MERKINTÄLOMAKE YKSITYISHENKILÖT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MERKINTÄLOMAKE YKSITYISHENKILÖT"

Transkriptio

1 MERKINTÄLOMAKE YKSITYISHENKILÖT JOM Rahastoyhtiön JOM Silkkitie - tai JOM Komodo -sijoitusrahastoa voi merkitä kaksi kertaa kuukaudessa: 1) kuukauden 15. päivänä, tai sitä edeltävänä pankkipäivänä mikäli 15. päivä ei ole pankkipäivä, ja 2) kuukauden viimeisenä pankkipäivänä. Ohjeet JOM Rahastoyhtiön sijoitusrahastojen merkitsemiseen: 1. Ennen merkintää tutustukaa huolellisesti merkittävän rahaston avaintietoesitteeseen, sääntöihin, hinnastoon ja rahastoesitteeseen, joissa on sijoittajalle tärkeitä tietoja. 2. Täyttäkää merkintälomake, sekä ensimmäisen rahastomerkinnän yhteydessä asiakastietolomake uusille asiakkaille. Toimittakaa täytetyt lomakkeet rahastoyhtiölle. Merkintälomakkeen tulee olla rahastoyhtiössä vähintään kaksi (2) pankkipäivää ennen merkintäpäivää. Henkilöllisyys tulee todistaa merkinnän yhteydessä. 3. Kummallekin rahastolle on oma merkintätilinsä, jolle merkintäsumma tulee maksaa tilisiirtona. Laittakaa maksun viestikenttään henkilötunnuksenne. Huomioikaa myös rahastojen minimimerkintäsummat, jotka on esitetty alla. Valitkaa maksutili alta sen mukaan, kumpaa rahastoa olette merkitsemässä: JOM Silkkitie Aasia -sijoitusrahaston merkintätili: (Minimimerkintä EUR) JOM Komodo Indonesia -sijoitusrahaston merkintätili: (Minimimerkintä EUR) IBAN: FI BIC: ESSEFIHXXXX IBAN: FI BIC: ESSEFIHXXXX 4. Merkintämaksun on oltava merkittävän rahaston merkintätilillä perillä viimeistään merkintäpäivänä klo Huomioittehan, että pankkien välisessä maksuliikenteessä siirtoon kuluu yleensä 1-2 pankkipäivää. Rahastoyhtiö suositteleekin, että tilisiirron eräpäivä on muutamaa pankkipäivää ennen haluttua merkintäpäivää. Maksun perilletulon voi tarvittaessa varmistaa rahastoyhtiöstä. Merkittävän rahaston nimi (rastittakaa jompikumpi tai molemmat) JOM Silkkitie Aasia -sijoitusrahasto ISIN: FI JOM Komodo Indonesia -sijoitusrahasto ISIN: FI Rahaston merkitsijän tiedot Nimi Rahastoon merkittävä summa (EUR) Puhelin Osoite Henkilötunnus Sähköposti Postinumero ja toimipaikka Pankki Tilinumero Mahdollisia lisätietoja merkintään liittyen: MERKINTÄPALKKIOTARJOUS SIJOITUSTIEDON LUKIJOILLE, koodi: sijoitustieto-jom2018. Merkintäpalkkio 0 %. Merkitsijällä on tai on ollut yhteys Yhdysvaltoihin, esim. USA:n kansalaisuus, oleskelulupa, postiosoite, määräävä omistus USA:han rekisteröidyssä yhteisössä tai muu sivuilla 2-3 määritetty liitäntä USA:han? (Lisätiedot asiakastietolomakkeella s.2. Jos vastaatte Kyllä, täyttäkää yksityiskohdat asiakastietolomakkeelle.) Kyllä Olen tutustunut huolellisesti merkittävän rahaston avaintietoesitteeseen, sääntöihin, hinnastoon sekä rahastoesitteeseen ja ymmärrän sijoitukseen liittyvät riskit. Kyllä Ei Paikka ja aika Allekirjoitus Ei J O M R a h a s t o y h t i ö O y, S a l o m o n k a t u 1 7 B, H e l s i n k i, Y - t u n n u s P u h : F a x : i n f j o m. f i w w w. j o m. f i

2 OSUUDENOMISTAJIEN ASIAKASTIEDOT YKSITYISHENKILÖT Nimi: Osoite: Henkilötunnus: Puhelinnumero: Verotusmaa(t) ja -kunta: TIN (verotunniste, jos verotusmaa muu kuin Suomi): Tilinumero: Sähköposti: Asiointiin SAA käyttää sähköisiä viestintävälineitä. Asiakas antaa samalla suostumuksensa siihen, että palveluntarjoaja voi täyttää lainsäädännön edellyttämän tiedonantovelvollisuutensa sähköisiä viestintävälineitä käyttäen. Alla olevat kysymykset perustuvat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettuun lakiin (444/2017). Em. lain 3:3.4-5:n mukaan tietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä em. rikosten ja niiden alkurikosten tutkintaan saattamiseen. Arvioidut ansio- ja pääomatulot vuodessa (brutto): Alle Yli Nettovarallisuus (varat velat): euroa Merkintää varten siirrettävien varojen alkuperä: Palkkatulo Säästöt Sijoitukset Perintö Lahja Muu, mikä? Teettekö merkinnän jonkun muun tahon puolesta? En Kyllä, Nimi: Henkilö- tai Y-tunnus: Lisätietoja toisen henkilön puolesta tehtävästä merkinnästä: Mikä on merkinnän tavoite ja tarkoitus? Yleinen sijoitustoiminta (tuoton tavoittelu) Erityinen, mikä? Oletteko tai oletteko ollut poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö tai edellä mainitun henkilön perheenjäsen tai edellä mainitun henkilön läheinen yhtiökumppani? En Kyllä, tarkempi selvitys: LISÄTIEDOT LIITTYEN MERKITSIJÄN SITEISIIN YHDYSVALTOIHIN Alla olevat kysymykset perustuvat lakiin, jolla Suomi on saattanut voimaan verotietojen vaihtoa koskevan FATCAsopimuksen Yhdysvaltojen kanssa. Merkitsijällä on tai on ollut jokin seuraavista siteistä tai liitännöistä Yhdysvaltoihin: Kansalaisuus Puhelinnumero Yli 25 % omistusosuus tai yli 25 % äänivaltaan Syntymäpaikka Työ- tai oleskelulupa (Green Card) oikeuttava omistusosuus USA:han rekisteröidystä yhteisöstä Posti- tai muu osoite Muu merkittävä yhteys, mikä? Merkitsijällä EI OLE tai EI OLE OLLUT em. yhteyksiä tai liitäntöjä Yhdysvaltoihin. Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja sitoudun ilmoittamaan niissä tapahtuvat muutokset JOM Rahastoyhtiölle. Paikka ja aika Allekirjoitus ja nimenselvennys J O M R a h a s t o y h t i ö O y, S a l o m o n k a t u 1 7 B, H e l s i n k i, Y - t u n n u s P u h : F a x : i n f j o m. f i w w w. j o m. f i

