KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA"

Transkriptio

1 HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINGIN KAUPUNGIN HANKINTATOIMISTO 1964

2 Vuosi ja kuukausi AJANLUVUNMUKAINEN HAKEMISTO HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISEEN ASETUSKOKOELMAAN VUODELTA Marraskuu Huhtikuu Marraskuu Maaliskuu Joulukuu 1963 Tammikuu Päivä Asetuksen numero Helsingin kaupungin kuvataidetoimikunnan toimintaohjeet; kaupunginhallituksen vah 'Vistamat Tilitysvuokrajärjestelmän tarpstaminen; kaupunginhallituksen päätös. Kansaneläkkeiden sitominen elinkustannuksiin; valtioneuvoston päätös 30 Palkkahinnoittelu Helsingin kaupungin ja Helsingin kunnallisten työntekijäin ja viranhaltijain keskusjärjestö r. y:n välillä; palkka~autakunnan ja Helsingin kunnallisten työntekijäin ja viranhaltijain keskusjärjestö r. y:n allekirjoittama Helsingin kaupungin huoltolautakunnan alaisten työtupien huoltosuhteessa työskenteleviä koskeva järjestyssääntö; huol tolautakunnan vahvistama.. Komiteat; kaupunginhallituksen päätös 1 Eräiden kuntien sosiaalihuollon hallintoa koskevan tiedonannon julkaiseminen; sosiaaliministeriön päätös. 2 Helsingin kaupungin lastentarhain lautakun nan ja sen alaisten laitosten ohjesäännön muutos; sosiaaliministeriön vahvistama 3 Yirkasäännön muutos; kaupunginvaltuuston vahvistama. 4 Työaikalain alaisten viranhaltijain yöt yön hyvittäminen; kaupunginvaltuuston päätös 5 Väestönsuojelutoimiston johtosääntö; kaupunginvaltuuston vahvistama 6 Kuntien ryhniitys kansaneläkelain mukaise tukiosan maksamista varten; valtjoneuvoston päätös. ~. 7 Asetus eräiden poliisitoimi en perustamisesta tai muuttamisesta 8 Työaikalain alaisten viranhaltijain yötyön hyvittäminen; kaupunginhallituksen Päätösl 5 I

3 IV Tammikuu " " Helmikuu " " " " " " " " " " " " " " KaupUngin vaakunan käyttö sekä kaupungin virastojen ja laitosten virkapuvut; kaupunginhallituksen päätös. Kaupungin kiinteistö- ja maakirjanpidon uudelleen järj estäminen: kaupunginhalli - tuksen päätös... Asetus kirjastoasetuksen muuttamisesta Asuntotuotantolaissa tarkoitetun lisälainan ja asunto-osakelainan myöntämisperusteet: valtioneuvoston päätös Helsingin kaupungin yleisten töiden lauta...: kunnan johtosäännön muutos; kaupunginv~ltuuston vahvistama Rakennuspiirustusten hyväksymismenettely; kaupunginvaltuuston päätös. Helsingin kaupungin kuvataidetoimikunnan toimintaohjeiden muutos; kaupunginhallituksen vahvistama. Huoltoloiden hoitopäivämaksun. vahvistaminen; valtioneuvoston päätös Rakennusp iirustusten käsittelyä koskevat ohjeet; kaupunginhallituksen antamat. Hallintok"imtien rakennusvi raston talorakennusosastolta tilaamien töiden laskuttaminen; kaupunginhallituksen päätös Helsingin yleisen järjestys säännön muutos;.. Uudenmaan lääninhallituksen vahvistama Veneiden laituroimisen ja talvisäilytyksen järjestäminen: kaupunginvaltuuston pää tös Urheilu- ja retkeilylautakunnan johtosäännön muutos; kaupunginvaltuuston vahvista:.ma Urheilu- ja retkeilytoimiston johtosäännön muutos; kaupunginvaltuuston vahvistama Helsingin kaupungin matkailutoimiston johtosääntö: kaupunginvaltuuston vahvistama Helsingin kaupungin raittius lautakunnan joh tosääntö;. kaupunginvaltuuston vahvistama Helsingin kaupungin raittius lautakunnan toi. miston johto sääntö ; kaupunginvaltuuston vahvistama.. I Moottoriajoneuvoas etuks en täytäntöönpanos T ta annetun päätöksen muuttaminen; kulku- I 1~.~Ot.~ten ja yleisten töiden ministeriön I p~a 08 i I

4 v aaliskuu Huhtikuu Helsingin kaupungin liittyminen Pohjoismaiden pääkaupunkien kulttuurivaihdon keskuksen ylläpitämistä varten perustettavaan Hässelby-Säätiöön; kaupunginvaltuuston päätös..... Asetus elintarvikeasetuksen muuttamisesta Asetus invaliidihuoltoasetuksen muuttamisesta.... Helsingin kaupunginhallituksen ohjesäännön muutos; sisäasiainministeriön vahvistama Kansaneläkkeiden sitominen elinkustannuksiin; valtioneuvoston päätös... Asetus ennakkoperintäasetuksen muuttami sesta Taksa, jonka mukaan Helsingin kaupungin satamapalveluskunta on oikeutettu kantamaan korvausta luotsauksista ym. sivutehtävistl:i; eatamalautakunnan vahvistama Valtiolle tehtävä ilmoitus valtion lakkautus palkalla olevan ottamisesta kaupungin pal velukseen; kaupunginhallituksen päätös Kaupungin sairaalain erikoismaksuluokassa hoidettavilta potilailta kannettava puhelinmaksu; kaupunginhallituksen päätös Helsingin sataman koneellisten tavaransiir toiaitteiden käyttötaksa; satamalautakunnan vahvistama. ' Liikennelaitoksen liikenneseisauksen lopettamissopimuksen perusteella suorit~ttavat toimenpiteet ja virkasäännön väliaikai nen' muuttaminen; kaupunginvaltuuston päätös Virvoihisjuomakioskie.n sekä jäätelön ja kien myyntipaikkojen myyntikauderi tilapäi. nen pidentäminen; kaupunginvaltuuston päätös Asetus kansakouluasetuksen muuttamisesta 38 9 P~ahinnoittelu Helsingin kaupungin ja He -. singin kunnallisten työntekijäin ja viranhal 1:ijain keskusjärjestö r. y:n välillä; palkka. lautairu~mln ja Helsingin kunnallisten työn -tekijäin ja' viranhaltijain keskusjärjestö r.y:n allekirjoittama... ~ Helsingin kaupungin satamalautakunnan vuo - ralle antamilla varastoalueilla noudatettavat järjestyssäännqt; satamalautakunnan I vahvistamat

5 VI Huhtikuu Toukokuu Laiturihuollon taksa; satamalautakunnan vahvistama Helsingin kaupungin satamamaksutaksa; sisäasiainministeriön vahvistama 43 Tilitysvuokrajärjestelmän tarkistaminen; kauplinginhallituksen päätös 44 Eräiden kaupunginhallituksen ohjesäännös sä mainittujen määrärahojen enimmäismäärän tarkistaminen; kaupunginvaltuus ton päätös. 45 Sunnuntaityökorvausten huomioon ottaminen viranhaltij8.in eläkkeissä; kaupunginvaltuuston päätös Invaliidihuoltolain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvooston päätöksen muuttaminen; valtioneuvoston päätös. 47 Työehtosopimus Helsingin kaupungin ja Helsingin kunnallisten työn,tekijäin ja vir~altijain keskusjärjestö r. y:n välillä; palkkalautakunnan ja Helsingin kunnallis ten työntekijäin ja viranhaltijain keskusjärjestö r. y:n allekirjoittama 48 Asetus tullisäännön muuttamisesta. 49 Kaupungin viranhaltijain ja työehtosopimu - ten ulkopuolella olevien työntekijäin palk kojen ja kaupungin eläkkeiden tarkistami nen; kaupunginvaltuuston päätös Helsingin kaupungin kaduiss'a tehtävien kaivuiden suoritus- ja valvontataksa sekä yksityisten viemärien ja puhdistuslaitosten piirustusten tarkistamisesta perit tävät maksut; kaupunginvaltuuston vahvistamat ;. 51 Asetus kansakouluasetuksen muuttamisest 54 Helsingin kaupungin yleisen talletusmakasiinin työmaksut; satamalautakunnan vah vistamat Kouluhammaslääkärin IB lkkauks en valtion avustuksen perusteet; sisäasiainministeriön päätös., Julkisten asiakirjojen saattaminen lehdistön tietoon~ kaupunginhallituksen päätös 57 Asetus valtion viran tai toimen haltijain r:na;::~u:s.e.s:~. :~~t.u.n. ~~~~~~~~.~~~~t.a-i 58 Asetus väkijuomayhtiön verottamisesta ja I sen vuosivoiton käyttämisestä annetun lai~ täytäntöönpanosta annetun asetuksen muutl. tamisesta I 59

