Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 6/ Hallitus AIKA Klo 10:00-13:52 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 182 Kokouksen laillisuus- ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Asiakirjahallintajärjestelmän hankinta Paltamon mielenterveyspalvelujen tilat Sirkunkujan asumisyksikön rakentaminen Päätösvallan delegointi viranhaltijoille Osastopaikkojen määräaikainen sulkeminen väliseksi ajaksi Kainuun keskussairaalan kirurgisella osastolla Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän työntekijöiden osallistuminen kuntien asettamiin työryhmiin/periaatepäätös 190 Lausunto ympäristö- ja vesitalousluvan vesien johtamista koskevien lupamääräysten muuttamisesta 191 Lausunto Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistamiseen sekä uraanin talteenottolaitoksen ympäristölupahakemukseen toimitetusta täydennyksestä (PSAVI/58/04.08/2011) 192 Katsaus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 194 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/kainuun Sydänyhdistys r.y. 195 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/investm8 Oy Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/tutoris Oy Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/barona Hoiva Oy 198 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy 199 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/yrjö & Hanna Oy

2 PÖYTÄKIRJA 6/ Ilmoitusasiat Oikaisuvaatimus/Puolangan kunta Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmien nimeäminen ajalle Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta/koti- ja siivouspalvelu Helpperi 204 Pöytäkirjat

3 PÖYTÄKIRJA 6/ KOKOUSAIKA klo 10:00-13:52 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Päätöksentekijät Myllylä Raili 10:00-13:52 puheenjohtaja Alasalmi Aila 10:00-13:52 jäsen Heikkinen Pekka 10:00-13:52 jäsen Heikkinen Pirjo 10:00-13:52 jäsen Horto Ilkka 10:00-13:52 jäsen Hyry Jussi Y. 10:00-13:52 II vpj Kemppainen Tapani 10:00-13:52 I vpj Kurikka Elina 10:00-13:52 jäsen Oikarinen Paavo 10:00-13:52 jäsen Piirainen Mauri 10:00-13:52 jäsen Ritakallio Pirjo 10:00-13:52 jäsen Seppänen Juhani 10:06-13:50 jäsen Saapui :n 184 esittelyn aikana ja poistui :n 204 käsittelyn aikana Sirkeinen Unto 10:00-13:42 jäsen Poistui :n 200 käsittelyn jälkeen Törmänen Anni-Inkeri 10:00-13:52 jäsen Poissa Ahopelto Maire kuntayhtymän johtaja Muut osallistujat Moilanen Erkki 10:00-13:52 valtuuston pj Polvinen Osmo 10:00-13:52 valtuuston II vpj Varimo Pertti 10:00-13:52 valtuuston I vpj Ahonen Esa 10:00-13:52 kuntayhtymän johtajan sijainen Repo Marjatta 10:00-13:52 pöytäkirjanpitäjä Parikka Päivi 11:24-13:24 terveystarkastaja Asiantuntijana :n 190 esittelyn ajan klo , 191 esittelyn ajan klo ja :n 192 esittelyn aikana klo Romppainen Veijo 10:05-10:25 tietohallintojohtaja Asiantuntijana :n 184 esittelyn ajan ALLEKIRJOITUKSET

4 Raili Myllylä Puheenjohtaja PÖYTÄKIRJA 6/ Marjatta Repo Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kajaanissa Tapani Kempainen Elina Kurikka PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä perjantaina klo Kainuun sote-kuntayhtymän kansliassa, osoitteessa Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerros, Kajaani

5 PÖYTÄKIRJA 6/ Hallitus Kokouksen laillisuus- ja päätösvaltaisuus H 182 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosäännön 5 :n mukaan toimielin päättää kokousajastaan ja -paikastaan. Ko kous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tar peel li sek si. Hallintosäännön 6 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen ai ka ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu lähetetään säh köi ses ti tai kirjallisesti jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -vel vol li suus kokouksessa, vähintään neljä päivää ennen kokousta. Tämä kokouskutsu on postitettu Kuntayhtymän johtajan sijainen Esa Ahosen ehdotus: Hallitus: Hallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja pää tös val tai seksi. Hallitus myöntää läsnäoleville muille osallistujille läsnäolo- ja pu he oi keuden. Puolangan kunnan edustajalla on puhe- ja äänioikeus asioissa, joi den osalta Puo lan ka on osajäsen. Muiden asioiden osalta Puo lan gan kunnan edus ta jal la ei ole puhe-, ääni- eikä läsnäolo-oikeutta. Hyväksyi päätösehdotuksen.

6 PÖYTÄKIRJA 6/ Hallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta H 183 Hallintosäännön 18 :n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa pu heen joh ta ja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toi mi eli men päättä mäl lä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toi mi eli men päättä mä nä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yh tä päivää ai emmin on ilmoitettu. Kuntayhtymän johtajan sijainen Esa Ahosen ehdotus: Hallitus: Hallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja pidetään näh tävä nä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kans lias sa per jan tai na klo Hyväksyi päätösehdotuksen ja valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Tapani Kemp pai sen ja Elina Kurikan.

7 PÖYTÄKIRJA 6/ Hallitus Asiakirjahallintajärjestelmän hankinta H 184 Kainuun liitto ( alkaen Kainuun maakunta -kuntayhtymä) ja Docu men ta Oy (nykyisin Innofactor Software Oy) ovat tehneet huh ti kuussa 2004 sopimuksen Asianhallintajärjestelmän toimittamisesta ja siihen liit ty vis tä palveluista Kainuun kunnille ja kuntayhtymille. So pi muk sen voi mas sa olo päättyi Kainuun maakunta -kun ta yh ty mä lakka si Tilalle perustettiin uusia or ga ni saa tioi ta, joista Kainuun so si aa li- ja terveydenhuollon kuntayhtymä jär jes tää alkuvuodesta 2013 uu den kilpailutuksen asian hal lin ta jär jes tel män hankkimisesta. Han kin taren kaa seen osallistuvat Kainuun kun nat ja kuntayhtymät. Tämän vuoksi ( alkaen) Kainuun so si aa li- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Kai nuun liitto -kuntayhtymä ja van han sopimuksen piirissä olleet Kainuun kunnat ovat jatkaneet so pi mus ta Dy nas ty-asian hal lin ta jär jes telmäs tä saakka si ten, että kilpailutus saadaan suoritettua loppuun. Ylläpitomaksu ,77 euroa kattaa tuki- ja yl lä pi to so pi muk sessa kuvatun tu ki pal ve lun ajalle (Kainuun soten hallin to joh ta jan han kin ta pää tös / 3). Tällä hetkellä asianhallintajärjestelmänä on Dynasty for SQL versio 6.0 ja sitä ollaan päivittämässä versioon 6.1. Dynastyssä hallitaan mm. asiat (diaari), luottamuselinten kokoukset, viranhaltijapäätökset ja so pimuk set. Lisäksi Dynastyn kautta kulkee esim. lau sun to pyyn tö jä. Dy nasty on käytössä kaikissa Kainuun kunnissa ja kun ta yh ty mis sä. Käyttäjiä täl lä hetkellä on noin 900. Palvelua ylläpitää Kainuun so si aa li- ja ter veyden huol lon tietohallinto; pääkäyttäjiä on useita ja he työskentelevät or gani saa tioi den eri osissa. Hankittavan järjestelmän toiminnallisia kokonaisuuksia ovat: - Asian- ja dokumenttienhallinta (diaari + kirjaamattomat) - Asiakirjahallinta (valmistelu, viranhaltijapäätökset) - Esityslista/pöytäkirjasovellus, kokoushallinta - Sähköinen kokous - Sopimustenhallinta hälytysominaisuudella - Arkistonhallinta - Luottamustoimet + luottamushenkilörekisteri henkilöittäin ja toi mi eli mittäin - Internet-tietopalvelu (kokoukset), Internet-julkaisupalvelu (ko kouk set + vi ran hal ti ja pää tök set) - Yhteystietorekisteri - Sähköinen allekirjoitus - Tiedonohjausjärjestelmään integroituminen - Raportointiominaisuudet

