KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA"

Transkriptio

1 HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSlNGIN KAUPUNGIN HANKINTATOIMISTO 1967

2 AJANLUVUNMUKAINEN HAKEMISTO HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISEEN ASETUSKOKOELMAAN VUODELTA Vuosi ja kuukausi Päivä Asetuk- sen numero 1964 Joulukuu 30 Kunnallisen eläkelaitoksen eläkesääntö; kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan hyväksymä Toukokuu 25 Kunnallisen eläkelaitoksen eläkesääntö; kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan hyväksymä 190 Elokuu 27 Helsingin kaupungin leski- ja orpoeläkekassan sääntöjen muutos; sosiaaliministeriön vahvistama Tammikuu 14 Laki sairausvakuutus.1ain muuttamisesta 2 " 21 Laki kuntien yleisestä kalleusluokituksest 3 " 21 Asetus sairausvakuutusasetuksen muuttamisesta " Asetus kansakouluasetuksen muuttami-. " 26 s esta... 5 Taksa. jonka mukaan Helsingin kaupungille kannetaan maksu kiinteistöviraston kaupunkimittausosaston suorittamista eräistä tehtävistä; kaupunginvaltuuston vahvistama....." " 26 Kadun ja viemärin keskimääräisten rakennuskustannusten vahvistaminen; kaupunginvaltuuston päätös 7 " 28 As etus Helsingin kaupungin vapaavaras - tim käyttämisestä kannettavista maksu~sta annetun asetuksen muuttamisesta 8 Helmikuu 9 Mielisairaanhoi tolai tos ten päivämaks u; " 14 sisäasiainministeriön päätös 9 Taksa. jonka mukaan Helsingin kaupungin " 22 satamapalveluskunta on oikeutet- tu kantamaan korvausta luotsauksista ym. sivutehtävistä; satamalautakunnan vahvistama 10 Helsingin kaupunginorkesterin järjestyssäännön " 23 muutos; musiikkilautakunnan vahvis tama Kaupungin sairaaloiden johtavien ylilääkäreiden johtajanpalkkioiden tarkistaminen; kaupunginvaltuuston päätös 12 " 23 Helsingin maistraatin kokoonpano ja toiminta; Korkeimman oikeuden päätös 13 " 23 Ammattikoulujen rehtorien palkkioiden ja opetusvelvollisuuden vahvistaminen; kaupunginvaltuuston päätös 14

3 IV Maaliskuu 11 Laki kansakoululaitoksen viranhaltijain palkkauksesta ja eläkkeistä annetun lain muuttaillis esta,.,.,,,,,,,,,,, Kaupungin elinten vuosikertomusten painattamisesta tehtyjen kaupunginvaltuuston eräiden päätösten kumoaminen; kaupunginvaltuuston päätös",,. ",,., Kansakoulunopettajien eläkkeet; kaupunginvaltuuston päätös,,, ",,,.,,, Kaupungin viranhaltijain ja toimihenkilöiden palkkojen ja eräiden etuisuuksien tarkistaminen sekä virkasäännön muutos; kaupunginvaltuuston päätös" Työehtosopimus Helsingin kaupungin ja Helsingin kunnallisten työntekijäin ja viranhaltijain keskusjärjestö r, y:n välillä; palkkalailtakunnan ja Helsingin kunnallisten työntekijäin ja viranhaltijain keskusjärjestö r,y:n allekirjoittama Palkkahinnoittelu Helsingin kaupungin ja Helsingin kunnallisten työntekijäin ja viranhaltijain keskusjärjestö r, y:n välillä; palkkalautakunnan ja Helsingin kunnallisten työntekijäin ja viranhaltijain keskusjärjestö r, y:n allekirjoittama Laiturihuollon taksa; satamalautakunnan vahvistama, ".,,., " ", '",,, ",, Helsingin sataman koneellisten tavaransiirtolaitteiden käyttötaksa; satamalautakunnan vahvistama",",,,,, ".,, ", Helsingin kaupungin yleisen talletusmakasiinin työmaksut; satamalautakunnan vah vistamat,."""."""""",.,." Helsingin kaupungin rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut: Uudenmaan lääninhallituksen vahvistamat. 24 Huhtikuu 1 Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta, Laki asiakirjain lähettämisestä annetun lain muuttamisesta,,,,,,,, Rakennus toiminta; kaupunginvaltuus ton päätös., Desinfioimislaitoksen maksut; kaupunginvaltuuston vahvistamat.,,, ~, Vuosaaren alueliitoksen yhteydessä Helsingin maalaiskunnan palveluksesta kaupungin palvelukseen siirtyvät viranhaltijat; kaupunginvaltuuston päätös 29

4 V Huhtikuu 21 Helsingin kaupungin ja Helsingin kaupungin maatalous työntekijäin ammattiosasto r.y:n välinen työehtosopimus; palkkalautakunnan ja Helsingin kaupungin maatalous työntekijäin ammattiosasto r. y:;n allekirjoittama 30 " 22 Asuntotuotantolaki 31 " 22 Asetus majoitus - ja ravitsemisliikkeistä annetun asetuksen muuttamisesta. 32 " 29 Laki rakennus lain muuttamisesta 33 Toukokuu 4 Herttoniemen öljysataman varastopaikkojen järjestyssääntöjen muutos; kaupunginvaltuuston " 4 vahvistama 34 Sunnuntaityökorvausten ottaminen huomioon vuoden 1943 eläkesäännön mukaan " 4 eläkkeelle siirtyneiden eläkkeissä; kaupunginvaltuuston päätös 35 Kadun ja viemärilaitoks en rakentamiskustannusten periminen omakotitonttien sekä 3- ja 4- asuntoisten tonttien omistajilta; kaupunginvaltuuston päätös. 36 " 6 Laki kunnallisesta kodinhoitoavusta 37 " 13 Laki tieliikennelain muuttamisesta 38 " 17 Kunnallisen eläkelaitoksen eläkesääntö; kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan " 18 hyväksymä 190 Helsingin kaupungin kuvataidetoimikunnan toimintaohjeiden muuttaminen; kaupunginhallituksen päätös 39 " 20 Laki kunnallisista terveyssisarista annetun lain muuttamisesta 40 " 20 Laki kunnan kätilöistä annetun lain muut-. tamis esta 41 " 20 Laki kansakoululaitoksen viranhaltijain palkkauksesta ja eläkkeistä annetun lain muuttamis esta " 20 Laki kansaneläkelain muuttamisesta 43 " 20 Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta 44 " 20 Valtion eläkelaki 191 " 20 Valtion eläkelain voimaanpanolaki 192 " 23 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Helsingin Lastenlinnan poliklinikan käyttöä koskeva sopimus; Mannerheimin " Lastensuojeluliiton allekirjoittama Yksityisille oppikouluille uusien opetustilojen rakentamista varten myönnettävien lainojen lainaehdot; kaupunginvaltuuston päätös 45