6 V Toukokuu Kesäkuu Helsingin kaupungin raitiovaunusääntö; Uudenmaan lääninhallituksen vahvistama 60 Laki eräistä väliaikaisista poikkeussäännöksistä verolakeihin 61 Asetus yleisiin kasvatuslaitoksiin ja valtion ylläpitämiin turvakoteihin hakemuksen perusteella otetuista oppilaista suoritettavista hoitomaksuista annetun asetuksen muuttamisesta 62 Asetus väestönsuojeluasetuksen muuttamisesta Sairaalakemistien palkkauksen tarkistami nen; kaupunginvaltuuston päätös 64 Satamavirkailijain virkapuvut; kaupunginvaltuuston päätös 65 Luottamusmiesten palkkiosäännön ja viranhaltijain kokouspalkkiosäännön soveltaminen; kaupunginhallituksen päätös 87 Laki huoneenvuokrien sovittelusta Helsingin kaupungissa. 66 Asetus eräiden poliisitoimien muuttamisesta.. 67 Rakennusten palonkestävyydestä annetun s~säasiainministeriön päätöksen muuttaminen; sisäasiainministeriön päätös 68 Helsingin kaupungin ja Helsingin kaupungin maataloustyöntekijäin ammattiosasto r.y:n välinen työehtosopimus; palkkalautakunnan ja Helsingin kaupungin maatalous työntekijäin ammattiosasto r. y:n allelå.rjoittama Taksan. jonka mukaan suoritetaan maksu oikeudesta rakentaa ulkonevia rakennusosia. kumoaminen; kaupunginvaltuuston päätös 105 Laki elatus avun ennakosta 70 J;J- ja C-luokan väestönsuojat; sisäasiainministeriön päätös 71 Laki julkisista arkistoista annetun lain muuttamisesta. 72 Asetus kielilain täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta. 73 Helsingin kaupungin kansakoulujen talonmiesten viikkoleposijaisten palkkioiden korottaminen; palkkalautalrunnan päätös 74 Ves,ilai toks en taks an ~ul!:aist~i:1. maksuj en tarkistaminen; kaupunginvaltuuston päätös

7 VI Kesäkuu " " " " " " " " " " " Heinäkuu " " " " ' Sunnuntaityökorvausten huomioon ottaminen viranhaltijain eläkkeissä; kaupunginvaltuuston päätös.. 76 Ammattikoulujen. kansakoulujen ja työväenopistojen palvelukseen oppilaitosten toimintakaudeksi työsuhteessa kuukausipalkalla palkattujen siivoojien ja ruoanjakajien palvelusehtojen tarkistaminen; kaupunginvaltuuston päätös Teurastuspalkkioiden korottaminen;,kaupunginvaltuuston päätös. 78 Laki kunnallisista kodinhoitajista annetun lain muuttamisesta.. ~9 Konekirjoitus-. pikakirjoitus- ja konekirjanpitolisät; kaupunginhallituksen päätös 88 Työllisyyslaki 80 Laki työttömyyskorvauksesta.. 81 Työllisyys as etus. 82 Asetus työttömyyskorvauksesta 83 Laki kansaneläkelain muuttamisesta.. 84 Laki kunnan kätilöistä annetun lain muuttamisesta Laki kunnallisista terveyssisarista annetun lain muuttamisesta '. 86 Laki aluevaihdosta valtion ja Helsingin kau pungin välillä Sairausvakuutuslaki Laki sairausvakuutuslain voimaantulosta Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta Laki verotuslain muuttamisesta Laki merimiesverolain muuttamisesta Laki kansaneläkelain muuttamisesta Helsingin kaupungin ja Suomen Konepäällys töliitto r. y:n välinen sopimus kaupungin omistamien al1,1sten sls Otson ja mls Tur!3!'n konepä~1l,ystön palkkaukaesta ja muis ta työ ehdoista; palkkalautakunnan ja Suomen Konepäällystöliitto r. y:n allekirjoit tama... 0_0 ; Helsingin kaupungin ja Suomen Konepäällys töliltto r.y:n välinen työehtosopimus mls Korkeasaaren ja hinaajienh-1 ja H-3 konepäällystön palkkaukaesta ja muista työ-, ehdoista; p~alautakunnan ja Suomen Ko nepäällystöliitto r._y:n allekirjoittama. 97 Laki lastentarhain valtioavusta annetun lain muuttamisesta 98

8 IX Elokuu 1 ;. 8 " 9 " 9 " 13 " 22 " 22 " 26 " 29 Syyskuu 2 " 4 " 4 " 4 " 4 " 4 " 4 " 4 " 18 Kansakoulujen henkilökunnan ylimääräiset palkkiot; kaupunginhallituksen vahvistamat " Ammattioppilaitosten ammattikurs sien opettajie~.. t~ntipalkkiot; kaupunginhalli - tuksen päatos Laki yleisistä teistä annetun lain muuttamisesta Asetus yleisistä teistä annetun asetuksen muuttamisesta Helsingin kaupungin rakennusjärjestys; sisäasiainministeriön vahvistama 104 Rehtorientuntien järjestäminen ammattioppilaitoksissa; kaupunginhallituksen pää tös Erikoisluennoista maksettavat palkkiot ammattioppilaitoksissa; kaupunginhallituksen päätös Kulutusmaidosta annetun päätöksen muutta,- minen; maatalousministeriön päätös. 108 Perhelisälain toimeertpano; valtioneuvoston päätös..... ; Helsingin kaupungin satamalaitoksen varas toimisalueiden paikanvuokrataksan muutos; satåmalautakunnan vahvistama. 110 Helsingin kaupunginhallituksen johtosäännön muutos; kaupunginvaltuuston vahvistama Helsingin kaupunginkanslian johtosäännön muutos; kaupunginvaltuuston vahvistama 112 Helsingin kaupungin nuorisotyölautakuniian johtosääntö; kaupunginvaltuuston v:ahvistama _ Helsingin kaupungin nuorisotoimiston johtosääntö ; kaupunginvaltuuston vahvistama 114 Helsingin kaupungin liittyminen Helsingin seutukaavaliittoon; kaupunginvaltuuston päätös " Herttoniemen ja Kumpulan siirtolapuutarho jen palstojen vuokra-ajan jatkaminen; kau punginvaltuuston päätös Osastonjohtajajärjestelmän käytäntöönotta-i minen teknillisessä aqlmattikoulussa sekä talous- ja ompelualan ammattikoulussa; I kaupunginvaltuuston päätös Väliaikaisten opettajien palkkaedut sairaus - " ja synnytyslomien ajalta; kaupunginval- I tuuston päätös... i 118

9 Syyskuu " Lokakuu Marraskuu " " x Kansakoulunopettajien ylitunti- ja johtajanpalkkiot; kaupunginhallituksen päätös 119 Eräiden kaupungin matkustussäännön mukaan suoritettavien korvausten vahvistaminen; kaupunginhallituksen päätös Asetus kansakouluasetuksen muuttamisesta Kuorma- ja pakettiautojen liikennetaksa Helsingin kaupungissa; maistraatin vahvistama Helsingin kaupungin kansakoulujen ohjesäännön 23 ; kouluhallituksen vahvistama Helsingin kaupunginhalli tuks en ohj esäännön muutos; sisäasiainministeriön vahvistama ja kaupunginosien rakennuskiellon jatkaminen; sisäasiainministeriön vahvistama Helsingin kaupungin leski- ja orpoeläkekassan sääntöjen muutos; sosiaaliministeriön vahvistama Kunnallisten kodinhoitajien luontoisetujen korvaaminen; sosiaaliministeriön päätös 127 Sairausvakuutus asetus Asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta 129 Asetus verotusasetuksen muuttamisesta 130 Helsingin kaupungin terveydenhoitoviraston johtosäännöi). muutos; kaupunginvaltuuston vahvistama Asetus asiakirjain lähettämisestä annetun asetuksen muuttamisesta Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta 133 Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta Asetus elatusavun ennakosta Autovaakojen käytöstä kannettavat punnitus maksut; satamalautakunnan päätös Helsingin kaupungin luottamusmiesten palk kiosäännön muutos; kaupunginvaltuuston vahvlståma Helsingin kaupungin äänestysaluejaon muutt taminen; kaupunginvaltuuston päätös. 138 Rakennustarkastusviraston johtosääntö; kaupunginvaltuuston vahvistama Helsingin kaupungin terveydenhoi toviraston johtosäännön muutos; kaupunginvaltuus- I ton vahvistama i 140

10 XI Marraskuu 27 Helsingin kaupungin palolaitoksen johtosä' - nön muutos; kaupunginvaltuuston vahvis- " 27 tama Palomiesten yötyöhyvityksen suorittaminen palolaitoksessa yöllä tehtävästä työstä; kaupunginvaltuuston päätös " 28 Kadun ja viemärin rakentamiskustannusten periminen; 'kaupunginva,ltuuston päätös 143 " 29 Asetus työntekijäin eläkeasetukseri muuttamisesta..." Joulukuu " 2 2 Henkilö- ja pakettiautot; kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös. 145 Moottoriajoneuvoas etuks en täytäntöönpanosta annetun päätöksen muuttaminen; kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön " 4 päätös Sukupuolitautilaissa tai sukupuolitautiase- "tuksessa mainituista toimituksista ja todistuksista virkalääkärille suoritettava " korvaus; sisäasiainministeriön päätös Kunnallisen äitiys- ja lastenneuvolan lääkä rille suoritettava korvaus; sisäasiainministeriön " päätös ' Taksa palolaitoksen sairaankuljetusautojen käyttämisestä; kaupunginhallituksen vahvistama " " " " " " " 4! Palolaitoksen antamasta avunannosta. vartioinnista ja kaluston lainauksesta perittävät maksut; kaupunginhallituksen vahvistamat..."...." Helsingin kaupungin teurastamolaitoksen jäähdyttämömaksut; kaupunginhallituksen vahvistamat Purkausmaksut Helsingin kaupungin teurastamolai toks es s a; kaupunginhalli tuks en vahvistamat Taksa Helsingin kaupungin teurastamolaitoksen punnitusmaksujen laskemiseksi; kaupunginhallituksen vahvistama.. Helsingin kaupungin teurastamolaitoksen säilytys- ja kuljetusmaksu; kaupunginhallituksen vahvistama..... setus kansakoulujen lääkärintoimesta annet tun asetuksen muuttamisesta... setus kunnallisten ja yksityisten kasvatuslaitosten valtioavusta annetun asetuksen muuttamisesta , I I

11 X Joulukuu " " " " " " " " " " " " "." " " " " Rakennuskulttuuritoimikunnan johtosääntö ;.kaupunginvaltuuston vahvistama. 159 Perhelisälain toimeenpano; valtioneuvoston päätös Lapsilisän määrien korottaminen; valtioneuvoston päätös Helsingin lasfensuojelulautakunnan paikallisasiamiesten johtosääntö; lastensuojelulautairunnan vahvistama Kaupungin viranomaisten toimitus kirjoista perittävät lunastukset ja asiakirjain lähettämisestä kannettavat maksut; kaupun ginvaltuuston päätös Kaupungin sairaalain sekä Koskelan sairas kodin ja Kustaankartanon vanhainkodin lääkärien palkkauksen uudelleen järjestely; kaupunginvaltuuston päätös Kunnallisverotuksessa tehtävät lapsi- ja perusvähennykset; kaupungin:valtuuston päätös Erityisestä rokotustilaisuudesta suoritetta va palkkio; sisäasiainministeriön päätös Laki merimiesverolain muuttamisesta Laki kansaneläkelaissa säädetyn apulisän ja hoitolisän sitomisesta elinkustannuksiin Laki työnantajan työttömyysvakuutusmaksun suuruudesta vuonna Kaupungin ja HelsiJ;lgin maidontarkastusyhdistyksen välinen sopimus maidontarkastuksen järjestämisestä; terveydenhoitolautakunnan ja yhdistyksen allekirjoittam 176 Laki työnantajan lapsilisä- ja kansaneläkemaksusta annetun lain muuttamisesta 168 Laki kansaneläkelaissa säädettyjen eläkkei den ja avustusten korottamisesta elinkustannusten nousun perusteella Laki erityislapsilisälain muuttamisesta 170 Laki yleisistä teistä annetun lain muuttami sesta ' 0 0 o. 171 Laki tuulaakiinaksun laskemisen perustees ta vuosina ' Asetus tuulaakimaksun ~askemisen perusteesta vuosina o 173 Laki asutuslautakunnista annetun lain muut tamisesta..... Laki elatus avustusten korottamisesta

12 XI Asemakaavan muutokset vuonna Tonttijaon muutokset vuonna Muutokset vakinaisten virkojen.luokittelu vuonna ". 179

13 AAKKOSELLINEN HAKEMISTO HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISEEN ASETUSKOKOELMAAN VUODELTA 1963 Aluevaihto Helsingin kaupungin ja valtion välillä. laki siitä 89 Alukset. kaupungin omistamat. sopimus niiden konepäällystön palkkauksesta ja muista työehdoista Ammattikoulu. teknillinen sekä talous- ja ompelualan. osastonjohtajajärjestelmän käytäntöönottaminen niissä 117 Ammattikoulujen siivoojien ja ruoanjakajien palvelus ehtojen tarkistaminen Ammattioppilaitokset, erikoisluennoista maksettavat palkkiot niissä niiden ammattikurssien opettajien tuntipalkkiot 100 rehtorientuntien järjestäminen niissä 106 Arkistot. julkiset. niistä annetun lain muuttaminen. 72 Asemakaavan muutokset 177 Asetus asiakirjain lähettämisestä annetun asetuksen muuttamisesta elatus avun ennakosta elintarvikeasetuksen muuttamisesta ennakkoperintäasetuksen muuttamisesta. 31 eräiden poliisitoimien perustamisesta tai muuttamise~ta 8.67 invaliidihuoltoasetuksen muuttamisesta. 28 kansakouluasetuksen muuttamisesta ,121 kansakoulujen lääkärintoimesta annetun asetuksen muuttamisesta kielilain täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta.... kirjastoasetuksen muuttamisesta.. kunnallisten ja yksityisten kasvatus laitosten valtioavusta annetun asetuksen muuttamisesta. sairausvakuutus tullisäännön muuttamisesta... ' tuulaakimaksun laskemisen perusteesta vuosina N:o

14 xv Asetus, työllisyystyönantajan sosiaaliturvamaksusta. työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta työttömyyskorvauksesta valtion viran tai toimen haltijain palkkauksesta annetun asetuksen muuttamisesta. verotusasetuksen muuttamisesta väestönsuojeluasetuksen muuttamisesta väkijuomayhtiön verottamisesta ja sen vuosivoiton käyttämisestä annetun lain täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta. yleisiin kasvatuslaitoksiin ja valtion ylläpitämiin turvakoteihin hakemuksen perusteella otetuista oppilaista suoritettavista hoitomaksuista annetun asetuksen muuttamisesta yleisistä teistä annetun asetuksen muuttamisesta Asiakirjain lähettäminen, siitä annetun asetuksen muutos siitä kannettavat maksut Asiakirjat, julkiset, niiden saattaminen lehdistön tietoon Asuntotuotantolaissa tarkoitetun lisälainan ja asunt.o-osakelainan myöntämisperusteet.. Asutuslautakunnista annetun lain muuttaminen Autovaakojen käytöstä kannettavat punnitusmaksut Elatusavun ennakko, asetus siitä laki siitä Elatusavustusten korottaminen, laki siitä Elintarvikeasetuksen muuttaminen.. Eläkeasetus, työntekijäin, sen muuttaminen Eläkelaki, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin, sen muuttaminen työntekijäin, sen muuttaminen Eläkkeet, niiden tarkistaminen viranhaltijain, sunnuntaityökorvausten huomioon ottaminen niissä Ennakkoperintäasetuksen muuttaminen Erityislapsilisälain muuttaminen, laki siitä Hallintokuntien rakennusviraston' talorakennusosastolta tilaamien töiden laskuttaminen 18 Henkilöautot, kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös niistä ~ Herttoniemen siirtolapuutarhan palstojen vuokra-ajan jatkaminen ~-, Huoltoloiden hoitopäivämaksun vahvistamiilen Huoneenvuokrien sovittelu Helsingin kaupungissa, laki siitä 66 Hässelby-säätiö, Helsingin kaupungin liittyminen siihen.. 53 Invaliidihuoltoasetuksen muuttaminert ,

15 XVI Invaliidihuoltolain täytäntöönpanosta annetun päätöksen muuttaminen Johtosääntö, kaupunginhallituksen, sen muutos... kaupunginkanslian, sen muutos... lastensuojelulautakunnan paikallisasiamiehen. matkailutoimiston nuorisotoimiston nuorisotyölautakunnan.... palolaitoksen, sen muutos raittiuslautakunnan raittiuslautakunnan toimiston.,' rakennuskulttuuritoimikunnan... rakennustarkastusviraston terveydenhoitoviraston, sen muutoksia.... urheilu- ja retkeilylautakunnan, sen muutos.. urheilu- ja retkeilytoimiston, sen muutos.... väestönsuojelutoimiston yleisten töiden lautakunnan, sen muutos. Järjestyssääntö, yleinen, sen muutos Jäätelön myyntipaikkojen myyntikauden tilapäinen pidentäminen , Kaduissa tehtävien kaivuiden suoritus- ja valvontataksa 51 Kadun ja viemärin rakennuskustannuksen periminen Kadut, niiden nimet, vahvistetut uudet ja poistetut Kansakouluasetuksen muuttaminen. ; ,54,121 Kansakoulujen lääkärintoimesta annetun asetuksen muuttaminen...'.... Kansakoulunopettajat, muutoksia heidän virkoihinsa. väliaikaiset, heidän palkkaetunsa sairaus- ja synny-., tyslomien ajalta Kansakoulut, niiden henkilökunnan ylimääräiset palkkiot. niiden johtajien palkkiot.... niiden ohjesäännön 23 niiden siivoojien ja ruoanjakajien palvelus ehtojen tarkistaminen niiden talonmiesten viikkoleposijaisten palkkiot. Kansaneläkelain mukaisen tukiosan maksaminen, kuntien,ryhmitys sitä varten.... Kansaneläkel.aissa säädettyjen eläkkeiden ja avustusten korottaminen elinkustannusten nousun.perusteella, laki siitä.... Kansaneläkelaissa säädetyn apulisän ja hoitolisän sitominen elinkustannuksiin, laki siitä..... Kansaneläkelaki, sen muuttaminen '.' Kansaneläkemaksu, työnantajan, siitä annetun lain muuttaminen....., Kansaneläkkeiden sitominen elinkustannuksiin ,

16 XV Kasvatuslaitokset, kunnalliset ja yksityiset, asetus niiden valtioavusta annetun asetuksen muuttamisesta 156 Kasvatuslaitokset, yleiset, niiden oppilaista suoritettavista hoitomaksuista annetun asetuksen muuttaminen Kaupunginhallituksen johtosäännön muutos Kaupunginhallituksen ohjesäännön muutoksia.. " 29,45,122 Kaupunginkanslian johtosäännön muutos.. ~ Kielilain täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttaminen Kiinteistökirjanpidon uudelleen järjestäminen.... Kirjastoasetuksen muuttaminen.... Kodinhoitajat, kunnalliset, heidän luontoisetujensa korvaaminen.. heistä annetun lain muuttaminen..... Kokouspalkkiosääntö,,'iranhaltijain, sen soveltaminen Komiteat, kaupunginhallituksen päätös niistä... Koneellisten tavaransiirtolaitteiden käyttötaksa Konekirjoitus- ja konekirjanpitolisät. Konepäällystöliiton ja kupungin välinen sopimus kaupungin omistamien alusten konepäällystön palkkauksesta Koskelan sairaskodin l~äkärien palkkaus.. Kouluhammaslääkärin palkkauksen valtionavustuksen perusteet Kukkien myyntipaikkojen myyngkauden tilapäinen pidentäminen.... Kulutusmaidosta annetun päätöksen muuttaminen.. Kumpulan siirtolapuutarhan palstojen vuokra-ajan jatkaminen Kunnallisverotuksessa tehtävät lapsi: ja perusvähennykset Kuorma-autotaksa.... Kustaankartanon vanhainkodin lääkärien palkkaus. Kuvataidetoimikunnan toimintaohjeet.... Kätilöt, kunnan, heistä annetun lain muuttamine~. Laiturihuollon taksa.... Laki aluevaihdosta valtion ja Helsingin kaupungin välillä asutuslautakunnista annetun lain muuttamisesta elatus avun ennakosta... : elatusavustusten korottamisesta.. erityislapsilisälain muuttamisesta". eräistä väliaikaisista poikkeussäännöksistä verolakeihin huoneenvuokrien sovittelusta Helsingin kaupungis!5a julkisista arkistoista annetun lain muuttamisesta kansaneläkelain muuttamisesta... " kansaneläkelaissa Eläädettyjen eläkkeiden ja avustusten korottamisesta elinkustarinusten nousun perusteella ".. '.' , ~ ,

17 XVI Laki kansaneläkelaissa säädetyn apulisän ja hoitolisän sitomisesta elinkustannuksiin kunnallisista kodinhoitajista annetun lain muuttamisesta..... kunnallisista terveyssisarista annetun lain muuttamisesta..... kunnan kätilöistä annetun lain muuttamisesta.. lastentarhain valtioavusta annetun lain muuttamisesta lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työn'tekijäin eläkelain muuttamisesta..... merimiesverolain muuttamisesta..... sairausvakuutus sairausvakuutuslain voimaantulosta... tuulaakimaksun laskemisen perusteesta v työllisyys työnantajan lapsilisä- ja kansaneläkemaksusta annetun lain muuttamis esta.... työnantajan sosiaaliturvamaksusta... työnantajan työttömyysvakuutusmaksun suuruudesta v työntekijäin eläkelain muuttamisesta työttömyyskorvauksesta..... verotuslain muuttamisesta. yleisistä teistä annetun lain muuttamisesta. Lakkautuspalkalla olevan ottamisesta kaupungin palvelukseen tehtävä ilmoitus. Lapsilisämaksu, työnantajan, laki sen muuttamisesta Lapsilisän määrien korottaminen... Lastenneuvolan lääkärille suoritettava korvaus. Lastensuojelulautakunnan paikallisasiamiesten-johtosääntö Lastentarhain lautakunnan ja sen alaisten laitosten ohjesäännön muutos..... Lastentarhain valtioavusta.annetun lain muuttaminen.. Leski- ja orpoeläkekassan sääntöjen muutos..... Luotsaustaksa Luottamusmiesten palkkiosääntö, sen muutos.. sen soveltaminen Maakirjanpidon uudelleen järjestäminen.... Maatalous työntekijäin työ eh tos opim us.. '. "Maidontarkastuksen järjestäminen, sopimus siitä... Matkailutoimiston johtosääntö... Matkustussäännön mukaan suoritettavat korvaukset viranhaltijoille omien kulkuneuvojen käytöstä. Merimiesverolain muuttaminen... Moottoriajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta annetun päätöksen muuttaminen , ,94 101, ,165 26,146

18 XIX Nuorisotoimiston johtosääntö.... Nuorisotyölautakunnan johtosääntö.. '. Ohjesääntö, kansakoulujen, sen 23 kaupunginhallituksen, sen muutoksia. lastentarhain lautakunnan ja sen alaisten laitosten, sen muutos Pakettiautot, kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös niistä... Palkat, kaupungin työntekijäin... kaupungin viranhaltijain ja työehtosopimusten ulkopuolella olevien työntekijäin.. Palkkaus, valtion viranhaltijain, siitä annetun asetuksen muuttaminen.. ;. Palkkiosääntö, sen muutos sen soveltaminen.... Palolaitoksen antamasta avunannosta, vartioinnista ja kaluston lainauksesta perittävät maksut. Palolaitoksen johtosäännön muutos '.... Palolaitoksen sairaankuljetusautojen taksa. Palomiesten yötyöhyvityksen suorittaminen palolaitoksessa yöllä tehtävästä työstä..... Palonkestävyys, rakennusten, siitä annetun päätöksen muuttaminen Perhelisälain toimeenpano... Pikakirjoituslisät... Poliisitoimien perustaminen tai muuttaminen, asetus siitä..... Puhelinmaksu, kaupungin sairaalain erikoismaksuluokassa hoidettavilta potilailta kannettava... Raitiovaunusääntö.. Raittiuslautakunnan johtosääntö.. Raittiuslautakunnan toimiston johtosääntö. Rakennusjärjestys, Helsingin kaupungin..... Rakennuskielto ja kaupunginosissa, sen jatkaminen, Rakennuskulttuuritoimikunnan johtosääntö..... Rakennuspiirustusten hyväksymismenettely... Rakennuspiirustusten käsittelyä koskevat ohjeet Rakennustarkastusviraston johtosääntö. Rakennusten palonkestävyydestä annetun päätöksen muuttaminen Rakennusviraston talo-osastolta tilattujen töiden laskutlaminen... _,_.... Rehtorintuntien järjestäminen ammattioppilaitoksissa Rokotustilaisuudesta suoritettava palkkio.... Sairaalakemistien palkkauksen tarkistaminen ,45, , , ,

19 xx Sairaalat, kaupungin, niiden. erikoismaksuluokassa hoidettavilta potilailta kannettava puhelinmaksu niiden lääkärien palkkaus. Sairaankuljetusautot, palolaitoksen, taksa niiden käyttämisestä. " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " Sairausvakuutusasetus..... Sairausvakuutuslaki..... laki sen voimaantulosta... Satamalaitos, sen varastoimisalueiden paikanvuokrataksan muutos""""""""""".""""""""""""""""""" Satamalautakunnan vuokralle antamilla varastoalueilla noudatettavat järjestyssäännöt... Satamamaksutaksa Satamavirkailijain virkapuvut Seutukaavaliitto, Helsingin kaupungin liittyminen siihen Siivoojat ja ruoanjakajat, ammattikoulujen, kansakoulujen ja työväenopistojen, heidän palvelusehtojensa tarkistaminen... Sosiaalihuollon hallintoa koskevan tiedonannon julkaiserilinen """"""""""""""""""""""""""""""""" " " " " Sosiaaliturvamaksu, työnantajan, asetus siitä. laki siitä Sukupuolitautilaissa tai -asetuksessa mainituista toimituksista ja todistuksista virkalääkärille suoritettava korvaus... Sunnuntaityökorvausten huomioon ottaminen viranhaltijain eläkkeissä..... Taksa, jonka mukaan suoritetaan maksu oikeudesta rakentaa ulkonevia rakennus.osia, sen kumoaminen kaduissa tehtävien kaivuiden sekä yksityisten viemärien ja puhdistus laitosten piirustusten tarkistamisesta perittävät """""""""""""""""""""""" koneellisten tavaransiirtolaitteiden kuorma-auto" """""""""""""""""""""""',, " " " " " " " " " laiturihuollon " " " " " " : " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " luotsaus- """""""""""""""""""""""""""""""" "" palolaitoksen sairaankuljetusautojen satamalai toksen varastoimisalueiden paikanvuokra-, sen muutos satamamaksu-- " " " " " " io " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " vesilaitoksen, sen tarkistaminen... Talletusmakasiini, yleinen, sen työmaksut. Tavaransiirtolaitteet, koneelliset, niiden käyttötaksa Terveydenhoitoviraston johtosäännön muutoksia Terveyssisaret, kunnalliset, heistä annetun lain muuttaminen" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " Teurastamolai tos, sen jäähdyttämömaksut , ,

20 XXI Teurastamolaitos, sen punnitusmaksut..... ',' ' sen purkausmaksut.. sen säilytys- ja kuljetusmaksut... Teurastuspalkkioiden korottaminen.... Tiet, yleiset, niistä annetun asetuksen muuttaminen niistä annetun lain muutoksia.... Tilitysvuokrajärjestelrnän tarkistaminen.. Toimituskirjat, kaupungin viranomaisten, niistä perittävät lunastukset. Tonttijaon muutokset..... Tullisäännön muuttaminen,.. 1uulaakimaksun laskemisen perusteet v , laki ja asetus siitä. Työaikalain alaisten viranhaltijain yöt yön hyvittäminen Työehtosopimus, maatalous työntekijäin... työntekijäin ~Työehtosopimusten ulkopuolella olevien työntekijäin palkkojen ja eläkkeiden tarkistaminen. Työllisyysasetus.... Työllisyyslaki Työmaksut, yleisen talletusmakasiinin. Työnantajan 1apsilisä_ ja kansaneläkemaksusta annetun lain muutos:... Työnantajan sosiaaliturvamaksu, asetus siitä laki siitä.... Työnantajan työttömyysvakuutusmaksun suuruus v. 1964, laki siitä Työntekijät, heidän' eläkeasetuksensa muuttaminen heidän eläkelakinsa muuttaminen... lyhytaikaisissa työsuhteissa olevat, heidän eläkelakinsa muuttaminen.. Työntekijät, kaupungin, heidän palkkansa. heidän työehtosopimuksensa maatalous-, heidän työehtosopimuksensa. Työtupien järjestyssääntö 'Työttömyyskorvaus, asetus siitä... ','. laki siitä Työttömyysvakuutusmaksu, työnantajan, v. 1964, laki siitä Työväenopistojen siivoojien ja ruoanjakajien palvelusehtojen tarkistaminen.... Ulkonevien rakennusosien rakentamisoikeudesta suoritettavan maksun kumoaminen Urheilu- ja retkeilylautakunnan johtosäännön muutos Urheilu- ja retkeily toimiston johtosäännön muutos. Vaakunan käyttö , , ,

21 XX Valtionapu, kasvatuslaitosten, siitä annetun asetuksen muuttaminen.... Varastoimisalueet, satamalaitoksen, niiden paikanvuokratakaan muutos Varastoalueet,satamalautakunnan vuokralle antamat, niillä noudatettavat järjestys säännöt. Veneiden laituroimisen ja talvisäilytyksen järjestäminen Verolait, väliaikaiset poikkeussäännökset niihin Verotusasetuksen muutos... Verotus lain muutos.. Vesilaitoksen taksan tarkistaminen. " Viemärit ja puhdistuslaitokset, yksityiset, niiden piirustusten tarkistamisesta perittävät maksut niiden rakennuskustannusten periminen. Viranhaltijat, kaupungin, heidän kokouspalkkiosääntönsä soveltaminen.... heidän palkkojensa ja eläkkeidensä tarkistaminen. korvaukset omilla kulkuneuvoilla suoritetuista matkoista sunnuntaityökorvausten huomioon ottaminen heidän eläkkeissään... työaikalain alaiset, yöt yön hyvittäminen Viranhaltijat, valtion, heidän palkkauksestaan annetun asetuksen muuttaminen lakkautuspalkalla olevat, ilmoitus heidän ottamisestaan kaupungin palvelukseen. Virat, vakinaiset, muutokset niiden luokitteluun Virkapuvut, kaupungin virastojen ja laitosten. satamavirkailijain.... Virkasäännön muutoksia Virvoitusjuomakioskien myyntikauden tilapäinen pidentäminen Vä~stönsuojat, B- ja C-luokan Väestönsuojeluasetuksen muuttaminen...". Väestönl;uojelutoimiston johtosääntö. Väkijuomayhtiön ve rottamise"sta ja sen vuosivoiton käyttämisestä annetun lain täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttaminen Yleisten töiden lautakunnan johtosäännön muutos Yöt yö, työaikalain alaisten viranhaltijain, sen hyvittäminen Äitiysneuvolan lääkärille suoritettava korvaus Äänestysaluejaon muuttaminen , , ,36,

22 KOMITEAT. Kaupunginhallituksen päätös tammikuun 3 p:ltä (Vrt: kunn. as. -koko 1959:14) 1. Komitealla tarkoitetaan tässä päätöksessä kahden tai useamman henkilön muodostamaa tilapäistä elintä, joka on asetettu selvittämään tai valmistelemaan määrättyä asiaa ja laatimaan siitä ehdotuksen. Tämä päätös ei koske a) kaupunginvaltuuston hyväksymissä ohje- ja johtosäännöissä mainittuja jaostoja, toimikuntia ja neuvottelukuntia, b) kaupunginvaltuuston asettamia valiokuntia, c) kaupungin hallintoelinten keskuudestaan asettamia jaostoja, jotka eivät kokoonnu enemmän kuin kolme kertaa, d) rakennustoimikuntia, jotka on asetettu määrätyn rakennushankkeen toteuttamista varten, e) pysyväisluonteisen tai toistuvan tehtävän suorittamista varten asetettuja apuelimiä. Kuitenkin on edellä kohdissa d) ja e) mainittujen elinten noudatettava, mitä tämän päätöksen 4 :ssä on määrätty. 2. Kaupunginhallituksella on yksin oikeus asettaa komiteoita. Mikäli kaupungin muut hallintoelimet katsovat tarpeelliseksi asettaa keskuudestaan jaostoja, jotka joutuvat kokoontumaan enemmän kuin kolme kertaa, on siihen saatava kaupunginhallituksen lupa. 3. Komitean on järjestettävä työnsä siten, ettei kaupungille aiheuteta suurempia kustannuksia kuin tehtävän suorittaminen välttämättömästi vaatii. 4. Komitean on tehtäväänsä ryhtyessään valittava itselleen lyhyt nimi. Ennen nimen käyttöön ottamista komitean on kaupunginkanslian kirjaamossa pidettävän komiteakortiston perusteella todettava, ettei komitean valitsemaa nimeä tai siihen helposti sekoitettavaa muuta nimeä ole ennestään muulla komitealla. Komitean itselleen ottama nimi sekä valitsema sihteeri ja hänen osoitteensa on viipymättä ilmoitettava komiteakortistoon merkittäväksi. 5. Komitea voi, jos katsoo tehtävänsä suorittamisen kannalta tarkoituksenmukaiseksi' asettaa keskuudest"an jaoston tai useampia jaostoja. 6. Komitean kokouksista on pidettävä kaupunginhallituksen vahvistaman lomakkeen mukaista päiväkirjaa, josta puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoittama jäljennös on palkkiolaskelmana neljännesvuosittain toimitettava kaupunginkanslialle hyväksyttäväksi ja revisiovirastolle.

23 2 Päiväkirjaan on merkittävä kokouspäivät, kokousten alkamis- ja päättymisajat sekä niihin osallistuneiden henkilöiden nimet ja heille tulevat palkkiqt. 7. Komitean työtä varten suoritettua konekirjoitus -, monistus -, laskenta- tai muuta siihen verrattavaa työtä koskevat laskut tarkastaa komitean puheenjohtaja. 8. Komitean mietintöä ei ole laadittava laajemmaksi kuin komitean tehtävän kannalta on välttämätöntä. Historiallisia katsauksia. katsauksia ulkomaiden vastaaviin oloihin ja tilastollisia selvityksiä on otettava komitean mietintöön vain sikäli, kuin ne ovat välttämättömiä komitean ehdotusten tai muiden esitysten perustelemiseksi. Komitean mietintöön tulee sisältyä lyhyt, p onsien muotoon laadittu yhteenveto komitean ehdotuksista. 9. Komitean on vuosittain tammikuun kuluessa toimitettava kaupunginkanslialle kaksin kappalein kertomus edellisen kalenterivuoden toiminnastaan sekä selostus komitean jäljellä olevista tehtävistä. Kertomus on laadittava kaupunginhallituksen yleisjaoston vahvistamalie lomakkeelle. 10. Saatuaan mietintönsä valmiiksi komitean on kaupunginkansliasta hankittava selvitys siitä, painetaanko mietintö tai monistetaanko se muulla tavoin. 11. Toimiessaan komitean sihteerinä kaupungin viranhaltijalla on oikeus saada palkkio kokousten ulkopuolella suorittamastaan työstä kaupunginhallituksen yleisjaoston hyväksymän laskun mukaan. 12. Lopetettuaan työnsä komitean on toimitettava sille kertynyt aineisto kaupunginarkistoon säilytettäväksi.

24 3 2. ERÄIDEN KUNTIEN SOSIAALIHUOLLON HALLINTOA KOSKEVAN TIEDONANNON JULKAISEMINEN. Sosiaaliministeriön päätös tammikuun 4 p:ltä (Suomen as. -koko 9/63) (Vrt.kunn.as.-kok. 1954:8) Sosiaalihuollon hallinnosta 17 päivänä maaliskuuta 1950 annetun asetuksen (144/50) 12 :n nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna 1 päivänä helmikuuta 1952 annetussa asetuksessa (69/52), sosiaaliministeriö on päättänyt julkaista tiedonannon, että vahvistetun sosiaaliohjesäännön mukaan sosiaalihuollon hallintoa varten on erillisiä lautakuntia tai sosiaalilautakunnalle kuuluvia tehtäviä hoitaa kunnan muu toimielin seuraavasti:. Helsingin kaupungissa: 1) huoltolautakunta, 2) lastensuojelulautakunta ja 3) lastentarhain lautakunta; Tällä päätöksellä kumotaan eräiden kuntien sosiaalihuollon hallintoa koskevan tiedonannon julkaisemisesta 16 päivänä joulukuuta 1960 annettu sosiaaliministeriön päätös (486/60).

25 4 3. HELSINGIN KAUPUNGIN LASTENTARHAIN LAUTAKUNNAN JA SEN ALAISTEN LAITOSTEN OHJESÄÄNNÖN MUUTOS. Sosiaaliministeriön vahvistama tammikuun 5 p:nä (Kaupunginvaltuuston hyväksymä lokakuun 31 p:nä 1962) (Vrt. kunn. as. -koko 1952:1 ja 1959:118) Sosiaaliministeriö vahvisti mainittuna päivänä kaupunginvaltuuston tekemän päätök'sen, jolla vahvistetun ja muutetun Helsingin kaupungin lastentarhain lautakunnan ja sen alaisten laitosten ohjesäännön 16 muutettiin seuraavan sisältöiseksi: 16. Lastentarhain tarkastajan virkaan valittavalta vaaditaan yliopistossa tai korkeakoulussa suoritettu virkaan soveltuva loppututkinto sekä sen lisäksi lastentarha- ja lastensuojelutyön hyvää tuntemusta tai virassa saavutettua erityistä kokemusta sekä hallinnollisella että lastentarha- ja lastensuojelualalla. Apulaistarkastajan tulee tietopuolisesti ja käytännöllisesti tuntea lastentarhat yö sekä olla perehtynyt lastensuojelutoimintaan. Etusija virkaa täytettäessä on annettava lastentarhanopettajapätevyyden omaaville hakijoille. Puistoleikkitoiminnan tarkastajan tulee olla perehtynyt kasvatustyöhön ja lastensuojelutoimintaan. Taloudenhoitajalta vaaditaan yliopistossa tai korkeakoulussa suoritettu virkaan soveltuva loppututkinto tai vastaavilt tiedot ja kokemusta virkaan kuuluvista tehtävistä. Lastentarhain tarkastajan, apulaistarkastajan ja puistoleikkitoiminnan tarkastajan virat kuuluvat kielitaitoluokkaan sekä taloudenhoitajan virka! kielitaitoluokkaan. - Yhden apulaistarkastajan tulee kuitenkin omata täydellinen ruotsin kielen ja hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito.

26 5 4. VffiKASÄÄNNÖN MUUTOS. Kaupunginvaltuuston vahvistama tammikuun 9 p:nä (Vrt. kunn.as.-kok. 1951:94) Kaupunginvaltuusto päätti mainittuna päivänä lisätä ja vahvistamansa Helsingin kaupungin virkasäännön 17 :n viimei seksi momentiksi seuraavan määräyksen: Kaupunginvaltuusto voi määrätä, että viranhaltijan Suorittamasta yöt yöstä viranhaltijalle annetaan aikahyvitystä tai sitä vastaava aika korvataan rahana.

27 6 5. TYÖAIKALAIN ALAISTEN VIRANHALTIJAIN YÖTYÖN HYVITTÄMINEN. Kaupunginvaltuuston päätös tammikuun 9 p:ltä (Vrt. kunn. as. -koko 1946:226) Kaupunginvaltuusto päätti mainittuna päivänä antaa yöt yön korvaamisesta seuraavat määräykset: 1) Yöt yötä tekevä viranhaltija, johon on sovellettava työaikalain soveltamisesta julkisten yhteisöjen viran tai toimen haltijoista annettua asetusta (938/46) tai työaikalain soveltamisesta työnjohtaja-asemassa oleviin virkamiehiin annettua asetusta (90/55), saa, mikäli jäljempänä olevasta ei muuta johdu, yöt yön aikahyvitystä 15 minuuttia tuntia kohden työstä, joka on tehty kello 21 ja 6 välisenä aikana. Jos kuitenkin viimeistään kello 4 aloitettu työ jatkuu yli kello 6:n, pidetään jatkoaikana suoritettua työtä yöt yön aikahyvitystä laskettaessa myös yöt yön veroisena ensimmäiseen, vähintään kahden tunnin pituiseen yhdenjaksoiseen lepoaikaan asti. Varallaolo, jota ei ole suoritettu työpaikalla tai jota viranhaltija oman valintansa mukaan suorittaa työpaikalla' vaikka hänellä olisi ollut lupa suorittaa se muuallakin, ei oikeuta yöt yön aikahyvityksen saamiseen. Jos työjakson yötyötuntien luvuksi ei tule kokonaislukua, annetaan yöt yön aikahyvitys täysiltä tunneilta siten; että puolta tuntia lyhyempi aika jätetään huomioon ottamatta ja puoli tuntia ja sitä pitempi aika korotetaan täydeksi tunniksi. ) Siihen saakka, kunnes kaupunginvaltuusto toisin määrää, saadaan aikahyvitys korvata myös rahana. Rahakorvaus suoritetaan tällöin korottamattoman tuntipalkan mukaan. Korvaus on maksettava, mikäli virkasäännöstä ei muuta johdu, viimeistään yöt yön tekemistä seuraavan kalenterikuukauden loppuun mennessä tai, mikäli viranhaltijan työaika määräytyy 3-viikkoisjakson mukaan, sen kalenterikuukauden loppuun mennessä, joka ensiksi seuraa tällaisen jakson päättymistä. 111) Milloin viraston tai laitoksen työvoimatilanne sallii aikahy"vityksen antamisen vapaa-aikana, aikahyvitys saadaan antaa joko lyhentämällä säännöllistä päivittäistä työaikaa jonakin päivänä tai antamalla ylimääräistä vapaa-aikaa. Vapaa-aika on tällöin annettava, mikäli virkasäännöstä ei muuta johdu, viimeistään kahden kuukauden kuluttua yöt yön tekemisestä tai, mikäli viranhaltijan työaika määräytyy 3-viikkoisjakson mukaan, kahden kuukauden kuluessa kunkin tällaisen jakson päättymisestä. Vapaa-aikaa annettaessa'on pyrittävä noudattamaan viranhaltijain toivomuksia, mikäli se laitoksen toimintaa haittaamatta käy päinsä:. Yöt yön aikahyvityksellä saadaan täyttää myös säännöllisten päivittäisten, viikoittaisten tai viikkoa pitempien työaikajaksojen työtuntimäärien vajauksia, jolloin kuitenkin arkipyhien, vuosiloman

28 7 tai virkavapauden johdosta tapahtuva työajan lyhentyminen on jätettävä huomioon ottamatta. IV) Viranhaltijaan, johon sovelletaan tämän päätöksen mukaisia määräyksiä yöt yön aikahyvityksestä, ei sovelleta yörahaa, vuorotyölisää tai muita yöt yön hyvitystä koskevia määräyksiä. V1 Palolaitoksen paloalipäällystölle ja -miehistölle suoritetaan tämän päätöksen mukaista aikahyvitystä tai rahakorvausta vain siltä ajalta, jona he ovat joutuneet osallistumaan sarnrnutus - tai muuhun pelastustyöhön. VI) Tämän päätöksen mukainen järjestelmä otetaan käytäntöön V) Tarkemmat ohjeet tämän päätöksen soveltamisesta antaa kaupunginhallitus.. 1) Yöt yön aikahyvitystä koskevaa päätöstä, jota jäljempänä sano;" taan aikahyvityspäätökseksi, sovelletaan iyöaikalain alaisiin vakinaisiin, väliaikaisiin ja tilapäisiin pää- ja sivuviranhaltijoihin työaikalain 3 :n 2 mom:ssa tarkoitetut, työnjohtaja-asemassa olevat viranhaltijat mukaan luettuina. 2) Aikahyvitys lasketaan jakamalla aikahyvityspäätöksen I ponnen 2. kappaleen mukaisesti pyöristetty yötyöaika 4:llä. Osamäärää ei enää pyöristetä. Vajaita puolitunteja tai vajaita tunteja voidaan tarpeen mukaan yhdistää täysiksi. 3) Vapaa-aikana yöt yön aikahyvitys voidaan myöntää: kunkin työworon tai työaikajakson aikana annettavan lyhen-. netyn työajan muodossa tai järjestämällä ylimääräisiä vapaa-aikoja I -päiviä joko asianomaisen "työvuoron I työaikajakson tai jälkikäteen aikahyvityspäätöksessä edellytetyn määräajan puitteissa. 4) Yöt yön suorittamisesta ylityönä, sunnuntait yönä tai lisät yönä ei aiheudu myönnettävän aikahyvityksen tai siitä maksettavan rahakorvauksen suurenemista. Yöt yön hyvittäminen ei muuta säännöllisen työajan lainmukaisia enirnm.äismääriä, säännöllistä työaikaa, työvuorojen ja työaikajaksojen enirnrnäistuntimääriä, lainmukaisia viikko- ja päivälepoaikoja, tuntipalkan määräytymisperusteita eikä muita työaikaa ja sen korvaamista koskevia määräyksiä. 5) Viranhaltijalle mahdollisesti liian suurena annettu aikahyvitys aiheuttaa vastaavan vähenny.ksen myöhempiin yöt yön aikahyvityksiin. Kaupunginhallitus 17/

