Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 6/ Hallitus AIKA Klo 10:00-13:52 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 182 Kokouksen laillisuus- ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Asiakirjahallintajärjestelmän hankinta Paltamon mielenterveyspalvelujen tilat Sirkunkujan asumisyksikön rakentaminen Päätösvallan delegointi viranhaltijoille Osastopaikkojen määräaikainen sulkeminen väliseksi ajaksi Kainuun keskussairaalan kirurgisella osastolla Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän työntekijöiden osallistuminen kuntien asettamiin työryhmiin/periaatepäätös 190 Lausunto ympäristö- ja vesitalousluvan vesien johtamista koskevien lupamääräysten muuttamisesta 191 Lausunto Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistamiseen sekä uraanin talteenottolaitoksen ympäristölupahakemukseen toimitetusta täydennyksestä (PSAVI/58/04.08/2011) 192 Katsaus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 194 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/kainuun Sydänyhdistys r.y. 195 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/investm8 Oy Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/tutoris Oy Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/barona Hoiva Oy 198 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy 199 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/yrjö & Hanna Oy

2 PÖYTÄKIRJA 6/ Ilmoitusasiat Oikaisuvaatimus/Puolangan kunta Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmien nimeäminen ajalle Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta/koti- ja siivouspalvelu Helpperi 204 Pöytäkirjat

3 PÖYTÄKIRJA 6/ KOKOUSAIKA klo 10:00-13:52 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Päätöksentekijät Myllylä Raili 10:00-13:52 puheenjohtaja Alasalmi Aila 10:00-13:52 jäsen Heikkinen Pekka 10:00-13:52 jäsen Heikkinen Pirjo 10:00-13:52 jäsen Horto Ilkka 10:00-13:52 jäsen Hyry Jussi Y. 10:00-13:52 II vpj Kemppainen Tapani 10:00-13:52 I vpj Kurikka Elina 10:00-13:52 jäsen Oikarinen Paavo 10:00-13:52 jäsen Piirainen Mauri 10:00-13:52 jäsen Ritakallio Pirjo 10:00-13:52 jäsen Seppänen Juhani 10:06-13:50 jäsen Saapui :n 184 esittelyn aikana ja poistui :n 204 käsittelyn aikana Sirkeinen Unto 10:00-13:42 jäsen Poistui :n 200 käsittelyn jälkeen Törmänen Anni-Inkeri 10:00-13:52 jäsen Poissa Ahopelto Maire kuntayhtymän johtaja Muut osallistujat Moilanen Erkki 10:00-13:52 valtuuston pj Polvinen Osmo 10:00-13:52 valtuuston II vpj Varimo Pertti 10:00-13:52 valtuuston I vpj Ahonen Esa 10:00-13:52 kuntayhtymän johtajan sijainen Repo Marjatta 10:00-13:52 pöytäkirjanpitäjä Parikka Päivi 11:24-13:24 terveystarkastaja Asiantuntijana :n 190 esittelyn ajan klo , 191 esittelyn ajan klo ja :n 192 esittelyn aikana klo Romppainen Veijo 10:05-10:25 tietohallintojohtaja Asiantuntijana :n 184 esittelyn ajan ALLEKIRJOITUKSET

4 Raili Myllylä Puheenjohtaja PÖYTÄKIRJA 6/ Marjatta Repo Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kajaanissa Tapani Kempainen Elina Kurikka PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä perjantaina klo Kainuun sote-kuntayhtymän kansliassa, osoitteessa Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerros, Kajaani

5 PÖYTÄKIRJA 6/ Hallitus Kokouksen laillisuus- ja päätösvaltaisuus H 182 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosäännön 5 :n mukaan toimielin päättää kokousajastaan ja -paikastaan. Ko kous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tar peel li sek si. Hallintosäännön 6 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen ai ka ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu lähetetään säh köi ses ti tai kirjallisesti jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -vel vol li suus kokouksessa, vähintään neljä päivää ennen kokousta. Tämä kokouskutsu on postitettu Kuntayhtymän johtajan sijainen Esa Ahosen ehdotus: Hallitus: Hallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja pää tös val tai seksi. Hallitus myöntää läsnäoleville muille osallistujille läsnäolo- ja pu he oi keuden. Puolangan kunnan edustajalla on puhe- ja äänioikeus asioissa, joi den osalta Puo lan ka on osajäsen. Muiden asioiden osalta Puo lan gan kunnan edus ta jal la ei ole puhe-, ääni- eikä läsnäolo-oikeutta. Hyväksyi päätösehdotuksen.

6 PÖYTÄKIRJA 6/ Hallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta H 183 Hallintosäännön 18 :n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa pu heen joh ta ja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toi mi eli men päättä mäl lä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toi mi eli men päättä mä nä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yh tä päivää ai emmin on ilmoitettu. Kuntayhtymän johtajan sijainen Esa Ahosen ehdotus: Hallitus: Hallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja pidetään näh tävä nä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kans lias sa per jan tai na klo Hyväksyi päätösehdotuksen ja valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Tapani Kemp pai sen ja Elina Kurikan.

7 PÖYTÄKIRJA 6/ Hallitus Asiakirjahallintajärjestelmän hankinta H 184 Kainuun liitto ( alkaen Kainuun maakunta -kuntayhtymä) ja Docu men ta Oy (nykyisin Innofactor Software Oy) ovat tehneet huh ti kuussa 2004 sopimuksen Asianhallintajärjestelmän toimittamisesta ja siihen liit ty vis tä palveluista Kainuun kunnille ja kuntayhtymille. So pi muk sen voi mas sa olo päättyi Kainuun maakunta -kun ta yh ty mä lakka si Tilalle perustettiin uusia or ga ni saa tioi ta, joista Kainuun so si aa li- ja terveydenhuollon kuntayhtymä jär jes tää alkuvuodesta 2013 uu den kilpailutuksen asian hal lin ta jär jes tel män hankkimisesta. Han kin taren kaa seen osallistuvat Kainuun kun nat ja kuntayhtymät. Tämän vuoksi ( alkaen) Kainuun so si aa li- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Kai nuun liitto -kuntayhtymä ja van han sopimuksen piirissä olleet Kainuun kunnat ovat jatkaneet so pi mus ta Dy nas ty-asian hal lin ta jär jes telmäs tä saakka si ten, että kilpailutus saadaan suoritettua loppuun. Ylläpitomaksu ,77 euroa kattaa tuki- ja yl lä pi to so pi muk sessa kuvatun tu ki pal ve lun ajalle (Kainuun soten hallin to joh ta jan han kin ta pää tös / 3). Tällä hetkellä asianhallintajärjestelmänä on Dynasty for SQL versio 6.0 ja sitä ollaan päivittämässä versioon 6.1. Dynastyssä hallitaan mm. asiat (diaari), luottamuselinten kokoukset, viranhaltijapäätökset ja so pimuk set. Lisäksi Dynastyn kautta kulkee esim. lau sun to pyyn tö jä. Dy nasty on käytössä kaikissa Kainuun kunnissa ja kun ta yh ty mis sä. Käyttäjiä täl lä hetkellä on noin 900. Palvelua ylläpitää Kainuun so si aa li- ja ter veyden huol lon tietohallinto; pääkäyttäjiä on useita ja he työskentelevät or gani saa tioi den eri osissa. Hankittavan järjestelmän toiminnallisia kokonaisuuksia ovat: - Asian- ja dokumenttienhallinta (diaari + kirjaamattomat) - Asiakirjahallinta (valmistelu, viranhaltijapäätökset) - Esityslista/pöytäkirjasovellus, kokoushallinta - Sähköinen kokous - Sopimustenhallinta hälytysominaisuudella - Arkistonhallinta - Luottamustoimet + luottamushenkilörekisteri henkilöittäin ja toi mi eli mittäin - Internet-tietopalvelu (kokoukset), Internet-julkaisupalvelu (ko kouk set + vi ran hal ti ja pää tök set) - Yhteystietorekisteri - Sähköinen allekirjoitus - Tiedonohjausjärjestelmään integroituminen - Raportointiominaisuudet