5 VI Toukokuu 26 Jääkenttäsäätiön sääntöjen muutos; oikeusministeriön vahvistama 46 " 27 Helsingin vesijohtourakoitsijain johtosäännön muutos; teollisuuslaitosten lautakunnan vahvistama 47 " 27 Helsingin kaupungissa tehtäväksi aiottujen viemärijohtojen urakoitsijain johtosäännön muutos; teollisuuslaitosten lautakunnan vahvistama 48 " 27 Laki huoneenvuokralain muuttamisesta 49 Kesäkuu 7 Helsingin kaupungin nuohoustaksa; maistraatin vahvistama " 8 Teurastuspalkkiot Helsingin kaupungin teurastamolaitoksessa; kaupunginvaltuuston vahvistamat 51 " 8 Helsingin kaupungin palveluksessa työsuhteessa olevien vuosilomasäännön 1 :n muutos; kaupunginvaltuus - ton vahvistama. 52 " 9 Helsingin kaupungin ja Suomen Merimies-Unioni r. y:n välinen kaupungin satamajäänmurtajain väkeä koskeva työehtosopimus; palkkalautakunnan ja Suomen Merimies-Unioni r.y:n allekirjoittama 53 " 9 Taksa palolaitoksen sairaankuljetusautojen käyttämisestä; kaupunginhallituksen vahvistama 54 " " 9 9 Palolaitoksen antamasta avunannosta, vartioinnista ja kaluston lainauksesta perittävät maksut; kaupunginhallituksen vahvi s tama t. 55 Kansakoulunopettajien ylituntipalkat ja kansakoulujen johtajien palkkiot; kaupunginhallituksen vahvistamat Laki vajaamielislain muuttamisesta. 57 " 22 Helsingin kaupungin luottamusmiesten palkkiosääntö; kaupunginvaltu,!ston vahvis tama " 22 Helsingin kaupungin viranhaltijain kokouspalkkiosäännön muutos; kaupunginvaltuuston vahvistama 59 " 22 Lääkärivälityksen yhteydessä kaupungin varoista suoritettavat lääkärien matkakulut; kaupunginvaltuuston pää tös. _, 60 " 22 Helsingin kaupungin desinfioimislaitoksen johtosäännön muutos; kaupunginvaltuuston vahvistama 61

6 V Kesäkuu " Helsingin kaupungin terveydellisten tutkimusten laboratorion taksa; kaupunginvaltuuston vahvistama 62 Helsingin kaupungin nuohoustoimen johtosääntö; " 22 kaupunginvaltuuston vahvistama 63 Helsinki-viikon säätiön säädekirja; kaupunginvaltuuston " 23 hyväksymä 80 Helsingin kaupungin ja Suomen Laivanpäällystöliitto " 23 r. y:n välinen, kaupungin omistamien alusten s/s Otson, m/s Turson ja m/s Korkeasaaren kansipäällystöä koskeva työehtosopimus; palkkalautakunnan ja Suomen Laivanpäällys _ töliitto r. y:n allekirjoittama 64 Helsingin kaupungin ja Suomen Konepäällystöliitto " 23 r. y:n välinen, kaupungin omistamien alusten s/s Otson ja m/s Turson konepäällystöä koskeva työehtosopimus; palkkalautakunnan ja Suomen Konepäällystöliitto r. y:n allekirjoittama Helsingin kaupungin ja Suomen Konepäällystöliitto r. y:n välinen, m/s Korkeasaaren " 23 sekä hinaajien H-3 ja H-4 ko- nepäällystön palkkausta ja muita työehtoja koskeva työehtosopimus; palkkalautakunnan ja Suomen Konepäällys - töliitto r. y:n allekirjoittama 66 Helsingin kaupungin sekä Helsingin kunnallisvirkamiehet " 30 ja -toimihenkilöt r.y:n ja Helsingin kunnallisten työntekijäin ja viranhaltijain keskusjärjestö r. y:n välinen kaupungin palveluks essa kuukausipalkalla työsopimussuhteessa olevien toimihenkilöiden työehtosopimus; palkkalautakunnan sekä Helsingin kunnallisvirkamiehet ja -toimihenkilöt r. y:n ja Helsingin kunnallisten työntekijäin ja viranhaltijain keskusjärjestö r. y:n allekirjoittama 67 Animattioppilaitosten ammattikurssien opettajien tuntipalkkiot; kaupunginhalli_ tuksen päätös 68 " 30 Eläinlääkintähuoltoas etus 69 " 30 Nestekaasuis.ta annetun päätöksen muuttaminen; kauppa- ja teollisuusministeriön einäkuu päätös Helsingin kaupungin kansakoulujen talonmiesten viikkoleposijaisten palkkiot; palkkalautakunnan päätös 71

7 VI Heinäkuu 14 Taksa yksityisten liikenteenharjoittajien s airaankulj etus au toj en käyttämis es tä; maistraatin vahvistama Laki eräistä väliaikaisista poikkeussäännöksistä verolakeihin Asetus moottoriajoneuvoasetuksen muuttamisesta Moottoriajoneuvoas etuks en täytäntöönpanosta annetun päätöksen muuttaminen; kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös Laki kansakoululaitoksen viranhaltijain palkkauksesta ja eläkkeistä annetun lain muuttamis esta Elokuu 5 Helsingin kaupungin ja ammattilääketieteen säätiön välisen sopimuksen tarkistaminen; sairaalalautakunnan ja säätiön allekirjoittama Työväenopistojen luento- ym. palkkiot; kaupunginhallituksen vahvistamat Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain muuttamisesta Helsinki-viikon säätiön säännöt; oikeusministeriön vahvistamat Asetus kunnallisvaalien vaaliluettelon pohjaluettelosta ja aakkosellisesta luettelosta perittävästä maksusta 82 Syyskuu 7 Helsingin kaupunginhallituksen asiamiestoimiston johtosäännön muutos; kaupunginvaltuuston vahvistama 83 7 Helsingin kaupungin tilisäännön muutos; kaupunginvaltuuston vahvistama 84 7 Helsingin kaupungin liikennemaksutaksan muutos; kaupunginvaltuuston päätös 85 7 Nikkilän sairaalan perhehoitopotilaista maksettavien korvausten tarkistaminen; kaupunginvaltuuston päätös 86 7 Helsingin kaupungin teollisuuslaitosten lautakunnan johtosääntö; kaupunginvaltuuston vahvistama ~ 87 7 Helsingin kaupungin teollisuuslaitosten lautakunnan kanslian johtosääntö; kaupunginvaltuus ton vahvistama 88 7 Helsingin kaupungin vesilaitoksen johtosääntö; kaupunginvaltuuston vahvistama 89 7 Helsingin kaupungin kaasulaitoksen johtosääntö; kaupunginvaltuuston vahvistama 90 7 Helsingin kaupungin sähkölaitoksen johtosääntö; kaupunginvaltuuston vahvistama 91

8 IX Syyskuu Lokakuu Kaasunmyyntitariffit; kaupunginvaltuuston vahvistamat Kaasunmyyntitariffit; kaupunginhallituksen vahvistamat Helsingin maalaiskunnan terveydenhoitojärjestyksen kumoaminen Vuosaaren osalta; Uudenmaan lääninhallituksen vahvistama Helsingin kaupungin virkasäännön muutos; kaupunginvaltuuston vahvistama Helsingin kaupungin viranhaltijain eläkesäännön muutos, kaupunginvaltuuston vahvistama Helsingin kaupungin vaakunan käyttöä koskevat ohjeet; kaupunginhallituksen päätös Asetus kansakouluasetuksen muuttamisesta Asetus kansakoululaitoksen viranhaltijain palkkauksesta ja eläkkeistä annetun asetuksen muuttamisesta Mannerheimin Lastensuojeluliiton Helsingin Lastenlinnan poliklinikan käyttöä koskeva sopimus; kaupunginhallituks en allekirjoittama Lapsilisän määrien korottaminen; valtioneuvoston päätös Sairausvakuutuslain 16 :ssä säädettyjen markkamäärien korottaminen; valtioneuvoston päätös Asuntolainojen korko;. valtioneuvos - ton päätös. Rakennuskiellon jatkaminen ja kaupunginosassa sekä 12. kaupunginosan korttelissa n:o 358; sisäasiainministeriön vahvistama Kolmannen vuosiluokan perustaminen suomenkielisten kansakoulujen kansalaiskouluun; kaupunginvaltuuston päätös Kuorma- ja pakettiautojen liikennetaksa Helsingin kaupungissa; maistraatin vahvistama Asetus kansakoululaitoksen viranhaltijain palkkauksesta ja eläkkeistä annetun asetuksen muuttamisesta Koir.averon suuruuden määräämin en; kaupunginvaltuuston päätös