29 8 6. V ÄESTONSUOJELUTOIMISTON JOHTOSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston vahvistama tammikuun 9 p:nä Helsingin kaupungin väestönsuojelutoimistoa johtaa väestönsuojelulautakunnan alaisena väestönsuojelupäällikkö. Väestönsuojelupäällikön tehtävänä on: 1) johtaa ja valvoa väestönsuojelutoimiston ja sen henkilökunnan toimintaa sekä huolehtia väestonsuojelutoimiston toiminnan tarkoituksenmukaisesta kehittämisestä, 2) johtaa väestönsuojelulautakunnan ohjeiden mukaan lautakunnalle kuuluvien väestönsuojelun valmistelu-, järjestely- ja toimeenpanotehtävien suorittamista sekä pitää yhteyttä väestönsuojeluasioissa muihin viranomaisiin ja toimihenkilöihin, 3) toimia esittelijänä väestönsuojelulautakunnan kokouksissa sekä huolehtia lautakunnan tekemien päätösten täytäntöönpanosta, 4) antaa lausuntoja väestönsuojelutoimiston toimialaan kuuluvissa asioissa, seurata väestönsuojelun yleistä kehitystä sekä tehdä esityksiä kaupungin väestönsuojeluvalmiuden kehittämiseksi, 5) huolehtia väestönsuojelutoimiston toimesta suoritettavan väestönsuojelukoulutuksen suunnitelmien ja opetusohjelmien laatimisesta sekä ohjata ja valvoa muun paikallisen väestönsuojelukoulutuksen suunnittelua ja järjestämistä, 6) päättää väestönsuojelulautakunnan ohjesääntönsä 6 :n 7) kohdan perusteella vahvistamissa rajoissa väestönsuojelutoimiston hankinnoista sekä sen toimesta suoritettavien töiden urakkasopimuksista, 7) valvoa väestönsuojelulautakunnan hallinnassa olevien väestönsuojien, rakenteiden, kaluston ja erikoismateriaalin hoitoa, 8) antaa vuokralle väestönsuojelulautakunnan hallintoon kuuluvia alueita, väestönsuojia, rakennuksia ja tiloja lautakunnan ohjesääntönsä 6 :n 6) kohdan nojalla vahvistamien yleisten perusteiden mukaisesti, 9) hyväksyä maksettavaksi väestönsuojelutoimistolle esitetyt laskut ja maksuosoitukset, 10) huolehtia siitä, että määräaikana annetaan väestönsuojelulautakunnalle ehdotus seuraavan vuoden talousarvioksi, 11) suorittaa lautakunnan antamat toimialaansa kuuluvat muut tehtävät sekä 12) antaa kaupunginhallitukselle, kaupunginjohtajalle ja apulaiskaupunginjohtajille näiden pyytämiä väestönsuojelutoimiston toimialaa koskevia tietoja ja selvityksiä sekä suorittaa rakennustointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan määräämät väestönsuojelupäällikön toimialaan kuuluvat muut tehtävät. Niistä väestönsuojelupäällikön päätöksistä, jotka koskevat työsuhteessa olevan henkilöstön palvelukseen ottamista, eron myöntämistä ja

30 irtisanomista tai viranhaltijan vuosiloman myöntämistä ja viransijaisten määräämistä samoin kuin muistakin väestönsuojelupäällikön tarpeelliseksi katsomista päätöksistä on pidettävä päätös luetteloa, johon merkityt päätökset väestönsuojelupäällikön on allekirjoitettava ja hallinnollisen sihteerin varmennettava. Väestönsuojelupäällikön ollessa vuosilomalla tai muuten estyneenä hoitaa hänen tehtäviään suunnittelu- ja koulutuspäällikkö, ellei väestönsuojelulautakunta toisin määrää. Väestönsuojelutoimiston kirjeet sekä väestönsuojelupäällikön päätöksiin perustuvat hankinta- ja urakkasopimukset allekirjoittaa väestönsuojelupäällikkö. Kirjeet varmentaa asian valmistellut viranhaltija, hankintasopimukset hallinnollinen sihteeri ja urakkasopimukset suojarakenneohjaaja. 2 _ Väestönsuojelutoimistoon kuuluu väestönsuojelupäällikön lisäksi muuna henkilökuntana suunnittelu- ja koulutuspäällikkö, hallinnollinen sihteeri, suojarakenneohjaaja, suunnittelijoita ja kouluttajia sekä tarvittaessa muita vakinaisia ja tilapäisiä viranhaltijoita sekä työsuhteessa olevaa henkilökuntaa. 3. Suunnittelu- ja koulutuspäällikön, suunnittelijain ja kouluttajain tehtävänä on: 1) laatia yhteistoiminnassa Helsingin poliisilaitoksen kanssa suunnitelmat väestönsuojelun toimeenpanossa kaupungista muualle siirrettävän väestön siirtämiseksi ja sijoittamiseksi (evakuointi), suorittaa suunnitelmien edellyttämät valmistelut ja järjestelyt sekä laatia tätä koskevat tarvittavat toimintaohjeet, 2) laatia suunnitelmat väestönsuojeluelinten ja -yksikköjen perustamiseksi, suorittaa perustamisen ja valmiusryhmityksen edellyttämät valmistelut ja järjestelyt sekä valmistaa tarvittavat toimintaohjeet, 3) seurata ja tarvittaessa ohjata virasto- ja laitossuojelun sekä teollisuuden ja teknillisten laitosten suojelun kehitystä kaupungissa sekä ohjata ja avustaa kaupungin omia virastoja ja laitoksia suojelunsa suunnittelussa ja järjestelyssä, 4) laatia yleissuunnitelmat väestön omakohtaisen suojelun järjestelyksi kaupungissa sekä ohjata ja avustaa Helsingin Väestönsuojeluyhdistystä väestön omakohtaisen suojelun järjestelyssä sekä henkilöstön varaamisessa ja kouluttamisessa, 5) ohjata ja avustaa perustamispäällikköjä henkilöstön varaamisessa ja sijoittamisessa yleisen väestönsuojelun yksikköihin, suorittaa aluejärjestöstä väestönsuojelutehtäviin varattavan henkilöstön sijoittaminen sekä huolehtia väestönsuojelutehtäviin eri tavoin varatun henkilöstön väestönsuojelumääräysten kirjoittamisesta ja levittämisvalmisteluista, 6) valmistella väestönsuojelun erikoismateriaalin hankinnat ja huolehtia hankitun materiaalin varastoimisesta ja hoidosta, laatia väestönsuojelun toimeenpanossa ostoina saatavan materiaalin hankintasuunnitelmat sekä tarvittaessa ohjata ja avustaa kaupungin omia virastoja, laitoksia ja vastaavia niille kuuluvissa väestönsuojelumateriaalin hankinnoissa, 7) suunnitella ja järjestää kaupungin väestönsuojelun tarvitsemat viestiyhteydet ja ulkohäly1inlaitteet, 8) laatia väestönsuojelutoimiston toimesta suoritettavan väestönsuojelukoulutuksen vuosisuunnitelmat, eri kurssien ja harjoitusten ope-

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 08 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä marraskuun 27 p:nä 2002 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 2 05 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 18 p:nä 2008 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin yleisten töiden lautakunta ja sen alainen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo MÄNTYHARJUN KUNTA Kh 10.12.2012 Kv 30.1.2013 liite 3 Palkkiosääntö Kvalt hyväksynyt 30.1.2013 25 Voimaantulo 1.2.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 20.10.2014 250 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 44 Kunnanhallitus 9.12.2014 307 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 60 Voimaantulo 1.1.2015 2 PALKKIOSÄÄNTÖ

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.6.2017 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 30.1.2017 5 Sisällys 1... 3 SOVELTAMISALA... 3 2... 3 KOKOUSPALKKIOT... 3 3... 4 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET... 4

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Yhdistyvän Raahen kaupunginvaltuusto 14.11.2012 7. Voimaantulo 1.1.2013. Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan 1.

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KOKO E LM A

KIERTO KIRJE KOKO E LM A POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KOKO E LM A 1953 N:o 42-43 N:o 42. Kiertokirje posti- ja lennätinlaitoksen virkailijain toimeen ottamista ja toimesta eroamista koskevien ohjeiden D-liitteen

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (5) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 1.2.2010 Valtuusto 17.2.2010 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala.. 1 Palkkiot 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4

Lisätiedot

Kulttuuri- ja kansalaistoimi

Kulttuuri- ja kansalaistoimi 1 (5) Kulttuuri- ja kansalaistoimen johtosääntö Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.6.2010/ Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 1 Toiminta-ajatus Toimiala Lautakunnan toiminta-ajatuksena on edistää,

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 17.12.2012 hyväksymä Voimassa 1.1.2013 lukien Soveltamisala 1 Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA...2 2 KOKOUSPALKKIOT...2 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET...2 4 VUOSIPALKKIOT...3 5 SIHTEERIN PALKKIO...3

1 SOVELTAMISALA...2 2 KOKOUSPALKKIOT...2 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET...2 4 VUOSIPALKKIOT...3 5 SIHTEERIN PALKKIO...3 ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 10.10.2005 Voimaantulo: 1.1.2006 SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA...2 2 KOKOUSPALKKIOT...2 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET...2 4 VUOSIPALKKIOT...3 5 SIHTEERIN

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄRANNAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 9.12.1996, muutos 15.12.1997, muutos 31.1.2005, muutos 15.11.2010, muutos 14.11.2011, muutos 23.6.2014 Voimaantulopäivämäärä 1.1.1997,

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 1. HALLINTOSÄÄNTÖ 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 6. HUITTISTEN

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA. Palkkiosääntö

VÖYRIN KUNTA. Palkkiosääntö VÖYRIN KUNTA Palkkiosääntö Hyväksytty kunnanvaltuustossa 4.10.2012, 58 Astuu voimaan 1.1.2013 VÖYRIN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 2 1 SOVELTAMISALA Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haminan kaupunginvaltuusto 1.9.2015 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Vuosipalkkiot... 2 4 Luottamushenkilösihteerin palkkio... 3 5 Toimituspalkkio...

