TEAM Teollisuusalojen Ammattiliitto ry. Liiton säännöt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEAM Teollisuusalojen Ammattiliitto ry. Liiton säännöt"

Transkriptio

1 TEAM Teollisuusalojen Ammattiliitto ry Liiton säännöt

2 TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Liiton säännöt 2 (14) Säännöt Liiton nimi, kotipaikka, kieli ja nimen kirjoittaminen Tarkoitus ja toiminta... 4 Jäsenyys Liiton jäsenet Ammattiosaston jäsenet Jäsenmaksut Jäsenmaksupalautus ammattiosastoille Jäsenmaksuvapautus Vapaajäsenyys Ammattiosaston eroaminen, erottaminen tai purkautuminen Jäsenmaksun perintä ja jäsenrekisteri... 8 Valtuusto Valtuusto Valtuuston edustajien valitseminen Valtuuston kokoonpano Valtuuston jäsenen eroaminen Valtuuston kokoukset Valtuuston muut tehtävät Asioiden käsittely valtuustossa Hallitus Liiton hallitus Hallituksen tehtävät Liittoäänestys Työehtosopimusten käsittely Työtaistelut Työtaisteluavustus Oikeusapu... 13

3 TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Liiton säännöt 3 (14) Tilinpäätös ja tilintarkastus Tilinpäätös Tilintarkastus Sääntöjen muuttaminen ja liiton purkaminen Sääntöjen muuttaminen Liiton purkaminen Siirtymämääräykset... 14

4 TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Liiton säännöt 4 (14) Säännöt 1 Liiton nimi, kotipaikka, kieli ja nimen kirjoittaminen Liiton nimi on TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, ruotsiksi TEAM Industribranschernas fackförbund rf. Liiton kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. Liiton kielet ovat suomi ja ruotsi. Pöytäkirjakieli on suomi. Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai hallituksen erikseen nimeämät henkilöt aina kaksi yhdessä. 2 Tarkoitus ja toiminta TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry:stä käytetään näissä säännöissä nimitystä liitto. Liitto toimii jäsenistönsä edunvalvontajärjestönä seuraavien alojen tai niihin rinnastettavien alojen palkansaajille - autonrengasala - energia-ala - kemianteollisuus - kenkä- ja nahkateollisuus - kumiteollisuus - lasikeraaminen ja lasitusala - logistiikka-ala - luonnonvara-, ympäristö- ja biotalousalat - muoviteollisuus - paperinjalostusala - tekstiili- ja vaatetusteollisuus - tekstiilihuoltoala - tietoala - viestintäala Liitto kokoaa edellä mainittujen alojen palkansaajat ammattiosastoihin parantaakseen jäsentensä työsuhteen ehtoja sekä ammatillisia, sosiaalisia ja oikeudellisia etuja. Lisäksi tarkoituksena on koota oppilasjäseniksi mainittujen alojen ammattiin opiskelevat ja edistää ammatillisen koulutuksen kehittämistä em. aloilla. Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto a) tukee ammattiosastoja ja niiden jäseniä toimiessaan työ-, palkka- ja muiden toimeentulonsa ehtojen sekä työympäristöasioiden kehittämiseksi b) solmii työehtosopimuksia ja valvoo ammattiosastojen ja luottamusmiesten kanssa niiden noudattamista c) edistää liiton toimialoilla työskentelevien järjestäytymistä yhdessä ammattiosastojen kanssa d) seuraa lainsäädäntöä, työmarkkinatilannetta ja yhteiskunnallista kehitystä

5 TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Liiton säännöt 5 (14) e) vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla jäsenten työ- ja elinolosuhteita sekä asemaa ja toimintaoikeutta koskevissa asioissa tekemällä esityksiä ja antamalla lausuntoja f) harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä teettää tutkimuksia g) toimii yhteistyössä liiton tavoitteita ja toimintaperiaatteita tukevien koti- ja ulkomaisten järjestöjen kanssa ja voi tukea niiden toimintaa taloudellisesti h) järjestää kokous-, koulutus-, tiedotus- ja juhlatilaisuuksia i) kuuluu ammatilliseen keskusjärjestöön Liitto voi hallita ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä perustaa ja ylläpitää rahastoja ja säätiöitä. Toimintansa tukemiseksi liitto voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä. Liitto voi harjoittaa elinkeinotoimintaa, joka liittyy välittömästi sen tarkoituksen toteuttamiseen. Jäsenyys 3 Liiton jäsenet Liiton jäseneksi voidaan hyväksyä näiden sääntöjen 2 :ssä mainittujen jäsenten muodostamat rekisteröidyt ammattiosastot, jotka hyväksyvät liiton tarkoituksen, ja joilla ei ole sääntöjensä tai muiden syiden vuoksi estettä noudattaa liiton sääntöjä ja päätöksiä. Liiton jäsenyyttä haetaan kirjallisesti. Ammattiosaston jäseneksi hyväksymisestä päättää liiton hallitus. Liitto ylläpitää ammattiosastojensa jäsenrekistereitä. Ammattiosaston mallisäännöt hyväksytään valtuuston järjestäytymiskokouksessa. Ammattiosaston sääntöihin tehtäville muutoksille on saatava liiton hallituksen hyväksyminen. 4 Ammattiosaston jäsenet 1. Ammattiosaston jäseneksi voi liittyä liiton sääntöjen 2 :ssä mainituilla aloilla työskentelevä 15 vuotta täyttänyt palkkatyöntekijä. Palkkatyöntekijänä pidetään sellaista palkansaajaa, jonka toimeentulo perustuu toiselle tehtävästä työstä saatavaan palkkatuloon. Ammattiosaston jäsenten on liityttävä myös liiton sääntöjen 2 mainituilla aloilla toimivaan työttömyyskassaan. 2. Oppilasjäseneksi voi liittyä sääntöjen 2 :ssä mainituille aloille ammattiin opiskeleva. 3. Yrittäjäjäsen eli itsensä työllistävä ja ammatinharjoittaja, joka on liittynyt ammattiosastoon palkansaajana ollessaan, voi jäädä ammattiosaston jäseneksi enintään 18 kuukauden ajaksi. Jäsen, joka siirtyy liiton ammattiosastoon toisesta kotimaisesta ammattijärjestöstä siten, että jäsenmaksuja ei ole maksamatta pidemmältä kuin 30 päivän ajalta, saa liittymispäivästä alkaen samat jäsenoikeudet, jotka sääntöjen mukaan kuuluvat muillekin ammattiosaston jäsenille. Valtakunnallisia työehtosopimuksia tekevät ammattiliitot katsotaan sellaisiksi kotimaisiksi ammattijärjestöiksi, joista voidaan liittyä ammattiosastoon siirtyvänä jäsenenä.

