Viinikkala,Lentokenttä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "002059 Viinikkala,Lentokenttä"

Transkriptio

1 Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus Viinikkala,Lentokenttä Asemakaavan muutosehdotuksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan muutosehdotukseen sisältyy tonttijakoehdotus ja tonttijaon muutosehdotus. Asemakaavan muutoksen vireilletulosta on ilmoitettu

2 1 Perus- ja tunnistetiedot Viinikkala, Lentokenttä asemakaavan muutos , Tunnistetiedot Asemakaavan muutos: Kaupunginosa 41, Viinikkala Kortteli Kumoutuvan asemakaavan kortteli ja virkistysaluetta. Kaupunginosa 53, Lentokenttä Liikennealuetta. Kumoutuvan asemakaavan katu- ja virkistysaluetta Tonttijako: Osa korttelia Tonttijaon muutos: Osa korttelia Kaava-alueen sijainti Kaava-alue sijaitsee Tikkurilantien ja Pakkalan huoltotien välissä Helsinki-Vantaan lentoaseman alueeseen rajoittuen. Ote opaskartasta

3 Viinikkala, Lentokenttä asemakaavan muutos , Kaavan nimi ja tarkoitus Asemakaavamuutos nro , Lentokenttä,Viinikkala. Finavialla on tarkoitus rakentaa kaavamuutosalueen pohjoisosaan nykyiseen lentoliikennealueeseen rajoittuen lentokoneiden jäänpoistoalue ja kentän aurauslumen vastaanottopaikka. Alueelle tulisi mahdollisesti myös lentopolttoaineen varastointisäiliöitä. Lentotoiminnan sujuvuuden takia jäänpoistopaikat on tavoitteena sijoittaa rullausteiden yhteyteen. Myös aurauslumen vastaanottopaikkoja pitää olla riittävästi ja siten sijoitettuna, että sulamisvedet on johdettavissa viemäriverkostoon. Lentopolttoaineen varastointi on lentokentän alueella tällä hetkellä yhdessä paikassa sen itäosassa. Jotta säiliöautoliikennettä voitaisiin vähentää ja lentokoneiden tankkausta tehdä sujuvammaksi ja varmemmaksi, tarvitaan eteläosaan lentokenttää toinen polttoaineen varastointipaikka. Oy Schenker East Ab:lle esitetään logistiikka-alueen laajentamista nykyisillä kaavan määräyksillä itään päin Kytökallion puistoalueen eteläosaan aina kortteliin asti. Ratahallintokeskus hakee päivätyllä hakemuksellaan asemakaavan muuttamista siten, että Kehäradan varausta ja Viinikkalan tunneliaseman varausta muutetaan Katriinantien ja Aviapoliksen aseman välillä pohjoisemmas. Kaavamuutokseen esitetään merkintä maanalaisesta rautatietunnelista sekä maanpinnalle johtavasta hätäpoistumistiestä ja ilmanvaihtokuilusta nykyiselle Kytökallion lähivirkistysalueelle. Tämä asemakaavan muutos on kehäradan kannalta osana suurempaa asemakaavahanketta nro , jossa käsitellään loput muuttuvasta ratatunnelilinjauksesta. Kehäradan asemakaavassa nro on osoitettu varaus Kehäradalle ja Viinikkalan asemalle. Viinikkalan asema tarvitaan, jos lentokenttäalueen tälle osalle toteutetaan uusi lentoterminaali. Ilmailulaitos Finavia on Kehäradan asemakaavan hyväksymisen jälkeen jatkanut Vantaan yleiskaavaan merkityn uuden lentoasematerminaalin suunnittelua. Suunnittelussa on tullut esiin tarve siirtää Kehärataan varattu Viinikkalan tunneliasema noin 450 metriä pohjoiseen. Aseman uusi sijainti mahdollistaa paremmat yhteydet uuteen terminaaliin sen eri toteutusvaihtoehdoissa. Ratahallintokeskus ja Ilmailulaitos Finavia ovat neuvottelussa sopineet Kehäradan yleissuunnitelman (ratasuunnitelman) tarkistamisesta johtuen tarpeesta siirtää Viinikkalan aseman paikkaa. Ratahallintokeskus on edellä esitetyin perustein tehnyt suunnittelupäätöksen yleissuunnitelman tarkistamisesta. Ratalinjauksen muutos sisältyy myös eduskunnan hyväksymään valtion lisätalousarvioon vuodelle 2009.

4 Viinikkala, Lentokenttä asemakaavan muutos , Selostuksen sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus Selostuksen sisällysluettelo Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Tiivistelmä Suunnittelu- ja kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen Lähtökohdat Selvitys suunnittelualueen oloista... 5 Alueen yleiskuvaus... 5 Luonto ja maisema... 5 Rakennettu ympäristö... 5 Maanomistus Suunnittelutilanne... 7 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet... 7 Maakuntakaava... 7 Yleiskaava... 8 Asemakaava Asemakaavan suunnittelun vaiheet Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Asemakaavan kuvaus Kaavan rakenne Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Kaavan vaikutukset Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät ja -määräykset Nimistö Asemakaavan toteutus Suunnitteluun osallistuneet Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Asemakaavan seurantalomakkeet Asemakaavakartta, merkinnät ja määräykset

5 2 Tiivistelmä Viinikkala, Lentokenttä asemakaavan muutos , Suunnittelu- ja kaavaprosessin vaiheet Vantaan kaupungin yrityspalvelut on hakenut asemakaavan muuttamista esitetyllä tavalla Ratahallintokeskus on hakenut päivätyllä hakemuksellaan asemakaavan muuttamista siten, että Kehäradan varausta ja Viinikkalan tunneliaseman varausta muutetaan Katriinantien ja Aviapoliksen aseman välillä pohjoisemmas. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivätty Asemakaavoituksen alkaminen on ilmoitettu Vantaan Sanomissa sekä tavallisella kirjeellä tai sähköpostilla maanomistajille, naapurimaanomistajille ja viranomaisille. Mielipiteitä ja tavoitteita kaavoitukselle on voinut esittää mennessä. 2.2 Asemakaavan muutos Kaavalla muutetaan voimassa olevan asemakaavan mukaista lähivirkistysaluetta (VL) lentoliikennealueeksi (LL) ja teollisuus-, varasto- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (TKT) sekä katualuetta lentoliikenteen alueeksi (LL). Kaavalla määritellään Kehäradan ratatunnelin uuden linjauksen mukainen sijainti ja siihen liittyvien maanpinnalle ulottuvien rakenteiden paikka. Asemakaava toteuttaa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. Asemakaavan tunneliratalinjaus poikkeaa maakunta- ja yleiskaavan linjauksesta, mutta on näiden tarkoituksen mukainen. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Finavia toteuttaa jäänpoistoalueen ja aurauslumen läjityspaikan heti kaavamuutoksen saatua lainvoiman. Kehärata on tarkoitus toteuttaa niin, että se otetaan liikenteelle vuonna Ilmakuvasovite jäänpoistoalueen suunnitelmasta.

6 3 Lähtökohdat Viinikkala, Lentokenttä asemakaavan muutos , Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Kytökallion lähivirkistysalue on tällä hetkellä hoitamatonta kallioista metsää, joka on Pakkalan huoltotiehen rajoittuvilta osilta on alavana pahasti veden vaivaamaa. Pakkalan huoltotie palvelee lentokenttäalueelle ajoa kaavamuutokseen sisältyvältä osaltaan. Ilmakuva vuodelta 2009, johon asemakaava-alue on rajattu valkoisella katkoviivalla. Luonto ja maisema Alueella kasvaa varttunutta metsää. Pakkalan huoltotien varressa tie on padonnut veden ja veden pinta on noussut. Kadun varren puusto on suurelta osin kuollut. Muutoin puusto on hyväkuntoista. Lakialueella on katajia. Alueella ei ole merkittäviä luontokohteita eikä luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita elinympäristöjä. Kytökallionpuistolla ei ole verkostollista tai toiminnallista merkitystä, sillä se rajautuu lentokenttäalueeseen eikä lähistöllä ei ole asukkaita Rakennettu ympäristö Oy Shenker-East Ab:n korttelialue virkistysalueen eteläpuolella on rakennettu logistiikan käyttöön. Kaavamuutokseen idässä rajoittuva kortteli on myös rakennettu asemakaavan mukaisesti. Lentokenttäalueella Pakkalan huoltotien pohjoispuolella on lentokonehalleja ja rullausteitä. Kaavamuutosalueen itäreunassa kulkee lentokentälle 110 kv:n voiomalinja.

7 Viinikkala, Lentokenttä asemakaavan muutos , Rakennettu ympäristö, rakennukset mustina. Maanomistus Lentokentän maat ovat Finavia Holding Oy:n omistuksessa. Teollisuus-, varasto- ja toimistorakennusten korttelialue on Oy Shenker-East Ab:n omistuksessa ja puisto- ja katualueet Vantaan kaupungin omistamia. Maanomistus: Kaupungin omistamat maat ovat tummina ja kaupungin pois vuokraamat maat pystyviivoitettuina. Kaava-alue on osoitettu punaisella katkoviivalla

8 Viinikkala, Lentokenttä asemakaavan muutos , Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Kaavaa koskevat seuraavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet: - Alueidenkäytössä on turvattava valtakunnallisesti merkittävien lentoasemien kehittämismahdollisuudet. - Helsingin seudulla edistetään joukkoliikenteeseen, erityisesti raideliikenteeseen tukeutuvaa ja eheytyvää yhdyskuntarakennetta. - Alueidenkäytön suunnittelussa merkittävä rakentaminen tulee sijoittaa joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen palvelualueelle. - Alueidenkäytössä on turvattava Helsinki-Vantaan lentoaseman kytkeminen osaksi raideliikenneverkostoa. Maakuntakaava Aluetta koskee ympäristöministeriön vahvistama Uudenmaan maakuntakaava. Maakuntakaavassa on osoitettu Kehäradan linjaus tunneliosuuksineen. Muutos koskee lähinnä tunneliosuutta. Virkistysalueen muutos sijoittuu lentokentälle varatulle liikennealueelle sekä taajamatoimintojen alueelle.

9 Viinikkala, Lentokenttä asemakaavan muutos , Yleiskaava Alueella on voimassa valtuuston hyväksymä oikeusvaikutteinen Vantaan yleiskaava. Yleiskaavassa on osoitettu Kehäradan linjaus tunneliosuuksineen. Kaavamuutosalue sijoittuu lentoliikenteen alueelle ja ympäristövaikutuksiltaan merkittävien teollisuustoimintojen alueelle. Vantaan yleiskaavojen yhdistelmä Asemakaava Asemakaavan muutosalue sijoittuu teollisuus-, varasto- ja toimistorakennusten korttelialueelle sekä katu- ja lähivirkistysalueille. Alueella ovat voimassa asemakaavat , Ote ajantasa-asemakaavasta

10 Viinikkala, Lentokenttä asemakaavan muutos , Rakennusjärjestys Vantaan rakennusjärjestys, Kv Tonttijako- ja kiinteistörekisteri Alueen tilat ja tontit ovat kiinteistörekisterissä. Pohjakartta Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen 1284 / 1999 vaatimukset. Rakennuskiellot Alueella ei ole rakennuskieltoja. 4 Asemakaavanmuutoksen suunnittelun vaiheet 4.1 Asemakaavanmuutoksen suunnittelun tarve Asemakaavan muutos on tarpeen lentokentän toiminnan kehittämisen vuoksi. Uusi lentokoneiden jäänpoistoalue aurauslumen varastointialue ovat kentän toiminnalle ja lentoliikenteen turvallisuudelle tärkeitä. Niiden sijoittaminen rullausteiden suhteen oikein on turhan liikenteen välttämiseksi ensisijaista. Samalla hoidetaan alueella jo toimivan Oy Schenker East Ab:n toiminnan laajenemistarve. Asemakaavan muutos on tarpeen myös Kehäradan ja siihen liittyvän Viinikkalan aseman toteuttamiseksi. Viinikkalan asema tarvitaan, jos lentokenttäalueen tälle osalle toteutetaan uusi lentoterminaali. Ilmailulaitos Finavia on Kehäradan asemakaavan hyväksymisen jälkeen jatkanut Vantaan yleiskaavaan merkityn uuden lentoasematerminaalin suunnittelua. Suunnittelussa on tullut esiin tarve siirtää Kehärataan varattu Viinikkalan tunneliasema noin 450 metriä pohjoiseen. Aseman uusi sijainti mahdollistaa paremmat yhteydet uuteen terminaaliin sen eri toteutusvaihtoehdoissa. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Asemakaavan muutostyö käynnistettiin muutoshakemuksen saapumisen jälkeen. Työ on mukana kaupunkisuunnittelun kevään 2010 työohjelmassa.

11 Viinikkala, Lentokenttä asemakaavan muutos , Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Hakija Kehärataprojekti alueen sekä viereisten ja vastapäisten alueiden omistajat, vuokralaiset ja asukkaat (naapurit) lähialueen asukkaat, yritykset, työntekijät, asukas- ym. yhdistykset kaupungin viranomaiset Uudenmaan ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat Uudenmaan ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Ilmailulaitos Finavia HSY vesi Vantaan Energia Oy Elisa Networks Oy kunnan jäsenet ja ne, jotka katsovat olevansa osallisia. Vireilletulo Vantaan kaupungin yrityspalvelut on hakenut asemakaavan muuttamista esitetyllä tavalla Ratahallintokeskus on hakenut päivätyllä hakemuksellaan asemakaavan muuttamista siten, että Kehäradan varausta ja Viinikkalan tunneliaseman varausta muutetaan Katriinantien ja Aviapoliksen aseman välillä pohjoisemmas. Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivätty Asemakaavoituksen alkaminen on ilmoitettu Vantaan Sanomissa sekä tavallisella kirjeellä tai sähköpostilla maanomistajille, naapurimaanomistajille ja viranomaisille. Mielipiteitä ja tavoitteita kaavoitukselle on voinut esittää mennessä. Viranomaisyhteistyö Ratahallintokeskus ja Ilmailulaitos Finavia ovat neuvottelussa sopineet Kehäradan yleissuunnitelman (ratasuunnitelman) tarkistamisesta johtuen tarpeesta siirtää Viinikkalan aseman paikkaa. Ratahallintokeskus on edellä esitetyin perustein tehnyt suunnittelupäätöksen yleissuunnitelman tarkistamisesta. 4.4 Asemakaavan tavoitteet Asemakaavan muutos toteuttaa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita turvaamalla Helsinki-Vantaan valtakunnallisesti merkittävän lentoaseman kehittämismahdollisuudet ja kytkemällä myös mahdollisen uuden lentoterminaalialueen osaksi raideliikenneverkostoa. Kaavan perustavoite on mahdollistaa lentokentän turvallinen ja taloudellinen toiminta. Muita tärkeitä tavoitteita ovat alueen kehitys seudun logistiikan painopistealueena ja viheralueverkon toimiva rakenne sekä kehäradan ja Viinikkalan aseman rakentaminen siten, että asema palvelee hyvin mahdollista uutta lentoterminaalia. Asemakaavan tunneliratalinjaus poikkeaa maakunta- ja yleiskaavan linjauksesta. Näiden kaavojen linjaus perustuu radan yleissuunnitelmaan, jota laadittaessa ei mahdollisen uuden lentoterminaalialueen

12 Viinikkala, Lentokenttä asemakaavan muutos , suunnittelu ollut vielä käynnistynyt, eikä terminaalin paikasta ollut tarkkaa käsitystä. Koska Viinikkalan asemavaraus on tarkoitettu palvelemaan mahdollista uutta lentoterminaalialuetta ja koska terminaalialueen suunnitelmat ovat nyt tarkentuneet, voidaan linjauksen ja aseman paikan muutosta pitää maakuntaja yleiskaavan tarkoituksen mukaisena. Kehäradan asemakaavalle nro asetetuista tavoitteista tätä asemakaavamuutosaluetta koskevat seuraavat laadulliset tavoitteet: Maankäyttömuotojen toimivuus ja yhteensopivuus Liikenteellinen toimivuus Maiseman arvojen huomioonottaminen. Osallisten tavoitteet: Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annettiin yksi mielipide: YTV Liikenteellä ei ole huomautettavaa Vantaan Viinikkalassa olevaan kaavamuutokseen Tikkurilantietä kulkee sisäiset linjat 46 ja 50, jotka palvelevat logistiikka-alueella työskenteleviä 5 Asemakaavan kuvaus 5.1 Kaavan rakenne Kaavalla muutetaan voimassa olevan asemakaavan mukaista lähivirkistysaluetta ja katualuetta lentokenttään rajoittuen lentokenttäalueeksi sekä lähivirkistysaluetta teollisuus-, varasto- ja toimistorakennusten korttelialueeksi ko. toimintaan liittyviltä osilta. Lentoliikenteen alueesta muodostetaan mahdollisuus rakentaa lentokoneiden jäänpoistoalue ja aurauslumen vastaanottopaikka. Jatkossa on mahdollisuus tutkia lentopolttoaineen varastointia alueella. Muutoksella lisätään linjaus kehäradan tunnelille ja siihen liittyvän pystykuilun paikka. Rata on koko asemakaavamuutosalueella kalliotunnelissa. 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Poistumisteiden, ilmanvaihtokuilujen ja teknisten tilojen toteuttamista ohjataan määräyksellä: Maanpäälliset rakenteet on sovitettava kaupunkikuvaan ja ympäristöön. 5.3 Aluevaraukset Teollisuus-, varasto- ja toimistorakennusten korttelialueella (TKT) on rakennusoikeus ilmaistu tehokkuusluvulla e=0.60 ja rakennusten korkeus vesikaton ylimmällä sallitulla korkeusasemalla Korttelialueelle on varattu alueita ratatunnelista maan pinnalle tulevia pystykuiluja varten merkinnällä (maph): Ohjeellinen tila, johon saadaan sijoittaa maanalaisista tiloista maanpinnalle tai rakennukseen johtavan hätäpoistumistien, ilmanvaihtokuilun ja näihin liittyvät tekniset tilat suojavyöhykkeineen. Maanpäälliset rakenteet on sovitettava kaupunkikuvaan ja umpäristöön Maanalaisen rautatietunnelin (ma-lr) alueella on lisämääräyksiä melusta, tärinästä, rakennusaikaisista järjestelyistä ja suojaetäisyyksistä sekä turvallisuudesta.

13 Viinikkala, Lentokenttä asemakaavan muutos , Kaavan vaikutukset Lentokenttäalueen laajennuksen johdosta lentokentän toimintamahdollisuudet paranevat ja uuden jäänpoistopaikan ansiosta kentän ruuhkaisuus talviaikana vähenee ja turvallisuus lisääntyy. Mahdollisuus lentokoneiden polttoaineen varastointiin vähentäisi kentällä tapahtuvaa huoltoajoa kuten myös uusi aurauslumen vastaanottopaikka. Kaikki nämä toiminnot ovat ympäristölupamenettelyä edellyttäviä hankkeita, joiden tarkemmat ympäristövaikutukset arvioidaan tuolloin. Olemassa olevan teollisuus-, varasto- ja toimistorakennusten korttelialueen laajennus ei aiheuta merkittävämpiä muutoksia vaikutuksiin. Kytökallionpuisto häviää. Kytökallionpuisto ei ole ollut houkutteleva lähivirkistysalueena melun ja lentokentän ja logistiikka-alueen läheisyyden takia. Siellä ei ole rakennettuja ulkoilureittejä. Puiston poistaminen ei heikennä oleellisesti alueen viheralueverkostoa. Rakentamisen yhteydessä maaston muotoja muutetaan. Vaikutukset vesiolosuhteisiin määrätään lentokentän ympäristöluvassa Radan linjauksen muutoksen ansiosta Viinikkalan asema palvelee hyvin mahdollisen uuden lentoterminaalin matkustaja- ja työpaikkaliikennettä. Radan linjauksen muutos ei aiheuta oleellisia muutoksia rautatietunnelin ympäristön pohjaveteen. Linjan lähistölle on asennettu lisää pohjaveden havaintoputkia rakennustyön aikaiseen tarkkailuun. 5.5 Ympäristön häiriötekijät Asemakaavan muutoksella laajennetaan olemassa olevia kortteli- ja muita alueita siten ettei niistä aiheutuvat häiriötekijät merkittävästi lisäänny. Ympäristö on jo nyt ko. toimintojen leimaamaa. Määräykset velvoittavat melun tärinän ja runkomelun torjuntaan rataa ja tunnelia suunniteltaessa ja rakennettaessa. Asemakaavaan kuuluvan avorataosuuden lähellä ei ole nykyisiä eikä kaavoissa suunniteltuja ratamelusta häiriintyviä toimintoja. Tunnelin runkomelueristyksen muutosten tarve tarkistetaan erikseen ratasuunnittelussa. 5.6 Kaavamerkinnät ja -määräykset Asemakaavassa on käytetty pääpiirteittäin samoja merkintöjä ja määräyksiä kuin Kehäradan voimassa olevassa asemakaavassa ja muissa alueella voimassa olevissa asemakaavoissa. 5.7 Nimistö Asemakaavalla ei muodosteta uutta nimistöä.

14 Viinikkala, Lentokenttä asemakaavan muutos , Asemakaavan toteutus Finavia toteuttaa jäänpoistoalueen ja aurauslumen läjityspaikan heti kaavamuutoksen saatua lainvoiman. Kehärata on tarkoitus toteuttaa niin, että se otetaan liikenteelle vuonna Suunnitteluun osallistuneet Kehärataprojekti: Ilkka Saari Esa Laihonen Heikki Pajunen Pöyry Oy: Heikki Hirvonen Juha Riihiranta Ilmailulaitos Finavia Matti Koskivaara Vantaan kaupunki: Vesa Karisalo Elli Maalismaa Markku Immonen Krister Höglund Sari Vesanen Mikko Järvi Ratahallintokeskus Ahmainsinöörit Oy Vantaan kaupunki apulaisjohtaja aluearkkitehti aluearkkitehti yleiskaavasuunnittelija ympäristöinsinööri suunnitteluavustaja kaavoitusinsinööri VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus Vantaalla Vesa Karisalo Aluearkkitehti

15 Viinikkala, Lentokenttä asemakaavan muutos ,

16 Viinikkala, Lentokenttä asemakaavan muutos ,

17 Viinikkala, Lentokenttä asemakaavan muutos ,

18 Viinikkala, Lentokenttä asemakaavan muutos ,

19 Viinikkala, Lentokenttä asemakaavan muutos ,

20 Viinikkala, Lentokenttä asemakaavan muutos ,

21 Viinikkala, Lentokenttä asemakaavan muutos ,

Tikkurilantie 68. 63 Viertola. Vantaa Kaupunkisuunnittelu

Tikkurilantie 68. 63 Viertola. Vantaa Kaupunkisuunnittelu Vantaa Kaupunkisuunnittelu 63 Viertola Tikkurilantie 68 Asemakaavan muutoksen selostus, sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 31.5.2010 päivättyä, 25.10.2010 tarkistettua asemakaavakarttaa

Lisätiedot

Miele Oy Kiint.Oy Vantaan Porttikaari

Miele Oy Kiint.Oy Vantaan Porttikaari Vantaan kaupunki Maankäyttö / Kaupunkisuunnittelu Vantaa, 64. kaupunginosa, Kuninkaala Miele Oy Kiint.Oy Vantaan Porttikaari Teollisuustonttien tarkistus kaupallisten palvelujen alueeksi. KUVA 1 Kaava-alueen

Lisätiedot

Vantaa, 90. kaupunginosa, Länsisalmi, 92. kaupunginosa, Ojanko, 93.kaupunginosa, Vaarala

Vantaa, 90. kaupunginosa, Länsisalmi, 92. kaupunginosa, Ojanko, 93.kaupunginosa, Vaarala Vantaan kaupunki Maankäyttö / Kaupunkisuunnittelu Vantaa, 90. kaupunginosa, Länsisalmi, 92. kaupunginosa, Ojanko, 93.kaupunginosa, Vaarala "Långmossen2" Liikennealueiden rajojen muuttaminen viimeisimmän

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 30.3.2015 Liite 1 128 MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Kaupunginosa 66, osa korttelista 66204 sekä virkistysalueet

Vantaan kaupunki Kaupunginosa 66, osa korttelista 66204 sekä virkistysalueet Vantaan kaupunki Kaupunginosa 66, osa korttelista 66204 sekä virkistysalueet HAKKILA Asemakaavan muutosehdotuksen selostus, sekä tonttijako, joka koskee 25.1.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002039.

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Kaupunginosa 12, osa korttelista 12202 sekä puistoalue

Vantaan kaupunki Kaupunginosa 12, osa korttelista 12202 sekä puistoalue Vantaan kaupunki Kaupunginosa 12, osa korttelista 12202 sekä puistoalue HÄMEENKYLÄ Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 12.3.2012 päivättyä asemakaavakarttaa

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA TEKNINEN PALVELUKESKUS

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA TEKNINEN PALVELUKESKUS HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Päivittäistavarakauppa Ainontielle ja Vihdintien liittymäalue

Päivittäistavarakauppa Ainontielle ja Vihdintien liittymäalue VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Päivittäistavarakauppa Ainontielle ja Vihdintien liittymäalue Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijaon muutos, joka koskee 14.6.2010 päivättyä asemakaavakarttaa

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ A S E M A K A A V A N S E L O S T U S ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 29 TONTEILLE 1, 2, 3 JA 7 KORTTELIN 30 TONTILLE 4 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEILLE Kaavatunnus 09:069 LÄNSIVÄYLÄ KAAVAN

Lisätiedot

KERAVA 7. YLIKERAVA POSTLARS/ RATA 2298

KERAVA 7. YLIKERAVA POSTLARS/ RATA 2298 KERAVA 7. YLIKERAVA POSTLARS/ RATA 2298 Asemakaavan muutoksen selostus KERAVAN KAUPUNKI Maankäyttöpalvelut KAUPUNKISUUNNITTELU 12.12.2013 2 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Postlars/ Rata

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 0 0 2 1 7 7 P AK K AL A 5 1 SILV ASTINTIE 2 Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos, joka koskee 1.6.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 0 0 2 1 9 1 V E R O M I E S AEROLA -B Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 13.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002191. Kaavoitus on tullut

Lisätiedot

Moreeni ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Leveämäenkuja 3 Asemakaava ja asemakaavan muutos 22. kaup.osa, Kortteli 87, tontti 3 ja katualue

Moreeni ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Leveämäenkuja 3 Asemakaava ja asemakaavan muutos 22. kaup.osa, Kortteli 87, tontti 3 ja katualue ASEMAKAAVAN SELOSTUS 2494 Moreeni Leveämäenkuja 3 Asemakaava ja asemakaavan muutos 22. kaup.osa, Kortteli 87, tontti 3 ja katualue Tilaajajohtaja Päivi Saloranta Vireilletulo 20.2.2014 Yhdyskuntalautakunta

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

Kivistön keskusta-asuminen 7

Kivistön keskusta-asuminen 7 Vantaan kaupunki Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Kaupunkisuunnittelu Piispankylä 21 ja Kivistö 23 Kivistön keskusta-asuminen 7 Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen selostus sekä kaupunginosanrajan

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 002236 T AM M I S T O N S ÄH K Ö AS E M A P AK K AL A 5 1 Asemakaavan ja tonttijaon muutoksen selostus, joka koskee 17.8.2015 päivättyä asemakaavakarttaa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Pääradan lisäraide/ Sipoontien puistoalue Asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Pääradan lisäraide/ Sipoontien puistoalue Asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Pääradan lisäraide/ Sipoontien puistoalue Asemakaavan muutos 4.9.2014 täydennetty 13.11.2014 Diaarinumero KAUKE 500/2014 Kaavatunnus 010094 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 19.3.2014

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaavalla

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 143 ja 1006 osakorttelia 136 sekä

Lisätiedot

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS HAUKIPUDAS ASEMAKAAVAN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN Asemakaavan laajennus koskee tiloja RN:ot 7:298, 7:314, 7:322, 7:372 sekä 7:393. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 4027-4029

Lisätiedot

KILKITNIEMENTIE 31. KAUPUNGINOSAN KATU-, VESI- JA VIRKISTYSALUEELLE ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:027

KILKITNIEMENTIE 31. KAUPUNGINOSAN KATU-, VESI- JA VIRKISTYSALUEELLE ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:027 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN KATU-, VESI- JA VIRKISTYSALUEELLE ASEMAKAAVAN MUUTOS KILKITNIEMENTIE KAAVATUNNUS 31:027 KAAVAN PÄIVÄYS 16.4.2015 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 26.8.2015 31:027

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

AVIAPOLIS-ASEMAKESKUS 12.4.2012

AVIAPOLIS-ASEMAKESKUS 12.4.2012 AVIAPOLIS-ASEMAKESKUS 12.4.2012 Tämä on asemakaavamuutoksen luonnos nro 002151, Aviapolis-asemakeskuksen, maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Tämä asiakirja löytyy

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN LEHMONSUON ALUEELLE

ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN LEHMONSUON ALUEELLE KONTIOLAHDEN KUNTA Tekninen osasto Kaavoitus 1.3.2014 KONTIOLAHDEN KUNTA LEHMO ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN LEHMONSUON ALUEELLE KAAVASELOSTUS Luonnos 1.3.2014 Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 001835 VEROMIES-AVIA CENTRE Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 11.3.2013/II päivättyä asemakaavakarttaa nro 001835. Kaavoitus on tullut vireille

Lisätiedot

V104 Koiskalantie Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos

V104 Koiskalantie Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (16) 1 Perus- ja tunnistetiedot

Lisätiedot

Kauppakeskus Koivukylän keskustaan

Kauppakeskus Koivukylän keskustaan Kaupunkisuunnittelu Kauppakeskus Koivukylän keskustaan Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28.10.2013 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002114 Asemakaavoitus vireille 27.10.2010 Ehdotus kaupunkisuunnittelulautakunta

Lisätiedot