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ SUOMUSSALMEN KUNTA Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 9.12.2014 62 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 2 3 Yli kolme tuntia kestävät ja samana päivänä pidettävät kokoukset

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Toiminta-ajatus 1 Nuoriso- ja liikuntatoimen tehtävänä on nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisena edistää toimialallaan nuorison ja koko

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Luottamushenkilöiden palkkiosääntö SISÄLLYS 1 Yleistä 2 Kokouspalkkiot 3 Vuosipalkkiot 4 Osa-aikaiset luottamushenkilöt 5 Vaalitoimielinten palkkiot 6 Erillispalkkiot 7 Toimielimen sihteerin palkkio 8

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. 1 VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 14.9.1990 hyväksymä 1 Palkkiot

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1955 N:o 88 N:o 88. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset ja määräykset: I. Laki

Lisätiedot

Hankasalmen kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö. valtuustokaudelle

Hankasalmen kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö. valtuustokaudelle Hankasalmen kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö valtuustokaudelle 2013 2016 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 10.12.2012 1 1 Soveltamisala 1. Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI- 041 00 LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 T:\JOHTSÄÄN\Luottamush.palkkio- ja matkustussääntö

RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI- 041 00 LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 T:\JOHTSÄÄN\Luottamush.palkkio- ja matkustussääntö LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 SOVELTAMISALA Kaupunginvaltuuston 26.11.2001 hyväksymä, voimaantulo 1.1.2002, kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1956 N:o 51 N:o 51. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset: I. Laki Annettu Helsingissä

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuusto 11.11.2015 Tulee voimaan 1.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkio 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti:

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti: Valtuusto 10.12.2012 50 1 (6) LAUKAAN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuuston kokouksessa Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö Oulun kaupunki Rakennusvalvontatoimen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 115 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 12 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI I KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 - Esitys 9.5.2014 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kokkolan kaupunginvaltuuston hyväksymä X.X.2014 Voimaantulopäivä

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI I KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kokkolan kaupunginvaltuuston hyväksymä 12.5.2003, vsto muuttanut 25.10.2010 77.

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ ALKAEN

TEUVAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ ALKAEN TEUVAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 ALKAEN Kvalt 17.12.2008 56 1 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 2 2 Kokouspalkkiot 2 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 3 4 Kuukausipalkkiot

Lisätiedot

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005.

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005. Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä helmikuuta 2005 Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005 1 luku Kirkkoneuvoston

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

2 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti:

2 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti: PALTAMON KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 22.1.2009 Voimassa: 1.1.2009 alkaen toistaiseksi I LUOTTAMUSHENKILÖT 1 Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 12.4.2007 23 Voimaantulo 1.4.2007 2 SISÄLTÖ 1 SOVELTAMISALA... 3 2 KOKOUSPALKKIOT... 3 3 SAMANA PÄIVÄNÄ

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

KEURUUN KAUPUNKI Luottamushenkilöiden palkkiosääntö KEURUUN KAUPUNKI Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1.1.2013 lukien Valtuusto hyväksynyt 17.12.2012 KEURUUN KAUPUNKI 2 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty Valtuustossa 17.12.2012 Voimaantulo

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1954 N:o 29-30 N :o 29. Kiertokirje kovan rahan lähettämisestä Suomen Pankin pää- ja haarakonttoreihin. Tiliohjesäännön 50 :n 2. kohdan määräysten mukaan

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

2 Kokouspalkkiot Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot:

2 Kokouspalkkiot Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1 JOENSUUN KAUPUNKI KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 007 Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Joensuun kaupunginvaltuuston hyväksymä 26.11.2012 Tulee voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö 1 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Luonnos 24.2.2017 Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 31 ja 34 :n 2 momentti, sellaisena

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 8 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 29.2.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan ja jaoston kokoonpano Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 2 07 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä syyskuun 25 p:nä 2013 1 Toimiala Helsingin kaupungin ympäristölautakunta ja sen alainen Helsingin kaupungin ympäristökeskus

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

INKOON KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

INKOON KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ INKOON KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 28.5.2012 Tulee voimaan 1.1.2013 1 Soveltamisalue Kunnan luottamushenkilöille maksetaan luottamustehtävän hoitamisesta korvaus

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

1 Määräysten soveltaminen

1 Määräysten soveltaminen Kuopion kaupunki Sääntö 1 (8) Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 Määräysten soveltaminen Tämän johtosäännön määräyksiä noudatetaan, ellei kunnallisesta viranhaltijasta annetussa

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET HALLINTOSÄÄNNÖN - - LUKU Kaupunginvaltuusto xx.xx.2016 xx Voimassa 1.6.2017 lukien 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkioita

Lisätiedot

Kaupungin toimielinten ja niiden jaostojen kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot:

Kaupungin toimielinten ja niiden jaostojen kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot: LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Muutokset hallintosääntöön verrattuna Lisäykset ja muutokset punaisella, poistetut yliviivattu 1 Yleistä Luottamushenkilöille suoritetaan tämän säännön mukaisesti palkkiota

Lisätiedot

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Valtuusto 10.6.2009 1 SISÄLLYSLUETTELO Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunta... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta...

Lisätiedot

OSIO C Kokeilu Ammatilliset oppilaitokset

OSIO C Kokeilu Ammatilliset oppilaitokset OSIO C AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN OPETUSHENKILÖSTÖN TYÖAIKAKOKEILUA KOSKEVAT SOPIMUSMÄÄRÄYKSET I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Näitä sopimusmääräyksiä (2 10 ) sovelletaan jäljempänä mainittujen

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: Muutettu ,voimaantulo 1.1.

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: Muutettu ,voimaantulo 1.1. KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 12.3.2012 Voimaantulo:1.1.2013 Muutettu 10.12.2012,voimaantulo 1.1.2013 2 Sisällysluettelo 1. LUKU VAPAA-AIKALAUTAKUNTA...

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUHAVAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUHAVAN KAUPUNKI 1 KAUHAVAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 14.12.2015 78 Voimaantulo: 1.1.2016 KAUHAVAN KAUPUNKI 2 Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA... 3 2

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet.

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet. Ulkoilulaki 606/73 ULKOILUREITTI Arvo Vitikainen 2016 Ulkoilureitit Jos yleisen ulkoilutoiminnan kannalta on tärkeätä saada johdetuksi ulkoilijain kulkeminen kiinteistön kautta eikä siitä aiheudu huomattavaa

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toimiala Tekninen lautakunta vastaa kaupungin rakennusomaisuuden suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja kehittämisestä; kaavoituksesta;

Lisätiedot

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 16 1.1.2013

Lisätiedot

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki KEVAN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta 2004, 16. päivänä helmikuuta

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 2 2 Kokouspalkkiot... 2 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 3 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 19S5 N:o 59 N:o 59. Kiertokirje työaikalain muuttamisesta ja sen soveltamisesta työnjohtaja-asemassa oleviin virkamiehiin. Työaikalain muuttamisesta ja

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ

LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Sisältö 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot... 4 5 Esittelijän ja sihteerin palkkio...

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. OULUN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Oulun kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella kotipaikkanaan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslaki /132

Maankäyttö- ja rakennuslaki /132 Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 43 Rakentamis ja toimenpiderajoitukset Lupaa rakennuksen rakentamiseen ei saa myöntää siten, että vaikeutetaan yleiskaavan

Lisätiedot

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka 1 (5) Kuopion kauppakamari Kuopio handelskammare toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä

Lisätiedot

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön.

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. 14.12.2011 1 (5) Tampereen yliopiston normaalikoulun johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on 14.12.1011 hyväksynyt tämän johtosäännön. 1 Yleisiä määräyksiä

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

Jämsän kaupungin palkkio- ja matkustussääntö

Jämsän kaupungin palkkio- ja matkustussääntö Jämsän kaupungin palkkio- ja matkustussääntö Hyväksytty: kaupunginvaltuusto 29.12.2008 31 Muutettu: kaupunginvaltuusto 27.4.2009 16 - palkkioiden alentaminen 20 % ajalla 1.6.-31.12.2009-50 %:n korotuksen

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toimialan toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö

Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1 Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Kaupunginvaltuuston. päivänä kuuta 2009 hyväksymä. 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta,

Lisätiedot

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta KRISTIINANKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto / 2009 1 Sisältö Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (5) 304 Liikaa maksetun palkan takaisinperintää koskeva oikaisuvaatimus HEL 2016-003359 T 01 02 01 08 Päätös Päätöksen perustelut päätti muuttaa lastensuojelun sosiaalityön

Lisätiedot