9 X Lokakuu 19 Maksuttoman hammastarkastuksen ja -hoidon järjestäminen kaikille 5-6- vuotiaille helsinkiläislapsille; kaupunginvai tuus tod päätös Kaupungin eräiden sairaalalääkärien oikeuttaminen hoitamaan potilaita erikoismaksuluokassa; kaupunginvaltuuston pää tös Liikennelaitoksen tariffien tarkistaminen; kaupunginvaltuuston päätös Ohjeet periaatteista, joita on noudatettava anottaessa palkkalautakunnalta palkatonta taikka palkallista virkavapautta sekä työsopimussuhteessa olevien osalta sairauslomaa taikka palkkaetuja työloman ajalta sekä vi~astopäälliköiden myöntäessä virkavapautta tai työlomaa avioliiton solmimista ja läheisen omaisen hautajaisia varten; kaupunginhallituksen ~ntamat Laki kansaneläkelain muuttamisesta Laki kansaneläkkeeseen suoritettavasta tukilisästä annetun lain muuttamisesta Asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen muuttamisesta Veroäyrien enimmäismäärät erityislapsilisää myönnettäessä; valtioneuvoston pää tös Perhelisälain toimeenpanosta annetun pää töksen muuttaminen; valtioneuvoston päätös ~ Kans!,,-koulujen vahtimestari en, siivoojien ja talonmies-iämmittiijien ylimääräiset palkkiot sekä eräiden ruoanjakajien jakelupalkkioiden korottaminen; kaupunginhallituksen päätös 116 Marrasku 2 Työntekijäin eläkeasetuksessa ja lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkeasetuksessa tarkoitetun palkkaindeksiluvun vahvistaminen; sosiaaliministeriön päätös Helsingin kaupungin holhouslautakunnan johtosääntö; kaupunginvaltuuston vahvistama Helsingin kaupungin holhouslautakunnan toimiston johtosääntö; kaupunginvaltuustonvahvistarna Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulautakunnan johtosäännön muutos; kaupunginvaltuuston vahvis tama 120

10 XI Marraskuu 4 Laki kunnallisen jaoituksen muuttamisesta " 4 annetun lain muuttamisesta 121 Laki tuulaakimaksun perusteesta vuosina " Laki ennakkoperintälain 27 :n 2 momentin " 4 kumoamis esta Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 10 :n 2 momentin kumoamisesta " Laki merimiesverolain 12 :n 2 momentin kumoamisesta " 4 Laki rakennus lain muuttarhisesta 126 " 10 Liikennelaitoksen tariffien tarkistaminen; maistraatin päätös linja-autoliikenteen " 10 osalta Henkilökuljetusmaksut yksityisten linjaliikenteenharjoittajien " 16 Helsingin kaupungin alueella liikennöimillä linjoilla; maistraatin vahvistamat 128 Kouluhammaslääkärin palkkauksen valtionavustuksen " 18 perusteista annetun sisäasiainministeriön päätöksen muuttaminen; sisäasiainministeriön päätös 129 Laki työnantajan työttömyysvakuutusmaksun " 21 suuruudesta vuonna Helsingin sataman koneellisten tavaransiirtolaitteiden " 30 käyttötaksa; satamalau- takunnanvahvistama 131 Työntekijäin eläkelaissa tarkoitetun kansaneläkkeen " 30 tukiosan saajien keskimää-. räistä kansaneläkettä vastaavan määrän vahvistaminen; sosiaaliministeriön päätös Lyhytaikaisissa:. työsuhteissa olevien työntekijäin " 30 eläkelaissa säädettyjen eräiden rajamäärien korottaminen; sosiaaliministeriön päätös Kunnallisverotuksessa tehtävät lapsi- ja Joulukuu 1 perusvähennykset; kaupunginvaltuuston päätös Helsingin kaupungin kirjasto-ohjesäännön " 2 muutos; kouluhallituksen vahvis- tama Laki vuonna 1967 liikkeelle laskettujen " 2 obligaatiolainojen veronhuojen- nuksista Laki vuodelta 1967 suoritettavan vakuutetun sairausvakuutus maksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun määrästä

11 X Joulukuu 2 Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta Asetus verotusasetuksen muuttamisesta Laki tuberkuloosilain muuttamisesta Asetus tuu1aakimaksun laskemisen perusteesta vuosina Helsingin kaupungin yleisen talletusmakasiinin työmaksujen muutos; satamalautakunnan vahvistama Helsingin kaupungin satamalaitoksen varastosuojien paikanvuokrataksa; satamalautakunnan vahvistama Helsingin kaupungin satamalaitoksen varastoimisa1ueiden paikanvuokrataksa; satamalautakunnan vahvistama Asuntotuotantolaissa tarkoitetun lisä- lainan ja asunto-osakelainan myöntämisperusteista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttaminen; valtioneuvoston päätös Asetus lapsiperheiden asumis tuesta annetun asetuksen muuttamisesta Asetus kunnallisista terveyssisarista annetun lain soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta Asetus kunnan kätilöistä annetun lain soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta Asetus yleisestä lääkärinhoidosta annetun asetuksen muuttamisesta Asetus kansakoululaitoksen viranhaltijain palkkauksesta ja eläkkeistä annetun asetuksen muuttamisesta Asetus kansaneläkeasetuksen muuttamisesta Laki kansakoululain muuttamisesta Asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen muuttamisesta ~ Asetus valtion eläkelain voimaanpanolain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta Aluelääkärien palkkioiden korottaminen; kaupunginvaltuuston päätös Sataman maanpuoleisen rajan siirtäminen Munkkisaaressa; kaupunginvaltuuston päätös Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain rnuuttamis esta

12 XI Joulukuu 16 Asetus työntekijäin eläkeas etuks en muuttamisesta Laki sairausvakuutus lain muuttamisesta Laki kansaneläkelain muuttamisesta Laki eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin Asetus eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin Asetus rakennusasetuksen muuttamis esta Asetus kunnallisesta kodinhoitoavusta Helsingin maalaiskunnan palojärjestyksen kumoaminen Vuosaaren osalta; Uudenmaan lääninhallituksen vahvistama Laki eräistä väliaikaisista poikkeussäännöksistä verolakeihin Laki yliopistollisista keskussairaaloista annetun lain muuttamisesta Laki kunnallisista yleissairaaloista annetun lain muuttamisesta Asetus moottoriajoneuvoasetuksen muuttamisesta Moottoriajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta annetun päätöksen muu~taminen; kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta Laki muuttopäivän siirtämisestä huoneenvuokralain nojalla eräissä tapauksissa Las tenhuoltolaitos ten hoitomaks u t; sosiaaliministeriön vahvistamat Rokotustilaisuudesta suoritettava palkkio; sisäasiainministeriön päätös Sukupuolitautilaissa tai sukupuolitautiasetuksessa mainituista toimituksista ja todistuksista virkalääkärille suoritettava korvaus; sisäasiainminis teriön päätös Kunnallisen äitiys- ja lastenneuvolan lääkärille suoritettava korvaus; sisäasiainministeriön päätös Moottoriajoneuvoas etuks en täytäntöönpanosta annetun päätöksen muuttaminen; kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös 177

13 XIV Joulukuu 23 Invaliidisäätiön ja Helsingin kaupungin välinen sopimus potilas - ja oppilaspaikkojen luovuttamisesta kaupungille säätiön huoltolaitoksessa; kaupunginhallituksen allekirjoittama Kunnallisen kodinhoitoavun korvausperusteet; sosiaaliministeriön päätös Antolainauskorkojen tarkistaminen; kaupunginhallituksen päätös Laki kansaneläkelain väliaikaisesta muuttamisesta Laki eläkeoikeuden valintaa koskevan ilmoituksen tekemisestä eräissä tapauksissa Laki moottoriajoneuvoveros ta Asetus moottoriajoneuvoverosta annetun lain täytäntöönpanosta ja so.., veltamisesta ~4 30 Asetus valtion viran tai toimen haltijain palkkauksesta annetun asetuksen muuttamisesta Asetus sairausvakuutusasetuksen muuttamisesta Laki kansakoululaitoksen viranhaltijain palkkauksesta ja eläkkeistä annetun lain muuttamisesta Asetus kansakoulujen lääkärintoimesta annetun asetuksen muuttamisesta Laki sairaanhoitolaitosten henkilökunnan aseman järjestämisestä eräissä tapauksissa Invaliidisäätiön ja Helsingin kaupungin välinen sopimus potilas- ja oppilas paikkoj en luovuttamis es ta kaupungille säätiön huoltolaitoksessa; invaliidisäätiön hallituksen allekirjoittama 178 Asemakaavan muutokset vuonna Tonttijaon muutokset vuonna Muutokset vakinaisten virkojen luokitteluun vuonna

14 AAKKOSELLINEN HAKEMISTO HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISEEN ASETUSKOKOELMAAN VUODELTA 1966 S. Aluelääkärien palkkioiden korottaminen. 318 Alukset, kaupungin omistamat, m/s Korkeasaari sekä hinaajat H-3 ja H-4, niiden konepäällystöä koskeva työehtosopimus s/s Otso, m/s Turso ja m/s Korkeasaari, niiden kansipäällystöä koskeva työehtosopimus. 163 s/s Otso ja m/s Turso, niiden konepäällystöä koskeva työehtosopimus Ambulanssit, ks. Sairaankuljetusautot. Ammattilääketieteen säätiön ja kaupungin välisen sopimuksen tarkistaminen Ammattioppilaitokset, _ niiden ammattikurssien opettajien tuntipalkkiot niiden rehtorien palkkioiden ja opetusvelvollisuuden vahvistaminen Antolainauskorkojen tarkistaminen.... Asemakaavan muutokset..... '.. Asetus, eläinlääkintähuolto eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin Helsingin kaupungin vapaavaraston käyttämisestä kannettavista maksuista annetun asetuksen muuttamisesta. kansakouluasetuksen muuttamisesta.. kansakoulujen lääkärintoimesta annetun asetuksen muuttamisesta kansakoululaitoksen viranhaltijain palkkauksesta ja eläk ,247 keistä annetun asetuksen muuttamisesta 248,257,314 kansaneläkeasetuksen muuttamisesta kunnallisesta kodinhoitoavusta kunnallisista terveyssisarista annetun lain soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta. kunnallisvaalien vaaliluettelon pohjaluettelosta ja aakkosellisesta luettelosta perittävästä maksusta... kunnan kätilöistä annetun lain soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta lapsiperheiden asumistuesta annetun asetuksen muuttamisesta majoitus- ja ravitsemisliikkeistä annetun asetuksen muuttamisesta moottoriajoneuvoasetuksen muuttamisesta... moottoriajoneuvoverosta annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta rakennusasetuksen muuttamisesta sairausvakuutusasetuksen muuttamisesta , ,390

15 XVI tuulaakimaksun laskemisen perusteesta vuosina työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen muuttamisesta..' ' työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta valtion eläkelain voimaanpanolain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta valtion viran tai toimen haltijain palkkauksesta annetun asetuksen muuttamisesta verotusasetuksen muuttamisesta yleisestä lääkärinhoidosta annetun asetuksen muuttamisesta Asiakirjain lähettämisestä annetun lain muuttaminen.. Asiamiestoimisto, kaupunginhallituksen, sen johtosäännön muu tos Asumistuki, lapsiperheiden, siitä annetun asetuksen muutos 310 Asuntolainojen korko Asuntotuotantolaki siinä tarkoitetun lisälainan myöntämisperusteista annetun päätöks en muuttaminen Desinfioimislaitos, sen johtosäännön muutos sen maksut Elatusapujen sitominen elinkustannuksiin, asetus siitä laki siitä Elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain muuttaminen Eläinlääkintähuoltoas etus Eläkeasetus, työntekijäin, sen muuttaminen siinä tarkoitetun palkkaindeksiluvun vahvistaminen Eläkelaitos, kunnallinen, sen eläkesääntö 397 Eläkelaki, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin, sen muuttaminen siinä säädettyjen rajamäärien korottaminen Eläkelaki, työntekijäin, sen muuttaminen... siinä tarkoitetun kansaneläkkeen tukiosan saajien keskimääräistä kansaneläkettä vastaavan määrän vahvistaminen Eläkelaki, valtion sen voimaanpanolain täytäntöönpanoasetus. sen voimaanpanolaki Eläkeoikeuden valintaa koskevan ilmoituksen tekeminen, laki siitä Eläkesääntö, kunnallisen eläkelaitoksen..... viranhaltijain, sen muutos... '..... Eläkkeet, kansakoulunopettajien vuoden 1943 eläkesäännön mukaan eläkkeelle siirtyneiden, s'unnuntaityökorvausten huomioon ottaminen niissä Ennakkoperintälain 27 :n 2 momentin kumoaminen. Erityislapsilisä, veroäyrien enimmäismäärät sitä myönnettäessä Hammastarkastus ja -hoito, maksuton, kaikille 5-6 vuoti. aille helsinkiläislapsille Helsinki-viikon säätiön säädekirja Helsinki-viikon säätiön säännöt ,

16 XV Herttoniemen öljysataman varastopaikkojen järjestyssääntöjen muutos Holhouslautakunnan johtosääntö. Holhouslautakunnan toimiston johtosääntö.. Huoneenvuokralaki, muuttopäivän siirtäminen sen nojalla s en muuttaminen Invaliidisäätiön ja kaupungin välinen sopimus potilas- ja oppilaspaikkojen luovuttamisesta kaupungille Johtosääntö, desinfioimislaitoksen, sen muutos. holhouslautakunnan.. holhouslautakunnan toimiston.. kaasulaitoksen.. kaupunginhallituksen asiamiestoimiston, sen muutos nuohoustoimen.... sähkölaitoksen.... teollisuuslaitosten lautakunnan.. teollisuuslaitosten lautakunnan kanslian urheilu- ja ulkoilulautakunnan, sen muutos, ",, vesijohtourakoitsijain, sen muutos, vesilaitoksen. viemärijohtojen urakoitsijain, sen muutos. Jääkenttäsäätiön sääntöjen muutos Kaasulaitoksen johtosääntö, Kaasunmyyntitariffit. : Kadun ja viemärin keskimääräisten rakennuskustannusten vahvistaminen,, niiden periminen omakotitonttien sekä 3- ja 4- asuntoisten tonttien omistajilta ' Kadut, niiden nimet, vahvistetut uudet ja poistetut.. Kalleusluokitus, kuntien yleinen. laki siitä., Kansakouluasetuksen muuttaminen.., " Kansakoulujen johtajien palkkiot ) , Kansakoulujen lääkärintoimesta annetun asetuksen muuttaminen Kansakoululain muuttaminen Kansakoululaitoksen viranhaltijain palkkaus ja eläkkeet, niistä annetun asetuksen muuttaminen ,257,314 niistä annetun lain muuttaminen., ,205,392 Kansakoulunopettajat, heidän eläkkeensä, 26 Kansakoulunopettajat, heidän ylituntipalkkansa ja johtajanpalkkionsa..... Kansakoulunopettajat, muutoksia heidän virkoihinsa. Kansakoulut, kolmannen vuosiluokan perustaminen niiden kansalaiskouluun..,. niiden talonmiesten viikkoleposijaisten palkkiot... niiden vahtimestarien. siivoojien ym. palkkoiden korotta minen Kansaneläkeasetuksen muuttaminen..... ; Kansaneläkelain muuttaminen...,.,'125, 267. '335, 375 1) Johtosäännöstä on valitettu

17 XVI Kansaneläkkeen tukiosa, työntekijäin eläkelaissa tarkoitettu, sen keskimääräistä kansaneläkettä vastaavan määrän vahvistaminen Kansaneläkkeeseen suoritettavasta tukilisästä annetun lain muuttaminen Kaupunginhallituksen asiamiestoimiston johtosäännön muutos 214 Kaupunginorkesterin järjestyssäännön muutos Keskussairaalat, yliopistolliset, niistä annetun lain muuttaminen Kiinteistöviraston kaupunkimittausosaston suorittamien tehtävien taksa Kirjasto-ohjesäännön muutos Kodinhoitoapu, kunnallinen 112, 348 sen korvaus perusteet 373 Koiraveron suuruuden määrääminen Kokouspalkkiosääntö, kaupungin viranhaltijain, sen muutos 152 Koneellisten tavaransiirtolaitteiden käyttötaksa ~ 68,290 Kouluhammaslääkärin palkkauksen valtionavustuksen perusteet 287 Kunnallisen jaoituksen muuttamisesta annetun lain muuttaminen Kunnallisvaalien vaaliluettelon pohjaluettelosta ja aakkosellisesta luettelosta perittävä maksu, asetus siitä 213 Kunnallisverotuksessa tehtävät lapsi- ja perusvähennykset 296 Kimtien yleinen kalleusluokitus,laid siitä... 6 Kuorma-autotaksa Kuvataidetoimikunnan toimintaohjeiden muuttaminen Kätilöt, kunnan, heistä annetun lain muuttaminen heistä annetun lain soveltamisasetuksen muuttaminen Laiturihuollon taksa Laki asiakirjain lähettämisestä annetun lain muuttamisesta.77 asuntotuotanto elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain muuttamisesta eläkeoikeiden valintaa koskevan ilmoituksen tekemisestä eräisb ä tapauksissa ennakkoperintälain 27 :n 2 momentin kumoamisesta eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin 336 eräistä väliaikaisista poikkeussäännöksistä verolakeihin 193,353 huoneenvuokralain muuttamisesta kansakoululain muuttamisesta kansakoululait.oksen viranhaltijain palkkauksesta ja eläkkeistä annetun lain muuttamisesta ,205" 392 kansaneläkelain muuttamisesta 125,2m,335,_375 kansaneläkkeeseen suoritettavasta tukilisästä annetun lain muuttamisesta kunnallisen jaoituksen muuttamisesta annetun lain muuttamisesta kunnallisesta kodinhoitoavusta. 112 kunnallisista terveyssisarista annetun lain muuttamisesta 119 kunnallisista yleissairaaloista annetun lain muuttamisesta 357 kunnan kätilöistä annetun lain muuttamisesta kuntien yleisestä kalleusluokltuksesta 6

18 XIX lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta merimiesverolain 12 :n 2 momentin kumoamisesta moottoriajoneuvoverosta 377 muuttopäivän siirtämis estä huoneenvuokralain nojalla eräissä tapauksissa rakennus lain muuttamisesta 101, 284 sairaanhoitolaitosten henkilökunnan aseman järjestämisestä eräissä tapauksissa sairausvakuutuslain muuttamisesta 2,301,333 tieliikennelain muuttamis esta ~ 117 tuberkuloosilain muuttamisesta 303 tuulaakimaksun perusteesta vuosina työnantajan sosiaaliturvap:laksusta annetun lain muuttamisesta... ~... ~ työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 10 :n 2 momentin kumoamisesta työnantajan työttömyysvakuutusmaksun suuruudesta vuonna työntekijäin eläk:elain muuttamis esta 126, 319 vajaamielislain muuttamisesta valtion eläke- 418 valtion eläkelain voimaanpano- 419 vuodelta 1967 suoritettavan vakuutetun sairausvakuutusmaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun määrästä. äoo vuonna 1967 liikkeelle laskettujen obligaatiolainojen veronhuojennuksista yliopistollisista keskussairaaloista annetun lain muutt~misesta.. ~ 356 Lapsilisän määrien korottaminen. 249 Lapsiperheiden asumistuesta annetun asetuksen muuttaminen 310 LastenhiJoltolaitosten hoitomaksut 365 Lastenlinnan poliklinikan käyttöä koskeva sopimus 260 Lastenneuvola, kunnallinen, sen lääkärille suoritettava korvaus _,_ 368 Leski- ja orpoeläkekassan sääntöjen muutos 1 Liikennemaksutaksan muutos Linja-automaksut Linjaliikenteenharjoittajat, yksityiset, henkilökuljetusmaksut heidän l1ikennöimwään linjoilla. 286 Luotsitaksa.... ~ Luottamusmiesten palkkiosääntö 149 Lääkärinhoito,' yleinen, siitä annetun asetuksen muuttaminen 313 Lääkärivälityksen yhteydessä kaupungin varoista suoritettavat lääkärien matkakulut. 153 Maataloustyöntekijäin työehtosopimus. 82 Maistraatin kokoonpano ja toiminta 19 Majoitus- ja ravitsemisliikkeistä annetun asetuksen muuttamlnen Mannerheimin Lastensuojeluliiton Helsingin Lastenlinnan poliklinikan käyttöä koskeva sopimus.. 260

19 xx Merimiesverolain 12 :n 2 momentin kumoaminen. laki siitä 283 Mielisairaanhoitolaitosten päivämaksu... " Moottoriajoneuvoasetus. sen muuttaminen sen täytäntöönpanosta annetun päätöksen muuttaminen Moottoriajoneuvovero. asetus siitä annetun lain täytäntöönpanosta laki siitä Muuttopäivän siirtäminen huoneenvuokralain nojalla Nestekaasuista annetun päätöksen muuttaminen Nikkilän sairaalan perhehoitopotilaista maksettavien korvausten tarkistaminen Nuohoustaksa ',' Nuohoustoimen johtosääntö.. ' Obligaatiolainat. v liikkeelle las ketut. laki niiden veronhuojennuksista..... Ohjesääntö. kirjasto-. sen muutos Oppikoulut. yksityiset. uusien opetustilojen rakentamista varten myönnettävien lainojen lainaehdot. Palkat. kaupungin työntekijäin... kaupungin viranhaltijain.. Palkkiosääntö. luottamusmiesten. Palojärjestys. Helsingin maalaiskunnan. sen kumoaminen Vuosaaren osalta Palolaitoksen antamasta avunannosta. vartioinnista ja kaluston lainauksesta perittävät maksut Perhelisälain toimeenpanosta annetun päätöksen muuttaminen Raitiotiemaksut Rakennusasetuksen muuttaminen. Rakennuskiellon jatkaminen ja kaupunginosassa sekä 12. kaupunginosan korttelissa n:o ) Rakennuslain muuttaminen Rakennustoiminta. kaupunginvaltuuston päätös kaupungin tonteista ~ Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut. 73 Rokotustilaisuudesta suoritettava palkkio Sairaalalääkärien oikeuttaminen hoitamaan potilaita erikoismaksuluokassa Sairaalat. kaupungin. niiden johtavien ylilääkäreiden johtajanpalkkioiden tarkistaminen Sairaanhoitolaitosten henkilökunnan aseman järjestäminen eräissä tapauksissa. laki siitä Sairaankuljetusautot. palolaitoksen. taksa niiden käyttämisestä 144 yksityisten liikenteenharjoittajien. taksa niiden käyttämisestä Sairausvakuutusasetuksen muuttaminen Sairausvakuutuslain muuttaminen... " Sairausvakuutuslain 16 :ssä säädettyjen markkamäärien korottaminen Sairausvakuutusmaksun määrä l)johtosäännöstä on valitettu

20 XXI Satamajäänmurtajain väkeä koskeva työehtosopimus Sataman maanpuoleisen rajan siirtäminen Munkkisaaressa 318 Sosiaaliturvamaksu, työnantajan, siitä annetun asetuksen muuttaminen ,317 siitä annetun lain muuttaminen ,364 siitä annetun lain 10 :n 2 mom~ntin kumoaminen Sukupuolitautilaissa tai -asetuksessa mainituista toimituksista virkalääkärille suoritettava korvaus Sunnuntaityökorvausten ottaminen huomioon vuoden 1943 eläkesäännön mukaan eläkkeelle siirtyneid"en eläkkeissä. 108 Sähkölaitoksen johtosääntö Taksa, kaasunmyynti- 242 kiinteistöviraston kaupunkimittausosaston suorittamista tehtävistä koneellisten tavaransiirtolaitteiden ~.. 68,290 ruorma-auto lai turihuollon..... liikennemaksu-, sen muutos.. luotsi nuohous-..."..... palolaitoksen sairaankuljetusautojen käyttämisestä satamalaitoksen varastoimisalueiden.. satamalaitoksen varastosuojien terveydellisten tutkimusten laboratorion.. yksityisten liikenteenharjoittajien sairaankuljetusautojen Talletusmakasiinin työmaksut.... Tavaransiirtolaitteet, koneelliset, niiden käyttötaksa Teollisuuslaitosten lautakunnan johtosääntö Teollisuuslaitosten lautakunnan kanslian johtosääntö Terveydellisten tutkimusten laboratorion taksa. Terveydenhoitojärjestys, Helsingin maalaiskunnan, sen kumoaminen Vuosaaren osalta Terveyssisaret, kunnalliset, heistä annetun lain muuttaminen heistä annetun lain soveltamisasetuksen muuttaminen Teurastuspalkkiot Tieliikennelain muuttaminen Tilisäännön muutos. Toimihenkilöt, kaupungin palveluksessa kuukausipalkalla työsopimussuhteessa olevat, heidän palkkansa. ~ heidän työehtosopimuksensa.... Tonttijaon muutokset ,305 68, Tuberkuloosiiain muuttaminen ,303 Tuulaakimaksun perusteet vuosina Työehtosopimus, kaupungin alusten m/s Korkeasaaren sekä hinaajien H-3 ja H-4 konepäällystöä koskeva kaupungin alusten s/s Otson ja m/s Turson konepäällystöä koskeva kaupungin alustep s/s Otson, m/s Turson ja m/s Korkeasaaren kansipäällystöä koskeva kaupungin maatalous työntekijäin

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä.

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä. 1 of 8 18/04/2011 11:33 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1977» 28.1.1977/119 28.1.1977/119 Seurattu SDK 293/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Rintamasotilaseläkelaki

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1367 1378 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Laki nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3631 1368 Laki kansaneläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1956 N:o 51 N:o 51. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset: I. Laki Annettu Helsingissä

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1955 N:o 88 N:o 88. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset ja määräykset: I. Laki

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KOKO E LM A

KIERTO KIRJE KOKO E LM A POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KOKO E LM A 1953 N:o 42-43 N:o 42. Kiertokirje posti- ja lennätinlaitoksen virkailijain toimeen ottamista ja toimesta eroamista koskevien ohjeiden D-liitteen

Lisätiedot

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA 43 1965 HELSINGIN KAUPUNGIN HANKINTATOIMISTO 19116 AJANLUVUNMUKAINEN HAKEMISTO HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISEEN

Lisätiedot

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA HELSI NGI N KAUPUNGI N KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA 40 1962 AAKKOSELLINEN HAKEMISTO VUOSILTA 1953-1962 HELSINGIN KAUPUNGIN HANKINTATOIMISTO 1963 Muistutus.

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNKI 041 00 1 RAISION KAUPUNGIN Kaupunginvaltuuston 17.1.2005 muuttama, voimaantulo 21.1.2005 1 SOVELTAMISALA 2 KOKOUSPALKKIOT Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta,

Lisätiedot

KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ

KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA 41 1963 HELSINGIN KAUPUNGIN HANKINTATOIMISTO 1964 Vuosi ja kuukausi AJANLUVUNMUKAINEN HAKEMISTO HELSINGIN

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 26.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala...3

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Seutuhallitus 3.12.2009 205 Seutuvaltuusto 11.12.2009 31 1 Soveltamisala 1) Tätä sääntöä sovelletaan a) yhtymävaltuuston jäseniin b) yhtymähallituksen jäseniin c) tarkastuslautakuntaan

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2005 ALKAEN Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Muutos KV 28.8.2006

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

Kv 26.1.2009 Liite nro 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 13.1.2009

Kv 26.1.2009 Liite nro 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 13.1.2009 Kv 26.1.2009 Liite nro 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 13.1.2009 1 1 Yleistä Tämän säännön mukaan luottamushenkilölle maksetaan 1. palkkiota luottamustoimen hoitamisesta 2. korvausta luottamustoimen

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ

PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA 1 2 KOKOUSPALKKIOT.1 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET.2 4 VUOSIPALKKIOT..2 5 MUUN PALKKION MAKSAMINEN.3

Lisätiedot

Kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1. Valtuusto ja sen valiokunnat sekä kaupunginhallitus ja sen jaostot 95

Kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1. Valtuusto ja sen valiokunnat sekä kaupunginhallitus ja sen jaostot 95 Forssan kaupunki PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantuloajankohta 1.1.2013 Kv. 28.1.2013, muutos 4 :ään Voimaantuloajankohta 1.2.2013 Kv. 3.3.2014, lisäys 2 :ään Voimaantuloajankohta

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 Kaupunginhallitus 14.4.2008 Kaupunginvaltuusto 28.4.2008 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA... 1

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1954 N:o 29-30 N :o 29. Kiertokirje kovan rahan lähettämisestä Suomen Pankin pää- ja haarakonttoreihin. Tiliohjesäännön 50 :n 2. kohdan määräysten mukaan

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.1.2013 1 1 Yleistä Tämän säännön mukaan luottamushenkilölle maksetaan 1. palkkiota luottamustoimen hoitamisesta 2. korvausta luottamustoimen hoitamisesta aiheutuvasta

Lisätiedot

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö Hallintosääntö Kokous- ja palkkiosääntö 1 KOKOUS- JA PALKKIOSÄÄNTÖ Yhtymävaltuusto hyväksynyt 5.6.2013 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4 Vuosipalkkiot... 2 5 Sihteerin ja esittelijän palkkiot... 2 6 Katselmus,

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013 Oulun kaupunki Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 Voimaantulo 1.1.2014 1 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 188. Kiertokirj e

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 188. Kiertokirj e POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1950 N:o 188 N: o 188. Kiertokirj e posti- ja lennätinlaitoksen palkannauttijoilta toimitettavista ennakkopidätyksistä sekä posti- ja lennätinlaitoksen

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI- 041 00 LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 T:\JOHTSÄÄN\Luottamush.palkkio- ja matkustussääntö

RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI- 041 00 LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 T:\JOHTSÄÄN\Luottamush.palkkio- ja matkustussääntö LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 SOVELTAMISALA Kaupunginvaltuuston 26.11.2001 hyväksymä, voimaantulo 1.1.2002, kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti:

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti: Valtuusto 10.12.2012 50 1 (6) LAUKAAN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuuston kokouksessa Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUHAVAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUHAVAN KAUPUNKI 1 KAUHAVAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 14.12.2015 78 Voimaantulo: 1.1.2016 KAUHAVAN KAUPUNKI 2 Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA... 3 2

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 296/2015 Laki. merimieseläkelain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 296/2015 Laki. merimieseläkelain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2015 296/2015 Laki merimieseläkelain muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N :o 3. Kiertokir j e puhelinaseman aukioloajasta.

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N :o 3. Kiertokir j e puhelinaseman aukioloajasta. POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1952 N:o 3-8 N :o 3. puhelinaseman aukioloajasta. Kuluvan tammikuun 16 päivästä lukien on Liperin puhelin asema avoinpa joka päivä klo 7 22. Helsingissä,

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1. KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.2009 Toiminta-ajatus 1 Keskusvirasto huolehtii kaupunginvaltuuston,

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Kokouspalkkiot LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

1 Yleistä. 2 Kokouspalkkiot LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Yleistä 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan tämän säännön mukaisesti palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista,

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala 1 2 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1210. Laki sairausvakuutuslain 21 ja 23 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1996

SISÄLLYS. N:o 1210. Laki sairausvakuutuslain 21 ja 23 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1996 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996 N:o 1210 1220 SISÄLLYS N:o Sivu 1210 Laki sairausvakuutuslain 21 ja 23 :n muuttamisesta... 3513 1211 Laki kuntoutusrahalain 31

Lisätiedot

2 Kokouspalkkiot Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot:

2 Kokouspalkkiot Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1 JOENSUUN KAUPUNKI KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 007 Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Joensuun kaupunginvaltuuston hyväksymä 26.11.2012 Tulee voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA...2 2 KOKOUSPALKKIOT...2 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET...2 4 VUOSIPALKKIOT...3 5 SIHTEERIN PALKKIO...3

1 SOVELTAMISALA...2 2 KOKOUSPALKKIOT...2 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET...2 4 VUOSIPALKKIOT...3 5 SIHTEERIN PALKKIO...3 ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 10.10.2005 Voimaantulo: 1.1.2006 SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA...2 2 KOKOUSPALKKIOT...2 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET...2 4 VUOSIPALKKIOT...3 5 SIHTEERIN

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHTÄÄN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 10.12.2012 355 Kunnanvaltuusto 17.12.2012 93 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SISÄLLYS N:o Sivu 597 Laki Kreikan kanssa lahjana saadun kiinteän omaisuuden vapauttamisesta lahjaverosta eräissä tapauksissa

Lisätiedot

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa Heinolan maalaiskunnan Siltasen kalastuskunnan S ÄÄ N N ÖT Siltasen jakokunnan yhteinen kalavesi sijaitsee Ala-Rääveli ja Imjärvi-nimisissä järvissä ja on pinta-alaltaan noin 170 hehtaaria. Sanotun kalaveden

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 29.11.2002 TARKVES MUUTTOSOP (VM 4.3.2003) Päivitetty 1.3.2009 LIITE 4 1 ( 4 ) RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1 Soveltamisala 2 Yleistä Tämän sopimuksen määräyksiä

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 2 2 Kokouspalkkiot... 2 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 3 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 19S5 N:o 59 N:o 59. Kiertokirje työaikalain muuttamisesta ja sen soveltamisesta työnjohtaja-asemassa oleviin virkamiehiin. Työaikalain muuttamisesta ja

Lisätiedot

KH liite n:o 4/4.12.2012 VALT liite n:o 4/13.12.2012

KH liite n:o 4/4.12.2012 VALT liite n:o 4/13.12.2012 KH liite n:o 4/4.12.2012 VALT liite n:o 4/13.12.2012 Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1 Valtuuston hyväksymä 13.12.2012 Voimaantulopäivämäärä 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille

Lisätiedot

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 1 luku Toimivalta 1 Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 1. kilpailunrajoituksista

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 12.4.2007 23 Voimaantulo 1.4.2007 2 SISÄLTÖ 1 SOVELTAMISALA... 3 2 KOKOUSPALKKIOT... 3 3 SAMANA PÄIVÄNÄ

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haminan kaupunginvaltuusto 1.9.2015 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Vuosipalkkiot... 2 4 Luottamushenkilösihteerin palkkio... 3 5 Toimituspalkkio...

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN VIRANOMAISTEN TOIMITUSKIRJOISTA PERITTÄVÄT LUNASTUKSET JA ASIAKIRJAN LÄHETTÄMISESTÄ KANNETTAVAT MAKSUT JA PALVELUMAKSUT

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN VIRANOMAISTEN TOIMITUSKIRJOISTA PERITTÄVÄT LUNASTUKSET JA ASIAKIRJAN LÄHETTÄMISESTÄ KANNETTAVAT MAKSUT JA PALVELUMAKSUT Riihimäen kaupunki TAKSAT RIIHIMÄEN KAUPUNGIN VIRANOMAISTEN TOIMITUSKIRJOISTA PERITTÄVÄT LUNASTUKSET JA ASIAKIRJAN LÄHETTÄMISESTÄ KANNETTAVAT MAKSUT JA PALVELUMAKSUT Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.11.2014

Lisätiedot

1. Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiot seuraavasti: A. kaupunginvaltuusto, - hallitus ja sen jaostot sekä tarkastuslautakunta 45

1. Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiot seuraavasti: A. kaupunginvaltuusto, - hallitus ja sen jaostot sekä tarkastuslautakunta 45 NIVALAN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 17.12.2008 48 Voimaantulopäivä: 1.1.2009 1 SOVELTAMISALA 2 KOKOUSPALKKIOT Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö

Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1 Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Kaupunginvaltuuston. päivänä kuuta 2009 hyväksymä. 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta,

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. 1 VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö

Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1 Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Kaupunginvaltuuston 10. päivänä joulukuuta 2012 85 hyväksymä. 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Pieksämäen kaupunki LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

Pieksämäen kaupunki LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Pieksämäen kaupunki LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot.. 1 3 Toimituspalkkiot. 1 4 Samana päivänä pidetyt kokoukset.. 2 5 Vuosipalkkiot..

Lisätiedot

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA 45 1967 AAKKOSELLINEN HAKEMISTO VUOSILTA 1953-1967 HELSINGIN KAUPUNGIN HANKINTATOIMISTO 1968 AJANLUVUNMUKAINEN

Lisätiedot

Korkeasaaren eläintarhan johtosäännön uudistus

Korkeasaaren eläintarhan johtosäännön uudistus Korkeasaaren eläintarhan johtosäännön uudistus Nykyinen johtosääntö Ehdotus Perustelut 1 Toimiala 1 Toimiala 1 Toimiala Helsingin kaupungin eläintarhan johtokunta ja sen alainen Korkeasaaren eläintarha

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 554/2012 Laki. kunnallisen eläkelain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 554/2012 Laki. kunnallisen eläkelain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2012 554/2012 Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta Annettu Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2012 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

PERHON KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 2015-2016

PERHON KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 2015-2016 1 PERHON KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 2015-2016 1 Soveltamisala Tämän säännön mukaan luottamushenkilölle suoritetaan 1) palkkiota luottamustoimen hoitamisesta; 2) korvausta luottamustoimen

Lisätiedot

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526)

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526) 1 of 5 21/03/2011 11:41 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1967» 29.12.1967/656 29.12.1967/656 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki oikeudesta

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Espoon kaupungin luottamushenkilöiden 8.3. 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Viimeksi muutettu Valtuusto 28.1.2013 Voimaan 28.1.2013

Lisätiedot

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA 51 1973 HELSINGIN KAUPUNGIN HANKI NTAKESKUS 1974 HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA A L K ULA

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

Lup.1. HELSINGIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä toukokuun 5 p:nä 2010

Lup.1. HELSINGIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä toukokuun 5 p:nä 2010 Lup.1 HELSINGIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä toukokuun 5 p:nä 2010 1 Soveltaminen Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota ja korvauksia luottamustoimen

Lisätiedot

Kuntaan palvelussuhteessa olevaan sovelletaan palkkioiden osalta tätä palkkiosääntöä sekä kulloinkin voimassa olevia virka- ja työehtosopimuksia.

Kuntaan palvelussuhteessa olevaan sovelletaan palkkioiden osalta tätä palkkiosääntöä sekä kulloinkin voimassa olevia virka- ja työehtosopimuksia. KIRKKONUMMEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaantulopäivämäärä 1.2.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkioita luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ

LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Sisältö 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot... 4 5 Esittelijän ja sihteerin palkkio...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1998 N:o 908 920. Laki. N:o 908. kansaneläkelain 59 ja 59 a :n muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1998 N:o 908 920. Laki. N:o 908. kansaneläkelain 59 ja 59 a :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1998 N:o 908 920 SISÄLLYS N:o Sivu 908 kansaneläkelain 59 ja 59 a :n muuttamisesta... 2497 909 sairausvakuutuslain 59 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2015. 579/2015 Laki. vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2015. 579/2015 Laki. vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2015 579/2015 Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

LIITE 3 SAIRAALALÄÄKÄRIT PALKKAUS

LIITE 3 SAIRAALALÄÄKÄRIT PALKKAUS LIITE 3 SAIRAALALÄÄKÄRIT PALKKAUS LIITE 3 SAIRAALALÄÄKÄRIT I PALKKAUS 1 Palkkahinnoittelu 1.5.2011 Virkanimike/tehtävä 1 Ylilääkärit/verrattavassa asemassa olevat Peruspalkka /kk Lääkäriltä edellytetään

Lisätiedot

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Tavoitteet Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

KEURUUN KAUPUNKI Luottamushenkilöiden palkkiosääntö KEURUUN KAUPUNKI Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1.1.2013 lukien Valtuusto hyväksynyt 17.12.2012 KEURUUN KAUPUNKI 2 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty Valtuustossa 17.12.2012 Voimaantulo

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Tehtävä 00.01.02 Asianro 76/2013 1.7.2013

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Tehtävä 00.01.02 Asianro 76/2013 1.7.2013 Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Kuopion kaupungin Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Muutokset hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.5.2008, voimassa 1.7.2008 ja 1.1.2009 lukien. Muutokset hyväksytty

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Rakennusvalvontavirasto 3/2015 25.03.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Rakennusvalvontavirasto 3/2015 25.03.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 8 Rakennusvalvontaviraston kaupunkikuvaosaston vakanssin 017608 pätevyysvaatimusten, tehtäväkohtaisen palkan ja hinnoitteluryhmän vahvistaminen 1.4.2015 lukien HEL 2015-003131

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA

JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuusto hyväksynyt 7.12.2004, 28.2.2005, 9.3.2009 ja 22.4.2013, 8.6.2015 Voimaantulopäivä 1.4.2015 1 Kunnan luottamushenkilöille maksetaan

Lisätiedot

KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ

KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ 1 KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ 1 Asumisoikeuden myöntämisestä Keskisuomalaisen Osakunnan hallitsemiin asuntoihin sekä tämän asumisoikeuden käyttämisestä on voimassa olevien huoneenvuokralainsäädännön

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

Palkkiosääntö. 1 Soveltamisala

Palkkiosääntö. 1 Soveltamisala Palkkiosääntö 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta,

Lisätiedot

2 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti:

2 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti: PALTAMON KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 22.1.2009 Voimassa: 1.1.2009 alkaen toistaiseksi I LUOTTAMUSHENKILÖT 1 Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ SÄÄNNÖT

TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ SÄÄNNÖT TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ SÄÄNNÖT O i k e u s m i n i s t e r i ö n päätös hakemukseen, jossa Turun Yliopisto niminen säätiö on sen valtuuskunnan kokouksissa 14 päivänä joulukuuta 1973 ja 25 päivänä helmikuuta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 37/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslakia alemmanasteisten lääkekorvauksia

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä NSA-Yhtiöt Oy jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA HELSINGIN KA UPUNGIN KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA ELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA 37 1959 HELSINGIN KAUPUNGIN PAINATUS JA HANKINTATOIMISTO 1960 AJANLUVUNMUKAINEN HAKEMISTO HELSINGIN KAUPUNGIN

Lisätiedot

KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ ILMAJOEN KUNTA KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 28.8.2007 - tulee voimaan 1.10.2007 1 SOVELTAMISALA Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 391 396. Laki. N:o 391

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 391 396. Laki. N:o 391 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 391 396 SISÄLLYS N:o Sivu 391 Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 9 :n muuttamisesta... 3429 392 Valtioneuvoston

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011 122/2011 Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

SISÄLLYS. muuttamisesta... 4048

SISÄLLYS. muuttamisesta... 4048 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1131 1143 SISÄLLYS N:o Sivu 1131 Laki kansanterveyslain muuttamisesta... 4039 1132 Laki työturvallisuuslain 9 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Julkisten alojen eläkelain voimaanpanolaki

Julkisten alojen eläkelain voimaanpanolaki Julkisten alojen eläkelain voimaanpanolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Voimaantulo Julkisten alojen eläkelaki ( / ) tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. Lakia sovelletaan eläkkeisiin,

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2006 N:o 78 81 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot