KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA"

Transkriptio

1 HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSlNGIN KAUPUNGIN HANKINTATOIMISTO 1967

2 AJANLUVUNMUKAINEN HAKEMISTO HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISEEN ASETUSKOKOELMAAN VUODELTA Vuosi ja kuukausi Päivä Asetuk- sen numero 1964 Joulukuu 30 Kunnallisen eläkelaitoksen eläkesääntö; kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan hyväksymä Toukokuu 25 Kunnallisen eläkelaitoksen eläkesääntö; kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan hyväksymä 190 Elokuu 27 Helsingin kaupungin leski- ja orpoeläkekassan sääntöjen muutos; sosiaaliministeriön vahvistama Tammikuu 14 Laki sairausvakuutus.1ain muuttamisesta 2 " 21 Laki kuntien yleisestä kalleusluokituksest 3 " 21 Asetus sairausvakuutusasetuksen muuttamisesta " Asetus kansakouluasetuksen muuttami-. " 26 s esta... 5 Taksa. jonka mukaan Helsingin kaupungille kannetaan maksu kiinteistöviraston kaupunkimittausosaston suorittamista eräistä tehtävistä; kaupunginvaltuuston vahvistama....." " 26 Kadun ja viemärin keskimääräisten rakennuskustannusten vahvistaminen; kaupunginvaltuuston päätös 7 " 28 As etus Helsingin kaupungin vapaavaras - tim käyttämisestä kannettavista maksu~sta annetun asetuksen muuttamisesta 8 Helmikuu 9 Mielisairaanhoi tolai tos ten päivämaks u; " 14 sisäasiainministeriön päätös 9 Taksa. jonka mukaan Helsingin kaupungin " 22 satamapalveluskunta on oikeutet- tu kantamaan korvausta luotsauksista ym. sivutehtävistä; satamalautakunnan vahvistama 10 Helsingin kaupunginorkesterin järjestyssäännön " 23 muutos; musiikkilautakunnan vahvis tama Kaupungin sairaaloiden johtavien ylilääkäreiden johtajanpalkkioiden tarkistaminen; kaupunginvaltuuston päätös 12 " 23 Helsingin maistraatin kokoonpano ja toiminta; Korkeimman oikeuden päätös 13 " 23 Ammattikoulujen rehtorien palkkioiden ja opetusvelvollisuuden vahvistaminen; kaupunginvaltuuston päätös 14

3 IV Maaliskuu 11 Laki kansakoululaitoksen viranhaltijain palkkauksesta ja eläkkeistä annetun lain muuttaillis esta,.,.,,,,,,,,,,, Kaupungin elinten vuosikertomusten painattamisesta tehtyjen kaupunginvaltuuston eräiden päätösten kumoaminen; kaupunginvaltuuston päätös",,. ",,., Kansakoulunopettajien eläkkeet; kaupunginvaltuuston päätös,,, ",,,.,,, Kaupungin viranhaltijain ja toimihenkilöiden palkkojen ja eräiden etuisuuksien tarkistaminen sekä virkasäännön muutos; kaupunginvaltuuston päätös" Työehtosopimus Helsingin kaupungin ja Helsingin kunnallisten työntekijäin ja viranhaltijain keskusjärjestö r, y:n välillä; palkkalailtakunnan ja Helsingin kunnallisten työntekijäin ja viranhaltijain keskusjärjestö r,y:n allekirjoittama Palkkahinnoittelu Helsingin kaupungin ja Helsingin kunnallisten työntekijäin ja viranhaltijain keskusjärjestö r, y:n välillä; palkkalautakunnan ja Helsingin kunnallisten työntekijäin ja viranhaltijain keskusjärjestö r, y:n allekirjoittama Laiturihuollon taksa; satamalautakunnan vahvistama, ".,,., " ", '",,, ",, Helsingin sataman koneellisten tavaransiirtolaitteiden käyttötaksa; satamalautakunnan vahvistama",",,,,, ".,, ", Helsingin kaupungin yleisen talletusmakasiinin työmaksut; satamalautakunnan vah vistamat,."""."""""",.,." Helsingin kaupungin rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut: Uudenmaan lääninhallituksen vahvistamat. 24 Huhtikuu 1 Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta, Laki asiakirjain lähettämisestä annetun lain muuttamisesta,,,,,,,, Rakennus toiminta; kaupunginvaltuus ton päätös., Desinfioimislaitoksen maksut; kaupunginvaltuuston vahvistamat.,,, ~, Vuosaaren alueliitoksen yhteydessä Helsingin maalaiskunnan palveluksesta kaupungin palvelukseen siirtyvät viranhaltijat; kaupunginvaltuuston päätös 29

4 V Huhtikuu 21 Helsingin kaupungin ja Helsingin kaupungin maatalous työntekijäin ammattiosasto r.y:n välinen työehtosopimus; palkkalautakunnan ja Helsingin kaupungin maatalous työntekijäin ammattiosasto r. y:;n allekirjoittama 30 " 22 Asuntotuotantolaki 31 " 22 Asetus majoitus - ja ravitsemisliikkeistä annetun asetuksen muuttamisesta. 32 " 29 Laki rakennus lain muuttamisesta 33 Toukokuu 4 Herttoniemen öljysataman varastopaikkojen järjestyssääntöjen muutos; kaupunginvaltuuston " 4 vahvistama 34 Sunnuntaityökorvausten ottaminen huomioon vuoden 1943 eläkesäännön mukaan " 4 eläkkeelle siirtyneiden eläkkeissä; kaupunginvaltuuston päätös 35 Kadun ja viemärilaitoks en rakentamiskustannusten periminen omakotitonttien sekä 3- ja 4- asuntoisten tonttien omistajilta; kaupunginvaltuuston päätös. 36 " 6 Laki kunnallisesta kodinhoitoavusta 37 " 13 Laki tieliikennelain muuttamisesta 38 " 17 Kunnallisen eläkelaitoksen eläkesääntö; kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan " 18 hyväksymä 190 Helsingin kaupungin kuvataidetoimikunnan toimintaohjeiden muuttaminen; kaupunginhallituksen päätös 39 " 20 Laki kunnallisista terveyssisarista annetun lain muuttamisesta 40 " 20 Laki kunnan kätilöistä annetun lain muut-. tamis esta 41 " 20 Laki kansakoululaitoksen viranhaltijain palkkauksesta ja eläkkeistä annetun lain muuttamis esta " 20 Laki kansaneläkelain muuttamisesta 43 " 20 Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta 44 " 20 Valtion eläkelaki 191 " 20 Valtion eläkelain voimaanpanolaki 192 " 23 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Helsingin Lastenlinnan poliklinikan käyttöä koskeva sopimus; Mannerheimin " Lastensuojeluliiton allekirjoittama Yksityisille oppikouluille uusien opetustilojen rakentamista varten myönnettävien lainojen lainaehdot; kaupunginvaltuuston päätös 45

5 VI Toukokuu 26 Jääkenttäsäätiön sääntöjen muutos; oikeusministeriön vahvistama 46 " 27 Helsingin vesijohtourakoitsijain johtosäännön muutos; teollisuuslaitosten lautakunnan vahvistama 47 " 27 Helsingin kaupungissa tehtäväksi aiottujen viemärijohtojen urakoitsijain johtosäännön muutos; teollisuuslaitosten lautakunnan vahvistama 48 " 27 Laki huoneenvuokralain muuttamisesta 49 Kesäkuu 7 Helsingin kaupungin nuohoustaksa; maistraatin vahvistama " 8 Teurastuspalkkiot Helsingin kaupungin teurastamolaitoksessa; kaupunginvaltuuston vahvistamat 51 " 8 Helsingin kaupungin palveluksessa työsuhteessa olevien vuosilomasäännön 1 :n muutos; kaupunginvaltuus - ton vahvistama. 52 " 9 Helsingin kaupungin ja Suomen Merimies-Unioni r. y:n välinen kaupungin satamajäänmurtajain väkeä koskeva työehtosopimus; palkkalautakunnan ja Suomen Merimies-Unioni r.y:n allekirjoittama 53 " 9 Taksa palolaitoksen sairaankuljetusautojen käyttämisestä; kaupunginhallituksen vahvistama 54 " " 9 9 Palolaitoksen antamasta avunannosta, vartioinnista ja kaluston lainauksesta perittävät maksut; kaupunginhallituksen vahvi s tama t. 55 Kansakoulunopettajien ylituntipalkat ja kansakoulujen johtajien palkkiot; kaupunginhallituksen vahvistamat Laki vajaamielislain muuttamisesta. 57 " 22 Helsingin kaupungin luottamusmiesten palkkiosääntö; kaupunginvaltu,!ston vahvis tama " 22 Helsingin kaupungin viranhaltijain kokouspalkkiosäännön muutos; kaupunginvaltuuston vahvistama 59 " 22 Lääkärivälityksen yhteydessä kaupungin varoista suoritettavat lääkärien matkakulut; kaupunginvaltuuston pää tös. _, 60 " 22 Helsingin kaupungin desinfioimislaitoksen johtosäännön muutos; kaupunginvaltuuston vahvistama 61

6 V Kesäkuu " Helsingin kaupungin terveydellisten tutkimusten laboratorion taksa; kaupunginvaltuuston vahvistama 62 Helsingin kaupungin nuohoustoimen johtosääntö; " 22 kaupunginvaltuuston vahvistama 63 Helsinki-viikon säätiön säädekirja; kaupunginvaltuuston " 23 hyväksymä 80 Helsingin kaupungin ja Suomen Laivanpäällystöliitto " 23 r. y:n välinen, kaupungin omistamien alusten s/s Otson, m/s Turson ja m/s Korkeasaaren kansipäällystöä koskeva työehtosopimus; palkkalautakunnan ja Suomen Laivanpäällys _ töliitto r. y:n allekirjoittama 64 Helsingin kaupungin ja Suomen Konepäällystöliitto " 23 r. y:n välinen, kaupungin omistamien alusten s/s Otson ja m/s Turson konepäällystöä koskeva työehtosopimus; palkkalautakunnan ja Suomen Konepäällystöliitto r. y:n allekirjoittama Helsingin kaupungin ja Suomen Konepäällystöliitto r. y:n välinen, m/s Korkeasaaren " 23 sekä hinaajien H-3 ja H-4 ko- nepäällystön palkkausta ja muita työehtoja koskeva työehtosopimus; palkkalautakunnan ja Suomen Konepäällys - töliitto r. y:n allekirjoittama 66 Helsingin kaupungin sekä Helsingin kunnallisvirkamiehet " 30 ja -toimihenkilöt r.y:n ja Helsingin kunnallisten työntekijäin ja viranhaltijain keskusjärjestö r. y:n välinen kaupungin palveluks essa kuukausipalkalla työsopimussuhteessa olevien toimihenkilöiden työehtosopimus; palkkalautakunnan sekä Helsingin kunnallisvirkamiehet ja -toimihenkilöt r. y:n ja Helsingin kunnallisten työntekijäin ja viranhaltijain keskusjärjestö r. y:n allekirjoittama 67 Animattioppilaitosten ammattikurssien opettajien tuntipalkkiot; kaupunginhalli_ tuksen päätös 68 " 30 Eläinlääkintähuoltoas etus 69 " 30 Nestekaasuis.ta annetun päätöksen muuttaminen; kauppa- ja teollisuusministeriön einäkuu päätös Helsingin kaupungin kansakoulujen talonmiesten viikkoleposijaisten palkkiot; palkkalautakunnan päätös 71

7 VI Heinäkuu 14 Taksa yksityisten liikenteenharjoittajien s airaankulj etus au toj en käyttämis es tä; maistraatin vahvistama Laki eräistä väliaikaisista poikkeussäännöksistä verolakeihin Asetus moottoriajoneuvoasetuksen muuttamisesta Moottoriajoneuvoas etuks en täytäntöönpanosta annetun päätöksen muuttaminen; kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös Laki kansakoululaitoksen viranhaltijain palkkauksesta ja eläkkeistä annetun lain muuttamis esta Elokuu 5 Helsingin kaupungin ja ammattilääketieteen säätiön välisen sopimuksen tarkistaminen; sairaalalautakunnan ja säätiön allekirjoittama Työväenopistojen luento- ym. palkkiot; kaupunginhallituksen vahvistamat Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain muuttamisesta Helsinki-viikon säätiön säännöt; oikeusministeriön vahvistamat Asetus kunnallisvaalien vaaliluettelon pohjaluettelosta ja aakkosellisesta luettelosta perittävästä maksusta 82 Syyskuu 7 Helsingin kaupunginhallituksen asiamiestoimiston johtosäännön muutos; kaupunginvaltuuston vahvistama 83 7 Helsingin kaupungin tilisäännön muutos; kaupunginvaltuuston vahvistama 84 7 Helsingin kaupungin liikennemaksutaksan muutos; kaupunginvaltuuston päätös 85 7 Nikkilän sairaalan perhehoitopotilaista maksettavien korvausten tarkistaminen; kaupunginvaltuuston päätös 86 7 Helsingin kaupungin teollisuuslaitosten lautakunnan johtosääntö; kaupunginvaltuuston vahvistama ~ 87 7 Helsingin kaupungin teollisuuslaitosten lautakunnan kanslian johtosääntö; kaupunginvaltuus ton vahvistama 88 7 Helsingin kaupungin vesilaitoksen johtosääntö; kaupunginvaltuuston vahvistama 89 7 Helsingin kaupungin kaasulaitoksen johtosääntö; kaupunginvaltuuston vahvistama 90 7 Helsingin kaupungin sähkölaitoksen johtosääntö; kaupunginvaltuuston vahvistama 91

8 IX Syyskuu Lokakuu Kaasunmyyntitariffit; kaupunginvaltuuston vahvistamat Kaasunmyyntitariffit; kaupunginhallituksen vahvistamat Helsingin maalaiskunnan terveydenhoitojärjestyksen kumoaminen Vuosaaren osalta; Uudenmaan lääninhallituksen vahvistama Helsingin kaupungin virkasäännön muutos; kaupunginvaltuuston vahvistama Helsingin kaupungin viranhaltijain eläkesäännön muutos, kaupunginvaltuuston vahvistama Helsingin kaupungin vaakunan käyttöä koskevat ohjeet; kaupunginhallituksen päätös Asetus kansakouluasetuksen muuttamisesta Asetus kansakoululaitoksen viranhaltijain palkkauksesta ja eläkkeistä annetun asetuksen muuttamisesta Mannerheimin Lastensuojeluliiton Helsingin Lastenlinnan poliklinikan käyttöä koskeva sopimus; kaupunginhallituks en allekirjoittama Lapsilisän määrien korottaminen; valtioneuvoston päätös Sairausvakuutuslain 16 :ssä säädettyjen markkamäärien korottaminen; valtioneuvoston päätös Asuntolainojen korko;. valtioneuvos - ton päätös. Rakennuskiellon jatkaminen ja kaupunginosassa sekä 12. kaupunginosan korttelissa n:o 358; sisäasiainministeriön vahvistama Kolmannen vuosiluokan perustaminen suomenkielisten kansakoulujen kansalaiskouluun; kaupunginvaltuuston päätös Kuorma- ja pakettiautojen liikennetaksa Helsingin kaupungissa; maistraatin vahvistama Asetus kansakoululaitoksen viranhaltijain palkkauksesta ja eläkkeistä annetun asetuksen muuttamisesta Koir.averon suuruuden määräämin en; kaupunginvaltuuston päätös

9 X Lokakuu 19 Maksuttoman hammastarkastuksen ja -hoidon järjestäminen kaikille 5-6- vuotiaille helsinkiläislapsille; kaupunginvai tuus tod päätös Kaupungin eräiden sairaalalääkärien oikeuttaminen hoitamaan potilaita erikoismaksuluokassa; kaupunginvaltuuston pää tös Liikennelaitoksen tariffien tarkistaminen; kaupunginvaltuuston päätös Ohjeet periaatteista, joita on noudatettava anottaessa palkkalautakunnalta palkatonta taikka palkallista virkavapautta sekä työsopimussuhteessa olevien osalta sairauslomaa taikka palkkaetuja työloman ajalta sekä vi~astopäälliköiden myöntäessä virkavapautta tai työlomaa avioliiton solmimista ja läheisen omaisen hautajaisia varten; kaupunginhallituksen ~ntamat Laki kansaneläkelain muuttamisesta Laki kansaneläkkeeseen suoritettavasta tukilisästä annetun lain muuttamisesta Asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen muuttamisesta Veroäyrien enimmäismäärät erityislapsilisää myönnettäessä; valtioneuvoston pää tös Perhelisälain toimeenpanosta annetun pää töksen muuttaminen; valtioneuvoston päätös ~ Kans!,,-koulujen vahtimestari en, siivoojien ja talonmies-iämmittiijien ylimääräiset palkkiot sekä eräiden ruoanjakajien jakelupalkkioiden korottaminen; kaupunginhallituksen päätös 116 Marrasku 2 Työntekijäin eläkeasetuksessa ja lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkeasetuksessa tarkoitetun palkkaindeksiluvun vahvistaminen; sosiaaliministeriön päätös Helsingin kaupungin holhouslautakunnan johtosääntö; kaupunginvaltuuston vahvistama Helsingin kaupungin holhouslautakunnan toimiston johtosääntö; kaupunginvaltuustonvahvistarna Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulautakunnan johtosäännön muutos; kaupunginvaltuuston vahvis tama 120

10 XI Marraskuu 4 Laki kunnallisen jaoituksen muuttamisesta " 4 annetun lain muuttamisesta 121 Laki tuulaakimaksun perusteesta vuosina " Laki ennakkoperintälain 27 :n 2 momentin " 4 kumoamis esta Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 10 :n 2 momentin kumoamisesta " Laki merimiesverolain 12 :n 2 momentin kumoamisesta " 4 Laki rakennus lain muuttarhisesta 126 " 10 Liikennelaitoksen tariffien tarkistaminen; maistraatin päätös linja-autoliikenteen " 10 osalta Henkilökuljetusmaksut yksityisten linjaliikenteenharjoittajien " 16 Helsingin kaupungin alueella liikennöimillä linjoilla; maistraatin vahvistamat 128 Kouluhammaslääkärin palkkauksen valtionavustuksen " 18 perusteista annetun sisäasiainministeriön päätöksen muuttaminen; sisäasiainministeriön päätös 129 Laki työnantajan työttömyysvakuutusmaksun " 21 suuruudesta vuonna Helsingin sataman koneellisten tavaransiirtolaitteiden " 30 käyttötaksa; satamalau- takunnanvahvistama 131 Työntekijäin eläkelaissa tarkoitetun kansaneläkkeen " 30 tukiosan saajien keskimää-. räistä kansaneläkettä vastaavan määrän vahvistaminen; sosiaaliministeriön päätös Lyhytaikaisissa:. työsuhteissa olevien työntekijäin " 30 eläkelaissa säädettyjen eräiden rajamäärien korottaminen; sosiaaliministeriön päätös Kunnallisverotuksessa tehtävät lapsi- ja Joulukuu 1 perusvähennykset; kaupunginvaltuuston päätös Helsingin kaupungin kirjasto-ohjesäännön " 2 muutos; kouluhallituksen vahvis- tama Laki vuonna 1967 liikkeelle laskettujen " 2 obligaatiolainojen veronhuojen- nuksista Laki vuodelta 1967 suoritettavan vakuutetun sairausvakuutus maksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun määrästä

11 X Joulukuu 2 Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta Asetus verotusasetuksen muuttamisesta Laki tuberkuloosilain muuttamisesta Asetus tuu1aakimaksun laskemisen perusteesta vuosina Helsingin kaupungin yleisen talletusmakasiinin työmaksujen muutos; satamalautakunnan vahvistama Helsingin kaupungin satamalaitoksen varastosuojien paikanvuokrataksa; satamalautakunnan vahvistama Helsingin kaupungin satamalaitoksen varastoimisa1ueiden paikanvuokrataksa; satamalautakunnan vahvistama Asuntotuotantolaissa tarkoitetun lisä- lainan ja asunto-osakelainan myöntämisperusteista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttaminen; valtioneuvoston päätös Asetus lapsiperheiden asumis tuesta annetun asetuksen muuttamisesta Asetus kunnallisista terveyssisarista annetun lain soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta Asetus kunnan kätilöistä annetun lain soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta Asetus yleisestä lääkärinhoidosta annetun asetuksen muuttamisesta Asetus kansakoululaitoksen viranhaltijain palkkauksesta ja eläkkeistä annetun asetuksen muuttamisesta Asetus kansaneläkeasetuksen muuttamisesta Laki kansakoululain muuttamisesta Asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen muuttamisesta ~ Asetus valtion eläkelain voimaanpanolain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta Aluelääkärien palkkioiden korottaminen; kaupunginvaltuuston päätös Sataman maanpuoleisen rajan siirtäminen Munkkisaaressa; kaupunginvaltuuston päätös Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain rnuuttamis esta

12 XI Joulukuu 16 Asetus työntekijäin eläkeas etuks en muuttamisesta Laki sairausvakuutus lain muuttamisesta Laki kansaneläkelain muuttamisesta Laki eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin Asetus eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin Asetus rakennusasetuksen muuttamis esta Asetus kunnallisesta kodinhoitoavusta Helsingin maalaiskunnan palojärjestyksen kumoaminen Vuosaaren osalta; Uudenmaan lääninhallituksen vahvistama Laki eräistä väliaikaisista poikkeussäännöksistä verolakeihin Laki yliopistollisista keskussairaaloista annetun lain muuttamisesta Laki kunnallisista yleissairaaloista annetun lain muuttamisesta Asetus moottoriajoneuvoasetuksen muuttamisesta Moottoriajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta annetun päätöksen muu~taminen; kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta Laki muuttopäivän siirtämisestä huoneenvuokralain nojalla eräissä tapauksissa Las tenhuoltolaitos ten hoitomaks u t; sosiaaliministeriön vahvistamat Rokotustilaisuudesta suoritettava palkkio; sisäasiainministeriön päätös Sukupuolitautilaissa tai sukupuolitautiasetuksessa mainituista toimituksista ja todistuksista virkalääkärille suoritettava korvaus; sisäasiainminis teriön päätös Kunnallisen äitiys- ja lastenneuvolan lääkärille suoritettava korvaus; sisäasiainministeriön päätös Moottoriajoneuvoas etuks en täytäntöönpanosta annetun päätöksen muuttaminen; kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös 177

13 XIV Joulukuu 23 Invaliidisäätiön ja Helsingin kaupungin välinen sopimus potilas - ja oppilaspaikkojen luovuttamisesta kaupungille säätiön huoltolaitoksessa; kaupunginhallituksen allekirjoittama Kunnallisen kodinhoitoavun korvausperusteet; sosiaaliministeriön päätös Antolainauskorkojen tarkistaminen; kaupunginhallituksen päätös Laki kansaneläkelain väliaikaisesta muuttamisesta Laki eläkeoikeuden valintaa koskevan ilmoituksen tekemisestä eräissä tapauksissa Laki moottoriajoneuvoveros ta Asetus moottoriajoneuvoverosta annetun lain täytäntöönpanosta ja so.., veltamisesta ~4 30 Asetus valtion viran tai toimen haltijain palkkauksesta annetun asetuksen muuttamisesta Asetus sairausvakuutusasetuksen muuttamisesta Laki kansakoululaitoksen viranhaltijain palkkauksesta ja eläkkeistä annetun lain muuttamisesta Asetus kansakoulujen lääkärintoimesta annetun asetuksen muuttamisesta Laki sairaanhoitolaitosten henkilökunnan aseman järjestämisestä eräissä tapauksissa Invaliidisäätiön ja Helsingin kaupungin välinen sopimus potilas- ja oppilas paikkoj en luovuttamis es ta kaupungille säätiön huoltolaitoksessa; invaliidisäätiön hallituksen allekirjoittama 178 Asemakaavan muutokset vuonna Tonttijaon muutokset vuonna Muutokset vakinaisten virkojen luokitteluun vuonna

14 AAKKOSELLINEN HAKEMISTO HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISEEN ASETUSKOKOELMAAN VUODELTA 1966 S. Aluelääkärien palkkioiden korottaminen. 318 Alukset, kaupungin omistamat, m/s Korkeasaari sekä hinaajat H-3 ja H-4, niiden konepäällystöä koskeva työehtosopimus s/s Otso, m/s Turso ja m/s Korkeasaari, niiden kansipäällystöä koskeva työehtosopimus. 163 s/s Otso ja m/s Turso, niiden konepäällystöä koskeva työehtosopimus Ambulanssit, ks. Sairaankuljetusautot. Ammattilääketieteen säätiön ja kaupungin välisen sopimuksen tarkistaminen Ammattioppilaitokset, _ niiden ammattikurssien opettajien tuntipalkkiot niiden rehtorien palkkioiden ja opetusvelvollisuuden vahvistaminen Antolainauskorkojen tarkistaminen.... Asemakaavan muutokset..... '.. Asetus, eläinlääkintähuolto eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin Helsingin kaupungin vapaavaraston käyttämisestä kannettavista maksuista annetun asetuksen muuttamisesta. kansakouluasetuksen muuttamisesta.. kansakoulujen lääkärintoimesta annetun asetuksen muuttamisesta kansakoululaitoksen viranhaltijain palkkauksesta ja eläk ,247 keistä annetun asetuksen muuttamisesta 248,257,314 kansaneläkeasetuksen muuttamisesta kunnallisesta kodinhoitoavusta kunnallisista terveyssisarista annetun lain soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta. kunnallisvaalien vaaliluettelon pohjaluettelosta ja aakkosellisesta luettelosta perittävästä maksusta... kunnan kätilöistä annetun lain soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta lapsiperheiden asumistuesta annetun asetuksen muuttamisesta majoitus- ja ravitsemisliikkeistä annetun asetuksen muuttamisesta moottoriajoneuvoasetuksen muuttamisesta... moottoriajoneuvoverosta annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta rakennusasetuksen muuttamisesta sairausvakuutusasetuksen muuttamisesta , ,390

15 XVI tuulaakimaksun laskemisen perusteesta vuosina työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen muuttamisesta..' ' työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta valtion eläkelain voimaanpanolain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta valtion viran tai toimen haltijain palkkauksesta annetun asetuksen muuttamisesta verotusasetuksen muuttamisesta yleisestä lääkärinhoidosta annetun asetuksen muuttamisesta Asiakirjain lähettämisestä annetun lain muuttaminen.. Asiamiestoimisto, kaupunginhallituksen, sen johtosäännön muu tos Asumistuki, lapsiperheiden, siitä annetun asetuksen muutos 310 Asuntolainojen korko Asuntotuotantolaki siinä tarkoitetun lisälainan myöntämisperusteista annetun päätöks en muuttaminen Desinfioimislaitos, sen johtosäännön muutos sen maksut Elatusapujen sitominen elinkustannuksiin, asetus siitä laki siitä Elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain muuttaminen Eläinlääkintähuoltoas etus Eläkeasetus, työntekijäin, sen muuttaminen siinä tarkoitetun palkkaindeksiluvun vahvistaminen Eläkelaitos, kunnallinen, sen eläkesääntö 397 Eläkelaki, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin, sen muuttaminen siinä säädettyjen rajamäärien korottaminen Eläkelaki, työntekijäin, sen muuttaminen... siinä tarkoitetun kansaneläkkeen tukiosan saajien keskimääräistä kansaneläkettä vastaavan määrän vahvistaminen Eläkelaki, valtion sen voimaanpanolain täytäntöönpanoasetus. sen voimaanpanolaki Eläkeoikeuden valintaa koskevan ilmoituksen tekeminen, laki siitä Eläkesääntö, kunnallisen eläkelaitoksen..... viranhaltijain, sen muutos... '..... Eläkkeet, kansakoulunopettajien vuoden 1943 eläkesäännön mukaan eläkkeelle siirtyneiden, s'unnuntaityökorvausten huomioon ottaminen niissä Ennakkoperintälain 27 :n 2 momentin kumoaminen. Erityislapsilisä, veroäyrien enimmäismäärät sitä myönnettäessä Hammastarkastus ja -hoito, maksuton, kaikille 5-6 vuoti. aille helsinkiläislapsille Helsinki-viikon säätiön säädekirja Helsinki-viikon säätiön säännöt ,

16 XV Herttoniemen öljysataman varastopaikkojen järjestyssääntöjen muutos Holhouslautakunnan johtosääntö. Holhouslautakunnan toimiston johtosääntö.. Huoneenvuokralaki, muuttopäivän siirtäminen sen nojalla s en muuttaminen Invaliidisäätiön ja kaupungin välinen sopimus potilas- ja oppilaspaikkojen luovuttamisesta kaupungille Johtosääntö, desinfioimislaitoksen, sen muutos. holhouslautakunnan.. holhouslautakunnan toimiston.. kaasulaitoksen.. kaupunginhallituksen asiamiestoimiston, sen muutos nuohoustoimen.... sähkölaitoksen.... teollisuuslaitosten lautakunnan.. teollisuuslaitosten lautakunnan kanslian urheilu- ja ulkoilulautakunnan, sen muutos, ",, vesijohtourakoitsijain, sen muutos, vesilaitoksen. viemärijohtojen urakoitsijain, sen muutos. Jääkenttäsäätiön sääntöjen muutos Kaasulaitoksen johtosääntö, Kaasunmyyntitariffit. : Kadun ja viemärin keskimääräisten rakennuskustannusten vahvistaminen,, niiden periminen omakotitonttien sekä 3- ja 4- asuntoisten tonttien omistajilta ' Kadut, niiden nimet, vahvistetut uudet ja poistetut.. Kalleusluokitus, kuntien yleinen. laki siitä., Kansakouluasetuksen muuttaminen.., " Kansakoulujen johtajien palkkiot ) , Kansakoulujen lääkärintoimesta annetun asetuksen muuttaminen Kansakoululain muuttaminen Kansakoululaitoksen viranhaltijain palkkaus ja eläkkeet, niistä annetun asetuksen muuttaminen ,257,314 niistä annetun lain muuttaminen., ,205,392 Kansakoulunopettajat, heidän eläkkeensä, 26 Kansakoulunopettajat, heidän ylituntipalkkansa ja johtajanpalkkionsa..... Kansakoulunopettajat, muutoksia heidän virkoihinsa. Kansakoulut, kolmannen vuosiluokan perustaminen niiden kansalaiskouluun..,. niiden talonmiesten viikkoleposijaisten palkkiot... niiden vahtimestarien. siivoojien ym. palkkoiden korotta minen Kansaneläkeasetuksen muuttaminen..... ; Kansaneläkelain muuttaminen...,.,'125, 267. '335, 375 1) Johtosäännöstä on valitettu

17 XVI Kansaneläkkeen tukiosa, työntekijäin eläkelaissa tarkoitettu, sen keskimääräistä kansaneläkettä vastaavan määrän vahvistaminen Kansaneläkkeeseen suoritettavasta tukilisästä annetun lain muuttaminen Kaupunginhallituksen asiamiestoimiston johtosäännön muutos 214 Kaupunginorkesterin järjestyssäännön muutos Keskussairaalat, yliopistolliset, niistä annetun lain muuttaminen Kiinteistöviraston kaupunkimittausosaston suorittamien tehtävien taksa Kirjasto-ohjesäännön muutos Kodinhoitoapu, kunnallinen 112, 348 sen korvaus perusteet 373 Koiraveron suuruuden määrääminen Kokouspalkkiosääntö, kaupungin viranhaltijain, sen muutos 152 Koneellisten tavaransiirtolaitteiden käyttötaksa ~ 68,290 Kouluhammaslääkärin palkkauksen valtionavustuksen perusteet 287 Kunnallisen jaoituksen muuttamisesta annetun lain muuttaminen Kunnallisvaalien vaaliluettelon pohjaluettelosta ja aakkosellisesta luettelosta perittävä maksu, asetus siitä 213 Kunnallisverotuksessa tehtävät lapsi- ja perusvähennykset 296 Kimtien yleinen kalleusluokitus,laid siitä... 6 Kuorma-autotaksa Kuvataidetoimikunnan toimintaohjeiden muuttaminen Kätilöt, kunnan, heistä annetun lain muuttaminen heistä annetun lain soveltamisasetuksen muuttaminen Laiturihuollon taksa Laki asiakirjain lähettämisestä annetun lain muuttamisesta.77 asuntotuotanto elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain muuttamisesta eläkeoikeiden valintaa koskevan ilmoituksen tekemisestä eräisb ä tapauksissa ennakkoperintälain 27 :n 2 momentin kumoamisesta eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin 336 eräistä väliaikaisista poikkeussäännöksistä verolakeihin 193,353 huoneenvuokralain muuttamisesta kansakoululain muuttamisesta kansakoululait.oksen viranhaltijain palkkauksesta ja eläkkeistä annetun lain muuttamisesta ,205" 392 kansaneläkelain muuttamisesta 125,2m,335,_375 kansaneläkkeeseen suoritettavasta tukilisästä annetun lain muuttamisesta kunnallisen jaoituksen muuttamisesta annetun lain muuttamisesta kunnallisesta kodinhoitoavusta. 112 kunnallisista terveyssisarista annetun lain muuttamisesta 119 kunnallisista yleissairaaloista annetun lain muuttamisesta 357 kunnan kätilöistä annetun lain muuttamisesta kuntien yleisestä kalleusluokltuksesta 6

18 XIX lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta merimiesverolain 12 :n 2 momentin kumoamisesta moottoriajoneuvoverosta 377 muuttopäivän siirtämis estä huoneenvuokralain nojalla eräissä tapauksissa rakennus lain muuttamisesta 101, 284 sairaanhoitolaitosten henkilökunnan aseman järjestämisestä eräissä tapauksissa sairausvakuutuslain muuttamisesta 2,301,333 tieliikennelain muuttamis esta ~ 117 tuberkuloosilain muuttamisesta 303 tuulaakimaksun perusteesta vuosina työnantajan sosiaaliturvap:laksusta annetun lain muuttamisesta... ~... ~ työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 10 :n 2 momentin kumoamisesta työnantajan työttömyysvakuutusmaksun suuruudesta vuonna työntekijäin eläk:elain muuttamis esta 126, 319 vajaamielislain muuttamisesta valtion eläke- 418 valtion eläkelain voimaanpano- 419 vuodelta 1967 suoritettavan vakuutetun sairausvakuutusmaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun määrästä. äoo vuonna 1967 liikkeelle laskettujen obligaatiolainojen veronhuojennuksista yliopistollisista keskussairaaloista annetun lain muutt~misesta.. ~ 356 Lapsilisän määrien korottaminen. 249 Lapsiperheiden asumistuesta annetun asetuksen muuttaminen 310 LastenhiJoltolaitosten hoitomaksut 365 Lastenlinnan poliklinikan käyttöä koskeva sopimus 260 Lastenneuvola, kunnallinen, sen lääkärille suoritettava korvaus _,_ 368 Leski- ja orpoeläkekassan sääntöjen muutos 1 Liikennemaksutaksan muutos Linja-automaksut Linjaliikenteenharjoittajat, yksityiset, henkilökuljetusmaksut heidän l1ikennöimwään linjoilla. 286 Luotsitaksa.... ~ Luottamusmiesten palkkiosääntö 149 Lääkärinhoito,' yleinen, siitä annetun asetuksen muuttaminen 313 Lääkärivälityksen yhteydessä kaupungin varoista suoritettavat lääkärien matkakulut. 153 Maataloustyöntekijäin työehtosopimus. 82 Maistraatin kokoonpano ja toiminta 19 Majoitus- ja ravitsemisliikkeistä annetun asetuksen muuttamlnen Mannerheimin Lastensuojeluliiton Helsingin Lastenlinnan poliklinikan käyttöä koskeva sopimus.. 260

19 xx Merimiesverolain 12 :n 2 momentin kumoaminen. laki siitä 283 Mielisairaanhoitolaitosten päivämaksu... " Moottoriajoneuvoasetus. sen muuttaminen sen täytäntöönpanosta annetun päätöksen muuttaminen Moottoriajoneuvovero. asetus siitä annetun lain täytäntöönpanosta laki siitä Muuttopäivän siirtäminen huoneenvuokralain nojalla Nestekaasuista annetun päätöksen muuttaminen Nikkilän sairaalan perhehoitopotilaista maksettavien korvausten tarkistaminen Nuohoustaksa ',' Nuohoustoimen johtosääntö.. ' Obligaatiolainat. v liikkeelle las ketut. laki niiden veronhuojennuksista..... Ohjesääntö. kirjasto-. sen muutos Oppikoulut. yksityiset. uusien opetustilojen rakentamista varten myönnettävien lainojen lainaehdot. Palkat. kaupungin työntekijäin... kaupungin viranhaltijain.. Palkkiosääntö. luottamusmiesten. Palojärjestys. Helsingin maalaiskunnan. sen kumoaminen Vuosaaren osalta Palolaitoksen antamasta avunannosta. vartioinnista ja kaluston lainauksesta perittävät maksut Perhelisälain toimeenpanosta annetun päätöksen muuttaminen Raitiotiemaksut Rakennusasetuksen muuttaminen. Rakennuskiellon jatkaminen ja kaupunginosassa sekä 12. kaupunginosan korttelissa n:o ) Rakennuslain muuttaminen Rakennustoiminta. kaupunginvaltuuston päätös kaupungin tonteista ~ Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut. 73 Rokotustilaisuudesta suoritettava palkkio Sairaalalääkärien oikeuttaminen hoitamaan potilaita erikoismaksuluokassa Sairaalat. kaupungin. niiden johtavien ylilääkäreiden johtajanpalkkioiden tarkistaminen Sairaanhoitolaitosten henkilökunnan aseman järjestäminen eräissä tapauksissa. laki siitä Sairaankuljetusautot. palolaitoksen. taksa niiden käyttämisestä 144 yksityisten liikenteenharjoittajien. taksa niiden käyttämisestä Sairausvakuutusasetuksen muuttaminen Sairausvakuutuslain muuttaminen... " Sairausvakuutuslain 16 :ssä säädettyjen markkamäärien korottaminen Sairausvakuutusmaksun määrä l)johtosäännöstä on valitettu

20 XXI Satamajäänmurtajain väkeä koskeva työehtosopimus Sataman maanpuoleisen rajan siirtäminen Munkkisaaressa 318 Sosiaaliturvamaksu, työnantajan, siitä annetun asetuksen muuttaminen ,317 siitä annetun lain muuttaminen ,364 siitä annetun lain 10 :n 2 mom~ntin kumoaminen Sukupuolitautilaissa tai -asetuksessa mainituista toimituksista virkalääkärille suoritettava korvaus Sunnuntaityökorvausten ottaminen huomioon vuoden 1943 eläkesäännön mukaan eläkkeelle siirtyneid"en eläkkeissä. 108 Sähkölaitoksen johtosääntö Taksa, kaasunmyynti- 242 kiinteistöviraston kaupunkimittausosaston suorittamista tehtävistä koneellisten tavaransiirtolaitteiden ~.. 68,290 ruorma-auto lai turihuollon..... liikennemaksu-, sen muutos.. luotsi nuohous-..."..... palolaitoksen sairaankuljetusautojen käyttämisestä satamalaitoksen varastoimisalueiden.. satamalaitoksen varastosuojien terveydellisten tutkimusten laboratorion.. yksityisten liikenteenharjoittajien sairaankuljetusautojen Talletusmakasiinin työmaksut.... Tavaransiirtolaitteet, koneelliset, niiden käyttötaksa Teollisuuslaitosten lautakunnan johtosääntö Teollisuuslaitosten lautakunnan kanslian johtosääntö Terveydellisten tutkimusten laboratorion taksa. Terveydenhoitojärjestys, Helsingin maalaiskunnan, sen kumoaminen Vuosaaren osalta Terveyssisaret, kunnalliset, heistä annetun lain muuttaminen heistä annetun lain soveltamisasetuksen muuttaminen Teurastuspalkkiot Tieliikennelain muuttaminen Tilisäännön muutos. Toimihenkilöt, kaupungin palveluksessa kuukausipalkalla työsopimussuhteessa olevat, heidän palkkansa. ~ heidän työehtosopimuksensa.... Tonttijaon muutokset ,305 68, Tuberkuloosiiain muuttaminen ,303 Tuulaakimaksun perusteet vuosina Työehtosopimus, kaupungin alusten m/s Korkeasaaren sekä hinaajien H-3 ja H-4 konepäällystöä koskeva kaupungin alusten s/s Otson ja m/s Turson konepäällystöä koskeva kaupungin alustep s/s Otson, m/s Turson ja m/s Korkeasaaren kansipäällystöä koskeva kaupungin maatalous työntekijäin

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA HELSINGIN KA UPUNGIN KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA ELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA 37 1959 HELSINGIN KAUPUNGIN PAINATUS JA HANKINTATOIMISTO 1960 AJANLUVUNMUKAINEN HAKEMISTO HELSINGIN KAUPUNGIN

Lisätiedot

KUNNALLISHALLINNOSTA

KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 79 1966 HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1968 Paasipaino, Helsinki 1968 ALKULAUSE Tämä julkaisu on toimitettu toisen kerran samaan

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Kassan toimintaan sovelletaan näiden sääntöjen ohella vakuutuskassalakia (1164/92).

SÄÄNNÖT. Kassan toimintaan sovelletaan näiden sääntöjen ohella vakuutuskassalakia (1164/92). SAIRAUSKASSA KELLOPORTIN SÄÄNNÖT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Vakuutuskassan nimi on Sairauskassa Kelloportti. Kassan kotipaikka on Tampere. 2 Kassan tarkoituksena on myöntää sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 64 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINGIN KAUPUNGIN HANKINTATOIMISTO 1956 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu 3 Palkka

Lisätiedot

Sairauskassan säännöt

Sairauskassan säännöt Sairauskassan säännöt KILPILAHDEN SAIRAUSKASSA YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Vakuutuskassan nimi on Kilpilahden sairauskassa. Kassan kotipaikka on Porvoo. 2 Kassan tarkoituksena on myöntää sairausvakuutuslain mukaisia

Lisätiedot

Paperialan Imatran sairauskassa Säännöt 1 (17) 1.8.2015. Vakuutuskassan nimi on Paperialan Imatran sairauskassa. Kassan kotipaikka on Imatra.

Paperialan Imatran sairauskassa Säännöt 1 (17) 1.8.2015. Vakuutuskassan nimi on Paperialan Imatran sairauskassa. Kassan kotipaikka on Imatra. Paperialan Imatran sairauskassa Säännöt 1 (17) 1 Vakuutuskassan nimi on Paperialan Imatran sairauskassa. Kassan kotipaikka on Imatra. 2 Kassan tarkoituksena on myöntää sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 76 1963 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1966 Paasipaino, Helsinki 1966 S I S Ä L L Y S LU E TTE 3. Palkkalautakunta

Lisätiedot

INHAN VAKUUTUSKASSAN SÄÄNNÖT

INHAN VAKUUTUSKASSAN SÄÄNNÖT INHAN VAKUUTUSKASSAN SÄÄNNÖT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Vakuutuskassan nimi on Inhan Vakuutuskassa. Kassan kotipaikka on Ähtärin kaupunki. 2. Kassan tarkoituksena on näissä säännöissä määriteltyjen etuuksien

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKIKONSERNIN VAKUUTUSKASSAN S Ä Ä N N Ö T. Voimassa 1.1.2015 alkaen

TAMPEREEN KAUPUNKIKONSERNIN VAKUUTUSKASSAN S Ä Ä N N Ö T. Voimassa 1.1.2015 alkaen TAMPEREEN KAUPUNKIKONSERNIN VAKUUTUSKASSAN S Ä Ä N N Ö T Voimassa 1.1.2015 alkaen 1 TAMPEREEN KAUPUNKIKONSERNIN VAKUUTUSKASSA avoinna Aleksis Kiven katu 10 E 56 4.krs ma, ke, to 10.00 15.30 33210 Tampere

Lisätiedot

Porin KTV:n sairauskassan säännöt YLEISET MÄÄRÄYKSET

Porin KTV:n sairauskassan säännöt YLEISET MÄÄRÄYKSET Porin KTV:n sairauskassan säännöt YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Vakuutuskassan nimi on Porin KTV:n sairauskassa. Kassan kotipaikka on Pori. 2 Kassan tarkoituksena on myöntää sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia

Lisätiedot

VEITSILUODON SAIRAUSKASSAN SÄÄNNÖT

VEITSILUODON SAIRAUSKASSAN SÄÄNNÖT VEITSILUODON SAIRAUSKASSA Toimisto avoinna ma - to klo 8.00-15.30 Perjantaisin toimisto on suljettu. Postiosoite: Rivinkarintie 68 B 94800 KEMI Toimiston suorat numerot 040 674 0620, 040 674 0346, 040

Lisätiedot

VAMMALAN KUMIVÄEN SAIRAUSKASSA SÄÄNNÖT

VAMMALAN KUMIVÄEN SAIRAUSKASSA SÄÄNNÖT VAMMALAN KUMIVÄEN SAIRAUSKASSA SÄÄNNÖT 01.06.2015 ALKAEN sairauskassa Säännöt 01.06.2015 alkaen 2 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Vakuutuskassan nimi on Vammalan Kumiväen sairauskassa. Kassan kotipaikka on Sastamala.

Lisätiedot

SAIRAUSKASSA KOMET SÄÄNNÖT ALKAEN 01.01.2015

SAIRAUSKASSA KOMET SÄÄNNÖT ALKAEN 01.01.2015 SAIRAUSKASSA KOMET SÄÄNNÖT ALKAEN 01.01.2015 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Vakuutuskassan nimi on Sairauskassa Komet. Kassan kotipaikka on Kokkola. 2 Kassan tarkoituksena on näissä säännöissä määriteltyjen etuuksien

Lisätiedot

Sivu 1 23.4.2015 KILLINALLIN VAKUUTUSKASSA

Sivu 1 23.4.2015 KILLINALLIN VAKUUTUSKASSA Sivu 1 23.4.2015 KILLINALLIN VAKUUTUSKASSA SÄÄNNÖT 1.4.2015 Sivu 2 23.4.2015 KILLINALLIN VAKUUTUSKASSA YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Vakuutuskassan nimi on Killinallin Vakuutuskassa. Kassan kotipaikka on Raisio.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 75 1962 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1965 Paasipaino, Helsinki 1965 SISÄLLYSLUETTELO 3. Palkkalautakunta 4.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 71 1958 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISE MA HELSINKI 1961 Paasipaino 1961 SISÄLLYSLUETTELO 3. Palkkalautakunta 4. Kiinteistölautakunta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 68 1955 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 1958 Työväen Kirjapaino, Helsinki 1958. SISÄLLYSLUETTELO Sivu 3. Palkkalautakunta

Lisätiedot

KUUSANKOSKEN TEHTAIDEN SAIRAUSKASSAN SÄÄNNÖT

KUUSANKOSKEN TEHTAIDEN SAIRAUSKASSAN SÄÄNNÖT KUUSANKOSKEN TEHTAIDEN SAIRAUSKASSAN SÄÄNNÖT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Nimi Vakuutuskassan nimi on Kuusankosken Tehtaiden Sairauskassa. Kassan kotipaikka on Kouvolan kaupunki. 2 Toiminta ja valvonta Kassan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 74 1961 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1964 Paasipaino, Helsinki 1964 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 3. Palkkalautakunta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 69 1956 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1959 Työväen Kirjapaino, Helsinki 195? SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 3. Palkkalautakunta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 1998 N:o 671 677. Elatusturvalaki. N:o 671

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 1998 N:o 671 677. Elatusturvalaki. N:o 671 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 1998 N:o 671 677 SISÄLLYS N:o Sivu 671 Elatusturvalaki... 1843 672 Elatusturva-asetus... 1850 673 Laki lapsen elatuksesta annetun lain

Lisätiedot

Kassan toimintaan sovelletaan näiden sääntöjen ohella vakuutuskassalakia (1164/92). Kassan toimintaa valvoo Vakuutusvalvontavirasto.

Kassan toimintaan sovelletaan näiden sääntöjen ohella vakuutuskassalakia (1164/92). Kassan toimintaa valvoo Vakuutusvalvontavirasto. 1 MUUSIKKOJEN SAIRAUSKASSAN SÄÄNNÖT 14.5.2012 YLEISET MÄÄRÄYKSET Vakuutuskassan nimi on Muusikkojen Sairauskassa. Kassan kotipaikka on Helsinki. 1 2 Kassan tarkoituksena on näissä säännöissä määriteltyjen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1112. Laki. työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003 2009. annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1112. Laki. työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003 2009. annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005 N:o 1112 1120 SISÄLLYS N:o Sivu 1112 Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003 2005

Lisätiedot

Opintotukilaki 21.1.1994/65

Opintotukilaki 21.1.1994/65 Opintotukilaki 21.1.1994/65 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Suomen kansalaiselle, joka harjoittaa Suomessa oppivelvollisuuden jälkeisiä, päätoimisia

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 2012. 540/2012 Oikeusministeriön päätös. yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 2012. 540/2012 Oikeusministeriön päätös. yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 2012 540/2012 Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta Annettu Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2012

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)...

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... A ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... 1 A2 Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 68 1955 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 1957 SISÄLLYSLUETTELO Sivu III Alkulause 1. 2. Kaupunginvaltuusto 1. Yleistä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 65 1952 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINGIN KAUPUNC.IN HANKINTATOIMISTO ' 1960 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 3. 4. 5. 6.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 76 1963 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1966 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu HI Alkulause 1. 2. Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄAASI AL UNEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄAASI AL UNEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle perhepoliittisen tyosuhdetur van kehittämistä koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄAASI AL UNEN SISÄLTÖ Pienien lasten hoidon kehittämistä koskevaan hallituksen esitykseen

Lisätiedot