3 Avaintietoesite JOM SILKKITIE AASIA -SIJOITUSRAHASTO Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen. JOM Silkkitie Aasia -sijoitusrahasto, (ISIN-koodi: FI ) Rahastoa hallinnoi JOM Rahastoyhtiö Oy. Tavoitteet ja sijoituspolitiikka JOM Silkkitie Aasia -sijoitusrahasto on Suomeen rekisteröity osakerahasto. Sen tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä mahdollisimman korkea tuotto Aasian osakemarkkinoilla kohtuullisella riskinotolla sijoitusrahastolain ja Rahaston sääntöjen määräämällä tavalla. Rahaston sijoituskohteena ovat pääosin Itä- ja Kaakkois-Aasian alueella toimivien yritysten julkisesti listatut osakkeet. Normaalitilanteessa rahaston varat on sijoitettu Aasiassa toimivan yhtiöön osakkeeseen. Rahaston aktiivinen sijoitusstrategia perustuu laadukkaaseen osakevalintaan ja suoriin osakesijoituksiin: Laadukas osakevalinta tarkoittaa sitä, että sijoituskohteena olevien yritysten toiminta on kannattavaa ja ne ovat markkina-alueensa johtavia yhtiöitä, tai sitä, että niiden arvostustaso on kilpailijoihin nähden alhainen. Sijoitusstrategia ei ole sidottu mihinkään osakeindeksiin. Rahasto sijoittaa varojaan mm. Indonesiassa, Filippiineillä, Kiinassa, Hongkongissa, Malesiassa, Thaimaassa, Singaporessa tai Etelä-Koreassa toimivien yhtiöiden osakkeisiin. Yhteen maahan tai toimialaan ei sijoiteta yli 75 % varoista, ja toisaalta Rahastolla ei välttämättä ole sijoituksia kaikissa maissa kaikkina aikoina. Rahastoa voi merkitä ja lunastaa pääsääntöisesti 2 kertaa kuukaudessa: kuukauden 15. päivä (tai sitä edeltävänä pankkipäivänä, mikäli 15. päivä ei ole pankkipäivä) sekä kuukauden viimeisenä pankkipäivänä. Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä. Rahaston osakepaino voi vaihdella välillä %, eli velkavipua ei käytetä sijoitusstrategian osana. Normaalitilanteessa Rahaston osakepaino on yli 75 %. Rahasto voi käyttää indeksi- ja valuuttajohdannaisia sijoituspositioiden suojaamiseksi, mikä voi vähentää sijoitusten tuottoa, jos markkinakehitys osoittautuu otetun suojausnäkemyksen vastaiseksi. Rahastolla on ainoastaan yksi osuussarja. Rahaston osuudet ovat kasvuosuuksia, eli Rahaston tuotot sijoitetaan takaisin Rahastoon. Rahasto sopii korkeaa tuottoa hakeville kokeneille sijoittajille, jotka ovat kiinnostuneita pitkäjänteisestä sijoittamisesta Aasian osakemarkkinoille. Suositus: Tämä rahasto ei ehkä sovellu sijoittajille, jotka aikovat luopua osuuksistaan rahastossa 7 vuoden kuluessa. Rahaston perusvaluutta on euro (EUR). Riski tuottoprofiili Pienempi riski Tyypillisesti pienemmät tuotot Riski-tuotto-luokittelu kertoo Rahaston arvon vaihtelun voimakkuudesta. Se perustuu Rahaston tuottohistoriaan yhteensä 5 vuoden ajalta. Rahaston nykyinen riskiluokka on 6, mikä tarkoittaa suurta riskiä Rahaston arvon vaihtelulle. Rahat on sijoitettu luokkaan 6, koska historiallinen viikoittaisen tuoton keskihajonta sijoittuu % välille. Riskiluokka voi muuttua tulevaisuudessa riippuen Rahaston arvon kehityksestä. Riskiluokka kuvaa sijoituksen tuoton epävarmuutta menneen kehityksen valossa, mutta historiallinen kehitys ei takaa tulevaisuuden tuottokehitystä tai rajaa tulevaa arvon vaihtelua. Alinkaan riskiluokka ei ole täysin riskitön. Suurempi riski Tyypillisesti suuremmat tuotot Riski-tuotto-luokittelun kuvaaman arvonvaihtelun riski ei välttämättä kuvaa Rahaston varoihin kohdistuvia muita riskejä, joilla voi olla huomattavia vaikutuksia Rahaston arvon kehitykseen, kuten: Rahaston arvonkehitys riippuu kohdemarkkinan eli Aasian yleisestä talouskehityksestä, eli varat ovat alttiita alueen makrotalouden muutoksille ja riskeille. Rahaston varat ovat alttiita valuuttakurssien muutoksille, sillä Rahaston varoja sijoitetaan merkittävässä määrin euroalueen ulkopuolelle. Varat ovat alttiita maakohtaisille poliittisille muutoksille ja niiden mahdollisesti aiheuttamille markkinareaktioille. Rahastolla voi olla sijoituksia sellaisissa osakkeissa tai sellaisilla markkinoilla, joiden likviditeetti voi vaihdella. Likviditeettiriskiä pyritään pienentämään aktiivisella salkunhoidolla ja likviditeetin seurannalla. Rahaston varat ovat alttiita rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön toiminnan operatiivisille riskeille, ja muille yllättäville tai ennalta arvaamattomille tapahtumille.

4 JOM SILKKITIE AASIA -SIJOITUSRAHASTO Rahaston kulut Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa. Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot Merkintäpalkkio 1,5 % Lunastuspalkkio 1,0 % Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina merkinnän ja lunastuksen yhteydessä. Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut Juoksevat kulut 1,39 % Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut Tuottosidonnainen palkkio 10 % vuodessa siitä osasta tuottoa, joka ylittää 5 % vuosituoton tilikausittain, edellyttäen että rahaston historiallisesti korkein kuukauden loppuarvo on ylitetty. Vuonna 2017 perittiin 0,00 % tuottosidonnaista palkkiota. Merkintäpalkkio ja lunastuspalkkio on ilmoitettu enimmäismäärinä. Tarkempia tietoja voi selvittää esimerkiksi kulloinkin voimassa olevasta hinnastosta, rahastoa hallinnoivasta rahastoyhtiöstä tai rahastoyhtiön asiamieheltä. Esitetyt juoksevat kulut perustuvat vuonna 2017 perittyihin kuluihin. Niiden määrä voi vaihdella vuodesta toiseen. Luku ei sisällä: Tuottosidonnaista palkkiota Rahaston maksamia kaupankäyntikuluja, paitsi toisen rahaston osuuksien ostamisesta tai myymisestä maksetut merkintä- ja lunastuspalkkiot Lisätietoja kuluista on esitetty rahastoesitteessä, joka on saatavissa osoitteesta Aiempi tuotto- tai arvonkehitys + 60 % + 40 % + 20 % + 0 % -20 % -40 % % % % % % % +0.6 % -2.5 % Kuvio esittää rahasto-osuuden prosentuaalisen arvonmuutoksen kalenterivuosittain. Tuotto ilmoitetaan vain, mikäli rahasto on toiminut koko kalenterivuoden ajan. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuottoluvuissa on huomioitu juoksevat kulut sekä tuottosidonnainen palkkio, mutta ne eivät sisällä mahdollisia sijoittajan maksamia merkintä - ja lunastuspalkkioita Rahasto on aloittanut toimintansa Rahaston perusvaluutta on euro. Käytännön tiedot Rahaston säilytysyhteisönä toimii Skandinaviska Enskilda Banken, Helsingin sivukonttori. Rahastosta voi saada lisätietoja rahastoesitteestä, rahaston kuukausi- ja puolivuotiskatsauksista, sekä tilinpäätöksistä, jotka ovat kirjallisena maksutta saatavissa pyytämällä Rahastoyhtiöstä sen aukioloaikoina. Rahastoesite on saatavilla suomen-, ruotsin- ja englanninkielisenä. Kuukausikatsaukset ovat saatavilla suomen- ja englanninkielisinä. Muut asiakirjat ovat saatavilla suomenkielisinä. Rahastoesite, rahaston kuukausikatsaukset sekä yksityiskohtaiset ajantasaiset tiedot JOM Rahastoyhtiön palkka- ja palkkiopolitiikasta löytyvät yhtiön internetsivuilta osoitteessa Tiedot sisältävät kuvauksen palkkojen ja palkkioiden sekä etuuksien laskemisesta ja niiden myöntämisestä vastaavien henkilöiden tiedot. Rahasto-osuuden arvo päivitetään jokaisena pankkipäivänä Rahastoyhtiön internet-sivulle, lisäksi se on nähtävissä mm. Morningstar-rahastopalvelussa ( tai Sijoitustutkimus Oyn internet-sivulla ( Rahastoyhtiöstä on saatavissa lisätietoja yhtiön internet-sivulla, Rahasto-osuuksien lunastuksen yhteydessä mahdollisesti realisoituva luovutusvoitto voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen, riippuen Suomen verolainsäädännöstä. JOM Rahastoyhtiö voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen kanssa. Rahaston säännöt on vahvistettu Suomessa. JOM Rahastoyhtiö Oy:lle on myönnetty toimilupa Suomessa. Rahaston ja rahastoyhtiön toimintaa valvoo Finanssivalvonta. Rahastoyhtiön yhteystiedot: JOM Rahastoyhtiö Oy, Salomonkatu 17 B, Helsinki, Suomi. Valvojan yhteystiedot: Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 103, Helsinki, Suomi. Tämä avaintietoesite on osa rahastoesitettä ja se on voimassa alkaen.

