Ympäristölupa / Destia Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristölupa / Destia Oy"

Transkriptio

1 1 Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut 8 / 2015 Myn 18/2015 Annettu julkipanon jälkeen Ympäristölupa / Destia Oy Asia Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee kallion louhintaa ja murskausta Mynämäen kunnassa. Kyseessä on toiminnan muuttaminen. Lisäksi päätös sisältää ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisen päätöksen toiminnan aloittamisesta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Luvan hakija Destia Oy, Kiviaines PL 382, Tampere Toiminta ja sen sijainti Kallion louhinta ja murskaus Mynämäen kunta, Hirmuisen kylä, kiinteistöt Kalliometsä RN:o 1:7 ( ) ja Lehtola RN:o 1:8 ( ) Luvan hakemisen peruste Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 28 Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1 1. mom. kohdat 7 c ja e Lupaa on haettava toiminnan olennaisen muutoksen takia. Lupaviranomaisen toimivalta Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 7 kohdat 7 a ja b Mynämäen kunta on delegoinut ympäristölupapäätösten päätäntävallan ympäristösihteerille teknisen lautakunnan päätöksellä Mynämäen kunta on ostanut alkaen ympäristösihteerin palvelut Raision kaupungilta, jolloin Raision kaupungin ympäristöviranhaltija on toimivaltainen viranomainen tässä lupaasiassa. Asian vireille tulo Lupahakemus on tullut vireille

2 2 Toimintaa koskevat luvat ja sopimukset sekä alueen kaavoitustilanne Destia Oy:n toiminnalle on myönnetty ympäristölupa (Mynämäen kunnan ympäristösihteeri 8). Vaasan hallinto-oikeus on päätöksellään muuttanut lupamääräyksiä 5, 6 ja 9. Mynämäen kunnanhallitus on myöntänyt toiminnalle maa-ainesluvan Alueelle ei ole laadittu yleis- tai asemakaavaa. Sijaintipaikka ja sen ympäristö Toiminta sijoittuu Hirmuisen kallioalueelle Mynämäen kunnan Kalelassa noin 14 km päässä kunnan keskustaajamasta. Kallioalue sijoittuu Yläneentien (2020) ja Vehmalaistentien (12539) väliin jäävään kolmioon, Kalelan kyläkeskuksen lounaispuolelle. Kalelan kylässä on vakinaista asutusta, loma-asuntoja ja maatalousyrittäjiä. Etäisyys lähimpään vakinaiseen asuinrakennukseen on noin 300 m ja lähimpään loma-asuntoon noin 300 m. Kalelan kyläkeskuksessa asuinrakennuksia on m etäisyydellä useita. Lisäksi ottoalueelle johtavan Välimetsäntien ja Yläneentien risteyksen lähellä on vakituisesti asuttu kiinteistö. Ottamisalueen koillispuolella noin 500 m etäisyydellä on kanala ja noin 900 m etäisyydellä on hevostalli. Toiminnan nykyiset lupamääräykset Nykyisen ympäristöluvan louhintaräjäytyksiä koskevat lupamääräykset ovat seuraavat: Lupamääräys 1 Laitoksella saa tehdä louhintaa ja murskausta ja siihen liittyviä melua aiheuttavia toimenpiteitä kuten kallion porausta, räjäytyksiä ja lohkareiden rikotusta iskuvasaralla enintään 50 vrk ajan yhden tuotantokauden ( ) aikana. Lupamääräys 2 Laitoksella saa tehdä toimenpiteitä talvikaudella seuraavasti: - murskausta arkisin ma-to 7-21, perjantaisin ja arkipyhien aattoina kallion porausta arkisin ma-to 7-21, perjantaisin ja arkipyhien aattoina lohkareiden rikotusta iskuvasaralla arkisin ma-pe räjäytyksiä ma-pe päällystemassojen valmistusta ma-to 7-21, perjantaisin ja arkipyhien aattoina tuotteiden kuljetusta ma-to 7-21, perjantaisin ja arkipyhien aattoina kantojen ja oksien haketusta ma-to 7-21, perjantaisin ja arkipyhien aattoina 7-19 kesäkaudella seuraavasti: - päällystemassojen valmistusta ma-to 7-21, perjantaisin ja arkipyhien aattoina tuotteiden kuljetusta ma-to 7-21, perjantaisin ja arkipyhien aattoina kantojen ja oksien haketusta ma-to 7-21, perjantaisin ja arkipyhien aattoina 7-18 Lauantaisin, sunnuntaisin ja arkipyhinä sekä öisin alueella ei saa harjoittaa edellä mainittuja toimintoja. Hakemus toiminnan muuttamiseksi Destia Oy hakee muutosta ympäristöluvan määräykseen 2 siten, että kalliokiviaineksen irrotusta eli louhintaräjäytyksiä saisi tehdä ympäri vuoden eli myös välisenä aikana. Muilta osin toiminta-aikoihin ei haeta muutosta.

3 3 Hakijan perustelut lupamääräyksen muutokselle Hirmuisen kallioalueella tehtiin ympäristölupakauden ensimmäinen louhinta tammi-maaliskuussa Sen aikana louhintatärinää mitattiin louhintaräjäytysten aikana viidessä mittauspisteessä, jotka sijaitsivat eri ilmansuunnissa toiminta-alueeseen nähden. Mitatut heilahdusnopeuden arvot olivat kaikissa mittauspisteissä selvästi rakennusten rakenteiden vaurioriskin kannalta arvioituja sallittuja enimmäisarvoja pienempiä. Mittaustulosten perusteella voidaan arvioida, että louhintaräjäytyksistä ei aiheutunut vaurioita alueen rakennuksille. Sen sijaan tilan Mäntyrinne RN:o 1:47 kanalassa tehtyjen havaintojen mukaan kanat reagoivat tärinään kaikilla louhintaräjäytyskerroilla. Kanat säikähtivät tärinää huolimatta siitä, että kanalan perustuksesta mitatut heilahdusnopeuden suurimmat arvot ylittivät kanojen häiriintymisen suhteen arvioidun enimmäistason 4 mm/s ainoastaan yhdessä räjäytyksessä. Heilahdusnopeuden lukuarvoa merkittävämmäksi tekijäksi osoittautui tärinän kestoaika. Eniten kanat reagoivat ensimmäisessä räjäytyksessä, jolloin louhittu kenttä ja vastaavasti tärinän kestoaika oli noin kaksinkertainen seuraaviin räjäytyksiin verrattuna. Myös louhintaräjäytyksistä aiheutunutta hetkellistä melutasoa mitattiin kahdessa ensimmäisessä louhinnassa kanalan ulko- ja sisäpuolella. Kanalan sisäpuolella kanoista aiheutuva melutaso oli lähes jatkuvasti yli 65 db(a), minkä vuoksi räjäytyksen ääni ei erityisesti erottunut kanalan taustaäänestä. Koska kanojen todettiin reagoivan herkästi kaikkeen tärinään, ei heilahdusnopeuden enimmäistaso sovellu mittariksi arvioitaessa kanoille aiheutuvaa haittaa. Destia ja kanalan omistajat ovat sopineet, että jatkossa louhintaräjäytykset tehdään niiden kuukausien aikana, jolloin kanalassa ei ole kanoja. Kanala tyhjennetään kuukaudeksi noin 14 kuukauden välein. Koska kuukausi, jolloin kanala on tyhjänä voi osua myös kesäaikaan, Destia hakee ympäristöluvan muutosta siten, että louhintaräjäytykset voidaan tehdä tarvittaessa myös välisenä aikana. Toiminta on mahdollista suunnitella siten, että kentän poraus voidaan tällöinkin tehdä valmiiksi ympäristöluvan mukaisesti välisenä aikana. Ainoastaan panostus ja hetkellisen äänitason nousun aiheuttava kiviaineksen irrotus tehtäisiin kesäaikana. Hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta Destia hakee lupaa aloittaa hakemuksen mukainen toiminta vakuutta vastaan, mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Haettu muutos koskee ainoastaan louhintaräjäytyksiä, joiden kesto on lyhytaikainen. Rakennusten tai muu turvallisuus ei vaarannu, sillä muiden velvoitteiden osalta noudatetaan voimassa olevaa ympäristölupapäätöstä. Asian käsittely Hakemuksesta tiedottaminen Hakemuksesta on kuulutettu Mynämäen kunnan ilmoitustaululla välisen ajan. Asianosaisille on tiedotettu asian vireilläolosta kirjeitse. Lausunnot Hakemuksesta on pyydetty lausunto Uudenkaupungin ympäristöterveydenhuollolta. Lausuntoa ei ole tullut.

4 4 Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta on jätetty yksi muistutus. Muistutuksessa esitetään mm. seuraavaa: Muistuttaja ei hyväksy sitä, että räjäytykset jatkuisivat läpi vuoden. Muistutuksessa todetaan mm., että nykyiselläänkin luonto, eläimet ja ihmisten asuminen on erittäin pahoin häiriintynyt ja metsä tuhottu pahoin. Sorarekkaralli on sietämätöntä. Muistuttaja toivoo, että asukkaita, jotka joutuvat kärsimään, ajateltaisiin. Puurakenteiset pientalot eivät kestä jatkuvaa räjäyttelyä. Hakijan kuuleminen ja vastine Hakija esittää vastineessaan seuraavaa: Kuten hakemuksen perusteluissa on esitetty, hakemus koskee ainoastaan räjäytysten ajankohtaa. Haettu muutos ei muuta räjäytysten vuosittaista määrää. Kaiken kaikkiaan räjäytysajankohta määräytyy kanalan aikataulun mukaan, sillä Destia on sitoutunut tekemään louhintaräjäytykset ainoastaan kanalan ollessa tyhjänä. Tämä tapahtuu noin 14 kuukauden välein. Näin ollen räjäytyksiä on harvemmin kuin kerran vuodessa. Räjäytysten ajankohta ei vaikuta tärinään, vaan luvanhaltijaa sitoo velvoite tärinän mittaamisesta ja vaurioiden korvaamisesta, mikäli louhintaräjäytyksistä johtuvia vaurioita syntyy. Hakija on toimittanut vuodelta 2014 selvityksen murskeen kuljetuksista. Ympäristöpäällikön ratkaisu Ympäristöpäällikkö muuttaa Destia Oy:n ympäristöluvan lupamääräyksiä 1 ja 2 siten, että louhintaräjäytyksiä on mahdollista tehdä myös kesäaikana. Tällä päätöksellä ei muuteta louhittavan kiviaineksen kokonaismäärää eikä lisätä vuosittain tehtävien räjäytysten määrää. Toiminta voidaan aloittaa muutoksenhausta huolimatta lupapäätöstä noudattaen (YSL 101 ). Muutetut lupamääräykset Lupamääräys 1 Laitoksella saa tehdä louhintaa ja murskausta ja siihen liittyviä melua aiheuttavia toimenpiteitä kuten kallion porausta ja lohkareiden rikotusta iskuvasaralla enintään 50 vrk ajan yhden tuotantokauden ( ) aikana. Räjäytyksiä saa tehdä ympäri vuoden. Lupamääräys 2 Laitoksella saa tehdä toimenpiteitä talvikaudella seuraavasti: - murskausta arkisin ma-to 7-21, perjantaisin ja arkipyhien aattoina kallion porausta arkisin ma-to 7-21, perjantaisin ja arkipyhien aattoina lohkareiden rikotusta iskuvasaralla arkisin ma-pe räjäytyksiä ma-pe päällystemassojen valmistusta ma-to 7-21, perjantaisin ja arkipyhien aattoina tuotteiden kuljetusta ma-to 7-21, perjantaisin ja arkipyhien aattoina kantojen ja oksien haketusta ma-to 7-21, perjantaisin ja arkipyhien aattoina 7-19 kesäkaudella seuraavasti: - räjäytyksiä ma-pe päällystemassojen valmistusta ma-to 7-21, perjantaisin ja arkipyhien aattoina 7-18

5 5 - tuotteiden kuljetusta ma-to 7-21, perjantaisin ja arkipyhien aattoina kantojen ja oksien haketusta ma-to 7-21, perjantaisin ja arkipyhien aattoina 7-18 Lauantaisin, sunnuntaisin ja arkipyhinä sekä öisin alueella ei saa harjoittaa edellä mainittuja toimintoja. Päätöksen perustelut Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty. Toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti laitoksen toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski sekä alueen kaavamääräykset. Hakijan teettämissä tutkimuksissa on todettu, että louhintaräjäytykset säikyttävät kanoja. Hakija on lisäksi sopinut kanalan omistajan kanssa, että louhintaräjäytykset tehdään silloin kun kanala on tyhjä. Kanala tyhjennetään noin 14 kuukauden välein, joten louhintajaksoja on harvemmin kuin kerran vuodessa. Kanalan tyhjennys osuu välillä kesäaikaan, joten hakija on hakenut lupaa louhintaräjäytyksille myös kesäaikana. Räjäytykset ovat lyhytkestoisia ja niiden valmistelu tehdään porauksen osalta kesäajan ulkopuolella. Lupamääräyksen 1 ja 2 muutoksilla sallitaan louhintaräjäytykset myös muun tuotantokauden ulkopuolella, kesäkaudella ( ). Koska räjäytykset ovat lyhytkestoisia ja räjäytysjaksoja on harvemmin kuin kerran vuodessa, määräysten muuttaminen ei aiheuta häiriintyvissä kohteissa kohtuutonta rasitusta. Räjäytysten aikaa on myös rajoitettu aamupäiviin. Lisäksi kesäkaudella muut melun kannalta merkittävimmät toiminnot ovat tauolla. Muilta osin toiminnan vaikutukset on käsitelty voimassaolevassa ympäristöluvassa. Ko. luvassa on annettu lupamääräykset mm. räjäytyksistä aiheutuvasta tärinästä, melusta ja kuljetuksista. Vastaus muistutuksessa esitettyihin vaatimuksiin Muistutuksessa esitetyt vaatimukset on otettu huomioon perusteluista ilmenevällä tavalla. Muistutukseen vastataan lisäksi seuraavaa: Destia Oy on sopinut kanalan omistajan kanssa räjäytyksistä. Räjäytyksiä on yhden kuukauden ajan noin 14 kuukauden välein. Nyt kyseessä olevalla lupapäätöksellä on vaikutusta ainoastaan räjäytysten vuosittaiseen ajankohtaan, joten räjäytysten kokonaismäärä ei lisäänny. Voimassaolevassa ympäristöluvassa ( ) on annettu määräykset, joiden perusteella louhintaa ja kuljetuksia voidaan suorittaa ja joilla luonnon, eläimistön ja ihmisten olosuhteisiin aiheutuvia vaikutuksia on rajoitettu. Nyt kyseessä olevalla lupapäätöksellä ei muuteta louhittavan alueen sijaintia tai kokoa.

6 6 Päätöksen voimassaolo Tämä päätös on voimassa toistaiseksi, kuten ympäristölupapäätös Asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan tämän lain tai jätelain nojalla tämän lupapäätöksen määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava Päätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta Toiminta voidaan aloittaa muutoksenhausta huolimatta lupapäätöstä noudattaen. Destia Oy:n tulee asettaa 5000 euron vakuus ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräyksen muuttamisen varalle. Alueella on jo aloitettu lainvoimaisen ympäristöluvan mukainen toiminta. Tällä päätöksellä muutetaan ainoastaan louhinnan vuosittaista ajankohtaa koskevaa lupamääräystä. Alueelta louhittavan kiven määrä tai louhittava alue ei muutu. Toiminnan aloittaminen lupamääräystä noudattaen ei tästä syystä tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Sovelletut säännökset Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4-8, 28, 31, 36-38, 41-43, 52-56, 81, 96-97, 100, 101 ja 105 Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 7, 16-19, 21 Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 VnA kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010) Käsittelymaksu ja sen määräytyminen Tämän ympäristöluvan käsittelystä peritään 1025 euroa. Maksun suuruus perustuu valtuuston hyväksymään taksaan ( ). Päätöksen antaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Julkipano on kunnan ilmoitustaululla. Lupapäätöksestä tiedottaminen Päätös Jäljennös Ilmoitus päätöksestä Destia Oy, kiviaines Mynämäen kunnanhallitus Varsinais-Suomen ELY -keskus Uudenkaupungin ympäristöterveydenhuolto asianosaiset

7 7 Muutoksenhaku Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusoikeus on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä niillä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä Kirsi Anttila ympäristöpäällikkö Raisio kaupunki Tekninen keskus, Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut PL 100, Raisio

8 8 VALITUSOSOITUS Tähän päätökseen ja/tai päätökseen asian käsittelystä ja peritystä maksusta saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valitusoikeus on: - asianosaisella - rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät - toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät - valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella - asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella Valitusaika ja valituksen perille toimittaminen Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusta ei ole tehty määräajassa, valitus voidaan jättää tutkimatta. Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettavassa valituskirjelmässä on ilmoitettava: - Valittajan nimi ja kotikunta - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmän liitteet Valituskirjelmään on liitettävä: - tämä päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Valtuutus Asiamiehen on, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa. Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallintooikeudessa 97 euroa. Laissa on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä. Vaasan hallinto-oikeus Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs Postiosoite: PL 204, Vaasa Puhelin: Kirjaamo Puhelinvaihde: Faksi: Sähköposti: aukioloaika: klo

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA Tekninen lautakunta. Aika 23.5.2013 klo 16.00 17.32. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Käsitellyt asiat.

RAUTAVAARAN KUNTA Tekninen lautakunta. Aika 23.5.2013 klo 16.00 17.32. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Käsitellyt asiat. Tekninen lautakunta Aika 23.5.2013 klo 16.00 17.32 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 19 Maa-aineslupa, Savon Kuljetus Oy, Rautavara, Nälkämännikkö, 687-402-9-25,

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010.

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 99/10/1 Dnro ISAVI/242/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2010 ASIA HAKIJA Kuopion Energia Oy:lle 10.8.2010 myönnettyä kivihiilen käyttöä varapolttoaineena

Lisätiedot

Päätös. Rakennusvirasto PL 1515 00099 Helsingin kaupunki

Päätös. Rakennusvirasto PL 1515 00099 Helsingin kaupunki Päätös Etelä-Suomi Nro 90/2010/2 Dnro ESAVI/609/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.12.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 58 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

28 :n mukaisessa lupa-asiassa

28 :n mukaisessa lupa-asiassa KEURUUN KAUPUNKI Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Multiantie 1 42700 KEURUU PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa Annettu julkipanon jälkeen 25.6.2014 Diaarinumero 106/11.01.00/2014

Lisätiedot

PÄÄTÖS LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Rakennus- ja ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen 11.12.2013

PÄÄTÖS LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Rakennus- ja ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen 11.12.2013 1 VESILAHDEN KUNTA PÄÄTÖS LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Rakennus- ja ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen 11.12.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 55 :n mukainen ympäristölupamääräysten

Lisätiedot

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

ASIA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen päätös lain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee olemassa olevaa eläinsuojaa ja sen laajennusta.

ASIA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen päätös lain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee olemassa olevaa eläinsuojaa ja sen laajennusta. ORIVEDEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Ympäristölautakunta Päivämäärä Numero 4.7.2014 3/2014 1 ASIA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen päätös lain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Annettu 18.12.2012. Ympäristönsuojelulaki 101

Annettu 18.12.2012. Ympäristönsuojelulaki 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 227/2012/1 Dnro ESAVI/241/04.08/2012 Annettu 18.12.2012 ASIA Pesupalvelu Hans Langh Oy:n ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen hakemus ympäristölupapäätöksen nro 141/2012/1, (18.9.2012),

Lisätiedot

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitettu hakemus 17.3.2010 annetun ympäristölupapäätöksen nro 7/2010/3

Lisätiedot

Lupajaosto Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009

Lupajaosto Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009 75531 Nurmes NURMEKSEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lupajaosto PL 12 Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009 Nro 51/2009 LUPAJ 26.5.2009, 19 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) ja -asetuk sen

Lisätiedot

Ympäristölupa kivipohjaisten kierrätysmateriaalien jalostukseen ja lupa toiminnan aloittamiseen, Kuopio

Ympäristölupa kivipohjaisten kierrätysmateriaalien jalostukseen ja lupa toiminnan aloittamiseen, Kuopio Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 86/10/1 Dnro ISAVI/99/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2010 ASIA HAKIJA Ympäristölupa kivipohjaisten kierrätysmateriaalien jalostukseen ja lupa toiminnan

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Päätös Nro 40/2010/3 Dnro ESAVI/318/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010

Päätös Nro 40/2010/3 Dnro ESAVI/318/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 40/2010/3 Dnro ESAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 ASIA Veikko Uskin / Sarkainsuon Tila Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 23.3.2015 1/2015 8/66.661.01.01/2015

Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 23.3.2015 1/2015 8/66.661.01.01/2015 1 ORIVEDEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen PL 7 Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 23.3.2015 1/2015 8/66.661.01.01/2015 YMPÄRISTÖLUPA; KARPIN KÄSITTELY

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Annettu julkipanon jälkeen 24.5.2005 Dnro KAI-2004-Y-111

PÄÄTÖS. Annettu julkipanon jälkeen 24.5.2005 Dnro KAI-2004-Y-111 K A I N U U N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 24.5.2005 Dnro KAI-2004-Y-111 ASIA Malmin kasaliuotuksen koetoimintaa koskevan tarkkailuohjelman hyväksyminen Kuusilammen kaivospiirin

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 24.8.2012.

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 24.8.2012. PÄÄTÖS Nro 231/2012/1 Dnro ESAVI/191/04.08/2012 Etelä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2012 ASIA Nordkalk Oy Ab:n Vampulan tuotantokokonaisuuden ympäristölupapäätöksen lupamääräyksessä 13 edellytetty

Lisätiedot

Saha- ja energiahakkeen välivarastointia koskevan ympäristöluvan toiminnanaloittamislupa,

Saha- ja energiahakkeen välivarastointia koskevan ympäristöluvan toiminnanaloittamislupa, Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Dnro ISAVI/85/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 12.1.2012 ASIA HAKIJA Saha- ja energiahakkeen välivarastointia koskevan ympäristöluvan toiminnanaloittamislupa,

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 27.5.2015 7 340/15 Ympäristösihteeri. Yhteyshenkilö: Asko Putto. p.

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 27.5.2015 7 340/15 Ympäristösihteeri. Yhteyshenkilö: Asko Putto. p. Asia, jota päätös koskee Asianosaiset PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 :N MUKAISESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISTÄ TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA Destia Oy Korjaamotie 5 49400 Hamina Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

ELÄINSUOJAN YMPÄRISTÖLUPA, Vilminko Tommi

ELÄINSUOJAN YMPÄRISTÖLUPA, Vilminko Tommi YMPÄRISTÖNSUOJELU YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 3.11.2014 RHE-13/2014 ELÄINSUOJAN YMPÄRISTÖLUPA, Vilminko Tommi KERTOELMAOSA: LUVAN HAKIJA: Tommi Vilminko Vilmingontie 555 86460 Alpua puh: 040 7156 967 e-mail: tommi.vilminko@netti.fi

Lisätiedot

Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi. Kyseessä on olemassa oleva toiminto.

Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi. Kyseessä on olemassa oleva toiminto. 1 Kemin kaupunki PÄÄTÖS Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi Dnro 411/11.01.00/2014 Annettu julkipanon (21.05.2015) jälkeen 1. ASIA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 2. HAKEMUS Kemin Ajoksen satama

Lisätiedot

Nro 65/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012. Liike- ja yhteisötunnus: 0208201-1

Nro 65/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012. Liike- ja yhteisötunnus: 0208201-1 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 65/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012 ASIA Romuajoneuvojen purkutoiminta, Jyväskylä HAKIJA Jyväskylän Ammattiopisto Viitaniementie

Lisätiedot

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 249. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 249. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 249 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 09.08.2012 ASIAT Otsikko Sivu 116 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 251 117 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 63/08/1 Dnro PSY-2008-Y-127 Annettu julkipanon jälkeen 28.11.2008

ASIA LUVAN HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 63/08/1 Dnro PSY-2008-Y-127 Annettu julkipanon jälkeen 28.11.2008 1 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 63/08/1 Dnro PSY-2008-Y-127 Annettu julkipanon jälkeen 28.11.2008 ASIA Kattilalaitosten ympäristölupa ja ympäristölupapäätöksen muuttaminen voimalaitoksella käytettävän polttoaineen

Lisätiedot

Fortum Energiaratkaisut Oy PL 100 00048 Fortum. Nakkilan lämpölaitos, Lk 222 Suomisentie 11 29250 Nakkila. Ilmoitus on tullut vireille 6.3.2012.

Fortum Energiaratkaisut Oy PL 100 00048 Fortum. Nakkilan lämpölaitos, Lk 222 Suomisentie 11 29250 Nakkila. Ilmoitus on tullut vireille 6.3.2012. Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2012/1 Dnro ESAVI/62/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee kierrätyspuun

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot