EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (16)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/2014 1 (16)"

Transkriptio

1 EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (16) Perusturvalautakunta Aika klo 15:30-18:40 Paikka Lisätiedot Perusturvakeskuksen hallinnon kokoustila (Nykyisissä kunnan työterveyshuollon tiloissa, 2 krs.) Kokous keskeytettiin klo 17:15-17:37väliseksi ajaksi. Saapuvilla olleet jäsenet Mattila Aimo Paavilainen Hannu Laine Kirsi Laine Eija Rinta-Keturi Mari Vihavainen Tiina Vähä-Vahe Sanna Ruohomaa Ilkka Vihervuori Juhani puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen varajäsen Poissa Hakala Manu jäsen Kreula Jaakko jäsen Muut saapuvilla olleet Lehtomäki Sanna-Tuulia Holmström Terhi Valtonen Tarja Uusitalo-Perkola Katriina Nurmi Markku perusturvajohtaja johtava lääkäri johtava sosiaalityöntekijä sosiaalipalvelupäällikkö johtava hoitaja Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin. Asiat :t Allekirjoitukset Aimo Mattila puheenjohtaja Tarja Valtonen pöytäkir janpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eija Laine ja Sanna Vähä-Vahe. Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Eura Eija Laine Sanna Vähä-Vahe

2 EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (16) Pöytäkirjan nähtävilläolo Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä perusturvakeskuksessa perusturvajohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki

3 EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (16) Käsitellyt asiat Sivu 13 Perusturvapalveluiden toimintakertomus vuodelta Perusturvalautakunnan vuoden 2014 talousarvion käyttösuunnitelma 15 Lautakunnan toimivallan delegointi hankinta-asioissa viranhaltijoille Seniorisetelin käyttöönoton selvittäminen 9 17 Ilmoitusasiat Kotisairaalatoiminnan aloittaminen kotihoidon asiakkaille ja palveluasumisyksikön asukkaille Eurassa 13

4 EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (16) Perusturvalautakunta Perusturvapalveluiden toimintakertomus vuodelta / /2014 Petu 13 Taloushallinnon antaman ohjeen mukaan vuoden 2013 tilinpäätöksen toimintakertomus tulos- ja vastuualueittain tulee olla valmis Toimintakertomukseen ei tässä vaiheessa liitetä tilinpäätöksen numerotie toja, vaan ne lisätään kertomukseen taloushallinnon toimesta. Selvitys perusturvapalveluiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuodelta 2013 on esityslistan liitteenä. Valmistelu- ja lisätiedot: perusturvajohtaja Sanna-Tuulia Lehtomä ki, puh Ehdotus Päätös Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta hyväksyy vuoden 2013 toimintakertomuksen. Perusturvalautakunta: Päätösehdotus hyväksyttiin.

5 EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (16) Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan vuoden 2014 talousarvion käyttösuunnitelma 1074/ /2014 Petu 14 Euran kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2014 talousarvion kokouk ses-saan Kunnanhallitus on /12 antanut hallin to-kunnille talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Ohjeistuksen mukaan lau-takuntien on vahvistettava käyttösuunnitelmansa mennessä. Käyttösuunnitelmat on laadittava valtuuston vahvistamien tavoitteiden ja myönnettyjen määrärahojen pohjalta. Valtuuston hyväksymä talousarvio on vahvistettu menojen ja tulojen osalta kirjanpidon tulosaluetasolle ja tavoitteiden osalta vastuualuetasolle, joten käyttösuunnitelmassa on asetet tava vastuualuetasoa alempien toimintayksiköiden toiminnalliset ja talou delliset tavoitteet. Käyttösuunnitelmissa vahvistetaan myös toimielinten alaisten viranhalti-joi den oikeudet ja taloudellinen vastuu myös hankinnoista, mikäli niitä ei ole jo voimaan tulleen hallintosääntöön perustuvissa delegoin-tisäännöksissä määritelty. Perusturvalautakunnan vahvistettavana on toimivallan delegointi hankinta-asioissa viranhaltijoille. Käyttösuunnitelmassa vahvistetaan lisäksi perusturvapalveluiden laskujen hyväksyjät vuonna Perusturvalautakunnan tulee vahvistaa käyttösuunnitelmassaan vas-tuualueiden talousarvion brutto- ja nettomenot eli sitovuustason. Perusturvan tulosalueen vastuualueiden toimintamenot ja -tulot on kunnanvaltuuston hyväksymässä talousarviossa vahvistettu seuraavasti: Vastuualue Menot Tulot 3000 Perusturvalauta kunta hallinto ja talous 3100 Terveyspalvelut Erikoissairaanhoito Vanhusten ja vammais ten palvelut 3500 Sosiaalityö Perusturvajohtajan laatima perusturvapalveluiden käyttösuunnitelma ja kunnanhallituksen antamat talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ovat esityslistan liitteenä. Valmistelu- ja lisätiedot: perusturvajohtaja Sanna-Tuulia Lehtomä ki, puh Ehdotus Päätös Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta hyväksyy vuoden 2014 käyttösuunnitelman esitysliitteen mukaisena. Perusturvalautakunta:

6 EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (16) Perusturvalautakunta Päätösehdotus hyväksyttiin.

7 EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (16) Perusturvalautakunta Lautakunnan toimivallan delegointi hankinta-asioissa viranhaltijoille 700/ /2013 Petu 15 Euran kunnan hallintosäännön 4 :n mukaan hallintosäännössä toimieli melle tai viranhaltijalle siirrettyä toimivaltaa voidaan siirtää edelleen alem malle toimielimelle tai viranhaltijalle ellei laista tai hallintosäännöstä muuta johdu. Toimivallan siirtämisestä tulosalueittain on pidettävä ajan tasalla olevaa luetteloa. Hallintosäännön 47 todetaan, että toimielimen tulee määritellä toimieli men alaisten viranhaltijoiden euromääräiset urakka- ja hankintarajat yksit täisten hankintojen ja urakoiden osalta. Edelleen hallintosäännön 60 :n mukaan lautakunta voi antaa perusturvajohtajalle, sosiaalipalvelupäällikölle ja johtavalle sosiaalityöntekijälle yleisohjeita ostopalveluiden hankkimisesta. Lisäksi lautakunnan tulee hallintosäännön 60 :n mukaan määritellä johtavalle lääkärille terveydenhuol lon ostopalveluiden hankkimiseen ja maksusitoumusten antamiseen kyn nys arvot. Edellä selostetun perustella lautakunnan tulee viipymättä määritellä nämä hankintarajat johtaville viranhaltijoille. Teknisten palveluiden tulosalueella johtavien viranhaltijoiden hankintarajat on asetettu jo hallintosäännössä, koska hankintoja tehdään tulosalueella merkittävästi muita tulosalueita enemmän. Tulosalueiden välisen yhdenmukaisuuden noudattamiseksi on tarkoituksenmukaista soveltaa perusturvapalveluiden tulosalueella näitä hallintosäännössä teknisten palveluiden tulosalueelle määriteltyjä hankintarajoja. Valtuuston vahvistaman vuoden 2014 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman kirjausten ja perusturvapalveluille määritellyn toiminta-ajatuksen toteuttamiseksi ja lakisääteisen palvelutuotannon turvaami seksi lautakunnan on hallintosäännön tarkoittamana ostopalveluja koske vana yleisohjeena syytä antaa perusturvajohtajalle, sosiaalipalvelupäälli kölle ja johtavalle sosiaalityöntekijälle seuraava ohjeistus: "Perusturvajohtajalle, sosiaalipalvelupäällikölle ja johtavalle sosiaalityöntekijälle annetaan oikeus hankkia asiakkaan palvelutarvetta vastaava pal velu ostopalveluna, mikäli palvelun saamiseen on lakisääteinen oikeus ei kä omalla palvelutuotannolla pystytä vastaamaan palvelutarpeeseen määrälli sistä tai laadullisista tekijöistä johtuen. Ennen ostopalvelun hankkimis ta on arvioitava, asiakkaan palvelutarpeen kiireellisyys huomioon ottaen, onko palvelutarpeeseen vastattavissa kustannustehokkaasti omaa palvelutuotantoa laajentamalla tai sitä sisällöllisesti kehittämällä." Perusturvajohtajan hankintarajaksi esitetään apulaiskunnanjohtajan kans sa käydyn keskustelun perusteella asiantuntija-, lisenssi- ja tavarahankin noissa hankintarajaa. Sosiaalipalvelupäällikölle, johtavalle sosiaalityöntekijälle ja johtavalle lääkärille esitetään hankintarajaksi ja maksusitoumusten kynnysarvoksi euroa.