5 Avaintietoesite JOM KOMODO INDONESIA -SIJOITUSRAHASTO Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen. JOM Komodo Indonesia -sijoitusrahasto, (ISIN-koodi: FI ) Rahastoa hallinnoi JOM Rahastoyhtiö Oy. Tavoitteet ja sijoituspolitiikka JOM Komodo Indonesia -sijoitusrahasto on Suomeen rekisteröity osakerahasto. Sen tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä mahdollisimman korkea tuotto Indonesian osakemarkkinoilla kohtuullisella riskinotolla sijoitusrahastolain ja Rahaston sääntöjen määräämällä tavalla. Rahaston sijoituskohteena ovat pääosin Indonesiassa toimivien pienten ja keskisuurten yritysten julkisesti listatut osakkeet. Rahasto sijoittaa normaalitilanteessa varansa pääosin Indonesian pörssissä listattuihin yrityksiin, kuitenkin niin, ettei yhteen toimialaan ole sijoitettuna yli 75 % varoista. Normaalitilanteessa rahaston varat on sijoitettu Aasiassa toimivan yhtiöön osakkeeseen. Rahaston aktiivinen sijoitusstrategia perustuu laadukkaaseen osakevalintaan ja suoriin osakesijoituksiin: Laadukas osakevalinta tarkoittaa sitä, että sijoituskohteena olevien yritysten toiminta on kannattavaa tai ne ovat markkina-alueensa johtavia yhtiöitä, tai sitä, että niiden arvostustaso on kilpailijoihin nähden alhainen. Sijoitusstrategia ei ole sidottu mihinkään osakeindeksiin tai minkään osakeindeksin yhtiöpainotuksiin. Rahastoa voi merkitä ja lunastaa pääsääntöisesti 2 kertaa kuukaudessa: kuukauden 15. päivä (tai sitä edeltävänä pankkipäivänä, mikäli 15. päivä ei ole pankkipäivä) sekä kuukauden viimeisenä pankkipäivänä. Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä. Rahaston osakepaino voi vaihdella välillä %, eli velkavipua ei käytetä sijoitusstrategian osana. Normaalitilanteessa Rahaston osakepaino on yli 75 %. Rahasto voi käyttää indeksi- ja valuuttajohdannaisia sijoituspositioiden suojaamiseksi, mikä voi vähentää sijoitusten tuottoa jos markkinakehitys osoittautuu otetun suojausnäkemyksen vastaiseksi. Rahastolla on ainoastaan yksi osuussarja. Rahaston osuudet ovat kasvuosuuksia, eli Rahaston tuotot sijoitetaan takaisin Rahastoon. Rahasto sopii korkeaa tuottoa hakeville kokeneille sijoittajille, jotka ovat kiinnostuneita pitkäjänteisestä sijoittamisesta Aasian osakemarkkinoille. Suositus: Tämä rahasto ei ehkä sovellu sijoittajille, jotka aikovat luopua osuuksistaan rahastossa 8 vuoden kuluessa. Rahaston perusvaluutta on euro (EUR). Riski tuottoprofiili Pienempi riski Tyypillisesti pienemmät tuotot Riski-tuotto-luokittelu kertoo Rahaston arvon vaihtelun voimakkuudesta. Se perustuu Rahaston ja kohdemarkkinan osakeindeksin tuottohistoriaan yhteensä 5 vuoden ajalta. Rahaston nykyinen riskiluokka on 6, mikä tarkoittaa suurta riskiä Rahaston arvon vaihtelulle. Rahat on sijoitettu luokkaan 6, koska historiallinen viikoittaisen tuoton keskihajonta sijoittuu % välille. Riskiluokka kuvaa sijoituksen tuoton epävarmuutta menneen kehityksen valossa, mutta historiallinen kehitys ei takaa tulevaisuuden tuottokehitystä tai rajaa tulevaa arvon vaihtelua. Riskiluokka voi muuttua tulevaisuudessa riippuen Rahaston arvon kehityksestä. Alinkaan riskiluokka ei ole täysin riskitön. Suurempi riski Tyypillisesti suuremmat tuotot Riski-tuotto-luokittelun kuvaaman arvonvaihtelun riski ei välttämättä kuvaa Rahaston varoihin kohdistuvia muita riskejä, joilla voi olla huomattavia vaikutuksia Rahaston arvon kehitykseen, kuten: Rahaston arvonkehitys riippuu Indonesian yleisestä talouskehityksestä, eli Rahaston arvo on altis maan makrotalouden muutoksille ja riskeille. Rahaston varat ovat alttiita valuuttakurssien muutoksille, sillä Rahaston varoja sijoitetaan merkittävässä määrin euroalueen ulkopuolelle. Varat ovat alttiita Indonesian poliittisille muutoksille ja niiden mahdollisesti aiheuttamille markkinareaktioille. Rahasto keskittyy pienten ja keskisuurien yritysten osakkeisiin, joiden osalta likviditeettiriski on usein korkeampi verrattuna Indonesian pörssin suurempiin yhtiöihin. Likviditeettiriskiä pyritään pienentämään aktiivisella salkunhoidolla ja likviditeetin seurannalla. Rahaston varat ovat alttiita rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön toiminnan operatiivisille riskeille, ja muille yllättäville tai ennalta arvaamattomille tapahtumille.

6 Rahaston kulut JOM KOMODO INDONESIA -SIJOITUSRAHASTO Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa. Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot Merkintäpalkkio 1,5 % Lunastuspalkkio 2,0 % Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina merkinnän ja lunastuksen yhteydessä. Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut Juoksevat kulut 1,77 % Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut Tuottosidonnainen palkkio Aiempi tuotto- tai arvonkehitys 10 % vuodessa siitä osasta tuottoa, joka ylittää 5 % vuosituoton tilikausittain, edellyttäen että rahaston kuluvan ja edellisen tilikauden korkein kuukauden loppuarvo on ylitetty. Vuonna 2017 perittiin 0,00 % tuottosidonnaista palkkiota. Merkintäpalkkio ja lunastuspalkkio on ilmoitettu enimmäismäärinä. Tarkempia tietoja voi selvittää esimerkiksi kulloinkin voimassa olevasta hinnastosta, rahastoa hallinnoivasta rahastoyhtiöstä tai rahastoyhtiön asiamieheltä. Esitetyt juoksevat kulut perustuvat tilikauden 2017 aikana perittyihin kuluihin. Niiden määrä voi vaihdella vuodesta toiseen. Luku ei sisällä: Tuottosidonnaista palkkiota Rahaston maksamia kaupankäyntikuluja, paitsi toisen rahaston osuuksien ostamisesta tai myymisestä maksetut merkintä- ja lunastuspalkkiot Lisätietoja kuluista on esitetty rahastoesitteessä, joka on saatavissa osoitteesta % + 60 % + 40 % + 20 % + 0 % -20 % % % % -3.6 % % Kuvio esittää rahasto-osuuden prosentuaalisen arvonmuutoksen kalenterivuosittain. Tuotto ilmoitetaan vain, mikäli rahasto on toiminut koko kalenterivuoden ajan. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuottoluvuissa on huomioitu juoksevat kulut sekä tuottosidonnainen palkkio, mutta ne eivät sisällä mahdollisia sijoittajan maksamia merkintä - ja lunastuspalkkioita Rahasto on aloittanut toimintansa Rahaston perusvaluutta on euro. Käytännön tiedot Rahaston säilytysyhteisönä toimii Skandinaviska Enskilda Banken, Helsingin sivukonttori. Rahastosta voi saada lisätietoja rahastoesitteestä, rahaston kuukausi- ja puolivuotiskatsauksista, sekä tilinpäätöksistä, jotka ovat kirjallisena maksutta saatavissa pyytämällä Rahastoyhtiöstä sen aukioloaikoina. Rahastoesite on saatavilla suomen-, ruotsin- ja englanninkielisenä. Kuukausikatsaukset ovat saatavilla suomen- ja englanninkielisinä. Muut asiakirjat ovat saatavilla suomenkielisinä. Rahastoesite, rahaston kuukausikatsaukset sekä yksityiskohtaiset ajantasaiset tiedot JOM Rahastoyhtiön palkka- ja palkkiopolitiikasta löytyvät yhtiön internetsivuilta osoitteessa Tiedot sisältävät kuvauksen palkkojen ja palkkioiden sekä etuuksien laskemisesta ja niiden myöntämisestä vastaavien henkilöiden tiedot. Rahasto-osuuden arvo päivitetään jokaisena pankkipäivänä Rahastoyhtiön internet-sivulle, lisäksi se on nähtävissä mm. Morningstar-rahastopalvelussa ( tai Sijoitustutkimus Oyn internet-sivulta ( Rahastoyhtiöstä on saatavissa lisätietoja yhtiön internet-sivulla, Rahasto-osuuksien lunastuksen yhteydessä mahdollisesti realisoituva luovutusvoitto voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen, riippuen Suomen verolainsäädännöstä. JOM Rahastoyhtiö voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen kanssa. Rahaston säännöt on vahvistettu Suomessa. JOM Rahastoyhtiö Oy:lle on myönnetty toimilupa Suomessa. Rahaston ja rahastoyhtiön toimintaa valvoo Finanssivalvonta. Rahastoyhtiön yhteystiedot: JOM Rahastoyhtiö Oy, Salomonkatu 17 B, Helsinki, Suomi. Valvojan yhteystiedot: Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 103, Helsinki, Suomi. Tämä avaintietoesite on osa rahastoesitettä ja se on voimassa alkaen.

AVAINTIETOESITE. Tavoitteet ja sijoituspolitiikka. Riski-tuottoprofiili

AVAINTIETOESITE. Tavoitteet ja sijoituspolitiikka. Riski-tuottoprofiili AVAINTIETOESITE 01/2017 Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston

Lisätiedot

Elite Alfred Berg Korkovarainhoito Sijoitusrahasto sulautuu Elite Alfred Berg Korko Sijoitusrahastoon

Elite Alfred Berg Korkovarainhoito Sijoitusrahasto sulautuu Elite Alfred Berg Korko Sijoitusrahastoon ASIAKASTIEDOTE 16.11.2018 1/4 Arvoisa Asiakkaamme, Elite Alfred Berg Korkovarainhoito Sijoitusrahasto sulautuu Elite Alfred Berg Korko Sijoitusrahastoon Elite Alfred Berg Korkovarainhoito Sijoitusrahasto

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOT

SELIGSON & CO RAHASTOT SELIGSON & CO RAHASTOT AVAINTIETOESITTEET 1.9.2014 PASSIIVISET OSAKERAHASTOT Eurooppa Indeksirahasto Pohjois-Amerikka Indeksirahasto Aasia Indeksirahasto Global Top 25 Brands Global Top 25 Pharmaceuticals

Lisätiedot

AVAINTIETOESITE. Tavoitteet ja sijoituspolitiikka. Riski-tuottoprofiili

AVAINTIETOESITE. Tavoitteet ja sijoituspolitiikka. Riski-tuottoprofiili AVAINTIETOESITE 06/2018 Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston

Lisätiedot

Elite Alfred Berg Osakevarainhoito Sijoitusrahasto sulautuu Elite Alfred Berg Osake Sijoitusrahastoon

Elite Alfred Berg Osakevarainhoito Sijoitusrahasto sulautuu Elite Alfred Berg Osake Sijoitusrahastoon ASIAKASTIEDOTE 9.11.2018 1/4 Arvoisa Asiakkaamme, Elite Alfred Berg Osakevarainhoito Sijoitusrahasto sulautuu Elite Alfred Berg Osake Sijoitusrahastoon Elite Alfred Berg Osakevarainhoito Sijoitusrahasto

Lisätiedot

Elite Alfred Berg Optimi Erikoissijoitusrahasto sulautuu Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito Sijoitusrahastoon

Elite Alfred Berg Optimi Erikoissijoitusrahasto sulautuu Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito Sijoitusrahastoon ASIAKASTIEDOTE 2.11.2018 1/4 Arvoisa Asiakkaamme, Optimi Erikoissijoitusrahasto sulautuu Optimaalivarainhoito Sijoitusrahastoon Optimi Erikoissijoitusrahasto sulautuu Optimaalivarainhoito Sijoitusrahastoon.

Lisätiedot

AVAINTIETOESITE. Tavoitteet ja sijoituspolitiikka. Riski-tuottoprofiili

AVAINTIETOESITE. Tavoitteet ja sijoituspolitiikka. Riski-tuottoprofiili 2/2019 AVAINTIETOESITE Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOT

SELIGSON & CO RAHASTOT SELIGSON & CO RAHASTOT Liite rahastoesitteeseen AVAINTIETOESITTEET 1.10.2015 PASSIIVISET OSAKERAHASTOT Eurooppa Indeksirahasto Pohjois-Amerikka Indeksirahasto Aasia Indeksirahasto Suomi Indeksirahasto

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOT

SELIGSON & CO RAHASTOT SELIGSON & CO RAHASTOT Liite rahastoesitteeseen AVAINTIETOESITTEET 1.11.2016 PASSIIVISET OSAKERAHASTOT Eurooppa Indeksirahasto Pohjois-Amerikka Indeksirahasto Aasia Indeksirahasto Suomi Indeksirahasto

Lisätiedot

AVAINTIETOESITE SIJOITUSRAHASTO AKTIA EUROPE SMALL CAP, OSUUSLAJIT JA -SARJAT A, B, C JA D

AVAINTIETOESITE SIJOITUSRAHASTO AKTIA EUROPE SMALL CAP, OSUUSLAJIT JA -SARJAT A, B, C JA D AVAINTIETOESITE 02/2018 Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston

Lisätiedot

Eufex Aegis Erikoissijoitusrahaston sulautuminen EPL Korko Sijoitusrahastoon

Eufex Aegis Erikoissijoitusrahaston sulautuminen EPL Korko Sijoitusrahastoon TIEDOTE 1 Eufex Aegis Erikoissijoitusrahaston sulautuminen EPL Korko Sijoitusrahastoon Sulautumisen syyt Sulautumisen seuraukset Elite Varainhoito Oy selkeyttää rahastovalikoimaansa yhdistämällä kaksi

Lisätiedot

Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy Helsinki 26. elokuuta 2014

Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy Helsinki 26. elokuuta 2014 Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy Helsinki 26. elokuuta 2014 Sijoitusrahasto Handelsbanken Eurooppa Selective -rahaston osuudenomistajille Pyrimme keskittämään ja tehostamaan rahastotoimintaa Handelsbankenissa.