8 PÖYTÄKIRJA 6/ Hallitus Hankinnasta on tehty ennakkoilmoitus Hilmassa Han kin taren kaa seen ja siten myös sopimukseen voivat liittyä Kainuun so si aa li- ja ter vey den huol lon kuntayhtymän lisäksi myös Kainuun liitto -kun ta yh tymä sekä Kainuun kunnat (Kajaani, Sotkamo, Kuhmo, Pal ta mo, Puo lanka, Suomussalmi, Hyrynsalmi sekä Ristijärvi). Sopimuskausi on ja optiot 1+1 vuotta. Hallituksen jäsenille jaetaan erillisliitteenä tarjouspyyntöluonnos. Erillisliite nro: 1 Lisätietoja asiasta antavat tietohallintojohtaja Veijo Romppainen, puh ja kuntayhtymän johtajan sijainen Esa Ahonen, puh tai sähköpostitse Kuntayhtymän johtajan sijainen Esa Ahosen ehdotus: Hallitus: Hallitus hyväksyy Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kun ta yh ty män ja Kai nuun hankintarenkaan yhteisöjen Asian- ja dokumenttien hal lin ta järjes tel män hankintaa ajalle ja optiot 1+1 vuotta koske van tarjouspyynnön. Asiantuntijana tässä asiassa kuultiin tietohallintojohtaja Veijo Romppais ta, hän oli läsnä kokouksessa asian esittelyn ajan klo Juhani Seppänen saapui kokoukseen tämän asian esittelyn aikana klo Keskustelun kuluessa esittelijä muutti päätösehdotuksensa kuu lu maan: Hal li tus hyväksyy Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kun ta yh ty män ja Kainuun hankintarenkaan yhteisöjen Asian- ja do ku ment tien hal lin tajär jes tel män hankintaa ajalle ja optiot 1+1 vuotta kos ke van tarjouspyynnön. Hankinta käynnistetään sillä edel ly tyk sel lä, et tä vanhojen tietojen käyttövalmius ja sen edellyttämät tek ni set val miudet ja kustannukset huomioidaan tarjouspyynnössä. Hallitus hyväksyi esittelijän muutetunpäätösehdotuksen. Liitteet Erillisliite nro 1, : Asiakirjahallintajärjestelmän hankinta

9 PÖYTÄKIRJA 6/ Hallitus Paltamon mielenterveyspalvelujen tilat H 185 Paltamon mielenterveyspalvelut toimivat tällä hetkellä Pal ve lu ta los sa C, jo ta kutsutaan myös Kotipesäksi (osoite Sairaalatie 7). Talossa on aikuis ten mielenterveysyksikkö, kuntoutuksen asumispalvelut ja päi vä toimin taa. Talo on rakennettu vuonna 1965 ja sitä on pe rus kor jat tu vuo sina 1992, 1999 ja Talossa on sisäilmaongelmia ei vät kä tilat ole toi min nal li ses ti hyvät. Paltamon kunta on varannut Palvelutalon C korjaustöitä varten tälle vuodel le euroa ja vuodelle euroa. Aluksi on tar koi tus sel vit tää, onko enää järkevää korjata nykyisiä tiloja vai oli si ko ra ken net tava kokonaan uudet tilat nykyisen talon läheisyyteen pai kal le, josta viime vuo den lopulla purettiin vanha Kiehimänhovi. Paltamon kunta on valmis käynnistämään hankkeen välittömästi, kun saa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymältä si tou muk sen, et tä tilat tarvitaan edelleen ja ne vuokrataan. Lisätietoja asiasta antavat sairaalainsinööri Pentti Keränen, puh ja kuntayhtymän johtajan sijainen Esa Ahonen, puh tai sähköpostitse Kuntayhtymän johtajan sijainen Esa Ahosen ehdotus: Hallitus: Hallitus päättää, kuntayhtymä sitoutuu vuokraamaan Paltamon kun nal ta mie len ter veys pal ve lu jen tarvitsemat tilat, jotka ovat joko ny kyi sis sä korja tuis sa tiloissa tai kokonaan uusissa tiloissa. Hyväksyi päätösehdotuksen.

10 PÖYTÄKIRJA 6/ Hallitus Sirkunkujan asumisyksikön rakentaminen H 186 Sirkunkujan asumisyksikön (hankkeesta käytetään nimitystä Sir kun kujan asunnot) rakennussuunnittelu on valmistumassa. Hankkeen ra kennus ura kat kilpailutetaan huhtikuun aikana, jotta rakennustyöt pääs täi siin aloittamaan toukokuussa. Tontin vuokrasopimus tulee voi maan huhtikuun alusta ja Kajaanin kaupunki on luvannut poistaa ton tin puuston huhtikuun loppuun mennessä. ARA on myöntänyt hankkeelle ehdollisen varauksen in vestoin ti avus tuk sen myöntämiseen ja lainavarauksen kor ko tu ki lai nak si hyväksymiseen. Hanketta käsiteltiin hallituksessa , 18. Hallitukselle jaetaan esityslistan erillisliitteenä hankkeen urak ka oh jel ma ja tarjouspyyntö. Erillisliite nro: 2 Lisätietoja asiasta antavat sairaalainsinööri Pentti Keränen, puh ja kuntayhtymän johtajan sijainen Esa Ahonen, puh tai sähköpostitse Kuntayhtymän johtajan sijainen Esa Ahosen ehdotus: Hallitus: Hallitus hyväksyy hankkeen hankintakriteerit (urakkaohjelman ja tar jouspyyn nön). Hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Erillisliite nro 2, : Sirkunkujan asumisyksikön rakentamisen urakkaohjelma ja tarjouspyyntö

11 PÖYTÄKIRJA 6/ Hallitus Päätösvallan delegointi viranhaltijoille H 187 Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä aloittaa toimintansa Alla olevaan delegointitaulukkoon on koottu päätösvallan delegointi alkaen. Päätösvallan delegointiin tehdyt muutokset perhepalveluissa liittyvät toimeentulotukiasioiden käsittelyyn ja tietopyyntöön rahalaitokselle. Muutokset aikaisempaan on lihavoitu taulukkoon. Lisätietoja asiasta antavat perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen, puh ja kuntayhtymän johtajan sijainen Esa Ahonen, puh tai sähköpostitse Kuntayhtymän johtajan sijainen Esa Ahosen ehdotus: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus päättää hyväksyä erityislainsäädännön mukaista viranhaltijoille delegoitua päätösvaltaa yksilöasioista tulosalueittain seuraavan sisältöisenä: 2) Perhepalvelut ASIA: PÄÄTÖS VALTA Sosiaalihuollon antaminen ja Perhepalve lujen työnte ki jät tulos alu een sii hen liittyvät muut toimenpiteeta man tehtä vä jaon mukai sesti johtajan ja vastuu alue päälliköi den vahvis- Huostaanotto päätökset (muut Lapsiperhei den sosiaali palve luiden kuin tahdon vastaiset), sijaishuoltopää tökset, päätök- vastuualuepäällikkö set huostassapi don lopetta misesta, päätökset kiireelli sen sijoi tuksen jatkami sesta, päätökset erityisen huolen pidon lopettami sesta tai jat kamisesta Päätökset kii reellisestä sijoittamisesta Yhteydenpidon rajoittaminen yli 30 vrk Yhteydenpidon rajoittaminen al le 30 vrk lasten suojelulaitokses sa Sosiaalihuol lon ammatilli sen henkilös tön kelpoi suusvaati muksista an ne tun lain 3 :n mu kai sen sosiaali työntekijän kelpoisuuden omaava sosi aali työnte kijä Lapsen asioista vas taava kelpoi nen sosiaali työnteki jä Salmijärven lastensuoje lu lai toksen johta ja

12 PÖYTÄKIRJA 6/ Hallitus Sijaishuolto- ja jälkihuolto päätöksiin liittyvät toimeksiantoso pimukset Toimialan edus taminen tuomio istuimessa yksi löitä koskevissa asioissa Sijaishuollon sosiaalityön tekijä Perhepalvelujohtaja, vastuualueiden päälliköt, lastensuojelun sosiaalityöntekijät ja vammaispalveluiden johtava sosiaalityöntekijä. Lausuntojen an taminen, esitys ten tekemi nen ja muutosliköt Perhepalve lujohtaja, vas tuu alueiden päälten hakeminen per hepalve luja ja yksilöitä koske viin päätöksiin Lastensuojelun avohuollon toi menpiteet Päihdeongelman vuoksi päihde huoltolain 10 :n 2 momentin mu kainen pakkohoi toon määräämi nen Fanni ja Hannes Mikkosen sekä Elsa ja Kal le Moilasen lahjoi tusrahaston vuosittaisen tuo ton jakaminen Ennaltaehkäise västä ja asiakkaan sosiaali seen tilan teeseen liittyvästä harkinnanvarai sesta toimeen tulotuesta päät täminen Yhtenäisten toi meentulotukilain sovellusoh jei den (kansiot) vahvistaminen Toimeentulotuki Tietopyyntö rahalaitokselle (l. sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000, 20 ) Sosiaalityön asiantuntemus ta edellyttävien yksilöitä koskevien lausuntojen antaminen Lasten huolto- ja elatussopimukset Asiakkaan ta loudellista asemaa koskevien lausuntojen ja selvityksien an taminen Lastensuoje lun sosiaali työnte kijät tai heidän sijai sensa sekä sosiaalioh jaa jat vastuu alue päällikön vahvistaman tehtävä kuvauksen mu kaisesti Perhepalvelu jen vastuu alue päälliköt Sijaishuollon sosiaalityön tekijä Sosiaalityön tekijät ja -oh jaajat tai hei dän sijaisen sa vastuu alue päällikön vah vistaman tehtävä ku vauk sen mu kaisesti Tulosalue johtaja Etuuskäsitte lijät ja muu toi misto henkilöstö, sosiaa li työntekijät ja -ohjaajat, toimeentulotukipäällikkö se kä vastuualuepääl liköt heille vahvis tettujen teh täväku vausten mu kaisesti Aikuissosiaalipalveluiden vastuualuepäällikkö sekä toimeentulotukipäällikkö. Vastuualue päälliköt ja sosiaalityön tekijät, las ten valvojat heille vahvis tettu jen teh täväku vaus ten mu kaisesti Lastenvalvo jat Toimistohen kilöstö ja so si aali työn tekijät ja -oh jaajat vastuu aluepäälliköi den vah vistaman tehtävä ku vauksen mukaisesti

