Asemakaavan muutoksen selostus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asemakaavan muutoksen selostus"

Transkriptio

1 (tarkistus ) 1 TEKNIIKKAKESKUS KAAVOITUS Se03080up27.doc Seinäjoki UPPA 3.kaupunginosa, Seinäjoki kortteli 27 Kaavanro Asemakaavan muutos koskee: Seinäjoen kaupungin Upan (3) kaupunginosan korttelia nro 27 tonttia nro 5. Asemakaavan muutoksella muodostuu: Seinäjoen kaupungin Upan (3) kaupunginosan kortteli nro 27 osa. Asemakaavan muutoksen selostus 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Keskeinen sisältö Sijainti Asemakaavan muutoksen selostus koskee 9. päivänä syyskuuta 2008 päivättyä Seinäjoen kaavoitusyksikön laatimaa asemakaavakarttaa, kaavanumero Kaavanmuutoksella tarkistetaan tontin rakennusoikeutta hieman ylöspäin. Kaavanmuutoksen on toivottu mahdollistettavan asuinhuoneistojen rakentamisen osalle toisen kerrostalon maanpäällistä yhteiskäyttöistä kellaria. Rakennusoikeutta tontille on tarkoitus osoittaa yhteensä 4000 kem2. Asemakaava-alue sijaitsee Ylisentien ja Vapaudentien välisellä alueella. Seinäjoen Kauppaoppilaitoksen naapurissa.

2 2 Sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT TIIVISTELMÄ LÄHTÖKOHDAT ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Tilastolomake (TYVI) Sijaintikartta Ote Seinäjoen yleiskaavasta Ajantasakaavaote

3 2. TIIVISTELMÄ 3 Kaavanmuutosta alueelle on hakenut As. Oy Riihimarkki osoitteessa Ylisentie 9. Asunto-osakeyhtiö toivoo tontille lisättävän rakennusoikeutta, jotta he voisivat rakentaa kerrostalon (talo A) maanpäällisiin kellaritiloihin neljä asuinhuoneistoa. Samalla ajantasakaavan kerroslukumerkintä muutetaan vastaamaan nykyistä maankäyttö- ja rakennuslakia muuttamalla enimmäiskerrosluku kolme enimmäiskerrosluvuksi neljä. Kaavanmuutoksen kautta tullut lisärakennusoikeus on pitkälti nykytilanteen toteamista ja kaavamääräysten nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseksi muuttamista. Asemakaavan muutoksessa päivitetään kerrosluku maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseksi, jolloin nykyiset maanpäälliset kellarikerrokset voidaan käyttää pääkäyttötarkoituksen mukaisiksi tiloiksi. Kerrosluvun muutos ei siis merkitse rakennusten korottamista. Rakennusoikeuden lisäys kohdistuu olemassa oleviin tiloihin, joihin on mahdollista sijoittaa yhteensä 500 kam2 asuintiloja ja 500 kam2 yhteiskäyttöisiä, teknisiä ja varastotiloja. Myös autopaikkoja, liikennemelun suojausta ja pihan rakentamista koskevat asemakaavamääräykset on täsmennetty ehdotukseen. Tontilla on kaksi kerrostaloa, jotka ovat kerrosluvultaan neljäkerroksisia ja samankaltaisia massoiltaan. Molemmissa rakennuksissa on maanpäällinen kellari. Ajantasakaavan mukaan tontilla on nyt rakennusoikeutta 3000 kem2, joka on tontilla jo käytetty. Kaavanmuutoksella on tarkoitus osoittaa molempien kerrostalojen maanpäälliset kellaritilat rakennusoikeudellisiksi tiloiksi. Molempien kerrostalojen maanpäälliset kellarit ovat kooltaan n. 500 kem2. TALO A:n ja TALO B:n molempiin maanpinnan tasossa oleviin kellaritiloihin osoitetaan 250 kem2 varsinaista rakennusoikeutta ja sen lisäksi yhteistilojen rakentamista varten 250 kem2. Eli yhteensä maanpäällisiin kellareihin rakennusoikeutta tulee 500 kem2 ja yhteistilojen rakennusoikeudeksi tulee 500 kem2. Toisen kerrostalon (TALO B) maanpäällinen kellari on rinteessä siten, että kellarin takapihan puoli on melkein koko kerroksen verran maanpinnan alapuolella. Maanpäällinen kellari on yli puolet maanpinnan yläpuolella, joten nyt tällä kaavanmuutoksella osoitetaan myös TALO B:n maanpäälliseen kellariin rakennusoikeutta nykyvaatimuksen mukaisesti. Kaavanmuutoksen yhteydessä kaavamääräyksillä velvoitetaan asuntoyhtiön rakentamaan tarvittaessa pihaoleskelu. Asemakaavan muutosluonnosta on esitelty osallisille, luonnokset on pidetty nähtävänä ja niistä on pyydetty lausuntoja. Asemakaavan muutos laaditaan yleiskaavan periaatteiden mukaisesti. Kaavamuutoksella ei aiheudu oleellisia vaikutuksia ympäristöön.