Lisätiedot

Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy Helsinki 26. elokuuta 2014

Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy Helsinki 26. elokuuta 2014 Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy Helsinki 26. elokuuta 2014 Sijoitusrahasto Handelsbanken Pohjoismaat Selective -rahaston osuudenomistajille Pyrimme keskittämään ja tehostamaan rahastotoimintaa Handelsbankenissa.

Lisätiedot

Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy Helsinki 26. elokuuta 2014

Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy Helsinki 26. elokuuta 2014 Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy Helsinki 26. elokuuta 2014 Sijoitusrahasto Handelsbanken Eurooppa Aggressiivinen -rahaston osuudenomistajille Pyrimme keskittämään ja tehostamaan rahastotoimintaa Handelsbankenissa.

Lisätiedot

Tammikuu Aalto Varovainen Sijoitusrahasto sulautuu Elite Korko Sijoitusrahastoon.

Tammikuu Aalto Varovainen Sijoitusrahasto sulautuu Elite Korko Sijoitusrahastoon. ASIAKASTIEDOTE 1 (4) Tammikuu 2018 Arvoisa Asiakkaamme, Aalto Varovainen Sijoitusrahasto sulautuu Elite Korko Sijoitusrahastoon. Elite Rahastohallinto Oy selkeyttää rahastovalikoimaansa siten, että Aalto

Lisätiedot

AKTIA PROFIILIPALVELU SALKKU 5

AKTIA PROFIILIPALVELU SALKKU 5 AKTIA PROFIILIPALVELU SALKKU 5 Kehittyneiden markkinoiden osakkeet Aktia Capital, Aktia Nordic, Aktia Nordic Small Cap, Aktia Nordic Micro Cap, Aktia Eurooppa, Aktia Europe Small Cap, Aktia America, Nomura

Lisätiedot

AVAINTIETOESITE. Tavoitteet ja sijoituspolitiikka. Riski-tuottoprofiili

AVAINTIETOESITE. Tavoitteet ja sijoituspolitiikka. Riski-tuottoprofiili AVAINTIETOESITE 6/2018 Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston

Lisätiedot

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE MERKINTÄLOMAKE Fourton Rahastoyhtiön rahastoja voitte merkitä kaksi kertaa kuukaudessa. Merkintäpäivät ovat jokaisen kuukauden 15. päivä ja viimeinen pankkipäivä. Jos 15. päivä ei ole pankkipäivä, merkintäpäivä

Lisätiedot

Aalto Tasapainoinen Sijoitusrahasto sulautuu Elite Trendi Sijoitusrahastoon.

Aalto Tasapainoinen Sijoitusrahasto sulautuu Elite Trendi Sijoitusrahastoon. ASIAKASTIEDOTE 1 (4) Arvoisa Asiakkaamme, Aalto Tasapainoinen Sijoitusrahasto sulautuu Elite Trendi Sijoitusrahastoon. Elite Rahastohallinto Oy selkeyttää rahastovalikoimaansa siten, että Aalto Tasapainoinen

Lisätiedot

AKTIA PROFIILIPALVELU SALKKU 5

AKTIA PROFIILIPALVELU SALKKU 5 AKTIA PROFIILIPALVELU SALKKU 5 Kehittyneiden markkinoiden osakkeet Aktia Capital, Aktia Nordic, Aktia Nordic Small Cap, Aktia Eurooppa, Aktia Europe Small Cap, Aktia America, Nomura Japan Strategic Value

Lisätiedot

Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy Helsinki 31. heinäkuuta 2014

Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy Helsinki 31. heinäkuuta 2014 Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy Helsinki 31. heinäkuuta 2014 Sijoitusrahasto Handelsbanken Eläke 80 Active -rahaston osuudenomistajille Pyrimme keskittämään ja tehostamaan rahastotoimintaa Handelsbankenissa.

Lisätiedot

SILVER AND GOLD MERKINTÄLOMAKE

SILVER AND GOLD MERKINTÄLOMAKE MERKINTÄLOMAKE Tervetuloa Zenito Silver and Gold -sijoitusrahaston osuudenomistajaksi Zenito Silver and Gold -sijoitusrahastoa voi merkitä jokaisena pankkipäivänä Suomessa. Voit merkitä Zenito Silver and

Lisätiedot

AVAINTIETOESITE. Tavoitteet ja sijoituspolitiikka. Riski- ja tuottoprofiili

AVAINTIETOESITE. Tavoitteet ja sijoituspolitiikka. Riski- ja tuottoprofiili AVAINTIETOESITE Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTOT AUREJÄRVI EUROPEAN SMALL & MID CAP JA AUREJÄRVI BEST GLOBAL IDEAS

SIJOITUSRAHASTOT AUREJÄRVI EUROPEAN SMALL & MID CAP JA AUREJÄRVI BEST GLOBAL IDEAS MERKINTÄLOMAKE 1 (5) SIJOITUSRAHASTOT AUREJÄRVI EUROPEAN SMALL & MID CAP JA AUREJÄRVI BEST GLOBAL IDEAS Aurejärvi Varainhoito Oy:n (jäljempänä Rahastoyhtiö ) hallinnoimaa Sijoitusrahasto Aurejärvi European

Lisätiedot

Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy Helsinki 26. elokuuta 2014

Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy Helsinki 26. elokuuta 2014 Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy Helsinki 26. elokuuta 2014 Sijoitusrahasto Handelsbanken Yrityskorko (SEK) -rahaston osuudenomistajille Pyrimme keskittämään ja tehostamaan rahastotoimintaa Handelsbankenissa.

Lisätiedot

JOM SILKKITIE -SR, RAHASTO-OSUUDEN ARVO ( ) 280,67

JOM SILKKITIE -SR, RAHASTO-OSUUDEN ARVO ( ) 280,67 JOM Silkkitie -sijoitusrahaston arvo oli elokuun lopussa 280,67 eli kuukauden aikana rahaston arvo nousi +1,84 %. Vuoden alusta tuottoa oli elokuun lopussa kertynyt +18,30 %. Rahaston aloituksesta 31.7.2009

Lisätiedot

MERKINTÄLOMAKE ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB METSÄ A

MERKINTÄLOMAKE ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB METSÄ A MERKINTÄLOMAKE ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB METSÄ A Rahaston minimimerkintä (A-sarja) on 5 000 euroa. Rahasto-osuuksien merkintä tapahtuu toimittamalla täytetty ja allekirjoitettu merkintälomake alla olevaan

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

RAHASTOJEN MERKINTÄLOMAKE

RAHASTOJEN MERKINTÄLOMAKE RAHASTOJEN MERKINTÄLOMAKE Osakerahastot Sijoitusrahasto UB Amerikka A Nordea FI83 1596 3000 0406 85 Pohjola FI63 5780 1020 0153 95 Danske FI76 8000 1771 0298 58 Sijoitusrahasto UB EM Infra A Nordea FI33

Lisätiedot

JOM Rahastot. Aasiantuntevaa sijoittamista vuodesta 2009

JOM Rahastot. Aasiantuntevaa sijoittamista vuodesta 2009 JOM Rahastot Aasiantuntevaa sijoittamista vuodesta 2009 JOM Rahastoyhtiö Oy on suomalainen boutique -rahastoyhtiö, joka hallinnoi kahta Aasian osakemarkkinoille sijoittavaa sijoitusrahastoa. JOM Silkkitie

Lisätiedot

RAHASTOJEN MERKINTÄLOMAKE

RAHASTOJEN MERKINTÄLOMAKE RAHASTOJEN MERKINTÄLOMAKE Osakerahastot Sijoitusrahasto UB Amerikka A Nordea FI83 1596 3000 0406 85 Pohjola FI63 5780 1020 0153 95 Danske FI76 8000 1771 0298 58 Sijoitusrahasto UB Eurooppa A Nordea FI61

Lisätiedot

RAHASTOJEN MERKINTÄLOMAKE

RAHASTOJEN MERKINTÄLOMAKE RAHASTOJEN MERKINTÄLOMAKE Osakerahastot Sijoitusrahasto UB Amerikka A Nordea FI83 1596 3000 0406 85 Pohjola FI63 5780 1020 0153 95 Danske FI76 8000 1771 0298 58 Sijoitusrahasto UB Eurooppa A Nordea FI61

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka. Riski-tuottoprofiili

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka. Riski-tuottoprofiili Avaintietoesite Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Tämä markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen

Lisätiedot

erikoissijoitusrahasto investium osakevarainhoito

erikoissijoitusrahasto investium osakevarainhoito erikoissijoitusrahasto investium osakevarainhoito Erikoissijoitusrahasto Investium Osakevarainhoito hyödyntää kansainvälisesti erityisen ansioituneita salkunhoitajia ja kustannustehokasta indeksisijoittamista.

Lisätiedot

GRIT RAHASTOYHTIÖ OY MERKINTÄLOMAKE, HENKILÖASIAKAS

GRIT RAHASTOYHTIÖ OY MERKINTÄLOMAKE, HENKILÖASIAKAS MERKINTÄLOMAKE, HENKILÖASIAKAS ASIAKKAAN TIEDOT Henkilötunnus Sukunimi, etunimi Kansalaisuus Vajaavaltaisen henkilön puolesta toimivan henkilön nimi ja henkilötunnus Maa (mikäli muu kuin Suomi) Osoite

Lisätiedot

ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY MERKINTÄLOMAKE, HENKILÖASIAKAS

ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY MERKINTÄLOMAKE, HENKILÖASIAKAS MERKINTÄLOMAKE, HENKILÖASIAKAS ASIAKKAAN TIEDOT Henkilötunnus Sukunimi, etunimi Kansalaisuus Vajaavaltaisen henkilön puolesta toimivan henkilön nimi ja henkilötunnus Maa (mikäli muu kuin Suomi) Osoite

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Rahastosulautuminen - Handelsbanken Brasilia

Rahastosulautuminen - Handelsbanken Brasilia Lokakuu 2018 Rahastosulautuminen - Handelsbanken Brasilia Käymme säännöllisesti läpi rahastovalikoimaamme varmistaaksemme hyvän valikoiman sinulle osuudenomistajana. Tästä johtuen olemme päättäneet sulauttaa

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL Hyödyke Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 17.6.-31.12.2013 EPL Hyödyke 2013.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 Rahastotyyppi Raaka-ainerahasto 1 kuukausi 0.57% Toiminta alkanut 2009.06.01 3 kuukautta

Lisätiedot

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka. Riski-tuottoprofiili

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka. Riski-tuottoprofiili Avaintietoesite Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Tämä markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen

Lisätiedot

SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA

SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on 12.6.2014 päättänyt toteuttaa yhtiön hallinnoimissa issa alempana ilmenevät sulautumiset. Sulautuva

Lisätiedot

JOM Rahastoyhtiö Oy Virallinen Rahastoesite

JOM Rahastoyhtiö Oy Virallinen Rahastoesite JOM Rahastoyhtiö Oy Virallinen Rahastoesite 2.1.2018 JOM Silkkitie Aasia -sijoitusrahasto JOM Komodo Indonesia -sijoitusrahasto Tämä rahastoesite on voimassa 2.1.2018 lähtien. Esite sisältää tietoa JOM

Lisätiedot

JOM SILKKITIE -SR, RAHASTO-OSUUDEN ARVO ( ) 282,11. Rahaston toiminta alkanut Tuotto viimeisimmän kuukauden aikana -0,93 %

JOM SILKKITIE -SR, RAHASTO-OSUUDEN ARVO ( ) 282,11. Rahaston toiminta alkanut Tuotto viimeisimmän kuukauden aikana -0,93 % JOM SILKKITIE -SIJOITUSRAHASTO JOM Silkkitie -sijoitusrahaston arvo oli kesäkuun lopussa 282,11 eli kuukauden aikana rahaston arvo laski -0,93 %. Rahaston aloituksesta 31.7.2009 tuottoa on kertynyt +182,11

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

UB SMART ERIKOISSIJOITUSRAHASTO

UB SMART ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- Laadukasta varainhoitoa rahastomuodossa Erikoissijoitusrahasto UB Smart UB Smart on erikoissijoitusrahasto, jonka varat sijoitetaan kansainvälisille

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

JOM SILKKITIE -SIJOITUSRAHASTO

JOM SILKKITIE -SIJOITUSRAHASTO JOM Silkkitie -sijoitusrahaston arvo oli huhtikuussa lopussa 279,70, eli kuukauden aikana rahaston arvo nousi +2,38 %. 12 kuukauden tuotto oli huhtikuun lopussa +25,30 % ja kuuden kuukauden tuotto +14,73

Lisätiedot

AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO

AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- UB Amerikka patentoidulla sijoitusprosessilla tuloksiin UB Amerikka on Yhdysvaltain osakemarkkinoille sijoittava rahasto, jonka salkunhoidossa

Lisätiedot

JOM SILKKITIE AASIA -SR, RAHASTO-OSUUDEN ARVO ( ) 273,47. Rahaston toiminta alkanut Tuotto viimeisimmän kuukauden aikana +4,85 %

JOM SILKKITIE AASIA -SR, RAHASTO-OSUUDEN ARVO ( ) 273,47. Rahaston toiminta alkanut Tuotto viimeisimmän kuukauden aikana +4,85 % JOM SILKKITIE AASIA -SIJOITUSRAHASTO JOM Silkkitie Aasia -sijoitusrahaston arvo oli toukokuun lopussa 273,47 eli kuukauden aikana rahaston arvo nousi +4,85 %. Rahaston aloituksesta 31.7.2009 tuottoa on

Lisätiedot

ASIAKKAAN SIJOITUSKOKEMUS JA VAROJEN ALKUPERÄ YRITYKSET JA MUUT YHTEISÖT

ASIAKKAAN SIJOITUSKOKEMUS JA VAROJEN ALKUPERÄ YRITYKSET JA MUUT YHTEISÖT ASIAKKAAN SIJOITUSKOKEMUS JA VAROJEN ALKUPERÄ YRITYKSET JA MUUT YHTEISÖT Sijoituspalvelua UB-konsernissa tarjoavan yhtiön (jäljempänä UB ) on sijoituspalvelulain ja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen

Lisätiedot

JOM SILKKITIE AASIA -SR, RAHASTO-OSUUDEN ARVO ( ) 243,48

JOM SILKKITIE AASIA -SR, RAHASTO-OSUUDEN ARVO ( ) 243,48 JOM Silkkitie Aasia -sijoitusrahaston arvo oli maaliskuun lopussa 243,48 eli kuukauden aikana rahaston arvo nousi +5,58 %. Rahaston aloituksesta 31.7.2009 tuottoa on kertynyt 143,48 % eli vuositasolla

Lisätiedot

JOM SILKKITIE AASIA -SR, RAHASTO-OSUUDEN ARVO ( ) 268,91. Rahaston toiminta alkanut Tuotto viimeisimmän kuukauden aikana +1,54 %

JOM SILKKITIE AASIA -SR, RAHASTO-OSUUDEN ARVO ( ) 268,91. Rahaston toiminta alkanut Tuotto viimeisimmän kuukauden aikana +1,54 % JOM SILKKITIE AASIA -SIJOITUSRAHASTO JOM Silkkitie Aasia -sijoitusrahaston arvo oli tammikuun lopussa 268,91 eli kuukauden aikana rahaston arvo nousi +1,54 %. Rahaston aloituksesta 31.7.2009 tuottoa on

Lisätiedot

JOM SILKKITIE AASIA -SR, RAHASTO-OSUUDEN ARVO ( ) 227,12

JOM SILKKITIE AASIA -SR, RAHASTO-OSUUDEN ARVO ( ) 227,12 JOM Silkkitie Aasia -sijoitusrahaston arvo oli toukokuun lopussa 227,12 eli kuukauden aikana rahaston arvo laski -4,37 %. Rahaston aloituksesta 31.7.2009 tuottoa on kertynyt 127,12 % eli vuositasolla tuotto

Lisätiedot

JOM SILKKITIE AASIA -SR, RAHASTO-OSUUDEN ARVO ( ) 264,83. Rahaston toiminta alkanut Tuotto viimeisimmän kuukauden aikana +0,30 %

JOM SILKKITIE AASIA -SR, RAHASTO-OSUUDEN ARVO ( ) 264,83. Rahaston toiminta alkanut Tuotto viimeisimmän kuukauden aikana +0,30 % JOM Silkkitie Aasia -sijoitusrahaston arvo oli joulukuun lopussa 264,83 eli kuukauden aikana rahaston arvo nousi +0,30 %. Rahaston aloituksesta 31.7.2009 tuottoa on kertynyt +164,83 %, eli vuositasolla

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto CapMan Nordic Property Income Fund MERKINTÄLOMAKE HENKILÖASIAKKAAT

Erikoissijoitusrahasto CapMan Nordic Property Income Fund MERKINTÄLOMAKE HENKILÖASIAKKAAT Erikoissijoitusrahasto CapMan Nordic Property Income Fund MERKINTÄLOMAKE HENKILÖASIAKKAAT Rahasto on avoinna merkinnöille neljänä merkintäpäivänä vuodessa: maaliskuun, kesäkuun, syyskuun ja joulukuun viimeisenä

Lisätiedot

Rahastosulautuminen - Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index

Rahastosulautuminen - Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index Lokakuu 2018 Rahastosulautuminen - Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index Käymme säännöllisesti läpi rahastovalikoimaamme varmistaaksemme hyvän valikoiman sinulle osuudenomistajana. Tästä johtuen olemme

Lisätiedot

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Rahamuseo 10.5.2011 Esityksen sisältö Yleiskatsaus sijoituskohteiden valikoimaan Sijoitustuotteiden keskeisiä ominaisuuksia

Lisätiedot

JOM SILKKITIE -SR, RAHASTO-OSUUDEN ARVO ( ) 255,76

JOM SILKKITIE -SR, RAHASTO-OSUUDEN ARVO ( ) 255,76 JOM Silkkitie -sijoitusrahaston arvo oli kesäkuun lopussa 255,76 eli kuukauden aikana rahaston arvo nousi +8,58 %. Vuoden alusta tuottoa oli kesäkuun lopussa kertynyt +7,80 %. Rahaston aloituksesta 31.7.2009

Lisätiedot

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Rahamuseo 2.11.2010 2.11.2010 Tero Oikarinen ja Johanna Örndahl Esimerkkejä suorista sijoituksista Osakkeet Korot Hyödykkeet

Lisätiedot

Rahastosulautuminen - Handelsbanken Amerikka Pienyhtiöt

Rahastosulautuminen - Handelsbanken Amerikka Pienyhtiöt Lokakuu 2018 Rahastosulautuminen - Handelsbanken Amerikka Pienyhtiöt Käymme säännöllisesti läpi rahastovalikoimaamme varmistaaksemme hyvän valikoiman sinulle osuudenomistajana. Tästä johtuen olemme päättäneet

Lisätiedot

Aasian ja koko maailman osakemarkkinoita heiluttivat maaliskuussa Fed:n koronnostoodotukset/toteutukset

Aasian ja koko maailman osakemarkkinoita heiluttivat maaliskuussa Fed:n koronnostoodotukset/toteutukset JOM SILKKITIE AASIA -SIJOITUSRAHASTO JOM Silkkitie Aasia -sijoitusrahaston arvo oli maaliskuun lopussa 255,63 eli kuukauden aikana rahaston arvo laski -5,46 %. Rahaston aloituksesta 31.7.2009 tuottoa on

Lisätiedot

Handelsbanken Venäjä rahasto sulautuu Handelsbanken EMEA Teema - rahastoon

Handelsbanken Venäjä rahasto sulautuu Handelsbanken EMEA Teema - rahastoon Lokakuu 2018 Handelsbanken Venäjä rahasto sulautuu Handelsbanken EMEA Teema - rahastoon Käymme säännöllisesti läpi rahastovalikoimaamme ja olemme päättäneet sulauttaa Handelsbanken Venäjä rahaston Handelsbanken

Lisätiedot

TIETOA ESTLANDER & PARTNERS -KONSERNISTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO

TIETOA ESTLANDER & PARTNERS -KONSERNISTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO TIETOA ESTLANDER & PARTNERS -KONSERNISTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO 1. Estlander & Partners Oy... 1 2. Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy...

Lisätiedot

Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto

Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto 1 Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond. 2 Rahastoyhtiö

Lisätiedot

JOM SILKKITIE AASIA -SR, RAHASTO-OSUUDEN ARVO ( ) 232,06

JOM SILKKITIE AASIA -SR, RAHASTO-OSUUDEN ARVO ( ) 232,06 JOM Silkkitie Aasia -sijoitusrahaston arvo oli heinäkuun lopussa 232,06 eli kuukauden aikana rahaston arvo nousi +0,07 %. Rahaston aloituksesta 31.7.2009 tuottoa on kertynyt +132,06 % eli vuositasolla

Lisätiedot

JOM Rahastoyhtiö Oy. Virallinen Rahastoesite

JOM Rahastoyhtiö Oy. Virallinen Rahastoesite JOM Rahastoyhtiö Oy Virallinen Rahastoesite JOM Silkkitie -sijoitusrahasto 31.3.2017 s. 2 JOM Komodo -sijoitusrahasto 31.3.2017 s. 10 Tämä rahastoesite on julkaistu 20.4.2017 ja on voimassa toistaiseksi.

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB REAALIOMAISUUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB REAALIOMAISUUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB REAALIOMAISUUS Reaaliomaisuus tarjoaa mahdollisuuden päästä kilpailukykyiseen tuottoon keskimääräistä alhaisemmalla riskillä. Juuso Uski sijoitusjohtaja Erikoissijoitusrahasto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO FRONT SUOMI 31.12.2013 Y-tunnus: 2574013-6 SIJOITUSRAHASTO FRONT SUOMI SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2017 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Rahastosulautuminen - Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Obligaatio

Rahastosulautuminen - Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Obligaatio Lokakuu 2018 Rahastosulautuminen - Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Obligaatio Käymme säännöllisesti läpi rahastovalikoimaamme varmistaaksemme hyvän valikoiman sinulle osuudenomistajana. Tästä johtuen

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB REAALIOMAISUUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB REAALIOMAISUUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB REAALIOMAISUUS UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- Reaaliomaisuus tarjoaa mahdollisuuden päästä kilpailukykyiseen tuottoon keskimääräistä alhaisemmalla riskillä. Juuso Uski sijoitusjohtaja

Lisätiedot

Kuukausikommentti elokuu 2015 JOM SILKKITIE -SIJOITUSRAHASTO

Kuukausikommentti elokuu 2015 JOM SILKKITIE -SIJOITUSRAHASTO JOM SILKKITIE -SIJOITUSRAHASTO JOM Silkkitie -sijoitusrahaston arvo oli elokuun lopussa 214,50 eli kuukauden aikana rahaston arvo laski -16,41 %. 12 kuukauden tuotto oli elokuun lopussa -15,02 % ja kuuden

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto HCP Quant säännöt 12.2.2014

Erikoissijoitusrahasto HCP Quant säännöt 12.2.2014 1 Erikoissijoitusrahasto HCP Quant säännöt 12.2.2014 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto HCP Quant, ruotsiksi Specialplaceringsfonden HCP Quant ja englanniksi Non-UCITS HCP

Lisätiedot

JOM Rahastoyhtiö Oy. Virallinen Rahastoesite

JOM Rahastoyhtiö Oy. Virallinen Rahastoesite JOM Rahastoyhtiö Oy Virallinen Rahastoesite JOM Silkkitie -sijoitusrahasto 12.8.2015 s. 2 JOM Komodo -sijoitusrahasto 12.8.2015 s. 9 JOM SILKKITIE -SIJOITUSRAHASTO - RAHASTOESITE 12.8.2015 JOM SILKKITIE

Lisätiedot

JOM SILKKITIE -ERIKOISSIJOITUSRAHASTO

JOM SILKKITIE -ERIKOISSIJOITUSRAHASTO Aasiassa kurssikehitys oli elokuussa hyvin epäyhtenäistä, kun Kaakkois-Aasian maiden pörssit jatkoivat kiihtyvällä vauhdilla laskujaan, eikä kyseisten maiden heikkenevät valuutat auttaneet tilannetta.

Lisätiedot

Rahastojen valuaatio on parhaillaan seuraavanlainen: EV/EBITDA 7.6, PE 9.4, P/BV 1.3 ja osinko 2.9 %.

Rahastojen valuaatio on parhaillaan seuraavanlainen: EV/EBITDA 7.6, PE 9.4, P/BV 1.3 ja osinko 2.9 %. JOM SILKKITIE AASIA -SIJOITUSRAHASTO JOM Silkkitie Aasia -sijoitusrahaston arvo oli heinäkuun lopussa 237,81 eli kuukauden aikana rahaston arvo laski -4,14 %. Rahaston aloituksesta 31.7.2009 tuottoa on

Lisätiedot

ASIAKKAAN SIJOITUSKOKEMUS JA VAROJEN ALKUPERÄ YRITYKSET JA MUUT YHTEISÖT

ASIAKKAAN SIJOITUSKOKEMUS JA VAROJEN ALKUPERÄ YRITYKSET JA MUUT YHTEISÖT ASIAKKAAN SIJOITUSKOKEMUS JA VAROJEN ALKUPERÄ YRITYKSET JA MUUT YHTEISÖT Sijoituspalvelua UB-konsernissa tarjoavan yhtiön (jäljempänä UB ) on sijoituspalvelulain ja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen

Lisätiedot

JOM Rahastoyhtiö Oy. Virallinen Rahastoesite

JOM Rahastoyhtiö Oy. Virallinen Rahastoesite JOM Rahastoyhtiö Oy Virallinen Rahastoesite JOM Silkkitie -sijoitusrahasto 30.9.2015 s. 2 JOM Komodo -sijoitusrahasto 30.9.2015 s. 9 JOM SILKKITIE -SIJOITUSRAHASTO - RAHASTOESITE 30.9.2015 JOM SILKKITIE

Lisätiedot

Säästöpankki Aasia erikoissijoitusrahasto

Säästöpankki Aasia erikoissijoitusrahasto 1 Säästöpankki Aasia erikoissijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Aasia erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Asien specialplaceringsfond. 2 Rahastoyhtiö

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO Kansainväliset Kiinteistöt

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO Kansainväliset Kiinteistöt ERIKOISSIJOITUSRAHASTO Kansainväliset Kiinteistöt TITANIUM kansainväliset kiinteistöt on helppo ja tehokas ratkaisu hajautetusta kiinteistösijoittamisesta kiinnostuneille. Rahasto sopii monenlaisiin sijoitussalkkuihin

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- Erikoissijoitusrahasto UB Smart älykäs varainhoitorahasto UB Smart on erikoissijoitusrahasto, jonka varat sijoitetaan kansainvälisille

Lisätiedot

AJ EAB Value Hedge Sijoitusrahasto

AJ EAB Value Hedge Sijoitusrahasto elite RAHASTOESITE 18.2.2019 Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen nimi on AJ EAB Value Hedge Placeringsfond. Rahaston englanninkielinen nimi on AJ EAB

Lisätiedot

Merkinnän yhteydessä Rahastoyhtiölle toimitetaan merkintälomakkeen lisäksi asiakastietolomake liitteineen.

Merkinnän yhteydessä Rahastoyhtiölle toimitetaan merkintälomakkeen lisäksi asiakastietolomake liitteineen. MERKINTÄLOMAKE 1 (10) SIJOITUSRAHASTOT AUREJÄRVI EUROPEAN SMALL & MID CAP JA AUREJÄRVI BEST GLOBAL IDEAS Aurejärvi Varainhoito Oy:n (jäljempänä Rahastoyhtiö ) hallinnoimaa Sijoitusrahasto Aurejärvi European

Lisätiedot

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon vai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon vai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon vai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Paula Kirppu ja Tero Oikarinen Esityksen sisältö Yleiskatsaus sijoitustuotteiden markkinoihin

Lisätiedot

Säästäjän vaihtoehdot. Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012

Säästäjän vaihtoehdot. Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012 Säästäjän vaihtoehdot Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 14.11.2012 Terhi Lambert-Karjalainen Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

JOM SILKKITIE AASIA -SR, RAHASTO-OSUUDEN ARVO ( ) 260,83. Rahaston toiminta alkanut Tuotto viimeisimmän kuukauden aikana +2,03 %

JOM SILKKITIE AASIA -SR, RAHASTO-OSUUDEN ARVO ( ) 260,83. Rahaston toiminta alkanut Tuotto viimeisimmän kuukauden aikana +2,03 % JOM SILKKITIE AASIA -SIJOITUSRAHASTO JOM Silkkitie Aasia -sijoitusrahaston arvo oli huhtikuun lopussa 260,83 eli kuukauden aikana rahaston arvo nousi +2,03 %. Rahaston aloituksesta 31.7.2009 tuottoa on

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖ FUND MANAGEMENT. JOM Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen osuudenomistajien kokous

RAHASTOYHTIÖ FUND MANAGEMENT. JOM Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen osuudenomistajien kokous JOM Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen osuudenomistajien kokous 12.6.2018 Esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 3. Pöytäkirjantarkastajien (2 kpl) ja ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

RAHASTOJEN MERKINTÄLOMAKE

RAHASTOJEN MERKINTÄLOMAKE RAHASTOJEN MERKINTÄLOMAKE Osakerahastot Sijoitusrahasto UB Amerikka A Nordea FI83 1596 3000 0406 85 Pohjola FI63 5780 1020 0153 95 Danske FI76 8000 1771 0298 58 Sijoitusrahasto UB EM Infra A Nordea FI33

Lisätiedot

JOM Rahastoyhtiö Oy. JOM Silkkitie -sijoitusrahaston säännöt s. 2. JOM Komodo -sijoitusrahaston säännöt s. 5

JOM Rahastoyhtiö Oy. JOM Silkkitie -sijoitusrahaston säännöt s. 2. JOM Komodo -sijoitusrahaston säännöt s. 5 JOM Rahastoyhtiö Oy JOM Silkkitie -sijoitusrahaston säännöt s. 2 JOM Komodo -sijoitusrahaston säännöt s. 5 Finanssivalvonta on vahvistanut sijoitusrahastojen säännöt 6.3.2014, ja ne ovat voimassa 15.4.2014

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

E r i k o i s s i j o i t u s r a h a s t o D a n s k e I n v e s t E u r o p e E n h a n c e d I n d e x

E r i k o i s s i j o i t u s r a h a s t o D a n s k e I n v e s t E u r o p e E n h a n c e d I n d e x E r i k o i s s i j o i t u s r a h a s t o D a n s k e I n v e s t E u r o p e E n h a n c e d I n d e x Perusosakerahastot Sijoitusrahaston säännöt Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto

Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto 1 Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto Säännöt 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond.

Lisätiedot