54. VUOSIKERTA NUMERO 1 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO TAMMIKUU 2002 LIAHONA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "54. VUOSIKERTA NUMERO 1 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO TAMMIKUU 2002 LIAHONA"

Transkriptio

1 54. VUOSIKERTA NUMERO 1 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO TAMMIKUU 2002 LIAHONA

2 Max Gestalin maalaus Jerusalem Öljymäeltä nähtynä Varhaisemman ajan Jerusalem, nähtynä Kidroninlaakson poikki Öljymäeltä, odottaa tyynenä väsyneitä matkalaisiaan.

3 Konferenssiraportti Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon 171. puolivuotiskonferenssista Konferenssikeskuksessa Salt Lake Cityssä Utahissa lokakuuta 2001 pidetyn konferenssin puheet ja kokousten kulku Minun ei ole tarpeen muistuttaa teitä siitä, että elämme vaarallisia aikoja, presidentti Gordon B. Hinckley sanoi sunnuntaiaamuna 7. lokakuuta En halua olla pelon lietsoja. En halua olla tuomion profeetta. Minä olen toiveikas. En usko, että aika on tullut, jolloin kaiken tuhoavat onnettomuudet yllättävät meidät. Rukoilen hartaasti, ettei niin ole. Herran työtä on vielä tehtävänä niin paljon. Meidän täytyy tehdä sitä ja meidän jälkeemme meidän lastemme täytyy tehdä sitä. Presidentti Hinckley lisäsi: Pelkoon ei ole aihetta. Rauha voi vallita sydämessämme ja kodeissamme. Me voimme aikaansaada hyvää tässä maailmassa, jokainen meistä. Sunnuntain iltapäiväkokouksen puheessaan presidentti Hinckley sanoi: Tänä päivänä edessämme on erityisiä ongelmia, vakavia ja kalvavia sekä vaikeita ja meitä suuresti huolestuttavia. Varmastikin tarvitsemme Herran apua. Turvallisuutemme riippuu elämämme hyveellisyydestä. Voimamme riippuu vanhurskaudestamme. Jumala on tehnyt selväksi, että jos me emme hylkää Häntä, ei Hänkään hylkää meitä. Päättäessään konferenssia presidentti Hinckley rukoili, että Herra siunaisi rauhan asiaa ja palauttaisi sen jälleen pian meille. Suolajärven temppelin seinässä oleva omistuskirjoitus kertoo, että rakennus on Herran huone. Yleiskonferenssin kokouksia johtivat presidentti Hinckley sekä ensimmäisen presidenttikunnan ensimmäinen neuvonantaja presidentti Thomas S. Monson ja toinen neuvonantaja presidentti James E. Faust. Konferenssin lauantain iltapäiväkokouksessa suoritettiin hallinnollisia toimia, jotka vaikuttivat seitsemänkymmenen koorumeihin sekä pyhäkoulun ja Nuorten Miesten ylimpiin johtokuntiin. Seitsemänkymmenen koorumien johtokuntaan tehtiin kaksi muutosta, seitsemänkymmenen ensimmäisestä koorumista vapautettiin viisi jäsentä täysinpalvelleina, seitsemänkymmenen toisesta koorumista vapautettiin neljä jäsentä, 24 vyöhykevaltuutettu-seitsenkymmentä vapautettiin ja 3 uutta kutsuttiin, ja pyhäkoulun ja Nuorten Miesten ylimmät johtokunnat järjestettiin uudelleen (ks. tämän lehden s. 126). Konferenssikokoukset lähetettiin satelliitin välityksellä moniin vaarnakeskuksiin Yhdysvalloissa ja Kanadassa, Karibianmeren saarilla, Meksikossa ja Keski-Amerikassa, 10:ssä Etelä-Amerikan maassa, Isossa-Britanniassa ja Irlannissa, 19:ssä Euroopan maassa ja Etelä-Afrikassa. Noin kaapelitelevisiojärjestelmää sekä televisio- ja radioasemaa Yhdysvalloissa ja Kanadassa lähettivät yleiset kokoukset julkisen palvelun periaatteella. Konferenssikokouksia saattoi seurata myös BYUTV-kanavalla Dish Network -verkossa. Konferenssin yleiset kokoukset lähetettiin suorana lähetyksenä Internetin kautta osoitteessa 38 kielellä. Konferenssikokousten videonauhoja on saatavissa jakelukeskuksista niillä kirkon alueilla, joilla lähetyksiä ei voitu ottaa vastaan. Toimittajat T A M M I K U U

4 Tammikuu 2002, 54. vuosikerta, numero 1 LIAHONA Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon virallinen suomenkielinen julkaisu Ensimmäinen presidenttikunta: Gordon B. Hinckley, Thomas S. Monson, James E. Faust Kahdentoista koorumi: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, David B. Haight, Neal A. Maxwell, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Wirthlin, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, Henry B. Eyring Päätoimittaja: Dennis B. Neuenschwander Neuvojat: J. Kent Jolley, W. Rolfe Kerr, Stephen A. West Opetusohjelmaosasto: Johtaja: Ronald L. Knighton Suunnittelun ja toimituksen johtaja: Richard M. Romney Graafinen johtaja: Allan R. Loyborg Toimituksen henkilökunta: Toimituspäällikkö: Marvin K. Gardner Toimitussihteeri: Roger Terry Toimitussihteerin apulainen: Jenifer Greenwood Toimituksen avustaja: Susan Barrett Julkaisuavustaja: Collette Nebeker Aune Taitto: Julkaisun graafinen johtaja: M. M. Kawasaki Taiteellinen johtaja: Scott Van Kampen Pääsuunnittelija: Sharri Cook Suunnittelija: Thomas S. Child, Randall J. Pixton Tuotantopäällikkö: Jane Ann Peters Tuotanto: Reginald J. Christensen, Denise Kirby, Kelli Pratt, Rolland F. Sparks, Kari A. Todd, Claudia E. Warner Digitaalinen sivunvalmistus: Jeff Martin Tilaukset: Levikkijohtaja: Kay W. Briggs Jakelupäällikkö: Kris T. Christensen Kotimaansivut: Mirkku Karumo Keltarousku 4, ESPOO puhelin (09) Tilaukset, valitukset ja osoitteenmuutokset: Paikallisen seurakunnan Liahona-edustajan tai suoraan Pohjoismaiden palvelukeskuksen kautta: Utlandagatan 24, S Göteborg. Puhelin: Faksi: Nordea , tilaushinta 17,50 euroa. USA and overseas (surface mail) US $10.00 Ilmestyy 12 kertaa vuodessa. Lähettäkää käsikirjoitukset ja tiedustelut osoitteella: Liahona, Floor 24, 50 East North Temple, Salt Lake City, UT , USA tai sähköpostitse osoitteeseen Liahona (Mormonin Kirjan sana tarkoittaa kompassia tai suunnanosoittajaa ) ilmestyy albanian, armenian, bulgarian, cebuanon, englannin, espanjan, fidïin, haitinkreolin, hiligayonin, hollannin, ilokon, indonesian, islannin, italian, japanin, kambodïan kiinan, kiribatin, korean, kroatian, latvian, liettuan, malagassin, marshallin, mongolin, norjan, puolan, portugalin, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, samoan, sloveenin, suomen, tagalogin, tahitin, tamilin, tanskan, telugun, thain, tongan, t ekin, ukrainan, unkarin, venäjän, vietnamin ja viron kielellä. (Ilmestymiskerrat vaihtelevat kielittäin.) 2002 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America. For Readers in the United States and Canada: January 2002 Vol. 54 No. 1. LIAHONA (USPS ) Finnish (ISSN ) is published monthly by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 50 East North Temple, Salt Lake City, UT USA subscription price is $10.00 per year; Canada, $15.50 plus applicable taxes. Periodicals Postage Paid at Salt Lake City, Utah, and at additional mailing offices. Sixty days notice required for change of address. Include address label from a recent issue; old and new address must be included. Send USA and Canadian subscriptions to Salt Lake Distribution Center at address below. Subscription help line: Credit card orders (Visa, MasterCard, American Express) may be taken by phone. (Canada Poste Information: Publication Agreement # ) POSTMASTER: Send address changes to Salt Lake Distribution Center, Church Magazines, PO Box 26368, Salt Lake City, UT AIHEHAKEMISTO Aaronin pappeus 43, 47 Aktivoiminen 57 Anteeksianto 19 Esimerkki 75, 109 Itsekuri 90, 96 Jatkuva koulutusrahasto 60 Jeesus Kristus 19, 31, 68, 80, 109 Johtaminen 77, 112 Kestävyys 27 Kiitollisuus 37, 49 Kiroileminen 75 Kuolema 68 Kuuliaisuus 31, 83, 98 Kymmenykset 37, 83 Luonne 96 Lähetystyö 7, 87 Lähimmäiset 40, 75, 94 Mormonin Kirja 71 Mukaan ottaminen 40, 75 Naisena oleminen 13 Nuoret 43, 47, 77 Nuriseminen 98 Nöyryys 16, 53 Omavaraisuus 83 Onnellisuus 33, 49 Opettaminen 80 Pappeus 13, 51, 57, 60 Parannus 19 Palveleminen 16, 51, 53, 57, 68, 94, 115 Pelastussuunnitelma 33 Perhesuhteet 80, 96, 109 Pioneerit 49 Profeetat 24, 98 Pyhien kirjoitusten tutkiminen 16, 71, 87 Pyhä Henki 10, 100 Rakkaus 7, 40, 68, 77, 94, 96, 112, 115 Rauha 83 Rukous 16, 87, 100, 104 Sitoutuminen 53 Siveys 90 Sovitus 19, 33 Säädyllisyys 75 Tieto 35 Todistus 100 Toivo 4, 19 Totuus 115 Tärkeysjärjestys 35, 106 Täydellisyys 27 Usko 10, 16, 24, 31, 94, 104, 106 Vanhemmuus 77, 80, 106, 109, 112, 115 Vastoinkäymiset 4, 27, 106 Velvollisuus 43, 47, 57 Ykseys 10, 13, 40, 83 Ylösnousemus 19, 68 Ystävystyminen 7 Puhujat aakkosjärjestyksessä Ballard, M. Russell 40 Burton, H. David 75 Clayton, L. Whitney 31 Dew, Sheri L. 13, 112 Didier, Charles 10 Eyring, Henry B. 16 Faust, James E. 19, 23, 53 Golden, Christoffel, jr 33 González, Walter F. 35 Haight, David B. 24 Hales, Robert D. 43 Hilbig, Keith K. 51 Hinckley, Gordon B. 4, 60, 83, 104 Holland, Jeffrey R. 37 Jensen, Virginia U. 109 Larsen, Sharon G. 77 Maxwell, Neal A. 90 Monson, Thomas S. 57, 68, 115 Nelson, Russell M. 80 Oaks, Dallin H. 7 Orton, Robert F. 94 Packer, Boyd K. 71 Perry, L. Tom 87 Peterson, Wayne S. 96 Samuelson, Cecil O., jr 47 Scott, Richard G. 100 Smoot, Mary Ellen W. 106 Snow, Steven E. 49 Wirthlin, Joseph B. 27 Workman, H. Ross 98 Kotiopetus ja kotikäyntiopetus: Liahonan yleiskonferenssinumeroissa ei julkaista erillistä kotiopetus- tai kotikäyntisanomaa. Rukoillen mietittyään kotiopetus- tai kotikäyntipiiriinsä kuuluvien jäsenten tarpeita kotiopettajat ja kotikäyntiopettajat valitsevat sanomakseen jonkin yleiskonferenssipuheen. Kansikuva: Valokuva John Luke. Konferenssin valokuvat: Craig Dimond, Welden Andersen, John Luke, Jed Clark, Matt Reier, Kelly Larsen, Tamra Ratieta, Ellie Carter, Mark Hedengren ja Robert Casey. Konferenssipuheet Internetissä: Yleiskonferenssipuheet löytyvät Internetistä osoitteesta L I A H O N A 2

5 SISÄLLYSLUETTELO 1 KONFERENSSIRAPORTTI MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKON 171. PUOLIVUOTISKONFERENSSISTA LAUANTAIN AAMUKOKOUS 4 ELÄMME AIKOJEN TÄYTTYMISEN AIKAA PRESIDENTTI GORDON B. HINCKLEY 7 EVANKELIUMISTA KERTOMINEN VANHIN DALLIN H. OAKS 10 USKON SILLAN RAKENTAMINEN VANHIN CHARLES DIDIER 13 EI OLE HYVÄ IHMISEN OLLA YKSINÄNSÄ SHERI L. DEW 16 RUKOUS VANHIN HENRY B. EYRING 19 SOVITUS SUURIN TOIVOMME PRESIDENTTI JAMES E. FAUST LAUANTAIN ILTAPÄIVÄKOKOUS 23 KIRKON VIRKAILIJOIDEN HYVÄKSYMINEN PRESIDENTTI JAMES E. FAUST 24 PROFEETTOJEMME USKO VANHIN DAVID B. HAIGHT 27 ASKEL KERRALLAAN VANHIN JOSEPH B. WIRTHLIN 31 AUTA MINUA EPÄUSKOSSANI VANHIN L. WHITNEY CLAYTON 33 ISÄMME SUUNNITELMA VANHIN CHRISTOFFEL GOLDEN JR 35 EVANKELIUMIN PERIAATTEIDEN KIRJOITTAMINEN SYDÄMEEMME VANHIN WALTER F. GONZÁLEZ 37 KUIN VEHMAS PUUTARHA VANHIN JEFFREY R. HOLLAND 40 MUKAAN OTTAMISEN OPPI VANHIN M. RUSSELL BALLARD P APPEUSKOKOUS 43 VELVOLLISUUTEMME TÄYTTÄMINEN JUMALAA KOHTAAN VANHIN ROBERT D. HALES 47 VELVOLLISUUTEMME JUMALAA KOHTAAN VANHIN CECIL O. SAMUELSON JR 49 KIITOLLISUUS VANHIN STEVEN E. SNOW 51 LUOKAA TAI JATKAKAA PAPPEUDEN KETJUJA VANHIN KEITH K. HILBIG 53 JOTAKIN SUURTA PRESIDENTTI JAMES E. FAUST 57 VELVOLLISUUS KUTSUU PRESIDENTTI THOMAS S. MONSON 60 OJENTAKAAMME AUTTAVA KÄSI JA KOHOTTAKAAMME PRESIDENTTI GORDON B. HINCKLEY SUNNUNTAIN AAMUKOKOUS 68 NYT ON AIKA PRESIDENTTI THOMAS S. MONSON 71 MORMONIN KIRJA TOINEN TODISTUS JEESUKSESTA KRISTUKSESTA PRESIDENTTI BOYD K. PACKER 75 SUORASELKÄISYYS PIISPA H. DAVID BURTON 77 ÄLÄ PELKÄÄ, MEILLÄ ON PUOLELLAMME ENEMMÄN VÄKEÄ SHARON G. LARSEN 80 JÄRJESTÄ ENSIN HUONEESI VANHIN RUSSELL M. NELSON 83 AIKA, JOTA ELÄMME PRESIDENTTI GORDON B. HINCKLEY SUNNUNTAIN ILTAPÄIVÄKOKOUS 87 KOTIIN PALANNUT LÄHETYSSAARNAAJA VANHIN L. TOM PERRY 90 KUUDES KÄSKY SUOJAKILPI VANHIN NEAL A. MAXWELL 94 KÄSKYISTÄ SUURIN JA TÄRKEIN VANHIN ROBERT F. ORTON 96 TEKOMME MÄÄRÄÄVÄT LUONTEEMME VANHIN WAYNE S. PETERSON 98 VAROKAA NURINAA VANHIN H. ROSS WORKMAN 100 VAHVAN TODISTUKSEN VOIMA VANHIN RICHARD G. SCOTT 104 KUNNES TAASEN KOHDATAAN PRESIDENTTI GORDON B. HINCKLEY YLEINEN APUYHDISTYKSEN KOKOUS 106 KESTÄVÄ JA JÄRKKYMÄTÖN MARY ELLEN W. SMOOT 109 SEISKÄÄ LUJINA VIRGINIA U. JENSEN 112 EMMEKÖ ME KAIKKI OLE ÄITEJÄ? SHERI L. DEW 115 NÄYTÄ SINÄ HYVÄÄ ESIMERKKIÄ PRESIDENTTI THOMAS S. MONSON 64 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKON JOHTAVAT AUKTORITEETIT 119 HE PUHUIVAT MEILLE 120 LÄHDEAINEISTOJA OPETTAJILLE 126 APUJÄRJESTÖJEN YLIMMÄT JOHTOKUNNAT 126 KIRKON UUTISIA T A M M I K U U

6 Lauantain aamukokous 6. lokakuuta 2001 Elämme aikojen täyttymisen aikaa Presidentti Gordon B. Hinckley Meitä ympäröivistä koettelemuksista huolimatta, niistä alhaisista asioista huolimatta, joita näemme lähes kaikkialla, ja siitä taistelusta huolimatta, joka pyyhkäisee yli koko maailman, me voimme olla parempia. Rakkaat veljeni ja sisareni, missä tahansa lienettekin, tervetuloa tähän Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon suurenmoiseen maailmankonferenssiin. Me olemme koolla uudessa hienossa konferenssikeskuksessamme Salt Lake Cityssä. Tämä rakennus on täynnä tai täyttyy pian. Olen erittäin iloinen siitä, että meillä on tämä paikka. Olen hyvin kiitollinen siitä, että saimme innoitusta rakentaa sen. Mikä ainutlaatuinen rakennus se onkaan. Kunpa me kaikki voisimme olla koolla saman katon alla. Mutta se ei ole mahdollista. Olen syvästi kiitollinen siitä, että meillä on television, radion, kaapeliverkoston, satelliittilähetysten ja Internetin ihmeet. Meistä on tullut suuri maailmanlaajuinen kirkko, ja kirkkomme jäsenten suuren enemmistön on nyt mahdollista osallistua näihin kokouksiin yhtenä suurena perheenä, joka puhuu monia kieliä ja asuu monissa maissa mutta jolla on yksi usko ja yksi oppi ja yksi kaste. Tänä aamuna voin tuskin hillitä liikutustani, kun ajattelen, mitä Herra on tehnyt meidän hyväksemme. En tiedä, mitä teimme aikaisemmassa olemassaolossa ansaitaksemme ne ihmeelliset siunaukset, joista saamme nauttia. Me olemme tulleet maan päälle tänä suurenmoisena aikana ihmiskunnan historiassa. Se on ihmeellistä aikaa, parasta kaikista. Kun mietimme ihmiskunnan raskasta taivalta ensimmäisten vanhempiemme ajasta asti, emme voi olla tuntematta kiitollisuutta. Aika, jota me elämme, on pyhien kirjoitusten kertomaa aikojen täyttymistä, jolloin Jumala on yhdistänyt kaikki aikaisempien armotalouksien tekijät. Siitä päivästä lähtien, kun Hän ja Hänen rakas Poikansa ilmestyivät Joseph-pojalle, on maailmalle vuodatettu valistusta valtavana ryöppynä. Ihmisten sydämet ovat kääntyneet isiensä puoleen toteuttaen Malakian sanat. Joelin näky on täyttynyt. Hän julisti: Tämän jälkeen on tapahtuva, että minä vuodatan henkeni kaikkiin ihmisiin. Ja niin teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, nuorukaisenne näkevät näkyjä, vanhuksenne ennusunia. Myös orjiin ja orjattariin minä vuodatan henkeni noina päivinä. Minä annan teidän nähdä merkkejä taivaalla ja maan päällä: verta, tulta ja savupatsaita. Aurinko pimenee, kuu värjäytyy vereen, ennen kuin koittaa Herran päivä, suuri ja pelottava. Mutta jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Siionin vuori ja Jerusalem on turvapaikka, L I A H O N A 4

7 Konferenssikokouksessa konferenssikeskus on täynnä jäseniä. niin Herra on luvannut. Ne, jotka Herra kutsuu, ne pelastuvat. (Joel 3:1 5.) Näiden vuosien kuluessa on tehty enemmän tieteellisiä keksintöjä kuin koko aikaisemman ihmiskunnan historian aikana. Kulkuneuvot, tietoliikenne, lääketiede, terveydenhoito, ydinenergian käyttö ja tietokoneen ihme kaikkine vaikutuksineen ovat kukoistaneet etenkin juuri meidän aikanamme. Olen omana elinaikanani nähnyt hämmästyttävän ihmeen toisensa jälkeen tapahtuvan. Me pidämme sitä itsestään selvänä. Ja kaiken tämän lisäksi Herra on palauttanut muinaisen pappeutensa. Hän on viimeksi kuluneen puolentoista vuosisadan aikana järjestänyt kirkkonsa ja valtakuntansa. Hän on johtanut kansaansa. Sitä on karkaistu kauhistavan vainon ahjossa. Herra on antanut tämän ihmeellisen ajan, jota me nyt elämme. Olemme nähneet vain aavistuksen siitä, mikä valtava hyvää aikaansaava voima tästä kirkosta tulee. Ja kuitenkin ihmettelen sitä, mitä on jo saatu aikaan. Kirkon jäsenistö on kasvanut. Uskon, että se on kasvanut uskollisuudessa. Me menetämme liian monia, mutta uskolliset jäsenet ovat erittäin vahvoja. Ne, jotka tarkkailevat meitä, sanovat, että me siirrymme kohti uskonnon valtavirtaa. Me emme muutu. Maailman käsitys meistä muuttuu. Me opetamme samaa oppia. Meillä on sama organisaatio. Me ponnistelemme tehdäksemme samoja hyviä tekoja. Mutta vanha viha on väistymässä, vanha vaino on sammumassa. Ihmisillä on enemmän tietoa. He alkavat ymmärtää, mitä me edustamme ja mitä me teemme. Mutta niin ihmeellistä kuin tämä aika onkin, se on hyvin vaarallista. Kaikkialla ympärillämme on pahuutta. Se on kiehtovaa ja houkuttelevaa, ja niin monissa tapauksissa tuloksekasta. Paavali julisti: Sinun on tiedettävä, että viimeisinä päivinä koittavat vaikeat ajat. Silloin ihmiset rakastavat vain itseään ja rahaa, he ovat rehenteleviä ja pöyhkeitä, he herjaavat ja ovat vanhemmilleen tottelemattomia. He T A M M I K U U

8 ovat kiittämättömiä, jumalattomia, rakkaudettomia, leppymättömiä, panettelevia, väkivaltaisia ja raakoja, kaiken hyvän vihollisia, petollisia, häikäilemättömiä ja järjettömiä. He rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa, he ovat ulkonaisesti hurskaita mutta kieltävät uskon voiman. Karta sellaisia! (2. Tim. 3:1 5.) Me näemme tänä päivänä kaikkia näitä paheita yleisemmin ja vallitsevammin kuin niitä on koskaan aikaisemmin nähty, kuten New Yorkin, Washingtonin ja Pennsylvanian tapahtumat, joista aion puhua huomisaamuna, meitä aivan äskettäin ovat muistuttaneet. Me elämme aikaa, jolloin raivokkaat ihmiset tekevät kauheita ja viheliäisiä tekoja. Me elämme sota-aikaa. Me elämme ylimielisyyden aikaa. Me elämme pahuuden, pornografian ja moraalittomuuden aikaa. Kaikki Sodoman ja Gomorran synnit ahdistavat yhteiskuntaamme. Nuoremme eivät ole koskaan kohdanneet suurempaa haastetta. Me emme ole koskaan nähneet selvemmin pahuuden irstaita kasvoja. Nyt, veljeni ja sisareni, olemme kokoontuneet tähän suurenmoiseen konferenssiin tukeaksemme ja vahvistaaksemme toisiamme, auttaaksemme ja kohottaaksemme toisiamme, antaaksemme rohkaisua ja lujittaaksemme uskoa, ajatellaksemme niitä ihania asioita, joita Herra on saattanut ulottuvillemme, ja vahvistaaksemme päätöstämme vastustaa pahaa, missä tahansa muodossa se esiintyykin. Meistä on tullut suuri joukko. Me olemme kansa, jolla on merkitystä. Äänemme kuullaan, kun me ilmaisemme kantamme. Me olemme osoittaneet voimamme vastoinkäymisissä. Meidän voimamme on uskomme Kaikkivaltiaaseen. Mikään asia taivaan alla ei voi pysäyttää Jumalan työtä. Vastoinkäyminen voi kohottaa vastenmielisen päänsä. Maailmaa voivat vaivata sodat ja sanomat sodista, mutta tämä asia menee eteenpäin. Nämä suurenmoiset profeetta Josephin kirjoittamat sanat ovat teille tutut: Yksikään epäpyhä käsi ei voi estää työn etenemistä. Vainot saavat raivota, väkijoukot liittyä meitä vastaan, armeijat kokoontua ja häväistykset tulla, mutta Jumalan totuus etenee uljaana, jalona ja riippumattomana, kunnes se on täyttänyt jokaisen mantereen, käynyt jokaisella seudulla, pyyhkäissyt yli jokaisen maan ja kaikunut jokaiseen korvaan, kunnes Jumalan aivoitukset on täytetty ja suuri Jehova on sanova, että työ on tehty. (History of the Church, osa 4, s. 540.) Herra on antanut meille päämäärän, jonka hyväksi me teemme työtä. Se päämäärä on Hänen valtakuntansa rakentaminen. Se on valtava pyrkimys, jossa on mukana suuret joukot miehiä ja naisia, joilla on uskoa, rehellisyyttä, rakkautta ja huolta ihmiskunnasta ja jotka kulkevat eteenpäin luodakseen paremman yhteiskunnan ja tuovat siunausta meille itsellemme ja muiden pään päälle. Samalla kun tunnustamme paikkamme ja päämäärämme, me emme saa käydä ylimielisiksi. Me emme saa käydä omahyväisiksi. Me emme saa käydä itseriittoisiksi tai itsekkäiksi. Meidän täytyy ojentaa auttava kätemme koko ihmiskunnalle. He ovat kaikki Jumalan, iankaikkisen Isämme poikia ja tyttäriä, ja Hän pitää meitä tilivelvollisina siitä, mitä me teemme heidän suhteensa. Herra siunatkoon meitä. Tehköön Hän meistä vahvoja ja voimakkaita hyvissä töissä. Loistakoon uskomme kuin aamuauringon paiste. Kulkekaamme kuuliaisina Hänen jumalallisille käskyilleen. Anokaamme osaksemme Hänen mielisuosiotaan. Ja kun käymme eteenpäin, siunatkaamme ihmiskuntaa auttaen kaikkia, kohottaen niitä, joita sorretaan ja ahdistetaan, ruokkien ja vaatettaen nälkäisiä ja puutteenalaisia, osoittaen rakkautta ja ystävällisyyttä niille ympärillämme oleville, jotka eivät ehkä kuulu tähän kirkkoon. Herra on osoittanut meille tien. Hän on antanut meille sanansa, neuvonsa, ohjauksensa; Hän on antanut meille käskynsä. Meillä on mennyt hyvin. Meillä on paljon, mistä olla kiitollisia, ja paljon, mistä olla ylpeitä. Mutta me pystymme parempaan, paljon parempaan. Kuinka rakastankaan teitä, veljiäni ja sisariani tässä suuressa työssä. Rakastan teitä sen vuoksi, mitä teistä on tullut ja mitä teistä voi tulla. Meitä ympäröivistä koettelemuksista huolimatta, niistä alhaisista asioista huolimatta, joita näemme lähes kaikkialla, ja siitä taistelusta huolimatta, joka pyyhkäisee yli koko maailman, me voimme olla parempia. Rukoilen taivaan siunauksia teille samalla kun ilmaisen rakkauteni teitä kohtaan ja suosittelen teille niitä suurenmoisia puheita, joita kuulette tältä puhujakorokkeelta näiden kahden päivän aikana, ja teen sen Herramme Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen. L I A H O N A 6

9 Evankeliumista kertominen Vanhin Dallin H. Oaks kahdentoista apostolin koorumista Tehokkaimmat lähetyssaarnaajat, niin jäsenet kuin kokoaikaisetkin, toimivat aina rakkaudesta. Ellei meillä ole tätä rakkautta toisia ihmisiä kohtaan, meidän pitäisi rukoilla sitä. Kiitos, presidentti Hinckley, suurenmoisesta sanomastasi. Olemme kaikki syvästi kiitollisia päättäväisestä ja innoitetusta johtajuudestasi näinä vaikeina aikoina. Tuon johtajuuden alaisuudessa me viemme eteenpäin Herran työtä, jota tarvitaan niin kipeästi tässä levottomassa maailmassa. Yksi kristinuskon perusperiaate on Jeesuksen Kristuksen evankeliumin hyvän sanoman julistaminen. Kolme evankelistaa kirjoitti muistiin tämän Vapahtajan ohjeen. Markuksen evankeliumissa kerrotaan: Hän sanoi heille: Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Joka sen uskoo ja saa kasteen, on pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. (Mark. 16:15 16.) Matteus lainaa Vapahtajan käskyä: Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen (Matt. 28:19). Luukas julistaa: Näin on kirjoitettu. Kaikille kansoille on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksiantamista. (Luuk. 24:46 47.) Vapahtajan ohjeita omaan aikaamme soveltaen nykyajan profeetat ovat haastaneet meistä jokaisen jakamaan evankeliumia. Presidentti Gordon B. Hinckley on kohottanut kaikuvan kutsun meidän aikaamme varten. Lähetyssaarnaajille ja paikallisille johtajille suunnatussa maailmanlaajuisessa satelliittilähetyksessä hän peräsi innostuksen kasvamista kaikilla kirkon tasoilla. Vaikka lähetyssaarnaajien täytyykin edelleen parhaansa mukaan etsiä ihmisiä opetettaviksi, presidentti Hinckley julisti, että parempi tapa on toimiminen kirkon jäsenten kautta. Hän pyysi meitä jokaista yrittämään parhaan kykymme mukaan auttaa lähetyssaarnaajia löytämään ihmisiä opetettaviksi. Hän pyysi myös jokaista vaarnanjohtajaa ja jokaista piispaa ottamaan vastaan täyden vastuun ja velvollisuuden etsiä ja perehdyttää tutkijoita omassa yksikössään. Presidentti Hinckley myös rukoili Herran siunauksia meistä jokaiselle, kun vastaamme tähän meille annettuun suunnattomaan haasteeseen. ( Etsikää karitsoita, ruokkikaa lampaita, Liahona, heinäkuu 1999, s ) Vaikka on kulunut kaksi ja puoli vuotta siitä, kun presidenttimme pyysi tätä, useimmat meistä eivät ole vielä ryhtyneet tehokkaisiin toimenpiteisiin hänen haasteensa suhteen. Kun olen rukoillen tutkinut presidentti Hinckleyn sanoja ja miettinyt, kuinka voimme jakaa evankeliumia, olen tullut siihen tulokseen, että tarvitsemme kolmea asiaa täyttääksemme profeettamme haasteen. Ensiksikin tarvitsemme vilpitöntä halua jakaa evankeliumia. Toiseksi tarvitsemme jumalallista apua. Kolmanneksi meidän on tiedettävä, mitä tehdä. I HALU Kuten niin monet muutkin asiat, evankeliumista kertominenkin alkaa halusta. Jos mielimme tulla tehokkaammiksi aseiksi Herran kädessä Hänen evankeliuminsa levittämiseksi, meidän täytyy vilpittömästi haluta sitä. Uskon, että saamme tämän halun kahdessa vaiheessa. Ensiksi, meillä on oltava luja todistus Jeesuksen Kristuksen palautetun evankeliumin totuudesta ja tärkeydestä. Tämä käsittää Jumalan lapsiaan varten laatiman suunnitelman ylivertaisen arvon, Jeesuksen Kristuksen sovituksen ehdottoman välttämättömän aseman siinä sekä Jeesuksen Kristuksen kirkon roolin tuon suunnitelman toteuttamisessa kuolevaisuudessa. Toiseksi, meidän täytyy rakastaa Jumalaa ja kaikkia Hänen lapsiaan. Nykyajan ilmoituksessa meille sanotaan, että rakkaus, kun katse on kiinnitetty Jumalan kunniaan, tekee meidät kelvollisiksi tähän työhön (LK 4:5). Tämän armotalouden alkuaikojen apostoleille sanottiin, että heidän rakkautensa pitäisi tulla kaikkien ihmisten osaksi (ks. LK 112:11). Sen todistuksen perusteella, joka meillä on palautetun evankeliumin totuudesta ja tärkeydestä, me ymmärrämme sen arvon, mitä meille on annettu. Rakkautemme Jumalaa ja lähimmäisiämme kohtaan antaa T A M M I K U U

10 meille halun jakaa tuosta suuresta lahjasta jokaiselle. Se, kuinka palavasti haluamme kertoa evankeliumista muille, on suuri henkilökohtaisen kääntymyksemme mittari. Mormonin Kirjassa on ihmeellisiä esimerkkejä todistuksen ja rakkauden vaikutuksesta. Kun Moosian pojat, jotka olivat olleet pahimmat kaikista synnintekijöistä, saivat todistuksen, he halusivat pelastusta julistettavan kaikille luoduille, sillä he eivät voineet kestää ajatusta, että yksikään ihmissielu hukkuisi (Moosia 28:3 4). Myöhemmässä kuvauksessa heidän toverinsa Alma huudahti: Oi jospa olisin enkeli, että saattaisin lähteä puhumaan Jumalan pasunalla, äänellä, joka saisi maan järkkymään ja julistamaan jokaiselle sielulle lunastussuunnitelmaa, niin ettei enää olisi murhetta koko maan päällä (Al. 29:1 2). Puhun mielelläni lähetystyöstä evankeliumin jakamisena. Sana jakaminen osoittaa, että meillä on jotakin tavattoman arvokasta ja halu antaa siitä muille heidän hyödykseen ja siunauksekseen. Tehokkaimmat lähetyssaarnaajat, niin jäsenet kuin kokoaikaisetkin, toimivat aina rakkaudesta. Opin tämän asian nuorena. Olin saanut tehtäväkseni käydä erään vähemmän aktiivisen jäsenen luona. Hän oli minua monta vuotta vanhempi akateemisen ammatin harjoittaja. Kun muistelen sitä, miten toimin, käsitän, että tunsin hyvin vähän rakastavaa huolenpitoa tätä miestä kohtaan, jonka luona vierailin. Toimin velvollisuudesta haluten saada sataprosenttisen kotiopetusraportin. Eräänä iltana kuun lopulla soitin ja kysyin, voisimmeko toverini ja minä tulla heti käymään hänen luonaan. Hänen moittiva vastauksensa opetti minulle unohtumattoman läksyn. Ei, enpä taida haluta teidän tulevan tänä iltana, hän sanoi. Olen väsynyt. Olen jo käymässä yöpuulle. Olen lukemassa, enkä halua tulla häirityksi sen vuoksi, että saisitte raportoida käyneenne tässä kuussa kotiopetuksella sataprosenttisesti. Tuo vastaus kalvaa minua vieläkin, koska tiesin hänen vaistonneen itsekkään vaikuttimeni. Toivon, ettei kukaan ihminen, jota kutsumme kuuntelemaan palautetun evankeliumin sanomaa, tunne meidän toimivan mistään muusta syystä kuin aidosta rakkaudesta heitä kohtaan ja epäitsekkäästä halusta jakaa heidän kanssaan jotakin, minkä tiedämme kallisarvoiseksi. Ellei meillä ole tätä rakkautta toisia ihmisiä kohtaan, meidän pitäisi rukoilla sitä. Profeetta Mormonin kirjoitukset Kristuksen puhtaasta rakkaudesta opettavat meitä rukoilemaan Isää koko sydämenne voimalla, että te täyttyisitte tällä rakkaudella, jonka hän on antanut lahjaksi kaikille Poikansa Jeesuksen Kristuksen totisille seuraajille (Moro. 7:47 48). II JUMALALLINEN APU/OIKEA AJOITUS Tarvitsemme myös jumalallista apua ohjaamaan meitä jakaessamme evankeliumia. Aivan samoin kuin halujemme täytyy olla puhtaita sekä todistukseen ja rakkauteen juurtuneita, niin tekojemme täytyy olla Herran ohjaamia. Se on Hänen työtään, ei meidän, ja se täytyy tehdä Hänen tavallaan ja Hänen aikanaan, ei meidän. Muutoin pyrkimyksemme saattavat olla tuomittuja epäonnistumaan ja tuottamaan pettymystä. Meillä kaikilla on perheenjäseniä tai ystäviä, jotka tarvitsevat evankeliumia, mutta eivät ole tällä hetkellä kiinnostuneita. Jotta pyrkimyksemme heidän suhteensa olisivat tehokkaita, on Herran ohjattava niitä, niin että toimimme sillä tavalla ja sillä hetkellä, jolloin he ovat vastaanottavaisimpia. Meidän täytyy rukoilla Herralta apua ja ohjausta, niin että voimme olla aseina Hänen käsissään jonkun sellaisen hyväksi, Konferenssikeskuksen aukiotasolla oleva suihkulähde on suosittu kohtauspaikka. L I A H O N A 8

11 joka on valmis nyt jonkun sellaisen, jota Hän haluaisi meidän auttavan tänään. Sitten meidän on oltava valppaita kuulemaan ja tarkkaamaan Hänen Henkensä kehotuksia siitä, kuinka meidän tulisi edetä. Näitä kehotuksia tulee. Tiedämme lukemattomien henkilökohtaisten todistusten perusteella, että Herra valmistaa omalla tavallaan ja omana aikanaan ihmisiä vastaanottamaan evankeliuminsa. Nämä ihmiset etsivät, ja kun me pyrimme tunnistamaan heidät, Herra vastaa heidän rukouksiinsa vastaamalla meidän rukouksiimme. Hän kehottaa ja ohjaa niitä, jotka haluavat ja jotka etsivät vilpittömästi ohjausta siinä, kuinka, missä, koska ja kenen kanssa heidän tulisi jakaa Hänen evankeliumiaan. Tällä tavoin Jumala suo meille meidän halumme mukaan (ks. Al. 29:4; LK 6:8). Nykyajan ilmoituksessa Herra on kertonut meille, että maan päällä on vielä kaikkien lahkojen, ryhmien ja uskontokuntien keskuudessa monia sokaisemia ja heitä pidättää totuudesta vain se, etteivät he tiedä, mistä sen löytäisivät (LK 123:12). Kun me olemme Jumalan todistajina aina kaikessa ja kaikkialla (Moosia 18:9), Herra avaa meille keinoja löytää niitä, jotka etsivät, ja päästä sopivasti kanssakäymiseen heidän kanssaan. Näin käy kun etsimme ohjausta ja toimimme vilpittömästä ja Kristuksen kaltaisesta rakkaudesta toisia ihmisiä kohtaan. Herra rakastaa kaikkia lapsiaan. Hän toivoo, että kaikilla on Hänen totuutensa täyteys ja Hänen siunaustensa runsaus. Hän tietää, milloin he ovat valmiita, ja Hän haluaa meidän kuuntelevan ja tarkkaavan Hänen ohjeitaan evankeliuminsa jakamisesta. Kun näin teemme, niin ne, joita on valmistettu, vastaavat Hänen sanomaansa, joka sanoi: Minun lampaani kuulevat minun ääneni ja ne seuraavat minua (Joh. 10:27). III KUINKA SE TEHDÄÄN Kun meillä on vilpitön halu jakaa evankeliumia muille ja kun olemme etsineet jumalallista apua pyrkimyksillemme, niin mitä meidän pitäisi tehdä? Kuinka edetä? Me aloitamme aloittamalla. Meidän ei pidä odottaa uutta kutsua taivaasta. Ilmoitusta tulee useimmiten silloin, kun olemme alkaneet toimia. Herra on antanut meille tämän ohjeen siitä, kenelle ja kuinka: Ja olkoon teidän saarnanne jokaisen lähimmäiselleen lempeydessä ja sävyisyydessä (LK 38:41). Lähimmäiset eivät tietenkään tarkoita vain naapureitamme ja muita ystäviä ja tuttavia. Kun Vapahtajalta kysyttiin: Kuka sitten on minun lähimmäiseni? hän kertoi samarialaisesta, joka huomasi lähimmäisen Jerikon tiellä (ks. Luuk. 10:25 37). Meidän lähimmäisiimme kuuluvat siis myös ne, joita tapaamme päivittäisissä toimissamme. Meidän tulisi rukoilla entisaikojen Alman tavoin, että Herra antaisi meille voimaa ja viisautta johdattaaksemme tuttavamme Herran luo (Al. 31:35). Rukoilemme myös heidän sielujensa menestyksen puolesta (ks. Al. 6:6). Meidän täytyy olla varmoja siitä, että toimimme rakkaudesta emmekä pyri millään lailla saamaan henkilökohtaista huomiota tai hyötyä. Varoitus, joka annettiin niille, jotka käyttävät kirkon tehtäväänsä ylpeytensä tai turhamaisen kunnianhimonsa tyydyttämiseen (ks. LK 121:37), soveltuu varmasti pyrkimyksiimme jakaa evankeliumia muiden kanssa. Se, että meidän pitää toimia rakkaudesta, varoittaa meitä myös manipuloimisesta, joko todellisesta tai kuvitellusta. Ihmiset, jotka eivät usko samoin kuin me, saattavat pahastua kuullessaan meidän sanovan jotakin lähetystyövälineeksi. Väline on jotakin sellaista, jota käytetään elottoman esineen työstämiseen. Jos puhumme jostakin lähetystyövälineenä, voimme välittää vaikutelman, että haluamme manipuloida jotakuta. Sellainen vaikutelma on täysin vastoin lähetystyöpalvelumme epäitsekästä, omastamme jakamisen henkeä. Suurenmoisessa sanomassaan presidentti Hinckley julistaa, että mahdollisuuksia evankeliumista kertomiseen on kaikkialla. Hän mainitsee monia asioita, joita voimme tehdä. Meidän pitäisi elää niin, että se, mitä hän sanoo kirkon jäsenen esimerkin suunnattomaksi voimaksi, vaikuttaa ympärillämme oleviin. Hän sanoi: Tehokkain työväline, joka meillä on, on oman elämämme hyveellisyys ja esimerkki ( Etsikää karitsoita, ruokkikaa lampaita, s ). Meidän täytyy olla vilpittömän ystävällisiä kaikille. Presidentti Hinckley muistutti meitä siitä, että me voimme jättää kirkon kirjallisuutta niille, joiden kanssa joudumme tekemisiin. Me voimme tarjota kotimme tämän lähetystyön toteutukseen. On soveliasta, että lähetyssaarnaajat pyytävät jäseniltä nimiviitteitä ( Etsikää karitsoita, ruokkikaa lampaita, s ), ja kun he pyytävät, meidän tulisi antaa niitä. Yhteenvetona presidentti Hinckley sanoi, että jokainen kirkon jäsen voi työskennellä jatkuvasti tutkijoiden etsimiseksi ja kannustamiseksi ( Etsikää karitsoita, ruokkikaa lampaita, s. 121). On muutakin, mitä me voimme tehdä, varsinkin kun toimimme profeetta Mormonin suuren julistuksen mukaisesti: Enkä minä pelkää sitä, mitä ihmiset voivat tehdä, sillä täydellinen rakkaus karkoittaa kaiken pelon (Moro. 8:16; ks. myös 1. Joh. 4:18). Voimme kutsua ystäviä kirkon kokouksiin tai kirkon järjestämiin tilaisuuksiin. Voimme sopivissa tilanteissa viitata kirkkoomme ja sen opetusten vaikutuksiin ja kysyä ihmisiltä, haluavatko he tietää enemmän. Mikä vieläkin helpompaa, voimme pitää mukanamme näitä kauniita kortteja ja antaa niitä ihmisille satunnaisillekin tuttaville joiden kanssa joudumme tekemisiin elämämme jokapäiväisissä toimissa. Nämä kortit ovat ihanteellinen tapa kutsua ihmisiä tutkimaan muita totuuksia, joita meillä on tarjottavana. Tällä tunkeilemattomalla tavalla ne tarjoavat jotakin kallisarvoista, mutta lahja riippuu mahdollisen vastaanottajan valinnasta ja aloitteesta. Kokemuksemme mukaan huomattava osa niistä, jotka soittavat pyytääkseen tarjottua lahjaa, haluavat, että sen tuovat heille henkilöt, jotka voivat kertoa heille lisää. T A M M I K U U

12 Kirkko on juuri ilmoittanut uudesta tavasta jakaa evankeliumia kautta maailman Internetissä. Mahdollisuuksiltaan tämä uusi tapa on yhtä jännittävä kuin painettujen lehtisten julkaiseminen 1800-luvulla sekä radion, television ja elokuvan käyttöönotto 1900-luvulla. Kirkko on luonut uudet Internet-sivut, ja voimme neuvoa kiinnostuneita ihmisiä hankkimaan näiltä sivuilta tietoa kirkosta ja sen opeista sekä siitä, missä he voivat palvella Jumalaa meidän kanssamme. Sivujen osoite on Mitä tulee lähetyssaarnaajiin, tämän uuden lähteen arvo ja käyttö käy ilmi kokemuksen myötä. Mitä tulee kirkon jäseniin, sivut auttavat meitä vastaamaan ystävien kysymyksiin joko suoraan tai siten, että neuvomme heidät sivuille. Sen kautta voimme myös lähettää ystäville sähköisiä tervehdyksiä, jotka sisältävät evankeliumin sanomia ja kutsuja. IV LOPPUSANAT Meitä on pyydetty kaksinkertaistamaan pyrkimyksemme ja tehokkuutemme evankeliumin jakamisessa toteuttaaksemme Herran tarkoitukset tässä suurenmoisessa työssä. Niin kauan kuin me emme sitä tee, nämä ihanat kokoaikaiset lähetyssaarnaajat meidän poikamme ja tyttäremme ja jalot työtoverimme Herran työssä pysyvät alityöllistettyinä suuressa tehtävässään opettaa Jeesuksen Kristuksen palautettua evankeliumia. Olemme puhuneet rakastavasta halusta, taivaallisesta ohjauksesta ja tavoista, jolla voimme täyttää jumalallista käskyä jakaa evankeliumia lähimmäisillemme. Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on tämän pimentyneen maailman kirkkain valo ja ainoa toivo. Kuten Nefi opettaa, teidän pitää kiiruhtaa eteenpäin kestävinä Kristuksessa, mielessänne täydellinen toivon [kirkkaus] ja rakkaus Jumalaa ja kaikkia ihmisiä kohtaan (2. Ne. 31:20). Todistan Jeesuksesta Kristuksesta, Vapahtajastamme, ja siitä, että Hän haluaa meidän liittyvän koko sydämestämme tähän Hänen työhönsä. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Uskon sillan rakentaminen Vanhin Charles Didier seitsemänkymmenen koorumin johtokunnasta Kuolevainen elämämme on aika, jossa ihmisten on kohdattava Jumala rakentamalla uskon silta, joka avaa oven kuolemattomuuteen ja iankaikkiseen elämään. Jos astuu erään suuren mainostoimiston pääkonttoriin, seinällä voi nähdä kehyksissä seuraavan ajatuksen: Ihmiset rakentavat liikaa muureja eivätkä tarpeeksi siltoja (JCDecaux-niminen yritys, jonka pääkonttori on Ranskassa). Tosiaankin, muureja rakennetaan useimmiten erottamaan kahta tai useampaa kokonaisuutta toisistaan fyysisesti, henkisesti tai jopa hengellisesti sekä luomaan esteitä. Niitä rakennetaan, koska ne edustavat suojaa, turvaa tai eristäytymistä. Jotkin muurit ovat tulleet kuuluisiksi tämän luonteensa vuoksi: Jerusalemin muuri, Kiinan muuri, Berliinin muuri. Muureja ja seiniä käytetään vertauskuvallisesti myös jokapäiväisessä kielenkäytössämme kuvaamaan ajatusta eristäytymisestä, kuten ymmärtämättömyyden muuri, suvaitsemattomuuden muuri tai on kuin puhuisi tyhjille seinille! Sillat ovat muurien vastakohtia. Siltoja rakennetaan saattamaan yhteen eli yhdistämään kaksi tai useampia kokonaisuuksia sekä luomaan yhtenäisyyttä. Niitä rakennetaan esteiden voittamiseksi. Myös jotkin sillat ovat tulleet kuuluisiksi, kuten Huokausten silta, Allenbyn silta ja monet muut. Ilmausta käytetään kielessämme myös ilmentämään yhdistämistä tai ykseyttä, kuten rakentaa silta kuilun yli tai rakentaa silta eroavuuksien yli. Kun tarkastelemme kuolevaista olemassaoloamme tämän maan päällä ja Alman ilmaisemaa elämän tarkoitusta, jonka mukaan tämä elämä on aika, jossa ihmisten on valmistauduttava kohtaamaan Jumala (Al. 34:32), niin mikä on Herran tapa auttaa meitä saavuttamaan tämä päämäärä? Tätä kielikuvaa käyttäen se on yksinkertaisesti se, että Hän auttaa meitä rakentamaan elämäämme uskon sillan, jotta voimme ylittää tai voittaa epäuskon, välinpitämättömyyden, pelon tai synnin muurit. Kuolevainen elämämme on aika, jossa ihmisten on kohdattava Jumala rakentamalla uskon silta, joka avaa oven kuolemattomuuteen ja iankaikkiseen elämään. Kuinka me rakennamme tällaisen uskon sillan? L I A H O N A 10

13 Ensimmäisen presidenttikunnan jäsenet keskustelemassa ennen konferenssikokouksen alkua: presidentti Gordon B. Hinckley (keskellä); presidentti Thomas S. Monson, ensimmäinen neuvonantaja (vasemmalla); presidentti James E. Faust, toinen neuvonantaja (oikealla). Kun olin nuori mies ja asuin Namur-nimisessä kaupungissa Belgiassa, leveä joki erotti kaupunkimme joen toisella puolella olevasta naapurikaupungista. Siihen aikaan näitä kahta kaupunkia yhdisti ainoastaan yksi silta. Se oli rakennettu ja korjattu entiselleen roomalaisten valloittajien satoja vuosia aiemmin rakentaman sillan raunioille. Se oli käynyt liian kapeaksi liikenteelle, ja se muodostui liian monista pienistä holvikaarista, jotta suuret laivat ja proomut olisivat päässeet kulkemaan sen alitse. Tarvittiin uusi silta, joka olisi leveämpi ja vain yksikaarinen. Pian joen molemmin puolin alkoi työ perustusten laskemiseksi. Kaksi valtavan suurta metallirakennelmaa alkoi nopeasti kohota kummaltakin puolelta, ja tarkoituksena oli, että ne kohtaisivat joen keskikohdalla. Sillanrakennus kiehtoi minua, ja pyöräilin lähes päivittäin seuraamaan työn edistymistä. Vihdoin tuli päivä, jona keskiosan, teräksestä valmistetun kulmakiven, oli määrä liittää kaksi rakennelmaa yhteen. Suuret ihmisjoukot katselivat nyt kanssani tarkkaa työtä, ratkaisevaa vaihetta, joka liittäisi kaksi rakennelmaa toisiinsa ja tekisi mahdolliseksi kulkea sillan yli ensi kertaa. Kun se tapahtui, ihmiset osoittivat suosiotaan ja työntekijät syleilivät toisiaan. Joen muodostama este oli voitettu. Mainitsen tämän tapauksen sen esittämän vertauskuvallisuuden takia. Silta on enemmän kuin metallista tehty silta. Se kuvaa uskon siltaa, joka antaa meille, taivaallisen Isämme lapsille, mahdollisuuden tavata Hänet jälleen. Sillan keskiosa, kulmakivi, kuvaa Jeesuksen Kristuksen, Välittäjän, sovitusta, kuolevaisuuden ja kuolemattomuuden yhdyssidettä, luonnollisen ihmisen ja hengellisen ihmisen yhteyttä, muutosta ajallisesta elämästä iankaikkiseen elämään. Jeesuksen Kristuksen kautta ihmiskunta voi tulla sovitetuksi taivaallisen Isänsä kanssa ja voimme voittaa synnin ja kuolevaisuuden muurit, nämä esteet, jotka edustavat hengellistä ja fyysistä kuolemaa. Jeesuksen Kristuksen sovitus on pelastussuunnitelman kulmakivi, luvattu palaaminen taivaallisen Isämme tykö, kuten Kallisarvoisen Helmen Mooseksen kirjassa sanotaan: tämä on pelastussuunnitelma kaikille ihmisille minun Ainosyntyiseni veren kautta, hänen, joka on tuleva aikojen keskipäivänä (KH Moos. 6:62). Jumalan rakkaus, sillan toinen puoli, on palkka uskostamme Hänen Poikaansa Jeesukseen Kristukseen. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa (Joh. 3:16). Suurin kaikista Jumalan lahjoista on Hänen Poikansa ylimaallinen uhri, Hänen sovituksensa, joka tuo mukanaan paitsi kuolemattomuuden myös iankaikkisen elämän, jos me pidämme Hänen käskynsä ja pysymme vahvana loppuun asti (ks. LK 14:7). Niinpä yrittäessämme rakentaa uskon siltaa meidän täytyy rakentaa elämäämme horjumaton todistus Isästä sekä Pojasta ja Hänen sovituksestaan. Tämä uskon silta tekee eron sen todellisuuden välillä, elämmekö me iankaikkisesti yhdessä taivaallisen Isämme kanssa vai ikuisesti erossa Hänestä, jos pystytämme synnin muureja, jotka kääntävät meidät pois Hänen rakkaudestaan ja armostaan. Pyhän Hengen lahja on uskon sillan perustus. Pelastus tulee ainoastaan Jeesuksen Kristuksen kautta sekä hartaan uskomme kautta Häneen, mikä suo meille mahdollisuuden tehdä parannuksen synneistämme ja saada pelastuksen toimitukset, sillan kaiteet. Sisimmässä olevat tunteet ja kuiskaukset elämän esteiden voittamiseksi ja vanhurskaiden valintojen tekemiseksi tulevat kuuntelemalla Pyhän Hengen ääntä. Uskon sillan ylittäminen saattaa olla vaikeampaa kuin ehkä luulemme. Silta kestää myrskyt vain perustuksensa pilareiden lujuuden ansiosta. Elämän myrskyt, uskon koetukset T A M M I K U U

14 kuten kuolema, vakava sairaus, työpaikan menetys tai taloudellinen epävarmuus kuuluvat osana kuolevaiseen olemassaoloomme. Toisinaan nämä koetukset saattavat kärjistyä pisteeseen, jossa ihminen saattaa jopa kyseenalaistaa itse Jumalan ja Vapahtajan olemassaolon. Aina tällaisina hetkinä Puolustaja, Pyhä Henki, joka on seuranasi alati, katoamaton vanhurskauden ja totuuden valtikka (LK 121:46), vastaa pyyntöön saada lujempi usko. Kyllä, me voimme aina löytää ratkaisut jokapäiväisiin ongelmiimme tavoittelemalla päivittäin, uskomme mukaan, Pyhän Hengen ohjausta, joka palauttaa mieleemme kaiken (ks. Joh. 14:26). Haluan valaista tätä seikkaa lainaamalla kirjettä, jonka eräs siihen aikaan uusi käännynnäinen kirjoitti monta vuotta sitten presidentti Harold B. Leelle, joka oli sitä ennen puhunut vaarnakonferenssissa: Puheesi aikana mielessäni toistui ajatus siitä, kuinka elämä Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenenä on kuin ylittäisi notkuvaa siltaa, joka kaartuu kasteen, jonka kautta synnymme kirkkoon, ja iankaikkiseen elämään johtavan kuoleman välillä, maailmallisuuden ja synnin myllertävän virran yllä. Kun ihminen lähtee kulkemaan siltaa pitkin, hänen kasteensa läheisyys luo turvallisuuden tunnetta ja uskoa, mutta kun hän huomaa alla olevan virran ja ylitettävänä olevan matkan suunnattoman pituuden, turvallisuudentunne antaa tietä epäilyksen ja pelon puuskittaisille vihlaisuille, jotka saavat hänet luopumaan rukouksen, uskon ja rakkauden ja työnteon säännöllisestä rytmistä, joka tasoittaa hänen edistymistään. Epäilyksen ja välinpitämättömyyden sumut nousevat ja kalvavat sydäntä ja mieltä ollen esteenä ihmisen edistymiselle sekä rajoittaen kykyä tuntea rakkauden voimakkaasti puoleensa vetävää voimaa, joka virtaa siltaa pitkin. Juuri silloin ihminen seisahtuu, laskeutuu polvilleen ja sinnittelee, kunnes rakkauden voima palauttaa uskon ja suunnan sillan ylitykseen. (Julkaisussa Conference Report, huhtikuu 1965, s. 15.) Lopuksi, uskon silta ei olisi täydellinen ilman vanhempien ja lasten liittämistä yhteen, heidän yhdistämistään iankaikkisen perheen saavuttamiseksi. Tämän sukupolvien välisen uskon sillan rakentamisen päämääränä on niiden tuleminen yhdeksi niin kuin Isä ja Poika ovat yhtä yhtä iankaikkisen elämän päämäärän saavuttamisessa. Voidaksemme tehdä niin meille on annettu käskyjä: ensiksi lapsille käsky kunnioittaa isäänsä ja äitiään, sitten vanhemmille käsky opettaa lapsiaan vaeltamaan nuhteettomasti Herran edessä (ks. LK 68:28). Kerron esimerkin: Kun olin pieni poika toisen maailmansodan aikana, maahani oli hyökätty, ja vaara vaani kaikkialla ympärillämme. Äitini antoi minulle luottamuksesta ja ykseydestä suurenmoisen opetuksen, jota en ole koskaan unohtanut. Hän sai minut huomaamaan sodan vaarat ja sanoi yksinkertaisesti: Luota sanoihini ja seuraa minua; kuuntele minua. Jos teet niin, suojelen sinua parhaani mukaan. Kuuntelin äitiäni yksinkertaisesti siksi, että rakastin häntä ja luotin häneen. Hieman myöhemmin alkoi koulu, ja se oli uusi silta ylitettäväkseni. Valmistaakseen minua tähän uuteen kokemukseen elämässäni, kodin jättämiseen, äitini pyysi minua kuuntelemaan opettajaani ja tottelemaan. Luotin jälleen äitini neuvoihin. Päätin totella opettajaani ja uusia sääntöjä. Niinpä koulusta tuli tiedon silta oppimattomuuden muurin tilalle. Luottamuksen ja ykseyden opetus oli välttämätöntä sille, että saatoin tulla yhdeksi vanhempieni, perheenjäsenteni ja opettajieni kanssa. Myöhemmin se teki minulle mahdolliseksi olla yhtä Vapahtajani kanssa tulemalla kastetuksi Hänen kirkkoonsa. Se muistutti minua aviomiehenä, isänä ja isoisänä rakentamaan edelleen luottamusta ja ykseyttä perheenjäsentemme kesken pitämällä temppeliliitot. Kuten presidentti Hinkcley on sanonut: Temppeli on tekemisissä kuolevaisuuteen liittyvien asioiden kanssa. Se on silta tämän ja seuraavan elämän välillä. (Stand a Little Taller, 2001, s. 6.) Meidän aikanamme on hyvin helppoa eristäytyä rakentamalla ajallisia, hengellisiä ja jopa sukuun liittyviä tai uskonnollisia muureja. Rakentakaamme sen sijaan enemmän uskon ja sovinnon siltoja ja eläkäämme sen rauhan mukaan, jota ei anneta meille siten kuin maailma antaa (ks. Joh. 14:27), vaan niin kuin Jeesus Kristus, Jumalan Poika antaa. Hän on uskon silta iankaikkisuuteen. Todistan siitä, että Jeesus on Kristus. Luotan Häneen ja Hänen pelastuksensa evankeliumiin, joka on jälleen yhdistävä meidät. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. L I A H O N A 12

15 Ei ole hyvä ihmisen olla yksinänsä Sheri L. Dew toinen neuvonantaja Apuyhdistyksen ylimmässä johtokunnassa Yksikään avioliitto tai perhe, yksikään seurakunta tai vaarna tuskin saavuttaa täysiä mahdollisuuksiaan ennen kuin aviomiehet ja vaimot, äidit ja isät, miehet ja naiset työskentelevät yhdessä samaa päämäärää kohden. Lähes viiden vuoden ajan minulla on ollut siunaus saada palvella Apuyhdistyksen sisarten ja pappeusjohtajien kanssa Afrikasta Amazonille. Nämä kokemukset teidän kanssanne ovat vahvistaneet minulle erään evankeliumin perusperiaatteen tärkeyttä. Haluan osoittaa sanani tästä periaatteesta erityisesti kirkon nuorille aikuisille miehille ja naisille, jotka ovat aloittamassa elämänsä vaativinta vaihetta. Kuluneena kesänä loukkasin olkapääni ja menetin viikkokausiksi kyvyn käyttää toista kättäni. En ollut tajunnut, kuinka paljon toinen käsi tarvitsee toisen käden tukea tai kuinka paljon vähemmän pystyin nostamaan yhdellä kädellä kuin kahdella tai että oli joitakin asioita, joita en pystynyt tekemään lainkaan. Sen lisäksi, että tämä vamma sai minut kunnioittamaan entistä enemmän niitä, jotka tulevat niin hyvin toimeen jonkin fyysisen rajoituksen kanssa, se myös auttoi minua käsittämään, kuinka paljon enemmän kaksi yhdessä työskentelevää kättä voi tehdä. Kaksi on yleensä parempi kuin yksi, 1 kuten Isämme vahvisti julistaessaan, että ihmisen ei ollut hyvä olla yksinänsä, 2 ja antoi Aadamille avuksi kumppanin jonkun, jonka selvästi erilaiset kyvyt tasapainottaisivat häntä, auttaisivat häntä kantamaan kuolevaisuuden taakkoja ja tekemään sellaista, mitä hän ei voinut tehdä yksin. Sillä Herran edessä ei kuitenkaan ole naista ilman miestä eikä miestä ilman naista. 3 Saatana ymmärtää, mikä voima on miehillä ja naisilla, jotka ovat yhtä vanhurskaudessa. Häntä kirveltää yhä se, että hänet tuomittiin iankaikkiseen karkotukseen sen jälkeen kun Mikael johti uskollisista miehistä ja naisista muodostuneet ja Kristuksen asian puolesta yhdistyneet taivaan joukot häntä vastaan. Pietarin hyytävin sanoin saatana kulkee ympäriinsä kuin ärjyvä leijona ja etsii, kenet voisi niellä. 4 Lusifer on päättänyt nielaista avioliitot ja perheet, koska niiden kuolema uhkaa kaikkien osapuolien pelastusta ja koko Herran valtakunnan elinvoimaa. Näin Saatana yrittää hämmentää meidän käsitystämme huoneenhaltijan tehtävästämme ja luonteenomaisesta roolistamme miehinä ja naisina. Hän pommittaa meitä eriskummallisilla ajatuksilla sukupuolesta, avioliitosta, perheestä ja kaikista miehen ja naisen välisistä suhteista. Hän haluaisi saada meidät uskomaan, että miehet ja naiset ovat niin samanlaisia, etteivät meidän ainutlaatuiset taipumuksemme ole tarpeen, tai niin erilaisia, ettemme koskaan voi toivoa voivamme ymmärtää toisiamme. Kumpikaan ei ole totta. Isämme tiesi täsmälleen, mitä Hän teki luodessaan meidät. Hän loi meidät kyllin samanlaisiksi rakastaaksemme toisiamme, mutta kyllin erilaisiksi, niin että meidän olisi yhdistettävä vahvuutemme ja tehtävämme luodaksemme kokonaisuuden. Ei mies eikä nainen ole täydellinen tai kokonainen ilman toista. Näin ollen yksikään avioliitto tai perhe, yksikään seurakunta tai vaarna tuskin saavuttaa täysiä mahdollisuuksiaan ennen kuin aviomiehet ja vaimot, äidit ja isät, miehet ja naiset työskentelevät yhdessä samaa päämäärää kohden, kunnioittaen toistensa vahvuuksia ja luottaen niihin. Nämä totuudet Jumalan antamista miesten ja naisten huoneenhaltijan tehtävistä ovat tänä aikana suureksi osaksi hukassa maailmalta. Niitä ei löydä TV:n tilannekomiikasta eikä valitettavasti joistakin kodeista ja seurakunnistakaan. Mutta ne eivät ole hukassa Herralta, joka on antanut meille esikuvan kaikessa, ettei [meitä] eksytettäisi. 5 Herran mallin puolisoille ja laajemmin miehille ja naisille, jotka tekevät yhdessä työtä Hänen valtakunnassaan, vakiinnuttivat ensimmäiset vanhempamme. Yhdessä Aadam ja Eeva tekivät työtä 6, surivat 7, olivat kuuliaisia, saivat lapsia 8, opettivat jälkeläisilleen evankeliumia 9, huusivat Herran nimeä, kuulivat Herran äänen 10, siunasivat Jumalan nimeä 11 ja pyhittäytyivät Jumalalle. Pyhissä kirjoituksissa Aadamiin ja Eevaan viitataan toistuvasti pronominilla he. Aadam ei voinut pappeudellaan eikä Eeva äitiydellään yksin aikaansaada lankeemusta. Heidän T A M M I K U U

54. VUOSIKERTA NUMERO 11 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO MARRASKUU 2002 LIAHONA

54. VUOSIKERTA NUMERO 11 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO MARRASKUU 2002 LIAHONA 54. VUOSIKERTA NUMERO 11 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO MARRASKUU 2002 LIAHONA Clark Kelley Pricen maalaus Mutta jos te olette valmiita, te ette pelkää Ja tapahtui, että minä, Nefi,

Lisätiedot

Liahona. Silmäys Mormonin kirjan tapahtumiin, s. 18 Kaava, jonka mukaan elää, s. 8 Liitteenä erityinen juliste lapsille

Liahona. Silmäys Mormonin kirjan tapahtumiin, s. 18 Kaava, jonka mukaan elää, s. 8 Liitteenä erityinen juliste lapsille 56. VUOSIKERTA NUMERO 1 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO TAMMIKUU 2004 Liahona Silmäys Mormonin kirjan tapahtumiin, s. 18 Kaava, jonka mukaan elää, s. 8 Liitteenä erityinen juliste

Lisätiedot

53. VUOSIKERTA NUMERO 11 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO MARRASKUU 2001 LIAHONA

53. VUOSIKERTA NUMERO 11 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO MARRASKUU 2001 LIAHONA 53. VUOSIKERTA NUMERO 11 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO MARRASKUU 2001 LIAHONA 53. VUOSIKERTA NUMERO 11 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO MARRASKUU 2001 LIAHONA

Lisätiedot

Yleiskonferenssipuheet. Presidentti Monson kehottaa valmistautumaan lähetystyöhön ja palvelemaan lähetystyössä

Yleiskonferenssipuheet. Presidentti Monson kehottaa valmistautumaan lähetystyöhön ja palvelemaan lähetystyössä Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Marraskuu 2010 Yleiskonferenssipuheet Presidentti Monson kehottaa valmistautumaan lähetystyöhön ja palvelemaan lähetystyössä Walter Ranen teos Hän

Lisätiedot

58. VUOSIKERTA NUMERO 6 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO KESÄKUU 2006

58. VUOSIKERTA NUMERO 6 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO KESÄKUU 2006 58. VUOSIKERTA NUMERO 6 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO KESÄKUU 2006 KANSIKUVA- ARTIKKELI: Joseph Smith uusin silmin, s. 16 Miksi sillä on väliä, mitä sinulla on päälläsi, s. 28,

Lisätiedot

55. VUOSIKERTA NUMERO 4 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO HUHTIKUU 2003. Liahona

55. VUOSIKERTA NUMERO 4 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO HUHTIKUU 2003. Liahona 55. VUOSIKERTA NUMERO 4 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO HUHTIKUU 2003 Liahona 55. VUOSIKERTA NUMERO 4 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO HUHTIKUU 2003 Liahona KANSIKUVA

Lisätiedot

OPETTAMINEN, KUTSUMUKSISTA SUURIN. Evankeliumin opettamisen lähdeteos

OPETTAMINEN, KUTSUMUKSISTA SUURIN. Evankeliumin opettamisen lähdeteos OPETTAMINEN, KUTSUMUKSISTA SUURIN Evankeliumin opettamisen lähdeteos OPETTAMINEN, KUTSUMUKSISTA SUURIN Evankeliumin opettamisen lähdeteos Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi Mielipiteitä

Lisätiedot

EVANKELIUMI TUOTTOISA ELÄMÄ OPPILAAN KIRJA. Uskonto 150

EVANKELIUMI TUOTTOISA ELÄMÄ OPPILAAN KIRJA. Uskonto 150 EVANKELIUMI JA TUOTTOISA ELÄMÄ OPPILAAN KIRJA Uskonto 150 EVANKELIUMI JA TUOTTOISA ELÄMÄ OPPILAAN KIRJA Uskonto 150 Kirkon koululaitos Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi Huomautukset

Lisätiedot

NAINEN MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKOSSA

NAINEN MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKOSSA NAINEN MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKOSSA Naisten perusoppikirja, osa A NAINEN MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKOSSA Naisten perusoppikirja, osa A Myöhempien Aikojen

Lisätiedot

Maailmanlaajuinen johtajien koulutuskokous

Maailmanlaajuinen johtajien koulutuskokous Maailmanlaajuinen johtajien koulutuskokous Perheen tukeminen 11. HELMIKUUTA 2006 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO FINNISH 4 02262 40130 2 26240 130 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen

Lisätiedot

Evankeliumin periaatteet

Evankeliumin periaatteet Evankeliumin periaatteet He tulevat tuntemaan Lunastajansa ja hänen oppinsa kohta kohdalta tietääkseen, kuinka tulla hänen luoksensa ja pelastua. 1. Nefi 15:14 Evankeliumin periaatteet Myöhempien Aikojen

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Aaronin pappeus 2014. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Aaronin pappeus 2014. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Aaronin pappeus 2014 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Aaronin pappeus 2014 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2013 Intellectual

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Nuoret Naiset 2015. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Nuoret Naiset 2015. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Nuoret Naiset 2015 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Nuoret Naiset 2015 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2014 Intellectual

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Pyhäkoulu 2015. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Pyhäkoulu 2015. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Pyhäkoulu 2015 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Pyhäkoulu 2015 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2014 Intellectual Reserve,

Lisätiedot

Oppi ja liitot ja kirkon historia Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas

Oppi ja liitot ja kirkon historia Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas Oppi ja liitot ja kirkon historia Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas Oppi ja liitot ja kirkon historia Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko

Lisätiedot

Kun piispa Robert Lund

Kun piispa Robert Lund MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO LOKAKUU 2008 Kirkon uutisia Lujana uskossa tarjoaa helppotajuisia näkemyksiä evankeliumin periaatteista Karianne Salisbury, kirkon lehdet Kun piispa

Lisätiedot

Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, opettajan kirja

Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, opettajan kirja Preview Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, opettajan kirja Uskonto 250 [NO TRANSLATION] Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi Preview Mielipiteet ja oikaisut ovat tervetulleita.

Lisätiedot

Perustukseni periaatteita, taitoja, tapoja

Perustukseni periaatteita, taitoja, tapoja Perustukseni periaatteita, taitoja, tapoja OMAVARAISUUS Week 3 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi 2015 Intellectual Reserve, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään Hyväksytty englanniksi:

Lisätiedot

EVANKELIUMI TUOTTOISA ELÄMÄ OPETTAJAN KIRJA. Uskonto 150

EVANKELIUMI TUOTTOISA ELÄMÄ OPETTAJAN KIRJA. Uskonto 150 EVANKELIUMI JA TUOTTOISA ELÄMÄ OPETTAJAN KIRJA Uskonto 150 EVANKELIUMI JA TUOTTOISA ELÄMÄ OPETTAJAN KIRJA Uskonto 150 Kirkon koululaitos Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi Huomautukset

Lisätiedot

LUJANA USKOSSA EVANKELIUMIAIHEINEN HAKUTEOS

LUJANA USKOSSA EVANKELIUMIAIHEINEN HAKUTEOS LUJANA USKOSSA EVANKELIUMIAIHEINEN HAKUTEOS LUJANA USKOSSA EVANKELIUMIAIHEINEN HAKUTEOS Julkaisija Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko SUOMI Kansi: Simon Deweyn maalaus Light and Truth

Lisätiedot

Opin ja Liittojen Kirja ja kirkon historia

Opin ja Liittojen Kirja ja kirkon historia Opin ja Liittojen Kirja ja kirkon historia S E M I N R I OPPILN OPISKELUOPS Opin ja Liittojen Kirja ja kirkon historia oppilaan opiskeluopas Valmistanut kirkon koululaitos Myöhempien ikojen Pyhien Jeesuksen

Lisätiedot

MAAILMALLISUUDEN TORJUMINEN

MAAILMALLISUUDEN TORJUMINEN MAAILMALLISUUDEN TORJUMINEN Vanhin Dallin H. Oaks kahdentoista apostolin koorumista ja sisar Kristen M. Oaks Kirkon koululaitoksen takkavalkeailta nuorille aikuisille 4. marraskuuta 2007 Pocatellon uskontoinstituutti

Lisätiedot

Presidentti Gordon B. Hinckley,

Presidentti Gordon B. Hinckley, MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO KESÄKUU 2006 Kirkon uutisia Presidentti Hinckley toipui leikkauksestaan Brittany Karford, kirkon lehdet Presidentti Gordon B. Hinckley, joka joutui

Lisätiedot

YKSINKERTAISIA TAIVAASTA SAATUJA TOTUUKSIA HERRAN MALLI

YKSINKERTAISIA TAIVAASTA SAATUJA TOTUUKSIA HERRAN MALLI YKSINKERTAISIA TAIVAASTA SAATUJA TOTUUKSIA HERRAN MALLI Vanhin Earl C. Tingey seitsemänkymmenen koorumien johtokunnasta Kirkon koululaitoksen takkavalkeailta nuorille aikuisille 13. tammikuuta 2008 Brigham

Lisätiedot

Pappeuden velvollisuudet ja siunaukset

Pappeuden velvollisuudet ja siunaukset Pappeuden velvollisuudet ja siunaukset Pappeudenhaltijoiden perusoppikirja Osa B Pappeuden velvollisuudet ja siunaukset Pappeudenhaltijoiden perusoppikirja Osa B Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen

Lisätiedot

KIRKON PRESIDENTTIEN OPETUKSIA PRESIDENTTI HEBER J. GRANT

KIRKON PRESIDENTTIEN OPETUKSIA PRESIDENTTI HEBER J. GRANT KIRKON PRESIDENTTIEN OPETUKSIA PRESIDENTTI HEBER J. GRANT KIRKON PRESIDENTTIEN OPETUKSIA HEBER J.GRANT Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko SUOMI Tätä oppikirjaa koskevat mielipiteet ja

Lisätiedot

MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO HEINÄKUU 2008. Kirkon uutisia

MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO HEINÄKUU 2008. Kirkon uutisia MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO HEINÄKUU 2008 Kirkon uutisia VALOKUVA RON TAYLOR Tämä uusi monitoimitalo lähellä moskeijaa on yksi niistä kolmesta, joiden rakentamiseen kirkko osallistui

Lisätiedot

Maailmanlaajuiselle jäsenkunnalle

Maailmanlaajuiselle jäsenkunnalle MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO HUHTIKUU 2006 Kirkon uutisia Jäljitelkää Kristusta, sanottiin jäsenille Nicole Seymour, kirkon lehdet Maailmanlaajuiselle jäsenkunnalle osoittamissaan

Lisätiedot

minun valtakunnassani

minun valtakunnassani Tyttäriä minun valtakunnassani APUYHDISTYKSEN HISTORIAA JA TYÖTÄ Tämän kirjan omistaa: Totisesti minä sanon sinulle: Kaikki, jotka ottavat vastaan minun evankeliumini, ovat poikia ja tyttäriä minun valtakunnassani.

Lisätiedot

MORMONIN KIRJA. Opettajan kirja Uskonto 121 122

MORMONIN KIRJA. Opettajan kirja Uskonto 121 122 MORMONIN KIRJA Opettajan kirja Uskonto 121 122 MORMONIN KIRJA, OPETTAJAN KIRJA USKONTO 121 122 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi Mielipiteet ja oikaisut ovat tervetulleita. Lähetä

Lisätiedot