TONTTIEN JA RAKENNUSTEN LUOVUTUSKILPAILU Asuinkerrostalojen korttelialue XIV ja - 12

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TONTTIEN JA RAKENNUSTEN LUOVUTUSKILPAILU Asuinkerrostalojen korttelialue XIV-245-11 ja - 12"

Transkriptio

1 TAMPEREEN KAUPUNKI Kiinteistötoimi Tilakeskus TONTTIEN JA RAKENNUSTEN LUOVUTUSKILPAILU Asuinkerrostalojen korttelialue XIV ja - 12 Tontinluovutus XIV ja -12 Sivu 1/12

2 ASUINKERROSTALOTONTTIEN JA RAKENNUSTEN LUOVUTUSKILPAILU, XIV JA -12 SISÄLLYS Kilpailun järjestäjä ja tarkoitus sekä luonne... 3 Kilpailukutsu ja kilpailutekniset tiedot... 3 Kilpailukohteen kuvaus... 4 Tonttien ja rakennusten keskeiset tiedot ja hinnoittelu... 5 Tonttiliittymät ja kunnallistekniikka... 6 Suunnittelutavoitteet... 6 Asemakaavamääräykset... 6 Muut suunnitteluohjeet... 9 Maaperän pilaantuneisuus Toteuttamisaikataulu Kilpailuasiakirjojen jättö Valintaperusteet Ohjelma-asiakirjat Lähtöaineisto Tontinluovutus XIV ja -12 Sivu 2/12

3 Kilpailun järjestäjä ja tarkoitus sekä luonne Kilpailun järjestävät Tampereen kaupungin kiinteistötoimi ja tilakeskus. Kilpailun tarkoituksena on saada ratkaisu, jolla tonteille toteutetaan alueen asuntotarjontaa monipuolistavat kaupunkikuvaa kohentavat sekä arkkitehtuuriltaan korkeatasoiset asuinrakennukset. Lisäksi kilpailun kohteelle on tarkoitus löytää ratkaisu, joka konseptiltaan täydentää ja monipuolistaa tehostettua palveluasumista sekä siihen liittyviä palveluita. Tehostettu palveluasuminen on asukkaan yksilöllinen elämän ympäristö, jossa voi toteutua sekä yhteisöllisyys että ympärivuorokautinen hoito ja valvonta joko ryhmäkodissa tai omassa asunnossa. Säilytettävän rakennuksen ratkaisun tulee olla sekä toiminnallisesti että arkkitehtuuriltaan ja kaupunkikuvaltaan laadukas sekä rakennuksen arvot säilyttävä. Kokonaisratkaisussa tulee erityisesti ottaa huomioon energiatehokkuus ja esteettömyys. Täydennysrakentamisella pyritään eheyttämään kaupunkikuvaa, ja koska alue on kaupunkikuvan kannalta tärkeä, rakennusten julkisivujen rakennustaiteelliseen käsittelyyn tulee kiinnittää erityistä huomiota ja rakentamattomat korttelinosat on istutettava alueen käytön vaatimalla tavalla. Kaupunkikuvallisesti tärkeimpiä osia alueella sijaitsevasta teollisuusrakennuksesta säilytetään ja suojellaan kaavamerkinnöin. Kilpailukutsu ja kilpailutekniset tiedot Kilpailu on yleinen ja kutsu julkaistaan Tampereen kaupungin internetsivuilla. Lisäksi kilpailumateriaali lähetetään Tampereen kaupungin kiinteistötoimen ja tilakeskuksen tiedossa oleville ja tämän alan tonttitarjonnasta kiinnostuksensa osoittaneille eri alojen toimijoille, sijoitusyrityksille, rakennuttajille ja rakentajille. Kilpailuehdotuksen voi jättää joko molemmista tonteista tai vain toisesta tontista. Ehdotuksen voivat jättää myös useat toimijat yhdessä. Mikäli tontit luovutetaan eri toimijoille, tulee pysäköinti- yms. järjestelyt sovittaa yhteen. Valtion tukemaan asuntotuotantoon tuleva rakentaminen tulee kilpailuttaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ARA:n kilpailuohjeistuksen mukaan. Kilpailun arvosteluun osallistuvat kiinteistötoimen, tilakeskuksen, asemakaavoituksen, rakennusvalvonnan, Tammela-projektin sekä ikäihmisten palveluiden tilaajan myöhemmin nimettävät henkilöt. Kaupunkikuvatoimikunnalta pyydetään kilpailuehdotuksista lausunto. Lisäksi tarvittaessa voidaan käyttää muita ulkopuolisia asiantuntijoita. Kilpailuaikataulu: aineiston jättöaika päättyy klo 15:00. Kilpailua koskevat lisäkysymykset tulee tehdä mennessä sähköpostilla osoitteeseen Vastaukset kysymyksiin julkaistaan Tontinluovutus XIV ja -12 Sivu 3/12

4 mennessä kaupungin internetsivuilla Kilpailu pyritään ratkaisemaan mennessä. Kilpailun tulos lähetetään tiedoksi kaikille kilpailuun osallistuneille. Tampereen kaupunki pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä jätetyt Kilpailuehdotukset sekä pyytää suunnitelmiin tarkistuksia ja käydä jatkoneuvotteluja kilpailuun osallistuneiden kanssa. Kilpailuaineistoa ei palauteta ja lähetettyihin ehdotuksiin on Tampereen kaupungilla käyttöoikeus. Kilpailukohteen kuvaus Tontit sijaitsevat noin puolitoista kilometriä koilliseen kaupungin keskustasta, osoitteessa Pohjolankatu 25. Alue kuuluu Osmonmäen kaupunginosaan (XIV), eli pohjoiseen Tammelaan, joka sijaitsee Osmonpuiston pohjoispuolella. Pohjolankatu 25:n asema kaupunkikuvassa on keskeinen kaikista ilmansuunnista katsottuna. Rakennus täyttää avoimen kulmatontin ja toimii risteyskohdan kiintopisteenä. Alun perin Tammelassa asuintalot, tehdasrakennukset ja liiketilat sijoittuivat toistensa lomaan muodostaen monimuotoisen kaupunkiympäristön. Tammelan aluetta on täydennetty useaan otteeseen, mikä on luonut alueelle tyylillisesti vaihtelevan yleisilmeen. Tontit ovat liikenteellisesti hyvin saavutettavissa. Ne rajoittuvat etelässä Pohjolankatuun ja pohjoisessa Kekkosentien liikennealueeseen. Vilkasliikenteinen Kekkosentie toimii seudullisena pääväylänä, mutta liikenne on vilkasta myös Pohjolankadulla. Kolme kaupungin joukkoliikennelinjaa kulkee 300 metrin etäisyydellä suunnittelualueesta, lisäksi alueella liikennöi palveluliikenteen palvelubussi. Alueen kevyen liikenteen reitit sijaitsevat siten, että yhteydet keskustaan kävellen tai pyöräillen ovat toimivat. Suunnittelualueella kulkee paljon erilaisia johtolinjoja. Osa tontin läpi kulkevista johtolinjoista voidaan poistaa kokonaan ja osaa johtolinjoista voidaan siirtää. Kuntatekniikka, kuten vesi-, energia- ja muu yhdyskuntatekninen huolto alueelle voidaan järjestää suunnittelualueen kaakkoiskulmasta. Pirkanmaan maakuntamuseon laatiman rakennusinventoinnin mukaan tontin vanha tehdaskiinteistö on arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittävä. Arkkitehtuurin arvo perustuu hyvin säilyneisiin julkisivuihin ja selkeään massoitteluun. Tonttien maanpinta on melko tasaista. Tontin nro piha-alue on suurimmaksi osaksi asfaltoitu. Tontilla nro sijaitsevan rakennuksen länsi-, ja pohjoispuolella oleva pysäköintialue ja itä- ja eteläpuolella oleva katu on myös asfalttipinnoitettu. Tonteilla on muutamia alueita, joilla kasvaa nurmikkoa, puustoa ja pensaita. Kohteen välitön naapurirakennus on tontilla XIV sijaitseva pumppaamorakennus. Sen rakennukset ovat yksikerroksisia ja julkisivuiltaan vaaleankeltaista tiiltä, piha-alue on sorapintaista. Tontinluovutus XIV ja -12 Sivu 4/12

5 Tonttien ja rakennusten keskeiset tiedot ja hinnoittelu Tontin XIV pinta-ala on m 2 ja rakennusoikeus k-m 2. Tontille on osoitettu rakennusala seitsemänkerroksiselle rakennukselle ja ohjeelliset rakennusalat neljälle kahdeksankerroksiselle osalle. Asemakaavan hankesuunnitelman mukaan tontille voisi muodostua noin 100 kerrostaloasuntoa. Tontille toteutettavasta asuntokannasta tulee: - vähintään 30 % olla vuokra-asuntoja - vähintään 30 % olla perheasuntoja (asuntokoko yli 70 h-m 2 ) Tontin voi joko vuokrata tai ostaa. Vuosivuokra on 4% pääoma-arvosta. Kauppahinta on euroa ja tämänhetkinen vuosivuokra euroa. Hinnoittelussa on käytetty 450 euron kerrosneliömetriarvoa. Tontin XIV pinta-ala on m 2. Vanhan tehdasrakennuksen säilytettävän osan rakennusoikeus on k-m 2 ja sen laajennusosan rakennusoikeus on 4500+ly400, jossa jälkimmäinen luku ilmoittaa ainoastaan liike-, toimisto-, palvelu-, yhteis- ja työtiloiksi sallitun kerrosalan neliömetrimäärän. Vanhaa tehdasrakennusta varten on osoitettu yksi nelikerroksinen rakennusala, uusia laajennusosia varten on osoitettu yksi nelikerroksinen ja yksi viisikerroksinen rakennusala. Lisäksi tontille saadaan varsinaisen rakennusoikeuden lisäksi rakentaa 800 k-m 2 ilmastointikonehuoneita porrashuoneineen kerrosluvun estämättä. Asemakaavaa varten laaditun hankesuunnitelman mukaan tontille voisi muodostua noin 60 ikäihmisten asuntoa ja noin 90 tehostetun palveluasumisen paikkaa. Rakentaminen tontille tulee toteuttaa em. hankesuunnitelman mukaisesti siten, että säilytettävään rakennukseen tulee sijoittaa tehostetun palveluasumisen yksikkö (90 paikkaa). Kaupunki tulee välivuokraamaan tilat ja kilpailuttamaan palvelutuottajan. Yksikkö tulee toteuttaa siten, että sille on myönnettävissä asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n investointiavustus ja korkotukilaina. Kaupunki sitoutuu tarvittaessa puoltamaan investointiavustusta ja korkotukilainaa. Liitteenä alustavat suunnitelmat tehostetun palveluasumisen yksiköstä. Tehostetun palveluasumisen yksikön lisäksi tontille tulee rakentaa kohtuuhintaisia vuokra- ja/tai asumisoikeusasuntoja ikäihmisille. Kaikki tontille 12 rakennettava asuntotuotanto tulee olla valtion tukemaa asuntotuotantoa, minkä rakentaminen tulee kilpailuttaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ARA:n kilpailuohjeistuksen mukaisesti. Tontin voi joko vuokrata tai ostaa. Vuosivuokra on 4% pääoma-arvosta. Kauppahinta on euroa ja tämänhetkinen vuosivuokra euroa. Hinnoittelussa on käytetty ARA:n alustavasti hyväksymää 300 euron kerrosneliömetriarvoa. Hinta hyväksytetään myöhemmin erikseen. Tontinluovutus XIV ja -12 Sivu 5/12

6 Em. ilmastointikonehuonetta varten varattua kerrosalaa ei oteta huomioon kauppahinnassa tai vuokran pääoma-arvossa. Tontilla XIV sijaitsevan säilytettävän rakennuksen rakennusvuosi on Lisää tietoa rakennuksesta liitteessä Pohjolankatu 25, Rakennusinventointi. Säilytettävän rakennuksen kauppahinta on euroa. Säilytettävään rakennukseen on mahdollista tutustua viikolla 32, kunakin päivänä klo välisenä aikana. Tutustumiseen tulee ilmoittautua etukäteen sähköpostitse viimeistään maanantaina 6.8. Ilmoittautumiset Marko Lahtiselle (lomalla ) osoitteeseen Tuleva toteuttaja vastaa myös uudisrakentamisen tieltä purettavien rakennusten purkamisesta kustannuksellaan. Tonttiliittymät ja kunnallistekniikka Ajoneuvoliittymät tonteille ovat Pohjolankadulta. Tonteille ei saa järjestää ajoneuvoliittymää alueen itälaidasta. Yksityiskohtaista tietoa kunnallistekniikasta saa kilpailuohjelman lopussa esitellyiltä yhteystahoilta. Kaupunki vastaa kilpailun kohteella sijaitsevan kaukolämpölinjan siirrosta kustannuksellaan. Muiden kilpailun kohteella olevien kunnallisteknisten johtojen ja linjojen siirroista vastaa tuleva toteuttaja. Suunnittelutavoitteet Korttelialueiden uudisrakennusten arkkitehtuurissa tulee huomioida alueen ja lähiympäristön säilyvä rakennuskanta sekä sijainti kaupunkikuvallisesti tärkeällä paikalla. Maantasokerrosten kaupunkikuvalliseen ilmeeseen ja liittymiseen lähiympäristön toimintoihin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Asemakaavamääräykset Tontit nro ja osoitetaan asemakaavamerkinnällä (AK-36) asuinkerrostalojen korttelialueeksi, jolle saadaan rakentaa myös liike-, toimisto-, työ- ja palvelutiloja. Tontin kokonaisrakennusoikeus on k-m², joka vastaa tonttitehokkuutta e=2,85. Tontille on osoitettu rakennusala seitsemänkerroksiselle rakennukselle ja ohjeelliset rakennusalat neljälle kahdeksankerroksiselle osalle. Tontin kokonaisrakennusoikeus on k-m², joka vastaa tonttitehokkuutta e=1,68. Tontille sallitusta kerrosalasta enintään 15% saadaan käyttää liike- ja palvelutiloina(lpa15%). Tontille saadaan varsinaisen Tontinluovutus XIV ja -12 Sivu 6/12

7 rakennusoikeuden lisäksi rakentaa 800 k-m² ilmastointikonehuoneita kerrosluvun estämättä. Tontille nro on osoitettu kolme eri rakennusalaa, yksi nelikerroksinen rakennusala vanhaa tehdasrakennusta varten sekä yksi nelikerroksinen ja yksi viisikerroksinen rakennusala uusia laajennusosia varten. Lisäksi tontilla on kaksi ohjeellista rakennusalaa, joille saa rakentaa kerrosluvun estämättä ilmastointikonehuoneen ja sen porrashuoneen (iv-1). Tontille rakennettavan rakennuksen Kekkosentien puoleinen julkisivu tulee rakentaa yhtenäisenä melusuojauksen vuoksi (jyht), tälle rakennusalan sivulle ei saa sijoittaa parvekkeita (epa). Kekkosentien puoleisen rakennusalan sivun ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään 38 dba ja rakennuksen päädyissä 30 dba. Tontin rakennusalalle, Kekkosentien puolelle, on merkitty osa-alue, jonka maantasokerrokseen ja sitä seuraavaan kerrokseen kadun tai tien puoleisille osille tulee sijoittaa liike-, toimisto- tai muita aputiloja. Kerrosten mahdolliset asuinhuoneet tulee sijoittaa liikennemelulta suojatun pihan puolelle (er-10(1)). Tontin nro korttelialueelle rakennettavat asunnot tulee sijoittaa niin, että niiden asuinhuoneiden pääikkunoita on ainakin liikennemelulta suojatun pihan puolella (ik-10). Tontin piha-alueelle on merkitty alue (i-16), joka on rakennettava ja istutettava viihtyisäksi ulko-oleskelutilaksi. Tontin luodekulmaan on rakennettava melusuojaksi ympäristöön sopiva meluaita, joka on kahden ja puolen metrin korkuinen (mes-8). Tontin rakennuslupa-asiakirjoihin on liitettävä rakennushankkeen pohjalta laadittu meluntorjuntasuunnitelma. Asemakaavassa vaadittuja melusuojarakenteita on tarvittaessa korotettava (me-2). Tontin nro vanha tehdasrakennus on rakennustaiteellisesti arvokas ja kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeä. Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen rakennustaiteellisesti arvokas ja kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy (sr-8). Rakennuksen etelä- ja itäpuoleiset julkisivut tulee säilyttää (ju/s). Rakennuksen julkisivujen pääasiallisena pintakäsittelynä tulee käyttää rappausta (ju-62). Uusien laajennusosien Pohjolankadun puoleiselle julkisivun osalle tulee sijoittaa liike-, toimisto- ja palvelutiloja rakennuksen kaduntasokerrokseen (er-9). Tontilla sijaitsevien rakennusten kadunpuoleisten julkisivujen ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään 30 dba. Korttelialueelta tulee varata sähkönjakelun kannalta tarkoituksenmukaisesta paikasta tila enintään 25 kerrosneliömetrimäärän suuruiselle jakelumuuntamolle, jonka saa rakentaa varsinaisen rakennusoikeuden lisäksi. Se voi sijaita rakennuksessa, erillisenä rakennuksena rakennusalalla tai sen ulkopuolella (et- 15(25)). Tontin pihamaa autopaikkojen ja kulkureittien ulkopuolella on istutettava ja viimeisteltävä korkeatasoisesti. Jalankulkualueet on erotettava ajoneuvoliikenteen alueista pintamateriaaleilla, istutuksilla ja /tai rakenteilla (ist-7). Lisäksi tontille on osoitettu alueita, jotka on rakennettava ja istutettava viihtyisiksi ulkooleskelualueiksi (i-16). Tontilla asuinkerrostalojen tien- ja kadunpuoleisissa julkisivuissa ja päädyissä tulee käyttää päämateriaalina paikalla muurattua punatiiltä tai tummaa julkisivukasettia. Julkisivujen maantasokerroksissa voidaan käyttää istutusetupihoja matalin muuriaidoin suojaamaan julkisivua. Julkisivuun ei saa laittaa mainoksia. Tontilla asuinkerrostalojen kadunpuoleisissa julkisivuissa ja päädyissä tulee käyttää päämateriaalina kolmikerrosrappausta tai vaaleaa julkisivukasettia. Korttelialueen Tontinluovutus XIV ja -12 Sivu 7/12

8 sisäpuoliset rakennusten julkisivut tulee olla vaaleita. järjestettävä rakennusten katoilta. Raittiinilmanotot on Korttelialueiden uudisrakennusten arkkitehtuurissa tulee huomioida alueen vanha rakennuskanta sekä sijainti kaupunkikuvallisesti keskeisellä paikalla. Maantasokerrosten kaupunkikuvalliseen ilmeeseen ja liittymiseen lähiympäristön toimintoihin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Korttelialueiden sisäisiä tonttirajoja ei saa aidata. Kortteleiden leikki- ja oleskelualueet on toteutettava yhtenäisinä. Piha- ja kulkualueet on suunniteltava ja rakennettava esteettömiksi ja turvallisiksi huomioiden eri käyttäjät ja vuodenajat. Korttelin pihoilla ja maanalaisissa pysäköintitiloissa on huomioitava ajorasitteet kaavassa merkityille tonteille. Korttelialueen hulevesiä ei saa johtaa viereisen liikennealueen puolelle. Kaava-alueelle on merkitty yleismääräykset, joiden mukaan kaava-alueen pilaantuneet maat ja rakenteet on puhdistettava viranomaisten hyväksymällä tavalla ennen kaavan mukaisen rakentamisen aloittamista. Lisäksi rakennusten suunnittelussa on huolehdittava siitä, että ympäristön ilman epäpuhtauksien siirtyminen sisätiloihin on estetty. Alueen kaavan mukaiset autopaikkatarpeet ovat tontille nro asuintiloille noin 85 autopaikkaa ja tontille nro liike-, toimisto- ja palvelutiloille 3 autopaikkaa, vanhusten asunnoille 30 autopaikkaa ja palveluasunnoille 27 autopaikkaa, kaikkiaan yhteensä noin 145 autopaikkaa. Lisäksi alueelta on varattu noin seitsemän autopaikkaa tontin nro tarpeita varten. Tonteille on osoitettu alue, jolla sallitaan maanalaisten pysäköintitilojen rakentaminen (ma/a) sekä alueet joiden kautta voidaan ajaa viereisille tonttialueille (ma/ajo). Lisäksi tontille nro on osoitettu maanalainen tila, jolle saa sijoittaa varastotiloja, auton säilytyspaikkoja sekä teknisiä tiloja (ma/av). Kaava-alueen tonteille voidaan osoittaa korttelin 245 tonttien nro 7, 9, 11 ja 12 autopaikkoja. Molemmille tonteille on merkitty ohjeellinen maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiska. Korttelialueella ei tonttien välisille rajoille tarvitse maanalaisiin tiloihin rakentaa rajaseinää (rs-11). Ajoneuvoliittymät tonteille ovat Pohjolankadulta. Tonteille ei saa järjestää ajoneuvoliittymää alueen itälaidasta. Tonteille nro ja on osoitettu ajoyhteys ja alue mahdollista kuntatekniikan rakentamista varten tontilta nro (ajo-ku). Auto- ja pyöräpaikat: Tontilla nro ap / 100 asuinkerrosalaneliömetriä kohden 1pp / 60 asuinkerrosalaneliömetriä kohden 1pp / 35 opiskelija-asuntokerrosneliömetriä kohden 1pp / 100 vanhusten ja palveluasumisen asuntokerrosneliömetriä kohden Tontilla nro ap / 150 liike-, toimisto- ja palvelutilan kerrosalaneliömetriä kohden Tontinluovutus XIV ja -12 Sivu 8/12

9 1ap / 150 vanhusten asuntotilan kerrosalaneliömetriä kohden 1ap / 250 palveluasuntotilan kerrosalaneliömetriä kohden 1pp / 60 asuinkerrosalaneliömetriä kohden 1pp / 35 opiskelija-asuntokerrosneliömetriä kohden 1pp / 100 vanhusten ja palveluasumisen asuntokerrosneliömetriä kohden Kohde tulee olla toteutettavissa lainvoimaisen asemakaavan mukaisesti. Muut suunnitteluohjeet Kytkeytyminen täydennysrakentamiseen Tammelaan on laadittu täydennysrakentamisen yleissuunnitelma. Kortteliin 245 muille tonteille on yleissuunnitelmassa osoitettu mahdollisuuksia rakenteen täydentämiseen. Kohteen suunnittelussa tulee ottaa tämä huomioon ja asemapiirroksessa osoittaa viitteellisesti myös korttelin muu täydennysrakentaminen. Myös pysäköinnin ja teknisen huollon järjestelyissä tulee ottaa huomioon em. täydennysrakentaminen muissa korttelin osissa. Energiatehokkuus Rakennukset on suunniteltava energiatehokkaiksi. Suunnitelmaan tulee liittää energiaselvitys heinäkuussa 2012 voimaan tulevien määräysten mukaisesti. Rakennukset suositellaan liitettäväksi kaukolämpöön. Jäähdytys pyritään ensisijaisesti järjestämään passiivisena. Tontilla toivotaan hyödynnettävän myös uusiutuvia energialähteitä kuten esimerkiksi aurinkoenergiaa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä rakennuksen energiajärjestelmän kokonaistoimivuuteen (kaukolämmön, jäähdytyksen ja mahdolliseen aurinkolämmön ja sähkön hyödyntämiseen), luonnonvalon hyödyntämiseen, passiiviseen jäähdytykseen ja auringon ilmaisenergioiden hyödyntämiseen, sekä ilmanvaihdon järjestämiseen. Näiden lisäksi suunnitelmaa arvioidaan seuraavien laskennallisten kriteereiden pohjalta: energiatehokkuus (e-luku), resurssitehokkuus (uusiutuvien ja/tai kierrätettyjen rakennusmateriaalien osuus kaikista materiaaleista), sekä kokonaishiilijälki (rakennusosien ja energiankulutuksen, kgco2/m2). Rakennusosien hiilijälki lasketaan SYKE:n synergia-työkalulla. Laskenta-aika 50 vuotta. Energiankulutuksen hiilijälki lasketaan sekä ostosähköenergian että ostokaukolämmön suhteen keskimääräisellä sähkön tuotannon päästökertoimella (150 kgco2-ekv/mwh). Päästökerroin kuvaa 50 vuoden keskiarvoa. Energiankulutuksen hiilijälki lasketaan myös 50 vuoden ajalle. Oma uusiutuva tuotanto arvioidaan päästövapaaksi. (Synergia-työkalu on ilmainen ja ladattavissa ympäristöministeriön www-sivuilta. Sivustolta löytyy myös työkalun käyttöohjeet sekä liitteenä listaus rakennusmateriaalien ympäristövaikutuksista.. Tontinluovutus XIV ja -12 Sivu 9/12

10 Suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota elinkaareen, monikäyttöisyyteen ja muuntojoustavuuteen sekä esteettömyyteen. Rakennuksen hiilijalanjälki on laskettava. Maaperän pilaantuneisuus Toteuttamisaikataulu Kohteella on tehty maaperän haitta-ainetutkimus Tutkimuksen perusteella kohteen maaperä ei ole pilaantunut tutkituilta osin. Entisen teollisuuskiinteistön tontilla sijaitsevan rakennuksen sisäpihan alueelta ei saatu riittävää määrää maanäytettä alueen pilaantuneisuuden arvioimista varten. Jos sisäpihan alueella tehdään kaivutöitä, tulee alueen pilaantuneisuutta valvoa töiden yhteydessä. Mikäli kohteen maaperästä löytyy pilaantuneita maa-aineksia, vastaa kaupunki lainsäädännössä tarkemmin määritellyn ylemmän ohjearvon ylittävältä osalta maaperästä löytyneen pilaantuneen maa-aineksen puhdistamisesta. Kilpailun kohde tulee toteuttaa seuraavalla aikataululla: - tehostettu palveluasuminen valmis viimeistään ikäihmisten asuminen valmis viimeistään muu asuminen vaiheittain Kilpailuasiakirjojen jättö Kilpailuun osallistuvien tulee täyttää kilpailulomake ja toimittaa se suljetussa kuoressa klo 15:00 mennessä yhdessä muiden kilpailuasiakirjojen ja sähköisen tallenteen kanssa osoitteeseen: Tampereen kaupunki, Kiinteistötoimi PL Tampere Kuoressa on oltava tunnus Tontinluovutuskilpailu XIV ja -12. Kilpailuasiakirjoissa tulee esittää: - asumisen ja tehostetun palveluasumisen konseptit ja toiminnot - rakentamisaikataulu - hankkeeseen käytettävän rakennusoikeuden määrä - rakennustyypit - rakennusten sijoittelu, massoittelu ja julkisivujen perusratkaisut - sovittaminen ympäristöön, muuhun korttelin täydennysrakentamiseen ja maastoon Tontinluovutus XIV ja -12 Sivu 10/12

11 - liikenne- ja pysäköintijärjestelyt sekä muu piha-alueen jäsentely ottaen huomioon korttelin muu täydennysrakentaminen Valintaperusteet Ohjelma-asiakirjat Ratkaisujen kuvaamiseksi tulee toimittaa ainakin - kilpailuehdotuksen selostus - asemapiirrosluonnos, 1:500 (mittakaavajana esitettävä, paperikoko max. A3) - julkisivuluonnokset pelkistettyinä, 1:200 (mittakaavajana esitettävä, paperikoko max. A3) - julkisivusovitus (1:200) - valokuvasovitukset eri lähestymissuunnista ja pihalta - alustavat pohjapiirustukset kaavioina (asuntojakauma) erilaisista kerroksista, 1:200 (mittakaavajana esitettävä, paperikoko max. A3) - leikkauspiirroksia(1:200), (paperikoko max. A3) - illustraatiokuvia, idealuonnoksia tms. ratkaisun havainnollistamisen kannalta tarpeen olevaa materiaalia (paperikoko max. A3) - kilpailuehdotus sovitettuna virtuaalimalliin Kilpailuaineisto tulee lähettää sekä paperiversiona, että sähköisenä tallenteena pdf-muodossa. Viimeistään ennen varsinaista tontinluovutusta vaaditaan tontinkäyttösuunnitelma. Kilpailu ratkaistaan seuraavien valintakriteereiden perusteella. Kriteereiden painoarvo ei ole yhteismitallinen. - Kilpailutehtävän annossa ja muussa lähtöaineistossa esitettyjen ohjeiden noudattaminen ja tavoitteiden toteutuminen - toimintakonseptien soveltuminen alueelle - käytettävän rakennusoikeuden määrä - toteutusaikataulu - arkkitehtuurin laatutekijät - tontin käyttö ja liittyminen ympäristöön (mm. suhde täydennysrakentamiseen, liikennejärjestelyt, toimintojen jäsentyminen ja tilanmuodostus) - esteettömyys - energiatehokkuus - kokonaisidea ja innovatiivisuus - Kilpailuohjelma - Tonttijakokartta - Asemakaava 8146, kaavakartta määräyksineen - Asemakaavaselostus - Tammelan täydennysrakentamisen yleissuunnitelma - Tehostetun palveluasumisen palvelukuvaus - Pohjolankatu 25, Rakennusinventointi - Alustavat suunnitelmat tehostetun palveluasumisen yksiköstä/ Pohjolankatu 25_LUONNOKSIA Tontinluovutus XIV ja -12 Sivu 11/12

12 Lähtöaineisto - Pohjolankatu 25 rasteripohjaiset dwg-pohjapiirustukset, zip-tiedostona - Julkisivuotteet naapurirakennuksista - Digitaalinen pohjakartta vektorimuodossa - Johtokartta - Virtuaalimalli - virtuaalimallista on internetissä katseluversio. Kilpailuehdotuksen sovittamista varten tarvittavan laajemman version voi tilata osoitteesta - Kilpailulomake Ohjelma-asiakirjat ovat sähköisesti noudettavissa osoitteesta: Kaukolämpöliittymään liittyvät kysymykset suoraan Tampereen Kaukolämpö Oy markkinointi-insinööri Terhi Vairema, Vesi- ja viemäriliittymiin liittyvät kysymykset suoraan Tampereen Vesi, Jarmo Niittyniemi Sähköliittymään liittyvät kysymykset suoraan Tampereen Sähköverkko Oy puh. (03) , Tontinluovutus XIV ja -12 Sivu 12/12

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liike- ja toimistotilaa saa olla 10

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen korttelialue, jolle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja enintään 10 prosenttia kerrosalasta. Asuin-, liike- hotelli- ja toimistorakennusten

Lisätiedot

http://nurxcity/webmap/content/result.htm

http://nurxcity/webmap/content/result.htm Sivu 1/6 KIRKONKYLÄ, Krannila Määräysnumero Ulkoasu 2.000 2.001 3.000 5.001 8.000 10.000 selitys Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja ja julkisia

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaisee kuinka suuren osan rakennusoikeudesta saa rakentaa

Lisätiedot

KASTUN TALON KORTTELI ASEMAKAAVAN MUUTOS

KASTUN TALON KORTTELI ASEMAKAAVAN MUUTOS SALON KAUPUNKI KASTUN TALON KORTTELI ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS SELOSTUS 0.0.00 Asemakaavan muutos koskee Hermannin () kaupunginosan osaa korttelia (tontti), osaa korttelia (tontti) sekä katualuetta. Asemakaavan

Lisätiedot

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. Sivu 1/6 Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.031 2.06 Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue yliopiston rakennuksia varten. Alueelle voidaan sijoittaa

Lisätiedot

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.08 Hevosurheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00

Lisätiedot

A-26/s-2 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

A-26/s-2 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET A-26/s-2 Asuinrakennusten korttelialue. varasto-, huolto-, kerho-, sauna- yms. tiloja asuinrakennuksen kaikkiin kerroksiin, ullakolle tai piha-alueelle niille osoitetuille

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.0111 1.0112 1.0113 1.022 1.023 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 5.03 6.011 Lähivirkistysalue,

Lisätiedot

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET:

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: KAAVA 02 SIVU 1/4 TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 1-19, 21 JA 31 SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ RAKENNUSKAAVATIE-, LIIKENNE-, VIRKISTYS-, ERITYIS-, MAA- JA METSÄTALOUS- SEKÄ VESIALUEITA.

Lisätiedot

III LPA. jk-6. py-5 4800 +102.8 III III III. 35 dba III. jk-6 III III III III

III LPA. jk-6. py-5 4800 +102.8 III III III. 35 dba III. jk-6 III III III III 0 0 V V V V V V V V V V V V 9 kt kt 9 0 9 0 00 0 0 0 0 0 0 lt V 00 +0. dba jk- jk- py- 900 00 9900 00 LPA ASEMAKAAVAMERKNNÄT JA -MÄÄRÄYKSET LPA 00000 Autopaikkojen korttelialue. 00000 m kaava-alueen rajan

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT 1 TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT HAKUAIKA: 17.3. - 9.4.2014 KELLO 15:00 MENNESSÄ Yleisehdot ja tiedot: - ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.01 Puisto. 5.02 Lähivirkistysalue. 7.09

Lisätiedot

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue.

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue. KAAVAMÄÄRÄYKSET A-3 Asuinrakennusten korttelialue. Kortteleissa nro 16, 118, 120, 136-139, 145a, 146a, 166-169, 182, 192, 195 ja 197 oleville tonteille rakennettaessa on, mikäli tonteille ei ole vahvistettu

Lisätiedot

PIENNARPUISTO 22:181 TKL TKL. I/e=0,4 II-III/e=0,5 II-III/e=0,5. I/e=0,4 TKL TKL. I/e=0,4 I/e=0,4. II-III/e=0,5 TRUKKITIE TKL. I/e=0,4.

PIENNARPUISTO 22:181 TKL TKL. I/e=0,4 II-III/e=0,5 II-III/e=0,5. I/e=0,4 TKL TKL. I/e=0,4 I/e=0,4. II-III/e=0,5 TRUKKITIE TKL. I/e=0,4. 6:6 : :0 : 6:6 : : : : : :0 : : 6: : : 6: 6: :0 : 6:0 : : : : :6 : : : 6: : : : 6: : 6: :6 : : m....... 6 6 rp rp60 rp 6 60 6 6 6 0 6 6 p 0 0 0 6 0 0 6 6 0 6 6 6 0 60 6 0 6 0 6 6 6 6 0 6 66 0 6 p p p p6

Lisätiedot

BOSTONIN ALUE. RAKENTAMISOHJEET korttelit 5503-5506, 5508 ja yleiset alueet

BOSTONIN ALUE. RAKENTAMISOHJEET korttelit 5503-5506, 5508 ja yleiset alueet Kuntakehityslautakunta 14.3.2012 BOSTONIN ALUE RAKENTAMISOHJEET korttelit 5503-5506, 5508 ja yleiset alueet yhteystiedot Asko Honkanen kaava-arkkitehti puh. 040 314 2012 asko.honkanen@tuusula.fi kortteli

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 1.06 Asumista palveleva yhteiskäyttöinen

Lisätiedot

Määräysnumero Ulkoasu ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 0.9

Määräysnumero Ulkoasu ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 0.9 Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 4.042 4.0421 4.043 5.00 Korttelialueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakauppaa, eikä muuta yli 2000 kerrosalaneliömetrin suuruista

Lisätiedot

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi.

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi. Kiinteistö 3485/16, Kiikkaistenkuja 13, 01800 Klaukkala Tontti Tontti sijaitsee Klaukkalan asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO2 ½I, erillispientalojen korttelialue. Tontin pinta-ala on 1 882

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013 RAKENTAMISTAPAOHJE asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013 Anna Hyyppä 18.2.2013 PERUSTIEDOT Rakentamistapaohjeen käyttö Rakentamistapaohjetta käytetään eri valmiusvaiheissaan

Lisätiedot

Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi.

Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi. Kiinteistö 1025/5, Olantie 3, 05200 Rajamäki Tontti Tontti sijaitsee Rajamäen Tykkitorninmäen asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO-15, erillispientalojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden

Lisätiedot

HELSINKI HIGH-RISE SUUNNITTELUOHJELMA. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi

HELSINKI HIGH-RISE SUUNNITTELUOHJELMA. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi 1 HELSINKI HIGH-RISE Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu www.helsinkihighrise.fi (Beta) SUUNNITTELUOHJELMA 2 SUUNNITTELUOHJELMA Luonnos 1.12.2014 Suunnitteluvaatimukset ja -ohjeet Suunnitelmalle on alla

Lisätiedot

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm Sivu 1/5 Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.0 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:@@ 1.04 1.040 Erillispientalojen korttelialue. Alueella saa rakentaa korkeintaan yhden asunnon erillispientaloja. Asuinrakennuksissa

Lisätiedot

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016 Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Arvoisa yritystontista kiinnostunut! Tässä esitteessä esittelemme Sinulle varattavissa ja myynnissä olevia Ikaalisten kaupungin

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki PIKKU-HAUKKALA. hakuaika 28.5.-8.6.2012. www.jyvaskyla.fi/tontit

Jyväskylän kaupunki PIKKU-HAUKKALA. hakuaika 28.5.-8.6.2012. www.jyvaskyla.fi/tontit Jyväskylän kaupunki PIKKU-HAUKKALA hakuaika 28.5.-8.6.2012 www.jyvaskyla.fi/tontit Pikku-Haukkala sijaitsee Jyväskylän pohjoispuolella kauniin Tuomiojärven läheisyydessä, hyvien liikuntamahdollisuuksien

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET SÄÄKSVUORI: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 12.01

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta IX KAUPUNGINOSAN KORTTELIN NO 144 TONTIN NO 66 ASEMAKAAVAN MUU TOSEHDOTUS. KARTTA NO 7264, JOTA EI TARVITSE ALISTAA YMPÄRISTÖMI NISTERIÖN VAHVISTETTAVAKSI. (SILTAKATU 17) Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016

Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016 Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016 Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016 Arvoisa yritystontista kiinnostunut! Tässä esitteessä esittelemme Sinulle varattavissa ja myynnissä olevia Ikaalisten

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee:

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee: 1 ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014 Asemakaavan muutosluonnos koskee: Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31119 tontteja 1 ja 12 Hankenumero:

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS Helsinki. Y-tunnus 1048559-0 Kauppakatu 69, 78200 Varkaus Myyntikohde: Myyntikohteena on varikkokiinteistö, jolla sijaitsee noin 1 842 kem 2 toimisto- ja

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

Korttelin 20029 tonttien 6, 9 ja 12 pihakannen alaisiin pysäköintitiloihin saadaan järjestää. niiden viereisten tonttien 7, 10 ja 13 kautta.

Korttelin 20029 tonttien 6, 9 ja 12 pihakannen alaisiin pysäköintitiloihin saadaan järjestää. niiden viereisten tonttien 7, 10 ja 13 kautta. SEMKVMERKNNÄT J MÄÄRÄYKSET asemakaava hyväksytty 13.10.00 suinrakennusten korttelialue. suinkerrostalojen korttelialue. TONTN PNT-L 10 M² RKENNUSOKEUS 9700 M² KERROSLLSKELM KS. ERLLNEN LTE 1 Opetustoimintaa

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto Dnro KH/KV: 870 /2014 34 KURJENMETSÄ (2308), ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.3.2015/18 20.5.2015/34 Kkj. 18 Asemakaava muutos koskee 1. Kalevan kaupunginosan korttelia 600 sekä puistoaluetta (VP). Asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten

Lisätiedot

18 NOLJAKKA. VL-sy2 PL-1 18-9903-13 18-9903-14. Mujusenpiha 18:189 17:131 17:132 18:190 148:0 112:0 WALLENKATU. sv-8 NOLJAKANKAARI. ajo. s-9.

18 NOLJAKKA. VL-sy2 PL-1 18-9903-13 18-9903-14. Mujusenpiha 18:189 17:131 17:132 18:190 148:0 112:0 WALLENKATU. sv-8 NOLJAKANKAARI. ajo. s-9. : : :0 : :9 :0-9- -9- Mujuseniha 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 9 0 o 9 0 9 0 9 9 0 0 0 9 0 9 0 0 0 9 9 00 0 0 0 0 0 0 e=0. LAITILANPUISTO NOLJAKANKAARI WALLENKATU sv- sr- sr- sr- 0 00 900

Lisätiedot

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ).

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ). ESPOO / ÅMINNE KORTTELISUUNNITELMA JA RAKENNUSTAPAOHJEET Korttelit 45085, 45087, 45088 ja 45089 Yleistä Korttelisuunnitelma käsittää rakentamistapaohjeet ja korttelisuunnitelmakartan. Korttelisuunnitelmalla

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

9 ALIKERAVA 381 AK-58 AK-69 LPA-22 259 K-8 LPA-22 LPA 314 K-27 AK-43 LPA AK-43 T-1 2:146 SAMPOLANKATU SIBELIUKSENTIE. i-21. 40 db. 40 db +68.10.

9 ALIKERAVA 381 AK-58 AK-69 LPA-22 259 K-8 LPA-22 LPA 314 K-27 AK-43 LPA AK-43 T-1 2:146 SAMPOLANKATU SIBELIUKSENTIE. i-21. 40 db. 40 db +68.10. 8 0 8. Kp 0 8. 8. LPA- :6 0--6-M60.7 8..6 6 I II.8 KESKUSTA K-8 t 7 II 0 SAMPOLANKATU...0 SIBELIUKSENTIE.. 0 öintitalo SANTANIITYNKUJA Santaniitynuja 8 8.6 8. 8 AK-6 8 SANTANIITYNKUJA pp/t LPA 0 AK- 7

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin.

Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin. TARJOUSPYYNTÖ Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin. Tontin kiinteistötunnus on 698 1 26 9. Tontin osoite on Korkalonkatu 12. Tontin pinta ala

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.5.2007, tarkistettu 24.6. ja 1.11.2010

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.5.2007, tarkistettu 24.6. ja 1.11.2010 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja viointisuunnitelma 0.5.007, tkistettu 4.6. ja..00 KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. X 45 8 JA 0 SEKÄ KATUALUE, POHJOLANKATU 5, KAAVA NRO 846.

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE LEUNANMÄKI-HURUSLAHDENRANTA TONTIT 11-7, 11-8 JA 17-1. 2.3.2007, sivu 1/7

RAKENTAMISTAPAOHJE LEUNANMÄKI-HURUSLAHDENRANTA TONTIT 11-7, 11-8 JA 17-1. 2.3.2007, sivu 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE LEUNANMÄKI-HURUSLAHDENRANTA TONTIT -, -8 JA -..00, sivu / ..00, sivu / ALUE ; kortteli / tontti sekä kortteli / tontit ja 8 YLEISTÄ Rakennustapaohje on laadittu noudatettavaksi asemakaavan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57 02.06.2014 Sivu 1 / 1 2228/02.07.00/2014 57 Asuinkerrostalotontin myynti Niittykummusta Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalle, SATO Asunnot Oy:lle ja SRV Rakennus Oy:lle, kortteli 15051 tuleva tontti

Lisätiedot

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.2014 Mellunkylä 47295/1 Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto Sijainti Tontti 47295 / 1 Vienankatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue.

Lisätiedot

SILIKALLIO 11.10.2006 RAKENTAMISTAPAOHJEET

SILIKALLIO 11.10.2006 RAKENTAMISTAPAOHJEET 1 / 12 Ohjeet koskevat tontteja: 1562-1 1562-2 1562-3 1562-5 1562-6 1563-1 1563-2 1563-3 1564-1 1564-2 Näille tonteille saa rakentaa 1-1½ -kerroksisia rakennuksia, joissa on puiset, tiiliset tai rapatut

Lisätiedot

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.012 Asuin-, liike-, palvelu- ja lähipalvelurakennusten korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.041 1.061

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta.

Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta. Rakentamistapaohjeet Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta. Korttelien ja tonttien numerot

Lisätiedot

PORVOO Maapolitiikka. Tarjouspyyntö 15.5.2015. Toukovuoren ostotarjouskilpailu tontit 13-6004-1, 13-6004-2, 13-6004-3, 13-6004-4

PORVOO Maapolitiikka. Tarjouspyyntö 15.5.2015. Toukovuoren ostotarjouskilpailu tontit 13-6004-1, 13-6004-2, 13-6004-3, 13-6004-4 PORVOO Maapolitiikka Tarjouspyyntö 15.5.2015 Toukovuoren ostotarjouskilpailu tontit 13-6004-1, 13-6004-2, 13-6004-3, 13-6004-4 1 1. Yleistä... 2 2. Kilpailun kohde... 4 Tontit... 4 Asemakaava ja rakennustapaohje...

Lisätiedot

Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto. Luonnokset 27.01.2014. HANKESELOSTUS 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34.

Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto. Luonnokset 27.01.2014. HANKESELOSTUS 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34. HANKEELOTU 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34 hnro 730 2003 27.1.2014 Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto Luonnokset 27.01.2014 ijainti Kortteli 40122, tontti 2 Tapulikaupungintie

Lisätiedot

RAKENTAMIS- JA KORJAAMISTAPAOHJEET VIIALAN KUNNANTALON ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAKENTAMIS- JA KORJAAMISTAPAOHJEET VIIALAN KUNNANTALON ASEMAKAAVAN MUUTOS Akaan kaupunki Myllytie 3 PL 34, 37801 Toijala Kaavoitus ja maankäyttö 4.12.2012 Leena Keränen vs. kaavasuunnittelija RAKENTAMIS- JA KORJAAMISTAPAOHJEET VIIALAN KUNNANTALON ASEMAKAAVAN MUUTOS Entisen kunnantalon

Lisätiedot

AINOLANVAINIO II RAKENNUSTAPAOHJEET

AINOLANVAINIO II RAKENNUSTAPAOHJEET Kaavoitus ja mittaus 15.4.2015 1(7) AINOLANVAINIO II RAKENNUSTAPAOHJEET YLEISTÄ Asemakaavalla on pyritty luomaan omaleimainen väljä pientaloalue, jossa on tarjolla sekä omakotitontteja että yhtiömuotoiseen

Lisätiedot

KESKI-LAHTI AK-1 A-2618 VAIHTOEHTO 1 / SÄILYTTÄVÄ. pv-1 hu. 1ap/80 1ppp/80. 1040 ol. 16ap. as 3500 4.11.2015. 0 5 10 20 30m

KESKI-LAHTI AK-1 A-2618 VAIHTOEHTO 1 / SÄILYTTÄVÄ. pv-1 hu. 1ap/80 1ppp/80. 1040 ol. 16ap. as 3500 4.11.2015. 0 5 10 20 30m 100 3 VUORIKATU KESKI-LAHTI 4 1 103 2 94 pv-1 hu ju a-1 16ap AK-1 1ap/80 1ppp/80 V as 3500 VI 1040 ol RAUHANKATU 104 8 105 4 HARJUKATU 108 1 111 3 110 114 5 114 7 113 6 0 5 10 20 30m 116 9 115 8 A-2618

Lisätiedot

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA Mikkelin kaupunki (491) Vitsiälän kylä (564) Heikintila 1:114 Loma-Löytö 1:133 (osa) Löytö 1:145 (osa) Kartanonranta 1:177 Kaavaluonnos 22.3.2013 1: 2000 MRL 63 ja 62 :

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI KAAVOITUS

RAUMAN KAUPUNKI KAAVOITUS M O N N A N U M M I R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T RAUMAN KAUPUNKI KAAVOITUS 8.10.2002 Lähtökohdat Monnanummen alue sijaitsee kaupunki- ja maalaismaiseman rajavyöhykkeellä. Se rajautuu pohjoisessa

Lisätiedot

GERBY V RAKENTAMISTAPAOHJE

GERBY V RAKENTAMISTAPAOHJE GERBY V RAKENTAMISTAPAOHJE Janina Lepistö Kaavoitus Vaasan kaupunki 2012 RAKENTAMISTAPAOHJE VAASAN GERBY V ALUEELLE LAATIJA Kaavoitusarkkitehti Janina Lepistö MAANKÄYTTÖJA RAKENNUSLAIN MUKAAN RAKENNUSHANKKEESEEN

Lisätiedot

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 1 RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 Yleistä Rauhalan tontit sijaitsevat Tervakoskella 130-tien itäpuolella ja ne rajoittuvat Rauhalantiehen

Lisätiedot

KESKI-LAHTI. A-2619a AL-1 AL Iu2/3 160 sr-1. IVu4/ u200 1ap/u80 6ap/sr-2 sr-2 m kaukolämpö. v

KESKI-LAHTI. A-2619a AL-1 AL Iu2/3 160 sr-1. IVu4/ u200 1ap/u80 6ap/sr-2 sr-2 m kaukolämpö. v V KESKI-LAHTI 104 8 VI pi+111.6 +105.11 pi rak po ajo ku(87,88) 105 1 +105.36 1ap/ys200 83 ai rak rak ppp ju 88 rak +105.5 86 17 pi +109.5 pv-1 kaukolämpö +134.8 k+101.5 ma/p II (K17/t 86-88) ik Iu2/3

Lisätiedot

LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN RAKENTAMISTAPAOHJE

LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN RAKENTAMISTAPAOHJE LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN RAKENTAMISTAPAOHJE HURUSLAHDENRANNAN HAVAINNEKUVA 08.12.2003 LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN rennustapaohje kaavartta - ALUE 1 kortteli 1009, tontit 12, 18, 19 ja 21 31.08.2004

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

SIPOON KUNTA HANSAS II RAKENNUSTAPAOHJEET

SIPOON KUNTA HANSAS II RAKENNUSTAPAOHJEET SIPOON KUNTA HANSAS II RAKENNUSTAPAOHJEET SIPOON KUNTA HANSAS II RAKENNUSTAPAOHJEET Nämä rakennustapaohjeet ohjaavat Hansas II asemakaavan aluetta Massbyn kylässä Etelä-Sipoossa. Rakennustapaohjeet koostuvat

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 RAKENTAMISTAPAOHJE asemakaava nro 8445 XI Kyttälä koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 Maankäytön suunnittelu I. Laakkonen 24.6.2013 tark. 13.1.2014 PERUSTIEDOT Rakentamistapaohjeen käyttö Rakentamistapaohjetta

Lisätiedot

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos 1 (8) Asianumero 5070/10.02.03/2013 Aluenumero 411450 Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

ASEMAKAAVA NO 7546 HOLVASTI RAKENTAMISTAPAOHJEET

ASEMAKAAVA NO 7546 HOLVASTI RAKENTAMISTAPAOHJEET ASEMAKAAVA NO 7546 HOLVASTI RAKENTAMISTAPAOHJEET ro-7546-1, tontit 5741-1 4 Talotyyppi: Tontit ovat erillispientalojen korttelialuetta (AO). Kerrosluku: Kerrosluku on kaksi. Asuinrakennukseen on rakennettava

Lisätiedot

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-TAMMISTO RAKENNUSTAPAOHJEET KORTTELIT 24-27 NAANTALI 18.08.2010 NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65. 65 Asuntotontin vuokraaminen Leppävaarasta Avara Koti Oy:lle, korttelin 51038 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65. 65 Asuntotontin vuokraaminen Leppävaarasta Avara Koti Oy:lle, korttelin 51038 tontti 1 02.06.2014 Sivu 1 / 1 4766/02.07.00/2012 122 3.12.2012 122 2.12.2013 65 Asuntotontin vuokraaminen Leppävaarasta Avara Koti Oy:lle, korttelin 51038 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh.

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 250 tonttia 2

Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 250 tonttia 2 LUONNOS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOSKARTTA NRO xxxxxx PÄIVÄTTY xx.xx.2015 Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 250 tonttia 2 Kaavan

Lisätiedot

http://opaskartta.turku.fi/ims/fi/map/print

http://opaskartta.turku.fi/ims/fi/map/print Turun karttapalvelu :: Tulostussivu http://opaskartta.turku.fi/ims/fi/map/print Sivu 1/1 6.3.2014 3200 m Kiinteistöliikelaitos KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE 6.3.2014 Rekisteriyksikkö 529-499-8-9 Dosentti

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskee Rieskalan (37.) kaupunginosan kortteleita: 26-30, 34-39, 5 Liittyy asemakaavaan n:o 609 1562 Rakentamistapaohjeet koskevat

Lisätiedot

ARKKITEHTITOIMISTO TARMO MUSTONEN OY LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU PUH: 02-24 24 963

ARKKITEHTITOIMISTO TARMO MUSTONEN OY LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU PUH: 02-24 24 963 ARKKITEHTITOIMISTO TARMO MUSTONEN OY LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU PUH: 02-24 24 963 KAARINA, SILVOLANRINTEEN RAKENTAMISTAPAOHJEET 05.02.2007 ARKKITEHTITOIMISTO TARMO MUSTONEN OY 1(7) KAARINA, SILVOLANRINTEEN

Lisätiedot

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. A S E M A K A A V A M E R K I N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T : AO AL AL-8 P P-1 K VP VL LR LV LPY LPA-4 SM Erillispientalojen korttelialue. Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Asuin-,

Lisätiedot

LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ

LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ 1.5.2012 TAIPALSAAREN KUNTA RAKENTAMISTAPAOHJE PAPPILANNIEMEN ASUNTOALUE LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ Pappilanniemi tarjoaa laadukkaan ympäristön asumiselle. Vaihtelevat maastonmuodot

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus Rakentamistapaohjeet Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus 2 YLEISTÄ Rakentamistapaohjeiden tarkoitus on täydentää asemakaavakartalla

Lisätiedot

SUUNNITELMASELOSTUS. 45568/10 Ryynimyllynkatu 4 00920 Helsinki. Tontin koko on 4905 m 2.

SUUNNITELMASELOSTUS. 45568/10 Ryynimyllynkatu 4 00920 Helsinki. Tontin koko on 4905 m 2. HANKESELOSTUS 1 (10) SUUNNITELMASELOSTUS Sijainti 45568/10 Ryynimyllynkatu 4 00920 Helsinki Tontti Tontin koko on 4905 m 2. Tontti on rakennuspaikkana haasteellinen tiiviille kaupunkirakenteelle. Tiukat

Lisätiedot

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI)

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) Ympa 31.10.2002 Ympa liite VIHDIN KUNTA NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) RAKENTAMISOHJE KORTTELEILLE 417 JA 457 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS 31.10.2002

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tuomiojärvenranta 2 17:094. Asemakaavan muutos koskee 17. kaupunginosan korttelin 17 tonttia 2. Kaavan päiväys: 23.3.

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tuomiojärvenranta 2 17:094. Asemakaavan muutos koskee 17. kaupunginosan korttelin 17 tonttia 2. Kaavan päiväys: 23.3. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tuomiojärvenranta 2 17:094 Asemakaavan muutos koskee 17. kaupunginosan korttelin 17 tonttia 2 Kaavan päiväys: 23.3.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS-

Lisätiedot

KIHINTÖYRÄÄN ASEMAKAAVA-ALUE

KIHINTÖYRÄÄN ASEMAKAAVA-ALUE KIHINTÖYRÄÄN ASEMAKAAVA-ALUE Rakentamistapaohje 14.02.2012 Kihintöyrään asemakaava-alue Yleistä Alueen luonne Rakennustapaohjeiden tarkoitus on ohjata rakentamista Kihintöyrään alueelle niin että syntyy

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE LINNAKANGAS

RAKENTAMISTAPAOHJE LINNAKANGAS RAKENTAMISTAPAOHJE LINNAKANGAS (päivitetty 17.11.2014) Linnakankaan osa-alue 112 026 Korttelit 26274-26285 Tontin varaajan/ haltijan tulee toimittaa tämä ohje pääsuunnittelijalle. Ennen suunnitteluun ryhtymistä

Lisätiedot

JUHOLANKATU KORTTELI 114, tontit 4 ja 5 YLEISÖTILAISUUS

JUHOLANKATU KORTTELI 114, tontit 4 ja 5 YLEISÖTILAISUUS JUHOLANKATU KORTTELI, tontit ja / 9 Ark Oy 0..0 ,9 m, m, m, m yr -990- -990-0. 0 0 0... 0 ap +9.9 +0.0 +0.... +. +9. 9. -990-0. 0.0 Sibeliuksenväylä 0. 0 0 pergola / melusuoja 0. pergola / melusuoja ap

Lisätiedot

JUHOLANKATU KORTTELI 114, tontit 4 ja 5

JUHOLANKATU KORTTELI 114, tontit 4 ja 5 JUHOLANKATU KORTTELI, tontit ja Ark Oy, Punavuorenkatu, 000 Helsinki / 0.0.0 JUHOLANKATU, JÄRVENPÄÄ Kortteli, tontit ja R A K E N N U S T A P A O H J E YLEISTÄ Rakentamisohje koskee Järvenpään. kaupunginosan

Lisätiedot

PAJALAN ALUE KORTTELI 701, tontit 9-14 15.01.2014 1 / 13

PAJALAN ALUE KORTTELI 701, tontit 9-14 15.01.2014 1 / 13 KORTTELI 701, tontit 9-14 1 / 13 , JÄRVENPÄÄ R A K E N N U S T A P A O H J E Kortteli 701, tontit 9-14 YLEISTÄ Rakentamisohje koskee Järvenpään 7. kaupunginosan eli Pajala korttelia 701 tontteja 9-14.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kahden kerrostalotontin myyntipäätöksen jatkaminen Saunalahdesta, korttelin tontit 2 ja 5

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kahden kerrostalotontin myyntipäätöksen jatkaminen Saunalahdesta, korttelin tontit 2 ja 5 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1487/10.00.02/2015 35 Kahden kerrostalotontin myyntipäätöksen jatkaminen Saunalahdesta, korttelin 42213 tontit 2 ja 5 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh. 050 395 2151 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

RAKENNUSLIIKKEIDEN PALAUTTEEN TIIVISTELMÄ JA VASTINEET 30.4.2014 / Kaupunginarkkitehti

RAKENNUSLIIKKEIDEN PALAUTTEEN TIIVISTELMÄ JA VASTINEET 30.4.2014 / Kaupunginarkkitehti RAKENNUSLIIKKEIDEN PALAUTTEEN TIIVISTELMÄ JA VASTINEET 30.4.2014 / Kaupunginarkkitehti Kaupunkisuunnittelujaosto pyysi lausuntoa seuraavilta rakennusliikkeiltä, jotka kaikki jättivät lausuntonsa. Lausunnot

Lisätiedot

LAMMINPÄÄ-2024-8, MURRONKORVENTIE 15. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KARTTA NRO 8336. Kaava-alueen sijainti ja luonne

LAMMINPÄÄ-2024-8, MURRONKORVENTIE 15. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KARTTA NRO 8336. Kaava-alueen sijainti ja luonne LAMMINPÄÄ-2024-8, MURRONKORVENTIE 15. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KARTTA NRO 8336. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18. päivänä elokuuta 2011 päivättyä ja 5.1.2012

Lisätiedot

KAUPPATIE II KAUPPATIE II LIITE B1

KAUPPATIE II KAUPPATIE II LIITE B1 LIITE B1 LUONNOSVAIHEEN VAIHTOEHTOJEN VERTAILU Lähtökohdat Asemakaavan muutosalue sijaitsee Hyrylän keskustassa Kauppatien varrella. Korttelin uudistaminen liittyy tiiviisti kunnan tavoitteeseen kehittää

Lisätiedot

Tampere, Ratina vuonna 2000. Mikko Järvi 29.5.2009

Tampere, Ratina vuonna 2000. Mikko Järvi 29.5.2009 Tampere, Ratina vuonna 2000 29.5.2009 Ratina ennen 29.5.2009 Ratina vuonna 1898 ja 1960-luvun alkupuolella Ratina ennen 29.5.2009 Ratinan aatekilpailu 29.5.2009 Yleinen aatekilpailu 2.10.2000 15.2.2001

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

LOHJA 13. KAUPUNGINOSAN GUNNARLA KORTTELIEN 349, 364 JA 365 SEKÄ PUISTO-, VIRKISTYS- JA KATUALUEIDEN.

LOHJA 13. KAUPUNGINOSAN GUNNARLA KORTTELIEN 349, 364 JA 365 SEKÄ PUISTO-, VIRKISTYS- JA KATUALUEIDEN. LOHJA 13. KAUPUNGINOSAN GUNNARLA KORTTELIEN 349, 364 JA 365 SEKÄ PUISTO-, VIRKISTYS- JA KATUALUEIDEN. ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, JOLLA MUODOSTUU 13. KAUPUNGINOSA GUNNARLA KORTTELIT 690-729 SEKÄ

Lisätiedot

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS 20.3.2014. Pumminmäki, kortteli 14, tontti 224-10-14-1 KOHDEALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS 20.3.2014. Pumminmäki, kortteli 14, tontti 224-10-14-1 KOHDEALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Pumminmäki, kortteli 14, tontti 224-10-14-1 TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS 20.3.2014 Ote osoitekartasta. Kortteli 14 KOHDEALUE Asemakaavan muutosalue sijaitsee Pumminmäen kaupunginosassa, osoite

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 7.133 Autopaikkojen korttelialue. Suluissa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12 04.02.2013 Sivu 1 / 1 3508/02.07.00/2011 12 Kahden Kauklahdessa sijaitsevan asuntotontin sekä niitä palvelevan pysäköintitontin vuokraaminen Espoon Asunnot Oy:lle Valmistelijat / lisätiedot: Tiitinen Anu,

Lisätiedot

KAARINA, POHJANPELTO RAKENTAMISTAPAOHJEET

KAARINA, POHJANPELTO RAKENTAMISTAPAOHJEET ARKKITEHTITOIMISTO TARMO MUSTONEN OY 1(8) KAARINA, POHJANPELTO RAKENTAMISTAPAOHJEET 09.12.2010 1. Yleistä Nämä rakennustapaohjeet täydentävät 20.01.2010 ja 17.11.2010 päivättyä Kaarinan Pohjanpellon asemakaavaa.

Lisätiedot

II, TIKKASENHARJU RAKENNUSTAPAOHJE KORTTELIT 237-265

II, TIKKASENHARJU RAKENNUSTAPAOHJE KORTTELIT 237-265 II, TIKKASENHARJU RAKENNUSTAPAOHJE KORTTELIT 237-265 Arkkitehtitoimisto Pekka Lukkaroinen Oy Iin kunta, Tekniset palvelut: Markku Vitikka Rakennusvalvonta: Eino Tihinen Tontin haltijan tulee toimittaa

Lisätiedot