4 4 3. LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Asemakaava-alue sijaitsee Upan kaupunginosassa korttelissa 27 tontilla 5. Tontti sijaitsee Seinäjoen keskustan eteläpuolella n.1 km päässä ydinkeskustasta Ylisentie varrella. Tontti rajautuu länsipuolelta Vapaudentiehen. Tonttiin itäpuolella sijaitsee Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Esitetyn kaavanmuutosalueen omistaa As. Oy Riihimarkki. Ajantasakaavassa muutosalue on asuinkerrostalojen korttelialuetta. Lähiympäristö on asuinkerrostalovaltaista aluetta. Muutosalue on yleiskaavassa kortteleiden osalta osoitettu asuinkerrostaloalueeksi Luonnonympäristö Maisemarakenne, maisemakuva Kaavanmuutosalueeseen kuuluu kerrostalotontti. Kaavoitettavaa aluetta on n ha Rakennettu ympäristö Kaupunkikuva Tontilla sijaitsee kaksi neljäkerroksista kerrostaloa, jotka on rakennettu vuosina (TALO A) 1969 ja (TALO B) Viereisellä tontilla on ajantasakaavassa opetustoimintaa palvelevien kortteleiden aluetta (YO). Kaava-alueen lähiympäristö on kaavoitettu asuinkerrostalojen korttelialueiksi.

5 5 Kuva: Tontin kerrostalojen lähiympäristö on valmiiksi rakennettua aluetta. Pohjoispuolella on pääasiassa asuinkerrostaloja, itäpuolella kauppaoppilaitos ja vasemmalla puolella sijaitsee Vapaudentie. Kuva: TALO A:n sisäpihan puoleinen julkisivu. Lisähuoneistoja on kaavailtu toiselle suojaisemmalle julkisivupuolelle. Kuva: TALO B:n sisäpihan puoleinen julkisivun osa. Maanpinnan taso nousee n m tontin länsipuolella. Työpaikat, elinkeinotoiminta Kaavamuutos ei aiheuta muutoksia alueella toimivien yrittäjien toimintaan. Virkistys Liikenne Kaavamuutoksella ei ole vaikutusta kaupunginosan virkistysalueisiin. Kaavamuutosalue ei muuta olemassa olevaa katu- ja liikenneverkostoa.

6 6 Tekninen huolto Ympäristöhäiriöt Kuva: Kaavanmuutoksen yhteydessä selvitettiin myös pihajärjestelyt ja tarkistettiin myös autopaikoitusvaatimusta nyt 1.05 ap/asunto. Alueella on kunnallinen vesi-, viemäriverkosto, sekä kaukolämpö. Kaavamuutoksesta ei aiheudu ympäristöhäiriöitä Maanomistus Kaavan muutosalue on yksityisen asunto-osakeyhtiön omistuksessa.

7 3.2 Suunnittelutilanne Seutukaava /maakuntakaava Maakuntakaava on vahvistettu Koko maakuntakaavaa koskeva yleinen suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa alueidenkäytön suunnittelussa ja maankäytön aluevarauksia tehtäessä on varauduttava selvittämään kehittämismahdollisuudet koskien korkeatasoisia valtakunnallisia liikenneyhteyksiä, jossa erityisesti pääteiden liikenteen sujuvuus ja liikenneturvallisuuden parantaminen sekä raideliikenteen kehittäminen on otettava huomioon. Kaavassa alueella on merkintä C: Suunnittelumääräys: Maakuntakeskuksen keskustatoimintojen aluetta kehitetään myös kuntien yleis- ja asemakaavoissa yhtenäisesti, joissa myös aluerajaukset ja varaukset osoitetaan. Vähittäiskaupan suuryksiköiden mitoitus ja sijainti määritellään kuntien yleis- ja asemakaavoissa.

8 Yleiskaava Seinäjoen yleiskaava on hyväksytty Kaava-alueella on AK - merkintä. AK Kerrostalovaltainen asuntoalue määritellään seuraavasti: Alue tulee kaavoittaa niin, että aluetehokkuus on 0,20 0,40, ja vähintään 2/3 alueen kerrosalasta on sijoitettava kerrostaloihin. Enintään 15 % alueen kerrosalasta voidaan varata sellaista elinkeinotoimintaa varten, joka ei aiheuta melua tai muuta merkittävää häiriötä asutukselle Voimassa oleva asemakaava Alueella on voimassa vahvistettu asemakaava Rakennusjärjestys Rakennusjärjestys on hyväksytty ja on voimassa lähtien Pohjakartta Vuodelta 1937 olevaa pohjakarttaa on tarkistettu viimeksi vuonna Rakennuskiellot Asemakaavanmuutosalueella ei ole rakennuskieltoa.

9 4 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavamuutoksen suunnittelutarve As Oy Riihimarkki hakee kaavanmuutosta Upan kaupunginosassa omistamalleen tontille. Kaavanmuutoksella anotaan 250 kem2 lisärakennusoikeutta toiseen kerrostaloon neljän lisähuoneiston rakentamiseksi maantasossa oleviin nyt vajaakäytöllä oleviin yhteistiloihin. Samalla kaavanmuutoksella tarkistetaan myös tontin toisen kerrostalon osalta nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset kerrosalatulkinnat. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Tela Asemakaavan muutoshankkeesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä luonnokset. Kaavan muutoksen tavoitteet on hyväksytty teknisessä lautakunnassa ja asemakaavan muutosluonnoksen vaihtoehdot ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä Asemakaavan muutosluonnosta on esitelty osallisille, luonnokset on pidetty nähtävänä ja niistä on pyydetty lausuntoja. Saatujen kommenttien perusteella alueen asemakaavan suunnittelua on jatkettu yhdessä hakijan kanssa. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Asemakaavamuutoksesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta on tiedotettu kaavoituspäätöksen ja luonnosten esittelyn yhteydessä. Asemakaavan muutosluonnos on pidetty nähtävänä välisen ajan ja siitä on pyydetty tarkistuslausunnot. Luonnoksesta ei ole jätetty muistutuksia. Asemakaavaehdotus on laadittu hakijan täsmentämien suunnitelmien mukaisesti. Luonnosvaiheen nähtävillä pidon jälkeen on tehty muutamia tarkistuksia kaavaan. Kaavaluonnoksen rakennusoikeus 2000 ( ) kem2/ kerrostalo on tarkennettu siten, että varsinaista rakennusoikeutta kerrostaloon osoitetaan 1750 kem2 ja yhteistiloja varten osoitetaan lisäksi 250 kem2. Tontin Vapaudentien puoleiselle sivulle on lisätty meluaitavelvoite tontin omistajan toimesta toteutettavaksi. Samoin istutusvelvoite Vapaudentien varteen on lisätty luonnosvaiheen kuulemisen jälkeen Osalliset Suunnittelualueen maanomistajat Lähialueiden asukkaat ja maanomistajat. Kaupungin viranomaiset: Tilapalvelut, Rakennusvalvonta, Seinäjoen Energia, Vesi- ja viemärilaitos ja Palo- ja pelastustoimi, Kunnallistekniikka sekä Ympäristölautakunta.

10 10 Valtion- ja muut viranomaiset: Ympäristökeskus, Vireilletulo Asemakaavamuutoksen vireilletulosta on tiedotettu osallisille laatimisvaiheen kuulemismenettelyn yhteydessä Asemakaavan tavoitteet Kaavanmuutoksella on tarkoitus luoda paremmat edellytykset hyödyntää kerrostalojen vajaakäytössä olevia tiloja. Kaavamerkinnät päivitetään nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiksi. 5. ASEMAKAAVANMUUTOKSEN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Mitoitus Suunnitelman kokonaisrakennusoikeus on 3500 kem2 ja lisäksi yhteistiloja voi rakentaa 500 kem2 eli yhteensä 4000 kem2. Alueen kokonaispinta-ala on yhteensä 0.58 Ha. ASUNTORAKENTAMINEN AK 0, ,00 100,00 0, ,0 0,0 0, Summa: 0,576 Ha 100,00% 100,00 0,69 ka 4000,0 0,0 0,00 Ha 1000 m2 Vertailu: 5 763,0 m2 100,00 100,00 Yhteensä: 0,576 Ha 100,00% 100,00% 4000 m2 0 m2 0,000 Ha 1000m2 5763,0 m2 100,00% 100,00% 0m2 5.3 Aluevaraukset 5.6 Kaavamerkinnät ja -määräykset Ympäristöministeriön antama asetus Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa kaavoissa käytettävistä merkinnöistä tuli voimaan Kaavamerkinnöissä on käytetty pääosiltaan vahvistetussa asemakaavassa olleita merkintöjä.

11 11 6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteuttaminen ja ajoitus Kaupungilla ei ole alueeseen kohdistuvia muita toimenpiteitä. SEINÄJOEN KAUPUNKI Kaavoitus Jari Vähätiitto kaavoitusarkkitehti Hilkka Jaakola kaavoituspäällikkö

JOUPPI 13. kaupunginosa, Jouppi, Kortteli nro 59 osa.

JOUPPI 13. kaupunginosa, Jouppi, Kortteli nro 59 osa. JOUPPI 13. kaupunginosa, Jouppi, Kortteli nro 59 osa. Diaarinumero 1911/2010 Toimielinkäsittely Kaupunginvaltuusto 24.5.2010 Kaavanumero 13050 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan selostus, joka koskee 23.

Lisätiedot

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet.

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. 24.06.2014 Diaarinumero 424/2012 Toimielinkäsittely Kaavanumero 05052 KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 213 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 10.8.2010, tarkistukset 4.10.2010, 2.12.2010, 11.1.2012, 6.3.2012 ja 25.5.2012.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 19.9.2013 (Täydennetty 12.2.2014) 1(20) Diaarinumero 899/2012 Toimielinkäsittely Kaup.valt 3.3.2014 Kaavanumero 08036 KASPERI 8. kaupunginosa, Kasperi, kortteli nro 13 (osa) sekä katualueen osa. ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 16. päivänä toukokuuta 2014 päivättyä ja 6.10.2014 muutettua (lausunnot) asemakaavakarttaa. Lampuodintie (19/2013) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavanmuutos

Lisätiedot

VIKBYN YRITYSALUE, Kaavaselostus Kaavoitusosasto 23.5.2013 Kaava hyväksytty kunnanvaltuustossa XX.XX.2013 XX

VIKBYN YRITYSALUE, Kaavaselostus Kaavoitusosasto 23.5.2013 Kaava hyväksytty kunnanvaltuustossa XX.XX.2013 XX VIKBYN YRITYSALUE Kaavaselostus Kaavoitusosasto 23.5.2013 Kaava hyväksytty kunnanvaltuustossa XX.XX.2013 XX VIKBYN YRITYSALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 1 VIKBYN YRITYSALUE, KORTTELI

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS KALERVONKATU 8 KAAVATUNNUS 02:119 KAAVAN PÄIVÄYS 21.2.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 28.2.2013 02:119 / KALERVONKATU

Lisätiedot

180 Sepänkylä. Asemakaavan muutos korttelissa 602. Kaavoitusosasto 1:2 000. Kaavaehdotus 5.11.2014. Hyväksytty kunnanvaltuustossa

180 Sepänkylä. Asemakaavan muutos korttelissa 602. Kaavoitusosasto 1:2 000. Kaavaehdotus 5.11.2014. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 180 Sepänkylä Asemakaavan muutos korttelissa 602 Kaavoitusosasto 1:2 000 Kaavaehdotus 5.11.2014 Hyväksytty kunnanvaltuustossa._.201_ Sisällys 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Asemakaavan perustiedot

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

10.03.2014. Asemakaavaselostus ÄHTÄRI. Keskustaajaman kortteli 2 (osa) asemakaavan muutos. Arkkitehti- ja insinööritoimisto MOTIIVI OY

10.03.2014. Asemakaavaselostus ÄHTÄRI. Keskustaajaman kortteli 2 (osa) asemakaavan muutos. Arkkitehti- ja insinööritoimisto MOTIIVI OY 10.03.2014 Asemakaavaselostus ÄHTÄRI Keskustaajaman kortteli 2 (osa) asemakaavan muutos 2 (19) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavaselostus koskee 10.03.2014 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori Hyvinkään kaupungin 05. kaupunginosan korttelia 464 koskeva asemakaavan muutos 05:080 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 14.10.2014 KOY DONNERINTORI

Lisätiedot

ASEMAKAAVASELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan tarkoitus

ASEMAKAAVASELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan tarkoitus ASEMAKAAVASELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavan muuttamista: Länsi-Turunmaan kaupunki, Korppoon kunta-alue kortteli 5 osa virkistysalueesta Kaavamuutoksen

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 11.3.2015 2

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS As Oy Tulliportinkatu 27 30.4.2014 VIREILLETULOSTA ILMOITETTU: 5.6.2013 HYVÄKSYMISKÄSITTELY: KAAVANLAATIJA:

Lisätiedot

KERAVA 3. SOMPIO VESILAITOKSEN TONTTI ASEMAKAAVAN MUUTOS (2293) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 5.8.2015 päivättyä kaavakarttaa

KERAVA 3. SOMPIO VESILAITOKSEN TONTTI ASEMAKAAVAN MUUTOS (2293) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 5.8.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVA 3. SOMPIO VESILAITOKSEN TONTTI ASEMAKAAVAN MUUTOS (2293) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 5.8.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 19.8.2015

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ A S E M A K A A V A N S E L O S T U S ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 29 TONTEILLE 1, 2, 3 JA 7 KORTTELIN 30 TONTILLE 4 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEILLE Kaavatunnus 09:069 LÄNSIVÄYLÄ KAAVAN

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VÄINÖNKADUN JA YLIOPISTONKADUN KULMAUS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VÄINÖNKADUN JA YLIOPISTONKADUN KULMAUS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KATUALUEEN SEKÄ 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 47 TONTTIEN 5, 6, 7, 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS VÄINÖNKADUN JA YLIOPISTONKADUN KULMAUS KAAVATUNNUS 03:105

Lisätiedot

Akm 193: Kalkankankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos

Akm 193: Kalkankankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos Akm 193: Kalkankankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee 37. kaupunginosan, Kalkankangas, kortteleita 3701 ja 3702 sekä suojaviher- ja katualuetta. ASEMAKAAVASELOSTUS 25.8.2005

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS HYVINKÄÄN KAUPUNKI TARJOUSTALON KESKUSVARASTON LAAJENNUS KAAVA 24:009 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 11.4.2006 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI 15.4.2003 Tekninen palvelukeskus Kaavoitus- ja maankäyttö

RAAHEN KAUPUNKI 15.4.2003 Tekninen palvelukeskus Kaavoitus- ja maankäyttö RAAHEN KAUPUNKI 15.4.2003 Tekninen palvelukeskus Kaavoitus- ja maankäyttö Akm 181: Asemakaavan muutos, joka koskee 17. kaupunginosan, kortteleita 4,5,6 ja 7 sekä katualuetta Varastokadun alueen asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / JOKA KOSKEE 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIA 4 SEKÄ OSAA MÅTTISENKADUN KATUALUEESTA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / JOKA KOSKEE 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIA 4 SEKÄ OSAA MÅTTISENKADUN KATUALUEESTA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / JOKA KOSKEE 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIA 4 SEKÄ OSAA MÅTTISENKADUN KATUALUEESTA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos, joka koskee 17.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.6.2014 1(35) Diaarinumero 815/2011 Toimielinkäsittely Kaup.valt 25.8.2014 Kaavanumero 01098 KESKUSTA 1. kaupunginosa, Keskusta, korttelit nro 21 (osa), 23 (osa), 24 ja 25 (osa) sekä tori-, katu- ja kevyenliikenteen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 444, tontti 10. Vireilletulo: Maankäyttölautakunta 29.1.2014 6

ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 444, tontti 10. Vireilletulo: Maankäyttölautakunta 29.1.2014 6 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 15.4.2014 tarkistettu 18.8.2014 Kunta: Kaavan nimi: Mäntsälä ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 444, tontti 10 Hankenumero: 239 Vireilletulo: Maankäyttölautakunta 29.1.2014 6 Käsittely:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA : TEHDASKYLÄNKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RHIMÄKI HIRSIMÄKI JA MATTILA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 0 PÄIVÄTTYÄ JA 00 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tupalantien kulma. Kansikuva

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tupalantien kulma. Kansikuva ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tupalantien kulma 8.5.2014 Asemakaavan muutos Diaarinumero TEKNINEN 2067/2011 Kaavatunnus 010096 Kansikuva Vireilletulosta ilmoittaminen 7.3.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

50. kaupunginosa, Lintuvaara Osa korttelia 50102 Asemakaavan muutos. Asemakaavan muutoksen selostus

50. kaupunginosa, Lintuvaara Osa korttelia 50102 Asemakaavan muutos. Asemakaavan muutoksen selostus Lintukorpi II 50. kaupunginosa, Lintuvaara Osa korttelia 50102 Asemakaavan muutos Asianumero 591/10.02.03/2011 Aluenumero 112410 Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee

Lisätiedot