Tietoa tienpitoon-hanke, loppuraportti Tietoa tienpitoon hanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietoa tienpitoon-hanke, loppuraportti 1.6.2009 31.12.2013. Tietoa tienpitoon hanke"

Transkriptio

1 Tietoa tienpitoon hanke

2 Taustaa Tietoa tienpitoon hanke alkoi Hankkeen toteuttaja on ollut Pohjois-Savon metsäkeskus ja vuoden 2012 alusta Suomen metsäkeskus, Pohjois-Savon alueyksikkö. Tiedonvälityshanke kuuluu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toimintalinjaan maaseutualueiden elämänlaatu ja maaseudun elinkeinoelämän monipuolistaminen. Hankkeen rahoituksesta on vastannut kokonaisuudessaan Pohjois-Savon Ely-Keskus. Pohjois-Savossa toteutettiin vuosina Maaseudun yksityistiet hanke, jonka sisällössä oli joitain samoja piirteitä kuin Tietoa tienpitoon hankkeessa. Tiekunnan ovat olleet ja ovat osittain edelleenkin tiedon tarpeessa sekä uuden tilanteen edessä, kun tiekuntien vastuuhenkilöt ikääntyvät ja osakkaat asuvat eri paikkakunnilla. Yksityistiestö pitäisi samaan aikaan kuitenkin pitää ympärivuotisesti liikennöitävässä kunnossa. Kaluston paino on noussut ja näyttää nousevan edelleen. Hankkeen tavoite on hankesuunnitelmassa kirjoitettu seuraavasti: Kehittämishankkeen tavoitteena on neuvonnan ja tiedotuksen kautta lisätä tieosakkaiden ja ammattihenkilöiden osaamista, parantaa tiekuntien edellytyksiä yksityistiensä kunnossapitoon sekä edistää perusparannuksia. Hyötyajattelun levittämisellä tieosakkaille kannustetaan heitä panostamaan taloudellisti tien kunnossapitoon myös normaalina omarahoitteisena toimintana. Kuitenkin myös eri rahoitusvaihtoehtojen esiintuominen on aktivoinnissa tärkeää. On maakunnan etu, että tienpitoon osoitetut määrärahat käytetään mahdollisimman täysimääräisesti. Hankkeen päätavoite on mahdollistaa ympärivuotinen liikenne yksityisteillä. Hankkeen tavoitteet ja sisältö muuttuivat hankkeen toteutusaikana hieman. Hankkeesta tuli kokonaisvaltaisempi metsäelinkeinojen edistämishanke. Yksityistieasioiden lisäksi hankkeessa vaikutettiin myös metsätilojen sukupolvenvaihdoksiin ja muihin omistusjärjestelyihin. Kehittämishankkeen tavoitteena on aktivoinnin ja tiedotuksen kautta: -lisätä tieosakkaiden ja ammattihenkilöiden osaamista yksityistieasioissa, parantaa tiekuntien edellytyksiä yksityistiensä kunnossapitoon sekä varmistaa, että rahoitustilanteiden muuttuessakin tieosakkaat ovat valmiita huolehtimaan perusparannuksista. Tiestön osalta päätavoite on mahdollistaa ympärivuotinen liikenne yksityisteillä. -herättää metsänomistajia ja esim. perikuntia metsätilojen sukupolvenvaihdoksiin ja muihin omistusjärjestelyihin, vaikuttaa siihen, ettei tilakoko pienene sekä antaa tietoa em. toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Omistusjärjestelyjen osalta päätavoite on sukupolvenvaihdosten vauhdittaminen ja omistusrakenteen selkeyttäminen. -kehittää metsään perustuvia pää- ja sivuelinkeinoja sekä tiedotuksen keinoin luoda ajattelutapaa, jossa metsätalous mielletään elinkeinoksi sekä yhdessä omistusjärjestelyjen kanssa kasvattaa tilakokoa. Elinkeino osion osalta päätavoite on tilatasolla päästä keskimääräisen metsätalouden liikevoiton ( /ha) yläpuolelle.

3 Tietoa tienpitoon -hankkeen vetäjänä toimi koko hankeajan metsänhoitaja Seppo Niskanen. Vuosina välisenä aikana hankkeessa työskenteli osittain myös metsänhoitaja Sanna- Kaisa Rautio. Hankkeen toimintaa koordinoi metsätalouspäällikkö Tenho Hynönen. Projektiryhmä Hankkeen projektiryhmä toimi hankkeen talouden seuraajana sekä toiminnan kehittäjänä. Hankkeen projektiryhmään kuuluivat: Pekka Kärkkäinen Tarja Takkunen Jari Sihvonen Kari Tuppurainen Eero Karjalainen Tanja Seppänen (Pertti Pirinen, Olli Meriläinen) Pohjois-Savon Ely-keskus Tieisännöitsijä Sonkajärven kunta Pohjois-Savon maanmittauslaitos UPM-Metsä (osan aikaa) Pohjois-Savon Ely-keskus Projektiryhmä toimi aktiivisesti ja sen jäsenet toimivat mm. tiedotustilaisuuksissa kouluttajina. Projektiryhmältä tuli hyviä ideoita hankkeen toimintaan. Hankehallinnoija esittääkin projektiryhmälle kiitoksensa. Hankkeen toiminta Hankkeen toimintaa ovat olleet info tilaisuudet ja seminaarit, retkeilyt sekä erityisesti omistusjärjestelyissä tilakohtaiset caset. Myös kehittämistyö, yhteistyö ja verkostoituminen ovat tärkeä osa-alue tämäntyyppisessä hankkeessa. Omistusjärjestelyihin liittyvissä tilaisuuksissa pankit, puutavarayhtiöt ja maanmittauslaitos ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita. Yksityistieasioissa vastaavasti kunnat sekä yksityiset Tieisännöitsijät. Hankkeen järjestämistä tapahtumista on luettelo raportin lopussa. Metsätilojen omistusjärjestelyt Hankkeessa oltiin mukana osittain Puu liikkeelle hankkeen aikana aloitetuissa metsätilan omistusjärjestely caseissa, joita toki alkoi myös Tietoa tienpitoon hankkeen toimenpiteiden kautta. Yhteensä caseja oli 73, joskin pienimuotoinen neuvonta ei ole tässä laskelmassa mukana. Toimenpiteiden perusteella voidaan todeta, että keskimäärin sukupolvenvaihdoksesta ollaan kiinnostuneempia silloin, kun tilan pinta-ala on keskiarvoa suurempi. Hankkeessa mukana olleilla tiloilla se oli 71 hehtaaria, vaikka toki mukana oli myös hehtaarin tiloja. Hankkeen kautta oltiin mukana myös valtakunnallisessa kehittämisessä, mm. Suomen metsäkeskuksen SPV hankeverkostossa. Yhteismetsäasioissa Maanmittauslaitos on ollut läheinen yhteistyökumppani. Pohjois-Savon alueelle on syntynyt viime vuosien aikana uusia yhteismetsiä keskimäärin 1/vuosi ja ne ovat olleet ns. perheen yhteismetsiä. Tällä hetkellä yhteismetsiä Pohjois- Savossa on 14 ja pinta-ala 9500 hehtaaria.

4 Yksityistiestö Hankkeen alkuvaiheessa toimenpiteet keskittyivät yksinomaan yksityistieasioihin. Infotilaisuuksia ja työnäytöksiä olikin runsaasti ja niillä tavoitettiin suuri joukko tieosakkaita. Hankkeen alkuvaiheeseen ajoittui määräaikainen lisärahoitus puuhuollon kannalta merkittäville yksityisteille ja tämä rahoitus tuli Pohjois-Savossa täysimääräisesti käytetyksi. Kunnat ovat olleet keskeinen yhteistyötaho yksityistiestöön liittyvässä tiedottamisessa ja infotilaisuuksia pidettiin vähintään kerran jokaisessa kunnassa. Tilaisuuksissa olivat mukana myös yksityiset Tieisännöitsijät Kuntien rooli yksityistiekentässä on merkittävä. Sen lisäksi, että kunnille kuuluu lakisääteisiä tehtäviä, ne myös avustavat yksityisteiden kunnossapitoa rahallisesti. Vuonna 2012 tehtiin kysely, jossa selvitettiin kuntien avustusmäärärahoja ja perusteita Pohjois-Savon alueella. Sen perusteella voidaan todeta kuntien avustusmäärärahan olevan vuositasolla yhteensä 2,3milj.euroa vaihdellen eri kunnissa eurosta euroon. Suuruusero johtuu tietenkin erilaisista tiekilometrimääristä. Kokonaissummasta noin 1,8milj.euroa käytetään kunnossapidon ja noin euroa perusparantamisen avustamiseen. Avustusperusteet ovat melko kirjavat. Vuonna 2012 järjestettiin hankkeen toimesta Kuopiossa sidosryhmäpalaveri, jossa käytiin läpi yksityistierekisterien yhdenmukaistamista. Tilaisuudessa oli edustettuna Liikenne- ja viestintäministeriö, Maanmittauslaitos, Ely-keskus sekä Suomen metsäkeskuksen eri yksiköitä. Yksityistierekisterin kehittämistä tulee edelleen jatkaa. Edelleen vuonna 2012 yksityistiestön kuntoon liittyen tehtiin yhden kunnan alueella kuntokartoitus, jonka tuloksien perusteella voi hahmottaa tiestön kuntoa jossain määrin koko maakunnan alueella. Kartoitustyön suoritti käytännössä insinööri Jouko Hämäläinen. Kuntokartoituksen perusteella ilmeni, että tutkimukseen osallistuneista teistä 57%:lla ei ole välitöntä peruskorjaustarvetta ja lisäksi 16%:lla se on edessä vasta 10 vuoden jälkeen. Vastaavasti 16% tutkimukseen osallistuneista teistä pitäisi peruskunnostaa heti ja osa niistä oli ajokelvottomia. Eniten työtä olisi sivuojien perkaamisessa, tienvarsien raivaamisessa ja sorastuksen lisäämisessä ja lanaamisessa. Nämä ovatkin tien kunnossapidon perustyölajeja, joista huolehtimalla pärjätään pitkälle. Vastaavasti niiden laiminlyönti johtaa siihen, että tien kunto heikkenee nopeasti.

5 Työlajit perusparannusta vaativilla kohteilla. Kustannukset ja rahoitus Hankkeen kokonaisbudjetti oli euroa. Vuosittain se jakautui seuraavasti: Suurimmat kulut olivat luonnollisesti palkkakulut. Koska hankkeen toimesta järjestettiin paljon tapahtumia, myös ilmoituskulut nousivat melko korkeiksi. Vuoden 2013 lopulla tuli tieto, ettei hankkeen kustannuksiin sisältyvä arvonlisävero olisi tukikelpoinen.

6 Yhteenveto Toteuttajan näkökulmasta hanketta voi pitää onnistuneena. Tiedonvälityshanke soveltuu hyvin kyseisten teemojen kehittämiseen. Hankkeen toiminta muodostui melko selkeäksi, jolloin myös kustannusten todennettavuus on perusteltua. Toiminta oli myös hyvin konkreettista koko maakunnan alueella ja hankkeesta tuleva hyöty pyrittiin jakamaan mahdollisimman hyvin kentälle kohderyhmän keskuuteen. Metsätilojen omistusjärjestelyjä tulee edelleen vauhdittaa. On myönteistä, että useat eri organisaatiot ovat lähteneet kehittämään tähän liittyviä palveluja. Kohderyhmän aktivointia tarvitaan kuitenkin edelleen. Metsien käytössä on edelleen vajetta koko Itä-Suomen alueella, niin myös Pohjois-Savossa. Lisähakkuilla saataisiin maakuntaan työtä ja tuloja. Uudenlaiset puunkäyttömuodot luovat myös puun käytölle mahdollisuuksia, samoin energiapuu. Tiestön osalta ongelmana on vähenevä julkinen rahoitus. Siinä tilanteessa tulisi tieosakkaiden olla entistä valmiimpia omatoimiseen tien kunnossapitoon. Kunnat ovat edelleen merkittävä toimija yksityistiekentällä. Tieisännöintipalvelut ovat löytäneet paikkansa melko hyvin ja tiekunnilla onkin hyvät mahdollisuudet löytää palveluntarjoaja omalta alueeltaan.

7 Yhteenveto hankkeen järjestämistä tapahtumista Kymenlaakso Retkeily Tervo Infotilaisuus tiekunnille Rautalampi Työnäytös Leppävirta Infotilaisuus tiekunnille Vieremä Esittely MTK:n syyskokouksessa Juankoski Esittely MTK:n syyskokouksessa Suonenjoki Esittely MTK:n syyskokouksessa Kaavi Esittely MTK:n syyskokouksessa Nilsiä Esittely MTK:n syyskokouksessa Kiuruvesi Esittely MTK:n syyskokouksessa Pielavesi Esittely MTK:n syyskokouksessa Kuopio Esittely MTK:n syyskokouksessa Lapinlahti Esittely MTK:n syyskokouksessa Varpaisjärvi Esittely MTK:n syyskokouksessa Sonkajärvi Infotilaisuus tiekunnille Maaninka Esittely MTK:n syyskokouksessa Kuopio Kuntien yksityistiepäivä Helsinki Metsäalan hankepäivät Varkaus Infotilaisuus tiekunnille Juankoski Infotilaisuus tiekunnille Siilinjärvi Infotilaisuus tiekunnille Maaninka Infotilaisuus tiekunnille Kaavi Infotilaisuus tiekunnille Tuusniemi Infotilaisuus tiekunnille Helsinki Yksityistieasioiden työpaja Rautalampi Infotilaisuus tiekunnille Kuopio Infotilaisuus tiekunnille Suonenjoki Infotilaisuus tiekunnille Vesanto Infotilaisuus tiekunnille Tervo Infotilaisuus tiekunnille Pielavesi Infotilaisuus tiekunnille Leppävirta Iisalmi Tienrakentamisen ja kunnossapidon teemapäivä Tienrakentamisen ja kunnossapidon teemapäivä Kuopio Tienrakentamisen ja kunnossapidon teemapäivä Vieremä Perusparannuksen työnäytös Karttula Perusparannuksen työnäytös

8 Tervo Perusparannuksen työnäytös Vesanto Perusparannuksen työnäytös Suonenjoki Perusparannuksen työnäytös Keitele Perusparannuksen työnäytös Tuusniemi Perusparannuksen työnäytös Juankoski Perusparannuksen työnäytös Kaavi Perusparannuksen työnäytös Sonkajärvi Perusparannuksen työnäytös Sonkajärvi Ajankohtaista yksityisteistä Leppävirta Ajankohtaista yksityisteistä Vieremä Ajankohtaista yksityisteistä Varpaisjärvi Ajankohtaista yksityisteistä Nilsiä Ajankohtaista yksityisteistä Lapinlahti Ajankohtaista yksityisteistä Keitele Ajankohtaista yksityisteistä Toivala MO tilaisuus Kaavi MO tilaisuus Kuopio Rajat ja rasitteet tilaisuus Iisalmi Rajat ja rasitteet tilaisuus Karttula (Kuopio) Infotilaisuus tiekunnille Varkaus Rajat ja rasitteet -tilaisuus Kuopio Perusparantamisen teemapäivä Iisalmi Perusparantamisen teemapäivä Vieremä Tiepäivä Rautavaara Tiepäivä Karttula-Suonenjoki Retkeily Lapinlahti Työnäytös Suonenjoki Avoimet ovet Keitele Keitele -päivät Kaavi Avoimet ovet Leppävirta Retkeily Pielavesi Avoimet ovet Juankoski Kivennavan iltamat Iisalmi Avoimet ovet Leppävirta Avoimet ovet Pielavesi Työnäytös Nilsiä Avoimet ovet Kiuruvesi Avoimet ovet Kuopio Retkeily Kiuruvesi SPV -tilaisuus Lapinlahti SPV- ja metsäverotilaisuus Leppävirta SPV- ja metsäverotilaisuus Leppävirta Piensahapäivät, messutilaisuus

9 Kuopio SPV- ja metsäverotilaisuus Nilsiä SPV- ja metsäverotilaisuus Kaavi SPV- ja metsäverotilaisuus Pielavesi SPV- ja metsäverotilaisuus Tervo Yksityistie -info Varkaus Yksityistie -info Siilinjärvi Metsänomistajatilaisuus, yks.tiet Rautavaara Yksityistie -info Lapinlahti Metsänomistajatilaisuus Kuopio Metsänomistajatilaisuus Vesanto, Tervo Retkeily Maaninka Retkeily Juankoski Kivennavan metsäiltamat Jämsänkoski Retki Metko konenäyttelyyn Suonenjoki Yksityistie info+retki Karttula Yksityistieretki(+metsäenergia) Leppävirta Metsä elinkeinona+retki Nilsiä Yksityistie info, iltatilaisuus Kuopio SPV- tilaisuus Siilinjärvi SPV- tilaisuus Rautavaara Metsäretki, yksityistieasiat Leppävirta SPV tilaisuus Iisalmi Metsäverotus ja sukupolvenvaihdos Kuopio Metsäverotus ja sukupolvenvaihdos Kaavi Metsäverotus ja sukupolvenvaihdos Keitele Metsäpäivä Lapinlahti Maa- ja metsätilan lakipäivät Sonkajärvi Maa- ja metsätilan lakipäivät Kiuruvesi Maa- ja metsätilan lakipäivät Nilsiä Maa- ja metsätilan lakipäivät Kuopio Maanmittauspäivät Varkaus Polvelta toiselle messut (spv) Kuopio Yksityistieseminaari Iisalmi Yksityistieseminaari Kuopio Yhteismetsäseminaari Sonkajärvi Yhteismetsä -tapahtuma Iisalmi Maa- ja metsätilan lakipäivät Siilinjärvi Maa- ja metsätilan lakipäivät

10 Uutisointia

11

12

Osaavat tiekunnat, taitavat toimijat toimiva yksityistieverkko - Tietoa ja osaamista Keski-Suomen tietoimijoille 2011-2013

Osaavat tiekunnat, taitavat toimijat toimiva yksityistieverkko - Tietoa ja osaamista Keski-Suomen tietoimijoille 2011-2013 1 (14) Osaavat tiekunnat, taitavat toimijat toimiva yksityistieverkko - Tietoa ja osaamista Keski-Suomen tietoimijoille 2011-2013 1. Hankkeen yleiskuvaus Hankesuunnitelma toimitettiin ELY-keskukseen 1.11.2010

Lisätiedot

Loppuraportti. Perhemetsä 3G -hanke Kaakkois-Suomi 2013 2014 Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut

Loppuraportti. Perhemetsä 3G -hanke Kaakkois-Suomi 2013 2014 Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut Loppuraportti Perhemetsä 3G -hanke Kaakkois-Suomi 2013 2014 Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut Sisällysluettelo 1. Toteuttaja:... 1 2. Hankkeen nimi ja tunnus... 1 3. Yhteenveto hankkeesta... 1 4. Raportti...

Lisätiedot

Metsästä energiaa hanke, loppuraportti 1.4.2010 31.12.2014

Metsästä energiaa hanke, loppuraportti 1.4.2010 31.12.2014 Metsästä energiaa hanke, loppuraportti 1.4.2010 31.12.2014 1 Taustaa Metsästä energiaa kehittämishanke alkoi 1.4.2010, mutta toimihenkilöiden rekrytoinnista sekä töiden järjestelyistä johtuen hanketoiminta

Lisätiedot

Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun. Suomen metsäkeskus 2014. Jussi Laurila (toim.)

Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun. Suomen metsäkeskus 2014. Jussi Laurila (toim.) Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun Suomen metsäkeskus 2014 Jussi Laurila (toim.) Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun Jussi Laurila (toim.) Suomen metsäkeskus 2014 Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun Jussi Laurila (toim.)

Lisätiedot

LEADER-TOIMINTA POHJOIS-SAVOSSA OHJELMAKAUDELLA 2007-2013

LEADER-TOIMINTA POHJOIS-SAVOSSA OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 LEADER-TOIMINTA POHJOIS-SAVOSSA OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 Pohjois-Savon alueellisen maaseutusuunnitelman 2007-2013 seurantaja arviointi-hanke I ja II) Peltonen Satu Väre Taina 1.4.2015 SISÄLLYS 1. Tiivistelmä...

Lisätiedot

Metsuri- ja luonnonhoitoyrittäjyyden. kehittämishankkeen esiselvitys 7.4.-31.12.2003

Metsuri- ja luonnonhoitoyrittäjyyden. kehittämishankkeen esiselvitys 7.4.-31.12.2003 Metsuri- ja luonnonhoitoyrittäjyyden kehittämishankkeen esiselvitys 7.4.-31.12.2003 Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Luonnonvara-alan yksikkö Sisällys Tiivistelmä... 3 1. Esiselvityksen tausta ja tavoitteet...

Lisätiedot

TIEDON PUUT HANKE METSÄTILOJEN SUKUPOLVENVAIHDOS-OSIO LOPPURAPORTTI

TIEDON PUUT HANKE METSÄTILOJEN SUKUPOLVENVAIHDOS-OSIO LOPPURAPORTTI TIEDON PUUT HANKE METSÄTILOJEN SUKUPOLVENVAIHDOS-OSIO 2009-2013 LOPPURAPORTTI Antti Pajula Maaliskuu 2014 1. Hankkeen toteuttaja Koko Tiedon Puut hankkeen päätoteuttajaorganisaatio ja hallinnoija oli Seinäjoen

Lisätiedot

Yksityistiearkkitehtuuri ja yksityisteiden tietoarkkitehtuuri

Yksityistiearkkitehtuuri ja yksityisteiden tietoarkkitehtuuri Yksityistiearkkitehtuuri ja yksityisteiden tietoarkkitehtuuri Tehtävät, vastuut ja tietojärjestelmät - nykytila ja kehittämismahdollisuudet 5/2010 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Alempi tieverkko puuhuollon pullonkaulana Päättäjäseminaari 7.11.2014 klo 9-12, Helsingin Messukeskus

Alempi tieverkko puuhuollon pullonkaulana Päättäjäseminaari 7.11.2014 klo 9-12, Helsingin Messukeskus Alempi tieverkko puuhuollon pullonkaulana Päättäjäseminaari 7.11.2014 klo 9-12, Helsingin Messukeskus Alempi tieverkko puuhuollon pullonkaulana Päättäjäseminaari 7.11.2014 klo 9-12, Helsingin Messukeskus

Lisätiedot

ProAgria Pohjois-Savo. Vuosikertomus 2014

ProAgria Pohjois-Savo. Vuosikertomus 2014 ProAgria Pohjois-Savo Vuosikertomus 2014 ProAgria Pohjois-Savon hallitus; vasemmalta Sirpa Lintunen Kuopiosta, (toimitusjohtaja Katri Kostamo), Juha Eskelinen Vieremältä, Asko Kärkkäinen Kiuruvedeltä,

Lisätiedot

Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke

Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke LOPPURAPORTTI Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 1.1.-31.8.2012 Sisältö 1. Hankkeen tiedot... 2 2. Yhteenveto hankkeesta... 2 3. Hankkeen tavoitteet... 3 3.1 Yleiset tavoitteet...

Lisätiedot

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys LOPPURAPORTTI Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys 1.8.2012-31.1.2013 Sisältö 1. Hankkeen tiedot... 2 2. Yhteenveto hankkeesta... 2 3. Hankkeen tavoitteet... 2 3.1 Yleiset tavoitteet... 2 3.2

Lisätiedot

Loppuraportti, hanke 2317

Loppuraportti, hanke 2317 2008 2012 Loppuraportti, hanke 2317 4/3560/2008 Loppuraportti, hanke 2317 MTK Keski-Suomi Keski-Suomen Ely-keskus, Y-vastuualue 31.12.2012 1 Sisällysluettelo 1 Toteuttajan tiedot... 2 2 Hankkeen nimi ja

Lisätiedot

MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA OHJELMAKAUDELLE 2007-2013 NAULAN KANTAAN

MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA OHJELMAKAUDELLE 2007-2013 NAULAN KANTAAN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA OHJELMAKAUDELLE 2007-2013 NAULAN KANTAAN 28.09.2006 Esipuhe Tämän ohjelman laatiminen on vienyt mietteet lähes vuosikymmenen taakse. Veturin ensimmäisen maaseudun kehittämisohjelman

Lisätiedot

KantriOulu - maaseutu uudessa Oulussa LOPPURAPORTTI

KantriOulu - maaseutu uudessa Oulussa LOPPURAPORTTI 2014 KantriOulu - maaseutu uudessa Oulussa LOPPURAPORTTI Rita Porkka Oulun kaupunki 10.4.2014 Sisältö 1. Hankkeen toteuttaja... 1 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus... 1 3. Yhteenveto hankkeesta... 2 4. Raporttiosio...

Lisätiedot

Pohjois-Savon kuntien sosiaalija terveydenhuollon palvelusetelikäytännöt 2010. Kuopio

Pohjois-Savon kuntien sosiaalija terveydenhuollon palvelusetelikäytännöt 2010. Kuopio 0 Pohjois-Savon kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelikäytännöt 2010 Pohjois-Savon kuntien sosiaalija terveydenhuollon palvelusetelikäytännöt 2010 Kuopio 2011 Pohjois-Savon liiton julkaisu

Lisätiedot

Suomen metsäkeskus Metsätilarakenteen asiantuntijaohjelma. Metsätilarakenteen asiantuntijaohjelma. 10.4.2015 31.3.

Suomen metsäkeskus Metsätilarakenteen asiantuntijaohjelma. Metsätilarakenteen asiantuntijaohjelma. 10.4.2015 31.3. 1 Metsätilarakenteen asiantuntijaohjelma 10.4.2015 31.3.2019 Antti Pajula 2 Sisällys Taustaa. 3 1 Ohjelman painopistealueet. 4 1.1 Metsänomistajan elinaikanaan tekemien sukupolvenvaihdosten lisääminen

Lisätiedot

Maaseutuelinkeinojen kehittämisen tiedotus-, koordinaatio- ja aktivointihanke Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Hankenumero 12159

Maaseutuelinkeinojen kehittämisen tiedotus-, koordinaatio- ja aktivointihanke Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Hankenumero 12159 Maaseutuelinkeinojen kehittämisen tiedotus-, koordinaatio- ja aktivointihanke Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu Hankenumero 12159 Loppuraportti 1.4.2011 31.12.2014 1 Sisällys 1 Toteuttajan nimi 3 2 Hankkeen

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 2015 Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 1 SISÄLTÖ YHTEENVETO... 3 1 LÄHIRUOKAOHJELMA... 7 2 TEHTÄVÄ JA OHJAAVA AJATTELUTAPA... 8

Lisätiedot

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ SELVITYKSIÄ: 47 Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-20 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ RESEARCH PAPERS Vireä Tunturi-Lappi 2007-20 kehittämisohjelman toteutumisen

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Savonia ammattikorkeakoulu, Liiketalous Kuopio, Tradenomiopiskelijat Katriina Kallio, Tiina Kosti 1 JOHDANTO...7 1.1 Tutkimuksen tausta

Lisätiedot

Liisa Kytölä, Keimo Sillanpää, Tommi Ålander ja Valo Ruottinen ETELÄ-SAVON MAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN 2007-2013 ARVIOINTI SELVITYKSIÄ

Liisa Kytölä, Keimo Sillanpää, Tommi Ålander ja Valo Ruottinen ETELÄ-SAVON MAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN 2007-2013 ARVIOINTI SELVITYKSIÄ SELVITYKSIÄ: 46 Liisa Kytölä, Keimo Sillanpää, Tommi Ålander ja Valo Ruottinen ETELÄ-SAVON MAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN 2007-2013 ARVIOINTI SELVITYKSIÄ RESEARCH PAPERS 1 Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Yleiset kirjastot Itä-Suomen läänissä vuonna 2009

Yleiset kirjastot Itä-Suomen läänissä vuonna 2009 Yleiset kirjastot Itä-Suomen läänissä vuonna 2009 Toimintatilastot 10/2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja Yleiset kirjastot Itä-Suomen läänissä vuonna 2009 Toimintatilastot

Lisätiedot

HYPYT -hyvinvointipalveluyrittäjyys toimivaksi -hanke. Loppuraportti 1.10.2011 31.12.2014

HYPYT -hyvinvointipalveluyrittäjyys toimivaksi -hanke. Loppuraportti 1.10.2011 31.12.2014 HYPYT -hyvinvointipalveluyrittäjyys toimivaksi -hanke Loppuraportti 1.10.2011 31.12.2014 Leila Junttila, projektipäällikkö 15.12.2014 1 1. HANKKEEN TOTEUTTAJAN NIMI... 3 2. HANKKEEN NIMI JA HANKETUNNUS...

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.12.2011 Diaarinumero SATELY/253/05.02.0772010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN METSÄKESKUKSEN ASIAKASLEHTI KESÄKUU 1/2010. pihkassa metsään

ETELÄ-POHJANMAAN METSÄKESKUKSEN ASIAKASLEHTI KESÄKUU 1/2010. pihkassa metsään Metsä Pohjanmaa ETELÄ-POHJANMAAN METSÄKESKUKSEN ASIAKASLEHTI KESÄKUU 1/2010 Teemanumero: Metsien hyödyntäminen ja puun käyttö Metsäkeskuksen uudet puhelinnumerot takakannessa pihkassa metsään 2 pääkirjoitus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. 94. toimintavuosi

VUOSIKERTOMUS 2011. 94. toimintavuosi VUOSIKERTOMUS 2011 94. toimintavuosi Osoite- ja puhelinmuistio 2012 Pohjolan vakuutukset ovat yllättävän maanläheisiä. Maa antaa ja ottaa. Maatilan arki ja haasteet ovat meille tuttuja, joten maatilavakuutuksemme

Lisätiedot

YKKÖSMAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI OHJELMAKAUDELTA 2007 2013

YKKÖSMAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI OHJELMAKAUDELTA 2007 2013 YKKÖSMAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI OHJELMAKAUDELTA 2007 2013 Elokuu 2015 Sisällys Tiivistelmä loppuraportista... 1 OSA 1 - KANTRI RY:N TOIMINTA 1 JOHDANTO... 2 2 KANTRI RY LEADER-RYHMÄNÄ...

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto

LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto LOPPURAPORTTI 1. Perustiedot hankkeesta Hankkeen toteuttaja: JyväsRiihi ry Hankkeen nimi: Viestinnästä voimaa tiedotushanke (6373) Toteutusaika: 1.9.2009-30.5.2014 Hankkeen kustannusarvio 300 000 / tuki

Lisätiedot

TOIMENPIDE 1.10.2008 31.3.2009

TOIMENPIDE 1.10.2008 31.3.2009 TOIMENPIDE 1.10.2008 31.3.2009 KEURUUN SEUTUKUNNAN ELINKEINOELÄMÄN KÄYTTÄ- MÄ YKSITYISTIEVERKKO 2009 LOPPURAPORTTI Reijo Vuorinen Maaliskuu 2009 www.keulink.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. ALKUJOHDANTO...4 2.

Lisätiedot