6 TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Liiton säännöt 6 (14) Ulkomaisesta ammattijärjestöstä siirtyvän jäsenen osalta noudatetaan 60 päivän siirtymäaikaa. 5 Jäsenmaksut Ammattiosaston jäsenen on maksettava liitolle jäsenmaksu ennakonpidätyksenalaisista palkkatuloistaan, siihen rinnastettavasta tulosta sekä työttömyyskassan maksamista ennakonpidätyksenalaisista etuuksista. Jäsenmaksun suuruus vahvistetaan vuosittain liittovaltuuston syyskokouksessa. Jäsenmaksun yhteydessä peritään samanaikaisesti myös työttömyyskassan jäsenmaksu sen suuruisena kuin työttömyyskassan valvova viranomainen on sen vuosittain vahvistanut. Hallituksella on oikeus määrätä ammattiosaston jäsenten suoritettavaksi ylimääräinen jäsenmaksu. Jäsenmaksun määräytyminen eri jäsenlajeilla 1. Työmarkkinoiden käytettävissä oleva jäsen maksaa prosentuaalista jäsenmaksua ennakonpidätyksenalaisesta palkkatulosta, siihen rinnastettavasta tulosta ja työttömyyskassan maksamasta ennakonpidätyksenalaisesta etuudesta. Prosenttiosuus vahvistetaan vuosittain valtuuston syyskokouksessa. Kokonaisjäsenmaksuprosentti sisältää työttömyyskassan jäsenmaksuosuuden. 2. Oppilasjäsen on vapautettu jäsenmaksuista opintojen ajan. Ottaessaan vastaan työtä opintojen aikana, jäsenmaksu suoritetaan edellisen kohdan mukaisesti. 3. Itsensä työllistäjät ja ammatinharjoittajat, jotka jäävät ammattiosaston jäseneksi jälkisuojaajaksi, maksavat kuukausijäsenmaksua. Jäsenmaksu on ammattiosastojen jäsenten keskimääräiseen ansiotuloon perustuva jäsenmaksu ja se vahvistetaan vuosittain syysvaltuustossa. 4. Ilman palkkatuloja oleva ammattiosaston jäsen, joka ei ole näiden sääntöjen 7 :n perusteella vapautettu jäsenmaksusta, maksaa jäsenmaksua kuukausittain valtuuston vuosittain syyskokouksessa vahvistaman prosenttiosuuden työttömyysturvalain työssäoloehtoon vaadittavasta vähimmäispalkasta. 5. Ammattiosaston jäsen saa vapautuksen jäsenmaksuista näiden sääntöjen 7 :n mukaan. 6. Ammattiosaston jäsenelle voidaan myöntää vapaajäsenyys näiden sääntöjen 8 :n mukaan. Jäsenmaksujen tilitys 1. Työnantaja perii jäseneltä jäsenmaksun perintäsopimuksen perusteella palkkakausittain ja tilittää sen liitolle kuukausittain jäsenrekisterin ohjeen mukaan. 2. Jäsen, joka maksaa jäsenmaksun itse, maksaa sen kuukausittain liiton jäsenrekisterin ohjeen mukaan. Jäsen on velvollinen pyydettäessä esittämään palkkatositteet, joista ilmenee jäsenmaksun perusteena oleva palkka. 3. Enintään kuuden kuukauden aikana maksamatta jääneet jäsenmaksut voidaan maksaa takautuvasti.

7 TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Liiton säännöt 7 (14) 6 Jäsenmaksupalautus ammattiosastoille Jäsenmaksun liiton osuudesta palautetaan ammattiosastoille määräosuus. Palautusprosentin suuruus päätetään valtuuston järjestäytymiskokouksessa. Jäsenmaksupalautusta ei makseta, jos ammattiosasto ei ole toimittanut liittoon sääntömääräisen syyskokouksen toimihenkilöilmoitusta seuraavan kalenterivuoden tammikuun loppuun mennessä. 7 Jäsenmaksuvapautus Ammattiosaston jäsen on vapautettu jäsenmaksusta, jos hän on vailla palkkatuloja ollessaan - sairauslomalla - kuntoutustuella tai -rahalla - opiskelemassa - äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla, hoitovapaalla tai omaishoitajana - asepalveluksessa, aseettomassa palveluksessa, siviilipalveluksessa, reservin harjoituksessa tai täydennyspalveluksessa - työttömänä työnhakijana, ilman oikeutta ansiopäivärahaan - hallituksen hyväksymässä työtaistelussa - vakuutusyhtiön maksamalla päivärahalla tai saadessaan Kelan maksamia etuuksia - suorittamassa vapausrangaistusta Jäsenen on ilmoitettava jäsenmaksuista vapautumisen syy ja alkamis- ja päättymisaika jäsenrekisteriin jäsenmaksuvapautusajan alkaessa. Jos päättymisaika ei ole tiedossa, on maksuvapauden jatkumisesta ilmoitettava vähintään kuuden kuukauden välein. Täydet jäsenoikeudet säilyvät jäsenmaksuvapautuksen aikana. 8 Vapaajäsenyys ja sen jälkeen liittynyt jäsen saavuttaa vapaajäsenoikeuden täytettyään 55 vuotta ja siirryttyään eläkkeelle tai tultuaan pysyvästi työkyvyttömäksi ja oltuaan näiden sääntöjen 4 :ssä mainitun ammattijärjestön jäsenenä yhtäjaksoisesti vähintään 30 vuotta. Vapaajäsenyyttä on haettava kirjallisesti ammattiosaston hallitukselta. Ammattiosaston tulee ilmoittaa vapaajäsenistä viipymättä liiton jäsenrekisteriin. Vapaajäsenyyden voi saada ammattiosaston jäsenyyteen, ei työttömyyskassan jäsenyyteen. Työssä olevalla vapaajäsenellä on täydet jäsenoikeudet. Eläkkeellä olevalla vapaajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus ammattiosaston kokouksissa. Eläkkeellä olevalla vapaajäsenellä ei ole äänioikeutta eikä vaalikelpoisuutta liiton tai ammattiosaston vaaleissa. 9 Ammattiosaston eroaminen, erottaminen tai purkautuminen 1. Ammattiosasto voi erota liiton jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti liiton hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Päätös liitosta eroamisesta on tehtävä kahdessa ammattiosaston kokouksessa, joiden välillä on oltava vähintään seitsemän päivää. Eroamista koskeva ehdotus hyväksytään, jos sitä kannattaa jälkimmäisessä kokouksessa vähintään ¾ äänestyksessä annetuista äänistä.

8 TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Liiton säännöt 8 (14) Eroamisilmoitukseen on liitettävä pöytäkirjat niistä ammattiosaston kokouksista, joissa eroamisesta on päätetty. Ammattiosaston jäsensuhde päättyy kuuden kuukauden kuluttua eroamisilmoituksen tekemisestä. Ammattiosasto on kuitenkin vastuussa liitolle erääntyneistä maksuista tämän jälkeenkin. 2. Ammattiosasto voidaan erottaa liitosta hallituksen päätöksellä - ellei se noudata sääntöjä tai niihin perustuvia valtuuston ja hallituksen päätöksiä ja ohjeita - jos se toimii liiton tarkoitusta vastaan - ellei se erota jäsenyydestään sellaista jäsentä, joka toimii vastoin sääntöjä tai valtuuston ja hallituksen päätöksiä. Ammattiosasto voi hakea muutosta hallituksen erottamispäätökseen valtuustolta kirjallisesti 30 päivän kuluessa siitä, kun ammattiosasto on saanut tiedon erottamisesta. 3. Ammattiosaston purkamista koskevasta ehdotuksesta on ilmoitettava liiton hallitukselle. Päätös ammattiosaston purkamisesta on käsiteltävä kahdessa vähintään kahden viikon välein pidettävässä ammattiosaston yleisessä kokouksessa. Mikäli purkamisesta äänestetään, purkamista koskeva ehdotus hyväksytään, jos sitä kannattaa jälkimmäisessä kokouksessa vähintään ¾ äänestyksessä annetuista äänistä. Ammattiosaston jäsenet kutsutaan purkamiskokoukseen vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on mainittava, että kokouksessa käsitellään osaston toiminnan purkamista. Kun ammattiosasto puretaan, sen asiakirjat luovutetaan liitolle. Ammattiosaston varat ja omaisuus luovutetaan liitolle, ellei ammattiosasto purkamiskokouksessa ole päättänyt purkamispäätöksen yhteydessä lahjoittaa varoja toiselle ammattiosastolle ja samalla liittää toimintansa osaksi toisen ammattiosaston toimintaa. 10 Jäsenmaksun perintä ja jäsenrekisteri 1. Liitto ylläpitää ammattiosastojensa jäsenrekistereitä ja toimittaa niiden tiedot osastojen käyttöön. 2. Ammattiosaston käsitellyt jäsenhakemukset, niille tulleet eroilmoitukset ja ammattiosaston jäsenten jäsenmaksun perinnän päättymisilmoitukset tulee ammattiosaston hallituksen toimittaa liiton jäsenrekisteriin jäsentietojen ylläpitämistä varten. Valtuusto 11 Valtuusto 1. Päätösvaltaa liittoa koskevissa asioissa käyttää valtuusto, joka valitaan joka neljäs vuosi tammi-toukokuun aikana. 2. Valtuustoon valittujen toimikausi on neljä vuotta. Kausi alkaa vaalituloksen vahvistamisen jälkeen. 3. Valtuuston ensimmäinen varsinainen kokous on järjestäytymiskokous. Sen kutsuu koolle hallitus ja se on pidettävä kuukauden kuluessa vaalituloksen vahvistamisesta.

9 TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Liiton säännöt 9 (14) 4. Valtuuston varsinaisia kokouksia pidetään kaksi kertaa vuodessa hallituksen määrääminä aikoina. Ennakkoilmoitus ja kokouskutsut 1. Valtuuston varsinaisesta kokouksesta lähetetään ammattiosastoille ja valtuuston jäsenille kirjallinen tai sähköinen ennakkoilmoitus viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen kokousta. 2. Kokouskutsut toimitetaan kirjallisesti tai sähköisesti valtuuston jäsenille a. järjestäytymiskokoukseen vähintään 14 päivää ennen kokousta b. varsinaiseen kokoukseen vähintään 14 päivää ennen kokousta c. ylimääräiseen kokoukseen vähintään kaksi päivää ennen kokousta 12 Valtuuston edustajien valitseminen 1. Valtuutetut valitaan liittoäänestyksellä. Äänioikeutettuja vaalissa ovat työmarkkinoiden käytettävissä olevat ja sääntöjen mukaan jäsenmaksusta vapautetut ammattiosaston jäsenet. 2. Vaalit käydään sähköisenä vaalina teknistä apuvälinettä käyttäen ja/tai postivaalina sekä ammattiosaston niin päättäessä lisäksi uurnavaalina erillisissä äänestystilaisuuksissa. 3. Vaaleissa noudatetaan suhteellista vaalitapaa ehdokaslistoja käyttäen siten, että ääni annetaan jollekin ehdokaslistassa olevalle ehdokkaalle, jolloin kullakin ehdokaslistalla ääniä eniten saanut saa vertausluvukseen ehdokaslistan saaman koko äänimäärän, toisena oleva puolet äänimäärästä, kolmantena oleva yhden kolmasosan äänimäärästä ja niin edelleen. 4. Vaalipiirit muodostetaan siten, että jokaiselle vähintään 250 jäsenen sopimusalalle muodostetaan valtakunnallinen vaalipiiri. Mikäli sopimusalan jäsenmäärä tarkistushetkellä on alle 250, vaalipiiri yhdistetään toiseen vaalipiiriin. 5. Vaalipiiristä valitaan yksi edustaja jokaista alkavaa 500 työmarkkinoiden käytettävissä olevaa jäsentä kohden. Vaalipiirikohtaiset jäsenmäärät lasketaan vaalia edeltävän vuoden kesäkuun viimeisen päivän jäsenmääristä. Vaalipiirien vaaliliitoista kymmenen, jotka ensimmäisinä eivät tule valituiksi valtuutetuiksi, tulevat valituiksi kyseisen vaalipiirin ja vaaliliiton varavaltuutetuiksi. 6. Vaaleissa ehdokkaaksi voi asettua jokainen ammattiosaston työmarkkinoiden käytettävissä oleva jäsen, joka on liittynyt jäseneksi vähintään kolme (3) kuukautta ennen ehdokasasettelun alkamista ja jonka jäsenmaksut on maksettu. Liiton ja työttömyyskassan palveluksessa olevat jäsenet eivät voi asettua ehdokkaaksi. 7. Vaalin toimittamista varten laaditaan äänestys- ja vaalijärjestys, jonka valtuusto vahvistaa vaalia edeltävän vuoden kevätkokouksessa. 13 Valtuuston kokoonpano 1. Valtuustoon kuuluu yksi valtuutettu kunkin vaalipiirin alkavaa 500 työmarkkinoiden käytettävissä olevaa jäsentä kohden. Lisäksi kustakin vaalipiiristä ja vaaliliitosta valitaan kymmenen varavaltuutettua sääntöjen 12 :n 5. momentin mukaisesti.

10 TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Liiton säännöt 10 (14) 2. Jos valtuuston jäsen valitaan liiton hallituksen jäseneksi, siirtyy pois edustamansa sopimusalan ammatista tai pysyvästi eläkkeelle, hänen jäsenyytensä valtuustossa lakkaa heti ja varajäsen kutsutaan hänen tilalleen äänimäärien mukaisessa järjestyksessä. 14 Valtuuston jäsenen eroaminen Eronneen jäsenen tilalle hallitus kutsuu varajäsenen äänimäärien mukaisessa järjestyksessä. Jos valtuuston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja estyy pysyvästi hoitamasta tehtäviään, valitsee valtuusto keskuudestaan heidän tilalleen uuden puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan. 15 Valtuuston kokoukset 1. Järjestäytymiskokous Valtuusto kokoontuu järjestäytymiskokoukseen yhden kuukauden kuluessa vaalituloksen vahvistamisesta. Kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokousajan ja paikan päättää hallitus ja siitä ilmoitetaan liiton lehdessä vähintään kolme kuukautta ennen kokousta. Järjestäytymiskokouksessa - valitaan valtuuston puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa - valitaan hallituksen puheenjohtaja, joka toimii liiton puheenjohtajana - valitaan muut hallituksen varsinaiset jäsenet, henkilökohtaiset varajäsenet ja yleisvarajäsenet - päätetään hallituksen jäsenten palkkiosta - valitaan tilintarkastajayhteisö, jonka piiristä valitaan vastuuhenkilö tai kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa - päätetään ammattiosastoille palautettavasta jäsenmaksun osuudesta valtuustokauden ajaksi - hyväksytään ammattiosaston mallisäännöt - käsitellään hallituksen ja ammattiosaston esittämät asiat - käsitellään katsaus kuluneen valtuustokauden toiminnasta ja taloudesta - käsitellään liiton toimintatavoitteet seuraavalle valtuustokaudelle 2. Kevätkokous Valtuuston kevätkokous pidetään vuosittain huhti-kesäkuussa. Kevätkokouksen asiat - käsitellään hallituksen laatima edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös - käsitellään tilintarkastuskertomus - vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille - käsitellään ammattiosastojen ja hallituksen esittämät asiat 3. Syyskokous Valtuuston syyskokous pidetään vuosittain loka-joulukuussa. Syyskokouksen asiat - käsitellään ja vahvistetaan hallituksen esittämä seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio - päätetään liiton jäsenmaksun suuruudesta seuraavalle vuodelle

11 TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Liiton säännöt 11 (14) - käsitellään ammattiosastojen ja hallituksen esittämät asiat - käsitellään mahdolliset sääntömuutosesitykset - seurataan liiton toimintatavoitteiden toteutusta 4. Ylimääräinen kokous Valtuuston ylimääräinen kokous pidetään, kun valtuusto niin päättää, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/3 valtuuston jäsenistä sitä tiettyä asiaa varten kirjallisesti vaatii. Ylimääräisen kokouksen kutsuu koolle liiton hallitus. 16 Valtuuston muut tehtävät - vahvistaa äänestys- ja vaalijärjestys - valita kesken toimikauden eronneen tai erotetun hallituksen jäsenen tilalle uusi jäsen - valita liiton puheenjohtaja, valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, jos he ovat joutuneet luopumaan tehtävästä kesken toimikauden 17 Asioiden käsittely valtuustossa 1. Asioista, jotka halutaan valtuuston käsittelyyn, on tehtävä esitys hallitukselle varsinaisiin kokouksiin viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen ja järjestäytymiskokoukseen viimeistään kolme (3) kuukautta ennen kokousta. Esityksiä voivat tehdä ammattiosastot ja hallitus. Hallitus antaa esityksistä lausuntonsa. 2. Kullakin valtuuston jäsenellä on kokouksessa yksi ääni. Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai yksi (1) varapuheenjohtajista ja vähintään puolet valtuuston muista jäsenistä on paikalla. 3. Päätökset valtuuston kokouksessa tehdään siten, että päätökseksi tulee asiakysymyksissä se mielipide, joka on saanut taakseen yli puolet annetuista äänistä (ehdoton enemmistö). Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet (suhteellinen enemmistö); jos valittavana on yksi henkilö, valituksi tulemiseen vaaditaan yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee asiakysymyksissä puheenjohtajan ääni ja vaaleissa arpa. 4. Valtuuston kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen jäsenillä sekä kokoukseen kutsutuilla henkilöillä. Hallitus 18 Liiton hallitus 1. Hallitus johtaa liiton toimintaa näiden sääntöjen, valtuuston päätösten ja yhdistyslain mukaisesti. 2. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet. Lisäksi valitaan 10 yleisvarajäsentä. 3. Hallituksen varsinaiseksi tai varajäseneksi valittavan henkilön on oltava työmarkkinoiden käytettävissä oleva jäsen, eikä hän liiton puheenjohtajaa lukuun ottamatta saa olla liiton tai työttömyyskassan palveluksessa. 4. Hallituksen toimikausi on valtuuston järjestäytymiskokousten välinen aika.

12 TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Liiton säännöt 12 (14) 5. Jos hallituksen jäsen eroaa, siirtyy pysyvästi eläkkeelle, pois edustamaltansa sopimusalalta tai jos hänet valitaan liiton tai työttömyyskassan palvelukseen, hänen jäsenyytensä lakkaa heti ja varajäsen kutsutaan hänen tilalleen siihen saakka, kunnes valtuusto nimittää hallitukseen uuden jäsenen. 6. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä taikka esteellisenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan on myös kutsuttava hallitus koolle, kun vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti tiettyä asiaa varten kirjallisesti vaatii. 7. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet sen jäsenistä on paikalla kokouksessa. Päätökseksi tulee asiakysymyksissä se mielipide, joka on saanut taakseen yli puolet annetuista äänistä (ehdoton enemmistö). Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet (suhteellinen enemmistöä); jos valittavana on yksi henkilö, valituksi tulemiseen vaaditaan yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee asiakysymyksissä puheenjohtajan ääni ja vaaleissa arpa. 19 Hallituksen tehtävät Hallituksen tehtävänä on - valita keskuudestaan hallitukselle varapuheenjohtaja - johtaa ja valvoa liiton palkka- ja työehtosopimustoimintaa - johtaa ja valvoa liiton muuta toimintaa - hyväksyä uudet ammattiosastot jäseniksi - valmistella valtuuston kokoukselle käsiteltäväksi tulevat asiat ja kutsua kokous koolle - laatia valtuuston varsinaiselle kevätkokoukselle toimintakertomus edellisen vuoden toiminnasta ja taloudellisesta tilanteesta - toimeenpanna valtuuston vaalit - huolehtia, että liiton rahavarat ja muu omaisuus säilytetään turvallisesti ja tuottavasti - päättää liiton kiinteän omaisuuden ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä - määritellä henkilökunnan rekrytoinnin päälinjaukset ja päättää henkilökunnan työsuhteissa noudatettavista työehdoista - valita edustajat Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n hallintoon - valvoa sääntöjen mukaisten avustusten maksamista ja ratkaista niistä aiheutuneet erimielisyydet - nimittää johtoryhmän, hallituksen apuna toimivat jaostot ym. tarvittavat työryhmät 20 Liittoäänestys 1. Hallitus voi päättää neuvoa-antavan liittoäänestyksen järjestämisestä, mikäli ilmenee sellaisia asioita, jotka edellyttävät ammattiosaston jäsenten mielipiteen selville saamista. 2. Hallitus antaa tarkemmat äänestysohjeet, vastaa äänten laskennasta ja julkistaa äänestyksen tuloksen. 3. Äänestyksen alaiseksi voidaan asettaa ainoastaan kaksi vastakkaista ehdotusta. 21 Työehtosopimusten käsittely 1. Hallitus johtaa liiton työehto- ja sopimustoimintaa 2. Ammattiosastot voivat tehdä liiton hallitukselle esityksiä työehtosopimusten muuttamiseksi.

13 TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Liiton säännöt 13 (14) 3. Hallitus päättää työehtosopimuksen irtisanomisesta, entisen jatkamisesta tai uuden työehtosopimuksen hyväksymisestä. Jos työehtosopimus päätetään irtisanoa, hallitus päättää muutosesityksistä ammattiosastojen tekemien esitysten pohjalta. 4. Työehtosopimusneuvottelun jälkeen hallituksen nimeämä sopimusalan neuvottelukunta antaa neuvottelutuloksen hallituksen päätettäväksi. 22 Työtaistelut 1. Jos työehtosopimus on irtisanottu, eivätkä neuvottelut ole johtaneet tulokseen, hallitus voi päättää työtaisteluvaroituksen antamisesta tai liittoäänestyksen järjestämisestä. Liittoäänestys toteutetaan hallituksen määräämällä tavalla Yhdistyslain 17 :n mukaisesti. Hallitus päättää liittoäänestyksen perusteella toimenpiteistä. Toimenpiteenä voi olla työnseisaus, jos enemmistö äänestäneistä niin päättää ja äänestykseen osallistuu vähintään puolet (1/2) ammattiosastojen äänioikeutetuista jäsenistä. Jos äänestykseen osallistuu alle puolet (1/2) ammattiosastojen äänioikeutetuista jäsenistä, työnseisauksen aloittamiseen vaaditaan 2/3 enemmistö annetuista äänistä. 2. Hallitus päättää työtaistelun alkamisesta ja sen päättämisestä. 3. Ainoastaan hallituksen antamat työtaistelujulistukset sitovat ammattiosastoja ja niiden jäseniä. Jos sopimusalan jäsenet tai ammattiosasto toimii vastoin tämän pykälän määräyksiä tai vastoin hallituksen antamia ohjeita, ei sillä ole oikeutta avustuksiin eikä muuhun liiton tukeen. 4. Osallistumisesta keskusjärjestön järjestämään työtaisteluun päättää hallitus. 23 Työtaisteluavustus 1. Työtaisteluun osallistuvalle osaston jäsenelle maksetaan avustusta hallituksen päätökseen perustuvissa tai toimeenpanemissa työtaisteluissa. Lisäksi avustusta annetaan sellaisissa työtaisteluissa, jotka hallitus on hyväksynyt. 2. Jos ammattiosaston jäsenet ovat joutuneet työlakkoon tai työstä suljetuksi jonkun toisen liiton työriidan johdosta, ovat he oikeutettuja kyseisen liiton määrittelemään avustukseen. 3. Avustuksen suuruudesta ja perusteista päättää hallitus kussakin tapauksessa erikseen. 4. Ammattiosaston, jonka jäsenille maksetaan avustusta, on annettava selvitys työtaisteluun osallistuvien jäsenten lukumäärästä ja muista hallituksen pyytämistä asioista. 24 Oikeusapu Ammattiosaston jäsen tai ammattiosasto, joka haluaa liitolta oikeusapua sellaisten oikeudellisten asioiden hoitamisessa, jotka ovat aiheutuneet työsuhdeasioissa tai hänen toiminnastaan liitossa, voi anoa oikeusapua liitolta. Liiton hallitus tai sen määräämä toimielin päättää oikeusavun muodon ja laajuuden. Jos ammattiosaston jäsenelle tai ammattiosastolle on myönnetty oikeusapu ja tuomioistuin velvoittaa vastapuolen korvaamaan sille oikeudenkäyntikulut, ne tulevat liitolle korvaukseksi annetusta avusta.

14 TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Liiton säännöt 14 (14) Tilinpäätös ja tilintarkastus 25 Tilinpäätös 1. Liiton tilikausi on kalenterivuosi. 2. Tilinpäätöksen on oltava valmiina tilintarkastajille esitettäväksi huhtikuun ensimmäiseen päivään mennessä. 26 Tilintarkastus 1. Tilintarkastuksen suorittavat liittovaltuuston järjestäytymiskokouksessa valitsemat tilintarkastajat. Heillä on oikeus koska tahansa tarkastaa liiton talousasioiden hoitoa. 2. Tilintarkastajien tulee esittää tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään kuukautta ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös vahvistetaan. Sääntöjen muuttaminen ja liiton purkaminen 27 Sääntöjen muuttaminen 1. Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia valtuuston sääntömääräisessä syyskokouksessa, mikäli vähintään 3/4 annetuista äänistä kokouksessa kannattaa sääntöjen muuttamista. 2. Sääntöjen muuttamisesta on ilmoitettava kokouskutsussa. 28 Liiton purkaminen 1. Valtuusto voi päättää liiton purkamisesta. 2. Päätös on käsiteltävä kahdessa vähintään kahden viikon välein pidettävässä valtuuston kokouksessa. Mikäli purkautumisesta äänestetään, ehdotus hyväksytään, jos sitä kannattaa jälkimmäisessä kokouksessa vähintään ¾ annetuista äänistä. 3. Liiton purkautuessa luovutetaan sen jäljellä oleva omaisuus ammattiyhdistysliikettä edistäviin tarkoituksiin siten kuin purkava kokous päättää. 29 Siirtymämääräykset Liiton ensimmäinen näiden sääntöjen 11 :n mukainen valtuusto valitaan vaaleilla tammitoukokuussa 2020.

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry LIITON SÄÄNNÖT

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry LIITON SÄÄNNÖT Palvelualojen ammattiliitto PAM ry LIITON SÄÄNNÖT Hyväksytty 13.5.2014 Sisällys 1 Nimi ja kotipaikka... 1 2 Tarkoitus ja tehtävät... 1 3 Jäsenet... 2 Liittyminen... 2 Eroaminen, erottaminen ja purkaminen...

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 26.11.2009. Liiton säännöt Osastojen mallisäännöt

SÄÄNNÖT 26.11.2009. Liiton säännöt Osastojen mallisäännöt SÄÄNNÖT 26.11.2009 Liiton säännöt Osastojen mallisäännöt LIITON SÄÄNNÖT Sisällys 1 Nimi ja kotipaikka... 1 2 Tarkoitus ja tehtävät... 1 3 Jäsenet... 2 Liittyminen... 2 Eroaminen, erottaminen ja purkaminen...

Lisätiedot

Sisältö. Teollisuusalojen työttömyyskassa Edustajiston kokous 3. 5.6.2015

Sisältö. Teollisuusalojen työttömyyskassa Edustajiston kokous 3. 5.6.2015 Sisältö 1 LUKU TYÖTTÖMYYSKASSAN TOIMIALA... 3 1 Yleistä... 3 2 LUKU TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS... 3 2 Jäsenyys... 3 3 Jäsenyyden hakeminen... 3 4 Jäsenyyden alkaminen... 4 5 Jäsenmaksut... 4 6 Jäsenmaksujen

Lisätiedot

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Ammattiosaston säännöt 1 (8)

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Ammattiosaston säännöt 1 (8) TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Ammattiosaston säännöt 1 (8) Nimi, nimenkirjoitus ja tarkoitus... 2 1 Nimi, kotipaikka ja nimenkirjoitus... 2 2 Ammattiosaston tarkoitus ja toiminnan laatu... 2 Jäsenyys...

Lisätiedot

ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT

ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT (Sääntötyöryhmä 7.9.2010 Hallitus 24.9.2010 ja 21.10.2010 Edustajisto 10.11.2010) Liiton säännöt... 4 1 Liiton nimi ja kotipaikka...4 2 Liiton tarkoitus...4 3 Jäsenyhdistyksen

Lisätiedot

Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL JHL:n säännöt Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hyväksytty 10.11.2010 2 JHL - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Sisältö Liiton säännöt. 4 1 Liiton nimi ja kotipaikka..................................

Lisätiedot

Rakennusliitto ry:n ja Rakennusalan työttömyyskassan SÄÄNNÖT. aluejärjestön ja osaston mallisäännöt

Rakennusliitto ry:n ja Rakennusalan työttömyyskassan SÄÄNNÖT. aluejärjestön ja osaston mallisäännöt Rakennusliitto ry:n ja Rakennusalan työttömyyskassan SÄÄNNÖT aluejärjestön ja osaston mallisäännöt Hyväksytty 22. liittokokouksessa toukokuussa 2011 SISÄLLYSLUETTELO Rakennusliitto ry:n SÄÄNNÖT...5 1 Liiton

Lisätiedot

JHL ry Yhdistyksen ennakkotarkastetut mallisäännöt 1(12) 25.10.2010

JHL ry Yhdistyksen ennakkotarkastetut mallisäännöt 1(12) 25.10.2010 JHL ry Yhdistyksen ennakkotarkastetut mallisäännöt 1(12) Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on Parikkalan kunnalliset JHL ry, ja sen kotipaikka on Parikkala. 2. Yhdistys

Lisätiedot

4. Osastojen jäsenrekisteriä ylläpitää osaston toimeksiannosta liitto.

4. Osastojen jäsenrekisteriä ylläpitää osaston toimeksiannosta liitto. PAM Keskolaisten ammattiosaston säännöt 1. Yhdistyksen eli ammattiosaston nimi on PAM-keskolaisten ammattiosasto ry ja sen kotipaikka on Helsinki ja sen toiminta-alue on Pääkaupunki seutu. 2. Ammattiosastoista

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Vakuutusväen Liitto VvL ry, ruotsiksi Försäkringsmannaförbundet FMF rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue Suomi.

Yhdistyksen nimi on Vakuutusväen Liitto VvL ry, ruotsiksi Försäkringsmannaförbundet FMF rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue Suomi. Vakuutusväen Liitto VvL ry Säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Vakuutusväen Liitto VvL ry, ruotsiksi Försäkringsmannaförbundet FMF rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja

Lisätiedot

ALV:n SÄÄNNÖT Sisällys

ALV:n SÄÄNNÖT Sisällys ALV:n SÄÄNNÖT Sisällys 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue... 1 2 Tarkoitus ja tehtävät... 1 3 Jäsenet... 2 4 Jäsenmaksut... 2 5 Jäsenen eroaminen liitosta... 3 6 Jäsenen erottaminen liitosta... 3 7 Liiton

Lisätiedot

Säännöt Vahvistettu 30.12.2013

Säännöt Vahvistettu 30.12.2013 Säännöt Vahvistettu 30.12.2013 Sisällysluettelo sivu 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 3 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 3 3 Yhdistyksen jäsenet 3 4 Jäsenmaksut 4 5 Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL:N SÄÄNNÖT

SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL:N SÄÄNNÖT Hyväksytty PRH 2.10.2013 SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry, Finlands Hälsovårdarförbund FHVF rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

PUUALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT

PUUALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT 1(11) PUUALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT 1.1.2015 alkaen 2(11) Sisällysluettelo PUUALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT... 3 I LUKU... 3 TYÖTTÖMYYSKASSAN TOIMIALA... 3 1 Työttömyyskassan nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

Teollisuusalojen työttömyyskassa TEAM SÄÄNNÖT sivu 1 (9)

Teollisuusalojen työttömyyskassa TEAM SÄÄNNÖT sivu 1 (9) Teollisuusalojen työttömyyskassa TEAM SÄÄNNÖT sivu 1 (9) 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Yleistä... 2 2 LUKU TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS... 2 2 Jäsenyys... 2 3 Jäsenyyden hakeminen... 2 4 Jäsenyyden alkaminen...

Lisätiedot

Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihdin ammattiosasto ry

Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihdin ammattiosasto ry TEHYN Vihdin AMMATTIOSASTON SÄÄNNÖT Yhden kokouksen malli 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihdin ammattiosasto ry Yhdistyksen

Lisätiedot

Työttömyyskassan nimi on Kuljetusalan Työttömyyskassa ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Työttömyyskassan nimi on Kuljetusalan Työttömyyskassa ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. KULJETUSALAN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT I LUKU TYÖTTÖMYYSKASSAN TOIMIALA 1 Työttömyyskassan nimi, kotipaikka, toimiala-alue ja tarkoitus Työttömyyskassan nimi on Kuljetusalan Työttömyyskassa ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SÄHKÖALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT

SÄHKÖALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT SÄHKÖALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT Hyväksytty Työttömyyskassan edustajiston kokouksessa 11. 12.11.2011 Hyväksytty Finanssivalvonnassa 2.1.2012 SÄHKÖALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT I LUKU KASSAN TOIMIALA

Lisätiedot

Kassan nimi on Posti- ja logistiikka-alan työttömyyskassa, josta käytetään jäljempänä näissä säännöissä nimitystä kassa.

Kassan nimi on Posti- ja logistiikka-alan työttömyyskassa, josta käytetään jäljempänä näissä säännöissä nimitystä kassa. TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT I LUKU KASSAN TOIMIALA 1 Kassan nimi, kotipaikka ja tarkoitus Kassan nimi on Posti- ja logistiikka-alan työttömyyskassa, josta käytetään jäljempänä näissä säännöissä nimitystä

Lisätiedot

Teollisuusalojen työttömyyskassa TEAM SÄÄNNÖT sivu 1 (8) Projektihallitus 1.4.2009

Teollisuusalojen työttömyyskassa TEAM SÄÄNNÖT sivu 1 (8) Projektihallitus 1.4.2009 Teollisuusalojen työttömyyskassa TEAM SÄÄNNÖT sivu 1 (8) 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Yleistä... 2 2 LUKU TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS... 2 2 Jäsenyys... 2 3 Jäsenyyden hakeminen... 2 4 Jäsenyyden alkaminen...

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli.

Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli. TuKY ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli. Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista

Lisätiedot

A (suora henkilöjäsenyys) OAJ:n hallitus 21.9.2012 (kaksi kokousta) 1 (9) OAJ:N :N PAIKALLISYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

A (suora henkilöjäsenyys) OAJ:n hallitus 21.9.2012 (kaksi kokousta) 1 (9) OAJ:N :N PAIKALLISYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT A (suora henkilöjäsenyys) OAJ:n hallitus 21.9.2012 (kaksi kokousta) 1 (9) OAJ:N :N PAIKALLISYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on OAJ:n :n paikallisyhdistys. Yhdistyksen

Lisätiedot

KOULUTETUT TEKNIIKAN ASIANTUNTIJAT KT RY

KOULUTETUT TEKNIIKAN ASIANTUNTIJAT KT RY KOULUTETUT TEKNIIKAN ASIANTUNTIJAT KT RY Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Koulutetut Tekniikan asiantuntijat KT ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on OAJ:n Kemin opettajien paikallisyhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Kemin kaupunki ja sen toiminta-alueena on Kemin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on OAJ:n Kemin opettajien paikallisyhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Kemin kaupunki ja sen toiminta-alueena on Kemin kaupunki. 1 (7) OAJ:N KEMI:N PAIKALLISYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on OAJ:n Kemin opettajien paikallisyhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Kemin kaupunki ja sen toiminta-alueena

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 1.6.2011 1. Järjestön toiminnan tarkoitus on paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella sekä kansainvälisellä tasolla:

SÄÄNNÖT 1.6.2011 1. Järjestön toiminnan tarkoitus on paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella sekä kansainvälisellä tasolla: SÄÄNNÖT 1.6.2011 1 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä järjestö. Järjestön nimen epävirallinen lyhenne on EHYT. Järjestön ruotsinkielinen

Lisätiedot

KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kotkan Konepäällystöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Kotka. 2 Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Konepäällystöliittoon

Lisätiedot

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue. ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Jäsenyhdistyksen toiminta-alueena on Etelä-Karjala.

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue. ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Jäsenyhdistyksen toiminta-alueena on Etelä-Karjala. Jyty Lappeenranta ry -nimisen yhdistyksen säännöt. I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Jyty Lappeenranta ry 2 TARKOITUS JA TOIMINTA ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Yhdistys, jota

Lisätiedot

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Tarpeeksi (ry) 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tarpeeksi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko maa. Yhdistys on suomenkielinen, mutta se voi käyttää

Lisätiedot

INFRA ry:n säännöt 1

INFRA ry:n säännöt 1 INFRA ry:n säännöt 1 INFRA RY:N SÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallituksen 18.6.2013 rekisteröimät 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Infra ry, ruotsiksi käännettynä Infra rf. Yhdistyksen

Lisätiedot

PuHu Juniorit Ry. Säännöt

PuHu Juniorit Ry. Säännöt PuHu Juniorit Ry. Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on PuHu Juniorit ry. ja sen kotipaikka on Vantaa. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää

Lisätiedot