Tornion Röyttän LNG-terminaalin asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tornion Röyttän LNG-terminaalin asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA"

Transkriptio

1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tornion kaupunki

2 OAS Tornion Röyttän LNG-terminaalin asemakaavan muutos 2 (9) SISÄLLYS 1 ASEMAKAAVAN TARKOITUS JA TAVOITTEET OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS HANKE JA SIJOITUSPAIKKA ALUEEN YLEISKUVAUS SUUNNITTELUTILANNE Maakuntakaava Yleiskaavat Asemakaavat Konsultointivyöhyke Lähialueen muut suunnitelmat LAADITUT SELVITYKSET VAIKUTUSTEN ARVIOINTI OSALLISTUMINEN JA TIEDOTTAMINEN Osalliset Nähtävilläolo ja mielipiteet Valitus TAVOITEAIKATAULU VUOROVAIKUTUS KAAVOITUKSEN ERI VAIHEISSA Kaavoituksen käynnistäminen Kaavan laatimisvaihe (kaavaluonnos) Kaavaehdotusvaihe Kaavan hyväksyminen PALAUTE JA YHTEYSTIEDOT... 9

3 OAS (9) 1 Asemakaavan tarkoitus ja tavoitteet Asemakaavan muutos laaditaan osalle satama-aluetta nesteytetyn maakaasun (LNG) vastaanottoa, varastointia ja jakelua palvelevan laitoksen sijoittamiseksi. Asemakaavan muutoksella osa satama-alueesta osoitetaan alueeksi, jolla saa käsitellä ja varastoida vaarallisia kemikaaleja (LS/kem-lng) nesteytetyn maakaasun (LNG) vastaanottoa, varastointia ja jakelua palvelevan laitoksen sijoittamiseksi. Alueelle rakennetaan alustavien suunnitelmien mukaan nestemäistä kaasua varten noin m 3 suuruinen säiliö, jota täytetään laivoista uuden kemikaalilaiturin kautta ja puretaan säiliöautoihin sekä mahdollisesti juniin maakuljetuksia varten. Lisäksi alueelta rakennetaan putkistoa kaasuksi muodostuvan aineen johtamiseksi hyötykäyttöön ja osana turvallisuusjärjestelmää piippu mahdollista häiriötilannetta varten ylimääräisen kaasun polttamiseksi. Säiliö on halkaisijaltaan noin 44 metriä ja sen korkeus on noin 45 metriä. Piippu on noin 30 metriä korkea. 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan se, miten osalliset voivat vaikuttaa kaavoitukseen ja kuinka kaavojen vaikutuksia arvioidaan työn aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään suunnittelun edetessä tarpeen mukaan. 3 Hanke ja sijoituspaikka Kaavamuutosalue sijoittuu Tornion terästehtaan yhteyteen noin 10 kilometriä Tornion keskustasta etelään. LNG-terminaali toimintoineen on suunniteltu rakennettavaksi Röyttän niemeen nykyisen sataman välittömään tuntumaan. Suunnittelualue rajautuu joka puolelta satama-alueeseen. Kaavamuutosalueen laajuus on noin 6 hehtaaria. Kuva 3.1. Kaavamuutosalueen likimääräinen sijainti. LNG on vaihtoehtoinen vähäpäästöinen polttoaine, jota käytetään korvaamaan muita, rikki- ym. hiukkaspäästöiltään haitallisempia polttoaineita meriliikenteessä, teollisuudessa ja energiatuotannossa. Outokumpu Stainless Oy suunnittelee yhdessä muiden Perämerenkaaren teollisuusyritysten kanssa nesteytetyn maakaasun (LNG) maahantuontia Tornion Röyttän

4 OAS Tornion Röyttän LNG-terminaalin asemakaavan muutos 4 (9) satamaan rakennettavan LNG-tuontiterminaalin kautta. Tornion LNG-terminaali tarjoaa uuden ympäristömyönteisen ja kilpailukykyisen energiavaihtoehdon Pohjois- Suomen ja Pohjois-Ruotsin teollisuudelle, kaivoksille ja meriliikenteelle. Maakaasun käyttäminen energialähteenä alentaa teollisuuden ja liikenteen hiukkas- ja hiilidioksidipäästöjä merkittävästi nykyisestä korvatessaan öljypohjaisten polttoaineiden käyttöä. Laivaliikenteessä LNG:n käyttö on yksi mahdollisuus toteuttaa rikkidirektiivin ja IMO:n päätösten edellyttämiä päästörajoja. LNG-terminaaliin on suunniteltu rakennettavaksi LNG-laivojen vastaanotto-, purku- ja täyttöasemat, nestemäisen maakaasun höyrystyslaitteistot ja yksi tilavuudeltaan kuutiometrin varastosäiliö. Kaasun jakelua varten Röyttän teollisuusalueelle rakennetaan putkisto ja autolastausterminaali LNG-säiliöautoille. Terästehtaan käyttökohteisiin LNG johdetaan putkistoa myöten. Pohjois-Suomen ja Pohjois- Ruotsin asiakasterminaaleihin ja kulutuskohteisiin LNG kuljetetaan Tornion lastausterminaalista säiliöautoilla tai junilla. Hankkeeseen kuuluu Tornion Voima Oy:n uusi suunniteltu LNG-kaasua käyttävä voimalaitos, joka tulee sijaitsemaan Röyttän teollisuusalueella Tornion Voiman nykyisen voimalaitoksen yhteydessä. Lisäksi hankkeeseen kuuluu vesistötäyttöjä ja ruoppauksia satama-alueella. 4 Alueen yleiskuvaus 5 Suunnittelutilanne 5.1 Maakuntakaava Hankkeesta on laadittu YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointi. Suunniteltu sijaintipaikka on teollisuus- ja satama-aluetta. Outokumpu Stainless Oy:n ja Outokumpu Chrome Oy:n tehdastoiminnot sijaitsevat satama-alueesta noin 1,5 km koilliseen. Lähin ympärivuotinen asutusalue on Puuluoto, jonne hankealueelta on matkaa yli 3,5 kilometriä. Lähimmät yksittäiset asuinrakennukset (jotka ovat tällä hetkellä osin lomakäytössä ja osin asumattomia) sijaitsevat Röyttän teollisuusalueella Sahanlahden tuntumassa noin kilometrin etäisyydellä hankealueesta. Valtakunnan raja on noin 400 metrin päässä kaasulaiturin kärjestä. Noin 2 kilometrin päässä kaasulaiturin kärjestä on Ruotsin puolella kaksi saarta, joissa on lomarakennuksia. Hankealue sijaitsee tehdas- ja satama-alueella, jossa ei ole luonnontilaista ympäristöä. Kaava-alue on satama-aluetta, jonka Outokumpu Stainless Oy on vuokrannut 50 vuodeksi Tornion kaupungilta. Outokumpu on saanut kaupungilta kirjallisen luvan edelleen alivuokrata alue Manga LNG Oy:lle. Ympäristöministeriön vahvistamassa Länsi-Lapin maakuntakaavassa (kuva Kuva 5.1) hankealue ja sen ympäristö on osoitettu satama-alueeksi (LS). Hankealueen ympärillä on Seveso II -direktiivin mukainen vaarallisia kemikaaleja käsittelevän ja varastoivan tuotantolaitoksen konsultointivyöhyke (sev). Kaavaan on merkitty myös rautatie ja vesiväylät. Kaava-alueen eteläpuolella on kumottu Lapin meri- ja rannikkoalueen tuulivoimamaakuntakaavan tuulivoimaloiden alue (tv 2281).

5 OAS (9) 5.2 Yleiskaavat Kuva 5.1. Ote vahvistetusta Länsi-Lapin maakuntakaavasta. Kaava-alueen sijainti on merkitty kuvaan punaisella katkoviivalla. Alueella on voimassa Tornion yleiskaava 2021 (kuva Kuva 5.2). joka on saanut lainvoiman (Kh 57). Yleiskaavassa kaava-alue on osoitettu satamaalueeksi (LS), jota koskevat lisäksi Seveso II -konsultointivyöhyke (seveso). Kaavaalueen läheisyyteen on osoitettu myös laivaväylä, sivurata, tuulivoimaloiden alue (tv) sekä teollisuusalue, jolle saa sijoittaa merkittävän, vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen (TT/kem). Kuva 5.2. Ote Tornion yleiskaava 2021:stä, joka on saanut lainvoiman Kaava-alueen likimääräinen sijainti on merkitty kuvaan punaisella katkoviivalla.

6 OAS Tornion Röyttän LNG-terminaalin asemakaavan muutos 6 (9) Asemakaavat LNG-terminaalin ja sen toimintojen alue on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu satama-alueeksi (LS), jossa on rakennusoikeutta kerrosalaneliömetriä. Kaava-alue rajautuu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeseen, jonne saa sijoittaa merkittävän, vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen (T/kem-1). Alueella on mahdollista myös jätteiden ja sivutuotteiden käsittely ja loppusijoitus sekä maanalaisten rakennusten ja rakennelmien rakentaminen. Terminaalin säiliön kerrosala on alle neliömetriä ja rakennusten alle neliömetriä, joten asemakaavan rakennusoikeus ylittää reilusti terminaalin tarvitseman rakennusoikeuden. Kuva 5.3. Ote Tornion ajantasa-asemakaavasta. Suunniteltu asemakaavan muutosalue on osoitettu kuvassa. 5.4 Konsultointivyöhyke Kaava-alue kuuluu Seveso II -konsultointivyöhykkeeseen, jolla osoitetaan Seveso II -direktiivin mukaisen vaarallisia kemikaaleja käsittelevän ja varastoivan tuotantolaitoksen konsultointivyöhyke. Konsultointivyöhykkeen laajuus on puolitoista kilometriä Röyttän tehdasalueen rajalta.

7 OAS (9) 5.5 Lähialueen muut suunnitelmat Hankealueen tuntumassa on vireillä asemakaavan muutos (Puuska II Röyttä). Sen tavoitteena on mahdollistaa tuulivoimaloiden sijoittaminen alueelle. 6 Laaditut selvitykset Hanketta koskevat selvitykset on tehty YVA-menettelyn yhteydessä. Tällaisia selvityksiä ovat muun muassa seuraavat: Havainnekuvat Melumallinnukset Luontoselvitys (kasvit, eläimet) Pohjavesialueet Maisemaselvitys Kulttuurihistorialliset kohteet Asutuksen sijainti Lisäksi on tehty tätä kaavamuutosta varten Tornion Röyttän satama-alueen kaavamuutoksen turvallisuustarkastelu. 7 Vaikutusten arviointi Asemakaavan laatimisen yhteydessä arvioidaan kaavan vaikutukset elinympäristöön, liikenteeseen, palveluihin, luontoon ja maisemaan. Sekä kaavan laatimisvaiheessa (kaavaluonnos) että ehdotusvaiheessa saatavat lausunnot ja osallisten kannanotot otetaan huomioon vaikutusten arvioinnissa. 8 Osallistuminen ja tiedottaminen 8.1 Osalliset Tornion kaupungin asukkaat Kaava-alueen ja kaava-alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajat ja vuokraajat Tornion kaupungin hallintokunnat Merenkulkulaitos, Länsi-Suomen väyläyksikkö Museovirasto TUKES (turvallisuus- ja kemikaalivirasto) Länsi-Suomen merivartiosto Lapin ELY-keskus Lapin liitto Tornion Energia Oy Tornion Vesi Oy Lapin pelastuslaitos 8.2 Nähtävilläolo ja mielipiteet Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavan laatimisvaiheen aineisto (kaavaluonnos) sekä kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville. Nähtävillä olosta ilmoitetaan paikallislehdessä. Nähtävilläoloaikoina osalliset voivat esittää mielipiteitään osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavan valmisteluaineistosta. Kaavaehdotuksesta voi tehdä kirjallisia muistutuksia. Kaavaehdotuksesta pyydetään nähtävilläoloaikana lausunnot niiltä päättäviltä toimielimiltä (lautakunnat), viranomaisilta, sekä yrityksiltä ja yhteisöiltä, joihin

8 OAS Tornion Röyttän LNG-terminaalin asemakaavan muutos 8 (9) Valitus 9 Tavoiteaikataulu kaavoitus voi vaikuttaa. Tarvittaessa järjestetään suunnittelu- ja viranomaiskokouksia. Kaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. Kaupunkilaisilla ja osallisilla on mahdollisuus valittaa kaupunginvaltuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen. Työvaihe Tavoiteaikataulu Kaavoituksen käynnistäminen kesäkuu 2015 Kaavaluonnosvaihe kesäkuu elokuu 2015 Kaavaehdotusvaihe syyskuu marraskuu 2015 Kaavan hyväksyminen tammikuu Vuorovaikutus kaavoituksen eri vaiheissa 10.1 Kaavoituksen käynnistäminen Hanke on tullut vireille Manga LNG Oy:n hakemuksesta. Kaavan vireille tulosta ilmoitetaan kuulutuksessa sanomalehdessä ja internetissä, jolloin osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja asemakaavan muutoksen luonnos ovat nähtävillä kaupungin ilmoitustaululla ja internetissä. Jos osallinen katsoo, että esim. osallistumisen laajuus tai vaikutusten arviointi ei ole riittävä tai on puutteellinen, hän voi esittää asian tarkistamista ja korjaamista OAS:aan. Osallinen voi esittää myös pyynnön neuvottelun järjestämisestä osallisen, kunnan ja ELY-keskuksen kesken, jos neuvottelu kunnan kanssa ei tuota tulosta Kaavan laatimisvaihe (kaavaluonnos) Alueen asemakaavaluonnos on laadittu samaan aikaan tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman kanssa, koska kaavamuutosta edellyttävä hanke on tiedossa. Luonnos asetetaan samaan aikaan nähtäville 30 päivän ajaksi. Nähtävillä olosta ilmoitetaan kuulutuksella sanomalehdessä ja internetissä. Kaavaluonnos on nähtävillä kaupunkisuunnittelun internetsivuilla ja kaupunkisuunnittelussa. Nähtävillä oloaikana osalliset voivat esittää kaupunkisuunnittelulle kaavaluonnosaineistoa koskevia suullisia ja kirjallisia mielipiteitä. OAS:sta ja luonnoksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta ja ympäristön merkittäviltä toimijoilta Kaavaehdotusvaihe Palautteen pohjalta kaavaluonnos täydennetään asemakaavaehdotukseksi. Kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen asemakaavaehdotus pidetään virallisesti nähtävänä 30 päivän ajan lausuntojen antamista ja mahdollisten muistutusten tekemistä varten. Ehdotuksesta pyydetään viralliset lausunnot ja niiden arvioimiseksi järjestetään tarpeen mukaan viranomaisneuvottelu. Lausuntojen, muistutusten ja neuvottelujen perusteella tehdään tarvittavat korjaukset asemakaavaehdotukseen.

9 OAS (9) 10.4 Kaavan hyväksyminen Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle asemakaavaehdotuksen hyväksymistä. Kaupunginvaltuuston päätöksestä on mahdollisuus tehdä valitus hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 11 Palaute ja yhteystiedot Suulliset ja kirjalliset palautteet sekä kaavoituksen etenemisen tiedustelut voi osoittaa kaupunginarkkitehti Jarmo Lokiolle , Palautetta tästä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa kaupunginarkkitehdille ensi vaiheessa nähtävillä olon loppuun saakka ja myös myöhemmin eri suunnitteluvaiheissa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarpeen mukaan suunnitteluprosessin kuluessa.

Kurikan Rasakankaan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013

Kurikan Rasakankaan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013 a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTA TISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013 OAS 2 (13) 29.5.2013 SISÄLLYS 1 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 3 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 3 3 HANKE JA SIJOITUSPAIKKA...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGON KAUPUNKI 1 OAS KAAVAN NIMI LÄHTÖKOHDAT KAAVA-ALUE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on suunnitelma kaavan osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista

Lisätiedot

Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava

Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iitin kunta 3.9.2013 OAS Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava 2 (12) 3.9.2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos

Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos Dnro KAUKE 1556/2014 Kaavatunnus 020039 17.9.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos Sisällys 1 Mitä tapahtuu ja missä? 2 2 Mitä on suunnitteilla?

Lisätiedot

PUOTIKARIN VENESATAMA:

PUOTIKARIN VENESATAMA: TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaavoitus ja mittaus 6.2.2014 1(5) PUOTIKARIN VENESATAMA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 17. Röyttän

Lisätiedot

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RUSKON KUNTA Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21831 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (9)

Lisätiedot

ja arviointisuunnitelma

ja arviointisuunnitelma Osallismis ja arviointisuunnitelma Tässä osallistumis-ja arviointisuunnitelmassa ( MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoitukseen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Katumantie 2, asemakaavan muutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Katumantie 2, asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Katumantie 2, asemakaavan muutos HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 27.2.2012 Maankäytön suunnitteluyksikkö päivitetty 20.6.2012 1. KOHDE Katumantie 2, asemakaavan muutos Dnro:

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tarkistettu 29.9.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KALAJOEN KAUPUNKI 9.3.2015 MÄKIKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivoimaosayleiskaavan vireilletulon yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen osallistumisja

Lisätiedot

LUOLALAN JA SATAMA-TUPAVUOREN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS /FINGRID OYJ JA KRAFTNÄT ÅLAND AB. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

LUOLALAN JA SATAMA-TUPAVUOREN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS /FINGRID OYJ JA KRAFTNÄT ÅLAND AB. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Naantalin kaupunki LUOLALAN JA SATAMA-TUPAVUOREN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS /FINGRID OYJ JA KRAFTNÄT ÅLAND AB Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ohjeellinen suunnittelualueen

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/523/2008 VP 13/7.4.2008 muutettu 22.4.2010 muutettu 15.5.2012 PEITTOON OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA www.pori.fi/kaavoitus etunimi.sukunimi@pori.fi Porin

Lisätiedot

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus SÄKYLÄN KUNTA Sivu 1 / 9 Liite 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iso-Vimman asemakaavan laajennus Länsi-Säkylän Iso-Vimman alueelle laaditaan asemakaavan laajennus. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S

V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S O S A L L I S T U M I S - J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 16.5.2012. Tark. 29.5.2013 ja 6.6.2014

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT Asemakaavan muutos koskee A-alueella Siltakylän puisto- sekä katualueita ja B-alueella Siltakylän korttelia

Lisätiedot

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva 1. Kaava-alue likimäärin rajattuna ilmakuvaan. ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY 18.2.2014 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi-Kurkelan rantaasemakaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22840 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (20) 1 PERUS-

Lisätiedot

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS URJALAN KUNTA, LAUKEELA SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS Alue muodostuu Laukeelan kylän kiinteistöistä Köppilä 5:238 / palsta 1 ja yhteisalue 878:12:0 sekä osin kiinteistöistä

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Maria Auranen Sisällysluettelo 1 Mikä on osallistumis- ja?... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kannuksen Kaukasennevan tuulivoimahankkeen osayleiskaava 26.5.2015 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Suunnittelualue... 4 3. Tiedot hankkeesta... 5 3.1. Hankkeen tekninen kuvaus... 5 3.2. Hankkeen aikataulu...

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA VÖYRIN KUNTA LÅLAXIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3 25489-P19878P005 ja arviointi Eva Persson Puurula

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

11.2.2015 Sulan työpaikka-alue asemakaava ja asemakaavan muutos nro 3535 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

11.2.2015 Sulan työpaikka-alue asemakaava ja asemakaavan muutos nro 3535 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSULAN KUNTA SULAN TYÖPAIKKA-ALUE asemakaava ja asemakaavan muutos nro 3535 (OAS) Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 2(12) MIKÄ ON OAS? Maankäyttö ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) MUHOKSEN KUNTA OAS 1/6 viimeisin päivitys 5/2013 (aikataulu) PÄIVÄRINTEEN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 4.2.2014 ASEMAKAAVA: Heinikon yritysalueen laajennus (Uusi-Kuruntien ja rautatien välinen alue)

1 (5) YMPLTK. 4.2.2014 ASEMAKAAVA: Heinikon yritysalueen laajennus (Uusi-Kuruntien ja rautatien välinen alue) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 4.2.2014 ASEMAKAAVA: Heinikon yritysalueen laajennus (Uusi-Kuruntien ja rautatien välinen alue) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Heinikon

Lisätiedot

KÄRKKÄ 16 ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU SIJAINTIKARTTA 1:5000. Maisemapuisto. Niittymaanpuisto. Pumppaamonpuisto.

KÄRKKÄ 16 ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU SIJAINTIKARTTA 1:5000. Maisemapuisto. Niittymaanpuisto. Pumppaamonpuisto. :000 SIJAINTIKARTTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU raitti Niittymaankatu Niittymaankatu tie Hanhikkikuja Heinäkuja Harventajankatu Tervakkokatu Tervakkokuja Kellokatu Kellokuja Hakamäenraitti Kesäkatu

Lisätiedot

0853 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma JAAKKO PÖYRY INFRA Maa ja Vesi

0853 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma JAAKKO PÖYRY INFRA Maa ja Vesi MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0853 Senaatti-kiinteistot, puolustuskiinteistot Mikkelin Karkialammin kasarmialueen yleis-

Lisätiedot