8 EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (16) Perusturvalautakunta Valmistelu- ja lisätiedot: perusturvajohtaja Sanna-Tuulia Lehtomä ki, puh Ehdotus Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta päättää, että perusturvajohtajalla, sosiaalipalve lupäälliköllä ja johtavalla sosiaalityöntekijällä on oikeus hankkia asiakkaan palvelutarvetta vastaava palvelu ostopalveluna, mikäli palvelun saamiseen on lakisääteinen oikeus eikä omalla palvelutuotannolla pystytä vastaa maan palvelutarpeeseen määrällisistä tai laadullisista tekijöistä johtuen. Ennen ostopalvelun hankkimista on arvioitava, asiakkaan palvelutarpeen kiireellisyys huomioon ottaen, onko palvelutarpeeseen vastattavissa kustannustehokkaasti omaa palvelutuotantoa laajentamalla tai sitä sisäl lölli sesti kehittämällä. Perusturvajohtajan hankintarajaksi määritellään asiantuntija-, lisenssi- ja tavarahankinnoissa euroa ja sosiaalipalvelupäällikölle, johtavalle sosiaalityöntekijälle ja johtavalle lääkärille esitetään hankintarajaksi ja maksusitoumusten kynnysarvoksi euroa. Tämä päätös korvaa perusturvalautakunnan vahvistaman pää tök sen koskien toimivallan siirtoa viranhaltijoille hankinta-asioissa. Päätös Perusturvalautakunta: Päätösehdotus hyväksyttiin.

