TONTTIEN JA RAKENNUSTEN LUOVUTUSKILPAILU Asuinkerrostalojen korttelialue XIV ja - 12

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TONTTIEN JA RAKENNUSTEN LUOVUTUSKILPAILU Asuinkerrostalojen korttelialue XIV-245-11 ja - 12"

Transkriptio

1 TAMPEREEN KAUPUNKI Kiinteistötoimi Tilakeskus TONTTIEN JA RAKENNUSTEN LUOVUTUSKILPAILU Asuinkerrostalojen korttelialue XIV ja - 12 Tontinluovutus XIV ja -12 Sivu 1/12

2 ASUINKERROSTALOTONTTIEN JA RAKENNUSTEN LUOVUTUSKILPAILU, XIV JA -12 SISÄLLYS Kilpailun järjestäjä ja tarkoitus sekä luonne... 3 Kilpailukutsu ja kilpailutekniset tiedot... 3 Kilpailukohteen kuvaus... 4 Tonttien ja rakennusten keskeiset tiedot ja hinnoittelu... 5 Tonttiliittymät ja kunnallistekniikka... 6 Suunnittelutavoitteet... 6 Asemakaavamääräykset... 6 Muut suunnitteluohjeet... 9 Maaperän pilaantuneisuus Toteuttamisaikataulu Kilpailuasiakirjojen jättö Valintaperusteet Ohjelma-asiakirjat Lähtöaineisto Tontinluovutus XIV ja -12 Sivu 2/12

3 Kilpailun järjestäjä ja tarkoitus sekä luonne Kilpailun järjestävät Tampereen kaupungin kiinteistötoimi ja tilakeskus. Kilpailun tarkoituksena on saada ratkaisu, jolla tonteille toteutetaan alueen asuntotarjontaa monipuolistavat kaupunkikuvaa kohentavat sekä arkkitehtuuriltaan korkeatasoiset asuinrakennukset. Lisäksi kilpailun kohteelle on tarkoitus löytää ratkaisu, joka konseptiltaan täydentää ja monipuolistaa tehostettua palveluasumista sekä siihen liittyviä palveluita. Tehostettu palveluasuminen on asukkaan yksilöllinen elämän ympäristö, jossa voi toteutua sekä yhteisöllisyys että ympärivuorokautinen hoito ja valvonta joko ryhmäkodissa tai omassa asunnossa. Säilytettävän rakennuksen ratkaisun tulee olla sekä toiminnallisesti että arkkitehtuuriltaan ja kaupunkikuvaltaan laadukas sekä rakennuksen arvot säilyttävä. Kokonaisratkaisussa tulee erityisesti ottaa huomioon energiatehokkuus ja esteettömyys. Täydennysrakentamisella pyritään eheyttämään kaupunkikuvaa, ja koska alue on kaupunkikuvan kannalta tärkeä, rakennusten julkisivujen rakennustaiteelliseen käsittelyyn tulee kiinnittää erityistä huomiota ja rakentamattomat korttelinosat on istutettava alueen käytön vaatimalla tavalla. Kaupunkikuvallisesti tärkeimpiä osia alueella sijaitsevasta teollisuusrakennuksesta säilytetään ja suojellaan kaavamerkinnöin. Kilpailukutsu ja kilpailutekniset tiedot Kilpailu on yleinen ja kutsu julkaistaan Tampereen kaupungin internetsivuilla. Lisäksi kilpailumateriaali lähetetään Tampereen kaupungin kiinteistötoimen ja tilakeskuksen tiedossa oleville ja tämän alan tonttitarjonnasta kiinnostuksensa osoittaneille eri alojen toimijoille, sijoitusyrityksille, rakennuttajille ja rakentajille. Kilpailuehdotuksen voi jättää joko molemmista tonteista tai vain toisesta tontista. Ehdotuksen voivat jättää myös useat toimijat yhdessä. Mikäli tontit luovutetaan eri toimijoille, tulee pysäköinti- yms. järjestelyt sovittaa yhteen. Valtion tukemaan asuntotuotantoon tuleva rakentaminen tulee kilpailuttaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ARA:n kilpailuohjeistuksen mukaan. Kilpailun arvosteluun osallistuvat kiinteistötoimen, tilakeskuksen, asemakaavoituksen, rakennusvalvonnan, Tammela-projektin sekä ikäihmisten palveluiden tilaajan myöhemmin nimettävät henkilöt. Kaupunkikuvatoimikunnalta pyydetään kilpailuehdotuksista lausunto. Lisäksi tarvittaessa voidaan käyttää muita ulkopuolisia asiantuntijoita. Kilpailuaikataulu: aineiston jättöaika päättyy klo 15:00. Kilpailua koskevat lisäkysymykset tulee tehdä mennessä sähköpostilla osoitteeseen Vastaukset kysymyksiin julkaistaan Tontinluovutus XIV ja -12 Sivu 3/12

4 mennessä kaupungin internetsivuilla Kilpailu pyritään ratkaisemaan mennessä. Kilpailun tulos lähetetään tiedoksi kaikille kilpailuun osallistuneille. Tampereen kaupunki pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä jätetyt Kilpailuehdotukset sekä pyytää suunnitelmiin tarkistuksia ja käydä jatkoneuvotteluja kilpailuun osallistuneiden kanssa. Kilpailuaineistoa ei palauteta ja lähetettyihin ehdotuksiin on Tampereen kaupungilla käyttöoikeus. Kilpailukohteen kuvaus Tontit sijaitsevat noin puolitoista kilometriä koilliseen kaupungin keskustasta, osoitteessa Pohjolankatu 25. Alue kuuluu Osmonmäen kaupunginosaan (XIV), eli pohjoiseen Tammelaan, joka sijaitsee Osmonpuiston pohjoispuolella. Pohjolankatu 25:n asema kaupunkikuvassa on keskeinen kaikista ilmansuunnista katsottuna. Rakennus täyttää avoimen kulmatontin ja toimii risteyskohdan kiintopisteenä. Alun perin Tammelassa asuintalot, tehdasrakennukset ja liiketilat sijoittuivat toistensa lomaan muodostaen monimuotoisen kaupunkiympäristön. Tammelan aluetta on täydennetty useaan otteeseen, mikä on luonut alueelle tyylillisesti vaihtelevan yleisilmeen. Tontit ovat liikenteellisesti hyvin saavutettavissa. Ne rajoittuvat etelässä Pohjolankatuun ja pohjoisessa Kekkosentien liikennealueeseen. Vilkasliikenteinen Kekkosentie toimii seudullisena pääväylänä, mutta liikenne on vilkasta myös Pohjolankadulla. Kolme kaupungin joukkoliikennelinjaa kulkee 300 metrin etäisyydellä suunnittelualueesta, lisäksi alueella liikennöi palveluliikenteen palvelubussi. Alueen kevyen liikenteen reitit sijaitsevat siten, että yhteydet keskustaan kävellen tai pyöräillen ovat toimivat. Suunnittelualueella kulkee paljon erilaisia johtolinjoja. Osa tontin läpi kulkevista johtolinjoista voidaan poistaa kokonaan ja osaa johtolinjoista voidaan siirtää. Kuntatekniikka, kuten vesi-, energia- ja muu yhdyskuntatekninen huolto alueelle voidaan järjestää suunnittelualueen kaakkoiskulmasta. Pirkanmaan maakuntamuseon laatiman rakennusinventoinnin mukaan tontin vanha tehdaskiinteistö on arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittävä. Arkkitehtuurin arvo perustuu hyvin säilyneisiin julkisivuihin ja selkeään massoitteluun. Tonttien maanpinta on melko tasaista. Tontin nro piha-alue on suurimmaksi osaksi asfaltoitu. Tontilla nro sijaitsevan rakennuksen länsi-, ja pohjoispuolella oleva pysäköintialue ja itä- ja eteläpuolella oleva katu on myös asfalttipinnoitettu. Tonteilla on muutamia alueita, joilla kasvaa nurmikkoa, puustoa ja pensaita. Kohteen välitön naapurirakennus on tontilla XIV sijaitseva pumppaamorakennus. Sen rakennukset ovat yksikerroksisia ja julkisivuiltaan vaaleankeltaista tiiltä, piha-alue on sorapintaista. Tontinluovutus XIV ja -12 Sivu 4/12

5 Tonttien ja rakennusten keskeiset tiedot ja hinnoittelu Tontin XIV pinta-ala on m 2 ja rakennusoikeus k-m 2. Tontille on osoitettu rakennusala seitsemänkerroksiselle rakennukselle ja ohjeelliset rakennusalat neljälle kahdeksankerroksiselle osalle. Asemakaavan hankesuunnitelman mukaan tontille voisi muodostua noin 100 kerrostaloasuntoa. Tontille toteutettavasta asuntokannasta tulee: - vähintään 30 % olla vuokra-asuntoja - vähintään 30 % olla perheasuntoja (asuntokoko yli 70 h-m 2 ) Tontin voi joko vuokrata tai ostaa. Vuosivuokra on 4% pääoma-arvosta. Kauppahinta on euroa ja tämänhetkinen vuosivuokra euroa. Hinnoittelussa on käytetty 450 euron kerrosneliömetriarvoa. Tontin XIV pinta-ala on m 2. Vanhan tehdasrakennuksen säilytettävän osan rakennusoikeus on k-m 2 ja sen laajennusosan rakennusoikeus on 4500+ly400, jossa jälkimmäinen luku ilmoittaa ainoastaan liike-, toimisto-, palvelu-, yhteis- ja työtiloiksi sallitun kerrosalan neliömetrimäärän. Vanhaa tehdasrakennusta varten on osoitettu yksi nelikerroksinen rakennusala, uusia laajennusosia varten on osoitettu yksi nelikerroksinen ja yksi viisikerroksinen rakennusala. Lisäksi tontille saadaan varsinaisen rakennusoikeuden lisäksi rakentaa 800 k-m 2 ilmastointikonehuoneita porrashuoneineen kerrosluvun estämättä. Asemakaavaa varten laaditun hankesuunnitelman mukaan tontille voisi muodostua noin 60 ikäihmisten asuntoa ja noin 90 tehostetun palveluasumisen paikkaa. Rakentaminen tontille tulee toteuttaa em. hankesuunnitelman mukaisesti siten, että säilytettävään rakennukseen tulee sijoittaa tehostetun palveluasumisen yksikkö (90 paikkaa). Kaupunki tulee välivuokraamaan tilat ja kilpailuttamaan palvelutuottajan. Yksikkö tulee toteuttaa siten, että sille on myönnettävissä asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n investointiavustus ja korkotukilaina. Kaupunki sitoutuu tarvittaessa puoltamaan investointiavustusta ja korkotukilainaa. Liitteenä alustavat suunnitelmat tehostetun palveluasumisen yksiköstä. Tehostetun palveluasumisen yksikön lisäksi tontille tulee rakentaa kohtuuhintaisia vuokra- ja/tai asumisoikeusasuntoja ikäihmisille. Kaikki tontille 12 rakennettava asuntotuotanto tulee olla valtion tukemaa asuntotuotantoa, minkä rakentaminen tulee kilpailuttaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ARA:n kilpailuohjeistuksen mukaisesti. Tontin voi joko vuokrata tai ostaa. Vuosivuokra on 4% pääoma-arvosta. Kauppahinta on euroa ja tämänhetkinen vuosivuokra euroa. Hinnoittelussa on käytetty ARA:n alustavasti hyväksymää 300 euron kerrosneliömetriarvoa. Hinta hyväksytetään myöhemmin erikseen. Tontinluovutus XIV ja -12 Sivu 5/12

6 Em. ilmastointikonehuonetta varten varattua kerrosalaa ei oteta huomioon kauppahinnassa tai vuokran pääoma-arvossa. Tontilla XIV sijaitsevan säilytettävän rakennuksen rakennusvuosi on Lisää tietoa rakennuksesta liitteessä Pohjolankatu 25, Rakennusinventointi. Säilytettävän rakennuksen kauppahinta on euroa. Säilytettävään rakennukseen on mahdollista tutustua viikolla 32, kunakin päivänä klo välisenä aikana. Tutustumiseen tulee ilmoittautua etukäteen sähköpostitse viimeistään maanantaina 6.8. Ilmoittautumiset Marko Lahtiselle (lomalla ) osoitteeseen Tuleva toteuttaja vastaa myös uudisrakentamisen tieltä purettavien rakennusten purkamisesta kustannuksellaan. Tonttiliittymät ja kunnallistekniikka Ajoneuvoliittymät tonteille ovat Pohjolankadulta. Tonteille ei saa järjestää ajoneuvoliittymää alueen itälaidasta. Yksityiskohtaista tietoa kunnallistekniikasta saa kilpailuohjelman lopussa esitellyiltä yhteystahoilta. Kaupunki vastaa kilpailun kohteella sijaitsevan kaukolämpölinjan siirrosta kustannuksellaan. Muiden kilpailun kohteella olevien kunnallisteknisten johtojen ja linjojen siirroista vastaa tuleva toteuttaja. Suunnittelutavoitteet Korttelialueiden uudisrakennusten arkkitehtuurissa tulee huomioida alueen ja lähiympäristön säilyvä rakennuskanta sekä sijainti kaupunkikuvallisesti tärkeällä paikalla. Maantasokerrosten kaupunkikuvalliseen ilmeeseen ja liittymiseen lähiympäristön toimintoihin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Asemakaavamääräykset Tontit nro ja osoitetaan asemakaavamerkinnällä (AK-36) asuinkerrostalojen korttelialueeksi, jolle saadaan rakentaa myös liike-, toimisto-, työ- ja palvelutiloja. Tontin kokonaisrakennusoikeus on k-m², joka vastaa tonttitehokkuutta e=2,85. Tontille on osoitettu rakennusala seitsemänkerroksiselle rakennukselle ja ohjeelliset rakennusalat neljälle kahdeksankerroksiselle osalle. Tontin kokonaisrakennusoikeus on k-m², joka vastaa tonttitehokkuutta e=1,68. Tontille sallitusta kerrosalasta enintään 15% saadaan käyttää liike- ja palvelutiloina(lpa15%). Tontille saadaan varsinaisen Tontinluovutus XIV ja -12 Sivu 6/12

7 rakennusoikeuden lisäksi rakentaa 800 k-m² ilmastointikonehuoneita kerrosluvun estämättä. Tontille nro on osoitettu kolme eri rakennusalaa, yksi nelikerroksinen rakennusala vanhaa tehdasrakennusta varten sekä yksi nelikerroksinen ja yksi viisikerroksinen rakennusala uusia laajennusosia varten. Lisäksi tontilla on kaksi ohjeellista rakennusalaa, joille saa rakentaa kerrosluvun estämättä ilmastointikonehuoneen ja sen porrashuoneen (iv-1). Tontille rakennettavan rakennuksen Kekkosentien puoleinen julkisivu tulee rakentaa yhtenäisenä melusuojauksen vuoksi (jyht), tälle rakennusalan sivulle ei saa sijoittaa parvekkeita (epa). Kekkosentien puoleisen rakennusalan sivun ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään 38 dba ja rakennuksen päädyissä 30 dba. Tontin rakennusalalle, Kekkosentien puolelle, on merkitty osa-alue, jonka maantasokerrokseen ja sitä seuraavaan kerrokseen kadun tai tien puoleisille osille tulee sijoittaa liike-, toimisto- tai muita aputiloja. Kerrosten mahdolliset asuinhuoneet tulee sijoittaa liikennemelulta suojatun pihan puolelle (er-10(1)). Tontin nro korttelialueelle rakennettavat asunnot tulee sijoittaa niin, että niiden asuinhuoneiden pääikkunoita on ainakin liikennemelulta suojatun pihan puolella (ik-10). Tontin piha-alueelle on merkitty alue (i-16), joka on rakennettava ja istutettava viihtyisäksi ulko-oleskelutilaksi. Tontin luodekulmaan on rakennettava melusuojaksi ympäristöön sopiva meluaita, joka on kahden ja puolen metrin korkuinen (mes-8). Tontin rakennuslupa-asiakirjoihin on liitettävä rakennushankkeen pohjalta laadittu meluntorjuntasuunnitelma. Asemakaavassa vaadittuja melusuojarakenteita on tarvittaessa korotettava (me-2). Tontin nro vanha tehdasrakennus on rakennustaiteellisesti arvokas ja kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeä. Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen rakennustaiteellisesti arvokas ja kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy (sr-8). Rakennuksen etelä- ja itäpuoleiset julkisivut tulee säilyttää (ju/s). Rakennuksen julkisivujen pääasiallisena pintakäsittelynä tulee käyttää rappausta (ju-62). Uusien laajennusosien Pohjolankadun puoleiselle julkisivun osalle tulee sijoittaa liike-, toimisto- ja palvelutiloja rakennuksen kaduntasokerrokseen (er-9). Tontilla sijaitsevien rakennusten kadunpuoleisten julkisivujen ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään 30 dba. Korttelialueelta tulee varata sähkönjakelun kannalta tarkoituksenmukaisesta paikasta tila enintään 25 kerrosneliömetrimäärän suuruiselle jakelumuuntamolle, jonka saa rakentaa varsinaisen rakennusoikeuden lisäksi. Se voi sijaita rakennuksessa, erillisenä rakennuksena rakennusalalla tai sen ulkopuolella (et- 15(25)). Tontin pihamaa autopaikkojen ja kulkureittien ulkopuolella on istutettava ja viimeisteltävä korkeatasoisesti. Jalankulkualueet on erotettava ajoneuvoliikenteen alueista pintamateriaaleilla, istutuksilla ja /tai rakenteilla (ist-7). Lisäksi tontille on osoitettu alueita, jotka on rakennettava ja istutettava viihtyisiksi ulkooleskelualueiksi (i-16). Tontilla asuinkerrostalojen tien- ja kadunpuoleisissa julkisivuissa ja päädyissä tulee käyttää päämateriaalina paikalla muurattua punatiiltä tai tummaa julkisivukasettia. Julkisivujen maantasokerroksissa voidaan käyttää istutusetupihoja matalin muuriaidoin suojaamaan julkisivua. Julkisivuun ei saa laittaa mainoksia. Tontilla asuinkerrostalojen kadunpuoleisissa julkisivuissa ja päädyissä tulee käyttää päämateriaalina kolmikerrosrappausta tai vaaleaa julkisivukasettia. Korttelialueen Tontinluovutus XIV ja -12 Sivu 7/12

8 sisäpuoliset rakennusten julkisivut tulee olla vaaleita. järjestettävä rakennusten katoilta. Raittiinilmanotot on Korttelialueiden uudisrakennusten arkkitehtuurissa tulee huomioida alueen vanha rakennuskanta sekä sijainti kaupunkikuvallisesti keskeisellä paikalla. Maantasokerrosten kaupunkikuvalliseen ilmeeseen ja liittymiseen lähiympäristön toimintoihin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Korttelialueiden sisäisiä tonttirajoja ei saa aidata. Kortteleiden leikki- ja oleskelualueet on toteutettava yhtenäisinä. Piha- ja kulkualueet on suunniteltava ja rakennettava esteettömiksi ja turvallisiksi huomioiden eri käyttäjät ja vuodenajat. Korttelin pihoilla ja maanalaisissa pysäköintitiloissa on huomioitava ajorasitteet kaavassa merkityille tonteille. Korttelialueen hulevesiä ei saa johtaa viereisen liikennealueen puolelle. Kaava-alueelle on merkitty yleismääräykset, joiden mukaan kaava-alueen pilaantuneet maat ja rakenteet on puhdistettava viranomaisten hyväksymällä tavalla ennen kaavan mukaisen rakentamisen aloittamista. Lisäksi rakennusten suunnittelussa on huolehdittava siitä, että ympäristön ilman epäpuhtauksien siirtyminen sisätiloihin on estetty. Alueen kaavan mukaiset autopaikkatarpeet ovat tontille nro asuintiloille noin 85 autopaikkaa ja tontille nro liike-, toimisto- ja palvelutiloille 3 autopaikkaa, vanhusten asunnoille 30 autopaikkaa ja palveluasunnoille 27 autopaikkaa, kaikkiaan yhteensä noin 145 autopaikkaa. Lisäksi alueelta on varattu noin seitsemän autopaikkaa tontin nro tarpeita varten. Tonteille on osoitettu alue, jolla sallitaan maanalaisten pysäköintitilojen rakentaminen (ma/a) sekä alueet joiden kautta voidaan ajaa viereisille tonttialueille (ma/ajo). Lisäksi tontille nro on osoitettu maanalainen tila, jolle saa sijoittaa varastotiloja, auton säilytyspaikkoja sekä teknisiä tiloja (ma/av). Kaava-alueen tonteille voidaan osoittaa korttelin 245 tonttien nro 7, 9, 11 ja 12 autopaikkoja. Molemmille tonteille on merkitty ohjeellinen maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiska. Korttelialueella ei tonttien välisille rajoille tarvitse maanalaisiin tiloihin rakentaa rajaseinää (rs-11). Ajoneuvoliittymät tonteille ovat Pohjolankadulta. Tonteille ei saa järjestää ajoneuvoliittymää alueen itälaidasta. Tonteille nro ja on osoitettu ajoyhteys ja alue mahdollista kuntatekniikan rakentamista varten tontilta nro (ajo-ku). Auto- ja pyöräpaikat: Tontilla nro ap / 100 asuinkerrosalaneliömetriä kohden 1pp / 60 asuinkerrosalaneliömetriä kohden 1pp / 35 opiskelija-asuntokerrosneliömetriä kohden 1pp / 100 vanhusten ja palveluasumisen asuntokerrosneliömetriä kohden Tontilla nro ap / 150 liike-, toimisto- ja palvelutilan kerrosalaneliömetriä kohden Tontinluovutus XIV ja -12 Sivu 8/12

9 1ap / 150 vanhusten asuntotilan kerrosalaneliömetriä kohden 1ap / 250 palveluasuntotilan kerrosalaneliömetriä kohden 1pp / 60 asuinkerrosalaneliömetriä kohden 1pp / 35 opiskelija-asuntokerrosneliömetriä kohden 1pp / 100 vanhusten ja palveluasumisen asuntokerrosneliömetriä kohden Kohde tulee olla toteutettavissa lainvoimaisen asemakaavan mukaisesti. Muut suunnitteluohjeet Kytkeytyminen täydennysrakentamiseen Tammelaan on laadittu täydennysrakentamisen yleissuunnitelma. Kortteliin 245 muille tonteille on yleissuunnitelmassa osoitettu mahdollisuuksia rakenteen täydentämiseen. Kohteen suunnittelussa tulee ottaa tämä huomioon ja asemapiirroksessa osoittaa viitteellisesti myös korttelin muu täydennysrakentaminen. Myös pysäköinnin ja teknisen huollon järjestelyissä tulee ottaa huomioon em. täydennysrakentaminen muissa korttelin osissa. Energiatehokkuus Rakennukset on suunniteltava energiatehokkaiksi. Suunnitelmaan tulee liittää energiaselvitys heinäkuussa 2012 voimaan tulevien määräysten mukaisesti. Rakennukset suositellaan liitettäväksi kaukolämpöön. Jäähdytys pyritään ensisijaisesti järjestämään passiivisena. Tontilla toivotaan hyödynnettävän myös uusiutuvia energialähteitä kuten esimerkiksi aurinkoenergiaa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä rakennuksen energiajärjestelmän kokonaistoimivuuteen (kaukolämmön, jäähdytyksen ja mahdolliseen aurinkolämmön ja sähkön hyödyntämiseen), luonnonvalon hyödyntämiseen, passiiviseen jäähdytykseen ja auringon ilmaisenergioiden hyödyntämiseen, sekä ilmanvaihdon järjestämiseen. Näiden lisäksi suunnitelmaa arvioidaan seuraavien laskennallisten kriteereiden pohjalta: energiatehokkuus (e-luku), resurssitehokkuus (uusiutuvien ja/tai kierrätettyjen rakennusmateriaalien osuus kaikista materiaaleista), sekä kokonaishiilijälki (rakennusosien ja energiankulutuksen, kgco2/m2). Rakennusosien hiilijälki lasketaan SYKE:n synergia-työkalulla. Laskenta-aika 50 vuotta. Energiankulutuksen hiilijälki lasketaan sekä ostosähköenergian että ostokaukolämmön suhteen keskimääräisellä sähkön tuotannon päästökertoimella (150 kgco2-ekv/mwh). Päästökerroin kuvaa 50 vuoden keskiarvoa. Energiankulutuksen hiilijälki lasketaan myös 50 vuoden ajalle. Oma uusiutuva tuotanto arvioidaan päästövapaaksi. (Synergia-työkalu on ilmainen ja ladattavissa ympäristöministeriön www-sivuilta. Sivustolta löytyy myös työkalun käyttöohjeet sekä liitteenä listaus rakennusmateriaalien ympäristövaikutuksista.. Tontinluovutus XIV ja -12 Sivu 9/12

10 Suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota elinkaareen, monikäyttöisyyteen ja muuntojoustavuuteen sekä esteettömyyteen. Rakennuksen hiilijalanjälki on laskettava. Maaperän pilaantuneisuus Toteuttamisaikataulu Kohteella on tehty maaperän haitta-ainetutkimus Tutkimuksen perusteella kohteen maaperä ei ole pilaantunut tutkituilta osin. Entisen teollisuuskiinteistön tontilla sijaitsevan rakennuksen sisäpihan alueelta ei saatu riittävää määrää maanäytettä alueen pilaantuneisuuden arvioimista varten. Jos sisäpihan alueella tehdään kaivutöitä, tulee alueen pilaantuneisuutta valvoa töiden yhteydessä. Mikäli kohteen maaperästä löytyy pilaantuneita maa-aineksia, vastaa kaupunki lainsäädännössä tarkemmin määritellyn ylemmän ohjearvon ylittävältä osalta maaperästä löytyneen pilaantuneen maa-aineksen puhdistamisesta. Kilpailun kohde tulee toteuttaa seuraavalla aikataululla: - tehostettu palveluasuminen valmis viimeistään ikäihmisten asuminen valmis viimeistään muu asuminen vaiheittain Kilpailuasiakirjojen jättö Kilpailuun osallistuvien tulee täyttää kilpailulomake ja toimittaa se suljetussa kuoressa klo 15:00 mennessä yhdessä muiden kilpailuasiakirjojen ja sähköisen tallenteen kanssa osoitteeseen: Tampereen kaupunki, Kiinteistötoimi PL Tampere Kuoressa on oltava tunnus Tontinluovutuskilpailu XIV ja -12. Kilpailuasiakirjoissa tulee esittää: - asumisen ja tehostetun palveluasumisen konseptit ja toiminnot - rakentamisaikataulu - hankkeeseen käytettävän rakennusoikeuden määrä - rakennustyypit - rakennusten sijoittelu, massoittelu ja julkisivujen perusratkaisut - sovittaminen ympäristöön, muuhun korttelin täydennysrakentamiseen ja maastoon Tontinluovutus XIV ja -12 Sivu 10/12

11 - liikenne- ja pysäköintijärjestelyt sekä muu piha-alueen jäsentely ottaen huomioon korttelin muu täydennysrakentaminen Valintaperusteet Ohjelma-asiakirjat Ratkaisujen kuvaamiseksi tulee toimittaa ainakin - kilpailuehdotuksen selostus - asemapiirrosluonnos, 1:500 (mittakaavajana esitettävä, paperikoko max. A3) - julkisivuluonnokset pelkistettyinä, 1:200 (mittakaavajana esitettävä, paperikoko max. A3) - julkisivusovitus (1:200) - valokuvasovitukset eri lähestymissuunnista ja pihalta - alustavat pohjapiirustukset kaavioina (asuntojakauma) erilaisista kerroksista, 1:200 (mittakaavajana esitettävä, paperikoko max. A3) - leikkauspiirroksia(1:200), (paperikoko max. A3) - illustraatiokuvia, idealuonnoksia tms. ratkaisun havainnollistamisen kannalta tarpeen olevaa materiaalia (paperikoko max. A3) - kilpailuehdotus sovitettuna virtuaalimalliin Kilpailuaineisto tulee lähettää sekä paperiversiona, että sähköisenä tallenteena pdf-muodossa. Viimeistään ennen varsinaista tontinluovutusta vaaditaan tontinkäyttösuunnitelma. Kilpailu ratkaistaan seuraavien valintakriteereiden perusteella. Kriteereiden painoarvo ei ole yhteismitallinen. - Kilpailutehtävän annossa ja muussa lähtöaineistossa esitettyjen ohjeiden noudattaminen ja tavoitteiden toteutuminen - toimintakonseptien soveltuminen alueelle - käytettävän rakennusoikeuden määrä - toteutusaikataulu - arkkitehtuurin laatutekijät - tontin käyttö ja liittyminen ympäristöön (mm. suhde täydennysrakentamiseen, liikennejärjestelyt, toimintojen jäsentyminen ja tilanmuodostus) - esteettömyys - energiatehokkuus - kokonaisidea ja innovatiivisuus - Kilpailuohjelma - Tonttijakokartta - Asemakaava 8146, kaavakartta määräyksineen - Asemakaavaselostus - Tammelan täydennysrakentamisen yleissuunnitelma - Tehostetun palveluasumisen palvelukuvaus - Pohjolankatu 25, Rakennusinventointi - Alustavat suunnitelmat tehostetun palveluasumisen yksiköstä/ Pohjolankatu 25_LUONNOKSIA Tontinluovutus XIV ja -12 Sivu 11/12

12 Lähtöaineisto - Pohjolankatu 25 rasteripohjaiset dwg-pohjapiirustukset, zip-tiedostona - Julkisivuotteet naapurirakennuksista - Digitaalinen pohjakartta vektorimuodossa - Johtokartta - Virtuaalimalli - virtuaalimallista on internetissä katseluversio. Kilpailuehdotuksen sovittamista varten tarvittavan laajemman version voi tilata osoitteesta - Kilpailulomake Ohjelma-asiakirjat ovat sähköisesti noudettavissa osoitteesta: Kaukolämpöliittymään liittyvät kysymykset suoraan Tampereen Kaukolämpö Oy markkinointi-insinööri Terhi Vairema, Vesi- ja viemäriliittymiin liittyvät kysymykset suoraan Tampereen Vesi, Jarmo Niittyniemi Sähköliittymään liittyvät kysymykset suoraan Tampereen Sähköverkko Oy puh. (03) , Tontinluovutus XIV ja -12 Sivu 12/12

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaisee kuinka suuren osan rakennusoikeudesta saa rakentaa

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.0111 1.0112 1.0113 1.022 1.023 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Lähivirkistysalue. Yleinen pysäköintialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Lähivirkistysalue. Yleinen pysäköintialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaise rakennusoikeudesta saa rakentaa asuintiloiksi liike- ja toimistotilojen l saa

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.010 Asuinkerrostalojen ja yleistenrakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa palveluasuinrakentamista.

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.01 Puisto. 5.02 Lähivirkistysalue. 7.09

Lisätiedot

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue.

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue. KAAVAMÄÄRÄYKSET A-3 Asuinrakennusten korttelialue. Kortteleissa nro 16, 118, 120, 136-139, 145a, 146a, 166-169, 182, 192, 195 ja 197 oleville tonteille rakennettaessa on, mikäli tonteille ei ole vahvistettu

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT 1 TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT HAKUAIKA: 17.3. - 9.4.2014 KELLO 15:00 MENNESSÄ Yleisehdot ja tiedot: - ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 1.06 Asumista palveleva yhteiskäyttöinen

Lisätiedot

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi.

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi. Kiinteistö 3485/16, Kiikkaistenkuja 13, 01800 Klaukkala Tontti Tontti sijaitsee Klaukkalan asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO2 ½I, erillispientalojen korttelialue. Tontin pinta-ala on 1 882

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013 RAKENTAMISTAPAOHJE asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013 Anna Hyyppä 18.2.2013 PERUSTIEDOT Rakentamistapaohjeen käyttö Rakentamistapaohjetta käytetään eri valmiusvaiheissaan

Lisätiedot

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016 Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Arvoisa yritystontista kiinnostunut! Tässä esitteessä esittelemme Sinulle varattavissa ja myynnissä olevia Ikaalisten kaupungin

Lisätiedot

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT 107 Maanpinnan likimääräinen korkeusasema. Korkeusjärjestelmä NN. 113-13 Rakennusala, jolle saa sijoittaa mainostornin. 134 Istutettava alueen osa. 140-1 Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta IX KAUPUNGINOSAN KORTTELIN NO 144 TONTIN NO 66 ASEMAKAAVAN MUU TOSEHDOTUS. KARTTA NO 7264, JOTA EI TARVITSE ALISTAA YMPÄRISTÖMI NISTERIÖN VAHVISTETTAVAKSI. (SILTAKATU 17) Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ).

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ). ESPOO / ÅMINNE KORTTELISUUNNITELMA JA RAKENNUSTAPAOHJEET Korttelit 45085, 45087, 45088 ja 45089 Yleistä Korttelisuunnitelma käsittää rakentamistapaohjeet ja korttelisuunnitelmakartan. Korttelisuunnitelmalla

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin.

Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin. TARJOUSPYYNTÖ Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin. Tontin kiinteistötunnus on 698 1 26 9. Tontin osoite on Korkalonkatu 12. Tontin pinta ala

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS Helsinki. Y-tunnus 1048559-0 Kauppakatu 69, 78200 Varkaus Myyntikohde: Myyntikohteena on varikkokiinteistö, jolla sijaitsee noin 1 842 kem 2 toimisto- ja

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Kytkettyjen pientalojen korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Kytkettyjen pientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Kytkettyjen pientalojen korttelialue.

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa

RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa 6.5.2013 71 Asemakaavamääräykset Asemakaava nro 001781 1. Erillispientalojen korttelialue AO. 2. Suurin sallittu kerrosluku Iu½. 3. Asuinrakennus tulee

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue.

Lisätiedot

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5 KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO-7830-1, 2, 3, 4 JA 5 Ohjeen laatija: Tampereen kaupungin suunnittelupalvelut, asemakaavoitus, arkkitehti Ilkka Kotilainen Ohjeiden tarkoitus: Rakentamistapaohjeiden

Lisätiedot

KESKI-LAHTI AK-1 A-2618 VAIHTOEHTO 1 / SÄILYTTÄVÄ. pv-1 hu. 1ap/80 1ppp/80. 1040 ol. 16ap. as 3500 4.11.2015. 0 5 10 20 30m

KESKI-LAHTI AK-1 A-2618 VAIHTOEHTO 1 / SÄILYTTÄVÄ. pv-1 hu. 1ap/80 1ppp/80. 1040 ol. 16ap. as 3500 4.11.2015. 0 5 10 20 30m 100 3 VUORIKATU KESKI-LAHTI 4 1 103 2 94 pv-1 hu ju a-1 16ap AK-1 1ap/80 1ppp/80 V as 3500 VI 1040 ol RAUHANKATU 104 8 105 4 HARJUKATU 108 1 111 3 110 114 5 114 7 113 6 0 5 10 20 30m 116 9 115 8 A-2618

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA Asuin-, liike-, palvelu- ja lähipalvelurakennusten korttelialue. Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. AO-1-korttelialueelle

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 RAKENTAMISTAPAOHJE asemakaava nro 8445 XI Kyttälä koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 Maankäytön suunnittelu I. Laakkonen 24.6.2013 tark. 13.1.2014 PERUSTIEDOT Rakentamistapaohjeen käyttö Rakentamistapaohjetta

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus:

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus: 1 RAKENNUSTAPAOHJEET Muutoksen kuvaus: Asemakaavamuutoksessa on poistettu kaksi rivitalotonttia ja osoitettu niiden tilalle kolme pientalotonttia sekä virkistysaluetta. Alueen pohjoisosaan Pihakadun varrelle

Lisätiedot

16 PENTTILÄ Mäntyläntie. Peltolankatu Honkapolku. Honkapolku III III III III. le p ma 1700 MÄNTYLÄNTIE HONKAPOLKU

16 PENTTILÄ Mäntyläntie. Peltolankatu Honkapolku. Honkapolku III III III III. le p ma 1700 MÄNTYLÄNTIE HONKAPOLKU -9903-8 1 1 6 6-9901 Peltolankatu Mäntyläntie Honkaolku Honkaolku 88 87 87 88 I I 9 06 9 1 1 0 9 61 6 7 3 1 60 8 3 7 7 6 9 60 17 6 7 9 10 3 3 13 0 3 19 1 1 1 31 3 13 1 18 100 30 0 0 10 0 0 I 100 100 HONKAPOLKU

Lisätiedot

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos 1 (8) Asianumero 5070/10.02.03/2013 Aluenumero 411450 Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

KESKI-LAHTI A-2619 AL-1 AL Iu2/3 160 sr-1. IVu4/ u200 1ap/u80 6ap/sr sr-2 m v-1. kaukolämpö +113.

KESKI-LAHTI A-2619 AL-1 AL Iu2/3 160 sr-1. IVu4/ u200 1ap/u80 6ap/sr sr-2 m v-1. kaukolämpö +113. V KESKI-LAHTI 104 8 VI pi+111.6 +105.11 pi ajo ku(87) rak 105 1 po +105.36 1ap/ys200 83 ai rak rak ppp ju 88 rak +105.5 86 17 pi +109.5 pv-1 kaukolämpö +134.8 k+101.5 ma/p II (K17/t 86-88) ik Iu2/3 160

Lisätiedot

KESKI-LAHTI. A-2619a AL-1 AL Iu2/3 160 sr-1. IVu4/ u200 1ap/u80 6ap/sr-2 sr-2 m kaukolämpö. v

KESKI-LAHTI. A-2619a AL-1 AL Iu2/3 160 sr-1. IVu4/ u200 1ap/u80 6ap/sr-2 sr-2 m kaukolämpö. v V KESKI-LAHTI 104 8 VI pi+111.6 +105.11 pi rak po ajo ku(87,88) 105 1 +105.36 1ap/ys200 83 ai rak rak ppp ju 88 rak +105.5 86 17 pi +109.5 pv-1 kaukolämpö +134.8 k+101.5 ma/p II (K17/t 86-88) ik Iu2/3

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65. 65 Asuntotontin vuokraaminen Leppävaarasta Avara Koti Oy:lle, korttelin 51038 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65. 65 Asuntotontin vuokraaminen Leppävaarasta Avara Koti Oy:lle, korttelin 51038 tontti 1 02.06.2014 Sivu 1 / 1 4766/02.07.00/2012 122 3.12.2012 122 2.12.2013 65 Asuntotontin vuokraaminen Leppävaarasta Avara Koti Oy:lle, korttelin 51038 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh.

Lisätiedot

! " #$%&!! "#! $#%&#' ()) *#+,-./0 / '4!!)") ))" #)!" ' )#')) '! ))#)! " -'# '))#'# # ' %(%$)! ) ))#)! $!( ''#! '( -!!!( -!)'4#!!)'!!!! #) '(-!!# $)) "!)) "!))!!! ( #) %! /!!%(%$)!$!!!!!!' ))#)! )%&# '))#'!!'"!

Lisätiedot

Lammi. Vapaat tontit. Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi 265-1

Lammi. Vapaat tontit. Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi 265-1 Lammi Vapaat tontit Lammi 251-2 Lammi 252-2 Lammi 252-1 Lammi 252-3 Lammi 259-7 Lammi 259-6 Lammi 265-1 Lammi 259-6 ja 259-7 Palkkisillantie 17 ja 19 Ote asemakaavasta Lammi 265-1 Päivärinne 2 Ote asemakaavasta

Lisätiedot

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS Ote osoitekartasta. KOHDEALUE Asemakaavan muutosalue sijaitsee Pumminmäen kaupunginosassa Tarmonpolun varressa. Muutosalueeseen kuuluu kortteli 4. Korttelin pinta-ala on

Lisätiedot

67 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, III (Nalkala), Hämeenpuisto 37 ja 39, asemakaava nro Valmistelija / lisätiedot: Elina Karppinen

67 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, III (Nalkala), Hämeenpuisto 37 ja 39, asemakaava nro Valmistelija / lisätiedot: Elina Karppinen Tampere Ote pöytäkirjasta 7/2016 1 (5) 67 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, III (Nalkala), Hämeenpuisto 37 ja 39, asemakaava nro 8584 TRE:7568/10.02.01/2014 Valmistelija / lisätiedot: Elina

Lisätiedot

LAMMINPÄÄ-2024-8, MURRONKORVENTIE 15. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KARTTA NRO 8336. Kaava-alueen sijainti ja luonne

LAMMINPÄÄ-2024-8, MURRONKORVENTIE 15. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KARTTA NRO 8336. Kaava-alueen sijainti ja luonne LAMMINPÄÄ-2024-8, MURRONKORVENTIE 15. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KARTTA NRO 8336. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18. päivänä elokuuta 2011 päivättyä ja 5.1.2012

Lisätiedot

Kuninkaantammi 33397/1. Helsingin Asumisoikeus Oy / Fannynkallio. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamishakemus. Ratkaisu

Kuninkaantammi 33397/1. Helsingin Asumisoikeus Oy / Fannynkallio. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamishakemus. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy Kuninkaantammenkierto 4 26.08.2015 Kuninkaantammi 33397/1 Helsingin Asumisoikeus Oy / Fannynkallio Sijainti Tontti Asemakaava Poikkeamishakemus Ratkaisu 33397

Lisätiedot

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935 95 Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) 41041 11 Aurinkokuja 1 a 453 120 valmis 2 935 Kaavan mukaisesta rakentamisesta mm: Rakennuksen kerrosluku:

Lisätiedot

POISTOKARTTA RAKENNUS- JA ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET. 1. Aluevarausmerkinnät LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE.

POISTOKARTTA RAKENNUS- JA ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET. 1. Aluevarausmerkinnät LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE. POISTOKARTTA Lokalahden keskusta-alue Uudessakaupungissa 25.8.2016 kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén Hallinto- ja kehittämiskeskus, Kaupunkisuunnittelu 0 300 m Mittakaava 1:3500 POISTOKARTTA RAKENNUS-

Lisätiedot

Lupatunnus R Sivu 1. Asunto Oy Tampereen Kalevanrinteen Muurarinkisälli Äkerlundinkatu 11 C, TAMPERE

Lupatunnus R Sivu 1. Asunto Oy Tampereen Kalevanrinteen Muurarinkisälli Äkerlundinkatu 11 C, TAMPERE Lupatunnus 17-0035-R 31.01.2017 18 Sivu 1 ASIA Rakennuslupa, MRL 125.2 RAKENNUSPAIKKA XIX, 837-119-0885-0012 Alapeusonkatu 13, 33540 TAMPERE Pinta-ala 1910 m² Rakentamismääräykset A Asuinrakennusten korttelialue

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kahden kerrostalotontin myyntipäätöksen jatkaminen Saunalahdesta, korttelin tontit 2 ja 5

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kahden kerrostalotontin myyntipäätöksen jatkaminen Saunalahdesta, korttelin tontit 2 ja 5 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1487/10.00.02/2015 35 Kahden kerrostalotontin myyntipäätöksen jatkaminen Saunalahdesta, korttelin 42213 tontit 2 ja 5 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh. 050 395 2151 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12 04.02.2013 Sivu 1 / 1 3508/02.07.00/2011 12 Kahden Kauklahdessa sijaitsevan asuntotontin sekä niitä palvelevan pysäköintitontin vuokraaminen Espoon Asunnot Oy:lle Valmistelijat / lisätiedot: Tiitinen Anu,

Lisätiedot

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 297 Kuopio Täyttämispvm 6.02.206 Kaavan nimi Kaivannonlahti Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireiltulosta ilm. pvm 05..202 Hyväksymispykälä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER:

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER: ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER: AK AKR P-3 P-4 Y VL LT LV LP LPA EV W Asuinkerrostalojen korttelialue. Pysäköintipaikat sijoitetaan pihakannen alle ja/tai

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6532/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6532/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2016 1 (1) 171 Asianro 6532/10.00.02.00/2016 Puistokadun ja Torikadun kulmakorttelia koskeva tontinluovutuskilpailu Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelujen

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUJEN TONTIN MYYNTI

IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUJEN TONTIN MYYNTI IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUJEN TONTIN MYYNTI Sastamalan kaupunki pyytää tarjouksia kaupungin omistaman tontin myymistä varten. Sastamalan kaupunki tarjoaa ostettavaksi tontin ikäihmisten asumispalveluiden

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Asellinkatu / Pajunen & Sere asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Asellinkatu / Pajunen & Sere asemakaavan muutoksen selostus Ak 5157 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Asellinkatu / Pajunen & Sere asemakaavan muutoksen selostus 1. kaupunginosa (Keskus) korttelin 53 osa ja kortteli 50 sekä katualueet YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 14.12.2010

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) VIRRANPUISTON YMPÄRISTÖ ASEMAKAAVAN MUUTOS, joka koskee Iisalmen kaupungin 5. kaupunginosan korttelia 80 (osa) ja puistoaluetta. Kaava-alue sijaitsee Iisalmen

Lisätiedot

PISPALA. Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla

PISPALA. Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla 2.10.2013 Pispalan asemakaavojen uudistaminen, I-vaihe, kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla

Lisätiedot

Pallomäenkuja. Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra / v m² k-m² valmius (ind. 8/2015)

Pallomäenkuja. Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra / v m² k-m² valmius (ind. 8/2015) 69 Pallomäenkuja Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra / v m² k-m² valmius (ind. 8/2015) 40094 30 Pallomäenkuja 10 506 180 valmis 4 117 Kaavan mukaisesta rakentamisesta mm:

Lisätiedot

10900/25.10.2002 mukaista Hermanninpuistoa varten. Kaupassa noudatetaan seuraavia ehtoja:

10900/25.10.2002 mukaista Hermanninpuistoa varten. Kaupassa noudatetaan seuraavia ehtoja: Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2011 1 (8) 452 Tontti-, puisto- ja katualueiden ostaminen Senaatti-kiinteistöltä Hermannista HEL 2011-004187 T 10 01 00 Päätös A Lautakunta päätti ostaa Suomen valtiolta

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 KAUPPI KORTTELIT 880 4 JA 881 26, 27 JA 28, TEISKONTIE 33 JA KUNTOKATU 4 (TAMK JA PIRAMK, LISÄRAKENTAMINEN) SEKÄ KATU-, PUISTOJA PYSÄKÖINTIALUETTA.

Lisätiedot

tuuletusritilat 3 kpl III 35 dba III p-4 ik-1 III III p-4 III NISKAKATU KOULUKATU 35 dba III LPA-5 py-5 KIRKKOKATU ik-1 III III kt sp III

tuuletusritilat 3 kpl III 35 dba III p-4 ik-1 III III p-4 III NISKAKATU KOULUKATU 35 dba III LPA-5 py-5 KIRKKOKATU ik-1 III III kt sp III 1 3 4 13 14 4 tuutusritilat 3 kpl V 2 2 1 1 1 1 3 2 1 24 3 20 14 2 13 1 13 1 1 1 13 14 2 2 1 23 0 30 40 0 20 0 KOULUKATU NSKAKATU KRKKOKATU 20 30 00 00 p-4 400 3 dba p-4 3 dba 00 ik py- ik-1 al ik-1 440

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

LINNAINMAA , YLIMÄNNYNKATU 32. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KAAVA NRO 8518.

LINNAINMAA , YLIMÄNNYNKATU 32. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KAAVA NRO 8518. LINNAINMAA-5628-3, YLIMÄNNYNKATU 32. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KAAVA NRO 8518. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 9. päivänä syyskuuta 2013 päivättyä ja 14. lokakuuta

Lisätiedot

NIITTYLAHTI. Opistonportti #2 #1 #1 #1. 1ΡΚΥςΘΠΡΘΤςςΚ 8. Γ ++ Γ ΧΛΘ ΥΤ ++

NIITTYLAHTI. Opistonportti #2 #1 #1 #1. 1ΡΚΥςΘΠΡΘΤςςΚ 8. Γ ++ Γ ΧΛΘ ΥΤ ++ NIITTYLAHTI Opistonportti ; 87 Niittylahdentie ΧΠΥΧΠΜϑςΘ ΡΚΥςΘΠΡΘΤςςΚ ΩΝςς ΩΩΤΜΩΛΧ Κ ΚΤςΘΜΘΩΝΩ / 88 ΩΩςΧΤϑΩΤΚΠΡΘΝΜΩ. ς ;. 8 ΧΛΘ 4ϑςΘΤΚΠΡΘΝΜΩ #4 #. ΥΤ ΥΤ Χ Ω Ω 0ΚΚςς[ΘΡΚΥςΘ 4ϑςΘΤΚΠΜΩΛΧ 4ϑςΘΤΚΠΡΘΝΜΩ ΧΠΥΧΠΜϑςΘ

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2016 Sivu 1 / 1 5171/2015 10.02.03 41 Itä-Suviniitty, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 613302, 40. kaupunginosa, Espoon keskus Valmistelijat / lisätiedot: Minna

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. Asemakaava nro Lapinniemi, Petsamo korttelit 977,

RAKENTAMISTAPAOHJE. Asemakaava nro Lapinniemi, Petsamo korttelit 977, Asemakaava nro 8568 Lapinniemi, Petsamo korttelit 977, 1270-1273 Rakentamistapaohje on asemakaavan liiteasiakirja, jossa annetaan kaavamääräyksiä täydentäviä ohjeita, ehtoja ja suosituksia. Rakentamistapaohjeen

Lisätiedot

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos LIITE 7 Kuva: Rejlers Oy MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos 17.6.2014 2 1. JOHDANTO... 3 2. SUUNNITTELUALUE... 3 2.2 Kuvakooste suunnittelualueesta ja rakennetusta

Lisätiedot

HOLLOLA Ote ajantasa-asemakaavasta 1:4000 Pvm Otteen oikeaksi todistaa: Liite 2. Hollolan kunta EV-2 EV-2 EV-3 T-1 T-1 T-1 EV-1 Y-7 EV-1

HOLLOLA Ote ajantasa-asemakaavasta 1:4000 Pvm Otteen oikeaksi todistaa: Liite 2. Hollolan kunta EV-2 EV-2 EV-3 T-1 T-1 T-1 EV-1 Y-7 EV-1 P8 P P85 5 P6 57 56 58 50 57 P8 P 5 5 P P0 56 575 58 P 50 P89 577 P9 579 P9 58 P P95 P6 58 5 56 585 587 589 58 59 P8 59 55 595 P99 55 P0 597 556 P0 599 558 605 P 560 60 P0 56 60 56 566 P05 P 6 568 85 570

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa, kortteli 17, tontti 2

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa, kortteli 17, tontti 2 28.4.2016 Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa 1. kaupunginosan korttelin 17 tontti 2, Maakuntakatu 24 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa, kortteli 17, tontti 2 Kuva

Lisätiedot

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 HELSINGIN KAUPUNKI HANKESELOSTUS ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 Helsingin asumisoikeus Oy Kivipari Sijainti ja tontti Kaupunginosa 4, kortteli 4129, tontti Kiviparintie a 00920 Helsinki Tontti on Kiviparintiellä,

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011 ANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011 Maanomistaja / rajanaapuri Asukkaat ja työntekijät iranomaiset ja yhteisöt iite: Ilmoitus asemakaavamuutoksen viitesuunnitelman

Lisätiedot

SENAATTI MYY: MAAKAARENKUJA 2, HELSINKI RAKENNUSPAIKKA HELSINGIN VIIKISSÄ

SENAATTI MYY: MAAKAARENKUJA 2, HELSINKI RAKENNUSPAIKKA HELSINGIN VIIKISSÄ SENAATTI MYY: MAAKAARENKUJA 2, HELSINKI RAKENNUSPAIKKA HELSINGIN VIIKISSÄ Sisällysluettelo Senaatti-kiinteistöt, Maakaarenkuja 2 SISÄLLYSLUETTELO LENTOKENTTÄ VANTAA 1. Johdanto 2. Kohteen yleistiedot 3.

Lisätiedot

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Rakentamistapaohjeet 15.5.2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 RAKENTAMISTA KOSKEVAT OHJEET KAAVASSA... 2 3 KAAVIOKUVA... 4 4 ALUEEN RAKENTAMISTA

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa

Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa 14.2.2013 / Henri Kokko 1 Toiminta-alue 14.2.2013 / Henri Kokko 2 Yhteistyö paloturvallisuusasioissa 10 kunnan kaavoitusvirastot - kaavalausunnot - osallistumis-

Lisätiedot

Alue sijaitsee kaupungin keskustassa. Osojte: Sorsapuisto 1. Liite 1. 11.5 Tonttijako ja -rekisteri Tontille 1 on hyväksytty t.onttijako 18.4.1977.

Alue sijaitsee kaupungin keskustassa. Osojte: Sorsapuisto 1. Liite 1. 11.5 Tonttijako ja -rekisteri Tontille 1 on hyväksytty t.onttijako 18.4.1977. X V I I KAUPUNGINOSAN KORTTELIN N:O 315 TONTIN N:O 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA N:O 6572, JOTA EI TARVITSE ALISTAA YMPÄRISTÖMINISTE- RIÖN VAHVISTETTAVAKSI. (SORSAPUISTO 1) Asemakaavan muutoksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1596/02.07.00/2015 38 Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli 85128 tontti 18 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

KOIVISTONKYLÄ , KAUKOLANKATU 4, PIENTALOTONTIN RAKENNUSOIKEU- DEN LISÄÄMINEN, KAAVA NRO 8567

KOIVISTONKYLÄ , KAUKOLANKATU 4, PIENTALOTONTIN RAKENNUSOIKEU- DEN LISÄÄMINEN, KAAVA NRO 8567 KOIVISTONKYLÄ 5375-13, KAUKOLANKATU 4, PIENTALOTONTIN RAKENNUSOIKEU- DEN LISÄÄMINEN, KAAVA NRO 8567 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 26. päivänä tammikuuta 2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro

Lisätiedot

ROVANIEMI RAKENTAMISTAPAOHJEET PÖYKKÖLÄN ALUEEN LAAJENNUS II 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 11341-11360

ROVANIEMI RAKENTAMISTAPAOHJEET PÖYKKÖLÄN ALUEEN LAAJENNUS II 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 11341-11360 1 ROVANIEMI PÖYKKÖLÄN ALUEEN LAAJENNUS II RAKENTAMISTAPAOHJEET 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 11341-11360 liittyy asemakaavaan kv *.*.2013 12.8.2013 Tekniset palvelut Maankäyttö Kaavoitus 2 ROVANIEMI MAANKÄYTTÖ,

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

VALINTATALON KORTTELI 43

VALINTATALON KORTTELI 43 VALINTATALON KORTTELI 43 Asemakaavan muutos Vireilletulovaiheen yleisötilaisuus pääkirjaston Muikku-Sali ti 2.2.2016, klo 18.00 Kaavoitusarkkitehti Simo Vaskonen VUOROVAIKUTUS ASEMAKAAVOITUKSESSA Maankäyttö-

Lisätiedot

Pientalotonttien tarjoaminen ammattirakentajille, kaavoituspalveluiden esitys

Pientalotonttien tarjoaminen ammattirakentajille, kaavoituspalveluiden esitys 30.3.2016 Pientalotonttien tarjoaminen ammattirakentajille, kaavoituspalveluiden esitys Aika: Torstai 30.3.2016 klo 12:30 14.30 Paikka: Läsnä: Innogate Jouni Laitinen, kaavoituspäällikkö Elina Nissinen,

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. Sivu 1/9 Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 1.048 2.021 Erillispientalojen

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17 Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE 251. kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17 SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ... 2 3. KORTTELIT... 3 1.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot

Penttilänrannan suunnittelupolku Juha-Pekka Vartiainen

Penttilänrannan suunnittelupolku Juha-Pekka Vartiainen Penttilänrannan suunnittelupolku 27.10.2010 Juha-Pekka Vartiainen Joensuu 1948 Hallinto ja kauppa Puu-Joensuu valmiiksi rakennettuna Penttilä Teollisuus Penttilän sahan aika 1870-luvulta 1990-luvulle päättyi

Lisätiedot

PAPPILA-5565-2, TANHUANKATU 52. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KAAVA NRO 8481. Kaava-alueen sijainti ja luonne

PAPPILA-5565-2, TANHUANKATU 52. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KAAVA NRO 8481. Kaava-alueen sijainti ja luonne PAPPILA-5565-2, TANHUANKATU 52. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KAAVA NRO 8481. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 25. päivänä maaliskuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa

Lisätiedot

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu A B C D E Työssä on tutkittu vaihtoehtoisia tapoja sijoittaa asuinrakentamista Lohjan keskustassa sijaitsevan korttelin 222 tonteille 5 ja 7. Suunnittelualueena olevat tontit ovat Laurinkadun ja Nahkurinkadun

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 2 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KALLIOIMARTEENTIE

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 2 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KALLIOIMARTEENTIE Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 2 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KALLIOIMARTEENTIE 251. kaupunginosan osat kortteleista 16 ja 17 sekä korttelit 18,19 ja 20. SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ...

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS

YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1.Sopijapuolet 1.1. Rovaniemen kaupunki ( Kaupunki ) (Y tunnus 1978283 1) Osoite: Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi 1.2. YIT Rakennus Oy ( YIT ) (Y tunnus 1565583 5) Osoite Suosiolantie

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma TAMPERE Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.3.2014 LINNAINMAA-5609-12, KARKONMÄENKATU 8, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN. KAAVA NRO 8530. Kaava-alue lähivaikutusalueineen Ilmakuva kaava-alueesta

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. Myllypohjan (15.) kaupunginosa Korttelin tontit 1-3, korttelin tontit 1 ja 3-5, korttelit 15049, 15050, ja 15052

RAKENTAMISTAPAOHJE. Myllypohjan (15.) kaupunginosa Korttelin tontit 1-3, korttelin tontit 1 ja 3-5, korttelit 15049, 15050, ja 15052 RAKENTAMISTAPAOHJE Myllypohjan (15.) kaupunginosa Korttelin 15047 tontit 1-3, korttelin tontit 1 ja 3-5, korttelit 15049, 15050, 15051 ja 15052 (A-2558 Taavinkadun pää) Laatimispäivämäärä: 23.5.2013 Viimeisin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 108. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 108. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.06.2013 Sivu 1 / 1 3129/10.02.03/2011 Kaupunkisuunnittelulautakunta 38 13.3.2013 108 Muurala, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, Mikkelä I, alue 620102 Valmistelijat /

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.3.2016 KIELOTIE 34-44 VVO & SUOJELU ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002299 Kaavamuutosalue sijaitsee Tikkurilan kaupunginosassa. Suunniteltavaan alueeseen kuuluu korttelin

Lisätiedot

Karisto Aurinkorinne 3 Rakennustapaohje / tekstiosa Lahden kaupungin Maankäyttö / Päivi Airas / päivitetty

Karisto Aurinkorinne 3 Rakennustapaohje / tekstiosa Lahden kaupungin Maankäyttö / Päivi Airas / päivitetty Karisto Aurinkorinne 3 Rakennustapaohje / tekstiosa Lahden kaupungin Maankäyttö / Päivi Airas 4.5.2007 / päivitetty 21.1.2008 Asemakaavamääräys Osa alueen raja Ohjeellinen alueen tai osa alueen raja Rakennustapaohje

Lisätiedot

KOIVISTONKYLÄ-5362-7, JOKIPOHJANTIE 38. TONTIN JAKAMINEN JA POHJOISRAJAN TARKISTAMINEN SEKÄ PUISTOJEN NIMEÄMINEN, KAAVA NRO 8235.

KOIVISTONKYLÄ-5362-7, JOKIPOHJANTIE 38. TONTIN JAKAMINEN JA POHJOISRAJAN TARKISTAMINEN SEKÄ PUISTOJEN NIMEÄMINEN, KAAVA NRO 8235. KOIVISTONKYLÄ-5362-7, JOKIPOHJANTIE 38. TONTIN JAKAMINEN JA POHJOISRAJAN TARKISTAMINEN SEKÄ PUISTOJEN NIMEÄMINEN, KAAVA NRO 8235. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 17. päivänä lokakuuta 2007

Lisätiedot