästi päätöksen jälkeen ilmoitettava rekisteröidylle tällaisesta luottotiedon käytöstä ja siitä, mistä luottotietorekisteristä tiedot ovat peräisin. Yrityskytkentätiedoista tai yrityksen vastuuhenkilöä koskevien tietojen hankkimisesta yrityksen sitoumuksenhoitokyvyn arvioimiseksi ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa. 10. LUOTONHAKIJAN HENKILÖLLISYYDEN TODENTAMINEN (15,16 ) HUOM! Tämän kohdan säännökset tulivat sellaisinaan ns. pikaluottopykäliä koskeneesta lakiehdotuksesta ja muistion tämän kohdan tekstit perustuvat tuon lakiehdotuksen teksteihin (HE 64/2009 vp) ja pykälien voimaantulon yhteydessä käytyihin viranomaiskeskusteluihin.

10 10 15 :ssä säädetään luotonantajan velvollisuus tunnistaa luotonhakija huolellisesti. Velvollisuus koskee sekä kerta- ja tililuottoja, mutta ei hyödykesidonnaisia luottoja. Huolellinen henkilöllisyyden todentaminen on määritelty säännöksen perusteluissa seuraavasti: 1. Kasvotusten passista tai henkilökortista, tai 2. Sähköisesti Tupas-tunnisteilla, VRK-varmenteilla tai muu vahva sähköinen tunnistus. Verkko- tai printtilomakkeeseen pohjautuvan perinteisen luotonhakuprosessin asema Pelkän allekirjoitetun lomakkeen ja henkilöllisyystodistuskopion yhdistelmästä osalta todetaan (HE s.23), että se ei menetelmänä ole pelkästään riittävän luotettava. Erityisesti kännykkävippeihin viitaten todetaan (s.24), että lainanhakijan ja liittymän haltijan tietojen vertaaminen ei ole riittävän vahva tunnistamismenetelmä. Vastuun osalta lausutaan: Viimesijainen vastuu henkilöllisyyden huolellisesta todentamisesta säilyy näissäkin tapauksissa kuitenkin luotonantajalla. YHTEENVETONA epämääräisestä tilanteesta hakemusprosessin osalta voi todeta Web-lomake + edellä mainitut liitteet vain sähköisinä toimituksina eli puhtaasti sähköinen prosessi ilman Tupas- tai varmennetunnistamista ei lähtökohtaisesti ole lain tarkoittamaa huolellista sähköistä todentamista, koska pykälät ja niiden perustelut vaativat vahvan tunnistamismenetelmän käyttämistä sähköisessä prosessissa. Ns. perinteisessä lomakeprosessissa henkilökohtainen hakemus (printti tai web) + kopio postitse henkilötodistuksesta + kopio postitse palkka- tai eläketodistuksesta + taustatarkistukset VRK:sta tai muista rekistereistä voitaisiin kuitenkin ehkä tulkita huolellisena todentamisena (kunnes valvovat viranomaiset toisin linjaavat). Kuluttajavirasto on epämääräisesti ilmoittanut asiaa ennen lain voimaantuloa tiedusteltaessa, että heiltä on ehkä jotain tarkempaa tulkintaa tulossa mutta resurssisyistä johtuen ei tiedä milloin ja mitä. Lain voimaantulon jälkeen jotkut yritykset ovat käyneet neuvotteluja viraston kanssa asiasta. Toukokuussa 2011 Kuluttajavirasto antoi seuraavanlaisen kannanoton asiaan: Tiedustelun mukaan luotonhakija voidaan todentaa esim siten, että henkilötodistuksen jäljennöksen lisäksi tehdään erilaisia ristiintarkistuksia ja vertailuja mm. palkka- tai eläketodistusjäljennöksiin. Hallituksen esityksen yleisperustelujen mukaan todentamisella tarkoitetaan asiakkaan henkilöllisyyden varmistamista luotettavasta ja riippumattomasta lähteestä peräisin olevien asiakirjojen tai tietojen perusteella. Hallituksen esityksen yksityiskohtaisten perusteluiden mukaan todentamisen tulee perustua viranomaisen antamaan asiakirjaan. Hallituksen esityksessä on lisäksi todettu, että viranomaisen antaman asiakirjan kopion palauttaminen ei ole riittävä todentamismenetelmä. Todentamisvaatimuksen tarkoituksena on estää väärinkäytöksiä lainanotossa ja pa-

