SALON KAUPUNKI. Muurlan keskusta. Kaukolantien kevytväylä. Asemakaavan muutos. Salon kaupunki Kaupunkisuunnittelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SALON KAUPUNKI. Muurlan keskusta. Kaukolantien kevytväylä. Asemakaavan muutos. Salon kaupunki Kaupunkisuunnittelu"

Transkriptio

1 SALON KAUPUNKI Muurlan keskusta Kaukolantien kevytväylä Asemakaavan muutos Salon kaupunki Kaupunkisuunnittelu

2 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 11 Tunnistetiedot Kunta: Alue: Suunnitelma: Korttelit: Kaavan nimi: Salon kaupunki Muurlan keskusta Asemakaavan muutos 75 (osa) Kaukolantien kevytväylä Asemakaavan muutos koskee: Asemakaavan muutos koskee ns Muurlan keskustan Jokivarren asemakaavan korttelia 75 (osa), joka on hyväksytty Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 75 (osa) sekä liikennealuetta Asemakaavassa esitetään ohjeellinen tonttijako eikä alueelle laadita sitovaa tonttijakoa Selostus koskee asemakaavakarttaa, joka on päivätty Kaavanlaatija: Kaavan käsittely: Salon kaupungin kaupunkisuunnittelu Kaavoitusinsinööri Timo Alhoke Kaupunkisuunnittelulautakunta: Kaupunginhallitus: Kaava-alueen sijainti Kaava-alue sijaitsee Muurlan keskustassa Muurlantien ja Kaukolantien risteyksessä Kaava-alueen sijainti on esitetty alla olevassa kartassa

3 3 13 Kaavan nimi ja tarkoitus Asemakaavan muutos koskee Muurlan keskustan korttelia 75, josta osa otetaan kaavalla yleisen tien alueeksi Muutokselle on annettu kaavanimi Kaukolantien kevytväylä, koska tarve kaavan muutoksen syntyi Kaukolantien varteen suunnitellun kevyen liikenteen väylän johdosta Muutoksen tarkoituksena on lisäksi osoittaa ns kirjastotontille monipuolisempi käyttötarkoitus kuin nykyinen yleisen rakennuksen rakentaminen 14 Selostuksen sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 2 11 Tunnistetiedot 2 12 Kaava-alueen sijainti 2 13 Kaavan nimi ja tarkoitus 3 14 Selostuksen sisällysluettelo 3 15 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 3 2 TIIVISTELMÄ 4 3 LÄHTÖKOHDAT 5 31 Selvitys suunnittelualueen oloista 5 32 Suunnittelutilanne 5 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 6 41 Asemakaavan suunnittelun tarve 6 42 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 6 43 Osallistuminen ja yhteistyö 6 44 Asemakaavan tavoitteet 6 45 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 7 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 8 51 Kaavan rakenne 8 53 Aluevaraukset 8 54 Kaavan vaikutukset 8 56 Kaavamerkinnät ja -määräykset 8 57 Nimistö 8 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 9 61 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 9 62 Toteuttaminen ja ajoitus 9 15 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 1 Kunnanhallituksen laatimispäätös 2 Tiesuunnitelma kevyen liikenteen väylän rakentamisesta 3 Maanomistuskartta (kaupunki/valtio) 4 Valmisteluvaiheen kuulemisen tiedote 5 Poistuva asemakaava 6 Asemakaavan karttaosa 7 Asemakaavan merkinnät ja -määräykset 8 Tilastotiedot Varsinainen asemakaavakartta liitetään erillisenä karttana selostuksen loppuun Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asemakaavan erillinen liiteasiakirja

4 4 2 TIIVISTELMÄ Muutos tehdään kaupungin omasta aloitteesta Kaavassa on laajennettu Kaukolantien ja Muurlantien risteyksen tiealuetta siten, että suunniteltu kevyen liikenteen väylä saadaan sijoitettua kokonaisuudessaan tiealueelle Tämä merkitsee käytännössä sitä, että kirjastotontista lohkaistaan pieni pala tiealueeksi Samalla muutetaan ns kirjastotontin käyttötarkoitusta monikäyttöisemmäksi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laadittiin huhtikuun alussa 2015 ja se lähetettiin tiedoksi yhdessä kaavaluonnoksen kanssa osallisille Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen asemakaavakartta ja selostus viimeisteltiin ehdotukseksi toukokuussa 2015 Muutosta on valmisteltu vaikutuksiltaan vähäisenä asemakaavana ja kaavaehdotus asetetaan nähtäville 14 päiväksi Asemakaava-asiaan liittyvä kevyen liikenteen väylä aiotaan rakentaa vuoden 2015 aikana

5 5 3 LÄHTÖKOHDAT 31 Selvitys suunnittelualueen oloista Kaava-alue on asemakaavoitettua, yleisen rakennuksen korttelialuetta, jolla sijaitsee Muurlan kirjasto Pääosa korttelialueesta on kaupungin omistuksessa, mutta Muurlantien puolella siihen kuuluu myös valtion omistamaa, entistä tiealuetta, joka on ollut tarkoitus liittää kaupungin omistamaan rakennuspaikkaan Alue rajoittuu yleisiin teihin Muurlantie ja Kaukolantie (tienumerot 1861 ja 1863) Maanomistus on esitetty liitteessä 3 32 Suunnittelutilanne 321 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava Alueen maakuntakaava on vahvistettu Maakuntakaavassa alue on varattu taajamatoimintojen alueeksi Yleiskaava Alueella ei ole voimassa olevaa oikeusvaikutteista yleiskaavaa Muurlan keskustan - ei oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa, kaava-alue kuuluu pientalovaltaiseen alueeseen Asemakaava Alueen nykyinen asemakaava on hyväksytty Poistuva asemakaava on esitetty liitteessä 5

6 6 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 41 Asemakaavan suunnittelun tarve Kaavan muutos on lähtenyt liikkeelle kaupungin aloitteesta suunnitellun kevyen liikenteen väylän sijoittamiseksi kokonaisuudessaan tiealueelle 42 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kaavoituksen käynnistäminen on käsitelty Salon kaupunkisuunnittelulautakunnassa ja kaupunginhallituksessa Asiasta on neuvoteltu myös Varsinais-Suomen ELY -keskuksen liikenne ja infrastruktuuri vastuualueen edustajien kanssa Salon kaupunki on samanaikaisesti käynnistänyt kevyen liikenteen väylää koskevan tiesuunnitelman laatimisen 43 Osallistuminen ja yhteistyö Kaavan osallisiksi on tässä kaavassa katsottu: ELY -liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue kaupungin yhdyskuntatekniset palvelut Viereisten kiinteistöjen maanomistajat Salon seurakunta Osallisille on tiedotettu kaavoituksen aloittamisesta kirjeitse valmisteluvaiheen kuulemisen yhteydessä maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) 304 mukaisesti Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on toimitettu osallisille samassa yhteydessä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on erillisenä liitteenä, jota ei ole liitetty tähän selostukseen Myös V-S ELY -keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat vastuualuetta on informoitu kaavan aloituksesta valmisteluvaiheen aikana Kaavaehdotuksesta pyydettiin ainoastaan Varsinais-Suomen ELY:n liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen lausunto, joka on hanketta puoltava Kaupunginhallituksen hyväksyttyä kaavaehdotuksen, se asetetaan nähtäville 14 päiväksi Asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä Asemakaavan tavoitteet Kaavanmuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa kevyen liikenteen väylän rakentaminen Kaukolantien varteen ja sen Muurlantien risteysalueelle Lisäksi ns kirjastotontille halutaan monipuolisempi käyttötarkoitus kuin nykyinen yleisen rakennuksen alue Vahvistetun kaavan perusrakenteeseen ei ole tarkoitus tehdä muutoksia Yleisenä tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen

7 45 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 7 Asemakaavoituksessa ei ollut tarpeen tutkia eri vaihtoehtoja Rakennuspaikan käyttötarkoituksen muutoksella tavoitellaan vastaisen varalle monipuolisempia käyttömahdollisuuksia suhteessa nykyiseen kaavaan, joka sallii vain ns yleistä rakentamista Valmisteluvaiheen kuulemisen aikana osalliset eivät esittäneet mielipiteitä kaavaluonnoksesta 452 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset Kaupunginhallitus päätti kaupunkisuunnittelulautakunnan aloitteesta kaavanmuutoksen laadinnasta Kaavaluonnos valmistui Valmisteluvaiheen kuuleminen suoritettiin kirjeitse välisenä aikana Kaavaehdotus selostuksineen valmistui ja kaupunginhallitus päätti sen asettamisesta nähtäville Asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä

8 8 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 51 Kaavan rakenne Asemakaavan sisäinen rakenne pysyy muutoksessa ennallaan 511 Mitoitus Asemakaava käsittää ainoastaan kaavanmuutosta ja sillä muodostuu vain yksi rakennuspaikka Lisäksi pieni alue entistä korttelialuetta muutetaan yleisen tien alueeksi Korttelialueen tehokkuus on e=035 eli noin 880 k-m2, mikä mahdollistaa huomattavan lisärakentamismahdollisuuden 53 Aluevaraukset 531 Korttelialueet Asemakaavan karttaosa on liitteenä nro 6 Varsinainen asemakaava määräyksineen esitetään erillisenä asemakaavakarttana Kaava käsittää osan Muurlan keskustan korttelia nro 75 Korttelialue varataan asuin-, liike- ja toimistorakennusten alueeksi, jolle voidaan myös osoittaa julkisia palveluja 54 Kaavan vaikutukset Kaavalla mahdollistetaan kevyen liikenteen väylän sijoittaminen Kaukolantien ja Muurlantien varteen ja risteysalueelle Lisäksi monipuolistetaan Muurlan ns kirjastotontin käyttömahdollisuuksia Muita merkittäviä vaikutuksia kaavalla ei ole 56 Kaavamerkinnät ja -määräykset Kaavanmerkinnät ja -määräykset on esitetty liitteessä nro 7 57 Nimistö Nimistöön ei tule muutoksia

9 9 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 61 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Kevyen liikenteen väylän alustava tiesuunnitelma on liitteenä 2 62 Toteuttaminen ja ajoitus Kevyen liikenteen väylä on tarkoitus rakentaa vuoden 2015 aikana Rakennuspaikan uudis- tai lisärakentamisesta ei ole suunnitelmia Salossa , täydennetty Timo Alhoke Kaavoitusinsinööri

10 SALON KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunginhallitus Asemakaavan muutos, Kaukolantien kevytväylä 565/100203/2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta Valmistelija: kaavoitusinsinööri Timo Alhoke, Tänä vuonna toteutettavaksi tarkoitetun Muurlan Kaukolantien ke vyt lii kenne väy län tiesuunnitelman laadinnan yhteydessä kävi ilmi, että ase ma kaavan mukaista yleisen tien tiealuetta on vähäisessä määrin laajennettava ELY -keskuksen kanta on ollut, että huolimatta siitä, että väylän ra ken tami seen tarkoitetut alueet ovat jo joko tieviranomaisen tai kaupungin omistuk ses sa, tiesuunnitelmaa ei voida hyväksyä voimassa olevan asemakaavan vas tai ses ti Tämä tarkoittaa sitä, että vajaan sadan neliön osa-alue yleisen ra ken nuk sen korttelia tulee muuttaa yleisen tien alueeksi Yleisen rakennuksen korttelissa sijaitsee tällä hetkellä Muurlan kirjasto Sa mas sa yhteydessä on ajateltu, että kaupungin omistuksessa olevan raken nus pai kan käyttötarkoitusta voidaan muuttaa siten, että sitä voidaan käyt tää muuhunkin tarkoitukseen kuin julkisille palveluille Ajatuksena on ol lut muuttaa korttelin osa asuin-, liike- ja toimistorakennusten kort te li alueek si, johon voidaan sijoittaa myös julkisia palveluja Toteutuksen yhteydessä kirjaston parkkipaikkana oleva, nykyisellään tie viran omai sen omistuksessa oleva, rakennuspaikan osa tulee tietoimituksen yh tey des sä liitettäväksi kaupungin tonttiin Alueesta on laadittu kaavaluonnos, joka osoittaa alueen sijainnin Kau kolan tien ja Muurlantien risteyksessä Luonnos ja kevytliikenneväylää kos keva alustava tiesuunnitelma ovat esityslistan liitteenä Esityslistan liitteenä on myös aluetta koskeva ajantasakaava Valmisteluvaiheen kuu le mi nen toteutetaan oheisen kaavaluonnoksen ja laaditun alustavan tie suun ni tel man kanssa Kaupungin käytännön mukaan asemakaavan muutoksen käyn nis tä mi sestä päättää kaupunginhallitus ja luonnoksesta kau pun ki suun nit te lu lau takun ta Kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen kaavoitus käynnistyy vi ralli ses ti kuulutuksella ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisella Kaa van muutos valmistellaan ns vaikutuksiltaan vähäisenä asemakaavana, mi kä tarkoittaa, että ehdotusvaiheen asemakaava asetetaan nähtäville 14 päi väk si, ja lopullinen kaava voidaan hyväksyä kaupungin hallintosäännön mu kaan kaupunginhallituksessa Valmisteluvaiheen vuorovaikutus osal lis ten kanssa voidaan suorittaa ilman luonnoksen nähtäville asettamista

11 SALON KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunginhallitus Kaupunkikehityspäällikkö: Kaupunkisuunnittelulautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että oheisen kaa va luon nok sen mukaisella alueella (korttelin 75 osa) käynnistetään ase ma kaa van muutos, "Kaukolantien kevytväylä" Lisäksi kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyy oheisen luonnoksen valmisteluvaiheen kuulemista varten Päätös: Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi päätösehdotuksen Kaupunginhallitus Vs kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää, että oheisen kaavaluonnoksen mukaisella alueella (korttelin 75 osa) käynnistetään asemakaavan muutos, "Kaukolantien kevytväylä" Päätös: Esittelijänä toimi kaupunginjohtaja Antti Rantakokko Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen

12

13 MERKINTÖJEN SELITYKSET: YKSITYISEN OMISTAMAT ALUEET KAUPUNGIN VUOKRAAMAT ALUEET KAUPUNGIN OMISTAMAT ALUEET VALTION OMISTAMAT ALUEET 662:1:20 662:878:1 662:3:38 662:1:21 662:2:24 662:12:0 662:3: :3:57 662:3:79 662:3:81 662:3:80 662:1:27 662:1:26 662:878:1 662:3: :3: :878:1 662:3: :3:78 662:3: :3:21 662:3: :3: :3:55 662:3:82 662:2:20 662:3: :3: :3:11 662:3:93 662:3:40 662:3: :3:68 662:3: :3:69 662:1:3 662:3:67 895:0: :3:70 662:3:64 MUURLA KAUKOLANTIEN KEVYTVÄYLÄ MAANOMISTUSKARTTA 1:

14 1(1) Kirje Asianumero: 565/100203/2015 Asemakaavan muutos Kaukolantien kevytväylä laatimisvaiheen kuuleminen Salon kaupunkisuunnittelussa on valmisteltavana asemakaavan muutos, joka koskee ns Muurlan keskustan Jokivarren asemakaavan korttelia 75 Asemakaavaluonnoksen laatimisvaiheen kuuleminen suoritetaan tällä kirjeellä Kirjeen liitteenä on asemakaavaluonnos Kysymyksessä on vähäinen muutos, joka koskee vain kaupungin ja valtion alueita Tarve muutokseen syntyi Kaukolantien varteen suunnitellun kevyen liikenteen väylän johdosta Samalla on tarkoitus muuttaa yleisen rakennuksen korttelialue, ns kirjastotontti, asuin-, liike- ja toimistorakennusten alueeksi, jolla voi sijaita myös julkisia palveluita Kaikilla alueen maanomistajilla ja kiinteistöjen haltijoilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaisilla, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, on mahdollisuus lausua mielipiteensä luonnoksesta Kaavaluonnosta koskevat kannanotot pyydetään toimittamaan kirjallisesti osoitteeseen Salon kaupunki, Kaupunkisuunnittelu, PL 77, SALO tai sähköisesti osoitteeseen viimeistään keskiviikkona klo 1600 mennessä Lisätietoja asiasta antavat: Kaavoitusinsinööri Timo Alhoke (02) ja Maankäyttöinsinööri Hannu Koisti (02) Salossa SALON KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Salon kaupunki Tehdaskatu, SALO PL 77, SALO wwwsalofi Y-tunnus:

15 Kaupunkikehityspalvelut Kaupunkisuunnittelu VP 39 AO 1/2 I 1/2 e=020 VP VL sr AO 2 1/2 I 1/2 e= KELLORINNE 1 28 db(a) 28 db(a) 3 KELLOMÄNNYNTIE/ k 1 32 AO I e= db(a) AO/s Iu2/3 600 sr VL 3 34dBA nä 1 1 p k pp I YH II e=030 s-1 YK-1 EH LYS nä 1 LYT Y II AO Iu1/2 e= db(a) 4 HIETAKUJA ET KAUKOLANTIE k 5 30 db(a) 76 AO II e=020 1 pp k NURMILAUHANKUJA AO Iu1/2 e= AO Iu1/2 e=020 2 JOKIVARRENTIE AO I 1/2 e=020 3 MUURLA KAUKOLANTIEN KEVYTVÄYLÄ POISTUVA ASEMAKAAVA 1:

16

17

18 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 734 Salo Täyttämispvm Kaavan nimi Muurla Kaukolantien kevytväylä Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä H-kunnanhallitus Vireilletulosta ilm pvm Hyväksymispykälä 232 Kunnan kaavatunnus Generoitu kaavatunnus 734H300615A232 Kaava-alueen pinta-ala [ha] 0,2600 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 0,0000 Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 0,2600 Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km] Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut [ha +/-] Kerrosalan muut [km² +/-] Yhteensä 0, , ,34 0, A yhteensä 0, , ,35 0, P yhteensä Y yhteensä 0, , C yhteensä K yhteensä T yhteensä V yhteensä R yhteensä L yhteensä 0,0100 3,8 0 0, E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä Maanalaiset tilat Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Pinta-alan muut [ha +/-] Kerrosalan muut [k-m² +/-] Yhteensä Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos Rakennussuojelu [lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] Yhteensä

19 Alamerkinnät Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut [ha +/-] Kerrosalan muut [km² +/-] Yhteensä 0, , ,34 0, A yhteensä 0, , ,35 0, AL 0, , ,35 0, P yhteensä Y yhteensä 0, , Y 0, , C yhteensä K yhteensä T yhteensä V yhteensä R yhteensä L yhteensä 0,0100 3,8 0 0, LT 0, ,0 0 0, E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä

RIMMINKANKAAN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RIMMINKANKAAN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26942 TILAAJA: PUDASJÄRVEN KAUPUNKI RIMMINKANKAAN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS 2.5.2014 päivämääriä lisätty 28.5.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Kaavatyön käynnistäminen,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 2. kaupunginosan virkistysaluetta, 3. kaupunginosan korttelia 38 sekä katu- ja virkistysalueita,

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. PEHTORINTIE 9 (entinen LAAJAVUORENTIE 9) 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 88 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 17:099

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. PEHTORINTIE 9 (entinen LAAJAVUORENTIE 9) 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 88 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 17:099 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 88 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PEHTORINTIE 9 (entinen LAAJAVUORENTIE 9) KAAVATUNNUS 17:099 KAAVAN PÄIVÄYS 19.3.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

JOUPPI 13. kaupunginosa, Jouppi, Kortteli nro 59 osa.

JOUPPI 13. kaupunginosa, Jouppi, Kortteli nro 59 osa. JOUPPI 13. kaupunginosa, Jouppi, Kortteli nro 59 osa. Diaarinumero 1911/2010 Toimielinkäsittely Kaupunginvaltuusto 24.5.2010 Kaavanumero 13050 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan selostus, joka koskee 23.

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014)

NOKIAN KAUPUNKI 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014) 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014) Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 14. kaupunginosan korttelia 5 ja puistoaluetta. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 16. kaupunginosan erityisaluetta ja 26. kaupunginosan kortteleita 7 ja 8 sekä erityis-, katu- ja liikennealueita.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos 51:005 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 30.3.2015 Liite 1 128 MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi

Lisätiedot

M y l l y t i e 5 a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / ehdotus

M y l l y t i e 5 a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / ehdotus M y l l y t i e 5 a s e m a k a a v a n m u u t o s Kaavaselostus / ehdotus Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 29.10.2014 Diaari nro AKAA 689/2013 Kaavan tunnistetiedot Kaavan nimi Kaavan päiväys

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 685/AKM KAIVOKATU 16 SELOSTUS EHDOTUS 10.2.2015. Asianumero 3402/10.02.03/2014

ASEMAKAAVAN MUUTOS 685/AKM KAIVOKATU 16 SELOSTUS EHDOTUS 10.2.2015. Asianumero 3402/10.02.03/2014 Asianumero 3402/10.02.03/2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS 685/AKM KAVOKATU 16 SELOSTUS EHDOTUS 10.2.2015 HYVÄKSYMSPÄVÄ- MÄÄRÄT: Vireilletulo: Tekninen lautakunta 08.04.2014. Kaavaehdotus: Tekninen lautakunta 10.02.2015

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 318 tontti 10, Kairatie 52

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 318 tontti 10, Kairatie 52 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 318 tontti 10, Kairatie 52 Kaavaselostus 24.6.2014, päivitetty 11.2.2015 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan ja tonttijaon

Lisätiedot

Okkosenranta LIMINKA

Okkosenranta LIMINKA Okkosenranta LIMINKA Asemakaavan laajennus 4.3.2013 Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu Puh 010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@airix.fi Vireilletulosta on ilmoitettu 30.1.2013 Hyväksytty kunnanhallituksessa

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ A S E M A K A A V A N S E L O S T U S ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 29 TONTEILLE 1, 2, 3 JA 7 KORTTELIN 30 TONTILLE 4 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEILLE Kaavatunnus 09:069 LÄNSIVÄYLÄ KAAVAN

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

Viikkalan asemakaavan muutos

Viikkalan asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NAKKILAN KUNTA Viikkalan asemakaavan muutos Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20751 Selostus 1 (23) Hakula, Närhi Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Koskien seuraavaa kaavoitusta: VARTSALAN TUKKIJÄTKÄ ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS SUUNNITTELUALUE

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Koskien seuraavaa kaavoitusta: VARTSALAN TUKKIJÄTKÄ ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS SUUNNITTELUALUE Kaupunkisuunnittelu 1 (7) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Koskien seuraavaa kaavoitusta: VARTSALAN TUKKIJÄTKÄ ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee Vartsalan asemakaava-alueen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori Hyvinkään kaupungin 05. kaupunginosan korttelia 464 koskeva asemakaavan muutos 05:080 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 14.10.2014 KOY DONNERINTORI

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10.9.2015

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10.9.2015 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10.9.2015 Moreenin alue 2486 Itäportintie-Länsiportintie Asemakaava: 22. kaup.osa, Hattelmala Korttelin 92 tontti 2, kortteli 93, katu-, sekä maa- ja metsätalousalueet tilaajajohtaja

Lisätiedot

10.03.2014. Asemakaavaselostus ÄHTÄRI. Keskustaajaman kortteli 2 (osa) asemakaavan muutos. Arkkitehti- ja insinööritoimisto MOTIIVI OY

10.03.2014. Asemakaavaselostus ÄHTÄRI. Keskustaajaman kortteli 2 (osa) asemakaavan muutos. Arkkitehti- ja insinööritoimisto MOTIIVI OY 10.03.2014 Asemakaavaselostus ÄHTÄRI Keskustaajaman kortteli 2 (osa) asemakaavan muutos 2 (19) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavaselostus koskee 10.03.2014 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 67050458.BM2.SLU3 Kvalt...2006 27.11.2006

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 67050458.BM2.SLU3 Kvalt...2006 27.11.2006 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 67050458.BM2.SLU3 Kvalt...2006 27.11.2006 LAPUA Lapuan kaupungin 8.Liuhtarin kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus Kortteli 894 ja osakortteli 854 sekä niihin liittyvät erityis-,

Lisätiedot

Visakankaan seurakuntatalo

Visakankaan seurakuntatalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 60 Visakankaan seurakuntatalo Asemakaavan muutos. kaup.osa, Korttelin 7 tontit - ja korttelin 5 tontit - sekä katualue Tilaajapäällikkö Leena Roppola Vireilletulo / nähtävilläolo.8.0

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 681/AKM RANTAKASINO SELOSTUS EHDOTUS 12.8.2014. Asianumero 2509/10.02.03/2013

ASEMAKAAVAN MUUTOS 681/AKM RANTAKASINO SELOSTUS EHDOTUS 12.8.2014. Asianumero 2509/10.02.03/2013 Asianumero 509/0.0.0/0 ASEMAKAAVAN MUUTOS 68/AKM RANTAKASNO SELOSTUS EHDOTUS.8.04 HYVÄKSYMSPÄVÄ- MÄÄRÄT: Vireilletulo: Tekninen lautakunta 6.8.0. Kaavaehdotus: Tekninen lautakunta.8.04. Kaupunginhallitus..0.

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI 15.4.2003 Tekninen palvelukeskus Kaavoitus- ja maankäyttö

RAAHEN KAUPUNKI 15.4.2003 Tekninen palvelukeskus Kaavoitus- ja maankäyttö RAAHEN KAUPUNKI 15.4.2003 Tekninen palvelukeskus Kaavoitus- ja maankäyttö Akm 181: Asemakaavan muutos, joka koskee 17. kaupunginosan, kortteleita 4,5,6 ja 7 sekä katualuetta Varastokadun alueen asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 64 Skinnarila, kortteli 112, tontit 1 ja 3. Kaavan laatijan nimi ja yhteystiedot:

ASEMAKAAVAN MUUTOS 64 Skinnarila, kortteli 112, tontit 1 ja 3. Kaavan laatijan nimi ja yhteystiedot: ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1(16) 27.3.2013 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1. Tunnistetiedot ASEMAKAAVAN MUUTOS 64 Skinnarila, kortteli 112, tontit 1 ja 3 Kaavanumero K2493 Kaavan laatijan nimi ja yhteystiedot:

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN

Lisätiedot