9 EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (16) Kunnanhallitus Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta Perusturvalautakunta Seniorisetelin käyttöönoton selvittäminen 868/ /2013 Khall SDP:n valtuustoryhmän aloite : "Vanhuspalvelulaki astuu voimaan Lain tavoitteena on taata senioreille yksilöllisten tarpeiden mukaiset mahdollisuudet tarvitsemiinsa palveluihin. Senioreiden määrä lisääntyy Eurassa tulevien vuosien aikana runsaasti. Tällä hetkellä Eurassa asuu 37 yli 64-vuotiasta 100 työikäistä kohden. Seitsemän vuoden päästä vastaavat luvut on 52 ja 100. Vanhuspalvelulaki koskee näin ollen erityisen voimakkaasti Euran kuntaa. Vanhuspalvelulaki on sisällöltään monipuolinen. Erityisesti laissa kanne taan huolta siitä, että kunnat tarjoavat tukea väestön hyvinvointiin, tervey teen ja toimintakykyyn. Euran kunnan nykyisten hyvinvointipoliittisten lin jausten mukaan ennaltaehkäisevän työn merkitys on korostunut. Tämä tarkoittaa käytännössä panostuksia esimerkiksi liikuntaan. Etenkin heidän liikkumiseensa tulisi kiinnittää huomiota, jotka eivät tällä hetkellä ole liikun nallisesti aktiivisia. Euran urheilutalo, kuten kunnan muutkin liikuntapaikat, tarjoavat kattavat mahdollisuudet erilaisten liikunnallisten mahdollisuuk sien ja aktiiviteet tien järjestämiseen. Euran tuleekin etsiä uusia tapoja saa da se niorit hyödyntämään olemassa olevia palveluita. Euran SDP:n valtuustoryhmä esittää valtuustoaloitteessaan, että Euran valtuusto velvoittaa kun taa selvittämään seniorisetelin käyttöönottoa kun nas sa. Senioriseteli on käytössä jo muutamissa kunnissa ja sen on todettu mahdollistavan se nioreiden liikuntapalveluiden kehittyminen ja monipuolistuminen. Se niorise telillä tarkoitetaan pienimuotoista vuosittaista maksua, jolla maksaja saa vuo deksi käyttöönsä kaikki liikuntapaikat (mm. uimahalli, kuntoja liikun ta salit jne.), mahdollisuuden tarvittaessa liikuntaneuvontaan ja kunnan ur heilu seurojen järjestämiin ohjattuihin liikuntatunteihin. Samassa selvityksessä kunnan tulee esittää millä tavoin urheiluseurojen ja kunnan välistä yhteistyötä voitaisiin kehittää vanhuspalvelulain hengen mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja millaisia liikunnanohjauspalveluja seniorisetelitoiminta voisi pitää Eurassa sisällään." Aloitteessa esitetyt tavoitteet ovat yhdenmukaisia Euran kunnan strategis ten linjausten kanssa. Mahdollisen seniorisetelin käyttöönottoa selvitet täessä on huomioitava, että kunnallisten ja urheiluseurojen järjestämien liikuntapalvelusten lisäksi kunnassa toimii lukuisia liikunta- ja kuntoutuspalveluita tarjoavia yrityksiä, joiden tasavertaisista toimintaedellytyksistä kun nan on huolehdittava omia päätöksiä tehdessään. On myös korostettava, että jo nykyisinkin Euran kunta tukee merkittävästi liikuntapalveluiden jär jestämistä. Kuntalaisten aktiivinen omatoiminen liikuntaharrastus on kes keisellä sijalla aloitteessakin mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Erityistä huo mio ta tu li si kiin nit tää myös lasten ja nuor ten liikun nal li sen elä mänta van juurrut ta mi seen. Kun nan liikuntatoimen yksi kes kei-

10 EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (16) Kunnanhallitus Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta Perusturvalautakunta nen tehtä vä on pi tää lii kunta pai kat veto voi maisessa kunnossa kaik kina vuodenaikoi na. Aloitteessa esitettyjen asioiden valmistelu edellyttää useamman hallintokunnan yhteistyötä. Valmistelu ja lisätiedot: Kunnanjohtaja Matti Lahtinen, puh Ehdotus Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus antaa aloitteen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan valmis teltavaksi. Valmistelutyö tulee suorittaa yhteistoiminnassa erityisesti perus turvalautakun nan kanssa, esittää myös, että aloitteessa tehdyn esityksen (seniorise telin käyttöönot to) lisäksi lautakunta arvioi laajemminkin kunto- ja terveys liikunnan edistä mistä Euran kunnassa. Päätös Kunnanhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Kuvala Kunnanhallitus on on antanut kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnalle valmisteltavaksi seniorisetelin käyttöönoton Euran kunnassa. Lisäksi kunnanhal litus esittää, että lautakunta arvioi laajemmin kunto- ja terveysliikunnan edistämistä Euran kunnassa. Sekä seniorisetelin käyttöönoton valmistelu että kunto- ja terveysliikunnan edistämistä koskeva kartoitus ovat erittäin laajoja aihekokonaisuuksia. Asia tulee ottaa valmisteluun yhteistyössä perusturvalautakunnan kanssa. Valmistelu- ja lisätiedot: hallinto- ja talouspäällikkö Jouko Koivu nen, puh. (02) Ehdotus Hallinto- ja talouspäällikkö: Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta esittää perusturvalautakunnalle, että se nimeää henkilön (tai henkilöt), joka toimii yhteistyössä kulttuuri- ja va paa-ajan lau ta kuntaa edustavan henkilön (tai henkilöiden) kanssa valmis tel taes sa em. ai he ko ko naisuuksia. Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta nimeää oman tulosalu eensa edusta jan. Päätös Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta nimeää tulosalueen edustajiksi lii kun ta toimenjohtaja Vesa Nuijan ja liikuntasihteeri Pia Maljan.

11 EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (16) Kunnanhallitus Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta Perusturvalautakunta Petu 16 Ehdotus Päätös Valmistelu- ja lisätiedot: perusturvajohtaja Sanna-Tuulia Lehtomä ki, puh Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta nimeää seniorisetelin käyttöönoton valmistelu työ hön työntekijät. Perusturvalautakunta: Perusturvalautakunta päättää nimetä valmiste lutyöhön kehittämisasian tuntija Ritva Seppälän ja perusturvajohtaja San na-tuulia Lehtomäen.

12 EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (16) Perusturvalautakunta Ilmoitusasiat Petu 17 1 Perusturvajohtajan, sosiaalipalvelupäällikön, johtavan sosiaalityöntekijän, sosiaalityöntekijöiden, kotipalveluohjaajan, vanhustyön ohjaajan, vanhainkodin johtajan, toimintakeskuksen johtajan ja vastaavan ohjaajan viranhaltijapäätökset Johtavan lääkärin, johtavan hoitajan sekä vastaanoton että terveyskeskussairaalan osastonhoitajien viranhaltijapäätökset ajalta Perusturvajohtajan ajankohtaiskatsaus Ehdotus Päätös Perusturvajohtaja: Merkitään tiedoksi. Perusturvalautakunta: Merkittiin tiedoksi.

13 EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (16) Perusturvalautakunta Kotisairaalatoiminnan aloittaminen kotihoidon asiakkaille ja palveluasumisyksikön asukkaille Eurassa 1137/ /2014 Petu 18 Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden sekä palvelu- ja vanhainkodissa asu vien ikääntyneiden terveydentilassa tapahtuvat äkilliset muutokset (usein hengitystai virtsatieinfektioista aiheutuvat) johtavat terveyskeskuksen tai erikoissairaanhoidon päivystyksen kautta terveyskeskuksen vuodeosastohoitoon lääkitystä varten. Potilaiden terveydentila ei useinkaan edellytä muuta sairaalatasoista hoitoa, vaan lääkitys voitaisiin toteuttaa koulutetun sairaanhoitajahenkilöstön suorittamana asiakkaan kotona. Näin vältyttäi siin toistuvilta sairaalajaksoilta, jotka tukkeuttavat oman terveyskeskussai raalan potilasvaihdon ja aiheuttavat hoitojaksoja ympäristöterveyskeskuk sissa sekä erikoissairaanhoidossa. Sairaalajakso kestäessään muutamaa päivää pidempään heikentää vanhuksen toimintakykyä kotona jakson jälkeen, mikä seikka on tieteellisissä tutkimuksissa laajasti todettu. Kotona tutussa ympäristössä tapahtuva hoi to on vanhukselle inhimillisempää, kun turvallisuustekijät on huomioitu. Kotisairaalatoiminnassa yleisesti Suomessa noudatettavia periaatteita ovat: Kotisairaala toimii terveyskeskussairaalan yhteydessä ja tarjoaa määräaikaista, akuuttia ympärivuorokautista sairaanhoitoa, joka toteutetaan poti laan kunnon ja hoitomenetelmien salliessa hänen suostumuksellaan koto na, omassa tutussa ympäristössä. Kotisairaalahoito on vaihtoehto osasto hoidolle potilaan niin halutessa. Potilaat ohjautuvat kotisairaalaan päivys tyksestä, terveyskeskuksen vuodeosastolta tai sairaalasta. Hoitoon tul laan lääkärin lähetteellä. Hoitoa antavat sairaanhoitajat kaikkina vuorokau den aikoina ja viikonpäivinä. Hoitokäyntien välillä potilaan tulee selviytyä yksin, omaisten, ja/tai kotihoidon turvin kotonaan. Hoitotilanteen vaatiessa potilas voi siirtyä osastohoitoon. Kotisairaalatoiminnasta voidaan periä maksu jo ko hoitovuorokausimaksuna tai sairaanhoitajan ja lääkärin käynti maksuna. Kotisairaalan palveluihin kuuluvat mm. infektiohoidot, ml suonensisäinen antibioottihoito lyhytaikainen hoito ja tuki päivystyskäyn nin tai sairaalahoidon jäl keen diabeteksen insuliinihoito laskimotukoksen hoito tehostetut haavanhoidot nestehoito, kiireetön punasolusiirto sydämen vajaatoiminnan hoito laboratorioseurannat syöpäpotilaan oireenmukainen hoito kotisaattohoito jatkohoidon suunnittelu yhdessä potilaan ja omaisten kanssa Eurassa vuoden 2013 lopulla aloitettu sairaalasta tuotettava yöpartiotoi minta on nähtävissä kotisairaalatoiminnan ensimmäisenä osana. Vanhus palvelujen rakenteen ja sisällön kehittämisen myötä on tapahtunut palve lun painopisteen siirtymistä päivätoiminnalla ja vuorohoidolla tuettuun koti hoitoon ja toisaalta palveluasumiseen aiemman laitoshoidon sijaan. Koti hoidon onnistumisen ja laitoshoitojaksojen ehkäisemiseksi tarvitaan koti sairaalatyyppisen palvelun

14 EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (16) Perusturvalautakunta kehittämistä ja lisäämistä Eurassa. Ensisijaises ti tarvittavat palvelumuotoina ovat suonensisäiset antibioottihoidot ja päi vystyskäyntien jälkeinen kotiutuksen tukeminen tilanteessa, jossa kotihoi dossa ja palveluasumisessa ei ole työvuorossa sairaanhoitajaa. Tämänhetkisillä kotihoidon ja palveluasumisen sairaanhoidollisilla resurs seilla pystytään turvaamaan kyseinen hoito päiväsaikaan työvuorosuunnit telullisilla toimenpiteillä ja henkilökunnan täydennyskoulutuksella. Lauan tai- ja sunnuntaipäiviin sekä kaikkiin iltoihin klo 21:een saakka tarvitaan ko tihoidon sairaanhoitajien varallaolojärjestelmää. Yöaikaan tarvittavat hoito toimenpiteet suorittaa yöpartio. Tarvittavat toimenpiteet: Kotihoidon, palveluasumisen ja vanhainkodin sairaanhoitajille järjestetään terveyskeskussairaalassa täydennyskoulutus infuusiolääkkeen antamises ta (kuuluu sairaanhoitajan peruskoulutukseen) ja lain vaatima näyttö osaamisesta. Johtava lääkäri Terhi Holmström myöntää tämän jälkeen suonensisäisen lääkehoidon luvat. Palveluasumisen ja vanhainkodin sairaanhoitajien työvuoroihin tehdään mahdollisesti tarvittavat muutokset siten, että yksikössä on aina arkisin päivävuorossa sairaanhoitaja, joka pystyy vastaamaan suonensisäisestä lääkityksestä ja muusta tarvittavasta sairaanhoidollisesti vaativasta toimenpiteestä. Kotihoidon sairaanhoitajien työvuorosuunnitteluun lisätään arki-iltaisin klo ja viikonloppuisin klo 8-21välisenä aikana varallaolo, jolloin he pys tyvät tarvittaessa tukemaan kotiutuksessa sekä suorittamaan tarvittavat hoitotoimenpiteet sekä kotihoidon, palveluasumisen että vanhainkodin asiakkaille. Varallaolosta maksetaan 50 % palkka, toteutuneet työtunnit korvataan muodollisen jaksotyön sääntöjen mukaisesti joko normaaleina tai ylityötunteina riippuen aikahyvityksen käyttämisen mahdollisuudesta. Kotisairaalan maksu: Asiakkaalta perittäväksi kotisairaalan päivämaksuksi esitetään 10,60 eu roa. Alle 18-vuotiaalta maksua ei peritä. Valmistelu- ja lisätiedot: perusturvajohtaja Sanna-Tuulia Lehtomä ki, puh Ehdotus Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta päättää käynnistää kotisairaalatoiminnan kotihoidon asiakkaille ja palveluasumisyksikön asukkaille Eurassa viipymättä sen jälkeen, kun henkilökunnan täydennyskoulutus on saatu toteutettua. Lisäksi lautakunta päättää, että palveluasumisen ja vanhainkodin sairaanhoitajien työvuorosuunnittelu toteutetaan siten, että yksikössä on aina ar kisin päivävuorossa sairaanhoitaja, joka pystyy vastaamaan suonensisäi sestä lääkityksestä ja muusta tarvittavasta sairaanhoidollisesti vaativasta toimenpiteestä. Kotihoidon sairaanhoitajien työvuorosuunnitteluun lisä tään arki-iltaisin klo ja viikonloppuisin klo 8-21välisenä aikana varal laolo, jolloin he pystyvät tarvittaessa tukemaan kotiutuksessa sekä suorit tamaan tarvittavat hoitotoimenpiteet sekä kotihoidon, palveluasumisen että vanhainkodin asiakkaille. Varallaolosta maksetaan 50 % palkka, toteutu neet työtunnit korvataan muodollisen jaksotyön sääntöjen mukaisesti joko nor-