13 PÖYTÄKIRJA 6/ Hallitus Sosiaali- ja ter veydenhuollon palveluista mää rättyjen asiakas maksujen peri mättä jättämi nen tai alenta minen asiakas maksulain 11 :n perusteella Kehitysvammalain mukaiset palvelut ja asiakasmaksut Kehitysvamma-asetuksen (988/1977, 24 ) perusteella maksettavan työosuusrahan myöntäminen Vammaispalvelulain mukaiset subjektiiviset palvelut ja tukitoimet Vammaispalvelulain mukaiset Sosiaalityön tekijät ja -oh jaajat vastuualueen päälli kön vahvista man tehtäväkuvauksen mukai sesti Palvelupäällikkö, johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijä ja -ohjaaja sekä kuntoutusohjaaja Palveluesimiehet Johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijä tai -ohjaaja. Johtava sosiaalityöntekijä, määrärahasidonnaiset palvelut sosiaalityöntekijä tai -ohjaaja ja tukitoimet määrärahojen puitteissa. Omaishoidon tuen lain Johtava sosiaalityöntekijä, mukaiset palvelut ja sosiaalityöntekijä tai -ohjaaja asiakasmaksut määrärahojen puitteissa. Perhehoitolain mukaiset palvelut, toimeksiantosopimukset ja niiden mukaiset asiakasmaksut. Vammaispalvelulain ja kehitysvammalain edellyttämät sosiaalityön asiantuntemusta vaativat lausunnot Johtava sosiaalityöntekijä, palvelupäällikkö, sosiaalityöntekijä tai -ohjaaja. Johtava sosiaalityöntekijä tai sosiaalityöntekijä. Vammaisten ja Johtava sosiaalityöntekijä tai kehitysvammaisten palvelupäällikkö. pitkäaikainen asuminen oman toiminnan yksikössä ja asiakasmaksut Vammaisten ja kehitysvammaisten tilapäinen asuminen oman toiminnan yksiköissä ja asiakasmaksut Erityishuollon pitkäaikaisen laitoshoidon päätökset ja asiakasmaksut Erityishuollon tilapäisyksikön asiakaspäätökset ja asiakasmaksut Erityishuolto-ohjelmien hyväksyminen (L kehitysvammaisten erityshuollosta 34 ja 23 ) Johtava sosiaalityöntekijä, palvelupäällikkö, sosiaalityöntekijä tai -ohjaaja Osastonhoitaja tai erityishuollon poliklinikan sosiaalityöntekijä. Palvelupäällikkö, johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijä tai ohjaaja sekä kuntoutusohjaaja. Erityishuollon johtoryhmän puolesta johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijä tai palvelupäällikkö.

14 PÖYTÄKIRJA 6/ Hallitus Erityishuollon myöntäminen ja päättäminen 31 Erityishuollon tahdonvastainen hoito 32 Erityishuollon poliklinikalta myönnettävät apuvälineet. Vammaispalvelulain mukaiset ostopalvelut ja asiakasmaksut Kehitysvammalain mukaiset ostopalvelut ja asiakasmaksut Vammaisten ja kehitysvammaisten asiakasmaksupäätösten kohtuullistaminen ja perimättä jättäminen (Asiakasmaksulaki 11) Erityishuollon johtoryhmän puolesta johtava sosiaalityöntekijä tai sosiaalityöntekijä Erityishuollon johtoryhmän puolesta ylilääkäri kehitysvammaisten erityishuollosta /519 annetuin lain mukaisesti Fysioterapeutti ja puheterapeutti: hankintaraja 2000e/asiakas/apuväline. Lääkäri yli 2000e maksavat apuvälineet hankintarajojen mukaisesti. Vastuualuepäällikkö, johtava sosiaalityöntekijä, palvelusuunnittelija, sosiaalityöntekijä tai -ohjaaja viranhaltijoille delegoidun päätösvallan ja hankintarajojen mukaisesti. Vastuualuepäällikkö, johtava sosiaalityöntekijä, palvelupäällikkö, sosiaalityöntekijä tai -ohjaaja sekä kuntoutusohjaaja viranhaltijoille delegoidun päätösvallan ja hankintarajojen mukaisesti. Johtava sosiaalityöntekijä tai palvelupäällikkö. Hallitus: Hyväksyi päätösehdotuksen.

15 PÖYTÄKIRJA 6/ Hallitus Osastopaikkojen määräaikainen sulkeminen väliseksi ajaksi Kainuun keskussairaalan kirurgisella osastolla 6 H 188 Keskussairaalan osasto 6:n osastonhoitaja Sirpa Parkkisenniemi ja osas ton ylilääkäri Rein Lumiste sekä vastuualuepäällikkö, kirurgian ylilää kä ri Kalle Rissanen ja ylihoitaja Elki Rutherford ovat lä hettä neet hallitukselle seuraavan sisältöisen esityksen osas to paik ko jen sulke mi ses ta Kainuun keskussairaalan kirurgisella osastolla 6: "Operatiivisen vastuualueen vuodeosaston 6 henkilöstötilanne on riit tämä tön turvallisen sairaanhoidon toteuttamiseksi. Osaston pe rus va kanssien määrä on riittämätön. Erikoissairaanhoidon vuo de osas tol la 6 on 19,5 hoitajavakanssia joista yksi hoitaja tekee vuo si lo ma ket jua eli käy tettä vis sä olevia hoitajavakansseja on18.5. Tämä tar koit taa si tä, että 32-paik kai sel la osastolla hoitajamitoitus on 0,57. Osastolla 6 hoidetaan monen kirurgian erikoisalan potilaita, pää sään töises ti pehmytosakirurgisia ja urologisia potilaita. Osaston luon ne on akuut ti vuodeosastontoiminta jossa painottuu pre- ja post ope ra tii vi set osa-alu eet, tavoitteena kirurgisen potilaan ko konais val tai nen hoito. Kehit ty neen kirurgian ansiosta toimenpiteet ovat no peu tu neet ja sai raa lassa oloajat pienentyneet. Tämä tarkoittaa myös si tä, että hoitopäivät lisään ty neet, potilaita hoidetaan enemmän ja no peam min kuin ennen, ajal la jolta osaston vakanssimäärät ovat. Leik kauk sia tehdään enemmän, kirurgeja on tällä hetkellä enemmän kuin ennen ja potilasmäärät lisään ty neet, hoitajamitoitus kuitenkin jää nyt ennalleen. Lääkevirheet, hait ta ta pah tu ma ilmoitukset, po ti lai den yhteydenotot potilasasiamieheen ovat lisääntyneet. Potilaat ei vät tällä hoitajamitoituksella saa riittävää, tur val lis ta hoitoa. Kaikki ope ra tii vi sen vastuualueen syksyllä esittämät va kans si li säyk set hy lät tiin. Esitämme, potilasturvallisuuden edistämiseksi ja potilaan oikeuden puoles ta riittävään hoitoon, että Kainuun keskussairaalan vuo de osas tol la 6 vä hen ne tään neljä sairaansijaa välittömästi. Sai raan si ja sul ku kestää niin kau an kunnes riittävä perusmiehitys saadaan osas tol le järjestettyä. Taloudellinen vaikutus. Esityksellä ei todennäköisesti ole ta lou del lis ta vai ku tus ta. Terveydenhuoltolain toteutuminen saattaa vaarantua." Lisätietoja asiasta antavat terveysjohtaja Mauno Saari, puh ja kuntayhtymän johtajan sijainen Esa Ahonen, puh tai sähköpostitse Kuntayhtymän johtajan sijainen Esa Ahosen ehdotus:

16 PÖYTÄKIRJA 6/ Hallitus Hallitus: Hallitus hyväksyy, että Kainuun keskussairaalan vuodeosastolta 6 vähen ne tään määräaikaisesti neljä (4) sairaansijaa vä lisek si ajaksi. Keskustelun kuluessa Jussi Y. Hyry esitti, että Kainuun kes kus sai raalan osastolle 6 ei myönnetä lupaa neljän sairaansijan vähentämiseen, kos ka johtuen mm. lomautusvaroitusajoista ym. ei tällä toimella to dennä köi ses ti ole juurikaan taloudellista vaikutusta menojen määrään ja puo len tois ta kuukauden suoritteet jäisivät saamatta. Hyry esitti, että osasto 6:den resurssivajaus on täytettävä siten, että riittä vät resurssit saadaan osastolle järjestettyä ja siten, että po ti las tur val lisuus ei vaarannu ja potilaiden oikeudet toteutuvat. Mikäli osastolta 6 vähen ne tään sairaansijojen määrää saattaa Terveydenhuoltolain to teu tumi nen vaarantua. Esitys kannattamattomana raukesi. Hallitus hyväksyi esittelijän tekemän päätösehdotuksen.

