Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone"

Transkriptio

1 Perusturvalautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleen jäsenet Leena Palojärvi phj Lydia Heikkilä vpj Jaakko Alamattila j Artturi Alatalo j Petter Kotavuopio j Asta Niemelä j Riitta Vieltojärvi vj Alpo Kelottijärvi vj Timo Kurki vj Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä pöytäkirjanpitäjä Mikko Kärnä kunnanjohtaja Sari Keskitalo khall phj Berit-Ellen Juuso khall edustaja Asiat Pöytäkirjan allekirjoitus Leena Palojärvi Annikki Kallioniemi puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Jaakko Alamattila Riitta Vieltojärvi Nähtävilläpito Enontekiön kunnanvirastolla

2 Perusturvalautakunta Perusturvaltk. 85 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Lautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Ehdotuksen mukaan. Perusturvaltk. 86 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Lautakunta valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaakko Alamattila ja Riitta Vieltojärvi.

3 Perusturvalautakunta Perusturvaltk.87 SUUNNITELMA KUNTOUTTAVAN TYÖOTTEEN KÄYTTÖÖNOTTOON KOTIPALVELUHENKILÖSTÖLLE PaKaste 2 - kehittämishankkeessa vanhustenhuollon kehittämistehtävässä kehitetään lähihoitajan tarkoituksenmukaista toimenkuvaa kotiin annettavissa palveluissa. Kehittämistehtävä keskittyy kodinhoitajien kuntouttavaan työotteen sisäistämiseen ja juurruttamiseen. Tavoitteena on ikääntyneiden omatoimisuuden säilyminen ja kotona asumisen mahdollistuminen mahdollisimman pitkään. Tavoitteena on tukea ja edistää ikääntyneen liikkumis- ja toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä, omatoimisuutta ja elämänhallintaa hyvinvoinnin ja mielekkään elämän edellytysten parantamiseksi. Iäkäs nähdään aktiivisena toimijana sairauksista huolimatta. Keskeinen pyrkimys on muuttaa toimintaa tehtäväkeskeisyydestä asiakaslähtöiseksi. Se tarkoittaa ikääntyneen ja työntekijän toimimista yhdessä arjessa niin, että asiakas käyttää omia voimavarojaan työntekijän ohjaamana ja avustaessa häntä vain tarvittaessa. Pyrimme kuntouttavalla työotteella ikääntyneen laitoshoidontarpeen siirtämään mahdollisimman pitkälle. Kuntouttava työ on tietoista ja tavoitteellista. Anne Alatalon kotipalvelusta tekemässä selvityksessä (2006) todettiin: Nykyisellään kodinhoitajien resurssit eivät tule riittämään asiakkaiden kasvavaan kotihoidon avuntarpeeseen. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Enontekiöllä 65-v. täyttäneiden määrä v.2020 on 20 % eli 378 ikääntynyttä asukasta. Enontekiöläisillä ikäihmisillä diabetestä esiintyy keskimääräistä enemmän, tapaturmien vuoksi sairaalahoitoa saaneita on samanikäisiin verrattuna enemmän ja kotihoitoavun, tukipalvelujen ja omaishoidontuen piirissä yli 65- v. on melkein kaksinkertainen määrä koko Lapin alueeseen verrattuna. Myös ikäihmisten muistihäiriöt ja masennus ovat lisääntymässä. Pyrimme ennakoimaan tulevaa kuntalaisten ikärakennetta ja ikääntyneiden määrän kasvua. Teemme mahdolliseksi itsenäisen selviytymisen arjessa kotiympäristössään kuntouttavan työotteen avulla. Keinot: - Työntekijöiden yhteinen toimintatapa ja toimintatapaan sitoutuminen - Hoito- ja palvelusuunnitelmaan sitoutuminen - Asiakkaan yksilöllisten kykyjen kartoittaminen - Asiakkaan ohjaus, motivointi ja kannustus - Työnohjaus kotipalveluhenkilökunnalle

4 Perusturvalautakunta Keskeistä kuntouttavassa työotteessa on voimavaralähtöinen työskentely ja jokaisen asiakkaan yksilöllisten kykyjen huomiointi arkipäivässä selviytymisessä. Myös työntekijöiden työhyvinvointi lisääntyy sairaslomien vähenemisenä ja työn fyysisen rasittavuuden keventymisenä. Perusturvalautakunta hyväksyy, että Enontekiön kotipalvelussa lisätään kuntouttavan työotteen käyttöä suunnitelmallisesti joulukuusta 2012 alkaen. Juurruttamisen keinona on koulutus, työnkierto ja työnohjaus. Ehdotuksen mukaan, kuitenkin siten että myös SaKastekehittämishanke, jossa kehitetään saamelaisten ikäihmisten kotipalvelua, integroidaan suunnitelmaan kuntouttavan työotteen lisäämisestä. Perusturvalautakunta edellyttää, että kuntouttavan työotteen käyttö mahdollistetaan hallinnollisesti esimerkiksi siten että asiakaskäynnille varataan tarpeeksi aikaa. Jos työkäytännön muutos edellyttää kotipalvelun perusteiden muutosta, asia tuodaan perusturvalautakunnan käsittelyyn.

5 Perusturvalautakunta Perusturvaltk. 88 ENSIHUOLTOSOPIMUS SPR ENONTEKIÖN OSASTON KANSSA Sosiaalihuoltolain nojalla kunnan on järjestettävä sosiaalipalvelut asukkailleen ja kiireellisissä tapauksissa huolehdittava sosiaalipalvelujen järjestämisestä myös muille kunnassa oleskeleville henkilöille. Kunnan on varauduttava tehtäviensä hoitamiseen kaikissa oloissa. Kuntien tulee varmistaa valmiussuunnitelmilla ja etukäteisvalmisteluin tehtäviensä mahdollisimman hyvä hoitaminen myös poikkeusoloissa. Häiriötilanteita voivat olla esimerkiksi poikkeukselliset sääolosuhteet, pitkät sähkökatkokset tai onnettomuudet. Valtioneuvoston joulukuussa 2010 hyväksymässä Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa korostetaan kuntien, elinkeinoelämän ja järjestöjen yhteistyön merkitystä valtion viranomaisten ohella yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisessa. SPR Enontekiön osaston kanssa on valmisteltu sopimusta, jonka mukaan osaston vapaaehtoisia voidaan hälyttää sosiaalitoimen avuksi häiriötilanteiden vaatimaan sosiaalitoimen tehtävien hoitamiseen. Sopimuksen mukaan kunta korvaa vapaaehtoisten matkat ja muut kulut sekä tukee vapaaehtoisten kouluttamista vuosittain erikseen sovittavalla tavalla. Sopimusluonnos esityslistan liitteenä. LIITE 1 Perusturvalautakunta hyväksyy sopimuksen solmimisen SPR Enontekiön kanssa avusta häiriötilanteissa. Perusturvalautakunta tekee tarvittaessa muutokset sopimusluonnokseen ja valtuuttaa sosiaalisihteerin allekirjoittamaan sopimuksen. Perusturvalautakunta hyväksyi sopimusluonnoksen muutoksitta ja valtuutti sosiaalisihteerin allekirjoittamaan sopimuksen.

6 Perusturvalautakunta Perusturvaltk. 89 KODINHOITAJAN SIJAISEN MARJA-LEENA SAUKKOSEN PALKKAUS Lähihoitaja Marja-Leena Saukkonen on toiminut määräaikaisessa kodinhoitajan työloman sijaisuudessa alkaen saakka. Hänen tehtäväkohtaiseksi palkakseen on päätetty työsopimuksessa hinnoittelukohdan alaraja 1907,59. Enontekiön kunnan kunnanhallitus on antanut ohjeen tehtäväkohtaisen palkan määräytymisestä. Ohjeen mukaan: - Lautakunnat voivat jatkossa vakinaista henkilöstöä ottaessaan päättää tehtäväkohtaisen palkan enintään samaksi kuin muiden samaan hinnoittelukohtaan kuuluvien, vaativuudeltaan samantasoisten tehtävien tehtäväkohtainen palkka. - Mikäli sijaisen ja sijaistettavan tehtävät ovat täsmälleen samoja tai vaativuudeltaan samalla tasolla, määräytyy tehtäväkohtainen palkka samoin perustein. Marja-Leena Saukkosen osalta voidaan todeta, että hänen tehtävänsä Hetan kotipalvelutiimissä ovat olleet täsmälleen samoja ja vaativuudeltaan samoja, kuin muiden tiimissä työskentelevien lähihoitajakoulutuksen omaavien kodinhoitajien. Hänen osaltaan tehtäväkohtainen palkka tulisi siis vahvistaa samaksi kuin vakinaisten kodinhoitajien eli tehtäväkohtaisen palkan tulisi olla 2029,16 /kk. Marja-Leena Saukkosen tehtäväkohtaiseksi palkaksi kodinhoitajan sijaisuuden ajalta, aj , päätetään 2029,16 /kk. Ehdotuksen mukaan.

7 Perusturvalautakunta Perusturvaltk. 90 LÄHIHOITAJA LILJA KULTIMAN PERUSPALKKA AJ Lilja Kultima on toiminut alkaen lähihoitajan määräaikaisessa toimessa. Sosiaaliohjaaja Joonas Sippola on päättänyt, kodinhoitajien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella, että Lilja Kultima työskentelee Hetan tiimissä kaksivuorotyössä aj. lokakuusta alkaen vuoden loppuun. Kultiman tehtäväkohtaiseksi palkaksi on päätetty hinnoittelukohdan alaraja 1907,59. Palkkausta tulisi tarkistaa alkaen koska työ vastaa sisällöltään ja vaativuudeltaan Hetan tiimin muiden kodinhoitajien työtä. Lilja Kultiman peruspalkka on siitä alkaen kun hän toimii kaksivuorotyössä Hetan tiimissä 2029,16 /kk. Ehdotuksen mukaan.

8 Perusturvalautakunta Perusturvaltk. 91 PERUSTURVALAUTAKUNNAN PALKAN MÄÄRÄÄMISTÄ KOSKEVA PÄÄTÖSVALLAN SIIRTO VIRANHALTIJALLE Enontekiön kunnan hallintosäännön mukaan toimielin voi siirtää viranhaltijalle päätösvaltaansa (44 ). Hallintosäännön mukaan viranhaltijan ja työntekijän palkkauksesta päättää henkilövalinnan tehnyt viranomainen (35 ). Perusturvalautakunta siirtää tulosyksikön vastuuviranhaltijoille päätösvallan tehtäväkohtaisen palkan määräämisessä niissä tapauksissa, joissa kunnanhallituksen ohje antama ohje tehtäväkohtaisen palkan määräytymisestä tulee sovellettavaksi. Tulosyksikön vastuuviranhaltija voi siten jatkossa päättää peruspalkan samansuuruiseksi kuin muiden samaan hinnoittelukohtaan kuuluvien, vaativuudeltaan samantasoisten tehtävien tehtäväkohtainen palkka on huomioiden puuttuvan koulutuksen tai kokemuksen johdosta tehtävä alennus ao. työ- ja virkaehtosopimuksen määräykset huomioiden. Mikäli sijaisen ja sijaistettavan tehtävät ovat täsmälleen samoja tai vaativuudeltaan samalla tasolla, tulosyksikön vastuuviranhaltija voi päättää, että tehtäväkohtainen palkka on sama kuin muiden samanlaista ja vaativuudeltaan samantasoista työtä tekevien palkka huomioiden alennukset kokemuksen tai koulutuksen puutteen vuoksi. Päätös on voimassa pöytäkirjan tultua tarkastetuksi. Ehdotuksen mukaan.

9 Perusturvalautakunta Perusturvaltk. 92 MUUTOSHAKEMUS SAAMELAISKÄRÄJIEN SOSIAALI-JA TERVEYSLAUTAKUNNALLE SAAMELAISTEN SOSIAALI-TERVEYSPALVELUN TURVAAMISEEN MYÖNNETYN MÄÄRÄRAHAN KÄYTÖSTÄ; MÄÄRÄAIKAISEN SAAMENKIELISEN VIRIKETYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN AJ Saamenkielisen lähihoitajan/kotiavustajan toimi täytettiin alkaen. Saamelaiskäräjät on myöntänyt toimeen valtionavustusta Valtionavustusta on säästymässä n Sosiaalisihteeri on toimittanut Saamelaiskäräjille esityslistan liitteenä olevan muutoshakemuksen. LIITE 2 Perusturvalautakunta hyväksyy muutoshakemuksen. Perusturvalautakunta hyväksyy määräaikaisen saamenkielisen työntekijän viriketyöntekijän palkkaamisen ajalle sekä tekee määräaikaisen toimen perustamisesta esityksen kunnanhallitukselle ja hakee siihen täyttöluvan. Jos kunnanhallitus perustaa määräaikaisen toimen, siihen otetaan suostumuksensa perusteella Julianna Näkkäläjärvi joka on aiemmin toiminut järjestön palkkaamana vastaavassa tehtävässä Ounasmajoilla, Luppokodilla ja Hetanrannan asukkailla. Näkkäläjärven tehtäväkohtaiseksi palkaksi määrätään KVTES:n hinnoittelukohdan 04PER010 mukainen palkka, 1666,86 /kk. Kunnan rahoitusosuus katetaan kotipalvelun palkkausmenoihin varatuista varoista. Ehdotuksen mukaan.

10 Perusturvalautakunta Perusturvaltk. 93 OSALLISTUMINEN HANKKEESEEN HYVINVOINTI HUKASSA, RIIPPUVUUS RISKINÄ Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus hakee Kaste-rahoitusta hankkeelle Hyvinvointi hukassa riippuvuus riskinä. Hankkeen tavoitteena on 1. Lisätä päihderiippuvuusriskissä olevien sosiaalista ja terveydellistä hyvinvointia ja osallisuutta. 2. Edistää omaehtoista hyvinvoinnin lisäämistä. 3. Parantaa päihdepalvelujen osaamista, saatavuutta ja saavutettavuutta. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kirje hankkeesta sekä hankesuunnitelma esityslistan oheismateriaalina. Enontekiön kunnan rahoitusosuus on v , vuonna , vuonna Muonion kunta, jonka kanssa Enontekiön kunta on sitoutunut sosiaalija terveyspalveluja koskevaan yhteistyöhön, osallistuu hankkeeseen. Lapin sairaanhoitopiiri ja sen Muonion-Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymän yhteydessä toimiva mielenterveyspiste, osallistuvat hankkeeseen. Sámi Soster ry on lupautunut hankkeeseen yhteistyökumppaniksi. Muonion-Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymä ei ole sitoutunut hankkeeseen, mutta johtava lääkäri Teemu Taulavuori on ilmoittanut, että kuntayhtymässä ollaan kiinnostuneita päihdeongelmaisten hoidon ja palvelujen kehittämisestä. Perusturvalautakunta päättää hyväksyä osallistumisen hankkeeseen ja sitoutuu kuntaosuuden maksamiseen. Jos hanke saa Kaste-rahoituksen ja alkaa v. 2013, perusturvalautakunta päättää kuntaosuuden rahoituksesta perusturvalautakunnan raamista. Perusturvalautakunta hyväksyi osallistumisen hankkeeseen ja sitoutui kuntaosuuden maksamiseen perusturvalautakunnan raamista edellyttäen, että hanke saa Kaste-rahoituksen. Edellytetään kuitenkin että hankesuunnitelmaa täsmennetään Enontekiön osalta, ennen kuin hankesopimus tuodaan käsiteltäväksi.

11 Perusturvalautakunta Perusturvaltk 94 PERUSTURVALAUTAKUNNAN LAUSUNTO / PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOPÄÄTÖKSESTÄ Lapin pelastuslautakunta on päättänyt pyytää kuntien lausunnot Palvelutasopäätöksestä Kunnanhallitus on pyytänyt asiasta lausuntoa kunnan lautakunnilta. Lapin pelastuslaitoksen palvelutasopäätös esityslistan oheismateriaalina. Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle lausuntonaan seuraavaa: Pelastustasopäätökseen ei ole huomauttamista. Erityisryhmien turvallisuuden osalta ennaltaehkäisevän toiminnan ja varautumisen osalta on perinteisesti tehty hyvää yhteistyötä Enontekiöllä etenkin laitoshoidon ja asumisyksikköjen osalta. Pelastustasopäätöksen mukaan yhteistyötä onnettomuuksien ehkäisyssä sekä valistus- ja neuvontatyössä lisätään lähivuosina. Tässä työssä on yhteisesti huomioitava myös omissa kodeissaan asuvat ikäihmiset ja vammaiset henkilöt. Varautumisen osalta pelastustasopäätöksessä Lapin pelastuslaitos sitoutuu kuntien kanssa tehtävään verkostoyhteistyöhön sekä aikoo tehdä tarvittavat sopimukset pelastustoimen yhteistoiminnan ehdoista ja menettelytavoista eri yhteisöjen kanssa. Perusturvalautakunta pitää tärkeänä verkostoyhteistyöhön osallistumista omalta osaltaan ja on kiinnostunut keskustelemaan sopimuksesta arkielämän häiriötilanteiden varalle. Ehdotuksen mukaan.

12 Perusturvalautakunta Perusturvaltk. 95 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Kuntalain perusteella tehdyt viranhaltijapäätökset saakka - sosiaalisihteeri - sosiaaliohjaaja - Luppokodin vastaava hoitaja - Toimintakeskus Hyrylän ohjaaja Päätöksiin voi tutustua ennen kokousta kunkin viranhaltijan työhuoneessa virka-aikana. Enontekiön kunnanhallitus - Khall Palkantarkistusesitys kunnanhallitukselle/ Merja Korkalo ja Marja Harju Muonion kunta/kunnanvaltuusto - Pöytäkirjanote , 45 Muonion-Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymän toiminnan jatkamisesta päättäminen Aluehallintovirasto -Työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus ASPA, ASPA Palvelut Oy Enontekiön yksikön palveluiden hinnat vuonna 2013 Ehdotuksen mukaan.

13 Perusturvalautakunta Perusturvaltk. 96 MÄÄRÄAIKAISEN, OSA-AIKAISEN KOTIAVUSTAJAN PALKKAAMINEN KILPISJÄRVELLE Kilpisjärvellä tarvitaan osa-aikaista, määräaikaista kotiavustajaa 3 tuntia viikossa. Tällöin kotipalvelun käynnit voidaan vähentää yhteen käyntiin viikossa. Sivistyslautakunta on palkannut Kilpisjärven koululle osa-aikatyöhön Hannele Maikkulan. Hän on lupautunut toimimaan kotiavustajana 3 tuntia viikossa sovitun suunnitelman mukaan. Perusturvalautakunta hyväksyy järjestelyn. Ehdotuksen mukaan.

14 Perusturvalautakunta Perusturvaltk. 97 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT Ei ollut esille tulleita käsiteltäviä asioita. Perusturvaltk. 98 TALOUSARVIOESITYKSEEN LIITTYVÄT ASIAT Puheenjohtaja kertoi talousarvioesityksen käsittelystä. Kunnan talousarviota on työstetty neuvotteluissa joihin ovat osallistuneet kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen sekä lautakuntien puheenjohtajia ja esitteleviä virkamiehiä. Neuvotteluissa on sovittu, että sosiaaliohjaajan viran perustamista ei sisällytetä kunnanhallituksen talousarvioesitykseen. Myös muilta osin lautakunnan talousarvioesitystä on karsittu. Neuvotteluissa kuitenkin tulokseksi tuli, että Hyrylän oppisopimussuhteinen avustaja voidaan sisällyttää hallituksen talousarvioesitykseen. Merkittiin tiedoksi. Perusturvalautakunta uudistaa esityksen siitä, että Hyrylään perustetaan määräaikainen, osa-aikainen oppisopimussuhteinen avustajan toimi aiemman esityksen mukaan.

15 Perusturvalautakunta Perusturvaltk. 99 TARJOUSPYYNTÖ SHL JA VPL MATKOISTA Ramboll Oy on kunnan kanssa solmimansa sopimuksen perusteella laatinut tarjouspyynnön SHL ja VPL matkoista. Tarjouspyyntö liitteenä. LIITE 3 Perusturvalautakunta hyväksyy tarjouspyynnön. Perusturvalautakunta hyväksyi tarjouspyynnön, kuitenkin siten, että kaluston osalta asiaa pitää selvittää tarjouksen valmistelleen Ramboll Oy:n edustajan Teemu Kinnusen kanssa. Kaluston pitäisi mahdollistaa matka myös pyörätuolia käyttäville, joilla on vaikeuksia siirtyä pyörätuolista autoon ja takaisin.

16 Perusturvalautakunta Perusturvaltk. 100 VELKANEUVONNAN JÄRJESTÄMINEN ALKAEN Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että velkaneuvonta siirretään perusturvalautakunnan hallinnointiin. Perusturvalautakunta valmistelee velkaneuvonnan järjestämisen sosiaalitoimen omana työnä. Ehdotuksen mukaan.

17 Perusturvalautakunta Perusturvaltk. 101 TANJA RAUTION PALKATON VAPAA Tanja Rautio hakenut palkatonta vapaata aj Myönnetään Tanja Rautiolle palkaton vapaa aj

18 Perusturvalautakunta Perusturvaltk. 102 TÄYTTÖLUVAT Perusturvalautakunta hakee kunnanhallitukselta seuraavat täyttöluvat: 1. sairaanhoitaja, toistaiseksi täytettävä virka. Jos täyttölupa saadaan, virka julistetaan haettavaksi. Täyttölupa alkaen. 2. lähihoitaja, toistaiseksi täytettävä toimi. Jos täyttölupa saadaan, toimi julistetaan haettavaksi. Täyttölupa alkaen. 3. lähihoitajan sijaisuus saakka. Täyttölupa alkaen. Perusturvaltk. 103 Seuraava lautakunta Seuraava lautakunnan kokous päättettiin pitää mikäli asiat eivät vaadi muuta. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone. Asta Niemelä Riitta Vieltojärvi Alpo Kelottijärvi

Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone. Asta Niemelä Riitta Vieltojärvi Alpo Kelottijärvi Perusturvalautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 12.3.2012 klo 16.00-17.35 Kokouspaikka Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Saapuvilla olleen jäsenet Leena Palojärvi phj Lydia Heikkilä vpj Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Perusturvalautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 5.3.2013 klo 16.00-17.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleen jäsenet Leena Palojärvi phj Outi Kurkela vpj Jaakko Alamattila

Lisätiedot

30.1.2012 KLO 16.00-17.55. Haastattelut ennen kokousta klo 14.00-16.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

30.1.2012 KLO 16.00-17.55. Haastattelut ennen kokousta klo 14.00-16.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Perusturvalautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika Kokouspaikka 30.1.2012 KLO 16.00-17.55. Haastattelut ennen kokousta klo 14.00-16.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleen jäsenet Leena Palojärvi

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä pöytäkirjanpitäjä

Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä pöytäkirjanpitäjä Perusturvalautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 9.4.2013 klo 16.00-18.25 Kokouspaikka Luppokoti Saapuvilla olleen jäsenet Leena Palojärvi phj Outi Kurkela vpj Artturi Alatalo j Ulla Keinovaara j Ari Mäkitalo

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Saapuvilla olleen jäsenet Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä pöytäkirjanpitäjä

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Saapuvilla olleen jäsenet Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä pöytäkirjanpitäjä Perusturvalautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 10.2.2014 klo 16.00 18.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleen jäsenet Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä pöytäkirjanpitäjä

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä pöytäkirjanpitäjä Perusturvalautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 18.11.2014 klo 16.00 18.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleen jäsenet Leena Palojärvi phj Outi Kurkela vpj Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Kokousaika To 1.9.2011 klo 15.00-18.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika To 1.9.2011 klo 15.00-18.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika To 1.9.2011 klo 15.00-18.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Antti Tonteri I vpj

Lisätiedot

Kokousaika 5.11.2012 klo 14.00 18.27 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo kvalt pj

Kokousaika 5.11.2012 klo 14.00 18.27 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo kvalt pj ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika 5.11.2012 klo 14.00 18.27 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Antti Tonteri I vpj

Lisätiedot

88 Siivouspalvelun palveluseteliyrittäjän vahvistaminen siivouspalvelun tuottajaksi

88 Siivouspalvelun palveluseteliyrittäjän vahvistaminen siivouspalvelun tuottajaksi KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta 11.12.2012 Aika Tiistai 18.12.2012 klo 16:00 17:45 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat nro Liite nro 88 Siivouspalvelun

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi

Lisätiedot

Kokousaika 2.4.2012 klo 14.05 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo

Kokousaika 2.4.2012 klo 14.05 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika 2.4.2012 klo 14.05 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Antti Tonteri I vpj

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2012 80 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 21.5.2015 KLO 14.00 16.55

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2012 80 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 21.5.2015 KLO 14.00 16.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2012 80 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 21.5.2015 KLO 14.00 16.55 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet SAAPUVILLA X Kukkonen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri j, saapui 14.20

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri j, saapui 14.20 ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstai 12.12.2013 klo 14.00-16.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2011 151 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 28.11.2011 KLO 14.00 17.50

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2011 151 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 28.11.2011 KLO 14.00 17.50 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2011 151 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 28.11.2011 KLO 14.00 17.50 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet SAAPUVILLA

Lisätiedot

Otsikko Sivu 34 ESITTELY SOSIAALITOIMEN TOIMINNASTA JA 69 PALVELUISTA 35 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN

Otsikko Sivu 34 ESITTELY SOSIAALITOIMEN TOIMINNASTA JA 69 PALVELUISTA 35 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 67 Perusturvalautakunta 24.04.2013 AIKA 24.04.2013 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 ESITTELY SOSIAALITOIMEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 45. Perusturvalautakunta. Aika 10.04.2015 klo 10:25-12:15. Kunnanvirasto, valtuustosali.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 45. Perusturvalautakunta. Aika 10.04.2015 klo 10:25-12:15. Kunnanvirasto, valtuustosali. Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 45 Perusturvalautakunta Aika 10.04.2015 klo 10:25-12:15 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 24 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 48 25 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 26.4.2010 klo 18:30-20:05

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 26.4.2010 klo 18:30-20:05 TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2010 Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 26.4.2010 klo 18:30-20:05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanviraston kokoushuone

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.9.2013 klo 14.00-17.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Maanantaina 16.9.2013 klo 14.00-17.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantaina 16.9.2013 klo 14.00-17.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri.

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri. ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus ESITYSLISTA Kokousaika Maanantai 17.2.2014 klo 14.00- Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2012 100. Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 18.6.2015 KLO 13.30 17.05

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2012 100. Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 18.6.2015 KLO 13.30 17.05 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2012 100 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 18.6.2015 KLO 13.30 17.05 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet SAAPUVILLA X

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 19 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 39 20 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 239 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 18.5.2009 klo 10.00-11.20 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 239 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 18.5.2009 klo 10.00-11.20 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 239 KOKOUSAIKA klo 10.00-11.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

Kokousaika 7.5.2012 klo 14.00-16.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Berit-Ellen Juuso Ulla Keinovaara Kari Kotavuopio

Kokousaika 7.5.2012 klo 14.00-16.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Berit-Ellen Juuso Ulla Keinovaara Kari Kotavuopio ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus Pöytäkirja Kokousaika 7.5.2012 klo 14.00-16.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Helinä Hautamäki varajäsen

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 17.5.2010 klo. 14:00-18:50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Maanantai 17.5.2010 klo. 14:00-18:50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai 17.5.2010 klo. 14:00-18:50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Kunnanhallitus Aika 10.03.2015 klo 10:00-14:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali

Kunnanvirasto, valtuustosali Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2013 75 Perusturvalautakunta Aika 14.06.2013 klo 10:00-11:50 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 40 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 78 41 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kokousaika Torstaina 18.11.2010 klo 15.00-17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Torstaina 18.11.2010 klo 15.00-17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 18.11.2010 klo 15.00-17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10. Pekka Ruotsalainen, vpj. **) Matti Liimatainen

PÖYTÄKIRJA. Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10. Pekka Ruotsalainen, vpj. **) Matti Liimatainen Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 15/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

01 Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoukset vuonna 2011 ja pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen

01 Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoukset vuonna 2011 ja pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2011 Sosiaali- ja terveyslautakunta 09.02.2011 Aika Tiistai 15.02.2011 klo 16.15 17.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat nro Liite nro 01 Sosiaali- ja terveyslautakunnan

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2012 Perusturvalautakunta

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2012 Perusturvalautakunta 122 RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2012 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 1.10.2012 KLO 14.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet

Lisätiedot