Tässä esitetyt tukiehdot perustuvat mukaisen valmistelutilanteen tietoihin ja tiedot voivat vielä muuttua.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "21.10.2014. Tässä esitetyt tukiehdot perustuvat 10.10.2014 mukaisen valmistelutilanteen tietoihin ja tiedot voivat vielä muuttua."

Transkriptio

1 1 (11) VIHERRYTTÄMISTUKI Työpaja 6: Viherryttämistuki Tässä esitetyt tukiehdot perustuvat mukaisen valmistelutilanteen tietoihin ja tiedot voivat vielä muuttua. Viherryttämistuki on uusi EU-rahoitteinen pinta-alaperusteinen tuki, jonka tavoitteena on tukea ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisia maatalouskäytäntöjä. Nämä maatalouskäytännöt (jatkossa viherryttämisvaatimukset) ovat viljelyn monipuolistaminen, pysyvän laitumen säilyttäminen ja ekologisen alan vaatimus. Perustukea hakevan viljelijän on noudatettava viherryttämisvaatimuksia kaikilla tukikelpoisilla hehtaareillaan. Vaatimuksiin vaikuttavat tilan sijainti, koko ja tilan viljelykasvit. Pienet tilat sekä pääosin nurmituotantoa harjoittavat tilat saavat vapautuksia viljelyn monipuolistamisesta ja ekologisesta alasta. Luomutuotantoa harjoittavat tilat saavat halutessaan vapautuksen kaikista viherryttämisvaatimuksista. Maatalousmaa ja peltoala Tukikelpoinen ala Viherryttämisvaatimuksissa tarkastellaan tilan maatalousmaan ja peltoalan käyttöä. Maatalousmaahan lasketaan peltoala, pysyvät viljelykasvit sekä pysyvät laitumet ja pysyvät nurmet. Peltoalaa ovat kasvintuotantoa varten viljelty peltoala (viljelykasvit ja nurmet) ja kesanto. Pysyvät viljelykasvit ovat viljelykiertoon kuulumattomia kasveja, joita kasvatetaan yli viiden vuoden ajan ja joista saadaan toistuvia satoja. Näitä kasveja ovat esimerkiksi hedelmäpuut, marjapensaat, koristekasvit, edellä mainittujen kasvien taimitarhat ja lyhytkiertoinen energiapuu. Katso pysyvien kasvien tarkempi lista liitteestä (kohta 6). Viherryttämistuessa tukikelpoista alaa ovat pääsääntöisesti perustukiominaisuudeltaan A (pelto) tai B (pysyvä laidun) olevat alat. Vuodesta 2015 lähtien pysyviä laitumia kutsutaan pysyviksi nurmiksi. Vaikka viljelyn monipuolistamisen ja ekologisen alan vaatimusten pinta-alat lasketaan peltoalasta, tuki maksetaan kuitenkin tilan kaikelle maatalousmaalle, myös pysyvälle nurmelle ja pysyville kasveille. Pienin tukikelpoinen kasvulohko, josta voidaan maksaa viherryttämistukea, on 0,05 hehtaaria. Alle 0,05 hehtaarin lohkot otetaan kuitenkin huomioon, kun määritetään alaa, jolla on noudatettava viherryttämisen vaatimuksia. Tukitaso Viherryttämistukeen käytetään vuosittain 30 % suorien tukien kansallisesta enimmäismäärästä, noin 157 milj. euroa vuodessa. Tukialueita on kaksi: AB-alue ja C-alue. Tuen arvioitu taso on AB-alueella noin 70 /ha ja C-alueella noin 65 /ha.

2 2 (11) Tukitaso lasketaan vuosittain jakamalla tukeen käytettävissä oleva rahasumma (157 milj. ) tukihaussa ilmoitettujen tukioikeuksia vastaavien tukikelpoisten hehtaarien kokonaismäärällä. Viherryttämistukea maksetaan tilan tukikelpoiselle pinta-alalle enintään viljelijän hallinnassa olevia tukioikeuksia vastaavalle alalle. Myös viherryttämisvaatimuksista vapautetuille tiloille maksetaan viherryttämistuki. Natura-alueella sijaitsevat tilat Jos viljelijän tila sijaitsee kokonaan tai osittain Natura-alueella, hänellä on oikeus viherryttämistukeen, kun hän noudattaa viherryttämisvaatimuksia siinä määrin, kuin ne ovat asianomaisella tilalla yhteensopivia Natura-direktiivien kanssa. Suomessa kaikkien viherryttämisvaatimusten katsotaan olevan käytännössä yhteensopivia Natura-direktiivien kanssa. Luomuviljelijät Luomuviljelijällä on oikeus viherryttämistukeen ilman viherryttämisvaatimusten noudattamista niiden peltohehtaarien osalta, jotka ovat luomutuotannossa tai siirtymässä luomutuotantoon. Viljelijällä on oltava todistus valvontaan kuulumisesta ja luomuvaatimusten täyttämisestä. Jos tilalla on lisäksi maatalousmaata, jota ei käytetä luomutuotantoon, tilan tavanomaisesti viljellyllä maatalousmaalla on noudatettava viherryttämisvaatimuksia. Tällöin esimerkiksi viljelyn monipuolistamisen kasvien laskennassa ei oteta huomioon niitä kasveja, jotka kasvavat luomualalla. Luomuviljelijän on ilmoitettava tukihakulomakkeella haluaako käyttää oikeuttaan vai ei. Luomuviljelijä voi myös olla käyttämättä tätä oikeutta, jolloin hän toteuttaa normaalisti kaikkia viherryttämisvaatimuksia koko tilan alueella. Luomuvapautusta ei voi valita erikseen esim. yhdelle viherryttämisvaatimukselle. Viljelyn monipuolistaminen Viljelyn monipuolistaminen velvoittaa viljelijän viljelemään vaaditun lukumäärän kasveja riippuen tilan sijainnista, peltoalan määrästä tai viljelyssä olevista kasveista. Viljelyn monipuolistamisen vaatimukset Jos tilalla on ha peltoalaa, tilalla on viljeltävä vähintään kahta eri viljelykasvia ja pääkasvin osuus saa olla enintään 75 % peltolasta. Pääkasvi on se kasvi, jota on prosenttimääräisesti eniten. Jos tilalla on yli 30 ha peltoalaa, tilalla on viljeltävä vähintään kolmea eri viljelykasvia, pääkasvin osuus saa olla enintään 75 % peltoalasta ja kahden tärkeimmän viljelykasvin yhteenlaskettu osuus saa olla enintään 95 % peltoalasta. Kaksi tärkeintä viljelykasvia ovat ne kasvit, joita on prosenttimääräisesti eniten ja toiseksi eniten. Viljelykasvilla tarkoitetaan minkä tahansa viljelykasvien nimistössä mainitun suvun viljelyä, tai

3 3 (11) minkä tahansa ristikukkaiskasveihin (Brassicaceae), koisokasveihin (Solanaceae) tai kurkkukasveihin (Cucurbitaceae) kuuluvan lajin viljelyä kesantomaata, tai heinäkasveja ja muita nurmirehukasveja Talvehtivia viljelykasveja ja kevätviljelykasveja pidetään eri viljelykasveina, vaikka kyseessä ovatkin samansukuiset kasvit. Alustava lista viljelykasveista on liitteenä 1. Viljelykasvien osuuden laskeminen Viljelykasvien osuuden laskemisen ajankohta on Tänä aikana viljelykasvien on oltava tarkastettavissa. Jokainen hehtaari otetaan viljelykasvien osuuden laskemisessa huomioon vain kerran vuodessa. Jos samalla kasvulohkolla viljellään useampia kasveja vuororiveissä, kasvit lasketaan eri viljelykasveiksi, jos ne kattavat vähintään 25 % alasta, huolimatta siitä mikä on niiden todellinen ala. Alalle lasketaan kasvit erikseen siten, että ala jaetaan 25 % ylittävien kasvien lukumäärällä. Kasvustoissa, jossa viljellään pääkasvia ja aluskasvia, ala lasketaan pääkasvin mukaan. Esimerkiksi, jos viljelylohkolle kylvetään suojaviljana kaura ja sen alle nurmi, ala lasketaan kauraksi. Siemenseoskasvustot, jotka lasketaan eri kasveiksi, tullaan nimeämään valtioneuvoston asetuksessa. Alustavan listan mukaan näitä ovat esim. öljykasvien ja viljan seokset, valkuaiskasvien ja viljan seokset, öljykasvien ja valkuaiskasvien seokset, viljojen seoskasvustot, valkuaiskasvien seoskasvustot ja öljykasvien seoskasvustot. Viljelyn monipuolistamisen vaatimus täyttyy, jos tilalla viljellään vaadittu määrä (kaksi tai kolme) viljelykasvien luettelossa kohdissa 1-5 (katso liite) lueteltua viljelykasvia tai muuta maatalousmaan hoito- tai käyttömuotoa. Maatilalla voi olla myös muita kuin edellä mainitun liitteen mukaisia viljelykasveja. Viljelyn monipuolistamisen poikkeukset Viljelyn monipuolistamisen vaatimusta ei sovelleta tilaan: jolla yli 75 % peltoalasta käytetään heinäkasvien tai muiden nurmirehukasvien tuotantoon, on kesannolla tai näiden käyttötapojen yhdistelmänä, edellyttäen että näiden käyttötapojen ulkopuolelle jäävä peltoala on enintään 30 hehtaaria. jolla yli 75 % tukikelpoista maatalousmaata on pysyvää nurmea, maata käytetään heinäkasvien tai muiden nurmirehukasvien tuotantoon, tai joka on näiden käyttötapojen yhdistelmänä, edellyttäen että näiden käyttötapojen ulkopuolelle jäävä peltoala on enintään 30 hehtaaria. jolla yli 50 % peltoalaksi ilmoitetuista aloista ei ollut viljelijän ilmoittamana edellisvuoden tukihakemuksessa ja jonka koko peltoalalla viljellään paikkatietoanalyysiin pohjautuvien tukihakemusten vertailun perusteella eri peltokasvia kuin edellisenä kalenterivuonna.

4 4 (11) joka sijaitsee 62. leveyspiirin pohjoispuolisilla alueilla tai niihin välittömästi liittyvillä alueilla. Käytännössä tämä tarkoittaa C-tukialuetta. Jos tällaisella tilalla on yli 10 ha peltoalaa, tilalla on viljeltävä vähintään kahta eri viljelykasvia, eikä yhdenkään viljelykasvin osuus saa olla yli 75 prosenttia peltoalasta, paitsi jos pääkasvina on heinäkasvi tai jokin muu nurmirehukasvi tai jos se on kesannolla. Pysyvän nurmen säilyttäminen Pysyvillä nurmilla tarkoitetaan sellaisia nurmia, jotka eivät ole kuuluneet tilan viljelykiertoon vähintään viiteen vuoteen. Pysyvän nurmen säilyttämistä tarkastellaan koko maan tasolla. Pysyvän nurmen osuus koko maatalousmaasta ei saa vähentyä enempää kuin 5 prosenttia vuonna 2015 vahvistettavasta viiteosuudesta. Herkät pysyvät nurmet Natura-alueella sijaitsevat pysyvät nurmet ovat herkkiä pysyviä nurmia. Viljelijä ei saa ottaa muuhun käyttötarkoitukseen tai kyntää herkkiä pysyviä nurmia. Herkän pysyvän nurmen kasvuston voi uusia vain erityisestä syystä, jos uudistamiseen ei liity muokkaamista. Uudistamisesta ja sen toteutustavasta on ilmoitettava kirjallisesti kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle ennen uudistamisen aloittamista. Jos pysyvän nurmen lohkolla on vähänkin Natura-alaa, se katsotaan herkäksi pysyväksi nurmeksi. Viljelijä voi jakaa pysyvän nurmen lohkon ensimmäisenä viherryttämistuen hakuvuonna, jos hän haluaa erottaa Natura-alan omaksi herkän pysyvän nurmen lohkoksi. Pysyvän nurmen viiteosuus Viiteosuus lasketaan jakamalla pysyvän nurmen ala maatalousmaan kokonaisalalla. Pysyvän nurmen ala tarkoittaa viljelijöiden vuonna 2012 ilmoittaman pysyvänä laitumena olevan maan ja vuonna 2015 ilmoittaman sellaisen pysyvän nurmen jota ei ole ilmoitettu pysyväksi laitumeksi vuonna 2012 alojen summaa. Pysyvän nurmen viiteosuus voidaan laskea vuoden 2015 jälkeen uudelleen, mikäli esimerkiksi luomuala lisääntyy merkittävästi. Pysyvän nurmen osuuden laskeminen vuosittain Pysyvän nurmen osuus lasketaan vuosittain viljelijöiden ilmoittamien alojen perusteella. Jos havaitaan, että pysyvän nurmen osuus on vähentynyt kansallisella tasolla yli 5 prosenttia, asetetaan velvollisuus muuttaa maa takaisin pysyväksi nurmeksi niille tiloille, jotka ovat muuttaneet pysyvää laidunta tai pysyvää nurmea muuksi alaksi aiemmin. Luomutilojen pinta-aloja ei oteta huomioon pysyvien nurmien osuuden viitealan laskennassa. Aloja ei huomioida pysyvän nurmen aloissa eikä kokonaismaatalousmaan aloissa. Samoin alat, jotka viljelijä ilmoitti vuonna 2012 pysyvänä laitumena, mutta jotka on otettu muuhun käyttöön, jätetään pois pysyvän nurmen alasta laskennassa siihen pysyvien nurmien määrään saakka, jotka on perustettu 2012 jälkeen ja ilmoitetaan Pysyvän nurmen ennakkolupamenettely Vuonna 2015 pysyvää laidunten määrää seurataan vielä täydentävien ehtojen mukaisesti. Ennakkolupamenettely otetaan käyttöön, jos pysyvän nurmen ala vähenee koko maassa yli 5 %. Jatkossa pysyvän nurmen ennakkolupamenettely on jäsenmaille vapaaehtoista ja sitä ei ole ajateltu otettavan Suomessa käyttöön.

5 5 (11) Pysyvän nurmen ennallistamismenettely Jos pysyvän nurmen osuus laskee yli 5 % viiteosuudesta, viljelijöille asetetaan velvoite palauttaa pysyviä nurmia ja lisäksi on asetettava sääntöjä, ettei pysyvää nurmea enempää muuteta. Velvoite palauttaa pysyviä nurmia asetetaan viljelijöille, joilla on muuta pysyvää nurmea kuin herkkää pysyvää nurmea sekä joilla on ollut kahden edeltävän vuoden aikana, tai vuonna 2015 kolmen edeltävän vuoden aikana hallinnassaan pysyvää laidunta tai pysyvää nurmea, joka on otettu muuhun käyttöön. Pysyvän nurmen ennallistaminen kohdistetaan ensisijaisesti niihin viljelijöihin, joilla on hallinnassaan ilman ennakkolupaa muuhun käyttöön otettua pysyvää laidunta tai pysyvää nurmea, jos ennakkolupa on ollut käytössä. Viljelijälle ilmoitetaan tilakohtainen pysyvän nurmen palauttamisvelvoite ja säännöt viimeistään mennessä sinä vuonna, kun pysyvät nurmet vähenevät yli 5 %. Pysyvä nurmi on palautettava seuraavan vuoden mennessä. Palautetut ja uudet perustetut pysyvät nurmet katsotaan pysyviksi nurmiksi palauttamis- tai perustamispäivänä. Alalla on kasvatettava nurmea viisi seuraavaa vuotta palauttamispäivästä lähtien. Jos alalla kasvoi jo ennestään nurmea, se on säilytettävä vähintään niin monta vuotta, että viisi vuotta tulee täyteen. Herkän pysyvän nurmen ennallistamismenettely: Jos viljelijä on muuttanut muuksi tai kyntänyt herkällä alueella sijaitsevan pysyvän nurmen alaa, hänet on velvoitettava palauttamaan pysyvä nurmi viimeistään mennessä seuraavana vuonna. Ala katsotaan herkäksi pysyväksi nurmeksi siitä päivästä lähtien, jolloin se on palautettu. Ekologinen ala (EFA) Ekologisella alan tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja parantaminen. Ekologista alan vaatimus koskee viljelijöitä, joiden tila sijaitsee Uudenmaan, Varsinais-suomen tai Ahvenanmaan maakunnissa. Tilan sijainti määräytyy tilan talouskeskuksen perusteella. Jos talouskeskusta ei ole, tilan sijainti ratkaistaan sen mukaan, kummalla tukialueella pääosa tilan peltoalasta sijaitsee. Ekologisen alan 5 % velvoite lasketaan tilan koko peltoalasta, vaikka osa tilan peltoalasta sijaitsisi metsäisyyspoikkeusalueella. Ekologista alaa voi kuitenkin ilmoittaa koko tilan alueella, myös metsäisyyspoikkeusalueella. Tilan sijainnin keinotekoinen muuttaminen ja siitä mahdollisesti aiheutuva ekologisen alan vaatimuksen poistuminen katsotaan mahdollisesti tukiehtojen kiertämiseksi. Viljelijä, jonka tila sijaitsee metsäisyyspoikkeusalueella, ei voi ilmoittaa EFA- alaa. Jos tilalla on yli 15 ha peltoalaa, tilalla on vuodesta 2015 lähtien ilmoitettava vähintään 5 % tilan peltoalasta ekologista alaa. Ekologinen ala nousee mahdollisesti 7 prosenttiin vuonna Ekologisena alana voi ilmoittaa kesantoa, typpeä sitovien kasvien aloja, täydentävien ehtojen mukaisia maisemapiirteitä ja lyhytkiertoisen energiapuun aloja. Viljelijä saa ilmoittaa kunkin alan vain yhteen kertaan ekologiseksi alaksi vuosittain. Kesantoalat Ekologiseksi alaksi ilmoitettava kesanto on sijaittava tilan peltoalalla ja se on säilytettävä välisen ajan. Tuona aikana efa-kesannolla ei saa olla maataloustuotantoa jälkeen efa-kesantoa on mahdollista laiduntaa tai sadon voi korjata. Ekologisena alana käytettävä yli 5-

6 6 (11) vuotias kesanto säilyy viljelyskelpoisena alana. Ekologiseen alaan ei hyväksytä luonnonhoitopeltonurmia, joista maksetaan ympäristökorvausta. Kesannon painokerroin on 1. Täydentävien ehtojen mukaiset maisemapiirteet Täydentävien ehtojen mukaiset maisemapiirteet ovat suojeltuja puita, puuryhmiä ja luonnonmuistomerkkejä, joita on Suomessa melko vähän. Ne voivat sijaita myös maatalousmaalla peltoalan välittämässä läheisyydessä ja niiden on oltava viljelijän hallinnassa. Maisemapiirteiden painokerroin on 1. Lyhytkiertoisen energiapuun alat Lyhytkiertoiset energiapuun aloiksi hyväksytään maatalousmaalla oleva haapa ja paju. Hybridihaapa ja poppeli eivät ole alkuperäislajeja, ja niitä ei sen vuoksi voida hyväksyä ekologiseksi alaksi. Energiapuiden alaa ei saa lannoittaa kivennäislannoitteilla. Kasvinsuojeluaineista ainoastaan rikkakasvien torjuntaan tarkoitettuja kasvinsuojeluaineita saa käyttää kasvuston perustamisvuonna ja kasvuston lopettamisvuonna aikaisintaan Lyhytkiertoisen energiapuun painokerroin on 0,3, eli yksi lyhytkiertoisen energiapuun hehtaari täyttää ekologista alaa 0.3 hehtaaria. Typpeä sitovien kasvien alat Typpeä sitoviksi kasveiksi hyväksytään tilan peltoalalla olevat herneet, pavut, lupiinit (ei Alaskan eikä komealupiini), virnat, soijapavut, mesikät, mailaset, apilat sekä näiden kasvien seokset. Ekologisen alan vaatimusta täyttävää typpeä sitovaa kasvia voi viljellä tilan kaikilla peltolohkoilla. Typpeä sitovaa kasvia on oltava peltolohkolla Jos typpeä sitova kasvi korjataan ennen edellä mainitun ajanjakson päättymistä, peltolohkon voi muokata vasta alkaen. Kasvuston tai sen sängen voi päättää kemiallisesti aikaisintaan 1.9. Jos alalle kylvetään syyskylvöisiä kasveja, peltolohkon kasvuston tai sen sängen voi päättää kemiallisesti sekä lohkon voi muokata ja kylvää edellisestä poiketen aikaisintaan Typpeä sitovien kasvien painokerroin on 0,7. Tämä tarkoittaa sitä, että jos viljelijä ilmoittaa yhden hehtaarin hernettä, se lasketaan 0,7 hehtaariksi ekologista alaa. Ekologisen alan vaatimus ei koske tilaa tila, jolla yli 75 prosenttia peltoalasta on heinäkasvien tai muiden nurmirehukasvien tuotannossa, on kesannolla, palkokasvien viljelyssä, tai näiden käyttötapojen yhdistelmänä, jos näiden käyttötapojen ulkopuolelle jäävä peltoala on enintään 30 hehtaaria. yli 75 prosenttia tukikelpoisesta maatalousmaasta on pysyvää nurmea, jota käytetään heinäkasvien tai muiden nurmirehukasvien tuotantoon, jos alan ulkopuolelle jäävä peltoala on enintään 30 hehtaaria. Metsäisyyspoikkeus Suomessa ns. metsäisyyspoikkeuksen käyttäminen on mahdollista, koska Suomen kokonaismaapinta-alasta yli 50 prosenttia on metsää ja Manner-Suomen alue on luonnonhaitta-aluetta. Metsäisyyttä tarkastellaan Suomessa maakuntatasolla (NUTS3). Metsäisyyspoikkeuksen perusteella ekologisen alan vaatimuksesta vapautuvat kaikki muut maakunnat, paitsi Uudenmaan ja Varsinais-Suomen ja Ahvenanmaan maakunnat.

7 7 (11) Säädökset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013, artiklat Komission delegoitu asetus (EU) N:o 639/2014, artiklat Komission toimeenpanoasetus (EU) N:o 641/2014, artiklat Komission delegoitu asetus (EU) N:o 640/2014, artiklat Laki 193/2013 Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle (muutokset valmisteilla) Laki 192/2013 maatalouden tukien toimeenpanosta (muutokset valmisteilla) Vna xx/xx täydentäviin ehtoihin liittyvistä hyvän maatalouden ja ympäristön vähimmäisvaatimuksista (valmisteilla) Vna xx/xx suorista tuista (valmisteilla) Liite Viljelykasvien alustava luettelo

8 8 (11) Liite: Viljelykasvien alustava luettelo Viljelyn monipuolistamisessa viljelykasvilla tarkoitetaan: minkä tahansa viljelykasvien nimistössä mainitun suvun viljelyä, tai minkä tahansa ristikukkaiskasveihin, kurkkukasveihin ja koisokasveihin kuuluvan lajin viljelyä kesantomaata, tai heinäkasveja ja muita nurmirehukasveja Talvehtivia viljelykasveja ja kevätviljelykasveja pidetään eri viljelykasveina, vaikka kyseessä ovatkin samansukuiset kasvit. 1. Viljelyn monipuolistamisessa luetaan eri kasviksi viljelykasvien nimistön mukaisesti seuraavat erisukuiset kasvit: Kasvin nimi Suku Sisältää kasvit Sipulit Allium Sipulin pikkuistukkaat, Purjo, Ruokasipuli (sis. punasipuli ja jättisipuli), Valkosipuli Tilli Anethum Tilli Selleri Apium Mukulaselleri, Lehtiselleri Kaura Avena Kaura Juurikkaat Beta Sokerijuurikas sokerintuotantoon, Sokerijuurikas energiantuotantoon, Punajuurikas ja keltajuurikas Ruistankio Camelina Ruistankio (Camelina, Kitupellava) Hamppu Cannabis Kuituhamppu, Öljyhamppu Kumina Carum Kumina Kvinoa (kinua) Chenopodium Kvinoa (kinua) Porkkana Daucus Porkkana Tattari Fagopyrum Tattari Mansikka Fragaria Mansikka Soijapapu Glycine Soijapapu Auringonkukka Helianthus Auringonkukka Ohra Hordeum Rehuohra, Mallasohra Syysohra Hordeum Syysohra Keräsalaatti Lactuca Pehmeä keräsalaatti, Rapeakeräsalaatti Pellava Linum Kuitupellava, Öljypellava Lupiini Lupinus Makea lupiini, muut lupiinit (ei alaskanlupiini eikä komealupiini) Mailaset Medicaco Kaikki mailaset Mesikät Melilotus Kaikki mesikät Hirssi Panicum Hirssi Palsternakka Pastinaca Palsternakka Persilja Petroselinum Persilja Pensaspapu Phaseolus Pensaspapu Herneet Pisum Ruokaherne, Rehuherne, Tarhaherne Kevätruis Secale Kevätruis

9 9 (11) Syysruis Secale Syysruis Pinaatti Spinacia Pinaatti Lamopinaatti Tetragonia Lamopinaatti Apila Trifolium Kaikki apilat Ruisvehnä Triticosecale Ruisvehnä Kevätvehnä Triticum Kevätvehnä, Kevätspelttivehnä, Durumvehnä Syysvehnä Triticum Syysvehnä, Syysspelttivehnä Härkäpapu ja virna Vicia Härkäpapu, Virna Maissi Zea Maissi, Sokerimaissi 2. Viljelyn monipuolistamisessa eri kasviksi luetaan myös seuraavat viljelykasvien nimikkeistön mukaiset erilajiset kasvit: Ristikukkaiset (Brassicaceae) Kasvin nimi Laji Sisältää kasvit Kaalit Brassica oleracea Kukkakaali, Punakaali, Savoijinkaali (kurttukaali), Ruusukaali, Parsakaali, Kyssäkaali, Valko- eli keräkaali Kevätrypsi ja nauris Brassica rapa Kevätrypsi, Nauris, Kiinankaali Syysrypsi Brassica rapa Syysrypsi Kevätrapsi ja lanttu Brassica napus Kevätrapsi, Lanttu Syysrapsi Brassica napus Syysrapsi Sinappi Sinapsis alba Sinappi Koisokasvit (Solanaceae): Kasvin nimi Laji Sisältää kasvit Tupakka Nicotiana tabacum Tupakka Peruna Solanum tuberosum Ruokaperuna, Ruokateollisuusperuna, Tärkkelysperuna, Varhaisperuna (katteenalainen), Siemenperuna (sertifioidun siemenen tuotantoon), Tärkkelysperunan oma siemenlisäys Kurkkukasvit (Cucurbitacae): Kasvin nimi Laji Sisältää kasvit Kurpitsat Cucurbita pepo Kurpitsa, Kesäkurpitsa Avomaankurkku Cucumis sativus Avomaankurkku Meloni Cucumis melo Meloni

10 10 (11) 3. Viljelyn monipuolistamisessa yhden kasvin muodostavat seuraavat heinä- ja nurmirehukasvit: Kasvin nimi Viherlannoitusnurmi Siirtonurmi 1-vuotiset nurmet 1-vuotiset laidunnurmet 1-vuotiset siemennurmet Monivuotiset nurmet Monivuotiset laidunnurmet Monivuotiset siemennurmet Luonnonhoitopelto (nurmikasvit, väh. 2 v.) Erityistukisopimusala, pelto Suojavyöhykenurmi Suojakaista Monivuotinen ympäristönurmi Englannin raiheinän siemen, valvottu tuotanto Italianraiheinän (westerw.) siemen, valv. tuotanto Ruokonadan siemen, valvottu tuotanto Timotein siemen, valvottu tuotanto Nurminadan siemen, valvottu tuotanto Luonnonhoitopelto (nurmikasvit, väh. 2 v.) 4. Viljelyn monipuolistamisessa yhden kasvin muodostavat seuraavat kesantoalat: Kasvin nimi Viherkesanto Sänkikesanto Avokesanto (Avokesantoa voi ilmoittaa täydentävien ehtojen mukaisissa tapauksissa) 5. Viljelyn monipuolistamisessa eri kasviksi luetaan seuraavat valtioneuvoston asetuksessa nimettävät seoskasvustot: Seos Öljykasvien ja viljan seokset Valkuaiskasvien ja viljan seokset Öljykasvien ja valkuaiskasvien seokset Viljojen seokset Valkuaiskasvien seokset Öljykasvien seokset Saneerauskasvien seokset Sisältää kasvikoodit Seoskasvusto (vilja+öljykasvit) Seoskasvusto (väh. 50 % valkuaiskasvia + viljaa), Seoskasvusto (valkuaiskasvit + väh. 50 % viljaa) Seoskasvusto (valkuaiskasvit+öljykasvit) Seoskasvusto (viljat) Seoskasvusto (valkuaiskasvit) Seoskasvusto (öljykasvit)

11 11 (11) Riistakasvien seokset Maisemakasvien seokset Niittykasvien seokset Monimuotoisuuspelto, riista Monimuotoisuuspelto, maisema Monimuotoisuuspelto, niitty 1. ja 2. vuosi 6. Pysyvät kasvit, joita ei lasketa mukaan peltoalaan: Kasvin nimi Raparperi Parsa Omena Pihlaja (marjantuotanto) Päärynä Muut hedelmät Luumu Viinirypäle Mustaherukka Punaherukka Valkoherukka Karviainen Vadelma ja mesivadelma Mesimarja Pensasmustikka Marja-aronia Saskatoon (marjatuomipihlaja) Tyrni Kirsikka Muut marjakasvit Kuitunokkonen Humala Lääkepaju Koristekasvit, 5 v. ja yli, jatkuva sato avomaalta Leikkovihreä ja leikkohavu, väh. 5 v. kasveista Koristepaju punontatarkoitukseen, 5-20 v. Ruokohelpi Energiapuu, lyhytkiertoinen (haapa ja paju) Energiapuu, lyhytkiertoinen (hybridihaapa ja poppeli) Ahdekaunokki, energiantuotantoon Taimitarhat, alle 5 v. marja-, hedelmä-, koristek. Taimitarhat, väh. 5 v. marja-, hedelmä-, koristek. Metsäpuiden taimitarhat pellolla Kasvihuoneala Kasvihuoneala (pysyvät kasvit) Yrttikasvit väh. 5 v. Ratamot

Viherryttämistuki. Neuvo 2020-koulutus Syksy Materiaali perustuu esityshetkellä käytettävissä oleviin tietoihin.

Viherryttämistuki. Neuvo 2020-koulutus Syksy Materiaali perustuu esityshetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. Viherryttämistuki Neuvo 2020-koulutus Syksy 2014 Viherryttämistuki Uusi suora EU-tuki Vuosittain noin 157 milj. Kaksi tukialuetta ja tukitasoa: AB ja C Kolme vaatimusta: Viljelyn monipuolistaminen Pysyvän

Lisätiedot

Viherryttämistuki 22.3.2015. Yhteistyössä:

Viherryttämistuki 22.3.2015. Yhteistyössä: Viherryttämistuki Viherryttämistuki Kaksi tukialuetta ja tukitasoa: AB ja C Maatilan sijainti ratkaistaan talouskeskuksen mukaan, tai jos talouskeskusta ei ole, sen mukaan kummalla alueella pääosa pelloista

Lisätiedot

Tässä esityksessä. Yleisiä asioita Viljelyn monipuolistaminen Pysyvä nurmi Ekologinen ala

Tässä esityksessä. Yleisiä asioita Viljelyn monipuolistaminen Pysyvä nurmi Ekologinen ala Viherryttämistuki Tässä esityksessä Yleisiä asioita Viljelyn monipuolistaminen Pysyvä nurmi Ekologinen ala Kolme vaatimusta: Viherryttämistuki Viljelyn monipuolistaminen Pysyvän nurmen säilyttäminen Ekologinen

Lisätiedot

Liite K: Tukikelpoisuudet 2019

Liite K: Tukikelpoisuudet 2019 1 Peltokasvi- Kasvikoodi viherryttämistuki palkkio korvaus Syysvehnä 1110 x x x x x x Kevätvehnä 1120 x x x x x x Durumvehnä 1130 x x x x x x Syysspelttivehnä 1141 x x x x x x Kevätspelttivehnä 1142 x

Lisätiedot

TUKIKELPOISUUDET 2018 x = tukeen oikeuttava

TUKIKELPOISUUDET 2018 x = tukeen oikeuttava 1 TUKIKELPOISUUDET 2018 x = tukeen oikeuttava Pohjoinen hahtaarituki Yleinen hehtaarituki Perus- ja Luonnonhaittakorvau Kasvikoodin nimi Kasvikoodi viherryttämistuki Peltokasvipalkkio s Luonnonmukainen

Lisätiedot

Liite B. Kasviluettelo

Liite B. Kasviluettelo . Kasviluettelo Käytä kasviluettelossa lueteltuja nimikkeitä, kun ilmoitat vuoden 2016 viljelijätukihaussa kasvulohkolla viljeltävän kasvin, kesantotyypin tai muun kasvulohkon käyttömuodon. Vain ympäristösitoumukseen

Lisätiedot

Tilan maatalousmaa Peltoala Pysyvät kasvit Pysyvä nurmi

Tilan maatalousmaa Peltoala Pysyvät kasvit Pysyvä nurmi 9. VIHERRYTTÄMISTUKI Viherryttämistuki on uusi EU:n kokonaan rahoittama tuotannosta irrotettu suora tuki, jonka tavoitteena on tukea ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisia maatalouskäytäntöjä. Nämä

Lisätiedot

Tilatuki -Perustuki. Viherryttämistuki Nuoren viljelijän tuki Tuotanto sidonnainen Peltokasvituki P Pethman Haikula Oy 1

Tilatuki -Perustuki. Viherryttämistuki Nuoren viljelijän tuki Tuotanto sidonnainen Peltokasvituki P Pethman Haikula Oy 1 Tilatuki -Perustuki Viherryttämistuki Nuoren viljelijän tuki Tuotanto sidonnainen Peltokasvituki 28.11.2014 P Pethman Haikula Oy 1 Tukialue uudistus Tukialueet 2014 Uusi tukialue 2015 A-alue AB-alue B-C1

Lisätiedot

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi. 1.4.2015 Pauli Pethman Haikula Oy 1

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi. 1.4.2015 Pauli Pethman Haikula Oy 1 Viherryttäminen Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Pauli Pethman Haikula Oy 1 Viherryttämistuki Viherryttämisen vaatimukset Viljelyn monipuolistaminen Pysyvien laitumien säilyttäminen Ekologinen ala Vaatimus

Lisätiedot

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi. Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin.

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi. Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. Viherryttäminen Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. 26.4.2016 Pauli Pethman Haikula Oy 1 Viherryttämistuki Viherryttämisen vaatimukset Viljelyn

Lisätiedot

Viherryttäminen. MTK-Pirkanmaan tukikoulutus Kevät Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin.

Viherryttäminen. MTK-Pirkanmaan tukikoulutus Kevät Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. Viherryttäminen MTK-Pirkanmaan tukikoulutus Kevät 2016 Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. 1 Viherryttämistuki Viherryttämisen vaatimukset Viljelyn monipuolistaminen Pysyvien

Lisätiedot

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Pauli Pethman Haikula Oy 1

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Pauli Pethman Haikula Oy 1 Viherryttäminen Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Pauli Pethman Haikula Oy 1 Viherryttämistuki Viherryttämisen vaatimukset Viljelyn monipuolistaminen Pysyvien nurmien säilyttäminen Ekologinen ala Vaatimus

Lisätiedot

Viherryttämistuki 2016

Viherryttämistuki 2016 Viherryttämistuki 2016 Päivitetty tieto punaisella () Eeva Laukka, Maaseutupalvelut, valvontayksikkö, V-S ELY-keskus Viherryttämistuki Kolme viherryttämistuen vaatimusta: viljelyn monipuolistaminen, pysyvän

Lisätiedot

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Pauli Pethman Haikula Oy 1

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Pauli Pethman Haikula Oy 1 Viherryttäminen Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Pauli Pethman Haikula Oy 1 Viherryttämistuki Viherryttämisen vaatimukset Viljelyn monipuolistaminen Pysyvien laitumien säilyttäminen Ekologinen ala Vaatimus

Lisätiedot

Esityksen sisältö Viherryttämistuki. Viherryttämistuen muutokset 2018

Esityksen sisältö Viherryttämistuki. Viherryttämistuen muutokset 2018 Viherryttämistuki Kevät 2018 Mirka Holmén Esityksen sisältö Viherryttämistuen muutokset 2018 Uudet kasvikoodit Viljelyn monipuolistamisvaatimuksen muutokset Ekologisen alan vaatimuksen muutokset 2 1 Uudet

Lisätiedot

UUDENMAAN TUKI-INFOT 2015

UUDENMAAN TUKI-INFOT 2015 UUDENMAAN TUKI-INFOT 2015 SUORAT EU:N KOKONAAN MAKSAMAT TUET 2015: VANHA TILATUKI JAKAANTUU: PERUSTUKI 49%, VIHERRYTTÄMINEN 30%, TUOTANTOON SIDOTUT TUET 20%, NUORTEN VILJELIJÖIDEN TUKI 1% MATERIAALI PERUSTUU

Lisätiedot

Viherryttämisen ekologinen ala Pauli Pethman Haikula Oy 1

Viherryttämisen ekologinen ala Pauli Pethman Haikula Oy 1 Viherryttämisen ekologinen ala 2018 1 Ekologinen ala Ekologisen alan vaatimus Uudenmaan ja Varsinaissuomen maakunnissa Jos tilalla on yli 15 ha peltoalaa, ekologista alaa on ilmoitettava vähintään 5 %

Lisätiedot

Perustuki. Tukialue uudistus Tukioikeuksien leikkaus Kansallinen varantohaku Nuoren viljelijän tuki Peltokasvipalkkio Viherryttäminen

Perustuki. Tukialue uudistus Tukioikeuksien leikkaus Kansallinen varantohaku Nuoren viljelijän tuki Peltokasvipalkkio Viherryttäminen Perustuki Tukialue uudistus Tukioikeuksien leikkaus Kansallinen varantohaku Nuoren viljelijän tuki Peltokasvipalkkio Viherryttäminen 1.4.2015 P Pethman Haikula Oy 1 Tukialue uudistus Tukialueet 2014 Uusi

Lisätiedot

Aktiiviviljelijä, peltokasvipalkkio ja viherryttämistuki

Aktiiviviljelijä, peltokasvipalkkio ja viherryttämistuki Aktiiviviljelijä, peltokasvipalkkio ja viherryttämistuki Tukihakukoulutus 15.3.2016 Katja Anttila, Maaseutuvirasto Tässä esityksessä Aktiiviviljelijä Peltokasvipalkkio Eniten kysymyksiä herättäneet asiat

Lisätiedot

Suorat tuet: Viherryttämistuki, peltokasvipalkkio, EU:n nuoren viljelijän tuki. Viljelijätukihakukoulutus kevät 2015

Suorat tuet: Viherryttämistuki, peltokasvipalkkio, EU:n nuoren viljelijän tuki. Viljelijätukihakukoulutus kevät 2015 Suorat tuet: Viherryttämistuki, peltokasvipalkkio, EU:n nuoren viljelijän tuki Viljelijätukihakukoulutus kevät 2015 Viherryttämistuki Viljelijätukihakukoulutus Viherryttämistuki Uusi suora EU-tuki maksetaan

Lisätiedot

Tukihaku Itäisen Uudenmaan maaseutuhallinto Porvoo

Tukihaku Itäisen Uudenmaan maaseutuhallinto Porvoo Tukihaku 2018 Itäisen Uudenmaan maaseutuhallinto 10.4.2018 Porvoo Ritva Heikkilä Itäisen Uudenmaan maaseutuhallinto 1 Tukihaun aikataulut Päätukihaku avautuu huhtikuun puolivälissä - peruslohkomuutokset

Lisätiedot

PERUSTUKI TUKIOIKEUDET VIHERRYTTÄMISTUKI

PERUSTUKI TUKIOIKEUDET VIHERRYTTÄMISTUKI PERUSTUKI TUKIOIKEUDET VIHERRYTTÄMISTUKI 2018 Perustuki EU:n kokonaan rahoittama tuotannosta irrotettu suora tuki. Tukea maksetaan aktiiviviljelijöille, jotka jättävät vuosittain tukihakemuksen Kaikki

Lisätiedot

Perustuki ja viherryttäminen. Kevät 2018

Perustuki ja viherryttäminen. Kevät 2018 Perustuki ja viherryttäminen Kevät 2018 Tilatuki jakaantunut kolmeen tukeen Perustuki Viherryttämistuki monipuolistaminen eli kaksi kasvia pysyvät nurmet ekologinen ala, joka vaaditaan Uudellamaalla, Varsinais-

Lisätiedot

Viherryttämistuki ja peltokasvipalkkio

Viherryttämistuki ja peltokasvipalkkio Viljelijätukihakukoulutus hallinnolle, kevät 2017 Viherryttämistuki ja peltokasvipalkkio Mirka Holmén Tässä esityksessä Viherryttämistuki Viljelyn monipuolistaminen Pysyvät nurmet Ekologinen ala Peltokasvipalkkio

Lisätiedot

VALKUAIS- JA PALKOKASVIT

VALKUAIS- JA PALKOKASVIT VALKUAIS- JA PALKOKASVIT Uudistuneessa tukijärjestelmässä 13.3.2015 Sisältö Valkuaiskasvipalkkio Viherryttämisvaatimukset Palkokasvit eräissä ympäristökorvauksen toimenpiteissä Suorat tuet Nuorten tuki

Lisätiedot

PERUSTUKI VIHERRYTTÄMINEN PYSYVÄT NURMET KESANNOT

PERUSTUKI VIHERRYTTÄMINEN PYSYVÄT NURMET KESANNOT PERUSTUKI VIHERRYTTÄMINEN PYSYVÄT NURMET KESANNOT Perustuki (Tilatuki) EU:n kokonaan rahoittama tuotannosta irrotettu tuki Maksetaan vain aktiiviviljelijöille, jotka jättävät vuosittain tukihakemuksen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta

Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta 1 luonnos 29.12.2014 Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta Annettu Helsingissä xx päivänä xx kuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 237/2015 Valtioneuvoston asetus. luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 237/2015 Valtioneuvoston asetus. luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015 237/2015 Valtioneuvoston asetus luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2015 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Kyllä ennen oli paremmin (2015)

Kyllä ennen oli paremmin (2015) Kyllä ennen oli paremmin (2015) Tukioikeuksilla saa: perustuen 111 /ha viherryttämistuen 65 /ha nuorten viljelijöiden tuen 50 /ha Tukialueet: AB C Tukioikeuksien omistajuus- ja hallintasuhteet säilyy Tarkista

Lisätiedot

Tukiuudistus2015 alkaen Huittinen 23.1.2015

Tukiuudistus2015 alkaen Huittinen 23.1.2015 Tukiuudistus2015 alkaen Huittinen 23.1.2015 Materiaali perustuu 21.10.2014 Mavin aineistoon Perustuki Tilatuesta perustukeen 2015 alkaen 2 tukialuetta AB ja C AB tasaosan arvo 113 e/ha (arvio) Pelto, pysyvä

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ Maa- ja metsätalousministeriö Jord- och skogsbruksministeriet Ministry of Agriculture and Forestry

LAUSUNTOPYYNTÖ Maa- ja metsätalousministeriö Jord- och skogsbruksministeriet Ministry of Agriculture and Forestry LAUSUNTOPYYNTÖ 262845 Maa- ja metsätalousministeriö Jord- och skogsbruksministeriet Ministry of Agriculture and Forestry 17.1.2019 65/01.02/2019 1 (2) Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

Peltokasvipalkkio ja kansalliset peltotuet 2018

Peltokasvipalkkio ja kansalliset peltotuet 2018 Peltokasvipalkkio ja kansalliset peltotuet 2018 25.4.2018 PELTOKASVIPALKKIO 25.4.2018 2 Peltokasvipalkkion yleiset tukiehdot Aktiiviviljelijä, ikä ei ole rajoittava tekijä Lohko, jolle haet palkkiota,

Lisätiedot

Perustuki Tilatukioikeudet Viherryttäminen Viljelyn monipuolistaminen Pysyvät nurmet Nuoret viljelijät Peltokasvipalkkio.

Perustuki Tilatukioikeudet Viherryttäminen Viljelyn monipuolistaminen Pysyvät nurmet Nuoret viljelijät Peltokasvipalkkio. Perustuki Tilatukioikeudet Viherryttäminen Viljelyn monipuolistaminen Pysyvät nurmet Nuoret viljelijät Peltokasvipalkkio 1 Aila Rekola Maksatus sidottu tukioikeuksiin Tilatuesta perustukeen Entinen tilatuki

Lisätiedot

Tuki-infot Suorat tuet

Tuki-infot Suorat tuet Tuki-infot 2016 Suorat tuet Suorat tuet Lisäosat Maito-, sonni- ja tärkkelysperunalisäosat maksetaan viimeisen kerran 2015 -> vaikuttaa perustuen tasoon vuonna 2016 Lisäos a 2015 2016 2017 2018 2019 Maito

Lisätiedot

Luomutilan vaihtoehtoja uudella tukikaudella. Poimintoja Tukijärjestelmästä Ulla Turunen ProAgria Pohjois-Karjala

Luomutilan vaihtoehtoja uudella tukikaudella. Poimintoja Tukijärjestelmästä Ulla Turunen ProAgria Pohjois-Karjala Luomutilan vaihtoehtoja uudella tukikaudella Poimintoja Tukijärjestelmästä Ulla Turunen ProAgria Pohjois-Karjala Esityksen tiedot perustuvat tukien valmistelutilanteeseen marras-joulukuussa 2014 ja tiedot

Lisätiedot

Viherryttäminen ja pysyvät nurmet. Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus, Maaseutuyksikkö

Viherryttäminen ja pysyvät nurmet. Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus, Maaseutuyksikkö Viherryttäminen ja pysyvät nurmet Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus, Maaseutuyksikkö 05.04.2017 Tilatuki jakaantunut kolmeen tukeen Perustuki Viherryttämistuki monipuolistaminen eli kaksi kasvia pysyvät nurmet

Lisätiedot

Tuki-infot viljelijöille

Tuki-infot viljelijöille Tuki-infot viljelijöille MaaseutuHarava, MTK Pohjois-Suomi Heidi Kumpula 19-2.5.2017 Perustuki Perustuessa tukikelpoista alaa on kaikki maatalousmaa eli pellot, pysyvät kasvit sekä pysyvät nurmet ja pysyvät

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 234/2015 Valtioneuvoston asetus. viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 234/2015 Valtioneuvoston asetus. viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015 234/2015 Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta

Lisätiedot

Liite B. Kasviluettelo

Liite B. Kasviluettelo . Kasviluettelo Käytä kasviluettelossa lueteltuja nimikkeitä, kun ilmoitat vuoden 2017 viljelijätukihaussa kasvulohkolla viljeltävän kasvin, kesantotyypin tai muun kasvulohkon käyttömuodon. Muista mainita

Lisätiedot

Liite B. Kasviluettelo

Liite B. Kasviluettelo . Kasviluettelo Käytä kasviluettelossa lueteltuja nimikkeitä, kun ilmoitat vuoden 2018 viljelijätukihaussa kasvulohkolla viljeltävän kasvin, kesantotyypin tai muun kasvulohkon käyttömuodon. Muista mainita

Lisätiedot

Viljelysuunnittelussa ja tuotantoehdoissa huomioitavat asiat sekä luomutarkastukseen valmistautuminen

Viljelysuunnittelussa ja tuotantoehdoissa huomioitavat asiat sekä luomutarkastukseen valmistautuminen Viljelysuunnittelussa ja tuotantoehdoissa huomioitavat asiat sekä luomutarkastukseen valmistautuminen Pirkko Tuominen Luomun erityisasiantuntija ProAgria Pohjois-Savo Viljelysuunnittelussa huomioitavaa

Lisätiedot

Perustuki Viherryttäminen Peltokasvipalkkio. Riitta Laitinen 13.3.2015

Perustuki Viherryttäminen Peltokasvipalkkio. Riitta Laitinen 13.3.2015 Perustuki Viherryttäminen Peltokasvipalkkio Riitta Laitinen 13.3.2015 Tilatuesta perustukeen Entinen tilatuki Maksatus sidottu tukioikeuksiin Perustuki + lisäosat Viherryttämistuki EU:n nuorten viljelijöiden

Lisätiedot

Liite B. Kasviluettelo

Liite B. Kasviluettelo Liite B. Kasviluettelo Käytä kasviluettelossa lueteltuja nimikkeitä, kun ilmoitat vuoden 2019 viljelijätukihaussa kasvulohkolla viljeltävän kasvin, kesantotyypin tai muun kasvulohkon käyttömuodon. Muista

Lisätiedot

Lisäosat Maito-, sonni- ja tärkkelysperunalisäosat maksetaan viimeisen kerran > vaikuttaa perustuen tasoon vuonna 2016

Lisäosat Maito-, sonni- ja tärkkelysperunalisäosat maksetaan viimeisen kerran > vaikuttaa perustuen tasoon vuonna 2016 Tuki-infot 2016 Suorat tuet Lisäosat Maito-, sonni- ja tärkkelysperunalisäosat maksetaan viimeisen kerran 2015 -> vaikuttaa perustuen tasoon vuonna 2016 Lisäos a 2015 2016 2017 2018 2019 Maito 35 % 0 %

Lisätiedot

Pysyvä nurmi. Perustuu 12.3.2015 valmistelutilanteeseen. Juha Lappalainen

Pysyvä nurmi. Perustuu 12.3.2015 valmistelutilanteeseen. Juha Lappalainen Pysyvä nurmi Perustuu 12.3.2015 valmistelutilanteeseen Juha Lappalainen Pysyvät nurmet Pelto tarkoittaa kasvien tuotantoa varten viljeltyä maata ja kesannoitua maata tai maata, joka säilytetään maatalouden

Lisätiedot

TUKIHAKEMUKSEN KASVULOHKOLOMAKE 2015

TUKIHAKEMUKSEN KASVULOHKOLOMAKE 2015 TUKIHAKEMUKSEN KASVULOHKOLOMAKE 2015 Lomake 102B Toimita lomake maatilan sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 12.5.2015. Täytä lomake kuulakärkikynällä tai muulla pysyvällä tavalla.

Lisätiedot

Tukioikeuksilla saa: perustuen viherryttämistuen nuorten viljelijöiden tuen. (aikaisempi tilatuki)

Tukioikeuksilla saa: perustuen viherryttämistuen nuorten viljelijöiden tuen. (aikaisempi tilatuki) Tukioikeuksilla saa: perustuen viherryttämistuen nuorten viljelijöiden tuen (aikaisempi tilatuki) Uudet tukialueet: AB C Tukioikeuksien omistajuus- ja hallintasuhteet säilyy Tarkista 103A! 2 Tukioikeuksien

Lisätiedot

Maataloustukien täydentävät ehdot. Viherryttämistuki. Neuvo2020 seminaari 7.2.2014 Pia Lehmusvuori MMM/maatalousyksikkö

Maataloustukien täydentävät ehdot. Viherryttämistuki. Neuvo2020 seminaari 7.2.2014 Pia Lehmusvuori MMM/maatalousyksikkö Maataloustukien täydentävät ehdot Viherryttämistuki Neuvo2020 seminaari 7.2.2014 Pia Lehmusvuori MMM/maatalousyksikkö Maataloustukien täydentävät ehdot Mitä ovat täydentävät ehdot? (1/2) Täydentävien ehtojen

Lisätiedot

Taulukko 1. Viljan, öljykasvien ja palkokasvien typpilannoituksen enimmäismäärät (kg/ha/v) Perustoimenpide: Peltokasvien lannoitus

Taulukko 1. Viljan, öljykasvien ja palkokasvien typpilannoituksen enimmäismäärät (kg/ha/v) Perustoimenpide: Peltokasvien lannoitus N:o 3 1553 Taulukko 1. Viljan, öljykasvien ja palkokasvien typpilannoituksen enimmäismäärät (kg/ha/v) Perustoimenpide: Peltokasvien lannoitus Etelä ja KeskiSuomi Savi ja PohjoisSuomi Savi ja Kasvi / saavutettu

Lisätiedot

LUONNONMUKAISEN TUOTANNON KORVAUS LUOMUSITOUMUS MERJA LEHTINEN P Sivu 1

LUONNONMUKAISEN TUOTANNON KORVAUS LUOMUSITOUMUS MERJA LEHTINEN P Sivu 1 LUONNONMUKAISEN TUOTANNON KORVAUS LUOMUSITOUMUS MERJA LEHTINEN P. 0295 024570 31.3.2016 30.3.2016 Sivu 1 Mavi = luonnonmukaisen tuotannon korvaus sitoumus Evira = luonnonmukaisen tuotannon tarkastusjärjestelmä

Lisätiedot

Korvauskelpoinen ala

Korvauskelpoinen ala Korvauskelpoinen ala LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto 1 Korvauskelpoinen ala Korvauskelpoisuus on lohkon pysyvä ominaisuus Säilyy vaikka lohko olisi välillä sitoutumattomalla viljelijällä

Lisätiedot

Nurmet Heidi Nevalainen ProAgria Pohjois-Karjala

Nurmet Heidi Nevalainen ProAgria Pohjois-Karjala Nurmet 2016 Heidi Nevalainen ProAgria Pohjois-Karjala Lähteet: Vuoden 2016 ennakoidut pinta-alaperusteiset tuet C2-alueelle, ProAgria Keskusten liitto; Hakuoppaan tuet 2016, luonnos, Mavi Rehu-ja siemennurmet

Lisätiedot

Seutukunnallinen koulutus Hermannin koulu

Seutukunnallinen koulutus Hermannin koulu Seutukunnallinen koulutus 26.3.2019 Hermannin koulu Uutta 2019 Aktiiviviljelijävaatimus säilyy v. 2019, mutta ns. kieltolistaa ei enää sovelleta v. 2019 alkaen Sinut katsotaan viljelijätukihaussa aktiiviviljelijäksi,

Lisätiedot

LUONNONMUKAISEN TUOTANNON KORVAUS LUOMUSITOUMUS RISTO JANHUNEN P Sivu 1

LUONNONMUKAISEN TUOTANNON KORVAUS LUOMUSITOUMUS RISTO JANHUNEN P Sivu 1 LUONNONMUKAISEN TUOTANNON KORVAUS LUOMUSITOUMUS RISTO JANHUNEN P. 0295 024549 18.3.2015 18.3.2015 Sivu 1 Mavi = luonnonmukaisen tuotannon korvaus sitoumus Evira = luonnonmukaisen tuotannon tarkastusjärjestelmä

Lisätiedot

Etelä-Savo ruokamaakuntana mitä täällä tuotetaan? Mikkelin Tiedepäivät Mikkelin kaupunginkirjasto

Etelä-Savo ruokamaakuntana mitä täällä tuotetaan? Mikkelin Tiedepäivät Mikkelin kaupunginkirjasto mitä täällä tuotetaan? Mikkelin Tiedepäivät 4.-6.4.2017 Mikkelin kaupunginkirjasto Ruralia-instituutti /Riitta Kaipainen www.helsinki.fi/ruralia 4.4.2017 1 Etelä-Savo - väestö: 151 562 as. - pinta-ala:

Lisätiedot

Tuki-infot viljelijöille

Tuki-infot viljelijöille Tuki-infot viljelijöille MaaseutuHarava, MTK Pohjois-Suomi Heidi Kumpula 4.4-18.4.2018 Luonnonhaittakorvaus ja kansalliset peltotuet: muutokset 2018 LHK: Viherlannoitusnurmelle ei makseta 4. vuonna enintään

Lisätiedot

Nurmien tuet 2015 Heidi Nevalainen ProAgria Pohjois-Karjala

Nurmien tuet 2015 Heidi Nevalainen ProAgria Pohjois-Karjala Nurmien tuet 2015 Heidi Nevalainen ProAgria Pohjois-Karjala Tukitasoarviot C2- alueelta. Nurmen monet nimet Viljelysuunnitelmassa nurmet voivat olla mm.: säilörehunurmia, laidunta, kuivaheinää, siemen

Lisätiedot

Luonnonhoitopellot. Luonnonhoitopellot. Monivuotiset nurmipeitteiset luonnonhoitopellot Riistapellot Maisemapellot Niittykasvien luonnonhoitopellot

Luonnonhoitopellot. Luonnonhoitopellot. Monivuotiset nurmipeitteiset luonnonhoitopellot Riistapellot Maisemapellot Niittykasvien luonnonhoitopellot Luonnonhoitopellot Luonnonhoitopellot Monivuotiset nurmipeitteiset luonnonhoitopellot Riistapellot Maisemapellot Niittykasvien luonnonhoitopellot LHPeltojen tuet Hoidettua viljelemätöntä peltoa(lhp+kesannot)

Lisätiedot

Uudistetut viljelijätuet Suomessa vuosina 2015-2020. Tammikuu 2015

Uudistetut viljelijätuet Suomessa vuosina 2015-2020. Tammikuu 2015 Uudistetut viljelijätuet Suomessa vuosina 2015-2020 Tammikuu 2015 1 Maatalouspolitiikan tavoitteista ja keinoista Kansallisen maatalouspolitiikan ydintehtävä: maatalous on kotimaisen elintarviketalouden

Lisätiedot

Muutokset Hakuoppaassa 2015

Muutokset Hakuoppaassa 2015 Muutokset Hakuoppaassa 2015 Hakuopas julkaistaan 16.3.2015. Tähän listaan kootaan julkaisun jälkeen tulleet muutokset. 16.3. jälkeen tulleet muutokset Hakuoppaaseen on muutettu 25.3. kaikki tukihaun päättymistä

Lisätiedot

CAP 2020 uudistus loppusuoralla. Juha Palonen MMM, ruokaosasto, maatalousyksikkö 30.1.2014

CAP 2020 uudistus loppusuoralla. Juha Palonen MMM, ruokaosasto, maatalousyksikkö 30.1.2014 CAP 2020 uudistus loppusuoralla Juha Palonen MMM, ruokaosasto, maatalousyksikkö 30.1.2014 1 EU-valmistelu Tilanne Poliittinen sopimus kesäkuussa 2013 Neuvoston ja parlamentin asetukset hyväksytty joulukuussa

Lisätiedot

Juurikastilastojen viljelykierrot Suomessa

Juurikastilastojen viljelykierrot Suomessa Juurikastilastojen viljelykierrot Suomessa Viljelykierto - Energiaa sokerintuotantoon hankkeen koulutus Tuorla, Maaseutuopisto Livia 27.11.2013 Säkylä, Ravintola Myllynkivi 28.11.2013 Marjo Keskitalo,

Lisätiedot

TAMMIKUU SATOKAUSI SUOMESSA. Satovuosi: VIHANNES- HEDELMÄT JUUREKSET KAALIT LEHTI- VIHANNEKSET PALKOKASVIT SIPULIT MUUT VIHANNEKSET HEDELMÄT

TAMMIKUU SATOKAUSI SUOMESSA. Satovuosi: VIHANNES- HEDELMÄT JUUREKSET KAALIT LEHTI- VIHANNEKSET PALKOKASVIT SIPULIT MUUT VIHANNEKSET HEDELMÄT MIKUU SATOKAUSI JAT & 9 3 Joel Kanerva, infograafikko.fi 015 MIKUU SATOKAUSI JAT & 9 3 Joel Kanerva, infograafikko.fi 015 SATOKAUSI LISKUU JAT & 9 3 Joel Kanerva, infograafikko.fi 015 TIKUU SATOKAUSI Rucola

Lisätiedot

TUKIKOULUTUS Sisältö Anna Setälä Viestintä Oy Tuulihaukka

TUKIKOULUTUS Sisältö Anna Setälä Viestintä Oy Tuulihaukka TUKIKOULUTUS 2015 Anna Setälä Viestintä Oy Tuulihaukka 26.1.2015 Sisältö Tukiuudistus Suorat tuet Ympäristökorvaus Luonnonhaittakorvaus Eläinten hyvinvointikorvaus Eläintuet (Tuotantopalkkiot ja kansalliset

Lisätiedot

CAP-uudistuksentoimeenpano Tilannekatsaus. Marraskuu 2014

CAP-uudistuksentoimeenpano Tilannekatsaus. Marraskuu 2014 CAP-uudistuksentoimeenpano Tilannekatsaus Marraskuu 2014 1 Neuvottelut komission kanssa käynnissä Suoria tukiakoskevat Suomen linjaukset toimitettiin komissiolle heinäkuun lopussa. Komission kanssa käyty

Lisätiedot

Pysyvä nurmi. Perustuu 8.2.2015 valmistelutilanteeseen. MTK Pohjois-Savo

Pysyvä nurmi. Perustuu 8.2.2015 valmistelutilanteeseen. MTK Pohjois-Savo Pysyvä nurmi Perustuu 8.2.2015 valmistelutilanteeseen MTK Pohjois-Savo Pysyvät nurmet Pelto tarkoittaa kasvien tuotantoa varten viljeltyä maata ja kesannoitua maata tai maata, joka säilytetään maatalouden

Lisätiedot

ILMOITUS KYLVÖALOJEN MUUTOKSESTA 2015

ILMOITUS KYLVÖALOJEN MUUTOKSESTA 2015 ILMOITUS KYLVÖALOJEN MUUTOKSESTA 2015 Lomake 117 Toimita lomake maatilan sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 15.6.2015. Täytä lomake kuulakärkikynällä tai muulla pysyvällä tavalla.

Lisätiedot

TUKIHAKU. Huhtikuun lopulta 17.6 asti. Laitila Vehmaan Yta 1

TUKIHAKU. Huhtikuun lopulta 17.6 asti. Laitila Vehmaan Yta 1 TUKIHAKU Huhtikuun lopulta 17.6 asti Laitila 29.3.2019 29.3.2019 Vehmaan Yta 1 2 1 3 29.3.2019 Vehmaan Yta 2 29.3.2019 Vehmaan Yta 3 29.3.2019 Vehmaan Yta 4 Ruokavirasto.fi Vipu.ruokavirasto.fi Ruokavirasto.fi/hakuopas

Lisätiedot

LHK. Luonnonhaittakorvaus

LHK. Luonnonhaittakorvaus LHK Luonnonhaittakorvaus Lohkojen tukikelpoisuus -18 Tilatuessa lohko tukikelpoinen, kun viljelykunnossa 1.1.2018. Pitää olla kasvipeitteinen 1. ilmoitusvuonna. Luonnonhaittakorvaus, ympäristötuki ja luomutuki

Lisätiedot

Ajankohtaista asiaa luomuvalvonnoista ja Eviran ehdoista, Luomu Neuvo

Ajankohtaista asiaa luomuvalvonnoista ja Eviran ehdoista, Luomu Neuvo Ajankohtaista asiaa luomuvalvonnoista ja Eviran ehdoista, Luomu Neuvo 2020 22.11.2016 Ulla Turunen ProAgria Pohjois-Karjala ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton johtamisjärjestelmälle on myönnetty

Lisätiedot

ANC eli luonnonhaittakorvaus yleistä

ANC eli luonnonhaittakorvaus yleistä ANC eli luonnonhaittakorvaus 2015 ja ympäristökorvaus 2015 komission käsittelyyn lähetetyssä maaseutuohjelmassa sekä kansallisen tukilain muutosesitys sekä tilatuki ja viherrys Suomen tiedonannon perusteella

Lisätiedot

Päätukihaun tuet 2016

Päätukihaun tuet 2016 Päätukihaun tuet 2016 Sisällysluettelo Perustuki......................................... 3 Viherryttämistuki.................................... 7 Nuoren viljelijän tuki (EU)................................

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. heinäkuuta 2015 (O. en) 10936/15 ADD 1 AGI 400 STATIS 63 DELACT 95 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 13. heinäkuuta 2015 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

Suorien tukien uudet tukimuodot ja yleiset ehdot

Suorien tukien uudet tukimuodot ja yleiset ehdot Suorien tukien uudet tukimuodot ja yleiset ehdot Täydentävät ehdot Mavin tukihakukoulutukset Tampere 12.2.2014 ja Oulu 18.2.2014 Pia Lehmusvuori MMM/maatalousyksikkö Esityksen sisältö 1) Nuorten viljelijöiden

Lisätiedot

Tuki-info Heimolinnassa Loimaan maaseutupalveluista Eeva Sirkkilä

Tuki-info Heimolinnassa Loimaan maaseutupalveluista Eeva Sirkkilä Tuki-info Heimolinnassa 10.4.2017 Loimaan maaseutupalveluista Eeva Sirkkilä Heimolinna 10.4.2017 Ympäristösitoumuksist a 2 Ympäristökorvauksen sitoumukset Uusia sitoumuksia ei 2017 tehdä, mutta vanhoja

Lisätiedot

Muutokset Hakuoppaassa 2015

Muutokset Hakuoppaassa 2015 Muutokset Hakuoppaassa 2015 Hakuopas julkaistaan 16.3.2015. Tähän listaan kootaan julkaisun jälkeen tulleet muutokset. 16.3. jälkeen tulleet muutokset Hakuoppaaseen on muutettu 25.3. kaikki tukihaun päättymistä

Lisätiedot

LIITE. A osa. Muutetaan direktiivi 2002/55/EY seuraavasti:

LIITE. A osa. Muutetaan direktiivi 2002/55/EY seuraavasti: FI LIITE Muutetaan direktiivi 2002/55/EY seuraavasti: A osa (1) Korvataan 2 artiklan 1 kohdan b alakohta seuraavasti: Allium cepa L. Cepa-ryhmä (Ruokasipuli) Aggregatum-ryhmä (Salottisipuli) Allium fistulosum

Lisätiedot

Valvonnoissa koettua vuonna 2015

Valvonnoissa koettua vuonna 2015 Valvonnoissa koettua vuonna 2015 Ympäristökorvaus, viherryttäminen ja täydentävät ehdot Leena Aarikka, Eeva Laukka ja Tero Vuorenpää, V-S ELY-keskus, Maaseutupalvelut, valvontayksikkö Ekologinen ala (Efa-ala)

Lisätiedot

Mesikasviviljelmät ja tuet Ari Kallionpää Huittisten kaupunki/maaseutupalvelut (Huittinen-Punkalaidun-Säkylä)

Mesikasviviljelmät ja tuet Ari Kallionpää Huittisten kaupunki/maaseutupalvelut (Huittinen-Punkalaidun-Säkylä) Mesikasviviljelmät ja tuet 20.3.2018 Ari Kallionpää Huittisten kaupunki/maaseutupalvelut (Huittinen-Punkalaidun-Säkylä) Aineisto koottu Mavin ympäristökorvauksen koulutusaineistosta sekä vuoden 2018 tukihakukouluksen

Lisätiedot

Maa-ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta.

Maa-ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta. LAUSUNTOPYYNTÖ 244139 1(2) 14.11.2017 1833/01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PERUSTUESTA, VIHERRYTTÄMISTUESTA JA NUOREN VILJELIJÄN TUESTA ANNETUN VALTIONEUVOS

Lisätiedot

PERUSTUKI VIHERRYTTÄMINEN NUOREN VILJELIJÄN TUKI PELTOKASVIPALKKIO MUUTOKSET 2016: EU-tuki infot 2016

PERUSTUKI VIHERRYTTÄMINEN NUOREN VILJELIJÄN TUKI PELTOKASVIPALKKIO MUUTOKSET 2016: EU-tuki infot 2016 PERUSTUKI VIHERRYTTÄMINEN NUOREN VILJELIJÄN TUKI PELTOKASVIPALKKIO MUUTOKSET 2016: EU-tuki infot 2016 31.3.2016 PERUSTUKI Tukitaso n. 122 /ha perustuki, viherryttämistuki n. 75 /ha Perustuen haku tukihakemuksella

Lisätiedot

Ajankohtaista asiaa luomusitoumuksista ja Eviran ehdoista, Neuvo

Ajankohtaista asiaa luomusitoumuksista ja Eviran ehdoista, Neuvo Ajankohtaista asiaa luomusitoumuksista ja Eviran ehdoista, Neuvo 2020 20.4.2016 Ulla Turunen ProAgria Pohjois-Karjala. Varmistathan lopulliset ehdot ennen tukihakua 2016. ProAgria Keskusten ja ProAgria

Lisätiedot

Kasvinsuojeluaineiden. riski-indikaattori. Katri Siimes, Emmi Vähä ja Matti Joukola Suomen Ympäristökeskus

Kasvinsuojeluaineiden. riski-indikaattori. Katri Siimes, Emmi Vähä ja Matti Joukola Suomen Ympäristökeskus Kasvinsuojeluaineiden riski-indikaattori Katri Siimes, Emmi Vähä ja Matti Joukola Suomen Ympäristökeskus 16.1.2018 Indikaattorin tarkoitus Tunnistaa riskialueet Auttaa kasvinsuojeluaineiden pintavesiseurannan

Lisätiedot

Muuta ajankohtaista viljelijätukiyksiköstä. Tukihakukoulutus kevät 19

Muuta ajankohtaista viljelijätukiyksiköstä. Tukihakukoulutus kevät 19 Muuta ajankohtaista viljelijätukiyksiköstä Tukihakukoulutus kevät 19 Aktiiviviljelijä Muutokset 2019 Aktiiviviljelijäkäsitteen niin sanottua kieltolistaa ei enää sovelleta vuodesta 2019 alkaen. Aktiiviviljelijävaatimus

Lisätiedot

VILJELIJÄTUKI-INFO Perustuki Viherryttäminen Peltokasvipalkkio Luonnonhaittakorvaus Ympäristökorvaus Täydentävät ehdot Muutokset 2020

VILJELIJÄTUKI-INFO Perustuki Viherryttäminen Peltokasvipalkkio Luonnonhaittakorvaus Ympäristökorvaus Täydentävät ehdot Muutokset 2020 VILJELIJÄTUKI-INFO 2019 Perustuki Viherryttäminen Peltokasvipalkkio Luonnonhaittakorvaus Ympäristökorvaus Täydentävät ehdot Muutokset 2020 Perustuki - Tukialueet pysyvät samoina, AB ja C - Tasaosan arvo

Lisätiedot

TIETOJA MAATALOUS- JA PUUTARHAYRITYKSISTÄ JA LUOMUTUOTANNOSTA

TIETOJA MAATALOUS- JA PUUTARHAYRITYKSISTÄ JA LUOMUTUOTANNOSTA Ruoka-Kouvola www.ruokakouvola.fi 1 Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti LIITE 2 13.1.216 TIETOJA MAATALOUS- JA PUUTARHAYRITYKSISTÄ JA LUOMUTUOTANNOSTA Maatalous- ja puutarhayritysten lukumäärä v.

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ Maa- ja metsätalousministeriö

LAUSUNTOPYYNTÖ Maa- ja metsätalousministeriö LAUSUNTOPYYNTÖ 261956 Maa- ja metsätalousministeriö 1 (2) Jord- och skogsbruksministeriet Ministry of Agriculture and Forestry 20.11.2018 1887/01.02/2018 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA

Lisätiedot

Muutokset kevään koulutusmateriaaliin. Vipu-koulutus

Muutokset kevään koulutusmateriaaliin. Vipu-koulutus Muutokset kevään koulutusmateriaaliin Vipu-koulutus 4.5.2016 Hakeminen ja hakuajat Haku aukeaa 9.5. Hakemuksen voi tehdä, mutta sitä ei voi palauttaa, sillä jotkin Vipun tarkisteet eivät ole vielä käytössä.

Lisätiedot

KASVISTASE 2008 Kotimaiset Kasvikset ry:n arvio kasvisten kulutuksesta

KASVISTASE 2008 Kotimaiset Kasvikset ry:n arvio kasvisten kulutuksesta KASVISTASE 2008 KASVISTASE 2008 Kotimaiset Kasvikset ry:n arvio kasvisten Kulutuksen arviointiin on käytetty in Kuluttajapaneelin tuotekohtaisia tietoja kotitalouksien vihannesostoista vähittäismyymälöissä.

Lisätiedot

LHK, Peltokasvipalkkio ja kansalliset peltotuet, syyskylvömenetys 2018

LHK, Peltokasvipalkkio ja kansalliset peltotuet, syyskylvömenetys 2018 LHK, Peltokasvipalkkio ja kansalliset peltotuet, syyskylvömenetys 2018 27.4.2018 LHK Luonnonhaittakorvaus Lohkojen tukikelpoisuus -18 Tilatuessa lohko tukikelpoinen, kun viljelykunnossa 1.1.2018. Pitää

Lisätiedot

PELTOKASVIPALKKIO ARVIOITU TUKITASO

PELTOKASVIPALKKIO ARVIOITU TUKITASO PELTOKASVIPALKKIO PELTOKASVIPALKKIO ARVIOITU TUKITASO kasvi Valkuaiskasvit 60 /ha Ruis 100 Sokerijuurikas* 85 Tärkkelysperuna* * 565 Avomaan vihannekset 150 * Maksetaan koko maassa, paitsi avomaanvihanneksista

Lisätiedot

Maidon tuotannon tulevaisuuden näkymät. Maitoa lisää markkinoille seminaari, Joensuu Marjukka Manninen

Maidon tuotannon tulevaisuuden näkymät. Maitoa lisää markkinoille seminaari, Joensuu Marjukka Manninen Maidon tuotannon tulevaisuuden näkymät Maitoa lisää markkinoille seminaari, 5.11.2013 Joensuu Marjukka Manninen Esityksestä CAP-uudistuksesta Muuta Brysselistä Markkinakuvioita Maidon pohjoisen tuen mallista

Lisätiedot

Viljelysuunnittelu. MTK:n tuki-infot Kevät 2015 Luomutilat

Viljelysuunnittelu. MTK:n tuki-infot Kevät 2015 Luomutilat Viljelysuunnittelu MTK:n tuki-infot Kevät 2015 Luomutilat Viljelysuunnittelu Rehuntarve eläimille? Tuotteiden markkinat? myyntikasvivaatimus, rehuntuotantosopimukset Palkokasvivaatimus, kierron / sitoumuksen

Lisätiedot

Tukiehtomuutokset 2018

Tukiehtomuutokset 2018 Tukiehtomuutokset 2018 Tukihausta 2018 Huhtikuun puoliväli 15.6. saakka Ei tule esitäytettyjä materiaaleja Vipupalvelun kautta maanomistajat voivat tulostaa tukioikeuslomakkeen Hakuopas: http://www.mavi.fi/fi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelija/sivut/hakuopas.aspx

Lisätiedot

Perustuki. Tukialue uudistus Tukioikeuksien leikkaus Kansallinen varantohaku Nuoren viljelijän tuki Peltokasvipalkkio. 1.4.2015 P Pethman Haikula Oy 1

Perustuki. Tukialue uudistus Tukioikeuksien leikkaus Kansallinen varantohaku Nuoren viljelijän tuki Peltokasvipalkkio. 1.4.2015 P Pethman Haikula Oy 1 Perustuki Tukialue uudistus Tukioikeuksien leikkaus Kansallinen varantohaku Nuoren viljelijän tuki Peltokasvipalkkio 1.4.2015 P Pethman Haikula Oy 1 Tukialue uudistus Tukialueet 2014 Uusi tukialue 2015

Lisätiedot

VILJELIJÄTUKI-INFO Perustuki Viherryttäminen Peltokasvipalkkio Luonnonhaittakorvaus Ympäristökorvaus Täydentävät ehdot Muutokset 2020

VILJELIJÄTUKI-INFO Perustuki Viherryttäminen Peltokasvipalkkio Luonnonhaittakorvaus Ympäristökorvaus Täydentävät ehdot Muutokset 2020 VILJELIJÄTUKI-INFO 2019 Perustuki Viherryttäminen Peltokasvipalkkio Luonnonhaittakorvaus Ympäristökorvaus Täydentävät ehdot Muutokset 2020 Perustuki - Tukialueet pysyvät samoina, AB ja C - Tasaosan arvo

Lisätiedot

Peltovalvonnan havaintoja 2015

Peltovalvonnan havaintoja 2015 Peltovalvonnan havaintoja 2015 Juha Nummila, Antti Kärpijoki, Tero Vuorenpää, V-S ELY-keskus, Maaseutupalvelut, valvontayksikkö Tilat valitaan Mavissa Valvontaotannat 2015 peltovalvonnassa 307 tilaa (

Lisätiedot

Vipuneuvojan tarkisteet 2017

Vipuneuvojan tarkisteet 2017 Vipuneuvojan tarkisteet 2017 Lähetyksen estävät huomautukset Et ole hakenut yhtäkään tukea. Peruslohkolla ei ole yhtään kasvulohkoa. Peruslohkolla on kartalle kohdentamattomia kasvulohkoja. Kasvulohkojen

Lisätiedot

Tukihaku Länsi-Uudenmaan maaseutuhallinto Vihti Lohja

Tukihaku Länsi-Uudenmaan maaseutuhallinto Vihti Lohja Tukihaku 2018 Länsi-Uudenmaan maaseutuhallinto 9.4.2018 Vihti 12.4.2018 Lohja Suorien tukien muutokset Uudet kasvikoodit Ekologinen ala Viljelyn monipuolistaminen Nuoren viljelijän tuki Uudet kasvikoodit

Lisätiedot

Aktiiviviljelijä Perustuki Viherryttämistuki Peltokasvipalkkio Nuoren viljelijän tuki

Aktiiviviljelijä Perustuki Viherryttämistuki Peltokasvipalkkio Nuoren viljelijän tuki Aktiiviviljelijä Perustuki Viherryttämistuki Peltokasvipalkkio Nuoren viljelijän tuki Hannu Heinämaa Hämeen ELY-keskus 23.3.2015 Tarkista lopulliset tukiehdot ennen päätukihaun päättymistä. Aktiiviviljelijä

Lisätiedot