17 PÖYTÄKIRJA 6/ Hallitus Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän työntekijöiden osallistuminen kuntien asettamiin työryhmiin/periaatepäätös H 189 (Valmistelija: hallintojohtaja Kalevi Yliniemi, puh ) Kunnilta on tullut muutamia pyyntöjä Kainuun sotelle nimetä asian tun tijaedustajia heidän asettamiinsa työryhmiin. On pyydetty asian tun ti joita päih de työ ryh mään, vanhusneuvostoon, vam mais neu vos toon ro ma ni työryh mään ja veteraanityöryhmään. Perussopimuksen 3 mukaan kuntayhtymä yhteistyössä jä sen kun tien kans sa: 1) edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toi min ta ky kyä sekä sosiaalista turvallisuutta 2) kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja 3) toteuttaa väestön tarvitsemien palvelujen yh den ver tais ta saa ta vuut ta, laatua ja potilasturvallisuutta Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puolesta laissa säädet ty erikoissairaanhoito ja kehitysvammaisten erityishuolto niiltä osin kuin kunnat eivät järjestä sitä omana palvelunaan tai järjestävät sen muul la tavalla sekä jäsenkuntien puolesta kaikki muut kuntien la ki säätei set sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut lukuun ottamatta las ten päivä hoi toa. Lisätietoja asiasta antaa hallintojohtaja Kalevi Yliniemi, puh tai sähköpostitse Kuntayhtymän johtajan sijainen Esa Ahosen ehdotus: Hallitus: Hallitus päättää, että Kainuun sote nimeää asiantuntijan vain sel lai siin kun tien työryhmiin, jotka osaltaan toteuttavat perussopimuksen 3 :n mu kai sia tehtäviä. Kainuun soten asiantuntijat voivat osallistua ni met tyinä edustajina työaikanaan ja Kainuun sote ei maksa heille eril lis tä kokous palk kio ta. Hyväksyi päätösehdotuksen.

18 PÖYTÄKIRJA 6/ Hallitus Lausunto ympäristö- ja vesitalousluvan vesien johtamista koskevien lupamääräysten muuttamisesta H 190 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto pyytää Sotkamon kunnan ja Ka jaanin kaupungin terveydensuojeluviranomaisen (Kainuun sosiaali- ja tervey den huol lon kuntayhtymän hallitus) lausuntoa Talvivaara Sot ka mo Oy:n ympäristöluvan muuttamisesta. Hakemus koskee muutosta ympäristö- ja vesitalousluvan (Poh jois-suomen ympäristölupavirasto nro 33/07/1) vesien joh ta mis ta kos ke viin lupa mää räyk siin. Ensisijaisesti hakija esittää, että lu pa mää räyk sen 9 vuosit tai nen vesipäästökiintiö (enintään 1,3 Mm 3 ) pois te taan vähintäänkin vä li ai kai ses ti ja samoin muutosta sallittuun pur ku ve den virtaamaan, joka on suhteutettu Kalliojoen virtaamaan. Perusteluina vesikiintiön poistamiselle hakija esittää kip si al las on net tomuu des ta johtunutta poikkeustilannetta, jossa syntyneitä yli mää räi siä ve si va ras to ja tulisi purkaa riskitason pienentämiseksi. Toissijaisesti hakija esittää lupamääräystä muutettavaksi siten, että mah dol lis te taan kaivosalueelle varastoidun ylimääräisen kä sit te ly tarpees sa olevan veden (3,8 Mm 3 ) johtaminen kaivosalueelta vuo sit tai sen kiin tiön lisäksi. Mikäli purkuvesien johtamiskiintiötä ei poisteta, hakee yhtiö oikeutta käyt tää kiintiötä puhdistettujen avolouhos- ja valumavesien joh ta mi seen. Lop pu neut ra loin nis ta tulevaa käänteisosmoosilaitoksella puh dis tet tua pro ses si vet tä käytetään tehtaan käyttövetenä (suljettu ve si kier to), jolloin LO NE-yli tet tä ei johdeta luontoon. Tämän jälkeen osa kiin tiön (1,3 Mm 3 ) mu kai ses ta vesimäärästä johdetaan luontoon avo lou hos ve den kä sit te lypro ses sin tai jälkikäsittelyalueilla olevien puh dis tus pro ses sien kautta. Yhtiö hakee asiassa YSL 101 :n nojalla päätöksen toimeenpanoa muu tok sen haus ta huolimatta ja esittää euron vakuutta. Lisäksi hakemusta on täydennetty esityksellä, että Pohjois-Suo men aluehallintovirasto käsittelisi puhdistettujen pro ses si ve sien joh ta mi sen kipsisakka-altaan ohi samassa yhteydessä kuin yli mää räisten vesien käsittelyä koskeva asia päätetään. Kuvaus toiminnasta Hakemuksen mukaan kaivosalueella on noin 3,8 Mm 3 ylimääräisiä vesiä, jotka hakijan näkemyksen mukaan tulee käsitellä ja johtaa kä si tel tyi-

19 PÖYTÄKIRJA 6/ Hallitus nä luontoon, jotta vältytään vesien aiheuttamilta lisäriskeiltä ja mah dollis te taan kaivoksen normaali toiminta. Vedestä noin 1 Mm 3 on kip sisakka-al taan vuotovesiä ja loput kipsisakka-altaan vesistä pi laan tu nut ta. Kip sisak ka-al tail le edelleen varastoituneena olevat ve det (noin 3,15 Mm3) eivät sisälly hakemukseen. Kipsisakka-altailla ole van ve si va raston purkaminen on tarkoitus toteuttaa pidemmällä ai ka vä lil lä. Vesistöön johdettavien vesien käsittely perustuu valtaosin neut ra loin tiin kalk ki ke mi kaa leil la ja lietteen laskeutukseen sel key tys al tais sa. Tiedot olennaisista päästöistä ja syntyvistä jätteistä Vedet johdetaan Oulujoen ja Vuoksen vesistöön siten, että metalli- ja sul faat ti kuor mi tus on samansuuruinen molempiin vesistöihin. Seu raavas sa taulukossa on esitetty kalkkineutraloinnilla saavutettavia liuos pitoi suuk sia vastaavat kuormitusmäärät ja keskimääräiset pi toi suu det. Kohde Avolouhos Jälkikäsittely E Jälkikäsittely P Määrä [m3] Kuormitus [kg] Kuormitus [kg] Kuormitus [kg] Pitoisuus [mg/l] SO ph Al ,2 As ,01 Ca Cd ,01 Co ,01 Cu ,01 Fe ,1 Mg Mn Na Ni ,1 Si ,01 U ,01 Zn ,1 Vesien käsittelyssä muodostuvat lietteet tullaan välivarastoimaan kä sitte ly ai ka na maapohjaisiin altaisiin. Lietteiden loppusijoitus pää te tään myö hem mäs sä vaiheessa. Arvio veden laadun muutosten vaikutuksista vesistöjen ekologiaan, kala ta lou teen ja vesistön muuhun käyttöön Hakijan teettämä selvitys perustuu Talvivaaran ve sis tö tark kai lu tu lok siin, sul faat ti pi toi suut ta koskeviin mallilaskelmiin sekä kirjallisuuteen me tal lija sulfaattipitoisten jätevesien vaikutuksista vesistöissä. Talvivaaran päästöjen vaikutuksesta lähijärvet Oulujoen suunnalla (Salmi nen ja Kalliojärvi) ja Vuoksen suunnalla (Kivijärvi) ovat voi mak kaas ti ker ros tu neet suolaisuuden suhteen, mikä on näkynyt kor kei na alus vesien sulfaattipitoisuuksina. Tästä johtuen järvissä ei ole ta pah tu nut nor-

