Tässä esitetyt tukiehdot perustuvat mukaisen valmistelutilanteen tietoihin ja tiedot voivat vielä muuttua.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "21.10.2014. Tässä esitetyt tukiehdot perustuvat 10.10.2014 mukaisen valmistelutilanteen tietoihin ja tiedot voivat vielä muuttua."

Transkriptio

1 1 (11) VIHERRYTTÄMISTUKI Työpaja 6: Viherryttämistuki Tässä esitetyt tukiehdot perustuvat mukaisen valmistelutilanteen tietoihin ja tiedot voivat vielä muuttua. Viherryttämistuki on uusi EU-rahoitteinen pinta-alaperusteinen tuki, jonka tavoitteena on tukea ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisia maatalouskäytäntöjä. Nämä maatalouskäytännöt (jatkossa viherryttämisvaatimukset) ovat viljelyn monipuolistaminen, pysyvän laitumen säilyttäminen ja ekologisen alan vaatimus. Perustukea hakevan viljelijän on noudatettava viherryttämisvaatimuksia kaikilla tukikelpoisilla hehtaareillaan. Vaatimuksiin vaikuttavat tilan sijainti, koko ja tilan viljelykasvit. Pienet tilat sekä pääosin nurmituotantoa harjoittavat tilat saavat vapautuksia viljelyn monipuolistamisesta ja ekologisesta alasta. Luomutuotantoa harjoittavat tilat saavat halutessaan vapautuksen kaikista viherryttämisvaatimuksista. Maatalousmaa ja peltoala Tukikelpoinen ala Viherryttämisvaatimuksissa tarkastellaan tilan maatalousmaan ja peltoalan käyttöä. Maatalousmaahan lasketaan peltoala, pysyvät viljelykasvit sekä pysyvät laitumet ja pysyvät nurmet. Peltoalaa ovat kasvintuotantoa varten viljelty peltoala (viljelykasvit ja nurmet) ja kesanto. Pysyvät viljelykasvit ovat viljelykiertoon kuulumattomia kasveja, joita kasvatetaan yli viiden vuoden ajan ja joista saadaan toistuvia satoja. Näitä kasveja ovat esimerkiksi hedelmäpuut, marjapensaat, koristekasvit, edellä mainittujen kasvien taimitarhat ja lyhytkiertoinen energiapuu. Katso pysyvien kasvien tarkempi lista liitteestä (kohta 6). Viherryttämistuessa tukikelpoista alaa ovat pääsääntöisesti perustukiominaisuudeltaan A (pelto) tai B (pysyvä laidun) olevat alat. Vuodesta 2015 lähtien pysyviä laitumia kutsutaan pysyviksi nurmiksi. Vaikka viljelyn monipuolistamisen ja ekologisen alan vaatimusten pinta-alat lasketaan peltoalasta, tuki maksetaan kuitenkin tilan kaikelle maatalousmaalle, myös pysyvälle nurmelle ja pysyville kasveille. Pienin tukikelpoinen kasvulohko, josta voidaan maksaa viherryttämistukea, on 0,05 hehtaaria. Alle 0,05 hehtaarin lohkot otetaan kuitenkin huomioon, kun määritetään alaa, jolla on noudatettava viherryttämisen vaatimuksia. Tukitaso Viherryttämistukeen käytetään vuosittain 30 % suorien tukien kansallisesta enimmäismäärästä, noin 157 milj. euroa vuodessa. Tukialueita on kaksi: AB-alue ja C-alue. Tuen arvioitu taso on AB-alueella noin 70 /ha ja C-alueella noin 65 /ha.

2 2 (11) Tukitaso lasketaan vuosittain jakamalla tukeen käytettävissä oleva rahasumma (157 milj. ) tukihaussa ilmoitettujen tukioikeuksia vastaavien tukikelpoisten hehtaarien kokonaismäärällä. Viherryttämistukea maksetaan tilan tukikelpoiselle pinta-alalle enintään viljelijän hallinnassa olevia tukioikeuksia vastaavalle alalle. Myös viherryttämisvaatimuksista vapautetuille tiloille maksetaan viherryttämistuki. Natura-alueella sijaitsevat tilat Jos viljelijän tila sijaitsee kokonaan tai osittain Natura-alueella, hänellä on oikeus viherryttämistukeen, kun hän noudattaa viherryttämisvaatimuksia siinä määrin, kuin ne ovat asianomaisella tilalla yhteensopivia Natura-direktiivien kanssa. Suomessa kaikkien viherryttämisvaatimusten katsotaan olevan käytännössä yhteensopivia Natura-direktiivien kanssa. Luomuviljelijät Luomuviljelijällä on oikeus viherryttämistukeen ilman viherryttämisvaatimusten noudattamista niiden peltohehtaarien osalta, jotka ovat luomutuotannossa tai siirtymässä luomutuotantoon. Viljelijällä on oltava todistus valvontaan kuulumisesta ja luomuvaatimusten täyttämisestä. Jos tilalla on lisäksi maatalousmaata, jota ei käytetä luomutuotantoon, tilan tavanomaisesti viljellyllä maatalousmaalla on noudatettava viherryttämisvaatimuksia. Tällöin esimerkiksi viljelyn monipuolistamisen kasvien laskennassa ei oteta huomioon niitä kasveja, jotka kasvavat luomualalla. Luomuviljelijän on ilmoitettava tukihakulomakkeella haluaako käyttää oikeuttaan vai ei. Luomuviljelijä voi myös olla käyttämättä tätä oikeutta, jolloin hän toteuttaa normaalisti kaikkia viherryttämisvaatimuksia koko tilan alueella. Luomuvapautusta ei voi valita erikseen esim. yhdelle viherryttämisvaatimukselle. Viljelyn monipuolistaminen Viljelyn monipuolistaminen velvoittaa viljelijän viljelemään vaaditun lukumäärän kasveja riippuen tilan sijainnista, peltoalan määrästä tai viljelyssä olevista kasveista. Viljelyn monipuolistamisen vaatimukset Jos tilalla on ha peltoalaa, tilalla on viljeltävä vähintään kahta eri viljelykasvia ja pääkasvin osuus saa olla enintään 75 % peltolasta. Pääkasvi on se kasvi, jota on prosenttimääräisesti eniten. Jos tilalla on yli 30 ha peltoalaa, tilalla on viljeltävä vähintään kolmea eri viljelykasvia, pääkasvin osuus saa olla enintään 75 % peltoalasta ja kahden tärkeimmän viljelykasvin yhteenlaskettu osuus saa olla enintään 95 % peltoalasta. Kaksi tärkeintä viljelykasvia ovat ne kasvit, joita on prosenttimääräisesti eniten ja toiseksi eniten. Viljelykasvilla tarkoitetaan minkä tahansa viljelykasvien nimistössä mainitun suvun viljelyä, tai

3 3 (11) minkä tahansa ristikukkaiskasveihin (Brassicaceae), koisokasveihin (Solanaceae) tai kurkkukasveihin (Cucurbitaceae) kuuluvan lajin viljelyä kesantomaata, tai heinäkasveja ja muita nurmirehukasveja Talvehtivia viljelykasveja ja kevätviljelykasveja pidetään eri viljelykasveina, vaikka kyseessä ovatkin samansukuiset kasvit. Alustava lista viljelykasveista on liitteenä 1. Viljelykasvien osuuden laskeminen Viljelykasvien osuuden laskemisen ajankohta on Tänä aikana viljelykasvien on oltava tarkastettavissa. Jokainen hehtaari otetaan viljelykasvien osuuden laskemisessa huomioon vain kerran vuodessa. Jos samalla kasvulohkolla viljellään useampia kasveja vuororiveissä, kasvit lasketaan eri viljelykasveiksi, jos ne kattavat vähintään 25 % alasta, huolimatta siitä mikä on niiden todellinen ala. Alalle lasketaan kasvit erikseen siten, että ala jaetaan 25 % ylittävien kasvien lukumäärällä. Kasvustoissa, jossa viljellään pääkasvia ja aluskasvia, ala lasketaan pääkasvin mukaan. Esimerkiksi, jos viljelylohkolle kylvetään suojaviljana kaura ja sen alle nurmi, ala lasketaan kauraksi. Siemenseoskasvustot, jotka lasketaan eri kasveiksi, tullaan nimeämään valtioneuvoston asetuksessa. Alustavan listan mukaan näitä ovat esim. öljykasvien ja viljan seokset, valkuaiskasvien ja viljan seokset, öljykasvien ja valkuaiskasvien seokset, viljojen seoskasvustot, valkuaiskasvien seoskasvustot ja öljykasvien seoskasvustot. Viljelyn monipuolistamisen vaatimus täyttyy, jos tilalla viljellään vaadittu määrä (kaksi tai kolme) viljelykasvien luettelossa kohdissa 1-5 (katso liite) lueteltua viljelykasvia tai muuta maatalousmaan hoito- tai käyttömuotoa. Maatilalla voi olla myös muita kuin edellä mainitun liitteen mukaisia viljelykasveja. Viljelyn monipuolistamisen poikkeukset Viljelyn monipuolistamisen vaatimusta ei sovelleta tilaan: jolla yli 75 % peltoalasta käytetään heinäkasvien tai muiden nurmirehukasvien tuotantoon, on kesannolla tai näiden käyttötapojen yhdistelmänä, edellyttäen että näiden käyttötapojen ulkopuolelle jäävä peltoala on enintään 30 hehtaaria. jolla yli 75 % tukikelpoista maatalousmaata on pysyvää nurmea, maata käytetään heinäkasvien tai muiden nurmirehukasvien tuotantoon, tai joka on näiden käyttötapojen yhdistelmänä, edellyttäen että näiden käyttötapojen ulkopuolelle jäävä peltoala on enintään 30 hehtaaria. jolla yli 50 % peltoalaksi ilmoitetuista aloista ei ollut viljelijän ilmoittamana edellisvuoden tukihakemuksessa ja jonka koko peltoalalla viljellään paikkatietoanalyysiin pohjautuvien tukihakemusten vertailun perusteella eri peltokasvia kuin edellisenä kalenterivuonna.

4 4 (11) joka sijaitsee 62. leveyspiirin pohjoispuolisilla alueilla tai niihin välittömästi liittyvillä alueilla. Käytännössä tämä tarkoittaa C-tukialuetta. Jos tällaisella tilalla on yli 10 ha peltoalaa, tilalla on viljeltävä vähintään kahta eri viljelykasvia, eikä yhdenkään viljelykasvin osuus saa olla yli 75 prosenttia peltoalasta, paitsi jos pääkasvina on heinäkasvi tai jokin muu nurmirehukasvi tai jos se on kesannolla. Pysyvän nurmen säilyttäminen Pysyvillä nurmilla tarkoitetaan sellaisia nurmia, jotka eivät ole kuuluneet tilan viljelykiertoon vähintään viiteen vuoteen. Pysyvän nurmen säilyttämistä tarkastellaan koko maan tasolla. Pysyvän nurmen osuus koko maatalousmaasta ei saa vähentyä enempää kuin 5 prosenttia vuonna 2015 vahvistettavasta viiteosuudesta. Herkät pysyvät nurmet Natura-alueella sijaitsevat pysyvät nurmet ovat herkkiä pysyviä nurmia. Viljelijä ei saa ottaa muuhun käyttötarkoitukseen tai kyntää herkkiä pysyviä nurmia. Herkän pysyvän nurmen kasvuston voi uusia vain erityisestä syystä, jos uudistamiseen ei liity muokkaamista. Uudistamisesta ja sen toteutustavasta on ilmoitettava kirjallisesti kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle ennen uudistamisen aloittamista. Jos pysyvän nurmen lohkolla on vähänkin Natura-alaa, se katsotaan herkäksi pysyväksi nurmeksi. Viljelijä voi jakaa pysyvän nurmen lohkon ensimmäisenä viherryttämistuen hakuvuonna, jos hän haluaa erottaa Natura-alan omaksi herkän pysyvän nurmen lohkoksi. Pysyvän nurmen viiteosuus Viiteosuus lasketaan jakamalla pysyvän nurmen ala maatalousmaan kokonaisalalla. Pysyvän nurmen ala tarkoittaa viljelijöiden vuonna 2012 ilmoittaman pysyvänä laitumena olevan maan ja vuonna 2015 ilmoittaman sellaisen pysyvän nurmen jota ei ole ilmoitettu pysyväksi laitumeksi vuonna 2012 alojen summaa. Pysyvän nurmen viiteosuus voidaan laskea vuoden 2015 jälkeen uudelleen, mikäli esimerkiksi luomuala lisääntyy merkittävästi. Pysyvän nurmen osuuden laskeminen vuosittain Pysyvän nurmen osuus lasketaan vuosittain viljelijöiden ilmoittamien alojen perusteella. Jos havaitaan, että pysyvän nurmen osuus on vähentynyt kansallisella tasolla yli 5 prosenttia, asetetaan velvollisuus muuttaa maa takaisin pysyväksi nurmeksi niille tiloille, jotka ovat muuttaneet pysyvää laidunta tai pysyvää nurmea muuksi alaksi aiemmin. Luomutilojen pinta-aloja ei oteta huomioon pysyvien nurmien osuuden viitealan laskennassa. Aloja ei huomioida pysyvän nurmen aloissa eikä kokonaismaatalousmaan aloissa. Samoin alat, jotka viljelijä ilmoitti vuonna 2012 pysyvänä laitumena, mutta jotka on otettu muuhun käyttöön, jätetään pois pysyvän nurmen alasta laskennassa siihen pysyvien nurmien määrään saakka, jotka on perustettu 2012 jälkeen ja ilmoitetaan Pysyvän nurmen ennakkolupamenettely Vuonna 2015 pysyvää laidunten määrää seurataan vielä täydentävien ehtojen mukaisesti. Ennakkolupamenettely otetaan käyttöön, jos pysyvän nurmen ala vähenee koko maassa yli 5 %. Jatkossa pysyvän nurmen ennakkolupamenettely on jäsenmaille vapaaehtoista ja sitä ei ole ajateltu otettavan Suomessa käyttöön.

5 5 (11) Pysyvän nurmen ennallistamismenettely Jos pysyvän nurmen osuus laskee yli 5 % viiteosuudesta, viljelijöille asetetaan velvoite palauttaa pysyviä nurmia ja lisäksi on asetettava sääntöjä, ettei pysyvää nurmea enempää muuteta. Velvoite palauttaa pysyviä nurmia asetetaan viljelijöille, joilla on muuta pysyvää nurmea kuin herkkää pysyvää nurmea sekä joilla on ollut kahden edeltävän vuoden aikana, tai vuonna 2015 kolmen edeltävän vuoden aikana hallinnassaan pysyvää laidunta tai pysyvää nurmea, joka on otettu muuhun käyttöön. Pysyvän nurmen ennallistaminen kohdistetaan ensisijaisesti niihin viljelijöihin, joilla on hallinnassaan ilman ennakkolupaa muuhun käyttöön otettua pysyvää laidunta tai pysyvää nurmea, jos ennakkolupa on ollut käytössä. Viljelijälle ilmoitetaan tilakohtainen pysyvän nurmen palauttamisvelvoite ja säännöt viimeistään mennessä sinä vuonna, kun pysyvät nurmet vähenevät yli 5 %. Pysyvä nurmi on palautettava seuraavan vuoden mennessä. Palautetut ja uudet perustetut pysyvät nurmet katsotaan pysyviksi nurmiksi palauttamis- tai perustamispäivänä. Alalla on kasvatettava nurmea viisi seuraavaa vuotta palauttamispäivästä lähtien. Jos alalla kasvoi jo ennestään nurmea, se on säilytettävä vähintään niin monta vuotta, että viisi vuotta tulee täyteen. Herkän pysyvän nurmen ennallistamismenettely: Jos viljelijä on muuttanut muuksi tai kyntänyt herkällä alueella sijaitsevan pysyvän nurmen alaa, hänet on velvoitettava palauttamaan pysyvä nurmi viimeistään mennessä seuraavana vuonna. Ala katsotaan herkäksi pysyväksi nurmeksi siitä päivästä lähtien, jolloin se on palautettu. Ekologinen ala (EFA) Ekologisella alan tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja parantaminen. Ekologista alan vaatimus koskee viljelijöitä, joiden tila sijaitsee Uudenmaan, Varsinais-suomen tai Ahvenanmaan maakunnissa. Tilan sijainti määräytyy tilan talouskeskuksen perusteella. Jos talouskeskusta ei ole, tilan sijainti ratkaistaan sen mukaan, kummalla tukialueella pääosa tilan peltoalasta sijaitsee. Ekologisen alan 5 % velvoite lasketaan tilan koko peltoalasta, vaikka osa tilan peltoalasta sijaitsisi metsäisyyspoikkeusalueella. Ekologista alaa voi kuitenkin ilmoittaa koko tilan alueella, myös metsäisyyspoikkeusalueella. Tilan sijainnin keinotekoinen muuttaminen ja siitä mahdollisesti aiheutuva ekologisen alan vaatimuksen poistuminen katsotaan mahdollisesti tukiehtojen kiertämiseksi. Viljelijä, jonka tila sijaitsee metsäisyyspoikkeusalueella, ei voi ilmoittaa EFA- alaa. Jos tilalla on yli 15 ha peltoalaa, tilalla on vuodesta 2015 lähtien ilmoitettava vähintään 5 % tilan peltoalasta ekologista alaa. Ekologinen ala nousee mahdollisesti 7 prosenttiin vuonna Ekologisena alana voi ilmoittaa kesantoa, typpeä sitovien kasvien aloja, täydentävien ehtojen mukaisia maisemapiirteitä ja lyhytkiertoisen energiapuun aloja. Viljelijä saa ilmoittaa kunkin alan vain yhteen kertaan ekologiseksi alaksi vuosittain. Kesantoalat Ekologiseksi alaksi ilmoitettava kesanto on sijaittava tilan peltoalalla ja se on säilytettävä välisen ajan. Tuona aikana efa-kesannolla ei saa olla maataloustuotantoa jälkeen efa-kesantoa on mahdollista laiduntaa tai sadon voi korjata. Ekologisena alana käytettävä yli 5-

6 6 (11) vuotias kesanto säilyy viljelyskelpoisena alana. Ekologiseen alaan ei hyväksytä luonnonhoitopeltonurmia, joista maksetaan ympäristökorvausta. Kesannon painokerroin on 1. Täydentävien ehtojen mukaiset maisemapiirteet Täydentävien ehtojen mukaiset maisemapiirteet ovat suojeltuja puita, puuryhmiä ja luonnonmuistomerkkejä, joita on Suomessa melko vähän. Ne voivat sijaita myös maatalousmaalla peltoalan välittämässä läheisyydessä ja niiden on oltava viljelijän hallinnassa. Maisemapiirteiden painokerroin on 1. Lyhytkiertoisen energiapuun alat Lyhytkiertoiset energiapuun aloiksi hyväksytään maatalousmaalla oleva haapa ja paju. Hybridihaapa ja poppeli eivät ole alkuperäislajeja, ja niitä ei sen vuoksi voida hyväksyä ekologiseksi alaksi. Energiapuiden alaa ei saa lannoittaa kivennäislannoitteilla. Kasvinsuojeluaineista ainoastaan rikkakasvien torjuntaan tarkoitettuja kasvinsuojeluaineita saa käyttää kasvuston perustamisvuonna ja kasvuston lopettamisvuonna aikaisintaan Lyhytkiertoisen energiapuun painokerroin on 0,3, eli yksi lyhytkiertoisen energiapuun hehtaari täyttää ekologista alaa 0.3 hehtaaria. Typpeä sitovien kasvien alat Typpeä sitoviksi kasveiksi hyväksytään tilan peltoalalla olevat herneet, pavut, lupiinit (ei Alaskan eikä komealupiini), virnat, soijapavut, mesikät, mailaset, apilat sekä näiden kasvien seokset. Ekologisen alan vaatimusta täyttävää typpeä sitovaa kasvia voi viljellä tilan kaikilla peltolohkoilla. Typpeä sitovaa kasvia on oltava peltolohkolla Jos typpeä sitova kasvi korjataan ennen edellä mainitun ajanjakson päättymistä, peltolohkon voi muokata vasta alkaen. Kasvuston tai sen sängen voi päättää kemiallisesti aikaisintaan 1.9. Jos alalle kylvetään syyskylvöisiä kasveja, peltolohkon kasvuston tai sen sängen voi päättää kemiallisesti sekä lohkon voi muokata ja kylvää edellisestä poiketen aikaisintaan Typpeä sitovien kasvien painokerroin on 0,7. Tämä tarkoittaa sitä, että jos viljelijä ilmoittaa yhden hehtaarin hernettä, se lasketaan 0,7 hehtaariksi ekologista alaa. Ekologisen alan vaatimus ei koske tilaa tila, jolla yli 75 prosenttia peltoalasta on heinäkasvien tai muiden nurmirehukasvien tuotannossa, on kesannolla, palkokasvien viljelyssä, tai näiden käyttötapojen yhdistelmänä, jos näiden käyttötapojen ulkopuolelle jäävä peltoala on enintään 30 hehtaaria. yli 75 prosenttia tukikelpoisesta maatalousmaasta on pysyvää nurmea, jota käytetään heinäkasvien tai muiden nurmirehukasvien tuotantoon, jos alan ulkopuolelle jäävä peltoala on enintään 30 hehtaaria. Metsäisyyspoikkeus Suomessa ns. metsäisyyspoikkeuksen käyttäminen on mahdollista, koska Suomen kokonaismaapinta-alasta yli 50 prosenttia on metsää ja Manner-Suomen alue on luonnonhaitta-aluetta. Metsäisyyttä tarkastellaan Suomessa maakuntatasolla (NUTS3). Metsäisyyspoikkeuksen perusteella ekologisen alan vaatimuksesta vapautuvat kaikki muut maakunnat, paitsi Uudenmaan ja Varsinais-Suomen ja Ahvenanmaan maakunnat.

7 7 (11) Säädökset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013, artiklat Komission delegoitu asetus (EU) N:o 639/2014, artiklat Komission toimeenpanoasetus (EU) N:o 641/2014, artiklat Komission delegoitu asetus (EU) N:o 640/2014, artiklat Laki 193/2013 Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle (muutokset valmisteilla) Laki 192/2013 maatalouden tukien toimeenpanosta (muutokset valmisteilla) Vna xx/xx täydentäviin ehtoihin liittyvistä hyvän maatalouden ja ympäristön vähimmäisvaatimuksista (valmisteilla) Vna xx/xx suorista tuista (valmisteilla) Liite Viljelykasvien alustava luettelo

8 8 (11) Liite: Viljelykasvien alustava luettelo Viljelyn monipuolistamisessa viljelykasvilla tarkoitetaan: minkä tahansa viljelykasvien nimistössä mainitun suvun viljelyä, tai minkä tahansa ristikukkaiskasveihin, kurkkukasveihin ja koisokasveihin kuuluvan lajin viljelyä kesantomaata, tai heinäkasveja ja muita nurmirehukasveja Talvehtivia viljelykasveja ja kevätviljelykasveja pidetään eri viljelykasveina, vaikka kyseessä ovatkin samansukuiset kasvit. 1. Viljelyn monipuolistamisessa luetaan eri kasviksi viljelykasvien nimistön mukaisesti seuraavat erisukuiset kasvit: Kasvin nimi Suku Sisältää kasvit Sipulit Allium Sipulin pikkuistukkaat, Purjo, Ruokasipuli (sis. punasipuli ja jättisipuli), Valkosipuli Tilli Anethum Tilli Selleri Apium Mukulaselleri, Lehtiselleri Kaura Avena Kaura Juurikkaat Beta Sokerijuurikas sokerintuotantoon, Sokerijuurikas energiantuotantoon, Punajuurikas ja keltajuurikas Ruistankio Camelina Ruistankio (Camelina, Kitupellava) Hamppu Cannabis Kuituhamppu, Öljyhamppu Kumina Carum Kumina Kvinoa (kinua) Chenopodium Kvinoa (kinua) Porkkana Daucus Porkkana Tattari Fagopyrum Tattari Mansikka Fragaria Mansikka Soijapapu Glycine Soijapapu Auringonkukka Helianthus Auringonkukka Ohra Hordeum Rehuohra, Mallasohra Syysohra Hordeum Syysohra Keräsalaatti Lactuca Pehmeä keräsalaatti, Rapeakeräsalaatti Pellava Linum Kuitupellava, Öljypellava Lupiini Lupinus Makea lupiini, muut lupiinit (ei alaskanlupiini eikä komealupiini) Mailaset Medicaco Kaikki mailaset Mesikät Melilotus Kaikki mesikät Hirssi Panicum Hirssi Palsternakka Pastinaca Palsternakka Persilja Petroselinum Persilja Pensaspapu Phaseolus Pensaspapu Herneet Pisum Ruokaherne, Rehuherne, Tarhaherne Kevätruis Secale Kevätruis

9 9 (11) Syysruis Secale Syysruis Pinaatti Spinacia Pinaatti Lamopinaatti Tetragonia Lamopinaatti Apila Trifolium Kaikki apilat Ruisvehnä Triticosecale Ruisvehnä Kevätvehnä Triticum Kevätvehnä, Kevätspelttivehnä, Durumvehnä Syysvehnä Triticum Syysvehnä, Syysspelttivehnä Härkäpapu ja virna Vicia Härkäpapu, Virna Maissi Zea Maissi, Sokerimaissi 2. Viljelyn monipuolistamisessa eri kasviksi luetaan myös seuraavat viljelykasvien nimikkeistön mukaiset erilajiset kasvit: Ristikukkaiset (Brassicaceae) Kasvin nimi Laji Sisältää kasvit Kaalit Brassica oleracea Kukkakaali, Punakaali, Savoijinkaali (kurttukaali), Ruusukaali, Parsakaali, Kyssäkaali, Valko- eli keräkaali Kevätrypsi ja nauris Brassica rapa Kevätrypsi, Nauris, Kiinankaali Syysrypsi Brassica rapa Syysrypsi Kevätrapsi ja lanttu Brassica napus Kevätrapsi, Lanttu Syysrapsi Brassica napus Syysrapsi Sinappi Sinapsis alba Sinappi Koisokasvit (Solanaceae): Kasvin nimi Laji Sisältää kasvit Tupakka Nicotiana tabacum Tupakka Peruna Solanum tuberosum Ruokaperuna, Ruokateollisuusperuna, Tärkkelysperuna, Varhaisperuna (katteenalainen), Siemenperuna (sertifioidun siemenen tuotantoon), Tärkkelysperunan oma siemenlisäys Kurkkukasvit (Cucurbitacae): Kasvin nimi Laji Sisältää kasvit Kurpitsat Cucurbita pepo Kurpitsa, Kesäkurpitsa Avomaankurkku Cucumis sativus Avomaankurkku Meloni Cucumis melo Meloni

10 10 (11) 3. Viljelyn monipuolistamisessa yhden kasvin muodostavat seuraavat heinä- ja nurmirehukasvit: Kasvin nimi Viherlannoitusnurmi Siirtonurmi 1-vuotiset nurmet 1-vuotiset laidunnurmet 1-vuotiset siemennurmet Monivuotiset nurmet Monivuotiset laidunnurmet Monivuotiset siemennurmet Luonnonhoitopelto (nurmikasvit, väh. 2 v.) Erityistukisopimusala, pelto Suojavyöhykenurmi Suojakaista Monivuotinen ympäristönurmi Englannin raiheinän siemen, valvottu tuotanto Italianraiheinän (westerw.) siemen, valv. tuotanto Ruokonadan siemen, valvottu tuotanto Timotein siemen, valvottu tuotanto Nurminadan siemen, valvottu tuotanto Luonnonhoitopelto (nurmikasvit, väh. 2 v.) 4. Viljelyn monipuolistamisessa yhden kasvin muodostavat seuraavat kesantoalat: Kasvin nimi Viherkesanto Sänkikesanto Avokesanto (Avokesantoa voi ilmoittaa täydentävien ehtojen mukaisissa tapauksissa) 5. Viljelyn monipuolistamisessa eri kasviksi luetaan seuraavat valtioneuvoston asetuksessa nimettävät seoskasvustot: Seos Öljykasvien ja viljan seokset Valkuaiskasvien ja viljan seokset Öljykasvien ja valkuaiskasvien seokset Viljojen seokset Valkuaiskasvien seokset Öljykasvien seokset Saneerauskasvien seokset Sisältää kasvikoodit Seoskasvusto (vilja+öljykasvit) Seoskasvusto (väh. 50 % valkuaiskasvia + viljaa), Seoskasvusto (valkuaiskasvit + väh. 50 % viljaa) Seoskasvusto (valkuaiskasvit+öljykasvit) Seoskasvusto (viljat) Seoskasvusto (valkuaiskasvit) Seoskasvusto (öljykasvit)

11 11 (11) Riistakasvien seokset Maisemakasvien seokset Niittykasvien seokset Monimuotoisuuspelto, riista Monimuotoisuuspelto, maisema Monimuotoisuuspelto, niitty 1. ja 2. vuosi 6. Pysyvät kasvit, joita ei lasketa mukaan peltoalaan: Kasvin nimi Raparperi Parsa Omena Pihlaja (marjantuotanto) Päärynä Muut hedelmät Luumu Viinirypäle Mustaherukka Punaherukka Valkoherukka Karviainen Vadelma ja mesivadelma Mesimarja Pensasmustikka Marja-aronia Saskatoon (marjatuomipihlaja) Tyrni Kirsikka Muut marjakasvit Kuitunokkonen Humala Lääkepaju Koristekasvit, 5 v. ja yli, jatkuva sato avomaalta Leikkovihreä ja leikkohavu, väh. 5 v. kasveista Koristepaju punontatarkoitukseen, 5-20 v. Ruokohelpi Energiapuu, lyhytkiertoinen (haapa ja paju) Energiapuu, lyhytkiertoinen (hybridihaapa ja poppeli) Ahdekaunokki, energiantuotantoon Taimitarhat, alle 5 v. marja-, hedelmä-, koristek. Taimitarhat, väh. 5 v. marja-, hedelmä-, koristek. Metsäpuiden taimitarhat pellolla Kasvihuoneala Kasvihuoneala (pysyvät kasvit) Yrttikasvit väh. 5 v. Ratamot

Viherryttämistuki. Neuvo 2020-koulutus Syksy Materiaali perustuu esityshetkellä käytettävissä oleviin tietoihin.

Viherryttämistuki. Neuvo 2020-koulutus Syksy Materiaali perustuu esityshetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. Viherryttämistuki Neuvo 2020-koulutus Syksy 2014 Viherryttämistuki Uusi suora EU-tuki Vuosittain noin 157 milj. Kaksi tukialuetta ja tukitasoa: AB ja C Kolme vaatimusta: Viljelyn monipuolistaminen Pysyvän

Lisätiedot

Tässä esityksessä. Yleisiä asioita Viljelyn monipuolistaminen Pysyvä nurmi Ekologinen ala

Tässä esityksessä. Yleisiä asioita Viljelyn monipuolistaminen Pysyvä nurmi Ekologinen ala Viherryttämistuki Tässä esityksessä Yleisiä asioita Viljelyn monipuolistaminen Pysyvä nurmi Ekologinen ala Kolme vaatimusta: Viherryttämistuki Viljelyn monipuolistaminen Pysyvän nurmen säilyttäminen Ekologinen

Lisätiedot

Liite B. Kasviluettelo

Liite B. Kasviluettelo . Kasviluettelo Käytä kasviluettelossa lueteltuja nimikkeitä, kun ilmoitat vuoden 2016 viljelijätukihaussa kasvulohkolla viljeltävän kasvin, kesantotyypin tai muun kasvulohkon käyttömuodon. Vain ympäristösitoumukseen

Lisätiedot

Tilatuki -Perustuki. Viherryttämistuki Nuoren viljelijän tuki Tuotanto sidonnainen Peltokasvituki P Pethman Haikula Oy 1

Tilatuki -Perustuki. Viherryttämistuki Nuoren viljelijän tuki Tuotanto sidonnainen Peltokasvituki P Pethman Haikula Oy 1 Tilatuki -Perustuki Viherryttämistuki Nuoren viljelijän tuki Tuotanto sidonnainen Peltokasvituki 28.11.2014 P Pethman Haikula Oy 1 Tukialue uudistus Tukialueet 2014 Uusi tukialue 2015 A-alue AB-alue B-C1

Lisätiedot

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi. Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin.

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi. Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. Viherryttäminen Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. 26.4.2016 Pauli Pethman Haikula Oy 1 Viherryttämistuki Viherryttämisen vaatimukset Viljelyn

Lisätiedot

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Pauli Pethman Haikula Oy 1

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Pauli Pethman Haikula Oy 1 Viherryttäminen Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Pauli Pethman Haikula Oy 1 Viherryttämistuki Viherryttämisen vaatimukset Viljelyn monipuolistaminen Pysyvien nurmien säilyttäminen Ekologinen ala Vaatimus

Lisätiedot

Viherryttäminen. MTK-Pirkanmaan tukikoulutus Kevät Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin.

Viherryttäminen. MTK-Pirkanmaan tukikoulutus Kevät Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. Viherryttäminen MTK-Pirkanmaan tukikoulutus Kevät 2016 Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. 1 Viherryttämistuki Viherryttämisen vaatimukset Viljelyn monipuolistaminen Pysyvien

Lisätiedot

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Pauli Pethman Haikula Oy 1

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Pauli Pethman Haikula Oy 1 Viherryttäminen Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Pauli Pethman Haikula Oy 1 Viherryttämistuki Viherryttämisen vaatimukset Viljelyn monipuolistaminen Pysyvien laitumien säilyttäminen Ekologinen ala Vaatimus

Lisätiedot

Viherryttämistuki 2016

Viherryttämistuki 2016 Viherryttämistuki 2016 Päivitetty tieto punaisella () Eeva Laukka, Maaseutupalvelut, valvontayksikkö, V-S ELY-keskus Viherryttämistuki Kolme viherryttämistuen vaatimusta: viljelyn monipuolistaminen, pysyvän

Lisätiedot

Aktiiviviljelijä, peltokasvipalkkio ja viherryttämistuki

Aktiiviviljelijä, peltokasvipalkkio ja viherryttämistuki Aktiiviviljelijä, peltokasvipalkkio ja viherryttämistuki Tukihakukoulutus 15.3.2016 Katja Anttila, Maaseutuvirasto Tässä esityksessä Aktiiviviljelijä Peltokasvipalkkio Eniten kysymyksiä herättäneet asiat

Lisätiedot

Kyllä ennen oli paremmin (2015)

Kyllä ennen oli paremmin (2015) Kyllä ennen oli paremmin (2015) Tukioikeuksilla saa: perustuen 111 /ha viherryttämistuen 65 /ha nuorten viljelijöiden tuen 50 /ha Tukialueet: AB C Tukioikeuksien omistajuus- ja hallintasuhteet säilyy Tarkista

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 237/2015 Valtioneuvoston asetus. luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 237/2015 Valtioneuvoston asetus. luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015 237/2015 Valtioneuvoston asetus luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2015 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Tuki-infot Suorat tuet

Tuki-infot Suorat tuet Tuki-infot 2016 Suorat tuet Suorat tuet Lisäosat Maito-, sonni- ja tärkkelysperunalisäosat maksetaan viimeisen kerran 2015 -> vaikuttaa perustuen tasoon vuonna 2016 Lisäos a 2015 2016 2017 2018 2019 Maito

Lisätiedot

Luomutilan vaihtoehtoja uudella tukikaudella. Poimintoja Tukijärjestelmästä Ulla Turunen ProAgria Pohjois-Karjala

Luomutilan vaihtoehtoja uudella tukikaudella. Poimintoja Tukijärjestelmästä Ulla Turunen ProAgria Pohjois-Karjala Luomutilan vaihtoehtoja uudella tukikaudella Poimintoja Tukijärjestelmästä Ulla Turunen ProAgria Pohjois-Karjala Esityksen tiedot perustuvat tukien valmistelutilanteeseen marras-joulukuussa 2014 ja tiedot

Lisätiedot

Viljelysuunnittelussa ja tuotantoehdoissa huomioitavat asiat sekä luomutarkastukseen valmistautuminen

Viljelysuunnittelussa ja tuotantoehdoissa huomioitavat asiat sekä luomutarkastukseen valmistautuminen Viljelysuunnittelussa ja tuotantoehdoissa huomioitavat asiat sekä luomutarkastukseen valmistautuminen Pirkko Tuominen Luomun erityisasiantuntija ProAgria Pohjois-Savo Viljelysuunnittelussa huomioitavaa

Lisätiedot

Tukioikeuksilla saa: perustuen viherryttämistuen nuorten viljelijöiden tuen. (aikaisempi tilatuki)

Tukioikeuksilla saa: perustuen viherryttämistuen nuorten viljelijöiden tuen. (aikaisempi tilatuki) Tukioikeuksilla saa: perustuen viherryttämistuen nuorten viljelijöiden tuen (aikaisempi tilatuki) Uudet tukialueet: AB C Tukioikeuksien omistajuus- ja hallintasuhteet säilyy Tarkista 103A! 2 Tukioikeuksien

Lisätiedot

Nurmet Heidi Nevalainen ProAgria Pohjois-Karjala

Nurmet Heidi Nevalainen ProAgria Pohjois-Karjala Nurmet 2016 Heidi Nevalainen ProAgria Pohjois-Karjala Lähteet: Vuoden 2016 ennakoidut pinta-alaperusteiset tuet C2-alueelle, ProAgria Keskusten liitto; Hakuoppaan tuet 2016, luonnos, Mavi Rehu-ja siemennurmet

Lisätiedot

Lisäosat Maito-, sonni- ja tärkkelysperunalisäosat maksetaan viimeisen kerran > vaikuttaa perustuen tasoon vuonna 2016

Lisäosat Maito-, sonni- ja tärkkelysperunalisäosat maksetaan viimeisen kerran > vaikuttaa perustuen tasoon vuonna 2016 Tuki-infot 2016 Suorat tuet Lisäosat Maito-, sonni- ja tärkkelysperunalisäosat maksetaan viimeisen kerran 2015 -> vaikuttaa perustuen tasoon vuonna 2016 Lisäos a 2015 2016 2017 2018 2019 Maito 35 % 0 %

Lisätiedot

Luonnonhoitopellot. Luonnonhoitopellot. Monivuotiset nurmipeitteiset luonnonhoitopellot Riistapellot Maisemapellot Niittykasvien luonnonhoitopellot

Luonnonhoitopellot. Luonnonhoitopellot. Monivuotiset nurmipeitteiset luonnonhoitopellot Riistapellot Maisemapellot Niittykasvien luonnonhoitopellot Luonnonhoitopellot Luonnonhoitopellot Monivuotiset nurmipeitteiset luonnonhoitopellot Riistapellot Maisemapellot Niittykasvien luonnonhoitopellot LHPeltojen tuet Hoidettua viljelemätöntä peltoa(lhp+kesannot)

Lisätiedot

TUKIHAKEMUKSEN KASVULOHKOLOMAKE 2015

TUKIHAKEMUKSEN KASVULOHKOLOMAKE 2015 TUKIHAKEMUKSEN KASVULOHKOLOMAKE 2015 Lomake 102B Toimita lomake maatilan sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 12.5.2015. Täytä lomake kuulakärkikynällä tai muulla pysyvällä tavalla.

Lisätiedot

Nurmien tuet 2015 Heidi Nevalainen ProAgria Pohjois-Karjala

Nurmien tuet 2015 Heidi Nevalainen ProAgria Pohjois-Karjala Nurmien tuet 2015 Heidi Nevalainen ProAgria Pohjois-Karjala Tukitasoarviot C2- alueelta. Nurmen monet nimet Viljelysuunnitelmassa nurmet voivat olla mm.: säilörehunurmia, laidunta, kuivaheinää, siemen

Lisätiedot

Korvauskelpoinen ala

Korvauskelpoinen ala Korvauskelpoinen ala LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto 1 Korvauskelpoinen ala Korvauskelpoisuus on lohkon pysyvä ominaisuus Säilyy vaikka lohko olisi välillä sitoutumattomalla viljelijällä

Lisätiedot

LUONNONMUKAISEN TUOTANNON KORVAUS LUOMUSITOUMUS RISTO JANHUNEN P Sivu 1

LUONNONMUKAISEN TUOTANNON KORVAUS LUOMUSITOUMUS RISTO JANHUNEN P Sivu 1 LUONNONMUKAISEN TUOTANNON KORVAUS LUOMUSITOUMUS RISTO JANHUNEN P. 0295 024549 18.3.2015 18.3.2015 Sivu 1 Mavi = luonnonmukaisen tuotannon korvaus sitoumus Evira = luonnonmukaisen tuotannon tarkastusjärjestelmä

Lisätiedot

LUONNONMUKAISEN TUOTANNON KORVAUS LUOMUSITOUMUS MERJA LEHTINEN P Sivu 1

LUONNONMUKAISEN TUOTANNON KORVAUS LUOMUSITOUMUS MERJA LEHTINEN P Sivu 1 LUONNONMUKAISEN TUOTANNON KORVAUS LUOMUSITOUMUS MERJA LEHTINEN P. 0295 024570 31.3.2016 30.3.2016 Sivu 1 Mavi = luonnonmukaisen tuotannon korvaus sitoumus Evira = luonnonmukaisen tuotannon tarkastusjärjestelmä

Lisätiedot

Pysyvä nurmi. Perustuu 8.2.2015 valmistelutilanteeseen. MTK Pohjois-Savo

Pysyvä nurmi. Perustuu 8.2.2015 valmistelutilanteeseen. MTK Pohjois-Savo Pysyvä nurmi Perustuu 8.2.2015 valmistelutilanteeseen MTK Pohjois-Savo Pysyvät nurmet Pelto tarkoittaa kasvien tuotantoa varten viljeltyä maata ja kesannoitua maata tai maata, joka säilytetään maatalouden

Lisätiedot

CAP-uudistuksentoimeenpano Tilannekatsaus. Marraskuu 2014

CAP-uudistuksentoimeenpano Tilannekatsaus. Marraskuu 2014 CAP-uudistuksentoimeenpano Tilannekatsaus Marraskuu 2014 1 Neuvottelut komission kanssa käynnissä Suoria tukiakoskevat Suomen linjaukset toimitettiin komissiolle heinäkuun lopussa. Komission kanssa käyty

Lisätiedot

ANC eli luonnonhaittakorvaus yleistä

ANC eli luonnonhaittakorvaus yleistä ANC eli luonnonhaittakorvaus 2015 ja ympäristökorvaus 2015 komission käsittelyyn lähetetyssä maaseutuohjelmassa sekä kansallisen tukilain muutosesitys sekä tilatuki ja viherrys Suomen tiedonannon perusteella

Lisätiedot

ILMOITUS KYLVÖALOJEN MUUTOKSESTA 2015

ILMOITUS KYLVÖALOJEN MUUTOKSESTA 2015 ILMOITUS KYLVÖALOJEN MUUTOKSESTA 2015 Lomake 117 Toimita lomake maatilan sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 15.6.2015. Täytä lomake kuulakärkikynällä tai muulla pysyvällä tavalla.

Lisätiedot

Muutokset Hakuoppaassa 2015

Muutokset Hakuoppaassa 2015 Muutokset Hakuoppaassa 2015 Hakuopas julkaistaan 16.3.2015. Tähän listaan kootaan julkaisun jälkeen tulleet muutokset. 16.3. jälkeen tulleet muutokset Hakuoppaaseen on muutettu 25.3. kaikki tukihaun päättymistä

Lisätiedot

Valvonnoissa koettua vuonna 2015

Valvonnoissa koettua vuonna 2015 Valvonnoissa koettua vuonna 2015 Ympäristökorvaus, viherryttäminen ja täydentävät ehdot Leena Aarikka, Eeva Laukka ja Tero Vuorenpää, V-S ELY-keskus, Maaseutupalvelut, valvontayksikkö Ekologinen ala (Efa-ala)

Lisätiedot

TUKIKOULUTUS Sisältö Anna Setälä Viestintä Oy Tuulihaukka

TUKIKOULUTUS Sisältö Anna Setälä Viestintä Oy Tuulihaukka TUKIKOULUTUS 2015 Anna Setälä Viestintä Oy Tuulihaukka 26.1.2015 Sisältö Tukiuudistus Suorat tuet Ympäristökorvaus Luonnonhaittakorvaus Eläinten hyvinvointikorvaus Eläintuet (Tuotantopalkkiot ja kansalliset

Lisätiedot

Ajankohtaista asiaa luomuvalvonnoista ja Eviran ehdoista, Luomu Neuvo

Ajankohtaista asiaa luomuvalvonnoista ja Eviran ehdoista, Luomu Neuvo Ajankohtaista asiaa luomuvalvonnoista ja Eviran ehdoista, Luomu Neuvo 2020 22.11.2016 Ulla Turunen ProAgria Pohjois-Karjala ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton johtamisjärjestelmälle on myönnetty

Lisätiedot

Maidon tuotannon tulevaisuuden näkymät. Maitoa lisää markkinoille seminaari, Joensuu Marjukka Manninen

Maidon tuotannon tulevaisuuden näkymät. Maitoa lisää markkinoille seminaari, Joensuu Marjukka Manninen Maidon tuotannon tulevaisuuden näkymät Maitoa lisää markkinoille seminaari, 5.11.2013 Joensuu Marjukka Manninen Esityksestä CAP-uudistuksesta Muuta Brysselistä Markkinakuvioita Maidon pohjoisen tuen mallista

Lisätiedot

Muutokset kevään koulutusmateriaaliin. Vipu-koulutus

Muutokset kevään koulutusmateriaaliin. Vipu-koulutus Muutokset kevään koulutusmateriaaliin Vipu-koulutus 4.5.2016 Hakeminen ja hakuajat Haku aukeaa 9.5. Hakemuksen voi tehdä, mutta sitä ei voi palauttaa, sillä jotkin Vipun tarkisteet eivät ole vielä käytössä.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 236/2015 Valtioneuvoston asetus. Luonnonhaittakorvaus on osa

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 236/2015 Valtioneuvoston asetus. Luonnonhaittakorvaus on osa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015 236/2015 Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

CAP 2020 tilannekatsaus. Juha Palonen MMM, ruokaosasto, maatalousyksikkö 29.11.2013

CAP 2020 tilannekatsaus. Juha Palonen MMM, ruokaosasto, maatalousyksikkö 29.11.2013 CAP 2020 tilannekatsaus Juha Palonen MMM, ruokaosasto, maatalousyksikkö 29.11.2013 1 Tilanne Yhteispäätösmenettely ensimmäistä kertaa käytössä isossa maatalouspolitiikan uudistuksessa Poliittinen sopimus

Lisätiedot

PERUSTUKI VIHERRYTTÄMINEN NUOREN VILJELIJÄN TUKI PELTOKASVIPALKKIO MUUTOKSET 2016: EU-tuki infot 2016

PERUSTUKI VIHERRYTTÄMINEN NUOREN VILJELIJÄN TUKI PELTOKASVIPALKKIO MUUTOKSET 2016: EU-tuki infot 2016 PERUSTUKI VIHERRYTTÄMINEN NUOREN VILJELIJÄN TUKI PELTOKASVIPALKKIO MUUTOKSET 2016: EU-tuki infot 2016 31.3.2016 PERUSTUKI Tukitaso n. 122 /ha perustuki, viherryttämistuki n. 75 /ha Perustuen haku tukihakemuksella

Lisätiedot

Peltovalvonnan havaintoja 2015

Peltovalvonnan havaintoja 2015 Peltovalvonnan havaintoja 2015 Juha Nummila, Antti Kärpijoki, Tero Vuorenpää, V-S ELY-keskus, Maaseutupalvelut, valvontayksikkö Tilat valitaan Mavissa Valvontaotannat 2015 peltovalvonnassa 307 tilaa (

Lisätiedot

Viljelysuunnittelu. MTK:n tuki-infot Kevät 2015 Luomutilat

Viljelysuunnittelu. MTK:n tuki-infot Kevät 2015 Luomutilat Viljelysuunnittelu MTK:n tuki-infot Kevät 2015 Luomutilat Viljelysuunnittelu Rehuntarve eläimille? Tuotteiden markkinat? myyntikasvivaatimus, rehuntuotantosopimukset Palkokasvivaatimus, kierron / sitoumuksen

Lisätiedot

Aktiiviviljelijä Perustuki Viherryttämistuki Peltokasvipalkkio Nuoren viljelijän tuki

Aktiiviviljelijä Perustuki Viherryttämistuki Peltokasvipalkkio Nuoren viljelijän tuki Aktiiviviljelijä Perustuki Viherryttämistuki Peltokasvipalkkio Nuoren viljelijän tuki Hannu Heinämaa Hämeen ELY-keskus 23.3.2015 Tarkista lopulliset tukiehdot ennen päätukihaun päättymistä. Aktiiviviljelijä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus pinta-alojen ja pinta-alaperusteisten Euroopan unionin rahoittamien tukien valvonnasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle

Lisätiedot

Valittavissa paras vaihtoehto peltojen käytölle 25.5.2015

Valittavissa paras vaihtoehto peltojen käytölle 25.5.2015 Valittavissa paras vaihtoehto peltojen käytölle 25.5.2015 Peltomaa on viljelijän tärkein pääoma, ja siitä kannattaa pitää huolta. Ympäristökorvausjärjestelmä kannustaa lisäämään peltojen talviaikaista

Lisätiedot

Viljelijätuki-info Teeriharju 4.4.2016 SOMERON KAUPUNKI. p. (02) 77991 info@somero.fi www.somero.fi

Viljelijätuki-info Teeriharju 4.4.2016 SOMERON KAUPUNKI. p. (02) 77991 info@somero.fi www.somero.fi Viljelijätuki-info Teeriharju 4.4.2016 Joensuuntie 20 31400 Riikka Somero Gustafsson, Someron Maaseutyksikkö Tukioikeuksien mitätöinti vuodelta 2015 Ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinti johtuu Suomen

Lisätiedot

Luomuviljelyn peruskurssi. LUTUNE Luomututkimuksen ja neuvonnan yhteishanke

Luomuviljelyn peruskurssi. LUTUNE Luomututkimuksen ja neuvonnan yhteishanke Luomuviljelyn peruskurssi LUTUNE Luomututkimuksen ja neuvonnan yhteishanke Luomutuotannon tilanne Muutokset tilan toiminnassa luomuun siirryttäessä Maan rakenteen ja viljelykierron merkitys Viljelykiertoon

Lisätiedot

LUONNONMUKAINEN TUOTANTO ESIMERKIT/KASVINTUOTANTOTILAT AILI VUORENMAA MERJA LEHTINEN KESKI-SUOMEN ELY

LUONNONMUKAINEN TUOTANTO ESIMERKIT/KASVINTUOTANTOTILAT AILI VUORENMAA MERJA LEHTINEN KESKI-SUOMEN ELY LUONNONMUKAINEN TUOTANTO ESIMERKIT/KASVINTUOTANTOTILAT AILI VUORENMAA MERJA LEHTINEN KESKI-SUOMEN ELY u 1 Esimerkkitila Lasse Luomu Kokonaispinta-ala 40 hehtaaria 35 hehtaaria peltoa 5 hehtaaria pellon

Lisätiedot

KASVIPEITTEISYYS- VALVONTA 2016

KASVIPEITTEISYYS- VALVONTA 2016 Asianro: 1578/03.00.01/2016 KASVIPEITTEISYYS- VALVONTA 2016 Voimassa 18.11.2016 alkaen. 1 YLEISTÄ KASVIPEITTEISYYSVALVONNASTA... 2 1.1 Toimenpiteen pinta-alavaatimukset... 2 1.2 Valvonnassa olevat tilat...

Lisätiedot

Viherryttäminen, luonnonhaittakorvaus, täydentävät ehdot ja nitraattiasetus

Viherryttäminen, luonnonhaittakorvaus, täydentävät ehdot ja nitraattiasetus Viherryttäminen, luonnonhaittakorvaus, täydentävät ehdot ja nitraattiasetus Viherryttämistuki Uusi suora EU-tuki Vuosittain noin 157 milj. Kaksi tukialuetta ja tukitasoa: AB ja C Tukitaso C-alueella n.

Lisätiedot

C2-alue Tilatuki 1) 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167

C2-alue Tilatuki 1) 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 Pinta-alatuet v.2012 Huom. Tilatuki maksetaan täysimääräisenä 5000 euroon asti. Yli 5000 eurosta leikataan 10 %. euroa/ha E-P:n ELY-keskus Veikko Tuominen 29.11.2011 7) 15) 18) 4) 4) 9) 4) 8) 16) 3) 3)

Lisätiedot

Väliaikainen kansallinen tuki. Perustuki Tukioikeuksien mitätöinti. Peltokasvipalkkio. Nuoren viljelijän tuki. Sähköinen tukihaku

Väliaikainen kansallinen tuki. Perustuki Tukioikeuksien mitätöinti. Peltokasvipalkkio. Nuoren viljelijän tuki. Sähköinen tukihaku Väliaikainen kansallinen tuki Perustuki Tukioikeuksien mitätöinti Peltokasvipalkkio Nuoren viljelijän tuki Sähköinen tukihaku Väliaikainen kansallinen tuki, ns. kriisituki velkaisille / investoineille

Lisätiedot

Tukikoulutus Aktiiviviljelijä, nuoren viljelijän tuki, peltokasvipalkkio. Jaakko Ahola MTK-Pirkanmaa

Tukikoulutus Aktiiviviljelijä, nuoren viljelijän tuki, peltokasvipalkkio. Jaakko Ahola MTK-Pirkanmaa Tukikoulutus 2016 Aktiiviviljelijä, nuoren viljelijän tuki, peltokasvipalkkio Jaakko Ahola MTK-Pirkanmaa Aktiiviviljelijä Kaikki viljelijät, jotka ovat saaneet suoria tukia 2015 enintään 5000 euroa, ovat

Lisätiedot

Maatalouden ympäristötukijärjestelmä 2007 23.3.2007 OSA II. Markku Mäkelä AGROTAITO Oy

Maatalouden ympäristötukijärjestelmä 2007 23.3.2007 OSA II. Markku Mäkelä AGROTAITO Oy Maatalouden ympäristötukijärjestelmä 2007 23.3.2007 OSA II Markku Mäkelä AGROTAITO Oy Lisätoimenpiteet koko maassa Vähennetty lannoitus Typpilannoituksen tarkentaminen peltokasveilla Ravinnetaseet Peltojen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKORVAUKSEN VAIKUTUS LUOMUTILALLA. Luomuasiantuntija Reijo Käki

YMPÄRISTÖKORVAUKSEN VAIKUTUS LUOMUTILALLA. Luomuasiantuntija Reijo Käki YMPÄRISTÖKORVAUKSEN VAIKUTUS LUOMUTILALLA Luomuasiantuntija Reijo Käki 1 YMPÄRISTÖKORVAUS Vanha järjestelmä loppuu ja kaikki siirtyvät uuteen järjestelmään 2015. Uusi ympäristökorvaus poikkeaa monelta

Lisätiedot

Erikoiskasveista voimaa pellon monimuotoisuuden turvaamiseen

Erikoiskasveista voimaa pellon monimuotoisuuden turvaamiseen Liite 19.12.2005 62. vuosikerta Numero 4 Sivu 10 Erikoiskasveista voimaa pellon monimuotoisuuden turvaamiseen Marjo Keskitalo ja Kaija Hakala, MTT Tulevaisuudessa kasveilla saattaa olla sadon tuoton lisäksi

Lisätiedot

Täydentävät ehdot. Neuvo 2020 alkukoulutus

Täydentävät ehdot. Neuvo 2020 alkukoulutus Täydentävät ehdot Neuvo 2020 alkukoulutus Järvenpää 10.12.2014 Mitä ovat täydentävät ehdot? Hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksia (GAEC) sekä Lakisääteisiä hoitovaatimuksia (SMR) Lakisääteiset hoitovaatimukset

Lisätiedot

TEHO Plus hankkeen kokemukset kerääjäkasvikokeiluista 2011 ja 2012

TEHO Plus hankkeen kokemukset kerääjäkasvikokeiluista 2011 ja 2012 TEHO Plus hankkeen kokemukset kerääjäkasvikokeiluista 2011 ja 2012 Janne Heikkinen, TEHO Plus hanke Kerääjäkasvipäivä 15.1.2013 Maaseutuopisto Tuorla ESITYKSEN SISÄLTÖ Sää 2011 ja 2012 Kerääjäkasvit ympäristötuessa

Lisätiedot

Ympäristökorvauksen sitoumuksen koulutuspäivä. Eija Mutila, Satakunnan Ely-keskus

Ympäristökorvauksen sitoumuksen koulutuspäivä. Eija Mutila, Satakunnan Ely-keskus Ympäristökorvauksen sitoumuksen koulutuspäivä Eija Mutila, Satakunnan Ely-keskus Lannoituksen vähimmäisvaatimukset: Fosfori 325 kg/ha/5 vuotta ja puutarhataloudessa 560 kg/ha/5 vuotta Ennakointi (viljelykierto,

Lisätiedot

Luonnonmukainen tuotanto. Riitta Laitinen Keski-Suomen ELY-keskus

Luonnonmukainen tuotanto. Riitta Laitinen Keski-Suomen ELY-keskus Luonnonmukainen tuotanto Riitta Laitinen Keski-Suomen ELY-keskus 18.3.2015 Luonnonmukainen tuotanto perustuen, viherryttämisen ja luonnonhaittakorvauksen näkökulmasta 17.3.2015 2 Maksatus sidottu tukioikeuksiin

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2014 Laki. Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2014 Laki. Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1356/2014 Laki Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Luomukanapäivä Loimaa. 19.11.2011 Ulla Maija Leskinen Puh. 040-5045591 luomukotieläinasiantuntija

Luomukanapäivä Loimaa. 19.11.2011 Ulla Maija Leskinen Puh. 040-5045591 luomukotieläinasiantuntija Luomukanapäivä Loimaa 19.11.2011 Ulla Maija Leskinen Puh. 040-5045591 luomukotieläinasiantuntija Luomukanatilan viljelykierto Vilja / herne + aluskasvi tai Ruisvehnä/h-papu Vilja ( kaura) + viherlannoitusnurmi

Lisätiedot

Tukimuutokset keväällä vt päivitys

Tukimuutokset keväällä vt päivitys Tukimuutokset keväällä 2016 vt 25.1.2016 päivitys 29.1.2016 Tilatuki ja tukioikeudet Perustuki nousee vuodelle 2016 kun maito-, sonni- ja tärkkelysperunalisäosat päättyivät 2015 Timoteilisäosaa (50% täydestä)

Lisätiedot

1 luku Yleiset säännökset. 1 Soveltamisala

1 luku Yleiset säännökset. 1 Soveltamisala MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS nro 25/10 Päivämäärä Dnro 8.12.2010 2567/14/2010 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 20.12.2010 - toistaiseksi Kumoaa Alkuperäiskasvilajikkeiden hyväksymisestä ja siemenkaupasta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. toukokuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. toukokuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. toukokuuta 2015 (OR. en) 7646/14 COR 3 (fr, fi, lv) AGRI 205 AGRIFIN 34 DELACT 57 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 27. toukokuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvilajikkeiden lajikeluettelosta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvilajikkeiden lajikeluettelosta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 51/04 Pvm Dnro 23.6.2004 2978/01/2004 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.7.2004 - toistaiseksi Kumoaa Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvilajikkeiden lajikeluettelosta

Lisätiedot

Ympäristösitoumuksesta 2016

Ympäristösitoumuksesta 2016 Ympäristösitoumuksesta 2016 Vain Mavin julkaisut ovat virallisia lähteitä Anne Soppa Satakunnan Ely-keskus 6.4. Huittinen kpl ha 3 4 Vuosi 2016 Ei uusia sitoumuksia v. 2016 Sitoutumattomalta viljelijältä

Lisätiedot

Korvauskelpoisuus Luonnonmukaisen tuotannon korvaus Ohjelmakausi

Korvauskelpoisuus Luonnonmukaisen tuotannon korvaus Ohjelmakausi Korvauskelpoisuus Luonnonmukaisen tuotannon korvaus Ohjelmakausi 2014 2020 Korvauskelpoisuus Muutokset syksyn koulutusten jälkeen Korvauskelpoisuuden voi vaihtaa omistuksessa olevien lohkojen välillä,

Lisätiedot

LOHKOKOHTAISET TOIMENPITEET

LOHKOKOHTAISET TOIMENPITEET LOHKOKOHTAISET TOIMENPITEET Paimiosali 17.2.2016 Taina 1 17.2.2016 Lietelannan sijoittaminen peltoon: Lietelannan sijoittaminen peltoon -toimenpidettä voit toteuttaa sitoumukseen kuuluvalla lohkolla tai

Lisätiedot

Täydentävien ehtojen valvonta. Mira Liiri Tampere

Täydentävien ehtojen valvonta. Mira Liiri Tampere Täydentävien ehtojen valvonta Mira Liiri Tampere 19.-20.1.2016 Täydentävät ehdot???? - Täydentävät ehdot ovat perusvaatimuksia, joiden noudattaminen on useimpien viljelijätukien ehtona - Vaatimukset koostuvat

Lisätiedot

Uusien viljelykasvien vaikutus viljelyn monimuotoisuuteen ja ympäristöön

Uusien viljelykasvien vaikutus viljelyn monimuotoisuuteen ja ympäristöön Uusien viljelykasvien vaikutus viljelyn monimuotoisuuteen ja ympäristöön Kohtaavatko maatalouden taloudellisuus ja ympäristöystävällisyys? Kouvola-talo, Simelius-Sali 11.3.2013 Marjo Keskitalo, erikoistutkija

Lisätiedot

Puutarhatilojen EU-tukikoulutus 21.4.2016 Suonenjoki. TÄYDENTÄVÄT EHDOT 2016 Viljelijän lakisääteiset ehdot

Puutarhatilojen EU-tukikoulutus 21.4.2016 Suonenjoki. TÄYDENTÄVÄT EHDOT 2016 Viljelijän lakisääteiset ehdot Puutarhatilojen EU-tukikoulutus 21.4.2016 Suonenjoki TÄYDENTÄVÄT EHDOT 2016 Viljelijän lakisääteiset ehdot Eeva Leppänen 040-1282980 marja.suonenjoki@gmail.com Mitä täydentävät ehdot ovat Täydentävät ehdot

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 939/22/2010 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 939/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 31.5.2010 Dnro 939/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2009 timotein EU:n siementuotannon tuen käsittelyssä

Lisätiedot

Siemenestä satoon - Viljapäivä Mitä siementuottajalta edellytetään. ma 18.11.2013, Joensuu Matti Teittinen, MMM agronomi Peltosiemen ry

Siemenestä satoon - Viljapäivä Mitä siementuottajalta edellytetään. ma 18.11.2013, Joensuu Matti Teittinen, MMM agronomi Peltosiemen ry Siemenestä satoon - Viljapäivä Mitä siementuottajalta edellytetään ma 18.11.2013, Joensuu Matti Teittinen, MMM agronomi Peltosiemen ry Edellytykset siementuotannolle Viljelijällä riittävä ammattitaito

Lisätiedot

Ympäristötuki ja LFA

Ympäristötuki ja LFA Ympäristötuki ja LFA Luonnonhaittakorvaus (LFA) ja LFA-lisäosa Tukiehdot ennallaan: Vuonna 2008 sitoumuksen antaneet voivat antaa uuden 5- vuotisen luonnonhaittakorvaus sitoumuksen v. 2013 Samalla voidaan

Lisätiedot

Tuet vuonna Kumina-seminaari Mikko Kemppi

Tuet vuonna Kumina-seminaari Mikko Kemppi Tuet vuonna 2015 Kumina-seminaari 28.3.2015 Mikko Kemppi Sisältö 1. Täydentävät ehdot 2. Tukialueuudistus ja tukioikeudet 3. Suorat peltoalaperusteiset tuet 4. Luonnonhaittakorvaus 5. Lohkojen korvauskelpoisuus

Lisätiedot

Kuminanviljelyn taloudellinen kilpailukyky

Kuminanviljelyn taloudellinen kilpailukyky Kuminanviljelyn taloudellinen kilpailukyky Timo Karhula MTT Taloustutkimus KUMINAN SATOVAIHTELUIDEN JÄLJILLÄ -seminaari 23.11.2011 Hyvinkää, 24.11.2011 Ilmajoki Kumina ja käytössä oleva maatalousmaa Kumina

Lisätiedot

Ajankohtaista maatalouspolitiikan rintamalta

Ajankohtaista maatalouspolitiikan rintamalta Ajankohtaista maatalouspolitiikan rintamalta Suomen Siipikarjaliiton seminaari Minna-Mari Kaila 25.3.2015 Kevät 2015 tukijärjestelmät muuttuvat, ehdot lisääntyvät EU:n kokonaan rahoittamat suorat tuet

Lisätiedot

Kaksi erillistä opasta

Kaksi erillistä opasta Yleistä Sähköinen Hakuopas 2016 julkaistu www.mavi.fi sivulla Hakuoppaita ei paineta Yhteenveto maatilan tiedoista huhtikuun ½ välissä tiloille Liitteenä päätös ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinnistä

Lisätiedot

Tukihaku, maksatukset

Tukihaku, maksatukset Tukihaku, maksatukset Aino Launto-Tiuttu, Terhi Löfstedt ja Paavo Myllymäki MTK-Varsinais-Suomi Muista tarkistaa viimeiset ohjeet Mavin nettisivuilta, tukiehdoista! Tukihaku 2016 Päätukihaku avautuu 9.5

Lisätiedot

LFA LHK Ympäristötuki Ympäristökorvaus Luonnonmukainen tuotanto EHT -EHK

LFA LHK Ympäristötuki Ympäristökorvaus Luonnonmukainen tuotanto EHT -EHK LFA LHK Ympäristötuki Ympäristökorvaus Luonnonmukainen tuotanto EHT -EHK Peruslohkojen korvauskelpoisuus Kasvulohkojen piirtäminen Yhteiskäyttölohkot Muutoksia ja tarkennuksia tulee Tiedot perustuu valmistelun

Lisätiedot

Satoennuste. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. VYR Satoennuste ( )

Satoennuste. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. VYR Satoennuste ( ) Satoennuste Vilja-alan yhteistyöryhmä Petri Pethman.11.01 101 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy VYR Satoennuste (1011) 1 Tutkimuksen toteutus Vastaajamäärä n= Kokonaisvastaajanäyte 1 0 vastaajaa vastausprosentti

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2013. 378/2013 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2013. 378/2013 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2013 378/2013 Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta Annettu

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3641/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14. Valtuutussäännökset:

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3641/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14. Valtuutussäännökset: MÄÄRÄYS Pvm 13.6.2014 Dnro 3641/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom. ja 18 2 mom. Vastaavat EU-säännökset:

Lisätiedot

TÄYDENTÄVÄT EHDOT. Muutokset vuodelle 2016 & kertaus vuoden 2015 lopulla tulleisiin muutoksiin

TÄYDENTÄVÄT EHDOT. Muutokset vuodelle 2016 & kertaus vuoden 2015 lopulla tulleisiin muutoksiin TÄYDENTÄVÄT EHDOT Muutokset vuodelle 2016 & kertaus vuoden 2015 lopulla tulleisiin muutoksiin 25.2. videoneuvottelukoulutus 15.3. Tampere 22.3. Helsinki Nitraattiasetus 1250/2014 - muutos 1261/2015 - Täydentäviä

Lisätiedot

Ohjelmakausi 2015-2020. Kaakkois-Suomen Tuki-info hanke

Ohjelmakausi 2015-2020. Kaakkois-Suomen Tuki-info hanke Ohjelmakausi 2015-2020 Kaakkois-Suomen Tuki-info hanke Tukialueuudistus ja tukioikeudet Suorat peltoalaperusteiset tuet Perustuki Viherryttämistuki Nuoren viljelijän tuki Peltokasvipalkkio Aktiiviviljelijän

Lisätiedot

Kylvöaikomukset 2010. Vilja-alan yhteistyöryhmä 1.2.2010. Petri Pethman Työnro. 77723. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. ISO 9001 -sertifioitu

Kylvöaikomukset 2010. Vilja-alan yhteistyöryhmä 1.2.2010. Petri Pethman Työnro. 77723. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. ISO 9001 -sertifioitu ISO 9001 -sertifioitu Kylvöaikomukset 2010 Vilja-alan yhteistyöryhmä 1.2.2010 Petri Pethman Työnro. 77723 Johdanto Tutkimus on jatkoa vilja-alan yhteistyöryhmän aiempina vuosina Suomen Gallup Elintarviketieto

Lisätiedot

2,5dl 1kpl / 3,75dl 1,5kpl

2,5dl 1kpl / 3,75dl 1,5kpl Määrät 10kg / 20kg tavoitteen mukaan. Jos määrää ei ilmoitettu, syö vapaasti. * katso lista vaiheeseen sopivista tuotteista MAANANTAI Aamupala: Kaurapuuro Välipala: 2,5dl tai 1kpl / 3,75dl tai 1,5kpl Lounas:

Lisätiedot

Kaikki oikein mitä ilmoitat. MTK Pohjois-Savo 1.6.2016 Jari Kajan

Kaikki oikein mitä ilmoitat. MTK Pohjois-Savo 1.6.2016 Jari Kajan Kaikki oikein mitä ilmoitat MTK Pohjois-Savo 1.6.2016 Jari Kajan Hakuprosessin top 7 Ympäristökorvaus Tukioikeuden hallinnointi Pysyvät nurmet Vipupalvelu Vipuneuvoja Lohkokohtainen kirjanpito Valvonta

Lisätiedot

Nyt on aika miettiä oman tilan lohkokohtaisia toimia! 30.03.2015

Nyt on aika miettiä oman tilan lohkokohtaisia toimia! 30.03.2015 Nyt on aika miettiä oman tilan lohkokohtaisia toimia! 30.03.2015 Kaikki voimassa olevat ympäristötuen sitoumukset lakkaavat tai raukeavat tänä keväänä, ja viljelijä voi halutessaan liittyä uuteen järjestelmään.

Lisätiedot

Tukiehdot kuminanviljelyssä AB-alueella. E-P:n ELY-keskus Veikko Tuominen 24.2.2011

Tukiehdot kuminanviljelyssä AB-alueella. E-P:n ELY-keskus Veikko Tuominen 24.2.2011 Tukiehdot kuminanviljelyssä AB-alueella E-P:n ELY-keskus Veikko Tuominen 24.2.2011 Kuminanviljely ja ympäristötuki Kumina on ympäristötuessa puutarhakasvi ja kuuluu eräät siemenmausteet -ryhmään Kuminalohkolle

Lisätiedot

Uuden ohjelmakauden valmistelutilanne. Juha Lappalainen

Uuden ohjelmakauden valmistelutilanne. Juha Lappalainen Uuden ohjelmakauden 2015-2020 valmistelutilanne Juha Lappalainen 31.1.2014 1x/optimointimuutokset (2012 2015) -125 + liquidity 4 2 Greening Ey* yhteensovitus 5 1 50 % 25 % 0,2 0,4 AB/C Kohdentamisalue/muu

Lisätiedot

Eu-tukien muutoksia marjatiloille 2015. Liisa Pietikäinen Puutarha-asiantuntija ProAgria

Eu-tukien muutoksia marjatiloille 2015. Liisa Pietikäinen Puutarha-asiantuntija ProAgria Eu-tukien muutoksia marjatiloille 2015 Liisa Pietikäinen Puutarha-asiantuntija ProAgria Korvauskelpoiset alat 2015 Lohkot, jotka tukikelpoisia v. 2014 Tukikelpoisuuden menettäneet lohkot (maksettu ymp.tuki

Lisätiedot

Kylvöalaennuste 2014. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman 25.2.2014. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. VYR Kylvöalaennuste 2014 (221100275)

Kylvöalaennuste 2014. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman 25.2.2014. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. VYR Kylvöalaennuste 2014 (221100275) Kylvöalaennuste 2014 Vilja-alan yhteistyöryhmä Petri Pethman 25.2.2014 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Tutkimuksen toteutus Vastaajamäärä n=554 Kokonaisvastaajanäyte 1 200 vastaajaa vastausprosentti

Lisätiedot

Ympäristötuet ja niiden toimeenpano - lannoitus vuonna 2008. Ympäristötukien mahdollisuudet, Tampere 1.4.2008

Ympäristötuet ja niiden toimeenpano - lannoitus vuonna 2008. Ympäristötukien mahdollisuudet, Tampere 1.4.2008 Ympäristötuet ja niiden toimeenpano - lannoitus vuonna 2008 Ympäristötukien mahdollisuudet, Tampere 1.4.2008 Uuden sitoumuksen piirissä oleva viljelijä: Peruslannoituksesta viljavuustutkimuksen mukaiseen

Lisätiedot

PIENTAREET, SUOJAKAISTAT JA SUOJAVYÖHYKKEET

PIENTAREET, SUOJAKAISTAT JA SUOJAVYÖHYKKEET PIENTAREET, SUOJAKAISTAT JA SUOJAVYÖHYKKEET Piennar valtaoja, vesistö Täydentävät ehdot Täydentävät ehdot/viljelytapa ja ympäristöehdot: Vesistöjen ja valtaojien varsilla oleville peltolohkoille on jätettävä

Lisätiedot

Täydentävät ehdot. MTK-Pirkanmaan tukikoulutus kevät Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin.

Täydentävät ehdot. MTK-Pirkanmaan tukikoulutus kevät Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. Täydentävät ehdot MTK-Pirkanmaan tukikoulutus kevät 2016 Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. 1 Tausta ja tavoite Voimaan vaiheittain v. 2005-2007 Tavoitteena saada tuensaajat

Lisätiedot

Viljelykierrolla kannattavuutta. ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti

Viljelykierrolla kannattavuutta. ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti Viljelykierrolla kannattavuutta Kasvintuotannon tulos 2015: kevätviljat selvällä miinuksella Lähde: ProAgria Lohkotietopankki 2016 Syysrapsi ensimmäistä kertaa laskelmissa v. 2015: hyvä tulos selittyy

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2014 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) ensimmäisen hakukerran maksaminen Liitteenä

Lisätiedot

Tukihakukoulutus kevät 2015

Tukihakukoulutus kevät 2015 Korvauskelpoisuus Luonnonmukaisen tuotannon korvaus Ohjelmakausi 2014 2020 Tukihakukoulutus kevät 2015 Korvauskelpoisuus Muutokset syksyn koulutusten jälkeen Korvauskelpoisuuden voi vaihtaa omistuksessa

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2454/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 tilatuen käsittelyssä noudatettavista menettelyistä.

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2454/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 tilatuen käsittelyssä noudatettavista menettelyistä. Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2454/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2013 tilatuen

Lisätiedot

Viranomaisen keinot edistää luomusiemenen käyttöä

Viranomaisen keinot edistää luomusiemenen käyttöä Viranomaisen keinot edistää luomusiemenen käyttöä Tuottavaa luomua, Hollola Ylitarkastaja Evira Tämä esitys Viranomainen (Evira, ELY-keskukset) ei anna lainsäädäntöä, eli viranomaisen keinot ovat Ohjeistus

Lisätiedot