8 PÖYTÄKIRJA 6/ Hallitus Hankinnasta on tehty ennakkoilmoitus Hilmassa Han kin taren kaa seen ja siten myös sopimukseen voivat liittyä Kainuun so si aa li- ja ter vey den huol lon kuntayhtymän lisäksi myös Kainuun liitto -kun ta yh tymä sekä Kainuun kunnat (Kajaani, Sotkamo, Kuhmo, Pal ta mo, Puo lanka, Suomussalmi, Hyrynsalmi sekä Ristijärvi). Sopimuskausi on ja optiot 1+1 vuotta. Hallituksen jäsenille jaetaan erillisliitteenä tarjouspyyntöluonnos. Erillisliite nro: 1 Lisätietoja asiasta antavat tietohallintojohtaja Veijo Romppainen, puh ja kuntayhtymän johtajan sijainen Esa Ahonen, puh tai sähköpostitse Kuntayhtymän johtajan sijainen Esa Ahosen ehdotus: Hallitus: Hallitus hyväksyy Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kun ta yh ty män ja Kai nuun hankintarenkaan yhteisöjen Asian- ja dokumenttien hal lin ta järjes tel män hankintaa ajalle ja optiot 1+1 vuotta koske van tarjouspyynnön. Asiantuntijana tässä asiassa kuultiin tietohallintojohtaja Veijo Romppais ta, hän oli läsnä kokouksessa asian esittelyn ajan klo Juhani Seppänen saapui kokoukseen tämän asian esittelyn aikana klo Keskustelun kuluessa esittelijä muutti päätösehdotuksensa kuu lu maan: Hal li tus hyväksyy Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kun ta yh ty män ja Kainuun hankintarenkaan yhteisöjen Asian- ja do ku ment tien hal lin tajär jes tel män hankintaa ajalle ja optiot 1+1 vuotta kos ke van tarjouspyynnön. Hankinta käynnistetään sillä edel ly tyk sel lä, et tä vanhojen tietojen käyttövalmius ja sen edellyttämät tek ni set val miudet ja kustannukset huomioidaan tarjouspyynnössä. Hallitus hyväksyi esittelijän muutetunpäätösehdotuksen. Liitteet Erillisliite nro 1, : Asiakirjahallintajärjestelmän hankinta

9 PÖYTÄKIRJA 6/ Hallitus Paltamon mielenterveyspalvelujen tilat H 185 Paltamon mielenterveyspalvelut toimivat tällä hetkellä Pal ve lu ta los sa C, jo ta kutsutaan myös Kotipesäksi (osoite Sairaalatie 7). Talossa on aikuis ten mielenterveysyksikkö, kuntoutuksen asumispalvelut ja päi vä toimin taa. Talo on rakennettu vuonna 1965 ja sitä on pe rus kor jat tu vuo sina 1992, 1999 ja Talossa on sisäilmaongelmia ei vät kä tilat ole toi min nal li ses ti hyvät. Paltamon kunta on varannut Palvelutalon C korjaustöitä varten tälle vuodel le euroa ja vuodelle euroa. Aluksi on tar koi tus sel vit tää, onko enää järkevää korjata nykyisiä tiloja vai oli si ko ra ken net tava kokonaan uudet tilat nykyisen talon läheisyyteen pai kal le, josta viime vuo den lopulla purettiin vanha Kiehimänhovi. Paltamon kunta on valmis käynnistämään hankkeen välittömästi, kun saa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymältä si tou muk sen, et tä tilat tarvitaan edelleen ja ne vuokrataan. Lisätietoja asiasta antavat sairaalainsinööri Pentti Keränen, puh ja kuntayhtymän johtajan sijainen Esa Ahonen, puh tai sähköpostitse Kuntayhtymän johtajan sijainen Esa Ahosen ehdotus: Hallitus: Hallitus päättää, kuntayhtymä sitoutuu vuokraamaan Paltamon kun nal ta mie len ter veys pal ve lu jen tarvitsemat tilat, jotka ovat joko ny kyi sis sä korja tuis sa tiloissa tai kokonaan uusissa tiloissa. Hyväksyi päätösehdotuksen.

10 PÖYTÄKIRJA 6/ Hallitus Sirkunkujan asumisyksikön rakentaminen H 186 Sirkunkujan asumisyksikön (hankkeesta käytetään nimitystä Sir kun kujan asunnot) rakennussuunnittelu on valmistumassa. Hankkeen ra kennus ura kat kilpailutetaan huhtikuun aikana, jotta rakennustyöt pääs täi siin aloittamaan toukokuussa. Tontin vuokrasopimus tulee voi maan huhtikuun alusta ja Kajaanin kaupunki on luvannut poistaa ton tin puuston huhtikuun loppuun mennessä. ARA on myöntänyt hankkeelle ehdollisen varauksen in vestoin ti avus tuk sen myöntämiseen ja lainavarauksen kor ko tu ki lai nak si hyväksymiseen. Hanketta käsiteltiin hallituksessa , 18. Hallitukselle jaetaan esityslistan erillisliitteenä hankkeen urak ka oh jel ma ja tarjouspyyntö. Erillisliite nro: 2 Lisätietoja asiasta antavat sairaalainsinööri Pentti Keränen, puh ja kuntayhtymän johtajan sijainen Esa Ahonen, puh tai sähköpostitse Kuntayhtymän johtajan sijainen Esa Ahosen ehdotus: Hallitus: Hallitus hyväksyy hankkeen hankintakriteerit (urakkaohjelman ja tar jouspyyn nön). Hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Erillisliite nro 2, : Sirkunkujan asumisyksikön rakentamisen urakkaohjelma ja tarjouspyyntö

11 PÖYTÄKIRJA 6/ Hallitus Päätösvallan delegointi viranhaltijoille H 187 Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä aloittaa toimintansa Alla olevaan delegointitaulukkoon on koottu päätösvallan delegointi alkaen. Päätösvallan delegointiin tehdyt muutokset perhepalveluissa liittyvät toimeentulotukiasioiden käsittelyyn ja tietopyyntöön rahalaitokselle. Muutokset aikaisempaan on lihavoitu taulukkoon. Lisätietoja asiasta antavat perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen, puh ja kuntayhtymän johtajan sijainen Esa Ahonen, puh tai sähköpostitse Kuntayhtymän johtajan sijainen Esa Ahosen ehdotus: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus päättää hyväksyä erityislainsäädännön mukaista viranhaltijoille delegoitua päätösvaltaa yksilöasioista tulosalueittain seuraavan sisältöisenä: 2) Perhepalvelut ASIA: PÄÄTÖS VALTA Sosiaalihuollon antaminen ja Perhepalve lujen työnte ki jät tulos alu een sii hen liittyvät muut toimenpiteeta man tehtä vä jaon mukai sesti johtajan ja vastuu alue päälliköi den vahvis- Huostaanotto päätökset (muut Lapsiperhei den sosiaali palve luiden kuin tahdon vastaiset), sijaishuoltopää tökset, päätök- vastuualuepäällikkö set huostassapi don lopetta misesta, päätökset kiireelli sen sijoi tuksen jatkami sesta, päätökset erityisen huolen pidon lopettami sesta tai jat kamisesta Päätökset kii reellisestä sijoittamisesta Yhteydenpidon rajoittaminen yli 30 vrk Yhteydenpidon rajoittaminen al le 30 vrk lasten suojelulaitokses sa Sosiaalihuol lon ammatilli sen henkilös tön kelpoi suusvaati muksista an ne tun lain 3 :n mu kai sen sosiaali työntekijän kelpoisuuden omaava sosi aali työnte kijä Lapsen asioista vas taava kelpoi nen sosiaali työnteki jä Salmijärven lastensuoje lu lai toksen johta ja

12 PÖYTÄKIRJA 6/ Hallitus Sijaishuolto- ja jälkihuolto päätöksiin liittyvät toimeksiantoso pimukset Toimialan edus taminen tuomio istuimessa yksi löitä koskevissa asioissa Sijaishuollon sosiaalityön tekijä Perhepalvelujohtaja, vastuualueiden päälliköt, lastensuojelun sosiaalityöntekijät ja vammaispalveluiden johtava sosiaalityöntekijä. Lausuntojen an taminen, esitys ten tekemi nen ja muutosliköt Perhepalve lujohtaja, vas tuu alueiden päälten hakeminen per hepalve luja ja yksilöitä koske viin päätöksiin Lastensuojelun avohuollon toi menpiteet Päihdeongelman vuoksi päihde huoltolain 10 :n 2 momentin mu kainen pakkohoi toon määräämi nen Fanni ja Hannes Mikkosen sekä Elsa ja Kal le Moilasen lahjoi tusrahaston vuosittaisen tuo ton jakaminen Ennaltaehkäise västä ja asiakkaan sosiaali seen tilan teeseen liittyvästä harkinnanvarai sesta toimeen tulotuesta päät täminen Yhtenäisten toi meentulotukilain sovellusoh jei den (kansiot) vahvistaminen Toimeentulotuki Tietopyyntö rahalaitokselle (l. sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000, 20 ) Sosiaalityön asiantuntemus ta edellyttävien yksilöitä koskevien lausuntojen antaminen Lasten huolto- ja elatussopimukset Asiakkaan ta loudellista asemaa koskevien lausuntojen ja selvityksien an taminen Lastensuoje lun sosiaali työnte kijät tai heidän sijai sensa sekä sosiaalioh jaa jat vastuu alue päällikön vahvistaman tehtävä kuvauksen mu kaisesti Perhepalvelu jen vastuu alue päälliköt Sijaishuollon sosiaalityön tekijä Sosiaalityön tekijät ja -oh jaajat tai hei dän sijaisen sa vastuu alue päällikön vah vistaman tehtävä ku vauk sen mu kaisesti Tulosalue johtaja Etuuskäsitte lijät ja muu toi misto henkilöstö, sosiaa li työntekijät ja -ohjaajat, toimeentulotukipäällikkö se kä vastuualuepääl liköt heille vahvis tettujen teh täväku vausten mu kaisesti Aikuissosiaalipalveluiden vastuualuepäällikkö sekä toimeentulotukipäällikkö. Vastuualue päälliköt ja sosiaalityön tekijät, las ten valvojat heille vahvis tettu jen teh täväku vaus ten mu kaisesti Lastenvalvo jat Toimistohen kilöstö ja so si aali työn tekijät ja -oh jaajat vastuu aluepäälliköi den vah vistaman tehtävä ku vauksen mukaisesti

13 PÖYTÄKIRJA 6/ Hallitus Sosiaali- ja ter veydenhuollon palveluista mää rättyjen asiakas maksujen peri mättä jättämi nen tai alenta minen asiakas maksulain 11 :n perusteella Kehitysvammalain mukaiset palvelut ja asiakasmaksut Kehitysvamma-asetuksen (988/1977, 24 ) perusteella maksettavan työosuusrahan myöntäminen Vammaispalvelulain mukaiset subjektiiviset palvelut ja tukitoimet Vammaispalvelulain mukaiset Sosiaalityön tekijät ja -oh jaajat vastuualueen päälli kön vahvista man tehtäväkuvauksen mukai sesti Palvelupäällikkö, johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijä ja -ohjaaja sekä kuntoutusohjaaja Palveluesimiehet Johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijä tai -ohjaaja. Johtava sosiaalityöntekijä, määrärahasidonnaiset palvelut sosiaalityöntekijä tai -ohjaaja ja tukitoimet määrärahojen puitteissa. Omaishoidon tuen lain Johtava sosiaalityöntekijä, mukaiset palvelut ja sosiaalityöntekijä tai -ohjaaja asiakasmaksut määrärahojen puitteissa. Perhehoitolain mukaiset palvelut, toimeksiantosopimukset ja niiden mukaiset asiakasmaksut. Vammaispalvelulain ja kehitysvammalain edellyttämät sosiaalityön asiantuntemusta vaativat lausunnot Johtava sosiaalityöntekijä, palvelupäällikkö, sosiaalityöntekijä tai -ohjaaja. Johtava sosiaalityöntekijä tai sosiaalityöntekijä. Vammaisten ja Johtava sosiaalityöntekijä tai kehitysvammaisten palvelupäällikkö. pitkäaikainen asuminen oman toiminnan yksikössä ja asiakasmaksut Vammaisten ja kehitysvammaisten tilapäinen asuminen oman toiminnan yksiköissä ja asiakasmaksut Erityishuollon pitkäaikaisen laitoshoidon päätökset ja asiakasmaksut Erityishuollon tilapäisyksikön asiakaspäätökset ja asiakasmaksut Erityishuolto-ohjelmien hyväksyminen (L kehitysvammaisten erityshuollosta 34 ja 23 ) Johtava sosiaalityöntekijä, palvelupäällikkö, sosiaalityöntekijä tai -ohjaaja Osastonhoitaja tai erityishuollon poliklinikan sosiaalityöntekijä. Palvelupäällikkö, johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijä tai ohjaaja sekä kuntoutusohjaaja. Erityishuollon johtoryhmän puolesta johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijä tai palvelupäällikkö.

14 PÖYTÄKIRJA 6/ Hallitus Erityishuollon myöntäminen ja päättäminen 31 Erityishuollon tahdonvastainen hoito 32 Erityishuollon poliklinikalta myönnettävät apuvälineet. Vammaispalvelulain mukaiset ostopalvelut ja asiakasmaksut Kehitysvammalain mukaiset ostopalvelut ja asiakasmaksut Vammaisten ja kehitysvammaisten asiakasmaksupäätösten kohtuullistaminen ja perimättä jättäminen (Asiakasmaksulaki 11) Erityishuollon johtoryhmän puolesta johtava sosiaalityöntekijä tai sosiaalityöntekijä Erityishuollon johtoryhmän puolesta ylilääkäri kehitysvammaisten erityishuollosta /519 annetuin lain mukaisesti Fysioterapeutti ja puheterapeutti: hankintaraja 2000e/asiakas/apuväline. Lääkäri yli 2000e maksavat apuvälineet hankintarajojen mukaisesti. Vastuualuepäällikkö, johtava sosiaalityöntekijä, palvelusuunnittelija, sosiaalityöntekijä tai -ohjaaja viranhaltijoille delegoidun päätösvallan ja hankintarajojen mukaisesti. Vastuualuepäällikkö, johtava sosiaalityöntekijä, palvelupäällikkö, sosiaalityöntekijä tai -ohjaaja sekä kuntoutusohjaaja viranhaltijoille delegoidun päätösvallan ja hankintarajojen mukaisesti. Johtava sosiaalityöntekijä tai palvelupäällikkö. Hallitus: Hyväksyi päätösehdotuksen.

15 PÖYTÄKIRJA 6/ Hallitus Osastopaikkojen määräaikainen sulkeminen väliseksi ajaksi Kainuun keskussairaalan kirurgisella osastolla 6 H 188 Keskussairaalan osasto 6:n osastonhoitaja Sirpa Parkkisenniemi ja osas ton ylilääkäri Rein Lumiste sekä vastuualuepäällikkö, kirurgian ylilää kä ri Kalle Rissanen ja ylihoitaja Elki Rutherford ovat lä hettä neet hallitukselle seuraavan sisältöisen esityksen osas to paik ko jen sulke mi ses ta Kainuun keskussairaalan kirurgisella osastolla 6: "Operatiivisen vastuualueen vuodeosaston 6 henkilöstötilanne on riit tämä tön turvallisen sairaanhoidon toteuttamiseksi. Osaston pe rus va kanssien määrä on riittämätön. Erikoissairaanhoidon vuo de osas tol la 6 on 19,5 hoitajavakanssia joista yksi hoitaja tekee vuo si lo ma ket jua eli käy tettä vis sä olevia hoitajavakansseja on18.5. Tämä tar koit taa si tä, että 32-paik kai sel la osastolla hoitajamitoitus on 0,57. Osastolla 6 hoidetaan monen kirurgian erikoisalan potilaita, pää sään töises ti pehmytosakirurgisia ja urologisia potilaita. Osaston luon ne on akuut ti vuodeosastontoiminta jossa painottuu pre- ja post ope ra tii vi set osa-alu eet, tavoitteena kirurgisen potilaan ko konais val tai nen hoito. Kehit ty neen kirurgian ansiosta toimenpiteet ovat no peu tu neet ja sai raa lassa oloajat pienentyneet. Tämä tarkoittaa myös si tä, että hoitopäivät lisään ty neet, potilaita hoidetaan enemmän ja no peam min kuin ennen, ajal la jolta osaston vakanssimäärät ovat. Leik kauk sia tehdään enemmän, kirurgeja on tällä hetkellä enemmän kuin ennen ja potilasmäärät lisään ty neet, hoitajamitoitus kuitenkin jää nyt ennalleen. Lääkevirheet, hait ta ta pah tu ma ilmoitukset, po ti lai den yhteydenotot potilasasiamieheen ovat lisääntyneet. Potilaat ei vät tällä hoitajamitoituksella saa riittävää, tur val lis ta hoitoa. Kaikki ope ra tii vi sen vastuualueen syksyllä esittämät va kans si li säyk set hy lät tiin. Esitämme, potilasturvallisuuden edistämiseksi ja potilaan oikeuden puoles ta riittävään hoitoon, että Kainuun keskussairaalan vuo de osas tol la 6 vä hen ne tään neljä sairaansijaa välittömästi. Sai raan si ja sul ku kestää niin kau an kunnes riittävä perusmiehitys saadaan osas tol le järjestettyä. Taloudellinen vaikutus. Esityksellä ei todennäköisesti ole ta lou del lis ta vai ku tus ta. Terveydenhuoltolain toteutuminen saattaa vaarantua." Lisätietoja asiasta antavat terveysjohtaja Mauno Saari, puh ja kuntayhtymän johtajan sijainen Esa Ahonen, puh tai sähköpostitse Kuntayhtymän johtajan sijainen Esa Ahosen ehdotus:

16 PÖYTÄKIRJA 6/ Hallitus Hallitus: Hallitus hyväksyy, että Kainuun keskussairaalan vuodeosastolta 6 vähen ne tään määräaikaisesti neljä (4) sairaansijaa vä lisek si ajaksi. Keskustelun kuluessa Jussi Y. Hyry esitti, että Kainuun kes kus sai raalan osastolle 6 ei myönnetä lupaa neljän sairaansijan vähentämiseen, kos ka johtuen mm. lomautusvaroitusajoista ym. ei tällä toimella to dennä köi ses ti ole juurikaan taloudellista vaikutusta menojen määrään ja puo len tois ta kuukauden suoritteet jäisivät saamatta. Hyry esitti, että osasto 6:den resurssivajaus on täytettävä siten, että riittä vät resurssit saadaan osastolle järjestettyä ja siten, että po ti las tur val lisuus ei vaarannu ja potilaiden oikeudet toteutuvat. Mikäli osastolta 6 vähen ne tään sairaansijojen määrää saattaa Terveydenhuoltolain to teu tumi nen vaarantua. Esitys kannattamattomana raukesi. Hallitus hyväksyi esittelijän tekemän päätösehdotuksen.

17 PÖYTÄKIRJA 6/ Hallitus Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän työntekijöiden osallistuminen kuntien asettamiin työryhmiin/periaatepäätös H 189 (Valmistelija: hallintojohtaja Kalevi Yliniemi, puh ) Kunnilta on tullut muutamia pyyntöjä Kainuun sotelle nimetä asian tun tijaedustajia heidän asettamiinsa työryhmiin. On pyydetty asian tun ti joita päih de työ ryh mään, vanhusneuvostoon, vam mais neu vos toon ro ma ni työryh mään ja veteraanityöryhmään. Perussopimuksen 3 mukaan kuntayhtymä yhteistyössä jä sen kun tien kans sa: 1) edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toi min ta ky kyä sekä sosiaalista turvallisuutta 2) kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja 3) toteuttaa väestön tarvitsemien palvelujen yh den ver tais ta saa ta vuut ta, laatua ja potilasturvallisuutta Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puolesta laissa säädet ty erikoissairaanhoito ja kehitysvammaisten erityishuolto niiltä osin kuin kunnat eivät järjestä sitä omana palvelunaan tai järjestävät sen muul la tavalla sekä jäsenkuntien puolesta kaikki muut kuntien la ki säätei set sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut lukuun ottamatta las ten päivä hoi toa. Lisätietoja asiasta antaa hallintojohtaja Kalevi Yliniemi, puh tai sähköpostitse Kuntayhtymän johtajan sijainen Esa Ahosen ehdotus: Hallitus: Hallitus päättää, että Kainuun sote nimeää asiantuntijan vain sel lai siin kun tien työryhmiin, jotka osaltaan toteuttavat perussopimuksen 3 :n mu kai sia tehtäviä. Kainuun soten asiantuntijat voivat osallistua ni met tyinä edustajina työaikanaan ja Kainuun sote ei maksa heille eril lis tä kokous palk kio ta. Hyväksyi päätösehdotuksen.

18 PÖYTÄKIRJA 6/ Hallitus Lausunto ympäristö- ja vesitalousluvan vesien johtamista koskevien lupamääräysten muuttamisesta H 190 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto pyytää Sotkamon kunnan ja Ka jaanin kaupungin terveydensuojeluviranomaisen (Kainuun sosiaali- ja tervey den huol lon kuntayhtymän hallitus) lausuntoa Talvivaara Sot ka mo Oy:n ympäristöluvan muuttamisesta. Hakemus koskee muutosta ympäristö- ja vesitalousluvan (Poh jois-suomen ympäristölupavirasto nro 33/07/1) vesien joh ta mis ta kos ke viin lupa mää räyk siin. Ensisijaisesti hakija esittää, että lu pa mää räyk sen 9 vuosit tai nen vesipäästökiintiö (enintään 1,3 Mm 3 ) pois te taan vähintäänkin vä li ai kai ses ti ja samoin muutosta sallittuun pur ku ve den virtaamaan, joka on suhteutettu Kalliojoen virtaamaan. Perusteluina vesikiintiön poistamiselle hakija esittää kip si al las on net tomuu des ta johtunutta poikkeustilannetta, jossa syntyneitä yli mää räi siä ve si va ras to ja tulisi purkaa riskitason pienentämiseksi. Toissijaisesti hakija esittää lupamääräystä muutettavaksi siten, että mah dol lis te taan kaivosalueelle varastoidun ylimääräisen kä sit te ly tarpees sa olevan veden (3,8 Mm 3 ) johtaminen kaivosalueelta vuo sit tai sen kiin tiön lisäksi. Mikäli purkuvesien johtamiskiintiötä ei poisteta, hakee yhtiö oikeutta käyt tää kiintiötä puhdistettujen avolouhos- ja valumavesien joh ta mi seen. Lop pu neut ra loin nis ta tulevaa käänteisosmoosilaitoksella puh dis tet tua pro ses si vet tä käytetään tehtaan käyttövetenä (suljettu ve si kier to), jolloin LO NE-yli tet tä ei johdeta luontoon. Tämän jälkeen osa kiin tiön (1,3 Mm 3 ) mu kai ses ta vesimäärästä johdetaan luontoon avo lou hos ve den kä sit te lypro ses sin tai jälkikäsittelyalueilla olevien puh dis tus pro ses sien kautta. Yhtiö hakee asiassa YSL 101 :n nojalla päätöksen toimeenpanoa muu tok sen haus ta huolimatta ja esittää euron vakuutta. Lisäksi hakemusta on täydennetty esityksellä, että Pohjois-Suo men aluehallintovirasto käsittelisi puhdistettujen pro ses si ve sien joh ta mi sen kipsisakka-altaan ohi samassa yhteydessä kuin yli mää räisten vesien käsittelyä koskeva asia päätetään. Kuvaus toiminnasta Hakemuksen mukaan kaivosalueella on noin 3,8 Mm 3 ylimääräisiä vesiä, jotka hakijan näkemyksen mukaan tulee käsitellä ja johtaa kä si tel tyi-

19 PÖYTÄKIRJA 6/ Hallitus nä luontoon, jotta vältytään vesien aiheuttamilta lisäriskeiltä ja mah dollis te taan kaivoksen normaali toiminta. Vedestä noin 1 Mm 3 on kip sisakka-al taan vuotovesiä ja loput kipsisakka-altaan vesistä pi laan tu nut ta. Kip sisak ka-al tail le edelleen varastoituneena olevat ve det (noin 3,15 Mm3) eivät sisälly hakemukseen. Kipsisakka-altailla ole van ve si va raston purkaminen on tarkoitus toteuttaa pidemmällä ai ka vä lil lä. Vesistöön johdettavien vesien käsittely perustuu valtaosin neut ra loin tiin kalk ki ke mi kaa leil la ja lietteen laskeutukseen sel key tys al tais sa. Tiedot olennaisista päästöistä ja syntyvistä jätteistä Vedet johdetaan Oulujoen ja Vuoksen vesistöön siten, että metalli- ja sul faat ti kuor mi tus on samansuuruinen molempiin vesistöihin. Seu raavas sa taulukossa on esitetty kalkkineutraloinnilla saavutettavia liuos pitoi suuk sia vastaavat kuormitusmäärät ja keskimääräiset pi toi suu det. Kohde Avolouhos Jälkikäsittely E Jälkikäsittely P Määrä [m3] Kuormitus [kg] Kuormitus [kg] Kuormitus [kg] Pitoisuus [mg/l] SO ph Al ,2 As ,01 Ca Cd ,01 Co ,01 Cu ,01 Fe ,1 Mg Mn Na Ni ,1 Si ,01 U ,01 Zn ,1 Vesien käsittelyssä muodostuvat lietteet tullaan välivarastoimaan kä sitte ly ai ka na maapohjaisiin altaisiin. Lietteiden loppusijoitus pää te tään myö hem mäs sä vaiheessa. Arvio veden laadun muutosten vaikutuksista vesistöjen ekologiaan, kala ta lou teen ja vesistön muuhun käyttöön Hakijan teettämä selvitys perustuu Talvivaaran ve sis tö tark kai lu tu lok siin, sul faat ti pi toi suut ta koskeviin mallilaskelmiin sekä kirjallisuuteen me tal lija sulfaattipitoisten jätevesien vaikutuksista vesistöissä. Talvivaaran päästöjen vaikutuksesta lähijärvet Oulujoen suunnalla (Salmi nen ja Kalliojärvi) ja Vuoksen suunnalla (Kivijärvi) ovat voi mak kaas ti ker ros tu neet suolaisuuden suhteen, mikä on näkynyt kor kei na alus vesien sulfaattipitoisuuksina. Tästä johtuen järvissä ei ole ta pah tu nut nor-

20 PÖYTÄKIRJA 6/ Hallitus maa lia kevät- ja syystäyskiertoa kaivostoiminnan aloit ta mi sen jälkeen, mi kä näkyy myös järvien alusvesien ha pet to muu te na ja pohjaeläimistön köyh ty mi se nä. Kolmisopessa, Jor mas jär ves sä ja Laakajärvessä ei kerros tu mis il miö tä ole havaittu, mutta ko hon nei ta sulfaattipitoisuuksia vesis sä on todettu. Sulfaattimallinnuksen perusteella kuormitus voi levitä laajemmille alueille, jolloin eräiden vesikasvien ja eliöiden elinolosuhteet saat ta vat hei kentyä. Sulfaatin epäsuorat vaikutukset tulevat näkyviin kai vos alu een alapuo li sis sa vesissä aina viiveellä. Odotettavissa on kas vi plank to nin biomas sa mää rien pienentymistä, lajiston mo ni muo toi suu den vähentymistä ja vaurioituneiden leväsolujen esiintymistä Laa ka jär ven pohjoisosassa ja Jor mas jär ven eteläosassa. Talvivaaran lisäjuoksutusten ei arvioida vaikuttavan olennaisesti me tallien leviämiseen, koska virtausnopeuksien maksimit eivät muutu jo luvan saaneeseen juoksutustilanteeseen nähden. Kaivostoiminnan vaikutusta ei ole ollut havaittavissa lähijärvien ka lo jen me tal li pi toi suuk sis sa. Kerrostuneisuuden ja alusvesien ha pet to muu den vuok si kalojen elinolosuhteet ovat heikentyneet Sal mi ses sa, Kal lio järves sä ja Kivijärvessä. Ylijäämävedet saattavat aiheuttaa alus ve den happi ti lan teen heikkenemistä Kolmisopessa ja paikoin Laa ka jär ves sä. Korkeat sulfaattipitoisuudet pohjanläheisissä ker rok sis sa saattavat ai heuttaa tietyillä alueilla mateen, muikun sekä siian mä din kehittymisessä häi riin ty mis tä. Tuhkajoen taimenen vuoden 2013 vuosiluokka saatetaan me net tää. Lisävesien juoksutuksella ei arvioida olevan sellaisia vaikutuksia, et tä ym pä ris tö ter vey den huol lon ja Kainuun ELY-keskuksen antamia ve denkäyt tö suo si tuk sia olisi tarpeen muuttaa. Asian aiemmasta käsittelystä Asia on tullut vireille Talvivaara Sotkamo Oy:n tekeminä ym pä ris tön suoje lu lain (YSL) 62 :n mukaisina ilmoituksina Kainuun ELY-kes kuk sessa. ELY-keskus on päätöksellään sallinut korkeintaan 0,9 Mm 3 :n ve simää rän johtamisen sekä Vuoksen että Oulujoen vesistön suun taan eli yh teen sä 1,8 Mm 3 :n johtamisen edellyttäen, että vedet kä si tel lään il moituk sen ja päätöksen mukaisesti. Muilta osin asia on siir ty nyt alue hal linto vi ras toon ympäristö- ja vesitalousluvan muut ta mis ta koskevana ha kemus asia na. Ympäristöterveydenhuolto on antanut asiasta Kainuun ELY-kes kuk sel le lau sun non Lausunnossa ter vey den suo je luvi ran omai nen esitti, et tä lupaa jätevesien johtamiselle vesistöön il moi tuk sen mu kai ses ti ei tu le myöntää, mikäli Talvivaara Sotkamo Oy ei pys ty osoit ta maan, että vas taan ot ta vien vesistöjen tila ei huonone en ti ses tään.

21 PÖYTÄKIRJA 6/ Hallitus Asiakirjat ovat kokonaisuudessaan nähtävillä osoitteessa /Ymparistoluvat/Sivut/Talvivaara_Sotkamo_2013.aspx Hallitukselle jaetaan oheismateriaalina: - Kainuun sote, ympäristöterveydenhuollon lausunto Talvivaara hakemuksen täydentäminen Talvivaara ympäristöluvan muuttaminen koskien kaivosalueella ole vien yli mää räis ten prosessi-, kuivatus- ja valumavesien puh dis ta mis ta ja johta mis ta Oulujoen ja Vuoksen vesistöihin, Kajaani ja Sot ka mo Pöyry, ylimääräisten vesien johtaminen talvella 2013 ( ) Lisätietoja asiasta antavat ympäristöterveysjohtaja Päivi Nykänen, puh tai terveystarkastaja Päivi Parikka, puh , sähköpostitse Kuntayhtymän johtajan sijainen Esa Ahosen ehdotus: Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus esittää Tal vivaa ra Sot ka mo Oy:n hakemuksen johdosta seuraavaa: Terveydensuojeluviranomainen pitäytyy edelleen kannassaan, että lupaa ylimääräisten jätevesien johtamiselle vesistöön ei tule myön tää, mikä li toiminnanharjoittaja ei pysty osoittamaan, että vas taan ot ta vien vesis tö jen tila ei huonone entisestään. Mikäli Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kuitenkin päättää hyväk syä ve sien johtamisen ja muuttaa vesien johtamista koskevaa lu pa mää räystä, tulee päätöksessä huomioida seuraavaa: 1. Jätevesien käsittelyssä tulee ensisijaisesti käyttää jä te veden puh distus lai tos ta. Yhtiöllä on ilmoituksen mukaan mahdollisuus lisätä kal vosuo da tus ka pa si teet tia vuokralaitteella. Tämä vähentää osal taan luontoon johdettavien vesien haitallisia vaikutuksia, vaikka puh dis tus ka pa siteet ti ei riittäisikään koko vesimäärän puh dis ta mi seen. 2. Lupamääräyksissä tulee antaa päästöraja-arvot jätevesien hai tal lis ten ai nei den pitoisuuksille, mukaan lukien sulfaatti, rauta, alumiini, man gaani ja rikki. 3. Vesistövaikutuksia on tarkkailtava tehostetusti ja riittävän laajalti mukaan lukien sedimentin seuranta. Tarkkailussa on huomioitava myös kalo jen haitta-ainepitoisuudet. Tarkkailu on tarpeen ympäristö- ja ter veysvai ku tus ten arvioimiseksi. Toiminnanharjoittajalle tulee aset taa velvoite toi men pi tei siin, mikäli haitallisia vesistövaikutuksia on havaittavissa. 4. Tarkkailutulokset tulee toimittaa tiedoksi muiden viranomaisten li säk si myös terveydensuojeluviranomaiselle.

22 PÖYTÄKIRJA 6/ Hallitus Hallitus: 5. Vesien käsittelyssä syntyvät sakat on varastoitava ja käsiteltävä si ten, ett ei niistä aiheudu haittaa ympäristölle ja terveydelle. Mikäli va ras toinnis ta aiheutuu maaperän pilaantumista, tulee toi min nan har joit ta jal le aset taa velvoite maaperän puhdistamisesta. Va ras toin nil le tulee lisäksi aset taa määräaika. 6. Ylimääräisten jätevesien johtamiselle tulee asettaa määräaika. 7. Hakijan tulee selventää mitä vesiä tarkoitetaan kipsisakka-altaan ohi joh det ta vil la puhdistetuilla prosessivesillä, koska tämä jää ha ke muk sen pe rus teel la epäselväksi, sillä hakijan täydennyksessä lop puneut ra loin nin ylite ilmoitetaan johdettavaksi sul jet tuun kiertoon. Asiantuntijana tässä asiassa kuultiin terveystarkastaja Päivi Parikkaa, hän oli läsnä kokouksessa asian esittelyn ajan klo Keskustelun kuluessa Pirjo Ritakallio esitti, että ter vey den suo je lu vi ranomai nen pitäytyy edelleen kannassaan, että lupaa yli mää räis ten jätevesien johtamiselle vesistöön ei tule missään ta pauk ses sa myöntää. Esitys kannattamattomana raukesi. Keskustelun kuluessa esittelijä täydensi päätösehdotuksensa kuu lumaan: Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus esittää Talvivaara Sot ka mo Oy:n hakemuksen johdosta seuraavaa: Terveydensuojeluviranomainen pitäytyy edelleen kannassaan, että lupaa ylimääräisten jätevesien johtamiselle vesistöön ei tule myöntää, mikä li toiminnanharjoittaja ei pysty osoittamaan, että vastaanottavien vesis tö jen tila ei huonone entisestään. Mikäli Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kuitenkin päättää hyväksyä ve sien johtamisen ja muuttaa vesien johtamista koskevaa lu pa mää räystä, tulee päätöksessä huomioida seuraavaa: 1. Jätevesien käsittelyssä tulee ensisijaisesti käyttää jä te ve den puh distus lai tos ta. Yhtiöllä on ilmoituksen mukaan mahdollisuus lisätä kal vosuo da tus ka pa si teet tia vuokralaitteella. Tämä vähentää osaltaan luontoon johdettavien vesien haitallisia vaikutuksia, vaikka puh dis tus ka pa siteet ti ei riittäisikään koko vesimäärän puhdistamiseen. 2. Lupamääräyksissä tulee antaa päästöraja-arvot jätevesien haitallisten ai nei den pitoisuuksille, mukaan lukien sulfaatti, rauta, alumiini, man gaa-

23 PÖYTÄKIRJA 6/ Hallitus ni ja rikki. 3. Vesistövaikutuksia on tarkkailtava tehostetusti ja riittävän laajalti mukaan lukien sedimentin seuranta. Tarkkailussa on huomioitava myös kalo jen haitta-ainepitoisuudet. Tarkkailu on tarpeen ympäristö- ja ter veysvai ku tus ten arvioimiseksi. Toiminnanharjoittajalle tulee asettaa velvoite toi men pi tei siin, mikäli haitallisia vesistövaikutuksia on havaittavissa. 4. Tarkkailutulokset tulee toimittaa tiedoksi muiden viranomaisten lisäksi myös terveydensuojeluviranomaiselle. 5. Vesien käsittelyssä syntyvät sakat on varastoitava ja käsiteltävä siten, ett ei niistä aiheudu haittaa ympäristölle ja terveydelle. Mikäli va ras toinnis ta aiheutuu maaperän pilaantumista, tulee toiminnanharjoittajalle aset taa velvoite maaperän puhdistamisesta. Varastoinnille tulee lisäksi aset taa määräaika. 6. Ylimääräisten jätevesien johtamiselle tulee asettaa määräaika. 7. Hakijan tulee selventää mitä vesiä tarkoitetaan kipsisakka-altaan ohi joh det ta vil la puhdistetuilla prosessivesillä, koska tämä jää hakemuksen pe rus teel la epäselväksi, sillä hakijan täydennyksessä lop puneut ra loin nin ylite ilmoitetaan johdettavaksi suljettuun kiertoon. 8. Mikäli lupa myönnetään, purkuveden virtaama ei saa ylittää voimassa ole van ymäristöluvan maksimivirtauksia. Hallitus hyväksyi esittelijän muutetun päätösehdotuksen. Hallitus keskeytti kokouksen lounastauon ajaksi klo 11:57-12:45.

24 PÖYTÄKIRJA 6/ Hallitus Lausunto Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistamiseen sekä uraanin talteenottolaitoksen ympäristölupahakemukseen toimitetusta täydennyksestä (PSAVI/58/04.08/2011) H 191 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto pyytää ter vey den suo je lu vi ran omaisen lausuntoa otsikossa mainitusta asiasta. Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunta on anta nut lausunnon uraanin talteenottolaitoksen ympäristöluvasta Pohjois-Suomen AVI yhdisti kaivoksen ympäristö- ja ve si ta lous luvan tarkistamista koskevan lupahakemuksen ja uraanin tal teen ot to laitok sen ympäristöluvan, josta sosiaali- ja ter veys lau ta kun ta antoi lausunnon ja täydensi sitä Nämä lausunnot huomioidaan lupakäsittelyssä. Lausunnot ovat liit tee nä. Liite nro: 1 Aluehallintovirasto on pitänyt tarpeellisena saattaa tiedoksi kai vos yh tiön hakemusasiaan varsinaisen kuulutusajan ( ) jäl keen tekemät hakemuksen täydennykset. Taustalla ovat AVIn lu pa vi ran omaise na vaatimat selvitykset kaivoksen vesitilanteesta ja kip sisak ka-al taan vuodon syistä ja seurauksista. Talvivaara Sotkamo Oy on toimittanut aluehallintovirastoon vastineen lausunnoista ja muistutuksista. Vastineessa ha ki ja on tehnyt esityksen kiinteästä purkuvesikiintiöstä luopumisesta tu le vas sa lupapäätöksessä. Hakija on myös esittänyt, että jälkikäsittely-yksiköille johdettavan ve den luparajat annetaan vuositasolla siten, että kilo/tonnimäärät on joh det tu suoraan hakemuksessa esitetyistä pitoisuusrajoista sekä al ku pe räi sen ympäristöluvan koko vuoden purkuvesikiintiöstä (1,3 Mm3). Hakijan esittämät vuosi-kuormitusrajat ilman kiinteää pur ku ve si kiin tiö tä olisivat tällöin seuraavat: Ni t/v 0,7 0,7 Cu t/v 0,7 0,7 Zn t/v 2,0 2,0 SO4 t/v Na t/v Mn t/v 5,2 2,6 kiintoaine t/v 39 13

25 PÖYTÄKIRJA 6/ Hallitus Hakijan esitys luparajoiksi pitoisuuksina on esitetty aiemmassa ha kemus ai neis tos sa seuraavanlaisena: Ni mg/l ka 0,5; max 1,0 ka 0,5; max 1,0 Cu mg/l ka 0,5; max 1,0 ka 0,5; max 1,0 Zn mg/l ka 1,5; max 2,0 ka 1,5; max 2,0 SO4 mg/l ka ka Na mg/l ka ka Mn mg/l ka 4 ka 2 kiintoaine mg/l ka 30 ka 10 ph jälkikäs. tuleva 6-10,5 6-10,5 jälkikäs. lähtevä 6-9,5 6-10,5 Yksittäisen näytteen nikkeli- tai kuparipitoisuus ei saa olla yli 1,0 mg/l eikä sinkkipitoisuus yli 2,0 mg/l. Lupahakemuksen täydennys Kaivosalueella on 2012 kesän ja syksyn runsaiden sateiden vuoksi varas toi tu vettä erityisesti kipsisakka-altaaseen ja avolouhokseen. Alue hallin to vi ras to pyysi hakijalta selvitystä veden mää räs tä ja laadusta sekä varastoitujen vesien vaikutuksesta kaivoksen toi min taan, vesitaseeseen, veden käsittelyyn ja jätevesipäästöihin. Sa mal la pyydettiin täydennystä mm. haisevien rikkiyhdisteiden ka ta lyyt tis tä polttoa koskeviin asioihin. Selvitysten mukaan kaivosalueella on varastoituneena hapanta sekä pal jon metalleja ja sulfaattia sisältävää vettä jälkikäsittely-yksiköihin noin 2 Mm 3, kipsisakka-altaaseen noin 3,15 Mm 3 ja avolouhokseen noin 1,8 Mm 3 eli yhteensä noin 7 Mm 3. Eteläiselle jälkikäsittelyalueelle on varastoituneena helmikuussa 2013 noin 1,9 Mm 3 vettä, josta noin 1 Mm 3 on kipsialtaan vuo to ve siä. Ensimmäisessä vaiheessa altaisiin varastoituneet vedet kä si tel lään ja johdetaan puhdistettuina luontoon. Lisäksi louhosalueella ole vien (1,8 Mm 3 ) sekä Haukilammen jälkikäsittelyalueella olevien ( m 3 ), vuotovedellä kontaminoituneiden vesien käsittely ja joh ta mi nen ovat sisältyneet samaan Kainuun ELY-keskuksen antamaan päätökseen, jolla sallitaan yhteensä 1,8 Mm 3 :n ve si mää rän käsittely ja johtaminen alapuolisiin vesistöihin. Loput il moi tuk sen mukaisesta vesien käsittelystä ja johtamisesta (2 Mm 3 ) on siirretty aluehallintoviraston ratkaistavaksi. Hakijan ilmoituksen mukaan ylimääräisten vesivarastojen pur ka mi sen jälkeen jälkikäsittelyalueilla ja louhoksen eteläpäässä olevien sak ko jen määrää ja laatua tutkitaan talven 2013 aikana ja kesäkuun 2013 loppuun mennessä laaditaan erillinen suunnitelma niiden kä sit te lys tä ja loppusijoittamisesta. Vaihtoehtoina ovat joko sakkojen si joit ta mi nen kipsisakka-altaalle tai erikseen rakennettavalle lop pu si joi tus alu eel le tai vaihtoehtoisesti sakkojen stabilointi paikalleen. Vaih to eh dot selvitetään

26 PÖYTÄKIRJA 6/ Hallitus vuoden 2013 aikana. Kaivoksen pitkän ajan vesienhallintasuunnitelman arvioidaan val mis tuvan toukokuun 2013 aikana. Suunnitelman lähtökohta on, että me tal lien talteenottolaitos ja bioliuotuskierto toimivat suljetussa kier ros sa, josta ei johdeta normaalitilanteessa puhdistettua vettä luontoon. Tä mä tarkoittaa myös järvestä otettavan raakaveden käytön lo pet ta mis ta, jonka jälkeen kaikki metallitehtaan tarvitsema käyttövesi val mis te taan nykyisen loppuneutraloinnin sekä käänteisosmoosin avul la. Koko kaivoksen toimintoja ei ole hakijan mukaan mahdollista saada sulje tun vesikierron piiriin, vaan vettä joudutaan johtamaan puh dis tet tu na myös luontoon. Luontoon johdettavat vedet koostuvat avo lou hok sen kuivatusvesistä sekä muista keräilyvesistä, jotka jou du taan keräämään kaivostoiminnan piiriin kuuluvilta alueilta. Kyseisten ve sien metalli- ja sulfaattipitoisuudet ovat suhteellisen alhaisia, joten puh dis tus tek niik kana voidaan käyttää saostusmenetelmiä yh dis tet ty nä esim. nanokalvotekniikkaan tai vastaaviin menetelmiin. Merkittävä osa vesienhallinnan kehittämistä on puhtaiden vesien pi tä minen erillään kaivostoimintaan kuuluvista alueista, jolla voidaan vä hen tää puhdistettavien vesien määrää. Kortelammen uutta patoa on tarkoitus käyttää jälkikäsittelyaltaana ja turva pa to na sen jälkeen, kun altaalla olevat ylimääräiset vedet on puh distet tu ja johdettu luontoon. Pitkän tähtäimen ve sien kä sit te ly suun ni telmas sa voidaan tarkentaa myös jälkikäsittelyalueiden sekä Kor te lam men padolle ja Louhoksen yhteyteen rakennettujen kä sit te ly al tai den jatkokäyttöä. Kipsisakka-altaan vuodon yhteydessä syntyneitä sakkoja on pois tet tu Kortelammen padon ja Ylä-Lumijärven väliseltä suoalueelta ja puh dis tami nen on edelleen käynnissä. Näiden sakkojen lop pu si joi tuk ses ta laaditaan suunnitelma kesäkuun 2013 loppuun mennessä. Ylä-Lumijärven ja muiden vuotovesien virtausreitillä olevien ve sis tö jen sedimenttejä tutkitaan helmikuun 2013 aikana. Asiakirjat ovat kokonaisuudessaan nähtävillä osoitteessa /Ymparistoluvat/Sivut/Talvivaara_Sotkamo.aspx Hallitukselle jaetaan oheismateriaalina: - Talvivaaran ympäristölupahakemuksen täydennys Talvivaaran hakemuksen täydentäminen Talvivaaran hakemuksen täydentäminen Lisätietoja asiasta antaa ympäristöterveysjohtaja Päivi Nykänen,

27 PÖYTÄKIRJA 6/ Hallitus puh tai terveystarkastaja Päivi Parikka, puh , sähköpostitse Kuntayhtymän johtajan sijainen Esa Ahosen ehdotus: Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus esittää Tal vi vaa ra Sotkamo Oy:n lupahakemusten ja täydennysten johdosta lau sun to naan seuraavaa: Talvivaara Sotkamo Oy:n kaivostoiminnan jätevesien vaikutus on ol lut huomattava alapuolisissa vesistöissä. Kipsisakka-altaan vuodon se kä sateisen kesän aiheuttama vesien varastointi ja niiden käsittely ja luontoon johtaminen tulee aiheuttamaan lisäkuormitusta vas taan ot ta vissa vesistöissä. Voimassa olevassa ympäristöluvassa ei ole huo mioi tu riittävästi jätevesien vaikutuksia, mm. kaikille hait ta-ai neil le ei ole annettu päästöraja-arvoja. Kuntayhtymän hallitus katsoo, et tä lupapäätös tulisi antaa viivytyksettä. Päästöt vesiin Kaivosalueella tapahtuvat toistuvat poikkeusilmoituksilla tehdyt eri lais ten jätevesien varastoinnit ja sekoittumiset ovat mm. ym pä ris tön suo je lu- ja jätelain hengen vastaista toimintaa. Tällä lisätään jä te ve sien määrää ja pilataan puhtaampia jätevesiä tai laimennetaan vä ke väm piä jätevesiä. Tällainen toiminta ei ole hyväksyttävää. Eri laa tuis ten jätevesien käsittely ja varastointi tulee tapahtua erikseen. Toiminnanharjoittaja tulee velvoittaa ensisijaisesti puhdistamaan myös luontoon johdettavat jätevedet riittävän puhdistuskapasiteetin omaa vis sa jätevedenpuhdistamoissa. Vesistöihin johdettaville jätevesille tulee edelleen antaa pääs tö ra ja-ar vot myös pitoisuuksina. Vastaanottavien vesistöjen tila on huo mioi ta va päästörajoja määritettäessä. Muun muassa kesällä 2012 teh ty jen järvien biologisten tutkimusten perusteella on kai vos toi min nan vaikutuksia havaittavissa kasviplanktonissa ja pohjaeläimissä, Kal lio- ja Kivijärven sekä Kolmisopen ekologinen tila on huo non tu nut. Lisäksi kansalaiset ovat huolestuneita vesien virkistyskäytöstä. Lupapäätöksessä tulee ottaa huomioon jälkikäsittelyalueilla olevien sakko jen vaikutus vesistöön johdettavien jätevesien pitoisuuksiin. Ha ki ja on ilmoittanut laativansa suunnitelman jälkikäsittelyaltailla ole vien sakkojen jatkokäsittelystä ja loppusijoituksesta. Suun ni tel maan tulee sisällyttää eri sijoitusvaihtoehtojen riskitarkastelu ja ar vioin ti myös terveysvaikutusten osalta. Sakkojen poistamisesta ja aluei den kunnostamisesta tulee antaa määräykset sekä määräaika to teu tuk sel le samoin kuin vaikutuksille alttiina olevien alapuolisten ve sis tö jen kunnostukselle.

28 PÖYTÄKIRJA 6/ Hallitus Hallitus: Tarvittaessa on jälkikäsittelyalueille kertyneiden sakkojen lop pu si joi tus ta varten rakennettava vaarallisen jätteen loppusijoitusalue. Mi kä li kipsisakka-allasta on tarkoitus käyttää myös tähän tarkoitukseen, tu lee näille sakoille rakentaa oma erillinen lohko tai alue niin, ettei jät tei den sekoittumista eikä metallien liukenemista pääse ta pah tu maan. Muutoinkin kipsisakka-altaan rakenteiden kestävyys ja altaan käyt tö kokonaisuudessaan on toiminnanharjoittajan selvitettävä. Muuta huomioitavaa Kipsisakka-allasvuodon takia tutkittiin talousvesikaivojen ve den laa tua velvoitetarkkailua laajemmalta alueelta. Mahdollisten pidemmän ajan vaikutusten takia talousvesikäytössä olevia kaivoja on lisättävä pur ku vesien vaikutusalueelta Talvivaara Sotkamo Oy:n vel voi te tark kai lu oh jelmaan. Terveydensuojeluviranomaisen tulee olla tietoinen erityistilanteista, jot ka saattavat aiheuttaa haittaa tai vaaraa ihmisille. Suunnitelma on net tomuus- ja häiriötilanteisiin varautumisesta asukkaisiin koh dis tu vien terveysvaikutuksien/-haittojen osalta on toimitettava päi vi tet ty nä terveydensuojeluviranomaiselle tiedoksi. Toiminnanharjoittaja tulee velvoittaa tekemään tai osallistumaan toi mintaa koskeviin terveysvaikutustutkimuksiin. Asiantuntijana tässä asiassa kuultiin terveystarkastaja Päivi Parikkaa, hän oli läsnä kokouksessa asian esittelyn ajan klo 12:45-13:10. Hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Liite nro 1, : Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistamiseen sekä uraanin talteenottolaitoksen ympäristölupahakemukseen toimitetusta täydennyksestä lausunnon liitteet

29 PÖYTÄKIRJA 6/ Hallitus Katsaus H 192 Hallitukselle saatettiin katsauksessa tiedoksi: 1) Kainuun elinkeino-, liikenne- ympäristökeskuksen antamia ti lan ne ku vauk sia ja antama tiedote Talvivaaran kip sisak ka-altaan uudesta vuodosta sekä Talvivaaran Kainuun ELY-keskukselle antama YSL 62 :n mukainen ilmoitus Talvivaaran kai vos alueel le varastoitujen vesien sekä kipsisakka-altaan vuotovesien käsittelyyn ja luontoon johtamiseen. Hallitus ilmaisi halukkuutensa päästä tutustumaan Talvivaaraan. 2) Yhtymävaltuuston, hallituksen ja sote-johtoryhmän yhteinen se mi naari järjestetään tiistaina klo 9-16 Keskussairaalan isossa luento sa lis sa. 3) Raili Myllylä kertoi kuljetuspalveluyksikön palveluiden järjestämisestä. 4) Pirjo Ritakallio kertoi asiakkaan kokemuksista hammashoidon pal veluis ta. 5) Elina Kurikka kertoi asiakkaan kokemuksesta keskussairaalassa palve luis ta. 6) Aila Alasalmi kaipasi käytäntöjen muuttamista ihmisen ko ko nais valtai sen hoitamisen suuntaan. 7) Esa Ahonen kertoi käytössä olevasta HaiPro -järjestelmästä. 8) Esa Ahonen kertoi, että AVI:n hallintoylilääkäri on pyytänyt asiakkaita ot ta maan yhteyttä suoraan häneen. Kuntayhtymän johtajan sijainen Esa Ahosen ehdotus: Hallitus: Hallitus merkitsee katsauksen tiedoksi. Asiantuntijana tässä asiassa kuultiin terveystarkastaja Päivi Parikkaa, hän oli läsnä 1. kohdan esittelyn ajan klo 13:12-13:24. Hallitus hyväksyi päätösehdotuksen sekä valtuutti Päivi Parikan ja Marjat ta Revon järjestelemään hallituksen Talvivaaraan vierailua.

Päätösvallan delegointi viranhaltijoille

Päätösvallan delegointi viranhaltijoille Hallitus 54 13.12.2012 Päätösvallan delegointi viranhaltijoille H 54 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä aloittaa toimintansa 1.1.2013. Alla olevaan delegointitaulukkoon

Lisätiedot

Päätösvallan delegointi viranhaltijoille perhepalveluissa

Päätösvallan delegointi viranhaltijoille perhepalveluissa Hallitus 96 06.05.2015 Päätösvallan delegointi viranhaltijoille perhepalveluissa H 96 (Valmistelijat: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen, vastuualuepäällikkö Anna-Liisa Kainulainen) Kuntayhtymän johtajan

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Päätösvallan delegointi viranhaltijoille perhepalveluissa

Päätösvallan delegointi viranhaltijoille perhepalveluissa Hallitus 247 16.12.2015 Päätösvallan delegointi viranhaltijoille perhepalveluissa H 247 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen) Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 1) Perhepalvelut Sosiaali- ja

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 246 29.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy 652/61/616/2011 STLTK 246 HES Sairaankuljetus Oy on pyytänyt Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

(PSAVI/55/04.08/2014)

(PSAVI/55/04.08/2014) Hallitus 189 20.08.2014 Lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n ympäristölupahakemuksesta/vesivarastopadon rakentaminen, veden varastointi padon takana ja vesienkäsittelyssä syntyneiden sakkojen tilapäinen varastointi

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 113 02.04.2013

Kunnanhallitus 113 02.04.2013 Kunnanhallitus 113 02.04.2013 Lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemuksesta: Ympäristöluvan muuttaminen koskien kaivosalueella olevien ylimääräisten prosessi-, kuivatus- ja valumavesien tilapäistä varastointia,

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Valtuustoaloite: Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon valinnanvapauden toteutuminen Kainuun SOTE:ssa

Valtuustoaloite: Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon valinnanvapauden toteutuminen Kainuun SOTE:ssa Yhtymävaltuusto 11 17.06.2015 Hallitus 142 19.08.2015 Yhtymävaltuusto 21 21.12.2015 Valtuustoaloite: Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon valinnanvapauden toteutuminen Kainuun SOTE:ssa YV 11 Yhtymävaltuusto

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 256 06.10.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy 761/61/616/2010 STLTK 256 Fanin Oy Kuopiosta on pyytänyt lupaa Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi Hallitus 87 16.06.2017 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN RAJOJEN MUUTTAMINEN Hallitus 87 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Johtava lakimies Sari Forsström, p. 050 463 1667 Ehdotuksen perustelut

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus 118 14.06.2013 Yhtymävaltuusto 22 26.06.2013 Yhtymähallitus 162 17.09.2013 Yhtymähallitus 231 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 33 17.12.2013 Vuoden 2013 talousarviomuutokset 29/02.02.01/2013 Yhall

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

26 05.06.2013 25 16.04.2014 70 28.10.2014 17 19.02.2015 61 30.09.2015 27 20.04.2016 13 22.02.2017 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten esteellisyyksien toteaminen TARLTK 05.06.2013 26 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1. Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1. Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 Maakuntahallitus II 08.10.2012 AIKA 08.10.2012 Klo 12:07-12:10 PAIKKA Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen KÄSITELLYT

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Vanhusneuvosto AIKA 06.04.2017 klo 14:00-15:20 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, kokoustila Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Perusturvalautakunta Aika 17.05.2017 klo 18:00-19:05 Paikka Ravintola Tehdas, kabinetti : Pakaantie 1, Orimattila Osallistujat Nimi Tehtävä Holopainen Veini pj.

Lisätiedot

Pöytäkirja 12/ (7)

Pöytäkirja 12/ (7) Pöytäkirja 12/2016 1 (7) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 10.10.2016 Aika 10.10.2016 klo 10:00 Paikka Sähköpostikokous Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Pöytäkirja 15/ (10)

Pöytäkirja 15/ (10) Pöytäkirja 15/2016 1 (10) Am mat ti korkea kou lu Oy, hallitus 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:30-12:00 Paikka Videokokous: Kotkassa rehtorin työhuone B1014 Kouvolassa neuvotteluhuone 150 Mikkelissä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy Hallitus 46 16.01.2013 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy H 46 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto on 14.12.2012 an ta nut päätöksen 1002/05.01.11.02.01/2011Satucon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/määräys hoidon saatavuuden saattamisesta lain edellyttämälle tasolle

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/määräys hoidon saatavuuden saattamisesta lain edellyttämälle tasolle Sosiaali- ja terveyslautakunta 342 26.10.2011 Sosiaali- ja terveyslautakunta 404 30.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/määräys hoidon saatavuuden saattamisesta lain edellyttämälle

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus Kainuun Soten avustuspäätökseen 12.3.2014 64/Kajaanin Päiväkeskus ry

Oikaisuvaatimus Kainuun Soten avustuspäätökseen 12.3.2014 64/Kajaanin Päiväkeskus ry Hallitus 64 12.03.2014 Hallitus 126 14.05.2014 Oikaisuvaatimus Kainuun Soten avustuspäätökseen 12.3.2014 64/Kajaanin Päiväkeskus ry 107/02.02 05 01/2014 H 64 (Valmistelija: terveysjohtaja Mauno Saari ja

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali.

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali. Punkalaitumen kunta Esityslista 8/2017 1 (6) Tekninen lautakunta Aika 21.11.2017 klo 18:00 Paikka Kunnantalon valtuustosali Käsiteltävät asia Asia Otsikko Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5.

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Elämänhallintatyöryhmä Aika 10.06.2016 klo 09:00-10:35 Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 5/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 5/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 5/2017 1 Hyvinvointilautakunta AIKA 22.11.2017 klo 16:30 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

162/00.00 04 00/2014, 161/00.00 04 00/2014, 321/00.00 04 00/2013, 195/00.00 04 00/2014, 59/00.00 04 00/2014. ve lut Kotikoivu Ay, Kajaani:

162/00.00 04 00/2014, 161/00.00 04 00/2014, 321/00.00 04 00/2013, 195/00.00 04 00/2014, 59/00.00 04 00/2014. ve lut Kotikoivu Ay, Kajaani: Hallitus 61 12.03.2014 Ilmoitusasiat 162/00.00 04 00/2014, 161/00.00 04 00/2014, 321/00.00 04 00/2013, 195/00.00 04 00/2014, 59/00.00 04 00/2014 H 61 1) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 20.2.2014 ilmoitus

Lisätiedot

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 176 12.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 13.02.2014 Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen 288/02.05.00/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015

Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015 Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015 LÄÄKKEIDEN KONEELLINEN ANNOSJAKELU KOTIHOIDOSSA JA YMPÄRIVUOROKAUTISESSA HOIDOSSA SOTEL 18.06.2014 71 Valmistelu: Vanhus- ja

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Ehdotus: Yhtymähallitus 1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen suunnitelman tehtävien uu delleenjaosta,

Ehdotus: Yhtymähallitus 1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen suunnitelman tehtävien uu delleenjaosta, Yhtymähallitus 244 17.12.2014 Yhtymähallitus 33 25.02.2015 Yhtymähallitus 51 18.03.2015 Tehtävien uudelleen järjestely vuonna 2015 117/01.01.03/2014 Yhtymähallitus 17.12.2014 244 17.12.2014 Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten Kunnanhallitus 279 09.10.2017 Kunnanhallitus 317 06.11.2017 Kunnanhallitus 341 27.11.2017 Kunnanhallitus 362 18.12.2017 Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten

Lisätiedot