15 EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (16) Perusturvalautakunta maaleina tai ylityötunteina riippuen aikahyvityksen käyttämisen mahdollisuudesta. Asiakkaalta perittäväksi kotisairaalan päivämaksuksi vahvistetaan 10,60 euroa. Alle 18-vuotiaalta maksua ei peritä. Päätös Perusturvalautakunta: Päätösehdotus hyväksyttiin.

16 EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (16) OIKAISUVAATIMUSOHJE Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 13, 14, 15, 16, 17, 18 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei seuraavassa kohdassa oikaisuvaatimusohjeet mainittuihin päätöksiin saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Euran pe rusturvalautakunnalle Pykälät Oikaisuvaatimusviranomainen Euran perusturvalautakunta Käyntiosoite: Sorkkistentie 10 Postiosoite: PL 22, EURA sähköposti: puh fax Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksiantopäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Liitetään pöytäkirjaan

EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1 (21)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1 (21) EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1 (21) Perusturvalautakunta Aika 21.01.2014 klo 15:30-17:30 Paikka Perusturvakeskuksen hallinnon kokoustila (Nykyisissä kunnan työterveyshuollon tiloissa 2. krs) Saapuvilla

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/2015 1 (11)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/2015 1 (11) EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/2015 1 (11) Perusturvalautakunta Aika 14.04.2015 klo 15:30-16:30 Paikka Perusturvakeskuksen hallinnon kokoustila Saapuvilla olleet et Mattila Aimo Kreula Jaakko Paavilainen Hannu

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (21)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (21) EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (21) Perusturvalautakunta Aika 09.12.2014 klo 15:30-18:25 Paikka Perusturvakeskuksen hallinnon kokoustila Saapuvilla olleet jäsenet Hakala Manu jäsen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/2014 1 (24)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/2014 1 (24) EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/2014 1 (24) Kunnanhallitus Aika 22.09.2014 klo 16:00 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen Kuivamäki Maria jäsen Lehtonen Harri puheenjohtaja

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2014 1 (17)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2014 1 (17) EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2014 1 (17) Kunnanhallitus Aika 20.10.2014 klo 16:00 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen esteellinen 181 klo 18.07-18.14 Lehtonen Harri

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 10/2014 1 (14)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 10/2014 1 (14) EURAN KUNTA Pöytäkirja 10/2014 1 (14) Kunnanhallitus Aika 12.05.2014 klo 16:00-17:54 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen Kuivamäki Maria jäsen estynyt 99 Lehtonen

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2013 1 (20)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2013 1 (20) EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2013 1 (20) Kunnanhallitus Aika 21.10.2013 klo 16:00 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen estynyt 238, poistui klo 18.42 244:n aikana Kuivamäki

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 1 (23)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 1 (23) EURAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 1 (23) Kunnanhallitus Aika 02.12.2013 klo 16:00-19:52 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen estynyt 276-277 (klo 16.32-17.32) Kuivamäki

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.08.2015 AIKA 19.08.2015 klo 17:30-19:55 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 111

LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 111 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 111 Perusturvalautakunta 16.10.2013 AIKA 16.10.2013 klo 16:30-18:02 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 77 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (18)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (18) EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (18) Kunnanhallitus Aika 23.06.2014 klo 16:00-18:20 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen Kuivamäki Maria jäsen poistui klo 18.10

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.03.2013 kello 15:00-19:25 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 15 Kokouksen

Lisätiedot

Perusturvaltk 23.04.2008

Perusturvaltk 23.04.2008 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2008 65 Perusturvaltk 23.04.2008 AIKA 23.04.2008 klo 18:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 33 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/2013 1 (25)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/2013 1 (25) EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/2013 1 (25) Valtuusto Aika 16.12.2013 klo 18:00-20:43 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Ansio Teemu Anttila Tarja Arvola Hannu Hakala Manu Heikkilä Hannu Helander-Nieminen

Lisätiedot

Perusturvaltk 30.01.2008

Perusturvaltk 30.01.2008 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 Perusturvaltk 30.01.2008 AIKA 30.01.2008 klo 18:00-20:15 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.05.2015 AIKA 26.05.2015 klo 16:00-18:10 PAIKKA Kaupungintalon 2. kerr. kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 Laillisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/2015 81. Yhtymähallitus. Aika 18.03.2015 klo 18:05-19:50

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/2015 81. Yhtymähallitus. Aika 18.03.2015 klo 18:05-19:50 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/2015 81 Yhtymähallitus Aika 18.03.2015 klo 18:05-19:50 Paikka Moisiokoti, Henriikka sali, Moisiontie 18, Nousiainen Käsitellyt asiat 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Aika 25.03.2015 klo 16:30-17:27 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 6 Kokouksen

Lisätiedot

Heinäveden kunnanvirsto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi

Heinäveden kunnanvirsto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 65 Perusturvalautakunta 11.06.2015 AIKA 11.06.2015 klo 17:00-19:00 PAIKKA Heinäveden kunnanvirsto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Moisiokoti, Henriikkasali, Moisiontie 18, 21270 Nousiainen

Moisiokoti, Henriikkasali, Moisiontie 18, 21270 Nousiainen PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 5/2015 140 Yhtymähallitus Aika 27.05.2015 klo 18:00-19:20 Paikka Moisiokoti, Henriikkasali, Moisiontie 18, 21270 Nousiainen Käsitellyt asiat 78 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

Lahtinen Merja jäsen Lehtinen Harri jäsen Lindeman Sinikka jäsen

Lahtinen Merja jäsen Lehtinen Harri jäsen Lindeman Sinikka jäsen Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2011 1 SoTe -tilaajalautakunta Aika 27.01.2011 klo 14:00-18:35 Paikka Jämsänkoski-sali, Kenraalitntie 12, 2. krs Läsnäolleet Putkonen Aira puheenjohtaja Rantanen Piritta varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1 Perusturvalautakunta Aika 10.06.2014 klo 12:30-18:25 Paikka Perusturvakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET, KOOLLE 3 KUTSUMINEN JA ESITYSLISTOJEN LÄHETTÄMINEN 2 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA VIRANHALTIJOIDEN

Otsikko Sivu 1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET, KOOLLE 3 KUTSUMINEN JA ESITYSLISTOJEN LÄHETTÄMINEN 2 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA VIRANHALTIJOIDEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Perusturvalautakunta 19.02.2014 AIKA 19.02.2014 klo 17:40-19:30 PAIKKA Päiväkeskuksen kokous- ja monitoimitila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 34 ESITTELY SOSIAALITOIMEN TOIMINNASTA JA 69 PALVELUISTA 35 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN

Otsikko Sivu 34 ESITTELY SOSIAALITOIMEN TOIMINNASTA JA 69 PALVELUISTA 35 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 67 Perusturvalautakunta 24.04.2013 AIKA 24.04.2013 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 ESITTELY SOSIAALITOIMEN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot