Korkeudensäätöjärjestelmä Höjdjusteringsanordning Height-adjustment system

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Korkeudensäätöjärjestelmä Höjdjusteringsanordning Height-adjustment system"

Transkriptio

1 Korkeudensäätöjärjestelmä Höjdjusteringsanordning Height-adjustment system KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING OPERATION MANUAL

2 SUOMI TÄMÄ LISÄOHJE ON KALUSTEILLE, JOISSA ON KORKEUDENSÄÄTÖJÄRJESTELMÄ. TUTUSTU HUOLELLA KÄYTTÖOHJEESEEN ENNEN KUIN KÄYTÄT LAITETTA ENSIMMÄISEN KERRAN. SÄILYTÄ KÄYTTÖOHJE MYÖHEMPÄÄ TARVETTA JA MUITA KÄYTTÄJIÄ VARTEN. NOUDATTAMALLA VALMISTAJAN OHJEITA VARMISTAT LAITTEEN MOITTEETTOMAN TOIMINNAN JA PITKÄN KESTOIÄN. SAMALLA SAAT LAITTEESTASI PARHAAN MAHDOLLISEN HYÖDYN JA VÄLTYT TURHILTA HUOLTOKUSTANNUKSILTA. KALUSTEEN KORKEUDENSÄÄTÖ Kalusteen nurkissa on hydrauliset säätöjalat, jotka nostavat tai laskevat kalustetta sopivalle työskentelykorkeudelle. Kalusteen korkeudensäätömekanismi on joko käsikäyttöinen, jolloin kalusteessa on käsikampi, tai sähköhydraulinen, jolloin kalusteessa on korkeudensäätöpainikkeet. 3. Käännä kampi pystysuoraan asentoon kahva ylöspäin. 4. Vedä kampea ulospäin ja taivuta se kotelon sisään. KÄSIKÄYTTÖINEN KORKEUDENSÄÄTÖ Kalusteen työskentelykorkeutta voi säätää välillä mm. SÄHKÖHYDRAULINEN KORKEUDENSÄÄTÖ Kalusteen työskentelykorkeutta voi säätää välillä mm. 1. Kytke korkeussäätöjärjestelmä päälle. Paina termostaatin painiketta, jolloin näytölle syttyy merkkivalo. 1. LASKEE 2. Korkeussäädin on pöydän etureunan alapinnassa. Vedä säädin ulos ja säädä korkeutta nuolipainikkeilla. 2. NOUSEE 1. Käännä kampi ulos kotelostaan. 2. Käännä kampea myötäpäivään, jolloin kaluste nousee. Kaluste nousee Kaluste laskee Käännä kampea vastapäivään, jolloin kaluste laskee. 2

3 HUOM! SÄHKÖHYDRAULINEN KORKEUDENSÄÄTÖ ON TARKOITETTU VAIN KALUSTEEN SÄÄTÄMISEEN. TAUOTON YLÖS-ALAS-AJO LAUKAISEE JÄRJESTELMÄN YLIKUORMITUSSUOJAN JA JÄRJESTELMÄ KYTKEYTYY POIS PÄÄLTÄ. LAITE PALAUTUU AUTOMAATTISESTI KÄYTTÖVALMIUTEEN, KUN KONEISTO ON JÄÄHTYNYT. ESIMERKIKSI, JOS SÄÄTÖÄ KÄYTETÄÄN TAUOTTA YHDEN MINUUTIN AJAN, ON JÄRJESTELMÄN SAATAVA PALAUTUA 20 MINUUTTIA. ylikuormitussuoja ei ole katkaissut järjestelmän toimintoja. Odota, että koneisto jäähtyy, jonka jälkeen laitteisto palautuu automaattisesti käyttövalmiuteen LAITTEEN HÄVITTÄMINEN Käytöstä poistettua laitetta ei saa laittaa kaatopaikkajätteisiin, koska se sisältää SER-jätettä. Laite on hävitettävä jätelain muutoksen mukaisesti SER-jätteenä. TAKUU SUOMI KÄYTÖN JÄLKEEN Ehkäise korkeudensäätöjärjestelmään kohdistuva turha rasitus ja laske pöytä käytön jälkeen ala-asentoon. Valmistus- ja materiaaliviat kattava takuuaika on Suomessa yksi (1) vuosi. Takuun voimassaolo edellyttää, että -tuote on asennettu toimitettujen asennusohjeiden mukaisesti -tuotetta käytetään ainoastaan sille suunniteltuun tarkoitukseen -tuotetta on käytetty ja hoidettu toimitettujen ohjeiden mukaisesti -huoltotyöt on tehnyt valtuutettu huoltoliike -jännitteen vaihtelu ei ole yli ± 10% (ukkonen yms.) Valmistajan myöntämä takuu ei korvaa kuljetusvahinkoja eikä laitteen toiminnan kannalta merkityksettömien vikojen, kuten pintanaarmujen korjaamista. SÄHKÖLIITÄNTÄ Sähköhydraulinen järjestelmä saa virran konekasetin virtapistokkeesta. JOS LAITE EI TOIMI Jos korkeudensäätöjärjestelmä ei käynnisty, tarkista, että virtakytkin on kytketty päälle ja näytöllä palaa merkkivalo virtajohto on kytketty pistorasiaan järjestelmän virtajohto on kytketty konekasettiin pistorasian sulake on ehjä TAKUUAIKAISET HUOLLOT Huolto Huurre Finland Oy nland.fi Vian ilmettyä, ota välittömästi yhteyttä myyjään tai tehtaan valtuuttamaan huoltoliikkeeseen, joka päättää, miten huoltotyö tehdään. Vikailmoituksesta tulee käydä ilmi -tuotteen merkki, malli ja valmistusnumero -vian laatu sekä olosuhteet, joissa se ilmenee -myyjäliikkeen nimi -tilauksen, lähetysluettelon tai ostolaskun numero, joiden avulla takuun voimassaolo voidaan todeta Takuuaikaiset huollot suoritetaan kohtuullisen ajan ku luessa ja normaalina työaikana. Jos huoltoa vaa ditaan saapumaan välittömästi tai nor maalin työajan ulkopuolel la, siitä saattaa ai heutua lisä kustannuksia, jotka tilaa ja on vel vollinen maksamaan huoltoliik keelle. Pitkien juhlapyhien aikana mahdollisesti sattu vista sähkökatkoista tms. aiheutuvien pakastevahinkojen varalle suosit telemme vakuutuksen ottoa. Käyttöön kytkettyjen kylmälaitteiden toimin taa on valvottava vähintään kerran vuorokaudes sa, myös loma-ai koina. 3

4 SVENSKA DENNA TILLÄGGSANVISNING ÄR AVSEDD FÖR KYLBÄNKAR MED HÖJDJUSTERINGSANORDNING. LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER ANORDNINGEN FÖRSTA GÅNGEN. SPARA BRUKSANVISNINGEN FÖR SENARE BRUK OCH FÖR ANDRA ANVÄNDARE. GENOM ATT FÖLJA TILLVERKARENS INSTRUKTIONER SÄKERSTÄLLER DU ATT ANORDNINGEN FUNGERAR KORREKT OCH HÅLLER LÄNGE. SAMTIDIGT FÅR DU STÖRSTA NYTTAN AV DIN KYLBÄNK OCH UNDVIKER ONÖDIGA SERVICEKOSTNADER. JUSTERA BÄNKENS HÖJD I bänkens hörn fi nns justerbara fötter, som på hydraulisk väg höjer eller sänker bänken till en lämplig arbetshöjd. Bänkens höjdjusteringsanordning är antingen manuell, och då fi nns det en handvev på bänken, eller elhydraulisk, varvid bänken har tryckknappar för höjdjustering. 3. Vrid veven till lodrätt läge med handtaget uppåt. 4. Dra veven utåt och fäll in den i facket. MANUELL HÖJDJUSTERING Bänkens arbetshöjd kan justeras inom området mm. DEN ELHYDRAULISKA HÖJDJUSTERINGEN Bänkens arbetshöjd kan justeras inom området mm. 1. Tillkoppla höjdjusteringsanordningen. Tryck på termostatknappen, en signallampa tänds. 1. SÄNKA 2. Knappsatsen för höjdjustering är placerad under bordets framkant. Dra ut knappsatsen och justera höjden med pilknapparna. 2. HÖJA 1. Fäll ut veven ur sitt fack. 2. Vrid veven medurs, och då höjs bänken. Vrid veven moturs, och då sänks bänken. Bänken höjs Bänken sänks 2

5 OBS! DEN ELHYDRAULISKA HÖJDJUSTERINGEN ÄR ENDAST AVSEDD FÖR JUSTERING AV KYLBÄNKEN. OAVBRUTEN UPP-NED-KÖRNING LÖSER UT SYSTE- METS ÖVERBELASTNINGSSKYDD OCH SYSTEMET STÄNGS AV. SYSTEMET BLIR DRIFTKLART PÅ NYTT NÄR DRIVMOTORN HAR SVALNAT. TILL EXEMPEL MÅSTE MAN EFTER OAVBRUTEN ANVÄNDNING I EN MINUT LÅTA ANORD- NINGEN ÅTERHÄMTA SIG I 20 MINUTER. överbelastningsskyddet har inte stängt av systemets funktioner. Vänta tills drivmaskineriet svalnar och blir automatiskt driftklart på nytt. SKROTNING AV PRODUKTEN Produkt som inte mera skall brukas får inte lämnas bland vanliga sopor för den innehåller WEEE-avfall. Produkten måste skrotas som WEEE-avfall enligt gällande regler för dessa avfall. GARANTI SVENSKA EFTER ANVÄNDNING Eliminera onödig belastning på höjdjusteringsanordningen genom att efter användning sänka bänken till sitt nedre läge. ELANSLUTNING Den elhydrauliska anordningen får sin ström från ett stickuttag på aggregatstativet. Kontrollera garantitiden hos din återförsäljare. Garantin omfattar inte fel som förorsakats av -transport -användarens oaktsamhet eller överbelastning -köparens/användarens underlåtande att följa bruksanvisning, genomföra underhåll eller service -växlingar i spänningen (får vara högst ± 10%) på grund av åskväder m.m. -reparationer eller förändringar i konstruktionen som utförts av annan än av tillverkaren godkänt serviceföretag. Garantin täcker inte heller -obetydliga fel såsom reparation av ytrispor och som inte inverkar på skåpets funktion. Garantireparationer utförs efter rimlig tid och under normal arbetstid. Om du vill att reparationen skall utföras genast eller efter normal arbetstid, kan detta orsaka tilläggskostnader, som beställaren är skyldig att erlägga serviceföretag. Vi rekommenderar att du tecknar en försäkring för eventuella elavbrott som kan uppstå under långhelger och som kan ge upphov till frysskador. Funktionen hos anslutna kylaggregat skall kontrolleras åtminstone en gång i dygnet, även under semestertider. OM ANORDNINGEN INTE FUNGERAR Om höjdjusteringsanordningen inte kan tillkopplas, kontrollera att strömbrytaren är tillkopplad och att signallampan är tänd. att nätkabeln är kopplad till vägguttaget att systemets elkabel är kopplad till aggregatstativet att vägguttagets säkring är hel UNDERHÅLL UNDER GARANTITIDEN Om garanti åberopas under garantitiden: Porkka Scandinavia AB i Sverige, tel Vid beställning av en garantireparation MÅSTE FÖLJANDE GARANTIINFORMATION FÖR ANLÄGGNINGEN ANGES: -tillverknings-/serienummer, typ av produkt. -när garanti åberopas skall detta styrkas med t.ex. faktura från din återförsäljaren eller liknande. 3

6 ENGLISH THESE ARE ADDITIONAL INSTRUCTIONS FOR COUNTERS WITH A HEIGHT-ADJUSTMENT SYSTEM. PLEASE READ THE OPERATION MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE EQUIPMENT FOR THE FIRST TIME. KEEP THE OPERATION MANUAL FOR FUTURE REFERENCE AND FOR OTHER USERS. FOLLOWING THE MANUFACTURER S INSTRUCTIONS WILL ENSURE PROPER FUNCTIONING OF THE EQUIPMENT AND A LONG OPERATING LIFE. THIS WAY YOU WILL GET THE MOST OUT OF YOUR EQUIPMENT AND AVOID UNNECESSARY SERVICE COSTS COUNTER HEIGHT ADJUSTMENT The hydraulic adjustment legs at the corners of the counter raise or lower the counter to a suitable working height. The height-adjustment system is either manual with a hand crank or electro-hydraulic with height-adjustment buttons. 3. Turn the crank to the upright position with the handle pointing upwards. 4. Pull the crank outwards and push it into the housing. MANUAL HEIGHT ADJUSTMENT The height range of the counter is mm. ELECTRO-HYDRAULIC HEIGHT ADJUSTMENT The height range of the counter is mm. 1. Turn the height-adjustment system on. Push the thermostat button. The indicator light will illuminate. 1. DOWN The height adjuster is on the front edge of the counter, under the table surface. Pull the adjuster out, and adjust the height with the arrow buttons. UP 1. Lift the crank out of its housing. 2. Turn the crank clockwise to raise the counter. Turn the crank anti-clockwise to lower the counter. Counter up Counter down 2

7 PLEASE NOTE! THE ELECTRO-HYDRAULIC HEIGHT ADJUSTMENT IS DESIGNED ONLY FOR ADJUSTMENT OF THE COUNTER. CONTINUOUS RAISING AND LOWERING WILL TRIGGER THE OVERLOAD CIRCUIT BREAKER, AND THE SYSTEM WILL SWITCH OFF. THE SYSTEM WILL AUTOMATICALLY RETURN TO NORMAL OPERATION MODE ONCE THE MACHINE HAS COOLED DOWN. FOR EXAMPLE, IF THE COUNTER IS ADJUSTED CONTINUOUSLY FOR 1 MINUTE, THE SYSTEM WILL NEED 20 MINUTES TO RECOVER. the overload circuit breaker has not disconnected the height-adjustment system functions. Wait for the machine to cool off. The system will automatically return to normal operation mode. DISPOSAL OF THE EQUIPMENT Once the equipment becomes redundant it may not be disposed of with normal waste because the equipment is governed by the WEEE directive. It has to be disposed of following the WEEE act which became effective on August 13th GUARANTEE ENGLISH AFTER USE To prevent unnecessary strain on the height-adjustment system, lower the counter after use to the lowest position. ELECTRICAL CONNECTION The electro-hydraulic system is powered by the cooling unit s power socket. Check the guarantee period at your merchandiser. The guarantee does not cover faults caused by -transportation -overloading or users negligence -negligence due to not reading manuals, proper care and maintenance -changes in current (max ± 10% allowed) caused for example by lightning etc. -modifi cations or repairs performed by an unauthorized service agent -use of parts not supplied and approved by the manufacturer The guarantee does not cover: -incidental scratches/marks or other minor faults caused when unpacking or during installation that does not effect operation or performance of the equipment. THE MANUFACTURER OR HIS SELLING AGENT IS NOT AT ANY TIME, OR UNDER ANY CIRCUMSTANCES LIABLE FOR FOOD LOSS HOWSOEVER IT OCCURS. THE OWNER /USER SHOULD ENSURE THE CONTENTS ARE INSURED AT ALL TIMES. ALL GOOD ARE SUPPLIED UNDER OUR TERMS AND CONDITIONS OF SALE A COPY OF WHICH MAY BE OBTAINED UPON REQUEST. IF THE SYSTEM DOES NOT FUNCTION If the height-adjustment system does not start, check that the main switch is turned on and the indicator light is illuminated on the display (indicator light ) the power cable is plugged into a socket the power cable of the system is connected to the cooling unit the fuse of the socket has not blown 3

8 Porkka Finland Oy on kansainvälisesti tunnettu kylmälaitevalmistaja. Merkittävimmät asiakkaat ovat ammattikeittiöitä, ravintoloita, hotelleja, teollisuuslaitoksia, sairaaloita, laboratorioita ja vähittäiskauppoja eri puolilla Eurooppaa. Yrityksen päämarkkinat ovat kotimaan ohella Skandinavia, Englanti, Saksa, Sveitsi, Hollanti, Belgia, Venäjä sekä Baltia. Liikevaihdosta 80 % kertyy ulkomaisesta liiketoiminnasta ja viennistä. Joustavaa kehitystä tukevat lukuisat ulkomailla sijaitsevat tytäryhtiöt ja edustajat. Porkka Finland Oy:n menestys perustuu vuosikymmenten kokemukseen, asiakaslähtöiseen suunnitteluun ja jatkuvaan tuotekehitykseen. Uusia tuotteita lanseerataan vuosittain. Porkka Finland Oy kuuluu Huurre Group -konserniin. Porkka- ja Huurre-tuotteet edustavat aina luotettavaa laatua. Porkka Finland Oy is an internationally recognised designer and manufacturer of refrigeration equipment. Major clients include commercial kitchens, restaurants, fast food outlets, hotels, industrial canteens, hospitals, laboratories and retailers throughout Europe. Our main markets outside of Finland include Scandinavia, United Kingdom, Germany, Switzerland, Holland, Belgium, Russia and the Baltic regions. 80% of the companies turnover is derived from foreign transactions and exports. Ongoing and adaptive development by numerous foreign subsidiaries and representatives ensures our continued success. Porkka s continued success is based on decades of experience, customer focused design and continuous product development. New innovative products are launched each year. Porkka Finland Oy is part of the Huurre Group. Porkka and Huurre brands are well known for their quality and reliability. Porkka Finland Oy Soisalmentie 3 FI Hollola, Finland Tel Fax Sisältää Kioton pöytäkirjan soveltamisalaan kuuluvia fl uorattuja kasvihuonekaasuja. Kylmäaine ja täyttömäärä on ilmoitettu laitteen arvokilvessä. Ilmatiiviisti suljettu. Contains fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto Protocol. Refrigerant and charge size can be found on the name plate. Hermetically sealed equipment. R404A GWP=3800 R134a GWP=1300 R290 GWP=3 Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään All rights reserved Porkka Finland Oy

AMMATTIMAISEEN JUOMATARJOILUUN

AMMATTIMAISEEN JUOMATARJOILUUN AMMATTIMAISEEN JUOMATARJOILUUN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING INSTALLATION AND OPERATION MANUAL 2011 11 www.novobox.fi SUOMI Novocold 10 Novocold 10 on pienin annostelija, joka

Lisätiedot

Hot Line ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING

Hot Line ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING Hot Line ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING 0 SUOMI TÄMÄ OHJE ON HOT LINE LÄMPÖSÄILYTYSKALUSTEILLE HL-NT, HL-HT,

Lisätiedot

MR, MF, MRF 2/2 Marine Cabinets

MR, MF, MRF 2/2 Marine Cabinets Asennus- ja käyttöohjeet Installations- och bruksanvisning Installation and operation manual Installasjons- og bruksanvisning MR, MF, MRF 2/2 Marine Cabinets Rev. 201306 SUOMI TÄMÄ OHJE ON MARINE KAAPEILLE

Lisätiedot

Cold Line, Bar 550. Hotel Restaurant & Catering

Cold Line, Bar 550. Hotel Restaurant & Catering Hotel Restaurant & Catering Cold Line, Bar 550 Installation and operation manual Asennus- ja käyttöohjeet Installations- och bruksanvisning Installasjons- og bruksanvisning Rev. 201410 THESE INSTRUCTIONS

Lisätiedot

Inventus. Hotel Restaurant & Catering. Commercial refrigerators and freezers

Inventus. Hotel Restaurant & Catering. Commercial refrigerators and freezers Hotel Restaurant & Catering Inventus Commercial refrigerators and freezers Asennus- ja käyttöohjeet Installations- och bruksanvisning Installasjons- og bruksanvisning Rev. 201403 Sisällysluettelo Käyttötarkoitus

Lisätiedot

ILMASTOINTI/LÄMMITYSLAITE LUFTKONDITIONERING/ UPPVÄRMNING AIR CONDITIONER/HEATER

ILMASTOINTI/LÄMMITYSLAITE LUFTKONDITIONERING/ UPPVÄRMNING AIR CONDITIONER/HEATER Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten och

Lisätiedot

Separett. Separett FREEZE. Modell 2000. www.separett.com SWE FIN ENG. Art nr 11267-01

Separett. Separett FREEZE. Modell 2000. www.separett.com SWE FIN ENG. Art nr 11267-01 SWE Separett FREEZE Modell 2000 Separett www.separett.com Art nr 11267-01 SWE TEKNISKA DATA Modell 2000 Detta medföljer produkten TEKNISET TIEDOT Mallit 2000 Tuotteen mukana toimitettavat osat TECHNICAL

Lisätiedot

INDUKTIOLIESI / INDUKTIOWOKKI INDUKTIONSSPIS / INDUKTIONSWOK INDUCTION COOKERS

INDUKTIOLIESI / INDUKTIOWOKKI INDUKTIONSSPIS / INDUKTIONSWOK INDUCTION COOKERS INDUKTIOLIESI / INDUKTIOWOKKI INDUKTIONSSPIS / INDUKTIONSWOK INDUCTION COOKERS Eco Kitchen Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä materiaalista Installations- och användarmanual Översättning

Lisätiedot

Attract TREADMILL HMT-1030

Attract TREADMILL HMT-1030 Attract TREADMILL HMT-030 IMPORTANT! Read the entire manual carefully before assembly and use. Förord Tack för att du väljer Attract! Attract s motionsband har genomgått omfattande tester och är bekräftat

Lisätiedot

SBM 42. G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning...

SBM 42. G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning... SBM 42 G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning... (25 35) Electromagnetic Compatibility Information...(36 41)

Lisätiedot

Avfuktare. Kosteudenpoistaja. Dehumidifier

Avfuktare. Kosteudenpoistaja. Dehumidifier Modell / Malli / Model: MFD20-5220R2 99 870 12 SE BRUKSANVISNING Avfuktare FI KÄYTTÖOHJEET Kosteudenpoistaja EN INSTRUCTION MANUAL Dehumidifier 2 Innehåll / Sisältö / Contents SE...sida 4-16 FI...sivu

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE KÄSISIRKKELI 1500W / 185MM / 63MM HANDCIRKEL 1500W / 185MM / 63MM CIRCULAR SAW 1500W / 185MM / 63MM DAX0120 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa!

Lisätiedot

Cable sender CS185. Transmitter VT30CT and Reciver VR50E 5 in 1 remote UR81SCT. User guide Användarmanual Manuaali. Modell/Malli: CS185 Art: 38.

Cable sender CS185. Transmitter VT30CT and Reciver VR50E 5 in 1 remote UR81SCT. User guide Användarmanual Manuaali. Modell/Malli: CS185 Art: 38. Cable sender CS185 Transmitter VT30CT and Reciver VR50E 5 in 1 remote UR81SCT UK SE FI User guide Användarmanual Manuaali Modell/Malli: CS185 Art: 38.1655 ENGLISH Thank you very much! You have acquired

Lisätiedot

ERGO-DigiStick MADE IN FINLAND

ERGO-DigiStick MADE IN FINLAND ERGO-DigiStick MADE IN FINLAND Käyttöohje Bruksanvisning User Guide Käyttöohje sivu 3 ERGO-DigiStick on digitaalinen ohjauskahva sisäänrakennetulla elektroniikalla hydrauliventtiilien ohjaukseen. Käyttökohteena:

Lisätiedot

WET AND DRY CLEANER PNTS 1500 A1

WET AND DRY CLEANER PNTS 1500 A1 WET AND DRY CLEANER PNTS 1500 A1 WET AND DRY CLEANER Translation of original operation manual MÄRKÄ- JA KUIVAIMURI Alkuperäisen käyttöohjeen käännös VÅT- OCH TORRSUG Översättning av bruksanvisning i original

Lisätiedot

Batteriladdare 12V 8A. Akkulaturi 12V 8A. Smart Charger 12V 8A

Batteriladdare 12V 8A. Akkulaturi 12V 8A. Smart Charger 12V 8A Modell / Malli / Model: PSD008 52 006 11 SE BRUKSANVISNING Batteriladdare 12V 8A FI KÄYTTÖOHJEET Akkulaturi 12V 8A EN INSTRUCTION MANUAL Smart Charger 12V 8A Innehåll / Sisältö / Contents SE...sida 3-10

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE KOMPRESSORI 2,5hp / 24ltr. KOMPRESSOR 2,5hp / 24 l COMPRESSOR 2,5hp / 24 l DAJ0021 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs och sätt

Lisätiedot

Modell / Malli / Model: P70B17P-DF 90 933 80-81. Ole ystävällinen ja lue huolellisesti käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa, ja säilytä se.

Modell / Malli / Model: P70B17P-DF 90 933 80-81. Ole ystävällinen ja lue huolellisesti käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa, ja säilytä se. Modell / Malli / Model: P70B17P-DF 90 933 80-81 SE Bruksanvisning Mikrovågsugn Var vänlig läs igenom bruksanvisningen noggrant innan användning och behåll den för framtida bruk. FI KäytTöohje Mikroaaltouuni

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA HANDBOK MANUAL

KÄYTTÖOHJEKIRJA HANDBOK MANUAL thermox TB 55 /110 KÄYTTÖOHJEKIRJA HANDBOK MANUAL (09/07) Myynti: Försäljning: Sales: doka finland oy Selintie 542 FIN-03320 SELKI FINLAND puh. +358-9-224 2640 Fax. +358-9-224 26420 SISÄLLYS FIN 0 Johdanto

Lisätiedot

Sisältö Turvallisuusohjeita

Sisältö Turvallisuusohjeita Classic 2.0-4.3 Sisältö Turvallisuusohjeita 1. Turvallisuusohjeita 2. Ominaisuudet ja myyntipakkauksen sisältö 3. Laitteen esittely 4. Akun lataaminen sekä laitteen käynnistys ja sammutus 5. Navigointi

Lisätiedot

Remote Control System

Remote Control System 604398.ai 1 3.11.2011 13:38:19 Remote Control System fi en sv no Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Installation, operation and service instructions Installerings-, drift- och underhållsanvisningar Installerings-,

Lisätiedot

Timer (max. 23:59:00)... - 50 - Memory feature... - 14 - Heart rate measurement... - 12 - Warning light... - 13 - Timer... - 53 -

Timer (max. 23:59:00)... - 50 - Memory feature... - 14 - Heart rate measurement... - 12 - Warning light... - 13 - Timer... - 53 - 1-LD3141 Edition 1... - 1 - Preliminary note... - 1 - Important safety information... - 1 - Features... - 3 - Scope of delivery... - 4 - Chest belt... - 4 - Setup... - 6 - Important notes on the operation

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HANDBOK USER S MANUAL (1/12) ELKOMAT 6-9 - 18

KÄYTTÖOHJEET HANDBOK USER S MANUAL (1/12) ELKOMAT 6-9 - 18 KÄYTTÖOHJEET HANDBOK USER S MANUAL (1/12) ELKOMAT 6-9 - 18 SIIRRETTÄVÄT SÄHKÖKÄYTTÖISET LÄMPÖPUHALTIMET FLYTTBARA ELVÄRMEFLÄKTAR PORTABLE ELECTRIC FAN HEATERS!!! TÄRKEÄÄ!!! TUTUSTU TARKOIN NÄIHIN OHJEISIIN

Lisätiedot

A 2608 (B, M) INSTRUKTIONER och RESERVDELSLISTA BÄNK- och PELARBORRMASKIN. INSTRUKTIONER og RESERVEDELSLISTE BENK- og SØYLEBOREMASKIN

A 2608 (B, M) INSTRUKTIONER och RESERVDELSLISTA BÄNK- och PELARBORRMASKIN. INSTRUKTIONER og RESERVEDELSLISTE BENK- og SØYLEBOREMASKIN SE NO FI GB INSTRUKTIONER och RESERVDELSLISTA BÄNK- och PELARBORRMASKIN INSTRUKTIONER og RESERVEDELSLISTE BENK- og SØYLEBOREMASKIN KÄYTTÖOHJEET ja VARAOSALUETTELO PENKKIÄ- ja PYLVÄSPORAKONE INSTRUCTIONS

Lisätiedot

EUX2245AOX EN FREEZER USER MANUAL 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 32

EUX2245AOX EN FREEZER USER MANUAL 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 32 EUX2245AOX EN FREEZER USER MANUAL 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 32 2 CONTENTS 1. SAFETY INFORMATION... 3 2. SAFETY INSTRUCTIONS...4 3. OPERATION... 5 4. DAILY USE... 7 5. HINTS

Lisätiedot

FHA 1100 A1. Talousvesipumppu. Domestic Water Pump. Tappvattenautomat. Vandautomat. Hauswasserautomat. Translation of original operation manual

FHA 1100 A1. Talousvesipumppu. Domestic Water Pump. Tappvattenautomat. Vandautomat. Hauswasserautomat. Translation of original operation manual FHA 1100 A1 Domestic Water Pump Translation of original operation manual Talousvesipumppu Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Tappvattenautomat Översättning av bruksanvisning i original Vandautomat Oversættelse

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTION MANUAL

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTION MANUAL KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTION MANUAL KLAPISIRKKELI VEDKAP LOG CUTTING SAW DAN0818 Lue ohjeet ja turvatoimenpiteet ennen tämän tuotteen käyttöä. Säilytä tätä käyttöohjetta mahdollista tulevaa tarvetta

Lisätiedot

Wi Fi PISTORASIA SWS-A1

Wi Fi PISTORASIA SWS-A1 Wi Fi PISTORASIA SWS-A1 FI Wi Fi PISTORASIA SWS-A1 Toiminta ja turvallisuusmerkinnät GB Wifi Socket SWS-A1 Operation and Safety Notes IAN 103043 FI FI Ennen ohjeen lukemista taivuta kuvasivu auki ja tutustu

Lisätiedot

INVERTER SPLIT-TYPE ROOM AIR CONDITIONER

INVERTER SPLIT-TYPE ROOM AIR CONDITIONER Before using your air conditioner, please read this manual carefully and keep it for future reference. INVERTER SPLIT-TYPE ROOM AIR CONDITIONER The design and specifications are subject to change without

Lisätiedot

Avståndsmätare Laser. Digital Laser Measure

Avståndsmätare Laser. Digital Laser Measure NLT60 99 160 76 SE BRUKSANVISNING Avståndsmätare Laser FI KÄYTTÖOHJEET Laseretäisyysmittalaite EN INSTRUCTION MANUAL Digital Laser Measure Innehåll / Sisältö / Contents SE...sida 04-12 FI...sivu 13-21

Lisätiedot