KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA"

Transkriptio

1 HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINGIN KAUPUNGIN HANKINTATOIMISTO 1964

2 Vuosi ja kuukausi AJANLUVUNMUKAINEN HAKEMISTO HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISEEN ASETUSKOKOELMAAN VUODELTA Marraskuu Huhtikuu Marraskuu Maaliskuu Joulukuu 1963 Tammikuu Päivä Asetuksen numero Helsingin kaupungin kuvataidetoimikunnan toimintaohjeet; kaupunginhallituksen vah 'Vistamat Tilitysvuokrajärjestelmän tarpstaminen; kaupunginhallituksen päätös. Kansaneläkkeiden sitominen elinkustannuksiin; valtioneuvoston päätös 30 Palkkahinnoittelu Helsingin kaupungin ja Helsingin kunnallisten työntekijäin ja viranhaltijain keskusjärjestö r. y:n välillä; palkka~autakunnan ja Helsingin kunnallisten työntekijäin ja viranhaltijain keskusjärjestö r. y:n allekirjoittama Helsingin kaupungin huoltolautakunnan alaisten työtupien huoltosuhteessa työskenteleviä koskeva järjestyssääntö; huol tolautakunnan vahvistama.. Komiteat; kaupunginhallituksen päätös 1 Eräiden kuntien sosiaalihuollon hallintoa koskevan tiedonannon julkaiseminen; sosiaaliministeriön päätös. 2 Helsingin kaupungin lastentarhain lautakun nan ja sen alaisten laitosten ohjesäännön muutos; sosiaaliministeriön vahvistama 3 Yirkasäännön muutos; kaupunginvaltuuston vahvistama. 4 Työaikalain alaisten viranhaltijain yöt yön hyvittäminen; kaupunginvaltuuston päätös 5 Väestönsuojelutoimiston johtosääntö; kaupunginvaltuuston vahvistama 6 Kuntien ryhniitys kansaneläkelain mukaise tukiosan maksamista varten; valtjoneuvoston päätös. ~. 7 Asetus eräiden poliisitoimi en perustamisesta tai muuttamisesta 8 Työaikalain alaisten viranhaltijain yötyön hyvittäminen; kaupunginhallituksen Päätösl 5 I

3 IV Tammikuu " " Helmikuu " " " " " " " " " " " " " " KaupUngin vaakunan käyttö sekä kaupungin virastojen ja laitosten virkapuvut; kaupunginhallituksen päätös. Kaupungin kiinteistö- ja maakirjanpidon uudelleen järj estäminen: kaupunginhalli - tuksen päätös... Asetus kirjastoasetuksen muuttamisesta Asuntotuotantolaissa tarkoitetun lisälainan ja asunto-osakelainan myöntämisperusteet: valtioneuvoston päätös Helsingin kaupungin yleisten töiden lauta...: kunnan johtosäännön muutos; kaupunginv~ltuuston vahvistama Rakennuspiirustusten hyväksymismenettely; kaupunginvaltuuston päätös. Helsingin kaupungin kuvataidetoimikunnan toimintaohjeiden muutos; kaupunginhallituksen vahvistama. Huoltoloiden hoitopäivämaksun. vahvistaminen; valtioneuvoston päätös Rakennusp iirustusten käsittelyä koskevat ohjeet; kaupunginhallituksen antamat. Hallintok"imtien rakennusvi raston talorakennusosastolta tilaamien töiden laskuttaminen; kaupunginhallituksen päätös Helsingin yleisen järjestys säännön muutos;.. Uudenmaan lääninhallituksen vahvistama Veneiden laituroimisen ja talvisäilytyksen järjestäminen: kaupunginvaltuuston pää tös Urheilu- ja retkeilylautakunnan johtosäännön muutos; kaupunginvaltuuston vahvista:.ma Urheilu- ja retkeilytoimiston johtosäännön muutos; kaupunginvaltuuston vahvistama Helsingin kaupungin matkailutoimiston johtosääntö: kaupunginvaltuuston vahvistama Helsingin kaupungin raittius lautakunnan joh tosääntö;. kaupunginvaltuuston vahvistama Helsingin kaupungin raittius lautakunnan toi. miston johto sääntö ; kaupunginvaltuuston vahvistama.. I Moottoriajoneuvoas etuks en täytäntöönpanos T ta annetun päätöksen muuttaminen; kulku- I 1~.~Ot.~ten ja yleisten töiden ministeriön I p~a 08 i I

4 v aaliskuu Huhtikuu Helsingin kaupungin liittyminen Pohjoismaiden pääkaupunkien kulttuurivaihdon keskuksen ylläpitämistä varten perustettavaan Hässelby-Säätiöön; kaupunginvaltuuston päätös..... Asetus elintarvikeasetuksen muuttamisesta Asetus invaliidihuoltoasetuksen muuttamisesta.... Helsingin kaupunginhallituksen ohjesäännön muutos; sisäasiainministeriön vahvistama Kansaneläkkeiden sitominen elinkustannuksiin; valtioneuvoston päätös... Asetus ennakkoperintäasetuksen muuttami sesta Taksa, jonka mukaan Helsingin kaupungin satamapalveluskunta on oikeutettu kantamaan korvausta luotsauksista ym. sivutehtävistl:i; eatamalautakunnan vahvistama Valtiolle tehtävä ilmoitus valtion lakkautus palkalla olevan ottamisesta kaupungin pal velukseen; kaupunginhallituksen päätös Kaupungin sairaalain erikoismaksuluokassa hoidettavilta potilailta kannettava puhelinmaksu; kaupunginhallituksen päätös Helsingin sataman koneellisten tavaransiir toiaitteiden käyttötaksa; satamalautakunnan vahvistama. ' Liikennelaitoksen liikenneseisauksen lopettamissopimuksen perusteella suorit~ttavat toimenpiteet ja virkasäännön väliaikai nen' muuttaminen; kaupunginvaltuuston päätös Virvoihisjuomakioskie.n sekä jäätelön ja kien myyntipaikkojen myyntikauderi tilapäi. nen pidentäminen; kaupunginvaltuuston päätös Asetus kansakouluasetuksen muuttamisesta 38 9 P~ahinnoittelu Helsingin kaupungin ja He -. singin kunnallisten työntekijäin ja viranhal 1:ijain keskusjärjestö r. y:n välillä; palkka. lautairu~mln ja Helsingin kunnallisten työn -tekijäin ja' viranhaltijain keskusjärjestö r.y:n allekirjoittama... ~ Helsingin kaupungin satamalautakunnan vuo - ralle antamilla varastoalueilla noudatettavat järjestyssäännqt; satamalautakunnan I vahvistamat

5 VI Huhtikuu Toukokuu Laiturihuollon taksa; satamalautakunnan vahvistama Helsingin kaupungin satamamaksutaksa; sisäasiainministeriön vahvistama 43 Tilitysvuokrajärjestelmän tarkistaminen; kauplinginhallituksen päätös 44 Eräiden kaupunginhallituksen ohjesäännös sä mainittujen määrärahojen enimmäismäärän tarkistaminen; kaupunginvaltuus ton päätös. 45 Sunnuntaityökorvausten huomioon ottaminen viranhaltij8.in eläkkeissä; kaupunginvaltuuston päätös Invaliidihuoltolain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvooston päätöksen muuttaminen; valtioneuvoston päätös. 47 Työehtosopimus Helsingin kaupungin ja Helsingin kunnallisten työn,tekijäin ja vir~altijain keskusjärjestö r. y:n välillä; palkkalautakunnan ja Helsingin kunnallis ten työntekijäin ja viranhaltijain keskusjärjestö r. y:n allekirjoittama 48 Asetus tullisäännön muuttamisesta. 49 Kaupungin viranhaltijain ja työehtosopimu - ten ulkopuolella olevien työntekijäin palk kojen ja kaupungin eläkkeiden tarkistami nen; kaupunginvaltuuston päätös Helsingin kaupungin kaduiss'a tehtävien kaivuiden suoritus- ja valvontataksa sekä yksityisten viemärien ja puhdistuslaitosten piirustusten tarkistamisesta perit tävät maksut; kaupunginvaltuuston vahvistamat ;. 51 Asetus kansakouluasetuksen muuttamisest 54 Helsingin kaupungin yleisen talletusmakasiinin työmaksut; satamalautakunnan vah vistamat Kouluhammaslääkärin IB lkkauks en valtion avustuksen perusteet; sisäasiainministeriön päätös., Julkisten asiakirjojen saattaminen lehdistön tietoon~ kaupunginhallituksen päätös 57 Asetus valtion viran tai toimen haltijain r:na;::~u:s.e.s:~. :~~t.u.n. ~~~~~~~~.~~~~t.a-i 58 Asetus väkijuomayhtiön verottamisesta ja I sen vuosivoiton käyttämisestä annetun lai~ täytäntöönpanosta annetun asetuksen muutl. tamisesta I 59

6 V Toukokuu Kesäkuu Helsingin kaupungin raitiovaunusääntö; Uudenmaan lääninhallituksen vahvistama 60 Laki eräistä väliaikaisista poikkeussäännöksistä verolakeihin 61 Asetus yleisiin kasvatuslaitoksiin ja valtion ylläpitämiin turvakoteihin hakemuksen perusteella otetuista oppilaista suoritettavista hoitomaksuista annetun asetuksen muuttamisesta 62 Asetus väestönsuojeluasetuksen muuttamisesta Sairaalakemistien palkkauksen tarkistami nen; kaupunginvaltuuston päätös 64 Satamavirkailijain virkapuvut; kaupunginvaltuuston päätös 65 Luottamusmiesten palkkiosäännön ja viranhaltijain kokouspalkkiosäännön soveltaminen; kaupunginhallituksen päätös 87 Laki huoneenvuokrien sovittelusta Helsingin kaupungissa. 66 Asetus eräiden poliisitoimien muuttamisesta.. 67 Rakennusten palonkestävyydestä annetun s~säasiainministeriön päätöksen muuttaminen; sisäasiainministeriön päätös 68 Helsingin kaupungin ja Helsingin kaupungin maataloustyöntekijäin ammattiosasto r.y:n välinen työehtosopimus; palkkalautakunnan ja Helsingin kaupungin maatalous työntekijäin ammattiosasto r. y:n allelå.rjoittama Taksan. jonka mukaan suoritetaan maksu oikeudesta rakentaa ulkonevia rakennusosia. kumoaminen; kaupunginvaltuuston päätös 105 Laki elatus avun ennakosta 70 J;J- ja C-luokan väestönsuojat; sisäasiainministeriön päätös 71 Laki julkisista arkistoista annetun lain muuttamisesta. 72 Asetus kielilain täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta. 73 Helsingin kaupungin kansakoulujen talonmiesten viikkoleposijaisten palkkioiden korottaminen; palkkalautalrunnan päätös 74 Ves,ilai toks en taks an ~ul!:aist~i:1. maksuj en tarkistaminen; kaupunginvaltuuston päätös

7 VI Kesäkuu " " " " " " " " " " " Heinäkuu " " " " ' Sunnuntaityökorvausten huomioon ottaminen viranhaltijain eläkkeissä; kaupunginvaltuuston päätös.. 76 Ammattikoulujen. kansakoulujen ja työväenopistojen palvelukseen oppilaitosten toimintakaudeksi työsuhteessa kuukausipalkalla palkattujen siivoojien ja ruoanjakajien palvelusehtojen tarkistaminen; kaupunginvaltuuston päätös Teurastuspalkkioiden korottaminen;,kaupunginvaltuuston päätös. 78 Laki kunnallisista kodinhoitajista annetun lain muuttamisesta.. ~9 Konekirjoitus-. pikakirjoitus- ja konekirjanpitolisät; kaupunginhallituksen päätös 88 Työllisyyslaki 80 Laki työttömyyskorvauksesta.. 81 Työllisyys as etus. 82 Asetus työttömyyskorvauksesta 83 Laki kansaneläkelain muuttamisesta.. 84 Laki kunnan kätilöistä annetun lain muuttamisesta Laki kunnallisista terveyssisarista annetun lain muuttamisesta '. 86 Laki aluevaihdosta valtion ja Helsingin kau pungin välillä Sairausvakuutuslaki Laki sairausvakuutuslain voimaantulosta Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta Laki verotuslain muuttamisesta Laki merimiesverolain muuttamisesta Laki kansaneläkelain muuttamisesta Helsingin kaupungin ja Suomen Konepäällys töliitto r. y:n välinen sopimus kaupungin omistamien al1,1sten sls Otson ja mls Tur!3!'n konepä~1l,ystön palkkaukaesta ja muis ta työ ehdoista; palkkalautakunnan ja Suomen Konepäällystöliitto r. y:n allekirjoit tama... 0_0 ; Helsingin kaupungin ja Suomen Konepäällys töliltto r.y:n välinen työehtosopimus mls Korkeasaaren ja hinaajienh-1 ja H-3 konepäällystön palkkaukaesta ja muista työ-, ehdoista; p~alautakunnan ja Suomen Ko nepäällystöliitto r._y:n allekirjoittama. 97 Laki lastentarhain valtioavusta annetun lain muuttamisesta 98

8 IX Elokuu 1 ;. 8 " 9 " 9 " 13 " 22 " 22 " 26 " 29 Syyskuu 2 " 4 " 4 " 4 " 4 " 4 " 4 " 4 " 18 Kansakoulujen henkilökunnan ylimääräiset palkkiot; kaupunginhallituksen vahvistamat " Ammattioppilaitosten ammattikurs sien opettajie~.. t~ntipalkkiot; kaupunginhalli - tuksen päatos Laki yleisistä teistä annetun lain muuttamisesta Asetus yleisistä teistä annetun asetuksen muuttamisesta Helsingin kaupungin rakennusjärjestys; sisäasiainministeriön vahvistama 104 Rehtorientuntien järjestäminen ammattioppilaitoksissa; kaupunginhallituksen pää tös Erikoisluennoista maksettavat palkkiot ammattioppilaitoksissa; kaupunginhallituksen päätös Kulutusmaidosta annetun päätöksen muutta,- minen; maatalousministeriön päätös. 108 Perhelisälain toimeertpano; valtioneuvoston päätös..... ; Helsingin kaupungin satamalaitoksen varas toimisalueiden paikanvuokrataksan muutos; satåmalautakunnan vahvistama. 110 Helsingin kaupunginhallituksen johtosäännön muutos; kaupunginvaltuuston vahvistama Helsingin kaupunginkanslian johtosäännön muutos; kaupunginvaltuuston vahvistama 112 Helsingin kaupungin nuorisotyölautakuniian johtosääntö; kaupunginvaltuuston v:ahvistama _ Helsingin kaupungin nuorisotoimiston johtosääntö ; kaupunginvaltuuston vahvistama 114 Helsingin kaupungin liittyminen Helsingin seutukaavaliittoon; kaupunginvaltuuston päätös " Herttoniemen ja Kumpulan siirtolapuutarho jen palstojen vuokra-ajan jatkaminen; kau punginvaltuuston päätös Osastonjohtajajärjestelmän käytäntöönotta-i minen teknillisessä aqlmattikoulussa sekä talous- ja ompelualan ammattikoulussa; I kaupunginvaltuuston päätös Väliaikaisten opettajien palkkaedut sairaus - " ja synnytyslomien ajalta; kaupunginval- I tuuston päätös... i 118

9 Syyskuu " Lokakuu Marraskuu " " x Kansakoulunopettajien ylitunti- ja johtajanpalkkiot; kaupunginhallituksen päätös 119 Eräiden kaupungin matkustussäännön mukaan suoritettavien korvausten vahvistaminen; kaupunginhallituksen päätös Asetus kansakouluasetuksen muuttamisesta Kuorma- ja pakettiautojen liikennetaksa Helsingin kaupungissa; maistraatin vahvistama Helsingin kaupungin kansakoulujen ohjesäännön 23 ; kouluhallituksen vahvistama Helsingin kaupunginhalli tuks en ohj esäännön muutos; sisäasiainministeriön vahvistama ja kaupunginosien rakennuskiellon jatkaminen; sisäasiainministeriön vahvistama Helsingin kaupungin leski- ja orpoeläkekassan sääntöjen muutos; sosiaaliministeriön vahvistama Kunnallisten kodinhoitajien luontoisetujen korvaaminen; sosiaaliministeriön päätös 127 Sairausvakuutus asetus Asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta 129 Asetus verotusasetuksen muuttamisesta 130 Helsingin kaupungin terveydenhoitoviraston johtosäännöi). muutos; kaupunginvaltuuston vahvistama Asetus asiakirjain lähettämisestä annetun asetuksen muuttamisesta Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta 133 Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta Asetus elatusavun ennakosta Autovaakojen käytöstä kannettavat punnitus maksut; satamalautakunnan päätös Helsingin kaupungin luottamusmiesten palk kiosäännön muutos; kaupunginvaltuuston vahvlståma Helsingin kaupungin äänestysaluejaon muutt taminen; kaupunginvaltuuston päätös. 138 Rakennustarkastusviraston johtosääntö; kaupunginvaltuuston vahvistama Helsingin kaupungin terveydenhoi toviraston johtosäännön muutos; kaupunginvaltuus- I ton vahvistama i 140

10 XI Marraskuu 27 Helsingin kaupungin palolaitoksen johtosä' - nön muutos; kaupunginvaltuuston vahvis- " 27 tama Palomiesten yötyöhyvityksen suorittaminen palolaitoksessa yöllä tehtävästä työstä; kaupunginvaltuuston päätös " 28 Kadun ja viemärin rakentamiskustannusten periminen; 'kaupunginva,ltuuston päätös 143 " 29 Asetus työntekijäin eläkeasetukseri muuttamisesta..." Joulukuu " 2 2 Henkilö- ja pakettiautot; kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös. 145 Moottoriajoneuvoas etuks en täytäntöönpanosta annetun päätöksen muuttaminen; kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön " 4 päätös Sukupuolitautilaissa tai sukupuolitautiase- "tuksessa mainituista toimituksista ja todistuksista virkalääkärille suoritettava " korvaus; sisäasiainministeriön päätös Kunnallisen äitiys- ja lastenneuvolan lääkä rille suoritettava korvaus; sisäasiainministeriön " päätös ' Taksa palolaitoksen sairaankuljetusautojen käyttämisestä; kaupunginhallituksen vahvistama " " " " " " " 4! Palolaitoksen antamasta avunannosta. vartioinnista ja kaluston lainauksesta perittävät maksut; kaupunginhallituksen vahvistamat..."...." Helsingin kaupungin teurastamolaitoksen jäähdyttämömaksut; kaupunginhallituksen vahvistamat Purkausmaksut Helsingin kaupungin teurastamolai toks es s a; kaupunginhalli tuks en vahvistamat Taksa Helsingin kaupungin teurastamolaitoksen punnitusmaksujen laskemiseksi; kaupunginhallituksen vahvistama.. Helsingin kaupungin teurastamolaitoksen säilytys- ja kuljetusmaksu; kaupunginhallituksen vahvistama..... setus kansakoulujen lääkärintoimesta annet tun asetuksen muuttamisesta... setus kunnallisten ja yksityisten kasvatuslaitosten valtioavusta annetun asetuksen muuttamisesta , I I

11 X Joulukuu " " " " " " " " " " " " "." " " " " Rakennuskulttuuritoimikunnan johtosääntö ;.kaupunginvaltuuston vahvistama. 159 Perhelisälain toimeenpano; valtioneuvoston päätös Lapsilisän määrien korottaminen; valtioneuvoston päätös Helsingin lasfensuojelulautakunnan paikallisasiamiesten johtosääntö; lastensuojelulautairunnan vahvistama Kaupungin viranomaisten toimitus kirjoista perittävät lunastukset ja asiakirjain lähettämisestä kannettavat maksut; kaupun ginvaltuuston päätös Kaupungin sairaalain sekä Koskelan sairas kodin ja Kustaankartanon vanhainkodin lääkärien palkkauksen uudelleen järjestely; kaupunginvaltuuston päätös Kunnallisverotuksessa tehtävät lapsi- ja perusvähennykset; kaupungin:valtuuston päätös Erityisestä rokotustilaisuudesta suoritetta va palkkio; sisäasiainministeriön päätös Laki merimiesverolain muuttamisesta Laki kansaneläkelaissa säädetyn apulisän ja hoitolisän sitomisesta elinkustannuksiin Laki työnantajan työttömyysvakuutusmaksun suuruudesta vuonna Kaupungin ja HelsiJ;lgin maidontarkastusyhdistyksen välinen sopimus maidontarkastuksen järjestämisestä; terveydenhoitolautakunnan ja yhdistyksen allekirjoittam 176 Laki työnantajan lapsilisä- ja kansaneläkemaksusta annetun lain muuttamisesta 168 Laki kansaneläkelaissa säädettyjen eläkkei den ja avustusten korottamisesta elinkustannusten nousun perusteella Laki erityislapsilisälain muuttamisesta 170 Laki yleisistä teistä annetun lain muuttami sesta ' 0 0 o. 171 Laki tuulaakiinaksun laskemisen perustees ta vuosina ' Asetus tuulaakimaksun ~askemisen perusteesta vuosina o 173 Laki asutuslautakunnista annetun lain muut tamisesta..... Laki elatus avustusten korottamisesta

12 XI Asemakaavan muutokset vuonna Tonttijaon muutokset vuonna Muutokset vakinaisten virkojen.luokittelu vuonna ". 179

13 AAKKOSELLINEN HAKEMISTO HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISEEN ASETUSKOKOELMAAN VUODELTA 1963 Aluevaihto Helsingin kaupungin ja valtion välillä. laki siitä 89 Alukset. kaupungin omistamat. sopimus niiden konepäällystön palkkauksesta ja muista työehdoista Ammattikoulu. teknillinen sekä talous- ja ompelualan. osastonjohtajajärjestelmän käytäntöönottaminen niissä 117 Ammattikoulujen siivoojien ja ruoanjakajien palvelus ehtojen tarkistaminen Ammattioppilaitokset, erikoisluennoista maksettavat palkkiot niissä niiden ammattikurssien opettajien tuntipalkkiot 100 rehtorientuntien järjestäminen niissä 106 Arkistot. julkiset. niistä annetun lain muuttaminen. 72 Asemakaavan muutokset 177 Asetus asiakirjain lähettämisestä annetun asetuksen muuttamisesta elatus avun ennakosta elintarvikeasetuksen muuttamisesta ennakkoperintäasetuksen muuttamisesta. 31 eräiden poliisitoimien perustamisesta tai muuttamise~ta 8.67 invaliidihuoltoasetuksen muuttamisesta. 28 kansakouluasetuksen muuttamisesta ,121 kansakoulujen lääkärintoimesta annetun asetuksen muuttamisesta kielilain täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta.... kirjastoasetuksen muuttamisesta.. kunnallisten ja yksityisten kasvatus laitosten valtioavusta annetun asetuksen muuttamisesta. sairausvakuutus tullisäännön muuttamisesta... ' tuulaakimaksun laskemisen perusteesta vuosina N:o

14 xv Asetus, työllisyystyönantajan sosiaaliturvamaksusta. työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta työttömyyskorvauksesta valtion viran tai toimen haltijain palkkauksesta annetun asetuksen muuttamisesta. verotusasetuksen muuttamisesta väestönsuojeluasetuksen muuttamisesta väkijuomayhtiön verottamisesta ja sen vuosivoiton käyttämisestä annetun lain täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta. yleisiin kasvatuslaitoksiin ja valtion ylläpitämiin turvakoteihin hakemuksen perusteella otetuista oppilaista suoritettavista hoitomaksuista annetun asetuksen muuttamisesta yleisistä teistä annetun asetuksen muuttamisesta Asiakirjain lähettäminen, siitä annetun asetuksen muutos siitä kannettavat maksut Asiakirjat, julkiset, niiden saattaminen lehdistön tietoon Asuntotuotantolaissa tarkoitetun lisälainan ja asunt.o-osakelainan myöntämisperusteet.. Asutuslautakunnista annetun lain muuttaminen Autovaakojen käytöstä kannettavat punnitusmaksut Elatusavun ennakko, asetus siitä laki siitä Elatusavustusten korottaminen, laki siitä Elintarvikeasetuksen muuttaminen.. Eläkeasetus, työntekijäin, sen muuttaminen Eläkelaki, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin, sen muuttaminen työntekijäin, sen muuttaminen Eläkkeet, niiden tarkistaminen viranhaltijain, sunnuntaityökorvausten huomioon ottaminen niissä Ennakkoperintäasetuksen muuttaminen Erityislapsilisälain muuttaminen, laki siitä Hallintokuntien rakennusviraston' talorakennusosastolta tilaamien töiden laskuttaminen 18 Henkilöautot, kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös niistä ~ Herttoniemen siirtolapuutarhan palstojen vuokra-ajan jatkaminen ~-, Huoltoloiden hoitopäivämaksun vahvistamiilen Huoneenvuokrien sovittelu Helsingin kaupungissa, laki siitä 66 Hässelby-säätiö, Helsingin kaupungin liittyminen siihen.. 53 Invaliidihuoltoasetuksen muuttaminert ,

15 XVI Invaliidihuoltolain täytäntöönpanosta annetun päätöksen muuttaminen Johtosääntö, kaupunginhallituksen, sen muutos... kaupunginkanslian, sen muutos... lastensuojelulautakunnan paikallisasiamiehen. matkailutoimiston nuorisotoimiston nuorisotyölautakunnan.... palolaitoksen, sen muutos raittiuslautakunnan raittiuslautakunnan toimiston.,' rakennuskulttuuritoimikunnan... rakennustarkastusviraston terveydenhoitoviraston, sen muutoksia.... urheilu- ja retkeilylautakunnan, sen muutos.. urheilu- ja retkeilytoimiston, sen muutos.... väestönsuojelutoimiston yleisten töiden lautakunnan, sen muutos. Järjestyssääntö, yleinen, sen muutos Jäätelön myyntipaikkojen myyntikauden tilapäinen pidentäminen , Kaduissa tehtävien kaivuiden suoritus- ja valvontataksa 51 Kadun ja viemärin rakennuskustannuksen periminen Kadut, niiden nimet, vahvistetut uudet ja poistetut Kansakouluasetuksen muuttaminen. ; ,54,121 Kansakoulujen lääkärintoimesta annetun asetuksen muuttaminen...'.... Kansakoulunopettajat, muutoksia heidän virkoihinsa. väliaikaiset, heidän palkkaetunsa sairaus- ja synny-., tyslomien ajalta Kansakoulut, niiden henkilökunnan ylimääräiset palkkiot. niiden johtajien palkkiot.... niiden ohjesäännön 23 niiden siivoojien ja ruoanjakajien palvelus ehtojen tarkistaminen niiden talonmiesten viikkoleposijaisten palkkiot. Kansaneläkelain mukaisen tukiosan maksaminen, kuntien,ryhmitys sitä varten.... Kansaneläkel.aissa säädettyjen eläkkeiden ja avustusten korottaminen elinkustannusten nousun.perusteella, laki siitä.... Kansaneläkelaissa säädetyn apulisän ja hoitolisän sitominen elinkustannuksiin, laki siitä..... Kansaneläkelaki, sen muuttaminen '.' Kansaneläkemaksu, työnantajan, siitä annetun lain muuttaminen....., Kansaneläkkeiden sitominen elinkustannuksiin ,

16 XV Kasvatuslaitokset, kunnalliset ja yksityiset, asetus niiden valtioavusta annetun asetuksen muuttamisesta 156 Kasvatuslaitokset, yleiset, niiden oppilaista suoritettavista hoitomaksuista annetun asetuksen muuttaminen Kaupunginhallituksen johtosäännön muutos Kaupunginhallituksen ohjesäännön muutoksia.. " 29,45,122 Kaupunginkanslian johtosäännön muutos.. ~ Kielilain täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttaminen Kiinteistökirjanpidon uudelleen järjestäminen.... Kirjastoasetuksen muuttaminen.... Kodinhoitajat, kunnalliset, heidän luontoisetujensa korvaaminen.. heistä annetun lain muuttaminen..... Kokouspalkkiosääntö,,'iranhaltijain, sen soveltaminen Komiteat, kaupunginhallituksen päätös niistä... Koneellisten tavaransiirtolaitteiden käyttötaksa Konekirjoitus- ja konekirjanpitolisät. Konepäällystöliiton ja kupungin välinen sopimus kaupungin omistamien alusten konepäällystön palkkauksesta Koskelan sairaskodin l~äkärien palkkaus.. Kouluhammaslääkärin palkkauksen valtionavustuksen perusteet Kukkien myyntipaikkojen myyngkauden tilapäinen pidentäminen.... Kulutusmaidosta annetun päätöksen muuttaminen.. Kumpulan siirtolapuutarhan palstojen vuokra-ajan jatkaminen Kunnallisverotuksessa tehtävät lapsi: ja perusvähennykset Kuorma-autotaksa.... Kustaankartanon vanhainkodin lääkärien palkkaus. Kuvataidetoimikunnan toimintaohjeet.... Kätilöt, kunnan, heistä annetun lain muuttamine~. Laiturihuollon taksa.... Laki aluevaihdosta valtion ja Helsingin kaupungin välillä asutuslautakunnista annetun lain muuttamisesta elatus avun ennakosta... : elatusavustusten korottamisesta.. erityislapsilisälain muuttamisesta". eräistä väliaikaisista poikkeussäännöksistä verolakeihin huoneenvuokrien sovittelusta Helsingin kaupungis!5a julkisista arkistoista annetun lain muuttamisesta kansaneläkelain muuttamisesta... " kansaneläkelaissa Eläädettyjen eläkkeiden ja avustusten korottamisesta elinkustarinusten nousun perusteella ".. '.' , ~ ,

17 XVI Laki kansaneläkelaissa säädetyn apulisän ja hoitolisän sitomisesta elinkustannuksiin kunnallisista kodinhoitajista annetun lain muuttamisesta..... kunnallisista terveyssisarista annetun lain muuttamisesta..... kunnan kätilöistä annetun lain muuttamisesta.. lastentarhain valtioavusta annetun lain muuttamisesta lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työn'tekijäin eläkelain muuttamisesta..... merimiesverolain muuttamisesta..... sairausvakuutus sairausvakuutuslain voimaantulosta... tuulaakimaksun laskemisen perusteesta v työllisyys työnantajan lapsilisä- ja kansaneläkemaksusta annetun lain muuttamis esta.... työnantajan sosiaaliturvamaksusta... työnantajan työttömyysvakuutusmaksun suuruudesta v työntekijäin eläkelain muuttamisesta työttömyyskorvauksesta..... verotuslain muuttamisesta. yleisistä teistä annetun lain muuttamisesta. Lakkautuspalkalla olevan ottamisesta kaupungin palvelukseen tehtävä ilmoitus. Lapsilisämaksu, työnantajan, laki sen muuttamisesta Lapsilisän määrien korottaminen... Lastenneuvolan lääkärille suoritettava korvaus. Lastensuojelulautakunnan paikallisasiamiesten-johtosääntö Lastentarhain lautakunnan ja sen alaisten laitosten ohjesäännön muutos..... Lastentarhain valtioavusta.annetun lain muuttaminen.. Leski- ja orpoeläkekassan sääntöjen muutos..... Luotsaustaksa Luottamusmiesten palkkiosääntö, sen muutos.. sen soveltaminen Maakirjanpidon uudelleen järjestäminen.... Maatalous työntekijäin työ eh tos opim us.. '. "Maidontarkastuksen järjestäminen, sopimus siitä... Matkailutoimiston johtosääntö... Matkustussäännön mukaan suoritettavat korvaukset viranhaltijoille omien kulkuneuvojen käytöstä. Merimiesverolain muuttaminen... Moottoriajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta annetun päätöksen muuttaminen , ,94 101, ,165 26,146

18 XIX Nuorisotoimiston johtosääntö.... Nuorisotyölautakunnan johtosääntö.. '. Ohjesääntö, kansakoulujen, sen 23 kaupunginhallituksen, sen muutoksia. lastentarhain lautakunnan ja sen alaisten laitosten, sen muutos Pakettiautot, kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös niistä... Palkat, kaupungin työntekijäin... kaupungin viranhaltijain ja työehtosopimusten ulkopuolella olevien työntekijäin.. Palkkaus, valtion viranhaltijain, siitä annetun asetuksen muuttaminen.. ;. Palkkiosääntö, sen muutos sen soveltaminen.... Palolaitoksen antamasta avunannosta, vartioinnista ja kaluston lainauksesta perittävät maksut. Palolaitoksen johtosäännön muutos '.... Palolaitoksen sairaankuljetusautojen taksa. Palomiesten yötyöhyvityksen suorittaminen palolaitoksessa yöllä tehtävästä työstä..... Palonkestävyys, rakennusten, siitä annetun päätöksen muuttaminen Perhelisälain toimeenpano... Pikakirjoituslisät... Poliisitoimien perustaminen tai muuttaminen, asetus siitä..... Puhelinmaksu, kaupungin sairaalain erikoismaksuluokassa hoidettavilta potilailta kannettava... Raitiovaunusääntö.. Raittiuslautakunnan johtosääntö.. Raittiuslautakunnan toimiston johtosääntö. Rakennusjärjestys, Helsingin kaupungin..... Rakennuskielto ja kaupunginosissa, sen jatkaminen, Rakennuskulttuuritoimikunnan johtosääntö..... Rakennuspiirustusten hyväksymismenettely... Rakennuspiirustusten käsittelyä koskevat ohjeet Rakennustarkastusviraston johtosääntö. Rakennusten palonkestävyydestä annetun päätöksen muuttaminen Rakennusviraston talo-osastolta tilattujen töiden laskutlaminen... _,_.... Rehtorintuntien järjestäminen ammattioppilaitoksissa Rokotustilaisuudesta suoritettava palkkio.... Sairaalakemistien palkkauksen tarkistaminen ,45, , , ,

19 xx Sairaalat, kaupungin, niiden. erikoismaksuluokassa hoidettavilta potilailta kannettava puhelinmaksu niiden lääkärien palkkaus. Sairaankuljetusautot, palolaitoksen, taksa niiden käyttämisestä. " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " Sairausvakuutusasetus..... Sairausvakuutuslaki..... laki sen voimaantulosta... Satamalaitos, sen varastoimisalueiden paikanvuokrataksan muutos""""""""""".""""""""""""""""""" Satamalautakunnan vuokralle antamilla varastoalueilla noudatettavat järjestyssäännöt... Satamamaksutaksa Satamavirkailijain virkapuvut Seutukaavaliitto, Helsingin kaupungin liittyminen siihen Siivoojat ja ruoanjakajat, ammattikoulujen, kansakoulujen ja työväenopistojen, heidän palvelusehtojensa tarkistaminen... Sosiaalihuollon hallintoa koskevan tiedonannon julkaiserilinen """"""""""""""""""""""""""""""""" " " " " Sosiaaliturvamaksu, työnantajan, asetus siitä. laki siitä Sukupuolitautilaissa tai -asetuksessa mainituista toimituksista ja todistuksista virkalääkärille suoritettava korvaus... Sunnuntaityökorvausten huomioon ottaminen viranhaltijain eläkkeissä..... Taksa, jonka mukaan suoritetaan maksu oikeudesta rakentaa ulkonevia rakennus.osia, sen kumoaminen kaduissa tehtävien kaivuiden sekä yksityisten viemärien ja puhdistus laitosten piirustusten tarkistamisesta perittävät """""""""""""""""""""""" koneellisten tavaransiirtolaitteiden kuorma-auto" """""""""""""""""""""""',, " " " " " " " " " laiturihuollon " " " " " " : " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " luotsaus- """""""""""""""""""""""""""""""" "" palolaitoksen sairaankuljetusautojen satamalai toksen varastoimisalueiden paikanvuokra-, sen muutos satamamaksu-- " " " " " " io " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " vesilaitoksen, sen tarkistaminen... Talletusmakasiini, yleinen, sen työmaksut. Tavaransiirtolaitteet, koneelliset, niiden käyttötaksa Terveydenhoitoviraston johtosäännön muutoksia Terveyssisaret, kunnalliset, heistä annetun lain muuttaminen" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " Teurastamolai tos, sen jäähdyttämömaksut , ,

20 XXI Teurastamolaitos, sen punnitusmaksut..... ',' ' sen purkausmaksut.. sen säilytys- ja kuljetusmaksut... Teurastuspalkkioiden korottaminen.... Tiet, yleiset, niistä annetun asetuksen muuttaminen niistä annetun lain muutoksia.... Tilitysvuokrajärjestelrnän tarkistaminen.. Toimituskirjat, kaupungin viranomaisten, niistä perittävät lunastukset. Tonttijaon muutokset..... Tullisäännön muuttaminen,.. 1uulaakimaksun laskemisen perusteet v , laki ja asetus siitä. Työaikalain alaisten viranhaltijain yöt yön hyvittäminen Työehtosopimus, maatalous työntekijäin... työntekijäin ~Työehtosopimusten ulkopuolella olevien työntekijäin palkkojen ja eläkkeiden tarkistaminen. Työllisyysasetus.... Työllisyyslaki Työmaksut, yleisen talletusmakasiinin. Työnantajan 1apsilisä_ ja kansaneläkemaksusta annetun lain muutos:... Työnantajan sosiaaliturvamaksu, asetus siitä laki siitä.... Työnantajan työttömyysvakuutusmaksun suuruus v. 1964, laki siitä Työntekijät, heidän' eläkeasetuksensa muuttaminen heidän eläkelakinsa muuttaminen... lyhytaikaisissa työsuhteissa olevat, heidän eläkelakinsa muuttaminen.. Työntekijät, kaupungin, heidän palkkansa. heidän työehtosopimuksensa maatalous-, heidän työehtosopimuksensa. Työtupien järjestyssääntö 'Työttömyyskorvaus, asetus siitä... ','. laki siitä Työttömyysvakuutusmaksu, työnantajan, v. 1964, laki siitä Työväenopistojen siivoojien ja ruoanjakajien palvelusehtojen tarkistaminen.... Ulkonevien rakennusosien rakentamisoikeudesta suoritettavan maksun kumoaminen Urheilu- ja retkeilylautakunnan johtosäännön muutos Urheilu- ja retkeily toimiston johtosäännön muutos. Vaakunan käyttö , , ,

21 XX Valtionapu, kasvatuslaitosten, siitä annetun asetuksen muuttaminen.... Varastoimisalueet, satamalaitoksen, niiden paikanvuokratakaan muutos Varastoalueet,satamalautakunnan vuokralle antamat, niillä noudatettavat järjestys säännöt. Veneiden laituroimisen ja talvisäilytyksen järjestäminen Verolait, väliaikaiset poikkeussäännökset niihin Verotusasetuksen muutos... Verotus lain muutos.. Vesilaitoksen taksan tarkistaminen. " Viemärit ja puhdistuslaitokset, yksityiset, niiden piirustusten tarkistamisesta perittävät maksut niiden rakennuskustannusten periminen. Viranhaltijat, kaupungin, heidän kokouspalkkiosääntönsä soveltaminen.... heidän palkkojensa ja eläkkeidensä tarkistaminen. korvaukset omilla kulkuneuvoilla suoritetuista matkoista sunnuntaityökorvausten huomioon ottaminen heidän eläkkeissään... työaikalain alaiset, yöt yön hyvittäminen Viranhaltijat, valtion, heidän palkkauksestaan annetun asetuksen muuttaminen lakkautuspalkalla olevat, ilmoitus heidän ottamisestaan kaupungin palvelukseen. Virat, vakinaiset, muutokset niiden luokitteluun Virkapuvut, kaupungin virastojen ja laitosten. satamavirkailijain.... Virkasäännön muutoksia Virvoitusjuomakioskien myyntikauden tilapäinen pidentäminen Vä~stönsuojat, B- ja C-luokan Väestönsuojeluasetuksen muuttaminen...". Väestönl;uojelutoimiston johtosääntö. Väkijuomayhtiön ve rottamise"sta ja sen vuosivoiton käyttämisestä annetun lain täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttaminen Yleisten töiden lautakunnan johtosäännön muutos Yöt yö, työaikalain alaisten viranhaltijain, sen hyvittäminen Äitiysneuvolan lääkärille suoritettava korvaus Äänestysaluejaon muuttaminen , , ,36,

22 KOMITEAT. Kaupunginhallituksen päätös tammikuun 3 p:ltä (Vrt: kunn. as. -koko 1959:14) 1. Komitealla tarkoitetaan tässä päätöksessä kahden tai useamman henkilön muodostamaa tilapäistä elintä, joka on asetettu selvittämään tai valmistelemaan määrättyä asiaa ja laatimaan siitä ehdotuksen. Tämä päätös ei koske a) kaupunginvaltuuston hyväksymissä ohje- ja johtosäännöissä mainittuja jaostoja, toimikuntia ja neuvottelukuntia, b) kaupunginvaltuuston asettamia valiokuntia, c) kaupungin hallintoelinten keskuudestaan asettamia jaostoja, jotka eivät kokoonnu enemmän kuin kolme kertaa, d) rakennustoimikuntia, jotka on asetettu määrätyn rakennushankkeen toteuttamista varten, e) pysyväisluonteisen tai toistuvan tehtävän suorittamista varten asetettuja apuelimiä. Kuitenkin on edellä kohdissa d) ja e) mainittujen elinten noudatettava, mitä tämän päätöksen 4 :ssä on määrätty. 2. Kaupunginhallituksella on yksin oikeus asettaa komiteoita. Mikäli kaupungin muut hallintoelimet katsovat tarpeelliseksi asettaa keskuudestaan jaostoja, jotka joutuvat kokoontumaan enemmän kuin kolme kertaa, on siihen saatava kaupunginhallituksen lupa. 3. Komitean on järjestettävä työnsä siten, ettei kaupungille aiheuteta suurempia kustannuksia kuin tehtävän suorittaminen välttämättömästi vaatii. 4. Komitean on tehtäväänsä ryhtyessään valittava itselleen lyhyt nimi. Ennen nimen käyttöön ottamista komitean on kaupunginkanslian kirjaamossa pidettävän komiteakortiston perusteella todettava, ettei komitean valitsemaa nimeä tai siihen helposti sekoitettavaa muuta nimeä ole ennestään muulla komitealla. Komitean itselleen ottama nimi sekä valitsema sihteeri ja hänen osoitteensa on viipymättä ilmoitettava komiteakortistoon merkittäväksi. 5. Komitea voi, jos katsoo tehtävänsä suorittamisen kannalta tarkoituksenmukaiseksi' asettaa keskuudest"an jaoston tai useampia jaostoja. 6. Komitean kokouksista on pidettävä kaupunginhallituksen vahvistaman lomakkeen mukaista päiväkirjaa, josta puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoittama jäljennös on palkkiolaskelmana neljännesvuosittain toimitettava kaupunginkanslialle hyväksyttäväksi ja revisiovirastolle.

23 2 Päiväkirjaan on merkittävä kokouspäivät, kokousten alkamis- ja päättymisajat sekä niihin osallistuneiden henkilöiden nimet ja heille tulevat palkkiqt. 7. Komitean työtä varten suoritettua konekirjoitus -, monistus -, laskenta- tai muuta siihen verrattavaa työtä koskevat laskut tarkastaa komitean puheenjohtaja. 8. Komitean mietintöä ei ole laadittava laajemmaksi kuin komitean tehtävän kannalta on välttämätöntä. Historiallisia katsauksia. katsauksia ulkomaiden vastaaviin oloihin ja tilastollisia selvityksiä on otettava komitean mietintöön vain sikäli, kuin ne ovat välttämättömiä komitean ehdotusten tai muiden esitysten perustelemiseksi. Komitean mietintöön tulee sisältyä lyhyt, p onsien muotoon laadittu yhteenveto komitean ehdotuksista. 9. Komitean on vuosittain tammikuun kuluessa toimitettava kaupunginkanslialle kaksin kappalein kertomus edellisen kalenterivuoden toiminnastaan sekä selostus komitean jäljellä olevista tehtävistä. Kertomus on laadittava kaupunginhallituksen yleisjaoston vahvistamalie lomakkeelle. 10. Saatuaan mietintönsä valmiiksi komitean on kaupunginkansliasta hankittava selvitys siitä, painetaanko mietintö tai monistetaanko se muulla tavoin. 11. Toimiessaan komitean sihteerinä kaupungin viranhaltijalla on oikeus saada palkkio kokousten ulkopuolella suorittamastaan työstä kaupunginhallituksen yleisjaoston hyväksymän laskun mukaan. 12. Lopetettuaan työnsä komitean on toimitettava sille kertynyt aineisto kaupunginarkistoon säilytettäväksi.

24 3 2. ERÄIDEN KUNTIEN SOSIAALIHUOLLON HALLINTOA KOSKEVAN TIEDONANNON JULKAISEMINEN. Sosiaaliministeriön päätös tammikuun 4 p:ltä (Suomen as. -koko 9/63) (Vrt.kunn.as.-kok. 1954:8) Sosiaalihuollon hallinnosta 17 päivänä maaliskuuta 1950 annetun asetuksen (144/50) 12 :n nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna 1 päivänä helmikuuta 1952 annetussa asetuksessa (69/52), sosiaaliministeriö on päättänyt julkaista tiedonannon, että vahvistetun sosiaaliohjesäännön mukaan sosiaalihuollon hallintoa varten on erillisiä lautakuntia tai sosiaalilautakunnalle kuuluvia tehtäviä hoitaa kunnan muu toimielin seuraavasti:. Helsingin kaupungissa: 1) huoltolautakunta, 2) lastensuojelulautakunta ja 3) lastentarhain lautakunta; Tällä päätöksellä kumotaan eräiden kuntien sosiaalihuollon hallintoa koskevan tiedonannon julkaisemisesta 16 päivänä joulukuuta 1960 annettu sosiaaliministeriön päätös (486/60).

25 4 3. HELSINGIN KAUPUNGIN LASTENTARHAIN LAUTAKUNNAN JA SEN ALAISTEN LAITOSTEN OHJESÄÄNNÖN MUUTOS. Sosiaaliministeriön vahvistama tammikuun 5 p:nä (Kaupunginvaltuuston hyväksymä lokakuun 31 p:nä 1962) (Vrt. kunn. as. -koko 1952:1 ja 1959:118) Sosiaaliministeriö vahvisti mainittuna päivänä kaupunginvaltuuston tekemän päätök'sen, jolla vahvistetun ja muutetun Helsingin kaupungin lastentarhain lautakunnan ja sen alaisten laitosten ohjesäännön 16 muutettiin seuraavan sisältöiseksi: 16. Lastentarhain tarkastajan virkaan valittavalta vaaditaan yliopistossa tai korkeakoulussa suoritettu virkaan soveltuva loppututkinto sekä sen lisäksi lastentarha- ja lastensuojelutyön hyvää tuntemusta tai virassa saavutettua erityistä kokemusta sekä hallinnollisella että lastentarha- ja lastensuojelualalla. Apulaistarkastajan tulee tietopuolisesti ja käytännöllisesti tuntea lastentarhat yö sekä olla perehtynyt lastensuojelutoimintaan. Etusija virkaa täytettäessä on annettava lastentarhanopettajapätevyyden omaaville hakijoille. Puistoleikkitoiminnan tarkastajan tulee olla perehtynyt kasvatustyöhön ja lastensuojelutoimintaan. Taloudenhoitajalta vaaditaan yliopistossa tai korkeakoulussa suoritettu virkaan soveltuva loppututkinto tai vastaavilt tiedot ja kokemusta virkaan kuuluvista tehtävistä. Lastentarhain tarkastajan, apulaistarkastajan ja puistoleikkitoiminnan tarkastajan virat kuuluvat kielitaitoluokkaan sekä taloudenhoitajan virka! kielitaitoluokkaan. - Yhden apulaistarkastajan tulee kuitenkin omata täydellinen ruotsin kielen ja hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito.

26 5 4. VffiKASÄÄNNÖN MUUTOS. Kaupunginvaltuuston vahvistama tammikuun 9 p:nä (Vrt. kunn.as.-kok. 1951:94) Kaupunginvaltuusto päätti mainittuna päivänä lisätä ja vahvistamansa Helsingin kaupungin virkasäännön 17 :n viimei seksi momentiksi seuraavan määräyksen: Kaupunginvaltuusto voi määrätä, että viranhaltijan Suorittamasta yöt yöstä viranhaltijalle annetaan aikahyvitystä tai sitä vastaava aika korvataan rahana.

27 6 5. TYÖAIKALAIN ALAISTEN VIRANHALTIJAIN YÖTYÖN HYVITTÄMINEN. Kaupunginvaltuuston päätös tammikuun 9 p:ltä (Vrt. kunn. as. -koko 1946:226) Kaupunginvaltuusto päätti mainittuna päivänä antaa yöt yön korvaamisesta seuraavat määräykset: 1) Yöt yötä tekevä viranhaltija, johon on sovellettava työaikalain soveltamisesta julkisten yhteisöjen viran tai toimen haltijoista annettua asetusta (938/46) tai työaikalain soveltamisesta työnjohtaja-asemassa oleviin virkamiehiin annettua asetusta (90/55), saa, mikäli jäljempänä olevasta ei muuta johdu, yöt yön aikahyvitystä 15 minuuttia tuntia kohden työstä, joka on tehty kello 21 ja 6 välisenä aikana. Jos kuitenkin viimeistään kello 4 aloitettu työ jatkuu yli kello 6:n, pidetään jatkoaikana suoritettua työtä yöt yön aikahyvitystä laskettaessa myös yöt yön veroisena ensimmäiseen, vähintään kahden tunnin pituiseen yhdenjaksoiseen lepoaikaan asti. Varallaolo, jota ei ole suoritettu työpaikalla tai jota viranhaltija oman valintansa mukaan suorittaa työpaikalla' vaikka hänellä olisi ollut lupa suorittaa se muuallakin, ei oikeuta yöt yön aikahyvityksen saamiseen. Jos työjakson yötyötuntien luvuksi ei tule kokonaislukua, annetaan yöt yön aikahyvitys täysiltä tunneilta siten; että puolta tuntia lyhyempi aika jätetään huomioon ottamatta ja puoli tuntia ja sitä pitempi aika korotetaan täydeksi tunniksi. ) Siihen saakka, kunnes kaupunginvaltuusto toisin määrää, saadaan aikahyvitys korvata myös rahana. Rahakorvaus suoritetaan tällöin korottamattoman tuntipalkan mukaan. Korvaus on maksettava, mikäli virkasäännöstä ei muuta johdu, viimeistään yöt yön tekemistä seuraavan kalenterikuukauden loppuun mennessä tai, mikäli viranhaltijan työaika määräytyy 3-viikkoisjakson mukaan, sen kalenterikuukauden loppuun mennessä, joka ensiksi seuraa tällaisen jakson päättymistä. 111) Milloin viraston tai laitoksen työvoimatilanne sallii aikahy"vityksen antamisen vapaa-aikana, aikahyvitys saadaan antaa joko lyhentämällä säännöllistä päivittäistä työaikaa jonakin päivänä tai antamalla ylimääräistä vapaa-aikaa. Vapaa-aika on tällöin annettava, mikäli virkasäännöstä ei muuta johdu, viimeistään kahden kuukauden kuluttua yöt yön tekemisestä tai, mikäli viranhaltijan työaika määräytyy 3-viikkoisjakson mukaan, kahden kuukauden kuluessa kunkin tällaisen jakson päättymisestä. Vapaa-aikaa annettaessa'on pyrittävä noudattamaan viranhaltijain toivomuksia, mikäli se laitoksen toimintaa haittaamatta käy päinsä:. Yöt yön aikahyvityksellä saadaan täyttää myös säännöllisten päivittäisten, viikoittaisten tai viikkoa pitempien työaikajaksojen työtuntimäärien vajauksia, jolloin kuitenkin arkipyhien, vuosiloman

28 7 tai virkavapauden johdosta tapahtuva työajan lyhentyminen on jätettävä huomioon ottamatta. IV) Viranhaltijaan, johon sovelletaan tämän päätöksen mukaisia määräyksiä yöt yön aikahyvityksestä, ei sovelleta yörahaa, vuorotyölisää tai muita yöt yön hyvitystä koskevia määräyksiä. V1 Palolaitoksen paloalipäällystölle ja -miehistölle suoritetaan tämän päätöksen mukaista aikahyvitystä tai rahakorvausta vain siltä ajalta, jona he ovat joutuneet osallistumaan sarnrnutus - tai muuhun pelastustyöhön. VI) Tämän päätöksen mukainen järjestelmä otetaan käytäntöön V) Tarkemmat ohjeet tämän päätöksen soveltamisesta antaa kaupunginhallitus.. 1) Yöt yön aikahyvitystä koskevaa päätöstä, jota jäljempänä sano;" taan aikahyvityspäätökseksi, sovelletaan iyöaikalain alaisiin vakinaisiin, väliaikaisiin ja tilapäisiin pää- ja sivuviranhaltijoihin työaikalain 3 :n 2 mom:ssa tarkoitetut, työnjohtaja-asemassa olevat viranhaltijat mukaan luettuina. 2) Aikahyvitys lasketaan jakamalla aikahyvityspäätöksen I ponnen 2. kappaleen mukaisesti pyöristetty yötyöaika 4:llä. Osamäärää ei enää pyöristetä. Vajaita puolitunteja tai vajaita tunteja voidaan tarpeen mukaan yhdistää täysiksi. 3) Vapaa-aikana yöt yön aikahyvitys voidaan myöntää: kunkin työworon tai työaikajakson aikana annettavan lyhen-. netyn työajan muodossa tai järjestämällä ylimääräisiä vapaa-aikoja I -päiviä joko asianomaisen "työvuoron I työaikajakson tai jälkikäteen aikahyvityspäätöksessä edellytetyn määräajan puitteissa. 4) Yöt yön suorittamisesta ylityönä, sunnuntait yönä tai lisät yönä ei aiheudu myönnettävän aikahyvityksen tai siitä maksettavan rahakorvauksen suurenemista. Yöt yön hyvittäminen ei muuta säännöllisen työajan lainmukaisia enirnm.äismääriä, säännöllistä työaikaa, työvuorojen ja työaikajaksojen enirnrnäistuntimääriä, lainmukaisia viikko- ja päivälepoaikoja, tuntipalkan määräytymisperusteita eikä muita työaikaa ja sen korvaamista koskevia määräyksiä. 5) Viranhaltijalle mahdollisesti liian suurena annettu aikahyvitys aiheuttaa vastaavan vähenny.ksen myöhempiin yöt yön aikahyvityksiin. Kaupunginhallitus 17/

29 8 6. V ÄESTONSUOJELUTOIMISTON JOHTOSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston vahvistama tammikuun 9 p:nä Helsingin kaupungin väestönsuojelutoimistoa johtaa väestönsuojelulautakunnan alaisena väestönsuojelupäällikkö. Väestönsuojelupäällikön tehtävänä on: 1) johtaa ja valvoa väestönsuojelutoimiston ja sen henkilökunnan toimintaa sekä huolehtia väestonsuojelutoimiston toiminnan tarkoituksenmukaisesta kehittämisestä, 2) johtaa väestönsuojelulautakunnan ohjeiden mukaan lautakunnalle kuuluvien väestönsuojelun valmistelu-, järjestely- ja toimeenpanotehtävien suorittamista sekä pitää yhteyttä väestönsuojeluasioissa muihin viranomaisiin ja toimihenkilöihin, 3) toimia esittelijänä väestönsuojelulautakunnan kokouksissa sekä huolehtia lautakunnan tekemien päätösten täytäntöönpanosta, 4) antaa lausuntoja väestönsuojelutoimiston toimialaan kuuluvissa asioissa, seurata väestönsuojelun yleistä kehitystä sekä tehdä esityksiä kaupungin väestönsuojeluvalmiuden kehittämiseksi, 5) huolehtia väestönsuojelutoimiston toimesta suoritettavan väestönsuojelukoulutuksen suunnitelmien ja opetusohjelmien laatimisesta sekä ohjata ja valvoa muun paikallisen väestönsuojelukoulutuksen suunnittelua ja järjestämistä, 6) päättää väestönsuojelulautakunnan ohjesääntönsä 6 :n 7) kohdan perusteella vahvistamissa rajoissa väestönsuojelutoimiston hankinnoista sekä sen toimesta suoritettavien töiden urakkasopimuksista, 7) valvoa väestönsuojelulautakunnan hallinnassa olevien väestönsuojien, rakenteiden, kaluston ja erikoismateriaalin hoitoa, 8) antaa vuokralle väestönsuojelulautakunnan hallintoon kuuluvia alueita, väestönsuojia, rakennuksia ja tiloja lautakunnan ohjesääntönsä 6 :n 6) kohdan nojalla vahvistamien yleisten perusteiden mukaisesti, 9) hyväksyä maksettavaksi väestönsuojelutoimistolle esitetyt laskut ja maksuosoitukset, 10) huolehtia siitä, että määräaikana annetaan väestönsuojelulautakunnalle ehdotus seuraavan vuoden talousarvioksi, 11) suorittaa lautakunnan antamat toimialaansa kuuluvat muut tehtävät sekä 12) antaa kaupunginhallitukselle, kaupunginjohtajalle ja apulaiskaupunginjohtajille näiden pyytämiä väestönsuojelutoimiston toimialaa koskevia tietoja ja selvityksiä sekä suorittaa rakennustointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan määräämät väestönsuojelupäällikön toimialaan kuuluvat muut tehtävät. Niistä väestönsuojelupäällikön päätöksistä, jotka koskevat työsuhteessa olevan henkilöstön palvelukseen ottamista, eron myöntämistä ja

30 irtisanomista tai viranhaltijan vuosiloman myöntämistä ja viransijaisten määräämistä samoin kuin muistakin väestönsuojelupäällikön tarpeelliseksi katsomista päätöksistä on pidettävä päätös luetteloa, johon merkityt päätökset väestönsuojelupäällikön on allekirjoitettava ja hallinnollisen sihteerin varmennettava. Väestönsuojelupäällikön ollessa vuosilomalla tai muuten estyneenä hoitaa hänen tehtäviään suunnittelu- ja koulutuspäällikkö, ellei väestönsuojelulautakunta toisin määrää. Väestönsuojelutoimiston kirjeet sekä väestönsuojelupäällikön päätöksiin perustuvat hankinta- ja urakkasopimukset allekirjoittaa väestönsuojelupäällikkö. Kirjeet varmentaa asian valmistellut viranhaltija, hankintasopimukset hallinnollinen sihteeri ja urakkasopimukset suojarakenneohjaaja. 2 _ Väestönsuojelutoimistoon kuuluu väestönsuojelupäällikön lisäksi muuna henkilökuntana suunnittelu- ja koulutuspäällikkö, hallinnollinen sihteeri, suojarakenneohjaaja, suunnittelijoita ja kouluttajia sekä tarvittaessa muita vakinaisia ja tilapäisiä viranhaltijoita sekä työsuhteessa olevaa henkilökuntaa. 3. Suunnittelu- ja koulutuspäällikön, suunnittelijain ja kouluttajain tehtävänä on: 1) laatia yhteistoiminnassa Helsingin poliisilaitoksen kanssa suunnitelmat väestönsuojelun toimeenpanossa kaupungista muualle siirrettävän väestön siirtämiseksi ja sijoittamiseksi (evakuointi), suorittaa suunnitelmien edellyttämät valmistelut ja järjestelyt sekä laatia tätä koskevat tarvittavat toimintaohjeet, 2) laatia suunnitelmat väestönsuojeluelinten ja -yksikköjen perustamiseksi, suorittaa perustamisen ja valmiusryhmityksen edellyttämät valmistelut ja järjestelyt sekä valmistaa tarvittavat toimintaohjeet, 3) seurata ja tarvittaessa ohjata virasto- ja laitossuojelun sekä teollisuuden ja teknillisten laitosten suojelun kehitystä kaupungissa sekä ohjata ja avustaa kaupungin omia virastoja ja laitoksia suojelunsa suunnittelussa ja järjestelyssä, 4) laatia yleissuunnitelmat väestön omakohtaisen suojelun järjestelyksi kaupungissa sekä ohjata ja avustaa Helsingin Väestönsuojeluyhdistystä väestön omakohtaisen suojelun järjestelyssä sekä henkilöstön varaamisessa ja kouluttamisessa, 5) ohjata ja avustaa perustamispäällikköjä henkilöstön varaamisessa ja sijoittamisessa yleisen väestönsuojelun yksikköihin, suorittaa aluejärjestöstä väestönsuojelutehtäviin varattavan henkilöstön sijoittaminen sekä huolehtia väestönsuojelutehtäviin eri tavoin varatun henkilöstön väestönsuojelumääräysten kirjoittamisesta ja levittämisvalmisteluista, 6) valmistella väestönsuojelun erikoismateriaalin hankinnat ja huolehtia hankitun materiaalin varastoimisesta ja hoidosta, laatia väestönsuojelun toimeenpanossa ostoina saatavan materiaalin hankintasuunnitelmat sekä tarvittaessa ohjata ja avustaa kaupungin omia virastoja, laitoksia ja vastaavia niille kuuluvissa väestönsuojelumateriaalin hankinnoissa, 7) suunnitella ja järjestää kaupungin väestönsuojelun tarvitsemat viestiyhteydet ja ulkohäly1inlaitteet, 8) laatia väestönsuojelutoimiston toimesta suoritettavan väestönsuojelukoulutuksen vuosisuunnitelmat, eri kurssien ja harjoitusten ope-

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 08 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä marraskuun 27 p:nä 2002 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia. N:o 37 ESPOON KAUPUNGIN KIRJASTOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia. N:o 37 ESPOON KAUPUNGIN KIRJASTOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 'ESPOON'KAU ES30 STO ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia N:o 37 ESPOON KAUPUNGIN KIRJASTOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 11.1.1989 hyväksymä ja 19.4.1989 muuttama

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia ESPOON KAUPUNGIN KULTTUURITOIMISTON JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia ESPOON KAUPUNGIN KULTTUURITOIMISTON JOHTOSÄÄNTÖ r.cpqqn luulo IITADSiZMM ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia N:o 80 ESPOON KAUPUNGIN KULTTUURITOIMISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 16.12.1981 hyväksymä sekä 13.5.1987

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 07 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 18 p:nä 2014 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin liikuntalautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ

PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA 1 2 KOKOUSPALKKIOT.1 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET.2 4 VUOSIPALKKIOT..2 5 MUUN PALKKION MAKSAMINEN.3

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä xxxkuun xx p:nä 2014 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin liikuntalautakunta ja sen alainen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Seutuhallitus 3.12.2009 205 Seutuvaltuusto 11.12.2009 31 1 Soveltamisala 1) Tätä sääntöä sovelletaan a) yhtymävaltuuston jäseniin b) yhtymähallituksen jäseniin c) tarkastuslautakuntaan

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

P A L K K I O S Ä Ä N T Ö

P A L K K I O S Ä Ä N T Ö 1 SUONENJOEN KAUPUNKI P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.06.2017 67 Voimaantulo: 1.6.2017 1 Soveltamisala Tätä sääntöä sovelletaan kaupungin luottamustehtävissä toimiviin henkilöihin

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö Hallintosääntö Kokous- ja palkkiosääntö 1 KOKOUS- JA PALKKIOSÄÄNTÖ Yhtymävaltuusto hyväksynyt 5.6.2013 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta

Lisätiedot

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1. KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.2009 Toiminta-ajatus 1 Keskusvirasto huolehtii kaupunginvaltuuston,

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 2 05 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 18 p:nä 2008 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin yleisten töiden lautakunta ja sen alainen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 26.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala...3

Lisätiedot

3 Lautakunnan kokouksissa viraston päällikkö esittelee virastoa kokonaisuudessaan. 4 Lautakunnan tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty,

3 Lautakunnan kokouksissa viraston päällikkö esittelee virastoa kokonaisuudessaan. 4 Lautakunnan tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty, HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 23.4.2015/TL 1 Toimiala 2 Lautakunta Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ja sen alainen Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus huolehtivat kaupungin nuorisotoimesta

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ

ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Valtuusto 29.5.2017 Voimaantulo: 1.6.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN KUNTA KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Voimaantulo 1.6.

TOHMAJÄRVEN KUNTA KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Voimaantulo 1.6. 1 TOHMAJÄRVEN KUNTA KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kunnanhallitus 20.03.2017 Kunnanvaltuusto 29.05.2017 37 Voimaantulo 1.6.2017 2 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot...

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4 Vuosipalkkiot... 2 5 Sihteerin ja esittelijän palkkiot... 2 6 Katselmus,

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

YLITORNION KUNNAN LUOTTAMUSHENKI- LÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ

YLITORNION KUNNAN LUOTTAMUSHENKI- LÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toimiala Helsingin kaupungin pelastuslautakunta ja sen alainen Helsingin kaupungin pelastuslaitos huolehtivat pelastustoimesta sekä niille erikseen määrätyistä

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Voimaantulopäivä Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 29.5.2017 53 1.6.2017 1 Soveltamisala Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

2 Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan jäsenille palkkiota seuraavasti (palkkio sisältää sähköisen kokoushallinnan kulukorvauksen):

2 Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan jäsenille palkkiota seuraavasti (palkkio sisältää sähköisen kokoushallinnan kulukorvauksen): NURMIJÄRVEN KUNNAN KOKOUSPALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 31.5.2017 48, voimaantulo 1.6.2017 1 SOVELTAMISALA 1 Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ

MERIKARVIAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ MERIKARVIAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ Valtuuston 17.12.2012 76 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ

ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty:..2017 Voimaantulo: 1.6.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4 Vuosipalkkiot... 2 5 Sihteerin

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

MERIJÄRVEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ MERIJÄRVEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 1.3.2017 4 Voimaantulopäivämäärä 1.6.2017 (8 29.3.2017) 1 Soveltamisala 1. Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkioita luottamustoimen

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013 Oulun kaupunki Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.11.2007 71 Muutos: 3 kv 25.2.2013 31 I YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä ja nimi Liikelaitoksen

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Muonion kunta Sääntö 1 (6) Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Hyväksytty x) Voimaantulo 1.1.2013 x) Hyväksytty 20.9.1993 ja tarkistettu 29.1.1999, 25.2.2002, 12.12.2005, 26.1.2009 ja Muonion kunta Sääntö

Lisätiedot

IIN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

IIN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ IIN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 2.5.2017 Kunnanvaltuusto 15.5.2017 2 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa 13.9.2006/36 Vahvistettu Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa 15.11.2006 1 LUKU Kokoonpano 1 Yhteiseen

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNKI 041 00 1 RAISION KAUPUNGIN Kaupunginvaltuuston 17.1.2005 muuttama, voimaantulo 21.1.2005 1 SOVELTAMISALA 2 KOKOUSPALKKIOT Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta,

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo MÄNTYHARJUN KUNTA Kh 10.12.2012 Kv 30.1.2013 liite 3 Palkkiosääntö Kvalt hyväksynyt 30.1.2013 25 Voimaantulo 1.2.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 16.11.2009 1997/nro 4 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala 1 Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen sosiaali- ja terveyskeskuksen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala 1 2 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 Voimaantulo 1.1.2014 1 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 20.10.2014 250 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 44 Kunnanhallitus 9.12.2014 307 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 60 Voimaantulo 1.1.2015 2 PALKKIOSÄÄNTÖ

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ luonnos 05122011 1 Toimiala Helsingin kaupungin pelastuslautakunta ja sen alainen Helsingin kaupungin pelastuslaitos huolehtivat pelastustoimesta ja kiireellisestä

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA HELSI NGI N KAUPUNGI N KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA 40 1962 AAKKOSELLINEN HAKEMISTO VUOSILTA 1953-1962 HELSINGIN KAUPUNGIN HANKINTATOIMISTO 1963 Muistutus.

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus / 204 Kunnanvaltuusto / 34

PARIKKALAN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus / 204 Kunnanvaltuusto / 34 PARIKKALAN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 6.11.2012 / 204 Kunnanvaltuusto 15.11.2012 / 34 2 Sisällys 1... 3 Soveltamisala... 3 2... 3 Kokouspalkkiot... 3 3... 3 Samana päivänä

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Kokouspalkkiot LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

1 Yleistä. 2 Kokouspalkkiot LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Yleistä 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan tämän säännön mukaisesti palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista,

Lisätiedot

92 euroa. 2 Lauta- ja johtokunnat, jaostot ja toimikunnat 73 euroa (63 euroa) RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

92 euroa. 2 Lauta- ja johtokunnat, jaostot ja toimikunnat 73 euroa (63 euroa) RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI 1 SOVELTAMISALA Kaupunginvaltuuston 26.11.2001 hyväksymä, voimaantulo 1.1.2002, kaupunginvaltuuston 17.1.2005 muuttama, voimaantulo 21.1.2005, kaupunginvaltuuston 14.1.2013

Lisätiedot

Korkeasaaren eläintarhan johtosäännön uudistus

Korkeasaaren eläintarhan johtosäännön uudistus Korkeasaaren eläintarhan johtosäännön uudistus Nykyinen johtosääntö Ehdotus Perustelut 1 Toimiala 1 Toimiala 1 Toimiala Helsingin kaupungin eläintarhan johtokunta ja sen alainen Korkeasaaren eläintarha

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1 Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Voimaantulopäivä 1.6.2017 2 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Yhdistyvän Raahen kaupunginvaltuusto 14.11.2012 7. Voimaantulo 1.1.2013. Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan 1.

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KÄRSÄMÄEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KÄRSÄMÄEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 18.12.2012 ( 148) Voimaantulopäivämäärä: 21.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot 1. Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 17.12.2012 hyväksymä Voimassa 1.1.2013 lukien Soveltamisala 1 Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.6.2017 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 30.1.2017 5 Sisällys 1... 3 SOVELTAMISALA... 3 2... 3 KOKOUSPALKKIOT... 3 3... 4 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET... 4

Lisätiedot

VEHMAAN KUNTA. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

VEHMAAN KUNTA. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö VEHMAAN KUNTA Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1 Kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö Valtuuston 11.11.2013,.. hyväksymä. 1 Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kvalt 3.12.2012 ( 62) Voimaantulo 1.1.2013 1 Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (5) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 1.2.2010 Valtuusto 17.2.2010 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala.. 1 Palkkiot 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4

Lisätiedot

Kulttuuri- ja kansalaistoimi

Kulttuuri- ja kansalaistoimi 1 (5) Kulttuuri- ja kansalaistoimen johtosääntö Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.6.2010/ Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 1 Toiminta-ajatus Toimiala Lautakunnan toiminta-ajatuksena on edistää,

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI. Palkkiosääntö. Khall x Kvalt xx.xx.2017 x

HAAPAVEDEN KAUPUNKI. Palkkiosääntö. Khall x Kvalt xx.xx.2017 x HAAPAVEDEN KAUPUNKI Palkkiosääntö Khall 10.4.2017 x Kvalt xx.xx.2017 x I LUKU 1 Soveltamisala 2 Maksaminen II LUKU 3 Kokouspalkkiot Yleistä Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 19.6.2017 45 Voimaantulo 1.7.2017 Sisällysluettelo 2 KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot...

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

PYHÄJOEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄJOEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 14.11.2016 Valtuusto 14.12.2016 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Kokouspalkkiot... 2 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 2 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2005 ALKAEN Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Muutos KV 28.8.2006

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KOKO E LM A

KIERTO KIRJE KOKO E LM A POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KOKO E LM A 1953 N:o 42-43 N:o 42. Kiertokirje posti- ja lennätinlaitoksen virkailijain toimeen ottamista ja toimesta eroamista koskevien ohjeiden D-liitteen

Lisätiedot

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA 44.1966 HELSlNGIN KAUPUNGIN HANKINTATOIMISTO 1967 AJANLUVUNMUKAINEN HAKEMISTO HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISEEN

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Toiminta-ajatus 1 Nuoriso- ja liikuntatoimen tehtävänä on nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisena edistää toimialallaan nuorison ja koko

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA...2 2 KOKOUSPALKKIOT...2 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET...2 4 VUOSIPALKKIOT...3 5 SIHTEERIN PALKKIO...3

1 SOVELTAMISALA...2 2 KOKOUSPALKKIOT...2 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET...2 4 VUOSIPALKKIOT...3 5 SIHTEERIN PALKKIO...3 ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 10.10.2005 Voimaantulo: 1.1.2006 SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA...2 2 KOKOUSPALKKIOT...2 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET...2 4 VUOSIPALKKIOT...3 5 SIHTEERIN

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNNAN. PALKKIOT ja KORVAUKSET LUOTTAMUSTOIMEN HOITAMISESTA. Hyväksytty: Kvalt Muutos: Kvalt

KIVIJÄRVEN KUNNAN. PALKKIOT ja KORVAUKSET LUOTTAMUSTOIMEN HOITAMISESTA. Hyväksytty: Kvalt Muutos: Kvalt 1 KIVIJÄRVEN KUNNAN PALKKIOT ja KORVAUKSET LUOTTAMUSTOIMEN HOITAMISESTA 1.6.2017 Hyväksytty: Kvalt 22.05.2017 8 Muutos: Kvalt 18.12.2017 63 2 KIVIJÄRVEN KUNNAN PALKKIOT JA KORVAUKSET LUOTTAMUSTOI- MEN

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 1. HALLINTOSÄÄNTÖ 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 6. HUITTISTEN

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

UTAJÄRVEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 UTAJÄRVEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kunnanhallitus 1.12.2008 279 Valtuusto 16.12.2008 73 2 UTAJÄRVEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuusto hyväksynyt Voimaantulopäivä

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Luottamushenkilöiden palkkiosääntö SISÄLLYS 1 Yleistä 2 Kokouspalkkiot 3 Vuosipalkkiot 4 Osa-aikaiset luottamushenkilöt 5 Vaalitoimielinten palkkiot 6 Erillispalkkiot 7 Toimielimen sihteerin palkkio 8

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄRANNAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 9.12.1996, muutos 15.12.1997, muutos 31.1.2005, muutos 15.11.2010, muutos 14.11.2011, muutos 23.6.2014 Voimaantulopäivämäärä 1.1.1997,

Lisätiedot

Hollolan kunta Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Hollolan kunta Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Hollolan kunta Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1 Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Hyväksytty valtuusto 11.4.2011 Voimaantulo 1.5.2011 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kvalt 5.6.2017 ( 48) Voimaantulo 15.6.2017 1 Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan Kuntalain (410/2015, 82 ) mukaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA VÄESTÖNSUOJELUJÄRJESTYS

NAKKILAN KUNTA VÄESTÖNSUOJELUJÄRJESTYS NAKKILAN KUNTA VÄESTÖNSUOJELUJÄRJESTYS 1 NAKKILAN KUNNAN VÄESTÖNSUOJELUJÄRJESTYS, JONKA NAKKILAN KUNNANVAL- TUUSTO ON HYVÄKSYNYT 27. PÄIVÄNÄ TAMMIKUUTA 1992/4 1 VÄESTÖNSUOJELUN PERUSTEET Väestönsuojelun

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haminan kaupunginvaltuusto 1.9.2015 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Vuosipalkkiot... 2 4 Luottamushenkilösihteerin palkkio... 3 5 Toimituspalkkio...

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: SoTe kuntayhtymä yhtymävaltuusto Voimaan

SoTe kuntayhtymä LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: SoTe kuntayhtymä yhtymävaltuusto Voimaan Hyväksytty: SoTe kuntayhtymä yhtymävaltuusto 18.5.2017 8 Voimaan 1.6.2017 SoTe kuntayhtymä LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala SoTe kuntayhtymän luottamushenkilöille suoritetaan tämän palkkiosäännön

Lisätiedot

KH liite n:o 4/4.12.2012 VALT liite n:o 4/13.12.2012

KH liite n:o 4/4.12.2012 VALT liite n:o 4/13.12.2012 KH liite n:o 4/4.12.2012 VALT liite n:o 4/13.12.2012 Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1 Valtuuston hyväksymä 13.12.2012 Voimaantulopäivämäärä 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille

Lisätiedot

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5)

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖKUNTAYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimenä on Lappeenrannan teknillisen yliopiston henkilökuntayhdistys ry. Yhdistyksen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT VALTUUSTOKAUDELLA Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti:

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT VALTUUSTOKAUDELLA Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti: PYHÄRANNAN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT VALTUUSTOKAUDELLA 2017-2021 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hall. 15.11.2016 Valt. 23.11.2016 Voimassaolo: valtuustokausi 2017-2021 1 1 Soveltamisala Kuntayhtymän luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA. Palkkiosääntö

VÖYRIN KUNTA. Palkkiosääntö VÖYRIN KUNTA Palkkiosääntö Hyväksytty kunnanvaltuustossa 4.10.2012, 58 Astuu voimaan 1.1.2013 VÖYRIN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 2 1 SOVELTAMISALA Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 9.5.2005 1997/nro 7 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala 1 ' Liikunta- ja nuorisolautakunnan alaisen palvelukeskuksen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 15.5.2017 Voimaantulo 1.6.2017 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala...

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

P A L K K I O S Ä Ä N T Ö

P A L K K I O S Ä Ä N T Ö SUOMUSSALMEN KUNTA Luottamushenkilöiden P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Kunnanvaltuusto 28.2.2006 5. Muutettu 9.12.2008 12 ja 9.11.2010 :t 7 ja 12 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala..2 2 Kokouspalkkiot 2 3 Samana

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. 1 VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä.

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä. 1 of 8 18/04/2011 11:33 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1977» 28.1.1977/119 28.1.1977/119 Seurattu SDK 293/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Rintamasotilaseläkelaki

Lisätiedot

Kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1. Valtuusto ja sen valiokunnat sekä kaupunginhallitus ja sen jaostot 95

Kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1. Valtuusto ja sen valiokunnat sekä kaupunginhallitus ja sen jaostot 95 Forssan kaupunki PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantuloajankohta 1.1.2013 Kv. 28.1.2013, muutos 4 :ään Voimaantuloajankohta 1.2.2013 Kv. 3.3.2014, lisäys 2 :ään Voimaantuloajankohta

Lisätiedot

MARTTILAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

MARTTILAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ MARTTILAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 29.5.2017 Voimaantulopäivämäärä 1.6.2017 MARTTILAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 29.5.2017 Voimaantulopäivämäärä

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ SUOMUSSALMEN KUNTA Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 9.12.2014 62 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 2 3 Yli kolme tuntia kestävät ja samana päivänä pidettävät kokoukset

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

Luottamustointen palkkiosääntö. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa

Luottamustointen palkkiosääntö. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa Luottamustointen palkkiosääntö Hyväksytty kaupunginvaltuustossa LUOTTAMUSTOINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ 2 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

JOUTSAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Palkkiosääntö 1 Liite JOUTSAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 2017 Voimaantulo 1.6.2017 alkaen 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 18.5.2009 1999/nro 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN KESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala 1 Sivistystoimen lautakunnan alaisen sivistystoimen keskuksen toimintaan

Lisätiedot