11 rantaa näin kuluttajansuojaa. 11 Todentamisen huolellisuutta arvioitaessa on otettava huomioon myös sääntelyn tarkoitus; väärinkäytösten estäminen ja kuluttajansuojan parantaminen. Koska todentamista koskevalle menetelmälle ei ole hallituksen esityksessä asetettu muita täsmällisiä vaatimuksia kuin edellä esitetyt, menetelmiä, joita tiedustelu koskee, voidaan lähtökohtaisesti pitää kuluttajansuojalain 7 luvun 15 :n mukaisina. Huolellinen todentaminen väärinkäytösten estämiseksi on luotonantajan vastuulla. Luotonantaja kantaa riskin väärinkäytöksistä, jos todentamismenetelmä ne mahdollistaa. Luotonantaja voi myös joutua vahingonkorvausvelvolliseksi väärinkäytöksen kohteeksi joutunutta kuluttajaa kohtaan. Jos tiettyä todentamismenetelmää käytettäessä väärinkäytöksiä ilmenee yksittäistapauksia enemmän, menetelmä ei silloin olisi kuluttajansuojalaissa edellytetyllä tavalla riittävän huolellinen. Tilanteen kehittymistä on jatkuttava seurattava tarkaten Kuluttajaviraston, Tietosuojavaltuutetun ja Finanssivalvonnan kannanottoja. Alla viranomaisten kantoja: Kuluttajaviraston uutiskirje käsitteli tunnistamisasiaa: Vahva tunnistaminen käyttöön pikaluotoissa Pikaluottoyritykset eivät helmikuusta lähtien ole enää saaneet myöntää luottoja sähköisesti, jos käytössä ei ole niin sanottua vahvaa tunnistusmenetelmää. Mitä se on - ja ei ole? Vahvassa sähköisessä tunnistamismenettelyssä henkilö yksilöidään luotettavaa sähköistä menetelmää käyttäen. Samalla todennetaan tunnisteen aitous ja oikeellisuus. Ominaista vahvalle tunnistamiselle on se, että tunnistamisväline ja sen käyttö voidaan aina viime kädessä yhdistää lainanhakijan todelliseen henkilöllisyyteen. Viestintäviraston rekisteriin merkitty tunnistamisjärjestelmä täyttää automaattisesti nämä lain vaatimukset. Viranomaisten keväisessä tehovalvonnassa paljastui, että vain 30 yritystä tutkituista 80:stä tunnisti luotonhakijat lain vaatimalla tavalla. Monet jättivät tunnistamisen asiakkaan vastuulle. Hänen annettiin esimerkiksi valita, käyttääkö lainaa hakiessaan pankkitunnuksiaan vai ei. Lain mukaan yritysten on kuitenkin tunnistettava paitsi kaikki uudet asiakkaat, myös ne uutta luottoa hakevat vanhat asiakkaat, joiden kanssa yritys on asioinut ennen helmikuuta Jatkuvan teknisen kehityksen vuoksi luotettavaa todentamismenetelmää ei ole määritelty kuluttajansuojalaissa konkreettisesti. Ensitunnistamisen on aina tapahduttava henkilökohtaisesti. Asiakkaan henkilöllisyys tarkistetaan esimerkiksi passista tai poliisin myöntämästä henkilökortista. Enää ei riitä, että luoton hakija lähettää allekirjoitetun sopimuksen ja jäljennöksen henkilökortistaan luotonantajalle. Vahvalle tunnistamiselle ei ole vaihtoehtoja Tehovalvonnassa näkyi, että useilla yrityksillä oli käytössään pankkien Tupastunnistamismenetelmä. Tämän rinnalla oli kuitenkin vaihtoehtoisena tunnistamismuotona heikkoa tunnistamista, esimerkiksi pelkän sähköisen luottohakemuksen täyttäminen. Sähköisessä ensitunnistamisessa on aina käytettävä vahvaa tunnistamista. Se ei voi olla vaihtoehtoisena tunnistamismenetelmänä. Vahvaa tunnistamista ei ole se, että yritys vertaa lainanhakijan tietoja puhelinliittymän haltijan vastaaviin tietoihin. Vahvaa tunnistamista ei myöskään ole liittymänomistajien tietojen vertaamista tilitietoihin. Kuluttajansuojalaki edellyttää, että ennen luottosopimuksen päättämistä luotonantajan on todennettava luottoa hakevan henkilöllisyys huolellisesti. Jos henkilöllisyys todennetaan sähköisesti, luotonantajan on käytettävä tunnistusmenetelmää, joka täyttää vahvasta säh-

12 12 köisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetun lain vaatimukset. Näitä ovat nykyisin ainakin Tupas-varmenteet sekä Väestörekisterikeskuksen varmenteet esimerkiksi pankkikortissa tai henkilökortissa. Viestintävirasto ylläpitää julkista rekisteriä sähköisiä tunnistuspalveluja ja laatuvarmenteita tarjoavista tahoista. Vahva tunnistaminen koostuu jostakin, mitä käyttäjä tietää, esimerkiksi pin-koodi), mitä hän omistaa, esimerkiksi salasanalista tai mitä käyttäjä on, esimerkiksi sormenjälki. Kahden näistä vaatimuksista on toteuduttavan samanaikaisesti, jotta tapahtuma täyttää vahvan tunnistamisen määritelmän. Jos luotonantaja käyttää muuta kuin Viestintäviraston rekisteriin merkittyä menetelmää, hänen on näytettävä, että menetelmä täyttää lain vaatimukset. Kevennettyä menetelmään voidaan käyttää, kun asiakkaan ensitunnistaminen on tehty vahvasti. Henkilöllisyys voidaan todentaa esimerkiksi asiakkaalle luodun henkilökohtaisen turvakoodin avulla. (http://www.kuluttajavirasto.fi/fi-fi/artikkelit/verkkolehti /vahva-tunnistaminenkayttoon-pikaluotoissa) Kuluttajavirasto ja Tietosuojavaltuutettu tiedottivat myös tunnistamisesta pikaluottoyriutysten valvontakampanjansa jatkuessa: Kuluttajavirasto ja tietosuojavaltuutettu seuraavat pikaluottoyrityksiä edelleen Osa valvontakampanjassa havaituista virheistä korjattu Kuluttajaviraston ja tietosuojavaltuutetun keväisessä pikaluottoja koskevassa valvontakampanjassa löytyi runsaasti puutteita. Osa yrityksistä on sittemmin korjannut toimintatapojaan. Tietosuojavaltuutettu on kuitenkin joutunut viemään tietosuojalautakuntaan yrityksiä, jotka tunnistavat puutteellisesti lainanhakijan henkilöllisyyden. Kuluttajavirasto on puolestaan huomauttanut pikaluottoyrityksiä perinnässä esiintyvistä lainvastaisuuksista. Kuluttajavirasto ja tietosuojavaltuutettu löysivät keväällä toteuttamassaan valvontakampanjassa runsaasti pikaluottoyrityksiä, jotka eivät noudattaneet alaa koskevaa lainsäädäntöä. Kampanjassa mukana olleista noin 80 yrityksestä valtaosan toimintatavoissa oli jotain huomautettavaa. Ongelmia oli esimerkiksi lainanhakijan tunnistamisessa ja todellisen vuosikoron ilmoittamisessa. Kuluttajavirasto lähetti kirjeen 43 pikaluottoyritykselle, jotka lain vaatimuksista huolimatta eivät tunnistaneet lainanhakijoita pankkitunnusten kaltaisilla ns. vahvoilla tunnistamismenetelmillä, ilmoittivat luoton todellisen vuosikoron puutteellisesti tai maksoivat rahoja asiakkaiden tilille öisin. Virasto kehotti yrityksiä muuttamaan toimintaansa tai muuten se määräisi niille markkinointikiellon. Osa yrityksistä on nyt tehnyt vaaditut korjaukset. Tietosuojavaltuutettu on puolestaan pyytänyt tietosuojalautakunnalta, että se määrää 16 pikaluottoyritystä muuttamaan luotonhakijoiden tunnistamista. Lisäksi tietosuojavaltuutettu muistutti yrityksiä henkilötietojen käsittelyn periaatteista. ASIAMIEHEN KÄYTTÖ Tunnistamisen voi tehdä myös asiamies: Luottoa hakevan henkilöllisyyden voi todentaa paitsi luotonantaja itse myös tämän asiamies, kuten rahoitusyhtiön lukuun toimiva huonekalu- ja autokauppias tai saantitodistuskirjettä käytettäessä postivirkailija. Myös todennettaessa luottoa hakevan henkilöllisyys sähköisesti henkilöllisyyden voi luotonantajan puolesta todentaa erillinen palveluntarjoaja. KEVENNETTY JATKOTUNNISTUS Vahvan ensitunnistamisen jälkeen voidaan luottoa jatkossa myönnettäessä käyttää asiakkaalle luotua henkilökohtaista tunnistetta (ns. kevennetty jatkotunnistus). Lakiesityksestä: Ensitunnistamisen jälkeen kuluttajan henkilöllisyys voidaan ehdotuksen

13 13 mukaan todentaa myös hänelle luodun henkilökohtaisen tunnisteen, kuten turvakoodin avulla. VANHAT ASIAKKAAT Ainakaan tililuottosopimuksen osalta ei tarvitse tunnistaa ennen lain voimaantuloa tunnistettujen asiakkaiden henkilöllisyyttä uusien pykälien mukaan. HE s.28: Näin ollen luotonantajan ei esimerkiksi tarvitse jälkikäteen todentaa 1. lakiehdotuksen 7 luvun 9 a :ssä tarkoitetulla tavalla niiden asiakkaidensa henkilöllisyyttä, joiden kanssa hän on tehnyt tililuottosopimuksen ennen lain voimaantuloa. 15 Luotonhakijan henkilöllisyyden todentaminen Luotonantajan on ennen kuluttajaluottosopimuksen päättämistä todennettava luottoa hake- van henkilöllisyys huolellisesti. Jos henkilöllisyys todennetaan sähköisesti, luotonantajan on käytettävä tunnistusmenetelmää, joka täyttää vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja säh- köisistä allekirjoituksista annetun lain (617/2009) 8 :ssä säädetyt vaatimukset. Jos luotonantaja on jo aiemmin todentanut kuluttajan henkilöllisyyden 1 momentissa tarkoi- tetulla tavalla, kuluttajan henkilöllisyys voidaan todentaa myös hänelle ensitunnistamisen jälkeen luovutetun henkilökohtaisen tunnisteen avulla. Asiakkaan tuntemisesta on lisäksi voimassa, mitä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetussa laissa (503/2008) säädetään. VELVOLLISUUS SÄILYTTÄÄ TODENTAMISTIEDOT (16 ) Luotonantajan on 16 :n mukaan säilytettävä 5 vuoden ajan luoton erääntymisestä ne tiedot, joiden perusteella kuluttajan henkilöllisyys on todennettava. Jos 5 vuoden kuluttua erimielisyys luotosta, niin säilytettävä kunnes erimielisyys ratkaistu. Tietojen säilyttämisestä lausutaan pykälän perusteluissa: Säilytettäviä tietoja ovat tyypillisesti henkilöllisyyden todentamisessa käytetyn asiakirjan nimi ja asiakirjan numero taikka kopio asiakirjasta. Jos asiakkaan henkilöllisyys on todennettu sähköisesti, tulisi säilyttää tieto ainakin siitä, mitä menetelmää todentamisessa on käytetty. Muiden tietojen osalta säilyttämisvelvollisuuden sisältö vaihtelee siitä riippuen, millaista vahvaa sähköistä tunnistamismenetelmää on käytetty ja minkälaisia tietoja luotonantaja yksittäisestä henkilöllisyyden todentamisesta saa. Valvovat viranomaiset eivät ole toistaiseksi antaneet tallennettavista tiedoista tarkempaa ohjeistusta. Edellä mainittujen tietojen ( asiakirjan nimi, asiakirjan numero tai kopio ) lisäksi on syytä luonnollisesti tallentaa yksilöintitieto, joka kytkee todentamisen annettuun luottoon. 11. LUOTTOSOPIMUKSEN TEKEMINEN (17 ) Sopimus on tehtävä kirjallisesti ja kuluttajalle on annettava kappale sopimusta. Sopimus voidaan tehdä myös sähköisesti siten, että kuluttaja voi tallentaa ja toisintaa sopimuksen muuttumattomana. Mitä sopimuskappale tarkoittaa etäkaupan erämaksamisessa? nykyinen laskulomake saatteineen ja tietoineen tulisi riittää (erämaksamisessahan ei tehdä samalla tavalla sopi-

14 14 musta kuin luoton tarjonnassa yleisesti). Tietosisällön tulee vastata 17 :n ja asetuksen listausta (ks. alla). 17 Luottosopimuksen tekeminen Kuluttajaluottosopimus on tehtävä kirjallisesti ja kuluttajalle on annettava kappale sopimus- ta. Sopimus voidaan tehdä myös sähköisesti siten, että kuluttaja voi tallentaa ja toisintaa so- pimuksen muuttumattomana. Kuluttajaluottosopimuksessa on mainittava: 1) tiedot luottosopimuksen osapuolista; 2) tiedot 9 :ssä tarkoitetuista seikoista; 3) sopimuksen muut ehdot; 4) tiedot peruuttamisoikeuden käyttämisen edellytyksistä; 5) tiedot luottosopimuksen irtisanomisesta ja muusta päättämisestä; 6) tiedot oikeussuojakeinoista ja valvontaviranomaisesta. Sopimuksessa mainittavista tiedoista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Ku- luttajalta ei saa luottosuhteen perusteella periä korkoa tai maksuja, josta ei ole sovittu 1 momentissa tarkoitetussa sopimuksessa. 12. MUUTA PERUUTUSOIKEUS (20, 22 ) 14 päivän kuluessa tehtävästä luoton peruuttamisesta olisi ilmoitettava luotonantajalle pysyvällä tavalla eli esimerkiksi kirjeellä tai sähköpostilla. Jatkossakaan kuluttajan ei tarvitsisi perustella peruuttamisoikeuden käyttämistä. Luotonantajalla on 22 :n mukaan eräissä etämyyntitilanteissa oikeus vaatia korvauksena luoton todellinen vuosikorko. 22 Etämyyntiä ja kotimyyntiä koskevia erityissäännöksiä Sen sijaan mitä 20 :n 2 momentissa säädetään korvauksesta, luotonantajalla on oikeus vaa- tia korvauksena luoton todellinen vuosikorko ajalta, jonka luotto on ollut kuluttajan käytet- tävissä, jos kuluttaja etämyynnissä peruuttaa: ) luottosopimuksen, joka on määrältään alle 200 euroa tai yli euroa; ) luottosopimuksen, jonka ehtojen mukaan luottoaika on enintään kolme kuukautta, josta ei peritä korkoa ja josta perittävät muut luottokustannukset todelliseksi vuosikoroksi muun- nettuina eivät ylitä korkolain 4 :n 1 momentissa tarkoitetun koron määrää; OIKEUS SAADA LYHENNYSTAULUKKO (23 ) Kuluttajalla on oikeus milloin tahansa sopimussuhteen kuluessa saada luotonantajalta lyhennystaulukko pyynnöstä ja maksutta. Mitä tarkoittaa erämaksamisessa? Toivottavasti käytännössä ei mitään lisää nykyiseen, kuluttajan laskun ja muun mukana tuleva informaatio antaa kuluttajalle riittävät tiedot. 23

15 15 Kuluttajan oikeus saada pyynnöstä lyhennystaulukko Jos kuluttajaluottosopimus on tehty määräajaksi ja sen ehtojen mukaan velkaa lyhennetään erissä, luotonantajan on sopimussuhteen kuluessa annettava kuluttajalle maksutta lyhennys- taulukko aina, kun tämä sitä pyytää. Luotonantajalla on kuitenkin oikeus saada kohtuullinen korvaus lyhennystaulukon antamisesta aiheutuvista kustannuksista, jos kyse on asunto- luotosta ja kuluttaja pyytää lyhennystaulukkoa useammin kuin kerran vuodessa. Lyhennystaulukosta on käytävä ilmi suoritettavat maksut sekä maksukaudet ja - ehdot. Kukin maksuerä on eriteltävä siten, että siitä käy ilmi erikseen pääoman lyhennys, suoritettava korko ja muut maksut. Jos koron määrä tai muut maksut voivat luottosopimuksen ehtojen mukaan muuttua, taulu- kossa on mainittava lisäksi, että sen sisältämät tiedot ovat voimassa vain siihen asti, kun täl- laisia muutoksia luottosopimuksen mukaisesti tehdään. OIKEUS MAKSAA LUOTTO ENNEN ERÄÄNTYMISTÄ (27 ) Luotonantaja saisi periä luottosopimuksen perustamiskulut kokonaisuudessaan edellyttäen, että kulut on yksilöity luottosopimuksessa, ne ovat aiheutuneet kyseisen luoton perustamiseen liittyvistä toimista ja että kulut ovat todellisia (esim. osoite- ja luottotietojen tarkistamisesta, lainanhakijan henkilöllisyyden todentamisesta sekä mahdollisten vakuuksien arvioimisesta aiheutuneita kuluja, mutta ei näistä ei saisi kuluja periä: esimerkiksi henkilökunnan palkat, markkinointikustannukset ja tilavuokrat.) 27 Kuluttajan oikeus maksaa kuluttajaluotto ennen sen erääntymistä Kuluttajalla on oikeus maksaa kuluttajaluotto tai sen osa ennen luoton erääntymistä. Jos kuluttaja maksaa luoton tai sen osan ennenaikaisesti, on jäljellä olevasta luotonantajan saatavasta vähennettävä se osa luottokustannuksista, joka kohdistuu käyttämättä jäävään luottoaikaan. Luotonantaja saa kuitenkin periä kokonaisuudessaan luottosopimuksessa yksi- löidyt, kyseisen luoton perustamiseen liittyvistä toimista aiheutuneet todelliset kulut. JATKUVAN LUOTON IRTISANOMINEN (30 ) Kuluttajalla on oikeus milloin tahansa irtisanoa jatkuvaa luottoa koskeva sopimus heti päättyväksi, jolleivät osapuolet ole sopineet irtisanomisajasta. Kuluttajan irtisanomisaikaa ei saa sopia kuukautta pitemmäksi. Luotonantaja saa irtisanoa jatkuvaa luottoa koskevan sopimuksen, jos luottosopimuksessa niin sovitaan. Luotonantajan on ilmoitettava irtisanomisesta kuluttajalle vähintään kaksi kuukautta etukäteen. Irtisanomisilmoitus olisi toimitettava kuluttajalle pysyvällä tavalla. (Huom! 32 :ssä säädetään oikeudesta lakkauttaa oikeus käyttää jatkuvaa luottoa) VOIMAANTULO Lakipaketin pykälät on ehdotettu tulemaan voimaan jo 3 kk:n kuluessa hyväksymisestä ja ehdotus meni odotettua nopeammin eduskunnan käsiteltäväksi. Eli käytännössä voimaan vielä jopa 2010 syksyllä. LUOTONANTAJIEN REKISTERÖITYMISVELVOLLISUUS (OMA LAKI)

16 16 Luotonantajien rekisteröitymisvelvollisuudesta ja siihen liittyvistä rekisteröinnin edellytyksistä (luotettavuus, asiantuntemus yms., 4-6 ) annettiin erillinen laki lakipaketin yhteydessä. HUOM! Rekisteröitymislain soveltamisalaan eivät kuulu hyödykesidonnaisen luoton tarjoajat. Rekisteröinti-ilmoitus tulee Etelä-Suomen Aluehallintovirastoon. Siirtymäsäännöksen (16 ) mukaan ilmoitus voidaan tehdä 6 kuukauden kuluessa lain voimaantulosta eli viimeistään toukokuun 2011 mennessä. 1 Soveltamisala Tämä laki koskee elinkeinonharjoittajia, jotka myöntävät kuluttajansuojalain (38/1978) 7 lu- vun soveltamisalaan kuuluvia kuluttajaluottoja. Tämä laki ei koske: ) elinkeinonharjoittajia, jotka myöntävät kuluttajaluottoja vain myymiensä kulutushyödyk- keiden oston rahoittamiseksi; Siirtymäsäännökset Se, joka tämän lain voimaan tullessa harjoittaa tämän lain mukaan rekisteröintiä edellyttävää toimintaa, saa jatkaa toimintaansa, kunnes päätös rekisteriin merkitsemisestä on tehty, jos 3 :n 2 momentissa tarkoitettu rekisteri- ilmoitus tehdään kuuden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta.

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Kuluttajaoikeuden linjauksia HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Linjauksen ja valvonnan lähtökohtia... 2 Perintälain soveltaminen ja lain pakottavuus... 2 Mikä on kuluttajasaatava?... 3 Velallisella

Lisätiedot

K O R K E I N O I K E U S P Ä Ä T Ö S Diaarinro 1(19) S2015/29. Rovaniemen hovioikeuden tuomio 12.11.2014 nro 517

K O R K E I N O I K E U S P Ä Ä T Ö S Diaarinro 1(19) S2015/29. Rovaniemen hovioikeuden tuomio 12.11.2014 nro 517 K O R K E I N O I K E U S P Ä Ä T Ö S Diaarinro 1(19) S2015/29 Lyhennetty taltio Antopäivä Nro 23.6.2015 1281 MUUTOKSENHAKIJA VASTAPUOLI ASIA TrustBuddy AB P Velkasuhteeseen perustuva saatava RATKAISU,

Lisätiedot

Kuluttajaoikeuden linjauksia MAKSAMINEN JA LASKUTUS. kkv.fi

Kuluttajaoikeuden linjauksia MAKSAMINEN JA LASKUTUS. kkv.fi Kuluttajaoikeuden linjauksia MAKSAMINEN JA LASKUTUS Tässä linjauksessa käsiteltävät pelisäännöt ovat yleisiä ja koskevat lähtökohtaisesti kaikkea maksamista, jossa kuluttaja maksaa yritykselle tai yritys

Lisätiedot

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND )

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) Sivu 1 (8) Voimassa 15.1.2015 lukien A TIETOA RESURS BANK AB SUOMEN SIVULIIKKEESTÄ Resurs Bank AB on ruotsalainen

Lisätiedot

KUV/3823/48/2009 22.5.2009

KUV/3823/48/2009 22.5.2009 KUV/3823/48/2009 22.5.2009 Lausunto oikeusministeriölle EHDOTUS MAKSUPALVELULAIKSI Olette pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi maksupalvelulaiksi ja eräiksi muiksi laeiksi. Kuluttajavirasto

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 1 HYVÄN VÄLITYSTAVAN OHJE Hyvän välitystavan ohje julkaistaan 16.9.2008 pidettävässä lehdistötilaisuudessa, jolloin se astuu voimaan. Ohjeen työstämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

VERKKOKAUPPA JA MUU ETÄMYYNTI

VERKKOKAUPPA JA MUU ETÄMYYNTI Kuluttajaoikeuden linjauksia VERKKOKAUPPA JA MUU ETÄMYYNTI 1 LINJAUKSEN LÄHTÖKOHTIA... 2 2 ETÄMYYNTISÄÄNNÖSTEN SOVELTAMINEN JA LAIN PAKOTTAVUUS... 2 3 MÄÄRITELMIÄ... 2 4 MILLOIN KYSEESSÄ ON ETÄMYYNTI...

Lisätiedot

YkkösBonus MasterCard - luottokorttien käyttöehdot

YkkösBonus MasterCard - luottokorttien käyttöehdot YkkösBonus MasterCard - luottokorttien käyttöehdot 1 Soveltamisala ja määritelmät Näitä YkkösBonus MasterCard -luottokorttien käyttöehtoja sovelletaan :n (jäljempänä pankki ) kortinhaltijalle myöntämään

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 16/2013

Määräykset ja ohjeet 16/2013 Määräykset ja ohjeet 16/2013 Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro FIVA 4/01.00/2011 Antopäivä 17.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS

Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS 1 Sisällys Velka pitää maksaa...3 Mitä velka on?...3 Sopimuksen kesto...5 Kulutusluotot...5 Pikavipit...7 Osamaksu...8 Luottokortti...8 Asuntolaina...9 Takaus... 11 Vahingonkorvaus

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010 www.lahtienergia.fi Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET KOSKIEN FINANSSIPALVELUJEN ASIAKASSOPIMUKSIA

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET KOSKIEN FINANSSIPALVELUJEN ASIAKASSOPIMUKSIA 1 (15) LAUSUNTO Nina Väänänen 11.6.2013 Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 3/2013-2.5.2013 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET KOSKIEN FINANSSIPALVELUJEN ASIAKASSOPIMUKSIA Finanssivalvonta on pyytänyt

Lisätiedot

Ajankohtaista Kuluttajaoikeudesta 1/2009 13.2.2009. En vaan osaa!... 2

Ajankohtaista Kuluttajaoikeudesta 1/2009 13.2.2009. En vaan osaa!... 2 1/2009 13.2.2009 Pääkirjoitus En vaan osaa!... 2 Artikkelit Henkilöllisyyden sähköinen todistaminen lähtökuopissa... 3 Luottojen ongelmia ratkottava laaja-alaisesti... 4 Vastuullisempi luotonanto torjuu

Lisätiedot

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

Keskusliiton maksujenvälityksen yleisiä ehtoja (1.4.2007).

Keskusliiton maksujenvälityksen yleisiä ehtoja (1.4.2007). Korttitapahtumalla maksua tai varojen nostoa, jossa kortti on fyysisesti läsnä tai annetaan kortin tiedot (maksunsaaja-aloitteiset maksut) tapahtuman hyväksymiseksi. Jos korttitietoja käytetään ainoastaan

Lisätiedot

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki, Hallituksen esitys Eduskunnalle kuluttajaturvallisuuslaiksi ja laiksi rikoslain 44 luvun 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

Lisätiedot

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen. Näitä toimitusehtoja sovelletaan TeliaSonera Finland Oyj:n tai sen kanssa samaan konserniin

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä.

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä. WATSON-PALVELUN ERITYISEHDOT WATSON NORDIC OY 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Watson tv- ja tilausvideopalvelun (jäljempänä Watson) käyttämiseen, ja ne määrittävät

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

VALOKUVA JA YKSITYISYYDEN SUOJA HENKILÖ- TIETOLAIN KANNALTA

VALOKUVA JA YKSITYISYYDEN SUOJA HENKILÖ- TIETOLAIN KANNALTA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO VALOKUVA JA YKSITYISYYDEN SUOJA HENKILÖ- TIETOLAIN KANNALTA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLTÖ 1. Yleistä...... 3 2. Valokuva henkilötietona ja osana henkilörekisteriä...3

Lisätiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot. 2. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot. 2. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Faksinumero Internet-osoite Gothia

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Identiteettivarkaudet haasteita rikostukinnalle ja -oikeudelle, paljon vaivaa ja harmia uhrille

Identiteettivarkaudet haasteita rikostukinnalle ja -oikeudelle, paljon vaivaa ja harmia uhrille Tea Kangasniemi Identiteettivarkaudet haasteita rikostukinnalle ja -oikeudelle, paljon vaivaa ja harmia uhrille 1. Johdanto Identiteettivarkaus on termi, jota nykyisin käytetään yleisesti, mutta jonka

Lisätiedot