20 PÖYTÄKIRJA 6/ Hallitus maa lia kevät- ja syystäyskiertoa kaivostoiminnan aloit ta mi sen jälkeen, mi kä näkyy myös järvien alusvesien ha pet to muu te na ja pohjaeläimistön köyh ty mi se nä. Kolmisopessa, Jor mas jär ves sä ja Laakajärvessä ei kerros tu mis il miö tä ole havaittu, mutta ko hon nei ta sulfaattipitoisuuksia vesis sä on todettu. Sulfaattimallinnuksen perusteella kuormitus voi levitä laajemmille alueille, jolloin eräiden vesikasvien ja eliöiden elinolosuhteet saat ta vat hei kentyä. Sulfaatin epäsuorat vaikutukset tulevat näkyviin kai vos alu een alapuo li sis sa vesissä aina viiveellä. Odotettavissa on kas vi plank to nin biomas sa mää rien pienentymistä, lajiston mo ni muo toi suu den vähentymistä ja vaurioituneiden leväsolujen esiintymistä Laa ka jär ven pohjoisosassa ja Jor mas jär ven eteläosassa. Talvivaaran lisäjuoksutusten ei arvioida vaikuttavan olennaisesti me tallien leviämiseen, koska virtausnopeuksien maksimit eivät muutu jo luvan saaneeseen juoksutustilanteeseen nähden. Kaivostoiminnan vaikutusta ei ole ollut havaittavissa lähijärvien ka lo jen me tal li pi toi suuk sis sa. Kerrostuneisuuden ja alusvesien ha pet to muu den vuok si kalojen elinolosuhteet ovat heikentyneet Sal mi ses sa, Kal lio järves sä ja Kivijärvessä. Ylijäämävedet saattavat aiheuttaa alus ve den happi ti lan teen heikkenemistä Kolmisopessa ja paikoin Laa ka jär ves sä. Korkeat sulfaattipitoisuudet pohjanläheisissä ker rok sis sa saattavat ai heuttaa tietyillä alueilla mateen, muikun sekä siian mä din kehittymisessä häi riin ty mis tä. Tuhkajoen taimenen vuoden 2013 vuosiluokka saatetaan me net tää. Lisävesien juoksutuksella ei arvioida olevan sellaisia vaikutuksia, et tä ym pä ris tö ter vey den huol lon ja Kainuun ELY-keskuksen antamia ve denkäyt tö suo si tuk sia olisi tarpeen muuttaa. Asian aiemmasta käsittelystä Asia on tullut vireille Talvivaara Sotkamo Oy:n tekeminä ym pä ris tön suoje lu lain (YSL) 62 :n mukaisina ilmoituksina Kainuun ELY-kes kuk sessa. ELY-keskus on päätöksellään sallinut korkeintaan 0,9 Mm 3 :n ve simää rän johtamisen sekä Vuoksen että Oulujoen vesistön suun taan eli yh teen sä 1,8 Mm 3 :n johtamisen edellyttäen, että vedet kä si tel lään il moituk sen ja päätöksen mukaisesti. Muilta osin asia on siir ty nyt alue hal linto vi ras toon ympäristö- ja vesitalousluvan muut ta mis ta koskevana ha kemus asia na. Ympäristöterveydenhuolto on antanut asiasta Kainuun ELY-kes kuk sel le lau sun non Lausunnossa ter vey den suo je luvi ran omai nen esitti, et tä lupaa jätevesien johtamiselle vesistöön il moi tuk sen mu kai ses ti ei tu le myöntää, mikäli Talvivaara Sotkamo Oy ei pys ty osoit ta maan, että vas taan ot ta vien vesistöjen tila ei huonone en ti ses tään.

21 PÖYTÄKIRJA 6/ Hallitus Asiakirjat ovat kokonaisuudessaan nähtävillä osoitteessa /Ymparistoluvat/Sivut/Talvivaara_Sotkamo_2013.aspx Hallitukselle jaetaan oheismateriaalina: - Kainuun sote, ympäristöterveydenhuollon lausunto Talvivaara hakemuksen täydentäminen Talvivaara ympäristöluvan muuttaminen koskien kaivosalueella ole vien yli mää räis ten prosessi-, kuivatus- ja valumavesien puh dis ta mis ta ja johta mis ta Oulujoen ja Vuoksen vesistöihin, Kajaani ja Sot ka mo Pöyry, ylimääräisten vesien johtaminen talvella 2013 ( ) Lisätietoja asiasta antavat ympäristöterveysjohtaja Päivi Nykänen, puh tai terveystarkastaja Päivi Parikka, puh , sähköpostitse Kuntayhtymän johtajan sijainen Esa Ahosen ehdotus: Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus esittää Tal vivaa ra Sot ka mo Oy:n hakemuksen johdosta seuraavaa: Terveydensuojeluviranomainen pitäytyy edelleen kannassaan, että lupaa ylimääräisten jätevesien johtamiselle vesistöön ei tule myön tää, mikä li toiminnanharjoittaja ei pysty osoittamaan, että vas taan ot ta vien vesis tö jen tila ei huonone entisestään. Mikäli Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kuitenkin päättää hyväk syä ve sien johtamisen ja muuttaa vesien johtamista koskevaa lu pa mää räystä, tulee päätöksessä huomioida seuraavaa: 1. Jätevesien käsittelyssä tulee ensisijaisesti käyttää jä te veden puh distus lai tos ta. Yhtiöllä on ilmoituksen mukaan mahdollisuus lisätä kal vosuo da tus ka pa si teet tia vuokralaitteella. Tämä vähentää osal taan luontoon johdettavien vesien haitallisia vaikutuksia, vaikka puh dis tus ka pa siteet ti ei riittäisikään koko vesimäärän puh dis ta mi seen. 2. Lupamääräyksissä tulee antaa päästöraja-arvot jätevesien hai tal lis ten ai nei den pitoisuuksille, mukaan lukien sulfaatti, rauta, alumiini, man gaani ja rikki. 3. Vesistövaikutuksia on tarkkailtava tehostetusti ja riittävän laajalti mukaan lukien sedimentin seuranta. Tarkkailussa on huomioitava myös kalo jen haitta-ainepitoisuudet. Tarkkailu on tarpeen ympäristö- ja ter veysvai ku tus ten arvioimiseksi. Toiminnanharjoittajalle tulee aset taa velvoite toi men pi tei siin, mikäli haitallisia vesistövaikutuksia on havaittavissa. 4. Tarkkailutulokset tulee toimittaa tiedoksi muiden viranomaisten li säk si myös terveydensuojeluviranomaiselle.

22 PÖYTÄKIRJA 6/ Hallitus Hallitus: 5. Vesien käsittelyssä syntyvät sakat on varastoitava ja käsiteltävä si ten, ett ei niistä aiheudu haittaa ympäristölle ja terveydelle. Mikäli va ras toinnis ta aiheutuu maaperän pilaantumista, tulee toi min nan har joit ta jal le aset taa velvoite maaperän puhdistamisesta. Va ras toin nil le tulee lisäksi aset taa määräaika. 6. Ylimääräisten jätevesien johtamiselle tulee asettaa määräaika. 7. Hakijan tulee selventää mitä vesiä tarkoitetaan kipsisakka-altaan ohi joh det ta vil la puhdistetuilla prosessivesillä, koska tämä jää ha ke muk sen pe rus teel la epäselväksi, sillä hakijan täydennyksessä lop puneut ra loin nin ylite ilmoitetaan johdettavaksi sul jet tuun kiertoon. Asiantuntijana tässä asiassa kuultiin terveystarkastaja Päivi Parikkaa, hän oli läsnä kokouksessa asian esittelyn ajan klo Keskustelun kuluessa Pirjo Ritakallio esitti, että ter vey den suo je lu vi ranomai nen pitäytyy edelleen kannassaan, että lupaa yli mää räis ten jätevesien johtamiselle vesistöön ei tule missään ta pauk ses sa myöntää. Esitys kannattamattomana raukesi. Keskustelun kuluessa esittelijä täydensi päätösehdotuksensa kuu lumaan: Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus esittää Talvivaara Sot ka mo Oy:n hakemuksen johdosta seuraavaa: Terveydensuojeluviranomainen pitäytyy edelleen kannassaan, että lupaa ylimääräisten jätevesien johtamiselle vesistöön ei tule myöntää, mikä li toiminnanharjoittaja ei pysty osoittamaan, että vastaanottavien vesis tö jen tila ei huonone entisestään. Mikäli Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kuitenkin päättää hyväksyä ve sien johtamisen ja muuttaa vesien johtamista koskevaa lu pa mää räystä, tulee päätöksessä huomioida seuraavaa: 1. Jätevesien käsittelyssä tulee ensisijaisesti käyttää jä te ve den puh distus lai tos ta. Yhtiöllä on ilmoituksen mukaan mahdollisuus lisätä kal vosuo da tus ka pa si teet tia vuokralaitteella. Tämä vähentää osaltaan luontoon johdettavien vesien haitallisia vaikutuksia, vaikka puh dis tus ka pa siteet ti ei riittäisikään koko vesimäärän puhdistamiseen. 2. Lupamääräyksissä tulee antaa päästöraja-arvot jätevesien haitallisten ai nei den pitoisuuksille, mukaan lukien sulfaatti, rauta, alumiini, man gaa-

23 PÖYTÄKIRJA 6/ Hallitus ni ja rikki. 3. Vesistövaikutuksia on tarkkailtava tehostetusti ja riittävän laajalti mukaan lukien sedimentin seuranta. Tarkkailussa on huomioitava myös kalo jen haitta-ainepitoisuudet. Tarkkailu on tarpeen ympäristö- ja ter veysvai ku tus ten arvioimiseksi. Toiminnanharjoittajalle tulee asettaa velvoite toi men pi tei siin, mikäli haitallisia vesistövaikutuksia on havaittavissa. 4. Tarkkailutulokset tulee toimittaa tiedoksi muiden viranomaisten lisäksi myös terveydensuojeluviranomaiselle. 5. Vesien käsittelyssä syntyvät sakat on varastoitava ja käsiteltävä siten, ett ei niistä aiheudu haittaa ympäristölle ja terveydelle. Mikäli va ras toinnis ta aiheutuu maaperän pilaantumista, tulee toiminnanharjoittajalle aset taa velvoite maaperän puhdistamisesta. Varastoinnille tulee lisäksi aset taa määräaika. 6. Ylimääräisten jätevesien johtamiselle tulee asettaa määräaika. 7. Hakijan tulee selventää mitä vesiä tarkoitetaan kipsisakka-altaan ohi joh det ta vil la puhdistetuilla prosessivesillä, koska tämä jää hakemuksen pe rus teel la epäselväksi, sillä hakijan täydennyksessä lop puneut ra loin nin ylite ilmoitetaan johdettavaksi suljettuun kiertoon. 8. Mikäli lupa myönnetään, purkuveden virtaama ei saa ylittää voimassa ole van ymäristöluvan maksimivirtauksia. Hallitus hyväksyi esittelijän muutetun päätösehdotuksen. Hallitus keskeytti kokouksen lounastauon ajaksi klo 11:57-12:45.

24 PÖYTÄKIRJA 6/ Hallitus Lausunto Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistamiseen sekä uraanin talteenottolaitoksen ympäristölupahakemukseen toimitetusta täydennyksestä (PSAVI/58/04.08/2011) H 191 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto pyytää ter vey den suo je lu vi ran omaisen lausuntoa otsikossa mainitusta asiasta. Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunta on anta nut lausunnon uraanin talteenottolaitoksen ympäristöluvasta Pohjois-Suomen AVI yhdisti kaivoksen ympäristö- ja ve si ta lous luvan tarkistamista koskevan lupahakemuksen ja uraanin tal teen ot to laitok sen ympäristöluvan, josta sosiaali- ja ter veys lau ta kun ta antoi lausunnon ja täydensi sitä Nämä lausunnot huomioidaan lupakäsittelyssä. Lausunnot ovat liit tee nä. Liite nro: 1 Aluehallintovirasto on pitänyt tarpeellisena saattaa tiedoksi kai vos yh tiön hakemusasiaan varsinaisen kuulutusajan ( ) jäl keen tekemät hakemuksen täydennykset. Taustalla ovat AVIn lu pa vi ran omaise na vaatimat selvitykset kaivoksen vesitilanteesta ja kip sisak ka-al taan vuodon syistä ja seurauksista. Talvivaara Sotkamo Oy on toimittanut aluehallintovirastoon vastineen lausunnoista ja muistutuksista. Vastineessa ha ki ja on tehnyt esityksen kiinteästä purkuvesikiintiöstä luopumisesta tu le vas sa lupapäätöksessä. Hakija on myös esittänyt, että jälkikäsittely-yksiköille johdettavan ve den luparajat annetaan vuositasolla siten, että kilo/tonnimäärät on joh det tu suoraan hakemuksessa esitetyistä pitoisuusrajoista sekä al ku pe räi sen ympäristöluvan koko vuoden purkuvesikiintiöstä (1,3 Mm3). Hakijan esittämät vuosi-kuormitusrajat ilman kiinteää pur ku ve si kiin tiö tä olisivat tällöin seuraavat: Ni t/v 0,7 0,7 Cu t/v 0,7 0,7 Zn t/v 2,0 2,0 SO4 t/v Na t/v Mn t/v 5,2 2,6 kiintoaine t/v 39 13

25 PÖYTÄKIRJA 6/ Hallitus Hakijan esitys luparajoiksi pitoisuuksina on esitetty aiemmassa ha kemus ai neis tos sa seuraavanlaisena: Ni mg/l ka 0,5; max 1,0 ka 0,5; max 1,0 Cu mg/l ka 0,5; max 1,0 ka 0,5; max 1,0 Zn mg/l ka 1,5; max 2,0 ka 1,5; max 2,0 SO4 mg/l ka ka Na mg/l ka ka Mn mg/l ka 4 ka 2 kiintoaine mg/l ka 30 ka 10 ph jälkikäs. tuleva 6-10,5 6-10,5 jälkikäs. lähtevä 6-9,5 6-10,5 Yksittäisen näytteen nikkeli- tai kuparipitoisuus ei saa olla yli 1,0 mg/l eikä sinkkipitoisuus yli 2,0 mg/l. Lupahakemuksen täydennys Kaivosalueella on 2012 kesän ja syksyn runsaiden sateiden vuoksi varas toi tu vettä erityisesti kipsisakka-altaaseen ja avolouhokseen. Alue hallin to vi ras to pyysi hakijalta selvitystä veden mää räs tä ja laadusta sekä varastoitujen vesien vaikutuksesta kaivoksen toi min taan, vesitaseeseen, veden käsittelyyn ja jätevesipäästöihin. Sa mal la pyydettiin täydennystä mm. haisevien rikkiyhdisteiden ka ta lyyt tis tä polttoa koskeviin asioihin. Selvitysten mukaan kaivosalueella on varastoituneena hapanta sekä pal jon metalleja ja sulfaattia sisältävää vettä jälkikäsittely-yksiköihin noin 2 Mm 3, kipsisakka-altaaseen noin 3,15 Mm 3 ja avolouhokseen noin 1,8 Mm 3 eli yhteensä noin 7 Mm 3. Eteläiselle jälkikäsittelyalueelle on varastoituneena helmikuussa 2013 noin 1,9 Mm 3 vettä, josta noin 1 Mm 3 on kipsialtaan vuo to ve siä. Ensimmäisessä vaiheessa altaisiin varastoituneet vedet kä si tel lään ja johdetaan puhdistettuina luontoon. Lisäksi louhosalueella ole vien (1,8 Mm 3 ) sekä Haukilammen jälkikäsittelyalueella olevien ( m 3 ), vuotovedellä kontaminoituneiden vesien käsittely ja joh ta mi nen ovat sisältyneet samaan Kainuun ELY-keskuksen antamaan päätökseen, jolla sallitaan yhteensä 1,8 Mm 3 :n ve si mää rän käsittely ja johtaminen alapuolisiin vesistöihin. Loput il moi tuk sen mukaisesta vesien käsittelystä ja johtamisesta (2 Mm 3 ) on siirretty aluehallintoviraston ratkaistavaksi. Hakijan ilmoituksen mukaan ylimääräisten vesivarastojen pur ka mi sen jälkeen jälkikäsittelyalueilla ja louhoksen eteläpäässä olevien sak ko jen määrää ja laatua tutkitaan talven 2013 aikana ja kesäkuun 2013 loppuun mennessä laaditaan erillinen suunnitelma niiden kä sit te lys tä ja loppusijoittamisesta. Vaihtoehtoina ovat joko sakkojen si joit ta mi nen kipsisakka-altaalle tai erikseen rakennettavalle lop pu si joi tus alu eel le tai vaihtoehtoisesti sakkojen stabilointi paikalleen. Vaih to eh dot selvitetään

26 PÖYTÄKIRJA 6/ Hallitus vuoden 2013 aikana. Kaivoksen pitkän ajan vesienhallintasuunnitelman arvioidaan val mis tuvan toukokuun 2013 aikana. Suunnitelman lähtökohta on, että me tal lien talteenottolaitos ja bioliuotuskierto toimivat suljetussa kier ros sa, josta ei johdeta normaalitilanteessa puhdistettua vettä luontoon. Tä mä tarkoittaa myös järvestä otettavan raakaveden käytön lo pet ta mis ta, jonka jälkeen kaikki metallitehtaan tarvitsema käyttövesi val mis te taan nykyisen loppuneutraloinnin sekä käänteisosmoosin avul la. Koko kaivoksen toimintoja ei ole hakijan mukaan mahdollista saada sulje tun vesikierron piiriin, vaan vettä joudutaan johtamaan puh dis tet tu na myös luontoon. Luontoon johdettavat vedet koostuvat avo lou hok sen kuivatusvesistä sekä muista keräilyvesistä, jotka jou du taan keräämään kaivostoiminnan piiriin kuuluvilta alueilta. Kyseisten ve sien metalli- ja sulfaattipitoisuudet ovat suhteellisen alhaisia, joten puh dis tus tek niik kana voidaan käyttää saostusmenetelmiä yh dis tet ty nä esim. nanokalvotekniikkaan tai vastaaviin menetelmiin. Merkittävä osa vesienhallinnan kehittämistä on puhtaiden vesien pi tä minen erillään kaivostoimintaan kuuluvista alueista, jolla voidaan vä hen tää puhdistettavien vesien määrää. Kortelammen uutta patoa on tarkoitus käyttää jälkikäsittelyaltaana ja turva pa to na sen jälkeen, kun altaalla olevat ylimääräiset vedet on puh distet tu ja johdettu luontoon. Pitkän tähtäimen ve sien kä sit te ly suun ni telmas sa voidaan tarkentaa myös jälkikäsittelyalueiden sekä Kor te lam men padolle ja Louhoksen yhteyteen rakennettujen kä sit te ly al tai den jatkokäyttöä. Kipsisakka-altaan vuodon yhteydessä syntyneitä sakkoja on pois tet tu Kortelammen padon ja Ylä-Lumijärven väliseltä suoalueelta ja puh dis tami nen on edelleen käynnissä. Näiden sakkojen lop pu si joi tuk ses ta laaditaan suunnitelma kesäkuun 2013 loppuun mennessä. Ylä-Lumijärven ja muiden vuotovesien virtausreitillä olevien ve sis tö jen sedimenttejä tutkitaan helmikuun 2013 aikana. Asiakirjat ovat kokonaisuudessaan nähtävillä osoitteessa /Ymparistoluvat/Sivut/Talvivaara_Sotkamo.aspx Hallitukselle jaetaan oheismateriaalina: - Talvivaaran ympäristölupahakemuksen täydennys Talvivaaran hakemuksen täydentäminen Talvivaaran hakemuksen täydentäminen Lisätietoja asiasta antaa ympäristöterveysjohtaja Päivi Nykänen,

27 PÖYTÄKIRJA 6/ Hallitus puh tai terveystarkastaja Päivi Parikka, puh , sähköpostitse Kuntayhtymän johtajan sijainen Esa Ahosen ehdotus: Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus esittää Tal vi vaa ra Sotkamo Oy:n lupahakemusten ja täydennysten johdosta lau sun to naan seuraavaa: Talvivaara Sotkamo Oy:n kaivostoiminnan jätevesien vaikutus on ol lut huomattava alapuolisissa vesistöissä. Kipsisakka-altaan vuodon se kä sateisen kesän aiheuttama vesien varastointi ja niiden käsittely ja luontoon johtaminen tulee aiheuttamaan lisäkuormitusta vas taan ot ta vissa vesistöissä. Voimassa olevassa ympäristöluvassa ei ole huo mioi tu riittävästi jätevesien vaikutuksia, mm. kaikille hait ta-ai neil le ei ole annettu päästöraja-arvoja. Kuntayhtymän hallitus katsoo, et tä lupapäätös tulisi antaa viivytyksettä. Päästöt vesiin Kaivosalueella tapahtuvat toistuvat poikkeusilmoituksilla tehdyt eri lais ten jätevesien varastoinnit ja sekoittumiset ovat mm. ym pä ris tön suo je lu- ja jätelain hengen vastaista toimintaa. Tällä lisätään jä te ve sien määrää ja pilataan puhtaampia jätevesiä tai laimennetaan vä ke väm piä jätevesiä. Tällainen toiminta ei ole hyväksyttävää. Eri laa tuis ten jätevesien käsittely ja varastointi tulee tapahtua erikseen. Toiminnanharjoittaja tulee velvoittaa ensisijaisesti puhdistamaan myös luontoon johdettavat jätevedet riittävän puhdistuskapasiteetin omaa vis sa jätevedenpuhdistamoissa. Vesistöihin johdettaville jätevesille tulee edelleen antaa pääs tö ra ja-ar vot myös pitoisuuksina. Vastaanottavien vesistöjen tila on huo mioi ta va päästörajoja määritettäessä. Muun muassa kesällä 2012 teh ty jen järvien biologisten tutkimusten perusteella on kai vos toi min nan vaikutuksia havaittavissa kasviplanktonissa ja pohjaeläimissä, Kal lio- ja Kivijärven sekä Kolmisopen ekologinen tila on huo non tu nut. Lisäksi kansalaiset ovat huolestuneita vesien virkistyskäytöstä. Lupapäätöksessä tulee ottaa huomioon jälkikäsittelyalueilla olevien sakko jen vaikutus vesistöön johdettavien jätevesien pitoisuuksiin. Ha ki ja on ilmoittanut laativansa suunnitelman jälkikäsittelyaltailla ole vien sakkojen jatkokäsittelystä ja loppusijoituksesta. Suun ni tel maan tulee sisällyttää eri sijoitusvaihtoehtojen riskitarkastelu ja ar vioin ti myös terveysvaikutusten osalta. Sakkojen poistamisesta ja aluei den kunnostamisesta tulee antaa määräykset sekä määräaika to teu tuk sel le samoin kuin vaikutuksille alttiina olevien alapuolisten ve sis tö jen kunnostukselle.

28 PÖYTÄKIRJA 6/ Hallitus Hallitus: Tarvittaessa on jälkikäsittelyalueille kertyneiden sakkojen lop pu si joi tus ta varten rakennettava vaarallisen jätteen loppusijoitusalue. Mi kä li kipsisakka-allasta on tarkoitus käyttää myös tähän tarkoitukseen, tu lee näille sakoille rakentaa oma erillinen lohko tai alue niin, ettei jät tei den sekoittumista eikä metallien liukenemista pääse ta pah tu maan. Muutoinkin kipsisakka-altaan rakenteiden kestävyys ja altaan käyt tö kokonaisuudessaan on toiminnanharjoittajan selvitettävä. Muuta huomioitavaa Kipsisakka-allasvuodon takia tutkittiin talousvesikaivojen ve den laa tua velvoitetarkkailua laajemmalta alueelta. Mahdollisten pidemmän ajan vaikutusten takia talousvesikäytössä olevia kaivoja on lisättävä pur ku vesien vaikutusalueelta Talvivaara Sotkamo Oy:n vel voi te tark kai lu oh jelmaan. Terveydensuojeluviranomaisen tulee olla tietoinen erityistilanteista, jot ka saattavat aiheuttaa haittaa tai vaaraa ihmisille. Suunnitelma on net tomuus- ja häiriötilanteisiin varautumisesta asukkaisiin koh dis tu vien terveysvaikutuksien/-haittojen osalta on toimitettava päi vi tet ty nä terveydensuojeluviranomaiselle tiedoksi. Toiminnanharjoittaja tulee velvoittaa tekemään tai osallistumaan toi mintaa koskeviin terveysvaikutustutkimuksiin. Asiantuntijana tässä asiassa kuultiin terveystarkastaja Päivi Parikkaa, hän oli läsnä kokouksessa asian esittelyn ajan klo 12:45-13:10. Hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Liite nro 1, : Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistamiseen sekä uraanin talteenottolaitoksen ympäristölupahakemukseen toimitetusta täydennyksestä lausunnon liitteet

29 PÖYTÄKIRJA 6/ Hallitus Katsaus H 192 Hallitukselle saatettiin katsauksessa tiedoksi: 1) Kainuun elinkeino-, liikenne- ympäristökeskuksen antamia ti lan ne ku vauk sia ja antama tiedote Talvivaaran kip sisak ka-altaan uudesta vuodosta sekä Talvivaaran Kainuun ELY-keskukselle antama YSL 62 :n mukainen ilmoitus Talvivaaran kai vos alueel le varastoitujen vesien sekä kipsisakka-altaan vuotovesien käsittelyyn ja luontoon johtamiseen. Hallitus ilmaisi halukkuutensa päästä tutustumaan Talvivaaraan. 2) Yhtymävaltuuston, hallituksen ja sote-johtoryhmän yhteinen se mi naari järjestetään tiistaina klo 9-16 Keskussairaalan isossa luento sa lis sa. 3) Raili Myllylä kertoi kuljetuspalveluyksikön palveluiden järjestämisestä. 4) Pirjo Ritakallio kertoi asiakkaan kokemuksista hammashoidon pal veluis ta. 5) Elina Kurikka kertoi asiakkaan kokemuksesta keskussairaalassa palve luis ta. 6) Aila Alasalmi kaipasi käytäntöjen muuttamista ihmisen ko ko nais valtai sen hoitamisen suuntaan. 7) Esa Ahonen kertoi käytössä olevasta HaiPro -järjestelmästä. 8) Esa Ahonen kertoi, että AVI:n hallintoylilääkäri on pyytänyt asiakkaita ot ta maan yhteyttä suoraan häneen. Kuntayhtymän johtajan sijainen Esa Ahosen ehdotus: Hallitus: Hallitus merkitsee katsauksen tiedoksi. Asiantuntijana tässä asiassa kuultiin terveystarkastaja Päivi Parikkaa, hän oli läsnä 1. kohdan esittelyn ajan klo 13:12-13:24. Hallitus hyväksyi päätösehdotuksen sekä valtuutti Päivi Parikan ja Marjat ta Revon järjestelemään hallituksen Talvivaaraan vierailua.

Päätösvallan delegointi viranhaltijoille

Päätösvallan delegointi viranhaltijoille Hallitus 54 13.12.2012 Päätösvallan delegointi viranhaltijoille H 54 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä aloittaa toimintansa 1.1.2013. Alla olevaan delegointitaulukkoon

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus 118 14.06.2013 Yhtymävaltuusto 22 26.06.2013 Yhtymähallitus 162 17.09.2013 Yhtymähallitus 231 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 33 17.12.2013 Vuoden 2013 talousarviomuutokset 29/02.02.01/2013 Yhall

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5.

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Elämänhallintatyöryhmä Aika 10.06.2016 klo 09:00-10:35 Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunta

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 20.04.2015 AIKA 20.04.2015 Klo 10:15-11:19 PAIKKA Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone 1, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 27 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisäys hallintosääntöön / päätelaitteiden käyttöä koskeva korvaus 497/01.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisäys hallintosääntöön / päätelaitteiden käyttöä koskeva korvaus 497/01. Kaupunginhallitus 182 30.05.2016 Kaupunginvaltuusto 53 06.06.2016 Lisäys hallintosääntöön / päätelaitteiden käyttöä koskeva korvaus 497/01.018/2014 KAUPHALL 30.05.2016 182 Hallintopäällikkö Antti Pieviläinen

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 06.10.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 43 Musiikkiopiston rehtorin

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1. Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014 Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.2015 351/00.01.02/2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.09.2014 110

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin Ympäristölautakunta 36 28.09.2011 Ympäristölautakunta 44 02.11.2011 Ympäristölautakunta 49 30.11.2011 Ympäristölautakunta 39 09.10.2014 Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus,

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Kuntayhtymän johtaja:

Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymän hallitus 112 19.05.2016 Kuntayhtymän hallitus 143 17.08.2016 Kuntayhtymän hallitus 160 07.09.2016 Kuntayhtymän valtuusto 32 07.09.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 215/01.00.01/2016 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06. Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.2016 71 Pihtiputaan suun terveydenhuollon kilpailutus 641/240/2015 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Maakuntajohtajan virka

Maakuntajohtajan virka Maakuntahallitus 47 25.02.2013 Maakuntahallitus 50 11.03.2013 Maakuntahallitus 63 18.03.2013 Maakuntavaltuusto 23 25.03.2013 Maakuntajohtajan virka MH 47 Hallintopäällikön ehdotus: Maakuntahallitus perusti

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Jämsän Terveys Oy:n ehdotus Jämsän kaupungille tuotantosopimuksen kokonaisvastuun alkamisesta

Jämsän Terveys Oy:n ehdotus Jämsän kaupungille tuotantosopimuksen kokonaisvastuun alkamisesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 89 25.11.2015 Jämsän Terveys Oy:n ehdotus Jämsän kaupungille tuotantosopimuksen kokonaisvastuun alkamisesta 1.1.2016 Sote 25.11.2015 89 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja,

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

Valmistelija: hankintapäällikkö Jouni Piri, puh:

Valmistelija: hankintapäällikkö Jouni Piri, puh: Yhtymähallitus 194 21.11.2012 Yhtymähallitus 134 21.08.2013 Yhtymähallitus 185 06.11.2013 Yhtymähallitus 65 20.05.2015 Yhtymähallitus 135 02.12.2015 Asumispalvelun ostosopimus Hoivakoti Suvanto Oy YhtHall

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

146 16.12.2014. MELAYMP 16.12.2014 146 Valmistelija ympäristötarkastaja Minna Karhunen:

146 16.12.2014. MELAYMP 16.12.2014 146 Valmistelija ympäristötarkastaja Minna Karhunen: Meri-Lapin ympäristölautakunta 146 16.12.2014 VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN VAPAUTTAMISEKSI VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ/LAMPINEN 851-411-25-35 663/11.01.05/2014

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 27.02.2014 Kaupunginhallitus 107 10.03.2014 Kaupunginhallitus 364 12.10.2015 Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta 720/00.01.00.00/2013 Sosiaali-

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto astuslautakunta 2013-2016 32 16.11.2015 astuslautakunta 2013-2016 4 20.01.2016 astuslautakunta 2013-2016 8 09.03.2016 astuslautakunta 2013-2016 13 06.04.2016 astuslautakunta 2013-2016 18 25.05.2016 astuslautakunta

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu.

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu. Sivistyslautakunta 95 08.12.2014 Kunnanhallitus 248 15.12.2014 Otto-oikeuden käyttäminen / Urajärven koulun sisäilma-asiat SLTK 95 8.12.2014 Urajärven koulun sisäilmaongelmat ovat puhuttaneet syys lu ku

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016

Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016 Perusturvalautakunta 5 16.02.2016 Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016 Petula 16.02.2016 5 (Valmistelija: sosiaalipalvelupäällikkö 044-7591 271) Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin englanninkielisen esiopetuspalvelun kilpailutus, hankintapäätös

Ylöjärven kaupungin englanninkielisen esiopetuspalvelun kilpailutus, hankintapäätös Sivistyslautakunta 38 12.04.2016 Sivistyslautakunta 97 15.11.2016 Ylöjärven kaupungin englanninkielisen esiopetuspalvelun kilpailutus, hankintapäätös 162/28.282/2016 SIVLTK 12.04.2016 38 Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta

Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta 77 19.05.2015 Sosiaalilautakunta 137 20.10.2015 Sosiaalilautakunta 48 19.04.2016 Sosiaalilautakunta 106 27.09.2016 Lastensuojelun määräaikojen valvonta 120/05.09.00/2015 Sosltk 77 Terveyden

Lisätiedot

Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone, pohjakerros, Kajaani

Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone, pohjakerros, Kajaani PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 23.05.2013 AIKA 23.05.2013 Klo 10:10-13:00 PAIKKA Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone, pohjakerros, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 87 05.06.2013 Ympäristölautakunta 99 27.06.2013 Ympäristölautakunta 78 12.08.2014 Ympäristölautakunta 88 11.09.2014 Autojen varastointi Kiuruveden Autosähkö Ky:n kiinteistöllä 239/11.03.04/2013

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus Yhdistymishallitus 4 22.08.2016 Yhdistymishallitus 10 12.09.2016 Yhdistymishallitus 27 19.09.2016 Yhdistetty valtuusto 9 19.09.2016 Kaupunginhallitus 259 10.10.2016 Kaupunginvaltuusto 52 24.10.2016 Talous-

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot

Kuntaliiton mukaan kunnan on syytä ryhtyä seuraaviin toi men pi tei siin:

Kuntaliiton mukaan kunnan on syytä ryhtyä seuraaviin toi men pi tei siin: Kaupunginhallitus 90 07.03.2016 Hallintosääntömuutos 4 luku lautakunnat, aluejohtokunnat ja toimikunnat 6 lautakunnan erityinen ratkaisuvalta, rakennus- ja ympäristölautakunta ja tekninen lautakunta sekä

Lisätiedot

Virka-aikaisen päivystyksen ja kiirevastaanoton keskittäminen 1.8.2016 alkaen

Virka-aikaisen päivystyksen ja kiirevastaanoton keskittäminen 1.8.2016 alkaen Yhtymähallitus 53 17.05.2016 Yhtymähallitus 63 09.06.2016 Virka-aikaisen päivystyksen ja kiirevastaanoton keskittäminen 1.8.2016 alkaen Yhtymähallitus 17.05.2016 53 Päivystysasetuksen voimaantulo 1.1.2015

Lisätiedot

Varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen 1.8.2016 alkaen

Varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen 1.8.2016 alkaen Koulutuslautakunta 30 12.04.2016 Koulutuslautakunta 44 24.05.2016 Varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen 1.8.2016 alkaen 359/12.00.05/2015 Koulutuslautakunta 12.04.2016 30 Varhaiskasvatuksen johtaja Anne Järvinen

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh. 050-5645271. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama

Lisätiedot

Säännöllinen lapsiperheiden kotipalvelu Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä

Säännöllinen lapsiperheiden kotipalvelu Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä Yhtymähallitus 219 28.10.2014 Yhtymähallitus 55 23.03.2016 Säännöllinen lapsiperheiden kotipalvelu Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä 347/05.00/2014 Yhall 28.10.2014 219 Valmistelija: Perhekeskuspäällikkö Päivi

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2013-2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA 2013-2016 27 17.08.2016 38 05.10.2016 Tilintarkastajan valinta TARK 17.08.2016 27 Raahen kaupunki on vuonna 2013 kilpailuttanut Raahen kaupungin ja Raa

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

Naantalin kaupungin lausunto KTO:n, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille

Naantalin kaupungin lausunto KTO:n, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille Sosiaali- ja terveyslautakunta 36 11.06.2015 Kaupunginhallitus 278 10.08.2015 Naantalin kaupungin lausunto KTO:n, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille 2016-2018

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot