TONTTIEN JA RAKENNUSTEN LUOVUTUSKILPAILU Asuinkerrostalojen korttelialue XIV ja - 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TONTTIEN JA RAKENNUSTEN LUOVUTUSKILPAILU Asuinkerrostalojen korttelialue XIV-245-11 ja - 12"

Transkriptio

1 TAMPEREEN KAUPUNKI Kiinteistötoimi Tilakeskus TONTTIEN JA RAKENNUSTEN LUOVUTUSKILPAILU Asuinkerrostalojen korttelialue XIV ja - 12 Tontinluovutus XIV ja -12 Sivu 1/12

2 ASUINKERROSTALOTONTTIEN JA RAKENNUSTEN LUOVUTUSKILPAILU, XIV JA -12 SISÄLLYS Kilpailun järjestäjä ja tarkoitus sekä luonne... 3 Kilpailukutsu ja kilpailutekniset tiedot... 3 Kilpailukohteen kuvaus... 4 Tonttien ja rakennusten keskeiset tiedot ja hinnoittelu... 5 Tonttiliittymät ja kunnallistekniikka... 6 Suunnittelutavoitteet... 6 Asemakaavamääräykset... 6 Muut suunnitteluohjeet... 9 Maaperän pilaantuneisuus Toteuttamisaikataulu Kilpailuasiakirjojen jättö Valintaperusteet Ohjelma-asiakirjat Lähtöaineisto Tontinluovutus XIV ja -12 Sivu 2/12

3 Kilpailun järjestäjä ja tarkoitus sekä luonne Kilpailun järjestävät Tampereen kaupungin kiinteistötoimi ja tilakeskus. Kilpailun tarkoituksena on saada ratkaisu, jolla tonteille toteutetaan alueen asuntotarjontaa monipuolistavat kaupunkikuvaa kohentavat sekä arkkitehtuuriltaan korkeatasoiset asuinrakennukset. Lisäksi kilpailun kohteelle on tarkoitus löytää ratkaisu, joka konseptiltaan täydentää ja monipuolistaa tehostettua palveluasumista sekä siihen liittyviä palveluita. Tehostettu palveluasuminen on asukkaan yksilöllinen elämän ympäristö, jossa voi toteutua sekä yhteisöllisyys että ympärivuorokautinen hoito ja valvonta joko ryhmäkodissa tai omassa asunnossa. Säilytettävän rakennuksen ratkaisun tulee olla sekä toiminnallisesti että arkkitehtuuriltaan ja kaupunkikuvaltaan laadukas sekä rakennuksen arvot säilyttävä. Kokonaisratkaisussa tulee erityisesti ottaa huomioon energiatehokkuus ja esteettömyys. Täydennysrakentamisella pyritään eheyttämään kaupunkikuvaa, ja koska alue on kaupunkikuvan kannalta tärkeä, rakennusten julkisivujen rakennustaiteelliseen käsittelyyn tulee kiinnittää erityistä huomiota ja rakentamattomat korttelinosat on istutettava alueen käytön vaatimalla tavalla. Kaupunkikuvallisesti tärkeimpiä osia alueella sijaitsevasta teollisuusrakennuksesta säilytetään ja suojellaan kaavamerkinnöin. Kilpailukutsu ja kilpailutekniset tiedot Kilpailu on yleinen ja kutsu julkaistaan Tampereen kaupungin internetsivuilla. Lisäksi kilpailumateriaali lähetetään Tampereen kaupungin kiinteistötoimen ja tilakeskuksen tiedossa oleville ja tämän alan tonttitarjonnasta kiinnostuksensa osoittaneille eri alojen toimijoille, sijoitusyrityksille, rakennuttajille ja rakentajille. Kilpailuehdotuksen voi jättää joko molemmista tonteista tai vain toisesta tontista. Ehdotuksen voivat jättää myös useat toimijat yhdessä. Mikäli tontit luovutetaan eri toimijoille, tulee pysäköinti- yms. järjestelyt sovittaa yhteen. Valtion tukemaan asuntotuotantoon tuleva rakentaminen tulee kilpailuttaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ARA:n kilpailuohjeistuksen mukaan. Kilpailun arvosteluun osallistuvat kiinteistötoimen, tilakeskuksen, asemakaavoituksen, rakennusvalvonnan, Tammela-projektin sekä ikäihmisten palveluiden tilaajan myöhemmin nimettävät henkilöt. Kaupunkikuvatoimikunnalta pyydetään kilpailuehdotuksista lausunto. Lisäksi tarvittaessa voidaan käyttää muita ulkopuolisia asiantuntijoita. Kilpailuaikataulu: aineiston jättöaika päättyy klo 15:00. Kilpailua koskevat lisäkysymykset tulee tehdä mennessä sähköpostilla osoitteeseen Vastaukset kysymyksiin julkaistaan Tontinluovutus XIV ja -12 Sivu 3/12

4 mennessä kaupungin internetsivuilla Kilpailu pyritään ratkaisemaan mennessä. Kilpailun tulos lähetetään tiedoksi kaikille kilpailuun osallistuneille. Tampereen kaupunki pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä jätetyt Kilpailuehdotukset sekä pyytää suunnitelmiin tarkistuksia ja käydä jatkoneuvotteluja kilpailuun osallistuneiden kanssa. Kilpailuaineistoa ei palauteta ja lähetettyihin ehdotuksiin on Tampereen kaupungilla käyttöoikeus. Kilpailukohteen kuvaus Tontit sijaitsevat noin puolitoista kilometriä koilliseen kaupungin keskustasta, osoitteessa Pohjolankatu 25. Alue kuuluu Osmonmäen kaupunginosaan (XIV), eli pohjoiseen Tammelaan, joka sijaitsee Osmonpuiston pohjoispuolella. Pohjolankatu 25:n asema kaupunkikuvassa on keskeinen kaikista ilmansuunnista katsottuna. Rakennus täyttää avoimen kulmatontin ja toimii risteyskohdan kiintopisteenä. Alun perin Tammelassa asuintalot, tehdasrakennukset ja liiketilat sijoittuivat toistensa lomaan muodostaen monimuotoisen kaupunkiympäristön. Tammelan aluetta on täydennetty useaan otteeseen, mikä on luonut alueelle tyylillisesti vaihtelevan yleisilmeen. Tontit ovat liikenteellisesti hyvin saavutettavissa. Ne rajoittuvat etelässä Pohjolankatuun ja pohjoisessa Kekkosentien liikennealueeseen. Vilkasliikenteinen Kekkosentie toimii seudullisena pääväylänä, mutta liikenne on vilkasta myös Pohjolankadulla. Kolme kaupungin joukkoliikennelinjaa kulkee 300 metrin etäisyydellä suunnittelualueesta, lisäksi alueella liikennöi palveluliikenteen palvelubussi. Alueen kevyen liikenteen reitit sijaitsevat siten, että yhteydet keskustaan kävellen tai pyöräillen ovat toimivat. Suunnittelualueella kulkee paljon erilaisia johtolinjoja. Osa tontin läpi kulkevista johtolinjoista voidaan poistaa kokonaan ja osaa johtolinjoista voidaan siirtää. Kuntatekniikka, kuten vesi-, energia- ja muu yhdyskuntatekninen huolto alueelle voidaan järjestää suunnittelualueen kaakkoiskulmasta. Pirkanmaan maakuntamuseon laatiman rakennusinventoinnin mukaan tontin vanha tehdaskiinteistö on arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittävä. Arkkitehtuurin arvo perustuu hyvin säilyneisiin julkisivuihin ja selkeään massoitteluun. Tonttien maanpinta on melko tasaista. Tontin nro piha-alue on suurimmaksi osaksi asfaltoitu. Tontilla nro sijaitsevan rakennuksen länsi-, ja pohjoispuolella oleva pysäköintialue ja itä- ja eteläpuolella oleva katu on myös asfalttipinnoitettu. Tonteilla on muutamia alueita, joilla kasvaa nurmikkoa, puustoa ja pensaita. Kohteen välitön naapurirakennus on tontilla XIV sijaitseva pumppaamorakennus. Sen rakennukset ovat yksikerroksisia ja julkisivuiltaan vaaleankeltaista tiiltä, piha-alue on sorapintaista. Tontinluovutus XIV ja -12 Sivu 4/12

5 Tonttien ja rakennusten keskeiset tiedot ja hinnoittelu Tontin XIV pinta-ala on m 2 ja rakennusoikeus k-m 2. Tontille on osoitettu rakennusala seitsemänkerroksiselle rakennukselle ja ohjeelliset rakennusalat neljälle kahdeksankerroksiselle osalle. Asemakaavan hankesuunnitelman mukaan tontille voisi muodostua noin 100 kerrostaloasuntoa. Tontille toteutettavasta asuntokannasta tulee: - vähintään 30 % olla vuokra-asuntoja - vähintään 30 % olla perheasuntoja (asuntokoko yli 70 h-m 2 ) Tontin voi joko vuokrata tai ostaa. Vuosivuokra on 4% pääoma-arvosta. Kauppahinta on euroa ja tämänhetkinen vuosivuokra euroa. Hinnoittelussa on käytetty 450 euron kerrosneliömetriarvoa. Tontin XIV pinta-ala on m 2. Vanhan tehdasrakennuksen säilytettävän osan rakennusoikeus on k-m 2 ja sen laajennusosan rakennusoikeus on 4500+ly400, jossa jälkimmäinen luku ilmoittaa ainoastaan liike-, toimisto-, palvelu-, yhteis- ja työtiloiksi sallitun kerrosalan neliömetrimäärän. Vanhaa tehdasrakennusta varten on osoitettu yksi nelikerroksinen rakennusala, uusia laajennusosia varten on osoitettu yksi nelikerroksinen ja yksi viisikerroksinen rakennusala. Lisäksi tontille saadaan varsinaisen rakennusoikeuden lisäksi rakentaa 800 k-m 2 ilmastointikonehuoneita porrashuoneineen kerrosluvun estämättä. Asemakaavaa varten laaditun hankesuunnitelman mukaan tontille voisi muodostua noin 60 ikäihmisten asuntoa ja noin 90 tehostetun palveluasumisen paikkaa. Rakentaminen tontille tulee toteuttaa em. hankesuunnitelman mukaisesti siten, että säilytettävään rakennukseen tulee sijoittaa tehostetun palveluasumisen yksikkö (90 paikkaa). Kaupunki tulee välivuokraamaan tilat ja kilpailuttamaan palvelutuottajan. Yksikkö tulee toteuttaa siten, että sille on myönnettävissä asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n investointiavustus ja korkotukilaina. Kaupunki sitoutuu tarvittaessa puoltamaan investointiavustusta ja korkotukilainaa. Liitteenä alustavat suunnitelmat tehostetun palveluasumisen yksiköstä. Tehostetun palveluasumisen yksikön lisäksi tontille tulee rakentaa kohtuuhintaisia vuokra- ja/tai asumisoikeusasuntoja ikäihmisille. Kaikki tontille 12 rakennettava asuntotuotanto tulee olla valtion tukemaa asuntotuotantoa, minkä rakentaminen tulee kilpailuttaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ARA:n kilpailuohjeistuksen mukaisesti. Tontin voi joko vuokrata tai ostaa. Vuosivuokra on 4% pääoma-arvosta. Kauppahinta on euroa ja tämänhetkinen vuosivuokra euroa. Hinnoittelussa on käytetty ARA:n alustavasti hyväksymää 300 euron kerrosneliömetriarvoa. Hinta hyväksytetään myöhemmin erikseen. Tontinluovutus XIV ja -12 Sivu 5/12

6 Em. ilmastointikonehuonetta varten varattua kerrosalaa ei oteta huomioon kauppahinnassa tai vuokran pääoma-arvossa. Tontilla XIV sijaitsevan säilytettävän rakennuksen rakennusvuosi on Lisää tietoa rakennuksesta liitteessä Pohjolankatu 25, Rakennusinventointi. Säilytettävän rakennuksen kauppahinta on euroa. Säilytettävään rakennukseen on mahdollista tutustua viikolla 32, kunakin päivänä klo välisenä aikana. Tutustumiseen tulee ilmoittautua etukäteen sähköpostitse viimeistään maanantaina 6.8. Ilmoittautumiset Marko Lahtiselle (lomalla ) osoitteeseen Tuleva toteuttaja vastaa myös uudisrakentamisen tieltä purettavien rakennusten purkamisesta kustannuksellaan. Tonttiliittymät ja kunnallistekniikka Ajoneuvoliittymät tonteille ovat Pohjolankadulta. Tonteille ei saa järjestää ajoneuvoliittymää alueen itälaidasta. Yksityiskohtaista tietoa kunnallistekniikasta saa kilpailuohjelman lopussa esitellyiltä yhteystahoilta. Kaupunki vastaa kilpailun kohteella sijaitsevan kaukolämpölinjan siirrosta kustannuksellaan. Muiden kilpailun kohteella olevien kunnallisteknisten johtojen ja linjojen siirroista vastaa tuleva toteuttaja. Suunnittelutavoitteet Korttelialueiden uudisrakennusten arkkitehtuurissa tulee huomioida alueen ja lähiympäristön säilyvä rakennuskanta sekä sijainti kaupunkikuvallisesti tärkeällä paikalla. Maantasokerrosten kaupunkikuvalliseen ilmeeseen ja liittymiseen lähiympäristön toimintoihin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Asemakaavamääräykset Tontit nro ja osoitetaan asemakaavamerkinnällä (AK-36) asuinkerrostalojen korttelialueeksi, jolle saadaan rakentaa myös liike-, toimisto-, työ- ja palvelutiloja. Tontin kokonaisrakennusoikeus on k-m², joka vastaa tonttitehokkuutta e=2,85. Tontille on osoitettu rakennusala seitsemänkerroksiselle rakennukselle ja ohjeelliset rakennusalat neljälle kahdeksankerroksiselle osalle. Tontin kokonaisrakennusoikeus on k-m², joka vastaa tonttitehokkuutta e=1,68. Tontille sallitusta kerrosalasta enintään 15% saadaan käyttää liike- ja palvelutiloina(lpa15%). Tontille saadaan varsinaisen Tontinluovutus XIV ja -12 Sivu 6/12

7 rakennusoikeuden lisäksi rakentaa 800 k-m² ilmastointikonehuoneita kerrosluvun estämättä. Tontille nro on osoitettu kolme eri rakennusalaa, yksi nelikerroksinen rakennusala vanhaa tehdasrakennusta varten sekä yksi nelikerroksinen ja yksi viisikerroksinen rakennusala uusia laajennusosia varten. Lisäksi tontilla on kaksi ohjeellista rakennusalaa, joille saa rakentaa kerrosluvun estämättä ilmastointikonehuoneen ja sen porrashuoneen (iv-1). Tontille rakennettavan rakennuksen Kekkosentien puoleinen julkisivu tulee rakentaa yhtenäisenä melusuojauksen vuoksi (jyht), tälle rakennusalan sivulle ei saa sijoittaa parvekkeita (epa). Kekkosentien puoleisen rakennusalan sivun ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään 38 dba ja rakennuksen päädyissä 30 dba. Tontin rakennusalalle, Kekkosentien puolelle, on merkitty osa-alue, jonka maantasokerrokseen ja sitä seuraavaan kerrokseen kadun tai tien puoleisille osille tulee sijoittaa liike-, toimisto- tai muita aputiloja. Kerrosten mahdolliset asuinhuoneet tulee sijoittaa liikennemelulta suojatun pihan puolelle (er-10(1)). Tontin nro korttelialueelle rakennettavat asunnot tulee sijoittaa niin, että niiden asuinhuoneiden pääikkunoita on ainakin liikennemelulta suojatun pihan puolella (ik-10). Tontin piha-alueelle on merkitty alue (i-16), joka on rakennettava ja istutettava viihtyisäksi ulko-oleskelutilaksi. Tontin luodekulmaan on rakennettava melusuojaksi ympäristöön sopiva meluaita, joka on kahden ja puolen metrin korkuinen (mes-8). Tontin rakennuslupa-asiakirjoihin on liitettävä rakennushankkeen pohjalta laadittu meluntorjuntasuunnitelma. Asemakaavassa vaadittuja melusuojarakenteita on tarvittaessa korotettava (me-2). Tontin nro vanha tehdasrakennus on rakennustaiteellisesti arvokas ja kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeä. Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen rakennustaiteellisesti arvokas ja kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy (sr-8). Rakennuksen etelä- ja itäpuoleiset julkisivut tulee säilyttää (ju/s). Rakennuksen julkisivujen pääasiallisena pintakäsittelynä tulee käyttää rappausta (ju-62). Uusien laajennusosien Pohjolankadun puoleiselle julkisivun osalle tulee sijoittaa liike-, toimisto- ja palvelutiloja rakennuksen kaduntasokerrokseen (er-9). Tontilla sijaitsevien rakennusten kadunpuoleisten julkisivujen ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään 30 dba. Korttelialueelta tulee varata sähkönjakelun kannalta tarkoituksenmukaisesta paikasta tila enintään 25 kerrosneliömetrimäärän suuruiselle jakelumuuntamolle, jonka saa rakentaa varsinaisen rakennusoikeuden lisäksi. Se voi sijaita rakennuksessa, erillisenä rakennuksena rakennusalalla tai sen ulkopuolella (et- 15(25)). Tontin pihamaa autopaikkojen ja kulkureittien ulkopuolella on istutettava ja viimeisteltävä korkeatasoisesti. Jalankulkualueet on erotettava ajoneuvoliikenteen alueista pintamateriaaleilla, istutuksilla ja /tai rakenteilla (ist-7). Lisäksi tontille on osoitettu alueita, jotka on rakennettava ja istutettava viihtyisiksi ulkooleskelualueiksi (i-16). Tontilla asuinkerrostalojen tien- ja kadunpuoleisissa julkisivuissa ja päädyissä tulee käyttää päämateriaalina paikalla muurattua punatiiltä tai tummaa julkisivukasettia. Julkisivujen maantasokerroksissa voidaan käyttää istutusetupihoja matalin muuriaidoin suojaamaan julkisivua. Julkisivuun ei saa laittaa mainoksia. Tontilla asuinkerrostalojen kadunpuoleisissa julkisivuissa ja päädyissä tulee käyttää päämateriaalina kolmikerrosrappausta tai vaaleaa julkisivukasettia. Korttelialueen Tontinluovutus XIV ja -12 Sivu 7/12

8 sisäpuoliset rakennusten julkisivut tulee olla vaaleita. järjestettävä rakennusten katoilta. Raittiinilmanotot on Korttelialueiden uudisrakennusten arkkitehtuurissa tulee huomioida alueen vanha rakennuskanta sekä sijainti kaupunkikuvallisesti keskeisellä paikalla. Maantasokerrosten kaupunkikuvalliseen ilmeeseen ja liittymiseen lähiympäristön toimintoihin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Korttelialueiden sisäisiä tonttirajoja ei saa aidata. Kortteleiden leikki- ja oleskelualueet on toteutettava yhtenäisinä. Piha- ja kulkualueet on suunniteltava ja rakennettava esteettömiksi ja turvallisiksi huomioiden eri käyttäjät ja vuodenajat. Korttelin pihoilla ja maanalaisissa pysäköintitiloissa on huomioitava ajorasitteet kaavassa merkityille tonteille. Korttelialueen hulevesiä ei saa johtaa viereisen liikennealueen puolelle. Kaava-alueelle on merkitty yleismääräykset, joiden mukaan kaava-alueen pilaantuneet maat ja rakenteet on puhdistettava viranomaisten hyväksymällä tavalla ennen kaavan mukaisen rakentamisen aloittamista. Lisäksi rakennusten suunnittelussa on huolehdittava siitä, että ympäristön ilman epäpuhtauksien siirtyminen sisätiloihin on estetty. Alueen kaavan mukaiset autopaikkatarpeet ovat tontille nro asuintiloille noin 85 autopaikkaa ja tontille nro liike-, toimisto- ja palvelutiloille 3 autopaikkaa, vanhusten asunnoille 30 autopaikkaa ja palveluasunnoille 27 autopaikkaa, kaikkiaan yhteensä noin 145 autopaikkaa. Lisäksi alueelta on varattu noin seitsemän autopaikkaa tontin nro tarpeita varten. Tonteille on osoitettu alue, jolla sallitaan maanalaisten pysäköintitilojen rakentaminen (ma/a) sekä alueet joiden kautta voidaan ajaa viereisille tonttialueille (ma/ajo). Lisäksi tontille nro on osoitettu maanalainen tila, jolle saa sijoittaa varastotiloja, auton säilytyspaikkoja sekä teknisiä tiloja (ma/av). Kaava-alueen tonteille voidaan osoittaa korttelin 245 tonttien nro 7, 9, 11 ja 12 autopaikkoja. Molemmille tonteille on merkitty ohjeellinen maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiska. Korttelialueella ei tonttien välisille rajoille tarvitse maanalaisiin tiloihin rakentaa rajaseinää (rs-11). Ajoneuvoliittymät tonteille ovat Pohjolankadulta. Tonteille ei saa järjestää ajoneuvoliittymää alueen itälaidasta. Tonteille nro ja on osoitettu ajoyhteys ja alue mahdollista kuntatekniikan rakentamista varten tontilta nro (ajo-ku). Auto- ja pyöräpaikat: Tontilla nro ap / 100 asuinkerrosalaneliömetriä kohden 1pp / 60 asuinkerrosalaneliömetriä kohden 1pp / 35 opiskelija-asuntokerrosneliömetriä kohden 1pp / 100 vanhusten ja palveluasumisen asuntokerrosneliömetriä kohden Tontilla nro ap / 150 liike-, toimisto- ja palvelutilan kerrosalaneliömetriä kohden Tontinluovutus XIV ja -12 Sivu 8/12

9 1ap / 150 vanhusten asuntotilan kerrosalaneliömetriä kohden 1ap / 250 palveluasuntotilan kerrosalaneliömetriä kohden 1pp / 60 asuinkerrosalaneliömetriä kohden 1pp / 35 opiskelija-asuntokerrosneliömetriä kohden 1pp / 100 vanhusten ja palveluasumisen asuntokerrosneliömetriä kohden Kohde tulee olla toteutettavissa lainvoimaisen asemakaavan mukaisesti. Muut suunnitteluohjeet Kytkeytyminen täydennysrakentamiseen Tammelaan on laadittu täydennysrakentamisen yleissuunnitelma. Kortteliin 245 muille tonteille on yleissuunnitelmassa osoitettu mahdollisuuksia rakenteen täydentämiseen. Kohteen suunnittelussa tulee ottaa tämä huomioon ja asemapiirroksessa osoittaa viitteellisesti myös korttelin muu täydennysrakentaminen. Myös pysäköinnin ja teknisen huollon järjestelyissä tulee ottaa huomioon em. täydennysrakentaminen muissa korttelin osissa. Energiatehokkuus Rakennukset on suunniteltava energiatehokkaiksi. Suunnitelmaan tulee liittää energiaselvitys heinäkuussa 2012 voimaan tulevien määräysten mukaisesti. Rakennukset suositellaan liitettäväksi kaukolämpöön. Jäähdytys pyritään ensisijaisesti järjestämään passiivisena. Tontilla toivotaan hyödynnettävän myös uusiutuvia energialähteitä kuten esimerkiksi aurinkoenergiaa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä rakennuksen energiajärjestelmän kokonaistoimivuuteen (kaukolämmön, jäähdytyksen ja mahdolliseen aurinkolämmön ja sähkön hyödyntämiseen), luonnonvalon hyödyntämiseen, passiiviseen jäähdytykseen ja auringon ilmaisenergioiden hyödyntämiseen, sekä ilmanvaihdon järjestämiseen. Näiden lisäksi suunnitelmaa arvioidaan seuraavien laskennallisten kriteereiden pohjalta: energiatehokkuus (e-luku), resurssitehokkuus (uusiutuvien ja/tai kierrätettyjen rakennusmateriaalien osuus kaikista materiaaleista), sekä kokonaishiilijälki (rakennusosien ja energiankulutuksen, kgco2/m2). Rakennusosien hiilijälki lasketaan SYKE:n synergia-työkalulla. Laskenta-aika 50 vuotta. Energiankulutuksen hiilijälki lasketaan sekä ostosähköenergian että ostokaukolämmön suhteen keskimääräisellä sähkön tuotannon päästökertoimella (150 kgco2-ekv/mwh). Päästökerroin kuvaa 50 vuoden keskiarvoa. Energiankulutuksen hiilijälki lasketaan myös 50 vuoden ajalle. Oma uusiutuva tuotanto arvioidaan päästövapaaksi. (Synergia-työkalu on ilmainen ja ladattavissa ympäristöministeriön www-sivuilta. Sivustolta löytyy myös työkalun käyttöohjeet sekä liitteenä listaus rakennusmateriaalien ympäristövaikutuksista.. Tontinluovutus XIV ja -12 Sivu 9/12

10 Suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota elinkaareen, monikäyttöisyyteen ja muuntojoustavuuteen sekä esteettömyyteen. Rakennuksen hiilijalanjälki on laskettava. Maaperän pilaantuneisuus Toteuttamisaikataulu Kohteella on tehty maaperän haitta-ainetutkimus Tutkimuksen perusteella kohteen maaperä ei ole pilaantunut tutkituilta osin. Entisen teollisuuskiinteistön tontilla sijaitsevan rakennuksen sisäpihan alueelta ei saatu riittävää määrää maanäytettä alueen pilaantuneisuuden arvioimista varten. Jos sisäpihan alueella tehdään kaivutöitä, tulee alueen pilaantuneisuutta valvoa töiden yhteydessä. Mikäli kohteen maaperästä löytyy pilaantuneita maa-aineksia, vastaa kaupunki lainsäädännössä tarkemmin määritellyn ylemmän ohjearvon ylittävältä osalta maaperästä löytyneen pilaantuneen maa-aineksen puhdistamisesta. Kilpailun kohde tulee toteuttaa seuraavalla aikataululla: - tehostettu palveluasuminen valmis viimeistään ikäihmisten asuminen valmis viimeistään muu asuminen vaiheittain Kilpailuasiakirjojen jättö Kilpailuun osallistuvien tulee täyttää kilpailulomake ja toimittaa se suljetussa kuoressa klo 15:00 mennessä yhdessä muiden kilpailuasiakirjojen ja sähköisen tallenteen kanssa osoitteeseen: Tampereen kaupunki, Kiinteistötoimi PL Tampere Kuoressa on oltava tunnus Tontinluovutuskilpailu XIV ja -12. Kilpailuasiakirjoissa tulee esittää: - asumisen ja tehostetun palveluasumisen konseptit ja toiminnot - rakentamisaikataulu - hankkeeseen käytettävän rakennusoikeuden määrä - rakennustyypit - rakennusten sijoittelu, massoittelu ja julkisivujen perusratkaisut - sovittaminen ympäristöön, muuhun korttelin täydennysrakentamiseen ja maastoon Tontinluovutus XIV ja -12 Sivu 10/12

11 - liikenne- ja pysäköintijärjestelyt sekä muu piha-alueen jäsentely ottaen huomioon korttelin muu täydennysrakentaminen Valintaperusteet Ohjelma-asiakirjat Ratkaisujen kuvaamiseksi tulee toimittaa ainakin - kilpailuehdotuksen selostus - asemapiirrosluonnos, 1:500 (mittakaavajana esitettävä, paperikoko max. A3) - julkisivuluonnokset pelkistettyinä, 1:200 (mittakaavajana esitettävä, paperikoko max. A3) - julkisivusovitus (1:200) - valokuvasovitukset eri lähestymissuunnista ja pihalta - alustavat pohjapiirustukset kaavioina (asuntojakauma) erilaisista kerroksista, 1:200 (mittakaavajana esitettävä, paperikoko max. A3) - leikkauspiirroksia(1:200), (paperikoko max. A3) - illustraatiokuvia, idealuonnoksia tms. ratkaisun havainnollistamisen kannalta tarpeen olevaa materiaalia (paperikoko max. A3) - kilpailuehdotus sovitettuna virtuaalimalliin Kilpailuaineisto tulee lähettää sekä paperiversiona, että sähköisenä tallenteena pdf-muodossa. Viimeistään ennen varsinaista tontinluovutusta vaaditaan tontinkäyttösuunnitelma. Kilpailu ratkaistaan seuraavien valintakriteereiden perusteella. Kriteereiden painoarvo ei ole yhteismitallinen. - Kilpailutehtävän annossa ja muussa lähtöaineistossa esitettyjen ohjeiden noudattaminen ja tavoitteiden toteutuminen - toimintakonseptien soveltuminen alueelle - käytettävän rakennusoikeuden määrä - toteutusaikataulu - arkkitehtuurin laatutekijät - tontin käyttö ja liittyminen ympäristöön (mm. suhde täydennysrakentamiseen, liikennejärjestelyt, toimintojen jäsentyminen ja tilanmuodostus) - esteettömyys - energiatehokkuus - kokonaisidea ja innovatiivisuus - Kilpailuohjelma - Tonttijakokartta - Asemakaava 8146, kaavakartta määräyksineen - Asemakaavaselostus - Tammelan täydennysrakentamisen yleissuunnitelma - Tehostetun palveluasumisen palvelukuvaus - Pohjolankatu 25, Rakennusinventointi - Alustavat suunnitelmat tehostetun palveluasumisen yksiköstä/ Pohjolankatu 25_LUONNOKSIA Tontinluovutus XIV ja -12 Sivu 11/12

12 Lähtöaineisto - Pohjolankatu 25 rasteripohjaiset dwg-pohjapiirustukset, zip-tiedostona - Julkisivuotteet naapurirakennuksista - Digitaalinen pohjakartta vektorimuodossa - Johtokartta - Virtuaalimalli - virtuaalimallista on internetissä katseluversio. Kilpailuehdotuksen sovittamista varten tarvittavan laajemman version voi tilata osoitteesta - Kilpailulomake Ohjelma-asiakirjat ovat sähköisesti noudettavissa osoitteesta: Kaukolämpöliittymään liittyvät kysymykset suoraan Tampereen Kaukolämpö Oy markkinointi-insinööri Terhi Vairema, Vesi- ja viemäriliittymiin liittyvät kysymykset suoraan Tampereen Vesi, Jarmo Niittyniemi Sähköliittymään liittyvät kysymykset suoraan Tampereen Sähköverkko Oy puh. (03) , Tontinluovutus XIV ja -12 Sivu 12/12

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liike- ja toimistotilaa saa olla 10

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

http://nurxcity/webmap/content/result.htm

http://nurxcity/webmap/content/result.htm Sivu 1/6 KIRKONKYLÄ, Krannila Määräysnumero Ulkoasu 2.000 2.001 3.000 5.001 8.000 10.000 selitys Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja ja julkisia

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen korttelialue, jolle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja enintään 10 prosenttia kerrosalasta. Asuin-, liike- hotelli- ja toimistorakennusten

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaisee kuinka suuren osan rakennusoikeudesta saa rakentaa

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

VÄINÖLÄNNIEMI AL-39 III VI IV III III III. saa-2. p sr sr dB p saa-2. 35dB. ap (1-35-1) 35dB. sr-30. saa-2 saa-2.

VÄINÖLÄNNIEMI AL-39 III VI IV III III III. saa-2. p sr sr dB p saa-2. 35dB. ap (1-35-1) 35dB. sr-30. saa-2 saa-2. 990:0M50 S 4 S4 6 3 9 S0 3 4 5 7 36 5 83.4 84.3 84.3 84.8 87.9 88.5 83.5 Satamakatu Koljonniemenkatu Minna Canthin katu 50 0 0 40 30 0 500 76500 yap/50 ap/00pm rto- ap/sr- saa- (--) (--) p sr-5 4500 ap

Lisätiedot

KASTUN TALON KORTTELI ASEMAKAAVAN MUUTOS

KASTUN TALON KORTTELI ASEMAKAAVAN MUUTOS SALON KAUPUNKI KASTUN TALON KORTTELI ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS SELOSTUS 0.0.00 Asemakaavan muutos koskee Hermannin () kaupunginosan osaa korttelia (tontti), osaa korttelia (tontti) sekä katualuetta. Asemakaavan

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 2.03 5.01 Opetustoimintaa palvelevien

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Yleisten rakennusten korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen korttelialue. Alueelle sallitaan palveluasuminen. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. Sivu 1/6 Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.031 2.06 Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue yliopiston rakennuksia varten. Alueelle voidaan sijoittaa

Lisätiedot

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.08 Hevosurheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00

Lisätiedot

A-26/s-2 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

A-26/s-2 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET A-26/s-2 Asuinrakennusten korttelialue. varasto-, huolto-, kerho-, sauna- yms. tiloja asuinrakennuksen kaikkiin kerroksiin, ullakolle tai piha-alueelle niille osoitetuille

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.0111 1.0112 1.0113 1.022 1.023 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AP AO AO-24 AL VP VL VK ET E-3 Asuinpientalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. Kullekin tontille saa rakentaa enintään

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Lähivirkistysalue. Yleinen pysäköintialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Lähivirkistysalue. Yleinen pysäköintialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaise rakennusoikeudesta saa rakentaa asuintiloiksi liike- ja toimistotilojen l saa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue. ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AKR AP AO AO-33 YL VL VL-7 ET W 0020500 Asuinkerros- ja rivitalojen korttelialue. 0030000 Asuinpientalojen korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0050033

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AR AO VL VL-7 VV LV ET /s W 0040000 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0340000 Lähivirkistysalue.

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.010 Asuinkerrostalojen ja yleistenrakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa palveluasuinrakentamista.

Lisätiedot

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET:

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: KAAVA 02 SIVU 1/4 TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 1-19, 21 JA 31 SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ RAKENNUSKAAVATIE-, LIIKENNE-, VIRKISTYS-, ERITYIS-, MAA- JA METSÄTALOUS- SEKÄ VESIALUEITA.

Lisätiedot

1.04 Erillispientalojen korttelialue.

1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. Alueella tulee ottaa huomioon ympäristön kulttuurihistorialliset tekijät niin uudisrakentamisessa

Lisätiedot

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 5.03 6.011 Lähivirkistysalue,

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Kaavarekisteri :43:52 1 (5) A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T :

Hämeenlinnan kaupunki Kaavarekisteri :43:52 1 (5) A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T : 12:43:52 1 (5) A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T : Kuva Selitys A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T : Yleisten rakennusten korttelialue, jolla

Lisätiedot

1.04 Erillispientalojen korttelialue.

1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 5.021 Lähivirkistysalue, jolla puusto tulee säilyttää tai hoitaa siten,

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.01 Puisto. 5.02 Lähivirkistysalue. 7.09

Lisätiedot

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue.

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue. KAAVAMÄÄRÄYKSET A-3 Asuinrakennusten korttelialue. Kortteleissa nro 16, 118, 120, 136-139, 145a, 146a, 166-169, 182, 192, 195 ja 197 oleville tonteille rakennettaessa on, mikäli tonteille ei ole vahvistettu

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Osviitta palvelupiste :36:28 1 (7) ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

Rovaniemen kaupunki Osviitta palvelupiste :36:28 1 (7) ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 14:36:28 1 (7) Kaavamääräykset Kuva Selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET KIRKKOJEN JA MUIDEN SEURAKUNNALLISTEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE. LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN KORTTELIALUE. LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN

Lisätiedot

III LPA. jk-6. py-5 4800 +102.8 III III III. 35 dba III. jk-6 III III III III

III LPA. jk-6. py-5 4800 +102.8 III III III. 35 dba III. jk-6 III III III III 0 0 V V V V V V V V V V V V 9 kt kt 9 0 9 0 00 0 0 0 0 0 0 lt V 00 +0. dba jk- jk- py- 900 00 9900 00 LPA ASEMAKAAVAMERKNNÄT JA -MÄÄRÄYKSET LPA 00000 Autopaikkojen korttelialue. 00000 m kaava-alueen rajan

Lisätiedot

Kiinteistö 2021/10, Pratikankuja 12, Nurmijärvi

Kiinteistö 2021/10, Pratikankuja 12, Nurmijärvi Kiinteistö 2021/10, Pratikankuja 12, 01900 Nurmijärvi Tontti Tontti sijaitsee Kirkonkylän asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on YL, julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue. Alueelle on vireillä

Lisätiedot

UTRA. Lasitehtaantie. (vain myynti)

UTRA. Lasitehtaantie. (vain myynti) UTRA Lasitehtaantie (vain myynti) 0-K/ 0-0 -0- - -0- : Lasikuja Lasitehtaantie 0 0 0 0 pp pp p p VL VL- VV 0 0 0 0 e=0. e=0. e=0. e=0. +.00 +.00 e=0. kt 0 0 0 0 0 0 Lasikuja Lasimest. Putelikuja Sahamyllynkatu

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT 1 TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT HAKUAIKA: 17.3. - 9.4.2014 KELLO 15:00 MENNESSÄ Yleisehdot ja tiedot: - ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

Kitee, KAAVA 205 SIVU 1/6 SUORLAHTI PUHOKSEN/SUORLAHDEN TEOLLISUUSALUE ASEMAKAAVA 1:2000

Kitee, KAAVA 205 SIVU 1/6 SUORLAHTI PUHOKSEN/SUORLAHDEN TEOLLISUUSALUE ASEMAKAAVA 1:2000 Kitee, KAAVA 205 SIVU 1/6 KITEE SUORLAHTI PUHOKSEN/SUORLAHDEN TEOLLISUUSALUE ASEMAKAAVA 1:2000 ASEMAKAAVA KOSKEE MAANTIE 15524 (LEPIKONTIEN) POHJOISPUOLELLA OLEVAA ORIVEDEN RANTAAN ULOTTUVAA 288 HA:N SUURUISTA

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 1.06 Asumista palveleva yhteiskäyttöinen

Lisätiedot

PIENNARPUISTO 22:181 TKL TKL. I/e=0,4 II-III/e=0,5 II-III/e=0,5. I/e=0,4 TKL TKL. I/e=0,4 I/e=0,4. II-III/e=0,5 TRUKKITIE TKL. I/e=0,4.

PIENNARPUISTO 22:181 TKL TKL. I/e=0,4 II-III/e=0,5 II-III/e=0,5. I/e=0,4 TKL TKL. I/e=0,4 I/e=0,4. II-III/e=0,5 TRUKKITIE TKL. I/e=0,4. 6:6 : :0 : 6:6 : : : : : :0 : : 6: : : 6: 6: :0 : 6:0 : : : : :6 : : : 6: : : : 6: : 6: :6 : : m....... 6 6 rp rp60 rp 6 60 6 6 6 0 6 6 p 0 0 0 6 0 0 6 6 0 6 6 6 0 60 6 0 6 0 6 6 6 6 0 6 66 0 6 p p p p6

Lisätiedot

Määräysnumero Ulkoasu ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 0.9

Määräysnumero Ulkoasu ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 0.9 Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 4.042 4.0421 4.043 5.00 Korttelialueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakauppaa, eikä muuta yli 2000 kerrosalaneliömetrin suuruista

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 12.01 3 m kaava-alueen

Lisätiedot

Reijola. YYU_p 54:2 26:269. p_p. e=0.40. tk_p. urh_p 26:274. e= :273. e= :142 26:269 28:151. e=0.50. e= :269. e=0.50. e=0.

Reijola. YYU_p 54:2 26:269. p_p. e=0.40. tk_p. urh_p 26:274. e= :273. e= :142 26:269 28:151. e=0.50. e= :269. e=0.50. e=0. enttämestarintie Häkkilinnuntie 28:136 54:2 26:274 26:273 28:142 28:151 VL 224 urh_p YYU_p p_p tk_p I e=0.40 38 tä pp le 231 229 223 222 ET Teema: Ajantasakaava_1000 Mittakaava: 1:1500 50 m Joensuun kaupunki

Lisätiedot

Asemakaavamääräykset Sääksvuori, korttelit 61 ja 62, kaavatunnus 28:010 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

Asemakaavamääräykset Sääksvuori, korttelit 61 ja 62, kaavatunnus 28:010 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asemakaavamääräykset Sääksvuori, korttelit 61 ja 62, kaavatunnus 28:010 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. Lähivirkistysalue.

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013 RAKENTAMISTAPAOHJE asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013 Anna Hyyppä 18.2.2013 PERUSTIEDOT Rakentamistapaohjeen käyttö Rakentamistapaohjetta käytetään eri valmiusvaiheissaan

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki PIKKU-HAUKKALA. hakuaika 28.5.-8.6.2012. www.jyvaskyla.fi/tontit

Jyväskylän kaupunki PIKKU-HAUKKALA. hakuaika 28.5.-8.6.2012. www.jyvaskyla.fi/tontit Jyväskylän kaupunki PIKKU-HAUKKALA hakuaika 28.5.-8.6.2012 www.jyvaskyla.fi/tontit Pikku-Haukkala sijaitsee Jyväskylän pohjoispuolella kauniin Tuomiojärven läheisyydessä, hyvien liikuntamahdollisuuksien

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AP AO P KL VL VL-5 VK VV LT ET EV /sy-2 W 0030000 Asuinpientalojen korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0090000 Palvelurakennusten korttelialue. 0230000

Lisätiedot

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm Sivu 1/5 Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.0 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:@@ 1.04 1.040 Erillispientalojen korttelialue. Alueella saa rakentaa korkeintaan yhden asunnon erillispientaloja. Asuinrakennuksissa

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET SÄÄKSVUORI: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 12.01

Lisätiedot

Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi.

Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi. Kiinteistö 1025/5, Olantie 3, 05200 Rajamäki Tontti Tontti sijaitsee Rajamäen Tykkitorninmäen asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO-15, erillispientalojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden

Lisätiedot

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi.

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi. Kiinteistö 3485/16, Kiikkaistenkuja 13, 01800 Klaukkala Tontti Tontti sijaitsee Klaukkalan asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO2 ½I, erillispientalojen korttelialue. Tontin pinta-ala on 1 882

Lisätiedot

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016 Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Arvoisa yritystontista kiinnostunut! Tässä esitteessä esittelemme Sinulle varattavissa ja myynnissä olevia Ikaalisten kaupungin

Lisätiedot

BOSTONIN ALUE. RAKENTAMISOHJEET korttelit 5503-5506, 5508 ja yleiset alueet

BOSTONIN ALUE. RAKENTAMISOHJEET korttelit 5503-5506, 5508 ja yleiset alueet Kuntakehityslautakunta 14.3.2012 BOSTONIN ALUE RAKENTAMISOHJEET korttelit 5503-5506, 5508 ja yleiset alueet yhteystiedot Asko Honkanen kaava-arkkitehti puh. 040 314 2012 asko.honkanen@tuusula.fi kortteli

Lisätiedot

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto LIITE 1 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 529 Naantali Täyttämispvm 05.11.2014 Kaavan nimi Keskustakorttelien asemakaavamuutos Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT 107 Maanpinnan likimääräinen korkeusasema. Korkeusjärjestelmä NN. 113-13 Rakennusala, jolle saa sijoittaa mainostornin. 134 Istutettava alueen osa. 140-1 Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta IX KAUPUNGINOSAN KORTTELIN NO 144 TONTIN NO 66 ASEMAKAAVAN MUU TOSEHDOTUS. KARTTA NO 7264, JOTA EI TARVITSE ALISTAA YMPÄRISTÖMI NISTERIÖN VAHVISTETTAVAKSI. (SILTAKATU 17) Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016

Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016 Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016 Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016 Arvoisa yritystontista kiinnostunut! Tässä esitteessä esittelemme Sinulle varattavissa ja myynnissä olevia Ikaalisten

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

18 NOLJAKKA. VL-sy2 PL-1 18-9903-13 18-9903-14. Mujusenpiha 18:189 17:131 17:132 18:190 148:0 112:0 WALLENKATU. sv-8 NOLJAKANKAARI. ajo. s-9.

18 NOLJAKKA. VL-sy2 PL-1 18-9903-13 18-9903-14. Mujusenpiha 18:189 17:131 17:132 18:190 148:0 112:0 WALLENKATU. sv-8 NOLJAKANKAARI. ajo. s-9. : : :0 : :9 :0-9- -9- Mujuseniha 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 9 0 o 9 0 9 0 9 9 0 0 0 9 0 9 0 0 0 9 9 00 0 0 0 0 0 0 e=0. LAITILANPUISTO NOLJAKANKAARI WALLENKATU sv- sr- sr- sr- 0 00 900

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto Dnro KH/KV: 870 /2014 34 KURJENMETSÄ (2308), ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.3.2015/18 20.5.2015/34 Kkj. 18 Asemakaava muutos koskee 1. Kalevan kaupunginosan korttelia 600 sekä puistoaluetta (VP). Asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

Kuokkakuja MULTIMÄKI MULTIMÄKI 19 AO-33 AO-33 AO-33 AO-33 AO-33 AKR AKR AKR. Kaukoniitynpuisto

Kuokkakuja MULTIMÄKI MULTIMÄKI 19 AO-33 AO-33 AO-33 AO-33 AO-33 AKR AKR AKR. Kaukoniitynpuisto : : : Kuokkakuja 0: AO- e=0. AO- -0-00 e=0. as e=0. -0- e=0. ET e=0. -0 e=0. Pihaportintie Tiluskaari as e=0. 0-K/ : as 0: e=0. 0: e=0. AO- e=0. Varstakuja 0-K/ ET 0: AO- e=0. as AO- e=0. 0: Piikuja Karhikuja

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee:

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee: 1 ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014 Asemakaavan muutosluonnos koskee: Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31119 tontteja 1 ja 12 Hankenumero:

Lisätiedot

12 AO 704:1:60 704:1:71 PELTONIEMENRAITTI / e= % e=0.20 LUUKONTIE 704:1:70 704:1:76. e= :1:72 704:1:66. e= :1:67 .

12 AO 704:1:60 704:1:71 PELTONIEMENRAITTI / e= % e=0.20 LUUKONTIE 704:1:70 704:1:76. e= :1:72 704:1:66. e= :1:67 . 4::7 4::60 4::66 4::67 4::68 4:: 4::69 4::7 4::76 :: 4:6:44 Luuko Peltoniemenraitti0 k 4 LUUKONTE AO AR e=00 e=00 YK PELTONEMENRATT / 009 AR e=00 0% 9 k 6 VP e=00 vk VP 7 74 7 7 7 7 69 0 4 89 48 8 8 76

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin.

Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin. TARJOUSPYYNTÖ Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin. Tontin kiinteistötunnus on 698 1 26 9. Tontin osoite on Korkalonkatu 12. Tontin pinta ala

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee: koko Luolalan teollisuusaluetta sekä katu-, erityis- ja virkistysalueita, lukuun ottamatta korttelia 7 ja osakorttelia 8.

Asemakaavan muutos koskee: koko Luolalan teollisuusaluetta sekä katu-, erityis- ja virkistysalueita, lukuun ottamatta korttelia 7 ja osakorttelia 8. NAANTALIN KAUPUNKI LUOLALAN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:2000 Asemakaavan muutos koskee: koko Luolalan teollisuusaluetta sekä katu-, erityis- ja virkistysalueita, lukuun ottamatta korttelia 7

Lisätiedot

Palojoen varsi Asemakaava ja rakennustapaohjeet. Tontti-info Hyvinkään kaupunki, kaavoitus Anitta Ojanen

Palojoen varsi Asemakaava ja rakennustapaohjeet. Tontti-info Hyvinkään kaupunki, kaavoitus Anitta Ojanen Palojoen varsi Asemakaava ja rakennustapaohjeet Tontti-info 20.4.2017 Hyvinkään kaupunki, kaavoitus Anitta Ojanen Palojoen varren alue on osa laajempaa Metsäkaltevan yli 6000 asukkaan tulevaa asuntoaluetta

Lisätiedot

HELSINKI HIGH-RISE SUUNNITTELUOHJELMA. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi

HELSINKI HIGH-RISE SUUNNITTELUOHJELMA. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi 1 HELSINKI HIGH-RISE Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu www.helsinkihighrise.fi (Beta) SUUNNITTELUOHJELMA 2 SUUNNITTELUOHJELMA Luonnos 1.12.2014 Suunnitteluvaatimukset ja -ohjeet Suunnitelmalle on alla

Lisätiedot

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS Helsinki. Y-tunnus 1048559-0 Kauppakatu 69, 78200 Varkaus Myyntikohde: Myyntikohteena on varikkokiinteistö, jolla sijaitsee noin 1 842 kem 2 toimisto- ja

Lisätiedot

Korttelin 20029 tonttien 6, 9 ja 12 pihakannen alaisiin pysäköintitiloihin saadaan järjestää. niiden viereisten tonttien 7, 10 ja 13 kautta.

Korttelin 20029 tonttien 6, 9 ja 12 pihakannen alaisiin pysäköintitiloihin saadaan järjestää. niiden viereisten tonttien 7, 10 ja 13 kautta. SEMKVMERKNNÄT J MÄÄRÄYKSET asemakaava hyväksytty 13.10.00 suinrakennusten korttelialue. suinkerrostalojen korttelialue. TONTN PNT-L 10 M² RKENNUSOKEUS 9700 M² KERROSLLSKELM KS. ERLLNEN LTE 1 Opetustoimintaa

Lisätiedot

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ).

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ). ESPOO / ÅMINNE KORTTELISUUNNITELMA JA RAKENNUSTAPAOHJEET Korttelit 45085, 45087, 45088 ja 45089 Yleistä Korttelisuunnitelma käsittää rakentamistapaohjeet ja korttelisuunnitelmakartan. Korttelisuunnitelmalla

Lisätiedot

SEPÄNKATU 15 JA 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

SEPÄNKATU 15 JA 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS Asukastilaisuus 17.2.2015 SEPÄNKATU 15 JA 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVAHANKKEEN TAUSTAA Tavoite keskustan täydennysrakentamisesta ja uusien asukkaiden saamisesta keskustan palveluiden äärelle: keskustan

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 12228, korttelin tontti 16

Asemakaavan muutos nro 12228, korttelin tontti 16 Asemakaavan muutos nro 12228, korttelin 49076 tontti 16 KAAVAKARTAN MÄÄRÄYKSIÄ Tontti on asuinkerrostalojen korttelialuetta. Kerrosluku V 8600 kerros-m 2. 32 dba us-linjoja Reiherintien ja Gunillantien

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

PORVOO Maapolitiikka. Tarjouspyyntö 15.5.2015. Toukovuoren ostotarjouskilpailu tontit 13-6004-1, 13-6004-2, 13-6004-3, 13-6004-4

PORVOO Maapolitiikka. Tarjouspyyntö 15.5.2015. Toukovuoren ostotarjouskilpailu tontit 13-6004-1, 13-6004-2, 13-6004-3, 13-6004-4 PORVOO Maapolitiikka Tarjouspyyntö 15.5.2015 Toukovuoren ostotarjouskilpailu tontit 13-6004-1, 13-6004-2, 13-6004-3, 13-6004-4 1 1. Yleistä... 2 2. Kilpailun kohde... 4 Tontit... 4 Asemakaava ja rakennustapaohje...

Lisätiedot

LIITE 1 Kaava-alueen sijaintikartta. Kaava-alue rajattu punaisella viivalla kartalle. Hiu 19. kaupunginosa Puron tilan kohdalla asemakaavamuutos

LIITE 1 Kaava-alueen sijaintikartta. Kaava-alue rajattu punaisella viivalla kartalle. Hiu 19. kaupunginosa Puron tilan kohdalla asemakaavamuutos LIITE 1 Kaava-alueen sijaintikartta. Kaava-alue rajattu punaisella viivalla kartalle. Hiu 19. kaupunginosa Puron tilan kohdalla asemakaavamuutos LIITE 3 LIITE 4 UUSIKAUPUNKI YLEISKAAVA KESKEINEN ALUE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA JA KAAVA-ALUEEN RAJAUS 1 ALUEEN ORTOKUVA 2011 2 Kohde Hakija/ Aloite Asemakaavan muutos: Keskusta IV F: Keskustan kaupunginosan korttelit

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Kytkettyjen pientalojen korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Kytkettyjen pientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Kytkettyjen pientalojen korttelialue.

Lisätiedot

Satamasaarentie 5, Helsinki 06 Selvitys poikkeamisista ja perustelut:

Satamasaarentie 5, Helsinki 06 Selvitys poikkeamisista ja perustelut: Satamasaarentie 5, Helsinki 06 Selvitys poikkeamisista ja perustelut: 04.04.2016 Helsinki Liitteenä kaaviokuvat poikkeamista (1) Kaava: VI ul/3 Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuri

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta.

Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta. Rakentamistapaohjeet Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta. Korttelien ja tonttien numerot

Lisätiedot

679:4:11. Iu1/2. e= :4:6 679:4:7. Salon kaupunki ja MML, m

679:4:11. Iu1/2. e= :4:6 679:4:7. Salon kaupunki ja MML, m ar Santanummentie 0 8 33 77 6 50 0 9 83-79- -535- -30978-9 66 679:: 9 m Iu/ e=00-8653- -507-5 656-3707- 65 7 6 MUSTAKORVENTIE 6 5 8 7 3 679::6 3 679::7 5 8 Salon kaupunki ja MML, 06 -79-65 33 3 II 679::97

Lisätiedot

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.012 Asuin-, liike-, palvelu- ja lähipalvelurakennusten korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.041 1.061

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue.

Lisätiedot

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.2014 Mellunkylä 47295/1 Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto Sijainti Tontti 47295 / 1 Vienankatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti

Lisätiedot

9 ALIKERAVA 381 AK-58 AK-69 LPA-22 259 K-8 LPA-22 LPA 314 K-27 AK-43 LPA AK-43 T-1 2:146 SAMPOLANKATU SIBELIUKSENTIE. i-21. 40 db. 40 db +68.10.

9 ALIKERAVA 381 AK-58 AK-69 LPA-22 259 K-8 LPA-22 LPA 314 K-27 AK-43 LPA AK-43 T-1 2:146 SAMPOLANKATU SIBELIUKSENTIE. i-21. 40 db. 40 db +68.10. 8 0 8. Kp 0 8. 8. LPA- :6 0--6-M60.7 8..6 6 I II.8 KESKUSTA K-8 t 7 II 0 SAMPOLANKATU...0 SIBELIUKSENTIE.. 0 öintitalo SANTANIITYNKUJA Santaniitynuja 8 8.6 8. 8 AK-6 8 SANTANIITYNKUJA pp/t LPA 0 AK- 7

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE LEUNANMÄKI-HURUSLAHDENRANTA TONTIT 11-7, 11-8 JA 17-1. 2.3.2007, sivu 1/7

RAKENTAMISTAPAOHJE LEUNANMÄKI-HURUSLAHDENRANTA TONTIT 11-7, 11-8 JA 17-1. 2.3.2007, sivu 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE LEUNANMÄKI-HURUSLAHDENRANTA TONTIT -, -8 JA -..00, sivu / ..00, sivu / ALUE ; kortteli / tontti sekä kortteli / tontit ja 8 YLEISTÄ Rakennustapaohje on laadittu noudatettavaksi asemakaavan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57 02.06.2014 Sivu 1 / 1 2228/02.07.00/2014 57 Asuinkerrostalotontin myynti Niittykummusta Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalle, SATO Asunnot Oy:lle ja SRV Rakennus Oy:lle, kortteli 15051 tuleva tontti

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.5.2007, tarkistettu 24.6. ja 1.11.2010

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.5.2007, tarkistettu 24.6. ja 1.11.2010 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja viointisuunnitelma 0.5.007, tkistettu 4.6. ja..00 KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. X 45 8 JA 0 SEKÄ KATUALUE, POHJOLANKATU 5, KAAVA NRO 846.

Lisätiedot

Kaupunkikehityspalvelut Kaupunkisuunnittelu. 110-tie NÄKINKATU SIJAINTIKARTTA 1: Salon kaupunki ja MML, 2017

Kaupunkikehityspalvelut Kaupunkisuunnittelu. 110-tie NÄKINKATU SIJAINTIKARTTA 1: Salon kaupunki ja MML, 2017 Kaupunkikehityspalvelut Kaupunkisuunnittelu 0-tie Salon kaupunki ja MML, 07 SIJAINTIKARTTA :0000 MERKINTÖJEN SELITYKSET: YKSITYISEN OMISTAMAT ALUEET KAUPUNGIN VUOKRAAMAT ALUEET KAUPUNGIN OMISTAMAT ALUEET

Lisätiedot

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA Mikkelin kaupunki (491) Vitsiälän kylä (564) Heikintila 1:114 Loma-Löytö 1:133 (osa) Löytö 1:145 (osa) Kartanonranta 1:177 Kaavaluonnos 22.3.2013 1: 2000 MRL 63 ja 62 :

Lisätiedot

Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto. Luonnokset 27.01.2014. HANKESELOSTUS 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34.

Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto. Luonnokset 27.01.2014. HANKESELOSTUS 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34. HANKEELOTU 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34 hnro 730 2003 27.1.2014 Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto Luonnokset 27.01.2014 ijainti Kortteli 40122, tontti 2 Tapulikaupungintie

Lisätiedot

KARTANONTIE 22, ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUSLUONNOS

KARTANONTIE 22, ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUSLUONNOS HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO ASEMAKAAVAOSASTO KARTANONTIE 22, ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUSLUONNOS LUONNOS NÄHTÄVILLÄ 4. 22.2.2013 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUSLUONNOS Asemakaavan muutos koskee:

Lisätiedot

KESKI-LAHTI AK-1 A-2618 VAIHTOEHTO 1 / SÄILYTTÄVÄ. pv-1 hu. 1ap/80 1ppp/80. 1040 ol. 16ap. as 3500 4.11.2015. 0 5 10 20 30m

KESKI-LAHTI AK-1 A-2618 VAIHTOEHTO 1 / SÄILYTTÄVÄ. pv-1 hu. 1ap/80 1ppp/80. 1040 ol. 16ap. as 3500 4.11.2015. 0 5 10 20 30m 100 3 VUORIKATU KESKI-LAHTI 4 1 103 2 94 pv-1 hu ju a-1 16ap AK-1 1ap/80 1ppp/80 V as 3500 VI 1040 ol RAUHANKATU 104 8 105 4 HARJUKATU 108 1 111 3 110 114 5 114 7 113 6 0 5 10 20 30m 116 9 115 8 A-2618

Lisätiedot

SILIKALLIO 11.10.2006 RAKENTAMISTAPAOHJEET

SILIKALLIO 11.10.2006 RAKENTAMISTAPAOHJEET 1 / 12 Ohjeet koskevat tontteja: 1562-1 1562-2 1562-3 1562-5 1562-6 1563-1 1563-2 1563-3 1564-1 1564-2 Näille tonteille saa rakentaa 1-1½ -kerroksisia rakennuksia, joissa on puiset, tiiliset tai rapatut

Lisätiedot

RAKENTAMIS- JA KORJAAMISTAPAOHJEET VIIALAN KUNNANTALON ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAKENTAMIS- JA KORJAAMISTAPAOHJEET VIIALAN KUNNANTALON ASEMAKAAVAN MUUTOS Akaan kaupunki Myllytie 3 PL 34, 37801 Toijala Kaavoitus ja maankäyttö 4.12.2012 Leena Keränen vs. kaavasuunnittelija RAKENTAMIS- JA KORJAAMISTAPAOHJEET VIIALAN KUNNANTALON ASEMAKAAVAN MUUTOS Entisen kunnantalon

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA Asuin-, liike-, palvelu- ja lähipalvelurakennusten korttelialue. Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. AO-1-korttelialueelle

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa

RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa 6.5.2013 71 Asemakaavamääräykset Asemakaava nro 001781 1. Erillispientalojen korttelialue AO. 2. Suurin sallittu kerrosluku Iu½. 3. Asuinrakennus tulee

Lisätiedot

AINOLANVAINIO II RAKENNUSTAPAOHJEET

AINOLANVAINIO II RAKENNUSTAPAOHJEET Kaavoitus ja mittaus 15.4.2015 1(7) AINOLANVAINIO II RAKENNUSTAPAOHJEET YLEISTÄ Asemakaavalla on pyritty luomaan omaleimainen väljä pientaloalue, jossa on tarjolla sekä omakotitontteja että yhtiömuotoiseen

Lisätiedot