TONTTIEN JA RAKENNUSTEN LUOVUTUSKILPAILU Asuinkerrostalojen korttelialue XIV ja - 12

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TONTTIEN JA RAKENNUSTEN LUOVUTUSKILPAILU Asuinkerrostalojen korttelialue XIV-245-11 ja - 12"

Transkriptio

1 TAMPEREEN KAUPUNKI Kiinteistötoimi Tilakeskus TONTTIEN JA RAKENNUSTEN LUOVUTUSKILPAILU Asuinkerrostalojen korttelialue XIV ja - 12 Tontinluovutus XIV ja -12 Sivu 1/12

2 ASUINKERROSTALOTONTTIEN JA RAKENNUSTEN LUOVUTUSKILPAILU, XIV JA -12 SISÄLLYS Kilpailun järjestäjä ja tarkoitus sekä luonne... 3 Kilpailukutsu ja kilpailutekniset tiedot... 3 Kilpailukohteen kuvaus... 4 Tonttien ja rakennusten keskeiset tiedot ja hinnoittelu... 5 Tonttiliittymät ja kunnallistekniikka... 6 Suunnittelutavoitteet... 6 Asemakaavamääräykset... 6 Muut suunnitteluohjeet... 9 Maaperän pilaantuneisuus Toteuttamisaikataulu Kilpailuasiakirjojen jättö Valintaperusteet Ohjelma-asiakirjat Lähtöaineisto Tontinluovutus XIV ja -12 Sivu 2/12

3 Kilpailun järjestäjä ja tarkoitus sekä luonne Kilpailun järjestävät Tampereen kaupungin kiinteistötoimi ja tilakeskus. Kilpailun tarkoituksena on saada ratkaisu, jolla tonteille toteutetaan alueen asuntotarjontaa monipuolistavat kaupunkikuvaa kohentavat sekä arkkitehtuuriltaan korkeatasoiset asuinrakennukset. Lisäksi kilpailun kohteelle on tarkoitus löytää ratkaisu, joka konseptiltaan täydentää ja monipuolistaa tehostettua palveluasumista sekä siihen liittyviä palveluita. Tehostettu palveluasuminen on asukkaan yksilöllinen elämän ympäristö, jossa voi toteutua sekä yhteisöllisyys että ympärivuorokautinen hoito ja valvonta joko ryhmäkodissa tai omassa asunnossa. Säilytettävän rakennuksen ratkaisun tulee olla sekä toiminnallisesti että arkkitehtuuriltaan ja kaupunkikuvaltaan laadukas sekä rakennuksen arvot säilyttävä. Kokonaisratkaisussa tulee erityisesti ottaa huomioon energiatehokkuus ja esteettömyys. Täydennysrakentamisella pyritään eheyttämään kaupunkikuvaa, ja koska alue on kaupunkikuvan kannalta tärkeä, rakennusten julkisivujen rakennustaiteelliseen käsittelyyn tulee kiinnittää erityistä huomiota ja rakentamattomat korttelinosat on istutettava alueen käytön vaatimalla tavalla. Kaupunkikuvallisesti tärkeimpiä osia alueella sijaitsevasta teollisuusrakennuksesta säilytetään ja suojellaan kaavamerkinnöin. Kilpailukutsu ja kilpailutekniset tiedot Kilpailu on yleinen ja kutsu julkaistaan Tampereen kaupungin internetsivuilla. Lisäksi kilpailumateriaali lähetetään Tampereen kaupungin kiinteistötoimen ja tilakeskuksen tiedossa oleville ja tämän alan tonttitarjonnasta kiinnostuksensa osoittaneille eri alojen toimijoille, sijoitusyrityksille, rakennuttajille ja rakentajille. Kilpailuehdotuksen voi jättää joko molemmista tonteista tai vain toisesta tontista. Ehdotuksen voivat jättää myös useat toimijat yhdessä. Mikäli tontit luovutetaan eri toimijoille, tulee pysäköinti- yms. järjestelyt sovittaa yhteen. Valtion tukemaan asuntotuotantoon tuleva rakentaminen tulee kilpailuttaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ARA:n kilpailuohjeistuksen mukaan. Kilpailun arvosteluun osallistuvat kiinteistötoimen, tilakeskuksen, asemakaavoituksen, rakennusvalvonnan, Tammela-projektin sekä ikäihmisten palveluiden tilaajan myöhemmin nimettävät henkilöt. Kaupunkikuvatoimikunnalta pyydetään kilpailuehdotuksista lausunto. Lisäksi tarvittaessa voidaan käyttää muita ulkopuolisia asiantuntijoita. Kilpailuaikataulu: aineiston jättöaika päättyy klo 15:00. Kilpailua koskevat lisäkysymykset tulee tehdä mennessä sähköpostilla osoitteeseen Vastaukset kysymyksiin julkaistaan Tontinluovutus XIV ja -12 Sivu 3/12

4 mennessä kaupungin internetsivuilla Kilpailu pyritään ratkaisemaan mennessä. Kilpailun tulos lähetetään tiedoksi kaikille kilpailuun osallistuneille. Tampereen kaupunki pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä jätetyt Kilpailuehdotukset sekä pyytää suunnitelmiin tarkistuksia ja käydä jatkoneuvotteluja kilpailuun osallistuneiden kanssa. Kilpailuaineistoa ei palauteta ja lähetettyihin ehdotuksiin on Tampereen kaupungilla käyttöoikeus. Kilpailukohteen kuvaus Tontit sijaitsevat noin puolitoista kilometriä koilliseen kaupungin keskustasta, osoitteessa Pohjolankatu 25. Alue kuuluu Osmonmäen kaupunginosaan (XIV), eli pohjoiseen Tammelaan, joka sijaitsee Osmonpuiston pohjoispuolella. Pohjolankatu 25:n asema kaupunkikuvassa on keskeinen kaikista ilmansuunnista katsottuna. Rakennus täyttää avoimen kulmatontin ja toimii risteyskohdan kiintopisteenä. Alun perin Tammelassa asuintalot, tehdasrakennukset ja liiketilat sijoittuivat toistensa lomaan muodostaen monimuotoisen kaupunkiympäristön. Tammelan aluetta on täydennetty useaan otteeseen, mikä on luonut alueelle tyylillisesti vaihtelevan yleisilmeen. Tontit ovat liikenteellisesti hyvin saavutettavissa. Ne rajoittuvat etelässä Pohjolankatuun ja pohjoisessa Kekkosentien liikennealueeseen. Vilkasliikenteinen Kekkosentie toimii seudullisena pääväylänä, mutta liikenne on vilkasta myös Pohjolankadulla. Kolme kaupungin joukkoliikennelinjaa kulkee 300 metrin etäisyydellä suunnittelualueesta, lisäksi alueella liikennöi palveluliikenteen palvelubussi. Alueen kevyen liikenteen reitit sijaitsevat siten, että yhteydet keskustaan kävellen tai pyöräillen ovat toimivat. Suunnittelualueella kulkee paljon erilaisia johtolinjoja. Osa tontin läpi kulkevista johtolinjoista voidaan poistaa kokonaan ja osaa johtolinjoista voidaan siirtää. Kuntatekniikka, kuten vesi-, energia- ja muu yhdyskuntatekninen huolto alueelle voidaan järjestää suunnittelualueen kaakkoiskulmasta. Pirkanmaan maakuntamuseon laatiman rakennusinventoinnin mukaan tontin vanha tehdaskiinteistö on arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittävä. Arkkitehtuurin arvo perustuu hyvin säilyneisiin julkisivuihin ja selkeään massoitteluun. Tonttien maanpinta on melko tasaista. Tontin nro piha-alue on suurimmaksi osaksi asfaltoitu. Tontilla nro sijaitsevan rakennuksen länsi-, ja pohjoispuolella oleva pysäköintialue ja itä- ja eteläpuolella oleva katu on myös asfalttipinnoitettu. Tonteilla on muutamia alueita, joilla kasvaa nurmikkoa, puustoa ja pensaita. Kohteen välitön naapurirakennus on tontilla XIV sijaitseva pumppaamorakennus. Sen rakennukset ovat yksikerroksisia ja julkisivuiltaan vaaleankeltaista tiiltä, piha-alue on sorapintaista. Tontinluovutus XIV ja -12 Sivu 4/12

5 Tonttien ja rakennusten keskeiset tiedot ja hinnoittelu Tontin XIV pinta-ala on m 2 ja rakennusoikeus k-m 2. Tontille on osoitettu rakennusala seitsemänkerroksiselle rakennukselle ja ohjeelliset rakennusalat neljälle kahdeksankerroksiselle osalle. Asemakaavan hankesuunnitelman mukaan tontille voisi muodostua noin 100 kerrostaloasuntoa. Tontille toteutettavasta asuntokannasta tulee: - vähintään 30 % olla vuokra-asuntoja - vähintään 30 % olla perheasuntoja (asuntokoko yli 70 h-m 2 ) Tontin voi joko vuokrata tai ostaa. Vuosivuokra on 4% pääoma-arvosta. Kauppahinta on euroa ja tämänhetkinen vuosivuokra euroa. Hinnoittelussa on käytetty 450 euron kerrosneliömetriarvoa. Tontin XIV pinta-ala on m 2. Vanhan tehdasrakennuksen säilytettävän osan rakennusoikeus on k-m 2 ja sen laajennusosan rakennusoikeus on 4500+ly400, jossa jälkimmäinen luku ilmoittaa ainoastaan liike-, toimisto-, palvelu-, yhteis- ja työtiloiksi sallitun kerrosalan neliömetrimäärän. Vanhaa tehdasrakennusta varten on osoitettu yksi nelikerroksinen rakennusala, uusia laajennusosia varten on osoitettu yksi nelikerroksinen ja yksi viisikerroksinen rakennusala. Lisäksi tontille saadaan varsinaisen rakennusoikeuden lisäksi rakentaa 800 k-m 2 ilmastointikonehuoneita porrashuoneineen kerrosluvun estämättä. Asemakaavaa varten laaditun hankesuunnitelman mukaan tontille voisi muodostua noin 60 ikäihmisten asuntoa ja noin 90 tehostetun palveluasumisen paikkaa. Rakentaminen tontille tulee toteuttaa em. hankesuunnitelman mukaisesti siten, että säilytettävään rakennukseen tulee sijoittaa tehostetun palveluasumisen yksikkö (90 paikkaa). Kaupunki tulee välivuokraamaan tilat ja kilpailuttamaan palvelutuottajan. Yksikkö tulee toteuttaa siten, että sille on myönnettävissä asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n investointiavustus ja korkotukilaina. Kaupunki sitoutuu tarvittaessa puoltamaan investointiavustusta ja korkotukilainaa. Liitteenä alustavat suunnitelmat tehostetun palveluasumisen yksiköstä. Tehostetun palveluasumisen yksikön lisäksi tontille tulee rakentaa kohtuuhintaisia vuokra- ja/tai asumisoikeusasuntoja ikäihmisille. Kaikki tontille 12 rakennettava asuntotuotanto tulee olla valtion tukemaa asuntotuotantoa, minkä rakentaminen tulee kilpailuttaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ARA:n kilpailuohjeistuksen mukaisesti. Tontin voi joko vuokrata tai ostaa. Vuosivuokra on 4% pääoma-arvosta. Kauppahinta on euroa ja tämänhetkinen vuosivuokra euroa. Hinnoittelussa on käytetty ARA:n alustavasti hyväksymää 300 euron kerrosneliömetriarvoa. Hinta hyväksytetään myöhemmin erikseen. Tontinluovutus XIV ja -12 Sivu 5/12

6 Em. ilmastointikonehuonetta varten varattua kerrosalaa ei oteta huomioon kauppahinnassa tai vuokran pääoma-arvossa. Tontilla XIV sijaitsevan säilytettävän rakennuksen rakennusvuosi on Lisää tietoa rakennuksesta liitteessä Pohjolankatu 25, Rakennusinventointi. Säilytettävän rakennuksen kauppahinta on euroa. Säilytettävään rakennukseen on mahdollista tutustua viikolla 32, kunakin päivänä klo välisenä aikana. Tutustumiseen tulee ilmoittautua etukäteen sähköpostitse viimeistään maanantaina 6.8. Ilmoittautumiset Marko Lahtiselle (lomalla ) osoitteeseen Tuleva toteuttaja vastaa myös uudisrakentamisen tieltä purettavien rakennusten purkamisesta kustannuksellaan. Tonttiliittymät ja kunnallistekniikka Ajoneuvoliittymät tonteille ovat Pohjolankadulta. Tonteille ei saa järjestää ajoneuvoliittymää alueen itälaidasta. Yksityiskohtaista tietoa kunnallistekniikasta saa kilpailuohjelman lopussa esitellyiltä yhteystahoilta. Kaupunki vastaa kilpailun kohteella sijaitsevan kaukolämpölinjan siirrosta kustannuksellaan. Muiden kilpailun kohteella olevien kunnallisteknisten johtojen ja linjojen siirroista vastaa tuleva toteuttaja. Suunnittelutavoitteet Korttelialueiden uudisrakennusten arkkitehtuurissa tulee huomioida alueen ja lähiympäristön säilyvä rakennuskanta sekä sijainti kaupunkikuvallisesti tärkeällä paikalla. Maantasokerrosten kaupunkikuvalliseen ilmeeseen ja liittymiseen lähiympäristön toimintoihin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Asemakaavamääräykset Tontit nro ja osoitetaan asemakaavamerkinnällä (AK-36) asuinkerrostalojen korttelialueeksi, jolle saadaan rakentaa myös liike-, toimisto-, työ- ja palvelutiloja. Tontin kokonaisrakennusoikeus on k-m², joka vastaa tonttitehokkuutta e=2,85. Tontille on osoitettu rakennusala seitsemänkerroksiselle rakennukselle ja ohjeelliset rakennusalat neljälle kahdeksankerroksiselle osalle. Tontin kokonaisrakennusoikeus on k-m², joka vastaa tonttitehokkuutta e=1,68. Tontille sallitusta kerrosalasta enintään 15% saadaan käyttää liike- ja palvelutiloina(lpa15%). Tontille saadaan varsinaisen Tontinluovutus XIV ja -12 Sivu 6/12

7 rakennusoikeuden lisäksi rakentaa 800 k-m² ilmastointikonehuoneita kerrosluvun estämättä. Tontille nro on osoitettu kolme eri rakennusalaa, yksi nelikerroksinen rakennusala vanhaa tehdasrakennusta varten sekä yksi nelikerroksinen ja yksi viisikerroksinen rakennusala uusia laajennusosia varten. Lisäksi tontilla on kaksi ohjeellista rakennusalaa, joille saa rakentaa kerrosluvun estämättä ilmastointikonehuoneen ja sen porrashuoneen (iv-1). Tontille rakennettavan rakennuksen Kekkosentien puoleinen julkisivu tulee rakentaa yhtenäisenä melusuojauksen vuoksi (jyht), tälle rakennusalan sivulle ei saa sijoittaa parvekkeita (epa). Kekkosentien puoleisen rakennusalan sivun ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään 38 dba ja rakennuksen päädyissä 30 dba. Tontin rakennusalalle, Kekkosentien puolelle, on merkitty osa-alue, jonka maantasokerrokseen ja sitä seuraavaan kerrokseen kadun tai tien puoleisille osille tulee sijoittaa liike-, toimisto- tai muita aputiloja. Kerrosten mahdolliset asuinhuoneet tulee sijoittaa liikennemelulta suojatun pihan puolelle (er-10(1)). Tontin nro korttelialueelle rakennettavat asunnot tulee sijoittaa niin, että niiden asuinhuoneiden pääikkunoita on ainakin liikennemelulta suojatun pihan puolella (ik-10). Tontin piha-alueelle on merkitty alue (i-16), joka on rakennettava ja istutettava viihtyisäksi ulko-oleskelutilaksi. Tontin luodekulmaan on rakennettava melusuojaksi ympäristöön sopiva meluaita, joka on kahden ja puolen metrin korkuinen (mes-8). Tontin rakennuslupa-asiakirjoihin on liitettävä rakennushankkeen pohjalta laadittu meluntorjuntasuunnitelma. Asemakaavassa vaadittuja melusuojarakenteita on tarvittaessa korotettava (me-2). Tontin nro vanha tehdasrakennus on rakennustaiteellisesti arvokas ja kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeä. Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen rakennustaiteellisesti arvokas ja kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy (sr-8). Rakennuksen etelä- ja itäpuoleiset julkisivut tulee säilyttää (ju/s). Rakennuksen julkisivujen pääasiallisena pintakäsittelynä tulee käyttää rappausta (ju-62). Uusien laajennusosien Pohjolankadun puoleiselle julkisivun osalle tulee sijoittaa liike-, toimisto- ja palvelutiloja rakennuksen kaduntasokerrokseen (er-9). Tontilla sijaitsevien rakennusten kadunpuoleisten julkisivujen ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään 30 dba. Korttelialueelta tulee varata sähkönjakelun kannalta tarkoituksenmukaisesta paikasta tila enintään 25 kerrosneliömetrimäärän suuruiselle jakelumuuntamolle, jonka saa rakentaa varsinaisen rakennusoikeuden lisäksi. Se voi sijaita rakennuksessa, erillisenä rakennuksena rakennusalalla tai sen ulkopuolella (et- 15(25)). Tontin pihamaa autopaikkojen ja kulkureittien ulkopuolella on istutettava ja viimeisteltävä korkeatasoisesti. Jalankulkualueet on erotettava ajoneuvoliikenteen alueista pintamateriaaleilla, istutuksilla ja /tai rakenteilla (ist-7). Lisäksi tontille on osoitettu alueita, jotka on rakennettava ja istutettava viihtyisiksi ulkooleskelualueiksi (i-16). Tontilla asuinkerrostalojen tien- ja kadunpuoleisissa julkisivuissa ja päädyissä tulee käyttää päämateriaalina paikalla muurattua punatiiltä tai tummaa julkisivukasettia. Julkisivujen maantasokerroksissa voidaan käyttää istutusetupihoja matalin muuriaidoin suojaamaan julkisivua. Julkisivuun ei saa laittaa mainoksia. Tontilla asuinkerrostalojen kadunpuoleisissa julkisivuissa ja päädyissä tulee käyttää päämateriaalina kolmikerrosrappausta tai vaaleaa julkisivukasettia. Korttelialueen Tontinluovutus XIV ja -12 Sivu 7/12

8 sisäpuoliset rakennusten julkisivut tulee olla vaaleita. järjestettävä rakennusten katoilta. Raittiinilmanotot on Korttelialueiden uudisrakennusten arkkitehtuurissa tulee huomioida alueen vanha rakennuskanta sekä sijainti kaupunkikuvallisesti keskeisellä paikalla. Maantasokerrosten kaupunkikuvalliseen ilmeeseen ja liittymiseen lähiympäristön toimintoihin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Korttelialueiden sisäisiä tonttirajoja ei saa aidata. Kortteleiden leikki- ja oleskelualueet on toteutettava yhtenäisinä. Piha- ja kulkualueet on suunniteltava ja rakennettava esteettömiksi ja turvallisiksi huomioiden eri käyttäjät ja vuodenajat. Korttelin pihoilla ja maanalaisissa pysäköintitiloissa on huomioitava ajorasitteet kaavassa merkityille tonteille. Korttelialueen hulevesiä ei saa johtaa viereisen liikennealueen puolelle. Kaava-alueelle on merkitty yleismääräykset, joiden mukaan kaava-alueen pilaantuneet maat ja rakenteet on puhdistettava viranomaisten hyväksymällä tavalla ennen kaavan mukaisen rakentamisen aloittamista. Lisäksi rakennusten suunnittelussa on huolehdittava siitä, että ympäristön ilman epäpuhtauksien siirtyminen sisätiloihin on estetty. Alueen kaavan mukaiset autopaikkatarpeet ovat tontille nro asuintiloille noin 85 autopaikkaa ja tontille nro liike-, toimisto- ja palvelutiloille 3 autopaikkaa, vanhusten asunnoille 30 autopaikkaa ja palveluasunnoille 27 autopaikkaa, kaikkiaan yhteensä noin 145 autopaikkaa. Lisäksi alueelta on varattu noin seitsemän autopaikkaa tontin nro tarpeita varten. Tonteille on osoitettu alue, jolla sallitaan maanalaisten pysäköintitilojen rakentaminen (ma/a) sekä alueet joiden kautta voidaan ajaa viereisille tonttialueille (ma/ajo). Lisäksi tontille nro on osoitettu maanalainen tila, jolle saa sijoittaa varastotiloja, auton säilytyspaikkoja sekä teknisiä tiloja (ma/av). Kaava-alueen tonteille voidaan osoittaa korttelin 245 tonttien nro 7, 9, 11 ja 12 autopaikkoja. Molemmille tonteille on merkitty ohjeellinen maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiska. Korttelialueella ei tonttien välisille rajoille tarvitse maanalaisiin tiloihin rakentaa rajaseinää (rs-11). Ajoneuvoliittymät tonteille ovat Pohjolankadulta. Tonteille ei saa järjestää ajoneuvoliittymää alueen itälaidasta. Tonteille nro ja on osoitettu ajoyhteys ja alue mahdollista kuntatekniikan rakentamista varten tontilta nro (ajo-ku). Auto- ja pyöräpaikat: Tontilla nro ap / 100 asuinkerrosalaneliömetriä kohden 1pp / 60 asuinkerrosalaneliömetriä kohden 1pp / 35 opiskelija-asuntokerrosneliömetriä kohden 1pp / 100 vanhusten ja palveluasumisen asuntokerrosneliömetriä kohden Tontilla nro ap / 150 liike-, toimisto- ja palvelutilan kerrosalaneliömetriä kohden Tontinluovutus XIV ja -12 Sivu 8/12

9 1ap / 150 vanhusten asuntotilan kerrosalaneliömetriä kohden 1ap / 250 palveluasuntotilan kerrosalaneliömetriä kohden 1pp / 60 asuinkerrosalaneliömetriä kohden 1pp / 35 opiskelija-asuntokerrosneliömetriä kohden 1pp / 100 vanhusten ja palveluasumisen asuntokerrosneliömetriä kohden Kohde tulee olla toteutettavissa lainvoimaisen asemakaavan mukaisesti. Muut suunnitteluohjeet Kytkeytyminen täydennysrakentamiseen Tammelaan on laadittu täydennysrakentamisen yleissuunnitelma. Kortteliin 245 muille tonteille on yleissuunnitelmassa osoitettu mahdollisuuksia rakenteen täydentämiseen. Kohteen suunnittelussa tulee ottaa tämä huomioon ja asemapiirroksessa osoittaa viitteellisesti myös korttelin muu täydennysrakentaminen. Myös pysäköinnin ja teknisen huollon järjestelyissä tulee ottaa huomioon em. täydennysrakentaminen muissa korttelin osissa. Energiatehokkuus Rakennukset on suunniteltava energiatehokkaiksi. Suunnitelmaan tulee liittää energiaselvitys heinäkuussa 2012 voimaan tulevien määräysten mukaisesti. Rakennukset suositellaan liitettäväksi kaukolämpöön. Jäähdytys pyritään ensisijaisesti järjestämään passiivisena. Tontilla toivotaan hyödynnettävän myös uusiutuvia energialähteitä kuten esimerkiksi aurinkoenergiaa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä rakennuksen energiajärjestelmän kokonaistoimivuuteen (kaukolämmön, jäähdytyksen ja mahdolliseen aurinkolämmön ja sähkön hyödyntämiseen), luonnonvalon hyödyntämiseen, passiiviseen jäähdytykseen ja auringon ilmaisenergioiden hyödyntämiseen, sekä ilmanvaihdon järjestämiseen. Näiden lisäksi suunnitelmaa arvioidaan seuraavien laskennallisten kriteereiden pohjalta: energiatehokkuus (e-luku), resurssitehokkuus (uusiutuvien ja/tai kierrätettyjen rakennusmateriaalien osuus kaikista materiaaleista), sekä kokonaishiilijälki (rakennusosien ja energiankulutuksen, kgco2/m2). Rakennusosien hiilijälki lasketaan SYKE:n synergia-työkalulla. Laskenta-aika 50 vuotta. Energiankulutuksen hiilijälki lasketaan sekä ostosähköenergian että ostokaukolämmön suhteen keskimääräisellä sähkön tuotannon päästökertoimella (150 kgco2-ekv/mwh). Päästökerroin kuvaa 50 vuoden keskiarvoa. Energiankulutuksen hiilijälki lasketaan myös 50 vuoden ajalle. Oma uusiutuva tuotanto arvioidaan päästövapaaksi. (Synergia-työkalu on ilmainen ja ladattavissa ympäristöministeriön www-sivuilta. Sivustolta löytyy myös työkalun käyttöohjeet sekä liitteenä listaus rakennusmateriaalien ympäristövaikutuksista.. Tontinluovutus XIV ja -12 Sivu 9/12

10 Suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota elinkaareen, monikäyttöisyyteen ja muuntojoustavuuteen sekä esteettömyyteen. Rakennuksen hiilijalanjälki on laskettava. Maaperän pilaantuneisuus Toteuttamisaikataulu Kohteella on tehty maaperän haitta-ainetutkimus Tutkimuksen perusteella kohteen maaperä ei ole pilaantunut tutkituilta osin. Entisen teollisuuskiinteistön tontilla sijaitsevan rakennuksen sisäpihan alueelta ei saatu riittävää määrää maanäytettä alueen pilaantuneisuuden arvioimista varten. Jos sisäpihan alueella tehdään kaivutöitä, tulee alueen pilaantuneisuutta valvoa töiden yhteydessä. Mikäli kohteen maaperästä löytyy pilaantuneita maa-aineksia, vastaa kaupunki lainsäädännössä tarkemmin määritellyn ylemmän ohjearvon ylittävältä osalta maaperästä löytyneen pilaantuneen maa-aineksen puhdistamisesta. Kilpailun kohde tulee toteuttaa seuraavalla aikataululla: - tehostettu palveluasuminen valmis viimeistään ikäihmisten asuminen valmis viimeistään muu asuminen vaiheittain Kilpailuasiakirjojen jättö Kilpailuun osallistuvien tulee täyttää kilpailulomake ja toimittaa se suljetussa kuoressa klo 15:00 mennessä yhdessä muiden kilpailuasiakirjojen ja sähköisen tallenteen kanssa osoitteeseen: Tampereen kaupunki, Kiinteistötoimi PL Tampere Kuoressa on oltava tunnus Tontinluovutuskilpailu XIV ja -12. Kilpailuasiakirjoissa tulee esittää: - asumisen ja tehostetun palveluasumisen konseptit ja toiminnot - rakentamisaikataulu - hankkeeseen käytettävän rakennusoikeuden määrä - rakennustyypit - rakennusten sijoittelu, massoittelu ja julkisivujen perusratkaisut - sovittaminen ympäristöön, muuhun korttelin täydennysrakentamiseen ja maastoon Tontinluovutus XIV ja -12 Sivu 10/12

11 - liikenne- ja pysäköintijärjestelyt sekä muu piha-alueen jäsentely ottaen huomioon korttelin muu täydennysrakentaminen Valintaperusteet Ohjelma-asiakirjat Ratkaisujen kuvaamiseksi tulee toimittaa ainakin - kilpailuehdotuksen selostus - asemapiirrosluonnos, 1:500 (mittakaavajana esitettävä, paperikoko max. A3) - julkisivuluonnokset pelkistettyinä, 1:200 (mittakaavajana esitettävä, paperikoko max. A3) - julkisivusovitus (1:200) - valokuvasovitukset eri lähestymissuunnista ja pihalta - alustavat pohjapiirustukset kaavioina (asuntojakauma) erilaisista kerroksista, 1:200 (mittakaavajana esitettävä, paperikoko max. A3) - leikkauspiirroksia(1:200), (paperikoko max. A3) - illustraatiokuvia, idealuonnoksia tms. ratkaisun havainnollistamisen kannalta tarpeen olevaa materiaalia (paperikoko max. A3) - kilpailuehdotus sovitettuna virtuaalimalliin Kilpailuaineisto tulee lähettää sekä paperiversiona, että sähköisenä tallenteena pdf-muodossa. Viimeistään ennen varsinaista tontinluovutusta vaaditaan tontinkäyttösuunnitelma. Kilpailu ratkaistaan seuraavien valintakriteereiden perusteella. Kriteereiden painoarvo ei ole yhteismitallinen. - Kilpailutehtävän annossa ja muussa lähtöaineistossa esitettyjen ohjeiden noudattaminen ja tavoitteiden toteutuminen - toimintakonseptien soveltuminen alueelle - käytettävän rakennusoikeuden määrä - toteutusaikataulu - arkkitehtuurin laatutekijät - tontin käyttö ja liittyminen ympäristöön (mm. suhde täydennysrakentamiseen, liikennejärjestelyt, toimintojen jäsentyminen ja tilanmuodostus) - esteettömyys - energiatehokkuus - kokonaisidea ja innovatiivisuus - Kilpailuohjelma - Tonttijakokartta - Asemakaava 8146, kaavakartta määräyksineen - Asemakaavaselostus - Tammelan täydennysrakentamisen yleissuunnitelma - Tehostetun palveluasumisen palvelukuvaus - Pohjolankatu 25, Rakennusinventointi - Alustavat suunnitelmat tehostetun palveluasumisen yksiköstä/ Pohjolankatu 25_LUONNOKSIA Tontinluovutus XIV ja -12 Sivu 11/12

12 Lähtöaineisto - Pohjolankatu 25 rasteripohjaiset dwg-pohjapiirustukset, zip-tiedostona - Julkisivuotteet naapurirakennuksista - Digitaalinen pohjakartta vektorimuodossa - Johtokartta - Virtuaalimalli - virtuaalimallista on internetissä katseluversio. Kilpailuehdotuksen sovittamista varten tarvittavan laajemman version voi tilata osoitteesta - Kilpailulomake Ohjelma-asiakirjat ovat sähköisesti noudettavissa osoitteesta: Kaukolämpöliittymään liittyvät kysymykset suoraan Tampereen Kaukolämpö Oy markkinointi-insinööri Terhi Vairema, Vesi- ja viemäriliittymiin liittyvät kysymykset suoraan Tampereen Vesi, Jarmo Niittyniemi Sähköliittymään liittyvät kysymykset suoraan Tampereen Sähköverkko Oy puh. (03) , Tontinluovutus XIV ja -12 Sivu 12/12

Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA

Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA KAIVANNONLAHDEN TONTINLUOVUTUSKILPAILU Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA luonnos 24.11.2014 2 lmakuva kilpailualueelta Järjestäjät Internetsivut Taitto Valokuvat Viistokuvat Kuopion Kaupunki http://www.kuopio.fi/web/kaavoitus/hankkeet-ja-kilpailut

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI RANTA-TAMPELLAN TONTINLUOVUTUSKILPAILU KILPAILUOHJELMA 11.5.2015 ASEMAKAAVAN NO 8333 KORTTELI 420 TONTTI NRO 4

TAMPEREEN KAUPUNKI RANTA-TAMPELLAN TONTINLUOVUTUSKILPAILU KILPAILUOHJELMA 11.5.2015 ASEMAKAAVAN NO 8333 KORTTELI 420 TONTTI NRO 4 TAMPEREEN KAUPUNKI RANTA-TAMPELLAN TONTINLUOVUTUSKILPAILU ASEMAKAAVAN NO 8333 KORTTELI 420 TONTTI NRO 4 KILPAILUOHJELMA 11.5.2015 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 3 1.1 Tiedot myytävistä muodostettavista tonteista 4

Lisätiedot

PÄÄSKYVUORENRINNE, Turku

PÄÄSKYVUORENRINNE, Turku 10.8.2015 TONTINLUOVUTUSKILPAILU PÄÄSKYVUORENRINNE, Turku K I L P A I L U O H J E L M A Kilpailuaika 10.8.2015-13.11.2015 1. Kilpailukutsu... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Alueen yleiskuvaus... 3 1.3 Kilpailun

Lisätiedot

MYYRMÄEN KESKUSTAN SUUNNITTELU JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU 26.11.2014 31.3.2015

MYYRMÄEN KESKUSTAN SUUNNITTELU JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU 26.11.2014 31.3.2015 MYYRMÄEN KESKUSTAN SUUNNITTELU JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU 26.11.2014 31.3.2015 SISÄLTÖ 1. KILPAILUKUTSU... 3 2. KILPAILUKOHDE... 4 3. KILPAILUTEHTÄVÄ... 5 3.1 Yleiset tavoitteet Myyrmäen keskustan suunnittelusta

Lisätiedot

Tuuliniitty. ideakutsukilpailu. Tapiolan Tuuliniityn kilpailuohjelma 1.11.2012 31.1.2013

Tuuliniitty. ideakutsukilpailu. Tapiolan Tuuliniityn kilpailuohjelma 1.11.2012 31.1.2013 Tuuliniitty ideakutsukilpailu Tapiolan Tuuliniityn kilpailuohjelma 1.11.2012 31.1.2013 Sisältö Järjestäjä Asuntosäätiö, Metsäliitto Osuuskunta, SAFA, Espoon kaupunki Internetsivut www.tuuliniitty.fi Kilpailun

Lisätiedot

Anttilan kaupunginosan korttelin 42 asemakaavan muutos

Anttilan kaupunginosan korttelin 42 asemakaavan muutos Anttilan kaupunginosan korttelin 42 asemakaavan muutos 20 A-21 Asuinrakennusten korttelialue. Asuinrakennuksiin on rakennettava harjakatto. Kaksikerroksisten rakennusten kattokaltevuus tulee olla 1:2

Lisätiedot

ASEMAKAAVAEHDOTUS HÄRMÄLÄ 761 6 JA 7, NUOLIALANTIE 44 46 SEKÄ HÄRMÄLÄN RANTAPUISTO. KUUSELAN PALVELUKODIN LAAJENTAMINEN JA UUDEN NS.

ASEMAKAAVAEHDOTUS HÄRMÄLÄ 761 6 JA 7, NUOLIALANTIE 44 46 SEKÄ HÄRMÄLÄN RANTAPUISTO. KUUSELAN PALVELUKODIN LAAJENTAMINEN JA UUDEN NS. ASEMAKAAVAEHDOTUS HÄRMÄLÄ 761 6 JA 7, NUOLIALANTIE 44 46 SEKÄ HÄRMÄLÄN RANTAPUISTO. KUUSELAN PALVELUKODIN LAAJENTAMINEN JA UUDEN NS. SENIORIASUINRAKENNUKSEN RAKENTAMINEN. KAAVA NRO 8277. HÄRMÄLÄ 761 6

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä syyskuuta 2010 päivättyä ja lausunnon ja neuvotteluiden perusteella 23.12.2010 muutettua asemakaavakarttaa Kiinanmylly ja - torni (23/2009) 1 PERUS-

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

RANTAKYLÄN OSTOSKESKUS Asemakaavan muutos

RANTAKYLÄN OSTOSKESKUS Asemakaavan muutos Kaavaselostus 19.2.2014 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS RANTAKYLÄN OSTOSKESKUS Asemakaavan muutos ASEMAKAAVASELOSTUS Kaavoitusohjelman työ nro 1640 Ilmakuva suunnittelualueesta

Lisätiedot

Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelun kaavoitusyksikkö

Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelun kaavoitusyksikkö Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelun kaavoitusyksikkö Blom Cederqvict & Jäntti Arkkitehdit Oy Bastioninkatu, Skanssi ASEMAKAAVANMUUTOS Asemakaavatunnus 23/2014 Diaarionumero 13101-2013 SELOSTUS 26.11.2014

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS SAIRAALAKATU 4-8 / Hatsala 6-5-5 ja 6 (Valkeisen sairaala ja Savonian kampusalue) (työnumero 338, asian

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS PARVIAISENTIE 10 KAAVATUNNUS 31:025 KAAVAN PÄIVÄYS 04.05.2012 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.10.2012 31:025

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS K-Market Ukko-Pekka (Hyvinkäänkatu 15)

ASEMAKAAVAN SELOSTUS K-Market Ukko-Pekka (Hyvinkäänkatu 15) ASEMAKAAVAN SELOSTUS K-Market Ukko-Pekka (Hyvinkäänkatu 15) Hyvinkään kaupungin Viertolan (6.) kaupunginosan korttelin 501 osaa sekä katualuetta koskeva asemakaavan muutos 06:103 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS K-Market Ukko-Pekka (Hyvinkäänkatu 15)

ASEMAKAAVAN SELOSTUS K-Market Ukko-Pekka (Hyvinkäänkatu 15) ASEMAKAAVAN SELOSTUS K-Market Ukko-Pekka (Hyvinkäänkatu 15) Hyvinkään kaupungin Viertolan (6.) kaupunginosan korttelin 501 osaa sekä katualuetta koskeva asemakaavan muutos 06:103 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA

Lisätiedot

JAAKKOO- TAARA. ASEMAKAAVANMUUTOS Asemakaavatunnus 21/2013 Diaarionumero 8900-2013. SELOSTUS 4.6.2014 muutettu 24.10.

JAAKKOO- TAARA. ASEMAKAAVANMUUTOS Asemakaavatunnus 21/2013 Diaarionumero 8900-2013. SELOSTUS 4.6.2014 muutettu 24.10. Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelun kaavoitusyksikkö JAAKKOO- TAARA ASEMAKAAVANMUUTOS Asemakaavatunnus 21/2013 Diaarionumero 8900-2013 SELOSTUS 4.6.2014 muutettu 24.10.2014 (lausunnot) 1 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI. Kaupunginvaltuusto 24.8.2015 liite nro 1 (2/37) HÄMEEN YLEISMÄÄRÄYKSET. Osa-alueen raja. Ohjeellinen osa-alueen raja.

ÄÄNEKOSKI. Kaupunginvaltuusto 24.8.2015 liite nro 1 (2/37) HÄMEEN YLEISMÄÄRÄYKSET. Osa-alueen raja. Ohjeellinen osa-alueen raja. 06 3 2 2 2 34 39 17 25 19 2 2 12 13 24 2 15 38 KATU 338 50 2 21 51 11 1 8 13 14 20 150 18 M501 21 54 12 M512 20 57 18 86 1011 19 19 1010 26485335 405 9 406 23 1 51 4968 34 1 63 1 15 12 5 147 4 9 TAPIONKATU

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 17.12.2014 14/0376/1 1 (14) Diaarinumero 00934/14/4103 Asia Valitus asemakaavasta Valittaja Meidän Turku - Vårt Åbo ry, Turku Päätös josta valitetaan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.6.2014 1(35) Diaarinumero 815/2011 Toimielinkäsittely Kaup.valt 25.8.2014 Kaavanumero 01098 KESKUSTA 1. kaupunginosa, Keskusta, korttelit nro 21 (osa), 23 (osa), 24 ja 25 (osa) sekä tori-, katu- ja kevyenliikenteen

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS - A1347 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 167 (OSA) JA KATUALUETTA Kaavaselostus Ramboll Finland Oy Päivämäärä 29.4.2015 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI Tarkastus 29.4.2015

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 64 Skinnarila, kortteli 112, tontit 1 ja 3. Kaavan laatijan nimi ja yhteystiedot:

ASEMAKAAVAN MUUTOS 64 Skinnarila, kortteli 112, tontit 1 ja 3. Kaavan laatijan nimi ja yhteystiedot: ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1(16) 27.3.2013 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1. Tunnistetiedot ASEMAKAAVAN MUUTOS 64 Skinnarila, kortteli 112, tontit 1 ja 3 Kaavanumero K2493 Kaavan laatijan nimi ja yhteystiedot:

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

LIITEASIAKIRJALUETTELO

LIITEASIAKIRJALUETTELO 1/10 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 3. (Kerttula) kaupunginosan korttelin 333 toimistorakennusten rakentamiseen (KT-3) osoitettua rekisteritonttia 9, asuin-, liike-

Lisätiedot

ALUSTAVA LUONNOS JÄTKÄSAAREN BUNKKERIN TOTEUTUSKILPAILU. Alustava hankekuvaus

ALUSTAVA LUONNOS JÄTKÄSAAREN BUNKKERIN TOTEUTUSKILPAILU. Alustava hankekuvaus JÄTKÄSAAREN BUNKKERIN TOTEUTUSKILPAILU Alustava hankekuvaus xx.x.2014 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TOTEUTUSMENETTELY... 1 2 YLEISTÄ... 3 2.1 Jätkäsaaren alue ja sen rakentuminen... 3 2.2 Bunkkerin kiinteistö ja

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 19.9.2013 (Täydennetty 12.2.2014) 1(20) Diaarinumero 899/2012 Toimielinkäsittely Kaup.valt 3.3.2014 Kaavanumero 08036 KASPERI 8. kaupunginosa, Kasperi, kortteli nro 13 (osa) sekä katualueen osa. ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan erustiedot ja yhteenveto Kunta matra Täyttämisvm.. Kaavan nimi Mansikkala, k. 9 osa, katu- ja torialuetta Hyväksymisvm Ehdotusvm Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. vm

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori Hyvinkään kaupungin 05. kaupunginosan korttelia 464 koskeva asemakaavan muutos 05:080 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 14.10.2014 KOY DONNERINTORI

Lisätiedot

54 Kuitinmäki, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, alue 321803, 22. kaupunginosa Olari, (Kh-Kv-asia)

54 Kuitinmäki, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, alue 321803, 22. kaupunginosa Olari, (Kh-Kv-asia) 175/10.02.03/2013 Kaupunkisuunnittelulautakunta 94 29.5.2013 54 Kuitinmäki, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, alue 321803, 22. kaupunginosa Olari, (Kh-Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA. muodostuu: KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA. muodostuu: KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA KORTTELI 19 SEKÄ URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUALUE Kajaanin kaupunki Ympäristötekninen toimiala PL 133, 87101 Kajaani VIREILLETULO

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751

RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751 RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 31.1.2014 SISÄLLYS:

Lisätiedot